Zanussi | ZOP37902XK | User manual | ZANUSSI ZOP37902XK Brugermanual

ZANUSSI ZOP37902XK Brugermanual
DA
NO
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Ovn
Ovn
ZOP37902XK
2
28
Indholdsfortegnelse
Oplysninger om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse
Før ibrugtagning
Daglig brug
Urfunktioner
Brug af tilbehøret
2
3
6
6
6
8
10
Ekstrafunktioner
Råd og tip
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Installation
Energieffektiv
11
12
20
23
25
26
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Oplysninger om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages
i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader,
der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid
brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere
opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge
apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det
korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det er i
drift, eller mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på apparatet
uden opsyn.
Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra dette
apparat, når det er i drift.
Generelt om sikkerhed
•
2
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen må kun
foretages af en tekniker.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget
varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne. Børn
på under 8 år skal holdes på afstand, med mindre de overvåges
konstant.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fade ud
eller sætte dem i.
Tag stikket ud inden vedligeholdelse.
Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren skiftes.
Ellers er der risiko for elektrisk stød.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe
metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen,
med det resultat, at glasset knuses.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker for at undgå elektrisk
stød.
Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske rensning.
Tag alle dele ud af ovnen.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens
forende og derefter dens bagende væk fra sidevæggene.
Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
Sikkerhedsanvisninger
Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres af en
sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
Følg installationsvejledningen, der følger
med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet,
da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
Mindsteafstanden til andre apparater og
enheder skal overholdes.
Sørg for, at apparatet er installeret under og
opad stabile køkkenelementer.
www.zanussi.com
•
•
Apparatets sider skal stå ved siden af
apparater eller enheder med samme højde.
Apparatet er udstyret med et elektrisk
afkølingssystem. Det skal betjenes med den
elektriske strømforsyning.
Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk stød.
•
•
•
•
Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en
kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet
svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er
tilfældet, skal du kontakte en elektriker.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket og
netledningen. Hvis der bliver behov for at
udskifte netledningen, skal det udføres af
vores autoriserede servicecenter.
Netledninger må ikke komme i berøring med
eller nær ved apparatets låge, især når lågen
er varm.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes uden
værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der er
adgang til netstikket efter installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte
netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at trække i
netledningen. Tag altid selve netstikket ud af
kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med
skruegevind skal tages ud af fatningen),
fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres med et
isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet
kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret
skal have en brydeafstand på mindst 3 mm.
Luk apparatets låge helt, inden du sætter
netstikket i stikkontakten.
Dette apparat opfylder gældende EØFdirektiver.
Brug
•
•
•
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af apparatet.
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk stød eller
eksplosion.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Dette apparat er kun til husholdningsbrug.
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er
tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der
er tændt for det.
Sluk altid apparatet efter brug.
Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge,
mens apparatet er i brug. Der kan trænge
meget varm luft ud.
Betjen ikke apparatet med våde hænder,
eller når det har kontakt med vand.
Belast ikke lågen, når den er åben.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller som
frasætningsplads.
Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af
ingredienser med alkohol kan medføre, at
der dannes en blanding af alkohol og luft.
Lad ikke gnister eller åben ild komme i
nærheden af apparatet, når du åbner lågen.
Undlad at bruge brændbare produkter eller
ting, der er fugtet med brændbare produkter,
i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
Sådan undgår du at beskadige eller misfarve
emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte på
apparatets bund.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det varme
apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå i
apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
Farveændring af emaljen forringer ikke
apparatets ydeevne.
Brug en dyb bradepande til fugtige kager.
Frugtsaft kan lave pletter, som ikke kan
fjernes.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
Hold altid ovnlågen lukket under
tilberedningen.
Hvis apparatet installeres bag et møbelpanel
(f.eks. en dør), skal du sørge for, at døren
aldrig lukkes, mens apparatet er tændt. Der
kan opbygges varme og fugt bag et lukket
møbelpanel og forårsage efterfølgende
skade på apparatet, husenheden eller gulvet.
Luk ikke møbelpanelet, før apparatet er kølet
helt af efter brug.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade, brand eller
skade på apparatet.
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er
risiko for, at ovnglasset går i stykker.
Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis
de er beskadigede. Kontakt det autoriserede
servicecenter.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Lågen er tung!
Rengør jævnligt apparatet for at forhindre
forringelse af overfladematerialet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud.
Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug
ikke slibende midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller metalgenstande.
Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge
instruktionerne på emballagen.
Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant)
med nogen form for rengøringsmiddel.
Pyrolytisk selvrens
Risiko for personskade / brand /
kemiske emissioner (dampe) i
pyrolyse-tilstand.
•
•
•
•
•
Før du udfører en pyrolytisk selvrensning
eller Ibrugtagning, skal du først tage
følgende ud af ovnen:
– alle madlavningsrester, pletter fra olie
eller fedt / belægninger.
– alle udtagelige genstande (inkl. riste,
ovnribber osv., der fulgte med
produktet), herunder evt. alle non-stick
gryder, pander, bakker, redskaber osv.
Læs omhyggeligt alle anvisninger til
pyrolytisk rensning.
Hold børn væk fra apparatet, mens den
pyrolytiske rensning er i gang.
Apparatet bliver meget varmt, og der
udledes varm luft fra de forreste køleaftræk.
Pyrolytisk rensning sker ved en høj
temperatur, der kan frigive dampe fra
madlavningsrester og produktionsmaterialet,
hvorfor forbrugerne på det kraftigste rådes til
at:
– sørge for god udluftning under og efter
hver pyrolytisk rensning.
– sørge for god udluftning under og efter
første ibrugtagning med maksimal
temperatur.
I modsætning til mennesker kan visse fugle
og krybdyr være ekstremt følsomme over for
potentielle dampe, der udsendes under
rensningen af alle pyrolytiske ovne.
– Dyr (især fugle) skal flyttes til et område
med god udluftning og må ikke være i
www.zanussi.com
•
•
•
nærheden af apparatet under og efter
hver pyrolytisk rensning og første
ibrugtagning med maksimal temperatur.
Små kæledyr kan også være meget
følsomme over for lokale
temperaturændringer i nærheden af alle
pyrolytiske ovne, når den pyrolytiske
selvrensning er i gang.
Slip-let overflader på gryder, pander, bakker,
redskaber osv. kan blive beskadiget af
pyrolytisk rensning ved høj temperatur i alle
pyrolytiske ovne og kan også udgøre en kilde
til skadelige dampe af lavt niveau.
Dampe fra alle pyrolytiske ovne / madrester,
som beskrevet, er ikke skadelige for
mennesker, herunder spædbørn eller
personer med fysiske lidelser.
Indvendig belysning
•
Den type pære eller halogenlampe, der
bruges til dette apparat, er kun beregnet til
husholdningsapparater. Det må ikke bruges
til anden belysning.
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•
•
Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes
fra lysnettet.
Brug kun pærer med samme specifikationer.
Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet og
bortskaf den.
Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn og
kæledyr bliver fanget i apparatet.
Service
•
•
Kontakt et autoriseret servicecenter for at få
repareret apparatet.
Brug kun originale reservedele.
5
Produktbeskrivelse
Oversigt over apparatet
1 2 3
4
5 6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Betjeningspanel
Funktionsvælger for ovnfunktioner
Strømindikator/symbol
Elektronisk programur
Termostatknap
Temperaturindikator/-symbol
Varmeelement
Ovnpære
Ventilator
Ovnribber, udtagelige
Rillepositioner
10
Tilbehør
•
•
Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
Bageplade
Til kager og lagkagebunde.
•
Grill/bradepande
Til bagning og stegning, eller som drypbakke
til opsamling af fedt.
Før ibrugtagning
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Se kapitlet "Urfunktioner" for at
indstille klokkelsættet.
Rengøring før ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige ovnribber fra
apparatet.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
Gør apparatet og tilbehøret rent, inden du tager
det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i deres
oprindelige positioner.
Forvarmning
Forvarm det tomme apparat for at brænde det
tiloversblevne fedt af.
1. Vælg funktionen
og maks. temperatur.
2. Lad apparatet være tændt i en time.
og indstil den
3. Vælg funktionen
maksimale temperatur.
4. Lad apparatet være tændt i 15 minutter.
Tilbehøret kan blive varmere end normalt.
Apparatet kan udsende lugt og røg. Dette er
normalt. Sørg for, at der er tilstrækkelig
udluftning i rummet.
Daglig brug
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6
Forsænkbare knapper
Tryk på funktionsvælgeren for at bruge
apparatet. Derefter kommer knappen ud.
www.zanussi.com
Aktivering og deaktivering af apparatet
Afhænger af model, hvis
apparatet har kontrollamper,
knapsymboler eller indikatorer:
• Lampen tændes, når apparatet er
i gang.
• Symbolet viser, om knappen
styrer ovnfunktionerne eller
temperaturen.
• Indikatoren tændes, når ovnen
varmer op.
1. Drej knappen for ovnfunktioner for at vælge
en ovnfunktion.
2. Drej termostatknappen for at vælge en
temperatur.
3. Drej apparatets funktionsvælgere og
termostatknap hen på slukpositionen for at
slukke for apparatet.
Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Egnet til
Slukposition
Apparatet er slukket.
Varmluft
Til bagning på op til tre ovnriller samtidigt og tørring af mad.Stil
temperaturen 20 - 40 °C lavere end for over-/undervarme.
Over-/Undervarme
Til bagning og stegning på én ristposition.
Fugtig Varmluft
Til at lave bagværk i form på én ovnrille. Til at spare energi under
madlavning. Denne funktion skal anvendes i overensstemmelse
med madlavningstabellerne for at opnå det ønskede madlavningsresultat. Se kogetabellerne for at få flere oplysninger om de
anbefalede indstillinger. Denne funktion blev anvendt til at definere energieffektivitetsklassen iht. EN 60350-1.
Stor Grill
Til grillstegning af store mængder flade madvarer og til toastbrød.
Turbogrill
Til stegning af større stege eller fjerkræ på én ovnrille. Også til at
lave gratiner og til at brune.
Pizza
Til bagning på én ristposition med kraftigere bruning og sprød
bund. Stil temperaturen 20 - 40 °C lavere end for over-/undervarme.
Kød
Til nænsom stegning af meget magert og mørt kød.
Hold Varm
Til at holde maden varm.
Optøning
Denne funktion kan anvendes til optøning af frosne madvarer,
som f.eks. grøntsager og frugt. Optøningstiden afhænger af de
frosne madvarers mængde og omfang.
www.zanussi.com
7
Ovnfunktion
Egnet til
Pyrolyse
Til aktivering af pyrolytisk rensning af ovnen. Denne funktion
brænder resterende snavs i ovnen af.
Display
A
G
B
F
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Timer
Opvarmnings-/restvarmeindikator
Vandbeholder (kun udvalgte modeller)
Termometer (kun udvalgte modeller)
Elektronisk lågelås (kun udvalgte modeller)
Timer/minutter
Urfunktioner
Knapper
Knap
Funktion
MINUS
Til indstilling af tiden.
UR
Indstilling af en urfunktion.
PLUS
Til indstilling af tiden.
Indikator for opvarmning
Hvis du aktiverer en ovnfunktion, tændes
bjælkerne i displayet
Forløb
Bjælkerne viser, at ovntemperaturen stiger eller
falder.
én ad gangen.
Urfunktioner
Tabel for urfunktioner
Urfunktionstast
8
Egnet til
AKTUEL TID
For at se eller ændre den aktuelle tid. Tiden kan kun ændres, når
apparatet er slukket.
VARIGHED
Til indstilling af, hvor længe apparatet skal være tændt. Fungerer
kun, når en ovnfunktion er valgt.
SLUTTID
Til at indstille hvornår apparatet skal slukke. Fungerer kun, når en
ovnfunktion er valgt.
UDSKUDT TID
Til kombination af VARIGHED og SLUT-funktion.
www.zanussi.com
Urfunktionstast
00:00
Egnet til
MINUTUR
Bruges til at indstille en nedtælling. Denne funktion påvirker ikke
apparatets drift. MINUTURET kan aktiveres på et vilkårligt tidspunkt, også hvis apparatet er slukket.
OPTÆLLINGSTIMER
Hvis du ikke indstiller en anden urfunktion, overvåger OPTÆLLINGSTIMER automatisk, hvor længe apparatet er i drift. Den aktiveres, når ovnen begynder at varme.
Optællingstimeren kan ikke bruges med funktionerne: VARIGHED, SLUT.
Indstilling og ændring af tid
Indstilling af SLUT TID
Efter den første forbindelse til nettet skal du
1. Vælg en ovnfunktion.
vente, til displayet viser
blinker.
2. Tryk gentagne gange på
begynder at blinke.
1. Tryk på
eller
og "12:00". "12"
for at indstille timerne.
2. Tryk på
for at bekræfte, og skift for at
indstille minutterne.
Displayet viser
"00" blinker.
og den indstillede time.
3. Tryk på
eller
aktuelle minutter.
for at indstille de
4. Tryk på
for at bekræfte, eller det
indstillede klokkeslæt gemmes automatisk
efter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tid.
Tryk gentagne gange på
for at ændre
klokkeslættet, indtil indikatoren for klokkeslættet
Indstilling af VARIGHED
4. Tryk på
for at bekræfte.
På den indstillede tid udsendes et lydsignal i 2
minutter.
og tidsindstillingen blinker på
displayet. Apparatet slukkes automatisk.
5. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet
fra.
6. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
Indstillingen af funktionen UDSKUDT
TID
1. Vælg en ovnfunktion.
, indtil
3. Tryk på
eller
for at indstille minutterne
og timerne for VARIGHED.
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på
begynder at blinke.
3. Tryk på
eller
for at indstille timerne
og minutterne for SLUT-tid.
2. Tryk gentagne gange på
begynder at blinke.
blinker på displayet.
, indtil
, indtil
4. Tryk på
og viser
for at bekræfte. Displayet blinker
.
3. Tryk på
eller
for at indstille minutterne
og timerne for VARIGHED.
5. Tryk på
eller
for at indstille timerne
og minutterne for SLUT-tid.
4. Tryk på
for at bekræfte.
Når tiden er gået, udsendes et lydsignal i 2
6. Tryk på
for at bekræfte.
Apparatet tændes automatisk senere. Fungerer
for den indstillede VARIGHED-tid og stopper
ved den indstillede SLUT-tid. På den indstillede
minutter.
og tidsindstillingen blinker på
displayet. Apparatet slukkes automatisk.
5. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet
fra.
6. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
www.zanussi.com
tid udsendes et lydsignal i 2 minutter.
og
tidsindstillingen blinker på displayet. Apparatet
slukkes.
7. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet
fra.
9
8. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
Indstilling af MINUTUR
1. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser
displayet.
og "00" blinker på
2. Tryk på
eller
for at indstille
MINUTUR.
Først indstilles sekunder og derefter
minutter.
Når den indstillede tid er længere end 60
minutter, blinker
på displayet.
3. Indstil timerne.
4. MINUTURET starter automatisk efter 5
sekunder.
Når 90% af den indstillede tid er gået,
udsendes et lydsignal.
5. Når den indstillede tid er gået, udsendes et
lydsignal i to minutter. "00:00" og
blinker
på displayet. Tryk på en vilkårlig knap for at
slå signalet fra.
OPTÆLLINGSTIMER
Tryk og hold på
og
for at nulstille
optællingstimeren. Timeren begynder at tælle
op.
Brug af tilbehøret
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Isætning af tilbehør
Rist og grill/bradepande sammen:
Skub grill / bradepanden ind mellem ovnribbens
skinner og risten på skinnerne ovenover, og
sørg for, at fødderne peger ned.
Grillrist:
Skub risten mellem ovnribbens skinner, og sørg
for, at fødderne peger nedad.
Grill / bradepande:
Skub grill / bradepanden mellem ovnribbens
skinner.
10
En lille fordybning i toppen øger
sikkerheden. Fordybningerne hindrer
også væltning. Den høje kant
omkring hylden forhindrer kogegrej i
at glide af hylden.
www.zanussi.com
Ekstrafunktioner
Brug af børnesikringen
Mekanisk lågelås
Når børnesikringen er slået til, kan apparatet
ikke tændes utilsigtet.
Lågelåsen er deaktiveret, når du køber
apparatet.
Lågen er lukket, symbolerne SAFE
og
tændes også på displayet, når
pyrolysefunktionen er i gang. Det
kan kontrolleres på knappen.
1. Sørg for, at ovnens funktionsvælger står i
sluk-positionen.
2. Tryk og hold
sekunder.
og
nede samtidigt i 2
Der udsendes et lydsignal. SAFE og
vises i
displayet.
Gentag trin 2 for at slå børnesikringen fra.
Restvarmeindikator
Når du slukker for apparatet, viser displayet
restvarmeindikatoren , hvis temperaturen i
ovnen er over 40 °C. Drej temperaturknappen til
venstre eller højre for at få vist ovntemperaturen.
FORSIGTIG!
Flyt kun den mekaniske lågelås i
vandret retning.
Flyt den ikke lodret.
Automatisk slukning
Af sikkerhedsmæssige årsager slukkes
apparatet automatisk efter et stykke tid, hvis en
ovnfunktion er i gang, og du ikke ændrer nogen
indstillinger.
Temperatur (°C)
Sluktid (t)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
1.5
Tryk på en vilkårlig knap efter en automatisk
slukning for at tænde for apparatet igen.
Den automatiske slukning virker ikke
med funktionerne: Lys, Varighed,
Sluttid.
FORSIGTIG!
Tryk ikke på lågelåsen, når du lukker
ovnlågen.
Brug af den mekaniske lågelås
1. Træk lågelåsen frem, indtil den låses på
plads, for at slå lågelåsen til.
2. Skub lågelåsen tilbage i panelet for at
frakoble lågelåsen.
Køleblæser
Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren
automatisk for at holde apparatets overflader
kølige. Hvis du slukker for apparatet, kører
blæseren videre, indtil apparatet er kølet af.
www.zanussi.com
11
1
2
Åbning af lågen med tilkoblet mekanisk
lågelås
Du kan åbne lågen, når den mekaniske lågelås
er tilkoblet.
1. Skub lågelåsen let.
2. Åbn lågen ved at trække i håndtaget.
Hvis du trykker på lågelåsen, indtil der høres et
klik, deaktiverer du lågelåsen.
Sikkerhedstermostat
Forkert betjening af apparatet eller defekte
komponenter kan medføre farlig
overopvarmning. For at hindre dette er ovnen
forsynet med en sikkerhedstermostat, som
afbryder strømforsyningen. Når temperaturen er
faldet, tændes ovnen automatisk igen.
Råd og tip
ADVARSEL!
•
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende. De
afhænger af opskrifterne samt af
kvaliteten og mængden af de
anvendte ingredienser.
Generelle oplysninger
•
•
•
•
12
Apparatet har fem ovnriller. Tæl ribberne fra
bunden af apparatet.
Ovnen har et specielt system, der cirkulerer
luften og konstant genbruger dampen. Med
dette system er det muligt at bruge damp
ved tilberedningen, så maden bliver mør
indvendig og sprød på overfladen. Det
mindsker tilberedningstiden og
energiforbruget.
Dampen kan sætte sig som fugt i apparatet
eller på ovnruderne. Det er normalt. Stå altid
på afstand af apparatet, når du åbner dets
låge under tilberedning. Tænd apparatet 10
minutter inden tilberedning for at mindske
kondenseringen.
Tør fugt væk, hver gang du har brugt
apparatet.
Stil ikke genstandene direkte på apparatets
bund, og dæk ikke nogen af dets dele med
alufolie, når du tilbereder mad. Dette kan
ændre stege-/bageresultaterne og
beskadige emaljen.
Bagning af kager
•
•
Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af
bagetiden er gået.
Hvis du bruger to bageplader på samme tid,
bør der være en tom rille mellem dem.
Tilberedning af kød og fisk
•
•
•
Brug en bradepande til mad med meget fedt
for at forhindre, at ovnen får pletter, der ikke
kan fjernes.
Lad kødet hvile i ca. 15 minutter inden
udskæring, så saften ikke siver ud.
Tilføj lidt vand i bradepanden for at forhindre
for meget røg i ovnen under stegning. Tilføj
vand, hver gang det tørrer ud, for at forhindre
røgkondensation.
Tilberedningstider
Tilberedningstiderne afhænger af madvarens
type, konsistens og volumen.
www.zanussi.com
Hold øje med ydelsen i starten, når du laver lav
mad. Find de bedste indstillinger (varmetrin,
tilberedningstid, etc.) til dit kogegrej, dine
opskrifter og mængderne, når du bruger dette
apparat.
Stegetabel
Kager
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur (°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Ovnrille
Pisket dej
170
2
160
3 (2 og 4)
45 - 60
I en kageform
Mørdej
170
2
160
3 (2 og 4)
20 - 30
I en kageform
Kvargkage
m. kærnemælk
170
1
165
2
80 - 100
I en 26 cm
kageform
Æblekage
170
2
160
2 (venstre og 80 - 100
højre)
I to 20 cm
kageforme
på en grillrist
Strudel
175
3
150
2
På bageplade
Tærte m. syltetøj
170
2
165
2 (venstre og 30 - 40
højre)
I en 26 cm
kageform
Sukkerbrødskage
170
2
150
2
40 - 50
I en 26 cm
kageform
Engelsk julekage/Fyldig
160
2
150
2
90 - 120
I en 20 cm
kageform
Plumkage1)
175
1
160
2
50 - 60
I en brødform
Små kager -
170
3
150 - 160
3
20 - 30
På bageplade
-
-
140 - 150
2 og 4
25 - 35
På bageplade
-
-
140 - 150
1, 3 og 5
30 - 45
På bageplade
3
140 - 150
3
25 - 45
På bageplade
(æbletærte)1)
60 - 80
frugtkage1)
på én ribbe1)
Små kager på to ribber1)
Små kager på tre ribber
1)
Lagkagebun- 140
de/kagesnitter - én rille
www.zanussi.com
13
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur (°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Ovnrille
Lagkagebun- de/kagesnitter - to riller
-
140 - 150
2 og 4
35 - 40
På bageplade
Lagkagebun- de/kagesnitter - tre riller
-
140 - 150
1, 3 og 5
35 - 45
På bageplade
Marengs - én 120
rille
3
120
3
80 - 100
På bageplade
Marengs- to
-
-
120
2 og 4
80 - 100
På bageplade
Boller1)
190
3
190
3
12 - 20
På bageplade
Flødekager én rille
190
3
170
3
25 - 35
På bageplade
Flødekager to riller
-
-
170
2 og 4
35 - 45
På bageplade
Frugttærter
180
2
170
2
45 - 70
I en 20 cm
kageform
Fyldig frugtkage
160
1
150
2
110 - 120
I en 24 cm
kageform
Victoriakager 170
1
160
2 (venstre og 30 - 50
højre)
niveauer1)
1)
I en 20 cm
kageform
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Brød og pizza
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur (°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Ovnrille
Franskbrød1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 stk.,
500 g pr.
stk.
Rugbrød
190
1
180
1
30 - 45
I en brødform
14
www.zanussi.com
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur (°C)
Rundstykker
Ovnrille
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Ovnrille
190
2
180
2 (2 og 4)
25 - 40
6 - 8 boller
på bageplade
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en bageplade eller i
en bradepande
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
På bageplade
1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Tærter
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur (°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Ovnrille
Pastatærte
200
2
180
2
40 - 50
I en form
Grøntsagstærte
200
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Kød
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur (°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Ovnrille
Oksekød
200
2
190
2
50 - 70
På en grillrist
Svin
180
2
180
2
90 - 120
På en grillrist
Kalvekød
190
2
175
2
90 - 120
På en grillrist
Roastbeef,
rød
210
2
200
2
50 - 60
På en grillrist
www.zanussi.com
15
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur (°C)
Roastbeef,
medium
Ovnrille
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Ovnrille
210
2
200
2
60 - 70
På en grillrist
Roastbeef,
210
gennemstegt
2
200
2
70 - 75
På en grillrist
Flæskebov
180
2
170
2
120 - 150
Med svær
Flæskeskank
180
2
160
2
100 - 120
2 stykker
Lammekød
190
2
175
2
110 - 130
Kølle
Kylling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkun
180
2
160
2
210 - 240
Hel
And
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skåret i stykker
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skåret i stykker
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Fisk
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur (°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Ovnrille
Bækørred/
guldbrasen
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fisk
Tun/laks
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileter
Grill
Opvarm den tomme ovn i 3 minutter
før tilberedning.
16
www.zanussi.com
Madvare
Mængde
Stykker
Temperatur (°C)
Tid (min.)
(g)
1. side
Ovnrille
2. side
Tournedos
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Oksesteaks
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Grillpølser
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Svinekotelet
4
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Kylling (i halve)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Kyllingebryster
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Fiskefilet
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Sandwiches
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Toastbrød
4-6
-
maks.
2-4
2-3
4
Turbogrill
Oksekød
Madvare
Roastbeef eller filet,
Mængde
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
pr. cm i tykkelsen
190 - 200
5-6
1 eller 2
pr. cm i tykkelsen
180 - 190
6-8
1 eller 2
pr. cm i tykkelsen
170 - 180
8 - 10
1 eller 2
rød1)
Roastbeef eller filet,
medium1)
Roastbeef eller filet,
gennemstegt1)
1) Forvarm ovnen.
Svin
Madvare
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Bov, nakkekam, skinkesteg
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kotelet, ribbenssteg
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 eller 2
Farsbrød
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 eller 2
www.zanussi.com
17
Madvare
Mængde (kg)
Svineskank (forkogt)
Temperatur
(°C)
0.75 - 1
150 - 170
Tid (min.)
90 - 120
Ovnrille
1 eller 2
Kalvekød
Madvare
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Kalvesteg
1
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kalveskank
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Lammekød
Madvare
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Lammekølle, lammesteg
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 eller 2
Lammeryg
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 eller 2
Fjerkræ
Madvare
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Udskåret fjerkræ
0,2 - 0,25 hver
200 - 220
30 - 50
1 eller 2
Fjerkræ, halveret
0,4 - 0,5 hver
190 - 210
35 - 50
1 eller 2
Kylling, poulard
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 eller 2
And
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 eller 2
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 eller 2
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
1 eller 2
Fisk (dampet)
Madvare
Hel fisk
Mængde (kg)
1 - 1.5
Temperatur
(°C)
210 - 220
Tid (min.)
40 - 60
Ovnrille
1 eller 2
Fugtig Varmluft
Åbn kun apparatets låge, når det er
nødvendigt, under tilberedning.
18
www.zanussi.com
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Pastagratin
190 - 200
45 - 55
2
Kartoffelgratin
160 - 170
60 - 75
2
Moussaka
180 - 200
75 - 90
2
Lasagne
160 - 170
55 - 70
2
Cannelloni
170 - 190
65 - 75
2
Brødbudding
150 - 160
75 - 90
2
Risbudding
170 - 190
45 - 60
2
Æblekage
150 - 160
75 - 85
2
Franskbrød
180 - 190
50 - 60
2
Optøning
Madvare
Mængde
(g)
Optøningstid (min.)
•
Bemærkning
Kylling
1000
100 - 140
20 - 30
Læg en underkop med bunden opad i en spisetallerken;
læg kyllingen på den. Vendes,
når halvdelen af tiden er gået.
Kød
1000
100 - 140
20 - 30
Vendes, når halvdelen af tiden er gået.
Kød
500
90 - 120
20 - 30
Vendes, når halvdelen af tiden er gået.
Ørred
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
300
30 - 40
10 - 20
-
Smør
250
30 - 40
10 - 15
-
Fløde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Fløden kan godt piskes, selv
om der er enkelte frosne
klumper i den.
Kage
1400
60
60
-
Tørring - Varmluft
•
Efteroptøning
(min.)
Beklæd pladerne med smørrebrøds- eller
bagepapir.
Resultatet bliver bedst, hvis du slukker for
ovnen efter halvdelen af tørretiden, åbner
www.zanussi.com
lågen og lader madvarerne køle af natten
over for at færdiggøre tørringen.
19
Grøntsager
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Ovnrille
1 rille
2 riller
Bønner
60 - 70
6-8
3
1/4
Peberfrugt
60 - 70
5-6
3
1/4
Suppeurter
60 - 70
5-6
3
1/4
Svampe
50 - 60
6-8
3
1/4
Krydderurter
40 - 50
2-3
3
1/4
Frugt
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Ovnrille
1 rille
2 riller
Blommer
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Abrikoser
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Æble, i skiver
60 - 70
6-8
3
1/4
Pærer
60 - 70
6-9
3
1/4
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Bemærkninger om rengøring
•
•
•
•
•
•
20
Aftør apparatets front med en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et
rengøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et specifikt
rengøringsmiddel.
Rengør altid apparatet indvendigt efter brug.
Ophobning af fedt eller andre madrester kan
medføre brand. Risikoen er højere for
bradepanden.
Fastsiddende snavs fjernes med et specielt
ovnrensemiddel.
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det
tørre. Brug en blød klud opvredet i varmt
vand tilsat et rengøringsmiddel.
Hvis der anvendes non-stick-tilbehør: Brug
ikke skrappe rengøringsmidler, skarpe
genstande eller opvaskemaskine til
rengøring. Det kan beskadige non-stickbelægningen.
Tilbehør af rustfrit stål eller aluminium
Rengør kun ovnlågen med en fugtig
klud eller svamp. Tør efter med en
blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller
slibende midler. De kan beskadige
ovnens udvendige flader. Brug
samme fremgangsmåde til at
rengøre ovnens betjeningspanel.
Udtagning af ovnribber
For at rengøre ovnen fjernes ovnribberne.
1. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
www.zanussi.com
2. Træk den bageste ende af ovnribben væk
fra sidevæggen, og fjern den.
Hvis du ikke
nemt kan fjerne
snavset. Procedurens tid: 1 t
30 min.
2
1
Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
Pyrolyse
FORSIGTIG!
Fjern alt tilbehør og de udtagelige
ovnribber fra ovnen.
Start ikke den pyrolytiske rengøring,
hvis du ikke har lukket ovnlågen helt.
På nogle modeller viser displayet
"C3", hvis denne fejl opstår.
ADVARSEL!
Apparatet bliver meget varmt. Der er
risiko for forbrænding.
FORSIGTIG!
Hvis andre apparater er installeret i
det samme skab, må de ikke bruges,
når pyrolysefunktionen er i gang. Det
kan skade apparatet.
1. Fjern groft snavs med håndkraft.
2. Rengør lågens inderside med varmt vand,
så resterne ikke brænder sig fast gennem
den varme luft.
3. Vælg funktionen Pyrolyse. Se
"Ovnfunktioner".
4. Når
P2
blinker, skal du trykke på
eller
for at vælge den ønskede procedure:
Mulighed
P1
www.zanussi.com
Beskrivelse
Hvis ovnen ikke
er meget snavset. Procedurens
tid: 1 t.
Tryk på
eller drej temperaturknappen for at
starte proceduren.
Funktionen Slut tid kan bruges til at udskyde
starten af rensningsproceduren.
Ovnpæren er slukket under pyrolyse.
5. Når ovnen har nået den valgte temperatur,
låses lågen. Displayet viser symbolet
og
stregerne på varmeindikatoren, indtil lågen
låses op.
Drej knappen for ovnfunktioner til slukpositionen for at stoppe pyrolyse, før den er
færdig.
6. Når Pyrolysen er færdig, viser displayet
aktuel tid. Ovnlågen forbliver låst.
7. Når apparatet er kølet af, lyder der et signal,
og ovnlågen kan igen åbnes.
Husk rengøring
For at minde dig om, at der skal udføres
Pyrolyse, blinker PYR i displayet i 10 sekunder,
efter hver gang der tændes og slukkes for
apparatet.
Husk rengøring slukkes:
• Når funktionen Pyrolyse er udført.
•
Hvis du trykker på
og
samtidigt, mens PYR blinker på
displayet.
Rengøring af ovnlåge
Ovnlågen har fire ovnglas.Du kan fjerne
ovnlågen og det indvendige glas for at rengøre
det.
Ovnlågen kan smække i, hvis du
prøver at fjerne ovnglassene, mens
ovnlågen sidder på.
FORSIGTIG!
Brug ikke apparatet uden
ovnglasset.
21
Rengør glasset med vand og sæbe. Tør
ovnglassene omhyggeligt.
Når rengøringen er udført, skal glasset og
ovnlågen monteres. Udfør ovennævnte trin i
omvendt rækkefølge.
1 Åbn lågen helt, og
hold på de to
hængsler.
2 Løft armene på de to
hængsler, og vip dem
op.
Sørg for at sætte ovnglassene (A, B og C) på
plads i den rigtige rækkefølge. Det midterste
ovnglas (B) har en dekoreret ramme. Grafikken
skal vende mod lågens indvendige zone.
Kontrollér efter isætningen, at overfladen af
ovnglassets ramme (B) ikke er ru, når du rører
ved den.
A
B
C
3 Sæt ovnlågen
4 Læg døren på et fast
halvvejs i første åbne
underlag, med et
position. Træk den så
blødt stykke stof
fremad, og tag den
under.
ud af lejerne.
2
B
1
Sørg for at sætte det midterste ovnglas korrekt i
lejerne.
Hold i begge sider af lågelisten (B) i lågens
overkant, og tryk indad, indtil låsehagen slipper.
Træk i lågelisten, og tag den ud.
A
B
C
Udskiftning af pæren
Læg en klud i bunden af apparatets rum. Det
forhindrer, at glasset og rummet beskadiges.
Hold ovnglassene i kanterne foroven, og træk
dem forsigtigt ud en ad gangen. Start fra det
øverste glas. Sørg for, at glasset glider helt ud
af støtterne.
22
www.zanussi.com
ADVARSEL!
Fare for dødsfald ved elektrisk stød!
Afbryd sikringen, inden du udskifter
pæren.
Pæren og glasset kan blive varmt.
FORSIGTIG!
Hold altid halogenpæren med en
klud for at forhindre fedtrester i at
brænde fast på pæren.
1. Sluk for apparatet.
2. Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk på
gruppeafbryderen.
Den bageste pære
1. Drej lampeglasset mod uret, og tag det af.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift pæren med en passende 300 °C
varmefast pære.
4. Montér lampeglasset.
Fejlfinding
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Hvis noget går galt...
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Ovnen kan ikke tændes eller betjenes.
Ovnen er ikke tilsluttet en strøm- Kontrollér, om ovnen er sluttet
forsyning, eller det er tilsluttet for- korrekt til strømforsyningen (se
kert.
tilslutningsdiagrammet, hvis det
findes).
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Den automatiske slukning er aktiveret.
Se under "Automatisk slukning".
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktiveret.
Se under "Brug af børnesikringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes en defekt sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis sikringen
springer flere gange i træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Maden er for kort eller lang tid om Temperaturen er for lav eller for
at blive færdig.
høj.
Justér om nødvendigt temperaturen. Følg vejledningen i brugsanvisningen.
Der samler sig damp og kondensvand på maden og i ovnrummet.
Lad ikke maden stå i ovnen længere end 15-20 minutter efter tilberedningen.
www.zanussi.com
Maden har stået for længe i ovnen.
23
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Displayet viser "C3".
Rengøringsfunktionen fungerer
ikke. Du lukkede ikke lågen helt,
eller lågelåsen er defekt.
Luk lågen helt.
Displayet viser "F102".
•
•
•
•
Du har ikke lukket ovnlågen
helt.
Lågelåsen er defekt.
•
Displayet viser en fejlkode, der ik- Der er en elektrisk fejl.
ke står i tabellen.
•
•
Apparatet er tændt, men bliver ik- Demo-funktionen er aktiveret.
ke varmt. Blæseren virker ikke.
Displayet viser "Demo".
Luk lågen helt.
Sluk for ovnen med ejendommens/husets sikring, eller slå
relæet på tavlen fra, og tænd
igen.
Kontakt kundeservice, hvis
displayet igen viser "F102".
Sluk for ovnen med ejendommens/husets sikring, eller slå
relæet på tavlen fra, og tænd
igen.
Kontakt kundeservice, hvis
fejlkoden vises på displayet
igen.
1. Sluk for ovnen.
2. Tryk og hold
-knappen
nede.
3. Det første ciffer på displayet
og Demo-lampen begynder
at blinke.
4. Indtast koden 2468 ved at
trykke på knapperne
eller
for at ændre værdierne,
og tryk på
for at bekræfte.
5. Det næste ciffer begynder at
blinke.
6. Demo-funktionen deaktiveres, når du bekræfter, at det
sidste ciffer og koden er korrekt.
Serviceoplysninger
Hvis du ikke selv kan løse problemet: Kontakt
forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
apparatets frontramme. Typeskiltet må ikke
fjernes fra ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til servicecentret er
angivet på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
24
www.zanussi.com
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Serienummer (S.N.)
.........................................
Installation
Fastgørelse af apparatet til skab
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Indbygning
A
B
548
558
min. 550
114
16
20
600
21
min. 560
589
594
573
594
5
3
Tilslutning, el
Producenten påtager sig intet
ansvar, hvis forholdsreglerne i
kapitlerne Om sikkerhed ikke følges.
548
min. 550
558
114
16
20
590
Dette apparat er forsynet med et stik og en
netledning.
21
min. 560
589
594
573
Kabel
Tilgængelige tilslutningskabler til installation
eller udskiftning:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
594
5
3
Se tilsluttet effekt i alt på typeskiltet for at få
oplysninger om kablets tværsnit. Du kan også
se i tabellen:
Effekt i alt (W)
www.zanussi.com
Kablets tværsnit
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0.75
maksimum 2300
3x1
25
Effekt i alt (W)
maksimum 3680
Kablets tværsnit
(mm²)
3 x 1.5
Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2 cm
længere end fase- og nulkabler (blå og brune
kabler).
Energieffektiv
Produktkort og information i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Zanussi
Identifikation af model
ZOP37902XK
Energieffektivitetsindeks
81.2
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig tilstand
0.93 kWh/cyklus
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand
0.69 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
72 l
Type ovn
Indbygningsovn
Vægt
35.0 kg
DS/EN 60350-1 - Elkogeapparater til
husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne
og grillapparater - Metoder til måling af
ydeevne.
Spar på energien
Apparatet har funktioner, som
hjælper dig med at spare energi ved
daglig madlavning.
Generelle råd
Sørg for, at ovnlågen er lukket korrekt, når
apparatet er tændt, og hold den lukket så meget
som muligt under tilberedningen.
Brug metalfade til at øge energibesparelsen.
Stil om muligt maden i ovnen uden at forvarme
den.
26
Når madlavningen tager over 30 minutter, skal
ovntemperaturen reduceres mest muligt 3 - 10
minutter, før tilberedningstiden er gået,
afhængigt af madlavningens varighed.
Restvarmen i ovnen bliver ved med at tilberede
maden.
Brug restvarmen til at opvarme andre retter.
Tilberedning med blæser
Brug om muligt tilberedningsfunktionerne med
blæser for at spare energi.
Restvarme
Hvis et program med valget Varighed eller
Sluttid er aktiveret, og tilberedningstiden er over
30 minutter, slukkes varmelegemerne
automatisk 10 % hurtigere i visse ovnfunktioner.
Blæseren og lampen bliver ved med at være
tændt.
www.zanussi.com
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige temperaturindstilling for
at bruge restvarme og holde et måltid varmt.
Displayet viser restvarmelampen eller temperaturen.
temperaturen i ovnrummet variere fra
temperaturen angivet på displayet under
tilberedningen, og tilberedningstiderne kan
variere fra tilberedningstiderne i andre
programmer.
Fugtig Varmluft
Funktion beregnet til at spare energi under
madlavning. Den fungerer på en sådan måde, at
Når du bruger fugtig varmluft, slukkes lampen
automatisk efter 30 sekunder.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet . Anbring
emballagematerialet i passende beholdere til
genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge affald
af elektriske og elektroniske apparater. Kasser
www.zanussi.com
ikke apparater, der er mærket med symbolet ,
sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale genbrugsplads
eller kontakt din kommune.
27
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Produktbeskrivelse
Før første gangs bruk
Daglig bruk
Klokkefunksjoner
Bruke tilbehøret
28
29
32
32
32
34
36
Tilleggsfunksjoner
Råd og tips
Stell og rengjøring
Feilsøking
Montering
Energieffektiv
37
38
47
49
51
53
Med forbehold om endringer.
Sikkerhetsinformasjon
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skaper
som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid vare på
instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som
kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i
samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller
når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere denne.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn
med mindre de er under tilsyn.
Barn i alderen 3 år og under må til enhver tid holdes vekk fra
produktet når det er i bruk.
Generelt om sikkerhet
•
•
28
Bare en kvalifisert person må montere produktet og skifte ut
kabelen.
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under
bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene. Barn yngre
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
enn 8 år må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele
tiden.
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn tilbehør eller
ovnsutstyr.
Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å
unngå fare for elektrisk støt.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i
stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset
blir matt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten,
et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte personer for å
unngå elektriske farer.
Overflødig søl må fjernes og innerglasset må vaskes før
pyrolytisk rengjøring. Ta ut alle deler fra ovnen.
For å fjerner hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra sideveggene.
Bruk omvendt rekkefølge for å montere hyllestøttene.
Sikkerhetsanvisninger
Installasjon
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
Følg monteringsanvisningene som følger
med produktet.
Vær alltid forsiktig når du flytter produktet.
Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket
fottøy.
Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.
Overhold minimumsavstanden fra andre
produkter og enheter.
Pass på at produktet er montert under og
ved siden av stabile konstruksjoner.
Sidene på produktet må være på høyde med
apparater eller enheter av samme høyde.
Produktet er utstyrt med et elektrisk
kjølesystem. Det må brukes med den
elektriske strømforsyningen.
www.zanussi.com
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk støt.
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en
kvalifisert elektriker.
Produktet må være jordet.
Kontroller at det er samsvar mellom den
elektriske informasjonen på typeskiltet og
strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er
det, må du kontakt en elektriker.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
Pass på at støpselet og strømkabelen ikke
blir påført skade. Hvis strømkabelen må
erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
Ikke la nettkablene berøre eller komme nær
produkt døren, spesielt når døren er varm.
29
•
•
•
•
•
•
•
•
Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte
deler må festes på en måte som gjør at den
ikke kan fjernes uten verktøy.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det er
tilgang til stikkontakten etter monteringen.
Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet.
Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk egnede isoleringsenheter: vernebrytere,
sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes
fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle poler.
Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Lukk døren til produktet helt, før du setter
støpselet i stikkontakten.
Dette produktet er i overensstemmelse med
EØS-direktivene.
•
•
•
•
•
•
Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade, brannskader og
elektrisk støt eller eksplosjon.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er kun for husholdningsbruk.
Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er
blokkert.
Ikke la produktet være uten tilsyn mens det
er i bruk.
Slå av produktet etter hver bruk.
Vær forsiktig når du åpner døren til produktet
når produktet er i bruk. Varm damp kan
strømme ut.
Ikke bruk produktet med våte hender eller
når det er i kontakt med vann.
Ikke belast døren når den er åpen.
Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av
ingredienser som inneholder alkohol kan føre
til en blanding av alkohol og luft.
Ikke la gnister eller åpne flammer komme i
kontakt med produktet når du åpner døren.
Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare
produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
30
For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre gjenstander
i produktet direkte på bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte på
bunnen i produktet.
– ikke tøm vann direkte inn i det varme
produktet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller mat i
produktet når tilberedningen er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller monterer
tilleggsutstyret.
Misfarge på produktets emalje har ingen
innvirkning på funksjonen.
Bruk en grill – /stekepanne for bløte kaker.
Fruktsaft kan forårsake permanente flekker.
Dette produktet skal kun brukes til matlaging.
Det må ikke brukes til andre formål, f.eks.
oppvarming av rommet.
Ha alltid stekeovnsdøren lukket når ovnen er
på.
Hvis apparatet er montert bak et møbelpanel
(f.eks. en dør), må du sørge for at døren aldri
er lukket når apparatet er i drift. Varme og
fuktighet kan bygge seg opp bak et lukket
møbelpanel og dermed forårsake skade på
apparatet, dekselenheten eller gulvet. Ikke
lukk møbelpanelet før apparatet er helt
avkjølt etter bruk.
Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller skade
på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Slå av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
Erstatt umiddelbart panelene til glassdørene
om disse har blitt skadet. Kontakt det
autoriserte service-senteret.
Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
Rengjør produktet med jevne mellomrom for
å hindre skade på overflaten.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut.
Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må
aldri bruke skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
Følg sikkerhetsanvisningene på pakken hvis
du bruker ovnsspray.
Ikke rengjør den katalytiske emaljen (hvis
aktuelt) med noen form for vaskemiddel.
www.zanussi.com
Pyrolytisk rengjøring
Fare for skade / Brann / Kjemiske
utslipp (damp) i pyrolytisk modus.
•
•
•
•
•
•
Før du utfører en "pyrolytisk selvrensing"funksjon eller "første gangs bruk"-funksjon
må du fjerne følgende fra ovnsrommet:
– eventuelle overflødige matrester, olje
eller fettsøl/-avleiringer.
– alle objekter som kan fjernes (inkludert
hyller, sideskinner osv. som ble levert
med produktet) og særlig supercleangryter, panner, brett, redskaper osv.
Les alle instruksjoner for pyrolytisk rengjøring
nøye.
Hold barn unna produktet når den
pyrolytiske rengjøring er i bruk.
Produktet blir svært varmt og varm luft
slippes ut av kjøleventilene i fronten.
Pyrolytisk rengjøring er en operasjon med
høy temperatur som kan frigjøre røyk fra
matlagingsrester og konstruksjonsmaterialer,
derfor anbefales forbrukere på det sterkeste
å:
– sørg for god ventilasjon under og etter
hver pyrolytiske rengjøring.
– sørg for god ventilasjon under og etter
første gangs bruk ved maksimum
temperaturdrift.
I motsetning til alle mennesker, kan noen
fugler og krypdyr være ekstremt følsomme
for potensiell røyk som frigis under
rengjøringen av pyrolytiske ovner.
– Hold alle kjæledyr (spesielt fugler) borte
fra produktet under og etter hver
pyrolytiske rengjøring, og bruk først
maksimal temperatur mot et godt
ventilert område.
Små kjæledyr kan også være svært
følsomme for temperaturendringer i
nærheten av pyrolytiske ovner når det
www.zanussi.com
•
•
pyrolytiske selvrengjøringsprogrammet
brukes.
Superclean-overflater på gryter, panner,
brett, kjøkkenutstyr, osv. kan skades av den
høye temperaturen ved pyrolytisk rengjøring i
pyrolytiske ovner og kan også være en kilde
for et lavt nivå skadelige gasser.
Røyk som frigis fra alle pyrolytiske ovner /
matrester, er ikke skadelig for mennesker,
inkludert spedbarn eller personer med
medisinske tilstander.
Innvendig belysning
•
Typen lyspære eller halogenlampe som
brukes i dette produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke brukes til
vanlig belysning.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
•
•
Koble strømmen fra produktet før du skifter
lyspære.
Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjon.
Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast
den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller
dyr kan bli innestengt i produktet.
Service
•
•
Kontakt et autorisert servicesenter for å
reparere produktet.
Det skal bare brukes originale reservedeler.
31
Produktbeskrivelse
Generell oversikt
1 2 3
4
5 6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Betjeningspanel
Bryter til ovnsfunksjonene
Strømindikator/symbol
Elektronisk programmering
Termostatbryter
Temperaturindikator/symbol
Varmeelement
Ovnslampe
Vifte
Uttakbare brettstiger
Brettplasseringer
10
Tilbehør
•
•
Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
Stekebrett
Til kaker og kjeks.
•
Grill-/stekepanne
Til baking og steking eller som panne for å
samle opp fett.
Før første gangs bruk
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Se «Klokkefunksjoner» for å stille inn
nytt klokkeslett.
Første gangs rengjøring
Fjern alt tilbehør og alle uttakbare brettstiger fra
produktet.
Se etter i kapittelet "Stell og
rengjøring".
Rengjør produktet og alt tilbehør før første
gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare hyllestøtten
tilbake i den opprinnelige posisjonen.
Forvarming
Forvarm det tomme produktet for å brenne av
gjenværende fett.
1. Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
2. La produktet være i bruk i 1 time.
og angi maksimal
3. Velg ovnsfunksjonen
temperatur.
4. La produktet være i bruk i 15 minutter.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig. Produktet
kan avgi lukt og røyk. Dette er normalt. Sørg for
tilstrekkelig ventilasjon i rommet.
Daglig bruk
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
32
www.zanussi.com
Skjult lås
For å bruke produktet, trykker du på
betjeningsbryteren. Betjeningsbryteren kommer
ut.
Slå produktet på og av
1. Drei ovnsfunksjonsbryteren for å velge en
stekeovnsfunksjon.
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperaturinnstilling.
3. For å slå av produktet, drei
funksjonsbryteren og termostatbryteren til
Av-posisjonen ("Off").
Det avhenger av modellen om
produktet har brytersymboler,
eller indikatorer eller lys:
• Lampen lyser når produktet er i
bruk.
• Symbolet viser om
programvelgeren kontrollerer
ovnsfunksjoner eller
temperaturen.
• Indikatoren lyser når ovnen
varmes opp.
Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Av-posisjon
Produktet er av.
Ekte Varmluft
For å bake på opptil tre brettplasseringer samtidig og for å tørke
mat.Still ovnens temperatur på 20 – 40 °C lavere enn for Over-/
Undervarme.
Over-/Under Varme
For å bake og steke på én brettplassering.
Varmluft Med Fukt
For å bake bakverk i former på én brettplassering. For å spare
energi når man lager mat. Denne funksjonen må brukes i samsvar med tilberedningstabellene for å oppnå ønsket resultat. For
å få mer informasjon om de anbefalte innstillingene, se tilberedningstabellene. Denne funksjonen brukes til å definere energiklasse mht. EN 60350-1.
Max. Grill
For å grille større mengder flate matvarer og for å riste brød.
Gratinering Med Vif- For å steke store steker eller fjærfe på én brettplassering. Også
te
for å gratinere og brune.
Pizzafunksjon
For å steke på én brettplassering, slik at du oppnår en mer intens bruning og sprø bunn. Still ovnens temperatur på 20 – 40
°C lavere enn for Over-/Undervarme.
Kjøtt
For å tilberede svært møre og saftige steker.
www.zanussi.com
33
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Hold Varm
For å holde mat varm.
Tine
Denne funksjonen kan brukes for å tine frossen mat, slik som
grønnsaker og frukt. Tiden det tar å tine avhenger av mengden
og størrelsen på den frosne maten.
Pyrolyse
For å aktivere automatisk pyrolytisk rengjøring av ovnen. Denne
funksjonen brenner av gjenværende smuss i ovnen.
Visning
A
G
B
F
E
C
D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Klokke
Varme opp og restvarmeindikator
Vannskuff (bare utvalgte modeller)
Steketermometer (kun på noen modeller)
Elektronisk dørlås (kun på noen modeller)
Timer/minutter
Klokkefunksjoner
Knapper
Knapp
Funksjon
Beskrivelse
MINUS
For å stille inn tiden.
KLOKKE
For å stille inn en klokkefunksjon.
PLUSS
For å stille inn tiden.
Oppvarmingsindikator
Hvis du aktiverer ovnsfunksjonen, kommer
linjene i displayet
på en etter en. Linjene
viser at ovnstemperaturen øker eller reduseres.
Klokkefunksjoner
Tabell over klokkefunksjoner
Klokkefunksjon
KLOKKESLETT
34
Bruksområde
For å vise eller endre klokkeslett. Du kan bare endre klokkeslettet
når produktet er avslått.
www.zanussi.com
Klokkefunksjon
00:00
Bruksområde
STEKETID
For å velge hvor lenge produktet skal være slått på. Brukes kun
når ovnsfunksjonen er stilt inn.
FERDIGTID
For å velge når produktet skal slås av. Brukes kun når ovnsfunksjonen er stilt inn.
TIDSUTSETTELSE
For å kombinere STEKETID og VARIGHET.
VARSELUR
Brukes for innstilling av varseluret. Denne funksjonen har ingen
innvirkning på bruken av produktet. Du kan stille inn VARSELURET når som helst, selv hvis produktet er slått av.
STOPPEKLOKKE
Hvis du ikke bruker andre klokkefunksjoner, tidsuret med opptelling overvåke automatisk hvor lang tid produktet har vært i bruk.
Det starter straks ovnen slås på.
Tidsuret med opptelling kan brukes med funksjonene: STEKETID, FERDIGTID.
Stille inn eller endre klokken
Etter første tilkobling til strøm, vent til displayet
viser
og "12:00". "12" blinker.
1. Trykk på
eller
for å stille inn timene.
2. Trykk på
for å bekrefte og veksle for å
stille inn minuttene.
Displayet viser
blinker.
3. Trykk på
minutter.
og innstilt time. "00"
eller
for å stille gjeldende
4. Trykk på
for å bekrefte, ellers blir
innstillingen av klokken lagret automatisk
etter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tiden.
Trykk på
gjentatte ganger, helt til indikatoren
for klokkeslett
klokkeslettet.
blinker i displayet for å endre
5. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå av
lydsignalet.
6. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til avposisjon.
Velge FERDIGTID
1. Velg en ovnsfunksjon.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Trykk på
eller
for å stille inn timer og
minutter for FERDIGTID.
4. Trykk
for å bekrefte.
Et lydsignal høres i 2 minutter når den innstilte
tiden nås.
og tidsinnstilling blinker i
displayet. Produktet slår seg automatisk av.
5. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå av
lydsignalet.
6. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til avposisjon.
Velge STEKETID
Velge TIDSFORSINKELSE
1. Velg en ovnsfunksjon.
1. Velg en ovnsfunksjon.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Trykk på
eller
for å stille minutter og
timer for STEKETID.
3. Trykk på
eller
for å stille minutter og
timer for STEKETID.
4. Trykk
for å bekrefte.
Et lydsignal høres i 2 minutter når tiden utløper.
4. Trykk
for å bekrefte.
displayet.
og tidsinnstilling blinker i displayet.
Produktet slår seg automatisk av.
5. Trykk på
eller
for å stille inn timer og
minutter for FERDIGTID.
www.zanussi.com
blinker i
35
6. Trykk
for å bekrefte.
Apparatet slår seg automatisk på senere,
fungerer bare i en innstilt STEKETID og stopper
ved innstilt FERDIGTID. Et lydsignal høres i 2
minutter når den innstilte tiden nås.
og
tidsinnstilling blinker i displayet. Produktet slås
av.
7. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå av
lydsignalet.
8. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til avposisjon.
Stille inn Varselur
1. Trykk på
gjentatte ganger, til
"00" blinker i displayet.
2. Trykk på
eller
varseluret.
eller
for å stille inn
Først velger du sekunder, deretter minutter.
Når du velger en tid som er lenger enn 60
minutter, vil
blinke i displayet.
3. Juster timene.
4. VARSELURET starter automatisk etter 5
sekunder.
Når 90 % av tiden har gått, høres et
lydsignal.
5. Når den valgte tiden slutter, høres et
akustisk signal i to minutter. "00:00" og
blinker i displayet. Trykk på en vilkårlig
knapp for å slå av lydsignalet.
STOPPEKLOKKE
For å tilbakestille tidsuret med opptelling, må du
trykke og holde
og
inne. Tidsuret med
opptelling starer opptellingen.
Bruke tilbehøret
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Sette på plass tilbehøret
Rist og grill-/stekepanne sammen:
Skyv grill – /stekepannen inn mellom sporene
på brettstigen og risten på sporene over og
sørger for at føttene peker nedover.
Rist:
Sett ristene inn mellom sporene på brettstigen
og pass på at foten peker nedover.
Grill – /stekepanne:
Skyv grill – /stekepannen inn i sporene på
brettstigene.
36
Små fordypninger øverst for å øke
sikkerheten. Fordypningene hindrer
også de i å tippe. Den høye kanten
rundt risten forhindrer at kokekar
sklir av risten.
www.zanussi.com
Tilleggsfunksjoner
Bruke barnesikringen
Mekanisk dørlås
Produktet kan ikke aktiveres utilsiktet når
barnesikringen er aktivert.
Den elektroniske dørlåsen er deaktivert når du
kjøper produktet.
Hvis døren er låst, vises symbolene
SAFE og
på displayet, også når
Pyrolyse-funksjonen er aktivert. Du
kan sjekke det på knappen.
1. Sørg for at bryteren for ovnsfunksjoner er i
av-posisjonen.
2. Trykk og hold
sekunder.
og
samtidig i 2
Et lydsignal høres. SAFE og
tennes på
displayet.
Gjenta trinn 2 for å deaktivere barnesikringen.
Restvarmeindikator
Når du slår av produktet, viser displayet
restvarmeindikatoren
hvis temperaturen i
ovnen er høyere enn 40 °C. Drei
termostatbryteren mot venstre eller høyre for å
velge en temperatur.
FORSIKTIG!
Beveg bare den mekaniske dørlåsen
horisontalt.
Ikke beveg den vertikalt.
Slår seg av automatisk
Av sikkerhetstilsyn slår produktet seg av
automatisk etter en tid om en ovnsfunksjon er i
drift og du ikke endrer noen innstillinger.
Temperatur (°C)
Utkoblingstid (t)
30 – 115
12,5
120 – 195
8,5
200 – 245
5,5
250 – maksimum
1,5
Etter en automatisk utkobling, trykk på hvilken
som helst knapp for å slå på produktet igjen.
Automatisk utkobling virker ikke med
funksjonene: Belysning, Steketid,
Ferdigtid.
FORSIKTIG!
Ikke trykk på den elektroniske
dørlåsen når du lukker døren til
produktet.
Bruke den mekaniske dørlåsen
1. Trekk dørlåsen forover til den låses på plass
for å aktivere dørlåsen.
2. Skyv dørlåsen tilbake i panelet for å
deaktivere den.
Kjølevifte
Mens produktet er i drift, slår kjøleviften seg på
automatisk for å holde produktets overflater
kalde. Når du slår av produktet, er kjøleviften
aktiv til produktet er kjølt ned.
www.zanussi.com
37
1
2
Åpne døren med aktivert mekanisk
dørlås
Hvis du trykker på dørlåsen til du hører et klikk,
har du deaktivert dørlåsen.
Du kan åpne døren mens den mekaniske
dørlåsen er aktivert.
Sikkerhetstermostat
1. Trykk forsiktig på dørlåsen.
2. Åpne døren ved å dra i den med håndtaket.
Feil bruk av produktet eller ødelagte
komponenter, kan medføre alvorlig
overopphetelse. For å forhindre dette har ovnen
en sikkerhetstermostat som avbryter
strømforsyningen. Ovnen slår seg automatisk på
igjen når temperaturen faller.
Råd og tips
ADVARSEL!
•
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende. De
avhenger av oppskrift, samt mengde
og kvalitet på ingrediensene som
brukes.
Generell informasjon
•
•
•
•
38
Produktet har fem brettplasseringer. Tell
hylleposisjonene fra bunnen av produktet.
Produktet har et spesielt system som gjør at
luften sirkulerer og hele tiden resirkulerer
dampen. Dette systemet gjør det mulig å
tilberede maten med damp, slik at den blir
myk inni og sprø utenpå. Tilberedningstiden
og strømforbruket reduseres til et minimum.
Fuktighet kan kondensere inne i produktet
eller på glasspanelene på døren. Dette er
normalt. Hold alltid litt avstand fra produktet
når du åpner produktets dør under
tilberedning. For å redusere kondensen, kan
du la produktet stå på i 10 minutter før du
setter inn maten.
Tørk vekk eventuell fuktighet etter hvert bruk
av produktet .
Ikke sett gjenstander rett på bunnen av
produktet og ikke dekk til komponenter med
aluminiumsfolie under tilberedningen. Det
kan endre stekeresultatene og skade
emaljebelegget.
Bake kaker
•
•
Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av steketiden er
gått.
Hvis du bruker to stekebrett samtidig, må du
la et nivå skille dem.
Tilberedning av fisk og kjøtt
•
•
•
Bruk en grill - /stekepanne som er beregnet
på svært fet mat for å forhindre at ovnen får
permanente flekker.
La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du
skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
For å unngå for mye røyk i ovnen under
steking, tilsetter du litt vann i grill - /
stekepannen. For å unngå røykkondens,
tilsett vann hver gang vannet tørker opp.
Steketider
Steketider er avhengig av typen mat, konsistens
og mengde.
www.zanussi.com
I begynnelsen, må du følge med på maten du
tilbereder. Finn de beste innstillingene
(varmeinnstilling, tilberedningstid, osv.) for
kokekar, oppskriftene og mengdene du bruker
sammen med dette produktet.
Steke- og grilltabell
Kaker
Matvarer
Overvarme
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Skuffplassering
Oppskrifter
med sammenvispede
ingredienser
170
2
160
3 (2 og 4)
45 – 60
I en kakeform
Mørdeig
170
2
160
3 (2 og 4)
20 – 30
I en kakeform
Buttermilkostekake
170
1
165
2
80 – 100
I en kakeform på 26
cm
Eplepai
170
2
160
2 (venstre og 80 – 100
høyre)
I to kakeformer på 20
cm på en rist
Strudel
175
3
150
2
På et stekebrett
Syltetøyterte
170
2
165
2 (venstre og 30 – 40
høyre)
I en kakeform på 26
cm
Formkake
170
2
150
2
40 – 50
I en kakeform på 26
cm
Julekake /
fruktkake
160
2
150
2
90 – 120
I en kakeform på 20
cm
Plommekake
175
1
160
2
50 – 60
I en brødform
170
3
150 – 160
3
20 – 30
På et stekebrett
–
–
140 – 150
2 og 4
25 – 35
På et stekebrett
–
–
140 – 150
1, 3 og 5
30 – 45
På et stekebrett
(eplepai)1)
60 – 80
1)
Småkaker –
ett nivå1)
Småkaker –
to
nivåer1)
Småkaker –
tre nivåer1)
www.zanussi.com
39
Matvarer
Overvarme
Temperatur (°C)
Kjeks/gjærbakst – ett
nivå
140
Skuffplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Skuffplassering
3
140 – 150
3
25 – 45
På et stekebrett
Kjeks/gjær–
bakst – to nivåer
–
140 – 150
2 og 4
35 – 40
På et stekebrett
Kjeks/gjærbakst – tre
nivåer
–
–
140 – 150
1, 3 og 5
35 – 45
På et stekebrett
Marengs –
ett nivå
120
3
120
3
80 – 100
På et stekebrett
–
120
2 og 4
80 – 100
På et stekebrett
Marengs – to –
nivåer
Boller1)
190
3
190
3
12 – 20
På et stekebrett
Eclairs – ett
nivå
190
3
170
3
25 – 35
På et stekebrett
Eclairs- to ni- –
våer
–
170
2 og 4
35 – 45
På et stekebrett
Terter
180
2
170
2
45 – 70
I en kakeform på 20
cm
Fruktkake
160
1
150
2
110 – 120
I en kakeform på 24
cm
Victoriasand- 170
1
160
2 (venstre og 30 – 50
høyre)
wich1)
I en kakeform på 20
cm
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
40
www.zanussi.com
Brød og pizza
Matvarer
Overvarme
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Skuffplassering
Formbrød1)
190
1
190
1
60 – 70
1 – 2 stykker
á 500 gr. per
stk.
Rugbrød
190
1
180
1
30 – 45
I en brødform
Rundstykker
190
2
180
2 (2 og 4)
25 – 40
6 – 8 rundstykker på et
stekebrett
Pizza1)
230 – 250
1
230 – 250
1
10 – 20
I et stekebrett eller en
grill – /stekepanne
Scones1)
200
3
190
3
10 – 20
På et stekebrett
1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Gratenger
Matvarer
Overvarme
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Skuffplassering
Makaronigra- 200
teng
2
180
2
40 – 50
I en form
Grønnsakspudding
200
2
175
2
45 – 60
I en form
Quiche1)
180
1
180
1
50 – 60
I en form
Lasagne1)
180 – 190
2
180 – 190
2
25 – 40
I en form
Cannelloni1)
180 – 190
2
180 – 190
2
25 – 40
I en form
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
www.zanussi.com
41
Kjøtt
Matvarer
Overvarme
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Skuffplassering
Storfekjøtt
200
2
190
2
50 – 70
På en rist
Svinekjøtt
180
2
180
2
90 – 120
På en rist
Kalvekjøtt
190
2
175
2
90 – 120
På en rist
Engelsk
roastbiff, lett
stekt – rød
210
2
200
2
50 – 60
På en rist
Engelsk
210
roastbiff, medium – rosa
2
200
2
60 – 70
På en rist
Engelsk
roastbiff,
godt stekt –
grå
210
2
200
2
70 – 75
På en rist
Svinebog
180
2
170
2
120 – 150
Med skorpe
Svineskank
180
2
160
2
100 – 120
2 stk
Lammekjøtt
190
2
175
2
110 – 130
Lår
Kylling
220
2
200
2
70 – 85
Hel
Kalkun
180
2
160
2
210 – 240
Hel
And
175
2
220
2
120 – 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 – 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 – 80
Skåret i skiver
Vill kanin
190
2
175
2
150 – 200
Skåret i skiver
Fasan
190
2
175
2
90 – 120
Hel
42
www.zanussi.com
Fisk
Matvarer
Overvarme
Temperatur (°C)
Ekte varmluft
Skuffplassering
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Skuffplassering
Ørret/brasme
190
2
175
2
40 – 55
3 – 4 fisk
Tunfisk/laks
190
2
175
2
35 – 60
4 – 6 fileter
Grilling
Forvarm den tomme ovnen i 3
minutter før steking.
Matvarer
Antall
Stykker
Temperatur (°C)
(g)
Tid (min)
1. side
Skuffplassering
2. side
Fileter
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Biffer
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Pølser
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Svinekotelet- 4
ter
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Kylling (delt i
to)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Spyd
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Kyllingbryst
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Fiskefilet
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Grillsmørbrød
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Ristet brød
4-6
-
maks.
2-4
2-3
4
www.zanussi.com
43
Gratinering med vifte
Storfekjøtt
Matvarer
Antall
Roastbiff eller filetstek,
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplassering
per cm tykkelse
190 – 200
5–6
1 eller 2
per cm tykkelse
180 – 190
6–8
1 eller 2
per cm tykkelse
170 – 180
8 – 10
1 eller 2
lett stekt1)
Roastbiff eller filetstek,
medium1)
Roastbiff eller filet,
godt
stekt1)
1) Forvarm ovnen.
Svinekjøtt
Matvarer
Mengde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplassering
Skulder, nakke, skinkeknoke
1 – 1,5
160 – 180
90 – 120
1 eller 2
Kotelett, ribbe
1 – 1,5
170 – 180
60 – 90
1 eller 2
Kjøttpudding
0,75 – 1
160 – 170
50 – 60
1 eller 2
Svineknoke (kokt på
forhånd)
0,75 – 1
150 – 170
90 – 120
1 eller 2
Kalvekjøtt
Matvarer
Mengde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplassering
Kalvestek
1
160 – 180
90 – 120
1 eller 2
Kalveskanker
1,5 – 2
160 – 180
120 – 150
1 eller 2
Lammekjøtt
Matvarer
Mengde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplassering
Lammestek med
ben, lammestek
1 – 1,5
150 – 170
100 – 120
1 eller 2
Lammesadel
1 – 1,5
160 – 180
40 – 60
1 eller 2
44
www.zanussi.com
Fjærfe
Matvarer
Mengde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplassering
Stykker av fjærkre
0,2 – 0,25 hver
200 – 220
30 – 50
1 eller 2
Kylling, delt i to
0,4 – 0,5 hver
190 – 210
35 – 50
1 eller 2
Kylling, høns
1 – 1,5
190 – 210
50 – 70
1 eller 2
And
1,5 – 2
180 – 200
80 – 100
1 eller 2
Gås
3,5 – 5
160 – 180
120 - 180
1 eller 2
Kalkun
2,5 – 3,5
160 – 180
120 – 150
1 eller 2
Kalkun
4–6
140 – 160
150 – 240
1 eller 2
Fisk (dampet)
Matvarer
Hel fisk
Mengde (kg)
1 – 1,5
Temperatur
(°C)
210 – 220
Tid (min)
40 – 60
Skuffplassering
1 eller 2
Varmluft Med Fukt
Under matlaging, åpne døren til
produktet kun når det er nødvendig.
Matvarer
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplassering
Pastagrateng
190 – 200
45 – 55
2
Potetgrateng
160 – 170
60 – 75
2
Moussaka
180 – 200
75 – 90
2
Lasagne
160 – 170
55 – 70
2
Cannelloni
170 – 190
65 – 75
2
Brødpudding
150 – 160
75 – 90
2
Rispudding
170 – 190
45 – 60
2
Eplepai
150 – 160
75 – 85
2
Formbrød
180 – 190
50 – 60
2
www.zanussi.com
45
Tine
Matvarer
Mengde
(g)
Opptiningstid (min)
Ettertiningstid
(min)
Kommentarer
Kylling
1000
100 - 140
20 - 30
Legg kyllingen på et omvendt
tefat på en stor tallerken. Snu
etter halve steketiden.
Kjøtt
1000
100 - 140
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
500
90 - 120
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Ørret
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
300
30 - 40
10 - 20
-
Smør
250
30 - 40
10 - 15
-
Fløte
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Kremfløten kan piskes når
den fremdeles er en tanke
frossen.
Bløtkake
1400
60
60
-
Tørking – Ekte varmluft
•
•
Bruk brett som er belagt med matpapir eller
stekepapir.
For et bedre resultat, stopp ovnen halvveis i
tørketiden, åpne døren og la den kjøle seg
ned en natt for å fullføre tørkingen.
Grønnsaker
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Skuffplassering
1 posisjon
2 posisjoner
Bønner
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Suppegrønnsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Sjampinjonger
50 - 60
6-8
3
1/4
Urter
40 - 50
2-3
3
1/4
Frukt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Skuffplassering
1 posisjon
2 posisjoner
Plommer
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Epleskiver
60 - 70
6-8
3
1/4
Pærer
60 - 70
6-9
3
1/4
46
www.zanussi.com
Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Merknader om rengjøring
•
•
•
•
•
•
Rengjør produktets forside med en myk klut
med varmt vann og vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk et
dedikert vaskemiddel.
Rengjør produktet innvendig etter hvert bruk.
Fettoppsamling eller andre matrester kan
føre til brann. Risikoen er høyere for
grillpannen.
Rengjør hardnakket smuss med ovnsrens.
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det
tørke. Bruk en myk klut med varmt vann og
vaskemiddel.
Hvis du har tilbehør med slippbelegg, må du
ikke rengjøre det med slipende vaskemidler,
skarpe redskaper eller i oppvaskmaskin. Det
kan forårsake skade på slippbelegget.
Produkter i rustfritt stål eller aluminium
Rengjør ovnsdøren kun med en våt
klut eller svamp. Tørk den en myk
klut.
Du må aldri bruke stålull, syre eller
skurende produkter, da de kan
skade overflaten. Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme måte.
Fjerne brettstigene
For å rengjøre ovnen fjerner du brettstigene.
1. Trekk den fremre delen av brettstigen ut fra
sideveggen.
2
1
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
brettstigene.
Pyrolyse
FORSIKTIG!
Fjern alt tilbehør og alle uttakbare
hyllestøtter.
Ikke start den pyrolytiske
rengjøringen om du ikke har lukket
ovnsdøren helt. På enkelte modeller
viser displayet "C3" når denne feilen
oppstår.
ADVARSEL!
Produktet blir svært varmt. Fare for
brannskader.
FORSIKTIG!
Hvis det er andre produkter montert
i samme kabinett må du ikke bruke
dem når pyrolysefunksjonen er
aktivert. Dette kan skade produktet.
1. Fjern det verste smusset manuelt.
2. Rengjør dørens innside med varmt vann for
å unngå at rester brenner seg fast på grunn
av den varme luften.
3. Sett på pyrolyse-funksjonen. Se
"Ovnsfunksjoner".
4. Når
blinker, trykk
eller
inn nødvendig prosedyre:
Tilvalg
2. Trekk den bakre delen av brettstigen ut fra
veggen og ta den ut.
www.zanussi.com
P1
for å stille
Beskrivelse
Hvis ovnen ikke
er veldig skitten.
Varighet på prosedyre: 1 t.
47
P2
Hvis du ikke enkelt kan fjerne
skitt. Varighet på
prosedyre: 1 t
30 min.
Trykk på
eller vri temperaturbryteren for å
begynne prosedyren.
Du kan bruke Sluttfunksjonen for å velge starttid
for rengjøringen.
Under pyrolyse er ovnslampen slått av.
5. Når ovnen står på den innstilte
temperaturen, låses døren. Displayet viser
symbolet
og linjene på varmeindikatoren
til døren låses opp.
For å stoppe pyrolyserengjøringen før den
er ferdig, må du dreie bryteren for
ovnsfunksjoner til av-posisjon.
6. Etter at den selvrengjøringen med pyrolyse
er ferdig, viser displayet klokkeslettet.
Ovnsdøren forblir låst.
7. Så snart produktet er avkjølt, lyder et
lydsignal og døren kan åpnes.
Husk å rengjøre
For å minne deg på at pyrolytisk rengjøring er
nødvendig vil PYRblinke i displayet i 10
sekunder etter aktivering og deaktivering av
produktet.
Påminneren for "Husk å
rengjøre !" slukkes:
• etter at Pyrolyse-funksjonen er
ferdig.
•
hvis du trykker på
og
samtidig mens PYR blinker i
displayet.
1 Åpne døren helt, og
hold de to
dørhengslene.
2 Løft og drei spakene
på de to hengslene.
3 Lukk ovnsdøren til
4 Legg døren på et
første åpne posisjon.
mykt tøystykke på et
Trekk så døren utover
stabilt underlag.
og ta den ut av
holderen.
2
B
1
Hold dørlisten (B) øverst på døren på begge
sider og trykk innover for å frigjøre klipslåsen.
Trekk dørlisten mot deg for å fjerne den.
Rengjøring av ovnsdøren
Ovnsdøren har fire glasspaneler.Du kan fjerne
ovnsdøren og de indre glasspanelene for
rengjøring.
Ovnsdøren kan smelle igjen hvis du
prøver å ta ut glasspanelene før du
fjerner ovnsdøren.
FORSIKTIG!
Ikke bruk produktet uten
glasspanelene.
48
Hold dørens glasspaneler på den øverste
kanten og trekk dem forsiktig ut én etter en.
Begynn med det øverste panelet. Påse at
glasset skyves helt ut av støttene.
www.zanussi.com
Rengjør glasspanelene med vann og såpe. Tørk
glasspanelet omhyggelig.
Når rengjøringen er ferdig, monterer du
glasspanelene og ovnsdøren igjen. Gjenta
trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.
Sørg for at glasspanelene (A, B og C) settes på
plass igjen i riktig rekkefølge. Det midtre panelet
(B) har en pynteramme. Sonen med
pynterammene må møte innsiden av døren på
begge sider. Kontroller etter monteringen at
overflaten av glasspanelrammen (B) med trykk
ikke er ru når du tar på den.
A
B
C
Skifte lyspære
Legg en klut nederst innvendig i produktet. Det
hindrer skade på lampedekselet og
ovnsrommet.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt! Ta ut sikringen
før du skifter pæren.
Ovnslampen og lampens glass kan
være veldig varme.
FORSIKTIG!
Bruk alltid en klut når du skal holde
halogenlampen, for å forhindre at
fettrester brenner seg fast på
lampen.
1. Slå av produktet.
2. Ta ut sikringene i sikringsskapet eller slå av
skillebryteren.
Baklampe
1. Drei glassdekselet mot urviserne for å ta det
av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler 300 °C.
4. Monter glassdekselet.
Pass på at du setter det midterste glasspanelet
riktig i holderne.
A
B
C
Feilsøking
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
www.zanussi.com
49
Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller betjene
ovnen.
Ovnen er ikke koblet til en strømforsyning eller er koblet feil.
Sjekk om produktet er koblet til
strømnettet på riktig måte (se
koblingsskjema).
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er ikke
valgt.
Sørg for at innstillingene er riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utkoplingsfunksjonen er aktivert.
Se "Automatisk utkopling".
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Bruke barnesikringen".
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken
til funksjonssvikten. Hvis sikringene går gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Lampen virker ikke.
Pæren er defekt.
Erstatt lyspæren.
Det tar for lang tid å tilberede
Temperaturen er for lav eller for
maten eller den blir for fort ferdig- høy.
stekt.
Juster temperaturen om nødvendig. Følg rådene i bruksanvisningen.
Damp og kondens legger seg på
maten og i ovnsrommet.
Du har latt retten stå for lenge i
ovnen.
Ikke la maten bli stående i ovnen
lenger enn 15 – 20 minutter etter
at tilberedningen er ferdig.
Displayet viser "C3".
Rengjøringsfunksjonen virker ikke. Du lukket ikke døren helt eller
den elektroniske dørlåsen er defekt.
Lukk døren helt.
Displayet viser "F102".
•
•
•
•
Du lukket ikke døren helt.
Den elektroniske dørlåsen er
defekt.
•
Displayet viser en feilkode som
ikke står i denne tabellen.
Det er en elektrisk feil.
•
•
50
Lukk døren helt.
Deaktiver ovnen med sikringen eller sikkerhetsbryteren i
sikringsboksen og aktiver den
igjen.
Hvis displayet viser "F102"
igjen, må du kontakte kundeservice.
Deaktiver ovnen med sikringen eller sikkerhetsbryteren i
sikringsboksen og aktiver den
igjen.
Hvis displayet viser feilkoden
igjen, må du kontakte kundeservice.
www.zanussi.com
Problem
Mulig årsak
Produktet er slått på og blir ikke
Demofunksjonen er aktivert.
varm. Viften går ikke. Displayet viser "Demo".
Løsning
1. Slå av ovnen.
2. Trykk og hold knappen
.
3. Det første tallet på displayet
ok Demo-indikatoren begynner å blinke.
4. Skriv inn koden 2468 ved å
trykke på knappen
eller
for å endre verdiene, og
trykk på
for å bekrefte.
5. Det neste tallet begynner å
blinke.
6. Demo-modus deaktiveres
når du bekrefter det siste tallet og koden er riktig.
Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et autorisert
servicesenter.
Nødvendig informasjon som servicesenteret
trenger, kan du finne på typeskiltet. Typeskiltet
er plassert på den fremre rammen til produktet.
Ikke fjern typeskiltet fra ovnsrommet.
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Montering
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
www.zanussi.com
51
Feste produktet til skapet
Innbygging
548
A
B
114
16
20
600
21
558
min. 550
min. 560
589
594
573
594
5
3
Elektrisk installasjon
548
min. 550
558
114
16
20
590
Produsenten er ikke ansvarlig om du
ikke følger sikkerhetsreglene i
kapitlene om sikkerhet.
21
min. 560
589
594
573
Produktet leveres med støpsel og strømledning.
Ledning
Anvendelige kabeltyper for montering eller
utskiftning:
594
5
3
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
For ledningsavsnittet henvises det til den
nominelle effekten på typeskiltet. Du kan også
se etter i tabellen:
Nominell effekt (W)
Ledningsavsnittet
(mm²)
maks 1380
3 x 0.75
maks 2300
3x1
maks 3680
3 x 1.5
Jordledningen (grønn/gul kabel) må være ca. 2
cm lenger enn den nøytrale- og fase-ledningen
(blå og brune kabler).
52
www.zanussi.com
Energieffektiv
Produktbeskrivelse og informasjon i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Zanussi
Modellidentifikasjon
ZOP37902XK
Energieffektivitetsindeks
81.2
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbruk med standard matmengde, over- og undervarme 0.93 kWh/syklus
Energiforbruk med standard matmengde, viftetvunget modus
0.69 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
72 l
Type ovn
Innebygd ovn
Masse
35.0 kg
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater –
Del 1: Typer, ovner, dampovner og griller –
metoder for måling av ytelse.
Energisparing
Produktet har noen funksjoner som
hjelper deg å spare energi under
vanlig matlaging.
Generelle tips
Sørg for at ovnsdøren er skikkelig lukket når
produktet er i gang og hold den lukket så mye
som mulig under tilberedningen.
Bruk metalltallerkener for å forbedre
energisparing.
Sett om mulig maten i ovnen uten forvarming.
Sett ned ovnstemperaturen når steketiden er
lengre enn 30 minutter, 3-10 minutter før
slutten av steketiden, avhengig av hvor lang den
er. Restvarmen i ovnen vil fortsette å steke.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Restvarme
Ved noen ovnfunksjoner, hvis programmet med
Steketid eller Ferdigtid er aktivert og
tilberedningstiden er lengre enn 30 minutter,
deaktiveres varmeelementene automatisk 10 %
tidligere.
Viften og lampen vil fortsette drift.
Holde maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde måltidet
varmt, velg lavest mulig temperaturinnstilling.
Displayet viser restvarmeindikatoren eller
temperaturen.
Varmluft Med Fukt
Funksjonen er laget med tanke på å spare
energi når man lager mat. Den fungerer ved at
temperaturen i ovnsrommet kan variere fra
temperaturen som vises på displayet, og
tilberedningstiden kan varierer fra
tilberedningstidene i andre programmer.
Når du bruker funksjonen Varmluft med fukt,
slås ovnslampen automatisk av etter 30
sekunder.
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner med vifte
for å spare energi.
www.zanussi.com
53
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
med symbolet sammen med
husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der
hvor tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen
for nærmere opplysninger.
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for å
resirkulere avfall av elektriske og elektroniske
produkter. Ikke kast produkter som er merket
54
www.zanussi.com
*
www.zanussi.com
55
867324502-B-412016
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising