FI
MIRAKULÖS
SE
SUOMI
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n
nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.
SVENSKA
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista
över IKEA:s auktoriserade serviceleverantör och nationella
telefonnummer.
SUOMI
SVENSKA
4
31
4
SUOMI
Sisältö
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Laitteen kuvaus
Käyttöönotto
Päivittäinen käyttö
Kellotoiminnot
Lisävarusteiden käyttäminen
4
6
8
9
10
10
13
15
Lisätoiminnot
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
YMPÄRISTÖNSUOJELU
IKEA-TAKUU
17
18
20
24
26
26
27
28
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä
asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana
tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se
on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat
osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
SUOMI
•
•
5
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää kaukana
tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön
aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia. Alle 8vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat
huoltotoimenpiteet.
Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä.
Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa,
mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi
vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.
Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen
suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä
uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua
paistolämpömittaria.
6
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja
kalusteisiin.
• Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
• Laitteen sivujen on oltava saman
korkuisten laitteiden tai kalusteiden
lähellä.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen
luukkuun tai päästä niitä sen lähelle,
varsinkaan luukun ollessa kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat
sulakkeet on irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava
vähintään 3 mm.
• Sulje laitteen luukku kokonaan ennen
pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön. direktiivejä.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
tai räjähdyksen vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
7
SUOMI
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla
kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää helposti
syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä
laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– älä säilytä kosteita astioita tai ruokia
laitteessa sen käytön jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Uunin emalipintojen tai ruostumattoman
teräksen värimuutokset eivät vaikuta
laitteen toimintaan.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten paistamisessa.
Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää
pysyviä jälkiä.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin
tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen
lämmittämiseen.
• Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
• Jos laite asennetaan kalusteen paneelin
(esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan
sulkea laitteen ollessa toiminnassa.
Lämpöä tai kosteutta voi kertyä suljetun
kalusteen paneelin taakse ja se laite,
kotelointi tai lattia voi sen seurauksena
vaurioitua. Älä sulje kalusteen paneelia
ennen kuin laite on jäähtynyt kokonaan
käytön jälkeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja tai
laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on
lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun
lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi
aiheuttaa tulipalon.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
Pyrolyysipuhdistus
Tulipalo- ja palovammavaara.
• Ennen pyrolyysi- tai
käyttöönottotoiminnon käyttöä on
uunista poistettava:
– ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai
rasvaroiskeet/-jäämät
– irrotettavat varusteet (mukaan lukien
tuotteen mukana toimitetut ritilät,
kannattimet jne.), erityisesti
tarttumattomat kattilat, pannut, pellit,
välineet jne.
• Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen ohjeet
huolellisesti.
• Pidä lapset poissa laitteen luota silloin,
kun pyrolyysipuhdistus on käynnissä.
SUOMI
•
•
•
•
•
Laite kuumenee erittäin kuumaksi ja
kuumaa ilmaa pääsee etuosan
jäähdytysaukoista.
Pyrolyysipuhdistus on korkealla
lämpötilalla toimiva toiminto, jonka
aikana ruokajäämistä ja
valmistusmateriaaleista voi syntyä
höyryjä. Tämän vuoksi käyttäjän on
erittäin suositeltavaa:
– varmistaa hyvä tuuletus
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen
jälkeen
– varmistaa hyvä tuuletus ensimmäisen
maksimilämpötilan käyttökerran
aikana ja sen jälkeen.
Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja
matelijat voivat olla erittäin herkkiä
pyrolyysiuunien puhdistuksen aikana
mahdollisesti muodostuville höyryille.
– Varmista, ettei laitteen lähettyvillä
ole eläimiä (varsinkaan lintuja)
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen
jälkeen ja käytä ensin
maksimilämpötilaa hyvin tuuletetussa
tilassa.
Myös pienet kotieläimet voivat olla
erittäin herkkiä pyrolyysiuunien lähellä
tapahtuville lämpötilamuutoksille, kun
pyrolyysipuhdistus on toiminnassa.
Keittoastioiden, pannujen, tarjottimien,
ruoanlaittovälineiden jne. tarttumattomat
pinnat voivat vaurioitua pyrolyysiuunien
pyrolyysipuhdistuksen korkean
lämpötilan seurauksena ja niistä voi
päästä myös pienessä määrin haitallista
höyryä.
Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/
ruokajäämistä muodostuvat höyryt eivät
ole haitallisia ihmisille, tämä koskee
8
myös pikkulapsia ja heikkokuntoisia
henkilöitä.
Sisävalo
• Käytä ainoastaan kodinkoneisiin
tarkoitettuja hehkulamppuja tai
halogeenilamppua. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukku, jotta lapset ja eläimet
eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Pakkausmateriaalit:
Pakkausmateriaalit ovat
ympäristöystävällisiä ja ne voidaan
kierrättää. Muoviosiin on merkitty
kansainvälinen materiaalin tunniste,
esim. PE ja PS. Vie pakkausmateriaalit
niille tarkoitettuihin
jätteenkeräyssäiliöihin.
Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Asennus
Lue asennusohjeet.
SUOMI
9
Määritä johdon poikkipinta-ala
arvokilvessä olevan kokonaistehon mukaan.
Voit myös käyttää taulukkoa:
Sähköliitäntä
VAROITUS! Sähköliitäntä on
annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
Valmistaja ei vastaa vahingoista,
jos kappaleiden
"Turvallisuusohjeet" ohjeita ei ole
noudatettu.
Laitteen mukana toimitetaan ainoastaan
virtajohto.
Johto
Asennuksen tai vaihdon johtotyypit:
Kokonaisteho (W) Johdon läpileikkaus
(mm²)
enintään 1380
3 x 0.75
enintään 2300
3x1
enintään 3680
3 x 1.5
Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on
oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja
nollajotimeen (sininen ja ruskea johto)
verrattuna.
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Laitteen kuvaus
Laitteen osat
1 2
3
4
5
6
5
7
4
11
3
8
2
1
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Käyttöpaneeli
Uunin toimintojen väännin
Elektroninen ohjelmointilaite
Lämpötilan valitsin
Grilli
Paistolämpömittarin pistorasia
Valo
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Arvokilpi
Kannatintasot
9
Lisävarusteet
• Paistoritilä x 2
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien
ja paistien alustana.
• Leivinpelti x 1
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
• Grilli / uunipannu x 1
Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.
• Paistolämpömittari x 1
Osoittaa ruoan kypsyyden.
• Teleskooppikannattimet x 2 sarjaa
Ritilöitä ja leivinpeltiä varten.
SUOMI
10
Käyttöönotto
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Lisätietoja kellonajan
asettamisesta on kappaleessa
"Kellotoiminnot".
käyttöpaneelin alapuolella, oikealla
puolella.
Kun lapsilukko on asennettu, uunin luukku
avataan nostamalla lukituksen vipua kuvan
mukaisesti.
Uuden laitteen puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot laitteesta.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Puhdista laite ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat kannattimet
takaisin alkuperäiseen asentoon.
Sulje luukku vetämättä lapsilukon vipua.
Poista lapsilukko käytöstä avaamalla
uuninluukku ja poistamalla lapsilukko Torxavaimella. Torx-avain löytyy uunin
varustepussista.
Esikuumennus
Esikuumenna tyhjä laite ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
1. Valitse toiminto
ja maksimilämpötila.
2. Anna laitteen käydä 1 tunti.
3. Valitse toiminto
ja aseta
maksimilämpötila.
4. Anna laitteen käydä 15 minuuttia.
Varusteet voivat kuumentua tavallista
enemmän. Laitteesta voi tulla hajua ja
savua. Tämä on normaalia. Tarkista, että
huoneen ilmavirtaus on riittävä.
Ruuvaa ruuvi takaisin reikään lapsilukon
poistamisen jälkeen.
Mekaanisen lapsilukon käyttäminen
Laitteen lapsilukko on asennettu ja kytketty
toimintaan. Se sijaitsee uunin
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Sisäänpainettava vääntimet
Paina väännintä käyttääksesi laitetta.
Väännin tulee ulos.
SUOMI
11
Laitteen kytkeminen toimintaan ja pois
toiminnasta
1. Käännä uunin toimintojen väännintä
myötäpäivään haluamasi toiminnon
kohdalle.
2. Käännä lämpötilan valitsin haluamasi
lämpötilan kohdalle.
Näytössä näkyy asetettu lämpötila-asetus.
3. Kytke laite pois päältä kääntämällä
uunin toimintojen väännin Off-asentoon.
Uunin toiminnot
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Pois toiminnasta
Laitteesta on katkaistu virta.
Kiertoilma
Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen
samanaikaisesti ja ruokien kuivaminen. Kun käytät tätä
toimintoa, laske uunin lämpötilaa 20 - 40 °C perinteisen (Ylä + alalämpö) toiminnon normaalista lämpötilasta.
Perinteinen kypsennys (Ylä- ja
alalämpö)
Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.
Maksigrilli
Matalien suurien ruokamäärien grillaus sekä leivän
paahtaminen.
Alalämpö
Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.
Kiertoilmagrilli
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.
Leipä ja pizza
Voimakkaamman ruskistuksen tai rapean pohjan vaativien ruokien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Kun
käytät tätä toimintoa, laske uunin lämpötilaa 20 - 40
°C perinteisen (Ylä + alalämpö) toiminnon normaalista
lämpötilasta.
Sulatus
Tätä toimintoa voidaan käyttää pakasteruokien, kuten
vihannesten ja hedelmien, sulattamiseen. Sulatusaika
riippuu pakasteruoan määrästä ja koosta.
SUOMI
12
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Eco kiertoilma
Pellillä olevien leipomotuotteiden paistaminen yhdellä
kannatintasolla. Energian säästäminen paistamisen aikana. Tätä toimintoa tulee käyttää Vihjeitä ja neuvoja luvussa olevan Eco kiertoilma -taulukon mukaisesti halutun paistotuloksen saavuttamiseksi. Katso ruoanvalmistustaulukosta lisätietoja suositelluista asetuksista.
Tämän toiminnon avulla määritetään energialuokka
standardin EN 60350-1 mukaisesti.
Pikakuumennus
Kuumennusajan vähentäminen.
Pyrolyysi
Uunin puhdistaminen. Korkea lämpötila polttaa jäljelle
jääneen lian pois. Lika voidaan tämän jälkeen poistaa
liinalla, kun laite on jäähtynyt.
Pikakuumennustoiminto
Näyttö
Pikakuumennustoiminto vähentää
kuumennukseen kuluvaa aikaa.
G
A
G
F
B
C
Älä laita ruokaa uuniin, kun
pikakuumennustoiminto on
toiminnassa.
1. Pikakuumennustoiminnon asettaminen.
Katso "Uunin toimintojen taulukko".
2. Käännä lämpötilan valitsin haluamasi
lämpötilan kohdalle.
Äänimerkki kuuluu, kun laite on saavuttanut
asetetun lämpötilan.
Pikakuumennustoiminto ei
kytkeydy pois päältä äänimerkin
jälkeen. Sinun on manuaalisesti
kytkettävä toiminto pois päältä.
3. Valitse haluamasi uunitoiminto.
Toiminto
MIINUS
D
A. Aika ja lämpötila
B. Kuumennuksen ja jälkilämmön
merkkivalo
C. Vesisäiliö (vain tietyt mallit)
D. Paistolämpömittari (vain tietyt mallit)
E. Luukun lukitus (vain tietyt mallit)
F. Tunnit / minuutit
G. Kellotoiminnot
Painikkeet
Painike
E
Kuvaus
Ajan asettaminen.
SUOMI
13
Painike
Toiminto
Kuvaus
KELLO
Kellotoiminnon asettaminen.
PLUS
Ajan asettaminen.
Kuumennuksen osoitin
Kun otat uunin toiminnon käyttöön, näytön
ilmaisevat, että uunin lämpötila nousee tai
laskee.
palkit syttyvät yksitellen. Palkit
Kellotoiminnot
Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto
00:00
Käyttötarkoitus
KELLONAIKA
Kellonajan näyttö tai muuttaminen. Kellonajan muuttaminen edellyttää, että laite on kytketty pois toiminnasta.
KESTOAIKA
Voit asettaa, miten kauan laite on toiminnassa. Käytä
vain, kun uunin toiminto on asetettu.
LOPETUS
Voit asettaa, milloin laite kytkeytyy pois päältä. Käytä
vain, kun uunin toiminto on asetettu.
AJASTIN
KESTOAIKA ja LOPETUS -toimintojen yhdistelmä.
HÄLYTINAJASTIN
Ajastimen asettaminen. Tämä toiminto ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan. HÄLYTINAJASTIMEN
voi ottaa käyttöön vaikka laite on pois päältä.
LISÄÄNTYVÄN AI- Jos mitään muuta kellotoimintoa ei aseteta, LISÄÄNTYKANÄYTÖN AJAS- VÄN AIKANÄYTÖN AJASTIN tarkkailee automaattisesti
TIN
laitteen toiminta-aikaa.
Ajanlaskenta käynnistyy heti, kun uuni alkaa lämpenemään.
Lisääntyvän aikanäytön ajastinta ei voida käyttää toiminnoilla: KESTOAIKA, LOPETUS , Paistolämpötilamittari.
14
SUOMI
Kellonajan asettaminen ja muuttaminen
Kun laite on kytketty ensimmäisen kerran
sähköverkkoon, odota, kunnes näytössä
näkyy
ja "12:00". "12" vilkkuu.
1. Aseta tunnit painamalla
tai .
2. Vahvista ja siirry minuuttien asetukseen
painamalla .
Näytössä näkyy
ja asetettu tunti.
"00" vilkkuu.
3. Aseta minuutit painamalla
tai .
tai
4. Vahvista painamalla painiketta
asetettu kellonaika tallentuu
automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.
Uusi aika näkyy näytössä.
Voit muuttaa kellonaikaa painamalla
painiketta
merkkivalo
toistuvasti, kunnes kellonajan
vilkkuu näytössä.
KESTOAIKA-toiminnon asettaminen
kypsennystoiminnon aikana
1. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
alkaa vilkkua.
2. Aseta KESTOAIKA-toiminnon minuutit ja
sen jälkeen tunnit painamalla painiketta
tai . Vahvista painamalla .
Kun aika päättyy, laitteesta kuuluu
äänimerkki kahden minuutin ajan.
ja
aika-asetus vilkkuvat näytössä. Laite
kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
3. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla
mitä tahansa painiketta tai avaamalla
uuninluukun.
LOPETUS-toiminnon asettaminen
kypsennystoiminnon aikana
1. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
alkaa vilkkua.
2. Aseta LOPETUS-toiminnon tunnit ja sen
jälkeen minuutit painamalla painiketta
tai . Vahvista painamalla .
Kun asetettu aika saavutetaan, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan.
ja aika-asetus vilkkuvat näytössä. Laite
kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
3. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla
mitä tahansa painiketta tai avaamalla
uuninluukun.
AJASTIN-toiminnon asettaminen
1. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
alkaa vilkkua.
2. Aseta KESTOAIKA-toiminnon minuutit ja
sen jälkeen tunnit painamalla painiketta
tai . Vahvista painamalla .
.
Näytössä vilkkuu
3. Aseta LOPETUS-toiminnon tunnit ja sen
jälkeen minuutit painamalla painiketta
tai . Vahvista painamalla .
Laite käynnistyy automaattisesti
myöhemmin, se toimii asetetun
KESTOAIKA-toiminnon ajan ja sammuu, kun
LOPETUS-toiminnon aika saavutetaan. Kun
asetettu aika saavutetaan, laitteesta kuuluu
äänimerkki kahden minuutin ajan.
ja
aika-asetus vilkkuvat näytössä. Laite
kytkeytyy pois toiminnasta.
4. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla
mitä tahansa painiketta tai avaamalla
uuninluukun.
HÄLYTINAJASTIN-toiminnon asettaminen
1. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes
ja "00" vilkkuvat näytössä.
2. Aseta HÄLYTINAJASTIN painamalla
tai .
Aseta ensin sekunnit, sen jälkeen
minuutit.
Kun asetettu aika on yli 60 minuuttia,
vilkkuu näytössä.
3. Aseta tunnit.
4. HÄLYTINAJASTIN käynnistyy
automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.
SUOMI
Kun asetusajasta on kulunut 90%,
laitteesta kuuluu äänimerkki.
5. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan. "00:00" ja vilkkuvat näytössä.
Voit sammuttaa äänimerkin painamalla
mitä tahansa painiketta.
15
LISÄÄNTYVÄN AIKANÄYTÖN AJASTIN
Paina -painiketta toistuvasti, kunnes
näytössä näkyy aika ilman symboleja.
Lisävarusteiden käyttäminen
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Peltien ja ritilän asettaminen kannattimille
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon ja varmista, että jalat
osoittavat alaspäin.
Paistoritilä ja leivinpelti / uunipannu
yhdessä:
Paina leivinpelti / uunipannu
kannatinkiskon ohjauskiskojen väliin ja
paistoritilä yläpuolella oleviin
ohjauskiskoihin.
Leivinpelti / uunipannu:
Työnnä leivinpelti / uunipannu
kannatintason ohjauskiskojen väliin.
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät myös
kallistumisen. Ritilän yläreuna
estää keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.
16
SUOMI
Paistolämpömittarin käyttäminen
Paistolämpömittari mittaa lihan
sisälämpötilan. Kun lihan lämpötila on
saavuttanut asetetun lämpötilan, laite
kytkeytyy pois päältä.
Paistolämpömittarin käytössä on
huomioitava kaksi eri lämpötilaa:
• Uunin lämpötila.
• Sisälämpötila. Katso taulukossa mainitut
arvot.
Suositellut lihan sisälämpötilat
50 °C
Puoliraaka
60 °C
Puolikypsä
70 °C
Kypsä
HUOMIO! Käytä vain laitteen
mukana toimitettua
paistolämpömittaria tai
alkuperäisiä varaosia.
1. Valitse uunitoiminto ja lämpötila.
2. Työnnä paistolämpömittarin kärki
lihanpalan keskiosaan.
3. Kytke paistolämpömittarin pistoke uunin
yläosassa olevaan pistorasiaan.
Kun käytät paistolämpömittaria
ensimmäistä kertaa, sen oletuslämpötila
on 60 °C. Kun
vilkkuu, voit muuttaa
oletuslämpötilaa lämpötilan valitsimella.
Näytössä näkyy paistolämpömittarin
ja sen oletuslämpötila.
symboli
4. Tallenna uusi paistolämpömittarin
lämpötila painamalla , tai odota 10
sekuntia, jotta asetukset vahvistuvat
automaattisesti.
Paistolämpömittarin uusi oletuslämpötila
näkyy seuraavalla paistolämpömittarin
käyttökerralla.
Kun liha on saavuttanut asetetun
sisälämpötilan, paistolämpötilamittarin
symboli
ja paistolämpömittarin
oletuslämpötila vilkkuvat. Laitteesta kuuluu
äänimerkki kahden minuutin ajan. Laite
kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
5. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla
mitä tahansa painiketta tai avaamalla
uuninluukun.
6. Irrota paistolämpömittarin pistoke
pistorasiasta. Poista liha laitteesta.
VAROITUS! Irrota
paistolämpömittarin pää ja
pistoke varoen.
Paistolämpömittari on kuuma.
Olemassa on palovammojen
vaara.
Kestoja Lopetus
toiminnot eivät toimi
paistolämpömittarin kanssa.
Paistolämpötilamittarin lämpötilaa
voidaan muuttaa milloin tahansa
kypsennyksen aikana:
Varmista, että paistolämpömittari pysyy
lihassa ja sen pistoke pistorasiassa koko
kypsennyksen ajan.
1. Paina painiketta :
• Neljä kertaa - näytössä näkyy
asetettu sisälämpötila, joka muuttuu
10 sekunnin välein sen hetkiseksi
sisälämpötilaksi.
SUOMI
• Viisi kertaa - näytössä näkyy
nykyinen uunin lämpötila, joka
muuttuu 10 sekunnin välein
asetetuksi uunin lämpötilaksi.
• Kuusi kertaa - näytössä näkyy
asetettu uunin lämpötila.
2. Käännä lämpötilan väännintä
lämpötilan muuttamiseksi.
17
2
1
°C
°C
Teleskooppikannattimien käyttö
Säilytä teleskooppikannattimien
asennusohjeet tulevia
käyttökertoja varten.
Ritilät voidaan asettaa ja poistaa
helpommin teleskooppikannattimien avulla.
HUOMIO!
Teleskooppikannattimia ei saa
pestä astianpesukoneessa. Älä
voitele teleskooppikannattimia.
Vedä oikea ja
vasen
teleskooppikisko
ulos.
Aseta ritilä
teleskooppikannatti
mien päälle ja
työnnä ne varovasti
laitteeseen.
Varmista, että painat
teleskooppikannattimet kokonaan
laitteeseen ennen uuninluukun sulkemista.
Voit käyttää
teleskooppikannattimia myös
laitteen mukana toimitettujen
peltien tai pannujen kanssa.
VAROITUS! Lue
ohjeet kohdasta
"Laitteen kuvaus".
Lisätoiminnot
Lapsilukon käyttäminen
Kun lapsilukko on toiminnassa, laitetta ei voi
kytkeä toimintaan vahingossa.
Luukku on lukittu, symbolit SAFE
ja
syttyvät näyttöön myös
Pyrolyysi-toiminnon ollessa
toiminnassa. Se voidaan
tarkistaa nupista.
1. Varmista, että uunin toimintojen valitsin
on Off-asennossa.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta
ja
samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki. SAFE ja
tulee näkyviin näyttöön.
Lapsilukko voidaan kytkeä pois toiminnasta
toistamalla vaihe 2.
Automaattinen virrankatkaisu
Turvallisuussyistä laite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on käynnissä
ja asetuksiin ei tehdä muutoksia.
Lämpötila (°C)
30 - 115
Sammutusaika (h)
12,5
SUOMI
Lämpötila (°C)
18
jos uunin lämpötila on yli 40 °C. Käännä
lämpötilan valitsinta vasemmalle tai
oikealle nähdäksesi uunin lämpötilan
näytössä.
Sammutusaika (h)
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimilämpötila
1,5
Jäähdytyspuhallin
Kun laite on toiminnassa, jäähdytyspuhallin
kytkeytyy automaattisesti toimintaan
laitteen pintojen pitämiseksi viileinä. Kun
kytket laitteen pois toiminnasta,
jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes
laite on jäähtynyt.
Kytke laite kokonaan pois päältä
automaattisen virrankatkaisun jälkeen.
Tämän jälkeen uuni on mahdollista kytkeä
uudelleen toimintaan.
Automaattinen virrankatkaisu ei
toimi seuraavien toimintojen
kanssa: paistolämpömittari,
Kestoaika ja Lopetus.
Ylikuumenemissuoja
Jälkilämmön merkkivalo
Kun kytket laitteen pois toiminnasta,
näytössä näkyy jälkilämmön merkkivalo
,
Laitteen virheellinen toiminta tai vialliset
osat voivat aiheuttaa vaarallisen
ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi
uunissa on turvatermostaatti, joka katkaisee
virransyötön. Uunin virta kytkeytyy
automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on
laskenut normaalille tasolle.
Vihjeitä ja neuvoja
Yleistä
• Poista ritilät ja leivinpellit uunista
esikuumentamisen aikana nopeinta
suorituskykyä varten.
• Uunissa on viisi kannatintasoa. Laske
kannatintasot uunin pohjasta alkaen.
• Laitteessa on erityinen järjestelmä, joka
kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti.
Kyseisen järjestelmän avulla ruoka
paistuu jatkuvasti kosteassa
ympäristössä, minkä ansiosta se on
sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa.
Se vähentää paistoajan ja energian
kulutuksen minimiin.
• Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai
luukun lasilevyihin. Tämä on normaalia.
Pysyttele sopivalla etäisyydellä laitteesta
avatessasi luukkua toiminnan aikana. Jos
huomaat uunin sisällä kosteutta, pidä
luukkua auki muutaman minuutin ajan.
• Poista kosteus jokaisen käyttökerran
jälkeen.
• Älä aseta mitään esinettä suoraan uunin
pohjalle, älä myöskään aseta osiin
alumiinifoliota kypsennyksen aikana.
Tämä voi vaikuttaa kypsennystuloksiin ja
vaurioittaa emalipintaa.
Kakkujen leipominen
• Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4
paistoajasta on kulunut.
• Jos käytät kahta leivinpeltiä
samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi
tyhjä kannatintaso.
Lihan ja kalan kypsentäminen
• Käytä grilli-/uunipannua erittäin
rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin ei
jää pysyviä tahroja.
• Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen
sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
SUOMI
19
• Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua
paistamisen aikana, lisää grilli-/
uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei
tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua
loppuun.
Tarkkaile valmistumista alustavasti
kypsennyksen aikana. Määritä parhaat
asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika, jne.)
keittoastioille, resepteille ja määrille laitetta
käyttäessä.
Paistoajat
Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä,
sen koostumuksesta ja määrästä.
Kypsennystaulukko
Määrä
(kg)
Ruokalaji
Toiminto Kannatinta- Lämpötila (°C)
so
Aika (min)
1 - 1,5
Porsaanliha
2
180
90 - 120
1 - 1,5
Lammas
2
175
110 - 130
1
Naudanliha
2
200
50 - 70
1 - 1,5
Broileri
2
200
70 - 85
1,2
Jänis
2
175
60 - 80
1,5
Ankka
2
220
120 - 150
4
Kalkkuna
2
180
210 - 240
1
Kala
2
190
45 - 60
-
Rusinakakku
2
160
50 - 60
1
Piiraat
2
170
80 - 100
-
Pikkuleivät
2 ja 4
140 - 150
35 - 40
2
Lasagne
2
180 - 190
25 - 40
1
Vaalea leipä
1
190
60 - 70
1
Pizza
1
190 - 210
10 - 20
SUOMI
20
Eco kiertoilma -taulukko
Avaa laitteen luukku
kypsennyksen aikana ainoastaan
tarvittaessa.
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Perunapaistos
180 - 200
60 - 75
2
Moussaka
150 - 170
60 - 75
2
Lasagne
170 - 190
55 - 70
2
Omenakakku
150 - 160
45 - 60
2
Vaalea leipä
180 - 190
45 - 55
2
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
• Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä
vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
• Käytä metallipintojen puhdistuksessa
erityistä puhdistusainetta.
• Puhdista laite sisältä jokaisen käytön
jälkeen. Rasvan tai muiden
ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa
tulipaloon. Riski on suurempi
grillipannussa.
• Poista itsepintaiset tahrat erityisellä
uuninpuhdistusaineella.
• Puhdista kaikki lisävarusteet käytön
jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja
puhdistusainetta.
• Jos käytät tarttumattomia varusteita, älä
puhdista niitä voimakkailla pesuaineilla,
teräväreunaisilla esineillä tai pese niitä
astianpesukoneessa. Muutoin
tarttumaton pinta voi vaurioitua.
Ruostumattomat teräs- ja
alumiinipintaiset laitteet
Puhdista uuninluukku käyttäen
ainoastaan kosteaa liinaa tai
sientä. Kuivaa pehmeällä liinalla.
Älä käytä teräsvillaa, happoja
tai hankaavia aineita, sillä ne
saattavat vahingoittaa uunin
pintaa. Noudata vastaavaa
varovaisuutta käyttöpaneelin
puhdistuksen aikana.
Kannattimien
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
1. Vedä uunipeltien kannatinkiskon etuosa
irti sivuseinästä.
SUOMI
21
2. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
takaosa irti seinästä ja poista se.
1
2
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin
paikalleen suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
Teleskooppikannattimien
kiinnitystappien on osoitettava
etuosaan päin.
Pyrolyysi
HUOMIO! Poista kaikki
lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot. Poista
irrotettavat kannatinkiskot
laitteesta puhdistustoiminnon
ajaksi. Olemassa on
vaurioitumisen vaara.
VAROITUS! Laite kuumenee
hyvin kuumaksi. Olemassa on
palovammojen vaara.
Älä käynnistä Pyrolyysitoimintoa, jos et sulkenut
uuninluukkua kokonaan.
HUOMIO! Älä käytä keittotasoa
samanaikaisesti Pyrolyysitoiminnon kanssa. Se voi
vahingoittaa laitetta.
1. Poista suurin lika ensin käsin.
2. Puhdista luukun sisäpinta kuumalla
vedellä, jotta jäämät eivät palaisi siihen
kuuman ilman vuoksi.
3. Aseta Pyrolyysi-toiminto. Katso "Uunin
toiminnot".
4. Kun näytössä näkyy P1, käynnistä
toiminto painamalla painiketta .
Voit siirtää puhdistuksen alkamista
käyttämällä Lopetus-toimintoa.
Uunin valo on kytketty pois päältä
Pyrolyysi-toiminnon aikana.
Toimenpiteen aika: 1 h 30
min.
Älä avaa uunin luukkua ennen
toiminnon päättymistä. Muussa
tapauksessa toiminto keskeytyy.
Uunin lämpötilan noustua tiettyyn
arvoon luukku lukkiutuu
automaattisesti palovammojen
estämiseksi. Näytössä näkyy
symboli . Kun uuni jäähtyy,
luukun lukitus avautuu
automaattisesti.
Voit lopettaa Pyrolyysi-toiminnon
ennen sen päättymistä
kääntämällä uunin toimintojen
väännin Off-asentoon.
Pyrolyysi-toiminnon jälkeen näytössä näkyy
kellonaika. Uunin luukku on edelleen lukittu.
Kun laite on jäähtynyt, siitä kuuluu
äänimerkki ja luukun lukitus avautuu.
Puhdistusmuistutus
Pyrolyysipuhdistuksen tarpeesta ilmoittaa
PYR, joka vilkkuu näytössä 10 sekuntia aina
kun laite kytketään toimintaan tai pois
toiminnasta.
Puhdistuksen merkkivalo
sammuu:
• Pyrolyysi-toiminnon
päättyessä.
• Jos painat painiketta
ja
samanaikaisesti merkkivalon
PYR vilkkuessa näytössä.
22
SUOMI
Uuninluukun puhdistaminen
3
Uuninluukussa on neljä lasilevyä.Voit
poistaa uuninluukun ja sisäiset lasilevyt
niiden puhdistamiseksi.
Uuninluukku voi vahingossa
sulkeutua, jos yrität irrottaa
lasilevyt ennen uuninluukun
irrottamista.
HUOMIO! Älä käytä uunia ilman
lasilevyjä.
1
Avaa luukku
kokonaan auki ja
pidä kiinni
molemmista
saranoista.
2
Nosta ja käännä
saranoissa olevia
vipuja.
Sulje uuninluukku
puoliväliin
ensimmäiseen
avausasentoon.
Vedä luukkua sen
jälkeen eteenpäin ja
irrota se paikaltaan.
Aseta uuninluukku
tasaiselle alustalle
pehmeän kankaan
päälle.
Pidä kiinni luukun yläreunassa olevasta
listasta (B) kummaltakin puolelta ja työnnä
sisäänpäin siten, että kiinnitystiiviste
vapautuu.
2
B
1
Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
Pitele luukun lasilevyjä niiden yläreunasta ja
vedä ne varoen ulos. Aloita ylimmästä
levystä. Varmista, että lasi irtoaa
kannattimista kokonaan.
23
SUOMI
Varmista, että asennat keskimmäisen
lasilevyn oikein paikoilleen.
A
B
C
Puhdista lasit vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt varoen.
Puhdistettuasi lasilevyt ja uuninluukun
asenna ne takaisin paikalleen. Noudata
edellä mainittuja ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Varmista, että lasilevyt (A, B ja C) tulevat
oikeaan järjestykseen. Keskimmäisessä
lasilevyssä (B) on koristeellinen kehys.
Kehyksen painatuspuolen on osoitettava
luukun sisäpuolelle. Varmista, ettei lasilevyn
kehyksen (B) painatuspuolen pinta ole
asennuksen jälkeen karkea siihen
koskettaessa.
A
B
C
Lampun vaihtaminen
Peitä laitteen pohja kankaalla. Se estää
lampun suojalasin ja uunin vaurioitumisen.
VAROITUS! Sähköiskuvaara!
Irrota sulake ennen lampun
vaihtamista.
Lamppu ja lampun suojalasi
voivat olla kuumia.
HUOMIO! Pidä
halogeenilamppua aina
kankaalla estääksesi
rasvajäämien palamisen
lamppuun.
1. Kytke laite pois päältä.
2. Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai
katkaise virta pääkytkimestä.
3. Irrota suojalasi kiertämällä sitä
vastapäivään.
4. Puhdista suojalasi.
5. Vaihda uunin lamppu uuteen 40 W, 230
V (50 Hz), lamppuun, jonka
lämmönkestävyys on 350 °C (kanta:
G9).
6. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
SUOMI
24
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toimin- Kytke uuni toimintaan.
nasta.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset
ovat oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkai- Katso kohta "Automaattinen
su on toiminnassa.
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toimintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Sulje luukku kokonaan.
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Höyryä ja kosteutta muodostuu ruokaan ja uunin sisälle.
Ruoka on jätetty uuniin liian
pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Näytössä näkyy C2.
Haluat käynnistää Pyrolyysi- Poista paistolämpömittarin
tai Sulatus-toiminnon, mutta pistoke pistorasiasta.
et poistanut paistolämpömittarin pistoketta pistorasiasta.
Näytössä näkyy C3.
Puhdistustoiminto ei toimi
Sulje luukku kokonaan.
lainkaan. Luukkua ei ole suljettu kokonaan, tai luukun lukitus on viallinen.
SUOMI
25
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Näytössä näkyy F102.
• Luukkua ei ole suljettu ko- • Sulje luukku kokonaan.
konaan.
• Kytke laite pois päältä ir• Luukun lukko on viallinen.
rottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Jos näytössä näkyy edelleen F102, ota yhteys
huoltoliikkeeseen.
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Jos näytössä näkyy uudelleen virhekoodi, ota
yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä laitteen sisäosasta.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty
arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee laitteen
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
SUOMI
26
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Sisämitat
Leveys
Korkeus
Syvyys
Uunipellin alue
1438 cm²
Ylälämpövastus
2300 W
Alalämpövastus
1000 W
Grilli
2300 W
Rengas
2400 W
Kokonaisteho
3480 W
Jännite
220 - 240 V
Taajuus
50 - 60 Hz
Toimintojen lukumäärä
9
480 mm
361 mm
416 mm
Energiatehokkuus
Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti
Mallin tunnus
MIRAKULÖS 303.488.34
Energialuokka
81.2
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö - 0.93 kWh/ohjelma
toiminnossa
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa
0.69 kWh/ohjelma
Uunien lukumäärä
1
Lämmönlähde
Sähkö
Tilavuus
72 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
37.1 kg
SUOMI
27
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1:
Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit Suorituskyvyn mittaustavat.
Energiansäästö
Uunissa on joitakin toimintoja,
joiden avulla voit säästää
energiaa.
Yleisohjeita
Varmista, että uunin luukku on suljettu hyvin
laitteen ollessa toiminnassa. Älä avaa
luukkua liian usein kypsennyksen aikana.
Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista,
että se on hyvin kiinni paikoillaan.
Käytä metallisia astioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen kuin asetat ruoka-ainekset uuniin.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan päättymistä
kypsennysajan pituudesta riippuen. Uunin
jälkilämpö kypsentää ruokaa edelleen.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä käyttäen.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetusvalinnalla kytketään toimintaan ja
kypsennysaika on yli 30 minuuttia, joissakin
uunitoiminnoissa lämpövastukset sammuvat
automaattisesti aikaisemmin.
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila syttyy
näyttöön.
Eco kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana. Kyseisen toiminnon aikana uunin
sisälämpötila voi poiketa näytössä
näkyvästä lämpötilasta uunin toiminnan
aikana ja kypsennysajat voivat poiketa
muiden ohjelmien kypsennysajoista.
Kun valitset Eco kiertoilma -toiminnon,
lamppu sammuu automaattisesti 30
sekunnin kuluttua. Lamppu voidaan sytyttää
uudelleen, odotetut energiasäästöt ovat
tällöin kuitenkin pienemmät.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
merkittyjä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
28
SUOMI
IKEA-TAKUU
IKEA-takuun voimassaolo
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta
laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei
laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa
takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen
ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos
takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen
tai uusien osien takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden
takuu ei koske
LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja
kaikki ennen 1.8.2007 IKEA:sta ostetut
laitteet.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai
materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän
jälkeen. Tämä takuu koskee vain
kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty
kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat
asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset,
varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun
piiriin sillä ehdolla, että laite on
korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika
liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat
maakohtaiset määräykset ovat voimassa
näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat
siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun
alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike oman harkintaansa perustuen
joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa
sen samanlaiseen tai vastaavaan
tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot,
virheellinen asennus tai kytkentä
väärään jännitteeseen, kemiallisen tai
sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat
vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai
vesivahingot mukaan lukien näihin
rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri
kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat
vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön,
mukaan lukien naarmut ja mahdolliset
värimuutokset.
• Vierasesineiden tai aineiden
aiheuttamat vahingossa syntyneet
vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai
pesuainelokeroiden puhdistuksen
yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen:
keraaminen lasipinta, lisävarusteet,
astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja
poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun
suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja
koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja
voida osoittaa valmistusvirheiden
aiheuttamiksi.
29
SUOMI
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy
huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet
nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai
valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin
kotitalousympäristössä, ts.
ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa
mahdollisista kuljetuksen aikana
syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA
toimittaa tuotteen asiakkaan
toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana
syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen
kustannukset. Jos IKEA:n
palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen
alaisuudessa, palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike asentaa
tarvittaessa korjatun kodinkoneen
uudelleen tai asentaa korvaavan
laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten
mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen
lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita
mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä
oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan,
tuotetaan uuden maan normaalien
takuuehtojen mukaisesti. Palvelun
suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on
olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä
vaatimuksia, jossa takuuvaatimus
tehdään, ja on asennettu näiden
vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja
käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on
asennettu niiden mukaisesti.
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen
korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien
selventävien tietojen pyytäminen.
Huolto ei anna seuraaviin liittyviä
selventäviä tietoja:
• IKEA-keittiön yleinen asennus,
• sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto),
vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien
selvennysten pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue
huolellisesti tämän oppaan sisältämät
asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen
kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on
täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä
SUOMI
yhteyshenkilöistä sekä heidän
puhelinnumeronsa.
Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti,
pyydämme soittamaan tämän
oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi
koskevan laitteen numero. Ennen
kuin soitat meille, ota esille
asiaasi koskevan laitteen IKEA:n
tuotenumero (8-numeroinen
koodi).
SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se
vaaditaan takuuta varten.
Huomaa, että kuitissa on mainittu
myös IKEA-tuotteen nimi ja
numero (8-numeroinen koodi)
jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEAmyymälän puhelintukipalveluun.
Suosittelemme, että luet kodinkoneen
käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat
meihin yhteyttä.
30
31
SVENSKA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Produktbeskrivning
Före första användning
Daglig användning
Klockfunktioner
Användning av tillbehör
31
33
35
36
37
37
40
42
Tillvalsfunktioner
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
Energieffektivitet
MILJÖSKYDD
IKEA-GARANTI
44
45
47
50
52
52
54
54
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker
som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
SVENSKA
•
32
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten
när den är igång.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här produkten
och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen. Barn under 8 år ska inte vistas i närheten
utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör
eller eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa
för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor
eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att
glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk rengöring.
Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen
av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
33
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
eller komma nära produktens lucka,
speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
• Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
Använd
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
34
SVENSKA
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het luft
kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
i kontakt med produkten när du öppnar
luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
tvättmaskinen.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är
stängd när apparaten är i drift. Värme
och fukt kan byggas upp bakom en
stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
Skötsel och rengöring
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller skador
på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort den
från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det finns
risk att glaspanelerna kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i produkten kan
orsaka brand.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Pyrolysrengöring
Risk för brand och brännskador.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion för
Första användningstillfället ska du ta ut
följande ur ugnsutrymmet:
– Alla överblivna matrester, olje- eller
fettspill / -rester.
– Alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor osv. som medföljer
produkten) särskilt kastruller, pannor,
brickor, köksredskap osv. som är
behandlade så att mat inte fastnar i
dem.
SVENSKA
• Läs noggrant alla anvisningar om
pyrolysrengöring.
• Håll barn och husdjur borta från
produkten när pyrolysrengöring är
igång.
Apparaten blir mycket varm och varm
luft släpps ut från ventilerna.
• Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– Tillse god ventilation under och efter
varje pyrolysrengöring.
– Tillse god ventilation under och efter
första användningstillfället vid
användning vid maximal temperatur.
• Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler kan vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar) från
produktens närhet under och efter
pyrolysrengöringen. Detta gäller
även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
• Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla pyrolysugnar när det pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
• Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga temperaturen
vid användning av pyrolytisk rengöring i
alla pyrolysugnar och kan även vara en
källa till skadliga ångor i små mängder.
• Ångor som släpps ut från alla
Pyrolysugnar/matlagningsrester som
Installation
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
35
beskrivs är inte skadliga för människor,
inklusive barn eller personer med
sjukdom.
Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter. Får
ej användas som husbelysning.
VARNING! Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Kassering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckan för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Förpackningsmaterial:
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och återvinningsbart. Plastdelar är
markerade med internationella
förkortningar som PE, PS, etc. Kasta
förpackningsmaterialet i soptunnor
avsedda för just detta material på din
avfallsstation.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
SVENSKA
36
Montering
Se monteringsanvisningarna för
installationen.
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten (på
märkplåten) och tabellen. Se även tabellen:
Elektrisk installation
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
VARNING! Endast en
kvalificerad person får utföra
den elektriska installationen.
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i kapitlen
om säkerheten inte följs.
max. 3680
3 x 1.5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå och
brun kabel).
Denna produkt levereras endast med en
huvudkabel.
Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
Produktbeskrivning
Allmän översikt
1 2
3
4
5
6
5
7
4
11
3
8
2
1
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Elektronisk programmeringsenhet
Temperaturvred
Grill
Uttag för matlagningstermometern
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Typskylt
Ugnsnivåer
9
Tillbehör
• Galler x 2
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt x 1
För kakor och småkakor.
• Grill- / stekpanna x 1
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
SVENSKA
• Matlagningstermometer x 1
För att mäta temperaturen inuti maten.
• Teleskopskenor x 2 uppsättningar
37
För hyllor och plåtar.
Före första användning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet "Klockfunktioner" för
att ställa in tiden.
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
Använda barnlåset
Produkten har ett barnlås monterat och
aktiverat. Det sitter precis under
kontrollpanelen på höger sida.
För att öppna ugnen med barnlåset på
plats, dra barnlåsets handtag uppåt såsom
visas i figuren.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
innan du använder den första gången.
Stäng luckan utan att dra i barnlåset.
Ta bort barnlåset genom att öppna
ugnsluckan och ta loss barnlåset med
skruvnyckeln. Skruvnyckeln finns i
tillbehörspåsen.
och maximal
1. Välj funktionen
temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Välj funktionen
och ställ in maximal
temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Det är helt
normalt. Se till att ventilationen är tillräcklig
i rummet.
Sätt tillbaka skruvarna i hålet efter att du
avlägsnat barnlåset.
Förvärmning
Daglig användning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
SVENSKA
38
Aktivera och inaktivera produkten
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner medurs
för att välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att ställa in
temperaturen.
Displayen visar den inställda temperaturen.
3. För att avaktivera produkten, vrid
funktionsvredet för ugnen till av-läget.
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Program
Avstängt läge
Produkten är avstängd.
Tillagning med
varmluft
För att baka på upp till 3 hyllpositioner samtidigt och
för att torka livsmedel. Minska ugnstemperaturen med
20–40° C jämfört med de temperaturer du brukar använda vid Över/Undervärme när du använder den här
funktionen.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för
rostning av bröd.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att
torka mat.
Grillning med
fläkt
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött eller
fågel med ben. Även för att göra gratänger och bryna.
Bröd- och pizzabakning
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer
intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Minska
ugnstemperaturen med 20–40° C jämfört med de temperaturer du brukar använda vid Över/Undervärme
när du använder den här funktionen.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta livsmedel, som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror
på mängden och storleken på det frysta livsmedlet.
SVENSKA
39
Ugnsfunktion
Program
Eco Varmluft
För att tillaga mat i form på en plats i ugnen. För att
spara energi under tillagningen. Denna funktion måste
användas i enlighet med tabellen om Eco Varmluft i kapitlet Hjälpfulla tips i syfte att uppnå önskade tillagningsresultat. För mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellen. Denna funktion
används för att definiera energieffektivitetsklass enligt
EN 60350-1.
Snabbstart
För att minska uppvärmningstiden.
Pyrolys
För att rengöra ugnen. Den höga temperaturen bränner bort resterande smuts. Smutsen kan därefter tas
bort med en trasa när produkten svalnat.
Funktionen Snabbstart
Display
Snabbstartfunktionen förkortar
uppvärmningstiden.
G
A
G
F
B
C
Ställ inte mat i ugnen när
snabbstartfunktionen används.
1. Ställ in snabbuppvärmningsfunktionen.
Se tabellen över ugnsfunktioner.
2. Vrid temperaturvredet för att ställa in
temperaturen.
En ljudsignal hörs när produkten uppnått
inställd temperatur.
Snabbuppvärmningsfunktionen
inaktiveras inte efter
ljudsignalen. Du måste inaktivera
funktionen manuellt.
3. Ställ in en ugnsfunktion.
E
A.
B.
C.
D.
Tid och temperatur
Uppvärmnings- och restvärmeindikator
Vattentank (endast vissa modeller)
Matlagningstermometer (endast vissa
modeller)
E. Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
F. Timmar / minuter
G. Klockfunktioner
Knappar
Knapp
Funktion
MINUS
D
Beskrivning
Gör så här för att ställa in tiden.
SVENSKA
40
Knapp
Funktion
Beskrivning
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
Kontrollampa för uppvärmning
När du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen
Staplarna visar att ugnens temperatur ökar
eller minskar.
en efter en.
Klockfunktioner
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
00:00
Program
KLOCKA
Visa eller ändra klockan. Du kan endast ställa om
klockan när produkten är avstängd.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
Använd endast när en ugnsfunktion är vald.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av. Använd
endast när en ugnsfunktion är vald.
TIDSFÖRDRÖJNING
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
SIGNALUR
Använd för att ställa in en tid för nedräkning. Denna
funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du
kan ställa in SIGNALUR när som helst, även om produkten är avstängd.
TIDTAGNING
Om du inte ställer in någon annan klockfunktion, övervakar UPPRÄKNINGSTIMERN automatiskt hur länge
produkten har varit påslagen.
Nedräkningen startar omedelbart när ugnen börjar
värmas upp.
Uppräkningstimern kan inte användas med funktionerna: VARAKTIGHET, SLUTTID, matlagningstermometer.
41
SVENSKA
Ställa in och ändratiden
När du sätter i den i eluttaget första
gången ska du vänta tills displayen visar
och "12:00". "12" blinkar.
1. Tryck på
eller
för att ställa in
timmarna.
för att bekräfta och gå över
2. Tryck på
till att ställa in minuterna.
Displayen visar
och den inställda
tiden. "00" blinkar.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
minuter.
för att bekräfta eller så
4. Tryck på
sparas klockan automatiskt efter 5
sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
Ändra klockan genom att trycka på
flera
gånger tills kontrollampan för tiden
blinkar på displayen.
Ställa in KOKTID under tillagningsfunktion
1. Tryck på
flera gånger tills
börjar
blinkar.
eller
för att ställa in
2. Tryck på
minuter och därefter timmar för
KOKTID. Tryck på
för att bekräfta.
När den inställda tiden har gått avges en
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av automatiskt.
3. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
Ställa in SLUTTID under
tillagningsfunktion
1. Tryck på
flera gånger tills
börjar
blinkar.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
timmar och därefter minuter för
SLUTTID. Tryck på
för att bekräfta.
När den inställda tiden har gått avges en
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av automatiskt.
3. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
Ställa in funktionen TIDSFÖRDRÖJNING
börjar
1. Tryck på
flera gånger tills
blinkar.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
minuter och därefter timmar för
KOKTID. Tryck på
för att bekräfta.
som blinkar.
Displayen visar
3. Tryck på
eller
för att ställa in
timmar och därefter minuter för
SLUTTID. Tryck på
för att bekräfta.
Produkten sätts på automatiskt senare, är
igång under den inställda KOKTIDEN och
stoppar vid SLUTTIDEN. När den inställda
tiden har gått avges en ljudsignal i 2
och tidsinställningen blinkar på
minuter.
displayen. Produkten stängs av.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
Ställa in SIGNALUR
1. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar och "00" blinkar.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
SIGNALUR.
Först ställer du in sekunder och därefter
minuter.
När tiden du ställt in är längre än 60
på displayen.
minuter, blinkar
3. Ställ in timmarna.
4. SIGNALUR startar automatiskt efter fem
sekunder.
När 90 % av den inställda temperaturen
har uppnåtts avges en ljudsignal.
SVENSKA
5. När den inställda tiden har förflutit hörs
en ljudsignal i 2 minuter. "00:00" och
blinkar på displayen. Tryck på en valfri
knapp för att stänga av ljudsignalen.
42
TIDTAGNING
Tryck på
flera gånger tills displayen
visar tiden utan symboler.
Användning av tillbehör
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Tryck in långpannan / djupa formen mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på
skenorna ovan.
Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna ger
också ett tippskydd. Den höga
kanten runt hyllan förhindrar
kokkärlen från att glida ner.
Använda matlagningstermometern
Långpanna / Djup form:
Skjut in långpannan / djupa formen mellan
stegparet på ugnsnivån.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
Två temperaturer behöver ställas in:
• ugnstemperaturen.
• innertemperaturen. Se värdena i
tabellen.
Rekommenderade innertemperaturer
Galler och långpanna / djup form
tillsammans:
50 °C
Röd
60 °C
Rosa
43
SVENSKA
70 °C
Välstekt
FÖRSIKTIGHET! Använd endast
matlagningstermometern som
medföljer produkten eller
originalreservdelar.
1. Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.
2. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
3. Sätt in kontakten till
matlagningstermometern i uttaget på
produktens ovansida.
Den nya förinställda innertemperaturen
kommer att visas nästa gång
matlagningstermometern används.
När köttet har nått den inställda
innertemperaturen blinkar symbolen för
matlagningstermometern
och
matlagningstermometern. En ljudsignal hörs
i två minuter. Produkten stängs av
automatiskt.
5. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
6. Ta ut matlagningstermometerns kontakt
ur uttaget. Ta ut köttet ur produkten.
VARNING! Var försiktig när du
tar ut matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
Koktid
och Sluttid
fungerar inte med
matlagningstermometern.
Du kan ändra innertemperaturen när som
helst under tillagningen:
Kontrollera att matlagningstermometern
sitter kvar i köttet och i uttaget under
tillagningen.
När matlagningstermometern används
för första gången är
standardtemperaturen 60 °C. När
blinkar kan du ändra
standardtemperaturen med vredet.
Displayen visar matlagningstermometerns
symbol
och den förinställda
innertemperaturen.
för att spara den nya
4. Tryck på
innertemperaturen, eller vänta i 10
sekunder så sparas inställningen
automatiskt.
1. Tryck på :
• fyra gånger – displayen visar vald
innertemperatur och växlar var 10:e
sekund till aktuell innertemperatur.
• fem gånger – displayen visar aktuell
ugnstemperatur och växlar var 10:e
sekund till vald ugnstemperatur.
• sex gånger – displayen visar den
valda ugnstemperaturen.
2. Vrid temperaturvredet för att ändra
temperaturen.
Använda teleskopskenorna
Spara installationsanvisningarna
till bakplåtsskenorna för framtida
användning.
Med teleskopskenor kan du lättare sätta in
och ta ut ugnsgallren.
SVENSKA
44
Du måste skjuta tillbaka teleskopskenorna
helt innan du stänger ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET! Diska inte
teleskopskenorna i diskmaskinen.
Smörj inte teleskopskenorna.
2
1
°C
Dra ut den högra
och den vänstra
bakplåtsskenan.
°C
Du kan också använda
teleskopskenorna med plåtarna
eller ev formar som medföljer
produkten.
VARNING! Se
avsnittet
"Produktbeskrivning".
Placera falsen på
de utdragbara
bakplåtsskenorna
och tryck försiktigt in
dem i produkten.
Tillvalsfunktioner
Använda barnlåset
När Barnlåset är på kan apparaten inte
sättas på av misstag.
Luckan är stängd, symbolerna
SAFE och
tänds på
displayerna också när Pyrolysfunktionen är igång. Det kan
kontrolleras på vredet.
1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna är
i avstängt läge.
2. Tryck och håll inne
och
samtidigt i
2 sekunder.
En ljudsignal hörs. SAFE och visas på
displayen.
Upprepa steg 2 för att inaktivera Barnlåset.
Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen automatiskt
av efter en viss tid, om en ugnsfunktion är
igång och du inte ändrar några
inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
1.5
Efter en automatisk avstängning ska
produkten stängas av helt. Därefter kan
den slås på igen.
Automatisk avstängning fungerar
inte med funktionerna:
matlagningstermometer,
Programtid, Slut.
Restvärmeindikering
När du stänger av produkten visas
restvärmeindikatorn på displayen
om
temperaturen i ugnen är högre än 40 °C.
45
SVENSKA
Vrid vredet för temperaturen åt vänster
eller höger för att visa ugnstemperaturen.
Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
Säkerhetstermostat
Felaktig användning av produkten eller
trasiga delar kan orsaka farlig
överhettning. För att förhindra detta har
ugnen en säkerhetstermostat som avbryter
strömtillförseln. Ugnen sätts automatiskt på
igen när temperaturen sjunker.
Råd och tips
Allmän information
• Ta bort trådhyllor och plåtar från ugnen
om du vill att den ska värmas upp
snabbare.
• Produkten har fem hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
• Produkten har ett specialsystem som gör
att luften cirkulerar och återanvänder
ångan. Med det här systemet kan man
tillaga i ånga, vilket gör att maten saftig
inuti och krispig på utsidan. Det gör att
tillagningstiden och energiåtgången
minskas till ett minimum.
• Fukt kan kondensera i produkten eller på
ugnsluckans glas. Det är helt normalt. Stå
inte för nära produkten när luckan
öppnas under tillagning. Om det är fukt
inuti ugnen kan luckan stå öppen några
minuter.
• Ta bort fukten efter varje användning.
• Sätt ingenting direkt på botten och lägg
heller inget aluminiumfolie på några
tillbehör under tillagning. Detta kan
påverka bakningsresultatet och skada
emaljen.
Baka kakor
• Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av
den inställda tillagningstiden har gått.
• Om du använder två bakplåtar
samtidigt, se till att det finns en ledig
falsnivå mellan dem.
Tillagning av kött och fisk
• Använd en djup form för mat med fett i
för att förhindra stänk som inte går att ta
bort.
• Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.
• För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla lite
vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på
typen av livsmedel, livsmedlets konsistens
och volym
I början ska du övervaka hur det utvecklar
sig när du lagar mat. Hitta de bästa
inställningarna (värmeläge, tillagningstid
osv.) för dina kokkärl, recept och mängder
när du använder produkten.
SVENSKA
46
Tillagningstabell
Vikt (kg)
Livsmedel
Funktion
Falsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1 - 1.5
Fläsk
2
180
90 - 120
1 - 1.5
Lamm
2
175
110 - 130
1
Nötkött
2
200
50 - 70
1 - 1.5
Kyckling
2
200
70 - 85
1.2
Harsadel
2
175
60 - 80
1.5
Anka
2
220
120 - 150
4
Kalkon
2
180
210 - 240
1
Fisk
2
190
45 - 60
-
Plommontårta
2
160
50 - 60
1
Pajer
2
170
80 - 100
-
Småkakor
2 och 4
140 - 150
35 - 40
2
Lasagne
2
180 - 190
25 - 40
1
Franskbröd
1
190
60 - 70
1
Pizza
1
190 - 210
10 - 20
Eco Varmluft, tabell
Öppna bara produktluckan vid
behov under tillagning.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Potatisgratäng
180 - 200
60 - 75
2
Moussaka
150 - 170
60 - 75
2
Lasagne
170 - 190
55 - 70
2
Äppelkaka
150 - 160
45 - 60
2
SVENSKA
Livsmedel
Franskbröd
47
Temperatur (°C)
180 - 190
Tid (min)
Falsnivå
45 - 55
2
Skötsel och rengöring
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
Anmärkningar om rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
Produkter i rostfritt stål eller aluminium
Rengör ugnsluckan endast med
en blöt svamp. Torka med en
mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för
rengöring eftersom de kan skada
ugnens ytor. Rengör ugnens
kontrollpanel med samma
försiktighet.
Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och
ta bort den.
1
2
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Styrpinnarnas avrundade ändar
måste peka framåt.
Pyrolys
FÖRSIKTIGHET! Ta bort alla
tillbehör och de flyttbara
ugnsstegarna. Låt inte de
flyttbara ugnsstegarna vara kvar
i produkten under
rengöringsproceduren. Risk för
skada föreligger.
VARNING! Produkten blir mycket
het. Det finns risk för att du
bränner dig.
SVENSKA
Starta inte pyrolysrengöringen
om inte ugnsluckan är helt
stängd.
FÖRSIKTIGHET! Använd aldrig
ugnen samtidigt som
pyrolysrengöringen pågår. Det
kan skada produkten.
1. Ta bort de värsta matresterna manuellt.
2. Rengör insidan av ugnsluckan med
varmt vatten så att inte rester och spill
bränner fast.
3. Ställ in pyrolysrengöringen. Se
"Ugnsfunktioner".
4. När P1 visas på displayen trycker du på
för att starta proceduren.
Du kan använda funktionen Sluttid för
att fördröja rengöringsprocedurens
start.
Under pyrolysrengöringen är
ugnslampan släckt.
Tid för proceduren: 1 h 30
min.
Öppna inte luckan förrän
proceduren är klar. Detta
avbryter proceduren. För att
förhindra risken för brännskador
låses luckan automatiskt när
ugnen uppnår en viss
temperatur. I displayen visas
48
Påminnelse rengöring
För att påminna dig om att Pyrolys behöver
utföras blinkar PYR på displayen i 10
sekunder varje gång produkten sätts på
och stängs av.
Påminnelsen om rengöring
slocknar:
• när Pyrolys-funktionen är klar.
• om du trycker på
och
samtidigt medan PYR blinkar
på displayen.
Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har fyra glasrutor.Ugnsluckan
och glasrutorna går att ta bort för
rengöring.
Ugnsluckan kan stängas om du
försöker ta bort glasrutorna
innan du tar bort ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
ugnen utan glasrutorna.
1
2
symbolen . Luckan låses upp
automatiskt när ugnen svalnat.
För att avaktivera
pyrolysrengöringen innan den är
klar, vrid funktionsvredet för
ugnen till Av-läget.
När pyrolysrengöringen är klar visar
displayen tiden på dagen. Ugnsluckan
förblir låst. När produkten svalnat igen hörs
en ljudsignal och luckan låses upp.
Öppna luckan helt
och håll i de två
gångjärnen.
Lyft och vrid
spakarna på de två
gångjärnen.
49
SVENSKA
3
Stäng ugnsluckan
halvvägs, till den
första öppna
positionen. Dra
därefter framåt och
ta bort luckan från
sin plats.
Lägg luckan på en
mjuk duk på en
stabil yta.
Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av
luckans övre kant och tryck inåt för att
frigöra klämlåset.
Rengör glasrutorna med vatten och
diskmedel. Torka glasrutorna noga.
Sätt tillbaka glasrutorna i ugnsluckan när du
är klar med rengöringen. Utför stegen ovan
i omvänd ordning.
Du måste sätta tillbaka glasrutorna (A, B
och C) i rätt ordning. Den mellersta
glasrutan (B) har en dekorativ ram. Zonen
med screentryck måste vara vänd mot
insidan av ugnsluckan. Efter installationen
måste du se till att ytan på glasrutan (B)
med zonerna med screenprinting inte är
knottrig när du vidrör den.
2
A
B
B
C
1
Dra lucklisten framåt för att ta bort den
Håll i glasrutorna i övre kanten och dra
försiktigt ut dem en efter en. Börja med den
översta glasrutan. Se till att glasrutorna
glider i skårorna hela vägen ut.
Se till att den mellersta glasrutan placeras
korrekt i sina skåror.
SVENSKA
50
FÖRSIKTIGHET! Håll i
halogenlampan med en trasa för
att förhindra att fett ska komma
på lampan.
A
B
C
Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING! Risk för elstötar!
Koppla från säkringen innan du
byter lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Stäng av produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
3. Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
4. Rengör lampglaset.
5. Byt ut ugnslampan mot en värmetålig
lampa med följande märkdata: 40 W,
230 V (50 Hz), 350 °C (sockel: G9).
6. Sätt tillbaka lampglaset.
Felsökning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan helt.
SVENSKA
Problem
51
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång,
tala med en kvalificerad
elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är
klar.
Displayen visar "C2".
Du ville starta pyrolys- eller
upptiningsfunktionen, men
du tog inte ut matlagningstermometern ur sitt uttag.
Ta bort matlagningstermometerns kontakt ur uttaget.
På displayen visas "C3".
Rengöringsfunktionen funge- Stäng luckan helt.
rar inte. Du har inte stängt
luckan ordentligt eller så är
luckan trasig.
Displayen visar "F102".
• Du har inte stängt luckan
ordentligt.
• Det elektroniska lucklåset
är trasigt.
• Stäng luckan helt.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på
den igen.
• Kontakta serviceverkstaden om "F102" visas på
displayen igen.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på
den igen.
• Kontakta ett auktoriserat
servicecenter om felkoden
visas på displayen igen.
Serviceinformation
Kontakta vårt godkända servicecenter om
du inte kan lösa problemet.
Viktiga uppgifter för kundtjänst finns på
typskylten. Typskylten sitter på den yttre
kanten av produktens innanmäte. Avlägsna
inte märkskylten från produktutrymmet.
SVENSKA
52
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Tekniska data
Tekniska data
Mått (invändiga)
Vikt
Höjd
Djup
Yta för långpanna
1438 cm²
Övre värmeelement
2300 W
Undre värmeelement
1000 W
Grillning
2300 W
Ring
2400 W
Total effekt
3480 W
Nätspänning
220 - 240 V
Frekvens
50 - 60 Hz
Antal funktioner
9
480 mm
361 mm
416 mm
Energieffektivitet
Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
MIRAKULÖS 303.488.34
Energiindex
81.2
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
53
SVENSKA
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
37.1 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del
1: Områden, ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
Energibesparing
Denna ugn har funktioner som
låter dig spara energi under
vanlig matlagning.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
dörrtätningen ren och se till att den inte har
lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
Om ett program med tidvalet Varaktighet
eller Sluttid aktiveras och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning för
att använda restvärme och hålla maten
varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Eco Varmluft
För att spara energi under tillagningen. Den
fungerar så att temperaturen inuti ugnen
skiljer sig från den temperatur som anges
på ugnens display under tillagningscykeln
och tillagningstiderna kan skilja sig från
tillagningstiderna för andra program.
När du använder Eco Varmluft släcks
lampan automatiskt efter 30 sekunder. Du
kan tända lampan igen, men det minskar
förväntad energibesparing.
54
SVENSKA
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation
eller kontakta kommunkontoret.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från det datum
då du köpte produkten hos IKEA, såvida
inte produkten är benämnd LAGAN: för
dessa produkter gäller garantin i två (2) år.
Försäljningskvittot i original krävs som bevis
på köpet. Om servicearbete utförs under
garantitiden förlängs därmed inte
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
Vilka produkter täcks inte av IKEAs
femåriga garanti?
Sortimentet av produkter som benämns
LAGAN och alla produkter inköpta hos
IKEA före den 1 augusti 2007.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller
service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som
orsakats av bristfällig konstruktion eller
materialfel från det datum då produkten
köptes hos IKEA. Denna garanti gäller
endast användning av produkter för
hushållsbruk. Undantagen specificeras
nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna
garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet,
t.ex. reparationer, delar, arbete och resor,
förutsatt att produkten är tillgänglig för
reparation utan speciella utgifter och att
felet är relaterat till bristfällig konstruktion
eller materialfel som täcks av garantin. På
dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG)
och respektive lokala bestämmelser
tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs
egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör
kommer att undersöka produkten och
bestämma, efter eget gottfinnande,
huruvida problemet täcks av denna garanti.
Om problemet täcks av garantin kommer
IKEAs serviceleverantör, eller dess
auktoriserade servicepartner att, efter eget
gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med
samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av
underlåtenhet att följa instruktioner för
användning, felaktig installation eller
genom anslutning till felaktig
nätspänning, skada orsakad av kemisk
eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive
men ej begränsat till skada orsakad av
för mycket kalk i vattentillförseln eller
55
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
skada orsakad av onormala
miljöförhållanden.
Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala
användningen av produkten, inklusive
repor och färgförändringar.
Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring
eller rensning av filter, tömningssystem
eller diskmedelsfack.
Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,
tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte
sådana skador kan bevisas ha orsakats
av produktionsfel.
Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
Reparationer som ej utförts av vår
auktoriserade serviceleverantör eller
annan auktoriserad servicepartner, eller
reparationer som utförts med annat än
originaldelar.
Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
följer specifikationen.
Användning av produkten i annat än
hushållsmiljö, dvs. professionell
användning.
Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten till sin bostad,
eller till någon annan adress, ansvarar
inte IKEA för eventuella skador som
uppstår under transporten. Om
emellertid IKEA levererar produkten till
kundens leveransadress täcker garantin
eventuella skador som uppstår under
denna leverans.
Kostnader för att utföra den initiala
installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s
serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar
eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess
auktoriserade servicepartner, att
installera den reparerade produkten
eller, vid behov, installera en
utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga
rättigheter som uppfyller eller utökar alla
lokala juridiska krav, vilka varierar från land
till land.
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för
garantivillkoren som gäller i det nya landet.
En skyldighet att utföra service inom ramen
för garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt de tekniska
specifikationerna som gäller i landet där
anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt
installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i
bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna
garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.
Servicen omfattar dock inte
förklaringar / beskrivningar som
relaterar till:
• IKEAs övergripande köksinstallation,
SVENSKA
• anslutningar till elnätet (om
produkten levereras utan nätkabel
och stickkontakt) eller till vatten- eller
gastillförsel eftersom dessa
anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande
bruksanvisningens innehåll och
specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom
installationsanvisningarna och/eller
bruksanvisningen i denna handbok, innan
du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
Var god se den sista sidan i denna
handbok för en komplett lista över IKEA:s
auktoriserade kontakter och nationella
telefonnummer.
För att kunna ge dig en
snabbare service
rekommenderar vi att du
använder det specifika
telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd
alltid telefonnumret i den
handbok som avser produkten
du behöver ha hjälp med. Innan
du kontaktar oss, se till att du har
artikelnumret (den 8-siffriga
koden) till hands för aktuell
produkt.
56
SPARA
FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på
köpet och krävs för att garantin
skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger
IKEA:s produktnamn och
artikelnummer (8-siffrig kod) för
varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
57
Country
Phone number
België
Belgique
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32 en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00 (zondag gesloten)
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Србија
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Slovenija
www.ikea.com
*
58
59
867340830-B-392017
© Inter IKEA Systems B.V. 2017
21552
AA-1894886-3
Download PDF

advertising