Zanussi | ZTB180 | User manual | ZANUSSI ZTB180 Benutzerhandbuch

125983092.qxp
2006-06-05
13:42
Page 1
TROMMELDROGER
WÄSCHETROCKNER
ZTB 180
A
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
30’ - 60’ - 90’
L
L
B
C
30
D
60
90
E
F
K
REVERSE
ACTION
J
H
G
ELECTRONIC
ZTB 180
NL
D
Uitpakken: zie blz. 7
Entfernen der Transportsicherung: s. S.23
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANWEISUNG
125983092
NL
D
125983092.qxp
2006-06-05
13:42
Page 2
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina’s van deze gebruiksaanwijzing! Bewaar
de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele
volgende eigenaar van het apparaat.
Transportschade
Indien u tijdens de aflevering schade aan het apparaat vastgesteld hebt, meldt u dit dan, vóór u het apparaat
installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier.
Enkele paragrafen in deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van symbolen die de volgende betekenis hebben:
Met de waarschuwingsdriehoek geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het
functioneren van de machine. Let goed op deze aanwijzingen.
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en praktisch gebruik van het apparaat.
Dit symbool staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. economisch en milieuvriendelijk gebruik van het
apparaat.
Onze bijdrage aan het beschermen van het milieu:
wij maken gebruik van kringlooppapier.
Inhoud
Aanwijzingen m.b.t. de
veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
●
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
●
Programmatabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
●
Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Milieutips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
●
Praktische tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . .13
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . .5
●
De buitenkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
●
Het filtergedeelte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
●
De pluizenfilters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Geleidingsvermogen aanpassen . . . . . . . .6
Eenvoudige storingen . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
●
Uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
●
Plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
●
Aanbrengen van een luchtafvoerslang . . . . . . . .7
●
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
●
Montageset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
●
Deurdraairichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Garantievoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
2
2006-06-05
13:42
Page 3
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben,
alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Installatie
Veiligheid van kinderen
●
Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
elektrische huisinstallatie ten behoeve van de
installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een
daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden.
●
●
Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen
het apparaat niet op het aansluitsnoer staat.
Kinderen zien de gevaren niet die ontstaan door
ondeskundige omgang met elektrische apparaten.
Zorg daarom voor het nodige toezicht als de
machine aanstaat en laat kinderen niet met de
machine spelen - ze zouden zichzelf of andere
kinderen in de machine kunnen opsluiten.
●
Houd de verpakking uit de buurt van kinderen;
vooral folie en styropor kunnen gevaren
opleveren. Verstikkingsgevaar!
Gebruik
●
Gebruik het apparaat alleen voor het drogen van
huishoudtextiel.
●
Zorg ervoor dat kinderen of kleine huisdieren niet in
de trommel van de wasdroger kunnen klimmen.
●
Schakel na het gebruik altijd de stroomtoevoer uit door,
afhankelijk van de wijze van installatie, de stekker uit het
stopcontact te nemen of de badkamertrekschakelaar
op de UIT-stand te schakelen.
●
●
Doe geen drijfnat wasgoed in de trommeldroger.
●
Met vluchtige stoffen, zoals spiritus, benzine,
terpentine en dergelijke, gereinigde artikelen
mogen niet in de trommeldroger.
Als u het apparaat afdankt, maak het dan
dadelijk onbruikbaar: stekker uit het stopcontact
trekken, aansluitsnoer afsnijden en weggooien.
Maak bovendien het deurslot onbruikbaar. Zo
kunnen kinderen zichzelf of andere kinderen niet
in de machine opsluiten.
●
Brandgevaar: Textiel dat is bevlekt of doorweekt met
plantaardige olie of spijsolie vormt een brandgevaar en
mag niet in de wasdroger worden gedroogd.
●
Indien u het wasgoed met een vlekkenverwijderaar
hebt behandeld moet u het nog eens extra uitspoelen
voordat u het gaat drogen.
●
Let erop dat geen benzine- of gasaansteker in de
kleding achtergebleven is.
In het apparaat geen sportschoenen drogen,
deze kunnen tussen de trommel en de deur gaan
zitten waardoor de trommel geblokkeerd wordt.
Laat de deur op een kier staan indien het apparaat niet
gebruikt wordt. Dat is beter voor de rubbermanchet.
Het apparaat nooit gebruiken zonder
pluizenfilters of als de pluizenfilters beschadigd
zijn. Dit kan brandgevaar opleveren.
●
●
●
●
Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieuonvriendelijk en kunnen zonder gevaar bij het afval
worden gezet.
De kunststoffen kunnen hergebruikt worden en
hebben de volgende aanduidingen:
>PE<=voor polyethyleen
>PS<=voor polystyreen
>PP<=voor polypropyleen
Het karton kunt u het beste in een container voor oud
papier deponeren.
Oude machine
De ruimte rondom de wasdroger moet zo veel
mogelijk stofvrij gehouden worden.
Het symbool
op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij
een verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens
en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Algemene veiligheid
●
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit
apparaat of de eigenschappen ervan te
veranderen.
●
Tracht in geval van een storing of defect, dit
apparaat niet zelf te repareren. Laat inspectieen/ of herstelwerkzaamheden uitvoeren door
Zanussi Service en laat geen andere dan
originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen.
●
Reparaties die door niet-deskundige personen
uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden.
3
NEDERLANDS
125983092.qxp
125983092.qxp
2006-06-05
13:42
Page 4
Milieutips
U kunt het energieverbruik van de wasdroger zo
laag mogelijk houden, door de volgende regels in
acht te nemen.
●
●
Om de maximale capaciteit van de machine te
kunnen benutten, kunt u wasgoed dat kastdroog
en wasgoed dat strijkdroog moet worden samen
drogen. U stelt dan het programma voor
strijkdroog in. Als dat beëindigd is haalt u de
strijkdroge was uit de machine en droogt u de
rest van het wasgoed verder.
●
Reinigen van de pluizenfilters na iedere
droogbeurt voorkomt te lange droogtijden en een
hoger energieverbruik.
●
Het vertrek waar de droger staat moet goed
geventileerd zijn en de temperatuur mag, tijdens
het in bedrijf zijn, + 35°C niet overschrijden.
Probeer het maximale vulgewicht te benutten, zie
het programma-overzicht op bladzijde 10.
Kleine hoeveelheden drogen is altijd
onvoordelig.
●
●
Het wasgoed moet goed gecentrifugeerd zijn.
Hoe hoger het centrifugetoerental hoe korter de
benodigde droogtijd en dus ook hoe lager het
energieverbruik.
Droog het wasgoed niet te lang, dat voorkomt
kreukvorming en bespaart energie.
Technische gegevens
AFMETINGEN:
hoogte
breedte
diepte
85 cm
60 cm
58 cm
NETSPANNING/FREQUENTIE:
AANSLUITWAARDE:
ZEKEREN MET MINIMAAL:
220/230 V/50 Hz
2600 W
16 A
MAX. VULGEWICHT:
katoen en linnen
synthetische stoffen
6 kg
3 kg
VERBRUIKSWAARDEN:
katoen en linnen
katoen en linnen
synthetische stoffen (1200 omw/min)
3,30 kWh (6 kg kastdroog)
2,60 kWh (6 kg strijkdroog)
1,10 kWh (3 kg kastdroog)
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen 89/336 EEG, 73/23 EEG.
4
125983092.qxp
2006-06-05
13:42
Page 5
NEDERLANDS
Beschrijving van het apparaat
01 Bedieningspaneel
02 Pluizenfilters
03 Typeplaatje
A
L
C
D
E
90
04 Verstelbare voeten
F
K
G
H
J
K
A
B
C
D
E
F
- 90’
L
ELECT
2
5 Luchtafvoer aan de zijkant
6 Adapter-ring
7 Luchtafvoer aan de achterkant
5
G
RONIC
4
5
6
H
2
3
7
J
ZTB 180
REVERSE
N
ACTIO
0
1
B
22°
x14
30
60
30’ - 60’
125983092.qxp
2006-06-05
13:42
Page 6
Het geleidingsniveau instellen
Water bevat een variabele hoeveelheid kalk en
minerale zouten, afhankelijk van de geografische
lokatie. Daarom variëren ook de geleidingswaarden.
Geleidingsniveau wijzigen:
Druk zo vaak op toets Start/Pauze tot het gewenste
geleidingsniveau wordt aangegeven door het
oplichten van het betreffende controlelampje.
Variaties in de geleidbaarheid van het water t.o.v. de
door de fabrikant ingestelde waarden kunnen de
restvochtigheid van het wasgoed aan het eind van
het programma enigszins beïnvloeden.
Oplichtend
lampje
U kunt de gevoeligheid van de droogsensor in uw
trommeldroger aan de hand van de
geleidingswaarden van het water met behulp van de
volgende procedure regelen.
Geleidingsniveau
Waarde bij
benadering µS/cm
Laag
< 300
Gemiddeld
300 - 600
Hoog
> 600
Geleidingsniveau instellen
Schakel het apparaat in met de programmakiezer.
Druk de toetsen 1 en 3 tegelijk in.
Het apparaat wordt normaal in de fabriek ingesteld
op het hoogste niveau; het is echter mogelijk dat
bepaalde modellen anders zijn ingesteld.
Houd de toetsen ingedrukt tot de controlelampjes
De nieuwe instelling in het geheugen vastleggen:
Druk de toetsen 1 en 3 tegelijk in.Houd de toetsen
ingedrukt tot de controlelampjes boven de toetsen
knipperen en u de zoemer hoort.
boven de toetsen knipperen en een van de
controlelampjes Drogen
, Afkoelen
of Einde
blijft branden.
A
L
B
C
30
D
60
1 2 3 4
90
E
F
K
J
H
G
ZTB 180
6
2006-06-05
13:42
Page 7
Installatie
Let op!
Belangrijk: De temperatuur in het vertrek waar de
droger staat mag tijdens de werking + 35° C niet
overschrijden.
Uitpakken
Verwijder de polyethyleen zak met de
polystyreen vulling voordat u het apparaat in
gebruik neemt. Plakband van de bovenzijde
van de trommel verwijderen.
Afvoer van de vochtige lucht
De luchtafvoer kan zowel aan een zijkant als aan de
achterkant plaatsvinden.
De niet gebruikte openingen moeten met de
meegeleverde deksels afgesloten worden.
Aanbrengen van een luchtafvoerslang
De beste methode om het vocht kwijt te raken is een
afvoer naar buiten. Daarvoor gebruikt u een flexibele
afvoerslang van 100 mm ø, die u door middel van de
meegeleverde adapter A op één van de
afvoeropeningen aansluit. De afvoerslang is met de
machine meegeleverd.
P1106
Om de afvoerslang aan te brengen trekt u de
adapter-ring uit de afvoeropening aan de achterkant
van de machine en schroeft u deze ring op de
afvoerslang. Druk de adapter-ring in de
afvoeropening tot hij goed vastzit.
De niet gebruikte openingen moeten afgesloten
worden.
Plaatsen
Deze wasdroger vraagt om een goed geventileerd
vertrek, omdat het apparaat warme, zeer vochtige
lucht produceert.
Er moet een mogelijkheid zijn om een raam te
openen of een afzuigventilator in te schakelen. Een
betere methode is het aanbrengen van een
luchtafvoerslang naar buiten.
A
De ruimte rondom de wasdroger moet zo veel
mogelijk stofvrij gehouden worden.
De wasdroger kan op iedere soort vloer geplaatst
worden. Belangrijk is echter dat hij waterpas
opgesteld wordt. Daartoe dienen de stelvoeten.
P1028
A
P1027
Hoe langer de slang en hoe kouder het vertrek, hoe
groter de kans is dat in de slang vocht tot water
condenseert. U kunt voorkomen dat het water zich
ergens in de slang verzamelt of mogelijk zelfs terug in
de droger loopt: prik een gaatje (3 mm) in het laagste
punt van de slang en zet of hang er een bakje onder
(zie afbeelding punt B).
P0046
De voeten mogen niet verwijderd worden.
De droger moet voortdurend verse lucht aan kunnen
zuigen. Daarom moet u ervoor zorgen dat het
rooster aan de achterkant niet door obstakels in z’n
ventilatiefunctie belemmerd kan worden.
Bij onvoldoende ventilatie kan zich een
opeenhoping van warmte voordoen, hetgeen
schade aan de motor kan veroorzaken.
Onder de bodem van de machine moet een vrije
luchtstroming gewaarborgd zijn. Hoogpolig tapijt
bijvoorbeeld, kan de luchtstroom belemmeren, wat
de machine schade toe kan brengen.
P1056
B
Houd de slang zo kort mogelijk en met zo weinig
mogelijk bochten. Een erg lange slang beïnvloedt de
werking van de wasdroger nadelig en geeft kans op
7
NEDERLANDS
125983092.qxp
125983092.qxp
2006-06-05
13:42
Page 8
Elektrische aansluiting
vorming van condenswater binnen de slang.
De machine is voor 220-230V / 50Hz gemaakt.
De machine is voorzien van een drie-aderig
aansluitsnoer en stekker met randaarde.
De stekker mag u uitsluitend plaatsen in een
stopcontact met randaarde; de machine dient
deugdelijk geaard te zijn.
Het aansluitsnoer mag u niet verlengen. Indien het
snoer te kort blijkt te zijn, laat uw installateur dan of
een langer snoer aan de machine monteren of het
stopcontact verplaatsen.
Het gebruik van een verlengsnoer of kabelhaspel is
niet toegestaan.
In bad- of doucheruimten moet doorgaans een
zogeheten vaste aansluiting gemaakt worden;
raadpleeg uw installateur.
Sluit de afvoerslang niet op een bestaand
kanaal aan.
P0055
De luchtverversing moet tenminste 150 m3/h kunnen
bedragen.
De andere kant van de slang sluit u aan op een
muur- of vensterdoorvoer. Dat doet u zodanig dat er
geen regenwater in kan lopen; dus overkappen of
naar buiten toe omlaag richten.
Beveiligingen tegen regen- en windinslag in
doorvoeren bestaan meestal uit beweegbare klepjes
of lamelletjes. Ze kunnen bij sterke wind dichtslaan,
of na verloop van tijd niet meer open gaan (roest,
vuil). Dan hebt u een afvoerprobleem, let daar dus
op.
Is het vertrek op een sterke centrale afzuiging
aangesloten, dan kan die afzuiging problemen
veroorzaken. Is de benodigde droogtijd veel te lang,
schakel de afzuiging dan uit of sluit het
afzuigrooster af tijdens het in werking zijn van de
droger.
Indien de droger tussengebouwd wordt, overtuigt u
zich er dan van dat de afvoerslang niet geknikt kan
raken.
Bij een gedeeltelijk geknikte of beknelde slang zal
de benodigde droogtijd toenemen en daarmee ook
het energieverbruik.
Bij een totaal geblokkeerde slang schakelt een
interne beveiliging tegen oververhitting het
verwarmproces automatisch uit. Raadpleeg in dit
geval ELECTROLUX Service.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
schade of letsel, ontstaan door het niet
voldoen aan bovenstaande veiligheidsvoorschriften.
Het aansluitsnoer mag uitsluitend door
ELECTROLUX Service vervangen worden.
Het aansluitsnoer moet gemakkelijk te bereiken
zijn nadat de machine geïnstalleerd is.
Montageset
Uw handelaar kan u een speciale montageset
leveren, waarmee u de droger veilig op uw
wasautomaat kunt plaatsen. Dat bespaart u
aanzienlijk ruimte.
P1107
Deurdraairichting
Het wijzigen van de deurdraairichting dient te
worden uitgevoerd door ELECTROLUX Service.
8
125983092.qxp
2006-06-05
13:42
Page 9
NEDERLANDS
Bediening
Bedieningspaneel
1 2 3 4
5
A
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
30’ - 60’ - 90’
L
B
22°
x14
30
C
D
60
90
E
F
K
J
REVERSE
ACTION
H
G
ELECTRONIC
ZTB 180
1 Toets Kort
4 Toets Start/Pauze
Wanneer u op deze toets drukt, lopen de volgende
KATOEN-programma's met verkorte
programmaduur bij dezelfde droogtegraad:
• Extra droog
• Sterkdroog
• Kastdroog
Na instelling van het programma drukt u op deze
toets om het programma te starten.
Het betreffende lampje knippert niet meer.
Indien de deur van het apparaat of het deurtje in
de sokkel tijdens de afwerking van het
programma geopend worden, moet deze toets
na het sluiten van de deur weer ingedrukt
worden om het programma voort te zetten.
In beide gevallen knippert het lampje van toets
Start/Pauze.
Het betreffende lampje licht op.
Deze optie kan niet in combinatie met de functie
Lage Temperatuur
worden gekozen.
2 Toets Zoemer uit
5 Programma-indicatie
Er klinkt een
geluidssignaal:
De lampjes geven het volgende aan:
Controlelampje Drogen
• als er een programma wordt gekozen
Dit lampje geeft aan dat de machine in de droogfase is.
• als er op de toetsen wordt gedrukt
• als er een verkeerde optie wordt gekozen
Controlelampje Afkoelen
• als er wordt geprobeerd om het programma of de
opties tijdens een cyclus te wijzigen
Dit lampje geeft aan dat de machine in de afkoelfase
is. Deze fase duurt 10 minuten.
• aan het einde van het programma
Controlelampje Einde
Dit lampje licht op aan het einde van de afkoelfase
en blijft gedurende de antikreukfase en aan het
einde van het programma branden.
• als de machine niet goed functioneert
• als het deurtje in de sokkel openstaat
Door op deze toets te drukken, wordt het
geluidssignaal uitgeschakeld.
Controlelampje Pluizenfilters
Dit lampje geeft aan dat de filters gereinigd moeten
worden.
3 Toets Lage temperatuur
Druk deze toets in als u fijne was gaat drogen.
Het betreffende lampje licht op.
In alle droogprogramma’s, ook de tijdprogramma’s,
wordt de verwarming van 2400 W tot 1400 W
gereduceerd. Als de toets niet ingedrukt wordt,
worden alle programma’s met volle verwarming
afgewerkt.
6 Programmakiezer
De programmakiezer kan rechtsom en linksom
gedraaid worden.
U heeft de keuze uit automatische droogprogramma’s
en tijdgestuurde programma’s voor het nadrogen van
enkele kledingstukken.
Om een programma te annuleren draait u de
programmakiezer op O.
Na het drogen moet de programmakiezer op O
gedraaid worden. De machine is dan uitgeschakeld.
Deze optie kan niet in combinatie met de functie Kort
worden gekozen.
9
125983092.qxp
2006-06-05
13:42
Page 10
Programmatabel
Automatische droogprogramma’s
Droogtegraad/Programma
Soort textiel
Max. belading
Extra droog
Sterkdroog
Kastdroog
Strijkdroog +
Strijkdroog
Mangeldroog
A
B
C
D
E
F
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
Synthetica
Extra droog
Kastdroog
Strijkdroog
G
H
J
3 kg
3 kg
3 kg
Babygoed
Baby
K
Textiel zoals overhemden,
blouses
Strijkvrij
L
Witte en bonte was
(Katoen en linnen)
2 kg
(1 kg=10 babypakjes)
2 kg
(5 tot 7 hemden)
(*) Programma’s volgens IEC 61121.
• Het programma Baby is een speciaal programma voor babygoed dat door en door droog moet worden.
• Het programma Strijkvrij is een speciaal programma met antikreukmechanisme voor kreukherstellend goed.
Tip: wasgoed direct na het centrifugeren drogen. Na het drogen het wasgoed direct uit de droger nemen en
op een hangertje ophangen.
Tijdgestuurd
Tijdsduur in min.
Max. belading
Witte en bonte was
90 min
6 kg
Witte en bonte was
60 min
6 kg
Synthetica
30 min
3 kg
Soort textiel
De droogduur hangt af van verschillende factoren:
- soort wasgoed
- vulgewicht
- centrifugetoerental
Afkoelen
Programma Afkoelen kan gebruikt worden voor het luchten van kledingstukken die u anders enige tijd buiten
gehangen zou hebben. Het programma duurt 10 min.
Belading
Eigenlijk zou u het wasgoed steeds moeten wegen. Wegen is omslachtig, daarom geven wij u een ander
hulpmiddel:
●
●
●
katoen en linnen: volle belading, maar niet proppen
synthetische stoffen: halfvolle belading
fijne was: éénderde van de trommel
10
2006-06-05
13:42
Page 11
Gebruik
Vóór de eerste ingebruikname adviseren wij u de
trommel met enkele licht vochtige, schone doeken
te vullen en de machine circa 30 minuten te laten
werken: programma 30 min kiezen en toets
Start/Pauze indrukken. Hierdoor worden eventuele
vettige of stoffige restanten van het productieproces
verwijderd.
8. Als u, na het beëindigen van het programma, het
wasgoed niet direct uit de machine neemt,
begint de antikreukfase. 30 minuten lang draait
de trommel in bepaalde intervallen. Zo blijft uw
wasgoed los, zacht en kreukvrij.
De machine stopt automatisch aan het einde van
de antikreukfase, de controlelampjes Einde
Een droogprogramma uitvoeren
en Pluizenfilters
1. Het apparaat aansluiten.
blijven branden. Een
akoestisch signaal klinkt (als u de toets Zoemer
2. De deur openen (door op de rode stip te
drukken).
uit niet ingedrukt heeft).
9. Apparaat uitschakelen (programmakiezer op O
draaien). De lampjes gaan uit.
Vuldeur openen en het wasgoed uit de machine
nemen.
Als u de deur opent en sluit voordat u de
programmakiezer op O heeft gedraaid, dan gaan
de controlelampjes van de zojuist beëindigde
programmafasen branden.
P1149
P1108
3. Het wasgoed in de machine doen.
Na het drogen
4. Deur sluiten en erop letten dat er geen wasgoed
tussen de deur geklemd wordt.
●
5. Droogprogramma of droogtijd instellen. De
Opmerking!
lampjes Drogen
, Afkoelen
Wanneer het droogprogramma voortijdig beëindigd
moet worden, kunt u om een hitteconcentratie in het
apparaat te voorkomen, het beste het programma
Afkoelen
inschakelen: programmakiezer op
stand O draaien, programma Afkoelen
kiezen en
toets Start/Pauze indrukken.
en Einde
gaan branden.
6. Eventueel toets Lage temperatuur
uit of Kort indrukken.
, Zoemer
7. Toets Start/Pauze indrukken: het betreffende
lampje knippert niet meer. Het programma start.
Alleen het lampje Drogen
blijft branden.
Programmawijziging
Voordat u een programmawijziging door kunt
voeren, moet u eerst het lopende programma
annuleren.
Draai de programmakiezer op stand O, het vorige
programma is nu geannuleerd. U kunt een nieuw
programma kiezen.
Als de programmakiezer op een ander
programma wordt gedraaid terwijl de machine
draait, klinken er geluidssignalen (als u de toets
Zoemer uit niet ingedrukt heeft). De lampjes van
de programma-indicatie knipperen.
Opdat het wasgoed kan afkoelen , wordt 10
minuten vóór beëindiging van het programma
automatisch de afkoelfase ingeschakeld. Het
betreffende lampje licht op. Na deze fase kunt u
het wasgoed uit de droger nemen.
De lampjes Einde
en Pluizenfilters
lichten op en u hoort de zoemer.
De pluizenfilters reinigen (zie blz. 13)
en
11
NEDERLANDS
125983092.qxp
125983092.qxp
2006-06-05
13:42
Page 12
Praktische tips
●
Maximaal vulgewicht benutten!
U droogt het zuinigst, als u zich aan de
vulgewichten houdt, die in de programmatabel
vermeld staan.
Een volgepropte trommel leidt tot onregelmatige
droging en te lange droogtijd, waardoor ook het
energieverbruik onnodig toeneemt.
Kleine hoeveelheden drogen is altijd minder
economisch.
●
De volgende symbolen zijn van belang voor het
drogen:
mag machinaal gedroogd worden
normaal drogen (normale temperatuur)
Onderstaande aanwijzingen kunnen u daarbij
helpen:
Badjas
500 g
Blouse
100 g
Dekbedovertrek
700 g
Handdoek
200 g
Herenoverhemd
200 g
Kussensloop
200 g
Nachthemd/pyjama
Ondergoed
mag niet machinaal gedroogd worden
●
Overtuig u ervan dat borst- of broekzakken leeg
zijn. Keer kleding met borst- en broekzakken met
dikke zomen binnenstebuiten, op deze manier
voorkomt u zoveel mogelijk onregelmatige droging.
●
Dekbedovertrekken en kussenslopen
dichtmaken, anders verzamelen zich hierin
kleinere wasstukken. Ritssluitingen en haakoogsluitingen dichtdoen, losse banden en
ceintuurs samenknopen.
●
Het wasgoed voor het drogen goed
centrifugeren.
●
Sorteer uw wasgoed volgens textielsoort en
droogtegraad.
●
Voorkom overdroging door het zorgvuldig kiezen
van de gewenste droogtegraad. Te droog
wasgoed laat zich minder goed strijken.
●
Om het statisch worden (knetteren en kleven)
van synthetisch wasgoed te voorkomen,
adviseren wij u in de wasautomaat een
wasverzachter te gebruiken.
●
Tricot kan iets krimpen. Deze textielsoort niet
overdrogen. Bij de aanschaf rekening houden
met het feit dat dit textiel, al naar gelang de
kwaliteit, krimpt.
●
Het kan voorkomen dat u, na het drogen, toch
nog vochtige plekken in het wasgoed vindt. Dat
is met name het geval bij dikke kragen,
manchetten en zomen. U kunt deze
kledingstukken nadrogen, hierbij de machine op
minstens 30 minuten instellen.
200-500 g
250 g
Tafellaken
200-300 g
Theedoek
100 g
Werkjas
voorzichtig drogen (lage temperatuur)
1200 g
Beddelaken
300-600 g
Belangrijk:
●
Controleer zorgvuldig of het wasgoed geschikt is
om machinaal gedroogd te worden.
Aanwijzingen daarvoor vindt u op het
textielbehandelingsetiket.
Bijzonder tere weefsels, bijv. gordijnen van
synthetische vezels, wol, zijde, textiel met
metalen versieringen, nylons en grote stukken
wasgoed zoals anoraks, doorgestikte dekens,
slaapzakken en dekbedden mogen niet in de
machine gedroogd worden.
Ook artikelen die sponsachtig rubber bevatten
mogen niet in de droger. Hieronder wordt geen
elastisch gemaakte kleding verstaan, maar wel
bijvoorbeeld een kleedje met rubberachtige rug.
Wol en gedeeltelijk wollen artikelen kunnen
krimpen en/of vervilten. Wij adviseren u met klem
deze artikelen niet in de trommeldroger te
drogen.
12
2006-06-05
13:42
Page 13
Reiniging en onderhoud
borstel. Het filter in de deursponning kan verwijderd
worden (zie afbeelding). Dit filter kan met het
vleugeltje naar rechts of links gemonteerd worden.
Eerst de stekker uit het stopcontact trekken of
de zekering in de huisinstallatie uitschakelen.
De buitenkant
De buitenkant van de machine kunt u, naar
behoefte, reinigen met een vochtige doek en een
neutraal huishoudschoonmaakmiddel. Moderne
schoonmaakmiddelen drogen doorgaans
streeploos op.
Nalappen met schoon water en daarna
droogzemen.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
P1112
Belangrijk: Gebruik nooit spiritus, terpentine en
dergelijke oplosmiddelen.
Het apparaat nooit gebruiken zonder filters.
Het filtergedeelte
Een heel klein gedeelte van de pluizen komt
ondanks het pluizenfilter toch in het omringende
filtergedeelte terecht. Maak daarom van tijd tot tijd
het gehele filtergedeelte schoon.
De pluizenfilters
De pluizenfilters dienen na elke droogbeurt (voor
het uitnemen van het wasgoed) met een vochtige
doek gereinigd te worden.
Het brandende lampje in de programma-indicatie
herinnert u hieraan.
Het pluizenfilter aan de binnenkant van de deur
moet voor reiniging uitgetrokken worden. Daartoe
trekt u het filter aan de handgreep omhoog uit de
houder.
Verwijder het viltachtige stof en plaats het filter weer
terug.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
P1110
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
P1111
Verbaast u zich niet over de hoeveelheid fijn pluis.
Dit pluis ontstaat door het dragen van de kleding of
het gebruiken van de textiel.
Het wordt door de wind weggeblazen als u het
wasgoed buiten aan de lijn droogt en blijft
eenvoudig in het wasgoed zitten als u binnenshuis
droogt.
Na verloop van tijd kunnen de pluizenfilters een
wittige aanslag vertonen, die veroorzaakt wordt
door de wasmiddelresten die zich in het wasgoed
bevinden. Reinig de filters met warm water en een
13
NEDERLANDS
125983092.qxp
125983092.qxp
2006-06-05
13:43
Page 14
Eenvoudige storingen
Controleer eerst onderstaande punten voordat u contact opneemt met onze service-afdeling.
●
Storingen
●
De droger start niet
●
●
Het wasgoed wordt niet goed droog
Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen,
bel dan onze service-afdeling. Houd het
modelnummer en het productnummer van het
apparaat bij de hand; de service-afdeling zal u erom
vragen.
14
Mogelijke oorzaken
●
De deur van het apparaat en/of het deurtje in de
sokkel is/zijn niet goed gesloten.
●
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
●
Het stopcontact heeft geen spanning.
●
De zekering in de huisinstallatie is defect.
●
Er is geen programma ingesteld.
●
Toets Start/Pauze
●
De pluizenfilters
●
Mogelijk had u toch een ander programma
moeten kiezen.
●
De trommel is te vol.
●
Had u de toets voor lage temperatuur ingedrukt,
terwijl de betreffende wassoort op vol vermogen
gedroogd had moeten worden?
●
Het wasgoed is niet voldoende gecentrifugeerd.
●
De installatie (plaats, afvoer) is niet goed. Zie het
betreffende hoofdstuk.
niet ingedrukt.
zijn verontreinigd.
2006-06-05
13:43
Page 15
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u de volgende afdelingen
raadplegen:
Service-informatielijn (0172) 468 300
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
Consumentenbelangen (0172) 468 172
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd modelaanduiding, productnummer en serienummer van uw
apparaat bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje van het apparaat en kunt u het beste
hieronder noteren.
Modelaanduiding ....................
Productnummer ....................
Serienummer ....................
Bereid het gesprek altijd goed voor. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en de beslissing of bezoek van een
servicetechnicus nodig is.
Geef zo nauwkeurig mogelijk op:
- Hoe doet de storing zich voor?
- Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
- Wordt in het display een foutmelding aangegeven?
Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste voorbereidingen treffen, zodat het
apparaat bij het eerste bezoek van de servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u
slechts één maal thuis te blijven.
Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of vanwege foutieve bediening
onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze
garantiebepalingen gedekt.
Garantievoorwaarden
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als
buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De
daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product
die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van
professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands
producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had
voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen
onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De
garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden
overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas,
kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en
deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid
15
NEDERLANDS
125983092.qxp
125983092.qxp
2006-06-05
13:43
Page 16
is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht
nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden
die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen
die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar
onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd
voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten
aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van
de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging
geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato
van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe
garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn
uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen,
tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een
product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de
technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort,
klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de
gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen
vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
www.zanussi.nl
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één
werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal
als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke
oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde
begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten.
Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren apparaat
worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen
alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke
bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote
bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument
plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het apparaat in
werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met
de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
16
2006-06-05
13:43
Page 17
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de
noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het
apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een
korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een
reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie
van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde
reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een
beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de
voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik
opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij
het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw
exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een
per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van
de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig
voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht
veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt
ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van
veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in in Nederland.
17
NEDERLANDS
125983092.qxp
125983092.qxp
2006-06-05
13:43
Page 18
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise auf den ersten Seiten dieser Gebrauchsanweisung! Bewahren
Sie bitte die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie sie an eventuelle Nachbesitzer
des Geräts weiter.
Transport damages
Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken zunächst, dass das Gerät nicht beschädigt wurde. Nehmen Sie
das Gerät im Zweifelsfall nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Einige Passagen in der Gebrauchsanweisung sind besonders gekennzeichnet.
Diese Kennzeichnungen haben folgende Bedeutung:
Hier finden Sie wichtige Informationen über ungeeignete Handhabungen lhres Wäschetrockners, die
technische Schäden verursachen können.
Hier finden Sie Informationen, die für die einwandfreie Funktion des Geräts besonders wichtig sind.
Hier finden Sie wichtige Umweltschutzhinweise.
Unser Beitrag zum Umweltschutz:
Wir verwenden Recycling-Papier.
Inhalt
Wichtige Sicherheitshinweise ..................19
Gebrauch ..........................................................25
• Bedienblende. ....................................................25
Entsorgung ......................................................19
• Trockenprogramme ............................................26
• Reihenfolge der Arbeitsschritte ..........................27
Umwelttipps ....................................................20
• Praktische Tipps ................................................28
Technische Daten ..........................................20
Wartung ..............................................................29
• Reinigung des Trocknergehäuses ......................29
Gerätebeschreibung ....................................21
• Reinigung des Siebbereichs ..............................29
• Reinigung der Flusensiebe..................................29
Einstellung der Leitfähigkeit des Wassers....22
Betriebsstörungen ........................................30
Installation ........................................................23
• Entfernen der Transportsicherung. ....................23
• Aufstellung ..........................................................23
• Ableitung der feuchten Luft ................................23
• Anschluss eines Abluftschlauchs........................23
• Elektrischer Anschluss........................................24
• Wasch-/Trockensäule ........................................24
• Türanschlagwechsel ..........................................24
18
125983092.qxp
2006-06-05
13:43
Page 19
Wichtige Sicherheitshinweise
Installation
Sicherheit von Kindern
• Lassen Sie die beim Elektroanschluss des Geräts
entstehenden Arbeiten von einem fachkundigen
und zugelassenen Installateur ausführen.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht auf dem
Netzkabel steht.
• Der Aufstellplatz darf nicht mit textiler
Auslegware, hochflorigem Teppichboden usw.
belegt sein, damit die Belüftung des Motors
gewährleistet ist.
• Kinder können Gefahren, die im Umgang mit
Elektrogeräten liegen, oft nicht erkennen. Sorgen
Sie deshalb für die notwendige Aufsicht während
des Betriebs und lassen Sie Kinder nicht mit
dem Wäschetrockner spielen.
• Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor) können
für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr!
Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
• Stellen Sie sicher, dass Kinder oder Kleintiere
nicht in die Trommel des Wäschetrockners
klettern.
Gebrauch
• Gerät nur im Haushalt und für den angegebenen
Zweck benutzen.
• Ziehen Sie nach Gebrauch des Geräts immer den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Nicht geschleuderte Wäsche darf nie im
Wäschetrockner getrocknet werden.
• Mit feuergefährlichen Reinigungs- und
Lösungsmitteln (Waschbenzin, Alkohol,
Fleckentferner etc.) behandelte Wäschestücke
dürfen nie in diesem Wäschetrockner getrocknet
werden. Es besteht Brandgefahr.
Also nur in Wasser gewaschene Textilien
trocknen!
• Mit Öl getränkte oder befleckte Wäschestücke
dürfen nicht in dem Trockner getrocknet werden.
Brandgefahr!
• Falls Sie Ihre Wäsche mit einem Fleckentferner
behandelt haben, führen Sie in Ihrem
Waschprogramm einen extra Spülgang durch.
• Die Benützer sollten sich immer davon
überzeugen, dass keine Gasfeuerzeuge (auch
nichtfunktionierende) in den Kleidungsstücken
vergessen wurden.
• Trocknen Sie nie Sportschuhe (z.B.
Tennisschuhe) in diesem Trockner. Diese
könnten zwischen Trommel und Einfülltür
rutschen und dadurch die Trommel blockieren.
• Lassen Sie die Einfülltür zwischen einem
Trockenvorgang und dem folgenden angelehnt,
damit die Türdichtung auf Dauer wirksam bleibt.
• Benützen Sie das Gerät nie ohne Flusensiebe
oder mit beschädigten Flusensieben. Es besteht
Brandgefahr.
• Der Raum um den Trockner muss von Flusen
freigehalten werden.
• Bei der Entsorgung des Wäschetrockners:
Ziehen Sie den Netzstecker, schneiden Sie di
elektrische Zuleitung ab und beseitigen Sie den
Stecker mit der Restleitung. Zerstören Sie das
Türschloss: so können spielende Kinder sich
nicht einsperren und nicht in Lebensgefahr
geraten..
Entsorgung
• Verpackungsentsorgung
Die recyclingfähigen Materialien der Verpackung
sind mit dem Symbol
gekennzeichnet und
sollten grundsätzlich der Wiederverwertung
zugeführt werden.
>PE< steht für Polyethylen
>PS< steht für Polystyrol
>PP< steht für Polypropylen
Entsorgung des Altgeräts
Wenn Sie Ihr Gerät eines Tages endgültig außer
Betrieb nehmen, bringen Sie es bitte zum nächsten
Recyclingcenter oder zu Ihrem Fachhändler, der es
gegen einen geringen Unkostenbeitrag
zurücknimmt.
Altgerät
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt
nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist,
sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling
von elektrischen und elektronischen Geräten
abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über
das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von
Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft,
in dem Sie das Produkt gekauft haben.
Allgemeine Sicherheitsvorschriften
• Es ist gefährlich, Veränderungen am Gerät oder
seinen Eigenschaften vorzunehmen.
• Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät selbst zu
reparieren. Reparaturen, die nicht von
Fachleuten ausgeführt werden, können zu
schweren Unfällen oder Betriebsstörungen
führen. Always insist on genuine spare parts.
19
DEUTSCH
Die folgenden Warnhinweise werden im Interesse der allgemeinen Sicherheit gegeben. Lesen Sie diese vor der
Installation oder der Verwendung dieses Gerätes aufmerksam durch!
125983092.qxp
2006-06-05
13:43
Page 20
Umwelttipps
Ihr Wäschetrockner arbeitet besonders
wirtschaftlich, wenn Sie folgendes beachten:
●
Die maximale Füllmenge nutzen -entsprechend
der Programmübersicht auf Seite 26. Kleine
Wäschefüllungen sind unwirtschaftlich.
●
Die Wäsche gründlich entwässern. Je höher die
Schleuderdrehzahl, umso kürzer ist die
Trockenzeit und umso geringer ist der
Stromverbrauch (siehe untenstehende Tabelle).
●
Übertrocknen vermeiden durch sorgfältige
Programmwahl entsprechend des gewünschten
Trockengrades. Übertrocknete Wäsche lässt sich
zudem schlecht bügeln.
●
Um die maximale Füllmenge auszunutzen, kann
Wäsche, die schranktrocken werden soll, ohne
weiteres mit Bügelwäsche getrocknet werden.
Dazu das Programm für Bügelwäsche einstellen,
nach Programmende die Bügelwäsche
entnehmen und die restliche Wäsche
anschließend zu Ende trocknen.
●
Wenn Sie die Flusensiebe regelmäßig reinigen,
vermeiden Sie längere Trockenzeiten und
höheren Stromverbrauch.
●
Den Raum gut belüften. Die Raumtemperatur
sollte während des Trocknens + 35°C nicht
übersteigen.
Technische Daten
ABMESSUNGEN:
Höhe
Breite
Tiefe
85 cm
60 cm
58 cm
NETZSPANNUNG/FREQUENZ:
GESAMTANSCHLUSSWERT:
ABSICHERUNG:
220/230 V/50 Hz
2600 W
16 A
FASSUNGSVERMÖGEN:
Baumwolle, Leinen
Pflegeleichte Gewebe
6 kg
3 kg
VERBRAUCHSWERTE:
Baumwolle, Leinen
Baumwolle, Leinen
Pflegeleichte Gewebe
3,30 kWh (6 kg schranktrocken)
2,60 kWh (6 kg bügelfeucht)
1,10 kWh (3 kg schranktrocken)
Dieses Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien:
- 73/23 EWG vom 19.2.73 - Niederspannungsrichtlinie
- 89/336 EWG vom 3.5.89 (einschließlich Änderungsrichtlinie 92/31/EWG) - EMV-Richtlinie.
20
125983092.qxp
2006-06-05
13:43
Page 21
1 Bedienblende
2 Flusensiebe
3 Typenschild
A
L
C
D
E
90
4 Schraubfüße
F
K
G
H
J
K
A
B
C
D
E
F
- 90’
L
ELECT
2
5 Abluftöffnung seitlich
6 Anschlussring
7 Abluftöffnung hinten
21
G
RONIC
4
5
6
H
2
3
7
J
ZTB 180
REVERSE
N
ACTIO
0
1
B
22°
x14
30
60
30’ - 60’
DEUTSCH
Gerätebeschreibung
125983092.qxp
2006-06-05
13:43
Page 22
Einstellung der Leitfähigkeit des Wassers
Die Empfindlichkeit des Leitfähigkeitsfühlers, kann
Ändern des Leitfähigkeitswertes:
Die Start/Pause-Taste sooft drücken, bis der
gewünschte Leitfähigkeitsgrad durch Aufleuchten
der entsprechenden Kontrolllampe am Informator
angezeigt wird (siehe Tabelle):
entsprechend dem Wert der Wasserleitfähigkeit im
jeweiligen Wohngebiet, wie folgt eingestellt werden:
Einstellungsvorgang
Leuchtende
LED
Den Programmwähler drehen unddas Gerät
einschalten.
Gleichzeitig die Tasten 1 und 3 drücken und
gedrückt halten, bis die Kontrolllampen oberhalb
Leitfähigkeitsgrad
µS/cm bei 25°C
Niedrig
< 300
Mittel
300 - 600
Hoch
> 600
dieser Tasten blinken, und eine der Kontrolllampen
TROCKNEN
, ABKÜHLE
oder ENDE
Für gewöhnlich wird werkseitig der hohe Wert
eingestellt.
aufleuchtet (siehe Tabelle).
A
L
B
C
30
D
60
1 2 3 4
90
E
F
K
J
H
G
ZTB 180
22
125983092.qxp
2006-06-05
13:43
Page 23
Installation
Entfernen der Transportsicherung
Die feuchte Luft kann aus der Rückseite oder aus der
linken bzw. rechten Seite abgeleitet werden. Die
unbenutzten Öffnungen sind durch die mitgelieferten
Deckel zu verschließen.
Ziehen Sie den Folienschlauch mit dem
Polystyrolpolster heraus, bevor Sie das Gerät
zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
Klebestreifen innen an der Trommeloberseite
abziehen.
Anschluss eines Abluftschlauchs
Kann der Wäschetrockner nicht in einem lüftbaren
Raum aufgestellt werden, ist eine Abführung der
feuchten Luft durch eine flexible Abluftleitung
unerlässlich.
Verwenden Sie dazu den mitgelieferten 100 mm
breiten Schlauch, der in eine der Abluftöffnungen am
Gerät durch den mitgelieferten Ring “A” zu stecken
ist. Dieser befindet sich in der Abluftöffnung auf der
Rückseite des Geräts.
Achten Sie darauf, dass die beiden nicht
verwendeten Öffnungen durch die mitgelieferten
Deckel verschlossen werden.
P1106
Aufstellung
Das Gerät soll in einem genügend belüfteten Raum,
wenn möglich in der Nähe eines Fensters aufgestellt
werden, da sich während der Trocknung eine
gewisse Menge feuchte Luft bildet. Noch günstiger
ist die Abführung der feuchten Luft. Der Raum um
den Trockner muss von Flusen freigehalten werden.
Der Trockner kann auf jedem ebenen Fußboden
aufgestellt werden. Er muss waagerecht stehen,
also eventuell mit einer Wasserwaage ausgerichtet
werden. Durch Verstellen der Schraubfüße lassen
sich Bodenunebenheiten bzw.-schräglagen
ausgleichen.
A
P1028
A
P1027
Sollte der Aufstellungsraum sehr kalt sein,
empfehlen wir, ein Loch (3 mm) an der untersten
Stelle des Schlauchs zu bohren (siehe Abb., Punkt
“B”) und ein Gefäß darunter zu stellen, um das
Kondenswasser
aufzufangen.
P0046
Schraubfüße nicht entfernen. Für eine einwandfreie
Funktion ist eine gute und stauungsfreie Luftzufuhr
sicherzustellen. Die Bodenfreiheit nicht durch
hochflorige Teppichböden, Leisten u.ä.
einschränken. Es könnte ein Wärmestau eintreten,
der das Gerät in seiner Funktion beeinträchtigt.
P1056
Hinweis: Die vom Trockner abgegebene Warmluft
kann bis zu 60°C betragen - Aufstellung nicht auf
empfindlichen Teppichböden.
Die Raumtemperatur sollte auch während des
Betriebs +35° nicht übersteigen (Raum lüften!)
23
B
DEUTSCH
Ableitung der feuchten Luft
Achtung!
125983092.qxp
2006-06-05
13:43
Page 24
Elektrischer Anschluss
Wichtig ist, dass die Abluftleitung immer auf dem
kürzesten Wege -ohne viele Bögen - verlegt wird,
damit das Gerät so wirtschaftlich wie möglich
arbeitet.
Der Schlauch darf im montierten Zustand nicht
mehr als zwei Knie aufweisen.
Der Anschluss darf nur über eine vorschriftsmäßig
installierte Schutzkontakt-Steckdose an 220-230 V
(50 Hz) erfolgen. Der Anschlusswert beträgt ca. 2,6
kW. Erforderliche Absicherung: 16A - LS-L-Schalter.
Die Erzeugerfirma lehnt jegliche
Verantwortung für eventuelle Unfälle
ab, die durch Nichtbeachtung dieser
Sicherheitsvorschriften entstehen.
Het aansluitsnoer moet gemakkelijk te
bereiken zijn nadat de machine
geïnstalleerd is.
Keinesfalls darf der Abluftschlauch an
Kamine von Heizanlagen oder
ähnlichem angeschlossen werden.
Das Netzkabel muss nach Aufstellung des
Geräts leicht zugänglich sein.
Wasch-/Trockensäule
Der Aufbau zur platzsparenden Wasch-/
Trockensäule ist mit allen Waschvollautomaten von
60 cm Breite und Frontbeschickung möglich. Hierzu
benötigen Sie einen Bausatz, der bei Ihrem Händler
erhältlich ist. Eine ausführliche Montageanweisung
liegt dem Bausatz bei.
P0055
Eine Abluftabgabe von mindestens 150 m3/h muss
auf jeden Fall gewährleistet werden.
Wird am anderen Schlauchende eine
Rückschlagklappe bzw. ein Gitter angebracht,
sorgen Sie dafür, dass diese durch Rost oder
Schmutz nicht verstopft wird. Reinigen Sie sie
regelmäßig. Selbstverständlich können Sie das
Schlauchende nach unten richten, damit
Regenwasser und Wind nicht eindringen können.
Wenn der Aufstellungsraum an einen zentralen,
sehrleistungsstarken Entlüfter angeschlossen ist,
können Probleme auftreten. Wenn Sie feststellen,
dass die Trocknungszeit zu lange dauert, schalten
Sie den Entlüfter aus oder schließen Sie, während
der Trockner in Betrieb ist, das Gitter des Entlüfters.
Falls der Wäschetrockner neben anderen
Küchenmöbeln aufgestellt wird, vergewissern Sie
sich, dass der Abluftschlauch nicht geknickt ist.
Sollte der Schlauch teilweise geknickt sein, müssen
Sie mit einer Verminderung des Trockenresultates
und folglich mit längeren Trockenzeiten und
höherem Verbrauch rechnen. Sollte der Schlauch
total geknickt sein, schalten sich die
Sicherheitsvorrichtungen ein, mit denen die
Maschine ausgestattet ist. In diesem Falle muss der
Kundendienst verständigt werden.
P1107
Das Netzkabel muss nach Aufstellung des Geräts
leicht zugänglich sein.
Türanschlagwechsel
Falls erwünscht ist es möglich, die Tür auf
Linksanschlag zu ändern.
Zu diesem Zweck wenden Sie sich bitte an die
nächste Kundendienststelle.
24
125983092.qxp
2006-06-05
13:43
Page 25
Gebrauch
Bedienblende
1 2 3 4
5
A
G
H
J
K
L
30’ - 60’ - 90’
L
B
22°
x14
30
C
D
60
90
E
F
K
J
REVERSE
ACTION
H
G
ELECTRONIC
ZTB 180
1 Kurzprogramm-Taste
4 Start/Pause-Taste
Bei gedrückter Taste laufen die Programme Kochu.
Buntwäsche
• Extratrocken
• Starktrocken
• Schranktrocken
Durch Drücken der Taste, starten Sie das gewählte
Trocknungsprogramm.
Die darüberliegende Lampe leuchtet nun konstant.
Soll ein laufendes Programm unterbrochen werden,
drücken Sie ebenfalls die Taste.
Hinweis! Wird das laufende Trocknungsprogramm
durch Öffnen der Gerätetür oder der unteren Tür
unterbrochen, muss, nachdem die Tür wieder
geschlossen wurde, das Programm neu gestartet
werden.
Diese Taste soll auch nach einem Stromausfall und
nach Einschieben des Kondensatbehälters wieder
gedrückt werden, falls dieser im Laufe des
Programms nach Aufleuchten der entsprechenden
Lampe entleert wird.
In beiden Fällen blinkt die Lampe der Start/PauseTaste.
mit verkürzter Programmdauer bei gleichem
rockengrad ab. Die betreffende Lampe leuchtet. Bei
gedrückter Schon-Taste ist die Kurz-Taste
nicht
wirksam.
2 Signal AUS-Taste
Das akustische Signal ertönt
• beim Wählen des Programms und beim
Einschalten der Tasten
• bei der Wahl einer Funktion, die mit dem
eingestellten Programm nicht vereinbar ist
• wenn der Programmwähler während eines
laufenden Programms verdreht wird
• wenn die Tasten im Laufe des Programms
gedrückt werden
• am Ende des Programms
• wenn der Kondensatbehälter voll ist
• bei Störungen am Gerät
• wenn die untere Tür nicht geschlossen ist Durch
Drücken der Taste wird das Signal abgeschaltet.
5 Informator
Die Kontrolllampen zeigen folgende Funktionen an:
Kontrolllampe TROCKNEN
leuchtet.
Dit lampje geeft aan dat de machine in de droogfase is.
Kontrolllampe ABKÜHLEN
leuchtet.
Die Abkühlphase von ca. 10 Minuten läuft ab.
Kontrolllampe ENDE
leuchtet.
Die Abkühlphase ist beendet, die Wäsche kann
entnommen werden. Wird die Wäsche nicht
entnommen, läuft automatisch die
nitterschutzphase von 30 Minuten ab. Die Lampe
bleibt eingeschaltet.
3 Schon-Taste
Drücken, wenn empfindliche Gewebe wie
Feinwäsche, Acryl usw. getrocknet wird. Durch
Drücken der Taste wird in allen
Trocknungsprogrammen, auch bei zeitlicher
Trocknung, die Heizleistung von 2400 W auf 1400 W
reduziert.
Die darüberliegende Lampe leuchtet. Wird die Taste
nicht gedrückt, laufen alle Programme mit voller
Heizleistung (2400 W) ab. Nicht wählbar zusammen
mit KURZ.
Kontrolllampe SIEBE
leuchtet.
Die Flusensiebe müssen gereinigt werden.
6 Programmakiezer
Mit dem Programmwähler stellen Sie die
automatische und zeiteingestellte Trocknung ein.
Das Gerät ist somit eingeschaltet.
25
DEUTSCH
A
B
C
D
E
F
125983092.qxp
2006-06-05
13:43
Page 26
Trockenprogramme
Elektronische Trocknung
Gewünschter
Trockengrad/Programm
Art der Wäsche
Füllmenge
Extratrocken
Starktrocken
Schranktrocken
Leichttrocken
Bügeltrocken
Mangeltrocken
A
B
C
D
E
F
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
Pflegeleichte Gewebe
Extratrocken
Schranktrocken
Bügeltrocken
G
H
J
3 kg
3 kg
3 kg
Strampelanzüge
Babywäsche-Programm
K
Jacken, Kleider, Hosen, Röcke,
Blusen
Auffrischen-Programm
L
Koch- u. Buntwäsche
(Baumwolle u. Leinen)
2 kg
(1 kg=10 Strampelanzüge)
1 kg
(*) Vergleichsprogramme nach IEC 61121.
• Babywäsche “K” ist ein spezielles Trockenprogramm für Strampelanzüge, die durchgetrocknet werden
sollen.
• Auffrischen ist besonders geeignet zum Auffrischen und sanften Reinigen von Textilien mit Hilfe von
handelsüblichen Trockenreinigungs-Sets (Herstellerangaben zur Anwendung beachten).
Zeiteingestellte Trocknung
Trocknungsdauer
Füllmenge
Cotton
90 min
6 kg
Cotton
60 min
6 kg
Synthetics
30 min
3 kg
Art der Wäsche
Die Trockendauer ist von der Füllmenge, der Gewebeart und der Restfeuchte der zu trocknenden Wäsche
abhängig.
Programm Abkühlung
Diese Programmstellung kann zum Auslüften von Pullis, Kleidern usw. verwendet werden. Programmdauer
10 Minuten.
Füllmenge
Sie brauchen die Wäsche nicht abzuwiegen, wenn Sie sich an folgende Faustregeln
• Baumwolle, Leinen: volle Trommel, aber nicht überladen.
• Pflegeleichte Gewebe: Trommel bis zur Hälfte füllen.
• Besonders empfindliche Gewebe: Trommel nicht mehr als 1/3 füllen.
26
125983092.qxp
2006-06-05
13:43
Page 27
Vor der ersten Inbetriebnahme empfiehlt es sich,
den Trockner mit einigen feuchten Tüchern zu
beschicken und ca. 30 Minuten laufen zu lassen.
Dadurch wird sichergestellt, dass sich kein Staub
und Schmutz mehr in der Trommel befindet.
8. Wird die Wäsche am Ende des Programms nicht
entnommen, schaltet sich automatisch das
Knitterschutzprogramm, das ca. 30 Minuten
dauert, ein. Während der Knitterschutzphase
können Sie jederzeit die Wäschestücke
entnehmen. Wird dies nicht gemacht, bleibt die
Maschine am Ende des Programms automatisch
stehen, die Lampen ENDE,
, SIEBE
bleiben eingeschaltet und ein akustisches Signal
ertöntfür 2 Minuten.
9. Den Programmwähler auf “O” drehen, alle
Kontrolllampen erlöschen. Das Gerät ist
ausgeschaltet.
Wäsche entnehmen.
Wird die Tür vor dem Ausschalten des Geräts
geöffnet und dann geschlossen, leuchten die
Lampen der Programmschritte des von der
Maschine ausgeführten Programms.
1. Gerät anschliessen.
2. Tür durch leichten Druck auf die markierte Stelle
öffnen.
P1149
P1108
Nach dem Trocknen
●
3. Waschgut in die Trommel legen.
Hinweis!
4. Tür schließen. Darauf achten, dass keine
Wäschestücke eingeklemmt werden.
Soll das Trocknungsprogramm vorzeitig beendet
werden, empfehlen wir, um Stauwärme im Gerät zu
vermeiden, grundsätzlich vorher das Programm
Lüften
einzuschalten. Dazu ProgrammWahlschalter auf “O” drehen, Programm Lüften
wählen und START/PAUSE-Taste drücken.
5. Trockenprogramm oder Trockenzeit
entsprechend der Wäscheart wählen. Die
Kontrolllampen TROCKNEN
,
ABKÜHLEN
und ENDE
leuchten.
6. Bei Bedarf SCHON,
und/oder SIGNAL AUS
Taste drücken.
Programmänderung
AUS oder KURZ-
Bevor eine Programmänderung durchgeführt
werden kann, muss erst das laufende Programm
gelöscht werden.
7. START/PAUSE-Taste
drücken: die
darüberliegende Lampe leuchtet nun konstant.
Das Trocknungsprogramm beginnt. Nur die
Lampe TROCKNEN
bleibt eingeschaltet.
Drehen Sie den Programm-Wahlschalter auf
Position “O”, das vorherige Programm ist nun
gelöscht. Die Neueinstellung kann erfolgen.
Wird während des Programms der
Programmwähler verdreht, wird dies durch
Signaltöne
angezeigt. Die Lampen der
Programmschritte blinken.
Damit die Wäsche abkühlen kann, wird 10
Minuten vor Programmende automatisch die
Abkühlphase eingeschaltet. Die Kontrolllampe
ABKÜHLEN
leuchtet auf.
Die Lampen ENDE
, SIEBE
Flusensiebe reinigen (siehe Seite 29)
leuchten.
Das Programmende wird durch ein akustisches
Signal angezeigt.
Die Wäsche kann entnommen werden.
27
DEUTSCH
Reihenfolge der Arbeitsschritte
125983092.qxp
2006-06-05
13:43
Page 28
Praktische Tipps
●
Überladen Sie das Gerät nicht.
Beachten Sie die maximalen Füllmengen.
Eine Überfüllung beeinträchtigt das
Trockenergebnis und führt zu starker
Knitterbildung. Eine zu geringe Wäschefüllung ist
unwirtschaftlich.
Folgende Gewichtsangaben können als
Richtwerte dienen:
Bettbezug
700-1000 g
Tischtuch
400-500 g
Geschirrtuch
70-120 g
Serviett
50-100 g
Frottiertuch
150-250 g
Bademantel
1000-1500 g
Herrenhemd
200-300 g
Kissenbezug
100-200 g
Herrenschlafanzug
400-500 g
Damennachthemd
200-250 g
●
Bettbezüge und Kissen sollten zugeknöpft
werden, damit Kleinteile sich darin nicht
“sammeln” können.
Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen Sie,
lose Gürtel, Schürzenbänder etc. binden Sie
zusammen.
●
Sortieren Sie die Wäsche nach Textilarten und
gewünschtem Trockengrad.
●
Die Wäsche muss vor dem Trocknen gut
ausgeschleudert sein.
●
Ein Übertrocknen der Wäsche sollte vermieden
werden, um Knitter bzw. unnötigen
Energieverbrauch zu vermeiden.
●
Verwenden Sie zum Waschen einen
Weichspüler, um am Ende des
Trockenvorganges statische Aufladungen zu
vermeiden und auch um die Trockenzeiten zu
reduzieren.
●
Gewirkte Textilien (Trikotwäsche) können beim
Trocknen etwas einlaufen. Wäsche dieser Art
bitte nicht übertrocknen.
Es ist empfehlenswert, bei Neuanschaffung die
Einlaufeigenschaften bei der Größenwahl zu
berücksichtigen.
●
Sind nach dem Trocknen einzelne Wäschestücke
noch zu feucht, dann stellen Sie eine kurze
Nachtrockenzeit ein, jedoch mindestens 30
Minuten. Das wird vor allem bei mehrlagigen
Wäschestücken (z.B. Kragen, Taschen usw.)
erforderlich sein.
Wichtig:
●
Besonders empfindliche Gewebe, z.B. Gardinen
aus synthetischen Fasern, Wollsachen, Seide,
Textilien mit Metalleinlagen, Nylonstrümpfe,
großvolumige Textilien, z.B. Anoraks,
Tagesdecken, Steppdecken, Schlafsäcke und
Federbetten, sowie Wäschestücke, die
überwiegend Schaumgummi oder gummiähnliches
Material enthalten, dürfen nicht getrocknet werden.
●
Bitte prüfen Sie, ob die Wäsche zum Trocknen im
Wäschetrockner geeignet ist. Einen
Pflegehinweis mit dem entsprechenden Symbol
finden Sie im Wäsche-Etikett.
Die Symbole für das Trocknen und ihre
Bedeutung:
Trocknergeeignet
Normales Trocknen (volle Heizleistung)
z.B. für Baumwollwäsche
Schonendes Trocknen (reduzierte
Heizleistung) - für pflegeleichte Wäsche,
z.B. Acryl
Trocknen im Wäschetrockner nicht
möglich - z.B. Wolle und Textilien mit
Wollanteil, Seide
28
125983092.qxp
2006-06-05
13:43
Page 29
Ziehen Sie vor jeder Reinigungs- oder
Wartungsarbeit den Netzstecker des Geräts aus
der Steckdose.
Beim Trocknen auf der Leine werden die Flusen
vom Wind fortgetragen, während sie beim
Wäschetrockner im Sieb gesammelt werden. Am
Gewicht der Flusen können Sie feststellen, wie
gering der Anteil im Verhältnis zur getrockneten
Wäschemenge ist.
Reinigung des Trocknergehäuses
Verwenden Sie nur Seifenwasser und trocknen Sie
das Gerät danach sorgfältig.
Durch Waschmittelreste in der Wäsche kann sich an
den Flusensieben ein weißlicher Belag bilden. In
diesem Falle müssen die Siebe, insbesondere das
Sieb in der Einfüllöffnung, mit warmem Wasser und
einer Bürste gereinigt werden. Das Sieb in der
Einfüllöffnung kann auch herausgenommen werden
(siehe Abb.). Beim Wiedereinsetzen kann der Zapfen
nach rechts oder links zeigen.
Wichtig: Alkohol, Lösungsmittel und dgl. dürfen
nicht verwendet werden.
Reinigung des Siebbereichs in der
Innentür
Ein minimaler Anteil der Flusen gelangt trotz des
Flusensiebs in den umgebenden Siebbereich.
Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den gesamten
Siebbereich mit einem feuchten Tuch.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
E
R S
V E
R E
T O
A U
P1152
Benützen Sie das Gerät nie ohne
Flusensiebe.
P1150
Reinigung der Flusensiebe
Der Wäschetrockner funktioniert nur bei gereinigten
Flusensieben einwandfrei. Deshalb müssen sie
nach jedem Trocknungsprogramm vor der
Wäscheentnahme kontrolliert und ggf. gereinigt
werden. Die Lampe SIEBE
leuchtet im
Informator, um Sie daran zu erinnern. Verwenden
Sie dazu ein feuchtes Tuch.
Das Sieb in der Innentür an seinem Griff nach oben
herausziehen, Flusen abstreifen und Sieb wieder
einsetzen.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
P1110
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
P1151
Die angesammelte Flusenmenge ist nicht etwa auf
die Wäschebeanspruchung im Trockner
zurückzuführen; vielmehr handelt es sich um
abgetragene Fasern vom Tragen und Waschen.
29
DEUTSCH
Wartung
125983092.qxp
2006-06-05
13:43
Page 30
Betriebsstörungen
Einige Hinweise zur Behebung kleiner Störungen, bevor Sie einen Fachmann zu Rate ziehen.
●
Störungen
●
●
Trockner läuft nicht an:
●
Ist die Gerätetür oder die untere Tür
geschlossen?
●
Ist die Stromzufuhr unterbrochen?
●
Ist die Sicherung in Ordnung?
●
Ist der Programmwähler richtig eingestellt?
●
Ist die START/PAUSE-Taste gedrückt?
●
Sind die Flusensiebe verstopft?
●
Haben Sie das richtige Programm gewählt?
●
Haben Sie die Schon-Taste gedrückt?
●
Wurde der Wäschetrockner übermäßig gefüllt?
●
Wurde die Wäsche vorher gut ausgeschleudert?
●
Sind alle Aufstellungshinweise beachtet?
●
Das Trocknungsergebnis ist
nicht zufriedenstellend:
Sollten Sie mit Ihren Prüfungen zu keinem Resultat
und Erfolg kommen, steht Ihnen für die Betreuung
Ihres Geräts ein gut ausgerüsteter, technischer
Kundendienst zur Verfügung.
Die Anschriften sind im beigepackten Verzeichnis zu
finden.
Mögliche Ursachen
Bitte geben Sie bei einer Meldung immer an:
vollständige Anschrift, Telefon-Nr. mit Vorwahl,
sowie das Modell und die Produkt- bzw. Serien-Nr.
Ihres Geräts.
Diese Daten sind dem Typschild zu entnehmen
(s.S. 21).
30
125983092.qxp
2006-06-05
13:43
Page 31
Garantiebedingungen/Kundendienststellen
Sehr geehrter Kunde!
Wir, die Electrolux Hausgeräte GmbH, beglückwünschen Sie zum Erwerb einesGerätes aus dem
Electrolux Konzern. Für dieses Gerät räumen wir Ihnen, als Verbraucher im Sinne des
Konsumentenschutzgesetzes gemäß den nachstehenden Bedingungen, eine besondere Garantie ein, die
Ihnen zusätzliche Rechte gewährt.
1. Die Garantie beginnt mit dem Tag an dem das Gerät gekauft wurde und erstreckt sich über einen
Zeitraum von 24 Monaten. Wir empfehlen daher, den Kaufbeleg unbedingt aufzubewahren.
2. Die Garantie umfasst Mängel am Gerät, die nachweislich auf einen Material- und / oder
Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Auftreten angezeigt
werden. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden oder Mängel, die durch nicht vorschriftsgemäße
Handhabung des Gerätes, durch Nichtbeachtung der Einbauvorschriften und Gebrauchsanweisungen
und durch Reparaturen oder Eingriffe, die von Personen vorgenommen wurden, die hierzu von uns nicht
ermächtigt sind, verursacht wurden. Werden unsere Geräte mit Ersatzteilen oder Zubehörteilen
versehen, die keine Originalteile sind und wurde dadurch ein Defekt verursacht, ist dieser ebenfalls nicht
durch die Garantie gedeckt. Von der Garantiezusage ausgenommen sind Verschleißteile (z.B.:
Keilriemen, Kohlebürsten, Leuchtmittel, usw.).
3. Die Garantiezusage umfasst die Behebung oben dargestellter Mängel am Gerät innerhalb
angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels durch Verbesserung. Die zu diesem Zweck
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Weg-, Arbeits-, und Materialkosten werden von
uns getragen. Über die Verbesserung hinausgehende Ansprüche werden durch diese Garantie nicht
eingeräumt. Verbesserungsarbeiten werden, soweit möglich, am Aufstellungsort, sonst in unseren
Kundendienstwerkstätten, durchgeführt. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Es ist jeweils der
Kaufbeleg mit Kauf- bzw. Lieferdatum vorzulegen.
4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für ausgewechselte Teile endet mit der Garantiefrist für das ganze
Gerät.
5.Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes
entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist –
ausgeschlossen.
6. Durch diese Garantie wird der Gewährleistungsanspruch des Kunden gegen den Händler, bei dem er
das Gerät gekauft hat, weder eingeschränkt noch aufgehoben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem
neuen Gerät und erlauben uns, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Ihnen auch nach Ablauf der
Garantie unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner gerne mit Rat und Tat zur Verfügung
stehen.
Electrolux Hausgeräte GmbH
31
DEUTSCH
Österreich
125983092.qxp
2006-06-05
13:43
Page 32
32
2006-06-05
13:44
Page 33
DEUTSCH
125983092.qxp
33
125983092.qxp
2006-06-05
13:44
Page 34
34
125983092.qxp
2006-06-05
13:44
Page 35
From the Electrolux Group. The world’s No. 1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor
use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,
vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in
more than 150 countries around the world.
Download PDF

advertising