Zanussi | ZTE170 | User manual | ZANUSSI ZTE170 Korisnički priručnik

HR
CS
HU
PL
Upute za uporabu
Návod k použití
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Sušilica
Bubnová sušička
Szárítógép
Suszarka bębnowa
ZTE 170
2
16
29
45
Sadržaj
Važne informacije o sigurnosti _ _ _ _ _ _
Zaštita okoliša _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opis proizvoda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Upravljačka ploča _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prije prvog korištenja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tablica programa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
6
6
6
7
Razvrstavanje i priprema rublja _ _ _ _ _ _ 9
Svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Što učiniti ako... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Postavke uređaja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Tehnički podaci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Zadržava se pravo na izmjene.
Važne informacije o sigurnosti
Važno U interesu vaše sigurnosti i radi
osiguravanja ispravne uporabe, prije
postavljanja i prvog korištenja uređaja
pažljivo pročitajte ove upute za uporabu,
uključujući savjete i upozorenja. Kako
biste izbjegli nepotrebne greške i
nezgode, važno je osigurati da sve osobe
koje koriste uređaj vrlo dobro poznaju
njegov način rada i sigurnosne
karakteristike. Sačuvajte ove upute i
osigurajte se da ostanu uz uređaj ako ga
selite ili prodajete, tako da svatko tko ga
koristi bude dobro upoznat s radom i
sigurnošću uređaja.
- Pročitajte upute za uporabu prije
korištenja uređaja.
Opća sigurnost
• Opasno je mijenjati specifikacije ili pokušati izmijeniti ovaj proizvod na bilo koji način.
• Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju od
strane osoba (uključujući djecu) koje imaju
smanjene fizičke ili senzorne sposobnosti
ili su bez iskustva ili znanja, osim ako nisu
pod nadzorom ili ako nisu dobile upute vezane uz korištenje uređaja od osobe koja
je odgovorna za njihovu sigurnost.
• Nemojte dopustiti maloj djeci i kućnim
ljubimcima da se popnu u bubanj. Kako bi
ste to spriječili, prije uporabe uvijek
provjerite bubanj.
• Predmeti kao što su kovanice, sigurnosne
igle, pribadače, vijci, kamenje i ostali tvrdi,
2
•
•
•
•
•
•
•
oštri materijali mogu uzrokovati veliku štetu i ne smiju se stavljati u uređaj.
Kako biste spriječili opasnost od požara
koji može prouzročiti prekomjerno sušenje,
u uređaju ne sušite sljedeće predmete: Jastuke, poplune, itd. (ti predmeti
akumuliraju toplinu).
Predmeti kao što su plastika (lateks
pjena), kape za tuširanje, vodonepropusne
tkanine, predmeti s postavom od gume te
rublje ili jastučnice s plastičnim umetcima
ne smiju se sušiti u sušilici.
Uvijek isključite uređaj nakon uporabe, čišćenja i održavanja.
Ni u kom slučaju nemojte pokušavati sami
popravljati uređaj. Popravci koje izvršavaju
osobe bez potrebnog iskustva mogu prouzročiti ozljede ili teška oštećenja. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Uvijek
zatražite originalne rezervne dijelove.
Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što
su jestivo ulje, aceton, benzin, petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se, prije sušenja u
sušilici, oprati u vrućoj vodi s dodatnom
količinom deterdženta.
Opasnost od eksplozije: U sušilici nikad
ne sušite predmete koji su bili u kontaktu
sa zapaljivim otapalima (benzin, metilirani
alkohol, tekućine za kemijsko čišćenje i
slično). Budući da su te tvari hlapljive,
mogu prouzročiti eksploziju. U sušilici sušite samo predmete oprane vodom.
Opasnost od požara: predmeti koji su
zamrljani ili umočeni u biljno ili jestivo ulje
www.zanussi.com
predstavljaju opasnost od požara i ne
smiju se stavljati u sušilicu rublja.
• Ako ste oprali vaše rublje s odstranjivačem
mrlja, morate izvršiti dodatni ciklus ispiranja prije stavljanja u sušilicu.
• Provjerite da upaljači ili šibice nisu
slučajno ostali u džepovima odjeće koju
stavljate u uređaj
• Ako se uređaj nalazi na podu prekrivenom
sagom, podesite nožice kako biste omogućili slobodno kruženje zraka.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja
• Ako se sušilica stavlja na vrh perilice, obvezno se mora koristiti komplet za
spajanje (u dodatnoj opremi).
Upozorenje
• Opasnost od požara! Nikad ne zaustavljajte sušilicu prije završetka
ciklusa sušenja, osim u slučaju da
odmah ne izvadite i prostrete sve
artikle tako da se toplina rasprši.
• Ne dozvolite da se oko uređaja
nakupljaju dlačice.
Uporaba
• Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u
domaćinstvu. Nemojte ga upotrebljavati u
druge svrhe.
• Perite samo tkanine koje su namijenjene
pranju u perilici. Slijedite upute na svakoj
etiketi na rublju.
• Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
• Nemojte previše napuniti uređaj. Pročitajte
odgovarajući dio u ovom priručniku.
• Potpuno mokro rublje ne smije se stavljati
u sušilicu.
• Rublje koje je bilo u dodiru s hlapljivim naftnim proizvodima ne smije se sušiti u sušilici. Ako koristite hlapljive tekućine za čišćenje, morate paziti da tekućina prije
stavljanja u uređaj bude uklonjena iz
rublja.
• Pri vađenju utikača iz utičnice nikada
nemojte povlačiti za električni kabel; uvijek
primite za utikač.
• Nikada nemojte koristiti sušilicu ako su
električni kabel, upravljačka ploča, radna
površina ili podnožje oštećeni na način da
se može doći do unutrašnjosti sušilice.
• Omekšivači tkanina, ili slični proizvodi, trebaju se koristiti prema uputama za omekšivače tkanine.
• Oprez - vruća površina : Nemojte dirati
površinu poklopca žarulje na vratima kada
je svjetlo upaljeno.
(Samo sušilice s unutrašnjim svjetlom u
bubnju)
• Opasnost od električnog udara! Ne
prskajte uređaj vodom.
• Završna faza ciklusa sušenja obavlja se
bez topline (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da artikli budu na temperaturi koja
ih ne može oštetiti.
• Ne smijete koristiti sušilicu ako ste za čišćenje koristili industrijske kemikalije.
• Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je uređaj postavljen, kako biste
izbjegli da se plinovi od uređaja koji izgaraju druga goriva, uključujući i otvorenu vatru, vrate u prostoriju.
Postavljanje
• Uređaj je težak. Pažljivo ga pomičite.
• Pri vađenju uređaja iz ambalaže provjerite
da nema oštećenja. Ako postoje sumnje,
nemojte upotrebljavati uređaj i kontaktirajte
servisni centar.
• Potrebno je ukloniti svu ambalažu prije
uporabe. Nepoštivanje tog upozorenja
može prouzročiti teška oštećenja na proizvodu i na imovini. Pročitajte odgovarajući
dio u ovom priručniku.
• Sve električarske radove potrebne za postavljanje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili kompetentna osoba.
www.zanussi.com
Roditeljska blokada
• Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi od
strane male djece ili nemoćnih osoba bez
nadzora.
3
• Djeca često ne prepoznaju opasnosti vezane uz električne uređaje. Djecu je potrebno nadzirati kako biste se osigurali da
se ne igraju s uređajem.
Upozorenje
• Opasnost od gušenja! Sastavni
dijelovi pakiranja (npr. plastični omot,
polistiren) mogu biti opasni za djecu držite ih izvan dohvata djece.
• Držite sva sredstva za pranje na sigurnom,
izvan dohvata djece.
• Pazite da se djeca ili kućni ljubimci ne popnu u bubanj.
Zaštita okoliša
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja,
kao i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
>PE<, >PS<, itd. Molimo zbrinite materijale u
odgovarajuće spremnike kod lokalnog
gradskog deponija.
Izvucite utikač iz utičnice kada više ne koristite uređaj. Prerežite električni kabel i zbrinite
ga zajedno s utikačem. Onesposobite bravu
na vratima za punjenje rubljem. Djeca se
tako neće moći zaključati u uređaju dovodeći
svoje živote u opasnost.
Savjeti za zaštitu okoliša
• U sušilici rublje postaje pahuljasto i
mekano. Omekšivači tkanina stoga nisu
potrebni prilikom pranja.
• Vaša će sušilica raditi uz najveću uštedu
ako:
– uvijek ostavite slobodne otvore za ventilaciju na dnu sušilice;
– koristite količine rublja koji su navedeni
u pregledu programa;
– osigurate dobru prozračnost u prostoriji
gdje je uređaj postavljen;
– čistite mikrofilter i sitno cjedilo nakon
svakog ciklusa sušenja;
– dobro centrifugirate rublje prije sušenja.
Ambalaža
Materijal ambalaže ne zagađuje okoliš i
može se reciklirati. Plastični sastavni dijelovi
pakovanja označeni su simbolima, npr.
Potrošnja električne energije ovisi o brzini centrifugiranja postavljenoj na perilici
rublja. Viša brzina centrifugiranja - manja potrošnja električne energije.
Stari uređaj
Upozorenje
Postavljanje
Važno Uređaj se mora pomicati u okomitom
položaju tijekom transporta.
Pozicioniranje uređaja
• Radi praktičnosti preporučujemo postavljanje uređaja blizu perilice rublja.
• Sušilicu treba postaviti na čistom mjestu
na kojem se ne nakuplja prašina.
• Zrak mora slobodno kružiti oko uređaja.
Nemojte zaprječivati prednju ventilacijsku
4
rešetku ili rešetke za dovod zraka na
stražnjoj strani uređaja.
• Smjestite sušilicu na čvrstu i ravnu površinu kako bi se vibracije i buka prilikom rada
svele na najmanju moguću mjeru.
• Nakon što ste je postavili u konačni
položaj, libelom provjerite je li sušilica u
ravnini. Ako nije, podižite i spuštajte nožice
dok ne bude postavljena ravno.
• Nožice se ne smiju skidati. Nemojte ograničavati slobodan prostor sagovima s duwww.zanussi.com
gim dlakama, drvenim trakama ili slično.
To bi moglo izazvati porast topline, što će
utjecati na rad uređaja.
Važno
• Vrući zrak koji proizvodi sušilica može dostići temperature do 60°C. Uređaj se ne
smije postavljati na podovima koji nisu otporni na visoke temperature.
• Kada sušilica radi, temperatura u prostoriji
ne smije biti niža od +5°C i viša od +35°C,
inače može utjecati na rad uređaja.
• Ako je potrebno pomaknuti uređaj, on se
mora transportirati u okomitom položaju.
• Uređaj se ne smije instalirati iza vrata koja
se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata s
okovom sa suprotne strane tako da ona
smetaju potpuno otvaranje vrata.
Uklanjanje sigurnosne transportne
ambalaže
Pozor Prije uporabe potrebno je ukloniti
svu ambalažu.
Električni priključak
Informacije o potrebnoj voltaži električne
mreže, struji i osiguračima navode se na natpisnoj pločici. Natpisna pločica nalazi se pored otvora za punjenje rubljem (vidi poglavlje
"Opis proizvoda").
Upozorenje Proizvođač otklanja bilo
kakvu odgovornost za štetu ili povrede
do kojih je došlo uslijed nepoštivanja gore
navedenih mjera sigurnosti.
Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to
MORA izvršiti naš servis.
Upozorenje Nakon postavljanja uređaja
električni kabel mora biti dostupan.
Okretanje smjera vrata
Radi jednostavnijeg punjenja i vađenja rublja
vrata se mogu okrenuti.
Upozorenje Vrata može okrenuti samo
ovlašteni serviser.
Obratite se najbližem ovlaštenom servisu.
Tehničar će okrenuti vrata na vaš trošak.
Specijalni pribor
• komplet za okomito postavljanje
Dostupan u najbližem ovlaštenom servisu ili ovlaštenoj trgovini
1. Otvorite vrata za
punjenje rubljem
2. Odlijepite ljepljivu
traku u uređaju na
vrhu bubnja.
Te komplete za postavljanje može koristiti
za postavljanje sušilice iznad perilice rublja
(širine 60 cm, s punjenjem sprijeda), radi
uštede prostora. Automatska perilica rublja
nalazi se dolje, a sušilica na njoj.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
kompletom.
• komplet za odvod
Dostupan u najbližem ovlaštenom servisu ili ovlaštenoj trgovini
3. Uklonite plastičnu foliju i komad polistirola iz uređaja.
www.zanussi.com
Komplet za spajanje, za direktno izbacivanje kondenzata u umivaonik, sifon, odvod i sl. Spremnik za kondenzat se tada
ne mora više prazniti, mora međutim uvijek
ostati na svom mjestu u uređaju.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
kompletom.
• postolje s ladicom
5
Dostupan u najbližem ovlaštenom servisu ili ovlaštenoj trgovini
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
kompletom.
Za namještanje sušilice na optimalnoj visini uz mogućnost dodatnog prostora za
spremanje (npr. rublja).
Opis proizvoda
1
6
7
2
8
3
9
10
4
5
1 Radna ploča
2 Natpisna ploča
3 Izmjenjivač topline
4 Spremnik za vodu
5 Vrata izmjenjivača topline
6 Upravljačka ploča
7 Filteri za dlačice
8 Vrata za punjenje rublja
9 Ventilacijska rešetka
10 Podesive nožice
Upravljačka ploča
5 Kontrolna lampica funkcije
– Svjetla odgode početka
–
Svjetla sušenja
1
1 Programator i
2
3
4
5
6
7
OFF prekidač
2
tipka osjetljivo
3
Tipka Dugi program protiv gužvanja
4
Tipka zujalica
–
svjetla protiv gužvanja/kraj
–
svjetlo kondenzatora
–
svjetlo filtera
–
svjetlo spremnika za vodu
6
Tipka start/pauza
7
Tipka odgoda početka
Prije prvog korištenja
Kako bi uklonili sve moguće ostatke nastale
tijekom proizvodnje, obrišite bubanj sušilice
vlažnom krpom ili obavite kratki ciklus su-
6
šenja (otp. 30 min), s vlažnim krpama u uređaju.
www.zanussi.com
PAMUK
suho
PAMUK
vrlo suho
PAMUK
SUHO ZA ODLAGANJE 1)
PAMUK
VLAŽNO 1)
PAMUK
SUHO ZA
GLAČANJE 1)
SINTETIKA
suho
www.zanussi.com
Dodatne funkcije/
opcije
6 kg
osjetljivo ,
protiv gužvanja ,
zujalica ,
odgoda
početka
Temeljito sušenje debelih i dvoslojnih
tkanina, npr. komadi od frotir materijala,
ogrtači.
6 kg
osjetljivo ,
protiv gužvanja ,
zujalica ,
odgoda
početka
Temeljito sušenje debelih i dvoslojnih
tkanina, npr. komadi od frotir materijala,
ogrtači.
6 kg
osjetljivo ,
DUGI PROGRAM PROTIV GUŽVANJA ,
zujalica ,
odgoda
početka
Temeljito sušenje tkanina jednakomjerne
debljine, npr. komada od frotir-materijala,
pletenih tkanina, ručnika
6 kg
osjetljivo ,
DUGI PROGRAM PROTIV GUŽVANJA ,
zujalica ,
odgoda
početka
Za tanke komade od tkanine koje treba
glačati, npr. pleteninu, pamučne košulje
6 kg
osjetljivo ,
DUGI PROGRAM PROTIV GUŽVANJA ,
zujalica ,
odgoda
početka
Za tanke tkanine koje se glačaju, npr.
pletenina, pamučne košulje
3 kg
osjetljivo ,
DUGI PROGRAM PROTIV GUŽVANJA ,
zujalica ,
odgoda
početka
Temeljito sušenje debelih ili višeslojnih
tkanina, npr. puloveri, posteljina, stolno
rublje
Primjena/svojstva
Simboli za održavanje
Programi
maks. količina rublja (težina suhog)
Tablica programa
2)
7
3 kg
osjetljivo ,
DUGI PROGRAM PROTIV GUŽVANJA ,
zujalica ,
odgoda
početka
Za tanke tkanine koje se ne glačaju, npr.
sintetičke košulje, stolno rublje, čarape,
donje rublje s kitovom kosti ili žicom
3 kg
osjetljivo ,
protiv gužvanja ,
zujalica ,
odgoda
početka
Za tanke tkanine koje se glačaju, npr.
pletenina, pamučne košulje
1kg
osjetljivo ,
protiv gužvanja ,
zujalica ,
odgoda
početka
Za dodatno sušenje pojedinih komada
rublja ili manjih količina od 1 kg
3 kg
osjetljivo ,
protiv gužvanja ,
zujalica ,
odgoda
početka
Za sušenje pamučnih i sintetičkih tkanina,
koristi nisku temperaturu
baby odjeća
2 kg
osjetljivo ,
protiv gužvanja ,
zujalica ,
odgoda
početka
Baby ciklus je poseban program za pranje
džempera koji će se sušiti da budu
„spremni za obući“.
jeans
6 kg
osjetljivo ,
protiv gužvanja ,
zujalica ,
odgoda
početka
Za rublje za slobodno vrijeme, kao što su
jeans, majice i sl. od materijala različite
debljine (npr. na okovratniku, manžetama
i na šavovima)
SINTETIKA
SUHO ZA ODLAGANJE 1)
SINTETIKA
SUHO ZA
GLAČANJE
30'
60'
miješano
8
Primjena/svojstva
Simboli za održavanje
maks. količina rublja (težina suhog)
Dodatne funkcije/
opcije
Programi
2)
2)
www.zanussi.com
Hlađenje
6 kg
Dodatne funkcije/
opcije
zujalica
Primjena/svojstva
Simboli za održavanje
maks. količina rublja (težina suhog)
Programi
Poseban program koji traje oko 10 minuta
za osvježavanje ili blago čišćenje tkanina
kompletima za kemijsko čišćenje koji su
dostupni u slobodnoj prodaji (koristite
samo one proizvode koje proizvođač
deklarira kao odgovarajuće za sušilicu;
molimo vas da pri upotrebi poštujte upute
proizvođača.)
1) U skladu s IEC61121
2) odaberite
opcija osjetljivo ,
Razvrstavanje i priprema rublja
Razvrstavanje rublja
• Razvrstavanje prema vrsti tkanine
– Pamuk/lan za programe u programskoj
skupini PAMUK .
– Miješane i sintetičke tkanine u programskoj skupini SINTETIKA .
• Razvrstavanje prema etiketi za održavanje
Etiketa za održavanje znači
Sušenje u sušilici je u principu moguće
Sušenje na uobičajenoj temperaturi
Sušenje na smanjenoj temperaturi
Sušenje u sušilici nije moguće
Važno Nemojte stavljati u uređaj mokro
rublje na čijoj etiketi za održavanje nije navedeno da je prikladno za sušenje u sušilici.
Uređaj se može koristiti za sve mokro rublje
s oznakom da je prikladno za sušenje u sušilici.
www.zanussi.com
• Nemojte sušiti nove, obojene tkanine s
rubljem svijetlih boja. Boje tekstila mogle bi
izblijediti.
• Nemojte sušiti pamučni džersej i pleteninu
na programu suho . Rublje bi se moglo
skupiti!
Priprema rublja
• Kako biste izbjegli zapletanje rublja zatvorite patent-zatvarače, zakopčajte navlake
za poplune i zavežite slobodne trake i vrpce (npr. kecelje).
• Ispraznite džepove. Skinite metalne
predmete (spajalice za papir, sigurnosne
igle i sl.).
• Komade od dvoslojnog materijala preokrenite na drugu stranu (npr. na jaknama koje
imaju pamučnu podstavu, pamučni sloj
mora biti izvana). Na taj način ovakve će
se tkanine bolje osušiti.
9
Važno Nemojte previše napuniti uređaj.
Poštujte preporučenu maksimalnu količinu
rublja.
Težine rublja
Vrsta rublja
Masa
Stolnjak
250 g
Ručnik
200 g
Stolnjak za čaj
100 g
Spavaćica
200 g
1.200 g
Žensko donje rublje
100 g
Salveta
100 g
Muška radna bluza
600 g
Pokrivač za krevet
700 g
Muška radna bluza
200 g
Plahta
500 g
Muška pidžama
500 g
Jastučnica
200 g
Bluza
100 g
Muško donje rublje
100 g
Vrsta rublja
ogrtač za kupanje
Masa
Svakodnevna uporaba
Uključivanje uređaja
Okrenite programator na bilo koji program
Uređaj se uključuje.
Upute
1
2
3
zvučna potvrda:
• kraja ciklusa
• početak i kraj faze protiv gužvanja
• prekid ciklusa
• pogreška
ODGOĐEN START
4
5
osjetljivo
nježno sušenje osjetljivih tkanina smanjenom
temperaturom i za tkanine osjetljive na temperaturu (npr. akrilik, viskoza) označene s oznakom:
protiv gužvanja
ukupno produljuje fazu protiv gužvanja za 90
minuta. To omogućuje rublju da se ne zaplete i
ne izgužva.
zujalica
10
omogućite odgodu početka programa sušenja: 3
ili 6 ili 9 sati
1. odabir programa sušenja i dodatnih opcija
sušenja
2. Pritišćite tipku ODGOĐEN START sve dok
željena odgoda početka nije odabrana
3. Za aktiviranje tajmera odgode, pritisnite
tipku Početak/Pauza
Pokretanje programa
Pritisnite
Za pokretanje sušilice nakon što
ste odabrali program i opcije pritisnite Početak/Pauza . Isključit će se odgovarajuće
svjetlo. Ako okrenete programator na drugi
položaj dok uređaj radi, alarm će se oglasiti i
treptat će indikator faze programa Tijekom
sušenja bubanj se naizmjenično okreće u
oba smjera.
Svi programi sušenja završavaju s fazom
hlađenja koja traje 10 minuta. Rublje možete
ukloniti nakon ove faze.
Ako su vrata uređaja ili mala vratašca na dnu
otvorena dok je program u tijeku, morate powww.zanussi.com
novno pritisnuti ovu tipku nakon zatvaranja
vrata kako biste ponovno pokrenuli program
od točke u kojoj je prekinut. Ovu tipku treba
otpustiti nakon nestanka struje i nakon vraćanja na mjesto ispražnjenog spremnika za
vodu dok je program u tijeku te nakon
spremnika za
paljenja kontrolnog svjetla
vodu.
Start/pauza
U oba slučaja treperi tipka
kako bi vas podsjetila da ponovno treba pritisnuti tipku start.
Indikatorska svjetla
Ova svjetla označavaju slijedeće funkcije
•
Svjetla Sušenja: Ovo svjetlo pokazuje
da je uređaj u fazi sušenja
•
Svjetlo Kraj programa: Ovo svjetlo se
pali na kraju faze hlađenja, tijekom faze
„protiv gužvanja“ i na kraju programa.
•
Svjetlo Spremnika za vodu: Ovo
svjetlo pokazuje da je uređaj u fazi sušenja. Ovo svjetlo se pali na kraju programa kako bi vas podsjetilo da treba
isprazniti spremnik za vodu. Ako se svjetlo
upali dok je program u tijeku, znači da je
spremnik za vodu pun. Oglašava se alarm,
program se zaustavlja, svjetlo tipke Start/
Pauza treperi. Ovo svjetlo također se
uključuje kada spremnik za vodu nije pravilno umetnut.
•
Svjetlo Filtera: Ovo svjetlo se pali na
kraju programa kako bi vas podsjetilo da
treba očistiti filtre.
•
Svjetlo Kondenzatora: Pali se svakih
80 ciklusa kako bi vas podsjetilo da treba
očistiti kondenzator.
programator na položaj
gram se poništava.
- OFF (Isklj.). Pro-
Program se ne može više direktno
izmijeniti nakon što je program pokrenut.
Ako svejedno pokušate izmijeniti program
pomoću programatora, ili funkcijskom tipkom
zujalica . 1)), lampica
(izuzev tipke
start/pauza počinje treperiti crveno. To
međutim nema utjecaja na program sušenja
(zaštita rublja).
Na kraju programa
Ako na kraju ciklusa ne izvadite rublje, sušilica će obaviti fazu „protiv gužvanja“
(trajanje: maksimalno 30 minuta).
Ako ne izvadite rublje, sušilica će se automatski zaustaviti na kraju faze „protiv gukraj programa i
žvanja“ Svjetla
spremnika za vodu ostaju svijetliti, a alarm se
oglašava za 2 minute.
za isključivanje
Okrenite programator na
uređaja. Izvadite rublje iz bubnja i pažljivo
provjerite da li je bubanj prazan.
Ako ne namjeravate izvršiti još jedno pranje,
zatvorite slavinu za vodu. Ostavite vrata pritvorena kako biste spriječili stvaranje plijesni
i neugodnih mirisa.
Ako otvorite i potom zatvorite vrata prije
sva odgovaokretanja regulatora u
rajuća svjetla faza koje se izvršavaju svijetle.
Nakon svakog korištenja
• Očistite filtere.
• Ispraznite spremnik za vodu.
Izmjena programa
Za promjenu programa koji ste pogreškom
odabrali i već je započeo najprije okrenite
Čišćenje i održavanje
Čišćenje filtera za dlačice
Filteri sakupljaju sve dlačice koje se
nakupljaju tijekom sušenja. Kako biste osigurali pravilan rad sušilice, potrebno je očistiti
filtere za dlačice (mikrofilter i sitno cjedilo)
nakon svakog ciklusa sušenja.
1) Samo kod sušilica s tipkom alarma, ako je pritisnuta
www.zanussi.com
11
Pozor Nikada nemojte koristiti sušilicu
bez raznih filtera za dlačice ili s
oštećenim ili začepljenim filterima.
II
I
2
3
1
I
Pozor Kondenzirana voda nije prikladna
za piće ili za pripremanje jela
Ako je došlo do prekida programa zato
što je spremnik za vodu pun: za nastavak ciklusa sušenja pritisnite tipku Start/Pauza .
4
Čišćenje kondenzatora
5
6
7
II
Čišćenje brtve na vratima
Obrišite brtvu na vratima vlažnom krpom
odmah nakon dovršetka ciklusa sušenja.
Pražnjenje spremnika za vodu
Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog
ciklusa sušenja
Važno
• Nikada nemojte raditi bez kondenzatora.
• Začepljeni kondenzator uzrokuje povećanu
potrošnju energije (produljenje ciklusa sušenja) i oštećenja sušilice.
• Nemojte koristiti oštre predmete za čišćenje.
6
12
7
www.zanussi.com
Čišćenje bubnja
Pozor Nemojte koristiti abrazivna
sredstva ili čeličnu vunu za čišćenje
bubnja.
Kamenac u vodi ili sredstva za čišćenje
mogu stvoriti jedva vidljivu naslagu u
unutrašnjosti bubnja. Stupanj sušenja rublja
tada više nije pravilno registriran. Rublje je
vlažnije nego što ste očekivali kada ga vadite
iz uređaja.
Koristite standardno sredstvo za čišćenje
domaćinstva (npr. sredstvo na bazi octa) za
brisanje unutrašnjosti bubnja i rebara bubnja.
Očistite upravljačku ploču i kućište
Pozor Nemojte koristiti sredstva za
čišćenje namještaja ili agresivna
sredstva za čišćenje za čišćenje uređaja.
Vlažnom krpom obrišite upravljačku ploču i
kućište.
Što učiniti ako...
Problemi koje možete sami riješiti
Problem1)
Sušilica ne radi.
Nezadovoljavajući ishod sušenja.
Vrata za
punjenje
rubljem se ne
zatvaraju
Err ( Pogreška) na
LCD zaslonu.
5)
Nema svjetla
u bubnju
Mogući uzrok
Rješenje
Sušilica nije priključena na napajanje.
Utaknite utikač u utičnicu. Provjerite osigurač na ploči s osiguračima (kućna instalacija).
Vrata za punjenje su otvorena.
Zatvorite vrata
Tipka START PAUSE nije pritisnuta.
Pritisnite tipku START PAUSE .
Nije postavljen odgovarajući program.
Postavite odgovarajući program. 2)
Začepljeni filteri za dlačice.
Očistite filtere za dlačice. 3)
Začepljen je izmjenjivač topline.
Očistite izmjenjivač topline. 3)
Premašena je maksimalna težina
punjenja.
Poštujte maks. količinu.
Pokrivena je ventilacijska rešetka.
Otkrijte ventilacijsku rešetku na donjem
dijelu.
Ostaci u bubnju.
Očistite bubanj iznutra.
Voda je pretvrda.
Postavite odgovarajuću tvrdoću vode 4).
Filter nije na odgovarajućem mjestu.
Postavite fini filter i/ili utaknite grubi filter
na mjesto.
Pokušajte promijeniti parametre nakon
početka programa.
Isključite i ponovo uključite sušilicu. Postavite potrebne parametre.
Programator u položaju OFF .
Okrenite ga na DRUM LIGHT (ako postoji) ili neki drugi program.
Neispravna žarulja.
Zamijenite žarulju (vidi slijedeći dio).
www.zanussi.com
13
Na LCD
zaslonu
vrijeme se nenormalno odbrojava 5)
Vrijeme do kraja izračunava se na osnovi:
vrste, količine i vlažnosti rublja.
Automatski postupak; uređaj nije neispravan.
Program nije
aktivan
Spremnik za vodu je pun.
Ispraznite spremnik za vodu 3), pritisnite
tipku START PAUSE .
Ciklus sušenja je
prekratak
Mala količina rublja / Rublje je presuho za
odabrani program.
Odaberite vremenski određen program ili
višu razinu sušenja (npr. EXTRA DRY ).
Začepljeni filteri za dlačice.
Očistite filtere za dlačice.
Prevelika količina rublja.
Poštujte maks. količinu.
Nedovoljno centrifugirano rublje.
Dobro iscentrifugirajte rublje.
Jako visoka temperatura u prostoriji – nije
pogreška uređaja.
Ako je moguće, snizite temperaturu u prostoriji.
Ciklus sušenja je predug 6)
1) U slučaju da se na LCD zaslonu pojavi poruka o pogrešci (npr. E51- samo sušilice s LCD zaslonom):
Isključite i ponovo uključite uređaj. Postavite program. Pritisnite tipku START PAUSE . Ne radi? obavijestite lokalni servis i navedite šifru pogreške.
2) slijedite preporuke za program – vidi poglavlje Pregled programa
3) vidi poglavlje Njega i čišćenje
4) vidi poglavlje Postavke uređaja
5) samo sušilice s LCD zaslonom
6) Napomena: Nakon približno 5 sati ciklus sušenja automatski završava (vidi poglavlje Dovršetak ciklusa
sušenja).
Postavke uređaja
Stupanj
Primjena
zujalica stalno ugašen
1. Okrenite programator na bilo koji program.
2. Istovremeno pritisnite
osjetljivo i
protiv gužvanja i držite
pritisnutim za 5 sekundi.
3. Početna postavka alarma je isključeno.
Tvrdoća vode
Voda sadrži promjenljivu
količinu kamenca i mineralnih
soli čija količina varira prema
zemljopisnom području stoga
varirajući njezine vrijednosti
provodnosti.
Velika odstupanja u provodnosti vode u odnosu na tvorničke
postavke mogu lagano utjecati
na preostalu vlagu u rublju na
kraju ciklusa. Vaša vam sušilica omogućuje reguliranje
osjetljivosti senzora sušenja
prema vrijednostima provodnosti vode.
1. Okrenite programator na bilo koji program.
2. Istovremeno pritisnite
protiv gužvanja i
start/pauza i držite pritisnutim za 5 sekundi. Svjetla označavaju trenutačnu postavku:
–
Spremnik za vodu - niska provodnost <300 micro S/cm
14
–
Filtar - srednja provodnost 300-600 micro S/cm
–
Kondenzator - visoka provodnost >600 micro S/cm
3. Pritišćite tipku
start/pauza dok ne postavite željenu razinu.
4. Za memoriranje postavke pritisnite istovremeno tipke
protiv
gužvanja i
(Isklj.)
start/pauza ili zakrenite gumb u položaj
OFF
www.zanussi.com
Tehnički podaci
Dimenzije (mm)
Širina / Visina / Dubina
850 x 600 x 580 mm
Maks. dubina
(s otvorenim vratima uređaja)
1090 mm
Maks. širina
(s otvorenim vratima uređaja)
950 mm
Spajanje na električnu mrežu
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Osigurač
10 A
Ukupna snaga
2350 W
Zapremina bubnja
108 l
Težina uređaja
43,5 kg
Rublje: maks. težina
6 kg
Vrsta uporabe
Kućanstvo
Temperatura okoline
Potrošnja 1)
Minimalna
5 °C
Maks.
35 °C
kWh/ciklus
4,08 kWh
488 kWh
Godišnja potrošnja energije2)
Klasa energetske učinkovitosti
Potrošnja energije
C
Način rada Left-on
0W
Način rada Off
0W
1) Prema EN 61121. 6 kg pamuka i brzina centrifuge 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standardnom programu
za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife. Stvarna potrošnja po ciklusu
ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br. 392/2012).
www.zanussi.com
15
Obsah
Důležitá bezpečnostní upozornění _ _ _
Životní prostředí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Popis spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ovládací panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Před prvním použitím _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tabulka programů _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16
18
18
20
20
20
21
Třídění a příprava prádla _ _ _ _ _ _ _ _
Denní používání _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Co dělat, když ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nastavení spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
22
23
25
26
27
28
Zmĕny vyhrazeny.
Důležitá bezpečnostní upozornění
Důležité V zájmu své bezpečnosti a
správného chodu spotřebiče si před jeho
instalací a prvním použitím pozorně
přečtěte návod k použití, včetně rad a
upozornění. Než začnete spotřebič
používat, je důležité se seznámit s jeho
provozem a bezpečnostními funkcemi.
Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby
zůstaly u spotřebiče i v případě jeho
přestěhování na jiné místo nebo prodeje
dalším osobám, aby se tak všichni
uživatelé po celou dobu životnosti
spotřebiče mohli řádně informovat o jeho
používání a bezpečnosti.
- Před použitím tohoto spotřebiče si
prosím přečtěte návod k použití.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo
duševními schopnostmi, bez patřičných
zkušeností a znalostí, pokud je nesledují
osoby odpovědné za jejich bezpečnost,
nebo jim nedávají příslušné pokyny.
• Zajistěte, aby se děti a malá domácí
zvířata nemohla dostat do bubnu. Raději
proto před použitím vždy zkontrolujte
vnitřek bubnu.
• Předměty jako mince, zavírací špendlíky,
hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké nebo
ostré předměty mohou způsobit značné
škody a do spotřebiče proto nepatří.
16
• Ve spotřebiči nesušte následující věci, protože jejich přesušení by mohlo způsobit
požár: polštáře, pokrývky apod. (v těchto
věcech se hromadí teplo).
• V sušičce se nesmějí sušit kousky z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice,
nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou
vložkou a oděvy nebo polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
• Po použití, před čištěním a údržbou vždy
spotřebič odpojte od sítě.
• Nikdy se nepokoušejte opravovat
spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění
nebo vážnému poškození spotřebiče. S
opravami se obraťte na místní servisní
středisko. Vždy žádejte originální náhradní
díly.
• Prádlo znečištěné látkami jako je jedlý olej,
aceton, benzín, petrolej, odstraňovače
skvrn, terpentýn a odstraňovače vosku je
nutné vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
• Nebezpečí výbuchu: nikdy v bubnové sušičce nesušte prádlo, na které byla použita
hořlavá rozpouštědla (benzín, metylalkohol, tekutiny k chemickému čištění apod.).
Tyto látky jsou těkavé a mohly by způsobit
výbuch. Sušte pouze prádlo vyprané ve
vodě.
• Nebezpečí požáru: prádlo, na kterém jsou
skvrny od rostlinného oleje nebo oleje na
vaření, nebo prádlo, které v něm bylo nawww.zanussi.com
močené, se může vznítit a nesmí se proto
sušit v sušičce.
• Pokud jste prádlo čistili čisticím
prostředkem na skvrny, musíte ho nechat
ještě jednou vymáchat pomocí přídavného
máchacího cyklu, a teprve pak ho vložit do
sušičky.
• Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů,
které chcete sušit, nezůstaly plynové zapalovače nebo sirky.
Upozornění
• Pokud zastavíte bubnovou sušičku
před koncem sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a
rozprostřít tak, aby se teplo mohlo
rozptýlit. Nebezpečí požáru!
• Okolo bubnové sušičky se nesmí
hromadit chuchvalce vláken.
• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Na spotřebič nikdy nestříkejte proudy vody.
• Závěrečná část cyklu v sušičce probíhá
bez ohřevu (zchlazovací cyklus) a tím je
zajištěno ponechání prádla v teplotě, která
prádlo nepoškodí.
• Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy
čištěné průmyslovými chemikáliemi.
• Zajistěte správnou ventilaci, která brání
zpětnému toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť
do místnosti.
Instalace
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
• Po odstranění obalu zkontrolujte, zda není
spotřebič poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se
na servisní středisko.
• Všechny obaly je nutné před použitím
spotřebiče odstranit. Pokud nedodržíte tyto
pokyny, může dojít k vážnému poškození
spotřebiče nebo jeho funkcí. Viz příslušná
část tohoto návodu k použití.
• Jakékoli elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět powww.zanussi.com
uze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
• Pokud je spotřebič umístěn na koberci,
upravte nožičky tak, aby mohl pod
spotřebičem volně proudit vzduch.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel a síťovou zástrčku.
• Je-li sušička umístěná na pračce, je nezbytné použít speciální spojovací soupravu k umístění sušičky na pračku (volitelné
příslušenství).
Použijte
• Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než
pro ty, pro které byl vyroben.
• Perte pouze prádlo určené k sušení v sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
• Nevyprané prádlo v sušičce nesušte.
• Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná část
tohoto návodu k použití.
• V sušičce nesušte promočené oděvy.
• Oděvy, které se dostaly do kontaktu s těkavými ropnými produkty, se nesmí sušit v
sušičce. Pokud jste na oděv použili těkavé
čisticí prostředky, musíte je z oděvu před
vložením do spotřebiče odstranit.
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel; vždy vytahujte uchopením
zástrčky.
• Nikdy sušičku nepoužívejte, pokud je
přívodní kabel, ovládací panel, pracovní
plocha nebo podstavec poškozený tak, že
je vnitřek sušičky přístupný.
• Avivážní přípravky nebo podobné
prostředky je nutné používat podle pokynů
jejich výrobce.
• Pozor - horký povrch! Při zapnutém světle se nedotýkejte krytu osvětlení dvířek.
(Pouze modely vybavené vnitřním osvětlením bubnu)
Dětská pojistka
• Tento spotřebič nesmějí bez dozoru obsluhovat malé děti ani nemocné či jinak oslabené osoby.
17
• Děti si často neuvědomují nebezpečí spojená s elektrickými spotřebiči. Na malé děti
je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem
nehrály.
Upozornění
• Hrozí nebezpečí udušení! Obalový
materiál (např. plastové fólie, polysty-
ren) může být pro děti nebezpečný Uložte jej proto mimo jejich dosah.
• Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají
přístup.
• Zajistěte, aby se do bubnu nemohly dostat
děti nebo malá domácí zvířata.
Životní prostředí
Recyklujte materiály označené symbolem .
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče
označené příslušným symbolem
nelikvidujte spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním sběrném
dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
Starý spotřebič
Upozornění
Po každém použití sušičky vždy vytáhněte
zástrčku ze zásuvky. Odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte ho i se zástrčkou. Zničte zámek plnicích dvířek. Děti se pak nemohou v
sušičce zavřít a ohrozit tak svůj život.
Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí
a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny značkami, např. >PE<, >PS<, apod.
Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál
ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v
místě svého bydliště.
Rady k ochraně životního prostředí
• Prádlo je po usušení v sušičce načechrané
a měkké. Při praní tedy nemusíte používat
aviváž.
• Sušička bude fungovat úsporněji, jestliže:
– budete udržovat větrací štěrbiny v podstavci vždy volné;
– budete sušit množství prádla podle
přehledu programů;
– budete místnost se sušičkou dobře větrat;
– vyčistěte mikro-jemný filtr a jemné síto
po každém sušicím cyklu;
– před sušením prádlo dobře odstředíte.
Spotřeba energie závisí na rychlosti
odstředění prádla v pračce. Vyšší rychlost odstředění - nižší spotřeba energie.
Instalace
Důležité Při přemísťování musí být spotřebič
ve svislé poloze.
Umístění spotřebiče
• Kvůli pohodlí doporučujeme umístit sušičku v blízkosti pračky.
• Bubnovou sušičku je nutné instalovat na
čisté místo, kde se nemohou usazovat nečistoty.
• Okolo sušičky musí volně cirkulovat
vzduch. Nezakrývejte přední větrací mříž18
ku, ani mřížky přívodu vzduchu na zadní
straně spotřebiče.
• Sušička musí stát na pevném, rovném povrchu, který co nejvíce utlumí vibrace a
hluk zapnuté sušičky.
• Po instalaci sušičky na místo zkontrolujte
její dokonalé vyrovnání pomocí vodováhy.
Jestliže není správně vyrovnaná, zdvihněte nebo snižte nožičky podle potřeby.
• Nožičky nikdy neodstraňujte. Nezakrývejte
volný prostor mezi sušičkou a podlahou
tím, že ji postavíte na koberce s vysokým
www.zanussi.com
vlasem, prkénka apod. Pod sušičkou by se
pak hromadilo teplo a narušovalo její provoz.
Důležité
• Horký vzduch vypouštěný bubnovou sušičkou může dosáhnout teplot až 60°C.
Spotřebič se proto nesmí instalovat na
podlahy, které nejsou odolné vůči vysokým
teplotám.
• Při provozu bubnové sušičky nesmí být teplota místnosti nižší než +5°C nebo vyšší
než +35°C, protože teplota může ovlivnit
výkon spotřebiče.
• Je-li nutné spotřebič přemístit, přepravujte
ho ve svislé poloze.
• Spotřebič se nesmí instalovat za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, než je závěs
dvířek u spotřebiče tak, že by dvířka sušičky nešla úplně otevřít.
Odstranění bezpečnostních přepravních
prvků
Pozor Před použitím je nutné odstranit
všechny části přepravního balení
3. Ze spotřebiče odstraňte fólii na hadici a
polystyrénové vycpávky.
Připojení k elektrické síti
Informace o síťovém napětí, typu proudu a
potřebných pojistkách jsou uvedeny na typovém štítku. Typový štítek je umístěn u plnících dvířek (viz část "Popis spotřebiče" .
Upozornění Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost za škody a zranění, k nimž
došlo v důsledku nedodržení výše
uvedených bezpečnostních pokynů.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel,
musí výměnu provést naše servisní
středisko.
Upozornění Přívodní kabel musí být po
instalaci spotřebiče přístupný.
Změna směru otvírání dvířek
Směr otvírání dvířek můžete změnit, aby se
vám prádlo pohodlněji vkládalo a vytahovalo.
Upozornění Dvířka smí obrátit pouze
autorizovaný servisní technik.
Obraťte se prosím na místní servisní středisko. Servisní technik provede změnu směru
otevírání dvířek na vaše náklady.
Speciální příslušenství
• Spojovací souprava
K dispozici v servisním středisku nebo u
specializovaného prodejce
1. Otevřete plnicí
dvířka.
2. Uvnitř spotřebiče
odtrhněte lepicí proužky z horní části
bubnu.
Tyto spojovací soupravy lze použít k umístění sušičky a automatické pračky (60 cm
široké, přední plnění) na sebe kvůli úspoře
místa. Automatická pračka je dole a sušička nahoře.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s
příslušnou soupravou.
• Vypouštěcí souprava
K dispozici v servisním středisku nebo u
specializovaného prodejce
Instalační souprava pro přímé vypouštění
kondenzátu do umyvadla, sifonu, odpadu
apod. Kondenzační nádržka se tak již ne-
www.zanussi.com
19
musí vylévat, musí však zůstat na svém
místě ve spotřebiči.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s
příslušnou soupravou.
• Podstavec se zásuvkou
Slouží k instalaci sušičky do optimální výšky a poskytuje další úložný prostor (např.
pro prádlo).
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s
příslušnou soupravou.
K dispozici v servisním středisku nebo u
specializovaného prodejce
Popis spotřebiče
1
6
7
2
8
3
9
10
4
5
1 Horní deska
2 Typový štítek
3 Výměník tepla
4 Nádržka na vodu
5 Dvířka výměníku tepla
6 Ovládací panel
7 Filtry na vlákna
8 Plnicí dvířka
9 Větrací mřížka
10 Seřiditelné nožičky
Ovládací panel
5 Stavová kontrolka funkce
– Kontrolky odloženého startu
–
Kontrolka fáze sušení
–
1
2
3
4
5
6
7
1 Volič programu a vypínač VYP
Kontrolka fáze proti zmačk./konce
cyklu
–
Kontrolka kondenzátoru
–
Kontrolka filtrů
–
Kontrolka nádržky na vodu
2
Tlačítko jemné
6
Tlačítko start/přerušení
3
Tlačítko dlouhá fáze proti zmačk.
7
Tlačítko odložený start
4
Tlačítko signál
Před prvním použitím
Vytřete buben sušičky vlhkým hadříkem, nebo spusťte krátký sušicí cyklus (asi 30 min.)
20
s vlhkými hadříky uvnitř bubnu, aby se odstranily všechny případné zbytky z výroby.
www.zanussi.com
COTTON
sušení
COTTON
silné sušení
COTTON
sušení k ulože-
Doplňkové funkce/
možnosti
6 kg
jemné ,
dlouhá
fáze proti zmačk. ,
signál ,
odložený
start
Úplné usušení silných nebo vícevrstvých
tkanin, např. froté osušek a koupacích
plášťů.
6 kg
jemné ,
dlouhá
fáze proti zmačk. ,
signál ,
odložený
start
Úplné usušení silných nebo vícevrstvých
tkanin, např. froté osušek a koupacích
plášťů.
6 kg
jemné ,
dlouhá
fáze proti zmačk. ,
signál ,
odložený
start
Úplné usušení tkanin stejné tloušťky,
např. froté osušek, pletenin, ručníků.
6 kg
jemné ,
dlouhá
fáze proti zmačk. ,
signál ,
odložený
start
Pro slabé tkaniny, které se žehlí, jako
úplety, bavlněné košile
6 kg
jemné ,
dlouhá
fáze proti zmačk. ,
signál ,
odložený
start
Pro slabé tkaniny, které se žehlí, jako pleteniny a bavlněné košile.
3 kg
jemné ,
dlouhá
fáze proti zmačk. ,
signál ,
odložený
start
Úplné usušení silných nebo vícevrstevných tkanin, např. svetrů a ložního či stolního prádla.
3 kg
jemné ,
dlouhá
fáze proti zmačk. ,
signál ,
odložený
start
Pro slabé tkaniny které se nežehlí, např.
košile se snadnou údržbou, stolní prádlo,
dětské oděvy, ponožky, dámské prádlo s
kosticemi nebo dráty.
3 kg
jemné ,
dlouhá
fáze proti zmačk. ,
signál ,
odložený
start
Pro slabé tkaniny, které se žehlí, jako pleteniny a bavlněné košile.
ní 1)
COTTON
lehce zavlhlé 1)
COTTON
sušení k žehlení 1)
syntetiky
sušení
syntetiky
sušení k uložení 1)
syntetiky
sušení k žehlení
www.zanussi.com
Použití / vlastnosti
Symbol péče
Programy
max. náplň (suché prádlo)
Tabulka programů
2)
2)
2)
21
30'
60'
směs
dětské oblečení
JEANS
chlazení
Doplňkové funkce/
možnosti
Použití / vlastnosti
1 kg
jemné ,
dlouhá
fáze proti zmačk. ,
signál ,
odložený
start
Pro dosušení jednotlivých kusů prádla nebo pro malá množství do 1 kg.
3 kg
jemné ,
dlouhá
fáze proti zmačk. ,
signál ,
odložený
start
Pro sušení bavlněných a syntetických tkanin; sušení při nízké teplotě.
2 kg
jemné ,
dlouhá
fáze proti zmačk. ,
signál ,
odložený
start
Cyklus pro dětské oblečení je speciální
program pro sušení svetříků tak, „aby byly
hned připravené k nošení“.
6 kg
jemné ,
dlouhá
fáze proti zmačk. ,
signál ,
odložený
start
Na oděvy pro volný čas jako džíny, mikiny
apod. z různě silných materiálů (např. u
krku, na manžetách, ve švech).
6 kg
signál
Symbol péče
max. náplň (suché prádlo)
Programy
Speciální program o délce asi 10 minut k
osvěžení nebo šetrnému čištění oděvů
pomocí běžných prostředků k suchému čištění oděvů. (Používejte pouze výrobky
doporučené výrobcem jako vhodné pro
sušičky. Řiďte se pokyny k použití od výrobce.)
1) V souladu s normou IEC61121
2) zvolte možnost
jemné
Třídění a příprava prádla
Třídění prádla
• Prádlo roztřiďte podle druhu tkaniny:
– Bavlna/len pro programy ve skupině programů BAVLNA .
– Smíšené a syntetické pro programy ve
skupině programů SYNTETIKY .
• Třídění podle symbolů péče na etiketě,
které mají následující význam:
22
Sušení v bubnové sušičce je možné
Sušení při normální teplotě
Sušení při snížené teplotě
Sušení v bubnové sušičce není možné
www.zanussi.com
Důležité Nedávejte do sušičky žádné mokré
prádlo, u kterého není na etiketě uvedeno, že
je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
Tuto sušičku lze použít pro veškeré mokré
prádlo, u něhož je na etiketě uvedeno, že je
vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
• Nesušte nové barevné tkaniny spolu se
světlým prádlem. Textilní barvy mohou pouštět.
• Nesušte bavlněné kabátky a pleteniny pomocí programu sušení . Prádlo se může
srazit!
Příprava prádla
• Aby se prádlo nezamotalo, zavřete zipy,
zapněte knoflíky povlaků na polštáře a
přikrývky a svažte volné pásky nebo tkanice (např. zástěr).
• Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové předměty
(např. sponky do vlasů, špendlíky apod.).
• Dvouvrstvé tkaniny obraťte vnitřní stranou
ven (např. u větrovek s bavlněnou vložkou
by měla být bavlněná vrstva venku). Tyto
tkaniny pak lépe uschnou.
Důležité Spotřebič nepřeplňujte. Dodržujte
maximální náplň prádla.
Váhy prádla
Druh prádla
Koupací plášť
Hmotnost
1 200 g
Ubrousek
100 g
Povlak na přikrývku
700 g
Prostěradlo
500 g
Povlak polštáře
200 g
Ubrus
250 g
Osuška
200 g
Utěrka
100 g
Noční prádlo
200 g
Dámské kalhotky
100 g
Pánská pracovní košile
600 g
Pánská pracovní košile
200 g
Pánské pyžamo
500 g
Blůza
100 g
Pánské spodky
100 g
Denní používání
Zapnutí sušičky
Pootočte programovým voličem na libovolný
program. Sušička se zapne
Provozní pokyny
1
2
4
3
5
dlouhá fáze proti zmačk.
prodlužuje fázi proti zmačkání na celkem 90 minut. Prádlo se tak udržuje volné a nezmačká se.
signál
zvuková signalizace následujících událostí:
• konec cyklu
• začátek či konec fáze proti zmačkání
• přerušení cyklu
• chyba
ODLOŽENÝ START
jemné
šetrné sušení se sníženým tepleným výkonem
pro choulostivé nebo na teplo citlivé tkaniny
(např. akryl, viskóza), které mají na etiketě symbol:
www.zanussi.com
23
umožňuje odložit spuštění sušicího programu: 3
nebo 6 nebo 9 hodin
1. zvolte sušicí program a doplňkové funkce
sušení
2. stiskněte opakovaně tlačítko ODLOŽENÝ
START , dokud se na displeji nezobrazí požadovaná doba
3. funkci odloženého startu aktivujete stisknutím tlačítka start/přerušení
•
kontrolka nádržky na vodu: Tato kontrolka signalizuje, že spotřebič právě provádí sušicí fázi. Tato kontrolka se rozsvítí
na konci sušicího programu jako upozornění, že je zapotřebí vyprázdnit nádržku
na vodu. Pokud se tato kontrolka rozsvítí
během sušicího programu, znamená to, že
je nádržka na vodu plná. Zazní zvukový
signál, sušicí program se pozastaví, a začne blikat kontrolka tlačítka start/přerušení . Tato kontrolka se také rozsvítí v případě, že nádržka na vodu není správně zasunutá.
•
kontrolka Filtry: Tato kontrolka se rozsvítí na konci programu jako upozornění,
že je zapotřebí vyčistit filtry.
•
kontrolka Kondenzátor: Tato kontrolka
se rozsvítí po každých 80 cyklech jako
upozornění, že je nutné vyčistit kondenzátor.
Spuštění programu
Stisknutím
tlačítka start/přerušení sušičku
spustíte poté, co jste navolili program a
případné možnosti či funkce. Příslušná kontrolka přestane blikat. Pokud voličem programů otočíte do jiné polohy během chodu
spotřebiče, zazní zvukový signál a kontrolka
fáze programu začne blikat. Během sušení
se buben střídavě otáčí oběma směry.
Všechny sušicí programy končí desetiminutovou chladicí fází. Po této fázi můžete prádlo ze sušičky vyndat.
Pokud během průběhu sušicího programu
otevřete dvířka spotřebiče nebo malá dvířka
na jeho spodku, musíte po zavření dvířek
opět stisknout toto tlačítko, aby došlo k pokračování programu od chvíle jeho přerušení. Toto tlačítko je také nutné stisknout po
případném výpadku proudu nebo po opětovném vložení nádržky na vodu, pokud jste ji
vyprázdnili během sušicího programu poté,
co se rozsvítila kontrolka nádržky na vodu
.
V obou případech bude blikat kontrolka
tlačítka start/přerušení jako upozornění, že je
třeba opět stisknout tlačítko start.
Kontrolky
Tyto kontrolky signalizují následující funkce:
•
kontrolka Sušení: Tato kontrolka signalizuje, že spotřebič právě provádí sušicí fázi.
•
kontrolka Konec programu: Tato kontrolka se rozsvítí na konci chladicí fáze,
během fáze proti zmačkání a na konci sušicího programu.
2) Pouze u sušiček s tlačítkem zvukové singalizace
24
Změna programu
Chcete-li změnit omylem zvolený program po
jeho spuštění, nejprve pootočte programo. Program
vým voličem do polohy vypnuto
se zruší.
Jakmile již program běží, není možné ho
přímo změnit. Jestliže se přesto pokusíte změnit program pomocí programového voliče nebo stisknutím jakéhokoliv tlačítka funksignál 2)), kontrolka na
cí (kromě tlačítka
start/přerušení začne dočasně blitlačítku
kat červeně. Sušicí program tím však není
ovlivněn (ochrana prádla).
Na konci programu
Pokud prádlo ze sušičky na konci cyklu nevyndáte, sušička provede fázi proti zmačkání
(doba trvání: maximálně 30 minut).
Pokud prádlo nevyndáte, sušička se automaticky vypne po dokončení fáze proti zmačkáa nádržky
ní. Kontrolky konce programu
zůstanou svítit a na 2 minuty zana vodu
zní zvukový signál.
Otočením voliče programu do polohy
spotřebič vypněte. Vyjměte prádlo z bubnu a
pečlivě zkontrolujte, zda je buben prázdný.
www.zanussi.com
Jestliže již nebudete spotřebič používat,
zavřete přívod vody. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku plísní a
nepříjemných pachů.
, všechny kontrolky týkající se příslušných
fází prováděného programu se rozsvítí.
Pokud otevřete a zavřete dvířka před otočením programového voliče do polohy
Po každém použití
• Vyčistěte filtry.
• Vyprázdněte nádržku na vodu.
Čištění a údržba
Čištění filtrů na vlákna
Filtry zachycují všechna vlákna, která se nahromadí během sušení. K zajištění dokonalého sušení prádla je nutné filtry (jemný filtr a
filtry na vlákna) vyčistit po každém sušicím
cyklu.
Vylití nádržky na vodu
Nádržku na vodu vylijte na konci každého sušicího cyklu.
Pozor Nikdy nepoužívejte sušičku bez
filtrů na vlákna nebo s poškozenými
nebo zablokovanými filtry.
II
I
2
5
3
6
1
I
4
7
Pozor Kondenzovaná voda není vhodná
pro pití, ani pro přípravu jídel.
II
V případě přerušení programu v důsledku plné nádržky na vodu: Stisknutím tlačítka start/přerušení pokračujete v sušicím
cyklu.
Čištění těsnění u dvířek
Těsnění dvířek otřete vlhkým hadříkem ihned
po skončení sušicího cyklu.
www.zanussi.com
25
Čištění kondenzátoru
Čištění bubnu
Pozor Pozor! K čištění bubnu
nepoužívejte abrazivní prostředky ani
drátěnku.
Vápenec ve vodě nebo čisticí prostředky
mohou na vnitřní straně bubnu vytvořit
viditelný povlak. Stupeň odstředění prádla
pak není možné spolehlivě zjistit. Prádlo je
při vyjmutí ze sušičky vlhčí, než očekáváte.
Důležité
• Nikdy sušičku nespouštějte bez kondenzátoru.
• Zanesený kondenzátor zvyšuje spotřebu
energie (delší sušicí cyklus) a může poškodit sušičku.
• Při čištění nepoužívejte ostré předměty.
S použitím standardního čisticího prostředku
pro domácnost (např. na bázi octa) vytřete
vnitřek bubnu a žebra bubnu.
Čištění ovládacího panelu a skříně
spotřebiče
Pozor Pozor! K čištění spotřebiče
nepoužívejte čisticí prostředky na
nábytek nebo agresivní čisticí prostředky.
Vlhkým hadříkem otřete ovládací panel a
skříň spotřebiče.
6
7
Co dělat, když ...
Řešení problémů vlastními silami
Problém1)
Sušička nefunguje.
Prádlo není
dobře usušené.
26
Možná příčina
Řešení
Sušička není připojena k napájecímu napětí.
Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zkontrolujte
pojistku v pojistkové skříňce (domácí instalace).
Jsou otevřená dvířka.
Zavřete dvířka
Nestiskli jste tlačítko START-PAUZA .
Stiskněte tlačítko START-PAUZA .
Je nastavený nesprávný program.
Nastavte vhodný program. 2)
Ucpané filtry na vlákna.
Vyčistěte filtry na vlákna. 3)
Výměník tepla je zanesený.
Vyčistěte výměník tepla. 3)
Příliš mnoho prádla.
Dodržujte max. množství prádla.
Zakrytá větrací mřížka.
Odkryjte větrací mřížku v prostoru podstavce.
Usazeniny uvnitř bubnu.
Vyčistěte vnitřek bubnu.
Stupeň tvrdosti vody.
Nastavte vhodný stupeň tvrdosti vody. 4).
www.zanussi.com
Plnicí dvířka
nelze zavřít
Filtry nejsou správně umístěné
Instalujte správně jemné síto anebo velký
hrubý.
Err ( Chyba )
na LCD. 5)
Pokusili jste se změnit parametry po spuštění programu.
Sušičku vypněte a znovu zapněte.Znovu
zapněte napájení ovládacího panelu. Nastavte požadované parametry.
Osvětlení
bubnu nefunguje
Programový volič v poloze VYPNUTO .
Otočte jím na ZAPNUTÉ SVĚTLO (je-li u
modelu) nebo na libovolný program.
Vadná žárovka.
Vyměňte vadnou žárovku (viz další část).
Abnormální
uplývání času
na LCD 5)
Čas do konce programu se počítá na základě: druhu, množství a vlhkosti prádla.
Automatický proces; nejde o závadu
spotřebiče.
Program nefunguje
Plná nádržka na vodu.
Vylijte nádržku na vodu 3) , stiskněte tlačítko START-PAUZA .
Sušicí cyklus
je příliš krátký
Příliš málo prádla/příliš suché prádlo pro
zvolený program.
Zvolte časový program nebo vyšší stupeň
sušení (např. EXTRA SUCHÁ ).
Ucpané filtry na vlákna.
Vyčistěte filtry na vlákna.
Příliš mnoho prádla.
Dodržujte max. množství prádla.
Nedostatečně odstředěné prádlo.
Prádlo vhodně odstřeďte.
Zvlášť vysoká teplota místnosti - není závada sušičky.
Pokud možno snižte teplotu v místnosti.
Příliš dlouhý
sušicí cyklus
6)
1) V případě chybového hlášení na LCD displeji (např. E51- jen u sušiček s LCD): Sušičku vypněte a
znovu zapněte. Nastavte program. Stiskněte tlačítko START PAUSE . Nefunguje? - obraťte se na
místní servis a sdělte chybový kód.
2) dodržujte doporučení k programu - viz část Přehled programů
3) viz část Čištění a údržba
4) viz část Nastavení spotřebiče
5) jen sušičky s LCD
6) Poznámka : Sušicí cyklus se ukončí automaticky asi po 5 hodinách(viz část "
Dokončení sušicího cyklu ).
Nastavení spotřebiče
Nastavení
Postup
signál trvale vypnutý
1. Pootočte programovým voličem na libovolný program.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka
jemné a
dlouhá fáze proti zmačk. po dobu přibližně 5 sekund.
3. Bzučák je podle výchozího nastavení vždy vypnutý.
www.zanussi.com
27
Tvrdost vody
Voda obsahuje různé množství vápence a minerálních solí podle místa instalace
spotřebiče a tyto látky mění
hodnoty její vodivosti.
Výrazné změny vodivosti vody
oproti hodnotám stanoveným
ve výrobě mohou lehce ovlivnit zbytkovou vlhkost prádla
na konci cyklu. Sušička umožňuje regulaci citlivosti čidla
sušení na základě hodnot vodivosti vody.
1. Pootočte programovým voličem na libovolný program.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka
dlouhá fáze proti
zmačk. a
start/přerušení po dobu přibližně 5 sekund. Kontrolky signalizují stávající nastavení:
–
Water Reservoir - nízká vodivost <300 micro S/cm
–
Filter - střední vodivost 300—600 micro S/cm
–
Condenser - vysoká vodivost >600 micro S/cm
3. Postupným tisknutím
tlačítka start/přerušení nastavte požadovaný stupeň.
4. Nastavení uložíte současným stiskem tlačítek
dlouhá fáze
proti zmačk. a
start/přerušení nebo pootočením voliče programů do polohy Vypnuto
Technické údaje
Rozměry (mm)
Šířka / Výška / Hloubka
850 x 600 x 580 mm
Max. hloubka
(s otevřenými dvířky spotřebiče)
1090 mm
Max. šířka
(s otevřenými dvířky spotřebiče)
950 mm
Připojení k elektrické síti
Napětí
230 V
Frekvence
50 Hz
Pojistka
10 A
Celkový příkon
2350 W
Objem bubnu
108 l
Hmotnost spotřebiče
43,5 kg
Prádlo: max. hmotnost
6 kg
Typ použití
Okolní teplota
Spotřeba energie 1)
Domácnost
Min.
5 °C
Max.
35 °C
kWh/cyklus
4,08 kWh
488 kWh
Roční spotřeba energie 2)
Třída energetické účinnosti
Příkon
C
Režim zapnuto
0W
Režim vypnuto
0W
1) Dle normy EN 61121. 6 kg bavlny a odstředění při 1 000 ot/min.
2) Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 160 sušicích cyklů standardního programu pro bavlnu při
plné a částečné náplni a spotřeby při režimech s nízkou zátěží. Skutečná spotřeba energie za cyklus
závisí na způsobu použití spotřebiče (NAŘÍZENÍ (EU) č. 392/2012).
28
www.zanussi.com
Tartalomjegyzék
Fontos biztonsági tudnivalók _ _ _ _ _ _
Környezet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kezelőpanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Az első használat előtt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programtáblázat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
29
31
32
33
34
34
34
A ruhanemű szétválogatása és előkészítése
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37
Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38
Tisztítás és karbantartás _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40
Mit tegyek, ha ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41
A készülék beállításai _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42
Műszaki adatok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43
A változtatások jogát fenntartjuk.
Fontos biztonsági tudnivalók
Fontos Saját biztonsága és a helyes
használat biztosítása érdekében a
készülék üzembe helyezése és első
használata előtt olvassa át figyelmesen
ezt a használati útmutatót, beleértve a
tippeket és figyelmeztetéseket is. A
szükségtelen hibák és balesetek
elkerülése érdekében fontos annak
biztosítása, hogy mindenki, aki a
készüléket használja, jól ismerje annak
működését és biztonságos használatát.
Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és
ha a készüléket elajándékozza vagy
eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá,
hogy annak teljes élettartamán keresztül
mindenki, aki használja, megfelelő
információkkal rendelkezzen annak
használatát és biztonságát illetően.
- A készülék használata előtt, kérjük,
olvassa el a használati utasítást.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy
azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalatok
és ismeretek híján lévő személy (beleértve
a gyermekeket is) használhassa, hacsak a
biztonságáért felelős személy nem biztosít
számára felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
www.zanussi.com
• Ügyeljen rá, hogy gyermekek és háziállatok ne másszanak a szárítógép dobjába.
Használat előtt mindig ellenőrizze a dob
tartalmát.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék,
biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy
más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem szabad azokat a
gépbe tenni.
• A túlzott szárítás által okozott tűzveszély
elkerülése érdekében ne használja a készüléket a következők szárítására: Párnák,
paplanok stb (felhalmozzák a hőt).
• Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab) zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
• Használat, tisztítás és karbantartás után
mindig húzza ki a dugót a konnektorból.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi
sérülést vagy komoly működési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez.
Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
• Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint étolaj, aceton, benzin, kerozin, folteltávolítók, terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki kell mosni
extra mennyiségű mosószer használatával, mielőtt szárítógépben szárítaná.
• Robbanásveszély:Soha ne szárítson szárítógépben olyan ruhadarabokat, amelyek29
re gyúlékony oldószer (benzin, metilalkoholok, szárazon tisztító folyadékok és hasonlók) került. Mivel ezek az anyagok illékonyak, robbanást okozhatnak. Csak vízben kimosott ruhákat szárítson a gépben.
• Tűzveszély:a növényi olajjal vagy főzőolajjal befröcskölt vagy átitatott darabok tűzveszélyesek, ezért nem helyezhetők be a
szárítógépbe.
• Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolítóval mosta ki, még egyszer le kell futtatnia
egy öblítőprogramot, mielőtt a szárítógépbe helyezné azokat.
• Kérjük, győződjön meg arról, hogy nem
maradt-e véletlenül gázöngyújtó vagy gyufa a készülékbe betölteni kívánt ruhadarabok zsebeiben
Vigyázat
• Tűzveszély! Soha ne állítsa le a gépi szárítást a szárítási ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az
összes darabot gyorsan kiszedni
és kiteregetni, hogy a hő eltávozzon.
• Ruharojtok ne gyűljenek össze a
szárítógép környékén.
• Áramütés veszély!Ne fecskendezzen vízsugarat a készülék alá.
• A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés
nélkül történik (hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a ruhadarabok
olyan hőmérsékleten maradjanak, amely
mellett biztosan nem fognak károsodni.
• Nem szabad a szárítógépet használni, ha
ipari vegyszereket használtak a tisztításhoz.
• Gondoskodjon a készüléknek helyt adó
helyiség jó szellőzéséről, hogy elkerülje a
más tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is) származó
gázok visszaáramlását.
Üzembe helyezés
• Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem
sérült-e meg a készülék. Ha bármilyen két30
•
•
•
•
•
sége támadna, ne helyezze üzembe a készüléket, hanem forduljon a szakszervizhez.
Használat előtt minden csomagolóanyagot
el kell távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a készülékben vagy a berendezési tárgyakban, ha ezt nem tartja be. További információkért lásd a felhasználói kézikönyv
vonatkozó részét.
A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens
személynek kell elvégeznie.
Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy
állítsa be a lábakat, hogy a levegő szabadon áramolhasson a készülék alatt.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a
hálózati kábel épségére.
Ha a szárítógépet a mosógép tetejére helyezi, kötelezően használnia kell a rögzítőkészletet (külön rendelhető tartozék).
Használat
• Ezt a készüléket háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra, mint
amire azt tervezték.
• Csak gépi szárításra alkalmas termékeket
szárítson. Kövesse a ruhaneműkön feltüntetett utasításokat.
• Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a
szárítógépben.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
• Olyan ruhadarabokat nem szabad a szárítógépbe tenni, amelyből csöpög a víz.
• Ne szárítson a gépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony petróleum számrazákokkal érintkeztek. Amennyiben illékony
tisztítófolyadékokat használt, ügyeljen arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe helyezné.
• A hálózati dugaszt soha ne a vezetékénél
fogva húzza, hanem mindig magát a dugót
fogja meg.
• Soha ne használja a szárítógépet, ha a
hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült,
www.zanussi.com
hogy a szárítógép belseje szabadon hozzáférhető.
• A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a textilöblítőkhöz adott utasításoknak megfelelően kell használni.
• Figyelem - Forró felület: Ne érintse meg
az ajtóvilágítás burkolatának felületét, amikor a világítás be van kapcsolva.
(Csak belső dobvilágítással ellátott szárítógépek esetén)
Gyermekek biztonsága
• Ezt a gépet nem arra szánták, hogy kisgyermekek vagy fogyatékkal élő személyek felügyelet nélkül használják.
• A gyermekek gyakran nem ismerik fel az
elektromos készülékekkel kapcsolatos ve-
szélyeket. Gondoskodjon arról, hogy a
gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
Vigyázat
• Fulladásveszély! A csomagolóanyag
egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára – Tartsa távol azokat a gyermekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől,
és tárolja biztonságos helyen.
• Ügyeljen arra, hogy gyermekek és háziállatok ne mászhassanak be a gép dobjába.
Környezet
A következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra: . Újrahasznosításhoz
tegye a megfelelő konténerekbe a
csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és
egészségünk védelméhez, és hasznosítsa
újra az elektromos és elektronikus
hulladékot. A tiltó szimbólummal ellátott
készüléket ne dobja a háztartási hulladék
közé. Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
Régi készülék
Vigyázat
Húzza ki a dugót a hálózati konnektorból, ha
többé már nem használja a készüléket. Vágja le róla a hálózati kábelt, és dobja ki a dugóval együtt. Tegye tönkre a betöltőajtó kampóját. Így nem fordulhat elő, hogy gyerekek
bezárják magukat a készülékbe és az életük
nem kerül veszélybe.
Csomagolóanyag
A csomagolóanyagok környezetbarátak és
újrahasznosíthatóak. A műanyag alkatrészewww.zanussi.com
ken jelölések szerepelnek, pl. >PE<, >PS<
stb. A csomagolóanyagokat kérjük a közösségi szelektív hulladékgyűjtés megfelelő tartályába bedobni.
Környezetvédelmi tanácsok
• A szárítóban a ruha bolyhos és puha lesz.
Ezért mosás közben nem szükséges textilöblítőt használni.
• A szárítógép akkor működik a leggazdaságosabban, ha Ön:
– mindig, minden akadályt eltávolít a szárító alján lévő szellőzőnyílások útjából;
– a programáttekintésben megadott töltetmennyiségeket használja;
– gondoskodik róla, hogy jó legyen a szellőzés a készüléknek helyet adó helyiségben;
– minden egyes szárítási ciklus után megtisztítja a mikroszűrőt és a finomszűrőt;
– szárítás előtt jól kicentrifugálja a szárításra váró ruhákat.
Az energiafogyasztás a mosógépen beállított centrifugálási sebességtől függ.
Nagyobb centrifugálási sebesség - alacsonyabb energiafogyasztás.
31
Üzembe helyezés
Fontos A készüléket függőleges helyzetbe
kell hozni a szállításhoz.
A készülék elhelyezése
• Ajánlatos, hogy - saját kényelme érdekében - a készüléket a mosógéphez közel
helyezze el.
• A szárítógépet egy tiszta helyen kell üzembe helyezni, ahol a szennyeződés nem
halmozódik fel.
• A levegőnek szabadon kell tudnia áramolnia a készülék körül. Ne tömítse el az elülső szellőzőrácsokat, illetve a készülék hátlapján található levegőbemeneti rácsokat.
• Annak érdekében, hogy a vibrációt és zajt
a minimális szinten tartsa a szárítógép
használata során, a készüléket szilárd, sima felületre kell helyezni.
• Miután a készülék az állandó üzemelési
helyére került, vízmértékkel ellenőrizze,
hogy a szárítógép teljesen vízszintben
van-e. Ha nincs, a lábak emelésével vagy
lesüllyesztésével biztosítsa a vízszintbe állítást.
• A lábakat soha nem szabad eltávolítani.
Ne csökkentse a padlótól való távolságot
süppedős szőnyegek, facsíkok és hasonlók használata révén. Ez hőfelhalmozódást
okozhat, ami megzavarhatja a készülék
üzemelését.
Fontos
• A szárítógép által kibocsátott meleg levegő
elérheti akár a 60 °C-ot is. A készüléket
ezért tilos olyan padlózatra felállítani,
amely nem áll ellen a magas hőmérsékletnek.
• Amikor a szárítógépet üzemelteti, a helyiség hőmérséklete nem lehet alacsonyabb
+5 °C-nál, és nem lehet magasabb +35
°C-nál, mivel az befolyásolná a készülék
teljesítményét.
• Amennyiben a készüléket áthelyezik, azt
függőlegesen állítva kell szállítani.
• A készüléket tilos üzembe helyezni zárható ajtó mögött, tolóajtó mögött, olyan ajtó
32
mögött, amelynél a készülékkel ellentétes
oldalon található a zsanér olymódon, hogy
a szárítógép teljes kinyitása korlátozva
van.
Távolítsa el a szállításhoz biztosított
biztonsági csomagolást
Figyelem Használat előtt a szállításhoz
biztosított biztonsági csomagolás
minden részét el kell távolítani.
1. Nyissa ki a betöltőajtót
2. Húzza ki a dob tetején lévő ragasztószalagokat a készülék belsejéből.
3. Vegye le a készülékről a fóliatömlőt és
polisztirén paplant.
Elektromos csatlakoztatás
A hálózati feszültséget, az áram fajtáját és a
szükséges biztosítékokat a névtábláról kell
leolvasni. A névtábla a töltőnyílás közelében
van rögzítve (ld. a "Termékleírás" című fejezetet).
www.zanussi.com
Vigyázat A gyártó semminemű
felelősséget nem vállal a fenti biztonsági
szabályok be nem tartásából adódó károk,
illetve sérülések esetén.
A tápvezeték cseréjéhez forduljon a
lakóhelyéhez legközelebb található
szervizhez.
Vigyázat Az elektromos kábel a gép
üzembe helyezése után legyen
hozzáférhető.
elöltöltős) mosógépet helytakarékosság
céljából egymásra rakva lehessen beszerelni Az automata mosógép helyezkedik el
alul, arra kerül a szárítógép.
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
• vízelvezető készlet
Kapható szakszervizeknél vagy erre
szakosodott eladóknál
Az ajtó megfordítása
A ruhaneműk bepakolásának és kipakolásának megkönnyítése érdekében az ajtó nyitásiránya megfordítható.
Vigyázat Az ajtó megfordítását csak
erre felhatalmazott szervizmérnök
végezheti.
Kérjük, forduljon a helyi márkaszervizhez. A
mérnök elvégzi az ajtó megfordítását költségtérítés ellenében.
Különleges tartozékok
• rögzítőkészlet
Kapható szakszervizeknél vagy szakértő
eladóknál
Telepítési készlet közvetlenül a kondenzvíz lefolyóba, szifonba, vízaknába stb. vezetéséhez. A kondenzvízgyűjtő tartályt ebben az esetben többet nem kell leengedni,
de továbbra is a rendeltetésszerű helyén
kell hagyni a készüléken belül.
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
• lábazat fiókkal
Kapható szakszervizeknél vagy erre
szakosodott eladóknál
A szárítógép optimális magasságba helyezéséhez és további tárolótér eléréséhez
(pl. ruhanemű számára).
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
Ez a köztes telepítési készlet arra szolgál,
hogy a szárítógépet és egy (60 cm széles,
Termékleírás
1
6
7
2
3
4
5
www.zanussi.com
8
9
10
1 Munkafelület
2 Adattábla
3 Hőcserélő
4 Víztartály
5 Hőcserélő ajtaja
6 Kezelőpanel
7 Szöszszűrők
8 Töltő ajtó
9 Szellőzőrács
10 Állítható lábak
33
Kezelőpanel
5 Funkcióállapot jelző
– Késleltetési idő jelzők
–
Szárítás jelző
1
2
1 Programkapcsoló és
3
4
5
6
7
KI kapcsoló
2
Kímélő gomb
3
Hosszú gyűrődésgátlás gomb
4
Figyelmeztető hang gomb
–
Gyűrődésgátlás/befejezés jelző
–
Kondenzátor jelző
–
Szűrő jelző
–
Víztartály jelző
6
START/SZÜNETELTETVE gomb
7
KÉSLELTETETT START gomb
Az első használat előtt
Ha el kívánja távolítani a gyártás közben keletkezett esetleges maradványokat, törölje le
a szárítódobot nedves ruhával, vagy futtas-
son le nedves ruhákkal egy rövid (kb. 30
perc) szárító ciklust a gépben.
PAMUT
SZÁRAZ
34
További funkciók/
opciók
Alkalmazás/tulajdonságok
6 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ
HANG ,
KÉSLELTETETT START
Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. frottírtörlők, fürdőköpenyek alapos megszárítása.
Kezelés jelző
Programok
max. töltet (száraz állapotban mért súly)
Programtáblázat
www.zanussi.com
PAMUT
ERŐSEN
SZÁRAZ
PAMUT
SZEKRÉNYSZÁRAZ 1)
PAMUT
NYIRKOS 1)
PAMUT
VASALÁS
SZÁRAZ 1)
MŰSZÁL
SZÁRAZ
www.zanussi.com
További funkciók/
opciók
Alkalmazás/tulajdonságok
6 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ
HANG ,
KÉSLELTETETT START
Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. frottírtörlők, fürdőköpenyek alapos megszárítása.
6 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ
HANG ,
KÉSLELTETETT START
Egyenletes vastagságú anyagok, pl. frottírtörlők, kötöttáruk, törülközők alapos
megszárítása
6 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ
HANG ,
KÉSLELTETETT START
Vasalásra is váró vékony textíliákhoz, pl.
kötött darabokhoz, pamutingekhez.
6 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ
HANG ,
KÉSLELTETETT START
Vasalásra is váró vékony anyagokhoz, pl.
kötöttáruhoz, pamutingekhez.
3 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ
HANG ,
KÉSLELTETETT START
Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. pulóverek, ágyneműk, asztalterítők alapos
megszárítása
Kezelés jelző
max. töltet (száraz állapotban mért súly)
Programok
2)
35
MŰSZÁL
SZEKRÉNYSZÁRAZ 1)
MŰSZÁL
VASALÁS
SZÁRAZ
30'
60'
VEGYES
BABARUHÁK
36
További funkciók/
opciók
Alkalmazás/tulajdonságok
3 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ
HANG ,
KÉSLELTETETT START
Vékony, nem vasalt anyagokhoz, pl. könnyen kezelhető ingekhez, asztalterítőkhöz, csecsemőruhákhoz, zoknikhoz, merevítős fehérneműhöz
3 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ
HANG ,
KÉSLELTETETT START
Vasalásra is váró vékony anyagokhoz, pl.
kötöttáruhoz, pamutingekhez.
1kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ
HANG ,
KÉSLELTETETT START
Egyes ruhaneműk vagy 1 kg-nál kisebb
összsúlyú ruhák további szárításához
3 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ
HANG ,
KÉSLELTETETT START
Pamut és műszálas anyagok alacsony hőmérsékleten történő szárításához.
2 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ
HANG ,
KÉSLELTETETT START
A babaruha ciklus egy különleges program rugdalózók "viselésre kész" szárításához.
Kezelés jelző
max. töltet (száraz állapotban mért súly)
Programok
2)
2)
www.zanussi.com
FARMER
HŰTÉS
További funkciók/
opciók
6 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ
HANG ,
KÉSLELTETETT START
6 kg
FIGYELMEZTETŐ
HANG
Alkalmazás/tulajdonságok
Kezelés jelző
max. töltet (száraz állapotban mért súly)
Programok
Különböző (pl. a nyakrésznél, a mandzsettánál vagy a varrásoknál eltérő)
anyagvastagságú szabadidőruhákhoz,
például farmernadrágokhoz, melegítőfelsőkhöz.
Speciális program, amely mintegy 10 percig tart, textíliáknak a kereskedelemben
kapható száraztisztító anyagokkal történő
felfrissítéséhez vagy kímélő tisztításához.
(Csak a gyártó által megfelelőnek minősített termékeket használjon; olvassa el a
gyártó kezelési útmutatóját.)
1) Az IEC61121 szerint
2) kiválasztás
KÍMÉLŐ opció
A ruhanemű szétválogatása és előkészítése
Szétválogatás
• Szétválogatás az anyag fajtája szerint
– Pamut/vászon programok a PAMUT
program csoportban.
– Kevert és szintetikus programok a MŰSZÁL program csoportban.
• Szétválogatás a kezelési címke szerint: A
kezelési címke jelentése:
A szárítógépben történő szárítás elvben lehetséges
Szárítás normál hőmérsékleten
Szárítás csökkentett hőmérsékleten
www.zanussi.com
Szárítás a szárítógépben nem lehetséges
Fontos Ne helyezzen a készülékbe semmilyen olyan nedves ruhát, amelynek kezelési
címkéjén nincs az feltüntetve, hogy szárítógépben történő szárításra alkalmas
A készülékbe minden olyan nedves ruha
esetében használható, amelynek kezelési
címkéjén fel van tüntetve, hogy szárítógépben történő szárításra alkalmas
• Ne szárítson együtt új, színes textíliákat
enyhén színezett, használt darabokkal Lehetséges, hogy a textíliák színei engednek.
37
• Ne szárítson pamutjersey és kötött darabokat a SZÁRAZ programmal. Lehetséges, hogy a ruhadarabok összemennek!
A ruhanemű előkészítése
• A ruhanemű összegubancolódásának
megelőzése érdekében: A cipzárakat húzza fel, gombolja be a huzatokat, és kösse
össze a laza zsinegeket és szalagokat (pl.
kötényekét).
• Ürítse ki a zsebeket. Távolítsa el a fém
elemet (gemkapcsok, biztosítótűk stb.)
• Fordítsa ki a kétrétegű szövetekből készült
darabokat (pl. pamutvászon hálózsákok, a
pamutréteg legyen legkívül). Ezek a szövetek ezután jobban száradnak.
Fontos Ne töltse túl a készüléket. Ügyeljen a
megengedett töltési mennyiségre.
A ruhaneműk súlya
Anyag fajtája
Fürdőköpeny
Anyag fajtája
Tömeg
Zsebkendő
100 g
Paplanhuzat
700 g
Lepedő
500 g
Párnahuzat
200 g
Terítő
250 g
Frottírtörülköző
200 g
Konyharuha
100 g
Hálóing
200 g
Női alsónemű
100 g
Férfimunkaköpeny
600 g
Férfimunkaköpeny
200 g
Férfipizsama
500 g
Alsóing
100 g
Alsónadrág
100 g
Tömeg
1200 g
Napi használat
A készülék bekapcsolása
Forgassa a programkapcsolót bármilyen
programra A készülék bekapcsol
meghosszabbítja a gyűrődésgátló fázist összesen 90 percre. Ezáltal a ruha lazává válik, és
megszűnnek a gyűrődések
Tudnivalók
1
2
4
5
3
FIGYELMEZTETŐ HANG
hallható megerősítés:
• ciklus vége
• gyűrődésgátló fázis kezdete és vége
• ciklus megszakítás
• hiba
IDŐKÉSLELTETÉS
KÍMÉLŐ
gyengéd szárítás csökkentett hőmérsékleten érzékeny szövetek és hőmérséklet érzékeny textíliák számára (pl. akril, viszkóza), ahol a címkén
a következő látható:
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÓ
38
www.zanussi.com
lehetővé teszi a szárítási program indításának
késleltetését: 3 vagy 6 vagy 9 óra
1. válassza ki a szárítási programot és a további szárítási opciókat
2. nyomja meg a IDŐKÉSLELTETÉS gombot
annyiszor, hogy a kívánt késleltetést kiválassza
3. késleltetés időzítő bekapcsolásához nyomja
meg a Start/Szüneteltetve gombot
va emlékezteti arra, hogy a víztartályt ki
kell üríteni Ha ez a jelző program közben
világít, ez azt jelzi, hogy a víztartály megtelt. A figyelmeztető hang megszólal, a
program leáll, a Start/Szüneteltetve gomb
jelzője villog. Ez a jelző olyankor is világít,
amikor a víztartály nem megfelelően van
behelyezve.
•
Szűrő jelző: Ez a jelző a program végén világítva emlékezteti arra, hogy a szűrőket meg kell tisztítani
•
Kondenzátor jelző: Ez a jelző minden
80. ciklus után világítva emlékezteti arra,
hogy a kondenzátort meg kell tisztítani.
A program elindítása
Nyomja meg
Nyomja meg a Start/Szüneteltetve gombot a szárítógép elindításához,
miután kiválasztotta a programot és az opciókat. Ekkor abbamarad a vonatkozó jelző villogása. Ha a programválasztó tárcsát a gép
működése közben másik pozíció forgatja,
megszólal a figyelmeztető hang, és a programfázis jelzőfényei villognak. A dob szárítás
közben váltakozva mindkét irányba forog.
Valamennyi szárítóprogram egy 10 perces
hűtési fázissal fejeződik be. A fázis letelte
után kiveheti a mosott ruhát.
Ha a program futása közben a készülék ajtaját vagy az alul lévő kis ajtót kinyitották, ismét
meg kell nyomni ezt a gombot az ajtó bezárása után a program újraindításához attól a
ponttól, ahol megszakadt. Ezt a gombot
áramszünet, illetve a víztartály visszahelyezése után is meg kell nyomni, ha azt a program közben kellett kiüríteni, miután a jelz viVíztartály.
lágítani kezdett
Start/Szüneteltetve
Mindkét esetben a
gomb jelzője villog, hogy emlékeztesse a
start gomb ismételt megnyomásának szükségességére.
Jelzők
Ezek a jelzők a következő funkciókat jelzik
•
Szárítás jelző: Ez a jelző azt jelzi, hogy
a készülék a szárítási szakaszban van.
•
Program vége jelző: Ez a jelző a hűtési szakasz végén, a gyűrődést megelőző
fázis alatt és a program végén világít
•
Víztartály jelző jelző: Ez a jelző azt jelzi, hogy a készülék a szárítási szakaszban
van. Ez a jelző a program végén kigyullad-
Programváltás
Egy véletlenül kiválasztott program megváltoztatásához a program elindítása után először a programkapcsolót el kell forgatni
KI pozícióba. A program törlésre került.
A program elindítása után a kiválasztás
többé nem alkalmazható közvetlenül.
Amennyiben mégis megkísérli valaki a programgomb segítségével megváltoztatni a
programot, vagy ha egy funkciógombot (kivéve a
FIGYELMEZTETŐ HANG gomb 3))
START/SZÜNETELTETVE
megnyom, a
gomb jelzője ideiglenesen pirosan villog. Ez
nem befolyásolja a szárítási programot (ruhavédelem).
A program végén
Ha a ciklus végén nem veszi ki a ruhát, a
szárító egy gyűrődésgátló fázis iktat be (időtartam: maximum 30 perc).
Ha nem veszi ki a ruhát, a szárítógép automatikusan leáll a gyűrődést megelőző fázis
Program vége, és
Vízvégén Jelzők
tartály világít, figyelmeztető hang 2 percig
hallgató.
A gép kikapcsolásához forgassa el a progállásba a gép kikapcsolásáramkapcsolót
hoz. Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Ha nem kíván további mosást végezni, zárja
el a vízcsapot. Hagyja nyitva az ajtót, nehogy
3) Csak figyelmeztető hang gombbal rendelkező szárítógépeknél
www.zanussi.com
39
penész vagy kellemetlen szagok keletkezzenek.
Ha kinyitja majd bezárja az ajtót a progpozíramkapcsoló elforgatása előtt a
cióba, minden fázishoz tartozó jelző világítani
kezd.
Minden használat után
• Tisztítsa meg a szűrőket.
• Ürítse ki a víztartályt.
Tisztítás és karbantartás
A szöszszűrők tisztítása
A szűrők a szárítás közben felhalmozódó
szöszt mind összegyűjtik. A szárító tökéletes
működésének a biztosítása érdekében a
szöszgyűjtő szűrőt (a mikroszűrőt és a finomszűrőt) minden szárítási ciklus után meg kell
tisztítani.
Az ajtó tömítésének megtisztítása
Közvetlenül a szárítási ciklus befejeződése
után törölje le az ajtó tömítését nedves ruhával.
A víztartály kiürítése
A víztartályt minden szárítási ciklust követően ürítse ki
Figyelem Soha ne üzemeltesse a
szárítót a szöszgyűjtő szűrő nélkül,
illetve sérült vagy eldugult szöszgyűjtő
szűrővel.
II
I
2
3
1
I
4
Figyelem A kondenzvíz ivásra vagy
főzésre nem alkalmas
5
40
6
7
II
Mit kell tenni, ha a víztartály telített állapota miatt megszakad egy program
Nyomja meg a Start/Szüneteltetve gombot a
szárítási ciklus folytatásához.
www.zanussi.com
Kondenzátor tisztítása
A dob tisztítása
Figyelem A dob tisztításához ne
használjon dörzsölőszereket vagy
acélpárnát.
Fontos
• Soha ne használja a szárítógépet a kondenzátor nélkül.
• Az eldugult szűrők magasabb energiafogyasztást okoznak (a szárítási ciklus meghosszabbodik), és a szárító károsodik.
• A tisztításhoz ne használjon éles tárgyakat
A vízből vagy tisztítószerekből származó
vízkő alig látható réteget képezhet a dob
belsejében. Ettől kezdve a ruha száraz állapotát nem lehet megbízhatóan mérni. A ruha
a vártnál nedvesebb lesz a készülékből kivételkor.
A dob belsejét és a dob bordázatát normál
háztartási tisztítószerrel (pl. ecetes tisztítószerrel) tisztítsa meg.
A kezelőpanel és készülékház tisztítása
Figyelem Ne használjon bútortisztítót
vagy agresszív tisztítószereket a
készülék tisztításához.
Nedves ruhával törölje le a kezelőpanelt és a
házat.
6
7
Mit tegyek, ha ...
Önálló hibaelhárítás
Probléma1)
Nem működik
a szárítógép.
A szárítás
eredménye
nem kielégítő.
Lehetséges ok
Megoldás
A szárítógép nincs csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz.
Csatlakoztassa a hálózati aljzatba. Ellenőrizze a biztosítékot a biztosítéktáblán
(háztartási telepítés).
A betöltőajtó nyitva van.
Zárja be a betöltőajtót
Nem nyomta meg a START PAUSE gombot.
Nyomja meg a START PAUSE gombot.
Helytelen programot állított be.
Állítson be megfelelő programot. 2)
Eldugultak a szöszszűrők.
Tisztítsa meg a szöszszűrőket. 3)
A hőcserélő eldugult.
Tisztítsa meg a hőcserélőt. 3)
Túllépte a max. töltetet.
Tartsa be a max. töltetmennyiséget.
Le van takarva a szellőzőrács.
Tegye szabaddá a lábazati területen lévő
szellőzőrácsot.
Maradvány a dob belsejében.
Tisztítsa meg a dob belsejét.
www.zanussi.com
41
Magas vízkeménység.
Állítsa be a megfelelő vízkeménységet 4).
A szűrők nincsenek a helyükön.
Helyezze be a finom szűrőt, és/vagy pattintsa a helyére a durva szűrőt.
Megkísérelte módosítani a paramétereket
a program elindítása után.
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a szárítógépet. Állítsa be a szükséges paramétereket.
A programkapcsoló OFF állásban van.
Fordítsa DRUM LIGHT állásba (ha rendelkezésre áll) vagy bármelyik programra.
Kiégett az égő.
Cserélje ki a körtét (ld. a következő fejezetet).
A befejezés ideje a következők alapján
kerül kiszámításra: a ruhanemű típusa,
mennyisége és nedvessége.
Automatikus folyamat; ez nem a készülék
hibája.
A program inaktív
Megtelt a víztartály.
ürítse ki a víztartály 3), nyomja meg a
START PAUSE gombot.
A szárítási
ciklus túl rövid
Kicsi a ruhanemű mennyisége./A ruhanemű túl száraz a kiválasztott programhoz.
Válassza az időzített programot vagy egy
magasabb szárítási szintet (pl. EXTRA
DRY ).
Eldugultak a szöszszűrők.
Tisztítsa meg a szöszszűrőket.
Túl magas a töltet mennyisége.
Tartsa be a max. töltetmennyiséget.
A ruha nincs elég jól kicentrifugálva.
Centrifugálja ki megfelelően a ruhaneműt.
Különösen magas szobahőmérséklet nem a készülék hibája.
Lehetőség szerint csökkentse a szobahőmérsékletet.
Nem csukódik
be a betöltőajtó
Err ( Hiba) az
LCD-kijelzőn.
5)
Nincs dob világítás
Nem helyes
hátralévő idő
látható az
LCD-kijelzőn
5)
A szárítási
ciklus túl hosszú 6)
1) Amennyiben hibaüzenet látható az LCD-kijelzőn (pl. E51- csak LCD-kijelzővel rendelkező szárítógépek
esetén): Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a szárítógépet. Állítsa be a programot. Nyomja meg a START
PAUSE gombot. Nem működik? - tájékoztassa a helyi szervizt, és közölje a hibakódot.
2) kövesse a programajánlásokat - lásd a Programáttekintés c. fejezetet
3) lásd az Ápolás és tisztítás c. fejezetet
4) lásd A készülék beállításai c. fejezetet
5) csak LCD-kijelzővel rendelkező szárítógépeknél
6) Megjegyzés: Kb. 5 óra elteltével a szárítási ciklus automatikusan véget ér (ld. A szárítási ciklus
befejeződése c. szakaszt).
A készülék beállításai
Beállítás
Végrehajtás
FIGYELMEZTETŐ HANG
állandó kikapcsolása
1. Forgassa a programkapcsolót bármilyen programra
2. Tartsa nyomva egyszerre a
KÍMÉLŐ , és
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS gombokat 5 másodpercig.
3. A figyelmeztető hang alapértelmezés szerint mindig ki van kapcsolva.
42
www.zanussi.com
Vízkeménység
A víz változó mennyiségben
mészkövet és ásványi sókat
tartalmaz, amelyek mennyisége a földrajzi helytől függően
változik, megváltoztatva ezzel
a víz vezetőképességi értékeit
is.
A víz vezetőképességében
meglévő jelentős eltérések a
gyárilag előre beállított értékekhez képest némileg befolyásolhatják a ruhanemű maradék nedvességét a ciklus
végén A szárítógép lehetővé
teszi a szárítási érzékelő érzékenységének szabályozását a
víz vezetőképességi értékei
alapján.
1. Forgassa a programkapcsolót bármilyen programra.
2. Tartsa nyomva egyszerre a
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS
és
StART/SZÜNETELTETVE gombokat 5 másodpercig. A jelzők az aktuális beállítást mutatják meg:
–
Víztartály - alacsony vezetőképesség <300 mikro S/cm
–
Szűrő - közepes vezetőképesség 300-600 mikro S/cm
–
Kondenzátor - magas vezetőképesség >600 mikro S/cm
3. Nyomja meg a
START/SZÜNETELTETVE gombot, amíg a kívánt szint beállításra nem kerül.
4. A beállítások tárolásához nyomja meg egyszerre a
HOSSZÚ
GYŰRŐDÉSGÁTLÁS és
START/SZÜNETELTETVE gombokat, vagy forgassa el a kapcsolót a
KI pozícióba
Műszaki adatok
Méretek (mm)
Szélesség / magasság /
mélység
850 x 600 x 580 mm
Max. mélység
(nyitott ajtóval)
1090 mm
Max. szélesség
(nyitott ajtóval)
950 mm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
Biztosíték
10 A
Összteljesítmény
2350 W
Dob térfogata
108 l
A készülék súlya
43,5 kg
Ruhanemű: max. súly
6 kg
Használat típusa
Háztartási
Környezeti hőmérséklet
Energiafogyasztás 1)
Min.
5 °C
Max.
35 °C
kWh/ciklus
4,08 kWh
Éves energiafogyasztás 2)
488 kWh
Energiahatékonysági osztály
C
Energiafogyasztás
www.zanussi.com
Készenléti üzemmód
0W
43
Kikapcsolt állapot
0W
1) Az EN 61121 szabvány szerint. 6 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.
2) Éves energiafogyasztás kilowattórában megadva, mely a standard gyapjú program 160 teljes és
részleges töltetű gyapjúszárítási ciklusán és az alacsony energiafogyasztású üzemmódok
energiafelhasználásán alapul. A ciklusonkénti aktuális energiafogyasztás függ a készülék használati
módjától ((EU) RENDELET száma: 392/2012).
44
www.zanussi.com
Spis treści
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opis urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Panel sterowania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Przed pierwszym użyciem _ _ _ _ _ _ _ _
45
47
48
50
50
50
Tabela programów _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sortowanie i przygotowanie prania _ _ _
Codzienna eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _
Czyszczenie i konserwacja _ _ _ _ _ _ _
Co zrobić, gdy … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ustawienia urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
51
53
54
56
57
58
59
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne! Ze względu na bezpieczeństwo
użytkownika oraz w celu zapewnienia
prawidłowej eksploatacji, przed instalacją
i pierwszym użyciem urządzenia należy
uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi wraz ze wskazówkami i
ostrzeżeniami. Wszyscy użytkownicy
urządzenia powinni poznać zasady jego
bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć
niepotrzebnych pomyłek i wypadków.
Instrukcję obsługi należy przechowywać
przez cały czas używania urządzenia i
należy ją przekazać w razie odstąpienia
lub sprzedaży urządzenia kolejnemu
użytkownikowi.
– Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub
zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą
one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
www.zanussi.com
• Należy upewnić się, że małe dzieci lub
zwierzęta domowe nie weszły do bębna.
W tym celu przed włączeniem urządzenia
należy sprawdzić zawartość bębna.
• Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamienie lub inne twarde lub ostre przedmioty
mogą spowodować poważne uszkodzenie
i nie wolno ich wkładać do urządzenia.
• Aby nie dopuścić do pożaru spowodowanego przez nadmierne wysuszenie, w
urządzeniu nie wolno suszyć następujących rzeczy: poduszek, kołder itp. (rzeczy
te akumulują ciepło).
• W suszarce nie wolno suszyć przedmiotów
takich jak gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, tkaniny wodoodporne, ubrania powlekane gumą i ubrania
lub poduszki z wkładką z pianki lateksowej.
• Po zakończeniu suszenia, a przed czyszczeniem lub konserwacją, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Pod żadnym pozorem nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Naprawy wykonywane przez osoby niedoświadczone mogą skutkować urazami ciała lub wadliwym działaniem urządzenia.
Należy skontaktować się z lokalnym serwisem. Należy zawsze domagać się oryginalnych części zamiennych.
• Rzeczy zabrudzone substancjami takimi
jak olej, aceton, ropa, nafta, odplamiacze,
terpentyna, wosk czy środki do usuwania
wosku należy przed wysuszeniem w su45
•
•
•
•
szarce wyprać w gorącej wodzie ze zwiększoną ilością detergentu.
Niebezpieczeństwo eksplozji: Nie wolno
suszyć w suszarce rzeczy, które zostały
zabrudzone środkami łatwopalnymi (ropa,
spirytus, płyn do czyszczenia chemicznego itp.). Ponieważ są to substancje lotne,
mogą one spowodować eksplozję. W suszarce można suszyć wyłącznie rzeczy
wyprane w wodzie.
Zagrożenie pożarem: rzeczy, które zostały zabrudzone lub nasączone olejem roślinnym lub kuchennym, stanowią potencjalne zagrożenie pożarowe. Nie wolno ich
umieszczać w suszarce.
Jeśli pranie zostało przeprowadzone z
użyciem odplamiacza, przed rozpoczęciem suszenia w suszarce należy wykonać
dodatkowy cykl płukania.
Należy się upewnić, czy przez przypadek
w kieszeniach ubrań, które są wkładane
do urządzenia, nie pozostawiono zapalniczek lub zapałek.
Ostrzeżenie!
• Zagrożenie pożarem! Nie należy zatrzymywać suszarki przed końcem
cyklu suszenia, jeśli nie można natychmiast wyjąć wszystkich rzeczy
z suszarki i rozłożyć ich, aby ciepło
mogło się rozproszyć.
• Nie wolno dopuścić do gromadzenia się fragmentów włókien w suszarce.
• Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nie wolno polewać urządzenia wodą.
• Ostatnia część cyklu suszenia jest wykonywana bez nagrzewania (cykl chłodzenia), aby rzeczy zostały schłodzone do
temperatury, która nie spowoduje ich uszkodzenia.
• Nie używać suszarki, jeśli do czyszczenia
zastosowano przemysłowe środki chemiczne.
• Aby zapobiec cofaniu się do pomieszczenia spalin z urządzeń zasilanych materiałami opałowymi lub z kominka, należy w
46
miejscu instalacji zapewnić odpowiednią
wentylację.
Instalacja
• Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować
ostrożność podczas jego przenoszenia.
• Podczas odpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone.
W przypadku wątpliwości nie uruchamiać
urządzenia i skontaktować się z serwisem.
• Przed użyciem należy usunąć wszystkie
elementy opakowania. W przeciwnym razie może dojść do poważnego uszkodzenia urządzenia i mienia. Patrz odpowiedni
rozdział w instrukcji obsługi.
• Wszelkie prace elektryczne związane z instalacją urządzenia powinny zostać wykonane przez uprawnionego elektryka lub inną kompetentną osobę.
• Jeśli urządzenie zostanie postawione na
miękkiej wykładzinie, należy za pomocą
nóżek wyregulować jego wysokość w taki
sposób, aby zapewnić pod nim swobodną
cyrkulację powietrza.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki
ani przewodu zasilającego.
• Jeśli suszarka zostanie umieszczona na
pralce, obowiązkowo należy zastosować
zestaw łączący (dodatkowe akcesoria).
Przeznaczenie
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym. Nie wolno stosować urządzenia do celów niezgodnych z
przeznaczeniem.
• Suszyć można jedynie materiały nadające
się do suszenia w suszarce. Należy przestrzegać zaleceń producenta odzieży
umieszczonych na metkach.
• W suszarce nie wolno suszyć rzeczy, które
nie zostały wyprane.
• Nie przeładowywać urządzenia. Patrz odpowiedni rozdział w instrukcji obsługi.
• Bielizna, z której kapie woda, nie powinna
być wkładana do suszarki.
• W suszarce nie wolno suszyć ubrań, które
miały kontakt z lotnymi pochodnymi ropy
naftowej. W przypadku użycia lotnych pływww.zanussi.com
•
•
•
•
nów do czyszczenia należy usunąć je z
ubrania przed włożeniem do urządzenia.
Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka,
ciągnąc za przewód zasilający; należy zawsze chwytać za samą wtyczkę.
Nigdy nie należy używać suszarki z uszkodzonym przewodem zasilającym lub gdy
panel sterowania, blat czy podstawa są
uszkodzone w taki sposób, że dostępne
jest wnętrze suszarki.
Płyny zmiękczające do tkanin i podobne
produkty wolno stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami ich producentów.
Ostrożnie – gorąca powierzchnia: Nie
wolno dotykać klosza oświetlenia wewnętrznego, gdy jest ono włączone.
(Dotyczy tylko suszarek z wewnętrznym
oświetleniem bębna)
• Dzieci często nie rozumieją zagrożeń
związanych z urządzeniami elektrycznymi.
Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się
urządzeniem.
Ostrzeżenie!
• Zagrożenie uduszeniem! Elementy
opakowania (np. folia, polistyren) mogą stanowić zagrożenie dla dzieci –
należy je przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
• Detergenty należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Należy upewnić się, że do bębna nie
weszły dzieci ani zwierzęta domowe.
Bezpieczeństwo dzieci
• Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci
ani osoby niesamodzielne bez odpowiedniego nadzoru.
Ochrona środowiska
Materiały oznaczone symbolem należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub skontaktować
się z odpowiednimi władzami miejskimi.
Stare urządzenie
Ostrzeżenie!
Po zakończeniu eksploatacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka. Odciąć przewód zasilający i usunąć wraz z
wtyczką. Uszkodzić haczyk drzwi suszarki.
Wówczas dzieci nie będą mogły zamknąć się
w suszarce, co mogłoby zagrażać ich życiu.
www.zanussi.com
Materiały opakowaniowe
Materiały opakowaniowe są przyjazne dla
środowiska i można je poddać recyklingowi.
Elementy z tworzyw sztucznych posiadają
odpowiednie oznaczenia, np. >PE<, >PS<
itp. Materiały z opakowania należy wyrzucać
do odpowiedniego pojemnika.
Wskazówki dotyczące ochrony
środowiska
• W suszarce wyprana bielizna staje się puszysta i miękka. W związku z tym nie potrzeba używać płynów zmiękczających do
prania.
• Suszarka będzie funkcjonować najbardziej
oszczędnie, jeśli:
– szczeliny wentylacyjne w podstawie suszarki zawsze będą odsłonięte;
– objętość bielizny do suszenia będzie
zgodna z podaną w omówieniu programu;
47
– w pomieszczeniu, w którym pracuje suszarka, jest dobra wentylacja;
– mikrofiltr i filtr sitkowy są czyszczone po
każdym cyklu suszenia;
– przed suszeniem bielizna jest dobrze
odwirowana.
Zużycie energii zależy od prędkości wirowania ustawionej w pralce. Większa
prędkość wirowania - mniejsze zużycie energii.
Instalacja
Ważne! Urządzenie należy transportować w
pozycji pionowej.
Ustawienie urządzenia
• Dla wygody użytkowników, zaleca się, aby
suszarka ustawiona była w pobliżu pralki.
• Suszarka musi być zainstalowana w miejscu czystym, gdzie nie gromadzi się brud.
• Należy zapewnić swobodny obieg powietrza wokół urządzenia. Nie wolno zastawiać przedniej kratki wentylacyjnej ani kratek otworów pobierania powietrza znajdujących się z tyłu suszarki.
• Aby zminimalizować poziom wibracji i hałasu pracującej suszarki, powinno się ją
ustawić na twardej, poziomej powierzchni.
• Gdy urządzenie znajdzie się już w miejscu
gdzie ma być zainstalowane na stałe, należy sprawdzić za pomocą poziomicy, czy
jest ono ustawione dokładnie poziomo. W
przeciwnym razie należy wkręcić lub wykręcić regulowane nóżki w celu wypoziomowania urządzenia.
• Nie wolno odłączać nóżek. Nie należy
zmniejszać prześwitu od dołu poprzez ustawianie urządzenia na miękkich wykładzinach, podkładach drewnianych lub podobnych materiałach. Mogłoby to spowodować kumulację ciepła, która zakłócałaby
działanie urządzenia.
Ważne!
• Gorące powietrze wydzielane przez suszarkę może osiągać temperaturę do
60°C. Z tego względu urządzenia nie można umieszczać na podłogach z materiałów
nieodpornych na wysokie temperatury.
• Podczas pracy suszarki temperatura w pomieszczeniu, w którym się ona znajduje,
48
nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż
+35°C, gdyż może to mieć wpływ na wydajność urządzenia.
• W razie potrzeby przemieszczenia urządzenia, należy transportować je w pozycji
pionowej.
• Nie wolno instalować urządzenia za zamykanymi lub przesuwanymi drzwiami lub
drzwiami, których zawiasy umieszczone są
po przeciwnej stronie zawiasów urządzenia w taki sposób, że niemożliwe jest całkowite otwarcie drzwi suszarki.
Usuwanie zabezpieczeń przeznaczonych
na czas transportu
Uwaga! Przed użyciem należy usunąć
wszystkie elementy opakowania
transportowego.
1. Otworzyć drzwi
urządzenia.
2. Usunąć taśmy
klejące z wnętrza
urządzenia (z górnej
części bębna).
www.zanussi.com
zmianę kierunku otwierania drzwi na Państwa koszt.
Specjalne akcesoria
• Łącznik między pralkę a suszarkę
Dostępny w punkcie serwisowym lub w
sklepach specjalistycznych
3. Usunąć foliowy rękaw i polistyrenowe
podkładki z urządzenia.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Informacje dotyczące zasilania, typu prądu i
wymaganych bezpieczników podano na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa
jest przymocowana obok otworu wsadowego
(patrz rozdział „Opis urządzenia”).
Ostrzeżenie! Producent nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za
zniszczenia i obrażenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń
bezpieczeństwa.
Wymiany przewodu zasilającego można
dokonać wyłącznie w punkcie serwisowym.
Ostrzeżenie! Po zainstalowaniu
urządzenia przewód zasilający musi być
łatwo dostępny.
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Aby ułatwić załadowanie prania i opróżnianie
suszarki, można zmienić kierunek otwierania
drzwi.
Ostrzeżenie! Kierunek otwierania drzwi
może zmienić wyłącznie upoważniony
serwisant.
Takie zestawy do bezpośredniego montażu można wykorzystać do ustawienia suszarki i pralki (o szerokości 60 cm, ładowanej od przodu) w jednej kolumnie, w celu
lepszego wykorzystania miejsca. Pralka
znajduje się na dole, a suszarka na górze.
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do zestawu.
• Zestaw do odprowadzania skroplin
Dostępny w punkcie serwisowym lub w
sklepach specjalistycznych
Zestaw instalacyjny do bezpośredniego
odprowadzenia skroplin do zbiornika, syfonu, kanału spustowego itp. Zbiornika na
skropliny nie potrzeba już opróżniać ręcznie, jednak musi on pozostać na miejscu w
urządzeniu.
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do zestawu.
• Cokół z szufladą
Dostępny w punkcie serwisowym lub w
sklepach specjalistycznych
Do ustawienia suszarki na optymalnej wysokości i uzyskania dodatkowego miejsca
na przechowywanie (np. prania).
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do zestawu.
Prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
punktem serwisowym. Serwisant wykona
www.zanussi.com
49
Opis urządzenia
1
6
7
2
8
3
9
10
4
5
1 Blat roboczy
2 Tabliczka znamionowa
3 Wymiennik ciepła
4 Zbiornik na skropliny
5 Drzwi wymiennika ciepła
6 Panel sterowania
7 Filtry zatrzymujące fragmenty włókien
8 Drzwi
9 Kratka wentylacyjna
10 Regulowane nóżki
Panel sterowania
Przycisk Brzęczyk
5 Kontrolki stanu funkcji
– Kontrolki czasu opóźnienia
–
Kontrolka suszenia
4
–
1
2
3
4
5
6
1 Pokrętło wyboru programów i
nik
7
wyłącz-
2
Przycisk Delikatne
3
Przycisk Wydł. faza antyzagnieceniowa
Kontrolka ochrony przed zagnieceniami/zakończenia programu
–
Kontrolka wymiennika ciepła
–
Kontrolka filtrów
–
Kontrolka zbiornika na skropliny
6
Przycisk START/PAUZA
7
Przycisk OPÓŹNIONY START
Przed pierwszym użyciem
Aby usunąć wszelkie pozostałości po procesie produkcyjnym, należy przetrzeć bęben
suszarki wilgotną ściereczką lub wykonać
50
krótki cykl suszenia (ok. 30 min.) z umieszczonymi w środku wilgotnymi ściereczkami.
www.zanussi.com
BAWEŁNA
EKSTRA SUCHE
BAWEŁNA
BARDZO SUCHE
BAWEŁNA
SUCHE DO
SZAFY 1)
BAWEŁNA
WILGOTNE 1)
BAWEŁNA
SUCHE DO
PRASOWANIA 1)
SYNTETYKI
EKSTRA SUCHE
www.zanussi.com
Dodatkowe funkcje/
opcje
Zastosowanie/właściwości
6 kg
DELIKATNE ,
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY START
Dokładne suszenie grubych lub wielowarstwowych tkanin, np. ręczników frotte, płaszczy kąpielowych.
6 kg
DELIKATNE ,
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY START
Dokładne suszenie grubych lub wielowarstwowych tkanin, np. ręczników frotte, płaszczy kąpielowych.
6 kg
DELIKATNE ,
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY START
Dokładne suszenie tkanin o jednakowej
grubości, np. ręczników frotte, dzianin,
ściereczek.
6 kg
DELIKATNE ,
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY START
Do suszenia cienkich tkanin, które będą
prasowane, np. dzianin, koszul bawełnianych.
6 kg
DELIKATNE ,
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY START
Do suszenia cienkich tkanin, które będą
prasowane, np. dzianin, koszul bawełnianych.
3 kg
DELIKATNE ,
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY START
Dokładne suszenie grubych lub wielowarstwowych tkanin, np. swetrów, pościeli,
obrusów.
Oznaczenie na metce
Programy
maks. obciążenie (waga ubrań suchych)
Tabela programów
2)
51
SYNTETYKI
SUCHE DO
SZAFY 1)
SYNTETYKI
SUCHE DO
PRASOWANIA
30'
60'
MIESZANE
UBRANKA
DZIECIĘCE
DŻINSY
52
Dodatkowe funkcje/
opcje
Zastosowanie/właściwości
3 kg
DELIKATNE ,
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY START
Do suszenia cienkich tkanin, które nie będą prasowane, np. koszul nie wymagających prasowania, obrusów, ubrań dziecięcych, skarpetek, bielizny z fiszbinami.
2)
3 kg
DELIKATNE ,
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY START
Do suszenia cienkich tkanin, które będą
prasowane, np. dzianin, koszul bawełnianych.
2)
1 kg
DELIKATNE ,
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY START
Do dalszego suszenia pojedynczych rzeczy lub ich mniejszych ilości – poniżej 1
kg.
3 kg
DELIKATNE ,
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY START
Do suszenia tkanin bawełnianych i syntetycznych w niskiej temperaturze.
2 kg
DELIKATNE ,
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY START
Program Ubranka dziecięce to specjalny
program umożliwiający suszenie rzeczy
bezpośrednio do noszenia.
6 kg
DELIKATNE ,
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY START
Do suszenia codziennych ubrań, takich
jak dżinsy, bluzy itp., o różnej grubości
materiału (np. na kołnierzu, mankietach i
szwach).
Oznaczenie na metce
maks. obciążenie (waga ubrań suchych)
Programy
www.zanussi.com
SCHŁADZANIE
Dodatkowe funkcje/
opcje
6 kg
Zastosowanie/właściwości
Oznaczenie na metce
maks. obciążenie (waga ubrań suchych)
Programy
Trwający około 10 minut program specjalny do odświeżania lub delikatnego czyszczenia tkanin za pomocą dostępnych
na rynku środków do czyszczenia chemicznego. Należy stosować wyłącznie
produkty określone jako nadające się do
stosowania w suszarce, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
BRZĘCZYK
1) Zgodnie z normą IEC61121
2) włączyć
opcję DELIKATNE
Sortowanie i przygotowanie prania
Sortowanie prania
• Sortowanie według rodzaju tkaniny:
– Bawełna/bielizna do grupy programów
Bawełna .
– Tkaniny mieszane i syntetyczne do grupy programów Syntetyki .
• Sortowanie według oznaczenia na metce –
interpretacja oznaczeń:
Zasadniczo można suszyć w suszarce
Suszyć w normalnej temperaturze
Suszyć w obniżonej temperaturze
Nie suszyć w suszarce
Ważne! Nie należy umieszczać w urządzeniu prania, które zgodnie z oznaczeniem na
metce nie może być suszone w suszarce
bębnowej.
www.zanussi.com
Tego urządzenia można używać do suszenia
mokrego prania, które zgodnie z oznaczeniem na metce może być suszone w suszarce bębnowej.
• Nie należy suszyć nowych kolorowych tkanin z jasnymi rzeczami. Kolorowe tkaniny
mogą farbować.
• Nie suszyć koszul bawełnianych ani dzianin za pomocą programu Ekstra suche .
Rzeczy mogą się skurczyć!
Przygotowanie prania
• Aby uniknąć splątania się prania, należy:
zamknąć zamki błyskawiczne, zapiąć poszwy i związać troczki lub tasiemki (np.
fartuchów).
• Opróżnić kieszenie. Wyjąć metalowe
przedmioty (spinacze, agrafki itp.).
• Odwrócić na drugą stronę rzeczy dwuwarstwowe (np. w kurtce z bawełnianą podpinką bawełniana warstwa powinna być
53
wywrócona na zewnątrz). Zapewnia to lepsze schnięcie tkanin.
Rodzaj tkaniny
Ciężar
Obrus
250 g
Ręcznik frotte
200 g
Ściereczka
100 g
Koszula nocna
200 g
Figi damskie
100 g
Ciężar
Koszula męska
600 g
Płaszcz kąpielowy
1200 g
Koszula męska
200 g
Serwetka
100 g
Piżama męska
500 g
Poszwa
700 g
Bluzka
100 g
Prześcieradło
500 g
Slipy męskie
100 g
Poszewka na poduszkę
200 g
Ważne! Nie przeładowywać urządzenia.
Przestrzegać zaleceń dotyczących
maksymalnego ciężaru wsadu.
Ciężar prania
Rodzaj tkaniny
Codzienna eksploatacja
Włączanie urządzenia
Ustawić pokrętło wyboru programów na dowolny program. Urządzenie włączy się.
Eksploatacja
1
2
4
5
3
Dźwiękowe potwierdzenie:
• zakończenia cyklu
• rozpoczęcia i zakończenia fazy chroniącej
przed zagnieceniami
• przerwania cyklu
• błędu
OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA PROGRAMU
DELIKATNE
Do łagodnego suszenia delikatnych i wrażliwych
na działanie wysokiej temperatury tkanin (np.
akrylu, wiskozy) noszących oznaczenie:
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA
Wydłuża fazę chroniącą przed zgnieceniami do
90 minut. Zapobiega to zbijaniu się prania i powstawaniu zagnieceń.
BRZĘCZYK
54
Umożliwia opóźnienie rozpoczęcia programu suszenia o 3, 6 lub 9 godzin.
1. Wybrać program suszenia i odpowiednie opcje suszenia.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk OPÓŹNIENIE
ROZPOCZĘCIA PROGRAMU , aby wybrać
żądany czas opóźnienia.
3. W celu włączenia odliczania czasu opóźnienia nacisnąć przycisk Start/Pauza .
Uruchamianie programu
Nacisnąć przycisk
Start/Pauza , aby uruchomić suszarkę po wybraniu programu i opcji. Przestanie migać odpowiednia kontrolka.
Jeśli podczas pracy urządzenia pokrętło wyboru programów zostanie ustawione w innym
położeniu, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
zaczną migać kontrolki faz programu. Podczas suszenia bęben obraca się naprzemiennie w obu kierunkach.
www.zanussi.com
Wszystkie programy suszenia kończą się 10minutową fazą chłodzenia. Po zakończeniu
tej fazy można wyjąć pranie.
Jeśli podczas wykonywania programu zostaną otwarte drzwi urządzenia lub małe
drzwiczki w jego dolnej części, konieczne
jest ich zamknięcie i ponowne naciśnięcie
przycisku Start/Pauza, aby wznowić program
od miejsca, w którym został przerwany. Przycisk ten należy również nacisnąć po ewentualnej przerwie w dopływie prądu, oraz po
ponownym umieszczeniu w suszarce zbiornika na skropliny, jeśli był opróżniany w trakcie
wykonywania programu po zaświeceniu się
kontrolki
Zbiornik na skropliny.
W obu przypadkach kontrolka przycisku
Start/Pauza będzie migać, przypominając o
konieczności jego ponownego naciśnięcia.
Kontrolki
Kontrolki na panelu sterowania wskazują następujące funkcje:
•
Suszenie: Wskazuje, że suszarka
znajduje się w fazie suszenia.
•
Koniec programu: Zapala się po zakończeniu fazy chłodzenia i świeci podczas fazy chroniącej przed zagnieceniami
oraz po zakończeniu programu.
•
Zbiornik na skropliny: Wskazuje, że
suszarka znajduje się w fazie suszenia.
Zapala się po zakończeniu programu,
przypominając o konieczności opróżnienia
zbiornika na skropliny. Jeśli kontrolka zaświeci się pod czas wykonywania programu, oznacza to, że zbiornik jest pełny.
Rozlega się wtedy sygnał dźwiękowy, następuje zatrzymanie programu i zaczyna
migać kontrolka przycisku Start/Pauza .
Kontrolka zapala się również wtedy, gdy
zbiornik na skropliny nie został prawidłowo
włożony.
•
Filtry: Zapala się po zakończeniu programu, przypominając o konieczności
oczyszczenia filtrów.
•
Wymiennik ciepła: Zapala się co 80
cykli suszenia, przypominając o konieczności oczyszczenia wymiennika ciepła.
Zmiana programu
Aby zmienić omyłkowo wybrany program,
należy najpierw obrócić pokrętło wyboru programów do położenia WYŁĄCZONE
.
Program zostanie anulowany.
Program nie może zostać zmieniony
bezpośrednio, jeśli został już uruchomiony. Jeśli mimo to zostanie podjęta próba
zmiany programu za pomocą pokrętła wyboru programów lub przycisku funkcyjnego (z
BRZĘCZYK 4)), konwyjątkiem przycisku
START/PAUZA zacznie
trolka przycisku
migać na czerwono. Nie spowoduje to zmiany programu suszenia (ochrona prania).
Po zakończeniu programu
Jeśli pranie nie zostanie wyjęte z suszarki po
zakończeniu cyklu, urządzenie przejdzie do
fazy chroniącej przed zgnieceniami (czas
trwania: maksymalnie 30 minut).
Jeśli po zakończeniu tej fazy pranie nadal nie
zostanie wyjęte z bębna, urządzenie zatrzyKoniec
ma się automatycznie. Kontrolki
Zbiornik na skropliny będą się
programu i
świecić oraz słyszalny będzie sygnał dźwiękowy przez 2 minuty.
Obrócić pokrętło wyboru programów do poło, aby wyłączyć urządzenie. Wyjąć
żenia
pranie z bębna i dokładnie sprawdzić, czy
jest on pusty.
Jeśli było to ostatnie pranie, należy zamknąć
zawór dopływu wody. Pozostawić otwarte
drzwi, aby zapobiec powstawaniu pleśni i
nieprzyjemnych zapachów.
W przypadku otwarcia, a następnie zamknięcia drzwi przed obróceniem pozapalają się
krętła wyboru do położenia
wszystkie kontrolki odpowiadające fazom wykonanego programu.
Po każdym suszeniu
• Wyczyścić filtry.
• Opróżnić zbiornik na skropliny.
4) Dotyczy wyłącznie suszarek wyposażonych w przycisk brzęczyka
www.zanussi.com
55
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie filtrów
Filtry zatrzymują wszelkie fragmenty włókien,
które zbierają się podczas suszenia. Aby zapewnić doskonałą pracę suszarki, po każdym
cyklu suszenia należy oczyścić filtry (mikrofiltry i filtry zatrzymujące fragmenty włókien).
Uwaga! Nigdy nie wolno uruchamiać
suszarki bez filtrów albo z uszkodzonymi
lub zatkanymi filtrami.
II
I
1
I
Uwaga! Woda ze skroplonej pary nie
nadaje się do picia ani do przyrządzania
potraw.
2
3
4
5
6
7
Jeśli program został przerwany z powodu konieczności opróżnienia zbiornika
na skropliny: nacisnąć przycisk Start/Pauza ,
aby kontynuować cykl suszenia.
II
Czyszczenie wymiennika ciepła
Czyszczenie uszczelki drzwi
Wytrzeć uszczelkę drzwi wilgotną szmatką
tuż po zakończeniu cyklu suszenia.
Opróżnianie zbiornika na skropliny
Zbiornik na skropliny należy opróżnić po każdym cyklu suszenia.
56
www.zanussi.com
Ważne!
• Nie wolno używać suszarki bez wymiennika ciepła.
• Zanieczyszczony wymiennik ciepła powoduje większe zużycie prądu (wydłużenie
cyklu suszenia) oraz uszkodzenie suszarki.
• Nie używać ostrych przedmiotów do czyszczenia.
Wapno zawarte w wodzie lub środkach
czyszczących może spowodować powstanie ledwo widocznej powłoki na wewnętrznej stronie bębna. Stopień, do którego
pranie zostało wysuszone nie jest już wtedy
wiarygodnie wykrywany. Pranie jest bardziej
wilgotne niż zwykle po wyjęciu z suszarki.
Do wytarcia wnętrza bębna i żeber bębna
użyć standardowego środka czyszczącego
(np. na bazie octu).
Czyszczenie panelu sterowania i
obudowy
6
7
Czyszczenie bębna
Uwaga! Nie stosować myjek stalowych
ani innych szorstkich przedmiotów do
czyszczenia bębna.
Uwaga! Nie wolno stosować środków
do czyszczenia mebli lub aktywnych
środków czyszczących do czyszczenia
urządzenia.
Stosować wilgotną szmatkę do przetarcia panelu sterowania i obudowy.
Co zrobić, gdy …
Rozwiązywanie problemów we własnym zakresie
Problem1)
Suszarka nie
działa.
Niezadowalające efekty
suszenia.
Drzwi nie zamykają się
Prawdopodobna przyczyna
Środek zaradczy
Suszarka nie jest podłączona do źródła
zasilania.
Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Sprawdzić bezpiecznik w szafce z
bezpiecznikami (instalacja domowa).
Drzwi urządzenia są otwarte.
Zamknąć drzwi.
Nie naciśnięto przycisku Start/Pauza .
Nacisnąć przycisk Start/Pauza .
Wybrano niewłaściwy program.
Ustawić odpowiedni program. 2)
Zatkany filtr zatrzymujący fragmenty włókien.
Wyczyścić filtr zatrzymujący fragmenty
włókien. 3)
Zablokowany wymiennik ciepła.
Wyczyścić wymiennik ciepła. 3)
Zostało przekroczone dopuszczalne obciążenie.
Przestrzegać zaleceń dotyczących maksymalnego załadunku.
Zakryta kratka wentylacyjna.
Odkryć kratkę wentylacyjną w podstawie
urządzenia.
Osad na wewnętrznej powierzchni bębna.
Oczyścić wnętrze bębna.
Wysoka twardość wody.
Ustawić odpowiednią twardość wody 4).
Filtry są niewłaściwie zamontowane.
Zamontować filtr drobny i/lub zatrzasnąć
filtr zgrubny.
www.zanussi.com
57
Wskazanie
Err (błąd) na
wyświetlaczu.
Należy spróbować zmienić parametry po
uruchomieniu programu.
Wyłączyć i następnie włączyć suszarkę.
Ustawić odpowiednie parametry.
Pokrętło wyboru programów znajduje się
w położeniu "O" (wył.) .
Obrócić je w położenie OŚWIETLENIE
BĘBNA (jeśli dotyczy) lub wybrać inny
program.
Żarówka jest przepalona.
Wymienić żarówkę (patrz następny rozdział).
Czas trwania
programu nie
jest zgodny z
czasem wyświetlanym na
wyświetlaczu
LCD5)
Czas do zakończenia programu jest obliczany na podstawie: typu, ilości i wilgotności prania.
Proces automatyczny – nie jest to wada
urządzenia.
Program nie
działa
Pełny zbiornik wody.
Opróżnić zbiornik wody, 3) i nacisnąć
przycisk START/PAUZA .
Cykl suszenia
jest za krótki
Mała ilość prania./Zbyt suche pranie dla
wybranego programu.
Wybrać program sterowany czasowo lub
wyższy poziom wysuszenia (np. EKSTRA
SUCHE ).
Zatkany filtr zatrzymujący fragmenty włókien.
Wyczyścić filtr zatrzymujący fragmenty
włókien.
Za dużo wsadu.
Przestrzegać zaleceń dotyczących maksymalnego załadunku.
Pranie jest niewystarczająco odwirowane.
Odwirować pranie w odpowiedni sposób.
Wyjątkowo wysoka temperatura w pomieszczeniu – nie jest to problem urządzenia.
Obniżyć temperaturę w pomieszczeniu,
jeśli jest to możliwe.
5)
Nie działa oświetlenie bębna
Cykl suszenia
jest za długi6)
1) W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu LCD komunikatu o błędzie (np. E51 – tylko suszarki z
wyświetlaczem LCD): Wyłączyć i następnie włączyć suszarkę. Ustawić program. Nacisnąć przycisk
Start/Pauza . Problem nadal występuje? – należy skontaktować się z miejscowym punktem
serwisowym i podać kod błędu.
2) należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi programów – patrz rozdział Przegląd
programów
3) patrz rozdział Konserwacja i czyszczenie
4) patrz rozdział Ustawienia urządzenia
5) tylko suszarki z wyświetlaczem LCD
6) Uwaga: Po 5 godzinach cykl kończy się automatycznie (patrz rozdział Zakończenie cyklu suszenia).
Ustawienia urządzenia
Ustawienie
58
Wprowadzenie
www.zanussi.com
BRZĘCZYK wyłączony
na stałe
1. Ustawić pokrętło wyboru programów na dowolny program.
2. Nacisnąć jednocześnie przyciski
DELIKATNE oraz
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA i przytrzymać je przez około
5 sekund.
3. Brzęczyk zostanie domyślnie wyłączony na stałe.
Twardość wody
Zależnie od położenia geograficznego woda może zawierać
różne ilości kamienia i soli mineralnych, co powoduje, że
ma różną wartość przewodności.
Wahania wartości przewodności wody w stosunku do ustawień fabrycznych mogą nieznacznie wpływać na wilgotność prania po zakończeniu
programu suszenia. Suszarka
umożliwia regulowanie czułości czujnika suszenia w oparciu
o wartości przewodności wody.
1. Ustawić pokrętło wyboru programów na dowolny program.
2. Nacisnąć jednocześnie przyciski
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA i
START/PAUZA i przytrzymać je przez około
5 sekund. Kontrolki wskażą bieżące ustawienie:
–
Zbiornik na wodę – niska przewodność < 300 mikro S/cm
–
Filtr – średnia przewodność 300-600 mikro S/cm
–
Skraplacz – wysoka przewodność > 600 mikro S/cm
3. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
START/PAUZA , aż zostanie
ustawiony żądany poziom.
4. Aby zapisać ustawienie, należy jednocześnie nacisnąć przyciski
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA i
START/PAUZA
lub obrócić pokrętło do położenia
WYŁĄCZONE
Dane techniczne
Wymiary (mm)
Szerokość/wysokość/głębokość
850 x 600 x 580 mm
Maks. głębokość
(przy otwartych drzwiach urządzenia)
1090 mm
Maks. szerokość
(przy otwartych drzwiach urządzenia)
950 mm
Podłączenie do sieci elektrycznej
Napięcie
230 V
Częstotliwość
50 Hz
Bezpiecznik
10 A
Łączna moc
2350 W
Pojemność bębna
108 l
Masa urządzenia
43,5 kg
Pranie: maks. ciężar
6 kg
Rodzaj użytkowania
W gospodarstwie domowym
Temperatura otoczenia
Zużycie energii1)
Min.
5°C
Maks.
35°C
kWh/cykl
4,08 kWh
Roczne zużycie energii2)
488 kWh
Klasa efektywności energetycznej
C
www.zanussi.com
59
Pobór mocy
Tryb czuwania
0W
Tryb wyłączenia
0W
1) Zgodnie z normą EN 61121 (przy suszeniu 6 kg tkanin bawełnianych odwirowanych z prędkością 1000
obr./min).
2) Roczne zużycie energii w kWh przy założeniu 160 cykli suszenia ze standardowym programem do
tkanin bawełnianych, z pełnym lub częściowym załadunkiem i przy stosowaniu trybów
energooszczędnych. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użycia urządzenia
(Dyrektywa UE 392/2012).
60
www.zanussi.com
www.zanussi.com
61
62
www.zanussi.com
www.zanussi.com
63
136911712-A-172013
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising