Electrolux EDC310M User manual

Electrolux EDC310M User manual
Spis treÊci
Wskazówki dla u˝ytkownika
Wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa
– Instalacja i serwis
– Obs∏uga suszarki
– Po zakoƒczeniu korzystania z suszarki
i wymianie na nowà
Wyglàd urzàdzenia
Wskazówki dla instalatora
Wskazówki dotyczàce instalacji
12/13
– Wybór miejsca instalcji
12
– Ustawienie na blacie
12
– Pod∏àczenie do zasilania elektrycznego 12
– Mocowanie na Êcianie
13
3
3
3
3
4/5
Wskazówki dotyczàce obs∏ugi
– Przed rozpocz´ciem korzystania
z suszarki
– PojemnoÊç
– Przyk∏ady ci´˝aru odzie˝y
6
Tabela programów
– Wybór programu
– Parametry eksploatacyjne
7
7
7
Dane techniczne
14
6
6
6
Regularna konserwacja suszarki
– Filtry
– Zbiornik kondensacyjny
– Opró˝nianie zbiornika na wod´
8/9
8
8
9
Ogólne wskazówki dotyczàce
prania i suszenia
10
Co zrobiç, je˝eli urzàdzenie
nie dzia∏a
11
Serwis i cz´Êci zamienne
14
Rozpakowanie
Je˝eli suszarka zosta∏a uszkodzona w transporcie nale˝y
natychmiast zg∏osiç to przewoênikowi w momencie
odbioru urzàdzenia. Po rozpakowaniu sprawdziç, czy
urzàdzenie jest uszkodzone. Je˝eli zauwa˝ycie Paƒstwo
jakiekolwiek uszkodzenia, nale˝y natychmiast powiadomiç
sprzedawc´.
Nie pozostawiaç elementów opakowania w miejscach
dost´pnych dla dzieci.
Rozpoznanie materia∏ów
Wszystkie materia∏y opakowania sà bezpieczne dla
Êrodowiska. Elementy plastikowe mogà byç poddane
recyklingowi i sà oznaczone w poni˝szy sposób:
• PE polietylen; wykonano z niego torb´, którà przykryto
suszark´ oraz torebk´, w której znajduje si´ instrukcja
obs∏ugi.
• PS polistyren; elementy zabezpieczajàce suszark´
przed przesuwaniem si´ w opakowaniu.
Elementy tekturowe opakowania sà wykonane z
przetworzonego papieru i nale˝y je oddaç do punktu
zbiórki surowców wtórnych.
Suszarka zawiera elementy plastikowe i gumowe o
wadze ca∏kowitej 7.1 kg . 87% tych tworzyw posiada
oznaczenia u∏atwiajàce identyfikacj´ i mo˝na je
przetworzyç do ponownego u˝ytku.
Materia∏y sà oznaczone mi´dzynarodowymi
symbolami.
Akcesoria dostarczane z suszarkà
Zestaw do mocowania na Êcianie
Blokada zabezpieczajàca przed przewróceniem sk∏ada
si´ z:
1 x wkr´t z oczkiem
1 x plastikowa zatyczka Êcienna
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do instalacji zmywarki na blacie pralki; nr
katalogowy 150 62 99-00
Wà˝ odp∏ywowy; nr katalogowy 5647 12 28-10
(mo˝na zamówiç w autoryzowanych serwisach,
wskazujàc numer cz´Êci).
-2-
Grupa Electrolux jest najwi´kszym na Êwiecie producentem zmechanizowanych urzàdzeƒ przeznaczonych do
kuchni, do czyszczenia oraz do lasu i ogrodu. Ka˝dego roku sprzedaje ponad 55 milionów produktów (takich jak
lodówki, kuchenki, pralki automatyczne, odkurzacze, pilarki ∏aƒcuchowe i kosiarki do trawy) o ∏àcznej wartoÊci ok.
14 miliardów USD w ponad 150 krajach Êwiata.
Wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa
Prosimy o uwa˝ne przeczytanie instrukcji obs∏ugi,
zwracajàc szczególnà uwag´ na wszystkie
ostrze˝enia i rady przed instalacjà suszarki. Wszystkie
osoby, które b´dà korzysta∏y z urzàdzenia powinny
najpierw zapoznaç si´ z instrukcjà obs∏ugi, aby uniknàç
b∏´dów w obs∏udze i usterek. Instrukcj´ obs∏ugi nale˝y
zachowaç, aby móc z niej skorzystaç. Suszarka powinna
Paƒstwu s∏u˝yç niezawodnie przez wiele lat.
Obs∏uga suszarki
• Suszarka jest przeznaczona do obs∏ugi przez osoby
doros∏e. Nie zezwalaç dzieciom na zabaw´ suszarkà
lub jej elementami sterujàcymi.
• Nie wk∏adaç do suszarki zbyt du˝ej iloÊci odzie˝y
(patrz ”Wskazówki dotyczàce obs∏ugi”).
• Bielizny zanieczyszczonej Êrodkami chemicznymi
(odplamiacze i inne) nie wolno suszyç w suszarce,
gdy˝ grozi to po˝arem.
Instalacja i serwis
• Suszarka jest przeznaczona do u˝ywania w warunkach
gospodarstwa domowego. U˝ywanie urzàdzenia do
innych celów mo˝e byç êród∏em niebezpieczeƒstwa
dla u˝ytkownika i suszarki.
• W suszarce nie nale˝y tak˝e suszyç:
– poduszek, odzie˝y kilkuwarstwowej (kurtki puchowe,
Êpiwory itp.), gdy˝ powodujà nadmierny przyrost
ciep∏a i suszarka mo˝e si´ przegrzaç
• Suszarka zainstalowana w ∏azience musi znajdowaç
si´ w odleg∏oÊci min. 60 cm od wanny. Je˝eli urzàdzenie
nie b´dzie pod∏àczone do zasilania elektrycznego na
sta∏e, nale˝y je pod∏àczaç do uziemionego gniazdka.
• Instalacj´ urzàdzenia mo˝e wykonaç uprawniony i
wykwalifikowany pracownik, zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w niniejszej instrukcji obs∏ugi. Prace
naprawcze lub konserwacyjne wykonywane przez
osoby bez odpowiednich kwalifikacji mogà prowadziç
do uszkodzenia urzàdzenia i zagra˝aç bezpieczeƒstwu
u˝ytkownika.
• Naprawy mogà byç wykonywane tylko przez zak∏ady
serwisowe autoryzowane przez producenta. Do napraw
nale˝y u˝ywaç oryginalnych cz´Êci zamiennych.
Nie próbowaç naprawiaç urzàdzenia samodzielnie.
• Upewniç si´, ˝e suszarka nie stoi na przewodzie
zasilajàcym. Sprawdziç, czy otwory wentylacyjne w
dolnej cz´Êci drzwi nie sà zakryte przez wyk∏adzin´,
je˝eli suszarka stoi na pod∏odze.
• Nie wolno usuwaç nó˝ek regulacyjnych suszarki.
Zapewniajà one w∏aÊciwà wentylacj´ wokó∏
urzàdzenia.
– odzie˝y we∏nianej
– bardzo delikatnych tkanin (np. firanki, jedwab)
– odzie˝y z tkanin piankowych
• Zbiornik kondensacyjny nale˝y czyÊciç regularnie.
Utrzymywanie go w czystoÊci sprawia, ˝e efekt
suszenia jest lepszy, a czas pracy krótszy.
• Po ka˝dym u˝yciu nale˝y wy∏àczyç suszark´.
• Przed w∏àczeniem suszarki sprawdziç, czy wewnàtrz
nie znajdujà si´ dzieci lub zwierz´ta domowe.
• Nie w∏àczaç suszarki je˝eli filtr wychwytujàcy w∏ókna
odzie˝y jest zatkany lub niew∏aÊciwie w∏o˝ony. Nie
u˝ywaç suszarki, je˝eli filtr jest uszkodzony (ryzyko
przegrzania si´ suszarki lub zniszczenia odzie˝y).
Po zakoƒczeniu korzystania z
suszarki i wymianie na nowà
• Wyjàç wtyczk´ z gniazdka. Odciàç przewód tu˝ przy
obudowie suszarki. Zabezpieczyç odci´ty kawa∏ek
przewodu tak, aby dzieci nie mog∏y si´ nim bawiç.
• W celu z∏omowania urzàdzenia skontaktowaç si´ z
w∏adzami lokalnymi.
-3-
822 90 13-68
Wyglàd urzàdzenia
13
2
1
3
12
4
14
6
10
8
7
11
MADE IN SWEDEN
FD XX
TYPE
XX XX
MOD.
PROD. NO. XXXXXXXXX
xxxxxxxx
SER. NO.
XXX V~ 2020 W 50 Hz
M
170 W
1850 W
9
2
5
-4-
Wyglàd urzàdzenia
1.
Zamek drzwi
(wcisnàç suwak i przesunàç w prawà stron´, aby
otworzyç)
2.
Miejsce na tabel´ programów (naklejka)
3.
Panel sterujàcy
• Lampki kontrolne
3
A. Oznacza, ˝e suszarka jest w trakcie pracy
B. Sygnalizuje, ˝e zbiornik na wod´ jest pe∏en.
C
• Prze∏àcznik w∏àczony/wy∏àczony
C. Po wyborze programu i czasu suszenia nale˝y
wcisnàç ten przycisk, aby suszarka rozpocz´∏a
prac´.
A
B
• Pokr´t∏o programatora
D. Za jego pomocà mo˝na ustawiç czas suszenia
i po˝àdanà temperatur´ dla
Bawe∏ny (0-120 min) i
Syntetyków (0-80 min).
4.
Otwór do odprowadzania ciep∏ego
powietrza
5.
Nó˝ka regulacyjna
D
Je˝eli suszarka nie b´dzie instalowana na Êcianie,
nale˝y jà wypoziomowaç za pomocà nó˝ek.
6.
Otwory wylotu powietrza - nie nale˝y ich
zas∏aniaç.
7.
Filtry
Nale˝y je czyÊciç przed lub po ka˝dym u˝yciu.
Filtr wychwytujàcy w∏ókna jest umieszczony za
du˝ym filtrem, mo˝na go wyjàc do czyszczenia.
8.
Zbiornik kondensacyjny
Jest wbudowany w drzwi i nale˝y go regularnie
czyÊciç.
9.
14. Mocowanie w´˝a odprowadzajàcego wod´
Zbiornik na wod´
Nape∏nia si´ wodà odprowadzanà w trakcie suszenia.
Nale˝y go czyÊciç przed lub po ka˝dym u˝yciu
suszarki. Kiedy zbiornik b´dzie pe∏ny zaÊwieci si´
lampka kontrolna, a suszarka automatycznie przerwie
prac´. Nie mo˝na ponownie uruchomiç suszarki
przed opró˝nieniem zbiornika.
10. B´ben
11. Tabliczka znamionowa
12. Przewód zasilajàcy
13. Zabezpieczenie przed przewróceniem
si´ suszarki
-5-
Zamiast regularnego opró˝niania zbiornika mo˝na
za∏o˝yç na sta∏e wà˝ odprowadzajàcy wod´
(wyposa˝enie dodatkowe). Umocowaç wà˝ do
elementu (14) po zwolnieniu klamry i wyj´ciu
zatyczki. Po zainstalowaniu w´˝a zbiornik nie
b´dzie si´ wype∏nia∏ wodà.
Wskazówki dotyczàce obs∏ugi
Przed rozpocz´ciem korzystania
z suszarki
PojemnoÊç (waga suchej odzie˝y)
Bawe∏na
Syntetyki
Zmoczyç kilka czystych, niepotrzebnych sztuk odzie˝y
i suszyç je ok. 15 minut, aby upewniç si´, ˝e w suszarce
nie ma zanieczyszczeƒ lub kurzu.
maks. 3,0 kg
maks. 1,5 kg
Przyk∏ady ci´˝aru odzie˝y
(waga suchej odzie˝y)
1.
Sprawdziç, czy suszarka jest pod∏àczona do
zasilania elektrycznego.
