Zanussi | ZOP37902XK | User manual | ZANUSSI ZOP37902XK Ohjekirja

User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZOP37902
FI
Käyttöohje
Uuni
SV Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
2
29
TURVALLISUUSOHJEET
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja
käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai
käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä
paikassa tulevia käyttökertoja varten.
LASTEN JA TAITAMATTOMIEN HENKILÖIDEN
TURVALLISUUS
•
•
•
•
•
•
•
Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset
sekä rajoitteiset henkilöt edellyttäen, että heitä on opastettu
ja/tai heitä valvotaan laitteen turvallisessa käytössä ja he
ymmärtävät mahdolliset käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää
asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on
toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat osat
ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
•
•
•
•
•
2
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
Laitteen sisäosa kuumenee käytön aikana. Älä kosketa laitteen
lämpövastuksiin. Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet
lisävarusteita tai uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat
huoltotoimenpiteet.
Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä. Näin
vältät mahdollisen sähköiskun.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
•
•
•
•
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun
puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla
seurauksena luukun lasin särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi
vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.
Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen
suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon etuosasta
ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä uunipeltien
kannatinkiskot takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
TURVALLISUUSOHJEET
ASENNUS
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas.
Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni
pitäen.
Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Varmista, että laite asennetaan turvallisten
rakenteiden alapuolelle ja lähelle.
Laitteen sivujen on oltava saman korkuisten
laitteiden tai kalusteiden lähellä.
SÄHKÖLIITÄNTÄ
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan
sähköasentajan vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat
kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa
tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos
virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa
suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen
luukkuun tai päästä niitä sen lähelle, varsinkaan
luukun ollessa kuuma.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien iskusuojat
tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu
ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen
verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen
asennuksen jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet
on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja
kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka
mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta
kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys
on oltava vähintään 3 mm.
Sulje laitteen luukku kokonaan ennen pistokkeen
liittämistä pistorasiaan.
Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön
direktiivejä.
KÄYTTÖ
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen tai
räjähdyksen vaara.
•
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Avaa laitteen luukku varoen laitteen ollessa
toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa ilmaa.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on
kosketuksissa veteen.
Älä paina avointa uunin luukkua.
Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia sisältävät
aineet voivat kehittää helposti syttyvän alkoholin
ja ilman seoksen.
Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä
laitteeseen avatessasi luukkua.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle
syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin
kostutettuja esineitä.
Mikroaaltotoimintoa ei saa käyttää uunin
esilämmittämiseen.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
•
•
•
•
•
•
4
Emalipinnan vaurioitumisen tai värimuutoksien
estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita esineitä
suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen
pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– älä säilytä kosteita astioita tai ruokia
laitteessa sen käytön jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität
lisävarusteita.
Emalipintojen värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan. Niitä ei katsota viaksi
takuuoikeudellisessa mielessä.
Käytä korkeareunaista uunivuokaa kosteiden
leivonnaisten paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä jälkiä.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin
tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen
lämmittämiseen.
Pidä uunin luukku aina kiinni ruoanvalmistuksen
aikana.
Jos laite asennetaan kalusteen paneelin (esim.
oven) taakse, ovea ei saa koskaan sulkea
laitteen ollessa toiminnassa. Lämpöä tai
kosteutta voi kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja se laite, kotelointi tai lattia voi sen
seurauksena vaurioitua. Älä sulje kalusteen
paneelia ennen kuin laite on jäähtynyt kokonaan
käytön jälkeen.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen
vaurioitumisen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on
lasilevyjen rikkoutuminen.
Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun
lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Ole varovainen irrottaessasi luukkua. Luukku on
painava!
Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali
ei vaurioidu.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä
vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja,
liuottimia tai metalliesineitä.
Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata
tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.
Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos olemassa)
pesuaineella.
PYROLYYSIPUHDISTUS
Henkilövahinkojen / tulipalon /
kemiallisten päästöjen (höyryt) vaara
pyrolyysitoiminnossa.
•
•
•
•
•
Ennen pyrolyysi- tai käyttöönottotoiminnon
käyttöä on uunista poistettava:
– ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai
rasvaroiskeet/-jäämät.
– irrotettavat varusteet (mukaan lukien
tuotteen mukana toimitetut ritilät,
kannattimet jne.), erityisesti tarttumattomat
kattilat, pannut, pellit, välineet jne.
Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen ohjeet
huolellisesti.
Pidä lapset poissa laitteen luota silloin, kun
pyrolyysipuhdistus on käynnissä.
Laite kuumenee erittäin kuumaksi ja kuumaa
ilmaa pääsee etuosan jäähdytysaukoista.
Pyrolyysipuhdistus on korkealla lämpötilalla
toimiva toiminto, jonka aikana ruokajäämistä ja
valmistusmateriaaleista voi syntyä höyryjä.
Tämän vuoksi käyttäjän on erittäin suositeltavaa:
– varmistaa hyvä tuuletus
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen jälkeen.
– varmistaa hyvä tuuletus ensimmäisen
maksimilämpötilan käyttökerran aikana ja
sen jälkeen.
Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja matelijat voivat
olla erittäin herkkiä pyrolyysiuunien puhdistuksen
aikana mahdollisesti muodostuville höyryille.
•
•
•
– Varmista, ettei laitteen lähettyvillä ole eläimiä
(varsinkaan lintuja) pyrolyysipuhdistuksen
aikana ja sen jälkeen ja käytä ensin
maksimilämpötilaa hyvin tuuletetussa tilassa.
Myös pienet kotieläimet voivat olla erittäin
herkkiä pyrolyysiuunien lähellä tapahtuville
lämpötilamuutoksille, kun pyrolyysipuhdistus on
toiminnassa.
Keittoastioiden, pannujen, tarjottimien,
ruoanlaittovälineiden jne. tarttumattomat pinnat
voivat vaurioitua pyrolyysiuunien
pyrolyysipuhdistuksen korkean lämpötilan
seurauksena ja niistä voi päästä myös pienessä
määrin haitallista höyryä.
Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/ruokajäämistä
muodostuvat höyryt eivät ole haitallisia ihmisille,
tämä koskee myös pikkulapsia ja heikkokuntoisia
henkilöitä.
SISÄVALO
• Käytä ainoastaan kodinkoneisiin tarkoitettuja
hehkulamppuja tai halogeenilamppua. Älä käytä
sitä rakennuksen valaisemiseen.
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
•
•
Ennen lampun vaihtamista laite on irrotettava
pistorasiasta.
Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia
lamppuja.
HÄVITTÄMINEN
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
HUOLTO
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
LAITTEEN KUVAUS
LAITTEEN OSAT
1 2 3
4
1 Käyttöpaneeli
2 Uunin toimintojen väännin
5 6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
3 Virran merkkivalo / symboli
4 Elektroninen ohjelmointilaite
5 Lämpötilan valitsin
6 Lämpötilan merkkivalo / symboli
7 Lämpövastus
8 Valo
9 Puhallin
10 Irrotettava kannatinkisko
11 Kannatintasot
10
VARUSTEET
• Ritilä
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien ja
paistien alustana.
• Leivinpelti
•
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Grilli / uunipannu
Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.
5
KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
UUDEN LAITTEEN PUHDISTAMINEN
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat uunipeltien
kannatinkiskot laitteesta.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Puhdista laite ja lisävarusteet ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat kannattimet takaisin
alkuperäiseen asentoon.
KELLONAJAN ASETUS
Kun laite liitetään verkkojännitteeseen ensimmäisen
kerran, kaikki näytön symbolit ovat näkyvissä
muutaman sekunnin ajan. Sen jälkeen näytössä
näkyy ohjelmistoversio.
Ohjelmistoversion jälkeen symbolit
ja "12:00"
tulevat näkyviin näyttöön. "12" vilkkuu.
1. Aseta tunnit painamalla
tai
.
2. Vahvista painamalla
. Tämä on tarpeen vain
ajan ensimmäisellä asetuskerralla. Myöhemmin
uusi aika tallentuu automaattisesti 5 sekunnin
jälkeen.
Näytössä näkyy
vilkkuu.
3. Aseta minuutit painamalla
tai
.
4. Vahvista painamalla
. Tämä on tarpeen vain
ajan ensimmäisellä asetuskerralla. Myöhemmin
uusi aika tallentuu automaattisesti 5 sekunnin
jälkeen.
Uusi aika näkyy näytössä.
AIKA-ASETUKSEN MUUTTAMINEN
Kellonajan muuttaminen edellyttää, että uuni on
kytketty pois toiminnasta.
Paina painiketta
toistuvasti, kunnes kellonajan
vilkkuu näytössä.
merkkivalo
Aseta uusi aika noudattamalla "Kellonajan asetus"kohdan ohjeita.
ESIKUUMENNUS
Esikuumenna tyhjä laite jäljelle jääneen rasvan
polttamiseksi pois.
ja maksimilämpötila.
1. Valitse toiminto
2. Anna laitteen käydä 1 tunti.
3. Valitse toiminto
ja aseta maksimilämpötila.
4. Anna laitteen käydä 15 minuuttia.
Varusteet voivat kuumentua tavallista enemmän.
Laitteesta voi tulla hajua ja savua. Tämä on
normaalia. Tarkista, että huoneen ilmavirtaus on
riittävä.
ja asetettu tunti. "00"
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
SISÄÄNPAINETTAVA VÄÄNTIMET
Paina väännintä käyttääksesi laitetta. Väännin tulee
ulos.
LAITTEEN KYTKEMINEN TOIMINTAAN JA
POIS TOIMINNASTA
Laitteen lamput, säätimien
symbolit ja merkkivalot ovat
mallikohtaisia:
• Lamppu syttyy uunin toiminnan
aikana.
• Symboli osoittaa, säätääkö valitsin
uunin toimintoja vai lämpötilaa.
• Merkkivalo syttyy uunin
kuumenemisen aikana.
1. Käännä uunin toimintojen väännin haluamasi
toiminnon kohdalle.
2. Käännä lämpötilan väännin haluamasi
lämpötilan kohdalle.
6
3. Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä
uunin toimintojen vääntimet ja lämpötilan
väännin Off-asentoon.
UUNIN TOIMINNOT
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Pois toiminnasta
Laitteesta on katkaistu virta.
Kiertoilma
Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti ja ruokien kuivaaminen.Aseta lämpötila 20 - 40 °C alhaisemmaksi kuin Ylä + alalämpö -toiminnossa.
Ylä-/alalämpö
Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.
Kostea kiertoilma
Energian säästäminen kypsentämisen aikana ja ruokien kypsentäminen vuoissa yhdellä kannatintasolla. Tämän toiminnon
avulla määritetään energialuokka standardin EN 60350-1 mukaisesti.
Katso ruoanvalmistustaulukoista lisätietoja suositelluista asetuksista.
Maksigrilli
Matalien suurien ruokamäärien grillaus sekä leivän paahtaminen.
Gratinointi
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien
paistaminen yhdellä kannatintasolla. Gratinointi ja ruskistus.
Pizzatoiminto
Voimakkaamman ruskistuksen tai rapean pohjan vaativien ruokien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Aseta lämpötila 20 40 °C alhaisemmaksi kuin Ylä + alalämpö -toiminnossa.
Liha
Murean ja mehukkaan ruoan kypsentäminen.
Lämpimänä pito
Tarkoitettu ruokien lämpimänä pitämiseen.
Sulatus
Tätä toimintoa voidaan käyttää pakasteruokien, kuten vihannesten ja hedelmien, sulattamiseen. Sulatusaika riippuu pakasteruoan määrästä ja koosta.
Pyrolyysi
Uunin automaattisen pyrolyysipuhdistuksen aktivoiminen. Tämä toiminto poistaa polttamalla uuniin jääneen lian.
7
NÄYTTÖ
A
G
B
F
E
C
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Ajastin
Kuumennuksen ja jälkilämmön merkkivalo
Vesisäiliö (vain tietyt mallit)
Paistolämpömittari (vain tietyt mallit)
Luukun lukitus (vain tietyt mallit)
Tunnit / minuutit
Kellotoiminnot
D
PAINIKKEET
Painike
Toiminto
Kuvaus
MIINUS
Ajan asettaminen.
KELLO
Kellotoiminnon asettaminen.
PLUS
Ajan asettaminen.
KUUMENNUKSEN OSOITIN
Kun otat uunin toiminnon käyttöön, näytön
palkit
syttyvät yksitellen. Palkit ilmaisevat, että uunin
lämpötila nousee tai laskee.
KELLOTOIMINNOT
KELLOTOIMINTOJEN TAULUKKO
Kellotoiminto
KELLONAIKA
Kellonajan asettaminen, muuttaminen tai tarkistaminen. Katso
kohta "Kellonajan asettaminen".
HÄLYTINAJASTIN
Aseta ajanlaskenta (maks. 23 h 59 min). Tämä toiminto ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan. HÄLYTINAJASTIMEN
voi ottaa käyttöön vaikka laite on pois päältä.
KESTOAIKA
Voit asettaa, miten kauan laite on toiminnassa. Käytä vain, kun
uunin toiminto on asetettu.
LOPETUS
Laitteen sammumisajan asettaminen. Käytä vain, kun uunin toiminto on asetettu. Voit käyttää toimintoja Kestoaika ja Lopetus
samanaikaisesti (Ajastin), jos haluat kytkeä laitteen toimintaan
ja myöhemmin automaattisesti pois toiminnasta.
Paina
toistuvasti vaihdellaksesi
kellotoimintojen välillä.
8
Käyttötarkoitus
Vahvista kellotoimintojen asetukset
painamalla
tai odota viisi sekuntia
automaattista vahvistusta.
KESTOAIKA- TAI LOPETUS-TOIMINNON
ASETTAMINEN
1. Valitse haluamasi uunitoiminto.
2. Paina
-painiketta toistuvasti, kunnes
näytössä näkyy
tai
Aseta ensin sekunnit, sen jälkeen minuutit ja
tunnit.
Ensin aika lasketaan minuuteissa ja
sekunneissa. Kun asetettu aika on yli 60
tai
.
vilkkuu näytössä.
3. Aseta arvot painamalla painiketta
vahvista painamalla
tai
ja
.
Kestoaika
-toiminnossa on asetettava
ensin minuutit ja sen jälkeen tunnit, Lopetus
-toiminnossa asetetaan ensin tunnit ja sen
jälkeen minuutit.
Äänimerkki kuuluu 2 minuutin ajan, kun aika on
KESTOAIKA-
toiminnon
tuntien asettamisen
aikana, laite siirtyy LOPETUStoiminnon
asetukseen.
2. Aseta HÄLYTINAJASTIN painamalla
toimintojen KESTOAIKA
LOPETUS
symboli
syttyy näyttöön.
LISÄÄNTYVÄN AIKANÄYTÖN AJASTIN
Lisääntyvän aikanäytön ajastimella voit seurata,
miten kauan uuni on toiminnassa. Se on heti päällä,
kun uuni alkaa lämpenemään.
Resetoi lisääntyvän aikanäytön ajastin painamalla ja
. Ajastimen
Lisääntyvän aikanäytön ajastinta ei
voida käyttää toiminnoilla: Kestoaika
ja
, Lopetus
tai
tai
ollessa käynnissä,
ja
pitämällä alhaalla painiketta
ajanlaskenta käynnistyy uudelleen.
HÄLYTINAJASTIN-TOIMINNON
ASETTAMINEN
1. Paina
-painiketta toistuvasti, kunnes
"00" vilkkuvat näytössä.
äänimerkki kahden minuutin ajan. "00:00" ja
vilkkuvat näytössä. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta.
Jos asetat HÄLYTINAJASTIMEN
kulunut loppuun.
tai
-symboli ja aika-asetus
vilkkuvat näytössä. Uuni sammuu.
4. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä
tahansa painiketta.
5. Käännä uunin toimintojen valitsin Off-asentoon.
Jos painat painiketta
syttyy näyttöön.
minuuttia, symboli
Laite laskee nyt ajan tunteina ja minuutteina.
3. HÄLYTINAJASTIN käynnistyy automaattisesti
viiden sekunnin kuluttua.
Kun asetusajasta on kulunut 90%, laitteesta
kuuluu äänimerkki.
4. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta kuuluu
.
.
LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
PELTIEN JA RITILÄN ASETTAMINEN
KANNATTIMILLE
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin kannatinkiskoon ja
varmista, että jalat osoittavat alaspäin.
Grilli / uunipannu:
Työnnä uunipannu kannatintason ohjauskiskojen
väliin.
9
Paistoritilä ja uunipannu yhdessä:
Paina uunipannu kannatinkiskon ohjauskiskojen
väliin ja paistoritilä yläpuolella oleviin
ohjauskiskoihin.
LISÄTOIMINNOT
LAPSILUKON KÄYTTÄMINEN
Kun lapsilukko on toiminnassa, laitetta ei voi kytkeä
toimintaan vahingossa.
Jos Pyrolyysi-toiminto on käynnissä,
luukku lukittuu.
SAFE ja
syttyy näyttöön, kun
väännintä käännetään tai painiketta
painetaan.
1. Varmista, että uunin toimintojen valitsin on Offasennossa.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta
samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.
ja
Laitteesta kuuluu äänimerkki. SAFE ja
tulee
näkyviin näyttöön.
Lapsilukko voidaan kytkeä pois toiminnasta
toistamalla vaihe 2.
JÄLKILÄMMÖN MERKKIVALO
Kun kytket laitteen pois toiminnasta, näytössä näkyy
jälkilämmön merkkivalo
, jos uunin lämpötila on yli
40 °C. Käännä lämpötilan valitsinta vasemmalle tai
oikealle nähdäksesi uunin lämpötilan näytössä.
AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU
Turvallisuussyistä laite kytkeytyy automaattisesti
pois päältä jonkin ajan kuluttua, jos jokin
uunitoiminto on käynnissä ja asetuksiin ei tehdä
muutoksia.
Lämpötila (°C)
30 - 115
10
Sammutusaika (h)
12,5
Lämpötila (°C)
Sammutusaika (h)
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimilämpötila
1,5
Kun laite on kytkeytynyt pois päältä automaattisesti,
voit kytkeä sen uudelleen päälle painamalla mitä
tahansa painiketta.
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen kanssa:
Uunivalo, Kestoaika ja Lopetus.
JÄÄHDYTYSPUHALLIN
Kun laite on toiminnassa, jäähdytyspuhallin
kytkeytyy automaattisesti toimintaan laitteen
pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket laitteen pois
toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii edelleen,
kunnes laite on jäähtynyt.
LUUKUN MEKAANINEN LUKITUS
Luukun lukitus ei ole käytössä, kun hankit laitteen.
HUOMIO! Liikuta luukun mekaanista
lukitusta vain vaakasuuntaan.
Älä liikuta sitä pystysuuntaan.
LUUKUN AVAAMINEN MEKAANISELLA
UUNIN LUKITUKSEN OLLESSA PÄÄLLÄ.
Luukku voidaan avata, kun mekaaninen uunin lukitus
on päällä.
1. Paina luukun lukitusta kevyesti.
2. Avaa luukku vetämällä sitä kahvasta.
1
2
Jos painat luukun lukitusta napsautukseen saakka,
luukun lukitus kytkeytyy pois päältä.
HUOMIO! Älä paina luukun lukitusta
luukkua sulkiessasi.
MEKAANISEN UUNIN LUKITUKSEN
KÄYTTÄMINEN
1. Aktivoi luukun lukitus vetämällä luukun lukitusta
eteenpäin, kunnes se lukkiutuu paikalleen.
2. Poista luukun lukitus käytöstä painamalla luukun
lukitus takaisin paneeliin.
YLIKUUMENEMISSUOJA
Laitteen virheellinen toiminta tai vialliset osat voivat
aiheuttaa vaarallisen ylikuumenemisen. Tämän
estämiseksi uunissa on turvatermostaatti, joka
katkaisee virransyötön. Uunin virta kytkeytyy
automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on laskenut
normaalille tasolle.
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Taulukoissa mainitut lämpötilat ja
paistoajat ovat ainoastaan suuntaa
antavia. Lämpötila ja paistoaika
riippuvat reseptistä sekä käytettyjen
ainesten laadusta ja määrästä.
11
YLEISTÄ
• Uunissa on viisi kannatintasoa. Laske
kannatintasot uunin pohjasta alkaen.
• Laitteessa on erityinen järjestelmä, joka
kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti. Kyseisen
järjestelmän avulla ruoka paistuu jatkuvasti
kosteassa ympäristössä, minkä ansiosta se on
sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa. Se
vähentää paistoajan ja energian kulutuksen
minimiin.
• Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai luukun
lasilevyihin. Tämä on normaalia. Pysyttele
sopivalla etäisyydellä laitteesta avatessasi
luukkua toiminnan aikana. Tiivistymistä voi
vähentää käyttämällä laitetta 10 minuuttia ennen
ruokien kypsentämistä.
• Poista kosteus jokaisen käyttökerran jälkeen.
• Älä aseta mitään esinettä suoraan uunin
pohjalle, älä myöskään aseta osiin alumiinifoliota
kypsennyksen aikana. Tämä voi vaikuttaa
kypsennystuloksiin ja vaurioittaa emalipintaa.
•
Jos käytät kahta leivinpeltiä samanaikaisesti, jätä
niiden väliin yksi tyhjä kannatintaso.
LIHAN JA KALAN KYPSENTÄMINEN
• Käytä grilli-/uunipannua erittäin rasvaisten
ruokien kanssa, jotta uuniin ei jää pysyviä
tahroja.
• Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen sen
leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
• Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua
paistamisen aikana, lisää grilli-/uunipannuun
hiukan vettä. Jotta käry ei tiivistyisi, lisää vettä
aina sen kuivuttua loppuun.
PAISTOAJAT
Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä, sen
koostumuksesta ja määrästä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti kypsennyksen
aikana. Määritä parhaat asetukset (uunitoiminto,
kypsennysaika, jne.) keittoastioille, resepteille ja
määrille laitetta käyttäessä.
KAKKUJEN LEIPOMINEN
• Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4
paistoajasta on kulunut.
PAISTOTAULUKKO
Kakut
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Ruokalaji
Aika (min)
Kommentit
Lämpötila
Lämpötila
Kannatintaso
Kannatintaso
(°C)
(°C)
12
Vatkatut
leivonnaiset
170
2
160
3 (2 ja 4)
45 - 60
Kakkuvuoassa
Murotaikina
170
2
160
3 (2 ja 4)
20 - 30
Kakkuvuoassa
Piimäjuustokakku
170
1
165
2
80 - 100
26 cm:n
kakkuvuoassa
Omenapiiras1)
170
2
160
2 (vasen ja
oikea)
80 - 100
Kahdessa
20 cm:n
kakkuvuoassa
uuniritilän
päällä
Struudeli
175
3
150
2
60 - 80
Leivinpellillä
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Ruokalaji
Aika (min)
Kommentit
Lämpötila
Lämpötila
Kannatintaso
Kannatintaso
(°C)
(°C)
Hillotorttu
170
2
165
2 (vasen ja
oikea)
30 - 40
26 cm:n
kakkuvuoassa
Sokerikakku
170
2
150
2
40 - 50
26 cm:n
kakkuvuoassa
Joulukakku/hedelmäkakku1)
160
2
150
2
90 - 120
20 cm:n
kakkuvuoassa
Rusinakakku1)
175
1
160
2
50 - 60
Leipävuoassa
Pienet kakut - yksi
taso1)
170
3
150 - 160
3
20 - 30
Leivinpellillä
Pienet kakut - kaksi
tasoa1)
-
-
140 - 150
2 ja 4
25 - 35
Leivinpellillä
Pienet kakut - kolme
tasoa1)
-
-
140 - 150
1, 3 ja 5
30 - 45
Leivinpellillä
Pikkuleivät / pasteijat - yksi
taso
140
3
140 - 150
3
25 - 45
Leivinpellillä
Pikkuleivät / pasteijat kaksi tasoa
-
-
140 - 150
2 ja 4
35 - 40
Leivinpellillä
Pikkuleivät / pasteijat - kolme tasoa
-
-
140 - 150
1, 3 ja 5
35 - 45
Leivinpellillä
Marengit yksi taso
120
3
120
3
80 - 100
Leivinpellillä
Marengit kaksi tasoa1)
-
-
120
2 ja 4
80 - 100
Leivinpellillä
13
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Ruokalaji
Aika (min)
Kommentit
Lämpötila
Lämpötila
Kannatintaso
Kannatintaso
(°C)
(°C)
Pullat1)
190
3
190
3
12 - 20
Leivinpellillä
Eclair-leivokset yksi taso
190
3
170
3
25 - 35
Leivinpellillä
Eclair-leivokset kaksi tasoa
-
-
170
2 ja 4
35 - 45
Leivinpellillä
Piiraat
180
2
170
2
45 - 70
20 cm:n
kakkuvuoassa
Hedelmäkakku
160
1
150
2
110 - 120
24 cm:n
kakkuvuoassa
Täytekakkupohja1)
170
1
160
2 (vasen ja
oikea)
30 - 50
20 cm:n
kakkuvuoassa
Aika (min)
Kommentit
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
Leipä ja pizza
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Ruokalaji
Lämpötila
Lämpötila
Kannatintaso
Kannatintaso
(°C)
(°C)
14
Vaalea leipä1)
190
1
190
1
60 - 70
1- 2 kappaletta,
500 g/kpl
Ruisleipä
190
1
180
1
30 - 45
Leipävuoassa
Sämpylät1)
190
2
180
2 (2 ja 4)
25 - 40
6 - 8 kpl
leivinpellillä
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Leivinpellillä tai grilli-/uunipannussa
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Ruokalaji
Aika (min)
Kommentit
10 - 20
Leivinpellillä
Aika (min)
Kommentit
Lämpötila
Lämpötila
Kannatintaso
Kannatintaso
(°C)
(°C)
Teeleipä1)
200
3
190
3
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
Paistokset
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Ruokalaji
Lämpötila
Lämpötila
Kannatintaso
Kannatintaso
(°C)
(°C)
Pastapaistos
200
2
180
2
40 - 50
Vuoassa
Vihannespaistos
200
2
175
2
45 - 60
Vuoassa
Piiras1)
180
1
180
1
50 - 60
Vuoassa
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vuoassa
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vuoassa
Aika (min)
Kommentit
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
Liha
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Ruokalaji
Lämpötila
Lämpötila
Kannatintaso
Kannatintaso
(°C)
(°C)
Naudanliha
200
2
190
2
50 - 70
Uuniritilällä
Porsaanliha
180
2
180
2
90 - 120
Uuniritilällä
Vasikanliha
190
2
175
2
90 - 120
Uuniritilällä
15
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Ruokalaji
Aika (min)
Kommentit
Lämpötila
Lämpötila
Kannatintaso
Kannatintaso
(°C)
(°C)
16
Englantilainen
paahtopaisti, raaka
210
2
200
2
50 - 60
Uuniritilällä
Englantilainen
paahtopaisti,
puolikypsä
210
2
200
2
60 - 70
Uuniritilällä
Englantilainen
paahtopaisti, kypsä
210
2
200
2
70 - 75
Uuniritilällä
Porsaanlapa
180
2
170
2
120 - 150
Mukana
kamara
Porsaan
potka
180
2
160
2
100 - 120
2 kappaletta
Lammas
190
2
175
2
110 - 130
Koipi
Broileri
220
2
200
2
70 - 85
Kokonainen
Kalkkuna
180
2
160
2
210 - 240
Kokonainen
Ankka
175
2
220
2
120 - 150
Kokonainen
Hanhi
175
2
160
1
150 - 200
Kokonainen
Jänis
190
2
175
2
60 - 80
Palasina
Jänis
190
2
175
2
150 - 200
Palasina
Fasaani
190
2
175
2
90 - 120
Kokonainen
Kala
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Ruokalaji
Aika (min)
Kommentit
Lämpötila
Lämpötila
Kannatintaso
Kannatintaso
(°C)
(°C)
Taimen/
Lahna
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 kalaa
Tonnikala/
Lohi
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileetä
GRILLI
Esikuumenna tyhjää uunia 3 minuuttia
ennen ruokien asettamista uuniin.
Määrä
Aika (min)
Lämpötila
(°C)
Ruokalaji
Kpl
(g)
Kannatintaso
1. puoli
2. puoli
Naudanfileepihvit
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Naudanlihapihvit
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Makkarat
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Porsaankyljykset
4
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Broileri
(puolikkaat)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Broilerin
rintapala
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Jauhelihapihvi
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Kalafile
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Lämpimät
leivät
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Paahtoleivät
4-6
-
maks.
2-4
2-3
4
17
GRATINOINTI
Naudanliha
Ruokalaji
Määrä
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Paahtopaisti tai filee,
raaka1)
per paksuus/cm
190 - 200
5-6
1 tai 2
Paahtopaisti tai filee,
puolikypsä1)
per paksuus/cm
180 - 190
6-8
1 tai 2
Paahtopaisti tai filee,
kypsä1)
per paksuus/cm
170 - 180
8 - 10
1 tai 2
1) Esikuumenna uuni.
Porsaanliha
Ruokalaji
Määrä (kg)
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Lapa, niska, kinkku
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
1 tai 2
Kyljykset, siankylki
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
1 tai 2
Lihamureke
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 tai 2
Porsaan potkapaisti
(esikypsennetty)
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 tai 2
Vasikanliha
Ruokalaji
Määrä (kg)
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Vasikanpaisti
1
160 - 180
90 - 120
1 tai 2
Vasikanreisi
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 tai 2
Lammas
Ruokalaji
18
Määrä (kg)
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Lampaanreisi,
lammaspaisti
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
1 tai 2
Lampaanselkä
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
1 tai 2
Lintupaisti
Ruokalaji
Määrä (kg)
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Linnunliha paloina
0,2 - 0,25 kpl
200 - 220
30 - 50
1 tai 2
Puolikas kana
0,4 - 0,5 kpl
190 - 210
35 - 50
1 tai 2
Broileri, kana
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
1 tai 2
Ankka
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 tai 2
Hanhi
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 tai 2
Kalkkuna
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
1 tai 2
Kalkkuna
4-6
140 - 160
150 - 240
1 tai 2
Kala (haudutettu)
Ruokalaji
Kokonainen kala
Määrä (kg)
Lämpötila (°C)
1 - 1,5
210 - 220
Aika (min)
40 - 60
Kannatintaso
1 tai 2
KOSTEA KIERTOILMA
Avaa laitteen luukku kypsennyksen
aikana ainoastaan tarvittaessa.
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Makaronivuoka
190 - 200
30 - 40
2
Perunapaistos
180 - 200
60 - 75
2
Moussaka
150 - 170
60 - 75
2
Lasagne
170 - 190
55 - 70
2
Cannelloni
170 - 190
55 - 70
2
Leipävanukas
170 - 190
45 - 60
2
Riisivanukas
170 - 190
40 - 50
2
Omenakakku
150 - 160
45 - 60
2
Vehnäleipä
180 - 190
45 - 55
2
19
SULATUS
Ruokalaji
Määrä (g)
Sulatusaika
(min)
Jälkisulatusaika
(min)
Kommentit
Kana
1000
100 - 140
20 - 30
Aseta broileri suurikokoiselle vadille ylösalaisin
käännetyn aluslautasen
päälle. Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Liha
1000
100 - 140
20 - 30
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Liha
500
90 - 120
20 - 30
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Taimen
150
25 - 35
10 - 15
-
Mansikat
300
30 - 40
10 - 20
-
Voi
250
30 - 40
10 - 15
-
Kerma
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Kerman voi vatkata, vaikka
siinä on vielä hiukan jäisiä
kohtia.
Gateau (perunalaatikko)
1400
60
60
-
KUIVAUS - KIERTOILMA
• Peitä uunipellit leivinpaperilla.
• Parempien tuloksien saavuttamiseksi on
suositeltavaa sammuttaa uuni kuivausajan
puolessa välissä, avata uunin luukku ja antaa sen
jäähtyä yön yli kuivauksen loppuun
suorittamiseksi.
Vihannekset
Kannatintaso
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (h)
1 taso
20
2 tasoa
Pavut
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprikat
60 - 70
5-6
3
1/4
Vihannekset hapanruokiin
60 - 70
5-6
3
1/4
Sienet
50 - 60
6-8
3
1/4
Yrtit
40 - 50
2-3
3
1/4
Hedelmät
Kannatintaso
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (h)
1 taso
8 - 10
3
2 tasoa
Luumut
60 - 70
1/4
Aprikoosit
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Omenaviipaleet
60 - 70
6-8
3
1/4
Päärynät
60 - 70
6-9
3
1/4
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
PUHDISTUKSEEN LIITTYVIÄ
HUOMAUTUKSIA
• Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä vedellä ja
miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää
puhdistusliinaa.
• Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä
puhdistusainetta.
• Puhdista laite sisältä jokaisen käytön jälkeen.
Rasvan tai muiden ruokaroiskeiden kertyminen
voi johtaa tulipaloon. Riski on suurempi
grillipannussa.
• Poista itsepintaiset tahrat erityisellä
uuninpuhdistusaineella.
• Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja
anna niiden kuivua. Käytä pehmeää liinaa,
lämmintä vettä ja puhdistusainetta.
1
•
Jos käytät tarttumattomia varusteita, älä puhdista
niitä voimakkailla pesuaineilla, teräväreunaisilla
esineillä tai pese niitä astianpesukoneessa.
Muutoin tarttumaton pinta voi vaurioitua.
RUOSTUMATTOMAT TERÄS- JA
ALUMIINIPINTAISET LAITTEET
Puhdista uuninluukku käyttäen
ainoastaan kosteaa liinaa tai sientä.
Kuivaa pehmeällä liinalla.
Älä käytä teräsvillaa, happoja tai
hankaavia aineita, sillä ne saattavat
vahingoittaa uunin pintaa. Noudata
vastaavaa varovaisuutta käyttöpaneelin
puhdistuksen aikana.
KANNATTIMIEN
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
2
1
2
1 Vedä uunipeltien kannatinkiskon etuosa irti sivuseinästä.
2 Vedä uunipeltien kannatinkiskon takaosa irti seinästä ja poista se.
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin
paikalleen suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
21
PYROLYYSI
HUOMIO! Poista kaikki lisävarusteet
ja irrotettavat peltien kannattimet.
Älä käynnistä Pyrolyysi-toimintoa, jos
et sulkenut uuninluukkua kokonaan.
Joissakin malleissa näytössä näkyy
“C3”, kun virhe tapahtuu.
VAROITUS! Laite kuumenee hyvin
kuumaksi. Olemassa on palovammojen
vaara.
HUOMIO! Jos samaan kaappiin on
asennettu muita laitteita, älä käytä niitä
samaan aikaan Pyrolyysi-toiminnon
kanssa. Se voi vahingoittaa laitetta.
1. Poista suurin lika ensin käsin.
2. Puhdista luukun sisäpinta kuumalla vedellä,
jotta jäämät eivät palaisi siihen kuuman ilman
vuoksi.
3. Aseta Pyrolyysi-toiminto. Katso "Uunin
toiminnot".
4. Kun
tai
PUHDISTUSMUISTUTUS
Pyrolyysipuhdistuksen tarpeesta ilmoittaa PYR, joka
vilkkuu näytössä 10 sekuntia aina kun laite
kytketään toimintaan tai pois toiminnasta.
Puhdistuksen merkkivalo
sammuu:
• Pyrolyysi-toiminnon päättyessä.
•
:
Lisätoiminto
22
luukku lukittuu. Näytössä näkyy symboli
ja
lämpötilanäytön palkit, kunnes luukun lukitus
avautuu.
Voit lopettaa Pyrolyysi-toiminnon ennen sen
päättymistä kääntämällä uunin toimintojen
väännin Off-asentoon.
6. Pyrolyysi-toiminnon jälkeen näytössä näkyy
kellonaika. Uunin luukku on edelleen lukittu.
7. Kun laite on jäähtynyt, siitä kuuluu äänimerkki ja
luukun lukitus avautuu.
vilkkuu, aseta haluamasi toimenpide
painamalla
1
Toiminto käynnistyy kahden sekunnin kuluttua.
Voit siirtää puhdistuksen alkamista käyttämällä
Lopetus-toimintoa.
Uunin valo on kytketty pois päältä Pyrolyysitoiminnon aikana.
5. Kun uuni on saavuttanut asetetun lämpötilan,
Kuvaus
P1
Jos uuni ei ole hyvin likainen. Toimenpiteen aika: 1
h.
P2
Jos lian poistaminen ei ole helppoa.
Toimenpiteen aika:
1 h 30 min.
2
Jos painat painiketta
ja
samanaikaisesti merkkivalon PYR
vilkkuessa näytössä.
UUNINLUUKUN PUHDISTAMINEN
Uuninluukussa on neljä lasilevyä.Voit poistaa
uuninluukun ja sisäiset lasilevyt niiden
puhdistamiseksi.
Uuninluukku voi vahingossa sulkeutua,
jos yrität irrottaa lasilevyt ennen
uuninluukun irrottamista.
HUOMIO! Älä käytä uunia ilman
lasilevyjä.
3
4
5
6
7
90°
1
2
1 Avaa luukku kokonaan auki ja pidä kiinni molemmista saranoista.
2 Nosta ja käännä saranoissa olevia vipuja.
3 Sulje uuninluukku puoliväliin ensimmäiseen avausasentoon. Vedä luukkua sen jälkeen eteenpäin ja irrota
se paikaltaan.
4 Aseta uuninluukku tasaiselle alustalle pehmeän kankaan päälle.
5 Vapauta lukitusjärjestelmä, jotta voit irrottaa lasilevyt.
6 Käännä kahta kiinnitintä 90° ja vedä ne irti paikoiltaan.
7 Nosta ensin varoen ja poista lasilevyt sen jälkeen yksi kerrallaan. Aloita ylimmästä levystä.
Puhdista lasit vedellä ja miedolla puhdistusaineella.
Kuivaa lasilevyt varoen.
Puhdistettuasi lasilevyt ja uuninluukun asenna ne
takaisin paikalleen. Noudata edellä mainittuja ohjeita
päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmista, että lasilevyt (A, B ja C) tulevat oikeaan
järjestykseen. Keskimmäisessä lasilevyssä (B) on
koristeellinen kehys. Kehyksen painatuspuolen on
osoitettava luukun sisäpuolelle. Varmista, ettei
lasilevyn kehyksen (B) painatuspuolen pinta ole
asennuksen jälkeen karkea siihen koskettaessa.
A
B
Varmista, että asennat keskimmäisen lasilevyn
oikein paikoilleen.
C
LAMPUN VAIHTAMINEN
Peitä laitteen pohja kankaalla. Se estää lampun
suojalasin ja uunin vaurioitumisen.
VAROITUS! Sähköiskuvaara! Irrota
sulake ennen lampun vaihtamista.
Lamppu ja lampun suojalasi voivat olla
kuumia.
HUOMIO! Pidä halogeenilamppua
aina kankaalla estääksesi rasvajäämien
palamisen lamppuun.
1. Kytke laite pois päältä.
2. Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai katkaise virta
pääkytkimestä.
Takalamppu
1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä vastapäivään.
23
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
Ongelma
24
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida käyttää.
Uunia ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista että uuni on liitetty oikein sähköverkkoon (ks. kytkentäkaavio, jos saatavilla).
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toiminnasta.
Kytke uuni toimintaan.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole tehty.
Varmista, että asetukset ovat
oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkaisu
on toiminnassa.
Katso kohta "Automaattinen
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toimintaan.
Katso kohta "Lapsilukon käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön
syynä sulake. Jos sulake palaa
aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Kypsentämiseen kuluu liikaa tai
liian vähän aikaa.
Lämpötila on liian alhainen tai
liian korkea.
Säädä tarvittaessa lämpötilaa.
Noudata ohjekirjan ohjeita.
Höyryä ja kosteutta muodostuu
ruokaan ja uunin sisälle.
Ruoka on jätetty uuniin liian pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Näytössä näkyy C3.
Puhdistustoiminto ei toimi lainkaan. Luukkua ei ole suljettu
kokonaan, tai luukun lukitus on
viallinen.
Sulje luukku kokonaan.
Ongelma
Mahdollinen syy
Näytössä näkyy F102.
•
•
Luukkua ei ole suljettu kokonaan.
Luukun lukko on viallinen.
Korjaustoimenpide
•
•
•
Näytössä näkyy virhekoodi, jota
ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
•
•
Laite on kytketty toimintaan,
mutta se ei kuumene. Puhallin
ei toimi. Näytössä näkyy "Demo".
Esitystila on päällä.
Sulje luukku kokonaan.
Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai käyttämällä sulaketaulun turvakytkintä, ja kytke se takaisin
päälle.
Käänny asiakaspalvelun
puoleen, jos näytössä näkyy
F102 uudelleen.
Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai käyttämällä sulaketaulun turvakytkintä, ja kytke se takaisin
päälle.
Käänny kuluttajaneuvonnan
puoleen, ellei virhekoodi katoa näytöstä.
1. Kytke uuni pois toiminnasta.
2. Paina ja pidä
-painiketta
alhaalla.
3. Näytön ensimmäinen numero ja Demo-merkkivalo
alkavat vilkkua.
4. Syötä koodi 2468 painamalla painiketta
tai
arvojen säätämiseksi ja
vahvista painamalla
.
5. Seuraava numero alkaa
vilkkua.
6. Demo -toiminto kytkeytyy
pois päältä, kun vahvistat
viimeisen numeron ja koodi
on oikein.
HUOLTOTIEDOT
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai
valtuutettuun huoltopalveluun.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty
arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee laitteen sisäosan
etukehyksessä. Älä poista arvokilpeä laitteen
sisäosasta.
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
25
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
ASENNUS
KALUSTEESEEN KIINNITTÄMINEN
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
ASENTAMINEN KALUSTEESEEN
A
548
B
558
min. 550
114
16
20
600
21
min. 560
589
594
573
594
5
3
SÄHKÖLIITÄNTÄ
548
min. 550
21
Laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohto.
558
114
16
20
590
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jos
kappaleiden "Turvallisuusohjeet"
ohjeita ei ole noudatettu.
min. 560
589
594
573
594
5
3
26
JOHTO
Asennuksen tai vaihdon johtotyypit:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05
V2V2-F (T90), H05 BB-F
Määritä johdon poikkipinta-ala arvokilvessä olevan
kokonaistehon mukaan. Voit myös käyttää
taulukkoa:
Kokonaisteho (W)
Johdon läpileikkaus
(mm²)
enintään 1380
3 x 0.75
enintään 2300
3x1
enintään 3680
3 x 1.5
Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on oltava 2 cm
pitempi vaihejohtimeen ja nollajotimeen (sininen ja
ruskea johto) verrattuna.
ENERGIATEHOKKUUS
TUOTESELOSTE JA -TIEDOT STANDARDIN EU 65-66/2014 MUKAISESTI
Toimittajan nimi
Zanussi
Mallin tunnus
ZOP37902XK
Energialuokka
81.2
Energiatehokkuusluokka
A+
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö-toiminnossa
0.93 kWh/kierros
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa
0.69 kWh/kierros
Uunien lukumäärä
1
Lämmönlähde
Sähkö
Äänimer.voimak
72 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
37.6 kg
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesarjat,
uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn
mittaustavat.
ENERGIANSÄÄSTÖ
Laitteessa on joitakin toimintoja, joiden avulla voit
säästää energiaa.
• Yleisohjeita
– Varmista, että uuninluukku on suljettu oikein
laitteen ollessa toiminnassa ja pidä luukku
suljettuna mahdollisimman hyvin käytön
aikana.
– Käytä metalliastioita energiansäästön
parantamiseksi.
– Kun mahdollista, aseta ruoka uuniin
lämmittämättä sitä.
– Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan päättymistä
kypsennysajan pituudesta riippuen. Uunin
jälkilämpö kypsentää ruokaa edelleen.
•
•
•
•
– Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä käyttäen.
Puhallintoiminnon käyttäminen - kun
mahdollista, käytä uunitoimintoja puhaltimella
energian säästämiseksi.
Jälkilämpö
Jos ohjelma aikavalinnalla (Kestoaika, Lopetus)
kytketään toimintaan ja kypsennysaika on yli 30
minuuttia, joissakin uunitoiminnoissa
lämpövastukset sammuvat automaattisesti 10 %
aikaisemmin. Puhallin ja lamppu toimivat
edelleen.
Kun valitset Kostea kiertoilma -toiminnon,
lamppu sammuu 30 sekunnin kuluttua. Lamppu
voidaan sytyttää uudelleen, odotetut
energiasäästöt ovat tällöin kuitenkin pienemmät.
Ruokien lämpimänä pito - jos haluat pitää
ruokia lämpimänä jälkilämmön avulla, valitse
matalin lämpötila-asetus. Jälkilämmön lämpötila
näkyy näytössä.
27
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä
.
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
28
merkittyjä kodinkoneita
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som
ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid
bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida
bruk.
SÄKERHET FÖR BARN OCH HANDIKAPPADE
•
•
•
•
•
•
•
Denna apparat kan användas av barn som är 8 år och äldre och
av personer med nedsatt kapacitet, förutsatt att de har fått
instruktioner och/eller tillsyn när det gäller säker användning av
apparaten och att de förstår de potentiella riskerna.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera
det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra rengöring eller underhåll av apparaten utan
uppsikt.
Barn under 3 år måste hållas borta från apparaten såvida inte
en vuxen är i närheten hela tiden.
ALLMÄN SÄKERHET
•
•
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här produkten och
byta kabel.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta
formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för
att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
29
•
•
•
•
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa
metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom
dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset
spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
Överskott av vätska måste tas bort före pyrolytisk rengöring. Ta
bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen
av ugnsstegen och sedan den bakre delen från sidoväggarna.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
INSTALLATION
VARNING! Endast en behörig person
får installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
Följ installationsinstruktionerna som följer med
produkten.
Var alltid försiktig när du flyttar apparaten
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
Kontrollera att produkten har installerats under
och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
Produktens sidor måste gränsa till produkter
eller enheter med samma höjd.
ELEKTRISK ANSLUTNING
•
•
•
•
•
•
•
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
•
•
•
•
•
•
30
Alla elektriska anslutningar ska göras av en
behörig elektriker.
Hushållsapparaten måste jordas.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I annat fall,
kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten
och nätkabeln. Om produktens nätkabel
•
•
behöver bytas måste det göras av vårt
auktoriserade servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller
komma nära produktens lucka, speciellt inte när
luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och isolerade
delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte
kan tas bort utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet
av installationen. Kontrollera att stickkontakten
är åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter
löst.
Dra inte i strömkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp
tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten måste
vara minst 3 mm bred.
Stäng produktens lucka helt innan du ansluter
kontakten till eluttaget.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s
direktiv.
ANVÄND
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller explosion
föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar produktens lucka
medan produkten är igång. Het luft kan strömma
ut.
Använd inte produkten med våta händer eller när
den är i kontakt med vatten.
Tyng inte ner luckan när den är öppen.
Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt. Användning
av ingredienser som innehåller alkohol kan
producera en blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i
kontakt med produkten när du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på tvättmaskinen.
Använd inte mikrovågsugnen för att förvärma
upp ugnen.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
•
•
•
•
•
•
För att förhindra skada eller missfärgning på
emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra föremål
direkt på produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i
produkten efter att tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller monterar
tillbehör.
Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen defekt enligt
garantin.
Använd en djup form för mjuka kakor. Fruktjuicer
orsakar fläckar som kan vara permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för matlagning.
Den får inte användas för några andra ändamål,
t.ex. för rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel ett skåp,
se till att skåpsdörren aldrig är stängd när
apparaten är i drift. Värme och fukt kan byggas
upp bakom en stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten, bostaden
eller golvet. Stäng inte luckan förrän apparaten
har svalnat helt efter användning.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller skador på
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det finns även
risk för att glaspanelerna kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är
skadade. Kontakta auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är
tung!
Rengör produkten regelbundet för att förhindra
att ytmaterialet försämras.
Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd
inte produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du följa
säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med något slag av rengöringsmedel.
PYROLYSRENGÖRING
Risk för skador / bränder / kemiska
utsläpp (rök) i Pyrolysläget.
•
•
•
•
Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion för Första
användningstillfället ska du ta ut följande ur
ugnsutrymmet:
– alla överblivna matrester, olje- eller fettspill /
-rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive hyllor,
sidoskenor osv. som medföljer produkten)
särskilt kastruller, pannor, brickor,
köksredskap osv. som är behandlade så att
mat inte fastnar i dem.
Läs noggrant alla anvisningar om
pyrolysrengöring.
Håll barn och husdjur borta från produkten när
pyrolysrengöring är igång.
Apparaten blir mycket varm och varm luft släpps
ut från ventilerna.
Pyrolysrengöring är en högtemperaturfunktion
som kan avge ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör användare:
– Tillse god ventilation under och efter varje
pyrolysrengöring.
– tillse god ventilation under och efter första
användningstillfället vid användning vid
maximal temperatur.
31
•
•
•
•
Till skillnad från människan kan vissa fåglar och
reptiler kan vara extremt känsliga mot potentiella
ångor som släpps ut vid rengöringen i alla
pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar) från
produktens närhet under och efter
Pyrolysrengöringen. Detta gäller även vid
det första användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett välventilerat
utrymme.
Små husdjur kan också vara mycket känsliga
mot de begränsade temperaturändringarna i
närheten av alla pyrolysugnar när det pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
Teflonbeläggningar på kastruller, stekpannor,
brickor, köksredskap osv. kan skadas av den
höga temperaturen vid användning av pyrolytisk
rengöring i alla pyrolysugnar och kan även vara
en källa till skadliga ångor i små mängder.
Ångor som släpps ut från alla Pyrolysugnar/
matlagningsrester som beskrivs är inte skadliga
för människor, inklusive barn eller personer med
sjukdom.
INRE BELYSNING
• Typen av glödlampa eller halogenlampa som
används för den här produkten är endast avsedd
för hushållsprodukter. Får ej användas för
belysning i hus.
VARNING! Risk för elektrisk stöt.
•
•
Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma specifikationer.
KASSERING
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära maskinen och kassera
den.
Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller
husdjur blir instängda i maskinen.
UNDERHÅLL
• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
reparation av produkten.
• Använd endast originaldelar.
PRODUKTBESKRIVNING
ALLMÄN ÖVERSIKT
1 2 3
4
1 Kontrollpanel
2 Vred för ugnsfunktionerna
5 6
3 Kontrollampa/symbol för ström
4 Temperatur-/tidsdisplay
7
5
8
4
11
3
9
2
5 Temperaturvred
6 Temperaturindikator/symbol
7 Värmeelement
8 Ugnslampa
9 Fläkt
10 Ugnsstege, löstagbar
11 Ugnsnivåer
1
10
TILLBEHÖR
• Trådhylla
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt
För kakor och småkakor.
32
•
Grill- / stekpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
FÖRSTA RENGÖRING
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar ur
produkten.
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör produkten och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
INSTÄLLNING KLOCKA
Efter den första anslutningen till elnätet tänds alla
displayens symboler i några sekunder. Under några
sekunder därefter visas programvarans version på
displayen.
När programvaruversionen försvinner visar
displayen
och "12:00". "12" blinkar.
1. Tryck på
eller
för att ställa klockan.
2. Tryck på
för att bekräfta. Detta behövs bara
när du ställer klockan första gången. I
fortsättningen sparas den nya tiden automatiskt
efter 5 sekunder.
Displayen visar
blinkar.
3. Tryck på
eller
för att ställa in minuter.
4. Tryck på
för att bekräfta. Detta behövs bara
när du ställer klockan första gången. I
fortsättningen sparas den nya tiden automatiskt
efter 5 sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
ÄNDRA TID
Du kan endast ställa om klockan när ugnen är
avstängd.
Tryck på
flera gånger tills displayen visar hur
blinkar på displayen.
mycket klockan är
För att ställa in en ny tid, se "Ställa klockan".
INFÖR FÖRSTA ANVÄNDINGEN SKALL
UGNARNA "BRÄNNAS AV"
Sätt den tomma ugnen på förvärmning för att
bränna bort fett.
1. Välj funktionen
och maximal temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Välj funktionen
och ställ in maximal
temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt. Ugnen kan
avge lukt och rök. Det är helt normalt. Se till att
ventilationen är tillräcklig i rummet.
och den inställda tiden. "00"
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
INFÄLLBARA VRED
För att använda produkten, tryck på kontrollvredet.
Vredet kommer ut.
AKTIVERA OCH INAKTIVERA PRODUKTEN
Det beror på modellen om
produkten har lampor, symboler
på vredet eller lampor:
• Kontrollampan tänds när produkten
är igång.
• Symbolen visar om kontrollvredet
styr ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
• Kontrollampan tänds när ugnen
värms upp.
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att välja en
ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja temperatur.
3. För att stänga av produkten, vrid vreden för
ugnsfunktioner och temperatur till av-läget.
33
UGNSFUNKTIONER
Ugnsfunktioner
Program
Avstängt läge
Ugnen är avstängd.
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och för att
torka mat.Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än för över-/
undervärme.
Över-/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Varmluft med fukt
För att spara energi när du bakar men också för att förbereda
bröd i formar på en hyllposition. Denna funktion användes för
att definiera energieffektivitetsklass enligt EN 60350-1.
För mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för rostning av bröd.
Varmluftsgrillning
Steka större köttstycken eller fågel med ben på 1 ugnsnivå.
Även för att göra gratänger och bryna.
Pizza/paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer intensiv
bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in temperaturen
20-40 °C lägre än för över-/undervärme.
Kött
För tillagning av mycket möra, saftiga stekar.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta livsmedel,
som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror på mängden
och storleken på det frysta livsmedlet.
Pyrolys
För att sätta igång pyrolysrengöring av ugnen. Denna funktion
bränner bort kvarvarande rester i ugnen.
DISPLAY
A
G
34
F
B
E
C
D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Timer
Uppvärmnings- och restvärmeindikator
Vattentank (endast vissa modeller)
Matlagningstermometer (endast vissa modeller)
Elektroniskt lucklås (endast vissa modeller)
Timmar / minuter
Klockfunktioner
KNAPPAR
Knapp
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
KONTROLLAMPA FÖR UPPVÄRMNING
När du slår på en ugnsfunktion tänds staplarna på
displayen
en efter en. Staplarna visar att ugnens
temperatur ökar eller minskar.
KLOCKFUNKTIONER
TABELL ÖVER KLOCKFUNKTIONER
Klockfunktion
Tillämpning
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden. Se avsnittet "Ställa in klockan".
SIGNALUR
Använd för att ställa in en nedräkning (högst 23 timmar och
59 minuter). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan ställa in SIGNALUR när som helst, även
om produkten är avstängd.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen. Använd endast när en ugnsfunktion är vald.
SLUTTID
För att ställa in när produkten måste stängas av. Använd endast när en ugnsfunktion är vald. Du kan använda Koktid och
Sluttid samtidigt (Tidsfördröjning) om produkten ska slås på
och stängas av automatiskt vid en senare tidpunkt.
Tryck på
upprepade gånger för att
växla mellan klockfunktionerna.
För att bekräfta klockfunktionens
inställning, tryck på
eller vänta 5
sekunder så sker automatisk
bekräftelse.
STÄLLA IN KOKTID ELLER SLUTTID
1. Ställ in en ugnsfunktion.
2. Tryck på
visar
upprepade gånger tills displayen
eller
.
eller
blinkar på displayen.
3. Tryck på
och tryck på
eller
för att ställa in värdena
för att bekräfta.
För Koktid
ställer du först in minuterna
och sedan timmarna, för Sluttid
ställer du
först in timmarna och sedan minuterna.
En ljudsignal hörs i 2 minuter när tidpunkten har
nåtts. Symbolen
eller
och tidsinställningen
blinkar på displayen. Ugnen stängs av.
4. Tryck på en valfri knapp för att stänga av
ljudsignalen.
5. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till avstängt
läge.
35
Om du trycker på
av KOKTID
under inställning
övergår produkten till
att ställa in funktionen SLUTTID
.
STÄLLA IN SIGNALUR
1. Tryck på
flera gånger tills displayen visar
och "00" blinkar.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
SIGNALUR.
Ställ först in sekunderna, därefter minuterna
och därefter timmarna.
Tiden beräknas i minuter och sekunder. När
tiden du ställt in är längre än 60 minuter visas
på displayen.
symbolen
Produkten beräknar nu tiden i timmar och minuter.
3. SIGNALUR startar automatiskt efter fem
sekunder.
När 90% av den inställda temperaturen har
uppnåtts avges en ljudsignal.
4. När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter. "00:00" och blinkar
på displayen. Tryck på en valfri knapp för att
stänga av ljudsignalen.
Om du ställer in SIGNALUR när
KOKTID
eller SLUTTID
igång tänds symbolen
är
på displayen.
TIDTAGNING
Använd tidtagningsfunktionen för att övervaka hur
länge ugnen är igång. Den sätts på så fort ugnen
börjar värmas upp.
För att återställa tidtagningsuret, håll inne
och
. Timern börjar räkna upp igen.
Uppräkningstimern kan inte användas
med funktionerna: Varaktighet
Sluttid
,
.
ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
SÄTTA IN TILLBEHÖR
Galler:
För in gallret mellan skenorna på ugnsstegen och
kontrollera att fötterna är vända nedåt.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på ugnsstegen.
36
Galler och långpanna tillsammans:
För in långpannan mellan skenorna på hyllstöden
och ugnsgallret på skenorna ovan.
TILLVALSFUNKTIONER
ANVÄNDA BARNLÅSET
När barnlåset är på kan apparaten inte sättas på av
misstag.
MEKANISKT LUCKLÅS
Lucklåset är avaktiverat när du köper produkten.
Om pyrolysfunktionen är igång låses
luckan.
SAFE och
tänds på displayen när
man vrider på en ratt eller trycker på
en knapp.
1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna är i
avstängt läge.
2. Tryck och håll inne
sekunder.
och
samtidigt i 2
En ljudsignal hörs. SAFE och
visas på displayen.
Upprepa steg 2 för att inaktivera Barnlåset.
RESTVÄRMEINDIKERING
När du stänger av produkten visas
restvärmeindikatorn på displayen
om
temperaturen i ugnen är högre än 40 °C. Vrid
vredet för temperaturen åt vänster eller höger för att
visa ugnstemperaturen.
FÖRSIKTIGHET! Flytta bara det
mekaniska låslåset horisontellt.
Flytta det inte vertikalt.
SÄKERHETSAVSTÄNGNING
Av säkerhetsskäl stängs ugnen automatiskt av efter
en viss tid, om en ugnsfunktion är igång och du inte
ändrar några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid (tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
1.5
Efter en automatisk avstängning kan du trycka på
valfri knapp för att använda produkten igen.
Automatisk avstängning fungerar inte
med funktionerna: Lampa, Varaktighet,
Sluttid.
FÖRSIKTIGHET! Tryck inte på det
elektroniska lucklåset när du stänger
produktens lucka.
ANVÄNDA DET MEKANISKA LUCKLÅSET
1. Aktivera lucklåset genom att dra lucklåset
framåt tills det låses på plats.
2. Avaktivera lucklåset genom att trycka tillbaka
lucklåset i panelen.
KYLFLÄKT
När produkten är på, aktiveras fläkten automatiskt
för att hålla ugnsytorna svala. Om du stänger av
ugnen fortsätter fläkten att gå tills ugnen har
svalnat.
37
1
2
ÖPPNA LUCKAN MED DET AKTIVERADE
MEKANISKA LUCKLÅSET
Du kan öppna luckan när det mekaniska lucklåset är
aktiverat.
1. Tryck en aning på lucklåset.
2. Öppna luckan genom att dra i den med
handtaget.
Om du trycker på lucklåset tills det hörs ett klick
avaktiverar du lucklåset.
SÄKERHETSTERMOSTAT
Felaktig användning av produkten eller trasiga delar
kan orsaka farlig överhettning. För att förhindra
detta har ugnen en säkerhetstermostat som
avbryter strömtillförseln. Ugnen sätts automatiskt på
igen när temperaturen sjunker.
TRICKS OCH TIPS
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna är
endast riktvärden. De beror på
recepten samt på ingrediensernas
kvalitet och mängd.
ALLMÄN INFORMATION
• Produkten har fem hyllnivåer. Räkna hyllnivåerna
nedifrån.
• Produkten har ett specialsystem som gör att
luften cirkulerar och återanvänder ångan. Med
det här systemet kan man tillaga i ånga, vilket
gör att maten saftig inuti och krispig på utsidan.
Det gör att tillagningstiden och energiåtgången
minskas till ett minimum.
• Fukt kan kondenseras i produkten eller på
glasluckorna. Det är helt normalt. Stå alltid en bit
ifrån produkten när du öppnar produktens lucka
vid matlagning. Kör ugnen i 10 minuter innan du
börjar laga mat, för att minska kondensering.
• Torka bort fukt på produkten efter varje
användning.
• Ställ inga föremål direkt på bottnen och täck inte
komponenterna med folie när du lagar mat.
38
Detta kan förändra tillagningsresultaten och
skada emaljen.
BAKA KAKOR
• Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den
inställda tillagningstiden har gått.
• Om du använder två bakplåtar samtidigt, se till
att det finns en ledig falsnivå mellan dem.
TILLAGNING AV KÖTT OCH FISK
• Använd en djup form för mat med fett i för att
förhindra stänk som inte går att ta bort.
• Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du skär i det
så att köttsaften inte sipprar ut.
• För att förhindra att det blir för mycket matos
under tillagning kan man hälla lite vatten i den
djupa formen. För att förhindra rökkondens,
tillsätt lite vatten varje gång det tar slut.
TILLAGNINGSTIDER
Tillagningstiderna varierar beroende på typen av
livsmedel, livsmedlets konsistens och volym
I början ska du övervaka hur det utvecklar sig när
du lagar mat. Hitta de bästa inställningarna
(värmeläge, tillagningstid osv.) för dina kokkärl,
recept och mängder när du använder produkten.
BAKNINGS- OCH GRILLNINGSTABELL
Kakor
Över-/Undervärme
Varmluft
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Recept
där vispning ingår
170
2
160
3 (2 och
4)
45 - 60
I en kakform
Mördeg
170
2
160
3 (2 och
4)
20 - 30
I en kakform
Cheesecake
170
1
165
2
80 - 100
I 26 cm
kakform
Äppelkaka1)
170
2
160
2 (vänster
+ höger)
80 - 100
I två kakformar (20
cm) på ett
galler
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På en bakplåt
Syltpaj
170
2
165
2 (vänster
+ höger)
30 - 40
I 26 cm
kakform
Sockerkaka
170
2
150
2
40 - 50
I 26 cm
kakform
Julkaka /
Rik frukt
kaka1)
160
2
150
2
90 - 120
I 20 cm
kakform
Russinkaka1)
175
1
160
2
50 - 60
I en brödplåt
Muffins en nivå1)
170
3
150 - 160
3
20 - 30
På en bakplåt
Muffins två nivåer1)
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en bakplåt
Muffins tre nivåer1)
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
30 - 45
På en bakplåt
Skorpor/
kakor - en
nivå
140
3
140 - 150
3
25 - 45
På en bakplåt
Skorpor/
kakor - två
nivåer
-
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en bakplåt
39
Över-/Undervärme
Varmluft
Livsmedel
Tid (min)
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Temperatur
(°C)
Kommentar
Falsnivå
Skorpor/
kakor - tre
nivåer
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
35 - 45
På en bakplåt
Maränger en nivå
120
3
120
3
80 - 100
På en bakplåt
Maränger två nivåer1)
-
-
120
2 och 4
80 - 100
På en bakplåt
Bullar1)
190
3
190
3
12 - 20
På en bakplåt
Eclair - en
nivå
190
3
170
3
25 - 35
På en bakplåt
Eclair - två
nivåer
-
-
170
2 och 4
35 - 45
På en bakplåt
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
I 20 cm
kakform
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I 24 cm
kakform
Tårtbotten1)
170
1
160
2 (vänster
+ höger)
30 - 50
I 20 cm
kakform
Tid (min)
Kommentar
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Bröd och pizza
Över-/Undervärme
Varmluft
Livsmedel
Temperatur
(°C)
40
Falsnivå
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Franskbröd1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 bröd,
500 g per
bröd
Rågbröd
190
1
180
1
30 - 45
I en brödplåt
Småfranska 1)
190
2
180
2 (2 och
4)
25 - 40
6-8
stycken på
en bakplåt
Över-/Undervärme
Varmluft
Livsmedel
Tid (min)
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Temperatur
(°C)
Kommentar
Falsnivå
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en bakplåt eller
en djup
form
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
På en bakplåt
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Över-/Undervärme
Varmluft
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Pajdeg
200
2
180
2
40 - 50
I en form
Vegetarisk
paj
200
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Tid (min)
Kommentar
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Kött
Över-/Undervärme
Varmluft
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På ett galler
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På ett galler
41
Över-/Undervärme
Varmluft
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På ett galler
Engelsk
rostbiff,
röd inuti
210
2
200
2
50 - 60
På ett galler
Engelsk
rostbiff, lite
röd inuti
210
2
200
2
60 - 70
På ett galler
Engelsk
rostbiff,
inte röd inuti
210
2
200
2
70 - 75
På ett galler
Fläskbog
180
2
170
2
120 - 150
Med svål
Fläsklägg
180
2
160
2
100 - 120
2 stycken
Lamm
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i
bitar
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i
bitar
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Fisk
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Livsmedel
Temperatur
(°C)
42
Falsnivå
Temperatur
(°C)
Kommentar
Falsnivå
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
MIN GRILL
Förvärm den tomma ugnen i tre
minuter före tillagning.
Mängd
Tid (min)
Temperatur
(°C)
Livsmedel
Antal
(g)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Filéer
4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Biffstek
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Korv
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Fläskkotletter
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kyckling
(delad i 2
delar)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kycklingbröst
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburgare
6
600
max.
20 - 30
-
4
Fiskfilé
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Varma
smörgåsar
4-6
-
max.
5-7
-
4
Rostat
bröd
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
VARMLUFTSGRILLNING
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff eller
filé, röd1)
per cm höjd
190 - 200
5-6
1 eller 2
Rostbiff eller filé,
medium1)
per cm höjd
180 - 190
6-8
1 eller 2
Engelsk rostbiff eller
filé, välstekt1)
per cm höjd
170 - 180
8 - 10
1 eller 2
1) Förvärm ugnen.
43
Fläsk
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog, hals, skinkstek
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kotlett, revbensspjäll
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 eller 2
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 eller 2
Fläsklägg (lagad i
förväg)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 eller 2
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
1
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Lamm
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek med
ben, lammstek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 eller 2
Lammsadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 eller 2
Fågel
Livsmedel
44
Vikt (kg)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bitar av fågel
0,2 - 0,25 var
200 - 220
30 - 50
1 eller 2
Halv kyckling
0,4 - 0,5 var
190 - 210
35 - 50
1 eller 2
Kyckling, unghöna
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 eller 2
Anka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 eller 2
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 eller 2
Kalkon
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Kalkon
4-6
140 - 160
150 - 240
1 eller 2
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Vikt (kg)
Hel fisk
Temperatur (°C)
1 - 1.5
210 - 220
Tid (min)
40 - 60
Falsnivå
1 eller 2
VARMLUFT MED FUKT
Öppna bara produktluckan vid behov
under tillagning.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pastagratäng
190 - 200
30 - 40
2
Potatisgratäng
180 - 200
60 - 75
2
Moussaka
150 - 170
60 - 75
2
Lasagne
170 - 190
55 - 70
2
Cannelloni
170 - 190
55 - 70
2
Brödpudding
170 - 190
45 - 60
2
Rispudding
170 - 190
40 - 50
2
Äppelkaka
150 - 160
45 - 60
2
Franskbröd
180 - 190
45 - 55
2
TINA
Livsmedel
Mängd (g)
Upptiningstid
(min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1000
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett
upp- och nervänt tefat på
en stor tallrik. Vänd efter
halva tiden.
Kött
1000
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde
även om delar av den är
något frusen.
Tårta
1400
60
60
-
45
TORKNING - VARMLUFT
• Täck smorda plåtar med bakplåtspapper.
•
För bättre resultat, stanna ugnen efter halva
torktiden, öppna luckan och låt det svalna över
natten för att fullfölja torkningen.
Grönsaker
Falsnivå
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
1 position
Bönor
60 - 70
6-8
3
2 positioner
1/4
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Frukt
Falsnivå
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
1 position
2 positioner
Plommon
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
•
ANMÄRKNINGAR OM RENGÖRING
• Torka av framsidan med en mjuk trasa och varmt
vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring
av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller andra
matrester kan leda till eldsvåda. Risken är högre
för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka. Använd
46
en mjuk duk med varmt vatten och ett
rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål med skarpa
kanter eller diskmaskin vid rengöring om du har
tillbehör i Super Clean. Det kan skada ytan.
PRODUKTER I ROSTFRITT STÅL ELLER
ALUMINIUM
Rengör ugnsluckan endast med en
blöt svamp. Torka med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring
eftersom de kan skada ugnens ytor.
Rengör ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
AVLÄGSNA UGNSSTEGARNA
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna tas bort.
1
2
1
2
1 Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.
2 Dra ut stegen baktill från ugnssidan och ta bort den.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
P2
PYROLYS
FÖRSIKTIGHET! Ta ut alla tillbehör
och löstagbara ugnsstegar.
Starta inte pyrolysrengöringen om inte
ugnsluckan är helt stängd. På vissa
modeller visar displayen ”C3” om
detta problem uppstår.
VARNING! Produkten blir mycket het.
Det finns risk för att du bränner dig.
FÖRSIKTIGHET! Om andra
produkter är monterade i samma skåp
får de inte användas samtidigt som
Pyrolys-funktionen. Det kan skada
maskinen.
1. Ta bort de värsta matresterna manuellt.
2. Rengör insidan av ugnsluckan med varmt
vatten så att inte rester och spill bränner fast.
3. Ställ in pyrolysfunktionen. Se "Ugnsfunktioner".
4. När
blinkar, tryck på
välja lämplig procedur:
Tillval
P1
eller
för att
Beskrivning
Om ugnen inte är
mycket smutsig.
Tid för proceduren:
1 timmar.
Om du inte enkelt
kan ta bort smutsen. Tid för proceduren: 1 h 30 min.
Proceduren startar efter 2 sekunder.
Du kan använda funktionen Sluttid för att fördröja
rengöringsprocedurens start.
Under pyrolysrengöringen är ugnslampan släckt.
5. När ugnen värmts upp till inställd temperatur
låses luckan. Symbolen
och stavarna på
värmeindikatorn visas på displayen, tills luckan
låses upp igen.
För att avaktivera pyrolysrengöringen innan den
är klar, vrid funktionsvredet för ugnen till Avläget.
6. När pyrolysrengöringen är klar visar displayen
tiden på dagen. Ugnsluckan förblir låst.
7. När produkten svalnat igen hörs en ljudsignal
och luckan låses upp.
PÅMINNELSE RENGÖRING
För att påminna dig om att Pyrolys behöver utföras
blinkar PYR på displayen i 10 sekunder varje gång
produkten sätts på och stängs av.
Påminnelsen om rengöring
slocknar:
• när Pyrolys-funktionen är klar.
•
om du trycker på
och
samtidigt medan PYR blinkar på
displayen.
RENGÖRING AV UGNSLUCKAN
Ugnsluckan har fyra glasrutor.Ugnsluckan och
glasrutorna går att ta bort för rengöring.
47
Ugnsluckan kan plötsligt slå igen om
du försöker ta bort glasrutorna innan
du tagit bort ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte ugnen
utan glasrutorna.
1
2
3
5
6
7
4
90°
1
2
1 Öppna luckan helt och håll i de två gångjärnen.
2 Lyft och vrid handtagen på gångjärnen.
3 Stäng ugnsluckan halvvägs, till den första öppna positionen. Dra därefter framåt och ta bort luckan från
sin plats.
4 Lägg luckan på en mjuk duk på en stabil yta.
5 Lossa låssystemet för att ta bort glasrutorna.
6 Vrid de två fästanordningarna 90° och ta bort dem från sina fästen.
7 Lyft försiktigt och ta därefter bort glasrutorna en efter en. Börja med den översta glasrutan.
Rengör glasrutorna med vatten och diskmedel.
Torka glasrutorna noga.
Sätt tillbaka glasrutan i ugnsluckan när du är klar
med rengöringen. Utför stegen ovan i omvänd
ordning.
Du måste sätta tillbaka glasrutorna (A, B och C) i
rätt ordning. Den mellersta glasrutan (B) har en
dekorativ ram. Zonen med screentryck måste vara
vänd mot insidan av ugnsluckan. Efter installationen
måste du se till att ytan på glasrutans ram (B) med
zonerna med screenprinting inte är knottrig när du
vidrör den.
48
A
B
BYTE AV LAMPAN
Lägg en tygbit på botten av produktens innandöme.
Detta förhindrar skador på lampglaset och
ugnsutrymmet.
C
VARNING! Risk för elstötar! Koppla
från säkringen innan du byter lampan.
Lampan och lampglaset kan vara
varma.
FÖRSIKTIGHET! Håll i
halogenlampan med en trasa för att
förhindra att fett ska komma på
lampan.
Se till att den inre glasrutan placeras korrekt i sina
skåror.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng
av huvudströmbrytaren.
Baklampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande lampa som tål
upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
FELSÖKNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
VAD GÖR JAG OM...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller
använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller den är
ansluten på fel sätt.
Kontrollera att ugnen är korrekt
ansluten till strömförsörjningen
(se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
49
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är inte
gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar
gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är orsaken till felet. Om säkringen
går gång på gång, tala med en
kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Tillagningen av maträtter tar för
lång tid eller går för fort.
Temperaturen är för låg eller
för hög.
Justera vid behov temperaturen. Följ instruktionerna i manualen.
Ånga och kondens avsätts på
maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter
att tillagningen är klar.
På displayen visas "C3".
Rengöringsfunktionen fungerar
inte. Du har inte stängt luckan
ordentligt eller så är luckan trasig.
Stäng luckan helt.
Displayen visar "F102".
•
•
•
•
Du har inte stängt luckan
ordentligt.
Det elektroniska lucklåset är
trasigt.
•
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i tabellen.
Det föreligger ett elektriskt fel.
•
•
50
Stäng luckan helt.
Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet
och slå på den igen.
Kontakta kundtjänst om
"F102" visas på displayen
igen.
Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet
och slå på den igen.
Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen igen.
Problem
Möjlig orsak
Produkten är på men värms
inte upp. Fläkten arbetar inte.
Displayen visar "Demo".
Demoläget är aktiverat.
Lösning
1. Stäng av ugnen.
2. Håll in knappen
.
3. Den första siffran på displayen och Demo-indikatorn börjar blinka.
4. Ange koden 2468 genom
att trycka in knapparna
eller
för att ändra vär-
dena och tryck på
för
att bekräfta.
5. Nästa siffra börjar blinka.
6. Demo-läget avaktiveras
när du bekräftar den sista
siffran och koden är korrekt.
TEKNISKA DATA
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns på
typskylten. Typskylten sitter på den yttre kanten av
produktens innanmäte. Avlägsna inte märkskylten
från produktutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
51
INBYGGD
MONTERING I SKÅP
548
114
16
20
600
21
558
min. 550
min. 560
A
589
594
573
B
594
5
3
548
min. 550
114
16
20
590
ELEKTRISK INSTALLATION
21
558
min. 560
589
594
573
594
5
3
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i kapitlen om
säkerheten inte följs.
Denna produkt levereras med en huvudkontakt och
en huvudkabel.
KABEL
Kabeltyper för installation eller utbyte:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05
V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten (på
märkplåten) och tabellen. Se även tabellen:
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2 cm längre
än fas och neutral kabel (blå och brun kabel).
52
ENERGIEFFEKTIVITET
INFORMATIONSBLAD OCH INFORMATION ENLIGT EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Zanussi
Modellbeskrivning
ZOP37902XK
Energiindex
81.2
Energiklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
37.6 kg
EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för
hushållsbruk - Del 1: Områden, ugnar, ångugnar
och grillar - Funktionsprovning.
•
•
ENERGIBESPARING
Denna produkt har funktioner som låter dig spara
energi under vanlig matlagning.
• Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt
stängd när produkten är igång och låt den
vara stängd så mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i ugnen utan
att värma upp den.
– För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
•
•
– Använd restvärmen för att värma annan mat.
Matlagning med fläkt - när så är möjligt,
använd matlagningsfunktionerna med fläkt för att
spara energi.
Restvärme
Om ett program med tidval väljs för vissa
ugnsfunktioner aktiveras (Varaktighet, Sluttid)
och om tillagningstiden är längre än 30 minuter
stängs värmeelementen av automatiskt 10 %
tidigare. Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
När du använder Varmluft + ånga-funktionen
släcks lampan efter 30 sekunder. Du kan tända
lampan igen, men det minskar förväntad
energibesparing.
Hålla maten varm - om du vill använda
restvärmen för att hålla maten varm väljer du
lägsta möjliga temperaturinställning.
Temperaturen för restvärme visas på displayen.
MILJÖSKYDD
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen
. Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom
att återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
53
*
54
55
867323549-A-502015
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Download PDF

advertising