Zanussi | TD4212 | User manual | ZANUSSI TD4212 Korisnički priručnik

SUSZARKA BĘBNOWA
SUŠIČKA PRÁDLA
S ODVÉTRÁVÁNÍM
SUŠILICA
SZÁRÍTÓGÉP
SUŠIČKA BIELIZNE
TD 4212
DUAL TEMPERATURE
kg 5
kg 2,5
1000 / 1200
800 / 900
1000 / 1200
65' - 85'
30' - 45'
80' - 100'
55' - 70'
75' - 95'
50' - 65'
TD 4212
650
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
PL
Rozpakowanie: patrz str 7
CZ
Vybalení: viz strana 20
HK
H
SK
125993714
800 / 900
70' - 90'
35' - 50'
Skidanje ambala e: vidi stranicu 34
Kicsomagolás: lásd a 48 oldalon
Vybalenie: pozri str. 61
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ
UPUTE ZA UPORABU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
PL
CZ
HK
H
SK
Szanowny u¿ytkowniku,
Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ t¹ instrukcjê i zwróciæ szczególn¹ uwagê na noty dotycz¹ce bezpieczeñstwa
zawarte na pierwszych stronach.
Zalecane jest przechowywanie poni¿szej instrukcji i przekazanie jej nowemu u¿ytkownikowi.
Uszkodzenia w transporcie
Po rozpakowaniu zaleca siê dok³adne sprawdzenie urz¹dzenia pod k¹tem uszkodzeñ mechanicznych.
Jeœli pojawi¹ siê takowe, nie nale¿y uruchamiaæ urz¹dzenia lecz skontaktowaæ siê z lokalnym
autoryzowanym serwisem.
Pojawiaj¹ce siê w instrukcji symbole maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie:
Trójk¹t ostrzegawczy symbolizuje informacje szczególnie wa¿ne, dotycz¹ce bezpieczeñstwa
lub prawid³owego funkcjonowania urz¹dzenia.
Informacje oznaczone tym znakiem dostarczaj¹ dodatkowych instrukcji i praktycznych wskazówek
w u¿ytkowaniu urz¹dzenia.
Tym symbolem oznaczane s¹ informacje dotycz¹ce ekonomicznych i ekologicznych aspektów
u¿ytkowania urz¹dzenia.
Nasz wk³ad w ochronê œrodowiska:
Instrukcja zosta³a wydrukowana na papierze
ekologicznym
Spis treœci
Konserwacja i czyszczenie ............. 13
Czyszczenie obudowy ...................... 13
Czyszczenie drzwiczek ..................... 13
Czyszczenie filtrów ........................... 13
Utylizacja ................................................. 5
Rady na rzecz ochrony œrodowiska... 5
Opis urz¹dzenia ..................................... 6
POLSKI
Wa¿ne informacje dotycz¹ce
bezpieczeñstwa ..................................... 4
Problemy z dzia³aniem
urz¹dzenia ? .........................................14
Instalacja
Rozpakowanie ........................................ 7
Ustawienie .............................................. 7
Mocowanie wê¿a odprowadzaj¹cego ..... 7
Przy³¹cze elektryczne ............................. 7
Suszarka w zestawie .............................. 7
Monta¿ drzwiczek ................................... 8
Eksploatacja
Panel sterowania .................................... 9
Lista programów ..................................... 10
9
Kolejnoœæ dzia³ania ................................. 11
9
Wskazówki praktyczne ......................... 12
Dane techniczne
WYMIARY:
WysokoϾ
SzerokoϾ
G³êbokoœæ
85 cm
60 cm
58 cm
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Napiêcie
Maks. pobór mocy
Zabezpieczenie min.
220/230 V/50Hz
2200 W
10 A
MAX. WAGA WSADU
Bawe³na, len
Syntetyki
65 kg
2,5 kg
ZU¯YCIE ENERGII
Bawe³na, len
Bawe³na, len
3,3 kWh („do szafy")
2,7 KWh („do prasowania")
Urz¹dzenie to jest wykonane z nastêpuj¹cymi Normami E.E.C.:
- 73/23 EEC of 19.2.73 (Norma Niskiego Napiêcia) z póŸniejszymi zmianami;
- 89/336 EEC of 3.5.89 (Norma Zgodnoœci Elektromagnetycznej) z póŸniejszymi zmianami.
Wa¿ne informacje dotycz¹ce
bezpieczeñstwa
Poni¿sze ostrze¿enia dotycz¹ bezpieczeñstwa u¿ytkowania. Nale¿y uwa¿nie zapoznaæ siê z ich treœci¹ przed
instalacj¹ i pierwszym uruchomieniem urz¹dzenia.
Instalacja
Bezpieczeñstwo ogólne
• Wszelkie prace elektryczne zwi¹zane z instalacj¹
urz¹dzenia powinny byæ przeprowadzone przez
uprawnionego elektryka lub inn¹ kompetentn¹
osobê
• Niedopuszczalne s¹ próby samodzielnego
modyfikowania zakupionego produktu.
• W ¿adnym wypadku nie wolno podejmowaæ
samodzielnych prób reperacji. Naprawy wykonywane
przez niedoœwiadczone osoby mog¹ staæ siê przyczyn¹
urazów lub powa¿nych usterek. W przypadku usterki
kontaktuj siê z lokalnym Centrum Serwisowym Zannusi.
Zawsze domagaj siê oryginalnych czêœci zamiennych
Zanussi.
• Nale¿y dopilnowaæ aby suszarka nie sta³a na
przewodzie zasilaj¹cym
• Jeœli suszarka zostanie usytuowana na miêkkiej
wyk³adzinie nale¿y wyregulowaæ, za pomoc¹ nó¿ek
wysokoœæ miêdzy jej podstaw¹ a pod³o¿em,
w taki sposób aby zapewniæ swobodn¹ cyrkulacjê
powietrza,
Bezpieczeñstwo dzieci
• Dzieci s¹ czêsto nieœwiadome jak niebezpieczne mog¹
byæ dla nich urz¹dzenia elektryczne. Podczas pracy
suszarki, dzieci powinny byæ nadzorowane przez
doros³ych i nie dopuszczane do zabawy urz¹dzeniem.
• Suszarka ta zosta³a zaprojektowana z systemem
odprowadzania pary na zewn¹trz.
Powinna wiêc posiadaæ w³asny system wentylacyjny,
który nie mo¿e byæ pod³¹czony do uk³adów
wentylacyjnych innych urz¹dzeñ.
• Elementy opakowania (np.: woreczki foliowe, styropian)
mog¹ byæ groŸne dla dzieci - niebezpieczeñstwo
uduszenia! Trzymaæ je w miejscu niedostêpnym
dla dzieci.
U¿ytkowanie
• Suszarka przeznaczona jest wy³¹cznie do
u¿ytku domowego. Producent nie ponosi
odpowiedzialnoœci za uszkodzenia wynik³e
z jej niew³aœciwego u¿ytkowania.
• Przed uruchomieniem upewniæ siê czy dziecko lub
zwierzê domowe nie dosta³o siê do bêbna suszarki.
• Przed z³omowaniem suszarki odci¹æ kabel zasilaj¹cy
i zniszczyæ wtyczkê tego kabla (aby uniemo¿liwiæ
ponowne jego wykorzystanie). Wy³amaæ zatrzask
drzwiczek ¿eby uchroniæ bawi¹ce siê dzieci przed
przypadkowym zamkniêciem siê w œrodku urz¹dzenia.
• Po ka¿dym u¿yciu wyci¹gn¹æ wtyczkê
przewodu zasilaj¹cego z gniazdka.
• Mokre, ociekaj¹ce ubrania nie powinny byæ
umieszczane w bêbnie suszarki.
• Niebezpieczeñstwo eksplozji:
Nigdy nie suszyæ ubrañ, które mia³y kontakt
z ³atwopalnymi rozpuszczalnikami (benzyna,
spirytus, p³yny do czyszczenia chemicznego itp.)
gdy¿ mog¹ staæ siê przyczyn¹ eksplozji.
Suszyæ wy³¹cznie rzeczy wyprane w wodzie.
• Upewniæ siê, czy przypadkowo w kieszeniach
garderoby ³adowanej do suszarki nie pozosta³y
zapalniczki gazowe.
• Nie suszyæ p³óciennego lub sportowego obuwia,
gdy¿ mo¿e ono zablokowaæ siê w przestrzeni
miêdzy drzwiczkami a bêbnem, i spowodowaæ
unieruchomienie tego ostatniego.
• Pozostawiæ drzwiczki suszarki nieco uchylone
jeœli nie jest ona u¿ytkowana. Pozwoli to zwiêkszyæ
¿ywotnoœæ uszczelki.
• Czyœciæ filtr zatrzymuj¹cy zanieczyszczenia,
powsta³e w wyniku mechacenia siê tkanin po ka¿dym
suszeniu. ¯eby zapobiec ryzyku po¿aru, nie u¿ywaæ
urz¹dzenia z uszkodzonym filtrem lub bez filtru.
• Nie dopuszczaæ do gromadzenia siê zanieczyszczeñ
wokó³ suszarki.
4
Utylizacja
Materia³y oznaczone tym symbolem
wane.
• Urz¹dzenie
s¹ odzyski-
Oznacza to, ¿e mog¹ byæ one powtórnie przetworzone
jeœli zostan¹ w³aœciwie posegregowane i umieszczone
w odpowiednich kontenerach.
Likwidacjê starego urz¹dzenia nale¿y zleciæ
upowa¿nionym jednostkom utylizacyjnym.
Przyczyñmy siê do utrzymania czystoœci
w swoim kraju.
POLSKI
• Elementy pakowe
Rady na rzecz ochrony œrodowiska.
Dla oszczêdnoœci energii i pomocy w ochronie œrodowiska zaleca siê postêpowanie wed³ug poni¿szych
wskazówek:
• Nale¿y staraæ siê przy suszeniu wykorzystywaæ
maksymaln¹ ³adownoœæ bêbna, suszenie ma³ych
iloœci jest nieekonomiczne.
• Dla wykorzystania maksymalnej ³adownoœci bêbna,
pranie które ma byæ dok³adnie wysuszone
(„do szafy"), mo¿e byæ suszone razem z rzeczam
i przeznaczonymi do prasowania , nale¿y wtedy
wybraæ program „do prasowania", wyj¹æ rzeczy
przeznaczone do prasowania po zakoñczeniu
programu a nastêpnie dokoñczyæ suszenia
pozosta³ych rzeczy.
• Nale¿y zawsze ³adowaæ pranie dobrze odwirowane.
Im wy¿sze obroty wirowania, tym ni¿sze zu¿ycie
energii i krótszy czas suszenia.
• Czyœciæ regularnie filtry aby unikn¹æ nadmiernego
• Nie nale¿y nadmiernie suszyæ prania, unika siê wtedy czasu suszenia i wysokiego zu¿ycia energii.
• Wietrzyæ dobrze pomieszczenie. Podczas suszenia
pofa³dowañ i oszczêdza energiê.
temperatura w pomieszczeniu nie powinna
Wybieramy program suszenia wed³ug rodzaju prania
przekraczaæ +35oC.
i wymaganego stopnia suchoœci.
5
Opis urz¹dzenia
1. Panel sterowania
2. Filtry zanieczyszczeñ
3. Etykieta znamionowa
4. Regulowane stopki
5. Boczne wyloty kana³ów wentylacyjnych
6. Pierœcieñ osadczy
7. Tylny wylot kana³u wentylacyjnego
6
Instalacja
Nie wolno usuwaæ nó¿ek na których stoi urz¹dzenie.
Rozpakowanie
Nie wolno ograniczaæ przeœwitu pomiêdzy
podstaw¹ urz¹dzenia a pod³og¹ przez uk³adanie
grubych dywanów, wyk³adzin, drewnianych
listew itp. Mo¿e to staæ siê przyczyn¹ wzrostu
temperatury i negatywnie wp³yn¹æ na poprawne
dzia³anie suszarki.
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania urz¹dzenia
wyci¹gnij rêkaw foliowy ze styropianow¹ kszta³tk¹.
Wa¿ne
Podczas pracy suszarki temperatura pomieszczenia,
w którym siê ona znajduje, nie mo¿e przekraczaæ
o
+35 C, poniewa¿ mo¿e to wp³yn¹æ ujemnie
na jej pracê.
Mocowanie wê¿a odprowadzaj¹cego
Ustawienie
Dla wygody u¿ytkowników, zaleca siê aby suszarka
ustawiona by³a w pobli¿u pralki. Podczas suszenia,
urz¹dzenie bêdzie emitowaæ pewn¹ iloœæ ciep³a
i bardzo wilgotnego powietrza, które powinny byæ
usuwane z pomieszczenia mo¿liwie szybko aby
zapobiec skraplaniu. W idealnie wietrzonym pomieszczeniu lub blisko otwartego okna,
odprowadzanie gor¹cej pary mo¿e przebiegaæ
w sposób naturalny.
Na ogó³, lepiej jest jednak odprowadzaæ parê na
zewn¹trz przy u¿yciu elastycznego wê¿a o œrednicy
100mm, dostarczanego razem z suszark¹;
umieszczaj¹c wylot wê¿a tymczasowo w otwartym
oknie lub mocuj¹c go na sta³e w kratce wentylacyjnej
umiejscowionej na œcianie lub oknie.
Suszarka musi byæ zainstalowana w czystym miejscu,
gdzie nie ma mo¿liwoœci gromadzenia siê kurzu lub
innych zanieczyszczeñ.
Nale¿y upewniæ siê czy w pobli¿u szczelin wentylacyjnych na panelu tylnym nie znalaz³y siê materia³y,
które mog³yby staæ siê przyczyn¹ ich zablokowania
(np. papier, szmatki itp.)
Aby zminimalizowaæ poziom wibracji i ha³asu
pracuj¹cej suszarki, powinno siê j¹ umiejscowiæ na
twardej, poziomej powierzchni.
Po ustawieniu suszarki na sta³ym miejscu nale¿y j¹
wypoziomowaæ ( u¿ywaj¹c poziomicy). Ewentualnych
korekt dokonaæ mo¿na przez regulacjê nó¿ek
w podstawie.
Dla uproszczenia instalacji, mo¿liwy jest wybór
otworu wentylacyjnego: jeden znajduje siê z ty³u,
dwa pozosta³e na bocznych œciankach.
W celu pod³¹czenia wê¿a nale¿y wyj¹æ ko³nierz (A),
wyci¹gaj¹c go z otworu wylotowego na panelu
tylnym, przykrêciæ go do wêza, po czym wcisn¹æ
go mocno w ¿¹danym otworze.
Nie u¿ywane kana³y wentylacyjne powinny byæ
zakryte specjalnymi pokrywkami z zatrzaskiem,
dostarczanymi razem z urz¹dzeniem.
Porada: Jeœli w¹¿ odprowadzaj¹cy jest za d³ugi
i temperatura pomieszczenia jest niska, para mo¿e
skraplaæ siê wewn¹trz wê¿a. Jest to naturalne
zjawisko nie do unikniêcia. Aby zapobiec zaleganiu
wody w wê¿u lub cofaniu siê jej do suszarki wskazane
jest wywiercenie ma³ego otworu (o œrednicy ok. 3mm)
w najni¿szej dolnej czêœci wê¿a i umieszczenie pod
nim ma³ego pojemniczka (patrz obrazek, punkt B).
7
POLSKI
Ostrze¿enie!
Uprzednio przymocowany do suszarki w¹¿
wentylacyjny nale¿y przeci¹gn¹æ do po¿¹danego
punktu wyjœciowego, upewniaj¹c siê, ¿e jego
ca³kowita d³ugoœæ jest mniejsza ni¿ 2 m i nie ma
na nim wiêcej ni¿ dwóch wygiêæ.
Kratka wentylacyjna wraz z osprzêtem,
do samodzielnego monta¿u w œcianie lub oknie,
powinna byæ dostêpna w dobrych sklepach
z materia³ami budowlanymi, ³¹cznie ze
wskazówkami instalacyjnymi.
Przy³¹cze elektryczne
Urz¹dzenie przystosowane jest do zasilania pr¹dem
jednofazowym 220-230 V, o czêstotliwoœci 50 Hz
Nale¿y sprawdziæ czy domowa instalacja elektryczna
bêdzie mog³a byæ obci¹¿ona dodatkowym poborem
mocy dla maksymalnego obci¹¿enia suszarki,
który wynosi ~ 2,2 kW.
Gniazdko, do którego bêdzie pod³¹czona suszarka,
musi mieæ uziemienie zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami.
Nie nale¿y pod³¹czaæ wê¿a wentylacyjnego, np.: do wyci¹gu kuchenki lub
przewodu kominowego lub kana³u
dymowego s³u¿¹cego do odprowadzania
spalin z urz¹dzeñ grzewczych itp.
Producent nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za uszkodzenia lub urazy
wynik³e z niedostosowania siê do
powy¿szych wymogów zabezpieczeñ.
Suszarka w zestawie
Mo¿liwe jest ustawienie suszarki na pralce przy u¿yciu
dodatkowych elementów monta¿owych, dostêpnych
u dostawcy.
¯eby unikn¹æ problemów skraplania siê pary
w pomieszczeniu, niezbêdne jest wyprowadzenie
wê¿a przymocowanego do suszarki przynajmniej
poza czêœæ kuchenn¹, zalecane jest wyprowadzenie
ca³kowicie na zewn¹trz pomieszczenia kuchennego.
¯eby zapobiec przegrzaniu siê urz¹dzenia,
wydostaj¹ca siê gor¹ca para powinna mieæ
swobodny przep³yw.
Dlatego te¿ przy sta³ym zamocowaniu wê¿a
odprowadzaj¹cego do kana³u wentylacyjnego,
nale¿y mieæ pewnoœæ ¿e jego zdolnoœci przep³ywu
nie s¹ mniejsze ni¿ 150 m3/h.
Jeœli suszarka ustawiona jest blisko urz¹dzeñ
kuchennych, nale¿y upewniæ siê, czy rura
wentylacyjna nie zosta³a przypadkowo
zgnieciona. Jeœli nast¹pi³o jej czêœciowe
zgniecenie to wynikiem tego bêdzie obni¿enie
efektywnoœci suszenia, co spowoduje wyd³u¿enie
czasu suszenia i zu¿ycia energii.
Jeœli w¹¿ jest ca³kowicie zgnieciony,
to zabezpieczenia, w które jest wyposa¿ona
suszarka mog¹ zadzia³aæ.
Monta¿ drzwiczek
Dla u³atwienia ³adowania i roz³adowywania prania
istnieje mo¿liwoœæ zmiany po³o¿enia drzwiczek
(lewe/prawe)
Zmiana ta mo¿e byæ wykonana jedynie przez
wykwalifikowany personel.
Skontaktuj siê z najbli¿szym Centrum Serwisowym
Zanussi.
8
Eksploatacja
POLSKI
Panel sterowania
1 Lista programów
5 Pokrêt³o wyboru czasu suszenia
S³u¿y do wyboru w³aœciwego czasu suszenia.
Na pokrêtle programatora uwzglêdnione s¹ dwa cykle
suszenia, jeden do 150 min. przy normalnej
temperaturze dla rzeczy bawe³nianych i lnianych,
drugi do 100 min. przy obni¿onej temperaturze
dla tkanin syntetycznych.
Aby ustawiæ odpowiedni czas suszenia, obróciæ pokrêt³o
programatora, zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
dopóki ¿¹dany znacznik czasu nie pokryje siê
z pionowym znacznikiem na panelu kontrolnym.
Nigdy nie nale¿y obracaæ pokrêt³a w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Przy wyborze czasu suszenia nale¿y uwzglêdniæ
zawart¹ w nim 10 min. fazê sch³adzania
(pozycja
na pokrêtle).
Faza ta nie powinna byæ skracana, zatrzymywana
lub pomijana, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ oparzenia
skóry przy roz³adowywaniu bêbna lub zniszczenia
suszonych ubrañ.
2 Przycisk Obni¿ona
Temperatura
Wcisn¹æ przycisk ¿eby zredukowaæ temperaturê
przy suszeniu delikatnych ubrañ bawe³nianych
i lnianych.W tym przypadku powinno siê wybraæ
d³u¿szy czas suszenia.
Przy wyborze programu dla syntetyków
temperatura redukowana jest automatycznie
dlatego te¿ u¿ycie tej funkcji staje siê zbêdne.
3 Przycisk Start
Po wybraniu odpowiedniego programu nale¿y
wcisn¹æ ten przycisk aby rozpocz¹æ suszenie.
Jeœli drzwiczki zosta³y otwarte podczas suszenia,
nale¿y ponownie, po uprzednim ich zamkniêciu,
wcisn¹æ przycisk w celu kontynuacji programu.
4 Lampka kontrolna
Lampka zaczyna œwieciæ w momencie rozpoczêcia
suszenia i gaœnie po jego zakoñczeniu
(pokrêt³o programatora w pozycji „ “)
lub w przypadku otwarcia drzwiczek.
Dodatkowe suszenie
Jeœli po zakoñczeniu programu pranie jest nadal
wilgotne, ustawiæ dodatkowy czas suszenia
(pamiêtaj¹c o wliczeniu czasu sch³adzania)
9
Czasy suszenia
Tkaniny bawe³niane i lniane
Pokrêt³o programatora: zakres do 150 min.
Wymagany stopieñ suchoœci
Stopieñ odwirowania
rpm
IloϾ wsadu
kg
Czas suszenia
min.
„Do szafy”
„Do prasowania”
35-50
Syntetyki
Pokrêt³o programatora: zakres do 100 min.
Wymagany stopieñ suchoœci
Stopieñ odwirowania
rpm
IloϾ wsadu
kg
Czas suszenia
min.
„Do szafy”
„Do prasowania”
Nigdy nie nale¿y prze³adowywaæ bêbna (np. przez umieszczanie du¿ych ko³der lub koców)
Pranie musi byæ odpowiednio odwirowane w pralce przed umieszczeniem w suszarce (min 500
800 obr/min)
Przy wyborze czasu suszenia nale¿y wzi¹æ pod uwagê nastêpuj¹ce czynniki:
-rodzaj ubrañ
-wagê ubrañ
-stopieñ odwirowania przed suszeniem
Podane w tabeli czasy suszenia s¹ orientacyjne. W trakcie u¿ytkowania suszarki nabior¹ Pañstwo
doœwiadczenia, które pozwoli okreœliæ wymagany czas suszenia dla Waszych potrzeb.
Nie nale¿y rozpoczynaæ suszenia przez wybór najd³u¿szego cyklu pracy. Lepiej jest osi¹gn¹æ ¿¹dan¹
suchoœæ prania przez stopniowe wyd³u¿anie czasu suszenia.
W przypadku suszenia wsadu mieszanego (np. rzeczy bawe³niane oraz syntetyczne) nale¿y wybraæ czas
dla najdelikatniejszych tkanin i zwiêkszyæ go o 10 min.
10
Kolejnoœæ dzia³ania
4. Uruchomienie suszarki
Nale¿y wcisn¹æ przycisk START
, lampka
kontrolna zacznie siê œwieciæ i urz¹dzenie
rozpocznie pracê.
1. Za³adunek prania
Po otwarciu drzwiczek, nale¿y ³adowaæ rzeczy
pojedynczo, wstrz¹saj¹c je uprzednio, tak by by³y
luŸno u³o¿one wewn¹trz bêbna, a nastêpnie
zamkn¹æ drzwiczki.
Sprawdziæ czy pranie nie zaczepi³o siê miêdzy
drzwiczkami a filtrem.
5. Zakoñczenie suszenia
Urz¹dzenie wy³¹cza siê automatycznie. Pokrêt³o
programatora jest wtedy w po³o¿eniu „
“, lampka
kontrolna gaœnie.
Jeœli pranie jest wci¹¿ za wilgotne, mo¿na wybraæ
dodatkowy czas suszenia, pamiêtaj¹c, ¿e ostatnie
10 min. programu to faza ch³odzenia wsadu.
2. Wcisn¹æ przycisk
jeœli potrzeba.
,
Nale¿y czyœciæ filtry po ka¿dym suszeniu
(patrz str. 13).
Zapewni to w³aœciwe funkcjonowanie urz¹dzenia.
3. Wybór czasu suszenia
Nale¿y obróciæ pokrêt³o programatora w kierunku
ruchu wskazówek zegara wybieraj¹c ¿¹dany czas,
w zakresie wy¿szej lub ni¿szej temperatury,
w zale¿noœci od rodzaju prania.
11
POLSKI
Przy pierwszym uruchomieniu urz¹dzenia wskazane
jest umieszczenie w bêbnie kilku wilgotnych œcierek
i w³¹czenie suszarki na oko³o 20 min. Zapewni to
usuniêcie ewentualnych zabrudzeñ i kurzu
z powierzchni bêbna.
Wskazówki praktyczne
• Nale¿y staraæ siê przy suszeniu wykorzystywaæ
maksymaln¹ ³adownoœæ bêbna, suszenie ma³ych
iloœci jest nieekonomiczne.
Dla informacji, w tabeli podana jest przeciêtna
waga niektórych pranych rzeczy
• Unikaæ suszenia ciemnych ubrañ z jasnymi
puszystymi tkaninami mog¹cymi pozostawiæ
na nich nalot.
Przeœcierad³o
• Delikatne rzeczy, np. koszule te¿ powinny byæ
pokrótce odwirowane przed suszeniem
(w zale¿noœci od odpornoœci na wygniecenie,
w przybli¿eniu 30s. lub przez u¿ycie krótkiego
programu wirowania jeœli w takowy wyposa¿ona
jest pralka)
Obrus
Œcierka
Serwetka
Rêcznik
Szlafrok k¹pielowy
Koszula mêska
Poszewka
Pi¿ama
Koszula nocna
• Nigdy nie nale¿y suszyæ:
szczególnie delikatnych rzeczy jak: firany,
produkty we³niane, jedwabne, tkaniny
wykoñczone metalowymi niæmi, poñczochy;
odzie¿y i rzeczy o du¿ych wymiarach
jak: kurtki, koce, ko³dry, œpiwory, pierzyny
lub wyrobów zawieraj¹cych g¹bkê lub
podobne materia³y.
• Zawsze przestrzegaæ zaleceñ podanych na
metkach odzie¿y:
mo¿na suszyæ w suszarce
suszenie normalne (wy¿sza temperatura)
• Pranie musi byæ dok³adnie odwirowane przed
suszeniem.
• Dzianiny (dziana bielizna) mog¹ siê nieznacznie
skurczyæ podczas suszenia. Nie nale¿y nadmiernie
suszyæ tego typu rzeczy. Zalecane jest uwzglêdnienie
kurczliwoœci tych ubrañ przy ich zakupie.
• Mo¿liwe jest suszenie rzeczy uprzednio krochmalonych.
Jednak¿e, dla osi¹gniêcia po¿¹danego efektu dla
krochmalonych tkanin, nale¿y wybraæ program
„do prasowania". Aby usun¹æ pozosta³oœci z krochmalu
po suszeniu, trzeba przeczyœciæ wewnêtrzn¹
powierzchniê bêbna wilgotn¹ œciereczk¹ a nastêpnie
wytrzeæ j¹ do sucha.
• Aby zapobiec elektryzowaniu siê tkanin syntetycznych
w procesie suszenia, nale¿y je praæ je z dodatkiem
p³ynu zmiêkczaj¹cego albo u¿ywaæ specjalnego
œrodka zmiêkczaj¹cego, przeznaczonego
dla suszarek.
• Opró¿niæ bêben suszarki jeœli proces suszenia zosta³
zakoñczony
• Jeœli pojedyncze rzeczy s¹ nadal wilgotne po suszeniu,
zalecane jest u¿ycie dodatkowego czasu suszenia,
ale nie krótszego ni¿ 20 min.
Bêdzie to niezbêdne szczególnie dla wielowarstwowych
czêœci ubrañ (np. ko³nierzyki, kieszenie, itp.)
suszenie delikatne (obni¿ona temperatura)
nie suszyæ w suszarce
• Nale¿y pozapinaæ poœciel aby zapobiec dostania
siê do jej wnêtrza mniejszych rzeczy w trakcie
suszenia oraz zatrzasn¹æ klipsy, zamkn¹æ
suwaki, haczyki, zawi¹zaæ paski i tasiemki aby
unikn¹æ ewentualnego ich zapl¹tania.
• Segregowaæ pranie wed³ug typu i wymaganego
stopnia suchoœci
• Nie nale¿y nadmiernie suszyæ prania, unika siê
wtedy pofa³dowañ i oszczêdza energiê
12
Przed rozpoczêciem jakichkolwiek prac
konserwacyjnych lub porz¹dkowych nale¿y
wyci¹gn¹æ wtyczkê urz¹dzenia z kontaktu.
Czyszczenie obudowy
Jeœli trzeba filtry mog¹ byæ czyszczone pod bie¿¹c¹
wod¹ przy u¿yciu szczotki. W tym wypadku nale¿y
wyj¹æ filtr jak przedstawiono na rysunku
(zaczep mo¿e byæ umieszczony z lewej
b¹dŸ z prawej strony filtru)
U¿ywaæ wy³¹cznie wody z myd³em, po czym
dok³adnie wysuszyæ.
Wa¿ne: nie u¿ywaæ denaturatu, rozpuszczalników
lub podobnych œrodków.
Czyszczenie drzwiczek
Czyœciæ okresowo wewnêtrzn¹ czêœæ drzwiczek
w obrêbie uszczelek w celu usuniêcia zanieczyszczeñ.
Dok³adne ich oczyszczenie zapewni prawid³owy
proces suszenia.
Czyszczenie filtrów
Prawid³owe funkcjonowanie suszarki zale¿y w du¿ej
mierze od czystoœci filtrów.
Filtry gromadz¹ wszystkie zanieczyszczenia
powsta³e w procesie suszenia, dlatego te¿ musz¹
byæ czyszczone po ka¿dym cyklu, przed
roz³adowaniem bêbna, za pomoc¹ wilgotnej
œciereczki.
Filtr szufladkowy w wewnêtrznej czêœci drzwiczek
musi byæ wyjêty a nastêpnie oczyszczony.
Nie nale¿y siê niepokoiæ du¿¹ iloœci¹ zanieczyszczeñ
(k³aczki, puch). Nie jest to spowodowane nadmiernym
wycieraniem siê odzie¿y w suszarce.
Wszystkie prane tkaniny zawieraj¹ drobne
zanieczyszczenia, które w przypadku suszenia
na powietrzu s¹ niezauwa¿alne.
W suszarce zanieczyszczenia te gromadz¹ siê
po prostu na filtrach.
13
POLSKI
Konserwacja i czyszczenie
Problemy z dzia³aniem urz¹dzenia?
Przed skontaktowaniem siê z miejscowym Centrum Serwisowym Zanussi, nale¿y sprawdziæ co nastêpuje:
Problem
Mo¿liwa przyczyna
• Drzwiczki s¹ otwarte
• Wtyczka nie jest umieszczona w gniazdku
• Nie ma pr¹du w gniazdku
• Nie zosta³ wybrany program
• Nie zosta³ wciœniêty przycisk „start"
• Suszarka nie pracuje
• Filtry s¹ zanieczyszczone
• Wybrano zbyt krótki czas suszenia
• Wybrany program jest nieodpowiedni do rodzaju
prania
• Pranie nie zosta³o w³aœciwie odwirowane
• Zosta³a wybrana funkcja
obni¿onej temp.
• Nadmierna waga wsadu
• Suszarka jest niew³aœciwie zainstalowana
• Suszarka nie suszy w³aœciwie
Jeœli po sprawdzeniu powy¿szych punktów, wada
pozosta³a, nale¿y skontaktowaæ siê lokalnym
Centrum Serwisowym Zanussi, podaj¹c typ modelu
oraz numer seryjny urz¹dzenia.
Informacje te znajduj¹ siê na etykiecie znamionowej
(patrz obrazek na str. 6)
14
15
23
5
16
17
18
19
CZSKY
21
22
35-50
800
23
24
25
26
27
28
29
HRVATSKI
31
41
32
41
41
41
32
42
33
34
34
34
35
36
36
36
37
37
38
39
40
5
30
31
HRVATSKI
32
33
HRVATSKI
34
35
HRVATSKI
36
37
HRVATSKI
110
70
50
800
HRVATSKI
40
41
HRVATSKI
42
Kedves Vásárló!
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Használati útmutatóban leírtakat és feltétlenül tartsa
be a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat.
Tartsa a Használati útmutatót biztonságos helyen, hogy mindig elérhetõ legyen, ha valamilyen
információra van szüksége.
Ha a készüléktõl valamilyen ok miatt megválik, akkor adja át ezt az útmutatót is az új tulajdonosnak,
hogy õ is tisztában legyen a biztonsági és mûködési tudnivalókkal.
Szállitási Sérülés
Kicsomagolás után gondosan vizsgálja meg a készüléket, hogy nem érte-e valamilyen sérülés.
Ha kétsége van, akkor semmilyen körülmények között se helyezze üzembe a készüléket, hanem
forduljon a jótállási jegyben megjelölt szervizhez. Ha a sérülést észlel, akkor a szállítást
végzõhöz forduljon.
Útmutatás a Használati útmutató olvasásához
A következõ szimbólumok a szöveges részeknél találhatók,
hogy a fontos dolgokra felhívják az Ön figyelmét.
Ez a szimbólum a praktikus tanácsokra hívja fel a figyelmet, amelyek
a készülék használatakor fontosak.
A környezetvédelmi szimbólummal jelzett fejezetek a gazdaságos használat
és a környezet védelme miatt fontosak.
43
MAGYAR
A figyelmeztetõ háromszöggel jelzett részeknél különösen fontos biztonsági,
vagy a megfelelõ mûködést garantáló tudnivalók találhatók.
Tartalomjegyzék
Fontos biztonsági tudnivalók..............45
A környezet védelme érdekében ....... 46
Környezetvédelmi javaslatok ............. 46
A készülék bemutatása ...................... 47
Üzembe helyezés ................................
Kicsomagolás.......................................
Vízszintbe állítás ..................................
A kivezetõ csõ csatlakoztatása ............
Az ajtó nyitásiránya .............................
Elektromos csatlakoztatás ...................
48
48
48
48
49
49
Használat............................................. 50
Kezelõpanel ......................................... 50
Szárítási idõk ....................................... 51
Szárítási folyamat .................................52
Hasznos tanácsok ................................ 53
Ápolás és tisztítás .............................. 54
Külsõ tisztítás ....................................... 54
Az ajtó tisztítása ................................... 54
A szûrõk tisztítása ................................ 54
Egyszerû üzemzavarok ..................... 55
MÛSZAKI ADATOK
A háztartási elektromos szárítógépek energiafelhasználásának ismérveirõl való tájékoztatásról
szóló 78/1999. (XII.22.) GM rendelet alapján
5
Fontos Biztonsági Tudnivalók
45
A Környezet Védelme Érdekében
Környezetvédelmi Javaslatok
46
A Készülék Bemutatása
MAGYAR
1. Kezelõpanel
2. Bolyh-szûrõk
3. Adattábla
4. Állítható lábak
5. Oldalsó szellõzõ kivezetés
6. Gallér
7. Hátsó szellõzõ kivezetés
47
Üzembe helyezés
48
49
Használat
50
90
50
800
51
52
Ápolás és Tisztítás
125993712_SK.qxp
2004-03-18
15:05
Page 56
Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
tento návod na používanie si, prosím, pozorne prečítajte. Osobitnú pozornosť venujte bezpečnostným
pokynom na prvých stranách.
Návod na používanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli použiť aj v budúcnosti. V prípade zmeny
majiteľa spotrebiča odovzdajte návod na používanie ďalšiemu užívateľovi.
Poškodenie počas prepravy
Po vybalení skontrolujte, či spotrebič počas prepravy neutrpel škody. V prípade pochybností spotrebič
nezapájajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je
priložený.
Týmto návodom na používanie vás budú sprevádzať nasledujúce symboly:
Symbolom výstražného trojuholníka sú zdôraznené pokyny, ktoré sú dôležité pre vašu bezpečnosť a
pre funkčnosť spotrebiča. Bezpodmienečne ich dodržiavajte.
Tento symbol vás upozorní na doplňujúce informácie k obsluhe a praktickému použitiu spotrebiča.
Touto značkou sú označené tipy a upozornenia pre hospodárne a ekologické používanie spotrebiča.
Prispievame k ochrane životného prostredia:
používame recyklovaný papier.
56
125993712_SK.qxp
2004-03-18
15:05
Page 57
Obsah
Dôležité bezpečnostné informácie....58
Ošetrovanie a čistenie ....................67
Čistenie zvonka ............................................67
Likvidácia ................................................59
Čistenie dvierok ............................................67
Čistenie filtrov ..............................................67
Tipy pre ekologickú prevádzku
Opis spotrebiča
..59
V prípade poruchy?
..........................68
..................................60
Inštalácia ................................................61
Vybalenie......................................................61
Umiestnenie ................................................61
Inštalácia ventilačnej hadice ..........................61
Zapojenie do elektrickej siete ........................62
Inštalácia vežovej zostavy ..............................62
Zmena smeru otvárania dvierok......................62
Používanie ..............................................63
Ovládací panel ..............................................63
Doba sušenia ................................................64
Pracovný postup ..........................................65
SLOVENSKY
Užitočné rady................................................66
Technické údaje
ROZMERY:
výška
šírka
hĺbka
85 cm
60 cm
58 cm
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE:
MAXIMÁLNY PRÍKON:
MINIMÁLNA POISTKA:
220/230 V/50 Hz
2200 W
10 A
MAXIMÁLNA KAPACITA:
bavlna, ľan
syntetický materiál
5 kg
2.5 kg
SPOTREBA:
bavlna, ľan
bavlna, ľan
3.3 kWh (5 kg na uskladnenie)
2.7 kWh (5 kg na žehlenie)
Tento spotrebič zodpovedá nasledujúcim smerniciam EU:
73/23/EHS z 19.2.1973 Smernica o elektrických zariadeniach určených na používanie v rámci
určitých limitov napätia nízkom napätí, vrátane nasledujúcich úprav;
89/336/EHS z 3.5.1989 Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu, vrátane nasledujúcich
úprav.
57
125993712_SK.qxp
2004-03-18
15:05
Page 58
Dôležité bezpečnostné informácie
Tieto pokyny si z bezpečnostných dôvodov prečítajte ešte pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča.
Inštalácia
Všeobecne
• Akékoľvek práce súvisiace so zapojením
spotrebiča do elektrickej siete smie vykonať
výlučne kvalifikovaný elektrikár alebo iná
kompetentná osoba.
• Je nebezpečné upravovať alebo pozmeňovať
spotrebič a jeho vlastnosti.
• Za žiadnych okolností sa nepokúšajte spotrebič
opravovať samostatne. Opravy spotrebiča smie
vykonávať výlučne autorizované servisné
stredisko. Neodborné zásahy predstavujú pre
užívateľa značné nebezpečenstvo. V prípade
poruchy sa preto vždy obráťte na autorizované
servisné stredisko. Zoznam autorizovaných
servisných stredísk je priložený.
• Dbajte na to, aby spotrebič nestál na elektrickom
kábli.
• Ak spotrebič umiestnite na podlahu s kobercom,
nastavte nožičky tak, aby mohol pod sušičkou
voľne cirkulovať vzduch.
• Táto ventilačná sušička je určená na odvádzanie
použitého vzduchu do voľného ovzdušia. Mala by
mať k dispozícii vlastný ventilačný systém, ktorý
by nemal byť napojený na iný ventilačný systém
iného spotrebiča.
Bezpečnosť detí
• Deti si často nie sú vedomé nebezpečenstva,
ktoré im hrozí pri manipulácii s elektrickými
spotrebičmi. Počas prevádzky nenechávajte
spotrebič bez dozoru a nedovoľte deťom, aby sa s
ním hrali.
Používanie
• Tento spotrebič je určený len na používanie v
domácnosti. Výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené nesprávnou obsluhou alebo
používaním na nevhodné účely.
• Obalový materiál (napr. plastové vrecká a fólie,
polystyrén a pod.) môžu byť pre deti nebezpečné.
Pri neopatrnosti hrozí nebezpečenstvo udusenia.
Obalový materiál preto odstráňte z dosahu detí.
• Po každom použití spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
• Postarajte sa o to, aby do sušičky nevliezli deti
alebo domáce zvieratá.
• V sušičke nesušte mokré odevy, z ktorých kvapká
voda.
• Pred definitívnym vyradením z prevádzky
spotrebič odpojte od elektrickej siete, odrežte
prívodný kábel so zástrčkou a odstráňte ho.
Mechanizmus uzatvárania dvierok poškoďte tak,
aby sa už dvierka nedali zatvoriť, a aby v spotrebiči
nemohli uviaznuť hrajúce sa deti.
• Nebezpečenstvo výbuchu: V sušičke nesušte
odevy, ktoré došli do kontaktu s horľavými látkami
a rozpúšťadlami (benzín, denaturovaný lieh,
prostriedky na chemické čistenie a podobne).
Tieto látky sú prchavé a môžu spôsobiť výbuch
spotrebiča. V sušičke sušte len odevy vyprané vo
vode.
• Vždy sa ubezpečte, že ste vo vrecku odevov
určených na sušenie nedopatrením nezabudli
zapaľovač.
• V sušičke nesušte plátenú a športovú obuv,
pretože by sa mohla dostať medzi dvierka a
bubon a zablokovať ho.
• Keď spotrebič nepoužívate, nechajte dvierka
mierne pootvorené, aby ste tak šetrili ich
tesnenie.
• Filter na vlákna vyčistite po každom použití.
Sušičku nepoužívajte bez filtrov alebo s
poškodenými filtrami.
• Dbajte na to, aby sa uvoľnené vlákna neusádzali v
sušičke.
58
125993712_SK.qxp
2004-03-18
15:05
Page 59
Likvidácia
• Obalový materiál
Materiály označené
recyklovateľné.
symbolom
• Starý spotrebič
sú
Nezabúdajte na svoje životné prostredie!
Vyradený spotrebič odovzdajte v špecializovanej
zberni odpadu.Potrebné informácie vám poskytne
miestny úrad.
To znamená, že by ste ich mali hodiť do príslušnej
zbernej nádoby, aby mohli byť recyklované a
opätovne použité.
Tipy pre ekologickú prevádzku
• Vždy sa snažte využiť plnú kapacitu sušičky,
pretože sušenie malého množstva bielizne je
spravidla nehospodárne.
• Do sušičky dávajte vždy len poriadne vyžmýkanú,
resp. odstredenú bielizeň. Čím je rýchlosť
odstreďovania bielizne vyššia, tým menej energie
a času si sušenie vyžaduje.
• Filtre spotrebiča pravidelne čistite, aby ste sa
vyhli zbytočne dlhému trvaniu sušenia a
nadmernej spotrebe elektrickej energie.
• Miestnosť, v ktorej sa nachádza sušička, dobre
vyvetrajte. Izbová teplota v tejto miestnosti by
počas prevádzky spotrebiča nemala presiahnuť
+35°C.
• Bielizeň nesušte zbytočne dlho, aby ste zabránili
pokrčeniu a ušetrili energiu. Zvolený program
sušenia by mal zodpovedať druhu bielizne a
požadovanému stupňu vysušenia.
59
SLOVENSKY
• Aby ste využili plnú kapacitu sušičky, môžete sušiť
naraz bielizeň určenú na uskladnenie a bielizeň
určenú na žehlenie. Postupujte takto: bielizeň
vložte do sušičky, zvoľte program pre bielizeň
určenú na žehlenie, po skončení programu túto
bielizeň vyberte a potom sušenie dokončite s
bielizňou určenou na uskladnenie.
V záujme úspory energie a ochrany životného
prostredia vám odporúčame dodržiavať
nasledujúce pokyny:
125993712_SK.qxp
2004-03-18
15:05
Page 60
Opis spotrebiča
01 Ovládací panel
02 Filtre na vlákna
TD 4212
03 Typový štítok
DUAL
04 Nastaviteľné nožičky
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
1
TURE
TEMPERA
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
2
3
2
4
05 Bočné ventilačné otvory
06 Matica
07 Zadný ventilačný otvor
7
60
5
6
125993712_SK.qxp
2004-03-18
15:05
Page 61
Inštalácia
Upozornenie!
Vybalenie
Pred prvým použitím zo spotrebiča vyberte
plastovú fóliu a polystyrénovú výplň.
P0046
Nožičky sa nesmú odstraňovať.
Voľný priestor pod sušičkou musí zostať voľný,
preto pod sušičku nedávajte vysoké koberce,
kusy dreva a podobne. Mohlo by to viesť k
akumulácii tepla a zhoršeniu prevádzky
spotrebiča.
Dôležité upozornenie
Počas prevádzky spotrebiča nesmie teplota v
príslušnej miestnosti presiahnuť 35°C, pretože by to
mohlo negatívne ovplyvniť výkon spotrebiča.
P1106
Umiestnenie
V záujme zjednodušenia inštalácie je sušička
vybavená až troma ventilačnými otvormi: jeden je
vzadu, dva sú po stranách.
Ventilačnú hadicu môžete zapojiť do ktoréhokoľvek
ventilačného otvoru. Vytiahnite maticu (A), ktorá sa
nachádza v zadnom ventilačnom otvore,
naskrutkujte ju na ventilačnú hadicu a zasuňte ju do
zvoleného ventilačného otvoru.
Nevyužité ventilačné otvory treba utesniť
priloženými špeciálnymi krytmi.
A
P1028
V záujme redukcie vibrácií a hluku na minimum
umiestnite sušičku na pevnú a rovnú podložku.
Keď sušičku umiestnite na definitívne miesto,
skontrolujte pomocou vodováhy, či stojí úplne rovno.
V prípade potreby nastavte nožičky tak, aby bol
spotrebič úplne vyrovnaný.
61
A
P1027
SLOVENSKY
Inštalácia ventilačnej hadice
V záujme vášho pohodlia odporúčame sušičku
umiestniť v blízkosti práčky.
Počas sušenia spotrebič vypúšťa určité množstvo
teplého a veľmi vlhkého vzduchu, ktorý treba z
miestnosti vyvetrať podľa možností čo najskôr, aby
nedošlo ku kondenzácii. V mimoriadne dobre
vetranej miestnosti alebo v blízkosti otvoreného okna
dochádza ku kondenzácii prirodzene.
Vo všeobecnosti sa viac odporúča odvádzať vzduch
zo sušičky prostredníctvom priloženej flexibilnej
hadice s dĺžkou 100 cm do voľného ovzdušia.
Koncovku hadice môžete umiestniť dočasne do
otvoreného okna alebo pripevniť natrvalo na vetraciu
mriežku, inštalovanú vo vonkajšej stene alebo na
okne.
Sušičku treba inštalovať na čistom mieste, kde sa
neusadzuje špina.
Dbajte na to, aby sa v blízkosti nasávacích otvorov v
zadnej časti spotrebiča nenachádzali žiadne
predmety a bariéry (napr. papiere, handry, závesy
atď.).
125993712_SK.qxp
2004-03-18
15:05
Page 62
Dbajte na to, aby nebola ventilačná hadica
stlačená, pretože v takomto prípade sa
redukuje výkon spotrebiča. Čas žehlenia sa
tým môže predĺžiť a zvýši sa aj spotreba
elektrickej energie.
Ak je ventilačná hadica úplne stlačená, aktivuje
sa ochranný systém, ktorým je sušička
vybavená.
Tip: Ak je hadica dlhá a teplota v miestnosti nízka,
môže sa vlhkosť vo vnútri hadice vyzrážať. Ide o
bežný fyzikálny jav. Aby ste sa vyhli tomu, že voda
zostane v hadici, alebo natečie späť do sušičky,
odporúčame prevŕtať v najnižšej časti hadice malý
otvor (s priemerom 3 mm) a pod otvor umiestniť
malú nádobu na zachytávanie kondenzátu (pozri
obrázok, bod B).
Zapojenie do elektrickej siete
Spotrebič je určený na zapojenie do elektrickej
siete s napätím 220230 V, jednofázovým prúdom a
frekvenciou 50 Hz.
P1056
Pred zapojením skontrolujte, či je vaša domáca
elektrická inštalácia dimenzovaná pre maximálne
požadované zaťaženie (2,2 kW), pričom treba brať
do úvahy aj ostatné spotrebiče.
B
Sušičku zapojte do uzemnenej zásuvky v súlade s
platnými predpismi a smernicami.
Po pripojení hadice ku sušičke vedťe hadicu k
plánovanému miestu vývodu vzduchu. Celková
dĺžka hadice by nemala presiahnuť 2,5 m. Hadica
by mala byť ohnutá najviac v dvoch miestach. Ak ste
sa rozhodli pre vývod vzduchu cez vonkajšiu stenu
alebo ventilačnú mriežku, v dobre zásobovanej
predajni so stavebným tovarom nájdete potrebné
montážne zariadenie.
Výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené nerešpektovaním vyššie
uvedených pokynov.
Inštalácia vežovej zostavy
Ventilačná hadica nesmie byť pripojená
na komín, šachtu alebo potrubie, ktoré
slúži na odvádzanie vzduchu z iného
spotrebiča (napr. odsávača pár) alebo
otvoreného ohniska.
U vášho dodávateľa alebo v zákazníckom centre si
môžete objednať špeciálnu sadu, ktorá umožňuje
inštaláciu sušičky na práčku v takzvanej vežovej
zostave.
P1107
P0055
Zmena smeru otvárania dvierok
Ak ste sušičku umiestnili do kuchyne a chcete sa
vyhnúť problémom s kondenzáciou, treba nechať
vzduch odvádzať mimo kuchynského nábytku
prostredníctvom flexibilnej hadice. Optimálne je
odvádzanie vzduchu von z kuchyne.
V záujme zjednodušenia vkladania a vyberania
bielizne môžete nechať smer otvárania dvierok
zmeniť.
Tento zásah smie však vykonávať výlučne
kvalifikovaný odborník.
Je dôležité, aby vývod vzduchu z ventilačnej hadice
nebol zablokovaný. V opačnom prípade môže dôjsť
k prehriatiu spotrebiča. Ak na odvádzanie vzduchu
použijete trvalú hadicu inštalovanú do vonkajšej
steny alebo stropu, treba zabezpečiť kapacitu
odvádzania vzduchu aspoň 150 m3/h.
V prípade potreby sa preto obráťte na autorizované
servisné stredisko. Zoznam autorizovaných
servisných stredísk je priložený.
62
125993712_SK.qxp
2004-03-18
15:05
Page 63
Používanie
Ovládací panel
DUAL TEMPERATURE
kg 5
kg 2,5
800 / 900
1000 / 1200
800 / 900
1000 / 1200
80' - 100'
40' - 55'
75' - 95'
35' - 50'
95' - 115'
60' - 75'
90' - 110'
55' - 70'
TD 4212
650
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
A U T O R E V E R S E
2 3
4
5
1 Prehľad programov
5 Ovládač doby sušenia
Pomôže vám pri voľbe správneho programu
sušenia.
Ovládač doby sušenia obsahuje dva základné
programy. Jeden s vysokou teplotou a maximálnou
dobou sušenia 150 minút. Tento program je vhodný
na bavlnu a ľan. Druhý program s nižšou teplotou a
maximálnou nastaviteľnou dobou sušenia 100
minút je vhodný predovšetkým na syntetické
materiály.
2 Tlačidlo pre nízku teplotu
Toto tlačidlo stlačte vtedy, keď hodláte sušiť jemnú
bielizeň pri nízkej teplote, predovšetkým jemnú
bavlnu a ľan. V takomto prípade nastavte dlhšiu
dobu sušenia.
Pri programoch na sušenie syntetického materiálu
je teplota nižšia automaticky, preto nie je nutné
stlačiť toto tlačidlo.
Požadovanú teplotu nastavte otočením ovládača
doprava, v smere hodinových ručičiek, na
požadovaný symbol sušenia.
NIKDY sa nepokúšajte otáčať ovládačom doľava
(proti smeru hodinových ručičiek). Majte na pamäti,
že posledných 10 minút nastaveného času trvá fáza
ochladzovania, ktorou sa predchádza nadmernému
pokrčeniu bielizne (ovládač v polohe
).
Túto fázu programu nie je možné skrátiť, vynechať
alebo zastaviť, pretože by mohlo dôjsť k obareniu
alebo poškodeniu bielizne.
3 Tlačidlo Štart
Po zvolení doby sušenia treba sušičku zapnúť
stlačením tohto tlačidla.
Ak počas prebiehajúceho programu otvoríte dvierka
spotrebiča, po opätovnom zatvorení treba stlačiť
tlačidlo Štart, aby program pokračoval tam, kde
prestal.
Prídavné sušenie
Ak je bielizeň stále vlhká, nastavte dodatočné
krátke sušenie. Majte na pamäti, že posledných 10
minút nastaveného času trvá fáza ochladzovania,
ktorou sa predchádza nadmernému pokrčeniu
bielizne.
4 Svetelný ukazovateľ prevádzky
Rozsvieti sa po spustení spotrebiča a zhasne po
otvorení dvierok spotrebiča alebo skončení cyklu
(ovládač je v polohe “O”).
63
SLOVENSKY
1
125993712_SK.qxp
2004-03-18
15:06
Page 64
Doba sušenia
Bavlna a ľan
Ovládač: maximálna doba sušenia 150 minút
Požadovaný stupeň
vysušenia
Rýchlosť odstreďovania
(ot./min)
Na uskladnenie
800/900
1000/1200
Na žehlenie
800/900
1000/1200
Maximálne množstvo
bielizne (kg)
Doba sušenia
(min)
5
2.5
5
2.5
5
2.5
095115
06075
090110
05570
080100
04055
5
2.5
07595
03550
Maximálne množstvo
bielizne (kg)
Doba sušenia
(min)
2.5
5060
1
3035
0.5
2530
2.5
4050
Syntetický materiál
Ovládač: maximálna doba sušenia 100 minút
Požadovaný stupeň
vysušenia
Na uskladnenie
Na žehlenie
Rýchlosť odstreďovania
(ot./min)
650
650
Bubon nikdy neprepĺňajte (v sušičke nesušte napr. paplóny).
Bielizeň treba pred vložením do sušičky odstrediť v práčke minimálne pri 500
800 otáčkach za minútu.
Trvanie sušenia závisí od:
• druhu bielizne
• množstva bielizne
• stupňa odstredenia pred sušením
• požadovaného stupňa vysušenia.
Uvedené údaje sú len informatívne. Len na základe nadobudnutých skúseností a praxe zistíte optimálne
parametre sušenia bielizne.
Pri hľadaní vhodnej doby sušenia nezvoľte hneď maximálnu dobu sušenia a najvyššiu teplotu. Vhodnejšie je
začínať od kratšieho časového intervalu a postupne tento čas zvyšovať na optimálnu hodnotu.
Pri sušení odevov z rozličných materiálov (napr. bavlna a odolné syntetické materiály) zvoľte vždy dobu
sušenia podľa najcitlivejšieho kusu a pridajte 10 minút.
64
125993712_SK.qxp
2004-03-18
15:06
Page 65
4.
Pracovný postup
Pred prvým použitím spotrebiča odporúčame vložiť
do sušičky niekoľko čistých vlhkých handričiek a
nechať ich sušiť 20 minút.
V úplne novej sušičke sa môže nachádzať prach.
1.
Zapnite sušičku
Stlačte tlačidlo Štart
, Svetelný ukazovateľ
prevádzky sa rozsvieti a sušička začne pracovať.
Naplnenie sušičky
Otvorte dvierka sušičky.
Bielizeň vytraste a vložte ju do bubna.
Zatvorte dvierka sušičky. Dbajte na to, aby sa
bielizeň nezachytila medzi filtrom a dvierkami.
5.
Po skončení sušenia
Sušička sa po skončení sušenia automaticky
zastaví. Ovládač sa nachádza v polohe “O”, a
svetelný ukazovateľ prevádzky nesvieti.
P1108
P1104
Po každom cykle sušenia treba vyčistiť filtre
(pozri str. 67).
Čisté filtre sú nevyhnutným predpokladom pre
bezchybnú funkčnosť sušičky.
2.
V prípade potreby stlačte
tlačidlo
3.
Nastavte dobu sušenia
Ovládač otočte doprava, v smere hodinových
ručičiek, a podľa druhu bielizne nastavte
požadovanú polohu, ktorá zodpovedá buď
programu s nízkou alebo vysokou teplotou.
100
M0045S
65
SLOVENSKY
Ak je bielizeň stále vlhká, nastavte dodatočné
krátke sušenie. Majte na pamäti, že posledných 10
minút nastaveného času trvá fáza ochladzovania,
ktorou sa predchádza nadmernému pokrčeniu
bielizne.
125993712_SK.qxp
2004-03-18
15:06
Page 66
• Nesušte spolu tmavé odevy a svetlé textílie, ktoré
púšťajú vlákna, ako napr. uteráky. Uvoľnené
vlákna by sa mohli lepiť na tmavé odevy.
Užitočné rady
• Snažte sa využívať vždy plnú kapacitu sušičky.
Pri menších množstvách je prevádzka sušičky
vždy nehospodárna. Pre vašu informáciu
uvádzame priemerné hmotnosti niektorých
bežných kusov bielizne.
Plachta
• Pred sušením treba krátko odstrediť aj
nenáročnú bielizeň, (napr. košele). Na
odstreďovanie zvoľte na vašej práčke vhodný
program podľa krčivosti bielizne s trvaním
približne 30 sekúnd alebo špeciálny krátky
odstreďovací program pre nenáročnú bielizeň.
700 1000 g
Obrus
400 500 g
Utierka
70 120 g
Plátený obrúsok
50 100 g
Malý froté uterák
150 250 g
Župan
• Pred sušením treba bielizeň dôkladne odstrediť.
• Úpletové textílie (úpletová spodná bielizeň) sa
počas sušenia môžu mierne zraziť. Tieto druhy
bielizne nesušte pridlho. Pri kúpe novej bielizne
myslite na to, že sa trochu zrazí, a kupujte o niečo
väčšiu veľkosť.
• V sušičke môžete sušiť aj naškrobenú bielizeň. Ak
však chcete zachovať požadovaný naškrobený
efekt, zvoľte program pre bielizeň určenú na
žehlenie. Po skončení programu z bubna
odstráňte zvyšky škrobu. Vnútro bubna najprv
vytrite vlhkou handričkou, a potom ho suchou
handričkou vytrite dosucha.
1000 1500 g
Pánska košeľa
200 300 g
Obliečka na vankúš
100 200 g
Pánska pyžama
400 500 g
• Aby ste sa vyhli tvorbe statického náboja, použite
pri praní aviváž, alebo pri sušení špeciálnu aviváž
pre sušičky.
Dámska nočná košeľa
200 250 g
• Po skončení sušenia bielizeň zo spotrebiča
vyberte.
• Ak sú niektoré odevy ešte stále vlhké, nastavte
dodatočný program s trvaním minimálne 30
minút. Dodatočné sušenie si vyžadujú obyčajne
viacvrstvové časti odevov (goliere, vrecká a pod.).
• V sušičke nesušte nasledujúce druhy odevov:
Mimoriadne chúlostivé textílie a materiály, ako sú
napr. záclony, vlna, hodváb, textílie s kovovým
lemom, nylonové pančuchové nohavice, objemné
kusy odevov (vetrovky, prikrývky, deky, paplóny,
spacie vaky, páperové paplóny a akékoľvek kusy,
ktoré obsahujú molitan a podobne).
• Vždy sa riaďte pokynmi výrobcu na štítkoch odevov:
môžete sušiť v sušičke
normálne sušenie (vysoká teplota)
šetrné sušenie (nízka teplota)
nesušte v sušičke
• Obliečky na vankúše a paplóny zapnite, aby sa do
nich nedostali menšie kusy bielizne. Na odevoch
pozapínajte gombíky, zipsy, cvoky a pod.,
zaviažte opasky a šnúrky.
• Bielizeň roztrieďte podľa druhu a požadovaného
stupňa vysušenia.
• Bielizeň nesušte zbytočne dlho, aby ste zabránili
pokrčeniu a ušetrili energiu.
66
125993712_SK.qxp
2004-03-18
15:06
Page 67
Ošetrovanie a čistenie
Pred ošetrovaním a čistením spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
V prípade potreby môžete filtre vyčistiť pod tečúcou
vodou pomocou kefy. Filter vyberte podľa pokynov
na obrázku (príchytka môže byť umiestnená vpravo
alebo vľavo).
Čistenie zvonka
Na čistenie spotrebiča zvonka použite len mydlo a
vodu, a potom spotrebič vytrite dosucha.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
Dôležité upozornenie: Na čistenie nepoužívajte
denaturovaný lieh, rozpúšťadlá alebo podobné
prostriedky.
Čistenie dvierok
P1112
Vnútornú stranu dvierok čistite pravidelne, aby ste z
tesnenia okolo filtra odstránili uvoľnené vlákna.
Pravidelné čistenie je predpokladom pre
bezproblémovú prevádzku spotrebiča.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
SLOVENSKY
P1109
Čistenie filtrov
Vaša sušička bude pracovať správne len s čistými
filtrami.
Filtre zachytávajú vlákna, ktoré sa z bielizne
uvoľňujú počas sušenia. Filtre treba čistiť po
každom programe, ešte pred vybratím bielizne,
pomocou vlhkej handričky.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
P1110
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
P1111
Filter na vnútornej strane dvierok treba pred
čistením odstrániť.
Neznepokojujte sa ohľadne množstva vlákien.
Nesúvisí to s nadmerným opotrebovávaním bielizne
počas sušenia. Všetky druhy textílií uvoľňujú pri
sušení vlákna, avšak na vzduchu to nie je také
zreteľné. V bubnovej sušičke sa vlákna jednoducho
zachytávajú vo filtroch.
67
125993712_SK.qxp
2004-03-18
15:06
Page 68
V prípade poruchy?
Skôr, ako sa obrátite na autorizované servisné stredisko, prečítajte si túto kapitolu.
Problém
Možná príčina
• Dvierka sú otvorené.
• Sušička nefunguje:
• Zástrčka spotrebiča nie je zapojená do elektrickej
zásuvky.
• Ide o prerušenie dodávky elektrickej energie.
• Sušička nie je správne nastavená.
• Nestlačili ste tlačidlo Štart
.
• Nastavili ste príliš krátky čas sušenia.
• Sušička nesuší dostatočne:
• Filtre sú upchaté.
• Zvolený program nezodpovedá danej bielizni.
• Bielizeň nie je dostatočne odstredená.
• Stlačili ste tlačidlo pre nízku teplotu
• Do sušičky ste vložili priveľa bielizne.
• Sušička nie je správne inštalovaná.
Ak ste všetko skontrolovali a porucha naďalej
pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné
stredisko. Zoznam autorizovaných servisných
stredísk je priložený.
Kompetentnému servisnému technikovi udajte
model a sériové číslo spotrebiča.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku sušičky
(pozri obrázok na strane 60).
Záručné podmienky
Electrolux Slovakia, divízia Domáce spotrebiče,
poskytuje na výrobky 2ročnú záruku. Viac
informácií o záruke nájdete na priloženom
záručnom liste.
Dovozca:
ELECTROLUX DOMÁCE SPOTREBIČE SK
ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
tel.: 02/4333 9757, 4333 1585
fax: 02/434 11072
servis: 02/4333 9745
zákaznícke centrum: 02/4333 4322 (55)
Vaše otázky nám môžete zaslať na emailovú adresu:
volne.stojace.spotrebice@electrolux.sk
zakaznicke.centrum@electrolux.sk
Internet:
www.zanussi.sk
68
.
125993712_SK.qxp
2004-03-18
15:06
Page 70
Download PDF

advertising