2.
Otworzyç drzwi wciskajàc zamek i przesuwajàc
go w prawo (A).
3.
Sprawdziç, czy filtr (B) jest czysty, a filtr (C) jest
obni˝ony i znajduje si´ na swoim miejscu.
4.
Sprawdziç, czy zbiornik na wod´ (D) jest pusty i
w∏o˝yç go na miejsce.
5.
W∏o˝yç do b´bna bielizn´. Roz∏o˝yç jà. Nie mieszaç
tkanin naturalnych z syntetycznymi.
6.
Zamknàç drzwi.
7.
Pokr´t∏em (E) ustawiç czas suszenia w zakresie
Bawe∏ny lub Syntetyków, w zale˝noÊci od rodzaju
tkanin.
8.
Wcisnàç przycisk (F) uruchamiajàcy suszark´.
Poni˝sze wskazówki pomogà Paƒstwu w∏aÊciwie
wype∏niaç suszark´. Przyk∏ady dotyczà bielizny
bawe∏nianej.
Szlafrok kàpielowy
Poszwa na ko∏dr´
PrzeÊcierad∏o
Bluza
R´cznik
Koszula
Koszula nocna
Pid˝ama
Bielizna osobista
Bielizna osobista (d∏.)
Poszewka na poduszk´
Skarpety
~ 1,2 kg
~ 0,7 kg
~ 0,5 kg
~ 0,1 kg
~ 0,2 kg
~ 0,2 kg
~ 0,2 kg
~ 0,2 kg
~ 0,1 kg
~ 0,3 kg
~ 0,2 kg
~ 0,1 kg
C
A
B
MADE IN SWEDEN
XX XX
TYPE
XXX XXXX
MOD.
PROD. NO. XXXXXXXXX
xxxxxxxx
SER. NO.
XXX V~ 2020 W 50 Hz
M
F
170 W
1850 W
E
D
-6-
Tabela programów
Wybór programu
Czas suszenia
Poni˝sza tabela programów pomo˝e Paƒstwu w wyborze odpowiedniego programu suszenia. Pokr´t∏o ma dwa
zakresy, ka˝dy z nich zawiera poziom temperatur i czasu suszenia:
jest u˝ywany w przypadku suszenia bawe∏ny. Mo˝na ustawiç czas suszenia do 120 minut, gdy˝
tkaniny bawe∏niane i cienkie nie syntetyczne wymagajà d∏u˝szego czasu suszenia.
jest u˝ywany w przypadku suszenia tkanin syntetycznych. Poniewa˝ sà to tkaniny delikatniejsze ni˝
bawe∏na, wymagajà ni˝szej temperatury suszenia. Mo˝na ustawiç czas suszenia do 80 minut.
Nie przesuszaç odzie˝y, gdy˝ b´dzie si´ jà trudniej prasowa∏o, b´dzie sztywniejsza w dotyku. Nadmierne suszenie
to tak˝e wi´ksze zu˝ycie energii. W trakcie ostatnich 8-12 minut ka˝dego programu bielizna jest ch∏odzona, w
celu unikni´cia nadmiernych zagnieceƒ.
BAWE¸NA
CZAS SUSZENIA 0-120 minut
Wirowanie ok. 800 obr./
min. przed suszeniem
Rodzaj bielizny
Jak suszyç?
R´czniki
PrzeÊcierad∏a
Tkaniny bawe∏niane
”do szafy”
3 kg
2 kg
1 kg
95 - 110 min
75 - 85 min
45 - 55 min
”do prasowania”
3 kg
2 kg
1 kg
80 - 95 min
60 - 75 min
35 - 45 min
SYNTETYKI
Rodzaj bielizny
Tkaniny, które wymagajà
Jak suszyç?
CZAS SUSZENIA 0-80 minut
Krótkie wirowanie
przed suszeniem
krótszego czasu suszenia
Tkaniny delikatne
”do szafy”
Wra˝liwe na temperatur´
tkaniny patrz: symbole na
metkach odzie˝y
1,5 kg
1,0 kg
0,7 kg
65 - 75 min
50 - 55 min
45 - 50 min
”do prasowania”
1,5 kg
1,0 kg
0,7 kg
50 - 60 min
40 - 45 min
35 - 40 min
Parametry eksploatacyjne zgodnie z normà europejskà EN 61121
Energia
2,45 kWh/3 kg bawe∏ny
Deklaracja zu˝ycia energii odnosi si´ do programu trwajàcego 100 minut, zgodnie z dyrektywà
EEC 92/75
-7-
Regularna konserwacja suszarki
Filtry
Aby suszarka pracowa∏a prawid∏owo nale˝y regularnie czyÊciç
filtry przed lub po ka˝dym u˝yciu suszarki.
Aby je wyczyÊciç:
1.
Otworzyç drzwi.
2.
Otworzyç filtr du˝y do góry (rys. A).
3.
Usunàç z drobnego filtra (rys. B), który znajduje si´ pod
du˝ym filtrem, w∏ókna z odzie˝y. Czasami b´dzie konieczne
obustronne oczyszczenie filtra wychwytujàcego nitki. Po
oczyszczeniu, przed zamkni´ciem du˝ego filtra nale˝y
sprawdziç, czy jest w∏aÊciwie umocowany.
Nie uruchamiaç suszarki, je˝eli filtr wychwytujàcy nitki
jest zatkany lub niew∏aÊciwie za∏o˝ony. Nie u˝ywaç
suszarki je˝eli filtr wychwytujàcy nitki jest uszkodzony
(mo˝e dojÊç do przegrzania urzàdzenia).
A
B
C
Zbiornik kondensacyjny
We wszystkich typach suszarek powietrze, które krà˝y wewnàtrz
urzàdzenia, powoduje oddzielanie si´ pojedynczych w∏ókien od
odzie˝y. Dlatego od czasu do czasu nale˝y oczyÊciç zbiornik
kondensacyjny, w którym tak˝e mogà gromadziç si´ w∏ókna.
Aby oczyÊciç zbiornik:
1.
Otworzyç drzwi i otworzyç du˝y filtr do góry.
2.
Zdjàç filtr wychwytujàcy nitki i zamknàç du˝y filtr.
3.
Chwyciç za wn´k´ w górnej cz´Êci zbiornika i wyciàgnàç
go z drzwi (rys. C i D). Zwróciç uwag´, aby nie uszkodziç
delikatnych elementów aluminiowych.
4.
Odwróciç zbiornik i oczyÊciç go z obu stron, u˝ywajàc
odkurzacza. Zdjàç czerwonà zatyczk´ znajdujàcà si´ na
dolnej kraw´dzi zbiornika kondensacyjnego (rys. E).
Po∏o˝yç zbiornik na p∏asko i wype∏niç wodà przez otwór
filtra. Nast´pnie przep∏ukaç goràcà wodà (np. za pomocà
prysznica) z obu stron (rys. F). Osuszyç zbiornik
kondensacyjny. Nie zapomnieç o w∏o˝eniu czerwonej
zatyczki (rys. G).
5.
W∏o˝yç zbiornik kondensacyjny do suszarki. Upewniç si´,
˝e jego podstawa pokrywa si´ z rowkami zbiornika
wewnàtrz drzwi suszarki. Wcisnàç zbiornik delikatnie na
miejsce, do momentu s∏yszalnego ”zatrzaÊni´cia”.
W∏o˝yç filtr wychwytujàcy nitki i zamknàç du˝y filtr.
-8-
D
E
F
G
Regularna konserwacja suszarki
Opró˝nianie zbiornika na wod´
A
Lampka ostrzegawcza na panelu sterujàcym zostanie
podÊwietlona wtedy, kiedy nale˝y opró˝niç zbiornik.
Je˝eli zdarzy si´ to podczas pracy urzàdzenia, suszarka
zatrzyma si´ automatycznie, dajàc znak, ˝e trzeba
opró˝niç zbiornik na wod´.
Najlepszym rozwiàzaniem jest opró˝nianie zbiornika
przed lub po ka˝dym u˝yciu suszarki.
Aby opró˝niç zbiornik nale˝y:
1.
Otworzyç drzwi.
2.
Wyciàgnàç zbiornik (rys. A).
3.
Otworzyç pokryw´ zbiornika i wylaç wod´ (rys. B).
4.
Zamknàç pokryw´ i wcisnàç zbiornik na miejsce
(do czasu odczuwalnego ”zatrzaÊni´cia”).
B
-9-
Ogólne wskazówki dotyczàce prania i suszenia
Sortowanie
Suszenie tkanin krochmalonych
Przed suszeniem odzie˝y nale˝y jà posortowaç zgodnie
z rodzajem tkanin (sprawdziç metki odzie˝y) oraz
po˝àdanym stopniem wysuszenia. Bielizn´ rozluêniç i
w∏o˝yç do b´bna. Zasunàç suwaki, zawiàzaç paski,
zapiàç guziki itp. Zapiàç tak˝e poszwy i poszewki, aby
ma∏e rzeczy nie dosta∏y si´ do Êrodka.
Bielizn´, która by∏a krochmalona mo˝na tak˝e podsuszyç
w suszarce. Najlepszy efekt zostanie osiàgni´ty je˝eli
wybiorà Paƒstwo czas suszenia, po którym tkaniny
b´dà lekko wilgotne, np. poprzez wybranie programu
”do prasowania”. Po wyj´ciu bielizny nale˝y przetrzeç
wn´trze suszarki wilgotnà szmatkà, a nast´pnie
wysuszyç b´ben suszarki, aby usunàç pozosta∏oÊci
krochmalu.
Wirowanie (odprowadzenie wody)
Bielizna powinna byç dobrze odwirowana. Zalecamy
korzystanie z pralki z minimalnà pr´dkoÊcià wirowania
800 obr./min., lub oddzielnej wirówki, je˝eli to mo˝liwe.
Im wy˝sza pr´dkoÊç wirowania, tym szybciej przebiegnie
proces suszenia, co sprzyja tak˝e oszcz´dnoÊciom w
zu˝yciu energii elektrycznej.
Inne tkaniny, np. koszule, powinny byç odwirowane
przez 10-30 sekund przed suszeniem.
Odzie˝, której nie nale˝y suszyç
w suszarce
Nie nale˝y suszyç w suszarce tkanin bardzo delikatnych,
takich jak syntetyczne firanki, we∏ny, jedwab, tkaniny z
metalowymi elementami, nylonowe rajstopy. W suszarce
NIE WOLNO suszyç odzie˝y z gumowej pianki lub
tkanin ”gumowanych”.
Prawid∏owy wsad odzie˝y do
suszenia
W∏o˝enie zbyt du˝ej iloÊci bielizny spowoduje jej
gniecenie si´.
Suszenie zbyt ma∏ej iloÊci bielizny jest nieekonomiczne.
W∏ókna
U˝ywajàc suszarki po raz pierwszy b´dziecie Paƒstwo z
pewnoÊcià zaskoczeni iloÊcià wydostajàcych si´ w∏ókien.
Jest to zjawisko normalne i nie Êwiadczy o niszczeniu
odzie˝y przez suszark´. Podczas r´cznego prania odzie˝y
lub w pralce w∏ókna sà równie˝ rozluênianie, ale pozostajà
na powierzchni tkaniny. Podczas suszenia bielizny na
powietrzu w∏ókna sà zabierane przez wiatr. W suszarce
natomiast w∏ókna gromadzà si´ w filtrze podczas suszenia.
Jest to bardzo istotne dla osób cierpiàcych na astm´
lub alergie.
Kurczenie si´ odzie˝y
Niektóre tkaniny (np. trykoty) majà tendencj´ do kurczenia
si´, w zale˝noÊci od gatunku tkaniny.
Aby temu zapobiec nie nale˝y przesuszaç odzie˝y.
Je˝eli jednak tak si´ stanie, mo˝na czasami rozciàgnàç
tkanin´. Nale˝y pami´taç o ewentualnym skurczeniu si´
tkaniny podczas kupowania nowej odzie˝y trykotowej.
- 10 -
Nie wolno suszyç w suszarce tkanin, które nie
nadajà si´ do takiej obróbki. Sà one zazwyczaj
oznaczone takim symbolem.
Tkaniny zawierajàce ∏atwopalne materia∏y
(benzyna, alkohol, odplamiacze) nie powinny
byç suszone w suszarce ze wzgl´du na ryzyko
po˝aru. Przestrzegaç wskazówek producentów
odzie˝y.
Mo˝na suszyç w suszarce b´bnowej.
Suszyç roz∏o˝one na p∏asko.
Co zrobiç, je˝eli urzàdzenie nie dzia∏a
Lista usterek
Sprawdziç poni˝sze usterki przed wezwaniem technika z autoryzowanego serwisu:
• Suszarka nie w∏àcza si´.
• Sprawdziç, czy drzwi sà w∏aÊciwie zamkni´te.
• Sprawdziç, czy suszarka jest pod∏àczona do zasilania
elektrycznego. Sprawdziç bezpieczniki.
• Sprawdziç, czy programator jest ustawiony w
po∏o˝eniu 0.
• Sprawdziç, czy wciÊni´to przycisk w∏àczony/
wy∏àczony ON/OFF.
• Sprawdziç, czy zbiornik na wod´ jest pe∏en.
• Niezadowalajàcy rezultat suszenia lub
zbyt d∏ugi czas suszenia.
• Sprawdziç, czy ustawiono odpowiedni czas suszenia.
• Sprawdziç, czy filtr wychwytujàcy w∏ókna jest
czysty.
• Sprawdziç, czy zbiornik kondensacyjny jest czysty.
• Sprawdziç, czy odzie˝ by∏a odpowiednio odwirowania
w pralce przed suszeniem.
• Sprawdziç, czy ustawiono program ”Tkaniny
syntetyczne” (programatorem) (ni˝sza temperatura
suszenia).
• Sprawdziç, czy temperatura otoczenia jest zbyt
wysoka.
• Obszar wokó∏ suszarki jest goràcy.
• Sprawdziç, czy pomieszczenie jest odpowiednio
du˝e (udoskonaliç wentylacj´, otworzyç okno lub
drzwi lub wybraç inne miejsce eksploatacji suszarki).
Nie naprawiaç zmywarki samodzielnie. Naprawy
przeprowadzane przez nieuprawnione osoby mogà
spowodowaç uszkodzenia zmywarki i groziç
niebezpieczeƒstwem dla u˝ytkownika.
- 11 -
Wskazówki dotyczàce instalacji
Wybór miejsca instalacji
Istnieje kilka mo˝liwoÊci ustawienia suszarki. Przedstawimy
Paƒstwu kilka najodpowiedniejszych sposobów.
Jednak zawsze nale˝y pami´taç o tym, ˝e:
• Suszarka musi byç ustawiona poziomo.
Nie wolno wykr´caç nó˝ki regulacyjnej.
Zapewnia ona prawid∏owà wentylacj´ pod
suszarkà.
3
• Temperatura otoczenia w miejscu instalacji nie mo˝e
przekraczaç + 35° C w trakcie pracy urzàdzenia. Je˝eli
jest to nieuniknione nale˝y otworzyç drzwi lub okno
pomieszczenia podczas pracy suszarki.
1
2
• Miejsce, w którym jest ustawiona suszarka nale˝y
utrzymywaç w czystoÊci.
• Je˝eli suszarka b´dzie zainstalowana tak, ˝e zawias
drzwi b´dzie skierowany do Êciany lub szafki, której
g∏´bokoÊç przekracza 370 mm, nale˝y pozostawiç
przynajmniej 30 mm odleg∏oÊci po stronie zawiasu. W
tan sposób b´dzie mo˝na swobodnie otwieraç drzwi i
wyjmowaç zbiornik na wod´.
• Suszarki nie wolno instalowaç nad wannà lub w pobli˝u
40 mm
prysznica. Nie mo˝na jej ustawiç bli˝ej ni˝ 60 cm od
wanny lub obszaru prysznica.
• Upewniç si´, ˝e otwory odprowadzajàce powietrze nie
b´dà zas∏oni´te.
Ustawienie na blacie
Je˝eli suszarka b´dzie ustawiona na blacie nale˝y jà umocowaç
w górnej tylnej cz´Êci, aby zapobiec przewróceniu si´
urzàdzenia. Sposób:
• Ustawiç suszark´ na blacie w miejscu instalacji.
• Wypoziomowaç suszark´ za pomocà regulowanych
nó˝ek.
• Na Êcianie zaznaczyç po∏o˝enie otworu potrzebnego na
wkr´t z oczkiem. Prawid∏owe po∏o˝enie znajduje si´
naprzeciw Êrodka lewego wspornika w tylnej, górnej
cz´Êci suszarki. Wywierciç otwór na plastikowà
zatyczk´ Êciennà o Êrednicy 5,5 mm .
• Wkr´ciç wkr´t z oczkiem na miejsce (1). ”Oczko”
(szczelina) wkr´tu powinna odstawaç od Êciany ok. 40 mm.
• Przesunàç zmywark´ tak, aby ”oczko” by∏o w∏aÊciwie
Pod∏àczenie do zasilania
elektrycznego
Suszark´ nale˝y pod∏àczyç do uziemionego
gniazdka, 230 V, z zabezpieczeniem 10 A.
Pod∏àczenie na sta∏e mo˝e wykonaç tylko
uprawniony elektryk.
dopasowane do wspornika.
• Umocowaç zatyczk´ (2) we wsporniku i szczelinie i
zabezpieczyç zawleczkà (3).
- 12 -
Wskazówki dotyczàce instalacji
Mocowanie na Êcianie
Przed instalacjà suszarki na Êcianie nale˝y sprawdziç,
czy przewód elektryczny si´gnie do gniazdka po
przymocowaniu suszarki.
Prace elektryczne zwiàzane z instalacjà suszarki
powinny byç wykonane przez wykwalifikowanego
elektryka.
Je˝eli suszarka b´dzie zainstalowana pomi´dzy wiszàcymi
szafkami nale˝y u˝yç zestawu do mocowania na Êcianie.
Je˝eli sàsiednie szafki majà g∏´bokoÊç powy˝ej 370 mm,
nale˝y pami´taç o pozostawieniu przestrzeni przynajmniej
30 mm po lewej stronie suszarki, aby móc swobodnie
otwieraç jej drzwi. Mi´dzy górnà kraw´dzià suszarki, a
wiszàcymi wy˝ej szafkami nale˝y pozostawiç przynajmniej
200 mm wolnej przestrzeni. Zapewni to w∏aÊciwà
wentylacj´ od góry urzàdzenia.
3
A
Ø 2mm
A+B
Ø 8mm
C
Ø 10mm
- 13 -
Serwis
Serwis i cz´Êci zamienne
Je˝eli po przeczytaniu ”Listy usterek” nie mo˝na
samodzielnie rozwiàzaç problemu, nale˝y wezwaç
autoryzowany serwis
Us∏ugi serwisowe oraz sprzeda˝ cz´Êci zamiennych
sà prowadzone przez zak∏ady obs∏ugi technicznej,
autoryzowane przez producenta.
Przed wezwaniem serwisu nale˝y zanotowaç
nast´pujàce informacje (niektóre z nich sà
umieszczone na tabliczce znamionowej, na tylnej
Êciance urzàdzenia):
Marka
Data zakupu
Model
Nr produktu
Numer seryjny
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
ZACHOWAå DOWÓD SPRZEDA˚Y
Dane techniczne
PojemnoÊç:
3,0 kg tkanin bawe∏nianych
1,5 kg tkanin syntetycznych/delikatnych
Wymiary:
szerokoÊç 595 mm + zawias
wysokoÊç 686 mm
g∏´bokoÊç 420 mm (przy zamkni´tych drzwiach)
g∏´bokoÊç 900 mm (przy otwartych drzwiach)
Ci´˝ar:
32 kg (netto)
Napi´cie:
230 V; 1 faza; 50 Hz
Zabezpieczenie:
10 A
Silnik:
170 W
Moc znamionowa: 2020 W
- 14 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement