advertisement

Aeg BPB331021M Ohjekirja
BPB331021B
BPB331021M
BPB331021W
BPS33102ZM
USER
MANUAL
FI
SV
Käyttöohje
Uuni
Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
2
31
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...............................................................................................3
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................................4
3. LAITTEEN KUVAUS..................................................................................................... 7
4. KÄYTTÖÖNOTTO.......................................................................................................7
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ............................................................................................. 8
6. KELLOTOIMINNOT...................................................................................................10
7. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN....................................................................... 12
8. LISÄTOIMINNOT.......................................................................................................12
9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA............................................................................................ 13
10. HOITO JA PUHDISTUS........................................................................................... 22
11. VIANMÄÄRITYS....................................................................................................... 25
12. ASENNUS.................................................................................................................27
13. ENERGIATEHOKKUUS........................................................................................... 29
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää
kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää
kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois
päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen
suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä.
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen
suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
• Laitteen sivujen on oltava saman
korkuisten laitteiden tai kalusteiden
lähellä.
• Laitteessa on sähkötoiminen
jäähdytysjärjestelmä. Sitä on
käytettävä verkkovirralla.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
SUOMI
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkuun tai päästä niitä sen
lähelle, varsinkaan luukun ollessa
kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet
ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
• Sulje laitteen luukku kokonaan ennen
pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen tai räjähdyksen
vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
5
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi
tulla kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää
helposti syttyvän alkoholin ja ilman
seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen
päästä laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten
paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä
jälkiä.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
• Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
• Jos laite asennetaan kalusteen
paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei
saa koskaan sulkea laitteen ollessa
toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi
kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja se laite, kotelointi tai lattia
voi sen seurauksena vaurioitua. Älä
6
www.aeg.com
sulje kalusteen paneelia ennen kuin
laite on jäähtynyt kokonaan käytön
jälkeen.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata sen tuotepakkauksessa
olevia turvallisuusohjeita.
• Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
2.5 Pyrolyysipuhdistus
Henkilövahinkojen /
tulipalon / kemiallisten
päästöjen (höyryt) vaara
pyrolyysitoiminnossa.
• Ennen pyrolyysi- tai
käyttöönottotoiminnon käyttöä on
uunista poistettava:
– ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai
rasvaroiskeet/-jäämät
– irrotettavat varusteet (mukaan
lukien tuotteen mukana toimitetut
ritilät, kannattimet jne.), erityisesti
tarttumattomat kattilat, pannut,
pellit, välineet jne.
• Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen
ohjeet huolellisesti.
• Pidä lapset poissa laitteen luota
silloin, kun pyrolyysipuhdistus on
käynnissä.
Laite kuumenee erittäin kuumaksi ja
kuumaa ilmaa pääsee etuosan
jäähdytysaukoista.
• Pyrolyysipuhdistus on korkealla
lämpötilalla toimiva toiminto, jonka
aikana ruokajäämistä ja
valmistusmateriaaleista voi syntyä
höyryjä. Tämän vuoksi käyttäjän on
erittäin suositeltavaa:
– varmistaa hyvä tuuletus
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja
sen jälkeen
– varmistaa hyvä tuuletus
ensimmäisen maksimilämpötilan
käyttökerran aikana ja sen jälkeen.
• Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja
matelijat voivat olla erittäin herkkiä
pyrolyysiuunien puhdistuksen aikana
mahdollisesti muodostuville höyryille.
– Varmista, ettei laitteen lähettyvillä
ole eläimiä (varsinkaan lintuja)
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja
sen jälkeen ja käytä ensin
maksimilämpötilaa hyvin
tuuletetussa tilassa.
• Myös pienet kotieläimet voivat olla
erittäin herkkiä pyrolyysiuunien lähellä
tapahtuville lämpötilamuutoksille, kun
pyrolyysipuhdistus on toiminnassa.
• Keittoastioiden, pannujen,
tarjottimien, ruoanlaittovälineiden jne.
tarttumattomat pinnat voivat
vaurioitua pyrolyysiuunien
pyrolyysipuhdistuksen korkean
lämpötilan seurauksena ja niistä voi
päästä myös pienessä määrin
haitallista höyryä.
• Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/
ruokajäämistä muodostuvat höyryt
eivät ole haitallisia ihmisille, tämä
koskee myös pikkulapsia ja
heikkokuntoisia henkilöitä.
2.6 Sisävalo
• Käytä ainoastaan kodinkoneisiin
tarkoitettuja hehkulamppuja tai
halogeenilamppua. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
SUOMI
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
2.7 Hävittäminen
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
2.8 Huolto
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen osat
1 2
3
4
5
5
6
4
9
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Käyttöpaneeli
Uunin toimintojen väännin
Elektroninen ohjelmointilaite
Lämpötilan valitsin
Lämpövastus
Valo
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Kannatintasot
8
3.2 Lisävarusteet
• Ritilä
Käytetään keittoastioiden,
kakkuvuokien ja paistien alustana.
• Combi-pannu
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Käytetään leivonnassa, paistamisessa
tai rasvankeruuastiana.
4. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Lisätietoja kellonajan
asettamisesta on
kappaleessa
"Kellotoiminnot".
7
4.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot laitteesta.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito
ja puhdistus".
Puhdista laite ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
8
www.aeg.com
Aseta varusteet ja irrotettavat
kannattimet takaisin alkuperäiseen
asentoon.
4.2 Esikuumennus
Esikuumenna tyhjä laite jäljelle jääneen
rasvan polttamiseksi pois.
2. Anna laitteen käydä 1 tunti.
3. Valitse toiminto
ja aseta
maksimilämpötila.
4. Anna laitteen käydä 15 minuuttia.
Varusteet voivat kuumentua tavallista
enemmän. Laitteesta voi tulla hajua ja
savua. Tämä on normaalia. Tarkista, että
huoneen ilmavirtaus on riittävä.
1. Valitse toiminto
ja
maksimilämpötila.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Sisäänpainettava vääntimet
Paina väännintä käyttääksesi laitetta.
Väännin tulee ulos.
1. Käännä uunin toimintojen väännin
haluamasi toiminnon kohdalle.
2. Käännä lämpötilan väännin haluamasi
lämpötilan kohdalle.
3. Laite kytketään pois toiminnasta
kääntämällä uunin toimintojen
vääntimet ja lämpötilan väännin Offasentoon.
5.2 Laitteen kytkeminen
toimintaan ja pois toiminnasta
Laitteen lamput, säätimien
symbolit ja merkkivalot
ovat mallikohtaisia:
• Lamppu syttyy uunin
toiminnan aikana.
• Symboli osoittaa,
säätääkö valitsin uunin
toimintoja vai lämpötilaa.
• Merkkivalo syttyy uunin
kuumenemisen aikana.
5.3 Uunin toiminnot
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Pois toiminnasta
Laitteesta on katkaistu virta.
Kiertoilma
Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti ja ruokien kuivaaminen.Aseta lämpötila
20 - 40 °C alhaisemmaksi kuin Ylä + alalämpö -toiminnossa.
Ylä-/Alalämpö
Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.
SUOMI
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Kostea Kiertoilma Pellillä olevien leipomotuotteiden paistaminen yhdellä
kannatintasolla. Energian säästäminen paistamisen aikana. Tätä toimintoa tulee käyttää ruoanvalmistustaulukoiden mukaisesti halutun paistotuloksen saavuttamiseksi. Katso ruoanvalmistustaulukoista lisätietoja suositelluista asetuksista. Tämän toiminnon avulla määritetään energialuokka standardin EN 60350-1 mukaisesti.
Maksigrilli
Matalien suurien ruokamäärien grillaus sekä leivän
paahtaminen.
Gratinointi
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.
Pizzatoiminto
Voimakkaamman ruskistuksen tai rapean pohjan vaativien ruokien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Aseta
lämpötila 20 - 40 °C alhaisemmaksi kuin Ylä + alalämpö
-toiminnossa.
Liha
Murean ja mehukkaan ruoan kypsentäminen.
Lämpimänä Pito
Tarkoitettu ruokien lämpimänä pitämiseen.
Sulatus
Tätä toimintoa voidaan käyttää pakasteruokien, kuten
vihannesten ja hedelmien, sulattamiseen. Sulatusaika
riippuu pakasteruoan määrästä ja koosta.
Pyrolyysi
Uunin automaattisen pyrolyysipuhdistuksen aktivoiminen. Tämä toiminto poistaa polttamalla uuniin jääneen
lian.
5.4 Näyttö
A
G
F
B
E
C
D
A. Ajastin
B. Kuumennuksen ja jälkilämmön
merkkivalo
C. Vesisäiliö (vain tietyt mallit)
D. Paistolämpömittari (vain tietyt mallit)
E. Luukun lukitus (vain tietyt mallit)
F. Tunnit / minuutit
G. Kellotoiminnot
5.5 Painikkeet
Painike
Toiminto
Kuvaus
MIINUS
Ajan asettaminen.
9
10
www.aeg.com
Painike
Toiminto
Kuvaus
KELLO
Kellotoiminnon asettaminen.
PLUS
Ajan asettaminen.
5.6 Kuumennuksen osoitin
ilmaisevat, että uunin lämpötila nousee
tai laskee.
Kun otat uunin toiminnon käyttöön,
näytön
palkit syttyvät yksitellen. Palkit
6. KELLOTOIMINNOT
6.1 Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto
0:00
Käyttötarkoitus
KELLONAIKA
Kellonajan näyttö tai muuttaminen. Kellonajan muuttaminen edellyttää, että laite on kytketty pois toiminnasta.
KESTOAIKA
Voit asettaa, miten kauan laite on toiminnassa. Käytä
vain, kun uunin toiminto on asetettu.
LOPETUS
Voit asettaa, milloin laite kytkeytyy pois päältä. Käytä
vain, kun uunin toiminto on asetettu.
AJASTIN
KESTOAIKA ja LOPETUS -toimintojen yhdistelmä.
HÄLYTINAJASTIN
Ajastimen asettaminen. Tämä toiminto ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan. HÄLYTINAJASTIMEN
voi ottaa käyttöön vaikka laite on pois päältä.
LISÄÄNTYVÄN AI- Jos mitään muuta kellotoimintoa ei aseteta, LISÄÄNTYKANÄYTÖN AJAS- VÄN AIKANÄYTÖN AJASTIN tarkkailee automaattisesti
TIN
laitteen toiminta-aikaa. Se on heti päällä, kun uuni alkaa
lämpenemään.
Lisääntyvän aikanäytön ajastinta ei voida käyttää toiminnoilla: KESTOAIKA, LOPETUS .
6.2 Kellonajan asettaminen ja
muuttaminen
Kun laite on kytketty ensimmäisen kerran
sähköverkkoon, odota, kunnes näytössä
näkyy
ja "12:00". "12" vilkkuu.
1. Aseta tunnit painamalla
tai
2. Vahvista ja siirry minuuttien
asetukseen painamalla
Näytössä näkyy
"00" vilkkuu.
painiketta
.
.
tai
toistuvasti, kunnes
kellonajan merkkivalo
näytössä.
ja asetettu tunti.
3. Aseta minuutit painamalla
4. Vahvista painamalla painiketta
tai
asetettu kellonaika tallentuu
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Uusi aika näkyy näytössä.
Voit muuttaa kellonaikaa painamalla
.
vilkkuu
SUOMI
6.3 KESTOAIKA-toiminnon
asettaminen
4. Vahvista painamalla
minuutit painamalla painiketta
toistuvasti,
tai
.
4. Vahvista painamalla .
Kun aika päättyy, laitteesta kuuluu
ja
äänimerkki kahden minuutin ajan.
aika-asetus vilkkuvat näytössä. Laite
kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta.
5. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta.
6. Käännä uunin toimintojen valitsin
Off-asentoon.
6.4 LOPETUS-toiminnon
asettaminen
alkaa vilkkua.
kunnes
3. Aseta LOPETUS-toiminnon tunnit ja
tai
.
4. Vahvista painamalla .
Kun asetettu aika saavutetaan, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan.
ja aika-asetus vilkkuvat näytössä. Laite
kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta.
5. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta.
6. Käännä uunin toimintojen valitsin
Off-asentoon.
6.5 AJASTIN-toiminnon
asettaminen
1. Valitse haluamasi uunitoiminto.
2. Paina painiketta
toistuvasti,
alkaa vilkkua.
kunnes
3. Aseta KESTOAIKA-toiminnon
minuutit ja tunnit painamalla
painiketta
tai
.
ja aika-asetus
kahden minuutin ajan.
vilkkuvat näytössä. Laite kytkeytyy pois
toiminnasta.
7. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta.
8. Käännä uunin toimintojen valitsin
Off-asentoon.
1. Paina
toistuvasti,
minuutit painamalla painiketta
6. Vahvista painamalla .
Laite käynnistyy automaattisesti
myöhemmin, se toimii asetetun
KESTOAIKA-toiminnon ajan ja sammuu,
kun LOPETUS-toiminnon aika
saavutetaan. Kun asetettu aika
saavutetaan, laitteesta kuuluu äänimerkki
6.6 HÄLYTINAJASTINtoiminnon asettaminen
1. Valitse haluamasi uunitoiminto.
2. Paina painiketta
tai
.
kunnes
alkaa vilkkua.
3. Aseta KESTOAIKA-toiminnon
minuutit ja tunnit painamalla
painiketta
. Näytössä
vilkkuu
.
5. Aseta LOPETUS-toiminnon tunnit ja
1. Valitse haluamasi uunitoiminto.
2. Paina painiketta
11
-painiketta toistuvasti,
kunnes
ja "00" vilkkuvat näytössä.
2. Aseta HÄLYTINAJASTIN painamalla
tai .
Aseta ensin sekunnit, sen jälkeen
minuutit.
Kun asetettu aika on yli 60 minuuttia,
vilkkuu näytössä.
3. Aseta tunnit.
4. HÄLYTINAJASTIN käynnistyy
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Kun asetusajasta on kulunut 90%,
laitteesta kuuluu äänimerkki.
5. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
vilkkuvat
ajan. "00:00" ja
näytössä. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta.
6.7 LISÄÄNTYVÄN
AIKANÄYTÖN AJASTIN
Resetoi lisääntyvän aikanäytön ajastin
painamalla ja pitämällä alhaalla
ja . Ajastimen
painiketta
ajanlaskenta käynnistyy uudelleen.
12
www.aeg.com
7. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Peltien ja ritilän
asettaminen kannattimille
Paistoritilä ja uunipannu yhdessä:
Paina uunipannu kannatinkiskon
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
Varmista, että jalat osoittavat alaspäin.
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon ja varmista, että jalat
osoittavat alaspäin.
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät
myös kallistumisen. Ritilän
yläreuna estää
keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.
Uunipannu:
Työnnä uunipannu kannatintason
ohjauskiskojen väliin.
8. LISÄTOIMINNOT
8.1 Lapsilukon käyttäminen
Kun lapsilukko on toiminnassa, laitetta ei
voi kytkeä toimintaan vahingossa.
Luukku on lukittu, symbolit
SAFE ja
syttyvät näyttöön
myös Pyrolyysi-toiminnon
ollessa toiminnassa. Se
voidaan tarkistaa nupista.
1. Varmista, että uunin toimintojen
valitsin on Off-asennossa.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta
samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki. SAFE ja
tulee näkyviin näyttöön.
Lapsilukko voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 2.
ja
SUOMI
8.2 Jälkilämmön merkkivalo
Kun kytket laitteen pois toiminnasta,
näytössä näkyy jälkilämmön merkkivalo
, jos uunin lämpötila on yli 40 °C.
Käännä lämpötilan valitsinta vasemmalle
tai oikealle nähdäksesi uunin lämpötilan
näytössä.
8.3 Automaattinen
virrankatkaisu
Turvallisuussyistä laite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on
käynnissä ja asetuksiin ei tehdä
muutoksia.
13
uudelleen päälle painamalla mitä tahansa
painiketta.
Automaattinen
virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen
kanssa: Uunivalo, Kestoaika
ja Lopetus.
8.4 Jäähdytyspuhallin
Kun laite on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan laitteen
pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket
laitteen pois toiminnasta,
jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes
laite on jäähtynyt.
Lämpötila (°C)
Sammutusaika (h)
8.5 Ylikuumenemissuoja
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimilämpötila
1,5
Laitteen virheellinen toiminta tai vialliset
osat voivat aiheuttaa vaarallisen
ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi
uunissa on turvatermostaatti, joka
katkaisee virransyötön. Uunin virta
kytkeytyy automaattisesti uudelleen, kun
lämpötila on laskenut normaalille tasolle.
Kun laite on kytkeytynyt pois päältä
automaattisesti, voit kytkeä sen
9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Taulukoissa mainitut
lämpötilat ja paistoajat ovat
ainoastaan suuntaa antavia.
Lämpötila ja paistoaika
riippuvat reseptistä sekä
käytettyjen ainesten laadusta
ja määrästä.
9.1 Yleistä
• Uunissa on viisi kannatintasoa. Laske
kannatintasot uunin pohjasta alkaen.
• Laitteessa on erityinen järjestelmä,
joka kierrättää ilmaa ja höyryä
jatkuvasti. Kyseisen järjestelmän avulla
ruoka paistuu jatkuvasti kosteassa
ympäristössä, minkä ansiosta se on
sisältä mehevää ja ulkopinnalta
rapeaa. Se vähentää paistoajan ja
energian kulutuksen minimiin.
• Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai
luukun lasilevyihin. Tämä on
normaalia. Pysyttele sopivalla
etäisyydellä laitteesta avatessasi
luukkua toiminnan aikana.
Tiivistymistä voi vähentää käyttämällä
laitetta 10 minuuttia ennen ruokien
kypsentämistä.
• Poista kosteus jokaisen käyttökerran
jälkeen.
• Älä aseta mitään esinettä suoraan
uunin pohjalle, älä myöskään aseta
osiin alumiinifoliota kypsennyksen
aikana. Tämä voi vaikuttaa
kypsennystuloksiin ja vaurioittaa
emalipintaa.
9.2 Kakkujen leipominen
• Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4
paistoajasta on kulunut.
14
www.aeg.com
uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry
ei tiivistyisi, lisää vettä aina sen
kuivuttua loppuun.
• Jos käytät kahta leivinpeltiä
samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi
tyhjä kannatintaso.
9.3 Lihan ja kalan
kypsentäminen
9.4 Paistoajat
• Käytä grilli-/uunipannua erittäin
rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin
ei jää pysyviä tahroja.
• Anna lihan olla noin 15 minuuttia
ennen sen leikkaamista, jotta sen
neste säilyisi.
• Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa
savua paistamisen aikana, lisää grilli-/
Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä,
sen koostumuksesta ja määrästä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti
kypsennyksen aikana. Määritä parhaat
asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika,
jne.) keittoastioille, resepteille ja määrille
laitetta käyttäessä.
9.5 Paistotaulukko
Kakut
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Aika (min)
Kommentit
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Vatkatut
leivonnaiset
170
2
160
3 (2 ja 4)
45 - 60
Kakkuvuoassa
Murotaikina
170
2
160
3 (2 ja 4)
20 - 30
Kakkuvuoassa
Piimä-juus- 170
tokakku
1
165
2
80 - 100
26 cm:n
kakkuvuoassa
Omenapii-
170
2
160
2 (vasen ja
oikea)
80 - 100
Kahdessa
20 cm:n
kakkuvuoassa
uuniritilän
päällä
Struudeli
175
3
150
2
60 - 80
Leivinpellillä
Hillotorttu
170
2
165
2 (vasen ja
oikea)
30 - 40
26 cm:n
kakkuvuoassa
Sokerikakku
170
2
150
2
40 - 50
26 cm:n
kakkuvuoassa
ras1)
SUOMI
Ruokalaji
Aika (min)
Kommentit
2
90 - 120
20 cm:n
kakkuvuoassa
160
2
50 - 60
Leipävuoassa
3
150 - 160
3
20 - 30
Leivinpellillä
-
-
140 - 150
2 ja 4
25 - 35
Leivinpellillä
Pienet ka- kut - kolme
-
140 - 150
1, 3 ja 5
30 - 45
Leivinpellillä
3
140 - 150
3
25 - 45
Leivinpellillä
Pikkuleivät / pasteijat - kaksi tasoa
-
140 - 150
2 ja 4
35 - 40
Leivinpellillä
Pikkuleivät / pasteijat - kolme tasoa
-
-
140 - 150
1, 3 ja 5
35 - 45
Leivinpellillä
Marengit yksi taso
120
3
120
3
80 - 100
Leivinpellillä
Marengit kaksi ta-
-
-
120
2 ja 4
80 - 100
Leivinpellillä
190
3
190
3
12 - 20
Leivinpellillä
Eclair-lei190
vokset - yksi taso
3
170
3
25 - 35
Leivinpellillä
Joulukakku/hedel-
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
160
2
150
175
1
170
15
mäkakku1)
Rusinakakku1)
Pienet kakut - yksi
taso1)
Pienet kakut - kaksi
tasoa1)
tasoa1)
Pikkuleivät / pasteijat - yksi
taso
140
soa1)
Pullat1)
16
www.aeg.com
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Aika (min)
Kommentit
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Eclair-leivokset kaksi tasoa
-
-
170
2 ja 4
35 - 45
Leivinpellillä
Piiraat
180
2
170
2
45 - 70
20 cm:n
kakkuvuoassa
Hedelmäkakku
160
1
150
2
110 - 120
24 cm:n
kakkuvuoassa
Täytekak-
170
1
160
2 (vasen ja
oikea)
30 - 50
20 cm:n
kakkuvuoassa
Aika (min)
Kommentit
kupohja1)
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
Leipä ja pizza
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
190
1
190
1
60 - 70
1- 2 kappaletta, 500
g/kpl
190
1
180
1
30 - 45
Leipävuoassa
Sämpylät1) 190
2
180
2 (2 ja 4)
25 - 40
6 - 8 kpl
leivinpellillä
Vaalea leipä1)
Ruisleipä
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Leivinpellillä tai grilli-/
uunipannussa
Teeleipä1)
200
3
190
3
10 - 20
Leivinpellillä
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
SUOMI
17
Paistokset
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Aika (min)
Kommentit
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Pastapaistos
200
2
180
2
40 - 50
Vuoassa
Vihannespaistos
200
2
175
2
45 - 60
Vuoassa
Piiras1)
180
1
180
1
50 - 60
Vuoassa
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vuoassa
Cannello-
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vuoassa
Aika (min)
Kommentit
ni1)
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
Liha
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Naudanliha 200
2
190
2
50 - 70
Uuniritilällä
Porsaanliha 180
2
180
2
90 - 120
Uuniritilällä
Vasikanliha 190
2
175
2
90 - 120
Uuniritilällä
Englantilai- 210
nen paahtopaisti,
raaka
2
200
2
50 - 60
Uuniritilällä
Englantilai- 210
nen paahtopaisti,
puolikypsä
2
200
2
60 - 70
Uuniritilällä
Englantilai- 210
nen paahtopaisti,
kypsä
2
200
2
70 - 75
Uuniritilällä
Porsaanlapa
180
2
170
2
120 - 150
Mukana
kamara
Porsaan
potka
180
2
160
2
100 - 120
2 kappaletta
Lammas
190
2
175
2
110 - 130
Koipi
18
www.aeg.com
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Aika (min)
Kommentit
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Broileri
220
2
200
2
70 - 85
Kokonainen
Kalkkuna
180
2
160
2
210 - 240
Kokonainen
Ankka
175
2
220
2
120 - 150
Kokonainen
Hanhi
175
2
160
1
150 - 200
Kokonainen
Jänis
190
2
175
2
60 - 80
Palasina
Jänis
190
2
175
2
150 - 200
Palasina
Fasaani
190
2
175
2
90 - 120
Kokonainen
Aika (min)
Kommentit
Kala
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Lämpötila
(°C)
Kannatintaso
Taimen/
Lahna
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 kalaa
Tonnikala/
Lohi
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileetä
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
1. puoli
2. puoli
9.6 Grilli
Esikuumenna tyhjää uunia 3
minuuttia ennen ruokien
asettamista uuniin.
Ruokalaji
Määrä
Kannatintaso
Kpl
(g)
Naudanfileepihvit
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Naudanlihapihvit
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Makkarat
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
SUOMI
Ruokalaji
Määrä
Kpl
(g)
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
1. puoli
2. puoli
Kannatintaso
Porsaankyl- 4
jykset
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Broileri
2
(puolikkaat)
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Broilerin
rintapala
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Jauhelihapihvi
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Kalafile
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Lämpimät
leivät
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Paahtoleivät
4-6
-
maks.
2-4
2-3
4
9.7 Gratinointi
Naudanliha
Ruokalaji
Määrä
Paahtopaisti tai fi-
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
per paksuus/cm 190 - 200
5-6
1 tai 2
per paksuus/cm 180 - 190
6-8
1 tai 2
per paksuus/cm 170 - 180
8 - 10
1 tai 2
Ruokalaji
Määrä (kg)
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Lapa, niska, kinkku
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
1 tai 2
Kyljykset, siankylki
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
1 tai 2
Lihamureke
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 tai 2
Porsaan potkapaisti 0,75 - 1
(esikypsennetty)
150 - 170
90 - 120
1 tai 2
lee, raaka1)
Paahtopaisti tai filee, puolikypsä1)
Paahtopaisti tai fi-
19
lee, kypsä1)
1) Esikuumenna uuni.
Porsaanliha
20
www.aeg.com
Vasikanliha
Ruokalaji
Määrä (kg)
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Vasikanpaisti
1
160 - 180
90 - 120
1 tai 2
Vasikanreisi
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 tai 2
Ruokalaji
Määrä (kg)
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Lampaanreisi,
lammaspaisti
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
1 tai 2
Lampaanselkä
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
1 tai 2
Määrä (kg)
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Linnunliha paloi- 0,2 - 0,25 kpl
na
200 - 220
30 - 50
1 tai 2
Puolikas kana
0,4 - 0,5 kpl
190 - 210
35 - 50
1 tai 2
Broileri, kana
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
1 tai 2
Ankka
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 tai 2
Hanhi
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 tai 2
Kalkkuna
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
1 tai 2
Kalkkuna
4-6
140 - 160
150 - 240
1 tai 2
Määrä (kg)
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
210 - 220
40 - 60
1 tai 2
Lammas
Lintupaisti
Ruokalaji
Kala (haudutettu)
Ruokalaji
Kokonainen kala 1 - 1,5
9.8 Kostea Kiertoilma
Avaa laitteen luukku
kypsennyksen aikana
ainoastaan tarvittaessa.
Noudata alla olevan
taulukon paistoaikoja
parhaan tuloksen
saavuttamiseksi.
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Makaronivuoka
190 - 200
45 - 55
2
Perunapaistos
160 - 170
60 - 75
2
Moussaka
180 - 200
75 - 90
2
Lasagne
160 - 170
55 - 70
2
SUOMI
21
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Cannelloni
170 - 190
65 - 75
2
Leipävanukas
150 - 160
75 - 90
2
Riisivanukas
170 - 190
45 - 60
2
Omenakakku
150 - 160
75 - 85
2
Vaalea leipä
180 - 190
50 - 60
2
9.9 Sulatus
Ruokalaji
Määrä (g)
Sulatusaika
(min)
Jälkisulatusaika
(min)
Kommentit
Kana
1000
100 - 140
20 - 30
Aseta broileri suurikokoiselle vadille ylösalaisin
käännetyn aluslautasen
päälle. Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Liha
1000
100 - 140
20 - 30
Käännä kypsennyksen
puolivälissä.
Liha
500
90 - 120
20 - 30
Käännä kypsennyksen
puolivälissä.
Taimen
150
25 - 35
10 - 15
-
Mansikat
300
30 - 40
10 - 20
-
Voi
250
30 - 40
10 - 15
-
Kerma
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Kerman voi vatkata, vaikka siinä on vielä hiukan
jäisiä kohtia.
Gateau (perunalaatikko)
1400
60
60
-
9.10 Kuivaus - Kiertoilma
• Peitä uunipellit leivinpaperilla.
• Parempien tuloksien saavuttamiseksi
on suositeltavaa sammuttaa uuni
kuivausajan puolessa välissä, avata
uunin luukku ja antaa sen jäähtyä yön
yli kuivauksen loppuun
suorittamiseksi.
Vihannekset
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (h)
Kannatintaso
1 taso
2 tasoa
Pavut
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprikat
60 - 70
5-6
3
1/4
22
www.aeg.com
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (h)
Kannatintaso
1 taso
2 tasoa
Vihannekset hapanruokiin
60 - 70
5-6
3
1/4
Sienet
50 - 60
6-8
3
1/4
Yrtit
40 - 50
2-3
3
1/4
Lämpötila (°C)
Aika (h)
Kannatintaso
Hedelmät
Ruokalaji
1 taso
2 tasoa
Luumut
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Aprikoosit
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Omenaviipaleet
60 - 70
6-8
3
1/4
Päärynät
60 - 70
6-9
3
1/4
10. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
10.1 Puhdistukseen liittyviä
huomautuksia
• Puhdista laitteen etupinnat
lämpimällä vedellä ja miedolla
pesuaineella käyttäen pehmeää
puhdistusliinaa.
• Käytä metallipintojen puhdistuksessa
erityistä puhdistusainetta.
• Puhdista laite sisältä jokaisen käytön
jälkeen. Rasvan tai muiden
ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa
tulipaloon. Riski on suurempi
grillipannussa.
• Poista itsepintaiset tahrat erityisellä
uuninpuhdistusaineella.
• Puhdista kaikki lisävarusteet käytön
jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja
puhdistusainetta.
• Jos käytät tarttumattomia varusteita,
älä puhdista niitä voimakkailla
pesuaineilla, teräväreunaisilla esineillä
tai pese niitä astianpesukoneessa.
Muutoin tarttumaton pinta voi
vaurioitua.
10.2 Ruostumattomat teräs- ja
alumiinipintaiset laitteet
Puhdista uuninluukku
käyttäen ainoastaan kosteaa
liinaa tai sientä. Kuivaa
pehmeällä liinalla.
Älä käytä teräsvillaa, happoja
tai hankaavia aineita, sillä ne
saattavat vahingoittaa uunin
pintaa. Noudata vastaavaa
varovaisuutta käyttöpaneelin
puhdistuksen aikana.
10.3 Kannattimien
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
1. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
etuosa irti sivuseinästä.
SUOMI
4. Kun
vilkkuu, aseta haluamasi
toimenpide painamalla
1
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot
takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
10.4 Pyrolyysi
HUOMIO!
Poista kaikki lisävarusteet ja
irrotettavat peltien
kannattimet.
Älä käynnistä Pyrolyysitoimintoa, jos et sulkenut
uuninluukkua kokonaan.
Joissakin malleissa näytössä
näkyy “C3”, kun virhe
tapahtuu.
VAROITUS!
Laite kuumenee hyvin
kuumaksi. Olemassa on
palovammojen vaara.
HUOMIO!
Jos samaan kaappiin on
asennettu muita laitteita, älä
käytä niitä Pyrolyysitoiminnon ollessa
toiminnassa. Se voi
vahingoittaa laitetta.
1. Poista suurin lika ensin käsin.
2. Puhdista luukun sisäpinta kuumalla
vedellä, jotta jäämät eivät palaisi
siihen kuuman ilman vuoksi.
3. Aseta Pyrolyysi-toiminto. Katso
"Uunin toiminnot".
tai
:
Lisätoiminto
Kuvaus
P1
Jos uuni ei
ole hyvin likainen. Toimenpiteen aika: 1
h.
P2
Jos lian poistaminen ei ole
helppoa. Toimenpiteen aika: 1 h 30 min.
2. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
takaosa irti seinästä ja poista se.
2
23
Paina painiketta
tai käännä lämpötilan
säädintä toiminnon käynnistämiseksi.
Voit siirtää puhdistuksen alkamista
käyttämällä Lopetus-toimintoa.
Uunin valo on kytketty pois päältä
Pyrolyysi-toiminnon aikana.
5. Kun uuni on saavuttanut asetetun
lämpötilan, luukku lukittuu. Näytössä
näkyy symboli
ja lämpötilanäytön
palkit, kunnes luukun lukitus avautuu.
Voit lopettaa Pyrolyysi-toiminnon
ennen sen päättymistä kääntämällä
uunin toimintojen väännin Offasentoon.
6. Pyrolyysi-toiminnon jälkeen näytössä
näkyy kellonaika. Uunin luukku on
edelleen lukittu.
7. Kun laite on jäähtynyt, siitä kuuluu
äänimerkki ja luukun lukitus avautuu.
10.5 Puhdistusmuistutus
Pyrolyysipuhdistuksen tarpeesta ilmoittaa
PYR, joka vilkkuu näytössä 10 sekuntia
aina kun laite kytketään toimintaan tai
pois toiminnasta.
Puhdistuksen merkkivalo
sammuu:
• Pyrolyysi-toiminnon
päättyessä.
• Jos painat painiketta
ja
samanaikaisesti
merkkivalon PYR
vilkkuessa näytössä.
24
www.aeg.com
10.6 Uuninluukun
puhdistaminen
Uuninluukussa on neljä lasilevyä.Voit
poistaa uuninluukun ja sisäiset lasilevyt
niiden puhdistamiseksi.
Uuninluukku voi vahingossa
sulkeutua, jos yrität irrottaa
lasilevyt ennen uuninluukun
irrottamista.
HUOMIO!
Älä käytä uunia ilman
lasilevyjä.
1. Avaa luukku kokonaan auki ja pidä
kiinni molemmista saranoista.
4. Aseta uuninluukku tasaiselle alustalle
pehmeän kankaan päälle.
5. Pidä kiinni luukun yläreunassa
olevasta listasta (B) kummaltakin
puolelta ja työnnä sisäänpäin siten,
että kiinnitystiiviste vapautuu.
2
B
1
2. Nosta ja käännä saranoissa olevia
vipuja.
3. Sulje uuninluukku puoliväliin
ensimmäiseen avausasentoon. Vedä
luukkua sen jälkeen eteenpäin ja
irrota se paikaltaan.
6. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
7. Pitele luukun lasilevyjä niiden
yläreunasta ja vedä ne varoen ulos.
Aloita ylimmästä levystä. Varmista,
että lasi irtoaa kannattimista
kokonaan.
8. Puhdista lasit vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt
varoen.
Puhdistettuasi lasilevyt ja uuninluukun
asenna ne takaisin paikalleen. Noudata
edellä mainittuja ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
SUOMI
Varmista, että lasilevyt (A, B ja C) tulevat
oikeaan järjestykseen. Keskimmäisessä
lasilevyssä (B) on koristeellinen kehys.
Kehyksen painatuspuolen on osoitettava
luukun sisäpuolelle. Varmista, ettei
lasilevyn kehyksen (B) painatuspuolen
pinta ole asennuksen jälkeen karkea
siihen koskettaessa.
A
B
10.7 Lampun vaihtaminen
Peitä laitteen pohja kankaalla. Se estää
lampun suojalasin ja uunin
vaurioitumisen.
VAROITUS!
Sähköiskuvaara! Irrota sulake
ennen lampun vaihtamista.
Lamppu ja lampun suojalasi
voivat olla kuumia.
C
HUOMIO!
Pidä halogeenilamppua aina
kankaalla estääksesi
rasvajäämien palamisen
lamppuun.
1. Kytke laite pois päältä.
2. Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai
katkaise virta pääkytkimestä.
Takalamppu
Varmista, että asennat keskimmäisen
lasilevyn oikein paikoilleen.
A
1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä
vastapäivään.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
B
C
11. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kytkeydy toimintaan
eikä sitä voida käyttää.
Uunia ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty
sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista että uuni on liitetty
oikein sähköverkkoon (ks.
kytkentäkaavio, jos saatavilla).
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toimin- Kytke uuni toimintaan.
nasta.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
25
26
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset ovat
oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.
Katso kohta "Automaattinen
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toimintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny
sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Kypsentämiseen kuluu liikaa
tai liian vähän aikaa.
Lämpötila on liian alhainen
tai liian korkea.
Säädä tarvittaessa lämpötilaa. Noudata ohjekirjan ohjeita.
Höyryä ja kosteutta muodos- Ruoka on jätetty uuniin liian
tuu ruokaan ja uunin sisälle. pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Näytössä näkyy C3.
Puhdistustoiminto ei toimi
Sulje luukku kokonaan.
lainkaan. Luukkua ei ole suljettu kokonaan, tai luukun lukitus on viallinen.
Näytössä näkyy F102.
• Luukkua ei ole suljettu
• Sulje luukku kokonaan.
kokonaan.
• Kytke laite pois päältä ir• Luukun lukko on viallinen.
rottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Käänny asiakaspalvelun
puoleen, jos näytössä näkyy F102 uudelleen.
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
• Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Käänny kuluttajaneuvonnan puoleen, ellei virhekoodi katoa näytöstä.
SUOMI
27
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite on kytketty toimintaan,
mutta se ei kuumene. Puhallin ei toimi. Näytössä näkyy
"Demo".
Esitystila on päällä.
1.
Kytke uuni pois toiminnasta.
2.
Paina ja pidä
-painiketta alhaalla.
Näytön ensimmäinen
numero ja Demo-merkkivalo alkavat vilkkua.
Syötä koodi 2468 paina-
3.
4.
malla painiketta
tai
arvojen säätämiseksi
ja vahvista painamalla
5.
6.
11.2 Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun.
.
Seuraava numero alkaa
vilkkua.
Demo -toiminto kytkeytyy pois päältä, kun vahvistat viimeisen numeron
ja koodi on oikein.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee
laitteen sisäosan etukehyksessä. Älä
poista arvokilpeä laitteen sisäosasta.
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
12. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
28
www.aeg.com
12.1 Asentaminen
kalusteeseen
12.3 Sähköliitäntä
Valmistaja ei vastaa
vahingoista, jos kappaleiden
"Turvallisuusohjeet" ohjeita
ei ole noudatettu.
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
Laitteen mukana toimitetaan pistoke ja
virtajohto.
12.4 Johto
Asennuksen tai vaihdon johtotyypit:
595 +/-1
5
3
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Määritä johdon poikkipinta-ala
arvokilvessä olevan kokonaistehon
mukaan. Voit myös käyttää taulukkoa:
Kokonaisteho (W)
Johdon läpileikkaus (mm²)
enintään 1380
3 x 0.75
enintään 2300
3x1
enintään 3680
3 x 1.5
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
595 +/-1
5
3
12.2 Kalusteeseen
kiinnittäminen
A
B
Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on
oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja
nollajotimeen (sininen ja ruskea johto)
verrattuna.
SUOMI
29
13. ENERGIATEHOKKUUS
13.1 Tuoteseloste ja -tiedot standardin EU 65-66/2014
mukaisesti
Toimittajan nimi
AEG
Mallin tunnus
BPB331021B
BPB331021M
BPB331021W
BPS33102ZM
Energialuokka
81.2
Energiatehokkuusluokka
A+
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö toiminnossa
0.93 kWh/kierros
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa
0.69 kWh/kierros
Uunien lukumäärä
1
Lämmönlähde
Sähkö
Äänimer.voimak
72 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1:
Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit Suorituskyvyn mittaustavat.
13.2 Energiansäästö
Laitteessa on joitakin
toimintoja, joiden avulla voit
säästää energiaa.
Yleisohjeita
Varmista, että uuninluukku on suljettu
oikein laitteen ollessa toiminnassa ja pidä
luukku suljettuna mahdollisimman hyvin
käytön aikana.
Käytä metallisia astioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
BPB331021B
33.6 kg
BPB331021M
33.6 kg
BPB331021W
33.6 kg
BPS33102ZM
34.0 kg
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen kuin asetat ruoka-ainekset uuniin.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä kypsennysajan pituudesta
riippuen. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetusvalinnalla kytketään toimintaan ja
kypsennysaika on yli 30 minuuttia,
joissakin uunitoiminnoissa
30
www.aeg.com
lämpövastukset sammuvat
automaattisesti aikaisemmin.
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila
näkyy näytössä.
sisälämpötila voi poiketa näytössä
näkyvästä lämpötilasta uunin toiminnan
aikana ja kypsennysajat voivat poiketa
muiden ohjelmien kypsennysajoista.
Kun valitset Kostea Kiertoilma toiminnon, lamppu sammuu
automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.
Kostea Kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana. Kyseisen toiminnon aikana uunin
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SVENSKA
31
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................32
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 33
3. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 36
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING................................................................................36
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 37
6. KLOCKFUNKTIONER................................................................................................ 39
7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR............................................................................... 40
8. TILLVALSFUNKTIONER.............................................................................................41
9. TRICKS OCH TIPS......................................................................................................42
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 50
11. FELSÖKNING.......................................................................................................... 53
12. INSTALLATION........................................................................................................55
13. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 56
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
32
1.
www.aeg.com
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
33
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd
ordning.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
• Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
34
www.aeg.com
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till
exempel ett skåp, se till att
skåpsdörren aldrig är stängd när
apparaten är i drift. Värme och fukt
kan byggas upp bakom en stängd
SVENSKA
dörr/lucka och orsaka efterföljande
skador på apparaten, bostaden eller
golvet. Stäng inte luckan förrän
apparaten har svalnat helt efter
användning.
•
•
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
2.5 Pyrolysrengöring
•
•
•
•
Risk för skador / bränder /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion
för Första användningstillfället ska du
ta ut följande ur ugnsutrymmet:
– alla överblivna matrester, oljeeller fettspill / -rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor osv. som
medföljer produkten) särskilt
kastruller, pannor, brickor,
köksredskap osv. som är
•
35
behandlade så att mat inte fastnar
i dem.
Läs noggrant alla anvisningar om
pyrolysrengöring.
Håll barn och husdjur borta från
produkten när pyrolysrengöring är
igång.
Apparaten blir mycket varm och varm
luft släpps ut från ventilerna.
Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och
efter varje pyrolysrengöring.
– Tillse god ventilation under och
efter första användningstillfället
vid användning vid maximal
temperatur.
Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler kan vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar)
från produktens närhet under och
efter Pyrolysrengöringen. Detta
gäller även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla pyrolysugnar när det pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga temperaturen
vid användning av pyrolytisk
rengöring i alla pyrolysugnar och kan
även vara en källa till skadliga ångor i
små mängder.
Ångor som släpps ut från alla
Pyrolysugnar/matlagningsrester som
beskrivs är inte skadliga för
människor, inklusive barn eller
personer med sjukdom.
2.6 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
36
www.aeg.com
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
2.8 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1 2
3
4
5
5
6
4
9
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Elektronisk programmeringsenhet
Temperaturvred
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
8
3.2 Tillbehör
För kakor och småkakor. För bakning
och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
• Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Ugnspanna
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet
"Klockfunktioner" för att
ställa in tiden.
4.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
SVENSKA
Rengör produkten och tillbehören innan
du använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
4.2 Förvärmning
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
för att bränna bort fett.
1. Välj funktionen
temperatur.
37
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Välj funktionen
och ställ in
maximal temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Det är helt
normalt. Se till att ventilationen är
tillräcklig i rummet.
och maximal
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. För att stänga av produkten, vrid
vreden för ugnsfunktioner och
temperatur till av-läget.
5.2 Aktivera och inaktivera
produkten
Det beror på modellen om
produkten har lampor,
symboler på vredet eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om
kontrollvredet styr
ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
• Indikatorn tänds när
ugnen värms upp.
5.3 Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Program
Avstängt läge
Produkten är avstängd.
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och
för att torka mat.Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än
för under-/övervärme.
Över-/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
38
www.aeg.com
Ugnsfunktion
Program
Varmluft Med
Fukt
För att tillaga mat i form på en plats i ugnen. För att
spara energi under tillagningen. Den här funktionen
måste användas i enlighet med tillagningstabellerna för
att uppnå önskat resultat. För mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna.
Denna funktion används för att definiera energieffektivitetsklass enligt EN 60350-1.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för
rostning av bröd.
Varmluftsgrillning För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött eller
fågel med ben. Även för att göra gratänger och bryna.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in
temperaturen 20-40 °C lägre än för över-/undervärme.
Kött
För tillagning av mycket möra, saftiga stekar.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta livsmedel, som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror
på mängden och storleken på det frysta livsmedlet.
Pyrolys
För att sätta igång pyrolysrengöring av ugnen. Denna
funktion bränner bort kvarvarande rester i ugnen.
5.4 Display
A
G
F
B
E
C
D
A. Timer
B. Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
C. Vattentank (endast vissa modeller)
D. Matlagningstermometer (endast
vissa modeller)
E. Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
F. Timmar / minuter
G. Klockfunktioner
5.5 Knappar
Knapp
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
SVENSKA
Knapp
Funktion
Beskrivning
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
5.6 Kontrollampa för
uppvärmning
39
Staplarna visar att ugnens temperatur
ökar eller minskar.
När du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen
en efter en.
6. KLOCKFUNKTIONER
6.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
00:00
Program
KLOCKA
Visa eller ändra klockan. Du kan endast ställa om klockan när produkten är avstängd.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
Använd endast när en ugnsfunktion är vald.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av. Använd
endast när en ugnsfunktion är vald.
TIDSFÖRDRÖJNING
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
SIGNALUR
Använd för att ställa in en tid för nedräkning. Denna
funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt.
Du kan ställa in SIGNALUR när som helst, även om produkten är avstängd.
TIDTAGNING
Om du inte ställer in någon annan klockfunktion, övervakar UPPRÄKNINGSTIMERN automatiskt hur länge
produkten har varit påslagen. Den sätts på så fort ugnen börjar värmas upp.
Uppräkningstimern kan inte användas med funktionerna: VARAKTIGHET, SLUTTID.
6.2 Ställa in och ändratiden
När du sätter i den i eluttaget första
gången ska du vänta tills displayen visar
och "12:00". "12" blinkar.
1. Tryck på
eller
timmarna.
för att ställa in
2. Tryck på
för att bekräfta och gå
över till att ställa in minuterna.
Displayen visar
tiden. "00" blinkar.
3. Tryck på
minuter.
eller
och den inställda
för att ställa in
4. Tryck på
för att bekräfta eller så
sparas klockan automatiskt efter 5
sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
40
www.aeg.com
Ändra klockan genom att trycka på
flera gånger tills kontrollampan för tiden
blinkar på displayen.
6.3 Ställa in KOKTID
1. Ställ in en ugnsfunktion.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
minuter och timmar för KOKTID.
för att bekräfta.
4. Tryck på
När den inställda tiden har gått avges en
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av automatiskt.
5. Tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
6.4 Ställa in SLUTTID
1. Ställ in en ugnsfunktion.
flera gånger tills
2. Tryck på
börjar blinkar.
eller
för att ställa in
3. Tryck på
timmar och minuter för SLUTTID.
för att bekräfta.
4. Tryck på
När den inställda tiden har gått avges en
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av automatiskt.
5. Tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Displayen visar
som blinkar.
5. Tryck på
eller
för att ställa in
timmar och minuter för SLUTTID.
6. Tryck på
för att bekräfta.
Produkten sätts på automatiskt senare, är
igång under den inställda KOKTIDEN
och stoppar vid SLUTTIDEN. När den
inställda tiden har gått avges en
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av.
7. Tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
8. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
6.6 Ställa in SIGNALUR
1. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar
och "00" blinkar.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
SIGNALUR.
Först ställer du in sekunder och
därefter minuter.
När tiden du ställt in är längre än 60
på displayen.
minuter, blinkar
3. Ställ in timmarna.
4. SIGNALUR startar automatiskt efter
fem sekunder.
När 90 % av den inställda
temperaturen har uppnåtts avges en
ljudsignal.
5. När den inställda tiden har förflutit
hörs en ljudsignal i 2 minuter.
"00:00" och blinkar på displayen.
Tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
6.5 Ställa in funktionen
TIDSFÖRDRÖJNING
6.7 TIDTAGNING
1. Ställ in en ugnsfunktion.
För att återställa tidtagningsuret, håll
flera gånger tills
2. Tryck på
börjar blinkar.
inne
igen.
och
. Timern börjar räkna upp
eller
för att ställa in
3. Tryck på
minuter och timmar för KOKTID.
7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Sätta in tillbehör
Galler:
SVENSKA
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna
är vända nedåt.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
41
Galler och långpanna tillsammans:
För in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan och se till att fötterna pekar neråt.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
8. TILLVALSFUNKTIONER
8.1 Använda barnlåset
8.2 Restvärmeindikering
När Barnlåset är på kan apparaten inte
sättas på av misstag.
När du stänger av produkten visas
Luckan är stängd,
symbolerna SAFE och
tänds på displayerna också
när Pyrolys-funktionen är
igång. Det kan kontrolleras
på vredet.
1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna
är i avstängt läge.
2. Tryck och håll inne
och
samtidigt i 2 sekunder.
En ljudsignal hörs. SAFE och visas på
displayen.
Upprepa steg 2 för att inaktivera
Barnlåset.
restvärmeindikatorn på displayen
om
temperaturen i ugnen är högre än 40 °C.
Vrid vredet för temperaturen åt vänster
eller höger för att visa
ugnstemperaturen.
8.3 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen
automatiskt av efter en viss tid, om en
ugnsfunktion är igång och du inte ändrar
några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
42
www.aeg.com
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
1.5
Efter en automatisk avstängning kan du
trycka på valfri knapp för att använda
produkten igen.
Automatisk avstängning
fungerar inte med
funktionerna: Lampa,
Varaktighet, Sluttid.
8.4 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
8.5 Säkerhetstermostat
Felaktig användning av produkten eller
trasiga delar kan orsaka farlig
överhettning. För att förhindra detta har
ugnen en säkerhetstermostat som
avbryter strömtillförseln. Ugnen sätts
automatiskt på igen när temperaturen
sjunker.
9. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
9.1 Allmän information
• Produkten har fem hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
• Produkten har ett specialsystem som
gör att luften cirkulerar och
återanvänder ångan. Med det här
systemet kan man tillaga i ånga, vilket
gör att maten saftig inuti och krispig
på utsidan. Det gör att
tillagningstiden och energiåtgången
minskas till ett minimum.
• Fukt kan kondenseras i produkten
eller på glasluckorna. Det är helt
normalt. Stå alltid en bit ifrån
produkten när du öppnar produktens
lucka vid matlagning. Kör ugnen i 10
minuter innan du börjar laga mat, för
att minska kondensering.
• Torka bort fukt på produkten efter
varje användning.
• Ställ inga föremål direkt på bottnen
och täck inte komponenterna med
folie när du lagar mat. Detta kan
förändra tillagningsresultaten och
skada emaljen.
9.2 Baka kakor
• Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av
den inställda tillagningstiden har gått.
• Om du använder två bakplåtar
samtidigt, se till att det finns en ledig
falsnivå mellan dem.
9.3 Tillagning av kött och fisk
• Använd en djup form för mat med fett
i för att förhindra stänk som inte går
att ta bort.
• Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar
ut.
• För att förhindra att det blir för
mycket matos under tillagning kan
man hälla lite vatten i den djupa
formen. För att förhindra rökkondens,
tillsätt lite vatten varje gång det tar
slut.
9.4 Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på
typen av livsmedel, livsmedlets
konsistens och volym
I början ska du övervaka hur det
utvecklar sig när du lagar mat. Hitta de
bästa inställningarna (värmeläge,
tillagningstid osv.) för dina kokkärl,
recept och mängder när du använder
produkten.
SVENSKA
43
9.5 Baknings- och grillningstabell
Kakor
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Recept där 170
vispning
ingår
2
160
3 (2 och 4)
45 - 60
I en kakform
Mördeg
170
2
160
3 (2 och 4)
20 - 30
I en kakform
Cheesecake
170
1
165
2
80 - 100
I 26 cm
kakform
Äppelka-
170
2
160
2 (vänster
+ höger)
80 - 100
I två kakformar (20
cm) på ett
galler
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På en bakplåt
Syltpaj
170
2
165
2 (vänster
+ höger)
30 - 40
I 26 cm
kakform
Sockerkaka 170
2
150
2
40 - 50
I 26 cm
kakform
Julkaka /
Rik frukt
160
2
150
2
90 - 120
I 20 cm
kakform
175
1
160
2
50 - 60
I en brödplåt
170
3
150 - 160
3
20 - 30
På en bakplåt
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en bakplåt
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
30 - 45
På en bakplåt
Skorpor/
kakor - en
nivå
140
3
140 - 150
3
25 - 45
På en bakplåt
Skorpor/
kakor - två
nivåer
-
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en bakplåt
ka1)
kaka1)
Russinkaka1)
Muffins en nivå1)
Muffins två nivåer1)
Muffins tre nivåer1)
44
www.aeg.com
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
-
-
140 - 150
Maränger - 120
en nivå
3
Maränger - -
Skorpor/
kakor - tre
nivåer
Tid (min)
Kommentar
1, 3 och 5
35 - 45
På en bakplåt
120
3
80 - 100
På en bakplåt
-
120
2 och 4
80 - 100
På en bakplåt
två nivåer1)
Bullar1)
190
3
190
3
12 - 20
På en bakplåt
Eclair - en
nivå
190
3
170
3
25 - 35
På en bakplåt
Eclair - två
nivåer
-
-
170
2 och 4
35 - 45
På en bakplåt
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
I 20 cm
kakform
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I 24 cm
kakform
Tårtbot-
170
1
160
2 (vänster
+ höger)
30 - 50
I 20 cm
kakform
Tid (min)
Kommentar
ten1)
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Bröd och pizza
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 bröd,
500 g per
bröd
Rågbröd
190
1
180
1
30 - 45
I en brödplåt
Småfrans-
190
2
180
2 (2 och 4)
25 - 40
6 - 8 stycken på en
bakplåt
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en bakplåt eller
en djup
form
Franskbröd1)
ka 1)
Pizza1)
SVENSKA
Livsmedel
Scones1)
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
200
3
190
3
45
Tid (min)
Kommentar
10 - 20
På en bakplåt
Tid (min)
Kommentar
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Pajdeg
200
2
180
2
40 - 50
I en form
Vegetarisk
paj
200
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Cannello-
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Tid (min)
Kommentar
ni1)
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Kött
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På ett galler
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På ett galler
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På ett galler
Engelsk
rostbiff,
röd inuti
210
2
200
2
50 - 60
På ett galler
Engelsk
210
rostbiff, lite
röd inuti
2
200
2
60 - 70
På ett galler
46
www.aeg.com
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Engelsk
210
rostbiff,
inte röd inuti
2
200
2
70 - 75
På ett galler
Fläskbog
180
2
170
2
120 - 150
Med svål
Fläsklägg
180
2
160
2
100 - 120
2 stycken
Lamm
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i bitar
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i bitar
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Tid (min)
Kommentar
Fisk
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
Temperatur (°C)
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
9.6 Min grill
Förvärm den tomma ugnen i
tre minuter före tillagning.
Livsmedel
Mängd
Falsnivå
Antal
(g)
Filéer
4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Biffstek
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
SVENSKA
Livsmedel
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Antal
(g)
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Fläskkotlet- 4
ter
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kyckling
(delad i 2
delar)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kycklingbröst
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburga- 6
re
600
max.
20 - 30
-
4
Fiskfilé
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Varma
smörgåsar
4-6
-
max.
5-7
-
4
Rostat
bröd
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
Korv
9.7 Varmluftsgrillning
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff el-
per cm höjd
190 - 200
5-6
1 eller 2
per cm höjd
180 - 190
6-8
1 eller 2
per cm höjd
170 - 180
8 - 10
1 eller 2
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog, hals, skinkstek 1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kotlett, revbensspjäll
170 - 180
60 - 90
1 eller 2
ler filé, röd1)
Rostbiff eller filé,
medium1)
Engelsk rostbiff eller filé, välstekt1)
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Livsmedel
1 - 1.5
47
48
www.aeg.com
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 eller 2
Fläsklägg (lagad i
förväg)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 eller 2
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
1
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek med
ben, lammstek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 eller 2
Lammsadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 eller 2
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bitar av fågel
0,2 - 0,25 var
200 - 220
30 - 50
1 eller 2
Halv kyckling
0,4 - 0,5 var
190 - 210
35 - 50
1 eller 2
Kyckling, unghö- 1 - 1.5
na
190 - 210
50 - 70
1 eller 2
Anka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 eller 2
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 eller 2
Kalkon
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Kalkon
4-6
140 - 160
150 - 240
1 eller 2
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 eller 2
Lamm
Fågel
Fisk (ångkokning)
9.8 Varmluft Med Fukt
För bästa resultat ska du
följa baktiderna som listas i
tabellen nedan.
Öppna bara produktluckan
vid behov under tillagning.
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Falsnivå
Pastagratäng
190 - 200
45 - 55
2
Potatisgratäng
160 - 170
60 - 75
2
Moussaka
180 - 200
75 - 90
2
Lasagne
160 - 170
55 - 70
2
Cannelloni
170 - 190
65 - 75
2
Brödpudding
150 - 160
75 - 90
2
Rispudding
170 - 190
45 - 60
2
Äppelkaka
150 - 160
75 - 85
2
Franskbröd
180 - 190
50 - 60
2
49
9.9 Tina
Livsmedel
Mängd (g) Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid (min)
Kommentar
Kyckling
1000
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett
upp- och nervänt tefat på
en stor tallrik. Vänd efter
halva tiden.
Kött
1000
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde
även om delar av den är
något frusen.
Tårta
1400
60
60
-
9.10 Torkning - Varmluft
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
50
www.aeg.com
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Frukt
Livsmedel
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett
för rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan skada ytan.
10.2 Produkter i rostfritt stål
eller aluminium
Rengör ugnsluckan endast
med en blöt svamp. Torka
med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror
eller produkter med
slipeffekt för rengöring
eftersom de kan skada
ugnens ytor. Rengör ugnens
kontrollpanel med samma
försiktighet.
10.3 Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
SVENSKA
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
1
2
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
10.4 Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör och
löstagbara ugnsstegar (i
förekommande fall).
Starta inte
pyrolysrengöringen om inte
ugnsluckan är helt stängd.
På vissa modeller visar
displayen ”C3” om detta
problem uppstår.
VARNING!
Produkten blir mycket het.
Det finns risk för att du
bränner dig.
FÖRSIKTIGHET!
Om andra produkter är
monterade i samma skåp får
de inte användas samtidigt
som Pyrolys-funktionen. Det
kan skada maskinen.
1. Ta bort de värsta matresterna
manuellt.
2. Rengör insidan av ugnsluckan med
varmt vatten så att inte rester och
spill bränner fast.
3. Ställ in pyrolysfunktionen. Se
"Ugnsfunktioner".
blinkar, tryck på
eller
4. När
för att välja lämplig procedur:
51
Tillval
Beskrivning
P1
Om ugnen
inte är mycket
smutsig. Tid
för proceduren: 1 timmar.
P2
Om du inte
enkelt kan ta
bort smutsen.
Tid för proceduren: 1 h 30
min.
Tryck på
eller vrid temperaturvredet
för att starta proceduren.
Du kan använda funktionen Sluttid för att
fördröja rengöringsprocedurens start.
Under pyrolysrengöringen är
ugnslampan släckt.
5. När ugnen värmts upp till inställd
temperatur låses luckan. Symbolen
och stavarna på värmeindikatorn
visas på displayen, tills luckan låses
upp igen.
För att avaktivera pyrolysrengöringen
innan den är klar, vrid
funktionsvredet för ugnen till Avläget.
6. När pyrolysrengöringen är klar visar
displayen tiden på dagen.
Ugnsluckan förblir låst.
7. När produkten svalnat igen hörs en
ljudsignal och luckan låses upp.
10.5 Påminnelse rengöring
För att påminna dig om att Pyrolys
behöver utföras blinkar PYR på displayen
i 10 sekunder varje gång produkten sätts
på och stängs av.
Påminnelsen om rengöring
slocknar:
• när Pyrolys-funktionen är
klar.
• om du trycker på
och
samtidigt medan PYR
blinkar på displayen.
52
www.aeg.com
10.6 Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har fyra glasrutor.Ugnsluckan
och glasrutorna går att ta bort för
rengöring.
Ugnsluckan kan stängas om
du försöker ta bort
glasrutorna innan du tagit
bort ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte ugnen utan
glasrutorna.
1. Öppna luckan helt och håll i de två
gångjärnen.
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en
stabil yta.
5. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
B
1
2. Lyft och vrid handtagen på de två
gångjärnen.
3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den
första öppna positionen. Dra därefter
framåt och ta bort luckan från sin
plats.
6. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
7. Håll i glasrutorna i övre kanten och
dra försiktigt ut dem en efter en.
Börja med den översta glasrutan. Se
till att glasrutorna glider i skårorna
hela vägen ut.
8. Rengör glasrutorna med vatten och
diskmedel. Torka glasrutorna noga.
Sätt tillbaka glasrutorna i ugnsluckan när
du är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning.
Du måste sätta tillbaka glasrutorna (A, B
och C) i rätt ordning. Den mellersta
glasrutan (B) har en dekorativ ram. Zonen
SVENSKA
med screentryck måste vara vänd mot
insidan av ugnsluckan. Efter
installationen måste du se till att ytan på
glasrutans ram (B) med zonerna med
screenprinting inte är knottrig när du
vidrör den.
A
B
53
10.7 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
C
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med
en trasa för att förhindra att
fett ska komma på lampan.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Baklampan
Se till att den mellersta glasrutan
placeras korrekt i sina skåror.
A
B
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
C
11. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är koranvända ugnen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen (se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
54
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Tillagningen av maträtter tar
för lång tid eller går för fort.
Temperaturen är för låg eller Justera vid behov temperaför hög.
turen. Följ instruktionerna i
manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
På displayen visas "C3".
Rengöringsfunktionen funStäng luckan helt.
gerar inte. Du har inte stängt
luckan ordentligt eller så är
luckan trasig.
Displayen visar "F102".
• Du har inte stängt luckan • Stäng luckan helt.
ordentligt.
• Stäng av ugnen via hus• Det elektroniska lucklåset
hållets säkring eller säkerär trasigt.
hetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
"F102" visas på displayen
igen.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
SVENSKA
55
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten är på men värms
inte upp. Fläkten arbetar
inte. Displayen visar
"Demo".
Demoläget är aktiverat.
1.
Stäng av ugnen.
2.
3.
Håll in knappen
.
Den första siffran på displayen och Demo-indikatorn börjar blinka.
Ange koden 2468 genom att trycka in knap-
4.
parna
eller
för att
ändra värdena och tryck
5.
6.
11.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
på
för att bekräfta.
Nästa siffra börjar blinka.
Demo-läget avaktiveras
när du bekräftar den sista siffran och koden är
korrekt.
den yttre kanten av produktens
innanmäte. Avlägsna inte märkskylten
från produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver
finns på typskylten. Typskylten sitter på
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
12. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
56
www.aeg.com
12.1 Inbyggd
12.3 Elektrisk installation
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
595 +/-1
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlen om säkerheten inte
följs.
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
12.4 Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
5
3
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten
(på märkplåten) och tabellen. Se även
tabellen:
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
595 +/-1
5
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå
och brun kabel).
3
12.2 Montering i skåp
A
B
13. ENERGIEFFEKTIVITET
13.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
AEG
SVENSKA
Modellbeskrivning
BPB331021B
BPB331021M
BPB331021W
BPS33102ZM
Energiindex
81.2
Energiklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
BPB331021B
33.6 kg
BPB331021M
33.6 kg
BPB331021W
33.6 kg
BPS33102ZM
34.0 kg
57
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
13.2 Sparar energi
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Denna produkt har
funktioner som låter dig
spara energi under vanlig
matlagning.
Allmänna tips
Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt
stängd när produkten är igång och låt
den vara stängd så mycket som möjligt
under tillagningen.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Restvärme
Om ett program med tidvalet
Varaktighet eller Sluttid aktiveras och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm. Temperaturen eller
indikatorn för restvärme visas på
displayen.
Varmluft Med Fukt
För att spara energi under tillagningen.
Den fungerar så att temperaturen inuti
ugnen skiljer sig från den temperatur
58
www.aeg.com
som anges på ugnens display under
tillagningscykeln och tillagningstiderna
kan skilja sig från tillagningstiderna för
andra program.
När du använder Varmluft + ånga släcks
lampan automatiskt efter 30 sekunder.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
59
867340681-A-012017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement