Zanussi | TC180 | User manual | ZANUSSI TC180 Ohjekirja

822 61 13-34
Innehåll
För användaren
För installatören
Säkerhetsinformation
18
Allmänt om tvätt och tork
19
Produktbeskrivning
Betjäning
Tekniska data
– Förbrukning
20-21
Uppackning
–
–
–
–
22
– Innan du använder tumlaren...
– Kapacitet
– Tvättvikt
Programschema
– Tumlarens placering
– Elanslutning
– Väggmontage
– Vilket program ska jag välja...
24-25
– Rengöring av filter
– Rengöring av kondensorn
– Tömning av vattentanken
Om maskinen inte fungerar
26
Service
27
– Service och reservdelar
– Konsumentkontakt
– Garanti
Riktlinjer för användning av bruksanvisning
Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen:
Säkerhetsinformation
Steg för steg instruktion
Råd och tips
Miljöinformation
- 17 -
29
Skador
Tillbehör
Extra tillbehör
Materialmärkning
Installation
23
Underhåll
28
30-31
Säkerhetsinformation
Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan tumlaren
installeras och tas i bruk. Då kommer den att fungera på ett tillfredställande sätt och ge största
nytta. Alla som använder tumlaren ska vara väl förtrogna med användningssättet och säkerhetsdetaljerna. Spara bruksanvisningen och låt den följa med torktumlaren vid flyttning eller ägarbyte
så att den som använder tumlaren kan läsa om de olika funktionerna och säkerhetsinstruktionerna.
❏ Tvätt som kommit i kontakt med kemikalier, såsom
Vid installation och service
fläckborttagningsmedel och dyligt, ska inte torkas
i maskinen, eftersom dessa kemikalier kan orsaka
brandrisk på grund av sin flyktighet.
❏ Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten
ska utföras av behörig fackman. Arbete utfört
av personer med otillräckliga kunskaper kan
försämra produktens funktion och förorsaka
skada på person och egendom.
❏ Följande material ska inte heller tumlas:
– Kuddar, dynor, dunvaror etc (de är värmeackumulerande och risk för överhettning
föreligger)
❏ Maskinen är tung, var försiktig vid flyttning av
produkten.
– Ylle, på grund av ihopfiltning
❏ Se till att maskinen inte står på anslutnings-
sladden samt att inget täpper till ventilationsöppningen i dörrens nederkant om den står på
ett mattäckt golv.
– Särskilt känsliga tyger, såsom syntetiska
gardiner, siden etc.
– Tvättade plagg som består av skumgummi
eller gummiliknande material får inte tumlas.
❏ Maskinens anslutningskabel skall anslutas till
ett jordat eluttag, som skall sitta lättåtkomligt.
❏ Ta för vana att rengöra kondensorn regelbundet.
❏ Vid skador på anslutningskabel eller om den ska
Genom att hålla kondensorn så ren som möjligt
förbättras tumlarens effektivitet och torktiden
förkortas.
ersättas av en längre kabel, ska en av leverantören auktoriserad serviceföretag anlitas.
❏ De justerbara fötterna får inte avlägsnas, de ser
till att det finns ventilation även under torktumlaren.
❏ Stäng alltid av tumlaren efter användandet.
❏ Starta aldrig tumlaren utan att luddfiltret är ren-
❏ Service och eventuella reparationer ska utföras
gjort och korrekt monterat eller när luddfiltret är
skadat (risk för överhettning föreligger, tvätten
kan skadas).
av leverantören legitimerat serviceföretag.
Använd endast original reservdelar. Försök
aldrig reparera maskinen själv!
Avfallshantering
Barnsäkerhet
❏ Tänk på att plastpåsarna som ingår i emballaget
kan vara livsfarliga leksaker för småbarn.
❏ Torktumlaren ska skötas av vuxna. Låt inte barn
leka med den eller röra reglage och flyttbara/
rörliga delar.
❏ Kontrollera att inte främmande föremål eller hus-
- emballaget:
Allt material i emballaget är miljövänligt. De olika
plastsorterna är märkta och kan återvinnas.
- gamla apparater:
När maskinen är uttjänt, lossa den från vägguttaget
och kapa kabeln vid utgången från maskinen. Låt
absolut inte barn leka med den lösa kabeln.
djur finns i trumman innan torktumlaren används.
Vid användning av tumlaren
❏ Torktumlaren är endast avsedd för torkning av
kläder för normalt bruk och enligt denna bruksanvisning. Används den för andra ändamål, kan
det finnas risk för skada på person eller egendom.
❏ Överbelasta inte maskinen (se ”Betjäning”).
- 18 -
Allmänt om tvätt och tork
Sortera
Tvätt behandlad med stärkelse
Sortera alltid tvätten efter textilsort (se tvättmärkning i respektive plagg) och önskad torrhetsgrad
och lägg in plaggen uppluckrade i tumlaren. Dra
igen blixtlås och knyt ihop lösa band. Band till påslakan och örngott ska knytas ihop så att inte mindre
plagg hamnar inuti.
Stärkt tvätt kan också torkas i tumlare. För att uppnå
ett bra resultat bör du välja en tid som garanterar
dig en kvarvarande fuktighet t.ex. ”stryktorrt”.
Efter avslutat program torkas trumman ren med en
fuktig trasa. Torka sedan torrt så att inga stärkelserester finns kvar.
Centrifugera
Vad bör du inte tumla
Tvätten ska vara väl centrifugerad. Vi rekommenderar att du använder en tvättmaskin med minsta
centrifugering på 800 varv/min, alternativt en separat
centrifug. Ju högre centrifugeringsvarvtal desto
snabbare och energisnålare torktumling.
Även strykfribehandlade plagg som skjortor ska
centrifugeras mellan 10 - 30 sekunder före torktumling.
Speciellt känsliga material som t.ex. gardiner av
syntet, ylleplagg, siden, textilier med metallinlägg
och nylonstrumpor.
Tvättade plagg som till största del består av dun,
skumgummi eller gummiliknade material får inte
torkas i tumlaren.
Givetvis ska du inte tumla plagg som är
olämpliga för tumling. De är oftast märkta
med denna symbol.
Ladda rätt
En överfull tumlare ger dig alltför skrynkliga plagg.
I en för liten fylld tumlare torkas tvätten oekonomiskt.
Ludd
Efter första användningen av torktumlaren, blir du
nog förvånad av mängden med ludd. Detta är helt
normalt och betyder inte att din torktumlare slitit på
tvätten. Under användning och tvätt för hand eller i
tvättmaskin, lossnar fibrer och ludd, men sitter kvar
löst på plaggens yta. Vid torkning på klädlina utomhus blåser fibrerna bort med hjälp av vinden. I en
torktumlare samlas luddet i filtret och sväller genom
torkningsprocessen. Detta faktum är av stor betydelse för personer med astma eller allergibesvär.
Krympning
Beroende på kvalitet är framför allt trikåtextilier olika
känsliga för krympning. För att undvika krympning
får inte plaggen övertorkas. Eventuell krympning
kan kompenseras genom sträckning.
Vid nyanskaffning av trikåplagg rekommenderar vi
att du har detta i åtanke när du väljer storlek.
- 19 -
Plagg som behandlats med brandfarliga
vätskor (tvättbensin, alkohol, fläckborttagningsmedel) får inte torkas i torktumlare
på grund av brandrisken. Följ alltid textiltillverkarnas rekommendationer.
Kan torkas i tumlare
Plantorkning
Produktbeskrivning
12
2
1
3
13
4
14
6
9
8
7
10
11
2
5
- 20 -
1.
Lucköppning (för reglaget åt höger)
2.
Plats för programschema (dekal)
Fäst din språkvariant på ett lämpligt ställe på
din tumlare.
3.
Manöverpanel
●
3
Signallampor
A. Lyser under torkningsfasen.
B. Lyser när vattentanken är full.
●
Start/Timervred
C. Med detta vred startar du tumlaren, samt
väljer lämplig torktid för bomull (max 120 min)
och syntet (max 80 min).
4.
5.
A
Varmluftsutblås
Ställbara fötter
Ska justeras så att tumlaren står vågrätt.
6.
Luftkanaler - får inte vara förtäckta
7.
Filter
C
Ska rensas före eller efter varje torkomgång.
Luddfiltret sitter innanför grovfiltret och kan
tas bort för rengöring.
8.
Kondensor
Denna sitter inmonterad i luckan och skall
rengöras med jämna mellanrum.
9.
Torktrumma
10. Dataskylt
11. Vattentank för kondensvatten
Denna fylls med det kondenserade vattnet och
skall tömmas före eller efter varje torkomgång.
Om tanken blir fylld tänds en varningslampa (B)
och tumlaren stannar automatiskt och kan ej
startas förrän tanken tömts.
12. Fäste för väggmontage
13. Anslutningskabel
14. Plats för anslutning av avloppsslang
Som extra tillbehör finns en avloppsslang för
dig som vill och kan ansluta din tumlare till
direktavloppet. Avloppsslangen ansluter du på
stosen (14) efter det att du har lossat slangklämman och tagit bort pluggen. Ansluter du
din tumlare med en avloppsslang fylls ej
vattentanken.
- 21 -
B
Betjäning
Innan du använder tumlaren första
gången
Kapacitet (torra plagg)
Lägg i några fuktiga tygbitar som du inte är rädd om
och kör ca 15 minuter för att försäkra dig om att det
inte finns damm eller smuts i torktumlaren.
Bomull
Syntet
max 3.4 kg
max 1.5 kg
Tvättvikt (torra plagg)
För att du ska kunna fylla din torktumlare rätt,
är här några riktvärden. Dessa är baserade på
bomullsplagg.
1. Kontrollera att tumlaren är elektriskt
ansluten.
2. Öppna luckan genom att föra reglaget åt
höger (A).
3. Kontrollera att luddfiltret (B) är rent och att
grovfiltret (C) är nedfällt och insnäppt på sin
plats.
4. Kontrollera att vattentanken (D) är tömd
och helt inskjuten på sin plats.
5. Stoppa in den tvätt som skall tumlas. Se till
att den inte hamnar utanför trumman.
Blanda inte syntet- och naturmaterial.
6. Välj Bomull eller Syntet, samt lämplig tid
med vredet (E).
6. Stäng luckan och maskinen startar.
Badrock
Påslakan
Lakan
Blus
Frottéhanduk
Skjorta
Nattlinne
Pyjamas
Kortkalsong
Långkalsong
Örngott
Sockor
~1.2 kg
~0,7 kg
~0,5 kg
~0,1 kg
~0,2 kg
~0,2 kg
~0,2 kg
~0,2 kg
~0,1 kg
~0,3 kg
~0,2 kg
~0,1 kg
Det är inte lämpligt att öppna luckan när
tumlaren är igång, för att vatten kan rinna
ut ur maskinen.
C
A
B
E
D
- 22 -
Programschema
Vilket program ska jag välja till vilken tvätt?
Tidsstyrd torkning
Detta programschema är till för att vägleda dig när du torkar dina textilier.
Programvredet är uppdelat i två halvor:
symboliserar bomull och här kan du välja upp till 120 minuters torktid eftersom bomull
och tjocka naturmaterial kräver lång torktid.
symboliserar syntet och fintvätt vilka är känsligare och torkas vid lägre temperatur.
Här är tiden maximerad till 80 minuter.
Övertorka inte plaggen. De kan då bli svåra att stryka och kan kännas lite sträva.
I de sista 8 - 12 minuterna av tumlingen sker en avkylning av plaggen för att minska risken för
skrynkling av dina plagg.
BOMULL
TORKTID max 120 min
Tidigare centrifugering
ca. 800 varv/min
Typ av tvätt
Torkningsgrad
Bomullsplagg
Frotté
Trikå
Lakan
Handdukar
Torrt
3,4 kg
2,0 kg
1,0 kg
95 - 110 min
70 - 80 min
50 - 60 min
Stryktorrt
3,4 kg
2,0 kg
1,0 kg
80 - 95 min
55 - 75 min
45 - 55 min
SYNTET
Typ av tvätt
Plagg som skall torkas
med reducerad värme
Fintvätt
Torkningsgrad
TORKTID max 80 min
Kort centrifugering
Torrt
1,5 kg
1,0 kg
0,7 kg
65 - 75 min
45 - 55 min
40 - 50 min
Stryktorrt
1,5 kg
1,0 kg
0,7 kg
50 - 60 min
35 - 40 min
30 - 35 min
Temperaturkänsliga
plagg (se plaggets tvättråd)
- 23 -
Underhåll
Rengöring av filter
För att din torktumlare ska kunna fungera ordentligt
skall filtren rensas före eller efter varje torkomgång.
A
Gör så här:
1. Öppna luckan.
2. Fäll upp grovfiltret (Bild A).
3. Borsta bort luddet från luddfiltret (Bild B), som
sitter under grovfiltret. Ibland kan du behöva
ta bort luddfiltret för att göra rent det på båda
sidorna. Se då till att du placerar tillbaka luddfiltret ordentligt efter rengöringen innan du
stänger igen grovfiltret.
Starta aldrig tumlaren utan att luddfiltret är
rengjort och korrekt monterat eller när luddfiltret är skadat (risk för överhettning föreligger).
B
C
Rengöring av kondensorn
Ludd följer alltid med luftströmmarna och detta sker i
alla tumlare. Därför samlas också lite ludd i kondensorn
som måste rengöras då och då. För att komma åt och
rengöra kondensorn gör du så här:
D
1. Öppna luckan och fäll upp grovfiltret.
2. Ta bort luddfiltret och fäll igen grovfiltret.
3. Fatta tag i fördjupningarna med fingrarna
överst på kondensorn och pressa med
tummarna mot luckan (Bild C + D).
Nu lossnar kondensorn och du kan lyfta den
utåt/uppåt. Var försiktig så att den känsliga
aluminiumplåten inte skadas.
4. Vänd den upp och ner, dammsug den på båda
sidorna. Ta bort den röda dräneringspluggen i
kondensorns underkant (Bild E).
Lägg kondensorn vågrät och fyll på med vatten
genom filteröppningen. Låt därefter kondensorn
ligga i blöt i ca 5 min och duscha sedan med
varmt vatten på båda sidorna (Bild F).
Torka kondensorn försiktigt efteråt. Glöm ej sätta
tillbaka den röda dräneringspluggen (Bild G).
5. Sätt dit kondensorn igen. Se till att placera
nederdelen i skårorna i platsen för kondensorn
i luckan. Tryck varsamt kondensorn på plats
tills det hörs/känns ett litet ”knäpp”. Återplacera
luddfiltret och stäng grovfiltret igen.
- 24 -
E
F
G
Tömning av vattentanken
Om du har anslutit din tumlare med avloppsslang
direkt till avloppet kan du hoppa över detta avsnitt.
A
En lampa på kontrollpanelen lyser när det är
dags att tömma vattentanken. Om detta sker under
pågående torkning, stannar tumlaren och tanken
måste tömmas. Se därför till att tömma tanken
före eller efter varje torkning. Då riskerar du inte
att torkprogrammet avbryts.
Tömningen sker på följande sätt:
1. Öppna luckan.
B
2. Dra ut tanken (Bild A).
3. Fäll upp locket och töm ur vattnet (Bild B).
4. Stäng locket och skjut in tanken igen.
Tryck in den tills du känner att den har
fastnat ordentligt.
- 25 -
Om maskinen inte fungerar
Försök att åtgärda mindre störningar på torktumlaren själv med hjälp av denna kontrollista. Om du ändå
anlitar service för att åtgärda de problem, som finns med på listan eller om produkten har använts till annat
än den är avsedd för, ansvarar inte tillverkaren för service-kostnaden.
■
Fel
■ Tumlaren startar inte.
❏
Kontrollera
❏ Är luckan ordentligt stängd?
❏ Är stickproppen ansluten i vägguttaget?
❏ Har säkringen (proppen) löst ut?
❏ Är timervredet korrekt inställt?
❏ Är vattentanken full?
■ Tvätten blir inte torr, eller
torkningen tar lång tid.
❏ Var den valda torktiden för kort?
❏ Var tvättmängden för stor?
Bomull max. 3,4 kg
Syntet max. 1,5 kg
❏ Är luddfiltret igensatt?
❏ Är kondensorn igensatt?
❏ Var tvätten dåligt centrifugerad?
❏ Var syntetprogram valt? (Lägre temperatur).
Välj bomullsprogram, om tvätten tillåter det.
❏ Är rumstemperaturen för hög?
Får ej överstiga +35° C.
■ Det blir varmt runt tumlaren.
❏ Är rummet för litet?
(Förbättra ventilationen, öppna dörr eller
fönster eller välj annan placering).
Försök aldrig reparera maskinen själv. Reparationer
utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan
försämra produktens funktion och förorsaka skada
på person och egendom.
- 26 -
Service
Service och reservdelar
Konsumentkontakt
Alla servicearbeten, reservdelsbeställningar och
eventuella reparationer får endast utföras av ett
auktoriserat serviceföretag. Information om det
närmaste auktoriserade serviceföretaget får du från
numret 0200-2662 (0,1597e/min+lna), eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice".
För att försäkra maskinens felfria funktion, skall
man vid reparationer endast använda original
reservdelar.
Innan service tillkallas, använd kontrollistan ”Om
maskinen inte fungerar”, för att eventuellt kunna
avhjälpa felet på egen hand.
Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av
certifierad elektriker.
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0200-2662 (0,1597e/min (0,95 mk/min + lna) eller via e-mail carelux.fsh@electrolux.fi
Uppge produktens modellbeteckning, produkt- och
serienummer enligt dataskylten.
Dessa uppgifter kan du notera nedan:
TYPE.
............................................................
MOD.
............................................................
Garanti
Produkten har två års garanti. Garantivillkoren
uppfyller branchens allmänna villkor, vilka tillhandahålls av leverantören eller återförsäljaren. Spara
kvittot, för att inköpsdatumet bestämmer garantitidens början.
Kostnader kan debiteras även under garantitiden om:
• reklamationen är omotiverad
• anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts
PROD.NO. ............................................................
SER.NO.
............................................................
Inköpsdatum ............................................................
-
Maskinen uppfyller kraven i följande EU-direktiv:
73/23/EEC från 19.02.1973 - lågspänningsdirektivet.
89/336/EEC 03.05.1989 (inkl. ändringsdirektivet
92/31/EEC) - direktivet om elektromagnetisk kompabilitet.
- 27 -
Installations instruktioner
Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten
ska utföras av behörig fackman eller kompetent
person.
Tekniska data
MÅTT
Höjd
686 mm
Bredd
595 mm + gångjärn
Djup
420 mm (med stängd lucka)
Djup
900 mm (med öppen lucka 90°)
VIKT
Netto
32 kg
KAPACITET
Bomull
3,4 kg
Syntet/Fintvätt
1,5 kg
Spänning
230 V~ 50 Hz
Säkring
10 A
Motor
170 W
Effekt
2170 W
ELEKTRISK ANSLUTNING
Förbrukning enl. Europa standard EN 61121
Energi:
2,78 kWh/3,4 kg bomull
Förbrukningsuppgifterna på energideklarationen är enligt direktivet 92/75 EEC
och refererar till 104 minuters program.
- 28 -
Uppackning
Skador
Anmäl eventuella transportskador omedelbart till
den som ansvarat för transporten. Kontrollera att
tumlaren är oskadad. Eventuella skador, felaktigheter eller saknade delar ska omedelbart anmälas
till säljaren.
Lämna aldrig förpackningsmaterial så att
små barn kan leka med det.
Tillbehör
Konsol för väggmontage
Extra tillbehör
Monteringssats för pelarmontage 150 62 99-00
Avloppsslang 5647 12 28-10.
Extra tillbehör beställs genom din återförsäljare
eller AB Elektroservice.
(Uppge detaljernas artikelnummer enligt ovan.)
Materialmärkning
Allt material i emballaget är miljövänligt. De
olika plastsorterna är märkta och kan
återvinnas:
• PE står för polyetylen och gäller påsen runt
tumlaren och bruksanvisningens påse.
• PS står för formpressad polystyren och gäller
de stötdämpande emballagedetaljerna.
Kartongdelarna är tillverkade av återvinningsbart
papper och bör lämnas på uppsamlingsställe för
återvinning.
Maskinen innehåller plast och gummikomponenter.
Dessa är försedda med materialmärkning med
tanke på destruktion och återvinning av maskinen.
Märkningen är gjord enligt internationell standard.
- 29 -
Installation
Tumlarens placering
Tumlaren kan installeras på ett antal olika sätt. Vi vill
visa dig de mest lämpliga. Det finns dock en del saker
som du bör tänka på oavsett vilket sätt du väljer.
❏ Se alltid till att du installerar tumlaren i våg-
rätt läge för bästa funktion.
❏ Rumstemperaturen får ej överstiga +35° C
vid drift. Om så är fallet, öppna dörr eller
fönster under torkningen. Torktumlaren
använder den omgivande luften till kylning.
❏ Utrymmet omkring tumlaren bör vara så
dammfritt som möjligt.
❏ Om du placerar tumlaren med gångjärns
sidan mot en vägg måste du lämna ett
mellanrum mot väggen på minst 30 mm.
Detsamma gäller om du placerar tumlaren
mot ett skåp vars djup överstiger 370 mm.
Detta för att luckan ska kunna öppnas
tillräckligt för att få ut vattentanken.
❏ Se till att luftkanalerna inte är förtäckta.
❏ Tumlaren får ej installeras ovanför badkar
eller i duschen.
De justerbara fötterna får inte avlägsnas,
de ser till att det finns ventilation även
under tumlaren.
Elanslutning
Torktumlaren levereras med sladd och stickkontakt
för anslutning till 230V, 10 A jordat uttag.
- 30 -
Download PDF

advertising