Zanussi | ZTB190 | User manual | ZANUSSI ZTB190 Handleiding

125987241.qxp
2007-06-29
10:20
Page 1
TROMMELDROGER
ZTB 190
NL
Uitpakken: zie blz. 7
GEBRUIKSAANWIJZING
125987241
NL
125987241.qxp
2007-06-29
10:20
Page 2
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina’s van deze gebruiksaanwijzing! Bewaar
de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele
volgende eigenaar van het apparaat.
Transportschade
Indien u tijdens de aflevering schade aan het apparaat vastgesteld hebt, meldt u dit dan, vóór u het apparaat
installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier.
Enkele paragrafen in deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van symbolen die de volgende betekenis hebben:
Met de waarschuwingsdriehoek geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het
functioneren van de machine. Let goed op deze aanwijzingen.
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en praktisch gebruik van het apparaat.
Dit symbool staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. economisch en milieuvriendelijk gebruik van het
apparaat.
Onze bijdrage aan het beschermen van het milieu:
wij maken gebruik van kringlooppapier.
Inhoud
Aanwijzingen m.b.t. de
veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
●
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
●
Programmatabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
●
Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Milieutips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
●
Praktische tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . .13
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . .5
●
De buitenkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
●
Het filtergedeelte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
●
De pluizenfilters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Geleidingsvermogen aanpassen . . . . . . . .6
Eenvoudige storingen . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
●
Uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
●
Plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
●
Aanbrengen van een luchtafvoerslang . . . . . . . .7
●
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
●
Montageset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
●
Deurdraairichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Garantievoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
2
2007-06-29
10:20
Page 3
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben,
alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Installatie
Veiligheid van kinderen
●
Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
elektrische huisinstallatie ten behoeve van de
installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een
daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden.
●
●
Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen
het apparaat niet op het aansluitsnoer staat.
Kinderen zien de gevaren niet die ontstaan door
ondeskundige omgang met elektrische apparaten.
Zorg daarom voor het nodige toezicht als de
machine aanstaat en laat kinderen niet met de
machine spelen - ze zouden zichzelf of andere
kinderen in de machine kunnen opsluiten.
●
Houd de verpakking uit de buurt van kinderen;
vooral folie en styropor kunnen gevaren
opleveren. Verstikkingsgevaar!
Gebruik
●
Gebruik het apparaat alleen voor het drogen van
huishoudtextiel.
●
Zorg ervoor dat kinderen of kleine huisdieren niet in
de trommel van de wasdroger kunnen klimmen.
●
Schakel na het gebruik altijd de stroomtoevoer uit door,
afhankelijk van de wijze van installatie, de stekker uit het
stopcontact te nemen of de badkamertrekschakelaar
op de UIT-stand te schakelen.
●
●
Doe geen drijfnat wasgoed in de trommeldroger.
●
Met vluchtige stoffen, zoals spiritus, benzine,
terpentine en dergelijke, gereinigde artikelen
mogen niet in de trommeldroger.
Als u het apparaat afdankt, maak het dan
dadelijk onbruikbaar: stekker uit het stopcontact
trekken, aansluitsnoer afsnijden en weggooien.
Maak bovendien het deurslot onbruikbaar. Zo
kunnen kinderen zichzelf of andere kinderen niet
in de machine opsluiten.
●
Brandgevaar: Textiel dat is bevlekt of doorweekt met
plantaardige olie of spijsolie vormt een brandgevaar en
mag niet in de wasdroger worden gedroogd.
●
Indien u het wasgoed met een vlekkenverwijderaar
hebt behandeld moet u het nog eens extra uitspoelen
voordat u het gaat drogen.
●
Let erop dat geen benzine- of gasaansteker in de
kleding achtergebleven is.
In het apparaat geen sportschoenen drogen,
deze kunnen tussen de trommel en de deur gaan
zitten waardoor de trommel geblokkeerd wordt.
Laat de deur op een kier staan indien het apparaat niet
gebruikt wordt. Dat is beter voor de rubbermanchet.
Het apparaat nooit gebruiken zonder
pluizenfilters of als de pluizenfilters beschadigd
zijn. Dit kan brandgevaar opleveren.
●
●
●
●
Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieuonvriendelijk en kunnen zonder gevaar bij het afval
worden gezet.
De kunststoffen kunnen hergebruikt worden en
hebben de volgende aanduidingen:
>PE<=voor polyethyleen
>PS<=voor polystyreen
>PP<=voor polypropyleen
Het karton kunt u het beste in een container voor oud
papier deponeren.
Oude machine
De ruimte rondom de wasdroger moet zo veel
mogelijk stofvrij gehouden worden.
Het symbool
op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij
een verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens
en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Algemene veiligheid
●
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit
apparaat of de eigenschappen ervan te
veranderen.
●
Tracht in geval van een storing of defect, dit
apparaat niet zelf te repareren. Laat inspectieen/ of herstelwerkzaamheden uitvoeren door
Zanussi Service en laat geen andere dan
originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen.
●
Reparaties die door niet-deskundige personen
uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden.
3
NEDERLANDS
125987241.qxp
125987241.qxp
2007-06-29
10:20
Page 4
Milieutips
U kunt het energieverbruik van de wasdroger zo
laag mogelijk houden, door de volgende regels in
acht te nemen.
●
●
Om de maximale capaciteit van de machine te
kunnen benutten, kunt u wasgoed dat kastdroog
en wasgoed dat strijkdroog moet worden samen
drogen. U stelt dan het programma voor
strijkdroog in. Als dat beëindigd is haalt u de
strijkdroge was uit de machine en droogt u de
rest van het wasgoed verder.
●
Reinigen van de pluizenfilters na iedere
droogbeurt voorkomt te lange droogtijden en een
hoger energieverbruik.
●
Het vertrek waar de droger staat moet goed
geventileerd zijn en de temperatuur mag, tijdens
het in bedrijf zijn, + 35°C niet overschrijden.
Probeer het maximale vulgewicht te benutten, zie
het programma-overzicht op bladzijde 10.
Kleine hoeveelheden drogen is altijd
onvoordelig.
●
●
Het wasgoed moet goed gecentrifugeerd zijn.
Hoe hoger het centrifugetoerental hoe korter de
benodigde droogtijd en dus ook hoe lager het
energieverbruik.
Droog het wasgoed niet te lang, dat voorkomt
kreukvorming en bespaart energie.
Technische gegevens
AFMETINGEN:
hoogte
breedte
diepte
85 cm
60 cm
58 cm
NETSPANNING/FREQUENTIE:
AANSLUITWAARDE:
ZEKEREN MET MINIMAAL:
220/230 V/50 Hz
2600 W
16 A
MAX. VULGEWICHT:
katoen en linnen
synthetische stoffen
6 kg
3 kg
VERBRUIKSWAARDEN:
katoen en linnen
katoen en linnen
synthetische stoffen (1200 omw/min)
3,30 kWh (6 kg kastdroog)
2,60 kWh (6 kg strijkdroog)
1,10 kWh (3 kg kastdroog)
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen 89/336 EEG, 73/23 EEG.
4
125987241.qxp
2007-06-29
10:21
Page 5
NEDERLANDS
Beschrijving van het apparaat
01 Bedieningspaneel
02 Pluizenfilters
03 Typeplaatje
5
04 Verstelbare voeten
05 Binnenverlichting
0
6 Luchtafvoer aan de zijkant
7 Adapter-ring
8 Luchtafvoer aan de achterkant
6
8
7
5
125987241.qxp
2007-06-29
10:21
Page 6
Het geleidingsniveau instellen
Water bevat een variabele hoeveelheid kalk en
minerale zouten, afhankelijk van de geografische
lokatie. Daarom variëren ook de geleidingswaarden.
Geleidingsniveau wijzigen:
Druk zo vaak op toets Start/Pauze tot het gewenste
geleidingsniveau wordt aangegeven door het
oplichten van het betreffende controlelampje.
Variaties in de geleidbaarheid van het water t.o.v. de
door de fabrikant ingestelde waarden kunnen de
restvochtigheid van het wasgoed aan het eind van
het programma enigszins beïnvloeden.
Geleidingsniveau
Waarde bij
benadering µS/cm
Drogen
Laag
< 300
Luchten
Gemiddeld
300 - 600
Hoog
> 600
Oplichtend
lampje
U kunt de gevoeligheid van de droogsensor in uw
trommeldroger aan de hand van de
geleidingswaarden van het water met behulp van de
volgende procedure regelen.
Einde
Geleidingsniveau instellen
Schakel het apparaat in met de programmakiezer.
Druk de toetsen 1 en 3 tegelijk in.
Het apparaat wordt normaal in de fabriek ingesteld
op het hoogste niveau; het is echter mogelijk dat
bepaalde modellen anders zijn ingesteld.
Houd de toetsen ingedrukt tot de controlelampjes
De nieuwe instelling in het geheugen vastleggen:
Druk de toetsen 1 en 3 tegelijk in.Houd de toetsen
ingedrukt tot de controlelampjes boven de toetsen
knipperen en u de zoemer hoort.
boven de toetsen knipperen en een van de
controlelampjes Drogen, Luchten of Einde blijft
branden.
1
2 3
4
6
2007-06-29
10:21
Page 7
Installatie
Let op!
Belangrijk: De temperatuur in het vertrek waar de
droger staat mag tijdens de werking + 35° C niet
overschrijden.
Uitpakken
Verwijder de polyethyleen zak met de
polystyreen vulling voordat u het apparaat in
gebruik neemt. Plakband van de bovenzijde
van de trommel verwijderen.
Afvoer van de vochtige lucht
De luchtafvoer kan zowel aan een zijkant als aan de
achterkant plaatsvinden.
De niet gebruikte openingen moeten met de
meegeleverde deksels afgesloten worden.
Aanbrengen van een luchtafvoerslang
De beste methode om het vocht kwijt te raken is een
afvoer naar buiten. Daarvoor gebruikt u een flexibele
afvoerslang van 100 mm ø, die u door middel van de
meegeleverde adapter A op één van de
afvoeropeningen aansluit. De afvoerslang is met de
machine meegeleverd.
P1106
Om de afvoerslang aan te brengen trekt u de
adapter-ring uit de afvoeropening aan de achterkant
van de machine en schroeft u deze ring op de
afvoerslang. Druk de adapter-ring in de
afvoeropening tot hij goed vastzit.
De niet gebruikte openingen moeten afgesloten
worden.
Plaatsen
Deze wasdroger vraagt om een goed geventileerd
vertrek, omdat het apparaat warme, zeer vochtige
lucht produceert.
Er moet een mogelijkheid zijn om een raam te
openen of een afzuigventilator in te schakelen. Een
betere methode is het aanbrengen van een
luchtafvoerslang naar buiten.
A
De ruimte rondom de wasdroger moet zo veel
mogelijk stofvrij gehouden worden.
De wasdroger kan op iedere soort vloer geplaatst
worden. Belangrijk is echter dat hij waterpas
opgesteld wordt. Daartoe dienen de stelvoeten.
P1028
A
P1027
Hoe langer de slang en hoe kouder het vertrek, hoe
groter de kans is dat in de slang vocht tot water
condenseert. U kunt voorkomen dat het water zich
ergens in de slang verzamelt of mogelijk zelfs terug in
de droger loopt: prik een gaatje (3 mm) in het laagste
punt van de slang en zet of hang er een bakje onder
(zie afbeelding punt B).
P0046
De voeten mogen niet verwijderd worden.
De droger moet voortdurend verse lucht aan kunnen
zuigen. Daarom moet u ervoor zorgen dat het
rooster aan de achterkant niet door obstakels in z’n
ventilatiefunctie belemmerd kan worden.
Bij onvoldoende ventilatie kan zich een
opeenhoping van warmte voordoen, hetgeen
schade aan de motor kan veroorzaken.
Onder de bodem van de machine moet een vrije
luchtstroming gewaarborgd zijn. Hoogpolig tapijt
bijvoorbeeld, kan de luchtstroom belemmeren, wat
de machine schade toe kan brengen.
P1056
B
Houd de slang zo kort mogelijk en met zo weinig
mogelijk bochten. Een erg lange slang beïnvloedt de
werking van de wasdroger nadelig en geeft kans op
7
NEDERLANDS
125987241.qxp
125987241.qxp
2007-06-29
10:21
Page 8
Elektrische aansluiting
vorming van condenswater binnen de slang.
De machine is voor 220-230V / 50Hz gemaakt.
De machine is voorzien van een drie-aderig
aansluitsnoer en stekker met randaarde.
De stekker mag u uitsluitend plaatsen in een
stopcontact met randaarde; de machine dient
deugdelijk geaard te zijn.
Het aansluitsnoer mag u niet verlengen. Indien het
snoer te kort blijkt te zijn, laat uw installateur dan of
een langer snoer aan de machine monteren of het
stopcontact verplaatsen.
Het gebruik van een verlengsnoer of kabelhaspel is
niet toegestaan.
In bad- of doucheruimten moet doorgaans een
zogeheten vaste aansluiting gemaakt worden;
raadpleeg uw installateur.
Sluit de afvoerslang niet op een bestaand
kanaal aan.
P0055
De luchtverversing moet tenminste 150 m3/h kunnen
bedragen.
De andere kant van de slang sluit u aan op een
muur- of vensterdoorvoer. Dat doet u zodanig dat er
geen regenwater in kan lopen; dus overkappen of
naar buiten toe omlaag richten.
Beveiligingen tegen regen- en windinslag in
doorvoeren bestaan meestal uit beweegbare klepjes
of lamelletjes. Ze kunnen bij sterke wind dichtslaan,
of na verloop van tijd niet meer open gaan (roest,
vuil). Dan hebt u een afvoerprobleem, let daar dus
op.
Is het vertrek op een sterke centrale afzuiging
aangesloten, dan kan die afzuiging problemen
veroorzaken. Is de benodigde droogtijd veel te lang,
schakel de afzuiging dan uit of sluit het
afzuigrooster af tijdens het in werking zijn van de
droger.
Indien de droger tussengebouwd wordt, overtuigt u
zich er dan van dat de afvoerslang niet geknikt kan
raken.
Bij een gedeeltelijk geknikte of beknelde slang zal
de benodigde droogtijd toenemen en daarmee ook
het energieverbruik.
Bij een totaal geblokkeerde slang schakelt een
interne beveiliging tegen oververhitting het
verwarmproces automatisch uit. Raadpleeg in dit
geval ELECTROLUX Service.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
schade of letsel, ontstaan door het niet
voldoen aan bovenstaande veiligheidsvoorschriften.
Het aansluitsnoer mag uitsluitend door
ELECTROLUX Service vervangen worden.
Het aansluitsnoer moet gemakkelijk te bereiken
zijn nadat de machine geïnstalleerd is.
Montageset
Uw handelaar kan u een speciale montageset
leveren, waarmee u de droger veilig op uw
wasautomaat kunt plaatsen. Dat bespaart u
aanzienlijk ruimte.
P1107
Deurdraairichting
Het wijzigen van de deurdraairichting dient te
worden uitgevoerd door ELECTROLUX Service.
8
125987241.qxp
2007-06-29
10:21
Page 9
NEDERLANDS
Bediening
Bedieningspaneel
1
1 Toets Lage temperatuur
2
3
4
5
6
4 Toets Start/Pauze
Druk deze toets in als u fijne was gaat drogen.
Het betreffende lampje licht op.
In alle droogprogramma’s, ook de tijdprogramma’s,
wordt de verwarming van 2400 W tot 1400 W
gereduceerd. Als de toets niet ingedrukt wordt,
worden alle programma’s met volle verwarming
afgewerkt.
Na instelling van het programma drukt u op deze
toets om het programma te starten.
Het betreffende lampje knippert niet meer.
Indien de deur van het apparaat of het deurtje in
de sokkel tijdens de afwerking van het
programma geopend worden, moet deze toets
na het sluiten van de deur weer ingedrukt
worden om het programma voort te zetten.
In beide gevallen knippert het lampje van toets
Start/Pauze.
Deze optie kan niet in combinatie met de functie Kort
worden gekozen.
2 Toets Kort
5 Programma-indicatie
Wanneer u op deze toets drukt, lopen de volgende
KATOEN-programma's met verkorte
programmaduur bij dezelfde droogtegraad:
• Extra droog
• Sterkdroog
• Kastdroog
De lampjes geven het volgende aan:
Controlelampje Drogen
Dit lampje geeft aan dat de machine in de droogfase is.
Controlelampje Luchten
Dit lampje geeft aan dat de machine in de afkoelfase
is. Deze fase duurt 10 minuten.
Het betreffende lampje licht op.
Deze optie kan niet in combinatie met de functie
3 Toets Zoemer uit
Controlelampje Einde
Dit lampje licht op aan het einde van de afkoelfase
en blijft gedurende de antikreukfase en aan het
einde van het programma branden.
Er klinkt een geluidssignaal:
Controlelampje Pluizenfilters
• als er een programma wordt gekozen
Dit lampje geeft aan dat de filters gereinigd moeten
worden.
Lage Temperatuur worden gekozen.
• als er op de toetsen wordt gedrukt
• als er een verkeerde optie wordt gekozen
6 Programmakiezer
• als er wordt geprobeerd om het programma of de
opties tijdens een cyclus te wijzigen
De programmakiezer kan rechtsom en linksom
gedraaid worden.
U heeft de keuze uit automatische droogprogramma’s
en tijdgestuurde programma’s voor het nadrogen van
enkele kledingstukken.
Om een programma te annuleren draait u de
programmakiezer op O.
Na het drogen moet de programmakiezer op O
gedraaid worden. De machine is dan uitgeschakeld.
• aan het einde van het programma
• als de machine niet goed functioneert
• als het deurtje in de sokkel openstaat
Door op deze toets te drukken, wordt het
geluidssignaal uitgeschakeld.
9
125987241.qxp
2007-06-29
10:21
Page 10
Programmatabel
Automatische droogprogramma’s
Droogtegraad/Programma
Soort textiel
Max. belading
Extra droog
Sterkdroog
Kastdroog
Strijkdroog +
Strijkdroog
Mangeldroog
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
Synthetica
Extra droog
Kastdroog
Strijkdroog
3 kg
3 kg
3 kg
Babygoed
Baby
Synthetica
Anti-kreuk
Witte en bonte was
(Katoen en linnen)
2 kg
(1 kg=10 babypakjes)
2 kg
(5 tot 7 hemden)
(*) Programma’s volgens IEC 61121.
• Het programma Baby is een speciaal programma voor babygoed dat door en door droog moet worden.
• Het programma Strijkvrij is een speciaal programma met antikreukmechanisme voor kreukherstellend goed.
Tip: wasgoed direct na het centrifugeren drogen. Na het drogen het wasgoed direct uit de droger nemen en
op een hangertje ophangen.
Tijdgestuurd
Tijdsduur in min.
Max. belading
Witte en bonte was
90 min
6 kg
Witte en bonte was
60 min
6 kg
Synthetica
30 min
3 kg
Soort textiel
De droogduur hangt af van verschillende factoren:
- soort wasgoed
- vulgewicht
- centrifugetoerental
Luchten
Programma Luchten kan gebruikt worden voor het luchten van kledingstukken die u anders enige tijd buiten
gehangen zou hebben. Het programma duurt 10 min.
Belading
Eigenlijk zou u het wasgoed steeds moeten wegen. Wegen is omslachtig, daarom geven wij u een ander
hulpmiddel:
●
●
●
katoen en linnen: volle belading, maar niet proppen
synthetische stoffen: halfvolle belading
fijne was: éénderde van de trommel
10
2007-06-29
10:21
Page 11
Gebruik
Vóór de eerste ingebruikname adviseren wij u de
trommel met enkele licht vochtige, schone doeken
te vullen en de machine circa 30 minuten te laten
werken: programma 30 min kiezen en toets
Start/Pauze indrukken. Hierdoor worden eventuele
vettige of stoffige restanten van het productieproces
verwijderd.
8. Als u, na het beëindigen van het programma, het
wasgoed niet direct uit de machine neemt,
begint de antikreukfase. 30 minuten lang draait
de trommel in bepaalde intervallen. Zo blijft uw
wasgoed los, zacht en kreukvrij.
De machine stopt automatisch aan het einde van
de antikreukfase, de controlelampjes Einde en
Een droogprogramma uitvoeren
Pluizenfilters blijven branden. Een akoestisch
1. Het apparaat aansluiten.
signaal klinkt (als u de toets Zoemer uit niet
2. De deur openen (door op de rode stip te
drukken).
ingedrukt heeft).
9. Apparaat uitschakelen (programmakiezer op O
draaien). De lampjes gaan uit.
Vuldeur openen en het wasgoed uit de machine
nemen.
Als u de deur opent en sluit voordat u de
programmakiezer op O heeft gedraaid, dan gaan
de controlelampjes van de zojuist beëindigde
programmafasen branden.
P1149
P1108
3. Het wasgoed in de machine doen.
Na het drogen
4. Deur sluiten en erop letten dat er geen wasgoed
tussen de deur geklemd wordt.
●
5. Droogprogramma of droogtijd instellen. De
Opmerking!
De pluizenfilters reinigen (zie blz. 13)
Wanneer het droogprogramma voortijdig beëindigd
moet worden, kunt u om een hitteconcentratie in het
apparaat te voorkomen, het beste het programma
Luchten inschakelen: programmakiezer op stand O
draaien, programma Luchten kiezen en toets
Start/Pauze indrukken.
lampjes Drogen, Luchten en Einde gaan
branden.
6. Eventueel toets Lage temperatuur, Zoemer uit of
Kort indrukken.
7. Toets Start/Pauze indrukken: het betreffende
lampje knippert niet meer. Het programma start.
Alleen het lampje Drogen blijft branden.
Programmawijziging
Voordat u een programmawijziging door kunt
voeren, moet u eerst het lopende programma
annuleren.
Draai de programmakiezer op stand O, het vorige
programma is nu geannuleerd. U kunt een nieuw
programma kiezen.
Als de programmakiezer op een ander
programma wordt gedraaid terwijl de machine
draait, klinken er geluidssignalen (als u de toets
Zoemer uit niet ingedrukt heeft). De lampjes van
de programma-indicatie knipperen.
Opdat het wasgoed kan luchten, wordt 10
minuten vóór beëindiging van het programma
automatisch de afkoelfase ingeschakeld. Het
betreffende lampje licht op. Na deze fase kunt u
het wasgoed uit de droger nemen.
De lampjes Einde en Pluizenfilters en lichten op
en u hoort de zoemer.
11
NEDERLANDS
125987241.qxp
125987241.qxp
2007-06-29
10:21
Page 12
Praktische tips
●
Maximaal vulgewicht benutten!
U droogt het zuinigst, als u zich aan de
vulgewichten houdt, die in de programmatabel
vermeld staan.
Een volgepropte trommel leidt tot onregelmatige
droging en te lange droogtijd, waardoor ook het
energieverbruik onnodig toeneemt.
Kleine hoeveelheden drogen is altijd minder
economisch.
●
De volgende symbolen zijn van belang voor het
drogen:
mag machinaal gedroogd worden
normaal drogen (normale temperatuur)
Onderstaande aanwijzingen kunnen u daarbij
helpen:
Badjas
500 g
Blouse
100 g
Dekbedovertrek
700 g
Handdoek
200 g
Herenoverhemd
200 g
Kussensloop
200 g
Nachthemd/pyjama
Ondergoed
mag niet machinaal gedroogd worden
●
Overtuig u ervan dat borst- of broekzakken leeg
zijn. Keer kleding met borst- en broekzakken met
dikke zomen binnenstebuiten, op deze manier
voorkomt u zoveel mogelijk onregelmatige droging.
●
Dekbedovertrekken en kussenslopen
dichtmaken, anders verzamelen zich hierin
kleinere wasstukken. Ritssluitingen en haakoogsluitingen dichtdoen, losse banden en
ceintuurs samenknopen.
●
Het wasgoed voor het drogen goed
centrifugeren.
●
Sorteer uw wasgoed volgens textielsoort en
droogtegraad.
●
Voorkom overdroging door het zorgvuldig kiezen
van de gewenste droogtegraad. Te droog
wasgoed laat zich minder goed strijken.
●
Om het statisch worden (knetteren en kleven)
van synthetisch wasgoed te voorkomen,
adviseren wij u in de wasautomaat een
wasverzachter te gebruiken.
●
Tricot kan iets krimpen. Deze textielsoort niet
overdrogen. Bij de aanschaf rekening houden
met het feit dat dit textiel, al naar gelang de
kwaliteit, krimpt.
●
Het kan voorkomen dat u, na het drogen, toch
nog vochtige plekken in het wasgoed vindt. Dat
is met name het geval bij dikke kragen,
manchetten en zomen. U kunt deze
kledingstukken nadrogen, hierbij de machine op
minstens 30 minuten instellen.
200-500 g
250 g
Tafellaken
200-300 g
Theedoek
100 g
Werkjas
voorzichtig drogen (lage temperatuur)
1200 g
Beddelaken
300-600 g
Belangrijk:
●
Controleer zorgvuldig of het wasgoed geschikt is
om machinaal gedroogd te worden.
Aanwijzingen daarvoor vindt u op het
textielbehandelingsetiket.
Bijzonder tere weefsels, bijv. gordijnen van
synthetische vezels, wol, zijde, textiel met
metalen versieringen, nylons en grote stukken
wasgoed zoals anoraks, doorgestikte dekens,
slaapzakken en dekbedden mogen niet in de
machine gedroogd worden.
Ook artikelen die sponsachtig rubber bevatten
mogen niet in de droger. Hieronder wordt geen
elastisch gemaakte kleding verstaan, maar wel
bijvoorbeeld een kleedje met rubberachtige rug.
Wol en gedeeltelijk wollen artikelen kunnen
krimpen en/of vervilten. Wij adviseren u met klem
deze artikelen niet in de trommeldroger te
drogen.
12
2007-06-29
10:21
Page 13
Reiniging en onderhoud
borstel. Het filter in de deursponning kan verwijderd
worden (zie afbeelding). Dit filter kan met het
vleugeltje naar rechts of links gemonteerd worden.
Eerst de stekker uit het stopcontact trekken of
de zekering in de huisinstallatie uitschakelen.
De buitenkant
De buitenkant van de machine kunt u, naar
behoefte, reinigen met een vochtige doek en een
neutraal huishoudschoonmaakmiddel. Moderne
schoonmaakmiddelen drogen doorgaans
streeploos op.
Nalappen met schoon water en daarna
droogzemen.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
P1112
Belangrijk: Gebruik nooit spiritus, terpentine en
dergelijke oplosmiddelen.
Het apparaat nooit gebruiken zonder filters.
Het filtergedeelte
Een heel klein gedeelte van de pluizen komt
ondanks het pluizenfilter toch in het omringende
filtergedeelte terecht. Maak daarom van tijd tot tijd
het gehele filtergedeelte schoon.
De pluizenfilters
De pluizenfilters dienen na elke droogbeurt (voor
het uitnemen van het wasgoed) met een vochtige
doek gereinigd te worden.
Het brandende lampje in de programma-indicatie
herinnert u hieraan.
Het pluizenfilter aan de binnenkant van de deur
moet voor reiniging uitgetrokken worden. Daartoe
trekt u het filter aan de handgreep omhoog uit de
houder.
Verwijder het viltachtige stof en plaats het filter weer
terug.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
P1110
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
P1111
Verbaast u zich niet over de hoeveelheid fijn pluis.
Dit pluis ontstaat door het dragen van de kleding of
het gebruiken van de textiel.
Het wordt door de wind weggeblazen als u het
wasgoed buiten aan de lijn droogt en blijft
eenvoudig in het wasgoed zitten als u binnenshuis
droogt.
Na verloop van tijd kunnen de pluizenfilters een
wittige aanslag vertonen, die veroorzaakt wordt
door de wasmiddelresten die zich in het wasgoed
bevinden. Reinig de filters met warm water en een
13
NEDERLANDS
125987241.qxp
125987241.qxp
2007-06-29
10:21
Page 14
Eenvoudige storingen
Controleer eerst onderstaande punten voordat u contact opneemt met onze service-afdeling.
●
Storingen
●
De droger start niet
●
●
●
Het wasgoed wordt niet goed droog
De trommelverlichting werkt niet.
●
De deur van het apparaat en/of het deurtje in de
sokkel is/zijn niet goed gesloten.
●
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
●
Het stopcontact heeft geen spanning.
●
De zekering in de huisinstallatie is defect.
●
Er is geen programma ingesteld.
●
Toets Start/Pauze niet ingedrukt.
●
De pluizenfilters zijn verontreinigd.
●
Mogelijk had u toch een ander programma
moeten kiezen.
●
De trommel is te vol.
●
Had u de toets voor lage temperatuur ingedrukt,
terwijl de betreffende wassoort op vol vermogen
gedroogd had moeten worden?
●
Het wasgoed is niet voldoende gecentrifugeerd.
●
De installatie (plaats, afvoer) is niet goed. Zie het
betreffende hoofdstuk.
●
Programmakiezer op de stand O draaien.
●
Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen,
bel dan onze service-afdeling. Houd het
modelnummer en het productnummer van het
apparaat bij de hand; de service-afdeling zal u erom
vragen.
14
Mogelijke oorzaken
Gloeilamp is defect.
2007-06-29
10:21
Page 15
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u de volgende afdelingen
raadplegen:
Service-informatielijn (0172) 468 300
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
Consumentenbelangen (0172) 468 172
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd modelaanduiding, productnummer en serienummer van uw
apparaat bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje van het apparaat en kunt u het beste
hieronder noteren.
Modelaanduiding ....................
Productnummer ....................
Serienummer ....................
Bereid het gesprek altijd goed voor. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en de beslissing of bezoek van een
servicetechnicus nodig is.
Geef zo nauwkeurig mogelijk op:
- Hoe doet de storing zich voor?
- Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
- Wordt in het display een foutmelding aangegeven?
Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste voorbereidingen treffen, zodat het
apparaat bij het eerste bezoek van de servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u
slechts één maal thuis te blijven.
Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of vanwege foutieve bediening
onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze
garantiebepalingen gedekt.
Garantievoorwaarden
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als
buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De
daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product
die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van
professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands
producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had
voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen
onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De
garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden
overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas,
kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en
deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid
15
NEDERLANDS
125987241.qxp
125987241.qxp
2007-06-29
10:21
Page 16
is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht
nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden
die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen
die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar
onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd
voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten
aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van
de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging
geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato
van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe
garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn
uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen,
tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een
product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de
technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort,
klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de
gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen
vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
www.zanussi.nl
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één
werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal
als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke
oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde
begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten.
Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren apparaat
worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen
alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke
bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote
bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument
plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het apparaat in
werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met
de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
16
2007-06-29
10:21
Page 17
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de
noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het
apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een
korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een
reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie
van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde
reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een
beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de
voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik
opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij
het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw
exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een
per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van
de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig
voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht
veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt
ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van
veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in in Nederland.
17
NEDERLANDS
125987241.qxp
125987241.qxp
2007-06-29
10:21
Page 18
From the Electrolux Group. The world’s No. 1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor
use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,
vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in
more than 150 countries around the world.
Download PDF

advertising