Zanussi | TCE7124 | User manual | ZANUSSI TCE7124 User Manual

125993670•slo
21/11/02
10:11
Pagina 15
(Nero/Process Black pellicola)
Dragi kupec,
Poskodbe med transportom
Ko ste susilni stroj odpakirali, preverite, ali je stroj poskodovan. V kolikor ste v dvomih glede obstoja
poskodbe, stroja ne smete vkljuciti, temvec kontaktirajte lokalni servisni center.
Oznake, ki jih boste opazili v nekaterih poglavjih tega prirocnika, imajo naslednji pomen:
Trikotni znak opozorila poudarja informacije, ki so od posebnega pomena za vaso varnost ali za pravilno
delovanje stroja.
Informacija, ki je oznacena s tem simbolom, predvideva dodatne napotke in prakticne nasvete za
uporabo stroja.
Napotki in informacije glede ekonomicne in ekoloske uporabe stroja so oznacene s tem simbolom.
Nas prispevek k zasciti okolja: uporabljamo
okolju prijazen recikliran papir.
Vsebina
Pomembne informacije glede
varnosti...............................................................16
Uporaba ............................................................20
Odlaganje ..........................................................16
• Tabela programov ..............................................22
• Kontrolna plosca ..........................................20-21
• Zaporedje postopkov..........................................23
• Koristni napotki ..................................................24
Nekaj koristnih napotkov glede
zascite okolja...................................................17
Vzdrzevanje in ciscenje ..............................25
Tehnicne specifikacije ..................................17
• Zunanje ciscenje ................................................25
• Ciscenje vrat ......................................................25
Opis susilnega stroja ....................................17
• Ciscenje filtrov ....................................................25
• Ciscenje enote kondenzatorja ............................25
Montaza .............................................................18
• Praznjenje zbiralnika vode ..................................26
• Razpakiranje ......................................................18
• Ciscenje mrezice za odvajanje zraka ................26
• Namestitev ..........................................................18
• Ciscenje bobna ..................................................26
• Elektricni priklop ................................................18
Nekaj ne deluje? ............................................27
• Kit za spajanje ....................................................18
• Zamenjava smeri vrat..........................................18
• Priklop cevi za izcrpavanje vode ........................19
15
SLOVENSCINA
Prosimo vas, da pazljivo preberete ta navodila o delovanju in operativne napotke; bodite se posebej pozorni
na dolocila v zvezi z varnostjo pri uporabi, ki so sicer navedena na prvih straneh.
Priporocamo vam, da knjizico z navodili hranite in jo posredujete morebitnemu drugemu kasnejsemu lastniku.
125993670•slo
21/11/02
10:11
Pagina 16
(Nero/Process Black pellicola)
Pomembne informacije glede varnosti
V nadaljevanju so navedene informacije v interesu varne uporabe. MORATE jih obvezno prebrati, in sicer pred
izvedbo montaze ali uporabe stroja.
Montaza
Splosna varnost
• Katerokoli elektricno opravilo zaradi prikljucitve
stroja mora biti izvrseno s strani usposobljenega
elektricarja ali kompetentne osebe.
• Nevarno je spreminjati elemente vrednosti specifikacije stroja ali kakorkoli poskusati
modificirati stroj.
• Potrebno je paziti, da se stroj ne naslanja ali ne
stoji na elektricnem napajalnem kablu.
• Popravila na stroju lahko izvede samo
usposobljeno osebje. V nobenem primeru ne
smete sami popravljati stroja. Popravila, ki jih
izvede nekompetento osebje, lahko povzrocijo
skodo ali pa resne motnje v delovanju stroja.
Kontaktirajte vas centar za servisiranje. Vedno
vztrajajte, da se montirajo brezhibni rezervni deli.
• V kolikor se stroj namesti na podu, ki je pokrit s
tepihom, obvezno preveriti, da lahko zrak prosto
krozi med podom in podnozjem stroja.
Uporaba
• Ta stroj je namenjen samo za domaco uporabo. V
kolikor se uporablja za drugacne namene ali pa se
nepravilno uporablja, proizvajalec ne odgovarja za
katerokoli vrsto skode, ki bi lahko zaradi tega
nastala.
Varnost otrok
• Otroci se pogostoma ne zavedajo, kako zelo so
lahko nevarni elektricni stroji. Ko je stroj v
delovanju, morajo biti otroci pod skrbnim
nadzorom in se jim ne sme dovoliti, da se igrajo s
strojem.
• Po uporabi je potrebno stroj vedno izklopiti in
iztakniti vtikac iz vticnice.
• Sestavni deli embalaze (kot naprimer plasticni
filmi, polystyren) so lahko nevarni za otroke nevarnost zadusitve! Hranite jih izven dosega
otrok.
• Oblacila, ki so zelo mokra, se ne smejo vstaviti v
susilno komoro.
• Nevarnost eksplozije: Nikoli ne susite v susilnem
bobnu perila, ki je bilo v stiku z vnetljivivi snovmi
(petrolej, metilni spiriti, sredstva za suho ciscenje
in podobno). Ker so vse te snovi vnetljive, lahko
povzrocijo eksplozijo. V bobnu susite samo perilo,
ki je bilo oprano z vodo.
• Prepricajte se, da otroci ali hisne zivali ne plezajo v
boben.
• Ko bo stroj razstavljen, odrezite elektricni kabel za
napajanje in unicite vtikac skupaj s preostankom
kabla. Onesposobite mehanizen odpiranja, saj s
tem preprecite, da bi otroci med igranjem ostali v
notranjosti stroja.
• Preverite, da se v zepih oblacil, ki se dajejo v stroj,
ne nahajajo vzigalniki na plin.
• Ne sme se susiti usnjenih copatov ali sportnih
copatov, saj se lahko zagozdijo v prostor med
vrati in bobnom ter ga kasneje blokirajo.
• Ko se stroj ne uporablja, pustite vrata rahlo
odprta. To omogoca manjso obrabo gume.
Odlaganje
• Ocistite mehke filtre po vsaki uporabi susilnega
bobna. Zaradi preprecitve nevarnosti vziga, ne
uporabljajte stroja ce so mehki filtri
poskodovani ali niso vstavljeni.
• Material za pakiranje
Material, ki je oznacen s simbolom
reciklira.
• Ne smete dovoliti, da se okoli susilnega bobna
nabira umazanija, mufa, ipd.
se lahko
To pomeni, da se tovrstni material lahko reciklira,
tako da se pravilno deponira v za to pripravljene
zabojnike.
• Stroj
Uporabljajte dovoljene povrsine za odlaganje vasega
starega stroja.
Prispevajte k cistoci vase dezele!
16
125993670•slo
21/11/02
10:11
Pagina 17
(Nero/Process Black pellicola)
• Zaradi uporabe maksimalnega polnjenja perila se
lahko skupaj susi perilo, ki se po susenju odlozi
(susenje brez likanja) in perilo, ki ga je potrebno
kasneje likati. Da bi to naredili, je potrebno izbrati
program za susenje z likanjem, na koncu
programa pa se perilo za likanje odstrani.
Postopek susenja koncamo s preostalim perilom.
Da bi prihranili energijo ter prispevali k zasciti okolja,
vam priporocamo, da upostevate naslednje napotke:
• Poskusajte napolniti stroj z maksimalno kolicino
perila, saj pri manjsih polnjenjih stroj ne deluje
ekonomicno.
• Vedno polnite stroj z dobro ozetim perilom. Visja
je hitrost centrifuge, niZja je poraba elektricnega
toka, cas susenja pa je krajsi.
• Redno je potrebno ocistiti filtre in tako prepreciti
preveliko porabo casa za susenje in preveliko
porabo elektricne energije.
• Ne sme se vstaviti prevec perila v stroj, ker se tako
perilo ne mecka in se prihrani energija.
Izberite program susenja glede na vrsto perila ter
zahtevano stopnjo susenja.
• Dobro prezracite sobo. Sobna temperatura ne
sme preseci +35 ºC
Tehnicne specifikacije
DIMENZIJE:
Visina
Sirina
Globina
85 cm
60 cm
58 cm
ELEKTRICNA PRIKLJUCITEV:
MAKS. ABSORBCIJSKA JAKOST:
MIN. ZASCITA PREGREVANJA:
220/230 V/50 Hz
2200 W
10 A
MAKS. KAPACITETA SUSENJA:
Bombaz, lan
Sintetika
5 kg
2.5 kg
PORABA:
Bombaz, lan
Bombaz, lan
Sintetika
3.64 kWh (5 kg za susenje brez likanja)
3
kWh (5 kg za susenje in likanje)
1.4 kWh (2.5 kg za susenje brez likanja)
NIVO HRUPA
64 dB (A)
Ta naprava je v skladu z naslednjimi priporocili EES:
- 73/23/EES z dne 19/02/73 (v zvezi z nizko napetostjo) in kasnejsimi spremembami;
- 89/336/EES z dne 03/05/89 (v zvezi z elektromagnetno kompatibilnostjo) in kasnejsimi spremembami.
Opis susilnega stroja
1 Delovna plosca
2 Tabela programov
3 Kontrolna plosca
4 Mehki filtri
5 Tablica s podatki o stroju
6 Kondenzator
7 Vodni rezervar/zbiralnik
8 Prilagodljive nogice
17
SLOVENSCINA
Nekaj koristnih napotkov glede zascite okolja
125993670•slo
21/11/02
10:11
Pagina 18
(Nero/Process Black pellicola)
Montaza
Opozorilo!
V casu delovanja susilnega bobna sobna
temperatura ne sme biti nizja od + 5°C in visja od
+35°C, saj lahko vpliva na delovanje susilnega
stroja.
Razpakiranje
Pred uporabo stroja odstranite ves material iz
polythena (vrecka, trakovi).
Elektricni priklop
Ta stroj je narejen za delovanje pri naslednjih
vrednostih: 220-230 V, enofazni tok, 50 Hz.
Preverite, da vasa domaca elektricna napeljava
podpira delovanje stroja pri maksimalnem polnjenju
(2,2 kW), in pri tem upostevajte delovanje ostalih
strojev.
Stroj priklopite na vticnico z ozemljitvijo, skladno s
pravili in opozorili.
Proizvajalec zavraca vsakrsno
odgovornost za skodo ali poskodbe, ki
bi nastale zaradi neupostevanja
varnostnih napotkov.
V kolikor bi bilo potrebno zamenjati
napajalni kabel, lahko zamenjavo
opravi le strokovno osebje iz nasega
servisnega centra.
V kolikor bi bilo potrebno stroj premakniti,
mora biti transport izvrsen tako, da se
stroj premesca v navpicnem polozaju.
Namestitev
Pomembno!
Priporocamo vam, da zaradi ekonomicnosti stroj
namestite v blizino pralnega stroja.
Napajalni kabel mora biti dostopen tudi potem, ko je
montiranje dokoncano.
Susilni boben se mora vsekakor nahajati v cistem
prostoru, kjer se ne dviguje umazanija.
Kit za spajanje
Zrak mora prosto kroziti okoli susilnega stroja. Ne
sme se ovirati sprednje ventilacijske mreze ali
zadnje vgradne ventilacijske mreze, ki je montirana
na zadnji strani stroja.
Specialen kit za spajanje se pribavi pri vasem
prodajalcu; omogoca namescanje susilnega stroja
na vrh pralnega stroja sirine od 48 cm do 60 cm.
Pazljivo je potrebno prebrati navodila, ki so
prilozena kitu, preden se izvrsi postavitev stroja.
Zaradi zadrzevanja vibracij in hrupa na minimalni
ravni pri delovanju susilnega stroja, mora biti le ta
namescen na trdno in ravno podlago.
Ko je stroj v delovanju, je potrebno preveriti, da se
nahaja v pravilni ravnini in visini. V kolikor ni, je
potrebno dvigniti ali spustiti nogice, dokler se ne
doseze pravilna visina.
Nogice ne smejo biti nikoli odstranjene.
Povrsine, na kateri stoji stroj, se ne sme
pokrivati z debelimi tepihi, volnenimi prevlekami
ali podobnimi materiali. Tovrstne podloge lahko
povzrocijo negativni ucinek na samo delovanje
stroja.
Zamenjava smeri vrat
Zaradi lazjega polnjenja in praznjenja susilnega
bobna s perilom, se lahko zamenja smer odpiranja
vrat.
Ta poseg lahko opravi samo kvalificirano osebje.
Prosimo vas, da kontaktirate najblizji center za
servisiranje.
Pomembno!
Vroci zrak, ki ga oddaja susilni boben, lahko doseze
temperature do 60°C. Zato susilni stroj ne sme biti
namescen na podlagah in v prostorih, ki niso
odporni na visoke temperature.
18
125993670•slo
21/11/02
10:11
Pagina 19
(Nero/Process Black pellicola)
Priklop cevi za izcrpavanje vode
SLOVENSCINA
V kolikor se v blizini stroja nahaja vodna pipa ali
drenazni sistem v steni, se lahko kondenzirana voda
izcrpa direktno s pomocjo cevi, ki se kupi v prosti
prodaji.
Pri priklopu cevi na susilni stroj postopati, kot je
opisano v nadaljevanju:
•
•
•
•
Odstraniti pokrovcek (A)
Izvleci notranji element (B)
Vstaviti cev za crpanje (C)
Spojiti cev (C) s strojem s pomocjo pokrovcka
(A).
Ce je stroj postavljen na pralni stroj, se lahko
kondenzirana voda odvaja s pomocjo cevi na nacin,
ki je prikazan na sliki; vendar pa je potrebno paziti,
da je cev (C) obrnjena navzdol.
19
125993670•slo
21/11/02
10:11
Pagina 20
(Nero/Process Black pellicola)
Uporaba
Kontrolna plosca
1 Prikaz programov
6 Tipka START
Pomagal vam bo pri izbiri najbolj primernih
programov susenja za vase perilo.
Potem, ko ste izbrali program, pritisnite na to tipko
za priblizno 2 sekundi zaradi vklopa susilnega stroja.
V kolikor so vrata susilnega stroja ali manjsa
vrata na spodnji strani odprta, stroj pa ze izvaja
program susenja, se mora ponovno pritisniti to
tipko, in sicer potem, ko se vrata zaprejo; s tem
se ponovno vklopi program na tocki, na kateri je
bilo njegovo delovanje prekinjeno.
To tipko je potrebno ponovno pitisniti tudi v primeru
izpada elektricnega toka ali pri vstavljanju vodnega
zbiralnika, kadar se izprazni med samim izvajanjem
programa.
V obeh primerih lucka
in
(odvisno od faze, ki
se izvaja) utripa in vas opozarja, da morate tipko
START ponovno pritisniti.
2 Glavna lucka
Je vklopljena, ko je stroj prizgan (tipka
VKLOP/IZKLOP je pritisnjena) ter se izklopi, ko se
tipka ponovno pritisne - otpusti.
3 Tipka VKLOP/IZKLOP
Ta tipka se uporablja za vklop stroja. Po koncanju
programa otpustite to tipko s ponovnim pritiskom in
susilni stroj je izklopljen.
4 Tipka za nizko temperaturo
7 Indikator lucke za faze programa
S pritiskom na to tipko se bo susenje izvajalo pri
nizjih temperaturah, kar je primerno za obcutljivejse
tkanine.
Odgovarjajoca indikator lucka pricne svetiti.
Ta opcija se lahko uporablja tudi pri casovno
programiranem susenju.
Susilni stroj deluje pri 1300 W namesto pri 2000 W.
Ce tipka ni pritisnjena, se susenje izvaja pri
maksimalni jakosti (2000 W).
Tovrstne lucke oznacujejo posamezne faze
programa glede na izbrano zaporedje.
Lucka “susenje”
Ta lucka oznacuje, da susilni stroj izvaja fazo
susenja.
Lucka “ ohranjanje temperature”
Ta lucka oznacuje, da susilni stroj izvaja fazo
ohranjanja temperature. Po koncanem susenju sledi
10 minut trajajoca faza ohranjanja temperature
zaradi boljse obstojnosti perila.
5 Tipka za IZKLOP zvocnega signala
Zvocni signal opozarja v primerih, ko se otpustijo
vse tipke, med izvajanjem faze proti meckanju
perila, na koncu programa in ko je vodni zbiralnik
poln.
Pri izbiri programa pritisnite na to tipko, v kolikor
zelite izklopiti zvocni signal med izvajanjem faze
proti meckanju perila. Odgovarjajoca lucka pricne
svetiti.
V kolikor lucka
ali
utripa, to pomeni, da
morate tipko START ponovno pritisniti zaradi
obnovitve programa.
Lucka “konec programa”
Lucka utripa na koncu faze ohranjanja temperature
in ob izvajanju programa proti meckanju perila.
20
125993670•slo
21/11/02
10:11
Pagina 21
(Nero/Process Black pellicola)
Lucka “poln vodni zbiralnik”
Ta lucka utripa, ko je vodni zbiralnik poln vode.
SLOVENSCINA
8 Selektor izbire programov in casa
Omogoca elektronsko izbiro kontrole ali casovno
kontrolo susenja.
Obrnite selektor na zeleni program ali cas.
Elektronska kontrola susenja (avtomatik)
Susilni stroj izvaja te programe s pomocjo
indikatorjev, ki zaznajo stopnjo ovlazenosti perila.
Enostavno izberite program glede na vrsto perila in
zeleno stopnjo susenja.
Casovna kontrola susenja
Lahko se uporabi, v kolikor se zeli koncati susenje.
Izberite 90 ali 60 minutni program za perilo iz
bombaza ali 30 minutni program za sintetiko.
Za izbris trajajocega programa obrnite selektor za
izbiro programov na polozaj “0”.
Na koncu pranja obrnite selektor za izbiro
programov na polozaj “0”, in sicer preden odstranite
perilo.
21
125993670•slo
21/11/02
10:11
Pagina 22
(Nero/Process Black pellicola)
Tabela programov
Avtomaticno susenje (elektronski programi)
Vrsta perila
Stopnja zahtevanega
susenja
Perilo iz bombaza in lana
Ekstra susenje
Pripravljeno za nosenje
Susenje brez likanja
Malo ovlazeno
Susenje in likanje
Strojno susenje in likanje
Sintetika
Ekstra susenje
Susenje brez likanja
Susenje in likanje
Puloverji
Baby ciklus
Jakne, hlace,
oblacila, krila.
Susenje z ciscenjem
Max–polnjenje (1)
Program
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
A
B
C(*)
D
E(*)
F
2.5 kg
2.5 kg
2.5 kg
G
H(*)
J
1 kg
(10 puloverjev)
K
1 - 4 kosi
L
(*) Skladno s standardi CEI 61121.
• Baby ciklus “K” je specialen program za puloverje, ki so takoj pripravljeni za nosenje.
• Program susenje z ciscenjem “L” je namenjen domacemu ciscenju in obnavljanju oblacil z oznako “samo
suho ciscenje” v susilnem bobnu, s pomocjo uporabe posebnih preparatov, ki so v prosti prodaji.
Casovna kontrola susenja
Cas susenja
Max–polnjenje(1)
Polozaj selektorja
programov
Perilo iz bombaza
90 min
5 kg
90’
Perilo iz bombaza
60 min
5 kg
60’
Sintetika
30 min
2.5 kg
30’
Vrsta perila
(1) Nikoli ne smete prenapolniti susilnega stroja (na primer ne nalagajte v boben siroka pokrivala za posteljo).
Cas susenja je odvisen od:
• Vrste perila
• Tezine polnjenja
• Stopnje centrifugiranja pred susenjem.
Osvezitev in obnova
Ta polozaj na programskem selektorju se lahko uporabi za osvezevanje perila (na primer, za odstranjevanje
vonja, ki ga daje zascita proti moljem).
Polnjenje
Velikokrat je tezko oceniti kolicino - tezo perila, ki se bo susilo. Zato vam priporocamo, da se posluzujete
naslednjih napotkov:
• Perilo iz bombaza in lana: poln boben, zmerno napolnjen;
• Sintetika: boben napolnjen najvec do polovice;
• Obcutljive tkanine: boben napolnjen najvec do ene tretjine.
22
21/11/02
10:12
Pagina 23
(Nero/Process Black pellicola)
Obrnite selektor za izbiro programov na polozaj
“0” ; lucki
in
se ugasneta.
Zaporedje postopkov
Preden prvic uporabite boben za susenje, vam
priporocamo, da v njega vstavite nekaj kosov
mokrega perila in ga susite 30 minut.
V notranjosti novega bobna za susenje se namrec
lahko nahaja umazanija v obliki praha.
S pritiskom otpustite tipko VKLOP/IZKLOP
(glavna lucka za VKLOP se ugasne) in takoj
odstranite perilo.
Po vsaki uporabi
• Ocistite filtre (glej stran 25).
Susenje
• Izpraznite zbiralnik vode (glej stran 26).
1. Priklopite susilni stroj.
2. Odprite vrata.
Pomembno!
Ce se mora program susenja ustaviti pred njegovim
dokoncanjem, vam priporocamo, da selektor
programov obrnete na polozaj
(ohranjanje
temperature) in pocakate, da se ta faza konca,
preden odstranite perilo. Ta postopek preprecuje
nastanek negativne reakcije znotraj susilnega stroja.
Torej obrnite selektor na polozaj “0” in nato na
polozaj
ter ponovno pritisnite tipko START
.
3. Vstavite perilo v boben, posebej kos za kosom,
tako da ga stresete/obrnete na notranjo stran.
Sprememba programa
Za spremembo ze delujocega programa je potrebno
program najprej izbrisati tako, da se selektor
programov obrne na polozaj “0”. Izberite novi
program in pritisnite na tipko START
.
4. Zaprite vrata. Prosim preverite, da perilo ni
zataknjeno med vrati in filtrom.
5. Pritisnite tipko VKLOP/IZKLOP
za VKLOP pricne svetiti.
; glavna lucka
6. Izberite program susenja ali cas susenja.
7. Ce zelite, pritisnite tipko za nizko temperaturo
in ali tipko za IZKLOP zvocnega signala
.
8. Pritisnite na tipko START
2 sekundi; prizge se
lucka
in zacne se susenje.
Susilni boben se med susenjem zaporedno
obraca v obe smeri.
Vsi programi susenja se koncajo z 10 minutno
fazo ohranjanja temperature (lucka
pricne
svetiti).
Ko se faza zakljuci, lahko odstranite perilo.
9. Ce perilo ni odstranjeno po zakljucku ciklusa,
susilni stroj zacne izvajati fazo proti meckanju
perila (trajanje: maksimalno 30 minut).
Zvocni signal opozarja vsakih 10 sekund (v
kolikor tipka za izklop zvocnega signala
ni
vkljucena).
Lucki
in
utripata izmenicno.
V kolikor ne odstranite perilo iz bobna, se susilni
stroj avtomaticno zaustavi na koncu faze proti
meckanju perila.
Lucki
in
utripata, glavna lucka za VKLOP
sveti naprej.
23
SLOVENSCINA
125993670•slo
125993670•slo
21/11/02
10:12
Pagina 24
(Nero/Process Black pellicola)
• Izogibajte se susenju temnih kosov z lahkotno
obarvanimi deli, kot so razne krpe, saj lahko
privlacijo skodljiva vlakna.
Koristni napotki
• Poskusajte napolniti stroj z maksimalno kolicino
perila, saj je pri manjsih polnjenjih delovanje
susilne stroja neekonomicno.
V informacijo se v nadaljevanju navaja seznam
povprecne teze polnjenja za obicajne vrste perila:
Rjuha
Prt
• Perilo mora biti pred susenjem v bobnu
popolnoma ozeto.
• Lahkotna oblacila, na primer srajce, morajo biti
pred susenjem hitro ozeta, (glede na odpornost
proti meckanju, 30 sekund ali z uporabo specialne
kratke centrifuge v vasem pralnem stroju).
700 - 1000 g
• Kvackan tekstil (zgornja oblacila) se lahko skrcijo
med susenjem. Prosimo, da ne prenapolnite
susilnega bobna s tovrstnimi oblacili. Priporocljivo
je, da pri nakupu upostevate krcenje oblacila.
400 - 500 g
Kuhinjske krpe
70 - 120 g
Namizni prt
50 - 100 g
Brisace
• V stroj lahko vstavite tudi perilo, na katerem je
uporabljen skrob - trdilec. Da bi lahko dosegli
zeleni efekt trdote, izberite program “susenje z
likanjem”. Da bi odstranili ostanke trdilca, je
potrebno po susenju obrisati notranjost bobna z
vlazno in suho krpo.
150 - 250 g
Kopalna halja
1000 - 1500 g
Moska srajca
200 - 300 g
Vzglavnik
100 - 200 g
Moski spalni komplet
400 - 500 g
• Odstranite - izvlecite perilo, ko je stroj koncal s
susenjem.
Zenski spalni komplet
200 - 250 g
• Ce so posamezni kosi perila ostali po susenju
vlazni, nastavite kratek program post-susenja,
vendar najmanj 30 minut. Ta postopek bo
potreben predvsem pri oblacilih, sestavljenih iz
vec podlog (na primer ovratniki, zepi, itd.).
• Zaradi preprecevanja nastanka staticne elektrike
po susenju, uporabljajte pri pranju perila
tovarnisko priporocljiva mehcalna sredstva, ali
tovarniski preparat - posebno sredstvo za susenje
v bobnu.
• V susilnem bobnu ne smete nikoli susiti:
Posebej obcutljive kose perila, kot so rocno
izdelane zavese, volneno perilo, svilo, oblacila z
metalnimi sponkami, oblacila iz naylona, umetne
materiale kot so anoraki, sportne bunde, posteljna
pokrivala, spalne vrece, materiale, ki so polnjeni s
pticjim perjem, ter katerekoli materiale, ki
vsebujejo gumo.
• Vedno upostevajte navodila na etiketah perila:
lahko se susi v bobnu
normalno susenje (visoka temperatura)
obcutljivo susenje (nizka temperatura)
ne sme se strojno susiti
• Zapnite okrasne vzglavnike, zaprite vse odprte in
visece dele, razne zadrge in pripomocke, tako da
se manjsi kosi perila ne morejo zatakniti. Zapnite
vse pasove ali dolge trakove, zadrge.
• Sortirajte perilo glede na vrsto in stopnjo susenja.
• Ne smete vstaviti prevec perila v stroj, ker s tem
preprecite meckanje perila in prihranite energijo.
24
125993670•slo
21/11/02
10:12
Pagina 25
(Nero/Process Black pellicola)
Vzdrzevanje in ciscenje
Preden se pricnejo vzdrzevalna opravila ali ciscenje,
je obvezno potrebno izklopiti susilni stroj iz
elektricnega omrezja.
SLOVENSCINA
V tem primeru odstranite filter iz vrat na nacin, ki je
prikazan (lahko se namesti tako, da ustje gleda v
levo ali desno stran).
Zunanje ciscenje
Uporabljajte samo milo in vodo in nato lahkotno
ocistite povrsine.
Pomembno: ne uporabljajte metilnega spirita,
raztopin ali podobnih preparatov.
Ciscenje vrat
Ne uporablajte susilnega stroja brez filtrov
Periodicno ocistite notranjo stran vrat zaradi
odstranjevanja usedlin in nesistoce okoli filtra.
Pazljivo ciscenje zagotavlja pravilno susenje .
Ciscenje enote kondenzatorja
Ocistite enoto kondenzatorja periodicno, 3 ali 4 krat
na leto, odvisno od gostote uporabe susilnega stroja.
Enota kondenzatorja je namescena na spodnjem
delu odprtine, za malimi vratci. Da bi odprli vratca,
pritisnite na pokrov, kot je oznaceno na sliki.
Ciscenje filtrov
Vas susilni stroj bo pravilno deloval samo ob
pogoju, da so filtri cisti.
Filtri zbirajo vso umazanijo - vlakna, ki se
akumulirajo med casom susenja in morajo biti zato
ocisceni po vsakem programu susenju, preden se
odstrani perilo, in sicer z vlazno krpo.
Da bi izvlekli enoto kondenzatorja, najprej obrnite
navzdol oba rdeca zatica, nato jo izvecite, tako da
drzite krajni del.
Ocistite jo s strgalom in jo operite pod tusem, v
kolikor je potrebno.
Filtri v notranjosti vrat se morajo pred ciscenjem
odstraniti.
Ne smete biti sokirani zaradi kolicine vlaken. Le ta ni
posledica neoravilnega susenja. Vse tkanine
izgubljajo vlakna med susenje, ki se nevidno
izgubljajo v zraku. V susilnem bobnu pa se
enostavno zbirajo v filtru.
S pretekom casa se na filtrih nabira zelenkasta
usedlina, ki je posledica ostanka detergenta v perilu.
Usedlino lahko odstranimo s toplo vodo in strgalom.
25
125993670•slo
21/11/02
10:12
Pagina 26
(Nero/Process Black pellicola)
Prav tako ocistite zunanji del in odstranite usedline,
vlakna.
Ciscenje mrezice za odvajanje zraka
Z vlazno krpo ocistite notranjost odprtine in robove
ter prekat oziroma manjso odprtino.
Z uporabo vakumskega cistilca odstranite vlakna iz
mrezice, ki se nahaja na zadnji strani stroja.
Vstavite enoto kondenzatorja v odprtino, obrnite
zatice navzgor in zaprite pokrovcek.
Pomembno! Ne uporabljajte konicastih predmetov
ali orodja pri ciscenju prostora med ploscami, saj
lahko poskodujete enoto kondenzatorja in postane
enota kondenzatorja vodoprepustna.
Ne uporabljajte susilnega stroja, ce enota
kondenzatorja ni bila vstavljena.
Ciscenje bobna
Praznjenje zbiralnika vode
V kolikor se vase perilo ne posusi tako, kot bi zeleli,
z drugimi besedami, perilo je prevec suho ali prevec
vlazno, vam svetujemo, da ocistite notranjost bobna
s krpo, namoceno v vinski kis.
Voda, ki se nabere iz oblacil, se kondenzira znotraj
stroja in akumulira v zbiralniku.
Zbiralnik mora biti prazen po vsakem ciklusu
susenja, saj se tako zagotavlja ucinkovito delovanje
pri naslednjem susenju.
Ce se to ne naredi, potem varnostna naprava ne
deluje; indikator lucka
na kotrolni plosci pricne
svetiti in program se zaustavi; perilo ostane vlazno.
Zvocni signal opozarja 1 minuto.
S tem se odstranijo usedline v bobnu (formirajo se
zaradi ostankov detergenta in mehcalca, ki se
uporablja pri pranju, ter zaradi snovi, ki so prisotne v
vodi), indikatorji vlaznosti pa lahko pravilno delujejo
in zaznajo stopnjo osusenosti perila.
Zbiralnik se lahko prazni tudi med samim izvajanjem
programa.
Postopajte kot sled:
•
•
•
Izvlecite zbiralnik
Odprite manjsi pokrov in pustite, da voda odtece
Ponovno vstavite zbiralnik
Zbiralnik mora biti pravilno vstavljen.
Potem, ko se zbiralnik vstavi, je potrebno ponovno
pritisniti tipko za vklop
, saj se tako omogoci
nadaljevanje programa.
Prakticni nasvet: Kondenzirana voda se lahko
uporablja pri likalniku s paro ali za dolivanje v
baterijski akumulator. V teh primerih mora biti
filtrirana ( na primer s filtrom za kavo).
26
125993670•slo
21/11/02
10:12
Pagina 27
(Nero/Process Black pellicola)
Nekaj ne deluje?
Preden kontaktire vas lokalni servisni center vas prosimo, da preverite sledece:
Problem
• Stroj ne deluje:
• Vrata niso dobro zaprta.
• Vtikac ni vtaknjen v vticnico.
• V vticnici ni elektricne energije.
• Selektor programov ni pravilno nastavljen.
• Vodni zbiralnik je poln ali pa ni pravilno vstavljen.
• Tipka za vklop
ni bila ponovno pritisnjena.
• Filtri so zapacani.
• Stroj ne izvaja pravilnega
susenja:
• Enota kondenza je zamasena.
• Vodni zbiralnik je poln.
• Izbrani ciklus ni primeren za vrsto perila.
• Nezadosten cas susenja.
• Perilo ni bilo pravilno ozeto.
• Izbrana je bila nizka temperatura
.
• Prevelika kolicina perila.
• Susilni stroj je nepravilno montiran.
Ce susilni stroj ne deluje pravilno, vzrok pa ni katera
od zgoraj navedenih napak, se obrnite na
pooblasceni servis. Pri tem navedite, kaj je s
strojem narobe, podatke o stroju, ki so navedeni na
ploscici s podatki (model, produkcijsko stevilko glej sliko no strani 17) in datum nakupa.
PRIDRZUJEMO SI PRAVICO DO TEHNICNIH SPREMEMB IN TISKARSKIH NAPAK.
27
SLOVENSCINA
Mozni vzrok
125993670•slo
21/11/02
10:12
Pagina 28
(Nero/Process Black pellicola)
From the Electrolux Group. The world’s No. 1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million
Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold
each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
Download PDF

advertising