Zanussi | ZTA240 | User manual | ZANUSSI ZTA240 Használati utasítás

HU
Használati útmutató
ZTA 240
Tartalomjegyzék
Fontos biztonsági tudnivalók _ _ _ _ _ _ _
Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kezelőpanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Az első használat előtt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A ruhanemű szétválogatása és
előkészítése _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programtáblázat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
5
5
5
6
8
Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Mit tegyek, ha ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
A készülék beállításai _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Műszaki adatok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Környezet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Szerviz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
A változtatások jogát fenntartjuk
Fontos biztonsági tudnivalók
Fontos Saját biztonsága és a helyes
használat biztosítása érdekében a készülék
üzembe helyezése és első használata előtt
olvassa át figyelmesen ezt a használati
útmutatót, beleértve a tippeket és
figyelmeztetéseket is. A szükségtelen hibák
és balesetek elkerülése érdekében fontos
annak biztosítása, hogy mindenki, aki a
készüléket használja, jól ismerje annak
működését és biztonságos használatát.
Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és ha
a készüléket elajándékozza vagy eladja, az
útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak
teljes élettartamán keresztül mindenki, aki
használja, megfelelő információkkal
rendelkezzen annak használatát és
biztonságát illetően.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jel‐
lemzőket vagy megkísérelni a termék bár‐
milyen módon történő módosítását.
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt
csökkent fizikai vagy értelmi képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismere‐
tek híján lévő személyek (beleértve a gyer‐
mekeket is) használhassák, hacsak a biz‐
tonságukért felelős személy nem biztosít
számukra felügyeletet és útmutatást a ké‐
szülék használatára vonatkozóan.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne ke‐
rüljenek a mosógép dobjába. Ennek elke‐
rülése érdekében, kérjük, használat előtt
ellenőrizze le a dobot.
2
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék,
biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy
más kemény, éles anyagok komoly káro‐
kat okozhatnak, és nem szabad azokat a
gépbe tenni.
• A túlzott szárítás által okozott tűzveszély
elkerülése érdekében ne használja a ké‐
szüléket a következők szárítására: Pár‐
nák, paplanok és hasonló darabok (ezek
felhalmozzák a hőt).
• Olyan darabokat, mint habszivacs, (latex‐
hab) zuhanysapkák, vízálló textíliák, gu‐
mírozott ruhadarabok vagy habszivacs da‐
rabokkal kitömött párnák, tilos a szárító‐
gépben szárítani.
• Használat, tisztítás és karbantartás után
mindig húzza ki a dugót a konnektorból.
• Semmilyen körülmények között ne kísérel‐
je meg saját maga megjavítani a készülé‐
ket. A szakszerűtlen beavatkozás szemé‐
lyi sérülést vagy komoly működési problé‐
mákat okozhat. Forduljon szakszervizhez.
Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatré‐
szek felhasználásához.
• Az olyan anyagokkal szennyezett ruhada‐
rabokat, mint étolaj, aceton, benzin, kero‐
zin, folteltávolítók, terpentin, viasz és vi‐
aszeltávolítók, meleg vízben ki kell mosni
extra mennyiségű mosószer használatá‐
val, mielőtt szárítógépben szárítaná.
• Robbanásveszély: Soha ne szárítson szá‐
rítógépben olyan ruhadarabokat, ame‐
lyekre gyúlékony oldószer (benzin, metil‐
alkoholok, szárazon tisztító folyadékok és
hasonlók) került. Mivel ezek az anyagok il‐
lékonyak, robbanást okozhatnak. Csak
vízben kimosott ruhákat szárítson a gép‐
ben.
• Tűzveszély: a növényi olajjal vagy főzőo‐
lajjal befröcskölt vagy átitatott darabok tűz‐
veszélyesek, ezért nem helyezhetők be a
szárítógépbe.
• Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolító‐
val mosta ki, még egyszer le kell futtatnia
egy öblítőprogramot, mielőtt a szárítógép‐
be helyezné azokat.
• Kérjük, győződjön meg arról, hogy nem
maradt-e véletlenül gázöngyújtó vagy gyu‐
fa a készülékbe betölteni kívánt ruhadara‐
bok zsebeiben
Vigyázat Soha ne állítsa le a gépi szá‐
rítást a szárítási ciklus befejeződése
előtt, hacsak nem tudja az összes darabot
gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő
eltávozzon. Tűzveszély!
• Áramütés veszélye! Ne fecskendezzen
vízsugarat a készülék alá.
• A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés
nélkül történik (hűtési ciklus) annak bizto‐
sítása érdekében, hogy a ruhadarabok
olyan hőmérsékleten maradjanak, amely
mellett biztosan nem fognak károsodni.
• Gondoskodjon a készüléknek helyt adó
helyiség megfelelő szellőzéséről, hogy el‐
kerülje a más tüzelőanyagokat elégető ké‐
szülékekből (beleértve a nyílt tüzet is)
származó gázok visszaáramlását.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körülte‐
kintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem
sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne he‐
lyezze működésbe, hanem forduljon a
szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanya‐
got és szállítási rögzítőcsavart el kell távo‐
•
•
•
•
•
lítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gép‐
ben vagy a berendezési tárgyakban, ha
ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói ké‐
zikönyv vonatkozó fejezetét.
A készülék üzembe helyezéséhez szük‐
séges minden villanyszerelési munkát
szakképzett villanyszerelőnek vagy kom‐
petens személynek kell elvégeznie.
Ügyelni kell, hogy a készüléket ne tegye rá
a hálózati kábelre.
Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy
állítsa be a lábakat, hogy a levegő sza‐
badon áramoljon.
A készülék üzembe helyezése után ellen‐
őrizze, hogy az ne nyomja az elektromos
tápvezetéket és/vagy a befolyócsövet, il‐
letve ne álljon azokon.
Ha szárítógépet helyez a mosógép tetejé‐
re, kötelezően használnia kell a rögzítő‐
készletet (külön rendelhető tartozék).
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra ter‐
vezték. Ne használja más célra, mint amire
való.
• Csak gépi szárításra alkalmas termékeket
szárítson. Kövesse az egyes ruhaneműn
feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a
szárítógépben.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a felhasz‐
nálói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
• Olyan ruhadarabokat nem szabad a szá‐
rítógépbe tenni, amelyből csöpög a víz.
• Ne szárítson a gépben olyan ruhadarabo‐
kat, amelyek illékony benzintermékekkel
érintkeztek. Amennyiben illékony tisztító‐
folyadékokat használt, ügyelni kell arra,
hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarab‐
ból, mielőtt a gépbe helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem
magánál a dugónál fogva húzza ki az alj‐
zatból.
3
• Soha ne használja a szárítógépet, ha a
hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a mun‐
kafelület vagy a lábazat oly módon sérült,
hogy a szárítógép belseje szabadon hoz‐
záférhető.
• A textilöblítőket vagy hasonló készítmé‐
nyeket a textilöblítőkhöz adott utasítások‐
nak megfelelően kell használni.
• Figyelem - Forró felület : Ne érintse meg
az ajtóvilágítás burkolatának felületét,
amikor a világítás be van kapcsolva. 1)
•
Forró felület: Ne érintse meg a készü‐
lék hátlapját üzemelés közben!
• Gondoskodni kell a gyermekek felügyele‐
téről annak biztosítása érdekében, hogy
ne játsszanak a készülékkel.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia,
polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyer‐
mekek számára. Fulladásveszély áll fenn!
Tartsa azokat távol a gyermekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől
és tartsa biztonságos helyen.
• Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy gyer‐
mekek ne kerüljenek a mosógép dobjába.
Gyermekbiztonság
• Ezt a mosógépet nem arra szánták, hogy
kisgyermekek vagy fogyatékkal élő sze‐
mélyek felügyelet nélkül használják.
Termékleírás
1
2
3
7
6
4
5
1
2
3
4
Kezelőpanel
Ajtó
Szöszszűrő
Adattábla
5 Szabályozható lábak
6 Oldalsó szellőzőnyílások/ hátsó szellőző‐
nyílások
7 Szorítógyűrű
1) Csak belső dobvilágítással ellátott szárítógépek esetén.
4
Kezelőpanel
1
1 Programgomb és "O" - KI kapcsoló
2 Funkciógombok
3 Funkcióállapot jelzőfény
- SZÁRÍTÁS jelzőfény
2
3
4
- BEFEJEZVE jelzőfény
- KÉRJÜK, TISZTÍTSA KI A SZŰRŐT.
jelzőfény
4 START SZÜNETELTETVE
gomb
Az első használat előtt
Ha el kívánja távolítani a gyártás közben ke‐
letkezett esetleges maradványokat, törölje le
a szárítódobot nedves ruhával, vagy futtas‐
son le nedves ruhákkal egy rövid (kb. 30
perc) szárító ciklust a gépben.
A ruhanemű szétválogatása és előkészítése
Szétválogatás
• Szétválogatás az anyag fajtája szerint:
– Pamut/vászon a PAMUT
program‐
csoportban található programokhoz.
– Kevertszálas és műszálas anyagok a
program‐
KÖNNYEN KEZELHETŐ
csoportban található programokhoz.
• Szétválogatás a kezelési címke szerint: A
kezelési címke jelentése:
A szárítógépben történő szárítás
elvben lehetséges
Szárítás normál hőmérsékleten
Szárítás csökkentett hőmérsékle‐
ten (nyomja meg a KÍMÉLŐ
gombot!)
A szárítógépben történő szárítás
nem lehetséges
Fontos Ne helyezzen a készülékbe semmi‐
lyen olyan nedves ruhát, amelynek kezelési
címkéjén nincs az feltüntetve, hogy szárító‐
gépben történő szárításra alkalmas.
A készülékbe minden olyan nedves ruha
esetében használható, amelynek kezelési
címkéjén fel van tüntetve, hogy szárítógép‐
ben történő szárításra alkalmas.
• Ne szárítson együtt új, színes textíliákat
enyhén színezett, használt darabokkal.
Lehetséges, hogy a textíliák színei enged‐
nek.
• Ne szárítson pamutjersey és kötött dara‐
bokat EXTRA SZÁRAZ programmal. Le‐
hetséges, hogy a ruhadarabok összemen‐
nek!
A ruhanemű előkészítése
5
• A ruhanemű összegubancolódásának
megelőzése érdekében: A cipzárakat húz‐
za fel, gombolja be a huzatokat, és kösse
össze a laza zsinegeket és szalagokat (pl.
kötényekét).
• Ürítse ki a zsebeket. Távolítsa el a fém
elemet (gemkapcsok, biztosítótűk stb.).
• Fordítsa ki a kétrétegű szövetekből készült
darabokat (pl. pamutvászon hálózsákok, a
pamutréteg legyen legkívül). Ezek a szö‐
vetek ezután jobban száradnak.
Anyag fajtája
Tömeg
Paplanhuzat
700 g
Lepedő
500 g
Párnahuzat
200 g
Terítő
250 g
Frottírtörülköző
200 g
Konyharuha
100 g
Hálóing
200 g
Fontos Ne töltse túl a készüléket. Vegye
figyelembe a max. 6 kg töltetmennyiséget.
Női alsónemű
100 g
Férfimunkaköpeny
600 g
A ruhaneműk súlya
Férfimunkaköpeny
200 g
Férfipizsama
500 g
Alsóing
100 g
Alsónadrág
100 g
Anyag fajtája
Tömeg
Fürdőköpeny
1200 g
Terítő
100 g
Alkalmazás/tulajdonságok
PAMUT
EXT‐
RA SZÁRAZ
135
6 kg
Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. frot‐
tírtörlők, fürdőköpenyek alapos megszárítá‐
sa.
PAMUT
ERŐ‐
SEN SZÁRAZ
125
6 kg
Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. frot‐
tírtörlők, fürdőköpenyek alapos megszárítá‐
sa.
6
Kezelés jelző
Programok
Idő
percben
(megkö‐
zelítő)
max. töltet (száraz állapotban mért súly)
Programtáblázat
max. töltet (száraz állapotban mért súly)
Alkalmazás/tulajdonságok
PAMUT
SZEKRÉNY
SZÁRAZ 1)
120
6 kg
Egyenletes vastagságú anyagok, pl. frottír‐
törlők, kötöttáruk, törülközők alapos meg‐
szárítása.
PAMUT
NYIRKOS1)
110
6 kg
Vasalásra is váró vékony textíliákhoz, pl. kö‐
tött darabokhoz, pamutingekhez.
PAMUT
VA‐
SALÁS SZÁ‐
RAZ1)
95
6 kg
Vasalásra is váró vékony anyagokhoz, pl.
kötöttáruhoz, pamutingekhez.
KÖNNYEN KE‐
ZELHETŐ
EXTRA SZÁRAZ
57
3 kg
Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. puló‐
verek, ágyneműk, asztalterítők alapos meg‐
szárítása.
Programok
KÖNNYEN KE‐
ZELHETŐ
SZEKRÉNY
SZÁRAZ 1)
47
3 kg
Vékony, nem vasalt anyagokhoz, pl. kön‐
nyen kezelhető ingekhez, asztalterítőkhöz,
csecsemőruhákhoz, zoknikhoz, merevítős
fehérneműhöz.
KÖNNYEN KE‐
ZELHETŐ
VASALÁS SZÁ‐
RAZ
37
3 kg
Vasalásra is váró vékony anyagokhoz, pl.
kötöttáruhoz, pamutingekhez.
6 kg
Különböző (pl. a nyakrésznél, a mandzset‐
tánál vagy a varrásoknál eltérő) anyagvas‐
tagságú szabadidőruhákhoz, például far‐
mernadrágokhoz, melegítőfelsőkhöz.
FARMER
110
Kezelés jelző
Idő
percben
(megkö‐
zelítő)
1) Az IEC61121 szerint
7
Napi használat
A készülék bekapcsolása
Forgassa a programkapcsolót bármilyen
programra. A készülék ekkor bekapcsol.
6
1
A betöltőajtó kinyitá‐
sa és a ruha betöltése
1. Nyissa ki az ajtót.
2. Töltse be a ruhát
(ne erőltesse).
Figyelem Ne
nyomjon ruhát a
betöltőajtó és a gumi
tömítés közé.
3. Csukja be jól a be‐
töltőajtót. A zár‐
nak hallhatóan be
kell kattannia.
Programválasztás
Fordítsa a program‐
kapcsolót a kívánt
programra. A START
SZÜNETELTETVE
jelzőfény villogni
kezd.
2
5
4
3
Kiegészítő funkciók kiválasztása
Lehetősége van kiegészítő funkciók kivá‐
lasztására:
1. gomb - KÍMÉLŐ
2. gomb - TEXTIL
KÍMÉLŐ
A program elindítása
Ennek a gombnak a megnyomása lehetővé
teszi, hogy a kényes darabok esetén a szá‐
rítás alacsonyabb hőmérsékleten történjen.
A megfelelő jelzőfény felgyullad. Ez a funkció
idővezérelt szárításhoz is használható.
Nyomja meg a START SZÜNETELTETVE
gombot. A program elindul.
A programfázist a megfelelő jelzőfények mu‐
, 5. jelző‐
tatják; 6. jelzőfény- SZÁRÍTÁS
fény- BEFEJEZVE
.
TEXTIL
Nyomja meg ismételten a Textil gombot a kí‐
vánt opció kiválasztásához. Kigyullad a meg‐
felelő jelzőfény. 2 különböző opciót válasz‐
ciklus: pamuthoz alkal‐
that ki: PAMUT
: mű‐
mas, és KÖNNYEN KEZELHETŐ
szálas vagy kényes ruhadarabokhoz alkal‐
mas.
8
Programváltás
Egy véletlenül kiválasztott program megvál‐
toztatásához a program elindítása után elő‐
ször a programkapcsolót el kell forgatni "O"
- KI állásba. A program törlésre került.
A program elindítása után a kiválasztás
többé nem alkalmazható közvetlenül.
De ha mégis megkísérli valaki a program‐
gomb segítségével megváltoztatni a progra‐
mot, vagy ha egy funkciógombot (kivéve a
FIGYELMEZTETŐ HANG gombot 2)) meg‐
nyomnak, a START SZÜNETELTETVE
gombon lévő jelzőfény átmenetileg pirosan
kezd villogni. Ez azonban nem befolyásolja
a szárítási programot (ruhavédelem).
A szárítási ciklus befejeződése / a ruha
kivétele
Amint befejeződik a szárítási ciklus, a BE‐
jelzőfények és a 4. jelzőfényFEJEZVE
KÉRJÜK, TISZTÍTSA KI A SZŰRŐT.
vi‐
lágít. Ha a csengő aktív, kb. egy percen ke‐
resztül szaggatott hangjelzés hallható.
A szárítási ciklusokat automatikusan kö‐
veti egy gyűrődésgátló fázis, amely kb.
30 percig tart. A dob ebben a fázisban sza‐
kaszosan körben forog. Ezáltal a ruha lazává
válik, és megszűnnek a gyűrődések. A szá‐
rított ruha a gyűrődésgátló fázis alatt bármi‐
kor kivehető. (A ruhát legkésőbb a gyűrődés‐
gátló fázis végén ajánlatos kivenni, különben
gyűrődések keletkeznek.)
1. Nyissa ki az ajtót.
2. Vegye ki a ruhát.
3. A ruhák kipakolása után távolítsa el a
szűrőt. Tisztítsa meg a szűrőt.
Vigyázat Mielőtt visszahelyezné a szű‐
rőt, ellenőrizze, hogy nincs-e valami a
szűrőfoglalat belsejében.
4. Forgassa a programkapcsolót "O" - KI ál‐
lásba.
Fontos Tisztítsa meg a szűrőt minden szá‐
rítási ciklus után.
5. Zárja be az ajtót.
Ápolás és tisztítás
A szöszgyűjtő szűrő megtisztítása
A szűrő a szárítás közben felhalmozódó
szöszt mind összegyűjti. A szárító tökéletes
működésének a biztosítása érdekében a
szöszgyűjtő szűrőt minden szárítási ciklus
után meg kell tisztítani.
fi‐
A KÉRJÜK, TISZTÍTSA KI A SZŰRŐT.
gyelmeztető jelzőfény emlékezteti Önt ennek
a műveletnek az elvégzésére.
Figyelem Soha ne üzemeltesse a
szárítót a szöszgyűjtő szűrő nélkül,
illetve sérült vagy eldugult szöszgyűjtő
szűrővel.
1. Nyissa ki a be‐
töltőajtót, és
szedje ki a ru‐
haneműt.
2. Távolítsa el a
szűrőt, amely a
töltőnyílás alsó
részébe van
beépítve.
3. A két nyílás kö‐
zötti gombot
ujjaival meg‐
nyomva nyissa
ki a szűrőt.
Tisztítsa meg a
szűrőt kézzel
vagy egy ruhá‐
val. Bizonyos
idő elteltével a ruhában lévő mosószer‐
maradvány miatt patinaréteg alakul ki a
szűrőkön. Amikor ezt tapasztalja, tisztítsa
meg a szűrőt meleg vízzel és egy kefe
segítségével.
Zárja be a szűrőt, és ne felejtse el vissza‐
tenni.
Vigyázat Mielőtt visszahelyezné a szű‐
rőt, ellenőrizze, hogy nincs-e valami a
szűrőfoglalat belsejében.
4. A szűrő csak az egyik oldalával helyez‐
hető be. Ha az elhelyezés rossz, a szűrő
kilóg.
2) Csak csengő gombbal rendelkező szárítógépeknél
9
Ha a szűrő nem pattan be a helyére, a
betöltőajtót nem lehet becsukni.
Vigyázat LE KELL VÁLASZTANIA a
készüléket az elektromos hálózatról,
mielőtt bármilyen tisztítási vagy
karbantartási munkát végezne.
Az ajtó tisztítása
Rendszeresen tisztítsa meg az ajtó belső ol‐
dalát, hogy eltávolítson minden szöszt. Az
alapos tisztítás biztosítja a megfelelő szárí‐
tást.
A dob tisztítása
Figyelem A dob tisztításához ne
használjon dörzsölőszereket vagy
acélpárnát.
A vízből vagy tisztítószerekből szárma‐
zó vízkő alig látható réteget képezhet a
dob belsejében. Ettől kezdve a ruha száraz
állapotát nem lehet megbízhatóan mérni. A
ruha a vártnál nedvesebb lesz a szárítóból
kivételkor.
A dob belsejét és a dob bordázatát normál
háztartási tisztítószerrel (pl. ecetes tisztító‐
szerrel) tisztítsa meg.
Tisztítsa meg az üzemi képernyőt és a
házat
Figyelem Ne használjon bútortisztítót
vagy agresszív tisztítószereket a
készülék tisztításához.
Nedves ruhával törölje le az üzemi képernyőt
és a házat.
Mit tegyek, ha ...
Önálló hibaelhárítás
Probléma
Nem működik a szárítógép.
Nem elégedett a szárítás
eredményével.
Lehetséges ok
Elhárítás
A hálózati dugasz nincs
csatlakoztatva, vagy a bizto‐
síték nem működik megfe‐
lelően.
Csatlakoztassa a hálózati
aljzatba. Ellenőrizze a bizto‐
sítékot a biztosítéktáblán
(háztartási telepítés).
Nyitva van a betöltőajtó.
Zárja be a betöltőajtót.
Megnyomta a START SZÜ‐
NETELTETVE
gombot?
Nyomja meg a START SZÜ‐
gombot is‐
NETELTETVE
mét.
Rossz programot választott.
Válasszon másik programot,
amikor legközelebb szárít
(lásd a "Programtáblázat" c.
fejezetet).
Eldugult a szöszgyűjtő szű‐
rő.
Tisztítsa meg a szöszgyűjtő
szűrőt.
Túl nagy ruhatöltet.
Vegye figyelembe az ajánlott
töltetmennyiségeket.
A szellőzőnyílások le vannak Szüntesse meg a szellőző‐
takarva.
nyílások letakarását.
Maradványok a dob belső
felületén vagy a dob bordá‐
zatán.
10
Tisztítsa meg a dob belső fe‐
lületét és a dob bordázatát.
Probléma
Lehetséges ok
Elhárítás
Programozza át a szárítási
Az üzembe helyezés hely‐
fokozatra vonatkozó stan‐
színén a víz vezetőképessé‐
dard beállítást (lásd "A ké‐
ge eltér a készülék standard
szülék beállításai" című feje‐
1)
beállításától.
zetet) 1) .
Nem csukódik be a betöltőaj‐
A szűrő nincs a helyén 2).
tó.
A szárítási ciklus a program
elindítása után túl gyorsan
befejeződik.
A szárítási ciklus szokatlanul
sokáig tart. Megjegyzés: Kb.
5 óra elteltével a szárítási
ciklus automatikusan véget
ér.
Szerelje be a szűrőt a helyé‐
re 2) .
Válassza az időzített progra‐
A betöltött ruha mennyisége
mot vagy egy erősebb szárí‐
nem elegendő, vagy maga a
tási szintet (pl. EXTRA SZÁ‐
ruha túl száraz a kiválasztott
RAZ szintet SZEKRÉNY
programhoz.
SZÁRAZ helyett).
A szűrő eltömődött.
Tisztítsa meg a szűrőt.
Túl nagy a ruhatöltet men‐
nyisége.
Csökkentse a töltet mennyi‐
ségét.
A ruha nincs elég jól kicent‐
rifugálva.
Centrifugálja ki jobban a ru‐
hát.
Különösen magas szobahő‐
mérséklet. A kompresszor
ideiglenes kikapcsolása a
túlterhelés elkerülése érde‐
kében.
Automatikus folyamat, nincs
semmi baj a készülékkel. Le‐
hetőség szerint csökkentse
a szobahőmérsékletet.
1) Csak vezetőképességi programozással rendelkező szárítógépeknél
2) Csak kivehető szűrővel rendelkező szárítógépeknél
A készülék beállításai
FIGYELMEZTETŐ HANG állandó ki
1. Forgassa a programkapcsolót bármilyen
programra.
2. Nyomja meg egyszerre a KÍMÉLŐ
és
a TEXTIL gombot, és tartsa lenyomva
kb. 5 másodpercig.
3. A csengő alapértelmezés szerint mindig
ki van kapcsolva.
11
Műszaki adatok
Magasság x Szélesség x Mélység
85 x 60 x 58 cm
Dob térfogata
108 l
Mélység nyitott betöltőajtó mellett
109 cm
A magasság szabályozható
1,5 cm-rel
Üres állapot melletti súly
kb. 32.5kg
Töltet mennyisége (programtól
függően)1)
max. 6 kg
Feszültség
230 V
Szükséges biztosíték
16 A
Összteljesítmény
2600 W
Energiahatékonysági osztály
C
Energiafogyasztás (6 kg pamut, előzőleg
1000 fordulat/perc sebességen kicentrifu‐
gálva) 2)
3.3 kWh
Átlagos éves energiafogyasztás
261,3 kWh
Használat
Háztartási
Megengedett környezeti hőmérséklet
+ 5°C és + 35°C között
Fogyasztási értékek
A fogyasztási értékek szabványos körülmények között kerültek megállapításra. Eltérések
fordulhatnak elő, amikor a készüléket háztartási körülmények között üzemeltetik.
Energiafogyasztás (kWh) / átlagos szárítási
idő (perc)
Program
PAMUT
SZEKRÉNY SZÁRAZ2)
PAMUT
VASALÁS SZÁRAZ 2)
KÖNNYEN KEZELHETŐ
SZÁRAZ2)
SZEKRÉNY
3.3 / 90 (6 kg töltet, előzetes centrifugálás
1000 fordulat/perc sebességen)
2.6 / 70 (6 kg töltet, előzetes centrifugálás
1000 fordulat/perc sebességen)
1.15 / 30 (3 kg töltet, előzetes centrifugálás
1200 fordulat/perc sebességen)
1) Egyes országokban a különböző mérési módszereknek köszönhetően különböző mennyiségi adatok
vonatkozhatnak a töltetre.
2) az EN 61121 szabvánnyal összhangban
Üzembe helyezés
A készülék elhelyezése
• Ajánlatos, hogy - saját kényelme érdeké‐
ben - a készüléket a mosógéphez közel
helyezze el.
12
• A szárítógépet egy tiszta helyen kell üzem‐
be helyezni, ahol a szennyeződés nem
halmozódik fel.
• A levegőnek szabadon kell tudnia áramol‐
nia a készülék körül. Ne tömítse el az elül‐
ső szellőzőrácsokat, illetve a készülék hát‐
lapján található levegőbemeneti rácsokat.
• Annak érdekében, hogy a vibrációt és zajt
a minimális szinten tartsa a szárítógép
használata során, a készüléket szilárd, si‐
ma felületre kell helyezni.
• Miután a készülék az állandó üzemelési
helyére került, vízmértékkel ellenőrizze,
hogy a szárítógép teljesen vízszintben
van-e. Ha nincs, a lábak emelésével vagy
lesüllyesztésével biztosítsa a vízszintbe
állítást.
• A lábakat soha nem szabad eltávolítani.
Ne csökkentse a padlótól való távolságot
süppedős szőnyegek, facsíkok és hason‐
lók használata révén. Ez hőfelhalmozó‐
dást okozhat, ami megzavarhatja a készü‐
lék üzemelését.
Fontos A szárítógép által kibocsátott meleg
levegő elérheti akár a 60°C-ot is. A
készüléket ezért tilos olyan padlózatra
felállítani, amely nem áll ellen a magas
hőmérsékletnek.
Amikor a szárítógépet üzemelteti, a helyiség
hőmérséklete nem lehet alacsonyabb +5°Cnál, és nem lehet magasabb +35°C-nál,
mivel az befolyásolná a készülék
teljesítményét.
1. Nyissa ki a betöl‐
tőajtót.
2. Húzza ki a dob te‐
tején lévő ragasztó‐
szalagokat a készü‐
lék belsejéből.
A szellőzőcső felszerelése
A szerelés megkönnyítése érdekében vá‐
lasztani lehet a kivezető szellőzőnyílások kö‐
zül: egy van hátul, a többiek pedig a bal és a
jobb oldalon. Csatlakoztassa a csövet a leg‐
inkább alkalmas nyíláshoz olymódon, hogy
lehúzza a szorítógyűrűt (A) a hátlapon lévő
szellőzőnyílásról, rácsavarja azt a csőre, és
erőteljesen visszanyomja a helyére. A nem
használt szellőzőnyílásokat immár le lehet
zárni a mellékelt speciális pattintható fede‐
lekkel.
A
Vigyázat Amennyiben a készüléket
áthelyezik, azt függőlegesen állítva kell
szállítani.
Vigyázat A készüléket tilos üzembe
helyezni zárható ajtó mögött, tolóajtó
mögött, olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a
zsanér.
Távolítsa el a szállításhoz biztosított
biztonsági csomagolást.
Figyelem Használat előtt a szállításhoz
biztosított biztonsági csomagolás
minden részét el kell távolítani.
3. Vegye le a készü‐
lékről a fóliatömlőt
és polisztirén pap‐
lant.
A
Miután csatlakoztatta
a szárítógéphez, ve‐
zesse a szellőzőcsö‐
vet a kívánt kivezetési
ponthoz, ügyelve ar‐
B
ra, hogy a cső teljes
hossza ne haladja
meg a 2 métert, és hogy a csövön legfeljebb
két hajlítás legyen. A kivezetésre vonatkozó‐
13
an, ha egy rögzített fali/ablakrács mellett
döntött, egy felkészült építőanyag-kereske‐
dő el tudja látni Önt a megfelelő szerelvé‐
nyekkel és a szerelési tanácsokkal.
Vigyázat
Fontos, hogy ne
csatlakoztassa a
szellőzőcsövet,
például, tűzhely
páraelszívójához,
kéményhez vagy
fűtőanyagokat
elégető
készülékekből
kiáramló anyagok eltávolítására szolgáló
vezetékekhez.
Ne feledje, hogy a páralecsapódási problé‐
mák elkerülése érdekében lényeges, hogy a
szárítógép rugalmas csővel legyen ellátva,
amely legalább a konyhaelemek mögé vezeti
a távozó anyagokat; még inkább pedig a
konyhán kívülre. A készülék túlmelegedésé‐
nek megelőzése érdekében fontos, hogy a
gőzkivezetés ne legyen akadályoztatva.
Ezért, ha egy állandó cső van felszerelve egy
külső falra vagy mennyezetre, legalább 150
m3/h kibocsátási kapacitást kell biztosítani.
Ha a szárítógép konyhai elemek mellé van
beszerelve, ügyeljen arra, hogy a szellőző‐
cső ne nyomódjon össze. Ha a cső részle‐
gesen összenyomódik, a szárítási hatékony‐
ság lecsökken, ami a hosszabb szárítási időt
és magasabb energiafogyasztást eredmé‐
nyez. Ha a cső teljesen össze van nyomód‐
va, lehetséges, hogy a készüléken lévő biz‐
tonsági nyílások működésbe lépnek. Amikor
a szárítógépet üzemelteti, a helyiség hőmér‐
séklete nem lehet alacsonyabb +5°C-nál, és
nem lehet magasabb +35°C-nál, mivel az
befolyásolná a készülék teljesítményét.
Elektromos csatlakoztatás
A hálózati feszültséget, az áram fajtáját és a
szükséges biztosítékokat a névtábláról kell
leolvasni. A névtábla a töltőnyílás közelében
van rögzítve (ld. a "Termékleírás" című feje‐
zetet).
A készüléket földelt aljzathoz csatlakoztassa
az érvényben lévő kábelezési előírásokkal
összhangban.
Vigyázat A gyártó semminemű
felelősséget nem vállal a fenti biztonsági
szabályok be nem tartásából adódó károk,
illetve sérülések esetén.
Amennyiben a hálózati tápkábelt ki kell
cserélni, azt csak szervizközpontunk
végezheti el.
Vigyázat Az elektromos kábel a gép
üzembe helyezése után legyen
hozzáférhető.
Az ajtó megfordítása
A ruhaneműk bepakolásának és kipakolásá‐
nak megkönnyítése érdekében az ajtó nyitá‐
siránya megfordítható. Ezt a műveletet szak‐
képzett személynek kell elvégeznie. Kérjük,
forduljon a legközelebbi szakszervizhez.
Különleges tartozékok
Rögzítőkészlet
A forgalmazónál spe‐
ciális rögzítőkészlet
kapható, ami lehetővé
teszi, hogy a szárító‐
gépet egy elöltöltős
mosógép tetejére fel‐
szerelje, amelynél a
fedél mélysége 48 és
60 cm között van. Fi‐
gyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
Környezet
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
14
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyag
A csomagolóanyagok környezetbarátak és
újrahasznosíthatóak. A műanyag alkatrésze‐
ken jelölések szerepelnek, pl. >PE<, >PS<
stb. A csomagolóanyagokat kérjük a közös‐
ségi szelektív hulladékgyűjtés megfelelő tar‐
tályába bedobni.
Vigyázat Húzza ki a dugót a hálózati
konnektorból, ha többé már nem
használja a készüléket. Vágja le róla a
hálózati kábelt, és dobja ki a dugóval együtt.
Tegye tönkre a töltőajtó kampóját. Így nem
fordulhat elő, hogy gyerekek bezárják
magukat a készülékbe és az életük nem
kerül veszélybe.
Környezetvédelmi tanácsok
• A szárítóban a ruha bolyhos és puha lesz.
Ezért mosás közben nem szükséges tex‐
tilöblítőt használni.
• A szárítógép akkor működik a leggazda‐
ságosabban, ha Ön:
– mindig, minden akadályt eltávolít a szá‐
rító alján lévő szellőzőnyílások útjából;
– a programáttekintésben megadott töltet‐
mennyiségeket használja;
– tisztítsa meg a szűrőt minden szárítási
ciklus után;
– szárítás előtt jól kicentrifugálja a szárí‐
tásra váró ruhákat. Példa: Fogyasztási
adatok – a centrifugálási sebességtől
függően – 6 kg ruha esetében, szárítás
SZEKRÉNY SZÁRAZ
a PAMUT
programmal.
Szerviz
Kérjük, műszaki hiba esetén először ellen‐
őrizze, hogy nem tudja-e saját maga orvo‐
solni a helyzetet a használati utasítás alapján
("Mit kell tennie, ha..." című fejezet").
Ha Ön nem tudja egyedül orvosolni a hely‐
zetet, forduljon a helyi szervizközponthoz.
Ahhoz, hogy gyorsan a segítségére lehes‐
sünk, az alábbi információkra lesz szüksé‐
günk:
– A modell típusa
– Termékszám (PNC)
– Gyári szám (S No.) (a számokat ld. a név‐
táblán)
– A hiba típusa
– A készüléken megjelenő esetleges hibaü‐
zenetek
Javasoljuk, hogy írja ide a készülékhez tar‐
tozó fontosabb hivatkozási számokat,
mert így szükség esetén azonnal kéznél
lesznek:
A modell típusa:
.................................................................................
PNC:
.................................................................................
S No.:
.................................................................................
15
www.zanussi.com
136908580-01-11122008
www.zanussi.hu
Download PDF

advertising