ELEKTRO HELIOS | TK7542 | User manual | Elektro Helios TK7542 Ohjekirja

Elektro Helios TK7542 Ohjekirja
125992673s.qxp
2005-02-21
10:43
Page 1
Torktumlare
Kuivausrumpu
B R U K S A N V I S N I N G
K Ä Y T T Ö O H J E
TK 7542
B
0
C
D
E
G
F
3h
H
125992674
15
6h
J
SISÄLLYSLUETTELO
2
A
9h
K
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
EXTRA OHJELMAT
90 min
60 min
30 min
L Kuivapuhdistus
Jäähdytys
60’ 90
’
30’
TK 7542
TEKOKUIDUT
G Erittäin kuiva
H Kaappikuiva
J Silityskuiva
K Hellävarainen
L
VALKO- JA KIRJOPYYKKI
A Erittäin kuiva
B Kuiva
C Kaappikuiva
D Hieman kostea
E Silityskuiva
F Mankelointikuiva
125992673s.qxp
2005-02-21
10:44
Page 2
Bästa kund,
vi ber dig att läsa igenom den här bruksanvisningen noggrant.
Framför allt är det viktigt att du läser säkerhetsinformationen på de första sidorna i bruksanvisningen. Förvara
alltid bruksanvisningen lättillgänglig, så att du snabbt kan hitta den och slå upp information i den vid ett
senare tillfälle. Om du säljer maskinen ska bruksanvisningen lämnas över till nästa ägare.
Transportskador
Kontrollera att torktumlaren inte är skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som
ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter och ev. saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.
Så här använder du bruksanvisningen
Några stycken i bruksanvisningen är försedda med en symbol. Dessa symboler betyder följande:
Här finns viktig information om olämplig användning av torktumlaren som skulle kunna förorsaka
person- och egendomsskada.
.
Här finns information, som är särskilt viktig för att erhålla bästa möjliga torkresultat.
Här finns viktiga miljö- och energispartips.
Vårt bidrag till miljöskyddet är att vi
använder returpapper.
Innehållsförteckning
Viktig säkerhetsinformation . . . . . . . . . . . . 3
Skötsel och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . .11
• Rengöra torktumlarens utsida . . . . . . . . . . . . .11
• Rengöra luckan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
• Rengöra filtren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
• Rengöring av kondensorn . . . . . . . . . . . . . . . .11
• Tömning av vattenbehållaren . . . . . . . . . . . . . .12
• Korrekt placering av vattenbehållare . . . . . . . .12
• Rengöring av luftintagsgallret . . . . . . . . . . . . . .12
• Rengöring av trumma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Om torktumlaren inte fungerar . . . . . . . .13
• Reklamation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
• Konsumentkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
• Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
• Garanti (gäller för Finland) . . . . . . . . . . . . . . . .13
Bortforsling/avfallshantering . . . . . . . . . . . 3
Energisparråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
FÖR ANVÄNDAREN
Beskrivning av torktumlaren . . . . . . . . . . . . 4
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Justering av restfuktigheten....................5
Bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• Beskrivning av panelens funktioner . . . . . . . .6-7
• Programöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
• Så här använder du torktumlaren.. . . . . . . . . . . .9
FÖR INSTALLATÖREN
Viktiga råd och tips för dig som torkar . . . 10
• Allt kan inte torkas i tumlaren. . . . . . . . . . . . . . 10
• Stärkta textilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• Krympning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• Vad är ludd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• Tid- och energiförbrukning . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• Tvättmärkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
• Uppackning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
• Placering av tumlaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
• Viktigt ved installation av kondenstumlare . . . .14
• Elektrisk anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
• Monteringssats för tvättpelare (extra tillbehör) . . .14
• Hänga om luckan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
2
125992673s.qxp
2005-02-21
10:44
Page 3
Följande varningsuppgifter är till för den allmänna säkerheten. Läs noga igenom dem före installation och
användning av apparaten.
Installation
Barnsäkerhet
• Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten, liksom
förändring av den elektriska anslutningssladden, skall
utföras av behörig fackman. Arbeten utförda av personer
med otillräckliga kunskaper, kan försämra produktens
funktion och förorsaka skada på person och egendom.
• Barn förstår oftast inte hur farligt det kan vara att
leka med elektriska maskiner. Därför ska du hålla
uppsikt över maskinen under drift. Låt inte barnen
leka med torktumlaren.
• Förpackningsmaterial (t ex plastfolie och frigolit) kan
vara farligt för barn. Risk för kvävning! Se till att barnen
inte kommer åt att leka med förpackningsmaterialet.
• Se till att maskinen inte står på anslutningssladden.
• Om maskinen har placerats på ett mattbelagt
golv, måste du justera dess fötter så att luften får
möjlighet att cirkulera fritt.
• Kontrollera att barn eller små djur inte tar sig in i
torktumlarens trumma.
• När torktumlaren är uttjänt och ska forslas bort, ska
du dra ut stickkontakten och skära av nätkabeln.
Stickkontakten och resterna av nätkabeln ska också
kastas. Lucklåset ska förstöras. På så sätt kan
lekande barn inte bli instängda i torktumlarna och
därmed försättas i livsfara.
Användning
• Maskinen får endast användas i hushållet och
endast för angivet ändamål.
• När du har använt maskinen ska du alltid dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
• Tvätt som inte har centrifugerats får aldrig torkas
i torktumlaren.
Bortforsling/
avfallshantering
• Plagg och textilier som behandlats med brandfarliga
rengörings- och lösningsmedel (tvättbensin, alkohol,
fläckborttagningsmedel etc) får aldrig torkas i
torktumlaren. Brandrisk föreligger! Endast textilier
som tvättats i vatten får torkas i torktumlaren.
• Hantering av förpackningsavfall
De material i förpackningen som kan
återanvändas är märkta med symbolen
skall i princip återanvändas.
• Risk för brand: plagg som fläckats eller dränkts in
med vegitabilisk olja eller frityrolja utgör en
brandfara och far inte torkas i torktumlare.
>PE< står för polyeten
>PS< står för polystyrol
>PP< står för polypropylen
• Om du har använt fläckborttagare som inneholler
lösningsmedel maste plaggen sköljas extra
noggrannt före torktumling.
Pappemballaget bör läggas i en pappersinsamlingscontainer, om en sådan finns i ert område.
• Kontrollera alltid att det inte glömts kvar någon
gaständare/cigarrettändare i klädesplaggen. Det
gäller även tändare som inte fungerar.
• Deponering av uttjänt maskin
Kontakta din kommun för information om var du
kan lämna din maskin.
• Låt luckan på torktumlaren stå öppen mellan
torkprogrammen. Det gör att gummilisten som
tätar runt luckan håller längre och tätar bättre.
• Avfallshantering när den slitits ut
• Använd aldrig torktumlaren utan luddfilter eller
med trasiga luddfilter. Brandrisk föreligger!
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in pa
uppsamlingsplats för atervinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
• Torka aldrig gymnastikskor (tennisskor, joggingskor
etc) i torktumlaren. Skorna kan komma emellan
trumman och luckan och därmed blockera trumman.
Allmänna säkerhetsföreskrifter
• Det är farligt att på något sätt förändra
torktumlaren eller dess egenskaper.
• Försök aldrig att själv reparera maskinen.
Reparationer som inte har utförts av fackman kan
leda till svåra olyckor eller driftstörningar.
• Service och reparationer skall utföras av leverantören
legitimerat serviceföretag. Kontrollera att delarna byts
ut mot original reservdelar – för säker drift.
och
3
SVENSKA
Viktig säkerhetsinformation
125992673s.qxp
2005-02-21
10:44
Page 4
Energisparråd
• För att utnyttja maskinens fulla kapacitet kan tvätt
som ska vara helt skåptorr torkas tillsammans
med tvätt som bara ska vara stryktorr. Välj ett
program för stryktorr tvätt. När detta program är
färdigt tas den stryktorra tvätten helt enkelt ut och
den övriga tvätten torkas färdigt med ett annat
program.
Din torktumlare arbetar ekonomiskt om du följer
dessa råd.
• Fyll alltid maskinen helt. Se programöversikten på
sidan 31. Torkning med halvfylld maskin är
oekonomiskt.
• Före torkningen ska tvätten vara väl centrifugerad.
Ju högre centrifugeringsvarvtal, desto kortare
torktid och desto lägre strömförbrukning.
• Luddfiltren bör rengöras regelbundet för att
undvika längre torktider och högre
strömförbrukning.
• Undvik att torktumla kläderna för länge. Välj det
rätta torkprogrammet och därmed den önskade
torkningsgraden. Kläder som torkats för länge kan
krympa mer än normalt och dessutom vara svåra
att stryka.
• Utrymmet där torktumlaren står ska vara
ventilerat. Under torkningen bör
rumstemperaturen inte överstiga +35°C.
Beskrivning av torktumlaren
1 Kontrollpanel
E
EDC 509
2 Vattenbehållare
A
0
L
B
30’
C
60’ 90’
D
9h
6h
E
K
1
J
H
G
3h
F
AT
YYKKI
- JA KIRJOP
VALKO
kuiva
A Erittäin
B Kuiva uiva
C Kaappik kostea
D Hieman iva
E Silitysku intikuiva
F Mankelo
3 Luddfilter
UIDUT
TEKOK
kuiva
G Erittäin uiva
H Kaappik iva
J Silityskuainen
K Hellävar
OHJELM
EXTRA
90 min
60 min
30 min
hdistus
L Kuivapuys
Jäähdyt
2
4 Typskylt
3
5 Kondensor
6 Justerbara fötter
4
3
6
Tekniska data
5
MÅTT:
höjd
bredd
djup
djup med öppen lucka
850
600
580
1008
mm justerbar + 8 mm
mm
mm
mm
REKOMMENDERAD
MAXIMAL MÄNGD:
bomull
syntet
5,0 kg torra kläder
2,5 kg torra kläder
ELANSLUTNING:
nätspänning
totaleffekt
220-230 V, 50 Hz
2200 W, 10 Amp
STRÖMFÖRBRUKNING:
bomull
bomull
syntetmaterial
3,64 kilowattimme (5 kg skåptorr tvätt)
3
kilowattimme (5 kg stryktorr tvätt)
1,4 kilowattimme (2,5 kg skåptorr tvätt)
Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktivet 89/336/EEG, 73/32/EEG.
Vi reserverar oss för ändringar.
4
125992673s.qxp
2005-02-21
10:44
Page 5
Vatten innehåller kalksten och mineralsalter. Halten
av dessa ämnen varierar i olika landsdelar, vilket gör
att även nivån för vattnets ledningsförmågan varierar.
LED lampa
Kraftiga variationer av nivån för vattnets
ledningsförmåga i jämförelse med de fabriksinställda
nivåerna kan ha en lätt påverkan på tvättens
fuktighetsgrad vid programslutet.
På denna torktumlare går det att justera
torksensorns känslighet beroende på vattnets
ledningsförmåga på följande sätt.
Vrid programvredet till ett torkprogram.
Tryck samtidigt in knapparna 2 och 4.
Håll knapparna intryckta tills na börjar blinka och
lampan för torkfasen
, kalluftning
eller
program slut
lyser med fast sken.
Låg
< 300
Medium
300 - 600
Hög
> 600
Spara inställningen:
Tryck samtidigt in knapparna 2 och 4.
Håll knapparna intryckta tills
indikeringslamporna ovanför slutar att blinka
och en ljudsignal hörs.
TK 7542
A
0
C
60’ 90
’
E
30’
D
6h
L
B
9h
K
J
H
G
F
1 2 3 4 5
Cirka värden
(µS/cm)
Normalt är högsta värdet fabriksinställt, men
vissa modeller kan ha ett annat värde inställt.
Gå in i inställningsläget:
3h
Konduktivitet
Justera konduktiviteten:
Tryck på START/PAUS
flera gånger tills:
programindikeringslampan för önskad konduktivitet
lyser, se tabellen nedan..
5
SVENSKA
Justering av restfuktigheten
125992673s.qxp
2005-02-21
10:44
Page 6
Bruk
Kontrollpanel
TK 7542
B
C
E
3h
60’ 90
’
6h
D
9h
H
G
F
1 Programöversikt
J
2 3 4 5 6 7
K
1
8
4 Knapp för skontorkning
Ger dig en överblick över de olika torkprogrammen
och respektive torktider.
Tryck på knappen för att minska temperaturen vid
torkning av särskilt ömtåliga plagg.
Motsvarande kontrollampa tänds.
Detta tillval kan användas som tidsstyrt program.
Detta tillval kan inte användas tillsammans med
tillvalet snabbtorkning.
2 Knapp för snabbtorkning
Tryck på knappen för att minska torktiden i följande
program för bomull:
• Extra torrt
5 Knapp för senarelagd start
• Supertorrt
Med denna knapp kan du senarelägga
programmets start med 3, 6 eller 9 timmar.
Tryck på knappen tills kontrollampan för önskad
senarelagd tid tänds.
Detta tillval ska väljas efter valet av program. Tryck
därefter på knappen Start/Paus
för att starta
torkprogrammet.
Torktumlaren börjar nedräkningen som indikeras av
kontrollamporna. Ex.: Om du har valt en senarelagd
start på 9 timmar (kontrollampan för 9 timmar är
tänd) slocknar kontrollampan för 9 timmar efter 3
timmar och kontrollampan för 6 timmar tänds. När
ytterligare 3 timmar har förflutit slocknar
kontrollampan för 6 timmar och kontrollampan för 3
timmar tänds. Programmet startar när de 9
timmarna har förflutit (kontrollampan för 3 timmar
slocknar).
Om du under nedräkningen vill ändra program eller
den valda senarelagda starten är det nödvändigt att
radera samtliga inställningar genom att vrida
program/tidsväljaren till läge “0”. Välj nytt program,
tillval och senarelagd start. Tryck sedan på knappen
Start/Paus.
Om du endast vill ändra tillvalen går det bra om
det/de nya tillvalet/tillvalen är kompatibla med
programmet. Tryck på knappen Start/Paus för att
placera torktumlaren i pausläge, välj det/de nya
tillvalet/tillvalen och tryck åter på knappen Start/Paus.
Det går bra att lägga in mer tvätt i torktumlaren
under nedräkningen. Lägg in tvätten, stäng luckan
och tryck åter på knappen Start/Paus. Torktumlaren
fortsätter med nedräkningen.
• Skåptorrt
Motsvarande kontrollampa tänds. Detta tillval kan
användas tillsammans med tillvalet skontorkning.
3 Knapp för deaktivering av summer
Summern ljuder
• när ett program väljs.
• när knapparna tryck ned.
• när ett felaktigt tillval väljs.
• när program/tidsväljaren vrids till ett annat läge
eller en tillvalsknapp trycks ned under ett
pågående program.
• när torkprogrammet är avslutat.
• när vattenbehållaren är full.
• om maskinen inte fungerar korrekt.
• när torktumlarens lucka eller den lilla luckan
nedtill är öppen.
Tryck på knappen
0
A
EXTRA OHJELMAT
90 min
60 min
30 min
L Kuivapuhdistus
Jäähdytys
30’
TEKOKUIDUT
G Erittäin kuiva
H Kaappikuiva
J Silityskuiva
K Hellävarainen
L
VALKO- JA KIRJOPYYKKI
A Erittäin kuiva
B Kuiva
C Kaappikuiva
D Hieman kostea
E Silityskuiva
F Mankelointikuiva
för att deaktivera summern
• när ett program väljs.
• när knapparna tryck ned.
• när program/tidsväljaren vrids till ett annat läge
eller en tillvalsknapp trycks ned under ett
pågående program.
• när torkprogrammet är avslutat.
Motsvarande kontrollampa tänds.
6
2005-02-21
10:44
Page 7
Signallampan tänds vart 80:e program för att
påminna dig om att kondensorn måste rengöras.
6 Knapp Start/Paus
Tryck på knappen för att sätta igång torktumlaren
efter det att du har valt ett program och tillvalen.
Motsvarande kontrollampa slocknar. Torktumlaren
börjar nedräkningen om du har valt senarelagd
start.
Om torktumlarens lucka eller den lilla luckan nedtill
öppnas medan programmet är igång avbryts
torkningen. Stäng luckan och tryck åter på knappen
för att starta torkprogrammet från den punkt där det
har avbrutits.
Tryck på knappen även efter ett strömavbrott. Detta
gäller även när signallampan för vattenbehållaren
tänds under ett pågående program. I så fall ska du
tömma vattenbehållaren, sätta tillbaka den och åter
trycka på knappen
.
8 Program/tidsväljare
Du kan välja mellan elektroniskt eller tidsstyrt
program.
Vrid väljaren till önskat program eller torktid.
Elektroniska (automatiska) program
Torktumlaren kör dessa program med hjälp av
sonder som känner av tvättens fuktighetsgrad.
Välj ett program som är lämpligt för tvätten och
önskad torrhetsgrad.
Tidsstyrda program
Dessa program kan användas för att slutföra
torkningen vid behov.
Välj program på 90 eller 60 minuter för bomull eller
program på 30 minuter för syntet.
Vrid program/tidsväljaren till läge “0” för att avbryta
ett pågående program.
Vrid program/tidsväljaren till läge “0” efter avslutat
program och ta sedan ut tvätten.
Start-knappen måste också tryckas in efter ett
strömavbrott och efter att vattenbehållaren
tömts under ett torkprogram beroende på att
indikeringslampan för tömning tänts
I båda fallen blinkar kontrollampan för knappen
Start/Paus för att påminna dig om att det är
nödvändigt att trycka åter på knappen.
7 Kontrollampor
Kontrollampornas funktion:
Torkning
Kontrollampan indikerar att torktumlaren kör
torkningsfasen.
Avkylning
Kontrollampan indikerar att torktumlaren kör
avkylningsfasen. Programmet avslutas med en
avkylningfas på 10 minuter för att tvätten ska
svalna.
Programslut
Kontrollampan tänds vid slutet av avkylningsfasen,
under skrynkelskyddsfasen och vid programslutet.
Rengöring av luddfilter
Signallampan tänds vid programslutet för att
påminna dig om att luddfiltren måste rengöras.
Vattenbehållare
Signallampan tänds vid programslutet för att
påminna dig om att vattenbehållaren måste
tömmas. Om signallampan tänds under ett
pågående program betyder det att vattenbehållaren
är full. Summern ljuder, programmet avbryts och
kontrollampan för knappen Start/Paus blinkar.
Rengöring av kondensor
7
SVENSKA
125992673s.qxp
125992673s.qxp
2005-02-21
10:44
Page 8
Programöversikt
Automatisk torkning (elektroniska program)
Typ av tvätt:
Torrhetsgrad
Mängd tvätt
Program
Bomull och linne
Extra torrt
Supertorrt
Skåptorrt
Halvtorrt
Stryktorrt
Mangeltorrt
Syntet
Extra torrt
Skåptorrt
Stryktorrt
2.5 kg
2.5 kg
2.5 kg
Tröjor
Babymjukt
1 kg (10 tröjor)
K
Jackor/kavajer, byxor,
klänningar, kjolar
Kemtvätt
1-4
L
5
5
5
5
5
5
kg
kg
kg
kg
kg
kg
A
B
C(*)
D
E(*)
F
G
H(*)
J
*) Enligt standard CEI 1121.
• Programmet babymjukt “K” är ett specialprogram för tröjor. Plaggen supertorkas och kan användas omedelbart.
• Programmet kemtvätt “L” är avsett för att rengöra och fräscha upp plagg som måste kemtvättas. Använd
den särskilda produkten som finns i handeln.
Tidsstyrt program
Typ av tvätt:
Torktid
Mängd tvätt
Program/tidsväljarens läge
Bomull
90 min
5 kg
90’
Bomull
60 min
5 kg
60’
Syntet
30 min
2.5 kg
30’
Obs! Vid torkning av blandmaterial skall plaggets tvättmärkning följas.
Torktiden varierar beroende på
• typen av tvätt
• mängden tvätt
• hur fuktig tvätten är.
• Önskad torrhetsgrad
Avkylning
Denna inställning på programväljaren använder du för att fräscha upp tvätten (t.ex. för att avlägsna en envis
doft av malkulor).
Mängd
Det är ofta svårt att uppskatta vikten på den tvätt som ska torktumlas. Vi rekommenderar därför att du
beaktar följande riktlinjer:
• Bomull, linne: trumman kan vara helt fylld, men tvätten får inte vara för hårt packad.
• Syntetmaterial: trumman får inte fyllas till mer än hälften.
• Ömtåliga material: trumman får ej fyllas till mer än en tredjedel.
8
125992673s.qxp
2005-02-21
10:45
Page 9
Innan tumlaren används första
gången
10. Vrid program/tidsväljaren till läge “0”. Samtliga
kontrollampor slocknar. Torktumlaren är
avstängd.
Ta ut tvätten.
I en ny tumlare kan det eventuellt finnas damm eller
smuts. Lägg därför i några fuktiga, rena trasor och
torka dessa i ca: 20 minuter.
Om du öppnar och stänger luckan innan
program/tidsväljaren har vridits till läge “0”
tänds programfasernas kontrollampor för det
aktuella torkprogrammet.
Torkning
Efter användning
1. Anslut torktumlaren.
• Rengör luddfiltren (se sid. 11).
2. Öppna luckan.
• Töm vattenbehållaren (se sid. 12).
3. Skaka ut plaggen en aning och stoppa sedan in
dem i trumman ett i taget.
Observera!
Om du måste avbryta torktumlingsprogrammet
innan det har avslutats, rekommenderar vi att du
vrider programväljaren till
(avkylning). Vänta
sedan tills denna programfas har avslutats innan du
tar ut tvätten. På så vis undviker du att värme
byggs upp inuti torktumlaren.
P1149
Ändring av program
P1108
4. Stäng luckan. Kontrollera att inget plagg har
fastnat mellan luckan och filtret.
5. Välj program eller torktid. Kontrollamporna
och
tänds.
,
6. Tryck ev. på knappen för skontorkning
och/eller knappen för deaktivering av
summer
eller knappen för snabbtorkning
7. Välj ev. senarelagd start
Ändra ett pågående program på följande sätt: Vrid
först program/tidsväljaren till läge “0” för att radera
det pågående programmet. Välj nytt program och
tryck på knappen Start/Paus .
.
.
8. Tryck på knappen Start/Paus. Motsvarande
kontrollampa slutar att blinka och programmet
startar. Endast kontrollampan
förblir tänd.
Maskinen börjar nedräkningen om du har valt
senarelagd start.
Summern ljuder och programfasernas
kontrollampor blinkar om program/tidsväljaren
vrids till ett annat läge under ett pågående
program.
Trumman snurrar växelvis i båda riktningar
under torktumlingen.
Samtliga program avslutas med en 10 minuter
lång avkylningsfas (kontrollampan
är tänd).
Efter denna fas kan du ta ut tvätten.
Kontrollamporna ,
och
tänds och en
lijudsignal hörs.
9. Om tvätten inte tas ut efter avslutat program,
kör torktumlaren en skrynkelskyddsfas på max.
30 minuter.
Torktumlaren stannar automatiskt efter
skrynkelskyddsfasen om tvätten inte tas ut.
Kontrollamporna ,
och
förblir tända
och summer ljuder i 2 minuter.
9
SVENSKA
Så här använder du torktumlaren
125992673s.qxp
2005-02-21
10:45
Page 10
Viktiga råd och tips för dig som torkar
Sortera och förbered din tvätt före
torkning
Vad är ludd?
Detta kan du inte torka i din tumlare
När du börjar använda torktumlaren, blir du nog
förvånad över mängden ludd i luddfiltren.
Det är helt normalt och betyder inte att din tumlare
sliter på tvätten. Under användning och tvätt för
hand eller i maskin, lossnar fibrer och trådar (ludd),
men sitter kvar på plaggens yta.
Vid torkning utomhus blåses luddet bort med hjälp
av vinden, men i tumlaren samlas det upp i filtren
och sväller genom torkningsprocessen.
• Speciellt ömtåliga textilier som t.ex. gardiner av
syntetfibrer, siden och nylonstrumpor.
Tid- och energiförbrukning
Sortera tvätten efter textilsort (se tvättmärkning i
respektive plagg) och önskad torrhetsgrad. Dra igen
blixtlås och knyt ihop lösa band. Band till påslakan
och örngott skall knytas ihop så att inte små plagg
samlas inuti.
• Plagg som innehåller skumgummi eller gummiliknande material.
Energiförbrukning och torktid beror på mängd tvätt
som torkas, restfuktighet efter centrifugering, storlek
på plaggen, typ av textilier och önskad torrhetsgrad.
En överfull torktumlare ger dåligt torkresultat och
skrynkliga plagg.
För att få lägre energiförbrukning och kortare torktid
skall tvätten vara väl centrifugerad.
Vi rekommenderar en tvättmaskin med minst 800
varv eller högre varvtal för normaltvätt.
Även strykfribehandlade plagg, som t.ex. skjortor,
ska centrifugeras mellan 10-30 sek. före torkningen.
• Ylle och plagg som innehåller ull, eftersom dessa
då filtas ihop och krymper.
Torka aldrig plagg som behandlats med
brandfarliga vätskor (bensin, alkohol,
fläckborttagningsmedel) i tumlaren på grund
av brandrisken.
Stärkta textilier
Hur mycket väger torr tvätt?
Stärkta textilier kan också torkas i tumlaren. För att
få bästa effekt bör en torktid för «stryktorrt» som har
viss restfuktighet väljas. Efter avslutad torkning skall
tumlaren torkas inuti med en fuktig trasa och
därefter med en torr trasa så att eventuella
stärkelserester försvinner.
För att du skall kunna fylla din torktumlare rätt är
här några riktvärden. Dessa är baserade på
bomullsplagg.
Cirkavikt i gram
Badrock ..............................................................1200
Påslakan................................................................700
Lakan ....................................................................500
Frottéhandduk, örngott ........................................200
Skjorta, nattlinne ..................................................200
Pyjamas, blus, ......................................................100
Kortkalsonger, sockor ..........................................100
Långkalsonger ......................................................300
Krympning
Speciellt vävda textilier (t. ex. trikåer) har lätt för att
krympa i större eller mindre grad allt efter kvalitet.
Detta beror i första hand på att plaggen i tumlaren
torkas «svävande», i motsats till när de hängtorkas.
Undvik att övertorka dessa plagg utan välj
programmet Stryktorrt.
Tvättmärkning i plagg som visar hur plagget bör torkas.
Normal
temp.
Låg
temp.
TORKNING
Plantorkning
Dropptorkning
10
Hängtorkning
Kan torkas i
torktumlare
Torkas ej i
torktumlare
125992673s.qxp
2005-02-21
10:45
Page 11
Du måste dra ut torktumlarens stickkontakt ur
vägguttaget innan du rengör den eller utför
underhåll.
Efter en tag bildas en vitaktig hinna på filtren som
beror på rester av tvättmedel från tvätten. Du kan få
bort det genom att rengöra filtren med varmt vatten
och en borste. Avlägsna i så fall filtret i
lucköppningen i enlighet med bilden (det kan sitta
med spärren åt vänster eller höger).
Rengöra torktumlarens utsida
Använd endast tvål och vatten när du rengör
torktumlaren utvändigt. Torka ytan noggrant.
Obs! Använd aldrig alkoholbaserade
rengöringsmedel, lösningsmedel eller liknande
produkter.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
Rengöra luckan
P1152
Rengör luckans insida regelbundet för att avlägsna
allt ludd som samlas i anslutning till filtret. Rengör
noggrant för att säkerställa en optimal torktumling.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
Använd inte torktumlaren utan filter.
E
R S
V E
R E
T O
A U
Rengöring av kondensorn
Rengör kondensorn när signallampan
tänds.
Kondensorn skall regelbundet rengöras från ludd för
att inte förlänga torktiden och öka energiförbrukningen.
P1150
Kondensorn är placerad nedtill på skåpet bakom en
liten lucka. Du öppnar luckan genom att trycka på
låsspärren som bilden visar.
Rengöra filtren
Torktumlaren kan bara fungera som den ska om
filtren är rengjorda.
I filtren samlas allt ludd som uppstår vid
torktumlingen och de måste därför rengöras med en
fuktig trasa efter varje program, innan du tar ut
tvätten.
Signallampan
lyser för att påminna dig om detta
moment.
P1177
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
Det är normalt att det finns vatten i kondensorns
utrymme under ett pågående eller efter ett
torkprogram.
E
R S
V E
R E
T O
A U
Vrid först de två röda låsknapparna inåt som bilden
nedan visar och ta sedan ut kondensorn i
handtaget.
P1110
P1151
Filtret på insidan av luckan måste avlägsnas när det
ska rengöras.
P1154
11
P1155
SVENSKA
Skötsel och rengöring
125992673s.qxp
2005-02-21
10:45
Page 12
Rengör den med en borste och skölj den vid behov
under duschen.
Töm och sätt tillbaka vattenbehållaren. Tryck åter på
knappen Start/Paus
så att programmet kan
fortsätta från den punkt där det har avbrutits.
Anmärkning
Det uppsamlade kondensvattnet kan användas till
ångstrykjärn. Innan du gör det bör du emellertid sila
vattnet genom en fin sil eller ett kaffefilter av
papper. På så sätt silas även de minsta ludden i
kondensvattnet bort.
P0639
Även utsidan skall rengöras och allt ludd tas bort.
Rengöring av luftintagsgallret
Rengör gummitätningen runt kondensorn och inuti
luckan med en fuktig trasa.
Ta bort luddet från luftintagsgallret bak på
torktumlaren med hjälp av en dammsugare.
Viktigt! Använd aldrig spetsiga föremål eller verktyg
för att komma in mellan lamellerna. Då kan
kondensorn skadas och bli otät.
Sätt tillbaka kondensorn, vrid upp de röda
låsknapparna och stäng luckan.
Använd aldrig torktumlaren utan
kondensorn på plats.
P1162
Tömning av vattenbehållare
Kondensvattnet från tvätten samlas i en
vattenbehållare.
Vattenbehållaren ska tömmas efter varje program
för att garantera god funktion nästa gång som
torktumlaren används. Signallampan
lyser för att
påminna dig om detta moment.
Rengöring av trumma
Rengör trumman med en trasa neddränkt i vinäger
när tvätten inte längre torkar till önskad torrhetsgrad
(när tvätten är antingen för torr eller för blöt).
Rengöringen avlägsnar den tunna hinnan som har
bildats i trumman (p.g.a. tvätt- och
sköljmedelsrester och kalk som finns i vattnet).
Hinnan hindrar sonderna att känna av
torrhetsgraden.
Gör så här:
• Dra ut vattenbehållaren.
• Vänd vattenbehållaren uppochner och låt vattnet
rinna ut.
• Sätt tillbaka vattenbehållaren.
P1156
P1157
Korrekt placering av vattenbehållare.
Om placeringen är fel tänds signallampan
under
nästa program och programmet avbryts trots att
tvätten inte är torr. Summern ljuder.
12
125992673s.qxp
2005-02-21
10:45
Page 13
Typ av fel
Möjlig orsak
• Maskinen startar inte:
• Torktumlarens lucka och/eller den lilla luckan
nedtill på torktumlaren är öppen.
• El saknas till maskinen
• Programväljaren inte rätt inställd
• Startknappen inte intryckt
• Programmet startar, men stannar efter
ca. 3 minuter
• Vattenbehållaren full eller fel isatt
• Torkningen tar lång tid eller tvätten
blir inte tillräckligt torr:
• Tvätten dåligt centrifugerad
• Luddfiltren i luckan igensatta
• Kondensorn igensatt
• Har skontorkning valts?
• Rumstemperaturen för hög
• Har rätt program/torktid valts?
• För mycket tvätt
• Vattenbehållaren full
Reklamation
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt
dataskylten (se sidan 4):
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den
svenska konsumentlagstiftningen.
Kom ihåg att spara kvittot för eventuell
reklamation.
Modellbeteckning ....................................................
Produktnummer
....................................................
Serienummer
....................................................
Konsumentkontakt
Inköpsdatum
....................................................
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning ber vi dig att kontakta vår
konsumentkontakt på tel. 0771-11 44 77 eller via
e-mail på vår hemsida www.zanussi.se.
Hur och när uppträder felet?
Garanti (gäller för Finland)
Produktens garantitid kan definieras separat. Finns
det ingen separat definierad garantitid, har produkten
garanti enligt den gällande lagstiftningen och de
lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller
branschens allmänna villkor enligt den gällande
lagstiftningen. Spara inköpskvittot som verifikation för
inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.
Service och reservdelar
Har du frågor om eller vill beställa service eller
reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren
eller vår rikstäckande service på tel. 020 - 76 76 76
eller via e-mail på www.elektroservice.se. Se
adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning,
vitvaror-service.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som
omfattas av kostnadsfri service
• vid onödigt servicebesök.
• om tillverkarens anvisningar för installation,
användning och skötsel inte följts.
Innan du beställer service, enligt EHL
åtagandet, kontrollera först om du kan
avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen
finns en tabell, som beskriver enklare fel och
hur man kan åtgärda dem. Observera,
elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad
elektriker.
13
SVENSKA
Om torktumlaren inte fungerar
125992673s.qxp
2005-02-21
10:46
Page 14
Installation
Varning!
Uppackning
Elektrisk anslutning
Maskinen levereras med sladd och stickkontakt för
anslutning till 220-230 V 1 fas 10 A. Vid placering i
våtutrymmen t ex. badrum skall maskinen anslutas
enligt gällande bestämmelser. Fast elanslutning får
endast utföras av behörig elinstallatör.
Innan du använder torktumlaren måste du
avlägsna (se bilden) polyetenpåsen med
polystyrenfyllning. Dra av den självhäftande
tejpen som är ovanpa trumman inuti maskinen
Skador orsakade av felaktig elinstallation
omfattas inte av
konsumentbestämmelserna,
Konsumentköp EHL.
Om anslutningssladden måste bytas ut
skall detta arbete utföras av auktoriserad
service.
Efter att maskinen har ställts upp skall det gå att
kunna komma åt elledningen.
P1106
Monteringssats för tvättpelare
Extra tillbehör
Det är möjligt att montera torktumlaren på en
frontmatad tvättmaskin, men då måste tumlaren
skruvas fast i tvättmaskinen. För detta erfordras en
monteringssats som du beställer hos din
återförsäljare.
Torktumlaren skall transporteras vertikalt.
Torktumlaren kan installeras på ett plant golv eller
ovanpå en tvättmaskin. Tumlaren skall i båda fallen
stå i våg, använd vattenpass för kontroll. Eventuella
justeringar kan göras med maskinens fötter.
Se till att tumlaren har god ventilation undertill,
blockera inte lufttillförseln med klädesplagg eller
liknande.
Sörj för god luftväxling genom luftgallret i sockeln.
Läs instruktionerna som medföljer leveransen noga
innan du installerar torktumlaren.
Tjock matta är på grund av detta olämpligt som
underlag för torktumlaren.
Viktigt vid installation av
kondenstumlare
P1148
OBS! Ställs kombinationen på en sockel, fundament
eller liknande skall den förankras så det inte finns
någon risk för att den kan falla ner.
• Utblåsningsluften från torktumlaren kan bli upptill
+60°C. Placera därför aldrig tumlaren på ett
temperaturkänsligt golv.
• Rumstemperaturen måste ligga mellan +5° och
35°C, eftersom temperaturen kan påverka
maskinens prestanda.
Hänga om luckan
För enklare iläggning och uttagning av tvätt kan
luckan hängas om åt andra hållet. Detta får dock
endast göras av en behörig fackman. Kontakta
närmaste servicecenter.
• Utrymmet omkring torktumlaren skall vara så
dammfritt som möjligt.
• De justerbara fötterna får inte tas bort. Avståndet
mellan golv och torktumlare är nödvändigt för
luftcirkulationen. Blockerad ventilation ger förhöjd
temperatur inne i tumlaren, vilket påverkar
tumlarens funktion.
14
125992673sf.qxp
2005-02-21
12:07
Page 15
Hyvä asiakas,
ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti ja huomioi erityisesti turvallisuusohjeet ensimmäisillä sivuilla.
Suosittelemme, että säilytät tämän käyttöohjeen huolellisesti myöhempää käyttöä varten ja annat sen edelleen
myös kuivausrummun mahdolliselle uudelle käyttäjälle.
Kuljetusvauriot
Vinkkejä käyttöohjeen lukemiseen
Käyttöohjeen muutamat kappaleet on merkitty tietyllä symboolilla. Nämä symboolit tarkoittavat seuraavaa:
Kappaleessa annetaan tärkeää tietoa kuivausrummun käytöstä, jonka huomiotta jättäminen voi
aiheuttaa laitteeseen teknisiä vikoja.
Kappaleessa annetaan tietoa, joka on erityisen tärkeää kuivausrummun moitteettomalle toiminnalle.
Kappaleessa on tärkeää tietoa ympäristönsuojelusta.
Me suojelemme luontoa käyttämällä
uusiopaperia.
Sisällysluettelo
Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Hoito ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
•
•
•
•
•
•
Puhdistaminen ulkoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Luukun puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Nukkasihtien puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . .24
Lauhduttimen puhdistaminen . . . . . . . . . . . . .24
Vesisäiliön tyhientäminen . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Vesisäiliö tulee asentaa asianmukaisesti
paikalleen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
• Ilmanottoaukon säleikön puhdistaminen . . . . .25
• Rummun puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Vinkkejä ympäristön suojeluun . . . . . . . . .17
KÄYTTÄJÄLLE
Kuivausrummun kuvaus . . . . . . . . . . . . . .17
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Jos kuivausrumpu ei toimi . . . . . . . . . . . .26
Kosteuden tunnistimen säätö . . . . . . . . .18
•
•
•
•
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
• Ohjelmapaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-20
Huolto ja varaosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Kuluttajaneuvonta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Maahantuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
• Ohjelmataulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
• Näin käytät kuivausrumpua . . . . . . . . . . . . . . .22
ASENTAJALLE
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Tärkeitä neuvoja ja vihjeitä . . . . . . . . . . .23
• Pakkauksen purkaminen . . . . . . . . . . . . . . . . .27
• Kuivausrummun sijoittaminen . . . . . . . . . . . . .27
• Tärkeää lauhduttimella varustetun
kuivausrummun asennuksessa . . . . . . . . . . . .27
• Sähköliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
• Asennussarja pesukoneen päälle asentamista
varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
• Avautumissuunnan muuttaminen . . . . . . . . . .27
• Lajittele ja valmistele pyykkisi ennen kuivausta . .23
• Mitä kuivausrummussa ei voi kuivata . . . . . . .23
• Tärkätyt tekstiilit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
• Kutistuminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
• Mitä on nukka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
• Ajan- ja energiankulutus . . . . . . . . . . . . . . . . .23
• Kuinka paljon kuiva pyykki painaa? . . . . . . . . .23
• Pesumerkinnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
15
SUOMI
Pakkauksen purkamisen yhteydessä tarkistetaan, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksessa.
HUOMIO! Mikäli kone on vaurioitunut, on siitä välittömästi ilmoitettava jälleenmyyjälle.
125992673sf.qxp
2005-02-21
12:07
Page 16
Turvallisuusohjeet
Seuraavat varoitukset ovat tärkeitä yleisen turvallisuuden kannalta. Lue ne huolella ennen koneen asennusta tai käyttöä.
Asennus
Lapsiturvallisuus
• Kaikki asennustyöt ja tuotteeseen tehtävät muutokset,
kuten liitäntäjohdon vaihtaminen, ovat
ammattiasentajan työtä. Asiantuntemattoman henkilön
tekemät toimenpiteet saattavat vaikuttaa tuotteen
toimintaan ja aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkoja.
• Lapset eivät yleensä ole tietoisia sähkölaitteiden
vaarallisuudesta. Koneen käydessä lapsia pitää
valvoa eikä heidän saa antaa leikkiä koneella.
• Tarkista, että kone ei ole liitäntäjohdon päällä.
• Pakkausmateriaalit (esim. muovikalvo,
polystyreeni) voivat olla vaaraksi lapsille tukehtumisvaara! Pidä ne lasten ulottumattomissa.
• Jos koneen alla on matto, on jalkoja säädeltävä
siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti.
• Varmista, että lapset tai kotieläimet eivät pääse
kuivausrumpuun.
Käyttö
• Jos kone aiotaan romuttaa, irrota pistotulppa
pistorasiasta ja katkaise liitosjohto koneen puoleisesta
päästä. Tee luukun lukko käyttökelvottomaksi,
etteivät lapset jää rumpuun loukkuun leikkiessään.
• Kone on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.
• Koneen käyttämisen jälkeen on aina muistettava
irrottaa pistoke pistorasiasta.
• Linkoamatonta pyykkiä ei saa koskaan kuivata
kuivausrummussa.
Hävittäminen
• Herkästi syttyvillä puhdistus- ja liuotinaineilla
(alkoholilla, tahranpoistoaineella yms.) käsiteltyjä
tekstiilejä ei saa koskaan kuivata
kuivausrummussa. Palovaara! Vain vedellä pestyjä
tekstiilejä voidaan kuivata kuivausrummussa.
• Pakkausmateriaalit
•Tulipalon vaara: vaatekappaleita, joissa on
ruokaöljyä aiheuttavat palon vaaran, eikä niitä tule
laittaa kuivausrumpuun
>PS< polystyreeni
•Jos pyykkiin on pestäessä lisätty tahranpoistoainetta,
tulee pyykki huuhdella perusteellisesti ennen
kuivausrumpuun asettamista.
• Tarkista aina, että vaatteiden taskuun ei ole jäänyt
esimerkiksi kaasu- tai tupakansytytintä. Sytyttimiä, jotka
eivät toimi, ei myöskään saa joutua kuivausrumpuun.
• Pidä kuivausrummun luukkua auki kuivausohjelmien
välillä. Näin luukun kumitiiviste kestää kauemmin
käyttökelpoisena ja tiivistää paremmin.
• Älä käytä kuivausrumpua, jos suodattimet ovat
vaurioituneita tai jos niitä ei ole asennettu. Palovaara!
• Älä koskaan kuivaa urheilukenkiä (tenniskenkiä,
lenkkikenkiä jne.) kuivausrummussa. Kengät voivat
ajautua rummun ja luukun väliin ja siten jumiuttaa
kuivausrummun toiminnan.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Kuivausrummun teknisten ominaisuuksien
muuttaminen voi olla hengenvaarallista.
• Älä yritä itse korjata konetta. Asiantuntemattoman
henkilön tekemät korjaukset saattavat johtaa
onnettomuuteen tai käyttöhäiriöön.
• Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava
valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi
laitteesi moitteettoman kunnon, vaadi aina
käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
16
Materiaalit, jotka on merkitty symbolilla ovat
kierrätettäviä.
>PE< polyeteeni
>PP< polypropyleeni
Tämä tarkoittaa, että materiaalit voidaan kierrättää
viemällä ne niille tarkoitettuihin keräyslaatikoihin.
• Kone
Vie vanha koneesi viralliselle kaatopaikalle.
Tarvittaessa ota yhteyttä kuntasi jäteasioita
hoitavaan viranomaiseen. Auta pitämään
ympäristömme puhtaana!
• Käytöstä poistettujen laitteiden hävitäminen
Symboli
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta,
talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote
on ostettu.
125992673sf.qxp
2005-02-21
12:07
Page 17
Vinkkejä ympäristön suojeluun
• Täytä kone aina täyteen. Katso ohjelmia sivulta 43.
Puolillaan olevan koneellisen kuivaaminen ei ole
taloudellista.
• Kuivattavan pyykin tulee olla hyvin lingottu. Mitä
korkeampaa linkousnopeutta käytetään, sitä
lyhyempi kuivausaika tarvitaan ja sitä
alhaisemmalla energiankulutuksella pärjätään.
• Varo kuivaamasta vaatteita liian kauan. Valitse
aina oikea kuivausohjelma ja pyykin kuivausaste.
Vaatteet, joita kuivataan liian kauan, kutistuvat
normaalia enemmän, ja lisäksi niiden silittäminen
on hankalaa.
• Koneen täyden kapasiteetin hyödyntämiseksi
kannattaa täysin kuivaksi haluttava pyykki kuivata
silityskuivan pyykin kanssa. Valitse tällöin
silityskuivan pyykin ohjelma. Kun ohjelma on
valmis, ota silityskuiva pyykki vain koneesta ja jätä
muut pyykit koneeseen kuivattavaksi toisella
ohjelmalla.
• Nukkasihdit täytyy puhdistaa säännöllisin väliajoin,
jotta kuivausajat eivät pitene ja virrankulutus
kasva.
• Tilan, jossa kuivausrumpu on, on oltava ilmastoitu.
Kuivauksen aikana huoneenlämpötila ei saa
nousta yli +35 °C:een.
Kuivausrummun kuvaus
E
EDC 509
1 Ohjelmapaneeli
A
0
L
B
30’
C
60’ 90’
D
9h
6h
E
H
G
F
AT
OHJELM
EXTRA
90 min
60 min
30 min
hdistus
L Kuivapuys
Jäähdyt
2
3 Nukkasihti
3
4 Arvokilpi
5 Lauhdutin
6 Säädettävät jalat
4
3
6
5
Tekniset tiedot
Korkeus
Leveys
Syvyys
Syvyys, kun luukku auki
850 mm säädettävä + 8 mm
600 mm
580 mm
1008 mm
Kapasiteetti, puuvilla
Kapasiteetti, tekokuidut
5 kg kuivia vaatteita
2,5 kg kuivia vaatteita
Verkkojännite
220/230 V, 50Hz
Kokonaisteho
2200 W, 10 A
Kulutusarvot: valko- kirjopyykki
3,64 kWh (5 kg kaappikuiva)
3
kWh (5 kg silityskuiva)
1,4 kWh (2,5 kg kaappikuiva)
tekokuidut
1
J
2 Vesisäiliö
YYKKI
KIRJOP
- JA
VALKO
kuiva
A Erittäin
B Kuiva uiva
C Kaappik kostea
D Hieman iva
E Silitysku intikuiva
F Mankelo
K
3h
UIDUT
TEKOK
kuiva
G Erittäin uiva
H Kaappik iva
J Silityskuainen
K Hellävar
Tämä laite täyttää EY:n direktiivien 89/336/ETY ja 73/32/ETY vaatimukset.
17
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
SUOMI
Kuivausrummun käyttö on taloudellista, kun oheisia
ohjeita noudatetaan.
125992673sf.qxp
2005-02-21
12:07
Page 18
Kosteuden tunnistimen säätö
Vesi sisältää vaihtelevia määriä kalkkikiveä ja
kivennäissuoloja maantieteellisestä
sijainnistariippuen.
LED merkkivalo
Siten myös sen johtavuusarvot vaihtelevat.Jos veden
johtavuus eroaa huomattavasti tehtaallaasetetusta
arvosta, se saattaa vaikuttaa hiemanpyykin
kosteuteen jakson lopussa.
Kuivausrummun kuivausanturin herkkyyttä
voidaansäätää veden johtavuusarvojen mukaan
seuraavasti.
Käännä ohjelmanvalitsinta kuvan mukaiseen
asentoon.
B
C
D
60’ 90
’
E
30’
K
J
H
G
F
1 2 3 4 5
0
L
3h
< 300
Keskitaso
300 - 600
Korkea
> 600
Paina samanaikaisesti painikkeita 2 ja 4, kunnes
painikkeiden yläpuolella olevat merkkivalot
sammuvat ja merkkiääni kuuluu.
TK 7542
A
Matala
Uuden säätöarvon tallentaminen:
Paina samanaikaisesti painikkeita 2 ja 4.
Paina painikkeita, kunnes painikkeiden yläpuolella
olevat merkkivalot alkavat vilkkua ja kuivausvaihetta
osoittava merkkivalo ,
tai ohjelman loppu
palaa.
6h
Likimääräinen arvo
(µS/cm)
Tavallisesti tehdasasetus on säädettu
korkeimpaan arvoon, kuitenkin erilaisia
tehdasasetuksia, mallista riippuen, saattaa
esiintyä.
Kosteuden tunnistimen asetustila:
9h
Tunnistimen säätö
Kosteuden tunnistimen säätäminen:
Paina ALOITUS/TAUKO painiketta toistuvasti:
ohjelmavaiheen merkkivalot osoittavat asetetun
säätöarvon seuraavasti:
18
125992673sf.qxp
2005-02-21
12:07
Page 19
Käyttö
Ohjelmapaneeli
TK 7542
A
0
B
C
E
3h
60’ 90
’
6h
D
9h
J
H
G
F
2 3 4 5 6 7
K
1
8
1. Katsaus ohjelmiin
• kun painat painikkeita
Tutustu eri kuivausohjelmiin ja vastaaviin
kuivausaikoihin.
• jos käännät ohjelman/ajanvalitsimen toiseen
asentoon ohjelman aikana tai painat valinnaisen
toiminnon painiketta ohjelman aikana
• kun ohjelma loppuu.
2 Pikakuivauspainike
Painikkeen merkkivalo syttyy.
Kun painat tätä painiketta, seuraavien
puuvillaohjelmien kuivausaika lyhenee:
4 Alhaisen lämpötilan painike
• erittäin kuiva
Kun painat tätä painiketta, arat tekstiilit kuivataan
alhaisemmalla lämpötilalla.
Painikkeen merkkivalo syttyy.
Tätä vallinnaista toimintoa voidaan käyttää myös
aikaohjatussa kuivauksessa.
Tätä vallinnaista toimintoa ei voida käyttää
pikakuivauksen kanssa.
• käyttövalmis
• kaappikuiva
Painikkeen merkkivalo syttyy. Tätä valinnaista
toimintoa ei voida käyttää yhdessä alhaisen
lämpötilan valinnaisen toiminnon kanssa.
3 Äänimerkin poiskytkentäpainike
5 Ajastinpainike
Äänimerkki kuuluu,
Tällä painikkeella ohjelman käynnistystä voidaan
siirtää 3, 6 tai 9 tuntia.
Paina painiketta, kunnes haluttua aikaa vastaava
merkkivalo syttyy.
Tämä valinnainen toiminto tulee valita ohjelman
valinnan jälkeen ja ennen Käynnistys/Tauko painikkeen
painamista ohjelman käynnistämiseksi.
Kone aloittaa aikalaskennan, mikä osoitetaan
merkkivaloilla. Jos olet esimerkiksi valinnut 9 tunnin
ajastuksen (9 tunnin merkkivalo syttyy), 3 tunnin
kuluttua 9 tunnin merkkivalo sammuu ja 6 tunnin
merkkivalo syttyy; seuraavan 3 tunnin merkkivalo
kuluttua 6 tunnin merkkivalo sammuu ja 3 tunnin
merkkivalo syttyy. Kun 9 tuntia on kulunut (3 tunnin
merkkivalo on sammunut), kuivaus alkaa.
Aikalaskennan aikana ei voida muuttaa ohjelmaa tai
valittua ajastusta. Jos haluat muuttaa niitä, sinun
• kun valitset ohjelman
• kun painat painikkeita
• jos valitset virheellisen valinnaisen toiminnon
• jos käännät ohjelman/ajanvalitsimen toiseen
asentoon ohjelman aikana tai painat valinnaisen
toiminnon painiketta ohjelman aikana
• kun ohjelma loppuu
• kun vesisäiliö on täysi
• jos kone ei toimi asianmukaisesti
• jos koneen luukku tai alaosan pieni luukku on
auki.
Kun painat painiketta
, äänimerkki kytketään pois
seuraavissa tapauksissa:
• kun valitset ohjelman
19
SUOMI
EXTRA OHJELMAT
90 min
60 min
30 min
L Kuivapuhdistus
Jäähdytys
30’
TEKOKUIDUT
G Erittäin kuiva
H Kaappikuiva
J Silityskuiva
K Hellävarainen
L
VALKO- JA KIRJOPYYKKI
A Erittäin kuiva
B Kuiva
C Kaappikuiva
D Hieman kostea
E Silityskuiva
F Mankelointikuiva
125992673sf.qxp
2005-02-21
12:08
Page 20
tulee peruuttaa kaikki valinnat kääntämällä
ohjelman/ajanvalitsin “0”-kohtaan. Valitse uusi
ohjelma, valinnaiset toiminnot ja ajastus ja paina
Käynnistys/Tauko -painiketta.
Jos haluat vaihtaa ainoastaan valinnaisia toimintoja,
voit tehdä sen, kunhan uusi valinnainen
toiminto/uudet valinnaiset toiminnot sopivat yhteen
ohjelman kanssa. Aseta kone taukotilaan painamalla
sitä vastaavaa painiketta, valitse uusi valinnainen
toiminto/uudet valinnaiset toiminnot ja paina
Käynnistys/Tauko -painiketta uudelleen.
Jos haluat lisätä pyykkiä koneen aikalaskennan
aikana, sulje luukku pyykin lisäämisen jälkeen ja
paina Käynnistys/Tauko -painiketta uudelleen, jotta
kone jatkaa aikalaskentaa loppuun asti.
Nukkasihtien puhdistus -merkkivalo
6 Käynnistys/Tauko -painike
8 Ohjelman/ajanvalitsin
Paina tätä painiketta käynnistääksesi
kuivausrummun, kun olet valinnut ohjelman ja
valinnaiset toiminnot.
Painikkeen merkkivalo alkaa vilkkua. Jos olet
valinnut ajastetun käynnistyksen, kone aloittaa
aikalaskennan.
Jos koneen luukku tai alaosan pieni luukku avataan
ohjelman ollessa käynnissä, painiketta tulee painaa
uudelleen luukun sulkemisen jälkeen ohjelman
jatkamiseksi kohdasta, jossa se keskeytettiin.
Tätä painiketta tulee painaa myös sähkökatkon
jälkeen ja asennettaessa vesisäiliö takaisin, jos
vesisäiliön merkkivalo
on syttynyt ohjelman
aikana ja vesisäiliö on tyhjennetty.
Käynnistys/Tauko -painikkeen merkkivalo vilkkuu
kummassakin tapauksessa muistuttaakseen, että
Käynnistys/Tauko -painiketta tulee painaa
uudelleen.
Voit valita elektronisesti ohjatun tai aikaohjatun
kuivauksen.
Käännä valitsin halutun ohjelman tai ajan kohdalle.
Tämä merkkivalo syttyy ohjelman lopussa
muistuttamaan, että nukkasihdit tulee puhdistaa.
Vesisäiliö täysi -merkkivalo
Tämä merkkivalo syttyy ohjelman lopussa
muistuttamaan, että vesisäiliö tulee tyhjentää. Jos
tämä merkkivalo syttyy ohjelman aikana, vesisäiliö
on täysi. Äänimerkki kuuluu, ohjelma keskeytyy ja
Käynnistys/Tauko -painikkeen merkkivalo vilkkuu.
Lauhduttimen puhdistus -merkkivalo
Merkkivalo syttyy 80 kuivauksen välein
muistuttamaan, että lauhdutin tulee puhdistaa.
Elektronisesti ohjattu kuivaus (automaattinen)
Kone suorittaa ohjelmat anturien avulla. Anturit
havaitsevat pyykin kosteusasteen.
Valitse pyykin tyyppiä vastaava ohjelma ja vaadittu
kuivausaste.
Aikaohjattu kuivaus
Voidaan tarvittaessa käyttää kuivauksen
viimeistelyyn.
Valitse 90 tai 60 minuutin ohjelma puuvillalle ja 30
minuutin ohjelma tekokuiduille.
Peruuta käynnissä oleva ohjelma kääntämällä
ohjelman/ajanvalitsin “0”-kohtaan.
Käännä valitsin “0”-kohtaan kuivauksen loputtua
sammuttaaksesi koneen ennen pyykin poistamista.
7 Merkkivalot
Nämä merkkivalot osoittavat seuraavia toimintoja:
Kuivaus-merkkivalo
Tämä merkkivalo osoittaa, että kone suorittaa
kuivausta.
Jäähdytys-merkkivalo
Tämä merkkivalo osoittaa, että kone suorittaa
jäähdytystä. Kuivauksen lopussa on 10 minuutin
jäähdytysvaihe pyykin jäähdyttämiseksi.
Ohjelman loppu -merkkivalo
Tämä merkkivalo syttyy jäähdytysvaiheen lopussa,
rypistymisenestovaiheessa ja ohjelman lopussa.
20
125992673sf.qxp
2005-02-21
12:08
Page 21
Ohjelmataulukko
Pyykin laatu
Kuivausaste
Pyykin määrä
Ohjelma
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
A
B
C(*)
D
E(*)
F
G
H(*)
J
Puuvilla ja Pellava
Erittäin kuiva
Kuiva
Kaappikuiva
Hieman kostea
Silityskuiva
Mankelointikuiva
Tekokuidut
Erittäin kuiva
Kaappikuiva
Silityskuiva
2.5 kg
2.5 kg
2.5 kg
Puserot
Hellävarainen
1 kg (10 puserot)
K
Takit, housut, mekot, hameet
Kuivapuhdistus
1-4
L
(*) CEI 1121 -standardin mukaan.
• Vauvaohjelma “K” on erikoisohjelma puseroille, jotka tulee kuivata “käyttövalmiiksi”.
• Kuivapesu “L” on suunniteltu puhdistamaan ja raikastamaan yleisesti myytävällä erikoistuotteella
kuivausrummussa vaatteita, joissa on “ainoastaan kuivapesu”-merkintä.
Aikaohjattu kuivaus
Kuivausaika
Pyykin määrä
Ohjelman/ajanvalitsimen
asento
Puuvilla
90 min
5 kg
90’
Puuvilla
60 min
5 kg
60’
Tekokuidut
30 min
2.5 kg
30’
Pyykin laatu
HUOM! Noudata vaatteen pesumerkintöjä, kun kuivaat sekoitekankaisia vaatteita.
Kuivausaikaan vaikuttaa:
• pyykin laji
• pyykin määrä
• linkouksen aste ennen kuivausta
• Vaadittu kuivausaste
Jäähdytys
Ohjelmanvalitsimen Jäähdytys-asennossa pyykkiä voidaan raikastaa (voidaan esimerkiksi poistaa koipallojen
pinttynyt tuoksu).
Määrä
Kuivattavan pyykin määrää on usein vaikea arvioita. Suosittelemme, että otat huomioon seuraavat ohjeet:
• puuvilla, pellava: rumpu voi olla täynnä, mutta pyykki ei kuitenkaan saa olla pakattuna liian tiiviisti
• tekokuidut: rumpu täytetään vain puolilleen
• arat materiaalit: rumpu täytetään vain kolmasosalta
21
SUOMI
Automaattikuivaus (elektroniset ohjelmat)
125992673sf.qxp
2005-02-21
12:09
Page 22
Näin käytät kuivausrumpua
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
Merkkivalot ,
ja
jäävät palamaan ja
äänimerkki kuuluu 2 minuutin ajan.
Uudessa kuivausrummussa saattaa olla pölyä tai likaa.
Laita sen vuoksi kuivausrumpuun muutama kostea,
puhdas liina ja anna niiden kuivua noin 20 minuutin
ajan.
10. Käännä ohjelman/ajanvalitsin “0”-kohtaan; kaikki
merkkivalot sammuvat. Kone on sammutettu.
Poista pyykki.
1. Asenna laite käyttöohjeen asennusohjeiden
mukaisesti.
Jos avaat ja suljet luukun ennen valitsimen
kääntämistä “0”-kohtaan, kaikki käynnissä
olevan ohjelman vaiheiden merkkivalot syttyvät.
2. Avaa luukku ja aseta lingottu pyykki rumpuun.
Jokaisen käytön jälkeen
• Puhdista nukkasihdit (ks. sivu 24).
• Tyhjennä vesisäiliö (ks. sivu 25).
Tärkeää!
P1149
Jos kuivausohjelma on keskeytetty ennen sen
päättymistä, suosittelemme, että käännät
ohjelmanvalitsimen asentoon
ja odotat kunnes
tämä vaihe loppuu, ennen kuin poistat pyykit
kuivausrummusta. Näin vältetään liiallisen lämmön
kehittyminen kuivausrummun sisällä.
P1108
3. Sulje luukku ja varmista, että pyykki on hyvin
rummussa.
4. Valitse kuivausaika.
5. Valitse ohjelma tai kuivausaika. Merkkivalot
ja
syttyyvät.
,
Ohjelman muutos
6. Paina tarvittaessa alhaisen lämpötilan painiketta
ja/tai äänimerkin poiskytkentäpainiketta
tai
pikakuivauspainiketta .
7. Valitse tarvittaessa ajastettu käynnistys
Muuttaaksesi käynnissä olevan ohjelman se tulee
ensin peruuttaa. Käännä ohjelman/ajanvalitsin “0”kohtaan. Valitse uusi ohjelma ja paina
Käynnistys/Tauko -painiketta .
.
8. Paina Käynnistys/Tauko -painiketta: sen
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja kuivaus
käynnistyy. Ainoastaan merkkivalo
jää
palamaan. Jos olet valinnut ajastetun
käynnistyksen, kone aloittaa aikalaskennan.
Jos ohjelman/ajanvalitsin on käännetty toiseen
asentoon koneen ollessa käynnissä, äänimerkki
kuuluu ja ohjelmavaiheiden merkkivalot
vilkkuvat.
Rumpu pyörii vuorotellen oikealle ja vasemmalle
kuivauksen aikana.
Kaikki ohjelmat päättyvät 10 minuutin
jäähdytysvaiheella (merkkivalo
palaa).
Voit poistaa pyykin tämän vaiheen jälkeen.
Merkkivalot ,
ja
syttyvät ja äänimerkki
kuuluu..
9. Ellei pyykkiä poisteta ohjelman päätyttyä,
kuivausrumpu suorittaa rypistymisenestovaiheen
(kesto: maks. 30 minuuttia).
Ellet poista pyykkiä, kuivausrumpu pysähtyy
automaattisesti rypistymisenestovaiheen jälkeen.
22
125992673sf.qxp
2005-02-21
12:10
Page 23
Tärkeitä neuvoja ja vihjeitä
Mitä on nukka?
Käyttäessäsi kuivausrumpua, huomaat nukkasihtiin
kertyvän nukkaa.
Se on aivan normaalia eikä se merkitse sitä, että
kuivausrumpusi kuluttaa pyykkiä. Käytön sekä
käsinpesun tai konepesun aikana kankaista irtoaa
kuituja ja lankoja (nukkaa), mutta se jää kankaan
pintaan.
Kun vaatteet kuivataan ulkona, tuuli puhaltaa nukan
pois, mutta kuivausrummussa se kerääntyy sihtiin ja
laajenee kuivauksen aikana.
Lajittele pyykki tekstiilien (ks. vaatteen
pesumerkintä) ja halutun kuivuusasteen mukaan.
Sulje vetoketjut ja solmi irtonaiset nauhat. Solmi
pussilakanoiden ja tyynyliinojen nauhat yhteen,
etteivät pienet vaatekappaleet mene niiden sisään.
Mitä kuivausrummussa ei voi kuivata
• Erityisen arkoja tekstiilejä, kuten esim.
tekokuitukankaisia verhoja, silkkiä ja nailonsukkia.
Ajan- ja energiankulutus
• Vaatteita, joissa on vaahtomuovia tai
muovintapaisia aineita.
Energiankulutus ja kuivausaika riippuvat kuivattavan
pyykin määrästä, linkouksen jättämästä
kosteudesta, vaatteen koosta, tekstiilien laadusta ja
halutusta kuivuudesta.
• Villaa ja vaatteita, joissa on villaa, koska ne
vanuttuvat ja kutistuvat.
Älä koskaan kuivaa kuivausrummussa
vaatteita, joita on käsitelty herkästi syttyvillä
aineilla (bensiini, alkoholi, tahranpoistoaine)
syttymisvaaran vuoksi.
Liian täysi kuivausrumpu ei kuivaa hyvin ja jättää
vaatteet ryppyisiksi.
Jotta kuivausrumpu kuluttaisi vähemmän energiaa ja
käyttäisi vähemmän aikaa, on vaatteet lingottava
hyvin. Suosittelemme pesukonetta, joka linkoaa
vähintään 800 kierrosta minuutissa valko- ja
kirjopyykkiohjelmilla.
Tärkätyt tekstiilit
Tärkättyjä tekstiilejä voi kuivata kuivausrummussa.
Jotta tulos on paras mahdollinen, on valittava
kuivausaika “silityskuiva”, joka jättää vaatteet
hieman kosteiksi. Kuivauksen jälkeen on
kuivausrumpu pyyhittävä sisältä kostealla rievulla ja
sen jälkeen kuivalla rievulla, jottei koneeseen jää
tärkkiä.
Kuinka paljon kuiva pyykki painaa?
Tässä on joitakin suuntaa antavia ohjeita, jotta
osaisit täyttää kuivausrumpusi oikein. Nämä ohjeet
on annettu puuvillavaatteille.
paino grammoina
Kutistuminen
Kylpytakki
Erityisesti neulotut tekstiilit (esim. trikoo) kutistuvat
helposti niiden laadusta riippuen. Tämä johtuu siitä,
että vaatteet kuivataan rummussa vapaasti,
päinvastoin kuin ripustettuna kuivumaan. Vältä
kuivaamasta näitä vaatteita liikaa valitsemalla
silityskuiva-ohjelma.
Pussilakana
700
Lakana
500
Froteepyyhe, tyynyliina
200
Paita, yöpaita
200
1200
Pyjama, pusero
100
Lyhyet alushousut, sukat
100
Pitkät alushousut
300
Vaatteiden pesumerkinnöistä näet, kuinka vaate on kuivattava.
Normaali
lämpötila
Alhainen
lämpötila
KUIVAUS
Tasokuivaus
Kuivaus tippuvana
23
Kuivaus narulla
Voidaan kuivata
kuivausrummussa
Ei saa kuivata
kuivausrummussa
SUOMI
Lajittele ja valmistele pyykkisi ennen
kuivausta
125992673sf.qxp
2005-02-21
12:10
Page 24
Hoito ja puhdistus
Kun pesukone on ollut käytössä jonkin aikaa,
nukkasihtien pintaan muodostuu vaalea kerros, joka
johtuu pesuainejäämistä. Kerros voidaan poistaa
pesemällä nukkasihdit lämpimällä vedellä ja harjalla.
Poista nukkasihti luukun aukosta kuvan mukaisesti
(se voidaan sijoittaa niin, että kieleke osoittaa joko
vasempaan tai oikeaan).
Kuivausrumpu täytyy irrottaa virtalähteestä, ennen
kuin voit puhdistaa tai huoltaa sitä.
Puhdistaminen ulkoa
Käytä ainoastaan saippuaa ja vettä ja kuivaa lopuksi
huolella.
Tärkeää: älä käytä denaturoitua spriitä, liuottimia tai
vastaavia tuotteita.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
Luukun puhdistaminen
Puhdista luukun sisäosa säännöllisin väliajoin, jotta
saat poistettua nukan nukkasihdin ympärillä olevista
tiivisteistä. Tarkka puhdistus varmistaa oikean
kuivaustoiminnan.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
P1152
Älä käytä kuivausrumpua ilman nukkasihtejä.
E
R S
V E
R E
T O
A U
Lauhduttimen puhdistaminen
Puhdista lauhdutin, kun merkkivalo
syttyy.
Lauhdutin on puhdistettava säännöllisesti nukasta,
jottei se turhaan pidennä kuivausaikaa eikä lisää
energiankulutusta.
Lauhdutin sijaitsee pienen oven takana laitteen
alaosassa. Avaa ovi painamalla salpaa kuvan
osoittamalla tavalla.
P1150
Nukkasihtien puhdistaminen
Kuivausrumpu toimii moitteettomasti vain, jos
nukkasihdit ovat puhtaat.
Nukkasihdit keräävät kaiken nukan, jota muodostuu
kuivauksen aikana, ja tämä nukka täytyy poistaa
jokaisen kuivausohjelman päätyttyä kostealla liinalla
ennen kuin otat pyykit pois rummusta.
Merkkivalo
palaa muistuttamassa sinua
toimenpiteestä.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
P1110
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
P1177
Ohjelman aikana tai lopussa on normaalia, jos
lauhduttimen asetustasolla on vettä.
Vedä lauhdutin ulos kääntämällä ensin kaksi
punaista rajoitinta alaspäin ja irrottamalla
lauhdutinyksikkö kahvasta kiinni pitäen.
E
R S
V E
R E
T O
A U
P1151
Sisäluukun nukkasihti täytyy irrottaa puhdistusta
varten.
Älä huolestu nukan määrästä, se ei johdu
kuivausrummun aiheuttamasta liiallisesta vaatteen
kulumisesta. Kaikista tekstiileistä irtoaa nukkaa,
mutta sitä ei huomaa ilmassa. Kuivausrummussa se
vain kertyy nukkasihtiin.
P1154
24
P1155
2005-02-21
12:10
Page 25
Puhdista lauhdutin harjalla ja huuhtele se
tarvittaessa suihkulla.
Vesisäiliö tulee asentaa asianmukaisesti
paikalleen
Ellei näin tapahdu, merkkivalo
syttyy seuraavan
kuivauksen aikana ja ohjelma keskeytyy, jolloin
pyykki jää kosteaksi. Äänimerkki kuuluu.
Kun vesisäiliö on tyhjennetty ja asennettu paikalleen,
Käynnistys/Tauko -painiketta
tulee painaa
uudelleen, jotta ohjelma jatkuu.
Ohje
P0639
Kerättyä lauhdevettä voidaan käyttää hyväksi
höyrysilityksessä. Ensin se tulisi kuitenkin siivilöidä
hienon sihdin tai kahvin suodatinpaperin lävitse
lauhdevedessä olevien pienien nukkien
siivilöimiseksi pois.
Puhdista lauhdutin myös ulkopuolelta ja poista
kaikki nukka.
Puhdista lauhdutinta ja pienen oven sisäosaa
ympäröivä kumitiiviste kostealla liinalla.
Asenna lauhdutin takaisin paikalleen, käännä
punaiset rajoittimet ylöspäin ja sulje ovi.
Ilmanottoaukon säleikön
puhdistaminen
Tärkeää!
Poista nukka kuivausrummun takana sijaitsevan
ilmanottoaukon säleiköstä imurilla.
Älä koskaan käytä teräviä esineitä tai työkaluja
päästäksesi lauhduttimen rakoihin. Lauhdutin saattaa
vahingoittua tai alkaa vuotaa.
Älä koskaan käytä kuivausrumpua, kun
lauhdutin ei ole paikallaan.
Vesisäiliön tyhjennys
P1162
Pyykistä irtoava vesi tiivistyy koneen sisällä ja kertyy
vesisäiliöön.
Vesisäiliö täytyy tyhjentää jokaisen ohjelman jälkeen,
jotta voidaan varmistaa koneen tehokas toiminta
seuraavalla käyttökerralla. Merkkivalo
muistuttaa
sinua toimenpiteestä.
Rummun puhdistus
Jos pyykkisi kuivausaste ei ole halutun mukainen,
ts. jos se on liian kuivaa tai liian kosteaa, puhdista
rummun sisäpuoli etikalla kostutetulla pyyhkeellä.
Tämä poistaa rumpuun muodostuneen ohuen
vaalean kerroksen, joka johtuu pesuun käytettyjen
pesu- ja huuhteluaineiden jäämistä ja vedessä
olevasta kalkkikivestä. Kerroksen vuoksi anturit eivät
kykene havaitsemaan oikeaa kuivausastetta.
Toimi seuraavasti:
• Vedä vesisäiliö ulos.
• Käännä se ylösalaisin ja anna veden valua ulos.
• Asenna vesisäiliö paikalleen.
P1156
P1157
25
SUOMI
125992673sf.qxp
125992673sf.qxp
2005-02-21
12:10
Page 26
Jos kuivausrumpu ei toimi
Vika
Mahdollinen Syy
• Kone ei toimi:
• Kuivausrummun luukku ja/tai alaosan pieni ovi
ovat avoinna.
• Laitteeseen ei tule virtaa.
• Ohjelmanvalitsinta ei ole säädetty oikein.
• Käynnistyspainiketta
ei ole painettu.
• Ohjelma käynnistyy joka tapauksessa, mutta
pysähtyy noin 3 minuutin kuluttua.
• Vesisäiliö on täynnä tai se on asetettu väärin.
• Kuivaus kestää kauan tai pyykki ei
kuivu tarpeeksi:
• Pyykki on lingottu huonosti.
• Luukun nukkasihdit ovat täynnä.
• Lauhdutin on täynnä.
• Vesisäiliö on täynnä.
• Huoneen lämpötila on liian korkea.
• On valittu väärä ohjelma/kuivausaika.
• Liian paljon pyykkiä.
Huolto ja varaosat
Kuluttajaneuvonta
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on
annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
soittamalla numeroon 0200-2662 (01,597 €/min (0,95
mk/min) + pvm),* tai katsomalla puhelinluettelon
keltaisilta sivuilta kohdasta “kodinkoneiden huoltoa”.
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla
numeroon 0200-2662 (01,597 €/min (0,95 mk/min) +
pvm).
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan,
vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä
varaosaa.
Maahantuoja
* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi
arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin
ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys
huoltoliikkeeseen.
01510 VANTAA
Malli (Model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen.
Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan
vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön
mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska
takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
carelux.fsh@electrolux.fi
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab Zanussi
Pakkalankuja, 6
Takuu
Tuotenumero (Prod. nr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sarjanumero (Serial. nr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• aiheettomasta huoltokäynnistä
• ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä
ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.
26
125992673sf.qxp
2005-02-21
12:10
Page 27
Varoitus!
Sähköliitäntä
Pakkauksen purkaminen
Kone liitetään 220-230 V sähköverkkoon 10 A
sulakkeella suojamaadoitetun pistorasian kautta.
Liu'uta polyeteenipussi ja polystyreenitäytteet
ulos ennen kuivausrummun käyttöä. Vedä
tarranauhat koneesta rummun päälle
Koneen asennuksen jälkeen verkkojohtoon on
päästävä helposti käsiksi.
Liitäntäjohdon vaihto- ja asennustyöt on
annettava.
Asennussarja pesukoneen päälle
asentamista varten
lisävaruste
Kuivausrumpu voidaan asentaa edestä täytettävän
pesukoneen päälle, jolloin kuivausrumpu on
ruuvattava kiinni pesukoneeseen. Tähän tarvitaan
asennussarja, jonka voit hankkia omalta
jälleenmyyjältäsi.
Ennen kuivausrummun asentamista lue mukana
toimitetut ohjeet huolella.
P1106
Jos kuivausrumpua siirretään, se täytyy
kuljettaa pystyasennossa.
Kuivausrummun sijoittaminen
Kuivausrumpu voidaan asentaa tasaiselle lattialle tai
pesukoneen päälle. Kuivausrummun on aina oltava
vaakasuorassa, tarkasta se vatupassilla. Koneen
jalkoja voidaan tarvittaessa säätää. Varmista riittävä
ilmankierto kuivausrummun alaosasta. Älä tuki
ilmanottoaukkoja vaatteilla tai vastaavalla.
Huolehdi siitä, että ilmanvaihto pääsee tapahtumaan
hyvin jalustan ilmaritilän kautta.
P1148
Avautumissuunnan muuttaminen
Tarvittaessa luukun avautumissuunta voidaan
muuttaa oikealle avautuvaksi.
Avautumissuunnan voi muuttaa vain huoltoliike.
Tämän vuoksi paksu matto ei sovi
kuivausrummun alustaksi.
Tärkeää lauhduttimella varustetun
kuivausrummun asennuksessa
• Kuivausrummun ulos puhaltama ilma voi olla jopa
+60°C. Älä siksi koskaan sijoita kuivausrumpua
lämpöä kestämättömälle alustalle.
• Kuivausrumpua käytettäessä huoneen lämpötilan
täytyy olla +5 …+35 ºC, koska muuten laitteen
toiminta saattaa kärsiä.
• Kuivausrumpua ympäröivän tilan on oltava
mahdollisimman pölytön.
• Säädettäviä jalkoja ei saa irrottaa. Alustan ja
kuivausrummun väliin on ehdottomasti jätettävä
rako ilmanvaihtoa varten. Tukkiutunut ilmanvaihto
nostaa kuivausrummun sisäosan lämpötilaa, mikä
vaikuttaa kuivausrummun toimintaan.
27
SUOMI
Asennus
125992673sf.qxp
2005-02-21
12:10
Page 28
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than
55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold
each year to a value of approx.14 billion USD in more than 150 countries around the world.
105 45 Stockholm.
Telefon 08 - 738 6000, Telefax 08 - 738 7480
www.elektro-helios.se
Kundtjänst 08 - 738 7940
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab- Elektro Helios
Pakkalankuja, 6 - 01510 VANTAA
Puh. (09) 39 611
Kuluttajaneuvonta, puh. 0200-2662 (0,1597 €/min) (0,95 mk/min) + pvm
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising