Proline | VDMP65-E | User manual | Proline VDMP65-E Handleiding

Proline VDMP65-E Handleiding
Gebruiksaanwijzing
VDMP65-E
User manual
Notice
d'utilisation
Luchtafvoerdroger
Exhaust Dryer
Sèche-linge à
évacuation
2
Inhoud
Belangrijke veiligheidsinformatie
Milieu
Installatie
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Voordat u de vleessnijder voor de eerste
keer gebruikt
2
5
5
8
8
9
Programmatabel
9
Wasgoed sorteren en voorbereiden
10
Dagelijks gebruik
10
Onderhoud en reiniging
12
Problemen oplossen
12
Technische gegevens
13
Service
13
Wijzigingen voorbehouden.
Belangrijke veiligheidsinformatie
Belangrijk! In het belang van uw
veiligheid en om een correct gebruik te
kunnen waarborgen is het van belang
dat u, alvorens het apparaat te
installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de
tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het
belangrijk ervoor te zorgen dat alle
mensen die het apparaat gebruiken,
volledig bekend zijn met de werking
ervan en de veiligheidsvoorzieningen
Bewaar deze instructies en zorg ervoor
dat zij bij het apparaat blijven als het
wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende
zijn hele levensduur gebruikt, naar
behoren is geïnformeerd over het
gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
- Lees deze handleiding zorgvuldig
voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te
wijzigen of om te proberen op enigerlei
wijze veranderingen aan te brengen aan
dit apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in
de trommel klimmen. Om dit te voorkomen dient u de trommel voor het gebruik
te controleren.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen
en mogen niet in het apparaat terechtkomen.
• Om brandgevaar te voorkomen door te
lang drogen, dient het apparaat niet gebruikt te worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde
dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte).
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim),
douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberen binnenkant en
kleding of kussens met een vulling van
schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd.
• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te
worden van stroomvoorziening.
• Probeer in geen geval zelf de machine te
repareren. Reparaties die door niet-deskundige personen uitgevoerd worden,
kunnen tot schade of letsel leiden. Neem
contact op met een klantenservice bij u in
de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als
spijsolie, aceton, benzine, petroleum,
vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden
gedroogd, te worden gewassen in heet
water met een extra hoeveelheid wasmiddel.
• Explosiegevaar:Droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn
geweest met ontvlambare oplosmiddelen
(petroleum, spiritus, producten voor chemische reiniging en dergelijke). Aangezien
deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen
ze een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die met
water gewassen zijn.
• Brandgevaar:voorwerpen die vlekken
bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige
3
of bakolie vormen een gevaar voor brand
en mogen niet in de wasdroger geplaatst
worden.
• Als u uw was met vlekkenverwijderaar
heeft gewassen, moet u een extra spoelcyclus uitvoeren voordat u uw was in de
wasdroger laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven
van kleding die in de wasdroger geladen
wordt
Waarschuwing! Stop een wasdroger nooit voor het einde van een
droogcyclus, tenzij alle voorwerpen
snel uit de trommel verwijderd en
uitgehangen worden, zodat de hitte
snel verdwijnt. Brandgevaar!
• Gevaar voor elektrische schokken!
Spuit geen waterstralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogcyclus
vindt plaats zonder warmte (koelcyclus)
om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij
is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
• Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is om
het terugstromen van gassen van apparaten in de ruimte die op andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te
voorkomen.
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
wanneer u het apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Ingeval
van twijfel, gebruik het apparaat niet en
neem contact op met de Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden
verwijderd. Als dit wordt nagelaten, kan
dit ernstige schade aan het product en
andere eigendommen tot gevolg hebben.
Zie het desbetreffende hoofdstuk in de
gebruiksaanwijzing.
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt
geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes te worden aangepast om de
lucht toch goed te kunnen laten circuleren.
• Controleer na installatie van het apparaat
of dit niet op het aansluitsnoer drukt of
staat.
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk
de stapelkit te gebruiken (optioneel accessoire).
Gebruik
• Was alleen textiel dat geschikt is voor
machinaal drogen. Volg de instructies op
het wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in de
wasdroger.
• Doe niet te veel wasgoed in het apparaat.
Zie het desbetreffende hoofdstuk in de
gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipnat is mag niet in de
droogtrommel worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten
mogen niet in de wasdroger gedroogd
worden. Als er vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is
verwijderd, voordat u dit in de machine
doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit
het stopcontact, maar pak altijd de stekker zelf beet.
• Gebruik de wasdroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het
bovenblad of de sokkel beschadigd zijn,
zodat de binnenkant van de wasmachine
toegankelijk is.
• Wasverzachters of soortgelijke producten
dienen te worden gebruikt zoals aangegeven in de wasverzachterinstructies.
•
Heet oppervlak: Raak de achterkant
van het apparaat niet aan wanneer het in
gebruik is!
4
Kinderbeveiliging
Waarschuwing!
• Gevaar voor verstikking! De verpakkingsmaterialen (bijv. plastic folie, polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - houd uit de buurt
van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige
plaats, buiten het bereik van kinderen,
op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren
niet in de trommel kunnen klimmen.
DIT APPARAAT MOET WORDEN
GEAARD
• Gebruik geen verlengsnoer met meervoudige aansluitingen. Er is een apart geaard
stopcontact nodig dat altijd toegankelijk
is.
• Dit apparaat werkt met een stroomtoevoer van 230V 50Hz, de fabrikant accepteert GEEN verantwoordelijk voor schade
of letsel veroorzaakt door het verkeerde
elektriciteitsvoltage.
• Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel is beschadigd.
• Als de stekker niet geschikt is voor het
stopcontact in uw woning of om een bepaalde reden is verwijderd, dan moet de
stekker veilig worden weggegooid. Steek
de afgesneden stekker niet in het stopcontact om een elektrische schok te
voorkomen. Verwijder de zekering voor
afdanking.
• Elektriciteit afsluiten voor onderhoud of
reiniging.
• De netstekker nooit aan het elektriciteitssnoer uit het stopcontact trekken.
• De deur kan heet worden tijdens gebruik.
Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het in werking is.
• Zorg er bij het installeren van het product
voor dat de stroomkabel niet klem komt
te zitten of verdraait.
• Raak de machine nooit aan met natte
handen of op blote voeten.
• Plaats de machine niet buiten of in een
vochtige omgeving. Stel het apparaat niet
bloot aan regen of vocht.
• Installeer dit product niet bij een warmtebron of in direct zonlicht.
• Plaats geen voorwerpen op de machine
als deze in werking is.
• Gebruik het apparaat niet als het netsnoer is beschadigd, als het niet werkt
zoals verwacht of als het beschadigd is.
• Het apparaat mag niet door kinderen
worden bediend.
• De fabrikant accepteert geen verantwoordelijkheid voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie.
• Als u een oud apparaat afdankt met een
slot of valgreep op de deur, zorg er dan
voor dat er geen kinderen in het apparaat
opgesloten kunnen raken tijdens het spelen.
LET OP
• De wasdroger mag niet worden gebruikt
als er industriële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
• Overschrijd niet de maximale laadcapaciteit van 7 kg.
• De openingen mogen niet worden afgedekt door tapijt.
WAARSCHUWINGEN
• Als de voedingskabel beschadigd is,
moet de fabrikant of diens technische
dienst of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
• Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet voor andere doeleinden of toepassingen worden
gebruikt, zoals voor niet-huishoudelijk gebruik in een commerciële omgeving.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht
gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van
een dergelijke persoon instructie hebben
ontvangen over het gebruik van het apparaat.
• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
5
Milieu
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Oud apparaat
Waarschuwing!
Trek de stekker uit het stopcontact als u de
machine niet meer gebruikt. Snij de voedingskabel van het apparaat en gooi deze
samen met de stekker weg. Maak de deurvergrendeling onklaar. Dan kunnen kinderen
zich niet in de machine opsluiten en hun leven in gevaar brengen.
kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij
uw plaatselijke afvaldienst.
Milieutips
• In de droogtrommel wordt uw wasgoed
pluizig en zacht. Daarom heeft u bij het
wassen geen wasverzachter nodig.
• Uw droogtrommel werkt het zuinigst als
u:
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrijhoudt;
– u zich aan de in het programma-overzicht aanbevolen laadvolumes houdt;
– zorgt voor goede ventilatie in de ruimte
waar het apparaat geïnstalleerd is;
– het filter na elke droogcyclus schoonmaakt
– het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de droger stopt.
Het energieverbruik is afhankelijk van
het ingestelde centrifugetoerental van
de wasmachine. Hoger centrifugetoerental – lager energieverbruik.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De
Installatie
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de
machine dichtbij de wasmachine te plaatsen.
• De wasdroger moet op een schone
plaats worden geïnstalleerd, waar zich
geen vuil opeen kan hopen.
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond
het hele apparaat. Het voorste luchtrooster en het achterste luchtrooster niet belemmeren.
• Om trillingen en geluid tot een minimum
te beperken wanneer de droogtrommel in
gebruik is, moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.
• Zodra het apparaat op zijn definitieve
plaats staat, dient met behulp van een
luchtbelwaterpas gecontroleerd te worden of de droogtrommel wel helemaal
horizontaal staat. Is dit niet het geval, stel
dan de stelpootjes af totdat dit wel het
geval is.
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het apparaat en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Hierdoor
kan er hitte worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij het gebruik van
dit apparaat.
6
Belangrijk! De hete lucht die door de
droogtrommer wordt uitgezonden kan
temperaturen tot 60°C bereiken. Het
apparaat moet daarom niet op vloeren
worden geïnstalleerd die niet bestand zijn
tegen hoge temperaturen.
Bij het bedienen van de wasdroger mag de
kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°
C en niet hoger dan +35° C, omdat dit de
prestaties van het apparaat kan beïnvloeden.
Waarschuwing! Als het apparaat
verplaatst moet worden, moet dit
verticaal gebeuren.
Waarschuwing! Het apparaat mag
niet worden geplaatst achter een
afsluitbare deur, een schuifdeur of een
deur met scharnieren aan de
tegenovergestelde zijde als die van het
apparaat.
Laat min. 5 cm vrij rond het apparaat.
Het aansluiten van de ventilatieslang
Om de installatie te vereenvoudigen kunt u
kiezen uit ventilatie-uitgangen. een aan de
achterkant, en de andere aan de linker- en
rechterkant. Sluit de slang aan op de uitgang die het handigst is door de ringmoer
(A) uit de ventilatie-uitgang aan de achterkant te trekken en deze op de slang te
schroeven en hem stevig op zijn plaats te
duwen. De niet-gebruikte ventilatie-uitgangen moeten nu worden afgesloten met de
speciale bijgeleverde afdekkingen.
A
Als de slang te lang is en de kamertemperatuur laag is, kan het vocht in de slang
condenseren tot water. Dit is een onvermijdelijk natuurlijk verschijnsel. Om te voorkomen dat dit water in de slang blijft staan of
terugstroomt naar de wasdroger, is het
raadzaam om een klein gaatje (diam. 3 mm)
te boren in het laagste punt van de slang en
er een kleine bak onder te plaatsen. (Zie afbeelding, punt B).
B
A
Als de ventilatieslang eenmaal op de droger
is aangesloten, laat hem dan tot aan het
gewenste uitlaatpunt lopen, en zorg ervoor
dat de totale lengte minder is dan 2 meter,
en dat hij niet meer dan twee bochten bevat. Wat betreft de uitlaat zelf, als u heeft
gekozen voor een vast rooster aan de wand
of het raam, kan een goede plaatselijke
doe-het-zelfzaak u de benodigde fittingen
en installatieadvies verschaffen.
7
Waarschuwing! Het is belangrijk dat
de afvoerlucht niet wordt afgevoerd via
een afvoer die gebruikt wordt voor
uitlaatgassen van apparaten die gas of
andere brandstoffen verbranden.
typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving").
Sluit de machine aan op een geaard
stopcontact, in overeenstemming met
de geldende bedradingsvoorschriften.
Waarschuwing! De fabrikant kan
niet aansprakelijk gesteld worden
voor schade of letsel die
voortkomen uit het niet opvolgen
van bovengenoemde
veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.
Waarschuwing! De stekker moet na
het installeren van de machine
toegankelijk zijn.
Merk op dat om condensatieproblemen te
vermijden het van belang is dat de droger is
uitgerust met de flexibele slang om zijn “uitlaatgassen” ten minste tot voorbij keukenonderdelen af te voeren. Om te voorkomen
dat het apparaat oververhit raakt, is het van
belang dat de stoomafvoer niet wordt belemmerd. Als er een permanente slang aan
een externe muur of plafond is bevestigd,
moet men ervoor zorgen dat deze over een
minimale capaciteit van 150 m3/u beschikt.
Als de droogtrommel zich naast de koken
bevindt, moet u ervoor zorgen dat de ventilatieslang niet gekneld wordt. Als de slang
gedeeltelijk wordt platgedrukt, zal de
droogefficiëntie worden verminderd, wat
leidt tot langere droogtijden en een hoger
energieverbruik. Als de slang volledig wordt
platgedrukt kan de veiligheidsuitschakeling
waarmee de machine is uitgerust in werking
treden. Bij het bedienen van de wasdroger
mag de kamertemperatuur niet lager liggen
dan +5° C en niet hoger dan +35° C, omdat dit de prestaties van het apparaat kan
beïnvloeden.
Elektrische aansluiting
Details over het voltage, soort stroom en de
zekeringen vindt u op het typeplaatje. Het
Deur omkeren
Om het in- en uitladen van het wasgoed te
vergemakkelijken kan de deur worden omgekeerd.
Waarschuwing! De draairichting van
de deur mag alleen worden veranderd
door een gekwalificeerd vakman.
Neem contact op met de service-afdeling
De kosten voor het veranderen van de
draairichting van de deur zijn voor u
Extra accessoires
Tussenstuk
Uw handelaar kan u
een speciale verbindingsset leveren,
waarmee u de droger veilig op een
wasautomaat met
een bovenbladdiepte
tussen de 48 en 60
cm kunt plaatsen
8
Beschrijving van het product
1
7
2
6
5
4
3
1
2
3
4
Bedieningspaneel
Pluisfilter
Verstelbare pootjes
Ringmoer
5 Ventilatieopeningen aan de zijkanten/
ventilatieopeningen aan de achterkant
6 Deurgreep
7 Typeplaatje
Bedieningspaneel
1
2
4
aan-/uit1 Programmaknop en
schakelaar: Hiermee kan tijdgestuurd
drogen worden geselecteerd. Zet de
keuzeknop op de gewenste tijd.
3
Drogen,
2 Indicatielampjes:
de programma,
Filters.
Ein-
9
3
Start-/pauzetoets: Druk op deze
toets om de droger te starten nadat u
het programma en de gewenste opties
hebt geselecteerd.
4 Functie-toetsen
Voordat u de vleessnijder voor de eerste keer gebruikt
Om eventuele restanten, die ontstaan zijn
tijdens de fabricage, te verwijderen, de
trommel van de droger afvegen met een
vochtige doek of een korte cyclus (30 min.)
met vochtige lappen in de trommel laten
draaien
KATOEN EXTRA
DROOG
135
6 kg
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel,
bijv. badstof artikelen, badjassen.
KATOEN EXTRA
DROOG
125
6 kg
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel,
bijv. badstof artikelen, badjassen.
KATOEN KASTDROOG1)
120
6 kg
Grondig drogen van textiel van gelijke dikte,
bijv. badstof artikelen, breigoed, handdoeken.
KATOEN LICHT
VOCHTIG
110
6 kg
Voor dun textiel dat nog gestreken moet worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.
KATOEN STRIJKDROOG1)
95
6 kg
Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten
worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen
overhemden.
SYNTHETICA EXTRA DROOG
55
3 kg
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel,
bijv. truien, beddengoed, tafellinnen.
Programma’s
Toepassing/eigenschappen
SYNTHETISCH
KASTDROOG1)
45
3 kg
Voor dunne stoffen die niet gestreken worden,
bijv. easy care shirts, tafelkleden, babykleertjes, sokken, lingerie met baleinen of met beugels.
SYNTHETICA
STRIJKDROOG
40
3 kg
Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten
worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen
overhemden.
JEANS
135
6 kg
Voor vrijetijdskleding, zoals jeans, sweatshirts,
enz., van verschillende materiaaldiktes (bijv. bij
de kraag, manchetten en naden).
1) In overeenstemming met IEC61121
Onderhoudsmerkteken
Tijd in
minuten
(ongeveer)
max. belading
(droog gewogen)
Programmatabel
10
Wasgoed sorteren en voorbereiden
Het wasgoed sorteren
• Sorteer op weefseltype:
– Katoen/linnen voor programma’s in de
KATOEN.
programmagroep
– Gemengde en synthetische stoffen
voor programma’s in de programmaSYNTHETICA.
groep
• Sorteren op onderhoudslabel: De onderhoudslabels betekenen:
Drogen in de wasdroger in principe
mogelijk
Drogen op normale temperatuur
Drogen bij lage temperatuur (druk op
de toets
LAGE TEMP.!)
Drogen in de wasdroger is niet mogelijk
Belangrijk! Kleding waar op het wasvoorschrift niet staat of het geschikt is voor de
droger.
Deze machine kan gebruikt worden voor al
het wasgoed dat voorzien is van het label
"geschikt om gedroogd te worden in een
wasdroger".
• Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen
met lichtgekleurd wasgoed. De kleur van
textiel kan afgeven.
• Droog katoenen jersey en breigoed niet
met het programma EXTRA DROOG. Deze stukken kunnen krimpen!
Wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt:
sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken
dicht en sluit losse riemen of strikken
(bijv. van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen
voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden etc.).
• Keer voorwerpen met dubbellaagse
weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag
moet aan de buitenkant zitten). Deze
weefsels drogen dan beter.
Belangrijk! Doe niet te veel wasgoed in het
apparaat. Houd de max. belading aan van
6kg droog wasgoed.
Gemiddeld gewicht van wasgoed
badjas
700 g
herenwerkoverhemd
600 g
herenpyjama
500 g
laken
500 g
tafelkleed
250 g
herenoverhemd
200 g
nachthemd
200 g
kussensloop
200 g
badstof handdoek
200 g
bloes
100 g
damesslip
100 g
herenslip
100 g
servet
100 g
theedoek
100 g
Dagelijks gebruik
Openen van de deur en wasgoed in de
trommel doen
1. Open de deur.
2. Vul de trommel met wasgoed (druk het
niet aan)
Let op! Laat het wasgoed niet tussen
de deur en de rubber pakking terecht
komen
3. Doe de vuldeur goed dicht
1200 g
dekbedovertrek
Programma selecteren
11
Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma. Het lampje
Start/
Pauze begint te knipperen.
Extra functies selecteren
6
1
2
5
4
3
U kunt kiezen uit de volgende extra functies
1.
Fijne was
2.
Katoen,
Synthetica
Fijne was
Als deze toets wordt ingedrukt vindt het
drogen plaats bij een lagere temperatuur,
voor tere weefsels Het bijbehorende lampje
gaat branden Deze functie kan ook worden
gebruikt voor tijdgestuurd drogen
Katoen,
Synthetica
Druk herhaaldelijk op de toets Textiel om de
gewenste optie te selecteren. Het desbetreffende lampje licht op. U kunt 2 verschilKATOEN cyclus:
lende opties selecteren
te gebruiken voor katoen, en
SYNTHETICA: te gebruiken voor synthetische en tere weefsels
Het programma starten
Start/Pauze. Het proDruk op de toets
gramma wordt gestart. De fase van het
programma wordt aangegeven met bijbeDrogen,
Antikreuk/
horende lampjes;
Einde.
Indicatielampjes
Deze lampjes geven de volgende functies
aan
•
Lampje Drogen: Dit lampje geeft aan
dat het apparaat zich in de droogfase bevindt.
•
Lampje Einde programma: Dit lampje
brandt aan het einde van de afkoelfase,
tijdens de anti-kreukfase en aan het einde van het programma.
•
Lampje Filter: Dit lampje gaat branden
aan het einde van het programma om u
eraan te herinneren dat de filters moeten
worden gereinigd.
Het programma veranderen
Om het lopende programma te wijzigen
moet dit eerst worden geannuleerd door de
te zetten. Seprogrammakeuzeknop op
lecteer het nieuwe programma en druk op
Start/Pauze-knop.
de
Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de
trommel halen
Als het wasgoed niet wordt verwijderd aan
het einde van de cyclus, gaat de droger een
anti-kreukfase in (duur: 30 minuten maximaal).
Als u het wasgoed niet verwijdert, zal de
droger automatisch stoppen aan het einde
Einde
van de anti-kreukfase. De lampjes
programma en
Filter blijven branden en
de zoemer klinkt 2 minuten.
om
Draai de programmakeuzeknop op
de machine uit te schakelen. Verwijder het
wasgoed uit de trommel en controleer goed
of de trommel leeg is.
Als u niet van plan bent om nog een was te
doen, sluit dan de waterkraan. Laat de deur
open staan om vorming van schimmel en
onaangename luchtjes te voorkomen.
Als u de vuldeur opent en dan weer
sluit voordat u de programmakeuzedraait, gaan alle lampjes
knop op
die horen bij de fases waaruit het programma is opgebouwd, aan.
Belangrijk! Maak het filter na elke
droogcyclus schoon.
12
Onderhoud en reiniging
Het pluisfilter schoonmaken
Het filter verzamelt alle pluizen die zich tijdens het drogen ophopen Om te garanderen dat de droger perfect werkt, moet het
pluisfilter na elke droogcyclus worden gereinigd
Filter brandt
Het waarschuwingslampje
om u eraan te herinneren dat dit gedaan
moet worden.
De trommel reinigen
Let op! Gebruik geen schuurmiddelen
of staalwol om de trommel schoon te
maken.
Kalk in het water of reinigingsproducten
kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel
achterlaten. De waarneming van de
droogtegraad van het wasgoed is dan
niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is
vochtiger dan verwacht wanneer het uit
de droger wordt gehaald.
Gebruik een standaard huishoudelijk
reinigingsmiddel (bijv. op azijn gebaseerd reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te vegen.
Let op! Gebruik de droger nooit met
een beschadigd pluizenfilter
1. Open de vuldeur.
2. Het filter is in het
onderste deel
van de vulopening ingebouwd
Maak het filter
schoon met een
vochtige doek of hand
3. De trommel legen.
Het bedieningspaneel en de behuizing
schoonmaken
De deur schoonmaken
Maak geregeld de binnenkant van de deur
schoon om pluizen te verwijderen Zorgvuldig reinigen zorgt voor een correcte manier
van drogen
Let op! Gebruik geen meubelreinigers
of agressieve reinigingsmiddelen om de
machine schoon te maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te
vegen.
Problemen oplossen
Zelf problemen oplossen
Probleem1)
Wasdroger
doet het niet.
Onbevredigende droogresultaten.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Wasdroger niet aangesloten op de netstroom.
Steek de stekker in het stopcontact.
Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie).
Vuldeur geopend.
Sluit de vuldeur
De toets START/PAUZE is niet ingedrukt.
Druk op de toets START/PAUZE .
Onjuiste programma-instelling.
Stel een geschikt programma in. 2)
Pluisfilters verstopt.
Reinig de pluisfilters. 3)
Max. belading overschreden.
Houd rekening met max. belading.
13
Ventilatierooster afgedekt.
Maak ventilatierooster aan de onderkant
vrij.
Restanten in de trommel.
Reinig de binnenkant van de trommel.
Te weinig vrije ruimte rond het apparaat
Laat min. 5 cm vrij rond het apparaat
Vuldeur sluit
niet.
Filters zitten niet op hun plaats vast.
Installeer fijnfilter en/of klik laagfilter vast.
Droogcyclus
te kort.
Weinig wasgoed./Wasgoed te droog
voor geselecteerd programma.
Selecteer het tijdsprogramma of een hogere droogtegraad (bijv. EXTRA
DROOG ).
Pluisfilters verstopt.
Reinig de pluisfilters.
Te groot laadvolume.
Houd rekening met max. belading.
Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd.
Zorg dat het wasgoed goed is gecentrifugeerd.
Extreem hoge kamertemperatuur – geen
machinestoring.
Verlaag de kamertemperatuur indien
mogelijk.
Droogcyclus
te lang 4)
1) Schakel de wasdroger uit. Programma/tijd instellen. Druk op de toets START/PAUZE .
2) Volg de programma-adviezen op - raadpleeg het hoofdstuk Programmaoverzicht.
3) Zie het hoofdstuk Onderhoud en reiniging.
4) Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (raadpleeg het deel Droogcyclus voltooid ).
Technische gegevens
hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 58 cm
inhoud trommel
108 l
diepte met vuldeur open
109 cm
afstelbare hoogte
1,5 cm
gewicht toestel
31,5 kg
max. belading
6 kg
spanning
230 V
benodigde zekering
10 A
totaal vermogen
2200 W
energie-efficiëntieklasse
C
energieverbruik
kWh/cyclus1)
3,3 kWh
jaarlijks energieverbruik
259 kWh
type gebruik
Huishoudelijk
toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
1) 6 kg katoen, aan 1000 rpm volgens EN 61121
Service
Indien zich technische problemen voordoen, controleer dan eerst of u ze zelf kunt
oplossen met behulp van de bedieningsinstructies - zie hoofdstuk Problemen oplossen…
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen,
neem dan contact op met de Klantenservice of een van onze geautoriseerde dealers.
Voor snelle hulp, heeft u deze gegevens nodig:
14
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S No. staat op het typeplatje op het apparaat - zie hoofdstuk Productbeschrijving) om de plaats te vinden
- Soort defect
- Mogelijke foutmeldingen die op het display worden weergegeven.
Om de noodzakelijke referentienummers
van uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren wij u ze hier te noteren:
Modelbeschrijving:
........................................
Productnummer:
........................................
Serienummer:
........................................
Excuses voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze instructies.
Deze kunnen ontstaan ten gevolge van productverbeteringen en -ontwikkeling.
KESA ELECTRICALS© U.K
George House George Street
Hull HU1 3AU
26 / 07 / 2011
15
Contents
Important safety information
Environment
Installation
Product description
Control panel
Before first use
Programme chart
15
17
18
21
21
22
22
Sorting and preparing laundry
Daily use
Care and cleaning
What to do if ...
Technical data
Service
22
23
24
25
26
26
Subject to change without notice.
Important safety information
Important! In the interest of your safety
and to ensure the correct use, before
installing and first using the appliance,
read this user manual carefully,
including its hints and warnings. To
avoid unnecessary mistakes and
accidents, it is important to ensure that
all people using the appliance are
thoroughly familiar with its operation
and safety features. Save these
instructions and make sure that they
remain with the appliance if it is moved
or sold, so that everyone using it
through its life will be properly
informed on appliance use and safety.
- Please read the instruction book
before using this appliance.
General safety
• It is dangerous to alter the specifications
or attempt to modify this product in any
way.
• Make sure that small pets do not climb
into the drum. To avoid this, please
check into the drum before using.
• Any objects such as coins, safety pins,
nails, screws, stones or any other hard,
sharp material can cause extensive damage and must not be placed into the machine.
• In order to avoid danger of fires caused
by excessive drying, do not use appliance to dry the following items: Cushions, quilts and the like (these items accumulate heat).
• Items such as foam rubber (latex foam),
shower caps, waterproof textiles, rubber
backed articles and clothes or pillows fit-
•
•
•
•
•
•
•
ted with foam rubber pads should not be
dried in the tumble dryer.
Always unplug the appliance after use,
clean and maintenance.
Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service
Centre. Always insist on genuine spare
parts.
Items that have been soiled with substances such as cooking oil acetone,
petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be
washed in hot water with an extra
amount of detergent before being dried in
the tumble dryer.
Danger of explosion: Never tumble dry
items that have been in contact with inflammable solvents (petrol, methylated
spirits, dry cleaning fluid and the like). As
these substance are volatile, they could
cause an explosion. Only tumble dry
items washed with water.
Risk of fire: items that have been spotted or soaked with vegetable or cooking
oil constitute a fire hazard and should not
be placed in the tumble dryer.
If you have washed your laundry with
stain remover you must execute an extra
rinse cycle before loading your tumble
dryer.
Please make sure that no gas lighters or
matches have accidentally been left in
pockets of garments to be loaded into
appliance
16
Warning! Never stop a tumble dry
before the end of the drying cycle
unless all items are quickly removed and spread out so that the
heat is dissipated. Risk of fire!
• Risk of electric shock! Do not spray
down the appliance with jets of water.
• The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to
ensure that the items are left at a temperature that ensures that items will not be
damaged.
• Ensure you have adequate ventilation in
the installation room to avoid the back
flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open
fires.
Installation
• This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
• When unpacking the appliance, check
that it is not damaged. If in doubt, do not
use it and contact the Service Centre.
• All packing and transit bolts must be removed before use. Serious damage can
occur to the product and to property if
this is not adhered to. See relevant section in the user manual.
• Any electrical work required to install this
appliance should be carried out by a
qualified electrician.
• If the machine is situated on a carpeted
floor, adjust the feet in order to allow air
to circulate freely.
• After having installed the appliance,
check that it is not pressing or standing
on its electrical cable.
• If the tumble dryer is placed on top of a
washing machine, it is compulsory to use
the stacking kit (optional accessory).
Use
• Only wash fabrics which are designed to
be machine dried. Follow the instructions
on each garment label.
• Do not dry unwashed items in the tumble
dryer.
• Do not overload the appliance. See the
relevant section in the user manual.
• Clothes that are dripping wet should not
be placed in the dryer.
• Garments which have been in contact
with volatile petroleum products should
•
•
•
•
not be machine dried. If volatile cleaning
fluids are used, care should be taken to
ensure that the fluid is removed from the
garment before placing in the machine.
Never pull the power supply cable to remove the plug from the socket; always
take hold of the plug itself.
Never use the tumble dryer if the power
supply cable, the control panel, the working surface or the base are damaged so
that the inside of the tumble dryer is accessible.
Fabric softeners, or similar products
should be used as specified by the fabric
softener instructions.
Hot surface: Do not touch the back
of the appliance while it is operating!
Child safety
Warning!
• Danger of suffocation! The packaging components (e.g. plastic film,
polystyrene) can be dangerous to
children - Keep them out of children’s reach.
• Keep all detergents in a safe place out of
children’s reach.
• Make sure that children or pets do not
climb inside the drum.
THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
• Do not use a multiple socket extension
cord. A separate earthed socket is required which shall be accessible at all
times.
• This appliance is intended to work with a
230V 50Hz AC supply, the manufacturer
accepts NO responsibility for damage or
injury caused by using the wrong mains
voltage..
• Do not operate this appliance if the mains
cord is damaged.
• If the mains plug is unsuitable for the
socket outlet in your home or is removed
for any other reason, then the cut off plug
should be disposed of safely, do not insert the cut off plug into a mains outlet to
prevent the hazard of electric shock. Remove the fuse before disposal.
• Disconnect from the mains supply before
maintenance or cleaning.
17
• Never remove the plug from the socket
by pulling on the cord, always grasp the
plug.
• The door may get hot during use, keep
children away whilst the machine is operating.
• When installing the product, make sure
the mains cord is not trapped or twisted.
• Never touch or operate the machine with
wet hands or when bare footed.
• Do not install this machine outdoors or in
a damp place. Do not expose it to rain or
moisture.
• Do not install this product near a heat
source or in direct sunlight.
• Do not place any object on the machine
when it is operating.
• Do not use the appliance if the mains
cord is damaged, it does not work as expected or if it is damaged in any way.
• The appliance must not be operated by
Children.
• The manufacturer accepts NO responsibility for injury or damage caused by incorrect installation.
• If you are disposing of an old appliance
with a lock or catch on the door, disable
it to avoid entrapment of children when
playing.
• Do not exceed the maximum loading capacity of 7 Kg.
• The openings must not be obstructed by
a carpet.
WARNINGS
• If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
• This appliance is intended for domestic
household use only and should not be
used for any other purpose or in any other application, such as for none domestic
use or in a commercial environment.
• The appliance is not intended for use by
people (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
• Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
CAUTION
• This tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for
cleaning.
Environment
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Old appliance
Warning!
Remove mains plug from socket when you
have no further use for the machine. Cut off
mains cable and dispose of together with
plug. Destroy loading door hook. Children
cannot then lock themselves in the machine
and put their lives at risk.
Packaging material
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic
components are identified by markings, e.g.
>PE<, >PS<, etc. Please dispose of the
packaging materials in the appropriate con-
18
tainer at the community waste disposal facilities.
Environmental tips
• In the dryer, laundry becomes fluffy and
soft. Fabric softeners are not therefore
needed when washing.
• Your dryer will function most economically if you:
– always keep the ventilation slots on the
base of the dryer unobstructed;
– use the loading volumes specified in
the programme overview;
– ensure you have good ventilation in the
installation room;
– clean the filter after each drying cycle;
– spin the laundry well before drying.
Energy consumption depends on spinning speed set in washing machine.
Higher spinning speed - lower energy
consumption.
Installation
Appliance positioning
• It is recommended that, for your convenience, the machine is positioned close to
your washing machine.
• The tumble dryer must be installed in a
clean place, where dirt does not build up.
• Air must be able to circulate freely all
round the appliance. Do not obstruct the
front ventilation grille or the air intake
grilles at the back of the machine.
• To keep vibration and noise to a minimum when the dryer is in use, it should
be placed on a firm, level surface.
• Once in its permanent operating position,
check that the dryer is absolutely level
with the aid of a spirit level. If it is not,
raise or lower the feet until it is.
• The feet must never be removed. Do not
restrict the floor clearance through deeply
carpets, strips of wood or similar. This
might cause heat built-up which would
interfere with the operation of the appliance.
Important! The hot air emitted by the
tumble dryer can reach temperatures of up
to 60°C. The appliance must therefore not
be installed on floors which are not resistant
to high temperatures.
When operating the tumble dryer, the room
temperature must not be lower than +5°C
and higher than +35°C, as it may affect the
performance of the appliance.
Warning! Should the appliance be
moved, it must be transported
vertically.
Warning! The appliance must not be
installed behind the lockable door, a
sliding door or a door with a hinge on
the tumble dryer door is restricted.
Ensure min. 5cm free space around the appliance.
Fitting the vent hose
To simplify the installation, there is a choice
of vent outlets: one at the back, the others
in the left and right-hand side. Connect the
hose to whichever is the more convenient
by pulling the ring nut (A) from the vent outlet at the back, screwing it on to the hose
and pushing it firmly back into place. The
unused vents should now be sealed with
the special snap covers provided.
A
19
from appliances burning gas or other
fuels.
A
If the hose is long and the room temperature low, the moisture might condense to
water inside the hose. This is an unavoidable natural phenomenon. To prevent this
water from Iying in the hose or flowing back
into the tumble dryer, it is advisable to drill a
small hole (via. 3 mm) in the lowest point of
the hose and to place a small container below it. (See picture, point B).
B
Once connected to the dryer, run the vent
hose to the desired outlet point, ensuring
that the run’s overall length is less than 2
m, and that it contains no more than two
bends. As to the outlet itself, if you have decided on a fixed wall/window grille, a good
local builder’s merchant should be able to
supply you with the necessary fittings and
installation advice.
Warning! It is important that exhaust
air must not be discharged into a flue
which is used for exhausting fumes
Note that to avoid condensation problems,
it is essential that the dryer be fitted with the
flexible hose to carry its “exhaust” at least
beyond the kitchen units; preferable outside
the kitchen. In order to prevent the appliance from overheating, it is important that
the steam exhaust is unobstructed. Therefore, in case of a permanent hose fitted to
an exterior wall or ceiling, it must be ensured an exhaust capacity of at least 150 m3/
h. If the dryer is fitted next to kitchen units,
make sure that the vent hose is not
squashed. If the hose is partially squashed,
drying efficiency will be reduced, resulting in
longer drying times and higher energy consumption. If the hose is completely squashed, the safety cut-outs with which the machine is fitted may operate. When operating
the tumble dryer, the room temperature
must not be lower than +5°C and higher
than +35°C, as it may affect the performance of the appliance.
Electrical connection
Details on mains voltage, type of current
and the fuses required should be taken
from the type plate. The type plate is fitted
near the loading aperture (see “Product description” chapter).
Connect the machine to an earthed
socket, in accordance with current wiring regulations.
20
Warning! The manufacturer
declines any responsibility for
damage or injury through failure to
comply with the above safety
precautions.
Should the appliance power supply
cable need to be replaced, this
must be carried out by our Service
Center.
Warning! The plug must be
accessible after installing the
machine.
Door reversal
To make it easier to load or unload the
laundry, the door can be reversed.
Warning! The door must only be
reversed by an authorised service
engineer.
Please contact your local Service Centre.
The engineer will carry out the door reversal
at your cost.
Special accessories
Stacking kit
A special stacking kit
is available through
your dealer, to enable the mounting of
the dyer on top of a
front loading washing machine with
cover’s depth between 48 and 60
cm. Read carefully
the instructions supplied with the kit.
21
Product description
1
7
2
6
5
4
3
1
2
3
4
Control panel
Fluff filter
Adjustable feet
Ring nut
5 Sideways vent outlets / back vent outlet
6 Door handle
7 Rating plate
Control panel
1
2
4
On/Off
1 Programme knob and
switch: Allows you to select time con-
3
trolled drying. Turn the dial to the required time.
22
Drying,
End of
2 Indicator lights:
programme,
Filters.
Start/Pause button: Press this
3
button to start the dryer after having
selected the programme and the options.
4 Function buttons
Before first use
In order to remove any residues which may
have been produced during production,
wipe the dryer drum with a damp cloth or
carry out a brief drying cycle ( 30 min.) with
damp cloths in the machine.
COTTON EXTRA
DRY
135
6 kg
Thorough drying of thick or multi- layered fabrics, e.g. terry towelling items, bathrobes.
COTTON STRONG
DRY
125
6 kg
Thorough drying of thick or multi- layered fabrics, e.g. terry towelling items, bathrobes.
COTTON CUPBOARD DRY1)
120
6 kg
Thorough drying of fabrics of even thicknesses, e.g. terry towelling items, knitwear, towels.
COTTON DAMP
110
6 kg
For thin textiles which are still to be ironed, e.g.
knitted items, cotton shirts.
COTTON IRON
DRY1)
95
6 kg
For thin fabrics which are also to be ironed,
e.g. knitwear, cotton shirts.
SYNTHETICS EXTRA DRY
55
3 kg
Thorough drying of thick or multi-layered fabrics, e.g. pullovers, bedding, table linen.
SYNTHETICS
CUPBOARD1)
45
3 kg
For thin fabrics which are not ironed, e.g. easy
care shirts, table linen, baby clothes, socks,
lingerie with bones or wires.
SYNTHETICS
IRON DRY
40
3 kg
For thin fabrics which are also to be ironed,
e.g. knitwear, cotton shirts.
JEANS
135
6 kg
For leisure clothing, such as jeans, sweatshirts, etc., of different material thicknesses
(e.g. at the neck, cuffs and seams).
Programmes
Application/properties
1) In accordance with IEC61121
Sorting and preparing laundry
Sorting laundry
• Sort by fabric type:
– Cotton/linen for programmes in
COTTONS programme group.
Care mark
Time in
minutes
(about)
max. load
(weight when dry)
Programme chart
23
– Mixtures and synthetics for programmes in
SYNTHETICS programme group.
• Sort by care label: The care labels mean:
Drying in the tumble dryer possible in
principle
Drying at normal temperature
• Turn items with double-layered fabrics inside out (e.g. with cotton-lined anoraks,
the cotton layer should be outermost).
These fabrics will then dry better.
Important! Do not overload the appliance.
Observe maximum loading volume of 6kg
of dry textile material.
Drying at reduced temperature (press
DELICATE button!)
Average laundry weights
bathrobe
1200 g
Drying in the tumble dryer not possible
quilt cover
700 g
man’s work shirt
600 g
man’s pyjamas
500 g
sheet
500 g
tablecloth
250 g
man’s shirt
200 g
night dress
200 g
pillow case
200 g
towelling towel
200 g
blouse
100 g
ladies’ briefs
100 g
men’s underpants
100 g
napkin
100 g
tea cloth
100 g
Important! Do not dry laundry which is not
specified on the label as being suitable for
tumble-drying.
This appliance can be used for all wet laundry items which are labelled as suitable for
tumble-drying.
• Do not dry new, coloured textiles together with light-coloured laundry items. Textile colours may bleed.
• Do not dry cotton jersey and knitwear
with the EXTRA DRY programme. Items
may shrink!
Preparing laundry
• To avoid laundry becoming tangled:
close zips, button up duvet covers and
tie loose ties or ribbons (e.g. of aprons).
• Empty pockets. Remove metal items (paper clips, safety pins, etc).
Daily use
Door opening and laundry loading
1. Open the door.
2. Load your laundry (do not force it in).
Selecting the programme
Caution! Do not jam laundry in
between the loading door and rubber
seal.
3. Close loading door securely.
Turn the programme selector dial to the required programme. The light
Start/
Pause starts to flash.
24
Selecting additional functions
6
1
2
5
4
3
You can choose from the additional functions:
1.
Delicate
2.
Cotton,
Synthetics
Delicate
Pressing this button allows drying to be
performed at a lower temperature, for delicate items. The corresponding pilot light
comes on. This option can also be used for
time controlled drying.
Cotton,
Synthetics
Press the Textile button repeatedly, to select the desired option. The relevant light
will light up. You can select 2 different opCOTTON cycle: to be used for
tions:
cotton, and
SYNTHETICS : to be used
for synthetic or delicate items.
Starting the programme
Start/Pause button. The proPress the
gramme is started. The programme phase
Drying,
is shown by appropriate lights;
Anticrease/End.
Indicator lights
These lights indicate the following functions:
•
Drying light: This light indicates that
the appliance is in the drying phase.
•
End of programme light: This light is
on at the end of the cooling phase, during the anticreasing phase and at the end
of the programme.
•
Filter light: This light illuminates at the
end of the programme to remind you that
the filters must be cleaned.
Changing programme
To change a programme which is running,
first cancel it by turning the programme se. Select the new prolector dial to
gramme and press the
Start/Pause button.
Drying cycle complete / removing
laundry
If the laundry is not removed at the end of
the cycle, the dryer performs an anticreasing phase (duration: 30 minutes maximum).
If you do not remove the laundry, the dryer
will stop automatically at the end of the anEnd of proticreasing phase. Lights
Filter remain lit and the
gramme and
buzzer sounds for 2 minutes.
to
Turn the programme selector dial to
switch the machine off. Remove the laundry
from the drum and carefully check that the
drum is empty.
If you do not intend to carry out another
wash, close the water tap. Leave the door
open to prevent the formation of mildew
and unpleasant smells.
If you open and then close the door
before turning the selector dial to
all
the lights corresponding to the phases
making up the performed programme
come on.
Important! Clean the filter after each drying
cycle.
Care and cleaning
Cleaning fluff filter
The filter collect all the fluff which accumulates during drying. To ensure that the dryer
works perfectly, the fluff filter must be
cleaned after every drying cycle.
Filter , is on to remind
The warning light
you this operation.
Caution! Never operate the dryer with
damaged fluff filter.
1. Open loading
door.
2. Filter is built into
the lower part of
the loading
aperture. Clean
the filter with a
damp cloth or
hand.
3. Remove the laundry.
25
Cleaning the door
Clean periodically the interior part of the
door to remove any fluff. Accurate cleaning
ensures correct drying.
inside of the drum. The degree to
which the laundry has been dried is
then no longer detected reliably. The
laundry is damper than expected when
removed from the dryer.
Use a standard domestic cleaner (e.g.
vinegar-based cleaner) to wipe down
the inside of the drum and drum ribs.
Clean operating screen and housing
Cleaning the drum
Caution! Do not use abrasives or steel
wool to clean the drum.
Caution! Do not use furniture cleaners
or aggressive cleaning agents to clean
the machine.
Use a damp cloth to wipe down the
operating screen and housing.
Lime in the water or cleaning agents
may form a barely visible lining on the
What to do if ...
Troubleshooting by yourself
Problem1)
Possible cause
Remedy
Dryer not connected to mains supply.
Plug in at mains socket. Check fuse in
fuse box (domestic installation).
Loading door opened.
Close loading door
The START PAUSE button not pressed.
Press the START PAUSE button.
Incorrect programme set.
Set suitable programme. 2)
Fluff filters clogged.
Clean fluff filters. 3)
Max. loading exceeded.
Respect max. loading volume.
Covered ventilation grill.
Uncover ventilation grill in base area.
Residue inside the drum.
Clean the drum inside.
To little free space around the appliance
Ensure min. 5cm free space around the
appliance
Loading door
does not
close
Filters not locked in place.
Install fine filter and/or snap course filter
into place.
Drying cycle
to short
Small laundry volume./Too dry laundry
for selected programme.
Select time programme or higher drying
level (e.g. EXTRA DRY ).
Fluff filters clogged.
Clean fluff filters.
To high loading volume.
Respect max. loading volume.
Laundry insufficiently spun.
Spun adequately the laundry.
Particularly high room temperature - no
machine fault.
Lower the room temperature if possible.
Dryer does
not work.
Unsatisfactory
drying results.
Drying cycle
to long 4)
1) Switch the dryer off. Set programme/time. Press the START PAUSE button.
2) follow program recommendation - see Programme overview chapter
3) see Care and cleaningchapter
4) Note: After around 5 hours the drying cycle ends automatically (see Drying cycle complete section).
26
Technical data
height x width x depth
85 x 60 x 58 cm
drum volume
108 l
depth with the load door opened
109 cm
adjustable height
1.5 cm
the appliance weight
31,5 kg
maximum load volume
6 kg
voltage
230 V
necessary fuse
10 A
total power
2200 W
C
energy efficiency class
energy consumption kWh/cycle
1)
3,3 kWh
annual energy consumption
259 kWh
type of use
Domestic
permitted ambient temperature
+ 5°C to + 35°C
1) 6 kg of cotton, centrifuged at 1000 rpm with reference to EN 61121
Service
If there are technical faults, first check if you
can remedy the problem yourself with the
help of the operating instructions - see
chapter What to do if….
If you cannot remedy the problem on your
own, get in touch with the Customer Care
Department or one of our service partners.
To assist you quickly, these data are necessary:
– Model description
– Product number (PNC)
– Serial number (S No. is on rating plate
stuck to the product - to find it see chapter
Product description))
– Type of failure
– Any error messages shown by the display.
So that you have the necessary reference
numbers from your appliance at hand, we
recommend that you write them in here:
Model description:
........................................
PNC:
........................................
S No:
........................................
We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.
KESA ELECTRICALS© U.K
George House George Street
Hull HU1 3AU
26 / 07 / 2011
27
Sommaire
Consignes de sécurité importantes
Environnement
Installation
Description de l'appareil
Bandeau de commande
Avant la première utilisation
Tableau des programmes
27
29
30
33
33
34
34
Tri et préparation du linge
Utilisation quotidienne
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
Maintenance
35
35
37
37
38
38
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité importantes
Important Pour votre sécurité et pour
garantir une utilisation correcte de
l'appareil, lisez attentivement cette
notice d'utilisation, ainsi que ses
conseils et avertissements, avant
d'installer et d'utiliser l'appareil pour la
première fois. Pour éviter tout risque
d’erreur ou d’accident, veillez à ce que
toute personne qui utilise l'appareil
connaisse bien son fonctionnement et
ses fonctions de sécurité. Conservez
cette notice d'utilisation avec votre
appareil. Si l'appareil doit être vendu
ou cédé à une autre personne,
assurez-vous que la notice d'utilisation
l'accompagne. Le nouvel utilisateur
pourra alors être informé du
fonctionnement de celui-ci et des
avertissements s'y rapportant.
veuillez lire la notice d'utilisation avant
d'utiliser l'appareil.
Consignes générales de sécurité
• Toute modification de l'appareil ou de
ses caractéristiques représente un danger.
• Faites en sorte d'empêcher vos animaux
familiers de s'introduire dans le tambour.
Pour éviter tout risque d'accident, contrôlez l'intérieur du tambour avant chaque
utilisation de l'appareil.
• Les objets, tels que les pièces de monnaie, épingles de sûreté, clous, vis, cailloux ou tout autre objet dur, tranchant,
peuvent provoquer d'importants dégâts
et ne doivent pas être placés dans l'appareil.
• Pour éviter les risques d'incendie dus à
un séchage excessif, n'utilisez pas l'ap-
•
•
•
•
•
•
pareil pour le séchage des articles suivants : coussins, couvertures matelassées et similaires (ces articles accumulent
la chaleur).
Les pièces avec mousse de caoutchouc
(mousse de latex), bonnets de bains, tissus imperméables, articles renforcés en
caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller rembourrés de mousse de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans
un sèche-linge.
Débranchez toujours l'appareil après son
utilisation, nettoyage et entretien.
N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou un dysfonctionnement de l'appareil. Contactez
le service après-vente. Exigez des pièces
de rechange d'origine.
Le linge sale, taché d'huile culinaire,
d'acétone, d'essence, de kérosène, de
produit détachant, de térébenthine, de
cire ou de décapant pour cire doit être lavé à l'eau chaude avec une plus grande
quantité de lessive avant d'être séché
dans le sèche-linge.
Risque d'explosion ! Ne séchez jamais
du linge souillé de solvants inflammables
(essence, alcool dénaturé, fluide de nettoyage à sec et similaire). Ces substances sont volatiles et pourraient causer
une explosion Ne séchez que du linge lavé à l'eau.
Risque d'incendie ! Le linge taché ou
imbibé d'huile végétale ou d'huile culinaire peut être à l'origine d'un incendie et
ne doit pas être placé dans le sèche-linge.
28
• Si le linge a été lavé avec un produit détachant, effectuez un cycle de rinçage
supplémentaire avant de le mettre dans
le sèche-linge.
• Vérifiez que les poches des vêtements à
sécher ne contiennent pas de briquet à
gaz ni d'allumettes
Avertissement Ne mettez jamais à
l'arrêt le sèche-linge avant la fin du
cycle de séchage à moins de sortir
immédiatement tout le linge et de
le déplier pour mieux dissiper la
chaleur. Risque d'incendie !
• Risque d'électrocution !N'utilisez jamais d'appareils à vapeur ou à haute
pression pour nettoyer l'appareil.
• Le cycle de séchage se termine par une
phase sans chauffage (cycle de refroidissement) pour éviter que le linge ne reste
longtemps à haute température et ne subisse des dommages.
• Aérez suffisamment la pièce pour éviter le
reflux de gaz provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles
Installation
• Cet appareil est lourd. Faite attention lors
de son déplacement.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est
pas endommagé. En cas de doute, ne
l'utilisez pas et contactez le service
après-vente.
• L'appareil doit être débridé avant la première utilisation. En cas de non-respect
de cette recommandation, l'appareil ou
les accessoires risquent de subir des
dommages importants. Voir le chapitre
correspondant dans cette notice d'utilisation.
• Si l'installation de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un
électricien qualifié.
• Si l'appareil est placé sur une moquette,
ajustez les pieds afin de permettre à l'air
de circuler librement autour de l'appareil.
• Après avoir installé l'appareil, vérifiez qu'il
n'écrase pas le cordon d'alimentation.
• Si le sèche-linge est placé au-dessus
d'un lave-linge, utilisez le kit de superposition (accessoire en option).
Utilisation
• Ne séchez en machine que les articles
pouvant supporter ce traitement. Suivez
les indications se trouvant sur l'étiquette
de chaque article.
• N'introduisez dans le sèche-linge que du
linge propre.
• Ne surchargez pas l'appareil. Voir le chapitre correspondant dans cette notice
d'utilisation.
• Ne placez pas de linge non essoré dans
le sèche-linge
• Ne séchez pas les articles entrés en contact avec des détachants volatiles. Si de
tels détachants sont utilisés avant le lavage en machine, il faudra attendre que le
produit se soit évaporé avant d'introduire
les articles dans l'appareil.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
pour le débrancher, mais toujours au niveau de la prise.
• N'utilisez jamais le sèche-linge si le cordon d'alimentation, le bandeau de commande, le plan de travail ou la base sont
endommagés et permettent l'accès à
l'intérieur de l'appareil.
• Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.
•
Surface brûlante : Ne touchez pas
l'arrière de l'appareil durant le fonctionnement !
Sécurité enfants
Avertissement
• Risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage (par ex. les films
plastiques, le polystyrène) représentent un danger pour les enfants. Gardez-les hors de leur portée.
• Rangez les détergents en lieu sûr, hors
de la portée des enfants
• Assurez-vous que ni les enfants ni les
animaux domestiques ne pénètrent dans
le tambour.
CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA
TERRE
• L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie). Une prise avec terre
29
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
supplémentaire est requise et doit être
disponible à tout moment.
Cet appareil est prévu pour une alimentation CC 230 V 50 Hz. Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas de
dégât ou de blessure découlant de l'utilisation d'une tension d'alimentation non
adaptée.
N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est abîmé.
Si la fiche principale n'est pas adaptée à
vos prises ou si elle est coupée, pour
quelque raison que ce soit, elle doit être
mise au rebut en toute sécurité et ne doit
pas être insérée dans la prise, ce afin
d'éviter tout risque d'électrocution. Retirez le fusible avant mise au rebut.
Débranchez de la prise avant tout entretien ou nettoyage.
Ne débranchez jamais la fiche de la prise
en tirant sur le cordon, mais en tirant par
la fiche.
La porte risque de chauffer en cours
d'utilisation ; maintenez les enfants éloignés de l'appareil en cours de fonctionnement.
Lors de l'installation du produit, assurezvous que le cordon d'alimentation n'est
ni coincé ni tordu.
Ne touchez pas et ne faites pas fonctionner l'appareil avec les mains mouillées ou
pieds nus.
N'installez pas l'appareil dehors ou dans
un endroit humide. Ne l'exposez pas à la
pluie et à l'humidité.
N'installez pas ce produit près d'une
source de chaleur ou directement exposé
au soleil.
Ne placez aucun objet sur l'appareil en
cours de fonctionnement.
N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il présente
tout autre endommagement.
• L'appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants.
• Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de blessure ou d'endommagement lié à une installation incorrecte.
• Si vous mettez au rebut votre ancien appareil avec un verrou ou dispositif de blocage sur la porte, désactivez-le afin d'éviter que des enfants ne s'y coincent ou ne
s'y enferment..
ATTENTION
• N'utilisez pas le sèche-linge en cas d'utilisation de produits chimiques industriels
pour le nettoyage.
• Respectez la capacité de charge maximale, à savoir 7 kg.
• Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par la moquette.
AVERTISSEMENTS
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
son atelier d'entretien ou un technicien
qualifié afin d'éviter tout danger.
• Cet appareil est prévu pour une utilisation
domestique uniquement et ne doit pas
être utilisé à toute autre fin ou application,
telle qu'un usage non domestique ou en
environnement commercial.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils
sont sans surveillance ou en l'absence
d'instruction d'une personne responsable
qui puisse leur assurer une utilisation de
l'appareil sans danger.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec
l'appareil.
Environnement
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions
optimum.
30
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
Ancien appareil
Avertissement
Débranchez l'appareil s'il ne doit plus être
utilisé. Coupez le cordon d'alimentation au
ras de l'appareil et jetez-le avec la prise.
Neutralisez le dispositif de fermeture de
porte. Vous évitez ainsi que des enfants
s'enferment à l'intérieur de l'appareil et
mettent leur vie en danger.
Matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage respectent l'environnement et sont recyclables. Les éléments en plastique sont identifiés par les sigles >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets
de votre commune.
• Le sèche-linge fonctionne de façon aussi
économique que possible si vous :
– laissez constamment dégagée la grille
d'aération située sur le socle du sèchelinge ;
– respectez les charges indiquées dans
le tableau récapitulatif des programmes ;
– aérez suffisamment la pièce ;
– nettoyez le filtre après chaque cycle de
séchage ;
– essorez suffisamment le linge avant de
le sécher.
La consommation d'énergie dépend de
la vitesse d'essorage qui aura été sélectionnée sur le lave-linge. Plus la vitesse d'essorage du lave-linge est élevée, plus la consommation d'énergie
du sèche-linge sera basse.
Conseils relatifs à l'environnement
• Le sèche-linge rend le linge duveteux et
doux. Il est par conséquent inutile d'utiliser un assouplissant lors du lavage.
Installation
Positionnement de l'appareil
• Par commodité, il est conseillé d'installer
l'appareil près de votre lave-linge.
• Le sèche-linge doit être installé dans un
lieu propre, à l'abri de la poussière.
• L'air doit pouvoir circuler librement tout
autour de l'appareil. N'obstruez pas la
grille d'aération frontale ni les grilles d'entrée d'air à l'arrière de l'appareil.
• Pour limiter au maximum les vibrations et
le bruit pendant le fonctionnement du sèche-linge, installez-le sur une surface robuste et horizontale.
• Après l'installation du sèche-linge, vérifiez
qu'il est bien d'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas d'aplomb, rectifiez en relevant ou en abaissant les
pieds.
• Les pieds ne doivent jamais être retirés.
Veillez à ne pas limiter la circulation de
l'air au sol par des tapis à longs poils,
des morceaux de bois, etc. Cela pourrait
produire une accumulation de chaleur qui
nuirait au fonctionnement de l'appareil.
Important La température de l'air chaud
dégagé par le sèche-linge peut atteindre
60 °C. L'appareil ne doit donc pas être
installé sur des sols non résistants aux
températures élevées.
Pendant le fonctionnement du sèche-linge,
la température ambiante ne doit pas être inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C
pour ne pas compromettre les performances de l'appareil.
Avertissement Si l'appareil doit être
déplacé, transportez-le verticalement.
Avertissement L'appareil ne doit pas
être installé derrière une porte
verrouillable, une porte coulissante ou
une porte dotée d'une charnière.
Assurez-vous qu'il y ait au moins 5 cm
d'espace libre autour de l'appareil.
31
Installation du tuyau d'évacuation
Pour simplifier l'installation, vous disposez
de plusieurs orifices d'évacuation : un à
l'arrière, un à gauche et un à droite. Pour
relier le tuyau à l'appareil, appliquez
d'abord à une extrémité du tuyau la bague
de serrage (A) se trouvant sur l'orifice arrière puis introduisez le tuyau dans l'orifice
d'évacuation choisi. Bouchez les autres orifices à l'aide des caches fournis.
B
Une fois relié au sèche-linge, amenez le
tuyau flexible au point d'évacuation souhaité, en veillant à ce que la longueur totale de
la course soit inférieure à 2 m, et qu'il ne
présente pas plus de deux coudes En ce
qui concerne le conduit, si vous avez décidé d'équiper l'extrémité du tuyau de raccordement sur l'extérieur d'un mur ou
d'une grille, renseignez-vous auprès d'un
magasin de bricolage pour savoir comment
faire et quel matériel utiliser.
A
A
Si le tuyau est long et si l'appareil est placé
dans un local froid, l'humidité risque de se
condenser en eau à l'intérieur du tuyau. Ce
phénomène naturel est inévitable. Pour empêcher que l'eau de condensation ne stagne dans le tuyau ou reflue dans le sèchelinge, percez un petit trou (de 3 mm) au
point le plus bas du tuyau et déposez un
petit récipient dessous. (Voir la figure,
point B.)
Avertissement Il est important que
l'air d'échappement ne soit pas
déchargé dans un tuyau utilisé pour les
fumées d'échappement d'appareils à
combustion de gaz et autres
combustibles.
Remarque : pour éviter tout problème de
condensation, il est essentiel que le sèchelinge soit équipé d'un tuyau flexible qui
32
transporte l'air humide bien au-delà des
meubles de cuisine, de préférence à l'extérieur de cette dernière. Pour empêcher toute surchauffe de l'appareil, il est important
de ne pas bloquer la sortie d'évacuation de
la vapeur. Ainsi, en cas d'installation permanente d'un tuyau sur une paroi extérieure ou un plafond, il faut assurer un débit
d'évacuation d'au moins 150 m3/h. Si le
sèche-linge est installé à proximité de meubles de cuisine, assurez-vous que le tuyau
d'évacuation n'est pas écrasé. Si le tuyau
est partiellement écrasé, l'efficacité du séchage sera réduite, le temps de séchage
plus long et la consommation d'énergie
plus élevée. Si le tuyau est complètement
écrasé, le disjoncteur dont l'appareil est
équipé risque de se déclencher. Pendant le
fonctionnement du sèche-linge, la température ambiante ne doit pas être inférieure à
+5 °C ou supérieure à +35 °C pour ne pas
compromettre les performances de l'appareil.
Branchement électrique
Contrôlez les caractéristiques électriques
de l'appareil (tension d'alimentation, type
de courant, fusibles, etc.) sur la plaque signalétique. La plaque signalétique est située près de la porte (voir le chapitre "Description du produit").
Branchez l'appareil sur une prise avec
terre, conformément aux normes et réglementations en vigueur.
Avertissement Le fabricant décline
toute responsabilité en cas de
dommage ou blessure, suite au
non-respect des consignes de
sécurité sus-mentionnées.
Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué par le service après-vente
de votre magasin vendeur.
Avertissement La prise doit être
facilement accessible après
l'installation de l'appareil.
Réversibilité de la porte
Pour faciliter le chargement ou le déchargement du linge, le sens d'ouverture de la
porte peut être changé de droite à gauche.
Avertissement La réversibilité de la
porte ne doit être effectuée que par un
technicien qualifié.
Contactez le service après-vente. Le service après-vente vous facturera alors l'intervention.
Accessoires spéciaux
Kit de superposition
Un kit de superposition spécial est disponible auprès de
votre revendeur pour
faciliter le montage
du sèche-linge audessus d'un lave-linge à chargement
frontal dont la profondeur est comprise
entre 48 et 60 cm.
Lisez attentivement
la notice fournie avec
le kit.
33
Description de l'appareil
1
7
2
6
5
4
3
1
2
3
4
Bandeau de commande
Filtre à peluches
Pieds réglables
Écrou à œillet
5 Orifices d'évacuation latéraux / orifice
d'évacuation arrière
6 Poignée d'ouverture de la porte
7 Plaque signalétique
Bandeau de commande
1
2
4
tou1 Sélecteur de programme et
che Marche/Arrêt : Vous permet de
3
choisir un séchage chronométrique.
Tournez le sélecteur sur la durée souhaitée.
34
Séchage,
Fin de pro2 Voyants :
gramme,
Filtres.
Touche Départ/Pause : une fois le
3
programme et les options sélectionnés,
appuyez sur cette touche pour lancer le
sèche-linge.
4 Touches de fonction
Avant la première utilisation
Afin d'éliminer d'éventuels résidus de fabrication, essuyez le tambour du sèche-linge
avec un chiffon humide ou effectuez un cy-
cle de séchage de courte durée (30 minutes) de quelques chiffons humides (essorés).
COTON TRÈS SEC
135
6 kg
Séchage complet des textiles épais ou multicouches (par ex. linge en tissu éponge, peignoirs de bain).
COTON SEC
125
6 kg
Séchage complet des textiles épais ou multicouches (par ex. linge en tissu éponge, peignoirs de bain).
COTON PRÊT À
RANGER1)
120
6 kg
Séchage complet des textiles d'une épaisseur
homogène (par ex. linge en tissu éponge, tricots, serviettes).
COTON HUMIDE
110
6 kg
Pour les textiles fins devant être repassés (par
ex. tricots, chemises en coton).
COTON PRÊT À
REPASSER1)
95
6 kg
Pour les textiles fins devant être repassés (par
ex. tricots, chemises en coton).
SYNTHÉTIQUES
TRÈS SEC
55
3 kg
Séchage complet des textiles épais ou multicouches (par ex. pull-overs, linge de lit, linge
de table).
SYNTHÉTIQUES
PRÊT À RANGER1)
45
3 kg
Pour les tissus fins ne nécessitant pas de repassage (par ex. chemises faciles d'entretien,
linge de table, vêtements de bébé, chaussettes, lingerie à baleines ou armatures).
SYNTHÉTIQUES
PRÊT À REPASSER
40
3 kg
Pour les textiles fins devant être repassés (par
ex. tricots, chemises en coton).
JEANS
135
6 kg
Pour les vêtements décontractés tels que les
jeans, les sweats, etc., avec différentes épaisseurs de tissu (par ex. au niveau du poignet,
du col ou des coutures).
1) Conformément à la norme CEI 61121
Utilisation/propriétés
Étiquettes d'entretien
Programmes
Durée
en minutes
(approximative)
charge max.
(poids à sec)
Tableau des programmes
35
Tri et préparation du linge
Tri du linge
• Triez le linge par type de textile :
– Coton/lin pour les programmes de type
.
COTON
– Textiles mixtes et synthétiques pour les
programmes de type SYNTHETIQUES
.
• Tri du linge par type d'étiquette : Description des étiquettes d'entretien :
Séchage en sèche-linge possible en
principe
Séchage à température normale
Séchage à une température réduite
(appuyez sur la touche DÉLICAT
!)
Séchage en sèche-linge non autorisé
Important Ne séchez pas les vêtements
dont l'étiquette ne précise pas qu'ils peuvent aller au sèche-linge.
Cet appareil peut être utilisé pour tout linge
dont l'étiquette indique qu'il peut être mis
au sèche-linge.
• Ne séchez pas les vêtements neufs de
couleur avec du linge de couleur claire.
Les textiles pourraient déteindre.
• Ne séchez pas de lainages ni de bonneterie à l'aide du programme TRÈS SEC.
Ils pourraient rétrécir !
Préparation du linge
• Pour éviter que le linge ne s'emmêle : fermez les fermetures à glissière, boutonnez
les housses de couettes et nouez les
cordons ou les rubans (par exemple,
ceintures de tabliers).
Utilisation quotidienne
Ouverture de la porte et chargement du
linge
1. Ouvrez la porte.
2. Chargez votre linge sans le tasser.
Attention Ne coincez pas de linge
entre la porte et le joint en caoutchouc.
3. Refermez la porte en appuyant fortement.
• Videz les poches. Enlevez toutes les pièces métalliques (trombones, épingles de
sûreté, etc.).
• Retournez sur l'envers les articles doublés (par ex., pour les anoraks avec doublure en coton, la doublure doit être à
l'extérieur). Ces tissus sécheront mieux.
Important Ne surchargez pas l'appareil.
Respectez le volume de chargement
maximal de 6 kg de linge sec.
Poids moyen du linge
peignoir
1 200 g
housse de couette
700 g
chemise de travail
homme
600 g
pyjamas homme
500 g
drap
500 g
nappe
250 g
chemise homme
200 g
chemise de nuit
200 g
taie d'oreiller
200 g
drap de bain
200 g
chemisier
100 g
sous-vêtements femme
100 g
sous-vêtements homme
100 g
serviette
100 g
torchon
100 g
36
quent les différentes phases du programme
en cours :
Séchage,
Anti-Froissage/
Fin.
Sélection du programme
Tournez le sélecteur sur le programme souhaité. Le voyant
Départ/Pause commence à clignoter.
Sélection des fonctions
supplémentaires
6
1
2
5
4
3
Vous pouvez sélectionner les fonctions
complémentaires suivantes :
1.
Délicat
2.
Coton,
Synthétiques
Délicat
Cette touche permet de réduire la température de séchage du linge délicat. Le voyant
correspondant s'allume. Cette option peut
également être utilisée pour un séchage à
durée contrôlée.
Coton,
Synthétiques
Appuyez à plusieurs reprises sur la touche
Textile pour sélectionner l'option souhaitée.
Le voyant correspondant s'allume. Vous
Cycle
avez le choix entre 2 options :
COTON : à utiliser pour le coton ;
SYNTHÉTIQUES : à utiliser pour les articles synthétiques ou délicats.
Départ du programme
Départ/Pause. Le
Appuyez sur la touche
programme démarre. Des voyants indi-
Voyants
Ces voyants indiquent les fonctions suivantes :
•
Voyant Séchage : Ce voyant signale
que l'appareil est en phase de séchage.
•
Voyant Fin de cycle : Ce voyant est allumé à la fin de la phase de refroidissement, pendant la phase anti-froissage et
reste allumé à la fin du programme.
•
Voyant Filtre : Ce voyant s'allume à la
fin du programme pour vous rappeler
que les filtres doivent être nettoyés.
Modification du programme
Pour changer un programme en cours,
vous devez d'abord l'annuler en tournant le
. Sélectionnez ensuite le
sélecteur sur
nouveau programme et appuyez sur la touDépart/Pause.
che
Fin du cycle de séchage / retrait du
linge
Si le linge n'est pas retiré en fin de cycle, le
sèche-linge effectue une phase anti-froissage (durée : 30 minutes maximum).
Le sèche-linge s'arrêtera automatiquement
à la fin de la phase anti-froissage. Les voyFin et
Filtre restent allumés et le
ants
signal sonore retentit pendant 2 minutes.
Tournez le sélecteur de programme sur
pour éteindre l'appareil. Sortez le linge du
tambour et vérifiez que le tambour est vide.
Si vous ne souhaitez pas effectuer un autre
cycle de lavage, fermez le robinet d'arrivée
d'eau. Laissez la porte ouverte pour éviter
la formation de moisissures et l'apparition
de mauvaises odeurs.
Si vous ouvrez puis refermez la porte
,
avant de remettre le sélecteur sur
tous les voyants correspondant aux
phases du programme exécuté s'allument.
Important Nettoyez le filtre après chaque
cycle de séchage.
37
Entretien et nettoyage
Nettoyage du filtre à peluches
Le filtre retient toutes les peluches qui s'accumulent pendant le séchage Pour garantir
le bon fonctionnement du sèche-linge, il est
nécessaire de nettoyer le filtre à peluches
après chaque cycle de séchage
Filtre s'allume pour
Le voyant d'alerte
vous rappeler que vous devez nettoyer le
filtre.
Nettoyage du tambour
Attention N'utilisez pas de produits
abrasifs ou laine d'acier pour nettoyer
le tambour.
Le calcaire contenu dans l'eau ou les
résidus de produits de lavage peuvent
laisser un dépôt à peine visible à l'intérieur du tambour. Dans ce cas, le détecteur d'humidité ne peut plus reconnaître de manière fiable le taux d'humidité. Ce qui peut expliquer que lorsque
vous enlevez le linge, il risque d'être
plus humide que prévu.
Nettoyez l'intérieur et les nervures du
tambour à l'aide d'un détergent doux
et d'un chiffon humide.
Attention N'utilisez jamais votre
sèche-linge avec un filtre à peluches
endommagé.
1. Ouvrez la porte.
2. Le filtre se trouve dans le bas
de la porte. Nettoyez le filtre à
l'aide d'un chiffon humide ou à
la main.
3. Sortez le linge.
Nettoyage du bandeau de commande
et de la carrosserie
Nettoyage de la porte
Nettoyez régulièrement l'intérieur de la porte pour éliminer les peluches. Un parfait
nettoyage est indispensable pour un bon
séchage.
Attention N'utilisez jamais de produits
abrasifs ou caustiques.
Lavez la carrosserie et le bandeau de
commande à l'eau savonneuse. Rincez
et séchez soigneusement.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Dépannage par l'utilisateur
Problème1)
Le sèche-linge ne fonctionne pas.
Résultats de
séchage insatisfaisants.
Cause possible
Solution
Le sèche-linge n'est pas branché électriquement.
Branchez l'appareil. Vérifiez le fusible
dans la boîte à fusibles (installation domestique).
La porte est ouverte.
Fermez la porte.
La touche DÉPART/PAUSE n'est pas
activée.
Appuyez sur la touche DÉPART/PAUSE .
Un programme inapproprié a été sélectionné.
Sélectionnez un programme adéquat. 2)
38
Filtres à peluches obstrués.
Nettoyez les filtres à peluches. 3)
Charge maximale dépassée.
Respectez le volume de charge max.
Grille d'aération obstruée.
Dégagez-la à la base de l'appareil.
Résidus à l'intérieur du tambour.
Nettoyez l'intérieur du tambour.
Trop peu d'espace autour de l'appareil
Assurez-vous qu'il y ait un espace d'au
moins 5 cm autour de l'appareil.
La porte ne
ferme pas.
Les filtres ne sont pas en place.
Installez le filtre fin et/ou enclenchez le
filtre grossier.
Cycle de séchage trop
court
Volume de linge trop petit/linge trop sec
pour le programme sélectionné.
Sélectionnez un programme chronométrique ou un niveau de séchage supérieur (par ex. TRÈS SEC ).
Filtres à peluches obstrués.
Nettoyez les filtres à peluches.
Charge trop volumineuse.
Respectez le volume de charge max.
Linge insuffisamment essoré.
Essorez correctement le linge.
Température ambiante particulièrement
élevée, sans problème au niveau de
l'appareil.
Si possible, réduisez la température de
la pièce.
Cycle de séchage trop
long 4)
1) Éteignez le sèche-linge. Sélectionnez un programme/une durée. Appuyez sur la touche DÉPART/PAUSE .
2) Suivez les recommandations ; reportez-vous au chapitre Présentation des programmes
3) Reportez-vous au chapitre Entretien et nettoyage
4) Remarque : Au bout d'environ 5 heures, le cycle de séchage s'arrête automatiquement (reportez-vous au chapitre
Fin du cycle de séchage).
Caractéristiques techniques
Hauteur x Largeur x Profondeur
85 x 60 x 58 cm
Capacité du tambour
108 l
Profondeur avec porte ouverte
109 cm
Hauteur réglable
1,5 cm
Poids de l'appareil
31,5 kg
Charge maximum
6 kg
Tension
230 V
Fusible nécessaire
10 A
Puissance totale
2200 W
Classe d'efficacité énergétique
C
Consommation d'énergie en kWh/cycle1)
3,3 kWh
Consommation annuelle d’énergie
259 kWh
Type d'utilisation
Domestique
Température ambiante autorisée
+ 5 ° C à + 35 ° C
1) 6 kg de coton, essoré à 1000 tr/min Conformément à la norme EN 61121
Maintenance
En cas d'anomalies de fonctionnement, vérifiez d'abord si vous ne pouvez pas remédier vous-même au dysfonctionnement à
l'aide de la notice d'utilisation (consultez le
chapitre En cas d'anomalie de fonctionnement).
39
Si vous ne parvenez pas à remédier au dysfonctionnement, adressez-vous au service
après-vente ou à l'un de nos partenaires.
Les informations suivantes sont nécessaires
pour pouvoir vous offrir une aide rapide :
– Description du modèle
– Numéro produit (PNC)
– Numéro de série (n° S sur la plaque signalétique collée sur l'appareil - pour trouver son emplacement, voir le Chapitre Description du produit )
– Type d'anomalie
– Éventuellement le message d'erreur affiché par l'appareil.
Afin de disposer des numéros de référence
requis de l'appareil, nous vous conseillons
de les noter ci-dessous :
Description du
modèle :
........................................
PNC :
........................................
N° S :
........................................
Nous vous présentons toutes nos excuses pour les désagréments liés à toute incohérence mineure pouvant apparaître dans ces instructions, et découlant de nos efforts d'amélioration et de développement produit.
KESA ELECTRICALS© U.K
George House George Street
Hull HU1 3AU - ROYAUME-UNI
26 / 07 / 2011
136918770-B-382011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising