Electrolux | EOC4440AAK | User manual | Electrolux EOC4440AAW Brugermanual

Electrolux EOC4440AAW Brugermanual
EOC4440
................................................ .............................................
DA OVN
BRUGSANVISNING
2
NL OVEN
GEBRUIKSAANWIJZING
26
2
www.electrolux.com
INDHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
OM SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIKKERHEDSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FØR IBRUGTAGNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
URFUNKTIONSTASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
EKSTRAFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
HVIS NOGET GÅR GALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel
erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så
uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.electrolux.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
3
1. OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar,
hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med
apparatet til eventuel fremtidig brug.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
ADVARSEL
Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de overvåges af en voksen eller en
person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballagen utilgængeligt for børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet,
mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.
• Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at
du aktiverer den.
• Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden
overvågning.
1.2 Generelt om sikkerhed
• Apparatet må kun installeres af en sagkyndig, og det
samme gør sig gældende for kabeludskiftningen.
• Apparatet bliver varmt indvendigt, når det er i brug.
Undlad at røre ved apparatets indvendige varmelegemer. Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fade ud eller sætte dem i.
• Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
4
www.electrolux.com
• Tag stikket ud inden vedligeholdelse.
• Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
• Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske
rensning. Tag alle dele ud af ovnen.
• Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
• Se efter, at der er slukket for komfuret, inden pæren
skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød.
2.
SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL
Apparatet må kun installeres af en
sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
• Følg den medfølgende brugsanvisning.
• Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.
• Apparatet må aldrig trækkes i håndtaget.
• Mindsteafstanden til andre apparater og
enheder skal overholdes.
• Sørg for, apparatet er installeret under
og opad stabile køkkenelementer.
• Apparatets sider skal stå ved siden af
apparater eller enheder med samme
højde.
Tilslutning, el
ADVARSEL
Risiko for brand og elektrisk stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres
af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis
det ikke er tilfældet, skal du kontakte en
elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og ledningen. Kontakt det lokale servicecenter eller en elektriker, hvis en beskadiget ledning skal udskiftes.
• Elledninger må ikke kommer i berøring
med apparatets låge, især når lågen er
varm.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførte og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden
værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
DANSK
• Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres med
et isolationsudstyr, så forbindelsen til
lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm.
• Luk ovnlågen helt, inden du forbinder
apparatet til nettet.
2.2 Brug
ADVARSEL
Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller eksplosion.
• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke
er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter hver brug.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, mens apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand.
• Belast ikke lågen, når den er åben.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Hold altid apparatets låge lukket, når
apparatet er i brug.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af
ingredienser med alkohol kan medføre,
at der dannes en blanding af alkohol og
luft.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme i
nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
5
ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af apparatet.
• Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkte på apparatets bund.
– læg ikke aluminiumfolie direkte på apparatets bund.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå i
apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer ribberne.
• Farveændring af emaljen forringer ikke
apparatets ydeevne. Det er ikke en fejl,
men en naturlig følge af at produktet
har været i brug.
• Brug en dyb bradepande til fugtige kager. Frugtsaft kan lave pletter, som ikke
kan fjernes.
2.3 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL
Risiko for personskade, brand eller skade på apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der
er risiko for, at ovnglasset går i stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er beskadiget. Kontakt servicecentret.
• Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Lågen er tung!
• Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet.
• Rester af fedt eller mad i apparatet kan
skabe brand.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalliske genstande.
• Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på emballagen.
6
www.electrolux.com
• Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant) med nogen form for rengøringsmiddel.
Pyrolytisk rensning
ADVARSEL
Risiko for forbrænding.
• Før du udfører en pyrolytisk selvrensning eller første ibrugtagning, skal du
først tage følgende ud af ovnen:
– Alle madlavningsrester, pletter fra olie
eller fedt / belægninger.
– Alle udtagelige genstande (inkl. riste,
ovnribber osv., der fulgte med produktet), herunder evt. alle slip-let gryder, pander, bakker, redskaber osv.
• Læs omhyggeligt alle anvisninger til pyrolytisk rensning.
• Hold børn væk fra apparatet, mens den
pyrolytiske rensning er i gang. Apparatet bliver meget varmt.
• Pyrolytisk rensning sker ved en høj temperatur, der kan frigive dampe fra madlavningsrester og produktionsmaterialet,
hvorfor forbrugerne på det kraftigste rådes til at:
– Sørge for god udluftning under og efter hver pyrolytisk rensning.
– Sørge for god udluftning under og efter første ibrugtagning med maksimal
temperatur.
– Dyr (især fugle) skal flyttes til et område med god udluftning og må ikke
være i nærheden af apparatet under
og efter den pyrolytiske rensning og
første ibrugtagning med maksimal
temperatur.
• I modsætning til alle mennesker kan
visse fugle og krybdyr være ekstremt
følsomme over for potentielle dampe,
der udsendes under rensning af alle pyrolytiske ovne.
• Små kæledyr kan også være meget følsomme over for lokale temperaturændringer i nærheden af alle pyrolytiske
ovne, når den pyrolytiske selvrensning
er i gang.
• Slip-let overflader på gryder, pander,
bakker, redskaber osv. kan blive beskadiget af pyrolytisk rensning ved høj temperatur i alle pyrolytiske ovne og kan
også udgøre en kilde til skadelige dampe af lavt niveau.
• Dampe fra alle pyrolytiske ovne / madlavningsrester, som beskrevet, er ikke
skadelige for mennesker, herunder
spædbørn eller personer med fysiske lidelser.
2.4 Indvendig belysning
• Den type ovnpære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun beregnet til husholdningsapparater. Det
må ikke bruges til anden belysning.
ADVARSEL
Risiko for elektrisk stød.
• Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes fra lysnettet.
• Brug kun pærer med samme specifikationer.
2.5 Bortskaffelse
ADVARSEL
Risiko for personskade eller kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.
DANSK
7
3. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3 Termostatknap
3
4 Grill
5 Ovnpære
6 Blæser
5
4
8
3
2
4
7 Mærkeplade
5
8 Ristpositioner
6
1
7
1 Funktionsvælger, ovn
3.1 Ovntilbehør
• Grillrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
• Grill / bradepande
Til bagning og stegning, eller som drypbakke til opsamling af fedt.
2 Elektronisk programur
4. FØR IBRUGTAGNING
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
tiden. Senere gemmes den nye tid
automatisk efter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tid.
4.1 Rengøring før ibrugtagning
• Fjern alt tilbehør og de udtagelige ovnribber fra ovnen (hvis relevant).
• Gør apparatet rent, inden du tager det i
brug.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
4.2 Indstilling af aktuel tid
Ændring af den aktuelle tid
Den aktuelle tid kan kun ændres,
når apparatet er slukket.
en eller flere gange, indtil lamTryk på
pen for aktuel tid
blinker i displayet. Se
under "Indstilling af aktuel tid" for at indstille den nye tid.
Displayet viser
og 12:00. 12 blinker.
1. Tryk på + eller - for at indstille de korrekte timer.
4.3 Forvarmning
2.
Tryk på
for at bekræfte. Det er kun
nødvendigt, første gang du indstiller
tiden. Senere gemmes den nye tid
automatisk efter 5 sekunder.
1.
og den indstilleDisplayet viser
de time. 00 blinker.
Tryk på + eller - for at indstille de korrekte minutter.
3.
3.
4.
Tryk på
for at bekræfte. Det er kun
nødvendigt, første gang du indstiller
Forvarm det tomme apparat for at brænde det tiloversblevne fedt af.
2.
Vælg funktionen
og maks. temperatur.
Lad apparatet være tændt i 45 minutter.
Vælg funktionen
og maks. temperatur.
4. Lad apparatet være tændt i 15 minutter.
Tilbehøret kan blive varmere end normalt.
Apparatet kan udsende lugt og røg. Det
8
www.electrolux.com
er normalt. Sørg for, at der er tilstrækkelig
luftstrømning.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
Tryk på funktionsvælgeren for at bruge
apparatet. Funktionsvælgeren kommer
ud.
2.
3.
Drej temperaturvælgeren for at indstille temperaturen.
For at deaktivere apparatet skal du
dreje knappen for den øverste ovns
funktioner til SLUK-positionen.
5.1 Aktivering og deaktivering af
apparatet
1.
Drej knappen for ovnfunktioner hen til
en ovnfunktion.
5.2 Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Egnet til
Slukket position
(Off)
Apparatet er slukket.
Varmluft
Til samtidig stegning eller stegning/bagning af mad, der
skal have samme tilberedningstemperatur, på flere riste,
uden at de forskellige retter får afsmag af hinanden.
Over- undervarme
Til bagning og stegning på én ovnrille. Øverste og nederste varmelegemer er tændt samtidigt.
Lille grill
Til grillstegning af flade madvarer i små mængder, midt
på risten. Til at lave toastbrød.
Stor grill
Til grillstegning af flade madvarer i store mængder. Til at
lave toastbrød. Hele grillelementet er tændt.
Turbogrill
Til at tilberede store stykker kød. Her arbejder grillelementet og varmtluftsblæseren efter hinanden, så den
varme luft cirkulerer rundt om retterne i ovnen.
Undervarme
Til bagning af kager med sprød bund eller skorpe. Kun
det nederste varmelegeme er tændt.
Kød
Til nænsom stegning af meget magert og mørt kød.
Hold varm
Til at holde maden varm.
Optøning
Til optøning af dybfrost.
Pyrolyse
Til at rense ovnen. Den høje temperatur brænder resterende snavs. Det kan du efterfølgende fjerne med en
klud, når apparatet er koldt.
DANSK
9
5.3 Visning
1 Timer
7
1
2
3
2 Opvarmnings/restvarmeindikator
3 Vandtank (kun udvalgte modeller)
4 Termometer (kun udvalgte modeller)
5 Elektronisk lågelås (kun udvalgte mo-
deller)
6 Timer/minutter
7 Urfunktionstaster
7
6
5
4
5.4 Knapper
Knap
Funktion
Ur
,
Forløb
Indstilling af urfunktionen.
Minus, plus
Til indstilling af tiden.
5.5 Opvarmnings/
restvarmeindikator
Hvis du aktiverer en ovnfunktion, tændes
bjælkerne i displayet
én ad gangen.
Bjælkerne viser, at ovntemperaturen stiger
eller falder.
Når der slukkes for apparatet, viser displayet restvarmeindikatoren
, hvis temperaturen i ovnen er over 40 °C. Drej temperaturvælgeren til venstre eller højre for
at vise ovntemperaturen i displayet.
6. URFUNKTIONSTASTER
Symbol
Funktion
Minutur
Forløb
Bruges til at indstille en nedtælling.
Aktuel tid
Bruges til at indstille, ændre eller kontrollere det aktuelle
klokkeslæt. Se "Indstilling af aktuel tid".
Varighed
Til indstilling af hvor længe apparatet skal være tændt.
Indstil først en ovnfunktion, før du indstiller denne funktion.
Sluttid
Til indstilling af, hvornår der slukkes for apparatet. Indstil
først en ovnfunktion, før du indstiller denne funktion. Du
kan bruge Varighed og Slut tid samtidigt (Udskudt tid) til
at indstille tiden, når apparatet skal tændes og derefter
slukkes.
Tryk på
gentagne gange for at
ændre urfunktionen.
Tryk på
for at bekræfte urfunktionernes indstillinger, eller vent 5
sekunder for at få indstillingen bekræftet automatisk.
10 www.electrolux.com
6.1 Indstilling af Varighed eller
Sluttid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tryk på
en eller flere gange, indtil
symbolet
eller
blinker i displayet.
Tryk på + eller - for at indstille minutter.
Tryk på
for at bekræfte.
Tryk på + eller - for at indstille timer.
Tryk på
for at bekræfte.
Når den indstillede tid er nået, vises
eller
, og den indstillede tid
blinker. Der udsendes et lydsignal i to
minutter. Apparatet slukkes. Tryk på
en vilkårlig knap, eller åbn apparatets
låge for at afbryde lydsignalet.
Hvis du trykker på knappen
,
mens du indstiller tiden for Varighed
, skifter apparatet til indstillingstilstand for funktionen Sluttid
.
6.2 Indstilling af minuturet
Bruges til at indstille en nedtælling. Der
kan højst vælges 23 timer og 59 minutter.
Denne funktion har ikke indflydelse på ovnen. Minuturet kan aktiveres på et vilkårligt tidspunkt, også hvis apparatet er slukket.
1.
2.
3.
4.
Tryk på
en eller flere gange, indtil
, og 00 blinker i displayet.
Tryk på + eller - for at indstille minuturet. Først beregnes tiden i minutter og
sekunder. Når tiden, du indstiller, er
over 60 minutter, vises symbolet
på displayet. Apparatet beregner derefter tiden i timer og minutter.
Minuturet starter automatisk efter 5
sekunder.
Når den indstillede tid er gået, udsendes et lydsignal i to minutter. 00:00
and
blinker i displayet. Tryk på en
vilkårlig knap for at slå signalet fra.
Hvis du indstiller minuturet, når
funktionen Varighed
eller Slut
tid
er aktiveret, tændes symbolet
i displayet.
6.3 Optællingstimer
Brug optællingstimeren til at holde øje
med, hvor længe ovnen er tændt. Den aktiveres, når ovnen begynder at varme.
Tryk på og hold + og - nede for at nulstille
optællingstimeren. Timeren begynder at
tælle op.
Optællingstimeren kan ikke bruges, når funktionen Varighed
eller Slut tid
er aktiveret.
7. EKSTRAFUNKTIONER
7.1 Børnesikring
Når børnesikringen er slået til, kan ovnen
ikke betjenes. Dette sikrer, at børn ikke
ved et uheld tænder for apparatet.
Sådan aktiveres og deaktiveres
børnesikringen:
1. Undlad at vælge ovnfunktion.
2.
3.
Tryk på og hold
og + nede samtidigt i 2 sekunder.
Der udsendes et lydsignal. SAFE og
tændes/slukkes i displayet (når
børnesikringen aktiveres eller deaktiveres).
Hvis ovnen har "Pyrolytisk rensning" er lågen låst.
SAFE og
tændes i displayet,
når du drejer eller trykker på en
knap.
7.2 Automatisk slukning
Af sikkerhedsmæssige årsager slukkes
apparatet automatisk efter nogen tid:
• Hvis der er aktiveret en ovnfunktion.
• Hvis ovntemperaturen ikke ændres.
Ovntemperatur
Slukningstid
30 -115 °C
12.5 t
120 - 195 °C
8.5 t
DANSK
Ovntemperatur
Slukningstid
200 - 245 °C
5.5 t
250 - maks. °C
3.0 t
Tryk på en vilkårlig knap efter en automatisk slukning for at tænde for apparatet
igen.
Automatisk slukning fungerer med
alle ovnfunktioner, bortset fra Lys,
Varighed, Slut tid og Udskudt tid.
11
tets overflader kølige. Hvis du slukker for
apparatet, kører køleblæseren videre, indtil temperaturen i apparatet er faldet.
7.4 Sikkerhedstermostat
Forkert betjening af apparatet eller defekte
komponenter kan medføre farlig overopvarmning. For at hindre dette er ovnen
forsynet med en sikkerhedstermostat,
som afbryder strømforsyningen. Når temperaturen er faldet, tændes ovnen automatisk igen.
7.3 Køleblæser
Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren automatisk for at holde appara-
8. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
• Ovnen har ribber i fem niveauer. Tæl
ribberne fra bunden af apparatet.
• Ovnen har et specielt system, der cirkulerer luften og konstant genbruger dampen. Med dette system er det muligt at
bruge damp ved tilberedningen, så maden bliver mør indvendig og sprød på
overfladen. Det mindsker tilberedningstiden og energiforbruget.
• Dampen kan sætte sig som fugt i apparatet eller på ovnruderne. Det er normalt. Stå altid på afstand af apparatet,
når du åbner dets låge under tilberedning. Tænd apparatet 10 minutter inden
tilberedning for at mindske kondenseringen.
• Tør fugt væk, hver gang du har brugt
apparatet.
• Stil ikke genstandene direkte på apparatets bund, og dæk ikke nogen af dets
dele med alufolie, når du tilbereder
mad. Dette kan ændre stege-/bageresultaterne og beskadige emaljen.
8.1 Bagning af kager
• Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af
bagetiden er gået.
• Hvis du bruger to bageplader på samme tid, bør der være en tom rille mellem
dem.
• Funktionen over- og undervarme på
standardtemperaturen er ideelt til brød.
8.2 Tilberedning af kød og fisk
• Brug en bradepande til mad med meget fedt for at forhindre, at ovnen får
pletter, der ikke kan fjernes.
• Lad kødet stå i ca. 15 minutter inden
udskæring, så saften ikke siver ud.
• Tilføj lidt vand i bradepanden for at forhindre for meget røg i ovnen under
stegning. Tilføj vand, hver gang det tørrer ud, for at forhindre røgkondensation.
8.3 Tilberedningstider
Tilberedningstiderne afhænger af madvarens type, konsistens og volumen.
Hold øje med ydelsen i starten, når du laver lav mad. Find de bedste indstillinger
(varmetrin, tilberedningstid, etc.) til dit kogegrej, dine opskrifter og mængderne, når
du bruger dette apparat.
12 www.electrolux.com
8.4 Stegetabel
KAGER
Over/under varme
Varmluft
TilbeTem- rednings- Bemærkninger
pera- tid [min.]
tur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Pisket dej
2
170
3
160
45 - 60
I en kageform
Mørdej
2
170
3
160
20 - 30
I en kageform
Kvargkage
m. kærnemælk
1
170
1
160
70 - 80
I en 26 cm kageform på en
grillrist
Æblekage
(æbletærte)
2
170
2 (venstre
og højre)
160
80 - 100
I to 20 cm kageforme på en
grillrist1)
Strudel
3
175
2
150
60 - 80
På bageplade
Tærte m.
syltetøj
2
170
2 (venstre
og højre)
165
30 - 40
I en 26 cm kageform
Sukkerbrødskage
2
170
2
160
50 - 60
I en 26 cm kageform
Engelsk julekage/frugtkage
2
160
2
150
90 - 120
I en 20 cm kageform1)
Plumkage
1
175
2
160
50 - 60
I en brødform
MADVARE
1)
Små kager på én ribbe
3
170
3
140 150
20 - 30
På bageplade
Små kager på to ribber
-
-
2 og 4
140 150
25 - 35
På bageplade
Lagkagebunde/kagesnitter én ribbe
3
140
3
140 150
30 - 35
På bageplade
Lagkagebunde/kagesnitter - to
ribber
-
-
2 og 4
140 150
35 - 40
På bageplade
Marengs
3
120
3
120
80 - 100
På bageplade
Boller
3
190
3
180
15 - 20
På bageplade1)
Flødekager
3
190
3
170
25 - 35
På bageplade
DANSK
Over/under varme
Varmluft
TilbeTem- rednings- Bemærkninger
pera- tid [min.]
tur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Frugttærter
2
180
2
170
Fyldig frugtkage
1
160
2
150
Victoriakager
1
170
1
160
MADVARE
13
45 - 70
I en 20 cm kageform
110 - 120 I en 24 cm kageform
50 - 60
I en 20 cm kageform1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
BRØD OG PIZZA
Over/under varme
Varmluft
TilberedBemærkninningstid
ger
[min.]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Franskbrød
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 stk., 500
gr. 1 stk.1)
Rugbrød
1
190
1
180
30 - 45
I en brødform
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
På bageplade
eller i en bradepande1)
Boller
3
200
3
190
10 - 20
På bageplade1)
MADVARE
1) Forvarm i 10 minutter.
TÆRTER
Over/under varme
Varmluft
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
180
40 - 50
I en form
175
45 - 60
I en form
1
180
50 - 60
I en form1)
2
180 190
25 - 40
I en form1)
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Pastatærte
2
200
2
Grøntsagstærte
2
200
2
Quiche
1
180
Lasagne
2
180 190
MADVARE
14 www.electrolux.com
Over/under varme
MADVARE
Ovnrille
Cannelloni
2
Temperatur
[°C]
180 190
Varmluft
Ovnrille
2
Temperatur
[°C]
180 190
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
25 - 40
I en form1)
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
1) Forvarm i 10 minutter.
KØD
Over/under varme
Varmluft
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Oksekød
2
200
2
190
50 - 70
På en grillrist
Svin
2
180
2
180
90 - 120
På en grillrist
Kalvekød
2
190
2
175
90 - 120
På en grillrist
Roastbeef,
rød
2
210
2
200
50 - 60
På en grillrist
Roastbeef,
rosa
2
210
2
200
60 - 70
På en grillrist
Roastbeef,
gennemstegt
2
210
2
200
70 - 75
På en grillrist
Flæskebov
2
180
2
170
120 - 150
Med svær
Flæskeskank
2
180
2
160
100 - 120
To stk.
Lammekød
2
190
2
175
110 - 130
Kølle
Kylling
2
220
2
200
70 - 85
Hel
Kalkun
2
180
2
160
210 - 240
Hel
And
2
175
2
220
120 - 150
Hel
Gås
2
175
1
160
150 - 200
Hel
Kanin
2
190
2
175
60 - 80
Parteret
Hare
2
190
2
175
150 - 200
Parteret
Fasan
2
190
2
175
90 - 120
Hel
MADVARE
DANSK
15
FISK
Over/under varme
Varmluft
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
175
40 - 55
3 - 4 fisk
175
35 - 60
4 - 6 fileter
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Bækørred/
havrude
2
190
2
Tun/laks
2
190
2
MADVARE
8.5 Lille grill
Opvarm den tomme ovn i 3 minutter før madlavning.
Mængde
MADVARE
Lille grill
Tilberedningstid
[min.]
Stykker
[g]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
1. side
2. side
Tournedos
4
800
4
maks.
12 - 15
12 - 14
Oksesteaks
4
600
4
maks.
10 - 12
6-8
Pølser
8
-
4
maks.
12 - 15
10 - 12
Svinekotelet
4
600
4
maks.
12 - 16
12 - 14
Kylling (i halve)
2
1000
4
maks.
30 - 35
25 - 30
Kebab
4
-
4
maks.
10 - 15
10 - 12
Kyllingebryster
4
400
4
maks.
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
600
4
maks.
20 - 30
-
Fiskefilet
4
400
4
maks.
12 - 14
10 - 12
Sandwiches
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Toastbrød
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
8.6 Turbogrill
Oksekød
MADVARE
Mængde
Ovnrille
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Roastbeef eller filet, rød
pr. cm i tykkelsen
1 eller 2
190 - 200 1)
5-6
Roastbeef eller filet, rosa
pr. cm i tykkelsen
1 eller 2
180 - 190 1)
6-8
Roastbeef eller filet, gennemstegt
pr. cm i tykkelsen
1 eller 2
170 - 180 1)
8 - 10
16 www.electrolux.com
1) Forvarm ovnen.
Svin
Mængde
Ovnrille
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Bov, nakkekam,
skinkesteg
1-1,5 kg
1 eller 2
160 - 180
90 - 120
Kotelet, ribbenssteg
1-1,5 kg
1 eller 2
170 - 180
60 - 90
Farsbrød
750 g - 1 kg
1 eller 2
160 - 170
50 - 60
Svineskank (forkogt)
750 g - 1 kg
1 eller 2
150 - 170
90 - 120
Tid (min.)
MADVARE
Kalvekød
MADVARE
Kalvesteg
Mængde
Ovnrille
Temperatur
(°C)
1 kg
1 eller 2
160 - 180
90 - 120
1,5-2 kg
1 eller 2
160 - 180
120 - 150
MADVARE
Mængde
Ovnrille
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Lammekølle,
lammesteg
1-1,5 kg
1 eller 2
150 - 170
100 - 120
Lammeryg
1-1,5 kg
1 eller 2
160 - 180
40 - 60
MADVARE
Mængde
Ovnrille
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Udskåret fjerkræ
200 - 250 g /
stk.
1 eller 2
200 - 220
30 - 50
Fjerkræ, halveret
400 - 500 g /
stk.
1 eller 2
190 - 210
35 - 50
Kylling, poulard
1-1,5 kg
1 eller 2
190 - 210
50 - 70
And
1,5-2 kg
1 eller 2
180 - 200
80 - 100
Gås
3,5-5 kg
1 eller 2
160 - 180
120 - 180
Kalkun
2,5-3,5 kg
1 eller 2
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4-6 kg
1 eller 2
140 - 160
150 - 240
Kalveskank
Lammekød
Fjerkræ
DANSK
17
Fisk (dampet)
MADVARE
Hel fisk
Mængde
Ovnrille
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
1-1,5 kg
1 eller 2
210 - 220
40 - 60
8.7 Optøning
MADVARE
[g]
Optøningstid
[min]
Efteroptøning
[min]
Bemærkninger
Kylling
1000
100 - 140
20 - 30
Læg en underkop med
bunden opad i en spisetallerken; læg kyllingen på den. Vendes
undervejs.
Kød
1000
100 - 140
20 - 30
Vendes undervejs.
Kød
500
90 - 120
20 - 30
Vendes undervejs.
Ørred
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
300
30 - 40
10 - 20
-
Smør
250
30 - 40
10 - 15
-
Fløde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Fløden kan godt piskes, selv om der er enkelte frosne klumper i
den.
Kage
1400
60
60
-
9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
• Aftør apparatets front med en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
• Metalflader rengøres med et almindeligt
rengøringsmiddel.
• Rengør altid ovnrummet efter brug. Så
kan du lettere få snavset af, og det
brænder ikke fast.
• Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
• Rengør alt tilbehør efter hver brug og
lad det tørre. Brug en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
• Hvis du har non-stick tilbehør: Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skarpe
genstande eller en opvaskemaskine til
rengøring. Det kan ødelægge non-stick
belægningen.
Tilbehør af rustfrit stål eller
aluminium:
Rengør kun ovnlågen med en våd
svamp. Tør efter med en blød
klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller slibende midler. De kan beskadige
ovnens udvendige flader. Brug
samme fremgangsmåde til at rengøre ovnens betjeningspanel.
18 www.electrolux.com
9.1 Pyrolytisk rensning
ADVARSEL
Appareatet bliver meget varmt.
Der er risiko for forbrænding.
BEMÆRK
Hvis der er installeret en kogesektion med apparatet, må den ikke
bruges samtidigt med den pyrolytiske rensning. Det kan skade apparatet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fjern de udtagelige ribber, hvis de
stadig er i ovnen, og tilbehøret fra ovnen. Se "Fjernelse af ribber".
BEMÆRK
Lad ikke de udtagelige ribber blive
i apparatet under pyrolytisk rensning. Der er risiko for skader.
Fjern groft snavs med håndkraft.
Luk til sidst ovnlågen.
Påmindelse om rengøring
For at minde dig om, at der skal udføres
pyrolytisk rensning, blinker PYR i displayet i 10 sekunder, efter hver gang der tændes og slukkes for apparatet.
Påmindelsen om rengøring slukkes:
• Når der er udført pyrolytisk rensning
• Hvis du trykker på + og - samtidigt,
mens PYR blinker i displayet.
9.2 Ovnpære
ADVARSEL
Vær forsigtig, når du skifter ovnpæren. Der er fare for elektrisk
stød!
Før du skifter ovnpære:
• Sluk for ovnen.
• Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller
sluk på gruppeafbryderen.
Den pyrolytiske rensning kan ikke
starte, hvis ovnlågen står åben.
Vælg pyrolytisk rensning. Se "Ovnfunktioner".
Når
blinker, skal du trykke på +
eller - for at vælge den ønskede procedure:
– P1 – hvis ovnen ikke er meget
snavset. Proceduren varer 1 t.
– P2 – hvis ovnen er mere snavset.
Proceduren varer 1 t 30 min.
Tryk på
for at starte proceduren.
Funktionen Sluttid kan bruges til at
udskyde starten på rensningen.
Når ovnen har nået den forudindstillede temperatur, låses ovnlågen. Symog bjælkerne på varmeindibolet
katoren vises i displayet.
Drej knappen for ovnfunktioner til
sluk-positionen for at stoppe den
pyrolytiske rensning, før den er
færdig.
Når pyrolysen er slut, vises klokkeslættet i
displayet. Ovnlågen forbliver låst. Når apparatet er kølet af, lyder der et signal, og
ovnlågen kan igen åbnes.
Pæren er slukket under pyrolytisk
rensning.
Læg en klud i bunden af ovnen for
at beskytte ovnpæren og dækglasset.
Hold altid halogenpæren med en
klud for at forhindre fedtrester i at
brænde fast på pæren.
1.
2.
3.
4.
Drej dækglasset mod uret for at fjerne
det.
Gør glasset rent.
Udskift ovnpæren med en tilsvarende
pære, der er varmefast op til 300 °C.
Brug en ovnpære af samme type.
Montér dækglasset.
9.3 Rengøring af ovnlåge
Ovnlågen har fire ovnglas. Du kan fjerne
ovnlågen og de indvendige ovnglas for at
rengøre dem.
BEMÆRK
Brug ikke apparatet uden ovnglasset.
Ovnlågen kan smække i, hvis du
prøver at fjerne ovnglassene,
mens ovnlågen sidder på.
DANSK
Aftagning af ovnlåge og ovnglas
1.
2.
Åbn lågen helt, og find hængslet i lågens højre side.
Tryk på stramningskomponenten,
indtil den trækker sig tilbage.
3.
Hold den nedtrykkede komponent
med den ene hånd. Brug en skruetrækker med den anden hånd for at
løfte og dreje det højre hængsels
arm.
4.
Find hængslet i lågens venstre side.
19
20 www.electrolux.com
5.
Løft armen på det venstre hængsel,
og drej den.
6.
Sæt ovnlågen i første åbne position
(halvvejs). Træk den så fremad, og
tag den ud af lejerne.
7.
Læg døren på et fast underlag, med
et blødt stykke stof under.
8.
Udløs låsesystemet, så ovnglassene
kan tages ud.
DANSK
9.
21
Drej de to holdere 90°, og tag dem
ud af deres leje.
90°
10. Løft forsigtigt (trin 1) og fjern (trin 2)
ovnglassene ét ad gangen. Start fra
det øverste glas.
11. Rengør ovnglassene med vand og
sæbe. Tør ovnglassene forsigtigt.
1
2
Isætning af låge og ovnglas
A
B
C
Efter rengøringen sættes ovnglas og ovndør på plads. Udfør ovennævnte trin i
modsat rækkefølge.
Sørg for at sætte ovnglassene (A, B og C)
på plads i den rigtige rækkefølge. Det
midterste glas (B) har en dekoreret ramme. Grafikken skal vende mod lågens indvendige side. Kontroller efter isætningen,
at overfladen af ovnglassets ramme (B) ikke er ru, når du rører ved den.
Sørg for at sætte det øverste glas rigtigt i
lejerne.
22 www.electrolux.com
10. HVIS NOGET GÅR GALT
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Ovnen bliver ikke varm.
Apparatet er deaktiveret.
Tænd for apparat.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret. Se "Indstilling
af klokkeslæt".
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Automatisk slukning er
aktiveret.
Se under "Automatisk
slukning".
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktiveret.
Se under "Deaktivering af
børnesikringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen på husets eltav- Kontroller sikringerne.
le (sikringsboks) er gået.
Kontakt en autoriseret installatør, hvis sikringen
går mere end én gang.
Ovnpæren tænder ikke.
Ovnpæren er defekt.
Udskift pæren.
Pyrolyse starter ikke. Displayet viser C3.
Lågen er ikke lukket helt,
eller lågelåsen er defekt.
Luk ovnlågen helt.
Displayet viser F102.
Lågen er ikke lukket helt,
eller lågelåsen er defekt.
1.
2.
3.
Luk ovnlågen helt.
Sluk for apparatet
med ejendommens/
husets sikring, eller
slå relæet på tavlen
fra, og tænd igen.
Kontakt det lokale
servicecenter, hvis
F102 igen vises i displayet.
DANSK
Problem
Ovnen bliver ikke varm.
Displayet viser Demo.
Mulige årsager
Afhjælpning
Demo-funktionen er aktiveret.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Displayet viser en fejlkoDer er en elektronisk fejl.
de, der ikke står på listen.
1.
2.
Der samler sig damp og
kondensvand på maden
og i ovnrummet.
Maden har stået for længe i ovnen.
Kontakt forhandleren eller servicecentret,
hvis du ikke selv kan løse problemet.
Sluk for apparatet.
Tryk og hold +-knappen nede.
Drej ovnens funktionsvælger til den første funktion, når der
udsendes et lydsignal. Demo blinker i
displayet.
Drej ovnens funktionsvælger til sluk-positionen.
Slip knappen +.
Drej temperaturvælgeren med uret i tre
sekunder. Der udsendes et lydsignal tre
gange. Demo-funktionen er deaktiveret.
Sluk for apparatet
med ejendommens/
husets sikring, eller
slå relæet på tavlen
fra, og tænd igen.
Kontakt servicecentret, hvis displayet viser den samme fejlkode igen.
Lad ikke maden stå i ovnen længere end 15 - 20
minutter efter tilberedningen.
De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet er
placeret på apparatets frontramme.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
11. INSTALLATION
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
23
24 www.electrolux.com
11.1 Indbygning
11.2 Elektrisk installation
548
558
20
ADVARSEL
Kun en kvalificeret person må
foretage den elektriske installation.
Producenten påtager sig intet ansvar, hvis forholdsreglerne i kapitlet "Om sikkerhed" ikke følges.
573
589
Apparatet er kun forsynet med en netledning.
11.3 Kabel
594
Tilgængelige tilslutningskabler til installation eller udskiftning: H07 RN-F, H05 RN-F,
H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90),
H05 BB-F.
For kablets tværsnit se tilsluttet effekt i alt
(på typeskiltet) og tabellen:
5
Tilsluttet effekt i alt
590
min. 550
20
min. 560
Kablets tværsnit
maks. 1380 W
3 x 0,75 mm²
maks. 2300 W
3 x 1 mm²
maks. 3680 W
3 x 1,5 mm²
Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2
cm længere end fase- og nulkabler (blå
og brune kabler).
600
min. 550
20
min. 560
A
B
DANSK
25
12. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
.
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge
affald af elektriske og elektroniske
apparater. Kasser ikke apparater, der er
, sammen med
mærket med symbolet
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
26 www.electrolux.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VEILIGHEIDSINFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOOR HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KLOKFUNCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXTRA FUNCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
28
31
31
32
34
35
36
42
47
49
WE DENKEN AAN U
Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele
ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult
krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.electrolux.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
27
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een
foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht
staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is
heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging,
raden wij aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
• Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren en de kabel vervangen.
• Van binnen wordt het apparaat heet als het in werking
is. Raak de verwarmingselementen in het apparaat niet
aan. Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires
of kookgerei te plaatsen of verwijderen.
28 www.electrolux.com
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
• Zet de stroomtoevoer uit alvorens onderhoud te plegen.
• Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe
metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.
• Overtollige voedselresten moeten verwijderd worden alvorens de pyrolytische reiniging te starten. Verwijder alle onderdelen van de oven.
• Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
• Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat
u de lamp vervangt om elektrische schokken te voorkomen.
2.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Trek het apparaat nooit aan de handgreep van zijn plaats.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.
• De zijkanten van het apparaat moeten
naast apparaten of units staan van dezelfde hoogte.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Neem contact op met
de service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te
vervangen.
Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat,
met name niet als deze heet is.
De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat
moet een contactopening hebben met
een minimale breedte van 3 mm.
Sluit de ovendeur volledig voordat u het
apparaat aansluit op de elektriciteit.
2.2 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel, brandwonden,
elektrische schokken of een explosie.
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
29
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na gebruik uit.
• Wees voorzichtig met het openen van
de deur van het apparaat als het apparaat aan staat. Er kan hete lucht ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.
• Oefen geen kracht uit op een geopende
deur.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Houd de deur van het apparaat altijd
dicht als het apparaat in werking is.
• Open de deur van het apparaat voorzichtig. Als u alcoholische toevoegingen
gebruikt, kan er alcohol-luchtmengsel
ontstaan.
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
• Om schade of verkleuring van het
emaille te voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere voorwerpen direct op de bodem van het apparaat.
- leg geen aluminiumfolie op de bodem
van het apparaat.
- Plaats geen water direct in het hete
apparaat.
- Haal vochtige schotels en eten uit het
apparaat als u klaar bent met koken.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen of
bevestigen van accessoires.
• Verkleuring van het email heeft geen
ongewenst effect op de werking van
het apparaat. Dit is geen defect dat
geldt voor het recht op garantie.
• Gebruik een diepe braadpan voor vochtige taarten. Fruitsappen kunnen permanente vlekken maken.
30 www.electrolux.com
2.3 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, brand en schade aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld. Er bestaat een risico dat de glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem contact
op met de service-afdeling.
• Wees voorzichtig bij het verwijderen van
de deur uit het apparaat. De deur is
zwaar!
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Resterend vet of voedsel in het apparaat kan brand veroorzaken.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• Raadpleeg als u een ovenspray gebruikt eerst de aanwijzingen op de verpakking.
• Reinig niet het katalytisch emaille (indien
van toepassing) met een schoonmaakmiddel.
Pyrolytische reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brandwonden.
• Voordat u de pyrolytische zelfsreinigingsfunctie of de functie Het eerste
gebruik uitvoert, moet u eerst de volgende items uit de binnenkant oven
verwijderen:
– Eventueel grote hoeveelheden etensresten, olie of gemorst vet / afzetttingen
– Eventueel verwijderbare objecten (inclusief plateaus, zijrails, etc., die met
het product zijn meegeleverd), in het
bijzonder potten en pannen met antiaanbaklaag, ovenroosters, kookgerei,
etc.
• Lees zorgvuldig alle instructies voor pyrolytische reiniging.
• Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als de pyrolytische reiniging in
werking is. Het apparaat wordt zeer
heet.
• Pyrolytische reiniging wordt uitgevoerd
onder hoge temperaturen waarbij er
rook van kookresten en constructiematerialen kan komen. Daarom gelden de
volgende aanbevelingen voor consumenten:
– Zorg voor goede ventilatie tijdens en
na elke pyrolytische reiniging.
– Zorg tijdens en na het eerste gebruik
bij maximumtemperatuur voor voldoende verluchting.
– Houd huisdieren (met name vogels)
uit de buurt van het apparaat tijdens
en na de pyrolytische reiniging en gebruik eerst een programma bij maximale temperatuur in een goed geventileerde ruimte.
• In tegenstelling tot mensen, kunnen bepaalde vogels en reptielen zeer gevoelig
zijn voor mogelijke rookgassen die tijdens het reinigingsproces van alle pyrolytische ovens worden uitgestoten.
• Kleine huisdieren kunnen ook zeer gevoelig zijn voor de plaatselijke temperatuurwijzigingen in de nabijheid van alle
pyrolytische ovens wanneer de pyrolytische reiniging in werking is.
• Anti-aanbaklagen in potten en pannen,
schalen, keukengerei, enz. kunnen worden beschadigd door de hoge temperatuur van het pyrolytische reinigingsproces van alle pyrolytische ovens en
kunnen mogelijk ook kleine hoeveelheden schadelijke gassen veroorzaken.
• Rookgassen die vrijkomen uit alle pyrolytische ovens / kookresten zoals beschreven, zijn niet schadelijk voor mensen, inclusief zuigelingen of personen
met medische aandoeningen.
2.4 Binnenverlichting
• De gloeilampen of halogeenlampen in
dit apparaat zijn uitsluitend bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke apparaten. Gebruik deze niet voor andere
doeleinden.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische schokken!
NEDERLANDS
• Voordat u het lampje vervangt, dient u
de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
31
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3 Knop voor de temperatuur
3
4 Grill
5 Ovenlampje
6 Ventilator
5
4
8
3
2
4
7 Typeplaatje
5
8 Rekstanden
6
1
7
1 Knop voor de ovenfuncties
2 Elektronische tijdschakelklok
3.1 Ovenaccessoires
• Bakrooster
Voor kookgerei, cake bakblikken en
braadvormen.
• Grill- / Braadpan
Voor braden en roosteren of als schaal
om vet op te vangen.
4. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Zie de veiligheidshoofdstukken .
4.1 Eerste reiniging
• Verwijder alle accessoires en verwijderbare inschuifrails (indien van toepassing).
• Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.
4.2 De dagtijd instellen
Op het display wordt
en 12:00 weergegeven. 12 knippert.
1. Druk op + of - om de juiste tijd in te
stellen.
2.
Zie het hoofdstuk "Onderhoud en
reiniging".
3.
Druk op
om te bevestigen. Dit is
alleen nodig de eerste keer dat u de
tijd instelt. Hierna wordt de nieuwe tijd
automatisch na vijf seconden opgeslagen.
en het ingeHet display toont
stelde uur. 00 knippert.
Druk op + of - om de juiste minuten in
te stellen.
32 www.electrolux.com
4.
Druk op
om te bevestigen. Dit is
alleen nodig de eerste keer dat u de
tijd instelt. Hierna wordt de nieuwe tijd
automatisch na vijf seconden opgeslagen.
Op het display verschijnt de nieuwe
tijd.
De dagtijd wijzigen
U kunt de dagtijd alleen wijzigen
als het apparaat uit staat.
1.
2.
Stel de functie
en de maximumtemperatuur in.
Laat het apparaat 45 minuten werken.
3.
Stel de functie
en de maximumtemperatuur in.
4. Laat het apparaat 15 minuten werken.
Accessoires kunnen heter worden dan
normaal. Het apparaat kan een vreemde
geur en rook afgeven. Dit is normaal. Zorg
dat er voldoende luchtcirculatie is.
drukken tot de weergave voor
Blijf op
knippert op het disde tijd van de dag
play. Voer de procedure "De dagtijd instellen" uit om de nieuwe tijd in te stellen.
4.3 Voorverwarmen
Verwarm het apparaat voor om het resterende vet weg te branden.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Zie de veiligheidshoofdstukken .
Om het apparaat te bedienen, moet u de
bedieningsknop indrukken. De bedieningsknop komt naar voren.
2.
3.
Draai de knop voor de temperatuur
om de temperatuur in te stellen.
Draai, om het apparaat uit te schakelen, de functieknop van de oven op
de uitstand.
5.1 Het apparaat aan- en
uitzetten
1.
Draai de knop voor de ovenfuncties
naar een ovenfunctie.
5.2 Ovenfuncties
Ovenfunctie
Applicatie
Uit-stand
Het apparaat staat uit.
Warme lucht
Voor het braden of braden en bakken van gerechten
waarvoor dezelfde bereidingstemperatuur nodig is, op
meer dan één roosterhoogte, zonder dat er smaken
worden overgebracht van het ene naar het andere gerecht.
NEDERLANDS
Ovenfunctie
Applicatie
Conventionele
functie (Boven
+ Onderwarmte)
Bakken en braden op 1 ovenniveau. De bovenste en
onderste verwarmingselementen worden tezelfdertijd ingeschakeld.
Grill
Voor het grillen van platte gerechten in kleine hoeveelheden in het midden van het rooster. Voor het maken van
toast.
Grill intens
Voor het grillen van platte gerechten in grote hoeveelheden. Voor het maken van toast. Het volledige grillelement wordt geactiveerd.
Circulatiegrill
Voor het bakken van grote stukken vlees. Het grillelement en de ventilator van de oven werken samen, zodat
de hetelucht rond de gerechten circuleert.
Onderwarmte
Voor het bakken van taarten met een knapperige bodem. Alleen het onderste verwarmingselement is in
werking.
Vlees
Voor het bereiden van erg mals, sappig gebraden voedsel.
Warmhouden
Om voedsel warm te houden.
Ontdooien
Voor het ontdooien van diepvriesvoedsel.
Pyrolyse
Om de oven schoon te maken. De hoge temperatuur
verbrandt het resterende vuil. U kunt het dan verwijderen met een doekjes wanneer het apparaat afgekoeld is.
5.3 Display
1 Timer
7
1
2
3
2 Opwarmen en restwarmte-indicatie
3 Waterreservoir (alleen geselecteerde
modellen)
4 Vleesthermometer (alleen geselecteerde modellen)
5 Deurvergrendeling (alleen geselecteerde modellen)
6 Uren/minuten
7
7 Klokfuncties
5.4 Toetsen
Toets
Functie
Klok
,
33
Minus, plus
Beschrijving
De klokfunctie instellen.
De tijd instellen.
6
5
4
34 www.electrolux.com
5.5 Opwarmen en restwarmteindicatie
Als u een ovenfunctie inschakelt, gaan de
balkjes op het display
een voor een
branden. De balkjes geven aan dat de
oventemperatuur toeneemt of afneemt.
Wanneer u het apparaat uitschakelt, geeft
het display de restwarmte aan
als de
temperatuur in de oven hoger is dan 40
°C. Draai de temperatuurknop naar links
of rechts om de oventemperatuur op het
display weer te geven.
6. KLOKFUNCTIES
Symbool
Functie
Kookwekker
Beschrijving
Voor het instellen van een afteltijd.
Dagtijd
Met deze functie kunt u de tijd regelen. Zie 'De dagtijd
instellen'.
Duur
Instellen hoe lang het apparaat in werking is. Stel eerst
een ovenfunctie in voordat u deze functie instelt.
Einde
Instellen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. Stel
eerst een ovenfunctie in voordat u deze functie instelt. U
kunt Duur en Einde gelijktijdig instellen om de tijd in te
stellen waarop het apparaat moet worden in- en uitgeschakeld.
Druk herhaaldelijk op
klokfunctie te wijzigen.
op een willekeurige knop of open de
deur om het geluid te stoppen.
om de
Als u op de knop
drukt terwijl u
de tijd instelt voor de Bereidings, gaat het apparaat naar
duur
de instelling van de functie Einde
.
Druk op
om de instellingen van
de klokfuncties te bevestigen of
wacht 5 seconden voordat de instelling automatisch wordt bevestigd.
6.1 De functie Bereidingsduur of
Einde instellen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Blijf op
drukken tot het symbool
of
op het display knippert.
Druk op + of - om de minuten in te
stellen.
Druk op
om te bevestigen.
Druk op + of - om de uren in te stellen.
Druk op
om te bevestigen.
Als de ingestelde tijd is verlopen,
knipperen het symbool
of
en
de ingestelde tijd. Er klinkt gedurende
twee minuten een geluidssignaal. Het
apparaat wordt uitgeschakeld. Druk
6.2 De kookwekker instellen
Gebruik de kookwekker voor het instellen
van een afteltijd. De maximale tijdsduur
die u in kunt stellen bedraagt 23 uur 59
minuten. Deze functie heeft geen invloed
op de werking van de oven. U kunt de
kookwekker op elk gewenst moment instellen, ook als het apparaat uit staat.
1.
2.
Druk steeds opnieuw op
tot
op
het display verschijnt en "00" knippert.
Druk op + of - om de kookwekker in
te stellen. Eerst wordt de tijd berekend in minuten en seconden. Als de
ingestelde tijd langer is dan 60 minuten, dan verschijnt het symbool
op het display. Het apparaat berekent
nu de tijd in uren en minuten.
NEDERLANDS
3.
4.
De kookwekker start automatisch na
vijf seconden.
Wanneer de ingestelde tijd is verlopen, klinkt er gedurende twee minuten een geluidssignaal. 00:00 en
knipperen op het display. Druk op
een toets om het signaal uit te zetten.
Als u de kookwekker instelt als
Bereidingsduur
of Einde
werken, dan gaat het symbool
branden op het display.
35
wordt onmiddellijk ingeschakeld wanneer
de oven begint met opwarmen.
Houd om de timer met optelfunctie te resetten + en - ingedrukt. De timer gaat
weer optellen.
U kunt de timer met optelfunctie
niet gebruiken als de functie Bereidingsduur
of Einde
werken.
6.3 Timer met optelfunctie
Gebruik de timer met optelfunctie om bij
te houden hoe lang de oven werkt. Deze
7. EXTRA FUNCTIES
7.1 Kinderslot
Wanneer het Kinderslot ingeschakeld is,
kunt u de oven niet bedienen. Dit om te
voorkomen dat kinderen het apparaat niet
per ongeluk in kunnen schakelen.
Inschakelen/uitschakelen van het
kinderslot:
1. Stel geen ovenfunctie in.
2.
3.
Houd
en + gelijktijdig ten minste 2
seconden ingedrukt.
Er klinkt een geluidssignaal. SAFE en
gaat aan of uit (wanneer u het kinderslot inschakelt/uitschakelt) op het
display.
Als de oven beschikt over de
functie voor pyrolysereiniging,
wordt de deur vergrendeld.
SAFE en
gaat aan op het display als u een schakelaar verdraait
of op een knop drukt.
7.2 Automatische uitschakeling
Het toestel schakelt zichzelf na enige tijd
uit om veiligheidsredenen:
• Als een ovenfunctie in werking is.
• Als u de oventemperatuur niet verandert
Oventemperatuur
Uitschakeltijd
instellen
30 -115 °C
12.5 h
120 - 195 °C
8.5 h
200 - 245 °C
5.5 h
250 - maximum
°C
3.0 h
Druk na een automatische uitschakeling
op een willekeurige knop om het toestel
opnieuw te activeren.
De automatische uitschakeling
werkt met alle ovenfuncties, behalve de binnenverlichting, bereidingsduur, einde en tijdsvertraging.
7.3 Koelventilator
Als het apparaat in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van het apparaat
koel te houden. Na het uitschakelen van
het apparaat blijft de ventilatie door werken totdat de temperatuur in het apparaat
is afgekoeld.
7.4 Veiligheidsthermostaat
Een onjuiste bediening van het apparaat
of defecte componenten kunnen gevaarlij-
36 www.electrolux.com
ke oververhitting veroorzaken. Om dit te
voorkomen is de oven voorzien van een
veiligheidsthermostaat die de stroomtoe-
voer onderbreekt. Zodra de temperatuur
is gedaald, wordt de oven automatisch
weer ingeschakeld.
8. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
• Het apparaat heeft vijf inzetniveaus. Tel
de inzetniveaus vanaf de bodem van
het apparaat.
• Het apparaat heeft een speciaal systeem dat de lucht circuleert en voor
doorlopende recycling van stoom zorgt.
Dankzij dit systeem is het mogelijk om
voedsel te bereiden in een atmosfeer
met stoom en worden de gerechten
zacht van binnen en knapperig van buiten. Bovendien worden de bereidingstijd en het energieverbruik tot een minimum beperkt.
• Vocht kan in het apparaat of op de glazen deurpanelen condenseren. Dit is
normaal. Ga altijd iets terug staan van
het apparaat als u de deur van het apparaat tijdens de werking opent. Om de
condens te verminderen, dient u het
apparaat 10 minuten te laten voorverwarmen.
• Veeg na elk gebruik het vocht van het
apparaat.
• Plaats geen voorwerpen direct op de
bodem van het apparaat en bedek de
bodem tijdens de bereiding niet met
aluminiumfolie. Dit kan de bakresultaten
veranderen en de emaillelaag beschadigen.
• Als u twee bakplaten tegelijkertijd gebruikt, dient u één niveau ertussen leeg
te laten.
• De functie Boven + onderwarmte is samen met de standaard temperatuur
ideaal voor het bakken van brood.
8.2 Voor de bereiding van vlees
en vis
• Gebruik een diepe bak voor erg vet
voedsel om te oven te behoeden voor
blijvende vetvlekken.
• Laat het vlees ongeveer 15 minuten
rusten voordat u het aansnijdt, zodat
het vleessap er niet uit stroomt.
• Om te veel rook tijdens het braden in
de oven te vermijden, kunt u een beetje
water in de lekbak gieten. Om rook te
vermijden, voegt u water toe wanneer
het is opgedroogd.
8.3 Bereidingstijden
De bereidingsduur is afhankelijk van het
soort voedsel, de samenstelling en het volume.
Houd in eerste instantie het bereidingsproces in de gaten. Zoek bij het gebruik
van dit apparaat de beste instellingen
(temperatuur, bereidingsduur, etc.) voor
uw kookgerei, recepten en hoeveelheden.
8.1 Voor de bereiding van gebak
• De ovendeur mag pas worden geopend
als driekwart van de baktijd is verstreken.
8.4 Bak- en braadtabel
GEBAK
SOORT
GERECHT
Schuimtaart
Boven + onderwarmte
Warme lucht
Bereidingstijd
Rooster- Temp Rooster- Temp
[min]
hoogte
[°C]
hoogte
[°C]
2
170
3
160
45-60
Notities
In een cakevorm
NEDERLANDS
SOORT
GERECHT
Boven + onderwarmte
37
Warme lucht
Bereidingstijd
Rooster- Temp Rooster- Temp
[min]
hoogte
[°C]
hoogte
[°C]
Notities
Zandtaartdeeg
2
170
3
160
20-30
In een cakevorm
Kwarktaart
met karnemelk
1
170
1
160
70-80
In een cakevorm van 26
cm op een
bakrooster
Appelgebak
(appeltaart)
2
170
2 (links en
rechts)
160
80-100
In twee cakevormen van
20 cm op een
bakrooster1)
Strudel
3
175
2
150
60-80
Op een bakplaat
Geleitaart
2
170
2 (links en
rechts)
165
30-40
In een cakevorm van 26
cm
Cake, zacht
2
170
2
160
50-60
In een cakevorm van 26
cm
Kerstgebak/
machtige
vruchtencake
2
160
2
150
90-120
In een cakevorm van 20
cm1)
Pruimentaart
1
175
2
160
50-60
In een broodvorm 1)
Cakejes één niveau
3
170
3
140-1
50
20-30
Op een bakplaat
Cakejes twee niveaus
-
-
2 en 4
140-1
50
25-35
Op een bakplaat
Koekjes/
deegreepjes
- één niveau
3
140
3
140-1
50
30-35
Op een bakplaat
Koekjes/
deegreepjes
- twee niveaus
-
-
2 en 4
140-1
50
35-40
Op een bakplaat
Schuimgebakjes
3
120
3
120
80-100
Op een bakplaat
Broodjes
3
190
3
180
15-20
Op een bakplaat1)
38 www.electrolux.com
SOORT
GERECHT
Boven + onderwarmte
Warme lucht
Bereidingstijd
Rooster- Temp Rooster- Temp
[min]
hoogte
[°C]
hoogte
[°C]
Notities
Eclairs
3
190
3
170
25-35
Op een bakplaat
Taartjes
2
180
2
170
45-70
In een cakevorm van 20
cm
Vruchtencake
1
160
2
150
110-120
In een cakevorm van 24
cm
Victoria-taart
met jamvulling
1
170
1
160
50-60
In een cakevorm van 20
cm1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
BROOD EN PIZZA
SOORT
GERECHT
Boven + onderwarmte
Warme lucht
Bereidingstijd
Temp
[min]
[°C]
Notities
Ovenniveau
Temp
[°C]
Ovenniveau
Wit brood
1
190
1
190
60-70
1 - 2 stuks,
500 gram per
stuk1)
Roggebrood
1
190
1
180
30-45
In een broodvorm
Pizza
1
230-2
50
1
230-2
50
10-20
Op een bakplaat of in een
braadpan1)
Scones
3
200
3
190
10-20
Op een bakplaat1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
HARTIGE OVENGERECHTEN
SOORT
GERECHT
Boven + onderwarmte
Warme lucht
Bereidingstijd
Temp
[min]
[°C]
Notities
Ovenniveau
Temp
[°C]
Ovenniveau
Pastataart
2
200
2
180
40-50
In een vorm
Hartige
groententaart
2
200
2
175
45-60
In een vorm
Quiches
1
180
1
180
50-60
In een vorm1)
NEDERLANDS
SOORT
GERECHT
Boven + onderwarmte
39
Warme lucht
Bereidingstijd
Temp
[min]
[°C]
Notities
Ovenniveau
Temp
[°C]
Ovenniveau
Lasagne
2
180-1
90
2
180-1
90
25-40
In een vorm1)
Cannelloni
2
180-1
90
2
180-1
90
25-40
In een vorm1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
VLEES
SOORT
GERECHT
Boven + onderwarmte
Warme lucht
Bereidingstijd
Temp
[min]
[°C]
Notities
Ovenniveau
Temp
[°C]
Ovenniveau
Rundvlees
2
200
2
190
50-70
Op een bakrooster
Varkensvlees
2
180
2
180
90-120
Op een bakrooster
Kalfsvlees
2
190
2
175
90-120
Op een bakrooster
Engelse rosbief, rood
2
210
2
200
50-60
Op een bakrooster
Engelse rosbief, medium
2
210
2
200
60-70
Op een bakrooster
Engelse rosbief, gaar
2
210
2
200
70-75
Op een bakrooster
Schouderkarbonade
2
180
2
170
120-150
Met zwoerd
Varkensschenkel
2
180
2
160
100-120
Twee stukken
Lamsvlees
2
190
2
175
110-130
Bout
Kip
2
220
2
200
70-85
Hele
kalkoen
2
180
2
160
210-240
Hele
eend
2
175
2
220
120-150
Hele
gans
2
175
1
160
150-200
Heel
konijn
2
190
2
175
60-80
In stukken gesneden
haas
2
190
2
175
150-200
In stukken gesneden
fazant
2
190
2
175
90-120
Hele
40 www.electrolux.com
VIS
SOORT GERECHT
Boven + onderwarmte
Warme lucht
Bereidingstijd
Temp
[min]
[°C]
Notities
Ovenniveau
Temp
[°C]
Ovenniveau
Forel/zeebrasem
2
190
2
175
40-55
3-4 vissen
Tonijn/zalm
2
190
2
175
35-60
4-6 filets
8.5 Grill
Verwarm de oven vóór de bereiding 3 minuten voor.
Aantal
SOORT GERECHT
Grill
Bereidingstijd
[min]
Stuks
[g]
Roosterhoogte
Temp
[°C]
1e kant
2e kant
Tournedos
4
800
4
max.
12 - 15
12 - 14
Biefstuk
4
600
4
max.
10 - 12
6-8
Worstjes
8
-
4
max.
12 - 15
10 - 12
Varkenskotelet
4
600
4
max.
12 - 16
12 - 14
Kip (in 2 helften)
2
1000
4
max.
30 - 35
25 - 30
Spiesen
4
-
4
max.
10 - 15
10 - 12
Kippenborst
4
400
4
max.
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
600
4
max.
20 - 30
-
Visfilets
4
400
4
max.
12 - 14
10 - 12
Geroosterde
sandwiches
4-6
-
4
max.
5-7
-
Geroosterd
brood
4-6
-
4
max.
2-4
2-3
8.6 Circulatiegrill
Rundvlees
SOORT GERECHT
Aantal
Roosterhoogte
Temperatuur [°C]
Tijd [min]
Rosbief of ossenhaas, rood
per cm dikte
1 of 2
190 - 200 1)
5-6
Rosbief of ossenhaas, medium
per cm dikte
1 of 2
180 - 190 1)
6-8
Rosbief of ossenhaas, gaar
per cm dikte
1 of 2
170 - 180 1)
8 - 10
1) Oven voorverwarmen.
NEDERLANDS
Varkensrug
SOORT GERECHT
Aantal
Roosterhoogte
Temperatuur [°C]
Tijd [min]
Schouderstuk,
nekstuk, hamlap
1 – 1,5 kg
1 of 2
160 - 180
90 - 120
Kotelet, ribbetje
1 – 1,5 kg
1 of 2
170 - 180
60 - 90
Gehaktbrood
750 g - 1 kg
1 of 2
160 - 170
50 - 60
Varkensschenkel
(voorgekookt)
750 g - 1 kg
1 of 2
150 - 170
90 - 120
Kalfsvlees
SOORT GERECHT
Aantal
Roosterhoogte
Temperatuur
[°C]
Tijd [min]
1 kg.
1 of 2
160 - 180
90 - 120
1,5 – 2 kg
1 of 2
160 - 180
120 - 150
SOORT GERECHT
Aantal
Roosterhoogte
Temperatuur
[°C]
Tijd [min]
Lamsbout, geroosterd lamsvlees
1 – 1,5 kg
1 of 2
150 - 170
100 - 120
Lamsrug
1 – 1,5 kg
1 of 2
160 - 180
40 - 60
SOORT GERECHT
Aantal
Roosterhoogte
Temperatuur
[°C]
Tijd [min]
Stukken gevogelte
200 – 250 g
p.p.
1 of 2
200 - 220
30 - 50
Halve kip
400 – 500 g
p.p.
1 of 2
190 - 210
35 - 50
Kip, haantje
1 – 1,5 kg
1 of 2
190 - 210
50 - 70
eend
1,5 – 2 kg
1 of 2
180 - 200
80 - 100
Geroosterd
kalfsvlees
Kalfsschenkel
Lamsvlees
Gevogelte
gans
3,5 – 5 kg
1 of 2
160 - 180
120 - 180
kalkoen
2,5 – 3,5 kg
1 of 2
160 - 180
120 - 150
kalkoen
4 – 6 kg
1 of 2
140 - 160
150 - 240
Aantal
Roosterhoogte
Temperatuur
[°C]
Tijd [min]
1 – 1,5 kg
1 of 2
210 - 220
40 - 60
Vis (gestoomd)
SOORT GERECHT
Hele vis
41
42 www.electrolux.com
8.7 Ontdooien
SOORT GERECHT
[g]
Ontdooitijd [min]
Nadooitijd
[min]
Notities
Kip
1000
100-140
20-30
Leg de kip op een omgekeerde onderschotel
in een groot bord. Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
Vlees
1000
100-140
20-30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
Vlees
500
90-120
20-30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
Forel
150
25-35
10-15
-
Aardbeien
300
30-40
10-20
-
Boter
250
30-40
10-15
-
Room
2 x 200
80-100
10-15
Room kan ook met
nog licht bevroren
deeltjes goed worden
geklopt.
Gebak
1400
60
60
-
9. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Zie de veiligheidshoofdstukken .
• Maak de voorkant van het apparaat
schoon met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik voor metalen oppervlakken een
universeel reinigingsmiddel.
• Reinig de binnenkant van de oven na
elk gebruik. Vuil laat zich dan het makkelijkst verwijderen en kan niet aanbranden.
• Verwijder hardnekkig vuil met een speciale ovenreiniger.
• Maak alle ovenaccessoires na gebruik
schoon en laat ze drogen. Gebruik een
zachte doek met warm water en een
schoonmaakmiddel.
• Accessoire met antiaanbaklaag mogen
niet worden schoongemaakt met een
agressief reinigingsmiddel, voorwerpen
met scherpe randen of een afwasauto-
maat. Hierdoor kan de antiaanbaklaag
onherstelbaar worden beschadigd.
Apparaten van roestvrij staal
of aluminium:
Maak de ovendeur alleen met een
natte spons schoon. Droog maken met een zachte doek.
Gebruik nooit staalwol, zuren of
bijtende producten, deze kunnen
het ovenoppervlak beschadigen.
Maak het bedieningspaneel van
de oven net zo voorzichtig
schoon.
9.1 Pyrolytische reiniging
WAARSCHUWING!
Het apparaat wordt zeer heet. Er
bestaat gevaar voor brandwonden.
NEDERLANDS
LET OP!
Gebruik als het apparaat ook een
kookplaat heeft de kookplaat niet
tijdens de pyrolytische reiniging.
Dit kan het apparaat beschadigen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Verwijder all accessoires en verwijderbare inschuifrails (indien van toepassing) uit het apparaat. Zie 'Het verwijderen van de inschuifrails'.
LET OP!
Laat de verwijderbare inschuifrails
niet in het apparaat zitten tijdens
de pyrolytische reiniging. Er bestaat gevaar op schade.
Verwijder de ergste voedselresten
met de hand.
Sluit de ovendeur volledig.
De pyrolytische reinigingsprocedure kan niet starten als u de
ovendeur niet sluit.
Stel de functie Pyrolytische reiniging
in. Raadpleeg "Ovenfuncties".
Wanneer
knippert, drukt u op +
of op - om de gewenste procedure in
te stellen:
– P1 - als de oven niet erg vuil is. De
procedure duurt 1 uur.
– P2 - als de oven iets vuiler is. De
procedure duurt 1 uur en 30 minuten.
Druk op
om de procedure te starten. U kunt de Einde-functie gebruiken om de start van de reiniging uit te
stellen.
Als de oven de ingestelde temperatuur heeft bereikt, wordt de deur vergrendeld. Het display toont het symen de balkjes van de warmtebool
aanduiding.
Draai, om de pyrolytische reiniging
te stoppen voordat deze is voltooid, de knop voor de ovenfuncties naar de uit stand.
Na afloop van de pyrolytische reiniging
geeft het display de tijd van de dag aan.
De deur blijft vergrendeld. Zodra het apparaat is afgekoeld, klinkt een geluidssignaal en wordt de ovendeur ontgrendeld.
Het ovenlampje brandt niet tijdens
de pyrolytische reiniging.
43
Reinigingsherinnering
Om u te herinneren aan de pyrolytische
reiniging, knippert PYR in het display gedurende 10 seconden na elke in- en uitschakeling van het apparaat.
De reinigingsherinnering gaat uit:
• na het einde van de functie pyrolytische
reiniging
• Als u gelijktijdig op + en - drukt terwijl
PYR knippert op het display.
9.2 Ovenlampje
WAARSCHUWING!
Wees voorzichtig bij het vervangen van het ovenlampje. Er bestaat risico op elektrische schokken.
Voordat u het ovenlampje vervangt:
• Schakel de oven uit.
• Verwijder de zekeringen in de zekeringenkast, of schakel de stroomonderbreker uit.
Leg een doek op de bodem van
de oven om schade aan het ovenlampje en het afdekglaasje te
voorkomen.
Houd de halogeenlamp altijd met
een doek vast om te voorkomen
dat er vetrestjes op de ovenlamp
verbranden.
1.
2.
3.
4.
Draai het afdekglas naar links en verwijder het.
Reinig het afdekglas.
Vervang het ovenlampje door een geschikt 300 °C hittebestendig ovenlampje.
Gebruik hetzelfde ovenlamptype.
Plaats het afdekglas terug.
9.3 De ovendeur reinigen
De ovendeur beschikt over vier glazen panelen. U kunt de ovendeur en het interne
glazen paneel verwijderen om het schoon
te maken.
LET OP!
Gebruik het apparaat nooit zonder
de glasplaten.
44 www.electrolux.com
De ovendeur kan dichtslaan als u
de glazen panelen probeert te verwijderen als de deur nog gemonteerd is.
De ovendeur en de glasplaat verwijderen
1.
2.
Open de deur helemaal en kijk waar
het scharnier aan de rechterkant van
de deur zit.
Druk op het bevestigingsonderdeel
totdat dit naar achteren trekt.
3.
Houd het ingedrukte onderdeel met
één hand vast. Til met de andere
hand de scharnierhendel aan de
rechterkant op en draai hem met een
schroevendraaier los.
4.
Kijk waar het scharnier aan de linkerkant van de deur zit.
NEDERLANDS
45
5.
Til de hendel op het linkerscharnier
omhoog en draai het.
6.
Sluit de ovendeur in de eerste openingsstand (halfopen). Trek hem
daarna naar voren en haal de deur uit
zijn zitting.
7.
Leg de deur op een zachte doek op
een stabiele ondergrond.
8.
Maak het vergrendelingssysteem
open om de glazen panelen te verwijderen.
46 www.electrolux.com
9.
Draai de twee bevestigingen 90° en
verwijder ze uit hun houders.
90°
10. Til de glasplaten voorzichtig op (stap
1) en verwijder ze een voor een uit de
deur (stap 2). Start bij het bovenste
paneel.
11. Reinig de glasplaten met een sopje.
Droog de glasplaten voorzichtig af.
1
2
De deur en de glasplaten installeren
A
B
C
Als u de glasplaten en de ovendeur heeft
schoongemaakt, plaatst u ze terug. Voer
bovenstaande stappen uit in de omgekeerde volgorde.
Zorg ervoor dat u de glasplaten (A, B en
C) weer in de juiste volgorde terugplaatst.
De middelste glasplaat (B) heeft een decoratief frame. De bedrukte zijde moet
naar de binnenkant van de deur gericht
zijn. Zorg ervoor dat het oppervlak van het
glasplaatframe (B) op de bedrukte zijde na
de installatie niet ruw aanvoelt.
Zorg dat u het bovenste paneel in de zittingen plaatst.
NEDERLANDS
47
10. PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Zie de veiligheidshoofdstukken .
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven wordt niet warm. Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De oven wordt niet warm. De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in. Zie 'De
dagtijd instellen'.
De oven wordt niet warm. De benodigde kookstanden zijn niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn.
De oven wordt niet warm. Automatische uitschakeling is actief.
Raadpleeg "Automatisch
uitschakelen".
De oven wordt niet warm. Het kinderslot is geactiveerd.
Raadpleeg "Uitschakelen
van het kinderslot".
De oven wordt niet warm. De zekering in de zekeringkast is doorgebrand.
Controleer de zekering.
Als de zekering meer dan
een keer doorslaat, raadpleegt u een bevoegde
elektricien.
Het ovenlampje brandt
niet.
Het ovenlampje is kapot.
Het ovenlampje vervangen.
De pyrolysereiniging start
niet. Op het display verschijnt C3.
De deur is niet volledig
gesloten of de deurvergrendeling is defect.
Sluit de deur volledig.
Op het display verschijnt
F102.
De deur is niet volledig
gesloten of de deurvergrendeling is defect.
1.
2.
3.
Sluit de deur volledig.
Schakel het apparaat
uit via de huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de zekeringkast en schakel
het apparaat dan
weer in.
Neem contact op
met de service-afdeling als F102 weer op
het display verschijnt.
48 www.electrolux.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
De oven wordt niet warm. De demofunctie is ingeOp het display verschijnt schakeld.
Demo.
Oplossing
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Het display toont een
foutcode die niet in deze
lijst voorkomt.
Er is een elektronische
fout.
1.
2.
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en
in de oven.
Het gerecht heeft te lang
in de oven gestaan.
Als u het probleem niet zelf kunt verhelpen, neemt u contact op met uw verkoper
of de klantenservice.
De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje. Het type-
Schakel het apparaat
uit.
Druk op de +-toets
en houd deze ingedrukt.
Draai als er een geluidssignaal klinkt de
knop voor de ovenfuncties naar de eerste functie. Demo
knippert in het display.
Draai de knop voor
de ovenfuncties naar
de uit-stand.
Laat de knop + los.
Draai de temperatuurknop drie seconden naar rechts. Het
geluidssignaal klinkt
drie keer. De demofunctie is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat
uit via de huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de zekeringkast en schakel
het apparaat dan
weer in.
Neem contact op
met het servicecentrum als de foutcode
opnieuw op het display wordt weergegeven.
Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15
- 20 minuten in de oven
staan.
plaatje bevindt zich voor aan de binnenkant van het apparaat.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
NEDERLANDS
Serienummer (S.N.)
49
.........................................
11. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Zie de veiligheidshoofdstukken .
A
11.1 Inbouw
548
558
B
20
573
589
11.2 Elektrische installatie
594
5
WAARSCHUWING!
De elektrische installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door
een gekwalificeerd persoon.
De fabrikant is niet verantwoordelijk indien u deze veiligheidsmaatregelen uit hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie' niet opvolgt.
590
min. 550
20
min. 560
Dit apparaat wordt geleverd met een netsnoer.
11.3 Kabel
Kabeltypes die van toepassing zijn op de
installatie of vervanging: H07 RN-F, H05
RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F.
Voor het deel van de kabel raadpleegt u
het totale vermogen (op het typeplaatje)
en de tabel:
600
min. 550
20
min. 560
Totaal vermogen
Deel van de kabel
maximaal 1380
W
3 x 0,75 mm²
maximaal 2300
W
3 x 1 mm²
maximaal 3680
W
3 x 1,5 mm²
50 www.electrolux.com
De aardekabel (groene/gele kabel) moet 2
cm langer zijn dan de fase- en neutrale
kabels (blauwe en bruine kabels).
12. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
elektronische apparaten. Gooi apparaten
niet weg
gemarkeerd met het symbool
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
NEDERLANDS
51
397312611-A-242013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising