ZANUSSI ZTE170 Handleiding
NL
Gebruiksaanwijzing
Droogtrommel
ZTE 170
Inhoud
Belangrijke veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _
Milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Productbeschrijving _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Voordat u de droger in gebruik neemt _ _ _ _
Programmatabel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wasgoed sorteren en voorbereiden _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
5
6
6
8
8
Reiniging en onderhoud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wat te doen als… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Machine-instellingen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Onderhoud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11
13
14
14
15
17
Wijzigingen voorbehouden.
Belangrijke veiligheidsinformatie
Belangrijk! In het belang van uw veiligheid
en om een correct gebruik te kunnen
waarborgen is het van belang dat u,
alvorens het apparaat te installeren en in
gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest. Om
onnodige vergissingen en ongevallen te
voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de
veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze
instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst
of verkocht, zodat iedereen die het
apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (met inbegrip van kinderen)
met beperkte lichamelijke of verstandelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon
instructie hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
2
• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de
trommel klimmen. Controleer om dit te voorkomen de trommel vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden,
spijkers, schroeven, stenen of andere harde,
scherpe materialen kunnen grote schade aan
het apparaat toebrengen en mogen niet in het
apparaat terechtkomen.
• Om brandgevaar te voorkomen door te lang
drogen, dient het apparaat niet gebruikt te
worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van
hitte).
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim),
douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen
met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen
niet in de droogtrommel te worden gedroogd.
• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en
bij onderhoud altijd afgesloten te worden van
stroomvoorziening.
• Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties uitgevoerd door ondeskundige personen, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel.
www.zanussi.com
• Explosiegevaar: Droog nooit artikelen in de
trommeldroger die in contact hebben gestaan
met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum,
spiritus, producten voor chemische reiniging
en soortgelijke producten). Daar deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in
de trommeldroger die met water gewassen
zijn.
• Brandgevaar: voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en dienen
niet in de trommeldroger geplaatst te worden.
• Als u uw was met vlekkenwater heeft gewassen, moet u een extra spoelingscyclus uitvoeren voordat u uw was in de trommeldroger
laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers
in de zakken zijn achtergebleven van kleding
die in de trommeldroger geladen wordt.
Waarschuwing! Stop een trommeldroger nooit voor het einde van een
droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel
uit de trommeldroger verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte wordt verdreven. Brandgevaar!
• Gevaar voor elektrische schokken! Spuit
geen waterstralen op het apparaat.
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u
het apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat
of dit niet is beschadigd. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met de
Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen moeten verwijderd
worden voordat u het apparaat in gebruik
neemt. Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Het laatste deel van een droogcyclus vindt
plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor
te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een
temperatuur hebben waarbij gegarandeerd is
dat de artikelen niet worden beschadigd.
www.zanussi.com
• Eventuele voor de installatie van het apparaat
noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
• Er moet voor gezorgd worden dat het apparaat niet op het aansluitsnoer komt te staan.
• Als het apparaat op een vloer met tapijt wordt
geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes
te worden aangepast om de lucht toch goed
onder het apparaat te kunnen laten circuleren.
• Controleer na installatie van het apparaat of
dit niet op het aansluitsnoer drukt of staat.
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine
wordt geplaatst, is het noodzakelijk de stapelkit te gebruiken (optioneel accessoire).
Toepassing
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk
gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat
te gebruiken voor andere doeleinden dan
waarvoor het is bestemd.
• Droog in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in de
droogtrommel.
• Doe niet teveel wasgoed in de machine. Zie
het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipend nat is mag niet in de
droger worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest
met vluchtige aardolieproducten dienen niet
in de trommeldroger gedroogd te worden. Als
vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt,
dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit
het kledingstuk is verwijderd voordat u het in
de wasautomaat doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het
stopcontact; maar aan de stekker zelf.
• Gebruik de trommeldroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat
de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is.
3
• Wasverzachters of soortgelijke producten
dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd in de wasverzachterinstructies.
• Let op - heet oppervlak: Raak het oppervlak van het dekseltje van de deurverlichting
niet aan wanneer de verlichting ingeschakeld
is (alleen drogers die uitgerust zijn met trommelverlichting).
Veiligheid van kinderen
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik
door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
• De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie
en polystyreen) kunnen een gevaar opleveren
voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats,
buiten het bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in
de trommel kunnen klimmen.
Milieu
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor
mens en milieu die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product,
kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Oud apparaat
Waarschuwing!
Trek de stekker uit het stopcontact als u de machine niet meer gebruikt. Snij de voedingskabel
van het apparaat en gooi deze samen met de
stekker weg. Maak de deurvergrendeling onklaar. Dan kunnen kinderen zich niet in de machine opsluiten en hun leven in gevaar brengen.
derdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<,
enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
Milieutips
• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en
zacht Daarom heeft u bij het wassen geen
wasverzachter nodig
• Uw droger werkt het zuinigst als u
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd
vrij houdt;
– u zich aan de in het programma-overzicht
aanbevolen laadvolumes houdt;
– zorgt voor goede ventilatie in de ruimte
waar het apparaat geïnstalleerd is;
– het microfilter en de fijne zeef na elke
droogcyclus reinigt;
– het wasgoed goed centrifugeert voordat u
het in de droger stopt.
Energieverbruik hangt af van het in de wasmachine ingestelde centrifugetoerental.
Hogere centrifugetoerental - minder energieverbruik.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk
en kunnen worden gerecycled. De kunststofon-
4
www.zanussi.com
Productbeschrijving
Beschrijving van het apparaat
1
2
10
9
3
8
7
6
4
5
1 Bedieningspaneel
2 Pluizenfilters
6 Deur warmtewisselaar
7 Lampje (Waterreservoir)
3 Vuldeur
4 Ventilatierooster
8 Warmtewisselaar
9 Typeplaatje
5 Verstelbare pootjes
5
2
1
1 Programmaknop en OFF -schakelaar
2 Functietoetsen
3 Start/Pauze -toets
4 Startuitstel -toets
5 Functiestatuslampje
– Lampjes uitgestelde start
www.zanussi.com
–
–
–
–
–
4
3
Drogen -lampje
Anti-kreuk/Einde -lampje
Condensor -lampje
Filters -lampje
Waterhouder -lampje
5
Voordat u de droger in gebruik neemt
Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabricage, te verwijderen, de trommel
van de droger afvegen met een vochtige doek
of een korte cyclus ( ca. 30 min.) met vochtige
lappen in de trommel laten draaien.
Extra functies/opties
Katoen Extra droog
6 kg
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Grondig drogen van dik of
meerlaags textiel, bijv. badstof
artikelen, badjassen.
Katoen Sterkdroog
6 kg
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Grondig drogen van dik of
meerlaags textiel, bijv. badstof
artikelen, badjassen.
Katoen Kastdroog 1)
6 kg
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Grondig drogen van textiel van
gelijke dikte, bijv. badstof, gebreide voorwerpen, handdoeken.
6 kg
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Voor dun textiel dat nog gestreken moet worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.
1)
6 kg
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv.
gebreide artikelen, katoenen
overhemden.
Synthetica Extra
droog
3 kg
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Grondig drogen van dik of
meerlaags textiel, bijv. truien,
beddengoed, tafellinnen.
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Voor dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv. shirts die
gemakkelijk in onderhoud zijn,
tafelkleden, babykleertjes, sokken, lingerie met baleinen of
met beugels.
Programma's
Katoen Strijkdroog +
1)
Katoen Strijkdroog
Synthetica Kastdroog 1)
6
3 kg
Toepassing/eigenschappen
Onderhoudsmerkteken
max. belading (droog gewicht)
Programmatabel
2)
2)
www.zanussi.com
Toepassing/eigenschappen
3 kg
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv.
gebreide artikelen, katoenen
overhemden.
30 MIN
60 MIN
1 kg
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Voor het verder drogen van losse artikelen of kleine hoeveelheden wasgoed van minder
dan 1 kg.
Mix
3 kg
Lage temp. ), Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Voor het drogen van katoenen
en synthetische stoffen, op lagere temperatuur.
2 kg
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
De babycyclus is een speciaal
programma voor slaappakjes
die gedroogd moeten worden
"om meteen te kunnen dragen".
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Voor vrijetijdskleding, zoals
jeans of sweatshirts, van verschillende materiaaldikte (bv. bij
de kraag, manchetten en naden).
Zoemer
Speciaal programma van ongeveer 10 minuten, voor het opfrissen of voorzichtig reinigen
van textiel met in de handel verkrijgbare producten voor chemische reiniging. (Gebruik alleen producten die door de fabrikant geschikt zijn verklaard
voor de droger; lees de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant voor gebruik.)
Synthetica Strijkdroog
Baby
Jeans
Luchten
6 kg
1 kg
Onderhoudsmerkteken
max. belading (droog gewicht)
Extra functies/opties
Programma's
2)
1) In overeenstemming met IEC61121
2) kies de optie Lage temp.
www.zanussi.com
7
Wasgoed sorteren en voorbereiden
Het wasgoed sorteren
• Sorteer op weefseltype:
– Katoen/linnen voor programma's in Katoen
programmagroep.
– Gemengde was en synthetische stoffen
voor programma's in de Synthetica programmagroep.
• Sorteer op verzorgingslabel: De verzorgingslabels betekenen het volgende:
Drogen in de wasdroger in principe mogelijk
sluit losse riemen of strikken (bijv. van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden etc.).
• Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels
binnenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte
anoraks, de katoenlaag moet aan de buitenkant zitten). Deze weefsels drogen dan beter.
Belangrijk! Doe niet te veel wasgoed in de
machine. Houd de max. belading van 6 kg aan.
Het gewicht van wasgoed
Drogen op normale temperatuur
Type wasgoed
Gewicht
Drogen op lage temperatuur
Badjas
1200 g
Drogen in de wasdroger is niet mogelijk
Servet
100 g
Dekbedovertrek
700 g
Laken
500 g
Kussensloop
200 g
Tafelkleed
250 g
Badstof handdoek
200 g
Theedoek
100 g
Nachthemd
200 g
Damesslips
100 g
Herenoverhemd
600 g
Herenoverhemd
200 g
Herenpyjama
500 g
Bloes
100 g
Herenondergoed
100 g
Belangrijk! Stop geen nat wasgoed in de machine als niet op het onderhoudslabel vermeld is
dat het geschikt is om gedroogd te worden in
een wasdroger
Deze machine kan gebruikt worden voor al wasgoed dat voorzien is van het label "geschikt om
gedroogd te worden in een wasdroger"
• Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen met
lichtgekleurd wasgoed. Textielkleuren kunnen
afgeven.
• Droog katoenen jersey en breigoed niet met
het programma Extra droog . Deze stukken
kunnen krimpen
Wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit
ritsen, knoop dekbedovertrekken dicht en
Dagelijks gebruik
Schakel het apparaat in
Zet de programmakeuzeknop op een programma. Het apparaat staat aan.
8
www.zanussi.com
Deze functie kan ook worden gebruikt voor tijdgestuurd drogen.
Openen van de
deur en het laden
van het wasgoed
1. Open de deur.
2. Vul de trommel
met wasgoed
(druk het niet
aan).
Het programma selecteren
Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma.
Het lampje Start/Pauze begint te knipperen.
Let op! Laat het
wasgoed niet
tussen de deur en de
rubber pakking terecht komen.
3.
Doe de vuldeur
goed dicht. U
moet een duidelijke klik horen.
4
Lange anti-kreuk
Met de functie "anti-kreuk lang" wordt de antikreukfase (30 min.) na het drogen uitgebreid
met 60 minuten. De trommel draait gedurende
deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft
het wasgoed los en kreukt het niet. Deze fase
duurt in totaal 90 minuten. Het wasgoed kan tijdens de antikreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden.
Als de functie actief is, brandt het Anti froissage
lampje.
Zoemer
Wanneer de droogcyclus beëindigd is, klinkt er
een intermitterend geluidssignaal. Door de toets
Zoemer in te drukken wordt het geluidssignaal
in de volgende gevallen uitgeschakeld:
• bij het selecteren van het programma
• bij het indrukken van de knoppen
• wanneer de programmakeuzeknop in een andere positie wordt gedraaid tijdens het programma of wanneer u een optieknop tijdens
de cyclus indrukt
• aan het einde van het programma.
Het bijbehorende lampje gaat branden.
Startuitstel
Met de toets Startuitstel kunt u de
start van een programma 3, 6 of 9 uur
uitstellen.
1.
1
2
3
Extra functies selecteren
U kunt kiezen uit de volgende extra functies:
toets 1 - Lage temp.
toets 2 - Lange anti-kreuk
toets 3 - Zoemer
toets 4 - Startuitstel
Lage temp.
Als deze toets wordt ingedrukt vindt het drogen
plaats bij een lagere temperatuur, voor fijne artikelen. Het bijbehorende lampje gaat branden.
www.zanussi.com
2.
3.
Selecteer het programma en de extra functies.
Druk zo vaak als nodig op de toets Startuitstel (de lampjes laten zien welke uitsteltijd
is gekozen).
Om de timer van de uitgestelde start te activeren drukt u op de Start/Pauze -toets. De
lampjes 9h 6h 3h veranderen elke drie uur
tot de tijd nadert om de cyclus te starten.
Het programma starten
Druk op de Start/Pauze -toets om de droger te
starten nadat u het programma en de extra
functies heeft geselecteerd. Het desbetreffende
lampje stopt met knipperen. Als de programmakeuzeknop in een andere stand wordt gedraaid
9
als de machine in werking is, klinkt de zoemer
en beginnen de controlelampjes van de programmafase te knipperen. De trommel draait afwisselend in beide richtingen tijdens het drogen.
Alle droogprogramma's eindigen met een afkoelingsfase van 10 minuten. Na deze fase kunt u
het wasgoed verwijderen.
Als de vuldeur van het apparaat of het kleine
deurtje onderaan geopend worden terwijl het
programma loopt, moet u opnieuw op deze
knop drukken nadat u de deur gesloten heeft
om het programma te herstarten vanaf het punt
waarop het werd onderbroken. Deze toets moet
ook worden ingedrukt na een stroomuitval of nadat het waterreservoir weer op zijn plaats is gezet, indien dit in het midden van het programma
is geleegd nadat het lampje Waterhouder is
gaan branden.
In beide gevallen knippert het lampje van de
Start/Pauze -toets om u eraan te herinneren dat
de startknop opnieuw moet worden ingedrukt.
Indicatielampjes
Deze lampjes geven de volgende functies aan:
• Drogen -lampje: Dit lampje geeft aan dat het
apparaat zich in de droogfase bevindt.
• Anti-kreuk/Einde -lampje: Dit lampje
brandt op het einde van de afkoelfase, tijdens
de antikreukfase en op het einde van het programma.
• Waterhouder -lampje: Dit lampje geeft aan
dat het apparaat zich in de droogfase bevindt.
Dit lampje licht op aan het einde van het programma om u eraan te herinneren dat het waterreservoir geleegd moet worden. Als dit
lampje oplicht tijdens een programma, betekent dit dat het waterreservoir vol is. De zoemer gaat, het programma stopt en het lampje
van de Start/Pauze -toets knippert. Dit lampje
licht ook op wanneer het waterreservoir niet
correct geplaatst is.
• Filter -lampje: Dit lampje licht op aan het einde van het programma om u eraan te herinneren dat de filters moeten worden gereinigd.
10
• Condensor -lampje: Dit lampje licht iedere
80 cycli op om u eraan te herinneren dat de
condensor gereinigd moet worden.
Het programma veranderen
Als u een verkeerd programma hebt gestart,
kunt u dit wijzigen. Zet eerst de programmakeuzeknop op " O" UIT. Het programma wordt geannuleerd.
Als het programma eenmaal begonnen is,
kan het niet meer veranderd worden. Als
desondanks wordt geprobeerd om het programma op de programmaknop te wijzigen of als op
een functietoets (met uitzondering van de Zoemer -toets) wordt gedrukt, begint de led boven
de Start/Pauze -toets tijdelijk geel te knipperen.
Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet
beïnvloed (wasgoedbescherming).
Aan het einde van het programma
Als het wasgoed niet wordt verwijderd aan het
einde van de cyclus, gaat de droger een antikreukfase in (duur: 30 minuten maximaal).
Als u het wasgoed niet verwijdert, zal de droger
automatisch stoppen aan het einde van de antikreukfase. De lampjes Anti-kreuk/Einde en
Waterhouder blijven branden en de zoemer
klinkt 2 minuten.
Draai de programmakeuzeknop op " O" om de
machine uit te schakelen. Verwijder het wasgoed uit de trommel en controleer goed of de
trommel helemaal leeg is.
Als u niet van plan bent om nog een was te
doen, sluit dan de waterkraan. Laat de deur
open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
Als u de vuldeur opent en dan weer sluit
voordat u de programmakeuzeknop op " O"
draait, gaan alle lampjes die horen bij de fases
waaruit het programma is opgebouwd, aan.
Na ieder gebruik
• Reinig de filters.
• Maak het waterreservoir leeg.
www.zanussi.com
Reiniging en onderhoud
De pluisfilters reinigen
Om ervoor te zorgen dat het apparaat perfect
blijft werken, moet de pluisfilters in de deur en
voor de trommel na elke droogcyclus worden
gereinigd.
Reinig de warmtewisselaar
Reinig de condensor wanneer het lampje Condensor gaat branden.
De condensor bevindt zich onderaan het apparaat achter een klein deurtje.
Let op! Belangrijk. Gebruik de droger
nooit zonder het pluisfilter of met een
beschadigd of verstopt pluisfilter.
1. Open de vuldeur
2. Na verloop van tijd
ontstaat er aanslag
van restanten wasmiddel op de filters.
Wanneer dit gebeurt
dienen de filters gereinigd te worden met
warm water en een
borstel. Verwijder het
filter uit de deur door
het naar buiten te
trekken.
3. Maak het microfilter
schoon met een
vochtige hand, het filter is in het onderste
deel van de vuldeur
ingebouwd.
4. Haal het pluis van
het pluisfilter, bij voorkeur met een vochtige
hand.
Plaats het filter terug.
www.zanussi.com
1. Om het deurtje te
2. Draai de twee rode
openen moet de toets stoppen omlaag.
worden ingedrukt
zoals op het plaatje.
Tijdens de droogcyclus of aan het einde
ervan is het normaal
dat er water aanwezig
is op het oppervlak
van het condensorinzetstuk.
11
3. Trek de condensoreenheid aan de
handgreep naar buiten .
4. Reinig de condensoreenheid en spoel
deze zonodig af onder
de douche. Reinig
ook de buitenkant en
verwijder alle pluis.
Reinig de rubber pakking rond de condensorbehuizing en aan
de binnenkant van het
deurtje met een vochtige doek.
Belangrijk! Gebruik geen puntige voorwerpen
of gereedschappen om de ruimten tussen de
plaatjes te reinigen, omdat dit de condensor kan
beschadigen en waterdoorlatend kan maken.
Plaats de condensor terug, draai de rode schijfjes naar boven en sluit de deur.
Belangrijk! Gebruik dit apparaat niet als de
condensor niet geplaatst is.
Het waterreservoir legen
Water dat uit wasgoed komt condenseert in de
machine en wordt opgevangen in een reservoir.
Het reservoir moet na iedere droogcyclus geleegd worden om een doeltreffende functionering te verzekeren voor de volgende keer dat de
machine wordt gebruikt. Het controlelampje
Waterhouder (waterreservoir) herinnert u aan
deze handeling.
1. Open de kleine
2. Draai de gele schijf
deur onderaan de be- naar boven
huizing
3. Trek het reservoir
naar buiten
4. Open het deksel
en laat het water eruit
lopen
5. Sluit het deksel en
plaats het reservoir
op correcte wijze terug
6. Duw ertegen tot
het klikt en draai de
gele schijf omlaag om
deze strak te sluiten.
7. Sluit het deurtje en
druk nogmaals op de
toets Start/Pauze
om het programma te
hervatten.
De trommel reinigen
Let op! Gebruik geen schuurmiddelen of
staalwol om de trommel schoon te maken.
Kalk in het water of reinigingsproducten
kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag
op de binnenkant van de trommel achterlaten.
De waarneming van de droogtegraad van het
wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het
wasgoed is vochtiger dan verwacht wanneer
het uit de droger wordt gehaald.
Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel (bijv. een op azijn gebaseerd reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de
trommelribben af te vegen.
12
www.zanussi.com
Bedieningspaneel en behuizing reinigen
Let op! Gebruik geen meubelreinigers of
agressieve reinigingsmiddelen om de
machine schoon te maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen.
Wat te doen als…
Zelf problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Stekker zit niet in het stopcontact of
de zekering werkt niet goed.
Steek de stekker in het stopcontact.
Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie).
De vuldeur staat open.
Sluit de vuldeur.
Heeft u op de Start/Pauze -toets gedrukt?
Druk nogmaals op de Start/Pauze toets.
Verkeerde programma geselecteerd.
Selecteer een ander programma
wanneer u de volgende keer droogt
(zie het hoofdstuk "Programma-overzicht").
Pluisfilters verstopt.
Reinig het pluisfilter.
Pluisfilter verstopt.
Maak het pluisfilter schoon.
Warmtewisselaar verstopt met pluis.
Reinig de warmtewisselaar.
Te grote hoeveelheid wasgoed.
Houd u aan de geadviseerde beladingsvolumes.
Ventilatie-openingen in het gebied
van de sokkel afgedekt.
Maak de ventilatieopeningen vrij.
Aanslag op binnenkant oppervlak
trommel of trommelribben.
Reinig het oppervlak aan de binnenkant van de trommel en de trommelribben.
Geleiding van water op installatieplaats verschilt van standaardinstellingen van machine.
Herprogrammeer de standaardinstelling voor de droogtegraad (zie het
hoofdstuk "Programma-opties").
Wanneer er op een toets
wordt gedrukt reageert de machine niet.
Droogbescherming. Na de start van
het programma kan deze optie niet
meer worden ingesteld.
Draai de programmakeuzeknop op
Ouit. Stel het programma opnieuw
in.
Programma inactief, Waterhouder brandt.
Condensatietank is vol.
Maak het waterreservoir leeg, start
vervolgens het programma met de
toets Start/Pauze .
Droogcyclus eindigt kort nadat
het programma start. Anticrease/End brandt.
Niet voldoende wasgoed geladen of
de geladen was is te droog voor het
geselecteerde programma.
Selecteer het tijdsprogramma of een
hogere droogtegraad (bijv. Extra
droog in plaats van Kastdroog
De droogcyclus duurt ongewoon lang. Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (zie "Einde
droogcyclus").
Pluisfilter verstopt.
Reinig het pluisfilter.
Droger doet het niet.
Droogresultaten niet naar tevredenheid.
www.zanussi.com
13
Verkleuring
Pluisfilter verstopt.
Maak het pluisfilter schoon.
Laadvolume te groot.
Verminder laadvolume.
Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd.
De was moet grondig gecentrifugeerd zijn.
Kamertemperatuur uitzonderlijk
hoog. De compressor is tijdelijk uitgeschakeld om overbelasting te
voorkomen.
Automatisch proces, er is niets mis
met het apparaat. Verlaag, indien
mogelijk, de kamertemperatuur.
Kleurechtheid van stoffen.
Controleer de kleurechtheid van de
stoffen. Behandel stoffen alleen samen als ze dezelfde kleur hebben.
Machine-instellingen
Instelling
Zoemer permanent uit
Uitvoering
1.
2.
3.
Waterhardheid
Water bevat een variabele hoeveelheid kalksteen en minerale
zouten waarvan de hoeveelheden variëren afhankelijk van geografische locaties, waardoor de
geleidingswaarden ervan variëren.
Relevante variaties op de geleiding van het water vergeleken
met de door de fabrikant vastgestelde geleiding kan enigszins
van invloed zijn op de restvochtigheid van het wasgoed aan het
einde van de cyclus. Met uw
droger kunt u de gevoeligheid
van de droogsensor afstellen op
basis van de geleidingswaarden
van het water.
1.
2.
3.
4.
Draai de programmakeuzeknop op een programma.
Druk tegelijkertijd op de toetsen Lage temp. en Lange anti-kreuk
en houd ze ongeveer 5 seconden ingedrukt.
Standaard staat de zoemer altijd uit.
Draai de programmakeuzeknop op een programma.
Druk tegelijkertijd op de toetsen Lange anti-kreuk en Start/Pauze
en houd ze ongeveer 5 seconden ingedrukt. De huidige instelling
wordt aangegeven door lampjes:
– Waterhouder - lage geleiding <300 micro S/cm
– Filter - gemiddelde geleiding 300-600 micro S/cm
– Condensor - hoge geleiding >600 micro S/cm
Druk meerdere malen op de Start/Pauze -toets tot u het gewenste
niveau heeft ingesteld.
Druk op de instelling op te slaan tegelijkertijd op de toetsen Lange
anti-kreuk en Start/Pauze en draai de knop op de stand OFFuit
Technische gegevens
Afmetingen (mm)
Breedte / hoogte / diepte
85 x 60 x 58 cm
Max. diepte
(met de deur geopend)
1090 mm
Max. breedte
(met de deur geopend)
950 mm
Aansluiting op het elektriciteitsnet
14
Voltage
230V
www.zanussi.com
Frequentie
50 Hz
Zekering
16A
Totaal vermogen
2350 W
Trommelinhoud
108 l
Gewicht van het apparaat
37,5 kg
Wassen: max. gewicht
6 kg
Type gebruik
Omgevingstemperatuur
Energieverbruik 1)
Huishoudelijk
Minuten
5 °C
Vulgewichten
35 °C
kWh/cyclus
4,09 kWh
Jaarlijks energieverbruik 2)
486 kWh
Energie-efficiëntieklasse
C
Energieverbruik
Modus aan
0W
Modus uit
0W
1) Met referentie naar EN 61121. 6 kg katoen en een centrifugesnelheid van 1000 tpm.
2) Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoenprogramma bij
volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage-stroommodi. Daadwerkelijke energieverbruik per
cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt verbruikt (REGELGEVING (EU) nr. 392/2012).
Installatie
Belangrijk! Het apparaat moet
getransporteerd worden in verticale positie.
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen
• De wasdroger moet op een schone plaats
worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het
hele apparaat Belemmer het voorste luchtrooster en het achterste luchtrooster niet
• Om trillingen en geluid tot een minimum te
beperken wanneer de droger in gebruik is,
moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden
• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats
staat, dient gecontroleerd te worden of de
droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas Is dit niet het
geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel
het geval is
www.zanussi.com
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden
Belemmer de speling tussen het apparaat en
de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten
strips of dergelijke Hierdoor kan er hitte worden opgebouwd die storing kan veroorzaken
bij de bediening van dit apparaat
15
Belangrijk!
• De hete lucht die door de droogtrommer
wordt uitgezonden kan temperaturen tot
60°C bereiken. Het apparaat moet daarom
niet op vloeren worden geïnstalleerd die niet
bestand zijn tegen hoge temperaturen.
• Bij het bedienen van de wasdroger mag de
kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°
C en niet hoger dan +35° C, omdat dit de
prestaties van het apparaat kan beïnvloeden
• Als het apparaat verplaatst moet worden
moet dit verticaal gebeuren
• Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of
een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van het apparaat op
zo'n manier dat dat de deur van de droger
niet helemaal geopend kan worden.
Verwijdering van de transportbeveiliging
Let op! Voordat u de droger in gebruik
neemt moeten alle transportbeveiligingen
verwijderd worden.
3. Verwijder de plastic folie en de polystyreen
vulling van de machine
Elektrische aansluiting
Details over het voltage, soort stroom en de zekeringen vindt u op het typeplaatje. Het typeplatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie
hoofdstuk "Productbeschrijving").
Waarschuwing! De fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade
of letsel die voortkomen uit het niet opvolgen
van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden
vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze
Klantenservice.
Waarschuwing! Het aansluitsnoer moet
toegankelijk zijn na het installeren van de
machine.
Deur omkeren
Om het in- en uitladen van het wasgoed te vergemakkelijken kan de deur worden omgekeerd.
Waarschuwing! De draairichting van de
deur mag alleen worden veranderd door
een gekwalificeerd vakman.
Neem contact op met de service-afdeling. De
kosten voor het veranderen van de draairichting
van de deur zijn voor u.
Speciale accessoires
• stapelkit
1. Open de vuldeur
2. Trek de stroken
plakband los van de
binnenkant van de
machine, bovenop de
trommel
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
Deze installatiesets kunnen gebruikt worden
om de droger bovenop een wasmachine (60
cm breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte
te besparen. De wasmachine onder en de
droger erbovenop.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door.
• afvoerset
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
16
Afvoerset om het condenswater rechtstreeks
af te voeren in een bak, sifon, gootsteen, enz.
www.zanussi.com
Het condenswaterreservoir hoeft dan niet
meer geleegd te worden, het moet echter wel
op de daarvoor bedoelde plaats in de machine blijven zitten.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door.
• voetstuk met lade
Om de droger zo optimaal mogelijk in de
hoogte te plaatsen, om ruimte over te houden
om iets op te bergen (bijv. wasgoed).
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door.
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
Onderhoud
Indien zich technische problemen voordoen,
controleer dan eerst of u ze zelf kunt oplossen
met behulp van de bedieningsinstructies - zie
hoofdstuk Problemen oplossen…
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen,
neem dan contact op met de Klantenservice of
een van onze geautoriseerde dealers.
Voor snelle hulp, heeft u deze gegevens nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S No. staat op het typeplaatje
op het apparaat - zie hoofdstuk Productbeschrijving) om de plaats te vinden
www.zanussi.com
- Soort defect
- Mogelijke foutmeldingen die op het display
worden weergegeven.
Om de noodzakelijke referentienummers van uw
apparaat bij de hand te hebben, adviseren wij u
ze hier te noteren:
Modelbeschrijving:
........................................
Productnummer:
........................................
Serienummer:
........................................
17
18
www.zanussi.com
www.zanussi.com
19
136908632-A-112013
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement