Zanussi | ZOP37902XK | User manual | ZANUSSI ZOP37902XK Ohjekirja

FI
SV
Käyttöohje
Bruksanvisning
Uuni
Inbyggnadsugn
ZOP37902XK
2
28
Sisältö
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Käyttöönotto
Päivittäinen käyttö
Kellotoiminnot
Lisävarusteiden käyttäminen
2
3
6
6
6
8
10
Lisätoiminnot
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Asennus
Energiatehokkuus
11
12
20
23
25
26
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja
käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai
käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä
paikassa tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
2
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai
joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä,
saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä
käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön
liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää
asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on
toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat osat
ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää kaukana tästä
laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
www.zanussi.com
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön
aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia. Alle 8vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota
jatkuvasti.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat
huoltotoimenpiteet.
Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä. Näin
vältät mahdollisen sähköiskun.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun
puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla
seurauksena luukun lasin särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi
vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.
Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen
suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon etuosasta
ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä uunipeltien
kannatinkiskot takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas.
Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia
jalkineita.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni
pitäen.
Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä
muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
Varmista, että laite asennetaan turvallisten
rakenteiden alapuolelle ja lähelle.
Laitteen sivujen on oltava saman korkuisten
laitteiden tai kalusteiden lähellä.
Laitteessa on sähkötoiminen
jäähdytysjärjestelmä. Sitä on käytettävä
verkkovirralla.
3
Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja.
Ota muussa tapauksessa yhteyttä
sähköasentajaan.
Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu.
Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon
saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen
luukkuun tai päästä niitä sen lähelle,
varsinkaan luukun ollessa kuuma.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen
verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen
asennuksen jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa,
älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat
sulakkeet on irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka
mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen
kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3
mm.
Sulje laitteen luukku kokonaan ennen
pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön
direktiivejä.
Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen, palovammojen ja
sähköiskujen tai räjähdyksen vaara.
•
•
•
4
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan
aikana.
Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Avaa laitteen luukku varoen laitteen ollessa
toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa
ilmaa.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on
kosketuksissa veteen.
Älä paina avointa uunin luukkua.
Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää helposti
syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.
Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä
laitteeseen avatessasi luukkua.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle
syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin
kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
•
•
•
•
•
•
Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita esineitä
suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen
pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– älä säilytä kosteita astioita tai ruokia
laitteessa sen käytön jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität
lisävarusteita.
Emalipintojen värimuutokset eivät vaikuta
laitteen toimintaan.
Käytä korkeareunaista uunivuokaa kosteiden
leivonnaisten paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä jälkiä.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin
tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen
lämmittämiseen.
Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
Jos laite asennetaan kalusteen paneelin
(esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan
sulkea laitteen ollessa toiminnassa. Lämpöä
tai kosteutta voi kertyä suljetun kalusteen
paneelin taakse ja se laite, kotelointi tai lattia
voi sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje
kalusteen paneelia ennen kuin laite on
jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.
www.zanussi.com
Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja,
tulipaloja tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien
aloittamista.
Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on
lasilevyjen rikkoutuminen.
Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun
lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Ole varovainen irrottaessasi luukkua. Luukku
on painava!
Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla.
Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja,
liuottimia tai metalliesineitä.
Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata
tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.
Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
Pyrolyysipuhdistus
Henkilövahinkojen / tulipalon /
kemiallisten päästöjen (höyryt) vaara
pyrolyysitoiminnossa.
•
•
•
•
Ennen pyrolyysi- tai käyttöönottotoiminnon
käyttöä on uunista poistettava:
– ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai
rasvaroiskeet/-jäämät.
– irrotettavat varusteet (mukaan lukien
tuotteen mukana toimitetut ritilät,
kannattimet jne.), erityisesti
tarttumattomat kattilat, pannut, pellit,
välineet jne.
Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen ohjeet
huolellisesti.
Pidä lapset poissa laitteen luota silloin, kun
pyrolyysipuhdistus on käynnissä.
Laite kuumenee erittäin kuumaksi ja kuumaa
ilmaa pääsee etuosan jäähdytysaukoista.
Pyrolyysipuhdistus on korkealla lämpötilalla
toimiva toiminto, jonka aikana ruokajäämistä
ja valmistusmateriaaleista voi syntyä höyryjä.
Tämän vuoksi käyttäjän on erittäin
suositeltavaa:
– varmistaa hyvä tuuletus
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen
jälkeen.
www.zanussi.com
•
•
•
•
– varmistaa hyvä tuuletus ensimmäisen
maksimilämpötilan käyttökerran aikana ja
sen jälkeen.
Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja matelijat
voivat olla erittäin herkkiä pyrolyysiuunien
puhdistuksen aikana mahdollisesti
muodostuville höyryille.
– Varmista, ettei laitteen lähettyvillä ole
eläimiä (varsinkaan lintuja)
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen
jälkeen ja käytä ensin maksimilämpötilaa
hyvin tuuletetussa tilassa.
Myös pienet kotieläimet voivat olla erittäin
herkkiä pyrolyysiuunien lähellä tapahtuville
lämpötilamuutoksille, kun pyrolyysipuhdistus
on toiminnassa.
Keittoastioiden, pannujen, tarjottimien,
ruoanlaittovälineiden jne. tarttumattomat
pinnat voivat vaurioitua pyrolyysiuunien
pyrolyysipuhdistuksen korkean lämpötilan
seurauksena ja niistä voi päästä myös
pienessä määrin haitallista höyryä.
Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/ruokajäämistä
muodostuvat höyryt eivät ole haitallisia
ihmisille, tämä koskee myös pikkulapsia ja
heikkokuntoisia henkilöitä.
Sisävalo
•
Käytä ainoastaan kodinkoneisiin tarkoitettuja
hehkulamppuja tai halogeenilamppua. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
•
•
Ennen lampun vaihtamista laite on irrotettava
pistorasiasta.
Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet
eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
Huolto
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
5
Laitteen kuvaus
Laitteen osat
1 2 3
4
5 6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Käyttöpaneeli
Uunin toimintojen väännin
Virran merkkivalo / symboli
Elektroninen ohjelmointilaite
Lämpötilan valitsin
Lämpötilan merkkivalo / symboli
Lämpövastus
Valo
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Kannatintasot
10
Lisävarusteet
•
•
Ritilä
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien ja
paistien alustana.
Leivinpelti
•
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Grilli / uunipannu
Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.
Käyttöönotto
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
Lisätietoja kellonajan asettamisesta
on kappaleessa "Kellotoiminnot".
Uuden laitteen puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot laitteesta.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Puhdista laite ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat kannattimet
takaisin alkuperäiseen asentoon.
Esikuumennus
Esikuumenna tyhjä laite jäljelle jääneen rasvan
polttamiseksi pois.
1. Valitse toiminto
ja maksimilämpötila.
2. Anna laitteen käydä 1 tunti.
ja aseta
3. Valitse toiminto
maksimilämpötila.
4. Anna laitteen käydä 15 minuuttia.
Varusteet voivat kuumentua tavallista enemmän.
Laitteesta voi tulla hajua ja savua. Tämä on
normaalia. Tarkista, että huoneen ilmavirtaus on
riittävä.
Päivittäinen käyttö
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
6
Sisäänpainettava vääntimet
Paina väännintä käyttääksesi laitetta. Väännin
tulee ulos.
www.zanussi.com
Laitteen kytkeminen toimintaan ja pois
toiminnasta
Laitteen lamput, säätimien
symbolit ja merkkivalot ovat
mallikohtaisia:
• Lamppu syttyy uunin toiminnan
aikana.
• Symboli osoittaa, säätääkö
valitsin uunin toimintoja vai
lämpötilaa.
• Merkkivalo syttyy uunin
kuumenemisen aikana.
1. Käännä uunin toimintojen väännin haluamasi
toiminnon kohdalle.
2. Käännä lämpötilan väännin haluamasi
lämpötilan kohdalle.
3. Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä
uunin toimintojen vääntimet ja lämpötilan
väännin Off-asentoon.
Uunin toiminnot
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Pois toiminnasta
Laitteesta on katkaistu virta.
Kiertoilma
Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti ja ruokien kuivaaminen.Aseta lämpötila 20 - 40 °C alhaisemmaksi kuin Ylä + alalämpö -toiminnossa.
Ylä-/Alalämpö
Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.
Kostea Kiertoilma
Pellillä olevien leipomotuotteiden paistaminen yhdellä kannatintasolla. Energian säästäminen paistamisen aikana. Tätä toimintoa
tulee käyttää ruoanvalmistustaulukoiden mukaisesti halutun paistotuloksen saavuttamiseksi. Katso ruoanvalmistustaulukoista lisätietoja suositelluista asetuksista. Tämän toiminnon avulla määritetään energialuokka standardin EN 60350-1 mukaisesti.
Maksigrilli
Matalien suurien ruokamäärien grillaus sekä leivän paahtaminen.
Gratinointi
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.
Pizzatoiminto
Voimakkaamman ruskistuksen tai rapean pohjan vaativien ruokien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Aseta lämpötila 20 - 40
°C alhaisemmaksi kuin Ylä + alalämpö -toiminnossa.
Liha
Murean ja mehukkaan ruoan kypsentäminen.
Lämpimänä Pito
Tarkoitettu ruokien lämpimänä pitämiseen.
www.zanussi.com
7
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Sulatus
Tätä toimintoa voidaan käyttää pakasteruokien, kuten vihannesten ja hedelmien, sulattamiseen. Sulatusaika riippuu pakasteruoan määrästä ja koosta.
Pyrolyysi
Uunin automaattisen pyrolyysipuhdistuksen aktivoiminen. Tämä
toiminto poistaa polttamalla uuniin jääneen lian.
Näyttö
A
G
B
F
E
C
D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Ajastin
Kuumennuksen ja jälkilämmön merkkivalo
Vesisäiliö (vain tietyt mallit)
Paistolämpömittari (vain tietyt mallit)
Luukun lukitus (vain tietyt mallit)
Tunnit / minuutit
Kellotoiminnot
Painikkeet
Painike
Toiminto
Kuvaus
MIINUS
Ajan asettaminen.
KELLO
Kellotoiminnon asettaminen.
PLUS
Ajan asettaminen.
Kuumennuksen osoitin
Kun otat uunin toiminnon käyttöön, näytön
palkit syttyvät yksitellen. Palkit ilmaisevat, että
uunin lämpötila nousee tai laskee.
Kellotoiminnot
Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto
8
Käyttötarkoitus
KELLONAIKA
Kellonajan näyttö tai muuttaminen. Kellonajan muuttaminen edellyttää, että laite on kytketty pois toiminnasta.
KESTOAIKA
Voit asettaa, miten kauan laite on toiminnassa. Käytä vain, kun
uunin toiminto on asetettu.
LOPETUS
Voit asettaa, milloin laite kytkeytyy pois päältä. Käytä vain, kun
uunin toiminto on asetettu.
www.zanussi.com
Kellotoiminto
0:00
Käyttötarkoitus
AJASTIN
KESTOAIKA ja LOPETUS -toimintojen yhdistelmä.
HÄLYTINAJASTIN
Ajastimen asettaminen. Tämä toiminto ei vaikuta millään tavalla
laitteen toimintaan. HÄLYTINAJASTIMEN voi ottaa käyttöön vaikka laite on pois päältä.
LISÄÄNTYVÄN AIKANÄYTÖN AJASTIN
Jos mitään muuta kellotoimintoa ei aseteta, LISÄÄNTYVÄN AIKANÄYTÖN AJASTIN tarkkailee automaattisesti laitteen toiminta-aikaa. Se on heti päällä, kun uuni alkaa lämpenemään.
Lisääntyvän aikanäytön ajastinta ei voida käyttää toiminnoilla:
KESTOAIKA, LOPETUS .
Kellonajan asettaminen ja muuttaminen
LOPETUS-toiminnon asettaminen
Kun laite on kytketty ensimmäisen kerran
sähköverkkoon, odota, kunnes näytössä näkyy
1. Valitse haluamasi uunitoiminto.
ja "12:00". "12" vilkkuu.
1. Aseta tunnit painamalla
tai .
2. Vahvista ja siirry minuuttien asetukseen
painamalla
.
Näytössä näkyy
vilkkuu.
ja asetettu tunti. "00"
3. Aseta minuutit painamalla
tai
.
4. Vahvista painamalla painiketta
tai
asetettu kellonaika tallentuu automaattisesti
viiden sekunnin kuluttua.
Uusi aika näkyy näytössä.
Voit muuttaa kellonaikaa painamalla painiketta
toistuvasti, kunnes kellonajan merkkivalo
vilkkuu näytössä.
KESTOAIKA-toiminnon asettaminen
1. Valitse haluamasi uunitoiminto.
2. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
alkaa vilkkua.
3. Aseta KESTOAIKA-toiminnon minuutit ja
tunnit painamalla painiketta
tai
.
4. Vahvista painamalla .
Kun aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki
kahden minuutin ajan.
ja aika-asetus
vilkkuvat näytössä. Laite kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
5. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä
tahansa painiketta.
6. Käännä uunin toimintojen valitsin Offasentoon.
www.zanussi.com
2. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
alkaa vilkkua.
3. Aseta LOPETUS-toiminnon tunnit ja
minuutit painamalla painiketta
tai
.
4. Vahvista painamalla .
Kun asetettu aika saavutetaan, laitteesta kuuluu
äänimerkki kahden minuutin ajan.
ja aikaasetus vilkkuvat näytössä. Laite kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
5. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä
tahansa painiketta.
6. Käännä uunin toimintojen valitsin Offasentoon.
AJASTIN-toiminnon asettaminen
1. Valitse haluamasi uunitoiminto.
2. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
alkaa vilkkua.
3. Aseta KESTOAIKA-toiminnon minuutit ja
tunnit painamalla painiketta
4. Vahvista painamalla
tai
.
. Näytössä vilkkuu
.
5. Aseta LOPETUS-toiminnon tunnit ja
minuutit painamalla painiketta
tai
.
6. Vahvista painamalla .
Laite käynnistyy automaattisesti myöhemmin, se
toimii asetetun KESTOAIKA-toiminnon ajan ja
sammuu, kun LOPETUS-toiminnon aika
saavutetaan. Kun asetettu aika saavutetaan,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan.
ja aika-asetus vilkkuvat näytössä. Laite
kytkeytyy pois toiminnasta.
9
7. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä
tahansa painiketta.
8. Käännä uunin toimintojen valitsin Offasentoon.
HÄLYTINAJASTIN-toiminnon
asettaminen
1. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes
"00" vilkkuvat näytössä.
2. Aseta HÄLYTINAJASTIN painamalla
ja
tai
.
Aseta ensin sekunnit, sen jälkeen minuutit.
Kun asetettu aika on yli 60 minuuttia,
vilkkuu näytössä.
3. Aseta tunnit.
4. HÄLYTINAJASTIN käynnistyy
automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.
Kun asetusajasta on kulunut 90%, laitteesta
kuuluu äänimerkki.
5. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta kuuluu
äänimerkki kahden minuutin ajan. "00:00" ja
vilkkuvat näytössä. Voit sammuttaa
äänimerkin painamalla mitä tahansa
painiketta.
LISÄÄNTYVÄN AIKANÄYTÖN AJASTIN
Resetoi lisääntyvän aikanäytön ajastin
painamalla ja pitämällä alhaalla painiketta
ja
. Ajastimen ajanlaskenta käynnistyy
uudelleen.
Lisävarusteiden käyttäminen
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
Peltien ja ritilän asettaminen
kannattimille
Paistoritilä ja uunipannu yhdessä:
Paina uunipannu kannatinkiskon ohjauskiskojen
väliin ja paistoritilä yläpuolella oleviin
ohjauskiskoihin. Varmista, että jalat osoittavat
alaspäin.
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin kannatinkiskoon ja
varmista, että jalat osoittavat alaspäin.
Uunipannu:
Työnnä uunipannu kannatintason ohjauskiskojen
väliin.
10
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät myös
kallistumisen. Ritilän yläreuna estää
keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.
www.zanussi.com
Lisätoiminnot
Lapsilukon käyttäminen
Jäähdytyspuhallin
Kun lapsilukko on toiminnassa, laitetta ei voi
kytkeä toimintaan vahingossa.
Kun laite on toiminnassa, jäähdytyspuhallin
kytkeytyy automaattisesti toimintaan laitteen
pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket laitteen
pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii
edelleen, kunnes laite on jäähtynyt.
Luukku on lukittu, symbolit SAFE ja
syttyvät näyttöön myös Pyrolyysitoiminnon ollessa toiminnassa. Se
voidaan tarkistaa nupista.
1. Varmista, että uunin toimintojen valitsin on
Off-asennossa.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta
samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.
Luukun mekaaninen lukitus
Luukun lukitus ei ole käytössä, kun hankit
laitteen.
ja
Laitteesta kuuluu äänimerkki. SAFE ja
tulee
näkyviin näyttöön.
Lapsilukko voidaan kytkeä pois toiminnasta
toistamalla vaihe 2.
Jälkilämmön merkkivalo
Kun kytket laitteen pois toiminnasta, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo , jos uunin
lämpötila on yli 40 °C. Käännä lämpötilan
valitsinta vasemmalle tai oikealle nähdäksesi
uunin lämpötilan näytössä.
Automaattinen virrankatkaisu
Turvallisuussyistä laite kytkeytyy automaattisesti
pois päältä jonkin ajan kuluttua, jos jokin
uunitoiminto on käynnissä ja asetuksiin ei tehdä
muutoksia.
Lämpötila (°C)
Sammutusaika (h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimilämpötila
1,5
Kun laite on kytkeytynyt pois päältä
automaattisesti, voit kytkeä sen uudelleen päälle
painamalla mitä tahansa painiketta.
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen kanssa:
Uunivalo, Kestoaika ja Lopetus.
www.zanussi.com
HUOMIO!
Liikuta luukun mekaanista lukitusta
vain vaakasuuntaan.
Älä liikuta sitä pystysuuntaan.
HUOMIO!
Älä paina luukun lukitusta luukkua
sulkiessasi.
Mekaanisen uunin lukituksen
käyttäminen
1. Aktivoi luukun lukitus vetämällä luukun
lukitusta eteenpäin, kunnes se lukkiutuu
paikalleen.
2. Poista luukun lukitus käytöstä painamalla
luukun lukitus takaisin paneeliin.
11
1
2
Luukun avaaminen mekaanisella uunin
lukituksen ollessa päällä.
Jos painat luukun lukitusta napsautukseen
saakka, luukun lukitus kytkeytyy pois päältä.
Luukku voidaan avata, kun mekaaninen uunin
lukitus on päällä.
Ylikuumenemissuoja
1. Paina luukun lukitusta kevyesti.
2. Avaa luukku vetämällä sitä kahvasta.
Laitteen virheellinen toiminta tai vialliset osat
voivat aiheuttaa vaarallisen ylikuumenemisen.
Tämän estämiseksi uunissa on turvatermostaatti,
joka katkaisee virransyötön. Uunin virta kytkeytyy
automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on
laskenut normaalille tasolle.
Vihjeitä ja neuvoja
alumiinifoliota kypsennyksen aikana. Tämä
voi vaikuttaa kypsennystuloksiin ja vaurioittaa
emalipintaa.
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
Taulukoissa mainitut lämpötilat ja
paistoajat ovat ainoastaan suuntaa
antavia. Lämpötila ja paistoaika
riippuvat reseptistä sekä käytettyjen
ainesten laadusta ja määrästä.
Yleistä
•
•
•
•
•
12
Uunissa on viisi kannatintasoa. Laske
kannatintasot uunin pohjasta alkaen.
Laitteessa on erityinen järjestelmä, joka
kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti. Kyseisen
järjestelmän avulla ruoka paistuu jatkuvasti
kosteassa ympäristössä, minkä ansiosta se
on sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa.
Se vähentää paistoajan ja energian
kulutuksen minimiin.
Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai luukun
lasilevyihin. Tämä on normaalia. Pysyttele
sopivalla etäisyydellä laitteesta avatessasi
luukkua toiminnan aikana. Tiivistymistä voi
vähentää käyttämällä laitetta 10 minuuttia
ennen ruokien kypsentämistä.
Poista kosteus jokaisen käyttökerran jälkeen.
Älä aseta mitään esinettä suoraan uunin
pohjalle, älä myöskään aseta osiin
Kakkujen leipominen
•
•
Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4
paistoajasta on kulunut.
Jos käytät kahta leivinpeltiä samanaikaisesti,
jätä niiden väliin yksi tyhjä kannatintaso.
Lihan ja kalan kypsentäminen
•
•
•
Käytä grilli-/uunipannua erittäin rasvaisten
ruokien kanssa, jotta uuniin ei jää pysyviä
tahroja.
Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen sen
leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua
paistamisen aikana, lisää grilli-/uunipannuun
hiukan vettä. Jotta käry ei tiivistyisi, lisää vettä
aina sen kuivuttua loppuun.
Paistoajat
Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä, sen
koostumuksesta ja määrästä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti
kypsennyksen aikana. Määritä parhaat asetukset
www.zanussi.com
(uunitoiminto, kypsennysaika, jne.) keittoastioille,
resepteille ja määrille laitetta käyttäessä.
Paistotaulukko
Kakut
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Kiertoilma
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kommentit
Kannatintaso
Vatkatut leivonnaiset
170
2
160
3 (2 ja 4)
45 - 60
Kakkuvuoassa
Murotaikina
170
2
160
3 (2 ja 4)
20 - 30
Kakkuvuoassa
Piimä-juusto- 170
kakku
1
165
2
80 - 100
26 cm:n kakkuvuoassa
Omenapiiras
170
2
160
2 (vasen ja
oikea)
80 - 100
Kahdessa 20
cm:n kakkuvuoassa uuniritilän päällä
Struudeli
175
3
150
2
60 - 80
Leivinpellillä
Hillotorttu
170
2
165
2 (vasen ja
oikea)
30 - 40
26 cm:n kakkuvuoassa
Sokerikakku
170
2
150
2
40 - 50
26 cm:n kakkuvuoassa
Joulukakku/
hedelmäkak-
160
2
150
2
90 - 120
20 cm:n kakkuvuoassa
175
1
160
2
50 - 60
Leipävuoassa
170
3
150 - 160
3
20 - 30
Leivinpellillä
-
-
140 - 150
2 ja 4
25 - 35
Leivinpellillä
-
-
140 - 150
1, 3 ja 5
30 - 45
Leivinpellillä
140
3
140 - 150
3
25 - 45
Leivinpellillä
1)
ku1)
Rusinakakku
1)
Pienet kakut
- yksi taso1)
Pienet kakut
- kaksi tasoa
1)
Pienet kakut
- kolme tasoa1)
Pikkuleivät /
pasteijat yksi taso
www.zanussi.com
13
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Kiertoilma
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kommentit
Kannatintaso
Pikkuleivät /
pasteijat kaksi tasoa
-
-
140 - 150
2 ja 4
35 - 40
Leivinpellillä
Pikkuleivät /
pasteijat kolme tasoa
-
-
140 - 150
1, 3 ja 5
35 - 45
Leivinpellillä
Marengit yksi taso
120
3
120
3
80 - 100
Leivinpellillä
Marengit -
-
-
120
2 ja 4
80 - 100
Leivinpellillä
Pullat1)
190
3
190
3
12 - 20
Leivinpellillä
Eclair-leivokset - yksi taso
190
3
170
3
25 - 35
Leivinpellillä
Eclair-leivokset - kaksi
tasoa
-
-
170
2 ja 4
35 - 45
Leivinpellillä
Piiraat
180
2
170
2
45 - 70
20 cm:n kakkuvuoassa
Hedelmäkak- 160
ku
1
150
2
110 - 120
24 cm:n kakkuvuoassa
Täytekakku-
1
160
2 (vasen ja
oikea)
30 - 50
20 cm:n kakkuvuoassa
kaksi tasoa1)
170
pohja1)
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
Leipä ja pizza
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Lämpötila
(°C)
Vaalea leipä
Kannatintaso
Kiertoilma
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kannatintaso
190
1
190
1
60 - 70
1- 2 kappaletta, 500
g/kpl
190
1
180
1
30 - 45
Leipävuoassa
1)
Ruisleipä
14
Kommentit
www.zanussi.com
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Kiertoilma
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kommentit
Kannatintaso
Sämpylät1)
190
2
180
2 (2 ja 4)
25 - 40
6 - 8 kpl leivinpellillä
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Leivinpellillä
tai grilli-/
uunipannussa
Teeleipä1)
200
3
190
3
10 - 20
Leivinpellillä
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
Paistokset
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Kiertoilma
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kommentit
Kannatintaso
Pastapaistos
200
2
180
2
40 - 50
Vuoassa
Vihannespaistos
200
2
175
2
45 - 60
Vuoassa
Piiras1)
180
1
180
1
50 - 60
Vuoassa
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vuoassa
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vuoassa
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
Liha
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Kiertoilma
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kommentit
Kannatintaso
Naudanliha
200
2
190
2
50 - 70
Uuniritilällä
Porsaanliha
180
2
180
2
90 - 120
Uuniritilällä
Vasikanliha
190
2
175
2
90 - 120
Uuniritilällä
Englantilainen paahtopaisti, raaka
210
2
200
2
50 - 60
Uuniritilällä
www.zanussi.com
15
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Kiertoilma
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kommentit
Kannatintaso
Englantilainen paahtopaisti, puolikypsä
210
2
200
2
60 - 70
Uuniritilällä
Englantilainen paahtopaisti, kypsä
210
2
200
2
70 - 75
Uuniritilällä
Porsaanlapa
180
2
170
2
120 - 150
Mukana kamara
Porsaan potka
180
2
160
2
100 - 120
2 kappaletta
Lammas
190
2
175
2
110 - 130
Koipi
Broileri
220
2
200
2
70 - 85
Kokonainen
Kalkkuna
180
2
160
2
210 - 240
Kokonainen
Ankka
175
2
220
2
120 - 150
Kokonainen
Hanhi
175
2
160
1
150 - 200
Kokonainen
Jänis
190
2
175
2
60 - 80
Palasina
Jänis
190
2
175
2
150 - 200
Palasina
Fasaani
190
2
175
2
90 - 120
Kokonainen
Kala
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Kiertoilma
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kommentit
Kannatintaso
Taimen/
Lahna
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 kalaa
Tonnikala/
Lohi
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileetä
Grilli
Esikuumenna tyhjää uunia 3
minuuttia ennen ruokien asettamista
uuniin.
16
www.zanussi.com
Ruokalaji
Määrä
Kpl
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
(g)
1. puoli
Kannatintaso
2. puoli
Naudanfileepihvit
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Naudanlihapihvit
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Makkarat
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Porsaankyljykset
4
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Broileri (puo- 2
likkaat)
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Broilerin rintapala
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Jauhelihapihvi
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Kalafile
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Lämpimät lei- 4 - 6
vät
-
maks.
5-7
-
4
Paahtoleivät
-
maks.
2-4
2-3
4
4-6
Gratinointi
Naudanliha
Ruokalaji
Paahtopaisti tai filee,
Määrä
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
per paksuus/cm
190 - 200
5-6
1 tai 2
per paksuus/cm
180 - 190
6-8
1 tai 2
per paksuus/cm
170 - 180
8 - 10
1 tai 2
raaka1)
Paahtopaisti tai filee,
puolikypsä1)
Paahtopaisti tai filee,
kypsä1)
1) Esikuumenna uuni.
Porsaanliha
Ruokalaji
Määrä (kg)
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Lapa, niska, kinkku
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
1 tai 2
Kyljykset, siankylki
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
1 tai 2
www.zanussi.com
17
Ruokalaji
Määrä (kg)
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Lihamureke
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 tai 2
Porsaan potkapaisti
(esikypsennetty)
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 tai 2
Vasikanliha
Ruokalaji
Määrä (kg)
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Vasikanpaisti
1
160 - 180
90 - 120
1 tai 2
Vasikanreisi
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 tai 2
Lammas
Ruokalaji
Määrä (kg)
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Lampaanreisi, lammaspaisti
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
1 tai 2
Lampaanselkä
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
1 tai 2
Lintupaisti
Ruokalaji
Määrä (kg)
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Linnunliha paloina
0,2 - 0,25 kpl
200 - 220
30 - 50
1 tai 2
Puolikas kana
0,4 - 0,5 kpl
190 - 210
35 - 50
1 tai 2
Broileri, kana
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
1 tai 2
Ankka
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 tai 2
Hanhi
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 tai 2
Kalkkuna
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
1 tai 2
Kalkkuna
4-6
140 - 160
150 - 240
1 tai 2
Kala (haudutettu)
Ruokalaji
Kokonainen kala
Määrä (kg)
1 - 1,5
Lämpötila (°C)
210 - 220
Aika (min)
40 - 60
Kannatintaso
1 tai 2
Kostea Kiertoilma
Avaa laitteen luukku kypsennyksen
aikana ainoastaan tarvittaessa.
18
www.zanussi.com
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Makaronivuoka
190 - 200
45 - 55
2
Perunapaistos
160 - 170
60 - 75
2
Moussaka
180 - 200
75 - 90
2
Lasagne
160 - 170
55 - 70
2
Cannelloni
170 - 190
65 - 75
2
Leipävanukas
150 - 160
75 - 90
2
Riisivanukas
170 - 190
45 - 60
2
Omenakakku
150 - 160
75 - 85
2
Vaalea leipä
180 - 190
50 - 60
2
Sulatus
Ruokalaji
Määrä (g)
Sulatusaika
(min)
Kommentit
Kana
1000
100 - 140
20 - 30
Aseta broileri suurikokoiselle
vadille ylösalaisin käännetyn
aluslautasen päälle. Käännä
kypsennyksen puolivälissä.
Liha
1000
100 - 140
20 - 30
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Liha
500
90 - 120
20 - 30
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Taimen
150
25 - 35
10 - 15
-
Mansikat
300
30 - 40
10 - 20
-
Voi
250
30 - 40
10 - 15
-
Kerma
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Kerman voi vatkata, vaikka siinä on vielä hiukan jäisiä kohtia.
Gateau (perunalaatikko)
1400
60
60
-
Kuivaus - Kiertoilma
•
•
Jälkisulatusaika
(min)
Peitä uunipellit leivinpaperilla.
Parempien tuloksien saavuttamiseksi on
suositeltavaa sammuttaa uuni kuivausajan
www.zanussi.com
puolessa välissä, avata uunin luukku ja antaa
sen jäähtyä yön yli kuivauksen loppuun
suorittamiseksi.
19
Vihannekset
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (h)
Kannatintaso
1 taso
2 tasoa
Pavut
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprikat
60 - 70
5-6
3
1/4
Vihannekset hapanruokiin
60 - 70
5-6
3
1/4
Sienet
50 - 60
6-8
3
1/4
Yrtit
40 - 50
2-3
3
1/4
Hedelmät
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (h)
Kannatintaso
1 taso
2 tasoa
Luumut
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Aprikoosit
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Omenaviipaleet
60 - 70
6-8
3
1/4
Päärynät
60 - 70
6-9
3
1/4
Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
•
•
•
•
•
•
20
Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä
vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen
pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä
puhdistusainetta.
Puhdista laite sisältä jokaisen käytön jälkeen.
Rasvan tai muiden ruokaroiskeiden
kertyminen voi johtaa tulipaloon. Riski on
suurempi grillipannussa.
Poista itsepintaiset tahrat erityisellä
uuninpuhdistusaineella.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja
anna niiden kuivua. Käytä pehmeää liinaa,
lämmintä vettä ja puhdistusainetta.
Jos käytät tarttumattomia varusteita, älä
puhdista niitä voimakkailla pesuaineilla,
teräväreunaisilla esineillä tai pese niitä
astianpesukoneessa. Muutoin tarttumaton
pinta voi vaurioitua.
Ruostumattomat teräs- ja
alumiinipintaiset laitteet
Puhdista uuninluukku käyttäen
ainoastaan kosteaa liinaa tai sientä.
Kuivaa pehmeällä liinalla.
Älä käytä teräsvillaa, happoja tai
hankaavia aineita, sillä ne saattavat
vahingoittaa uunin pintaa. Noudata
vastaavaa varovaisuutta
käyttöpaneelin puhdistuksen aikana.
Kannattimien
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
1. Vedä uunipeltien kannatinkiskon etuosa irti
sivuseinästä.
www.zanussi.com
Lisätoiminto
P1
Jos uuni ei ole
hyvin likainen.
Toimenpiteen aika: 1 h.
P2
Jos lian poistaminen ei ole helppoa. Toimenpiteen aika: 1 h 30
min.
2. Vedä uunipeltien kannatinkiskon takaosa irti
seinästä ja poista se.
2
1
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin
paikalleen suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
Pyrolyysi
HUOMIO!
Poista kaikki lisävarusteet ja
irrotettavat peltien kannattimet.
Älä käynnistä Pyrolyysi-toimintoa, jos
et sulkenut uuninluukkua kokonaan.
Joissakin malleissa näytössä näkyy
“C3”, kun virhe tapahtuu.
VAROITUS!
Laite kuumenee hyvin kuumaksi.
Olemassa on palovammojen vaara.
HUOMIO!
Jos samaan kaappiin on asennettu
muita laitteita, älä käytä niitä
Pyrolyysi-toiminnon ollessa
toiminnassa. Se voi vahingoittaa
laitetta.
1. Poista suurin lika ensin käsin.
2. Puhdista luukun sisäpinta kuumalla vedellä,
jotta jäämät eivät palaisi siihen kuuman
ilman vuoksi.
3. Aseta Pyrolyysi-toiminto. Katso "Uunin
toiminnot".
4. Kun
vilkkuu, aseta haluamasi
toimenpide painamalla
www.zanussi.com
tai
:
Kuvaus
Paina painiketta
tai käännä lämpötilan
säädintä toiminnon käynnistämiseksi.
Voit siirtää puhdistuksen alkamista käyttämällä
Lopetus-toimintoa.
Uunin valo on kytketty pois päältä Pyrolyysitoiminnon aikana.
5. Kun uuni on saavuttanut asetetun
lämpötilan, luukku lukittuu. Näytössä näkyy
symboli
ja lämpötilanäytön palkit, kunnes
luukun lukitus avautuu.
Voit lopettaa Pyrolyysi-toiminnon ennen sen
päättymistä kääntämällä uunin toimintojen
väännin Off-asentoon.
6. Pyrolyysi-toiminnon jälkeen näytössä näkyy
kellonaika. Uunin luukku on edelleen lukittu.
7. Kun laite on jäähtynyt, siitä kuuluu
äänimerkki ja luukun lukitus avautuu.
Puhdistusmuistutus
Pyrolyysipuhdistuksen tarpeesta ilmoittaa PYR,
joka vilkkuu näytössä 10 sekuntia aina kun laite
kytketään toimintaan tai pois toiminnasta.
Puhdistuksen merkkivalo
sammuu:
• Pyrolyysi-toiminnon päättyessä.
•
Jos painat painiketta
ja
samanaikaisesti merkkivalon PYR
vilkkuessa näytössä.
Uuninluukun puhdistaminen
Uuninluukussa on neljä lasilevyä.Voit poistaa
uuninluukun ja sisäiset lasilevyt niiden
puhdistamiseksi.
Uuninluukku voi vahingossa
sulkeutua, jos yrität irrottaa lasilevyt
ennen uuninluukun irrottamista.
21
HUOMIO!
Älä käytä uunia ilman lasilevyjä.
1 Avaa luukku
2 Nosta ja käännä
kokonaan auki ja pidä
saranoissa olevia
kiinni molemmista
vipuja.
saranoista.
3 Sulje uuninluukku
4 Aseta uuninluukku
puoliväliin
tasaiselle alustalle
ensimmäiseen
pehmeän kankaan
avausasentoon. Vedä
päälle.
luukkua sen jälkeen
eteenpäin ja irrota se
paikaltaan.
Pitele luukun lasilevyjä niiden yläreunasta ja
vedä ne varoen ulos. Aloita ylimmästä levystä.
Varmista, että lasi irtoaa kannattimista kokonaan.
Puhdista lasit vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt varoen.
Puhdistettuasi lasilevyt ja uuninluukun asenna
ne takaisin paikalleen. Noudata edellä mainittuja
ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmista, että lasilevyt (A, B ja C) tulevat
oikeaan järjestykseen. Keskimmäisessä
lasilevyssä (B) on koristeellinen kehys. Kehyksen
painatuspuolen on osoitettava luukun
sisäpuolelle. Varmista, ettei lasilevyn kehyksen
(B) painatuspuolen pinta ole asennuksen
jälkeen karkea siihen koskettaessa.
A
B
C
2
B
1
Pidä kiinni luukun yläreunassa olevasta listasta
(B) kummaltakin puolelta ja työnnä sisäänpäin
siten, että kiinnitystiiviste vapautuu. Irrota luukun
reunalista vetämällä sitä eteenpäin.
22
Varmista, että asennat keskimmäisen lasilevyn
oikein paikoilleen.
www.zanussi.com
HUOMIO!
Pidä halogeenilamppua aina
kankaalla estääksesi rasvajäämien
palamisen lamppuun.
A
B
C
1. Kytke laite pois päältä.
2. Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai katkaise
virta pääkytkimestä.
Takalamppu
Lampun vaihtaminen
Peitä laitteen pohja kankaalla. Se estää lampun
suojalasin ja uunin vaurioitumisen.
VAROITUS!
1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä vastapäivään.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
Sähköiskuvaara! Irrota sulake ennen
lampun vaihtamista.
Lamppu ja lampun suojalasi voivat
olla kuumia.
Vianmääritys
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kytkeydy toimintaan eikä
sitä voida käyttää.
Uunia ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty sähköverkkoon virheellisesti.
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toiminnasta. Kytke uuni toimintaan.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole tehty.
Varmista, että asetukset ovat oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkaisu on
toiminnassa.
Katso kohta "Automaattinen virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toimintaan.
Katso kohta "Lapsilukon käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake palaa aina
uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
www.zanussi.com
Tarkista että uuni on liitetty oikein
sähköverkkoon (ks. kytkentäkaavio, jos saatavilla).
23
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kypsentämiseen kuluu liikaa tai
liian vähän aikaa.
Lämpötila on liian alhainen tai
liian korkea.
Säädä tarvittaessa lämpötilaa.
Noudata ohjekirjan ohjeita.
Höyryä ja kosteutta muodostuu
ruokaan ja uunin sisälle.
Ruoka on jätetty uuniin liian pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20 minuuttia pitemmäksi ajaksi kypsennyksen jälkeen.
Näytössä näkyy C3.
Puhdistustoiminto ei toimi lainSulje luukku kokonaan.
kaan. Luukkua ei ole suljettu kokonaan, tai luukun lukitus on viallinen.
Näytössä näkyy F102.
•
•
Luukkua ei ole suljettu kokonaan.
Luukun lukko on viallinen.
•
•
•
Näytössä näkyy virhekoodi, jota ei Kyseessä on sähköhäiriö.
ole tässä taulukossa.
•
•
Laite on kytketty toimintaan, mutta Esitystila on päällä.
se ei kuumene. Puhallin ei toimi.
Näytössä näkyy "Demo".
Sulje luukku kokonaan.
Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai käyttämällä
sulaketaulun turvakytkintä, ja
kytke se takaisin päälle.
Käänny asiakaspalvelun puoleen, jos näytössä näkyy F102
uudelleen.
Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai käyttämällä
sulaketaulun turvakytkintä, ja
kytke se takaisin päälle.
Käänny kuluttajaneuvonnan
puoleen, ellei virhekoodi katoa
näytöstä.
1. Kytke uuni pois toiminnasta.
2. Paina ja pidä
-painiketta
alhaalla.
3. Näytön ensimmäinen numero
ja Demo-merkkivalo alkavat
vilkkua.
4. Syötä koodi 2468 painamalla
painiketta
tai
arvojen
säätämiseksi ja vahvista painamalla
.
5. Seuraava numero alkaa vilkkua.
6. Demo -toiminto kytkeytyy
pois päältä, kun vahvistat viimeisen numeron ja koodi on
oikein.
Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään
tai valtuutettuun huoltopalveluun.
24
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty
arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee laitteen sisäosan
etukehyksessä. Älä poista arvokilpeä laitteen
sisäosasta.
www.zanussi.com
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
Asennus
Kalusteeseen kiinnittäminen
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
Asentaminen kalusteeseen
A
B
548
558
min. 550
114
16
20
600
21
min. 560
589
594
573
594
5
3
Sähköliitäntä
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jos
kappaleiden "Turvallisuusohjeet"
ohjeita ei ole noudatettu.
548
min. 550
558
114
16
20
590
Laitteen mukana toimitetaan pistoke ja
virtajohto.
21
min. 560
589
594
573
594
5
3
www.zanussi.com
Johto
Asennuksen tai vaihdon johtotyypit:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Määritä johdon poikkipinta-ala arvokilvessä
olevan kokonaistehon mukaan. Voit myös
käyttää taulukkoa:
25
Kokonaisteho (W)
Johdon läpileikkaus (mm²)
enintään 1380
3 x 0.75
enintään 2300
3x1
enintään 3680
3 x 1.5
Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on oltava 2
cm pitempi vaihejohtimeen ja nollajotimeen
(sininen ja ruskea johto) verrattuna.
Energiatehokkuus
Tuoteseloste ja -tiedot standardin EU 65-66/2014 mukaisesti
Toimittajan nimi
Zanussi
Mallin tunnus
ZOP37902XK
Energialuokka
81.2
Energiatehokkuusluokka
A+
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö -toiminnos- 0.93 kWh/kierros
sa
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa
0.69 kWh/kierros
Uunien lukumäärä
1
Lämmönlähde
Sähkö
Äänimer.voimak
72 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
35.0 kg
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesarjat,
uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn
mittaustavat.
kypsennysajan päättymistä kypsennysajan
pituudesta riippuen. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Energiansäästö
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Laitteessa on joitakin toimintoja,
joiden avulla voit säästää energiaa.
Yleisohjeita
Varmista, että uuninluukku on suljettu oikein
laitteen ollessa toiminnassa ja pidä luukku
suljettuna mahdollisimman hyvin käytön aikana.
Käytä metallisia astioita energiatehokkuuden
parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia ennen
kuin asetat ruoka-ainekset uuniin.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia, laske
uunin lämpötila minimiin 3 - 10 minuuttia ennen
26
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä käyttäen.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetus-valinnalla
kytketään toimintaan ja kypsennysaika on yli 30
minuuttia, joissakin uunitoiminnoissa
lämpövastukset sammuvat automaattisesti 10 %
aikaisemmin.
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötila-asetus
hyödyntääksesi jälkilämmön ja säilyttääksesi
aterian lämpimänä. Jälkilämmön merkkivalo tai
lämpötila näkyy näytössä.
www.zanussi.com
Kostea Kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen aikana.
Kyseisen toiminnon aikana uunin sisälämpötila
voi poiketa näytössä näkyvästä lämpötilasta
uunin toiminnan aikana ja kypsennysajat voivat
poiketa muiden ohjelmien kypsennysajoista.
Kun valitset Kostea Kiertoilma -toiminnon,
lamppu sammuu automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä .
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
www.zanussi.com
27
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Produktbeskrivning
Före första användning
Daglig användning
Klockfunktioner
Användning av tillbehör
28
29
32
32
33
35
36
Tillvalsfunktioner
Tricks och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Installation
Energieffektivitet
37
38
46
49
51
52
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som
ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid
bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida
bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
28
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och
kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera
det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan
uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten när
den är igång.
www.zanussi.com
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här produkten och
byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen. Barn under 8 år ska inte vistas i närheten utan
ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller
eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för
att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa
metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom
dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset
spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk rengöring. Ta
bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen
av ugnsstegen och sedan den bakre delen från sidoväggarna.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Säkerhetsinstruktioner
Installation
VARNING!
Endast en behörig person får
installera den här produkten.
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
Var alltid försiktig när apparaten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
www.zanussi.com
•
•
•
•
Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
Produktens sidor måste gränsa till produkter
eller enheter med samma höjd.
Produkten är utrustad med ett elektriskt
kylsystem. Det måste användas tillsammans
med det elektriska nätuttaget.
29
Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras av en
behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I annat
fall, kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas måste
det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller
komma nära produktens lucka, speciellt inte
när luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och isolerade
delar måste fästas på ett sådant sätt att det
inte kan tas bort utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid
slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om vägguttaget
sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och
kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s
direktiv.
Använd
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion föreligger.
30
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar produktens lucka
medan produkten är igång. Het luft kan
strömma ut.
Använd inte produkten med våta händer eller
när den är i kontakt med vatten.
Tyng inte ner luckan när den är öppen.
Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som innehåller
alkohol kan producera en blandning av luft
och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i
kontakt med produkten när du öppnar
luckan.
Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på tvättmaskinen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
För att förhindra skada eller missfärgning på
emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar
i produkten efter att tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller monterar
tillbehör.
Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för några
andra ändamål, t.ex. för rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel ett
skåp, se till att skåpsdörren aldrig är stängd
www.zanussi.com
när apparaten är i drift. Värme och fukt kan
byggas upp bakom en stängd dörr/lucka och
orsaka efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
•
Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för personskador,
brand eller skador på produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det finns
även risk för att glaspanelerna kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om
de är skadade. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är
tung!
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du följa
säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
Pyrolysrengöring
Risk för skador / bränder / kemiska
utsläpp (rök) i Pyrolysläget.
•
•
•
Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion för
Första användningstillfället ska du ta ut
följande ur ugnsutrymmet:
– alla överblivna matrester, olje- eller
fettspill / -rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive hyllor,
sidoskenor osv. som medföljer
produkten) särskilt kastruller, pannor,
brickor, köksredskap osv. som är
behandlade så att mat inte fastnar i dem.
Läs noggrant alla anvisningar om
pyrolysrengöring.
Håll barn och husdjur borta från produkten
när pyrolysrengöring är igång.
Apparaten blir mycket varm och varm luft
släpps ut från ventilerna.
www.zanussi.com
•
•
•
•
Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge ångor
från matrester och byggnadsmateriel och
därför bör användare:
– Tillse god ventilation under och efter
varje pyrolysrengöring.
– tillse god ventilation under och efter
första användningstillfället vid
användning vid maximal temperatur.
Till skillnad från människan kan vissa fåglar
och reptiler kan vara extremt känsliga mot
potentiella ångor som släpps ut vid
rengöringen i alla pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar) från
produktens närhet under och efter
Pyrolysrengöringen. Detta gäller även vid
det första användningstillfället av
produkten på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
Små husdjur kan också vara mycket känsliga
mot de begränsade temperaturändringarna i
närheten av alla pyrolysugnar när det
pyrolytiska självrengöringsprogrammet
används.
Teflonbeläggningar på kastruller, stekpannor,
brickor, köksredskap osv. kan skadas av den
höga temperaturen vid användning av
pyrolytisk rengöring i alla pyrolysugnar och
kan även vara en källa till skadliga ångor i
små mängder.
Ångor som släpps ut från alla Pyrolysugnar/
matlagningsrester som beskrivs är inte
skadliga för människor, inklusive barn eller
personer med sjukdom.
Inre belysning
•
Typen av glödlampa eller halogenlampa som
används för den här produkten är endast
avsedd för hushållsprodukter. Får ej
användas som husbelysning.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
•
•
Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller skador.
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
31
•
Ta bort luckspärren för att förhindra att barn
eller husdjur blir instängda i maskinen.
•
Använd endast originaldelar.
Underhåll
•
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
reparation av produkten.
Produktbeskrivning
Allmän översikt
1 2 3
4
5 6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Kontrollampa/symbol för ström
Elektronisk programmeringsenhet
Temperaturvred
Temperaturindikator/symbol
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
10
Tillbehör
•
•
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
•
Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Före första användning
VARNING!
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Se avsnittet "Klockfunktioner" för att
ställa in tiden.
Förvärmning
Se säkerhetsavsnitten.
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar ur
produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten och tillbehören innan du
använder den första gången.
32
Sätt den tomma ugnen på förvärmning för att
bränna bort fett.
1. Välj funktionen
och maximal temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Välj funktionen
och ställ in maximal
temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt. Ugnen
kan avge lukt och rök. Det är helt normalt. Se till
att ventilationen är tillräcklig i rummet.
www.zanussi.com
Daglig användning
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att välja en
ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. För att stänga av produkten, vrid vreden för
ugnsfunktioner och temperatur till av-läget.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
Aktivera och inaktivera produkten
Det beror på modellen om
produkten har lampor, symboler
på vredet eller lampor:
• Kontrollampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om kontrollvredet
styr ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
• Kontrollampan tänds när ugnen
värms upp.
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Program
Avstängt läge
Ugnen är avstängd.
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och för att torka mat.Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än för under-/övervärme.
Över-/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Varmluft Med Fukt
För att tillaga mat i form på en nivå i ugnen. För att spara energi
under tillagningen. Den här funktionen måste användas i enlighet
med tillagningstabellerna för att uppnå önskat resultat. För mer
information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna. Denna funktion användes för att definiera energieffektivitetsklass enligt EN 60350-1.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för rostning
av bröd.
Varmluftsgrillning
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött eller fågel
med ben. Även för att göra gratänger och bryna.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer intensiv
bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in temperaturen
20-40 °C lägre än för över-/undervärme.
www.zanussi.com
33
Ugnsfunktion
Program
Kött
För tillagning av mycket möra, saftiga stekar.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta livsmedel,
som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror på mängden och
storleken på det frysta livsmedlet.
Pyrolys
För att sätta igång pyrolysrengöring av ugnen. Denna funktion
bränner bort kvarvarande rester i ugnen.
Display
A
G
F
B
E
C
D
A.
B.
C.
D.
Timer
Uppvärmnings- och restvärmeindikator
Vattentank (endast vissa modeller)
Matlagningstermometer (endast vissa
modeller)
E. Elektroniskt lucklås (endast vissa modeller)
F. Timmar / minuter
G. Klockfunktioner
Knappar
Knapp
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
Kontrollampa för uppvärmning
När du slår på en ugnsfunktion tänds staplarna
på displayen
en efter en. Staplarna visar att
ugnens temperatur ökar eller minskar.
34
www.zanussi.com
Klockfunktioner
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
00:00
Program
KLOCKA
Visa eller ändra klockan. Du kan endast ställa om klockan när
produkten är avstängd.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen. Använd
endast när en ugnsfunktion är vald.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av. Använd endast när
en ugnsfunktion är vald.
TIDSFÖRDRÖJNING
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
SIGNALUR
Använd för att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan ställa in SIGNALUR när som helst, även om produkten är avstängd.
TIDTAGNING
Om du inte ställer in någon annan klockfunktion, övervakar UPPRÄKNINGSTIMERN automatiskt hur länge produkten har varit
påslagen. Den sätts på så fort ugnen börjar värmas upp.
Uppräkningstimern kan inte användas med funktionerna: VARAKTIGHET, SLUTTID.
Ställa in och ställa om klockan
När du sätter i den i eluttaget första gången ska
3. Tryck på
eller
för att ställa in minuter
och timmar för KOKTID.
du vänta tills displayen visar
"12" blinkar.
4. Tryck på
för att bekräfta.
När den inställda tiden har gått avges en
1. Tryck på
timmarna.
eller
och "12:00".
för att ställa in
2. Tryck på
för att bekräfta och gå över till
att ställa in minuterna.
och den inställda tiden.
Displayen visar
"00" blinkar.
3. Tryck på
eller
för att ställa in minuter.
4. Tryck på
för att bekräfta eller så sparas
klockan automatiskt efter 5 sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
Ändra klockan genom att trycka på
flera
gånger tills kontrollampan för tiden
displayen.
blinkar på
1. Ställ in en ugnsfunktion.
flera gånger tills
www.zanussi.com
Ställa in SLUTTID
1. Ställ in en ugnsfunktion.
2. Tryck på
blinkar.
flera gånger tills
börjar
eller
för att ställa in timmar
3. Tryck på
och minuter för SLUTTID.
4. Tryck på
för att bekräfta.
När den inställda tiden har gått avges en
Ställa in KOKTID
2. Tryck på
blinkar.
ljudsignal i 2 minuter.
och tidsinställningen
blinkar på displayen. Produkten stängs av
automatiskt.
5. Tryck på en valfri knapp för att stänga av
ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till avstängt
läge.
börjar
och tidsinställningen
ljudsignal i 2 minuter.
blinkar på displayen. Produkten stängs av
automatiskt.
5. Tryck på en valfri knapp för att stänga av
ljudsignalen.
35
6. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till avstängt
läge.
Ställa in funktionen
TIDSFÖRDRÖJNING
flera gånger tills
börjar
eller
för att ställa in minuter
3. Tryck på
och timmar för KOKTID.
4. Tryck på
1. Tryck på
flera gånger tills displayen visar
och "00" blinkar.
1. Ställ in en ugnsfunktion.
2. Tryck på
blinkar.
Ställa in SIGNALUR
för att bekräfta. Displayen visar
som blinkar.
eller
för att ställa in timmar
5. Tryck på
och minuter för SLUTTID.
6. Tryck på
för att bekräfta.
Produkten sätts på automatiskt senare, är igång
under den inställda KOKTIDEN och stoppar vid
SLUTTIDEN. När den inställda tiden har gått
och
avges en ljudsignal i 2 minuter.
tidsinställningen blinkar på displayen. Produkten
stängs av.
7. Tryck på en valfri knapp för att stänga av
ljudsignalen.
8. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till avstängt
läge.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
SIGNALUR.
Först ställer du in sekunder och därefter
minuter.
När tiden du ställt in är längre än 60
minuter, blinkar
på displayen.
3. Ställ in timmarna.
4. SIGNALUR startar automatiskt efter fem
sekunder.
När 90 % av den inställda temperaturen har
uppnåtts avges en ljudsignal.
5. När den inställda tiden har förflutit hörs en
ljudsignal i 2 minuter. "00:00" och blinkar
på displayen. Tryck på en valfri knapp för att
stänga av ljudsignalen.
TIDTAGNING
För att återställa tidtagningsuret, håll inne
och
. Timern börjar räkna upp igen.
Användning av tillbehör
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på ugnsstegen
och kontrollera att fötterna är vända nedåt.
Galler och långpanna tillsammans:
För in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna ovan
och se till att fötterna pekar neråt.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
36
www.zanussi.com
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna ger
också ett tippskydd. Den höga
kanten runt hyllan förhindrar
kokkärlen från att glida ner.
Tillvalsfunktioner
Använda barnlåset
När Barnlåset är på kan apparaten inte sättas
på av misstag.
Automatisk avstängning fungerar
inte med funktionerna: Lampa,
Varaktighet, Sluttid.
Luckan är stängd, symbolerna SAFE
Kylfläkt
och
tänds på displayerna också
när Pyrolys-funktionen är igång. Det
kan kontrolleras på vredet.
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala. Om
du stänger av ugnen fortsätter fläkten att gå tills
ugnen har svalnat.
1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna är i
avstängt läge.
2. Tryck och håll inne
sekunder.
och
samtidigt i 2
Mekaniskt lucklås
Lucklåset är avaktiverat när du köper produkten.
En ljudsignal hörs. SAFE och visas på
displayen.
Upprepa steg 2 för att inaktivera Barnlåset.
Restvärmeindikering
När du stänger av produkten visas
restvärmeindikatorn på displayen
om
temperaturen i ugnen är högre än 40 °C. Vrid
vredet för temperaturen åt vänster eller höger
för att visa ugnstemperaturen.
Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen automatiskt av
efter en viss tid, om en ugnsfunktion är igång
och du inte ändrar några inställningar.
Temperatur (°C)
FÖRSIKTIGHET!
Flytta bara det mekaniska låslåset
horisontellt.
Flytta det inte vertikalt.
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
1.5
Efter en automatisk avstängning kan du trycka
på valfri knapp för att använda produkten igen.
www.zanussi.com
37
FÖRSIKTIGHET!
Tryck inte på det elektroniska
lucklåset när du stänger produktens
lucka.
1. Tryck en aning på lucklåset.
2. Öppna luckan genom att dra i den med
handtaget.
Använda det mekaniska lucklåset
1
1. Aktivera lucklåset genom att dra lucklåset
framåt tills det låses på plats.
2. Avaktivera lucklåset genom att trycka
tillbaka lucklåset i panelen.
2
Om du trycker på lucklåset tills det hörs ett klick
avaktiverar du lucklåset.
Säkerhetstermostat
Öppna luckan med det aktiverade
mekaniska lucklåset
Felaktig användning av produkten eller trasiga
delar kan orsaka farlig överhettning. För att
förhindra detta har ugnen en säkerhetstermostat
som avbryter strömtillförseln. Ugnen sätts
automatiskt på igen när temperaturen sjunker.
Du kan öppna luckan när det mekaniska
lucklåset är aktiverat.
Tricks och tips
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna är
endast riktvärden. De beror på
recepten samt på ingrediensernas
kvalitet och mängd.
Allmän information
•
•
•
38
Produkten har fem hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
Produkten har ett specialsystem som gör att
luften cirkulerar och återanvänder ångan.
Med det här systemet kan man tillaga i ånga,
vilket gör att maten saftig inuti och krispig på
utsidan. Det gör att tillagningstiden och
energiåtgången minskas till ett minimum.
Fukt kan kondenseras i produkten eller på
glasluckorna. Det är helt normalt. Stå alltid
en bit ifrån produkten när du öppnar
produktens lucka vid matlagning. Kör ugnen i
10 minuter innan du börjar laga mat, för att
minska kondensering.
•
•
Torka bort fukt på produkten efter varje
användning.
Ställ inga föremål direkt på bottnen och täck
inte komponenterna med folie när du lagar
mat. Detta kan förändra tillagningsresultaten
och skada emaljen.
Baka kakor
•
•
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den
inställda tillagningstiden har gått.
Om du använder två bakplåtar samtidigt, se
till att det finns en ledig falsnivå mellan dem.
Tillagning av kött och fisk
•
•
•
Använd en djup form för mat med fett i för att
förhindra stänk som inte går att ta bort.
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du skär i
det så att köttsaften inte sipprar ut.
För att förhindra att det blir för mycket matos
under tillagning kan man hälla lite vatten i
den djupa formen. För att förhindra
rökkondens, tillsätt lite vatten varje gång det
tar slut.
www.zanussi.com
Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på typen av
livsmedel, livsmedlets konsistens och volym
(värmeläge, tillagningstid osv.) för dina kokkärl,
recept och mängder när du använder
produkten.
I början ska du övervaka hur det utvecklar sig
när du lagar mat. Hitta de bästa inställningarna
Baknings- och grillningstabell
Kakor
Livsmedel
Över-/Undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Recept där
vispning
ingår
170
2
160
3 (2 och 4)
45 - 60
I en kakform
Mördeg
170
2
160
3 (2 och 4)
20 - 30
I en kakform
Cheesecake
170
1
165
2
80 - 100
I 26 cm kakform
Äppelkaka1)
170
2
160
2 (vänster +
höger)
80 - 100
I två kakformar (20 cm)
på ett galler
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På en bakplåt
Syltpaj
170
2
165
2 (vänster +
höger)
30 - 40
I 26 cm kakform
Sockerkaka
170
2
150
2
40 - 50
I 26 cm kakform
Julkaka / Rik
160
2
150
2
90 - 120
I 20 cm kakform
Russinkaka1)
175
1
160
2
50 - 60
I en brödplåt
Muffins - en
170
3
150 - 160
3
20 - 30
På en bakplåt
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en bakplåt
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
30 - 45
På en bakplåt
140
3
140 - 150
3
25 - 45
På en bakplåt
frukt kaka1)
nivå1)
Muffins - två
nivåer1)
Muffins - tre
nivåer1)
Skorpor/
kakor - en
nivå
www.zanussi.com
39
Livsmedel
Över-/Undervärme
Temperatur (°C)
Skorpor/
kakor - två
nivåer
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
-
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en bakplåt
Skorpor/
kakor - tre nivåer
-
140 - 150
1, 3 och 5
35 - 45
På en bakplåt
Maränger en nivå
120
3
120
3
80 - 100
På en bakplåt
Maränger -
-
-
120
2 och 4
80 - 100
På en bakplåt
Bullar1)
190
3
190
3
12 - 20
På en bakplåt
Eclair - en
nivå
190
3
170
3
25 - 35
På en bakplåt
Eclair - två
nivåer
-
-
170
2 och 4
35 - 45
På en bakplåt
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
I 20 cm kakform
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I 24 cm kakform
Tårtbotten1)
170
1
160
2 (vänster +
höger)
30 - 50
I 20 cm kakform
två nivåer1)
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Bröd och pizza
Livsmedel
Över-/Undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Franskbröd1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 bröd,
500 g per
bröd
Rågbröd
190
1
180
1
30 - 45
I en brödplåt
Småfranska
190
2
180
2 (2 och 4)
25 - 40
6 - 8 stycken
på en bakplåt
1)
40
www.zanussi.com
Livsmedel
Över-/Undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en bakplåt eller en
djup form
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
På en bakplåt
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsmedel
Över-/Undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Pajdeg
200
2
180
2
40 - 50
I en form
Vegetarisk
paj
200
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Kött
Livsmedel
Över-/Undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På ett galler
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På ett galler
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På ett galler
Engelsk rost- 210
biff, röd inuti
2
200
2
50 - 60
På ett galler
Engelsk rost- 210
biff, lite röd
inuti
2
200
2
60 - 70
På ett galler
www.zanussi.com
41
Livsmedel
Över-/Undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Engelsk rost- 210
biff, inte röd
inuti
2
200
2
70 - 75
På ett galler
Fläskbog
180
2
170
2
120 - 150
Med svål
Fläsklägg
180
2
160
2
100 - 120
2 stycken
Lamm
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i bitar
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i bitar
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Fisk
Livsmedel
Över-/Undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
Min grill
Förvärm den tomma ugnen i tre
minuter före tillagning.
Livsmedel
Mängd
Antal
Temperatur (°C)
(g)
Tid (min)
1:a sidan
Falsnivå
2:a sidan
Filéer
4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Biffstek
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Korv
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
42
www.zanussi.com
Livsmedel
Mängd
Antal
Temperatur (°C)
Tid (min)
(g)
1:a sidan
Falsnivå
2:a sidan
Fläskkotletter 4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kyckling (de- 2
lad i 2 delar)
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kycklingbröst
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburgare
6
600
max.
20 - 30
-
4
Fiskfilé
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Varma smörgåsar
4-6
-
max.
5-7
-
4
Rostat bröd
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
Varmluftsgrillning
Nötkött
Livsmedel
Engelsk rostbiff eller
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
per cm höjd
190 - 200
5-6
1 eller 2
per cm höjd
180 - 190
6-8
1 eller 2
per cm höjd
170 - 180
8 - 10
1 eller 2
filé, röd1)
Rostbiff eller filé, medium1)
Engelsk rostbiff eller
filé, välstekt1)
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog, hals, skinkstek
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kotlett, revbensspjäll
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 eller 2
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 eller 2
Fläsklägg (lagad i förväg)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 eller 2
www.zanussi.com
43
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
1
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Lamm
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek med
ben, lammstek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 eller 2
Lammsadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 eller 2
Fågel
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bitar av fågel
0,2 - 0,25 var
200 - 220
30 - 50
1 eller 2
Halv kyckling
0,4 - 0,5 var
190 - 210
35 - 50
1 eller 2
Kyckling, unghöna
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 eller 2
Anka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 eller 2
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 eller 2
Kalkon
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Kalkon
4-6
140 - 160
150 - 240
1 eller 2
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Hel fisk
Vikt (kg)
1 - 1.5
Temperatur
(°C)
210 - 220
Tid (min)
40 - 60
Falsnivå
1 eller 2
Varmluft Med Fukt
Öppna bara produktluckan vid
behov under tillagning.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pastagratäng
190 - 200
45 - 55
2
Potatisgratäng
160 - 170
60 - 75
2
44
www.zanussi.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Moussaka
180 - 200
75 - 90
2
Lasagne
160 - 170
55 - 70
2
Cannelloni
170 - 190
65 - 75
2
Brödpudding
150 - 160
75 - 90
2
Rispudding
170 - 190
45 - 60
2
Äppelkaka
150 - 160
75 - 85
2
Franskbröd
180 - 190
50 - 60
2
Tina
Livsmedel
Mängd
(g)
Upptiningstid (min)
Kommentar
Kyckling
1000
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett uppoch nervänt tefat på en stor
tallrik. Vänd efter halva tiden.
Kött
1000
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde även
om delar av den är något frusen.
Tårta
1400
60
60
-
Torkning - Varmluft
•
Efterupptiningstid (min)
•
Täck smorda plåtar med bakplåtspapper.
För bättre resultat, stanna ugnen efter halva
torktiden, öppna luckan och låt det svalna
över natten för att fullfölja torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
1 position
2 positioner
Bönor
60 - 70
6-8
3
1/4
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
www.zanussi.com
45
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
1 position
2 positioner
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Frukt
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
1 position
2 positioner
Plommon
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
Skötsel och rengöring
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Anmärkningar om rengöring
•
•
•
•
•
•
Torka av framsidan med en mjuk trasa och
varmt vatten och diskmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller andra
matrester kan leda till eldsvåda. Risken är
högre för grillpannan.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten och
ett rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring
om du har tillbehör i Super Clean. Det kan
skada ytan.
Produkter i rostfritt stål eller aluminium
Rengör ugnsluckan endast med en
blöt svamp. Torka med en mjuk
trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för
rengöring eftersom de kan skada
ugnens ytor. Rengör ugnens
kontrollpanel med samma
försiktighet.
Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna tas
bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och ta
bort den.
46
www.zanussi.com
P2
2
1
Om du inte enkelt kan ta bort
smutsen. Tid för
proceduren: 1 h
30 min.
Tryck på
eller vrid temperaturvredet för att
starta proceduren.
Du kan använda funktionen Sluttid för att
fördröja rengöringsprocedurens start.
Under pyrolysrengöringen är ugnslampan släckt.
5. När ugnen värmts upp till inställd temperatur
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör och löstagbara
ugnsstegar (i förekommande fall).
Produkten blir mycket het. Det finns
risk för att du bränner dig.
låses luckan. Symbolen
och stavarna på
värmeindikatorn visas på displayen, tills
luckan låses upp igen.
För att avaktivera pyrolysrengöringen innan
den är klar, vrid funktionsvredet för ugnen till
Av-läget.
6. När pyrolysrengöringen är klar visar
displayen tiden på dagen. Ugnsluckan
förblir låst.
7. När produkten svalnat igen hörs en
ljudsignal och luckan låses upp.
FÖRSIKTIGHET!
Påminnelse rengöring
Starta inte pyrolysrengöringen om
inte ugnsluckan är helt stängd. På
vissa modeller visar displayen ”C3”
om detta problem uppstår.
VARNING!
Om andra produkter är monterade i
samma skåp får de inte användas
samtidigt som Pyrolys-funktionen.
Det kan skada maskinen.
1. Ta bort de värsta matresterna manuellt.
2. Rengör insidan av ugnsluckan med varmt
vatten så att inte rester och spill bränner
fast.
3. Ställ in pyrolysfunktionen. Se
"Ugnsfunktioner".
4. När
blinkar, tryck på
välja lämplig procedur:
Tillval
P1
www.zanussi.com
eller
för att
Beskrivning
Om ugnen inte
är mycket smutsig. Tid för proceduren: 1 timmar.
För att påminna dig om att Pyrolys behöver
utföras blinkar PYR på displayen i 10 sekunder
varje gång produkten sätts på och stängs av.
Påminnelsen om rengöring
slocknar:
• när Pyrolys-funktionen är klar.
•
om du trycker på
och
samtidigt medan PYR blinkar på
displayen.
Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har fyra glasrutor.Ugnsluckan och
glasrutorna går att ta bort för rengöring.
Ugnsluckan kan plötsligt slå igen om
du försöker ta bort glasrutorna innan
du tagit bort ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte ugnen utan glasrutorna.
47
glasrutan. Se till att glasrutorna glider i skårorna
hela vägen ut.
Rengör glasrutorna med vatten och diskmedel.
Torka glasrutorna noga.
Sätt tillbaka glasrutan i ugnsluckan när du är
klar med rengöringen. Utför stegen ovan i
omvänd ordning.
1 Öppna luckan helt
och håll i de två
gångjärnen.
2 Lyft och vrid
handtagen på
gångjärnen.
Du måste sätta tillbaka glasrutorna (A, B och C)
i rätt ordning. Den mellersta glasrutan (B) har en
dekorativ ram. Zonen med screentryck måste
vara vänd mot insidan av ugnsluckan. Efter
installationen måste du se till att ytan på
glasrutans ram (B) med zonerna med
screenprinting inte är knottrig när du vidrör den.
A
B
C
3 Stäng ugnsluckan
4 Lägg luckan på en
halvvägs, till den
mjuk duk på en stabil
första öppna
yta.
positionen. Dra
därefter framåt och ta
bort luckan från sin
plats.
2
B
1
Se till att den mellersta glasrutan placeras
korrekt i sina skåror.
Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av
luckans övre kant och tryck inåt för att frigöra
klämlåset. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
A
B
C
Byte av lampan
Håll i glasrutorna i övre kanten och dra försiktigt
ut dem en efter en. Börja med den översta
48
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
www.zanussi.com
VARNING!
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller
stäng av huvudströmbrytaren.
FÖRSIKTIGHET!
1. Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande lampa som
tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter lampan.
Lampan och lampglaset kan vara
varma.
Baklampan
Håll i halogenlampan med en trasa
för att förhindra att fett ska komma
på lampan.
1. Avaktivera produkten.
Felsökning
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till strömförsörjningen eller den är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att ugnen är korrekt
ansluten till strömförsörjningen
(se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är inte
gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar
gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är aktive- Se "Automatisk avstängning".
rat.
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är orsaken till felet. Om säkringen går
gång på gång, tala med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Tillagningen av maträtter tar för
lång tid eller går för fort.
Temperaturen är för låg eller för
hög.
Justera vid behov temperaturen.
Följ instruktionerna i manualen.
Ånga och kondens avsätts på
maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter
att tillagningen är klar.
På displayen visas "C3".
Rengöringsfunktionen fungerar
inte. Du har inte stängt luckan ordentligt eller så är luckan trasig.
Stäng luckan helt.
www.zanussi.com
49
Problem
Möjlig orsak
•
Displayen visar "F102".
•
Du har inte stängt luckan ordentligt.
Det elektroniska lucklåset är
trasigt.
Lösning
•
•
•
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i tabellen.
Det föreligger ett elektriskt fel.
•
•
Produkten är på men värms inte
upp. Fläkten arbetar inte. Displayen visar "Demo".
Demoläget är aktiverat.
Stäng luckan helt.
Stäng av ugnen via hushållets
säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå
på den igen.
Kontakta kundtjänst om
"F102" visas på displayen
igen.
Stäng av ugnen via hushållets
säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå
på den igen.
Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen igen.
1. Stäng av ugnen.
2. Håll in knappen
.
3. Den första siffran på displayen och Demo-indikatorn
börjar blinka.
4. Ange koden 2468 genom att
trycka in knapparna
eller
för att ändra värdena och
tryck på
för att bekräfta.
5. Nästa siffra börjar blinka.
6. Demo-läget avaktiveras när
du bekräftar den sista siffran
och koden är korrekt.
Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.
av produktens innanmäte. Avlägsna inte
märkskylten från produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns på
typskylten. Typskylten sitter på den yttre kanten
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
50
www.zanussi.com
Installation
Montering i skåp
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Inbyggd
A
B
548
558
min. 550
114
16
20
600
21
min. 560
589
594
573
594
5
3
Elektrisk installation
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
om säkerhetsföreskrifterna i kapitlen
om säkerheten inte följs.
548
min. 550
558
114
16
20
590
Denna produkt levereras med en huvudkontakt
och en huvudkabel.
21
min. 560
589
594
573
594
Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten (på
märkplåten) och tabellen. Se även tabellen:
5
3
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2 cm
längre än fas och neutral kabel (blå och brun
kabel).
www.zanussi.com
51
Energieffektivitet
Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Zanussi
Modellbeskrivning
ZOP37902XK
Energiindex
81.2
Energiklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
35.0 kg
EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter
för hushållsbruk - Del 1: Områden, ugnar,
ångugnar och grillar - Funktionsprovning.
Sparar energi
Denna produkt har funktioner som
låter dig spara energi under vanlig
matlagning.
Allmänna tips
Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är igång och låt den vara stängd
så mycket som möjligt under tillagningen.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in maten.
För matlagning som varar längre än 30 minuter
ska ugnstemperaturen minskas till lägsta
möjliga, 3 - 10 minuter innan matlagningstiden
går ut, beroende på längden på matlagningen.
Restvärmen i ugnen fortsätter laga maten.
Restvärme
Om ett program med tidvalet Varaktighet eller
Sluttid aktiveras med vissa ugnsfunktioner och
om tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen av automatiskt 10 %
tidigare.
Fläkten och lampan fortsätter att vara igång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning för att
använda restvärme och hålla maten varm.
Temperaturen eller indikatorn för restvärme
visas på displayen.
Varmluft Med Fukt
För att spara energi under tillagningen. Den
fungerar så att temperaturen inuti ugnen skiljer
sig från den temperatur som anges på ugnens
display under tillagningscykeln och
tillagningstiderna kan skilja sig från
tillagningstiderna för andra program.
När du använder Varmluft + ånga släcks lampan
automatiskt efter 30 sekunder.
Använd restvärmen för att värma annan mat.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd varmluftsfunktionen
för att spara energi.
52
www.zanussi.com
MILJÖSKYDD
märkta med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen . Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt
kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte produkter
www.zanussi.com
53
*
54
www.zanussi.com
www.zanussi.com
55
867324548-B-412016
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising