Aeg-Electrolux T57800 User manual

Aeg-Electrolux T57800 User manual
LAVATHERM 57800
Suszarka kondensacyjna
Informacje dla u¿ytkownika
Szanowni Klienci !
Prosimy o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi i
korzystanie z niej podczas u¿ytkowania zmywarki.
W przypadku sprzeda¿y urz¹dzenia nale¿y przekazaæ instrukcjê
obs³ugi nowemu u¿ytkownikowi.
1
3
2
2
W tekœcie u¿yto nastêpuj¹cych symboli:
Wskazówki bezpieczeñstwa
Ostrze¿enie! Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa u¿ytkownika.
Uwaga! Wskazówki dotycz¹ce prawid³owej obs³ugi urz¹dzenia.
Praktyczne rady i wskazówki
Informacje dotycz¹ce ochrony œrodowiska
Spis treœci
Instrukcja obs³ugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Recykling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Wskazówki dotycz¹ce ochrony œrodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Opis urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Panel steruj¹cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Tabela programów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Przed pierwszym suszeniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sortowanie i przygotowanie bielizny do suszenia . . . . . . . . . . . . . 12
Suszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W³¹czenie urz¹dzenia / w³¹czenie oœwietlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otwieranie drzwiczek / wk³adanie bielizny do suszarki . . . . . . . . . . . .
Ustawienie programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienie dodatkowych funkcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WILGOÆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SYGNA£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUPER DELIKATNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DELIKATNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienie opóŸnienia startu suszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uruchomienie programu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana programu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dok³adanie bielizny lub jej wyjmowanie przed koñcem suszenia . . . . .
Zakoñczenie programu suszenia / wyjêcie bielizny . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
Czyszczenie i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czyszczenie filtrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czyszczenie uszczelki drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opró¿nianie pojemnika na skropliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czyszczenie wymiennika ciep³a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czyszczenie bêbna suszarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czyszczenie panelu steruj¹cego i obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
18
18
19
21
21
Co zrobiæ, gdy... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Samodzielne usuwanie drobnych usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Wymiana ¿arówki oœwietlenia wnêtrza suszarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Mo¿liwoœci programowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Parametry eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Instrukcja instalacji i pod³¹czenia pralki . . . . . . . . . . .
26
Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa podczas instalowania
suszarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Usuniêcie blokad transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Pod³¹czenie do zasilania elektrycznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zmiana po³o¿enia zawiasów drzwiowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Akcesoria dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Gwarancja/Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serwis
4
30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Instrukcja obs³ugi
1 Wskazówki dotycz¹ce
bezpieczeñstwa
Przed pierwszym uruchomieniem suszarki
• Nale¿y przestrzegaæ Instrukcji instalacji i pod³¹czenia
suszarki.
• Przed uruchomieniem urz¹dzenia nale¿y sprawdziæ, czy nie ma
¿adnych uszkodzeñ transportowych. W ¿adnym wypadku nie
pod³¹czaæ do sieci uszkodzonego urz¹dzenia. W przypadku
wyst¹pienia uszkodzeñ nale¿y zwróciæ siê do swojego dostawcy.
Przeznaczenie urz¹dzenia
• Suszarka kondensacyjna jest przeznaczona wy³¹cznie do
suszenia odzie¿y stosowanej w gospodarstwie domowym.
• Nie wolno dokonywaæ przeróbek lub zmian w urz¹dzeniu.
• Bielizna przeznaczona do suszenia nie mo¿e zawieraæ palnych
rozpuszczalników (benzyny do prania chemicznego,
alkoholu, odplamiaczy, itp.) . Niebezpieczeñstwo po¿aru
lub wybuchu! Bieliznê, która mia³a kontakt z tego typu œrodkami,
nale¿y dok³adnie wypraæ rêcznie przed suszeniem.
• W przypadku stosowania zestawów do prania suchego: Stosowaæ
tylko takie produkty, które producent okreœli jako nadaj¹ce siê do
prania suchego.
• Nie suszyæ w suszarce odzie¿y zawieraj¹cej gumê g¹bczast¹ lub
odzie¿y z materia³u gumopodobnego. Niebezpieczeñstwo po¿aru!
• Nie suszyæ w suszarce mocno zu¿ytych rzeczy.
Niebezpieczeñstwo po¿aru!
• Nie suszyæ w suszarce sztuk bielizny z luŸnymi wype³nieniami
(np.: poduszek). Niebezpieczeñstwo po¿aru!
• Rzeczy ze sztywnymi elementami (np.: wycieraczki) mog¹ zas³oniæ
kratkê wentylacyjn¹. Niebezpieczeñstwo po¿aru! Nie wk³adaæ
takich rzeczy do suszarki.
• Nie przepe³niaæ urz¹dzenia. Niebezpieczeñstwo po¿aru!
Maksymalna iloœæ wsadu nie powinna przekraczaæ 6 kg.
• Upewniæ siê, ¿e wraz z bielizn¹ nie dosta³y siê do suszarki ¿adne
przedmioty mog¹ce wybuchn¹æ (np.: zapalniczki, pojemniki ze
sprayem, itp.). Niebezpieczeñstwo po¿aru lub wybuchu!
5
• Po ka¿dym cyklu suszenia oczyœciæ filtr precyzyjny i filtr drobny.
• Nie u¿ytkowaæ urz¹dzenia bez filtrów lub z uszkodzonymi filtrami.
Niebezpieczeñstwo po¿aru!
• Regularnie czyœciæ wymiennik ciep³a.
• W przypadku zestawienia pralki z suszark¹ w kolumnie: Nie
stawiaæ ¿adnych przedmiotów na suszarkê, gdy¿ mog³yby z niej
spaœæ podczas pracy urz¹dzenia.
• Os³ona ¿arówki oœwietlaj¹cej bêben suszarki musi byæ mocno
przykrêcona.
Zapewnienie bezpieczeñstwa dzieciom
• Elementy opakowania przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla
dzieci. Niebezpieczeñstwo uduszenia siê!
• Dzieci mog¹ czêsto nie dostrzegaæ niebezpieczeñstwa
zwi¹zanego z obs³ug¹ urz¹dzeñ elektrycznych. Nie wolno
pozostawiaæ dzieci bez nadzoru w pobli¿u suszarki
kondensacyjnej.
• Urz¹dzenie nale¿y tak zabezpieczyæ, aby dzieci b¹dŸ zwierzêta
domowe nie wesz³y do bêbna suszarki. Zagro¿enie ¿ycia! Drzwi
suszarki powinny byæ zamkniête, gdy urz¹dzenie nie jest u¿ywane.
Ogólne warunki bezpieczeñstwa
• Naprawy suszarki mog¹ byæ przeprowadzane jedynie przez
specjalistów.
• Nie nale¿y uruchamiaæ suszarki, je¿eli uszkodzony jest przewód
sieciowy lub jeœli panel steruj¹cy, blat roboczy albo podstawa s¹
tak uszkodzone, ¿e wnêtrze urz¹dzenia jest dostêpne.
• Nale¿y wy³¹czyæ suszarkê przed czyszczeniem, pielêgnacj¹ i
pracami konserwacyjnymi. Dodatkowo nale¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê
sieciow¹ z gniazdka lub – w przypadku pod³¹czenia na sta³e –
wy³¹czyæ wy³¹cznik LS w skrzynce bezpieczników, lub ca³kowicie
wykrêciæ bezpiecznik.
• W czasie przerw w pracy od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci.
• Wyjmuj¹c wtyczkê z gniazdka nale¿y chwyciæ za wtyczkê, a nie
ci¹gn¹æ za przewód zasilaj¹cy .
• Nie wolno u¿ywaæ rozga³êziaczy, ³¹czników wtykowych i
przed³u¿aczy. Niebezpieczeñstwo po¿aru w razie przegrzania!
• Nie wolno polewaæ suszarki strumieniem wody.
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem!
• Nie wolno opieraæ siê o otwarte drzwi suszarki. Urz¹dzenie
mog³oby siê wywróciæ.
6
• Po przerwaniu suszenia bielizna i bêbên suszarki mog¹ byæ
gor¹ce. Niebezpieczeñstwo poparzenia! Nale¿y zachowaæ
ostro¿noœæ podczas wyci¹gania bielizny.
Recykling
2
2
Materia³ opakowania
Materia³y opakowania mog¹ bez ograniczeñ zostaæ powtórnie
przetworzone. Elementy z tworzyw sztucznych s¹ oznakowane, np.
>PE<, >PS<, itd. Usuwaæ materia³y opakowañ zgodnie z ich
oznaczeniem w komunalnych zak³adach utylizacyjnych, do
przewidzianych w tym celu pojemników zbiorczych.
Wyeksploatowane urz¹dzenie
W
1
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, ¿e tego
Symbol
produktu nie wolno traktowaæ tak, jak innych odpadów domowych.
Nale¿y oddaæ go do w³aœciwego punktu skupu surowców wtórnych
zajmuj¹cego siê z³omowanym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym.
W³aœciwa utylizacja i z³omowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wp³ywu z³omowanych produktów na œrodowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskaæ szczegó³owe dane dotycz¹ce
mo¿liwoœci recyklingu niniejszego urz¹dzenia, nale¿y skontaktowaæ
siê z lokalnym urzêdem miasta, s³u¿bami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt zosta³ zakupiony.
Uwaga! W przypadku wyeksploatowanych urz¹dzeñ nale¿y wyj¹æ
wtyczkê sieciow¹ z gniazdka, odci¹æ przewód sieciowy i usun¹æ
wraz z wtyczk¹.
Zniszczyæ zamek drzwiczek suszarki. Dziêki temu dzieci nie bêd¹
mog³y zamkn¹æ siê w suszarce i unikn¹ niebezpieczeñstwa.
7
2 Wskazówki dotycz¹ce ochrony
œrodowiska
• Bielizna suszona w suszarce staje siê miêkka. W zwi¹zku z tym
podczas prania bielizny nie trzeba stosowaæ p³ynu do zmiêkczania
tkanin.
• Suszarka pracuje najwydajniej, gdy:
– kratka wentylacyjna w podstawie suszarki jest ods³oniêta;
– przestrzega siê wielkoœci wsadów podanych w tabeli
programów;
– w pomieszczeniu jest dobra wentylacja;
– filtr precyzyjny i drobny s¹ czyszczone po ka¿dym cyklu
suszenia;
– bielizna zosta³a dobrze odwirowana przed suszeniem. Przyk³ad:
Parametry eksploatacyjne – zale¿ne od liczby obrotów – dla
6kg bielizny suszonej w programie m BAWE£NA » DO SZAFY.
Wirowanie bielizny przed suszeniem
Liczba
obrotów na
minutê
WilgoϾ
w litrach
800
Koszty
w euro1)
w%
Zu¿ycie
energii
w kWh
4,2
70
4,2
0,63
1000
3,6
60
3,6
0,54
1200
3,2
53
3,2
0,48
1400
3,0
50
3,0
0,45
1800
2,5
42
2,5
0,38
1)Wed³ug taryfy: 0,15 euro/kWh
8
Suszenie
Opis urz¹dzenia
Pojemnik na
wodê
¯arówka
oœwietlaj¹ca
wnêtrze suszarki
Filtr precyzyjny
(Filtr wychwytuj¹cy
k³aczki tkanin)
Tabliczka
znamionowa
Os³ona wymiennika
ciep³a
Otwory wentylacyjne
Panel steruj¹cy
Filtr drobny
(Filtr
wychwytuj¹cy
k³aczki tkanin)
Filtr wstêpny
(Filtr
wychwytuj¹cy
k³aczki tkanin)
Drzwiczki
suszarki
(przek³adalne
zawiasy
drzwiowe)
Nó¿ki nastawne
(regulacja
wysokoœci)
Panel steruj¹cy
Przycisk WILGOÆ Wyœwietlacz wielofunkcyjny
Programator
Przycisk
WskaŸnik
OPÓ¯NIENIE WskaŸnik przebiegu programu
stopnia
PR.
wyschniêcia
Rz¹d wskaŸników i przycisków
WskaŸniki serwisowe
– y WYMIENNIK CIEP£A (oczyœciæ!)
– o POJEMNIK (opró¿niæ!)
– F FILTR (oczyœciæ filtry!)
9
Tabela programów
t DELIKATNE 1)
R WILGOÆ
¼
EKSTRA
SUCHE
6kg
•
•
•
•
Program do suszenia odzie¿y grubej
lub wielowarstwowej, np.: rzeczy z
froty, p³aszcze k¹pielowe.
mn
N
BARDZO
SUCHE
6kg
•
•
•
•
Program do suszenia grubych
rzeczy, np.: z froty, rêczników
frotowych.
mn
»
DO
SZAFY
6kg
•
•
•
•
Program do suszenia rzeczy o
równomiernej gruboœci, np.: rzeczy z
froty, trykotów, rêczników frotowych.
mn
¢
PODSUSZONE
6kg
•
•
•
•
Program do suszenia rzeczy, które
bêd¹ prasowane, np.: trykotów,
koszul bawe³nianych.
mn
£ DO
PRASOWANIA
6kg
•
•
•
•
Program do suszenia rzeczy z
bawe³ny lub lnu, np.: poœcieli,
obrusów.
mn
¤ DO
MAGLOWANIA
6kg
•
•
•
•
Program do suszenia rzeczy z
bawe³ny lub lnu, które bêd¹
maglowane, np.: poœcieli, obrusów.
mn
¼
EKSTRA
SUCHE
3kg
•
•
•
•
Program do suszenia odzie¿y grubej
lub wielowarstwowej, np.: swetrów,
poœcieli, obrusów.
l TKANINY MIESZANE
m BAWE£NA
Programy
maks. iloϾ wsadu
(waga suchego wsadu)
G SYGNA£
& SUPER DELIKATNE 1)
Funkcje
dodatkowe
Zastosowanie/w³aœciwoœci
»
DO
SZAFY
3kg
•
•
•
•
Program do suszenia cienkiej
odzie¿y, która nie bêdzie prasowana,
np.: ³atwych w pielêgnacji koszul,
obrusów, ubrañ niemowlêcych,
skarpet, gorsetów.
¢
PODSUSZONE
3kg
•
•
•
•
Program do suszenia cienkich
rzeczy, które bêd¹ prasowane, np.:
trykotów, koszul bawe³nianych.
Symbole
konserwacji
odzie¿y
m l2)
n
m l2)
n
m l2)
n
1)Programy & SUPER DELIKATNE I t DELIKATNE nie mog¹ byæ ustawione razem.
2)Wcisn¹æ przycisk & SUPER DELIKATNE!
10
M
WYPOCZYNEK
l
£ATWE
PRASOWANIE
PIELÊGNACJA
BAWE£NY
a
ODŒWIE¯ANIE
& SUPER DELIKATNE 1)
t DELIKATNE 1)
R WILGOÆ
30 MIN.
G SYGNA£
Programy
maks. iloϾ wsadu
(waga suchego wsadu)
Funkcje
dodatkowe
1kg
•
•
-
-
6kg
1kg
1kg
1kg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
-
-
Zastosowanie/w³aœciwoœci
Program do powtórnego suszenia
pojedynczych sztuk bielizny lub niewielkich
iloœci bielizny o wadze poni¿ej 1kg.
•
Specjalny program przeznaczony do suszenia
odzie¿y noszonej w wolnym czasie, jak d¿insy,
bluzy sportowe, itp., o ró¿nej gruboœci
materia³u (np.: na œci¹gaczach i szwach).
-
Specjalny program z funkcj¹ przeciwdzia³aj¹c¹
gnieceniu, przeznaczony do ³atwej w pielêgnacji
odzie¿y, jak koszule i bluzki; zapewnia ³atwoœæ
prasowania. Wynik jest zale¿ny od rodzaju
bielizny, jej elastycznoœci i g³adkoœci. (Wsad
obejmuje ok. 5 do 7 koszul). Zalecenie: Suszyæ
odzie¿ bezpoœrednio po wirowaniu.
Natychmiast po zakoñczeniu suszenia wyj¹æ
odzie¿ z suszarki i powiesiæ na wieszaku.
-
Specjalny program przeznaczony do
krótkiego ogrzania ciep³ym powietrzem
odzie¿y we³nianej, która by³a suszona na
powietrzu, noszona lub przez d³u¿szy czas nie
u¿ywana. W³ókna we³niane ulegaj¹
rozprostowaniu, we³na staje siê bardzo
miêkka. Zalecenie: Wyj¹æ odzie¿ z suszarki
bezpoœrednio po zakoñczeniu suszenia.
-
Specjalny program trwaj¹cy ok. 35 minut,
przeznaczony do odœwie¿enia lub delikatnego
czyszczenia odzie¿y przy pomocy dostêpnych
w handlu zestawów do prania suchego.
(U¿ywaæ tylko takich produktów, które
producent okreœli jako nadaj¹ce siê do prania
suchego; proszê przestrzegaæ zaleceñ
producenta dotycz¹cych stosowania.)
1)Programy & SUPER DELIKATNE I t DELIKATNE nie mog¹ byæ ustawione razem.
2)Wcisn¹æ przycisk & SUPER DELIKATNE!
Symbole
konserwacji
odzie¿y
m l2)
n
mn
m l2)
n
11
Przed pierwszym suszeniem
Nale¿y przetrzeæ bêben suszarki wilgotn¹ œciereczk¹ lub wykonaæ
jeden krótki cykl suszenia (30 MINUT) wilgotnych œciereczek, w celu
usuniêcia ewentualnych resztek pozosta³ych po produkcji.
Sortowanie i przygotowanie bielizny do
suszenia
Sortowanie bielizny
• Sortowanie wed³ug rodzaju tkanin:
– bawe³na/len dla programów z grupy m BAWE£NA.
– tkaniny mieszane i syntetyczne dla programów z grupy
l TKANINY MIESZANE.
• Sortowanie wed³ug symboli konserwacji odzie¿y. Symbole
konserwacji odzie¿y maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie:
n
m
Zasadniczo mo¿na
suszyæ w suszarce
Suszenie w
normalnej
temperaturze
l
k
Suszenie w
Suszenie w
ni¿szej temperaturze
suszarce nie
(wcisn¹æ przycisk
jest dozwolone
& SUPER DELIKATNE!)
• Nie suszyæ nowych, kolorowych rzeczy razem z jasnymi rzeczami.
Rzeczy mog¹ farbowaæ.
• Trykotów i dzianin nie suszyæ w programie ¼ EKSTRA SUCHE.
Tkaniny mog¹ siê zbiec!
• Nie suszyæ w suszarce we³ny. We³na mo¿e siê zmechaciæ! We³nê
po wysuszeniu na powietrzu mo¿na dodatkowo przygotowaæ
u¿ywaj¹c programu PIELÊGNACJA WE£NY.
Przygotowanie bielizny
• Aby unikn¹æ spl¹tania siê bielizny nale¿y: pozasuwaæ zamki
b³yskawiczne, pozapinaæ guziki w pow³oczkach, powi¹zaæ luŸne
tasiemki (np.: ze sznurówek).
• Opró¿niæ kieszenie. Usun¹æ metalowe czêœci (spinacze biurowe,
agrafki,...).
• Przewróciæ na drug¹ stronê rzeczy dwuwarstwowe (np.: wiatrówkê
podszyt¹ bawe³n¹ przewróciæ bawe³nian¹ stron¹ na zewn¹trz).
Zapewnia to lepsze schniêcie tkanin.
12
Suszenie
W³¹czenie urz¹dzenia / w³¹czenie oœwietlenia
Ustawiæ programator na dowolny program lub na pozycjê
L OŒWIETLENIE. Urz¹dzenie jest w³¹czone. Przy otwartych
drzwiczkach bêben suszarki jest oœwietlony.
Otwieranie drzwiczek / wk³adanie bielizny do
suszarki
1. Otwieranie drzwiczek suszarki:
– Nale¿y mocno przycisn¹æ drzwiczki suszarki (punkt nacisku
– lub przy w³¹czonym urz¹dzeniu wcisn¹æ przycisk: K DRZWI.
2. W³o¿yæ luŸno bieliznê.
),
1
Uwaga! Nie zakleszczyæ bielizny pomiêdzy drzwiczkami a gumow¹
uszczelk¹.
3. Mocno zamkn¹æ drzwiczki. Zamek powinien siê zatrzasn¹æ w
sposób s³yszalny.
Ustawienie programu
Ustawiæ ¿¹dany program za
pomoc¹ programatora.
Na wyœwietlaczu wielofunkcyjnym
pojawi siê przewidywany czas
trwania programu (w minutach).
13
Ustawienie dodatkowych funkcji
R WILGOÆ
Funkcja s³u¿y do dok³adnego
ustawienia zawartoœci wilgoci w
bieliŸnie po zakoñczeniu
suszenia. Oznaczenia + do +++
wskazuj¹ stopieñ wysuszenia
bielizny (+najmniejszy stopieñ
wysuszenia, +++najwiêkszy
stopieñ wysuszenia).
1. Wciskaæ przycisk R WILGOÆ, dopóki nie zaœwieci siê wskaŸnik
¿¹danego stopnia wysuszenia bielizny.
Dodatkowo, na ¿yczenie, mo¿na
wcisn¹æ przyciski G SYGNA£,
& SUPER DELIKATNE lub
t DELIKATNE.
G SYGNA£
Po zakoñczeniu cyklu suszenia, w odstêpach czasowych
rozbrzmiewa sygna³ dŸwiêkowy.
& SUPER
DELIKATNE
Funkcja s³u¿y do wyj¹tkowo delikatnego suszenia wra¿liwych tkanin,
oznaczonych symbolem konserwacji odzie¿y l oraz tkanin
wra¿liwych na temperaturê (np.: akrylu, wiskozy). Program pracuje
przy zmniejszonej mocy grzejnej.
Przycisk & SUPER DELIKATNE stosowaæ do wsadów o wielkoœci
do 3kg!
t DELIKATNE
3
14
Funkcja s³u¿y do delikatnego suszenia czêsto noszonej bielizny.
Program rozpoczyna siê przy pe³nej mocy grzejnej, na dalszym,
zaawansowanym etapie suszenia moc grzejna ulega zmniejszeniu w
celu ochrony bielizny.
Programy & SUPER DELIKATNE I t DELIKATNE nie mog¹ byæ
ustawione razem.
Ustawienie opóŸnienia startu suszenia
3
3
Przyciskiem T OPÓ¯NIENIE PR. mo¿na opóŸniæ start programu
suszenia o 30 minut (30' do maks. 23 godzin (23h).
1. Wybraæ program suszenia.
2. Przycisk T OPÓ¯NIENIE PR. wciskaæ, dopóki na wyœwietlaczu
wielofunkcyjnym nie pojawi siê ¿¹dany czas opóŸnienia startu
programu, np.: 12h, je¿eli program powinien rozpocz¹æ siê za
12 godzin. WskaŸnik T OPÓ¯NIENIE PR. jest podœwietlony.
Je¿eli wskaŸnik wyœwietla czas opóŸnienia suszenia 23h i zostanie
kolejny raz wciœniêty, to podany czas opóŸnienia programu zostaje
anulowany. WskaŸnik wyœwietla czas 0' a nastêpnie czas trwania
ustawionego programu suszenia.
3. W celu aktywowania funkcji opóŸnienia programu suszenia nale¿y
wcisn¹æ przycisk
START/PAUZA. Czas pozosta³y do
rozpoczêcia programu suszenia jest na bie¿¹co wyœwietlany (np.:
12h, 11h, 10h,... 30' itd.).
Uruchomienie programu
Wcisn¹æ przycisk
START/PAUZA. Program zosta³
uruchomiony.
WskaŸnik przebiegu programu i wskaŸnik stopnia wysuszenia
wskazuj¹ stopieñ zaawansowania suszenia:
D SUSZENIE,
Y CH£ODZENIE,
E KONIEC,
PRZECIW ZAGNIECENIOM.
Zmiana programu
3
W celu zmiany przypadkowo wybranego programu po starcie
programu, nale¿y przekrêciæ programator na pozycjê O WY£., a
nastêpnie na nowo ustawiæ program.
Bezpoœrednia zmiana programu po jego starcie nie jest mo¿liwa.
Je¿eli mimo to podjêta zostanie próba zmiany programu za pomoc¹
programatora, pulsuj¹ wskaŸniki przebiegu programu i konserwacji.
Je¿eli zostanie wciœniêty przycisk funkcji dodatkowej (za wyj¹tkiem
przycisku G SYGNA£), na wyœwietlaczu pojawia siê “Err“. Nie
wp³ywa to na program suszenia prania (ochrona bielizny).
15
Dok³adanie bielizny lub jej wyjmowanie przed
koñcem suszenia
1. Otworzyæ drzwiczki suszarki.
1
Uwaga! Bielizna i bêben
suszarki mog¹ byæ gor¹ce. Niebezpieczeñstwo poparzenia!
2. Do³o¿yæ bieliznê lub wyj¹æ.
3. Mocno zamkn¹æ drzwiczki. Zamek powinien siê zatrzasn¹æ w
sposób s³yszalny.
4. Wcisn¹æ przycisk
START/PAUZA, aby kontynuowaæ suszenie.
Zakoñczenie programu suszenia / wyjêcie bielizny
3
16
Po zakoñczeniu suszenia na wyœwietlaczu podœwietlaj¹ siê
wskaŸniki E KONIEC i
PRZECIW ZAGNIECENIOM. Je¿eli zosta³
wciœniêty przycisk G SYGNA£, to dodatkowo kilkakrotnie rozlegnie
siê sygna³ dŸwiêkowy.
Po cyklu suszenia automatycznie uruchamia siê trwaj¹ca ok. 30
minut faza przeciw zagnieceniom. Podczas trwania tej fazy bêben
suszarki obraca siê co pewien czas. Dziêku temu bielizna nie zbija
siê i nie ulega zagnieceniom. Podczas trwania fazy przeciw
zagnieceniom w ka¿dej chwili mo¿na wyj¹æ bieliznê. (Bielizna
powinna zostaæ wyjêta najpóŸniej pod koniec fazy przeciw
zagnieceniom, aby unikn¹æ powstania zagnieceñ.)
1. Otworzyæ drzwiczki suszarki.
2. Przed wyjêciem bielizny usun¹æ k³aczki tkanin z filtra precyzyjnego,
najlepiej zrobiæ to wilgotn¹ d³oni¹ (patrz rozdzia³ Czyszczenie i
konserwacja).
3. Wyj¹æ bieliznê.
4. Przekrêciæ programator na pozycjê O WY£.
Uwaga! Po ka¿dym suszeniu
– oczyœciæ filtr precyzyjny i drobny,
– opró¿niæ pojemnik na skropliny
(patrz rozdzia³ Czyszczenie i konserwacja).
5. Zamkn¹æ drzwiczki suszarki.
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie filtrów
1
W celu zapewnienia prawid³owej pracy suszarki, po ka¿dym
suszeniu nale¿y czyœciæ filtry (filtr precyzyjny i filtr drobny).
Uwaga! Nie wolno uruchamiaæ suszarki, jeœli filtry s¹ uszkodzone
lub zapchane.
1. Otworzyæ drzwiczki suszarki.
2. Wilgotn¹ d³oni¹ oczyœciæ filtr
precyzyjny znajduj¹cy siê w
dolnej czêœci otworu bêbna
suszarki.
3. Blokadê filtra wstêpnego wcisn¹æ
do do³u.
Filtr wstêpny odskoczy.
4. Wyj¹æ filtr drobny.
5. Usun¹æ zanieczyszczenia z filtra
drobnego, najlepiej wilgotn¹
d³oni¹.
17
3
Czyszczenie ca³ego obszaru filtrów
Obszar filtrów nie musi byæ czyszczony po ka¿dym suszeniu, lecz
powinien byæ regularnie sprawdzany i w razie koniecznoœci
czyszczony.
6. W celu oczyszczenia obszaru
filtrów nale¿y chwyciæ filtr wstêpny
i poci¹gn¹æ do przodu tak, aby
ca³kowicie wysun¹³ siê z
zamocowañ.
7. Usun¹æ zanieczyszczenia z
ca³ego obszaru filtrów – najlepiej
przy pomocy odkurzacza.
8. Wcisn¹æ oba trzpienie filtra
wstêpnego w zamocowania
znajduj¹ce siê na drzwiczkach
suszarki do momentu ich zatrzaœniêcia
9. W³o¿yæ filtr drobny.
10. Docisn¹æ filtr drobny do filtra
wstêpnego, do momentu
zatrzaœniêcia siê filtra wstêpnego
w blokadzie.
3
Filtr wstêpny nie zatrzaœnie siê
bez filtra drobnego i nie bêdzie
mo¿na zamkn¹æ drzwiczek
suszarki.
Czyszczenie uszczelki drzwi
Uszczelkê w drzwiach przetrzeæ wilgotn¹ œciereczk¹ zaraz po
zakoñczeniu siê procesu suszenia.
Opró¿nianie pojemnika na skropliny
Pojemnik na skropliny nale¿y opró¿niaæ po ka¿dym cyklu suszenia.
Gdy pojemnik na skropliny siê nape³ni, wówczas bie¿¹cy program
ulega automatycznie przerwaniu i podœwietla siê wskaŸnik
o POJEMNIK. Nale¿y opró¿niæ pojemnik, aby program suszenia
móg³ kontynuowaæ pracê.
18
1
Uwaga! Skropliny nie nadaj¹ siê do picia, ani do przyrz¹dzania
artyku³ów spo¿ywczych.
1. Ca³kowicie wysun¹æ szufladê z
pojemnikiem na kondensat
(1) i wyci¹gn¹æ króciec
wyp³ywowy pojemnika do
momentu uderzenia (2).
3
2. Wylaæ kondensat do miednicy lub
podobnego naczynia.
3. Wsun¹æ koñcówkê wyp³ywow¹ i
w³o¿yæ na miejsce szufladê z
pojemnikiem na skropliny.
W przypadku, gdy program zosta³
przerwany ze wzglêdu na pe³ny
pojemnik na skropliny, nale¿y:
wcisn¹æ przycisk
START/
PAUZA, aby kontynuowaæ suszenie.
Pojemnik na skropliny ma pojemnoϾ ok. 4 litry. PojemnoϾ ta
wystarcza na ok 6kg bielizny odwirowanej uprzednio przy 800
obrotach na minutê.
3
Skropliny mog¹ byæ stosowane tak, jak woda destylowana np.: do
¿elazka na parê. Jednak uprzednio nale¿y je przefiltrowaæ (np.: przy
pomocy filtra do kawy), aby usun¹æ wszelkie resztki i drobne k³aczki
tkanin.
Czyszczenie wymiennika ciep³a
1
Wymiennik ciep³a nale¿y wyczyœciæ, gdy œwieci siê wskaŸnik
y WYMIENNIK CIEP£A.
Uwaga! Eksploatacja przy zapchanym wymienniku ciep³a mo¿e
uszkodziæ suszarkê. Ponadto zwiêksza siê zu¿ycie energii.
1. Otworzyæ drzwiczki suszarki.
19
2. Otworzyæ drzwiczki w podstawie
urz¹dzenia: W tym celu nale¿y
wcisn¹æ przycisk odblokowuj¹cy
znajduj¹cy siê w dole otworu
przed bêbnem pralki i otworzyæ
drzwiczki w podstawie (w lewo).
3. Oczyœciæ wewnêtrzn¹ stronê
drzwi i obszar dojœcia do
wymienników ciep³a z k³aczków
tkanin. Przetrzeæ uszczelkê drzwi
wilgotn¹ œciereczk¹.
4. Obie p³ytki zabezpieczaj¹ce
przekrêciæ do wewn¹trz.
5. Wyci¹gn¹æ wymiennik ciep³a z
podstawy chwytaj¹c za uchwyt i
transportowaæ w pozycji
poziomej, aby unikn¹æ wycieku
wody pozosta³ej w wymienniku.
6. W celu opró¿nienia wymiennika
ciep³a nale¿y przytrzymaæ go w
pozycji pionowej nad umywalk¹.
1
3
Uwaga! Do czyszczenia
wymiennika nie u¿ywaæ ostrych przedmiotów, gdy¿ mog³yby
spowodowaæ utratê szczelnoœci wymiennika.
7. Oczyœciæ wymiennik ciep³a.
Najlepiej przy pomocy szczoteczki do r¹k lub sp³ukaæ silnym
strumieniem wody z r¹czki prysznica.
8. Ponownie zamocowaæ wymiennik ciep³a i zablokowaæ (przekrêciæ
obie p³ytki zabezpieczaj¹ce na zewn¹trz, do momentu ich
zatrzaœniêcia siê).
9. Zamkn¹æ drzwi podstawy.
1
20
Suszarka nie pracuje, wskaŸnik y WYMIENNIK CIEP£A jest
podœwietlony.
Uwaga! Nie uruchamiaæ suszarki bez wymiennika ciep³a.
Czyszczenie bêbna suszarki
1
3
Uwaga! Nie czyœciæ bêbna suszarki œrodkami do szorowania, ani
we³n¹ stalow¹.
Kamieñ wytr¹caj¹cy siê z wody lub œrodki do pielêgnacji bielizny
mog¹ tworzyæ prawie niewidoczny osad na wewnêtrznej stronie
bêbna suszarki. Utrudnia to prawid³owe rozpoznanie stopnia
wysuszenia bielizny. W zwi¹zku z tym bielizna mo¿e byæ po
wysuszeniu bardziej wilgotna, ni¿ mo¿na by siê by³o spodziewaæ.
Nale¿y przecieraæ wnêtrze bêbna suszarki i ¿ebra bêbna wilgotn¹
œciereczk¹ z dodatkiem stosowanych w gospodarstwie domowym
œrodków czyszcz¹cych (np. octu).
Czyszczenie panelu steruj¹cego i obudowy
1
Uwaga! Do czyszczenia urz¹dzenia nie stosowaæ ¿adnych œrodków
do pielêgnacji mebli, ani agresywnych œrodków czyszcz¹cych.
Przecieraæ panel steruj¹cy i obudowê suszarki wilgotn¹ œciereczk¹.
Co zrobiæ, gdy...
Samodzielne usuwanie drobnych usterek
Je¿eli podczas pracy urz¹dzenia na wyœwietlaczu wielofunkcyjnym
pojawi siê kod usterki (E i liczba lub litera): wy³¹czyæ i ponownie
w³¹czyæ suszarkê. Ponownie ustawiæ program. Wcisn¹æ przycisk
START/PAUZA.
Je¿eli wyœwietlacz ponownie zasygnalizuje usterkê, nale¿y
powiadomiæ serwis i podaæ kod usterki.
Usterka
Mo¿liwa przyczyna
Rozwi¹zanie
Wtyczka sieciowa nie jest
pod³¹czona do sieci
elektrycznej lub nie dzia³a
bezpiecznik.
Pod³¹czyæ wtyczkê do sieci
elektrycznej. Sprawdziæ
bezpiecznik w szafce z
bezpiecznikami (instalacja
domowa).
Drzwiczki suszarki s¹
otwarte.
Zamkn¹æ drzwiczki suszarki.
Suszarka nie pracuje.
Czy przycisk
START/ Ponownie wcisn¹æ przycisk
START/PAUZA.
PAUZA zosta³ wciœniêty?
21
Usterka
Wynik suszenia nie
jest zadowalaj¹cy.
Mo¿liwa przyczyna
Rozwi¹zanie
Zosta³ wybrany
niew³aœciwy program
suszenia.
Przy nastêpnym suszeniu
wybraæ inny program (patrz
rozdzia³ Tabela programów).
Filtry s¹ zapchane.
Wyczyœciæ filtry.
Wymiennik ciep³a jest
zapchany.
Oczyœciæ wymiennik ciep³a.
Niew³aœciwa wielkoœæ
wsadu.
Przestrzegaæ wielkoœci
maksymalnego wsadu
bielizny.
Kratka wentylacyjna w
podstawie urz¹dzenia jest
zakryta.
Odkryæ kratkê wentylacyjn¹
w podstawie urz¹dzenia.
Osad na wewnêtrznej
powierzchni bêbna
suszarki lub na ¿ebrach
bêbna.
Oczyœciæ wewnêtrzn¹
powierzchniê bêbna suszarki
i ¿ebra bêbna.
Zmieniæ stopieñ wysuszenia
za pomoc¹ funkcji
dodatkowej R WILGOÆ
(patrz rozdzia³ Suszenie,
wybór funkcji dodatkowych).
Wtyczka sieciowa nie jest
pod³¹czona do sieci
Drzwiczki suszarki nie elektrycznej.
chc¹ siê otworzyæ po
wciœniêciu przycisku
Programator znajduje siê
K DRZWI.
w pozycji O WY£.
Ustawiæ program. Drzwiczki
suszarki mo¿na otworzyæ w
ka¿dej chwili mocno na nie
naciskaj¹c.
Drzwi suszarki nie
daj¹ siê zamkn¹æ.
Filtr drobny nie zosta³
w³o¿ony na miejsce i/lub
filtr wstêpny nie zatrzasn¹³
siê.
W³o¿yæ na miejsce filtr
drobny i/lub zatrzasn¹æ filtr
wstêpny.
Podczas wciskania
jednego z przycisków
na wyœwietlaczu
wielofunkcyjnym
pojawia siê Err.
Ochrona bielizny.
Po rozpoczêciu programu
nie mo¿na ju¿ ustawiæ
funkcji dodatkowej.
Przekrêciæ programator na
pozycjê O WY£. Ponownie
ustawiæ program.
Programator znajduje siê
Nie dzia³a oœwietlenie w pozycji O WY£.
bêbna suszarki.
¯arówka jest spalona.
22
Pod³¹czyæ wtyczkê do sieci
elektrycznej.
Przekrêciæ programator na
pozycjê L OŒWIETLENIE lub
na dowolny program.
Wymieniæ ¿arówkê (patrz
kolejny rozdzia³).
Usterka
Mo¿liwa przyczyna
Rozwi¹zanie
WartoϾ na
wskaŸniku Z CZAS
PR. zmienia siê co
chwilê lub przez
d³u¿szy czas nie
ulega zmianie.
Automatyczna korekta
czasu pracy nastêpuje w
zale¿noœci od rodzaju
bielizny, iloœci wsadu i
stopnia wilgoci bielizny.
Proces zautomatyzowany, nie
wystêpuje ¿adna usterka
urz¹dzenia.
Program zatrzymuje
siê, podœwietla siê
wskaŸnik
o POJEMNIK.
Pojemnik na skropliny jest
pe³ny.
Opró¿niæ pojemnik na
skropliny, a nastêpnie
uruchomiæ program suszenia
przyciskiem
START/
PAUZA.
Proces suszenia
koñczy siê krótko po
starcie programu
suszenia. Œwieci siê
wskaŸnik E KONIEC.
W³o¿ono zbyt ma³o lub
zbyt du¿o bielizny w
stosunku do wybranego
programu suszenia.
Wybraæ program czasowy
lub wy¿szy stopieñ suszenia
(np.: N BARDZO SUCHE
zamiast » DO SZAFY).
Filtry s¹ zapchane.
Wyczyœciæ filtry.
Wymiennik ciep³a jest
zapchany.
Oczyœciæ wymiennik ciep³a.
Wciœniêto przycisk
& SUPER DELIKATNE dla
zbyt du¿ej wielkoœci
wsadu.
Przycisk & SUPER
DELIKATNE stosowaæ do
wsadów o wielkoœci do 3kg.
Za du¿a wielkoœæ wsadu.
Zmniejszyæ wielkoœæ wsadu.
Bielizna nie zosta³a
wystarczaj¹co
odwirowana.
Odpowiednio odwirowaæ
bieliznê.
Cykl suszenia trwa
nadzwyczaj d³ugo.
Wskazówka:
Suszenie koñczy siê
automatycznie po ok.
5 godzinach
(patrz rozdzia³ Koniec
suszenia).
Wymiana ¿arówki oœwietlenia wnêtrza suszarki
1
1
Do oœwietlenia wnêtrza suszarki nale¿y zastosowaæ specjaln¹
¿arówkê która jest do nabycia w serwisie.
Uwaga! Nie stosowaæ standardowych ¿arówek! Zwyk³e ¿arówki
emituj¹ zbyt du¿o ciep³a i mog¹ doprowadziæ do uszkodzeñ
urz¹dzenia!
Uwaga! Przed wymian¹ ¿arówki wyci¹gn¹æ wtyczkê sieciow¹; w
przypadku pod³¹czenia sta³ego: wykrêciæ lub od³¹czyæ bezpiecznik.
1. Wykrêciæ os³onê ¿arówki (os³ona znajduje siê u góry, bezpoœrednio
za otworem bêbna suszarki; patrz rozdzia³ Opis urz¹dzenia.).
2. Wymieniæ spalon¹ ¿arówkê.
23
3. Ponownie przykrêciæ os³onê.
1
Uwaga! Ze wzglêdów bezpieczeñstwa os³ona ¿arówki musi byæ
mocno przykrêcona. W przeciwnym razie nie wolno uruchamiaæ
suszarki.
Mo¿liwoœci programowania
Cel
Sposób programowania
Zaprogramowanie na
sta³e sygna³u
akustycznego
przypominaj¹cego o
koñcu programu.
1. Przekrêciæ programator na dowolny program.
2. Przycisk G SYGNA£ przytrzymaæ wciœniêty przez ok.
5 sekund.
Kilkakrotnie rozlega siê krótki sygna³ dŸwiêkowy.
Pulsuje wskaŸnik G SYGNA£
Ustawienie sygna³u dŸwiêkowego zosta³o
zaprogramowane.
Anulowania ustawienia dokonuje siê tak, jak w
punktach 1 i 2.
Dopasowanie
rozpoznania stopnia
wysuszenia:
W przypadku, gdy na
koniec programu
bielizna powinna byæ
trochê bardziej sucha
lub wilgotna, ni¿ przy
ustawieniu
standardowym.
1. Przekrêciæ programator na dowolny program.
2. Równoczeœnie wcisn¹æ przyciski G SYGNA£ i
t DELIKATNE i przytrzymaæ wciœniête przez ok. 5
sekund.
Na wyœwietlaczu wielofunkcyjnym pojawi siê aktualne
ustawienie:
– C0: Ustawienie powoduj¹ce, ¿e bielizna bêdzie
bardziej sucha.
– C1: Ustawienie standardowe.
– C2: Ustawienie powoduj¹ce, ¿e bielizna bêdzie
bardziej wilgotna.
3. Przycisk
START/PAUZA przyciskaæ, dopóki na
wyœwietlaczu wielofunkcyjnym nie pojawi siê ¿¹dane
ustawienie.
4. Przekrêciæ programator na pozycjê O WY£
Ustawienie zosta³o zaprogramowane.
1. Przekrêciæ programator na dowolny program.
2. Równoczeœnie wcisn¹æ przyciski K DRZWI i
W przypadku
& SUPER DELIKATNE i przytrzymaæ wciœniête przez
zastosowania
ok. 5 sekund. Przez chwilê wyœwietlacz
zewnêtrznego spustu
wielofunkcyjny wyœwietli ”0“
skroplin wskaŸnik
WskaŸnik o POJEMNIK zosta³ wy³¹czony.
o POJEMNIK powinien
Anulowania ustawienia dokonuje siê tak, jak w
byæ trwale wy³¹czony.
punktach 1 i 2, przy czym wyœwietlacz wielofunkcyjny
wyœwietla przez moment ”1“ (zamiast “0”).
24
Dane techniczne
5
Urz¹dzenie to odpowiada nastêpuj¹cym Dyrektywom UE:
– 73/23/EWG z dnia 19.02.1973 (Dyrektywa dot. niskiego
napiêcia)
– 89/336/EWG z dnia 03.05.1989 (Dyrektywa dot. kompatybilnoœci
elektromagnetycznej ³¹cznie z jej nowelizacj¹ 92/31/EWG)
– 93/68/EWG z dnia 22.07.1993 (Dyrektywa dot. znaku jakoœci UEznaku CE).
Wysokoœæ x szerokoœæ x g³êbokoœæ
85 x 60 x 60 cm
G³êbokoœæ przy otwartych drzwiczkach suszarki
109 cm
Zakres regulowania wysokoœci
1,5 cm
Ciê¿ar w³asny
ok. 40kg
Iloœæ bielizny do suszenia (zale¿na od programu)
1)
maks. 6kg
Zu¿ycie energii wed³ug IEC 1121 s. e.
(6kg bawe³ny, wstêpnie odwirowanej przy
prêdkoœci obrotowej 1000 obrotów na minutê
Program m BAWE£NA » DO SZAFY)
3,6kWh
Mo¿liwoœci zastosowania
gospodarstwo domowe
Dopuszczalna temperatura otoczenia
+ 5°C do + 35°C
1)Dane dotycz¹ce ciê¿aru wsadu odbiegaj¹ce w niektórych krajach od podanych
w niniejszej instrukcji danych wynikaj¹ z ró¿nych metod pomiaru.
Parametry eksploatacyjne
Parametry eksploatacyjne zosta³y ustalone w warunkach
znormalizowanych. W zwi¹zku z tym w trakcie normalnego
u¿ytkowania mog¹ przybieraæ nieco inne wartoœci.
Program
m BAWE£NA » DO SZAFY 1)
m BAWE£NA £ DO PRASOWANIA
1)
l TKANINY MIESZANE » DO SZAFY
2)
WielkoϾ
wsadu
w kg
Zu¿ycie energii
w kWh
6
3,6
6
2,9
3
1,3
1)dla bielizny wirowanej przy prêdkoœci 1000 obrotów na minutê
2)dla bielizny wirowanej przy prêdkoœci 1200 obrotów na minutê
25
Instrukcja instalacji i pod³¹czenia pralki
1 Wskazówki dotycz¹ce
bezpieczeñstwa podczas
instalowania suszarki
• Proszê siê upewniæ, ¿e zosta³y usuniête wszystkie elementy
zabezpieczenia transportowego. W przeciwnym razie mo¿e dojœæ
do uszkodzenia urz¹dzenia.
• Nale¿y upewniæ siê przed uruchomieniem suszarki, czy napiêcie
znamionowe i rodzaj pr¹du, podane na tabliczce znamionowej
urz¹dzenia, s¹ zgodne z napiêciem zasilaj¹cym i rodzajem pr¹du
w miejscu ustawienia. Dane dotycz¹ce wymaganego
zabezpieczenia elektrycznego nale¿y odczytaæ z tabliczki
znamionowej.
• Wtyczkê pod³¹czyæ jedynie do zainstalowanego zgodnie z
przepisami gniazdka wtykowego z uziemieniem.
• Przy pod³¹czeniu na sta³e: Pod³¹czenia na sta³e mo¿e dokonaæ
jedynie autoryzowany specjalista elektryk.
• Nie stawiaæ suszarki w pomieszczeniach, do których mo¿e siê
dostaæ mróz.
• Dopilnowaæ, aby drzwi w mieszkaniu lub drzwi innych urz¹dzeñ
nie blokowa³y drzwi urz¹dzenia.
• Nie ustawiaæ suszarki na miêkkich wyk³adzinach pod³ogowych,
gdy¿ przeszkadzaj¹ one w swobodnym przep³ywie powietrza
przez kratkê wentylacyjn¹.
• Nale¿y dopilnowaæ, aby urz¹dzenie nie sta³o na przewodzie
zasilaj¹cym.
• Ustawiæ suszarkê poziomo.
26
Usuniêcie blokad transportowych
1
Uwaga! Przed uruchomieniem
suszarki bezwzglêdnie nale¿y
usun¹æ wszystkie blokady
transportowe!
1. Otworzyæ drzwiczki suszarki.
2. Zdj¹æ taœmy klej¹ce znajduj¹ce
siê na bêbnie suszarki.
3. Wyci¹gn¹æ z urz¹dzenia w¹¿
foliowy z wype³nieniem
polistyrenowym.
Pod³¹czenie do zasilania elektrycznego
Dane dotycz¹ce napiêcia sieciowego, rodzaju pr¹du oraz
wymaganego zabezpieczenia nale¿y odczytaæ z tabliczki
znamionowej. Tabliczka znamionowa znajduje siê przy drzwiach
suszarki (patrz rozdzia³ Opis urz¹dzenia).
Uwaga:
Po ustawieniu i pod³¹czeniu zmywarki, wtyczka musi byæ dostêpna.
Zmiana po³o¿enia zawiasów drzwiowych
1
Uwaga! Zmiany po³o¿enia zawiasów drzwiowych mo¿e dokonywaæ
wy³¹cznie specjalista . W razie potrzeby nale¿y zwróciæ siê do
naszego serwisu lub do swojego sprzedawcy.
Uwaga! Przed zmian¹ po³o¿enia zawiasów drzwiowych wyj¹æ
wtyczkê sieciow¹ z gniazdka; w przypadku pod³¹czenia sta³ego:
wykrêciæ lub od³¹czyæ bezpiecznik.
27
1. Otworzyæ drzwiczki suszarki.
2. Wykrêciæ zawias A z przedniej
œcianki urz¹dzenia i œci¹gn¹æ
drzwiczki suszarki.
3. Zdj¹æ przykrywki B i C. W tym celu
nale¿y wsun¹æ cienki œrubokrêt w
szczelinê (zgodnie z rysunkiem),
wcisn¹æ do do³u i podwa¿yæ
przykrywki.
4. Naciskaj¹c na zatrzask poluzowaæ
zamkniêcie D przy pomocy
odpowiedniego narzêdzia,
œci¹gn¹æ zamkniêcie i po
obróceniu o 180° przykrêciæ na
przeciwleg³ej stronie drzwiczek.
5. Wykrêciæ zawias A z drzwiczek
suszarki, obróciæ o 180° i
ponownie przykrêciæ na przeciwleg³ej stronie drzwiczek.
6. Os³ony B i C obróciæ o 180° i ponownie zamocowaæ na
przeciwleg³ej stronie drzwiczek.
7. Wykrêciæ z przedniej œcianki
urz¹dzenia os³onê E, obróciæ j¹ o
180° i przykrêciæ na przeciwleg³ej
stronie.
8. Wykrêciæ blokadê drzwi F,
przycisn¹æ ku do³owi i zdj¹æ z
przedniej œcianki urz¹dzenia.
9. Wyj¹æ wtyczkê kablow¹ z blokady
drzwi F.
10. Wcisn¹æ do do³u przycisk
blokuj¹cy na os³onie G,
przycisn¹æ os³onê ku do³owi i
zdj¹æ z przedniej œcianki
urz¹dzenia.
11. Wyj¹æ wtyczkê kablow¹ z os³ony
G.
12. Prze³o¿yæ blokadê drzwi F na
przeciwleg³¹ stronê, wsadziæ
wtyczkê kablow¹ i mocno przykrêciæ blokadê drzwi.
13. Po przeciwnej stronie wsadziæ wtyczkê kablow¹ w os³onê G,
na³o¿yæ os³onê i zatrzasn¹æ przycisk blokuj¹cy.
28
14. Zamocowaæ drzwiczki suszarki z zawiasami we wg³êbieniach na
przedniej œciance urz¹dzenia i mocno przykrêciæ.
15. Po zmianie po³o¿enia zawiasów sprawdziæ funkcjonowanie
przycisku K DRZWI.
Wskazówka dotycz¹ca zabezpieczenia przed pora¿eniem
pr¹dem: Eksploatowanie urz¹dzenia bêdzie bezpieczne dopiero po
zamocowaniu wszystkich czêœci z tworzywa sztucznego.
Akcesoria dodatkowe
U sprzedawcy mo¿na nabyæ nastêpuj¹ce elementy specjalne:
Listwy ³¹czeniowe do zestawienia pralki z
suszark¹ w kolumnie
Przy pomocy listew ³¹czeniowych mo¿na ustawiæ suszarkê na
pralce automatycznej firmy AEG-Electrolux (60cm szerokoœci, z
drzwiczkami od przodu) oszczêdzaj¹c w ten sposób miejsce. Pralka
automatyczna stoi pod suszark¹.
Listwy ³¹czeniowe s¹ dostêpne w dwóch wersjach:
– bez podstawki
916 019 102
– z wyci¹gan¹ podstawk¹
916 019 103
Zestaw do zewnêtrznego spustu skroplin
Zestaw (125 122 510) do bezpoœredniego odprowadzania skroplin
do miski, syfonu, studzienki œciekowej, itp. Przy stosowaniu zestawu
nie trzeba opró¿niaæ pojemnika na skropliny, ale pojemnik musi
pozostaæ na swoim miejscu w suszarce. W celu wy³¹czenia
wskaŸnika o POJEMNIK nale¿y zastosowaæ siê do instrukcji
podanej w rozdziale Mo¿liwoœci programowania.
Maksymalna wysokoœæ t³oczenia: 1m od powierzchni ustawienia
suszarki; maksymalna d³ugoœæ t³oczenia: 3m
29
Gwarancja/Serwis
Weitere Kundendienststellen im Ausland
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen Partner. Diese können dort eingesehen werden.
Further after-sales service agencies overseas
In these countries our AEG-Electrolux agents’ own guarantee conditions are applicable. Please obtain further details direct.
Autres agences étrangères assurant le service après-vente
Dans ces pays, les conditions de garantie des concessionnaires de la région sont valables. Vous pouvez les consulter sur place.
Otros puntos de Postventa en el extranjero
En estos países rigen las condiciones de nuestros representantes locales.
las cuales pueden ser consultadas allí mismo.
Ulteriori uffici del servizio tecnico assistenza clienti all’estero
In questi paesi sono valide le condizioni di garanzia dei partner locali.
Queste condizioni possono essere esaminante sul luogo.
Serviços de assistência técnica no estrangeiro
Nestes países são válidas as condições de garantia dos concessionários
locais, podendo aí ser consultadas.
További vevöszolgálati irodák külföldön
Ezekben az országokban a mi AEG-Electrolux vevöszolgálatainknál
saját jótállási feltételek alkalmazhatók. A további adatokat kérjük
közvetlenül szerezzék be.
Servisne službe
Na garancijskem listu boste našli seznam pooblašèenih servisnih
služb AEG-Electrolux.
30
U.A.E. Abu Dhabi
Universal Trading Company
P.O. Box 43 99
Tel.: 6335331
Service Center 6733974
Jordan
Jordan Household
Supply Co. Ltd.
P.O. Box 3/68
Amman/Tel.: 69 70 50
Malta
ITC
International Trading Company
White House Building
Mountbatte Street
Blata L-Bajda/Tel.: 220644
Egypt
Middle East Commercial
Center
4 Salah El Dein St. - 2nd floor
Heliopolis, Kairo
Egypt
Tel.: 2024181719
Canada
EURO-LINE Appliances
2150 Winston PARK Drive 20
Oakville, Ontario L6H 5V1
Tel.: 905 829 3980
Fax: 905 829 3985
Mauritius
Happy World Centre Ltd.
P.O. 7 54
1 Chausee Street
Port Louis
Tel.: 25355
Australia
The Andi-Co Group
1 Stamford Road
Oakleigh VIC 3166
Tel.: (03) 9569 1255
Fax: (03) 9569 1450
www.andico.com.au
Korea (South)
Core Incorp.
3/F Chewoo Bldg.
200 Nonhyun-Dong
Kangnam-Ku 135-010
Seoul
Telefon 82 2 549 89 61
Namibia
AEG NAMIBIA (PTY)
LIMITED-Jeppe Street
Northern Industrial Area
Windhoek
Tel.: (061) 21-6082/4
Fax: (061) 217838
Bahrain/Arabian Gulf
A.A. Zayani & Sons
P.O. Box 9 32
Bahrain
Tel.: 17311124
Croatia
Electrolux D.O.O.
Suplova 7
10000 Zagreb
Tel.: 1 61 19512
Fax: 1 61 19513
New Zealand
Monaco Corporation Ltd.
10 Rothwell Avenue
Albany - Auckland
4399 Auckland 1
New Zealand
Tel.: 00 64-92 59 11 11
Fax: 00 64-92 59 11 12
Bulgaria
Electrolux Bulgaria E.O.O.D.
91 Levski Blvd.
1000 Sofia
Tel.: 2 806676
Fax. 2 980 5276
Kuwait/Arabian Gulf
Ali Al-Ghanim Est.
P.O. Box 21540 - Safat
Tel.: 4822190
Fax: 4820116
Syria
WATTAR CO.
P.O. Box 36109
Mazzeh - Damascus
Direct Phone: 00963116132649
Fax: 00963116119537
Cyprus
Hadjikyrlakos & Sons Ltd.
Prodromou 121
P.O. Box 21587
Nicosia 1511
Service Telephones:
Nicosia 02 481226
Limassol 05 562182
Larnaca 04 633929
Paphos 06 932 699
Lebanon
Adib & Assaferi
P.O. Box 539
Tripoli
Iran
ARIAN International
Development Co.
AEG Showroom
Shariati, Balatar as Safar
Teheran / Iran
Phone No. Showroom:
021 / 285 513 / 4
Phone No. Service:
021 / 312 27 67 / 8
Estonia
Electrolux Estonia Ltd.
Mustamäe tee 24
EE0006 Tallinn
Tel.: (372) 6 650 090
Fax: (372) 6 650 092
Latvia
Electrolux Latvija Ltd.
Kr.Barona iela 130/2
Riga, LV-1012
Tel.: 371 7313626
Fax: 371 7845954
Poland
Electrolux Poland Sp. zo.o.
ul. Domaniewska 41
02-034 Warszawa
tel.: 022 874 33 33
fax: 022 874 33 00
Hong Kong
Dah Chong Hong Ltd.
20 Kai Cheung Road
Kowloon Bay
Kowloon - Hong Kong
Tel.: 0085222621620
Fax: 0085227550333
Lithuania
Electrolux Lithuania
Verkui 29
2600 Vilnus
Tel.: 372 272 3326
Fax: 372 272 3366
Russia
Electrolux Russia Ltd.
16 Olympiysky prospekt
129090 Moscow
Tel.: (095) 937 7837
Fax: (095) 926 5513
Israel
Evis Ltd.
Tadiran-Ampa Service
10 Gibonay Israel Street
New Industrial Zone
Netanya, 42504
Israel
Malaysia
Arzbergh Engineering
No. 49A/B, Jalan Petaling
Utama 7
4600 Petaling Jaya
Tel.: 3 795 1084
Fax: 3 795 1082
Saudi Arabia
Awad Badi Nahas Est
Shara Siteen
Jeddah 21463
Phone: 6646583
Alia Trading Co
Mecca Road
Riyadh 11491
Phone 4645977
31
32
Japan
Electrolux Japan Ltd.
Domestic Appliances
Department
Maruzen Showa Warehouse
Building
Tookai 4-5-12, Ota-ku
143-006 Tokyo
Tel.: 0120-13-7117
Fax: 03-3790-5257
Singapore
Group Pte Ltd.
833 Bukit Timah Road
Unit no. 01-11 Royalville
279887 Singapore
Tel.: 0065 64638484
Fax: 0065 64638488
Slovenia
Electrolux Slovenia D.O.O.
Traska Ul. 132
1000 Ljubljana
Tel.: 61 1234 137
Fax: 61 1234 238
Thailand
Olympia Thai Tower, 444
Rachadapiser Road
Samsennok- Huaykwang
10320 Bangkok
Thailand
Tel.: 006625136111
Fax: 006625136334
Slovakia Rep.
Electrolux Slovakia S.R.O.
Seberiniho 1
821 03 Bratislava
Tel.: 02 4333 4322, 4355
Fax: 02 4333 6976
South Africa
AEG (Pty) Ltd.
55, 12th Road
P.O. Box 1 02 64
Kew/Johannesburg 2000
Tel.: 8069111
Hungary
Electrolux Lehel KFT
Erzsébet Királyné útja 87.
1142 Budapest
Tel.: 00361/467-3200
Czech Rep.
ELECTROLUX DOMÁCå
SPOTØEBIÈE CZ
DIVIZE ELECTROLUX S.R.O.
Customer Centre
Hanusova ul.
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112
Telefax: 2 6112 3504
Gwarancja Europejska
Niniejsze urz¹dzenie jest objête gwarancj¹ firmy Electrolux w ka¿dym z krajów
wymienionych na koñcu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji urz¹dzenia lub
okreœlony ustawowo. W przypadku przeprowadzki w³aœciciela urz¹dzenia z jednego z
poni¿szych krajów do innego, gwarancja zachowuje swoj¹ waznoœæ z nastêpuj¹cymi
zastrze¿eniami:• Gwarancja na urz¹dzenie obowi¹zuje od dnia zakupu. Datê zakupu nale¿y potwierdziæ
przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawcê urz¹dzenia.
• Okres gwarancji na urz¹dzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz czêœci) s¹
takie same, jak okres i zakres obowi¹zuj¹ce dla danego modelu lub serii urz¹dzenia w
nowym kraju zamieszkania.
• Gwarancja na urz¹dzenie jest wydawana osobiœcie na pierwszego kupuj¹cego i nie
mo¿na jej przekazaæ na innego u¿ytkownika.
• Urz¹dzenie zosta³o zainstalowane i jest eksploatowane wy³¹cznie do celów domowych
zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. U¿ytkowanie do celów zawodowych jest
wykluczone.
• Urz¹dzenie zosta³o zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowi¹zuj¹cymi przepisami
nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w ¿aden sposób nie ograniczaj¹
nabytych praw ustawowych.
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
+32 2 363 04 44
Belgien
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
33
34
p
t
b
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia
(PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkių 29, LT09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves
Zarco - Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671
RO
Schweiz/Suisse/
+41 62 88 99 111
Svizzera
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana, d.o.o.
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Suomi
+35 8 26 22 33 00
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan
143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 9377837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
Serwis
W przypadku wyst¹pienia usterek nale¿y spróbowaæ samodzielnie
usun¹æ problem przy pomocy instrukcji obs³ugi (rozdzia³: Co zrobiæ,
gdy...)
Jeœli nie bêd¹ Pañstwo w stanie samodzielnie usun¹æ problemu,
nale¿y zg³osiæ awariê w autoryzowanym zak³adzie serwisowym.
Szybk¹ reakcjê na zg³oszenie
umo¿liwi podanie nastêpuj¹cych
danych:
– Model
– Numer produktu (PNC)
– Numer serii (S-No.)
(Numery, patrz tabliczka
znamionowa)
– Rodzaj usterki
– Ewentualny komunikat b³êdu, wyœwietlany przez urz¹dzenie.
Zalecamy wpisanie poni¿ej danych dotycz¹cych zmywarki, aby by³y
pod rêk¹:
Model:
.....................................................
PNC:
.....................................................
S-Nr.:
.....................................................
35
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Grupa Electrolux jest najwiêkszym na œwiecie producentem zmechanizowanych urz¹dzeñ przeznaczonych do kuchni,
do czyszczenia oraz do lasu i ogrodu. Ka¿dego roku sprzedaje ponad 55 milionów produktów (takich jak lodówki,
kuchenki, pralki automatyczne, odkurzacze, pilarki ³añcuchowe i kosiarki do trawy) o lacznej wartoœci ok. 14 miliardów
USD w ponad 150 krajach œwiata.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg-electrolux.de
© Copyright by AEG
822 944 566-01-090606-01
Mo¿e ulec zmianie bez powiadomienia
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement