Zanussi | ZTEB171 | User manual | ZANUSSI ZTEB171 Brugermanual

DA
FI
NO
SV
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Tørretumbler
Kuivausrumpu
Tørketrommel
Torktumlare
ZTEB171
2
18
34
49
Indhold
Vigtige oplysninger om sikkerhed _ _ _ _ _ _
Miljø _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Beskrivelse af maskinen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Før ibrugtagning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programtabel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sortering og forberedelse af tøjet _ _ _ _ _ _
Daglig brug _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
5
6
6
8
8
Rengøring og vedligeholdelse _ _ _ _ _ _ _
Når der opstår fejl ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Maskinindstillinger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opstilling _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Service _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10
12
13
15
15
17
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Vigtige oplysninger om sikkerhed
Vigtigt Læs denne brugsanvisning
igennem (inkl. tips og advarsler), før
produktet installeres og tages i brug. Det
forebygger ulykker og sikrer, at maskinen
bruges korrekt. For at undgå unødvendige
fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle
der bruger produktet er fuldstændigt
fortrolige med dets drift og
sikkerhedsfunktioner. Gem denne
vejledning og sørg for, at den følger med
produktet, hvis det bliver flyttet eller solgt,
så alle der bruger produktet er fortrolige
med dets betjening og sikkerhed.
Generelt om sikkerhed
• Det er farligt at ændre produktets specifikationer eller på nogen måde forsøge at ombygge det.
• Maskinen er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn), der har fysiske eller
sansemæssige handicaps, eller som mangler
den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed,
først har instrueret dem eller har kontrolleret,
at de kan betjene den korrekt.
• Sørg for, at små kæledyr ikke kan komme til at
kravle ind i tromlen. For at undgå dette skal
tromlen kontrolleres inden brug.
• Genstande som mønter, sikkerhedsnåle, søm,
skruer, sten eller andre ting af hårde, skarpe
materialer kan give alvorlige skader og må
derfor ikke komme i maskinen.
• For at undgå brandfare ved for kraftig tørring
må maskinen ikke bruges til at tørre følgende
2
•
•
•
•
•
•
•
•
ting: Puder, vattæpper og lignende (da de
ophober varme).
Genstande som skumgummi (latexskum), badehætter, vandtætte stoffer, ting med gummibagside og tøj/puder med indlæg af skumgummi må ikke tørres i tørretumbleren.
Tag altid stikket ud af kontakten efter brug, og
inden rengøring og vedligeholdelse.
Forsøg aldrig selv at reparere maskinen. En
reparation udført af en ikke-sagkyndig kan
medføre personskade eller alvorlige funktionsfejl. Kontakt Electrolux Service A/S. Forlang altid originale reservedele.
Genstande, der er snavset af stoffer som stegeolie, acetone, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes
i meget varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel,
inden de tørres i tørretumbler.
Eksplosionsfare: Ting, der har været i kontakt med brandfarlige opløsningsmidler (benzin, metylalkohol, tekstilrensemiddel og lignende), må aldrig tørres i tørretumbler. Disse
stoffer er flygtige og kan derfor forårsage en
eksplosion. Kun ting vasket i vand må tørres i
tumbleren.
Brandfare: Ting, der er plettede eller gennemblødte af plante- eller stegeolie, er brandfarlige og må ikke lægges i tørretumbleren.
Hvis tøjet er vasket med pletfjerner, skal skylleprogrammet køres en ekstra gang, inden tøjet lægges i tørretumbleren.
Sørg altid for at se efter, at der ikke er glemt
gaslightere eller tændstikker i lommerne på
det tøj, der skal lægges i tørretumbleren
www.zanussi.com
Advarsel Stop aldrig et tørreprogram,
før det er slut, med mindre alt tøjet
hurtigt tages ud og bredes ud, så varmen
bliver spredt. Brandfare!
• Risiko for elektrisk stød! Rengør ikke maskinen ved at oversprøjte den med vand.
Installation
• Maskinen er tung. Vær forsigtig, når den flyttes.
• Når maskinen pakkes ud, skal man kontrollere, om den er ubeskadiget. I tvivlstilfælde: Lad
være med at bruge maskinen, og kontakt
Electrolux Kundeservice.
• Al emballagen skal fjernes, før den tages i
brug. I modsat fald kan der ske alvorlig skade
på maskinen og ting i nærheden af maskinen.
Se det pågældende afsnit i brugsanvisningen.
• Sidste trin i et tørreprogram er altid uden varme (afkølingsfase) for at sikre, at tøjet efterlades med en temperatur, der sikrer, at tingene
ikke kan tage skade.
• Eventuelt elarbejde i forbindelse med installationen skal udføres af en autoriseret installatør eller en anden sagkyndig.
• Pas på, at maskinen ikke står på netledningen.
• Hvis maskinen står på et gulv med fast tæppe, skal fødderne justeres, så luften kan cirkulere frit under maskinen.
• Når maskinen er installeret, skal det kontrolleres, at den ikke står på ledningen eller klemmer den.
• Hvis tørretumbleren stilles oven på en vaskemaskine (vaskesøjle), skal der altid bruges et
sammenbygningssæt (fås på bestilling).
Anvendelse
• Maskinen er beregnet til husholdningsbrug.
Den må ikke bruges til andre formål end det,
den er beregnet til.
• Tør kun stoffer, der er beregnet til tørring i
tørretumbler. Følg angivelserne på tøjets vaskemærke.
• Tør ikke uvaskede ting i tørretumbleren.
• Maskinen må ikke overfyldes. Se det pågældende afsnit i brugsanvisningen.
• Der må ikke lægges drivvådt tøj i tørretumbleren.
• Tøj, der har været i kontakt med flygtige mineralske olieprodukter (benzin og lignende), må
ikke tørres i tumbler. Hvis der bruges flygtige
rensemidler, skal det sikres, at rensemidlet er
fjernet fra tøjet, inden det lægges i maskinen.
• Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud
af stikkontakten; Tag altid fat i selve stikket.
• Brug aldrig tørretumbleren, hvis netledning,
betjeningspanel, topplade eller sokkel er beskadiget, så der er fri adgang til tørretumblerens indvendige dele.
• Skyllemiddel og lignende skal anvendes som
beskrevet på produkternes emballage.
• Pas på - varm overflade : Rør ikke ved lugens lampedæksel, når lampen er tændt (kun
tørretumblere med indvendig belysning).
Børns sikkerhed
• Denne maskine er ikke beregnet til at blive
brugt af mindre børn eller svagelige personer
uden opsyn.
• Børn skal være under opsyn, så de ikke kan
lege med apparatet.
• Emballagen (f.eks. plastfilm, polystyren) kan
være farlig for børn - fare for kvælning! Opbevar materialet utilgængeligt for børn.
• Opbevar alle opvaskemidler et sikkert sted og
utilgængeligt for børn.
• Sørg for, at børn eller husdyr ikke kravler ind i
tromlen.
Miljø
Symbolet på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
www.zanussi.com
overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for
at dette produkt bliver bortskaffet på den rette
3
måde, hjælper du med til at forebygge
eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne forårsages
af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt
det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller
den forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
Det kasserede apparat
Advarsel
Tag stikket ud af kontakten, når maskinen skal
kasseres. Klip kabel og stik af og smid dem ud.
Ødelæg låsetungen i maskinens luge. Så risikerer børn ikke at smække sig inde i maskinen og
komme i livsfare under leg.
Emballage
Emballagematerialet er miljøvenligt og kan genanvendes. Plastdelene er mærket, f.eks. >PE<,
>PS< osv. Aflever emballagens dele i den rigtige container på kommunens genbrugsstation.
4
Miljøtips
• I tørretumbleren bliver tøjet luftigt og blødt.
Derfor er der ikke behov for skyllemidler ved
vask.
• Sådan bruges tumbleren så økonomisk som
muligt:
– Sørg for, at der altid er fri lufttilførsel til ventilationsspalterne i maskinens sokkel;
– ilæg de tøjmængder, der er angivet under
programoversigten;
– sørg for god lufttilførsel i det lokale, hvor
maskinen står;
– rens mikrofilteret og finfilteret efter hvert
tørreprogram;
– centrifuger tøjet godt inden tørring.
Energiforbruget afhænger af omdrejningstallet under centrifugeringen. Jo højere omdrejningstal - jo lavere energiforbrug.
www.zanussi.com
Beskrivelse af maskinen
Beskrivelse af tørretumbleren
1
2
9
3
8
4
7
6
5
1 Betjeningspanel
2 Fnugfiltre
6 Luge til varmeveksler
7 Vandtank
3 Luge
4 Ventilationsrist
8 Varmeveksler
9 Typeplade
5 Justérbare ben
5
1
www.zanussi.com
2
4
3
5
–
Tørretrin lampe
–
Anticrease/End lampe
Start/Pause -knap
–
Kondensator lampe
Udskudt start
4 Knappen
5 Kontrollampe
– Lamper for udskudt start
–
Filter lampe
–
Beholder lampe
1 Programknap og
2 Funktionsknapper
3
OFF-knap (SLUK)
Før ibrugtagning
Der kan være belægninger fra fremstillingsprocessen i maskinen. Tør derfor tromlen af med en
fugtig klud, eller kør et kort tørreprogram (ca. 30
min.) med fugtige klude i maskinen.
Tilvalgsfunktioner/valgmuligheder
Bomuld
Ekstra
7 kg
Sart ,
Lang antikrølfase ,
Alarm ,
Udskudt start
Gennemtørring af tykke eller flerlagede stoffer, f.eks. frottéstof, badekåber.
Bomuld
STRONG
DRY
7 kg
Sart ,
Lang antikrølfase ,
Alarm ,
Udskudt start
Gennemtørring af tykke eller flerlagede stoffer, f.eks. frottéstof, badekåber.
Bomuld
Skabstørt 1)
7 kg
Sart ,
Lang antikrølfase ,
Alarm ,
Udskudt start
Gennemtørring af stoffer med ensartet tykkelse, f.eks. frottéstof, strik,
håndklæder.
7 kg
Sart ,
Lang antikrølfase ,
Alarm ,
Udskudt start
Til tynde tekstiler, der skal stryges,
som f.eks. strikkede ting, bomuldsskjorter.
Bomuld
Strygetørt 1)
7 kg
Sart ,
Lang antikrølfase ,
Alarm ,
Udskudt start
Til tynde stoffer, der skal stryges
bagefter, f.eks. strik, bomuldsskjorter.
Syntetisk
Ekstra
3 kg
Sart ,
Lang antikrølfase ,
Alarm ,
Udskudt start
Gennemtørring af tykke eller flerlagede stoffer, f.eks. sweatere, sengelinned, duge.
Programmer
Bomuld
Lettørt 1)
6
Anvendelse/funktioner
Vaskemærkat
Maks. tøjmængde (tør vægt)
Programtabel
2)
www.zanussi.com
Anvendelse/funktioner
3 kg
Sart ,
Lang antikrølfase ,
Alarm ,
Udskudt start
Til tynde stoffer, der ikke skal stryges, for eksempel strygefri skjorter,
duge, tøj til babyer, sokker, undertøj
med stivere eller bøjler.
3 kg
Sart ,
Lang antikrølfase ,
Alarm ,
Udskudt start
Til tynde stoffer, der skal stryges
bagefter, f.eks. strik, bomuldsskjorter.
1 kg
Sart ,
Lang antikrølfase ,
Alarm ,
Udskudt start
Til eftertørring af enkelte tøjstykker,
eller til portioner under 1 kg.
3 kg
Sart ,
Lang antikrølfase ,
Alarm ,
Udskudt start
Til tørring af bomuld og syntetiske
stoffer ved lav temperatur.
Børnetøj
2 kg
Sart ,
Lang antikrølfase ,
Alarm ,
Udskudt start
Baby-programmet er et specialprogram til tørring af små emner og
strikbluser, så de er lige til at tage
på.
Jeans
7 kg
Sart ,
Lang antikrølfase ,
Alarm ,
Udskudt start
Til fritidstøj, f.eks. jeans, sweatshirts
og lignende med forskellig stoftykkelse (f.eks. i manchetter og sømme).
Syntetisk
Skabstørt 1)
Syntetisk
Strygetørt
30'
60'
Mix
Afkøling
7 kg
Alarm
Vaskemærkat
Maks. tøjmængde (tør vægt)
Tilvalgsfunktioner/valgmuligheder
Programmer
2)
2)
Et 10 minutter langt specialprogram,
der genopfrisker eller forsigtigt renser tøjet ved hjælp af sæt til kemisk
rensning, der kan købes i forretningerne. (Brug kun produkter, som ifølge producenten er egnede til tørretumbler. Overhold altid producentens brugsanvisning.)
1) Iht. IEC61121
2) tilvælg
Sart funktionen
www.zanussi.com
7
Sortering og forberedelse af tøjet
Sortering af tøjet
• Sortér efter stoftype:
– Bomuld/hør til programmer i programgruppen Bomuld .
– Blandede fibre og syntetiske stoffer til programmer i programgruppen Syntetisk .
• Sortering efter vaskemærke: Vaskemærkerne
betyder:
• Vend vrangen ud på tolaget stof (for eksempel skal bomuldslaget på bomuldsforede anorakker vende yderst). Tøjet vil herefter tørre
bedre.
Vigtigt Fyld ikke for meget i maskinen.
Overhold maks. tøjmængde.
Tøjets vægt
Tøjets art
Kan principielt tørres i tørretumbler
Vægt
Badekåbe
1200 g
Tørring ved normal temperatur
Serviet
100 g
Tørring ved lav temperatur
Dynebetræk
700 g
Må ikke tørres i tørretumbler
Lagen
500 g
Pudebetræk
200 g
Dug
250 g
Frottehåndklæde
200 g
Viskestykke
100 g
Natkjole
200 g
Dametrusser
100 g
Herrearbejdsskjorte
600 g
Herrearbejdsskjorte
200 g
Herrepyjamas
500 g
Bluse
100 g
Herreunderbukser
100 g
Vigtigt Anbring ikke vådt tøj i tørretumbleren,
hvis vaskemærket ikke udtrykkeligt angiver, at
det er egnet til tørring i tørretumbler.
Denne maskine kan anvendes til alt vådt tøj, der
er mærket som egnet til tørring i tørretumbler.
• Tør ikke nyt, kulørt tøj sammen med lyst tøj.
Tekstilfarver kan smitte af.
• Tør ikke bomuldsjersey og strik med programmet Ekstra . Tøjet kan krybe!
Forberedelse af tøj
• Undgå at tøjet bliver filtret: Luk lynlåse, knap
dynebetræk, og bind alle bånd (for eksempel
på forklæder).
• Tøm lommerne. Fjern metaldele (sikkerhedsnåle, clips o.lign.).
Daglig brug
Tænd for apparatet
Drej programvælgeren til et program. Apparatet
er tændt.
8
www.zanussi.com
Åbning af lugen og
ilægning af tøj
1. Åbn lugen.
2. Læg tøjet i (men
pres det ikke ind i
maskinen).
Valg af program
Drej programvælgeren til det ønskede
program. Lampen
START/PAUZE begynder at blinke.
Bemærk Pas
på, at tøjet ikke
kommer i klemme
mellem lugen og pakningen.
3.
Luk lugen, så den
låses. Der lyder
et klik fra låsen.
Udskudt start
4
1
2
Med knappen
Udskudt start kan
programmets start udskydes med 3, 6
eller 9 timer.
1.
Vælg programmet og de ønskede tilvalgsfunktioner.
2.
Tryk én eller flere gange på knappen
Udskudt start (lamperne viser den valgte
udsættelse).
Nedtællingen startes ved at trykke på knapStart/Pause . Lamperne 9h 6h 3h
pen
skifter hver tredje time, til nedtællingen er
forbi, og programmet skal starte.
3
Valg af ekstrafunktioner (tilvalg)
Du kan vælge mellem ekstrafunktionerne:
Sart
knap 1 Lang antikrølfase
knap 2 Alarm
knap 3 Udskudt start
knap 4 FINVASK
Når der trykkes på denne knap, sker tørringen
ved lavere temperatur - bruges til sarte ting. Den
tilhørende kontrollampe tændes. Dette tilvalg
kan også bruges til tidsstyret tørring.
LANG ANTIKRØLFASE
Ved lang antikrølfase forlænges antikrølfasen
(30 min) sidst i programmet med yderligere 60
minutter. I denne fase drejer tromlen med mellemrum. Det holder tøjet løst og forebygger krøl.
Fasen varer i alt i 90 minutter. Tøjet kan tages
ud når som helst under antikrølfasen.
Lang antikrølfaNår funktionen er aktiv, lyser
se -lampen.
www.zanussi.com
Alarm
Når tørrecyklen er afsluttet, lyder der et akustisk
,
signal. Når der trykkes på knappen Alarm
bliver lyden slået fra i disse tilfælde:
• når der vælges program
• når der trykkes på knapperne
• når programvælgeren drejes til en anden position under programafviklingen, eller hvis du
trykker på en funktionsknap under afviklingen
af programmet
• ved afslutningen af programmet.
Den tilhørende lampe tændes.
3.
Start af programmet
Start/Pause for at starte
Tryk på knappen
tørretumbleren, når der er valgt program og programtilvalg. Den tilhørende lampe holder op
med at blinke. Hvis programvælgeren drejes til
et andet program, mens maskinen er i gang, lyder signalet, og kontrollamperne for programtrin
blinker. Tromlen drejer skiftevis i begge retninger under tørringen.
Alle tørreprogrammer slutter med en afkølingsfase på 10 minutter. Efter denne fase kan tøjet
tages ud.
Hvis tørretumblerens luge eller den lille luge for
neden åbnes, mens programmet kører, skal der
trykkes på denne knap igen, efter at lugen er
lukket for at genstarte programmet på det trin,
hvor det blev afbrudt Der skal også trykkes på
denne knap efter en strømafbrydelse, eller hvis
vandtanken er blevet tømt og sat i igen midt i et
Vandtank lyste.
program, fordi kontrollampen
9
I begge tilfælde blinker lampen i knappen
Start/Pause for at minde om, at der skal trykkes
på startknappen igen.
Kontrollamper
Disse lamper angiver følgende funktioner:
•
Tørring-lampe: Lampen angiver, at tørretumbleren er i gang med et tørreprogram.
•
Program slut-lampe: Denne lampe tændes, når afkølingsfasen er slut, under antikrølfasen, og når programmet er slut.
•
Vandtank-lampe: Lampen angiver, at tørretumbleren er i gang med et tørreprogram.
Lampen tænder sidst i programmet for at
minde om, at vandtanken skal tømmes Hvis
dette lys tænder i løbet af et program, betyder
det, at vandtanken er fuld. Summeren lyder,
programmet standser, og lampen i Start/Pause -knappen blinker. Dette lys tænder også,
hvis vandtanken ikke er sat korrekt i.
•
Filter-lampe: Denne lampe lyser ved programslut for at minde om, at filtrene skal renses.
•
Kondensator-lampe: Tænder for hver
80. cyklus for at minde om, at kondensatoren
skal rengøres.
Ændring af program
Hvis et program skal ændres, efter at det er
startet, sættes programvælgeren først på
OFF (sluk). Programmet annulleres.
Programmet kan ikke ændres direkte, når
først det er startet. Hvis der alligevel bliver
gjort forsøg på at ændre program med programvælgeren, eller hvis der trykkes på en funktionsAlarm 1)) begynder
knap (undtagen knappen
lampen på knappen
Start/Pause midlertidigt
at blinke rødt. Det påvirker dog ikke tørreprogrammet (beskyttelse af vasketøj).
Ved programslut
Hvis vasketøjet ikke tages ud, når programmet
er slut, starter tørretumleren en antikrølfase (varighed: højst 30 minutter).
Hvis vasketøjet ikke tages ud, standser tørretumbleren automatisk, når antikrølfasen er slut.
Programslut, og
Vandtank forbliTænder
ver tændt, og summeren udsendes i 2 minutter.
for at slukke for
Drej programvælgeren til
maskinen. Fjern tøjet fra tromlen, og sørg for, at
den er helt tømt.
Hvis der ikke skal vaskes yderligere, skal der
lukkes for vandhanen. Lad lugen stå åben for at
forhindre dannelse af mug og ubehagelig lugt.
Hvis lugen åbnes og lukkes, før programvælgeren drejes til
, lyser lamperne ud
for alle de trin, som programmet består af.
Efter hver brug
• Rens filtrene.
• Tøm vandtanken.
Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring af fnugfiltrene
For at sikre at tørretumbleren virker perfekt, skal
fnugfiltrene i lugen og foran tromlen i kabinetkanten rengøres efter hvert tørreprogram.
Bemærk Vigtigt. Start aldrig
tørretumbleren uden korrekt isat fnugfilter
eller med defekt eller tilstoppet filter.
1) Kun tørretumblere med alarm-knap (summer)
10
www.zanussi.com
1. Åbn lugen
2. Efter et stykke tid
dannes der en belægning på filtrene, der
stammer fra sæberester i tøjet. Når dette
sker, skal filtrene renses med en børste og
varmt vand. Fjern filteret fra lugen ved at
trække det ud.
3. Rens med en fugtig
hånd mikrofilteret, der
er indbygget i nederste del af lugeåbningen.
4. Fjern fnuggene på
fnugfilteret, helst med
en fugtig hånd.
Udskift filteret.
Rens varmeveksleren
Rengør kondensatoren, når lampen
Kondensator lyser.
Kondensatoren befinder sig i den nederste del
af skabet bag en lille luge.
1. Åbn lugen ved at
2. Drej de to røde
skubbe låsen som vist tapper nedad.
på figuren. I løbet af
tørreprogrammet, eller
når det er ved at slutte, er det normalt, at
der er vand på overfladen af kondensatoren.
3. Træk kondensatorenheden ud ved at
holde i håndtaget.
4. Rengør den med
en børste, og rens
den eventuelt under
rindende vand. Rens
den også udvendigt,
og fjern alle fnug. Gør
rent rundt om kondensatoren og på indersiden af den lille
luge med en fugtig
klud.
Vigtigt Brug ikke spidse genstande eller redskaber til at rense mellemrummene mellem pladerne, da dette kan beskadige kondensatoren
og gøre den utæt. Sæt kondensatoren på plads,
drej de røde tapper opad, og luk lugen.
Vigtigt Brug ikke apparatet, hvis kondensatoren
ikke sidder på plads.
www.zanussi.com
11
Tømning af vandtank
Det vand, der trækkes ud af vasketøjet, kondenseres inde i tørretumbleren og samles i en vandtank. Tanken skal tømmes efter hvert program,
så tørretumleren kan fungere effektivt næste
Beholder
gang den bruges. Kontrollampen
minder om, når dette skal gøres.
Rengøring af tromle
Bemærk Brug ikke skuremiddel,
skuresvampe eller stålsvampe til rengøring
af tromlen.
Kalken i vandet eller vaskemidler kan danne
en næsten usynlig belægning på tromlens
inderside. Det gør, at følerne ikke registrerer tørhedsgraden korrekt. Tøjet er fugtigere end forventet, når det tages ud af maskinen.
Rengør tromlens inderside og tromlebladene
med et almindeligt rengøringsmiddel til husholdningsbrug (f.eks. eddikebaseret rengøringsmiddel).
Rengør betjeningspanel og kabinet
1. Åbn åbningen nederst på tumleren
2. Vend den gule tap
opad
3. Tag tanken ud
4. Åbn det lille låg, og
tøm tanken for vand
5. Luk låget igen, og
sæt tanken rigtigt i
6. Tryk den ind, indtil
den klikker på plads,
og drej den gule tap
nedad for at låse den
fast
7. Luk den lille luge,
og start programmet
igen med et tryk på
Start/
knappen
Pause .
Bemærk Brug ikke møbelrens eller
skrappe rengøringsmidler til at rengøre
maskinen.
Betjeningspanel og kabinet aftørres med en fugtig klud.
Når der opstår fejl ...
Find selv fejlen
Problem
Tørretumbleren virker ikke.
Mulig årsag
Afhjælpning
Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller en sikring virker ikke korrekt.
Sæt stikket i stikkontakten. Kontrollér
sikringerne i husholdningens sikringsboks.
Lugen er åben.
Luk lugen.
Er der trykket på knappen
Pause ?
12
Start/
Tryk igen på knappen
se .
Start/Pau-
www.zanussi.com
Der er valgt forkert program.
Vælg et andet program, næste gang
der tørres (se afsnittet "Programoversigt").
Finfilter og mikrofilter er tilstoppede.
Rens finfilter og mikrofilter.
Fin- og grovfiltre er tilstoppet.
Rens fin- og grovfiltre.
Varmeveksleren er tilstoppet med
fnug.
Rens varmeveksleren.
Maskinen er overfyldt.
Overhold de anbefalede mængder
vasketøj.
Ventilationsristene i soklen er tildækket.
Sørg for, at ventilationsristene i soklen ikke er tildækket.
Aflejringer på indersiden af tromlen
eller dens ribber.
Rengør tromlen indvendigt, og rens
dens ribber.
Ledningsevnen for vandet på brugsstedet passer ikke til maskinens
standardindstilling.
Genprogrammér standardindstillingerne for tørregrad (se afsnittet 'Maskinindstillinger').
Der sker ingenting, når der
trykkes på en knap.
Beskyttelse af vasketøj. Når programmet er startet, kan der ikke ændres ved denne indstilling.
Drej programvælgeren hen på
OFF. Indstil programmet forfra.
Programmet er ikke aktivt,
Beholder lyser.
Beholderen med kondensvand er
fuld.
Tøm beholderen til kondensvand, og
start programmet med knappen
Start/Pause .
Tørreprogrammet ender kort
efter, at det er startet.
Anticrease/End lyser.
Ikke nok vasketøj i tumbleren, eller
tøjet er for tørt til det valgte program.
Vælg et tidsstyret program eller højere tørhedsgrad (f.eks.
i stedet
for Ekstra )
Skabstørt
Tørreprogrammet varer usædvanligt længe. Bemærk: Efter
op til 5 timer slutter tørreprogrammet automatisk (se 'Tørreprogram slut').
Fnugfilteret er tilstoppet.
Rens fnugfilteret.
Fin- og grovfiltre er tilstoppet.
Rens fin- og grovfiltre.
For stor fyldning.
Reducer fyldningen.
Tøjet er ikke centrifugeret nok.
Tøjet skal være centrifugeret tilstrækkeligt.
Usædvanlig høj temperatur i rummet.
For at undgå overbelastning er kompressoren midlertidigt slået fra.
Automatisk proces, der er ikke noget
i vejen med maskinen. Sænk rumtemperaturen, hvis muligt.
Stoffernes farveægthed.
Kontrollér stoffernes farveægthed.
Stoffer må kun behandles sammen,
hvis de har nogenlunde samme farve.
Tørringen er utilfredsstillende.
Misfarvning
Maskinindstillinger
Indstilling
www.zanussi.com
Fremgangsmåde
13
Alarm permanent slået
fra
1.
2.
3.
Vandets hårdhedsgrad
Vand indeholder forskellige
mængder kalk og mineralsalte.
Indholdet svinger meget fra sted
til sted, men påvirker vandets
ledningsevne.
Hvis vandets ledningsevne afviger fra den, der er forudsat ved
indstilling fra fabrikken, kan det
påvirke restfugtigheden i tøjet,
når programmet er slut. Det er
muligt at indstille følerens følsomhed efter vandets ledningsevne.
14
1.
2.
Drej programvælgeren hen på et program.
Sart og
Tryk samtidig på knapperne
hold dem nede i ca. 5 sekunder.
Som standard er summeren altid slået fra.
Lang antikrølfase , og
Drej programvælgeren hen på et program.
Tryk samtidig på knapperne
Lang antikrølfase og
Start/
Pause , og hold dem nede i ca. 5 sekunder. Lamperne viser den aktuelle indstilling:
–
Beholder - lav ledningsevne <300 micro S/cm
–
Filter - middel ledningsevne 300-600 micro S/cm
–
Kondensator - høj ledningsevne >600 micro S/cm
3.
Tryk en eller flere gange på knappen
de niveau er indstillet.
4.
Gem indstillingen ved at trykke samtidig på knapperne
krølfase og
Start/Pause , eller sæt knappen på
Start/Pause , til det ønskeLang antiOFF
www.zanussi.com
Tekniske data
Mål (mm)
Bredde / Højde / Dybde
850 x 600 x 580 mm
Maks. dybde
(med åben apparatluge)
1090 mm
Maks. bredde
(med åben apparatluge)
950 mm
Tilslutning, el
Spænding
230 V
Frekvens
50 Hz
Sikring
10 A
Tilsluttet effekt i alt
2350 W
Tromlens rumfang
108 l
Apparatets vægt
43,5 kg
Vasketøj: maks. vægt
7 kg
Type af anvendelse
Omgivelsestemperatur
Energiforbrug 1)
Husholdning
Min.
5 °C
Maks.
35 °C
kWh/cyklus
4,70 kWh
Årligt energiforbrug2)
552 kWh
Energiklasse
Strømforbrug
C
Tændt-tilstand
0W
Slukket-tilstand
0W
1) Med reference til EN 61121. 7 kg bomuld og en centrifugeringshastighed på 1000 o/m.
2) Energiforbrug pr. år i kWh, baseret på 160 tørrecyklusser i standardprogrammet for bomuld, helt og halvt fyldt
op, og forbruget i sparefunktionerne. Aktuelt energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvordan apparatet bruges
(FORORDNING (EU) nr. 392/2012).
Opstilling
Vigtigt Maskinen skal stå lodret, når den flyttes/
transporteres.
Anbringelse af apparatet
• For bekvemmelighedens skyld anbefales det
at anbringe tørretumbleren i nærheden af vaskemaskinen.
• Tørretumbleren skal opstilles et rent sted,
hvor der ikke hober sig snavs op.
• Luften skal kunne cirkulere frit hele vejen omkring apparatet. Den forreste ventilationsrist
og luftindtaget bag på maskinen må ikke blokeres.
www.zanussi.com
• For at holde støj og vibrationer på et minimum, når tørretumbleren er i brug, skal den
placeres på en fast, plan overflade.
• Når først tørretumbleren står i den endelige
position, kontrolleres det, at den er i vater.
Hvis ikke: Skru benene op og ned, til maskinen er i vater.
• Maskinens ben må aldrig fjernes. Afstanden
mellem maskinens bund og gulvet må ikke
formindskes af f.eks. et langluvet tæppe, træeller pladestykker eller lignende. Det kan
medføre, at der ophobes varme, der kan påvirke apparatets funktion.
15
Vigtigt
• Den varme luft, som tørretumbleren producerer, kan nå op på temperaturer omkring 60°C.
Apparatet må derfor ikke installeres på et
gulv, der ikke kan tåle høje temperaturer.
• Når tørretumbleren bruges, må temperaturen i
rummet ikke være under +5°C eller over
+35°C, da dette kan påvirke tumblerens funktion.
• Hvis apparatet skal flyttes, skal det transporteres i lodret stilling.
• Apparatet må ikke installeres bag en dør, der
kan låses, en skydedør eller en dør med
hængsel i den modsatte side af apparatet, på
en sådan måde, at tørretumblerens luge ikke
kan åbnes helt.
Fjernelse af transportemballage og sikringer
Bemærk Inden ibrugtagning skal al
transportemballage og -sikringer fjernes.
Elektrisk tilslutning
Kontroller angivelserne vedr. netspænding,
strømtype og sikringer på typepladen. Typepladen sidder tæt ved lugeåbningen (se kapitlet
"Beskrivelse af maskinen").
Advarsel Ved manglende overholdelse af
ovennævnte forholdsregler fralægger
producenten sig ethvert ansvar for skader på
personer eller ting.
Hvis netledningen skal udskiftes, skal dette
udføres af Electrolux Service A/S.
Advarsel Der skal være adgang til
netledningen, efter at maskinen er
installeret.
Vending af dør
Lugen kan vendes for at gøre det lettere at lægge tøj i og tømme maskinen.
Advarsel Lugen må kun vendes af en
autoriseret servicemontør.
Kontakt Electrolux Service A/S. Derefter vil teknikeren vende lugen på din regning.
Specielt tilbehør
• sammenbygningssæt
Bestilles hos Electrolux Service A/S eller
hos forhandleren
1. Åbn lugen
2. Træk klæbestrimlerne af, der sidder
øverst på tromlen indvendigt i maskinen.
Disse sammenbygningssæt kan bruges til at
kombinere tørretumbleren med en vaskemaskine (60 cm bred, med frontbetjening) til en
pladsbesparende vaskesøjle. Den automatiske vaskemaskine står nederst, og tørretumbleren øverst.
Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med
sættet.
• afløbssæt
Bestilles hos Electrolux Service A/S eller
hos forhandleren
3. Fjern slangefolie og flamingofyld fra maskinen.
16
Installationssæt til direkte afløb for kondensvand til vask, vandlås, gulvafløb og lignende.
Derefter skal vandbeholderen ikke længere
tømmes, men den skal alligevel blive på sin
plads i maskinen.
Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med
sættet.
www.zanussi.com
• sokkelskuffe
Bestilles hos Electrolux Service A/S eller
hos forhandleren
Bruges til at placere tørretumbleren i den
mest praktiske højde og skaffe ekstra opbevaringsplads (f.eks. til vasketøj).
Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med
sættet.
Service
I tilfælde af teknisk fejl: Undersøg først, om du
selv kan løse problemet med hjælp fra betjeningsvejledningen – se under Når der opstår
fejl.
Kontakt Electrolux Service A/S eller en af vores
servicepartnere, hvis du ikke kan afhjælpe problemet selv.
For at kunne hjælpe dig hurtigt, skal de have følgende oplysninger:
– Modelbeskrivelse
– Produktnummer (PNC)
– Serienummer (S No. står på typepladen, der
sidder på maskinen - se afsnittet Produktbeskrivelse for at finde den)
www.zanussi.com
– Fejltype
– Eventuelle fejlmeddelelser, der vises i displayet.
Det er en god idé at skrive oplysningerne her, så
de er lige ved hånden, hvis der bliver brug for
dem:
Modelbeskrivelse:
........................................
PNC:
........................................
S No:
........................................
17
Sisällys
Turvallisuusohjeet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ympäristönsuojelu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Laitteen kuvaus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ennen käyttöönottoa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ohjelmataulukko _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pyykin lajittelu ja valmistelu _ _ _ _ _ _ _ _ _
Päivittäinen käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18
20
21
22
22
24
25
Puhdistus ja kunnossapito _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttöhäiriöt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Koneen asetukset _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniset tiedot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Asennus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Huolto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
27
29
30
30
31
32
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuusohjeet
Tärkeää Lue tämä käyttöohje ja sen
sisältämät neuvot sekä varoitukset
huolellisesti ennen laitteen asentamista ja
ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää
laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla.
Turhien virheiden ja onnettomuuksien
välttämiseksi on tärkeää, että kaikki
laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti
sen toimintaan ja
turvallisuusominaisuuksiin. Säilytä
käyttöohje ja varmista, että se kulkee aina
laitteen mukana esimerkiksi asunnon
vaihdon yhteydessä tai luovutetaan
mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin
kaikilla laitteen käyttäjillä on
asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä
varten.
Yleinen turvallisuus
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on kielletty turvallisuussyistä.
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai sensorisesti rajoitteisten tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden (ei
myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja
opasta heitä laitteen käytössä.
• Varmista, että kotieläimet eivät pääse kiipeämään kuivausrumpuun. Tarkista rumpu ennen
kuin aloitat koneen käytön.
• Kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit, kivet tai
muut kovat ja terävät esineet voivat aiheuttaa
vakavia vahinkoja eikä niitä sen vuoksi saa
joutua koneen sisälle.
18
• Tulipalon vaaran välttämiseksi kuivausrummussa ei saa kuivata seuraavanlaisia tekstiilejä: tyynyjä, peittoja tai vastaavanlaisia tekstiilejä (koska ne keräävät lämpöä).
• Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahtokumista valmistettuja tuotteita (lateksivaahto),
suihkumyssyjä, vettähylkiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahtokumilla
täytettyjä tyynyjä.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen
sekä ennen kuin aloitat puhdistus- tai huoltotöiden suorittamisen.
• Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta
omatoimisesti. Epäpätevän henkilön tekemä
korjaus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisten varaosien käyttöä.
• Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, bensiiniä, kerosiinia, tahranpoistoainetta, tärpättiä,
vahoja ja vahanpoistoaineita, on pestävä kuumassa vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivausrummussa.
• Räjähdysvaara: Kuivausrummussa ei saa
kuivata vaatteita tai tekstiilejä, jotka on käsitelty tulenaroilla puhdistus- ja liuotinaineilla (pesubensiini, alkoholi, tahranpoistoaine jne.).
Tällaiset aineet ovat haihtuvia ja voivat aiheuttaa räjähdyksen. Kuivausrummussa saa kuivata vain vedellä pestyjä vaatteita.
• Tulipalon vaara: kasvi- tai paistoöljyllä kostuneet tai tahraantuneet vaatteet aiheuttavat
tulipalon vaaran eikä niitä saa sen vuoksi kuivata kuivausrummussa.
www.zanussi.com
• Jos olet käyttänyt liuotinainetta sisältävää tahranpoistoainetta, vaate on huuhdeltava huolellisesti ennen kuivausrumpukuivausta.
• Tarkista aina, että kuivattavan vaatteen taskuihin ei ole jäänyt tulitikkuja tai kaasusytytintä.
Varoitus! Älä koskaan pysäytä kuivausta ennen kuivausjakson päättymistä, ellet heti ota pyykkiä rummusta ja
levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus haihtuu. Tulipalon vaara!
• Sähköiskun vaara! Laitetta ei saa suihkuttaa vedellä.
Asennus
• Tämä laite on painava. Sen siirtämisessä on
noudatettava varovaisuutta.
• Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä,
ettei laite ole vaurioitunut. Jos et ole varma
asiasta, älä käytä laitetta, vaan ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Kaikki pakkausmateriaali on poistettava ennen
käyttöä. Muussa tapauksessa laite voi vaurioitua vakavasti. Lue käyttöohjeen aihetta käsittelevä kohta.
• Kuivausohjelman viimeinen vaihe on jäähdytysvaihe, joka suojaa pyykkiä korkean lämpötilan aiheuttamilta vahingoilta.
• Kaikki laitteen asennuksessa tarvittavat sähkötyöt on annettava asiantuntevan sähköasentajan tehtäväksi.
• Tarkista, ettei laite ole virtajohdon päällä.
• Jos laite sijoitetaan maton päälle, säädä jalkoja siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti
laitteen alta.
• Kun laite on asennettu paikalleen, tarkista, ettei se paina tai purista virtajohtoa.
• Jos kuivausrumpu asennetaan pesukoneen
päälle, on käytettävä torniasennussarjaa (lisävaruste).
Käyttökohde
• Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön.
Laitetta ei saa käyttää muihin kuin sille tarkoitettuihin käyttökohteisiin.
www.zanussi.com
• Kuivaa laitteessa vain tekstiilejä, joille rumpukuivaus on sallittu. Noudata tekstiilien hoitoohjemerkintöjä.
• Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä
vaatteita.
• Älä täytä konetta liian täyteen. Lue käyttöohjeesta aihetta käsittelevä kohta.
• Kuivausrummussa ei saa koskaan kuivata linkoamatonta pyykkiä.
• Kuivausrummussa ei saa kuivata vaatteita, jotka ovat olleet kosketuksissa haihtuvien petrolituotteiden kanssa. Jos käytät haihtuvia puhdistusnesteitä, varmista, että neste on poistettu vaatekappaleesta ennen kuin laitat vaatteen koneeseen.
• Älä irrota verkkopistoketta johdosta vetämällä,
vaan vedä aina pistokkeesta.
• Älä koskaan käytä kuivausrumpua, jos virtajohto on vioittunut tai jos käyttöpaneeli, kansitaso tai jalusta ovat vaurioituneet siten, että
kuivausrummun sisäosat ovat esillä.
• Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä tuotteen valmistajan ohjeita.
• Varoitus - kuuma pinta : Älä koske luukun
lampun pintaan valon palaessa (koskee ainoastaan rummun sisävalolla varustettuja kuivausrumpuja).
Lasten turvallisuus
• Laite ei ole tarkoitettu pikkulasten tai taitamattomien henkilöiden käyttöön ilman valvontaa.
• Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pakkaustarvikkeet (esim. muovi, polystyreeni)
saattavat olla vaarallisia lapsille - tukehtumisvaara! Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
• Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa
poissa lasten ulottuvilta.
• Varmista, että lapset tai kotieläimet eivät pääse kiipeämään rumpuun.
19
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli , osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on
toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta
ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista
eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote
on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Käytetty laite
Varoitus!
Kun poistat laitteen lopullisesti käytöstä, irrota
sen pistoke. Katkaise virtajohto ja heitä se pois
pistokkeineen. Riko luukun lukko. Näin lapset eivät voi leikkiessään joutua loukkuun koneen sisälle ja aiheuttaa itselleen hengenvaaraa.
materiaalin tunniste, esim. >PE<, >PS<, jne.
Vie pakkausmateriaalit asianmukaiseen jätekeräykseen.
Ympäristönsuojeluneuvoja
• Rumpukuivauksessa vaatteista tulee pehmeitä
ja ilmavia. Pyykin huuhtelussa ei tämän vuoksi
tarvitse käyttää huuhteluainetta.
• Kuivausrummun käyttö on taloudellisinta, kun
noudatat seuraavia ohjeita:
– pidä jalustan ilmanvaihtoaukot aina puhtaina ja esteettöminä;
– noudata ohjelmataulukossa mainittuja täyttömääriä;
– varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä;
– puhdista mikrosiivilä ja hienosiivilä jokaisen
kuivausohjelman jälkeen;
– linkoa pyykki hyvin ennen kuivausta.
Energiansäästö riippuu pesukoneen linkousnopeudesta. Suurempi linkousnopeus
- alhaisempi energiankulutus.
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, ja
ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on merkitty
20
www.zanussi.com
Laitteen kuvaus
Laitteen kuvaus
1
2
9
3
8
4
7
6
5
1 Käyttöpaneeli
2 Nukkasihdit
6 Lämmönvaihtimen luukku
7 Vesisäiliö
3 Luukku
4 Ilmanvaihtoritilä
8 Lämmönvaihdin
9 Arvokilpi
5 Säädettävät jalat
5
1
www.zanussi.com
2
4
3
21
-virtakytkin
1 Ohjelmanvalitsin ja
2 Toimintopainikkeet
KÄYNNISTÄ/TAUKO -painike
3
AJASTIN -painike
5 Toimintatilan merkkivalo
– Viiveajan merkkivalot
4
–
Kuivaus -merkkivalo
–
Rypistymisenesto/Loppu -merkkivalo
–
Kondensaattori -merkkivalo
–
Sihdit -merkkivalo
–
Vesisäiliö -merkkivalo
Ennen käyttöönottoa
Poista koneeseen valmistuksen aikana mahdollisesti jääneet aineet pyyhkimällä rumpu kostealla
liinalla tai suorittamalla lyhyt kuivausohjelma
(noin 30 min.) laittaen koneeseen kosteita vaatteita.
PUUVILLA
ERITTÄIN KUI-
Lisätoiminnot
Käyttö/ominaisuudet
7 kg
HELLÄVARAINEN ,
PITKÄ RYPISTYMISENESTO ,
ÄÄNIMERKKI ,
AJASTIN
Paksujen tai monikerroksisten tekstiilien perusteellinen kuivaus, esimerkiksi froteepyyhkeet, kylpytakit.
7 kg
HELLÄVARAINEN ,
PITKÄ RYPISTYMISENESTO ,
ÄÄNIMERKKI ,
AJASTIN
Paksujen tai monikerroksisten tekstiilien perusteellinen kuivaus, esimerkiksi froteepyyhkeet, kylpytakit.
7 kg
HELLÄVARAINEN ,
PITKÄ RYPISTYMISENESTO ,
ÄÄNIMERKKI ,
AJASTIN
Samanpaksuisten tekstiilien perusteellinen kuivaus, esimerkiksi froteepyyhkeet, trikoovaatteet, pyyhkeet.
7 kg
HELLÄVARAINEN ,
PITKÄ RYPISTYMISENESTO ,
ÄÄNIMERKKI ,
AJASTIN
Ohuet silitettävät tekstiilit, esimerkiksi trikoovaatteet, puuvillapaidat.
7 kg
HELLÄVARAINEN ,
PITKÄ RYPISTYMISENESTO ,
ÄÄNIMERKKI ,
AJASTIN
Ohuet silitettävät tekstiilit, esimerkiksi trikoovaatteet, puuvillapaidat.
VA
PUUVILLA
TÄYSIN KUIVA
PUUVILLA
KAAPPIKUIVA 1)
PUUVILLA
KOSTEA 1)
PUUVILLA
SILITYSKUIVA 1)
22
Hoito-ohje
Ohjelmat
Maksimitäyttö (paino kuivana)
Ohjelmataulukko
www.zanussi.com
Käyttö/ominaisuudet
3 kg
HELLÄVARAINEN ,
PITKÄ RYPISTYMISENESTO ,
ÄÄNIMERKKI ,
AJASTIN
Paksujen tai monikerroksisten tekstiilien perusteellinen kuivaus, esimerkiksi villapuserot, vuodevaatteet,
pöytäliinat.
SILIÄVÄT
KAAPPIKUIVA 1)
3 kg
HELLÄVARAINEN ,
PITKÄ RYPISTYMISENESTO ,
ÄÄNIMERKKI ,
AJASTIN
Ohuet tekstiilit, joita ei silitetä, esimerkiksi siliävät paidat, pöytäliinat,
vauvanvaatteet, sukat, valaanluiset
tai kaarituelliset korsetit ja rintaliivit.
SILIÄVÄT
SILITYSKUIVA
3 kg
HELLÄVARAINEN ,
PITKÄ RYPISTYMISENESTO ,
ÄÄNIMERKKI ,
AJASTIN
Ohuet silitettävät tekstiilit, esimerkiksi trikoovaatteet, puuvillapaidat.
1kg
HELLÄVARAINEN ,
PITKÄ RYPISTYMISENESTO ,
ÄÄNIMERKKI ,
AJASTIN
Yksittäisten vaatekappaleiden tai alle
1 kg painavan pyykin lisäkuivaus.
3 kg
HELLÄVARAINEN ,
PITKÄ RYPISTYMISENESTO ,
ÄÄNIMERKKI ,
AJASTIN
Puuvillaisten ja tekokuitukankaisten
vaatteiden kuivaus alhaisessa lämpötilassa.
BABY
2 kg
HELLÄVARAINEN ,
PITKÄ RYPISTYMISENESTO ,
ÄÄNIMERKKI ,
AJASTIN
Lapsiohjelma on erikoisohjelma, joka
sopii neulepuseroiden kuivaamiseen
käyttövalmiiksi.
FARKUT
7 kg
HELLÄVARAINEN ,
PITKÄ RYPISTYMISENESTO ,
ÄÄNIMERKKI ,
AJASTIN
Vapaa-ajanvaatteet, esim. farmarit,
college-paidat jne., joissa on eripaksuisia kohtia (esim. kaulukset, hihansuut ja saumat).
SILIÄVÄT
ERITTÄIN KUIVA
30'
60'
MIX
www.zanussi.com
Hoito-ohje
Maksimitäyttö (paino kuivana)
Lisätoiminnot
Ohjelmat
2)
2)
2)
23
JÄÄHDYTYS
7 kg
Lisätoiminnot
ÄÄNIMERKKI
Hoito-ohje
Maksimitäyttö (paino kuivana)
Ohjelmat
Käyttö/ominaisuudet
Noin 10 minuutin pituinen erikoisohjelma tekstiilien raikastamiseen ja
hellävaraiseen puhdistamiseen kaupasta saatavilla puhdistustuotteilla.
(Käytä ainoastaan tuotteita, jotka soveltuvat rumpukuivaukseen; noudata
valmistajan käyttöohjeita.)
1) Standardin IEC61121 mukaisesti
2) valitse lisätoiminto
HELLÄVARAINEN
Pyykin lajittelu ja valmistelu
Pyykin lajittelu
• Lajittele pyykki kuitutyypin mukaan:
– Puuvilla/pellava PUUVILLA -ohjelmia varten.
– Sekoitekuidut ja tekokuidut TEKOKUIDUT ohjelmia varten.
• Lajittelu hoito-ohjemerkinnän mukaan: Hoitoohjeiden selitys:
Rumpukuivaus periaatteessa mahdollinen
Normaali rumpukuivaus
Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa
Rumpukuivaus kielletty
Tärkeää Älä laita koneeseen märkää pyykkiä,
jonka hoito-ohjemerkintä ei salli rumpukuivausta.
Tässä kuivausrummussa voidaan kuivata kaikki
tekstiilit, joiden hoito-ohjemerkintä osoittaa, että
ne soveltuvat rumpukuivaukseen.
• Älä kuivaa kuivausrummussa uusia, värillisiä
vaatteita yhdessä vaaleiden tekstiilien kanssa.
Ne voivat värjätä.
24
• Älä kuivaa jersey- tai trikoovaatteita ohjelmalla
Erittäinkuiva . Ne voivat kutistua!
Pyykin valmistelu
• Vaatekappaleiden toisiinsa tarttumisen välttämiseksi: sulje vetoketjut, napitettavat tyynyliinat ja pussilakanat ja sido yhteen pitkät nauhat (esim. esiliinojen nauhat).
• Tyhjennä taskut. Poista metalliesineet (paperinpidikkeet, hakaneulat jne.).
• Käännä vuorilliset vaatteet nurin (esim. puuvillavuoriset anorakit; puuvillakerroksen on oltava päällä). Näin vaatteet kuivuvat paremmin.
Tärkeää Älä täytä konetta liian täyteen.
Huomaa enimmäistäyttömäärä.
Pyykin paino
Tekstiilien materiaali
Paino
Kylpytakki
1200 g
Lautasliina
100 g
Pussilakana
700 g
Lakana
500 g
www.zanussi.com
Tekstiilien materiaali
Paino
Tekstiilien materiaali
Paino
Tyynyliina
200 g
Miehen työpaita
600 g
Pöytäliina
250 g
Miehen työpaita
200 g
Pyyheliina
200 g
Miehen pyjama
500 g
Tabletti
100 g
Pusero
100 g
Yöpaita
200 g
Miesten alushousut
100 g
Pikkuhousut
100 g
Päivittäinen käyttö
Laitteen kytkeminen toimintaan
Käännä ohjelmanvalitsin jonkin ohjelman kohdalle. Laite on toiminnassa.
4
1
Luukun avaaminen
ja koneen täyttäminen
1. Avaa luukku.
2. Laita pyykki koneeseen (älä paina liikaa).
Huomio Tarkista, ettei vaatteita
jää luukun ja kumitiivisteen väliin.
3.
Sulje luukku kunnolla. Luukun täytyy napsahtaa
kiinni.
www.zanussi.com
Ohjelman valitseminen
Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.
KÄYNNISTÄ/TAUKO
-merkkivalo alkaa vilkkua.
2
3
Lisätoimintojen valitseminen
Voit valita seuraavat lisätoiminnot:
HELLÄVARAINEN
painike 1 PITKÄ RYPISTYMISENESTO
painike 2 ÄÄNIMERKKI
painike 3 AJASTIN
painike 4 HELLÄVARAINEN
Tällä painikkeella valitaan aroille vaatteille soveltuva kuivaus alhaisemmassa lämpötilassa. Vastaava merkkivalo syttyy. Tätä toimintoa voidaan
käyttää myös ajastetussa kuivauksessa.
PITKÄ RYPISTYMISENESTO
Pitkä rypistymisenesto -toiminto pidentää kuivauksen lopussa olevaa rypistymisenestovaihetta (30 min) lisäten siihen 60 minuuttia. Rumpu
pyörii aika ajoin rypistymiseneston aikana. Tällä
tavoin pyykit pysyvät erillään eivätkä rypisty. Vaihe kestää yhteensä 90 minuuttia. Pyykin voi ottaa pois koneesta milloin tahansa rypistymisenestovaiheen aikana.
PITKÄ RYPISKun lisätoiminto on käytössä,
TYMISENESTO -merkkivalo palaa.
25
HÄLYTYS
Kuivausohjelman lopussa kuuluu keskeytyvä ää-painikkeella voit poistaa
nimerkki. HÄLYTYS
äänimerkin käytöstä seuraavissa tilanteissa:
• ohjelmaa valittaessa
• painikkeita painettaessa
• kun ohjelmanvalitsin käännetään toiseen
asentoon ohjelman aikana tai painettaessa lisätoimintojen painiketta ohjelman aikana
• ohjelman päättyessä.
Vastaava merkkivalo syttyy.
AJASTIN
AJASTIN -painikkeella voit ohjelmoida ohjelman käynnistymään 3, 6
tai 9 tunnin kuluttua.
1.
2.
3.
Valitse ohjelma ja lisätoiminnot.
AJASTIN -painiketta niin monta
Paina
kertaa kuin tarpeen (merkkivalot osoittavat
valitun viiveajan).
KÄYNAjastin käynnistetään painamalla
NISTÄ/TAUKO -painiketta. Merkkivalot 9h
6h 3h muuttuvat kolmen tunnin välein, kunnes ohjelman käynnistymisaika saavutetaan.
Ohjelman käynnistäminen
Käynnistä/TauKuivausrumpu käynnistetään
ko -painikkeella ohjelman ja lisätoimintojen valitsemisen jälkeen. Painikkeen merkkivalo lakkaa
vilkkumasta. Jos ohjelmanvalitsin käännetään toiseen asentoon koneen käydessä, laitteesta kuuluu merkkiääni, ja ohjelmavaiheen merkkivalot alkavat vilkkua. Rumpu pyörii vuorotellen kumpaankin suuntaan kuivauksen aikana.
Kaikkien kuivausohjelmien lopussa on 10 minuutin jäähdytysvaihe. Voit ottaa pyykin pois koneesta jäähdytysvaiheen jälkeen.
Jos kuivausrummun luukku tai koneen alaosassa
oleva pieni luukku avataan ohjelman aikana, kuivaus pysähtyy. Sulje luukku ja käynnistä kuivausohjelma uudelleen kohdasta, jossa se pysähtyi,
painamalla painiketta uudelleen. Käynnistyspainiketta on painettava uudelleen myös sähkökatkon jälkeen sekä silloin, jos vesisäiliö tyhjenneVesisäiliö
tään ohjelman aikana merkkivalon
kehottaessa.
Kummassakin tapauksessa
Käynnistä/Tauko
-painikkeen merkkivalo vilkkuu muistuttaen, että
käynnistyspainiketta on painettava uudelleen.
Merkkivalot
Seuraavassa on kuvattu laitteen merkkivalot:
•
Kuivaus-merkkivalo: Ilmaisee, että kuivaus on parhaillaan käynnissä.
•
Ohjelman loppu -merkkivalo: Merkkivalo
syttyy jäähdytysvaiheen jälkeen, rypistymisenestovaiheen aikana sekä ohjelman päättyessä.
•
Vesisäiliö-merkkivalo: Ilmaisee, että kuivaus on parhaillaan käynnissä. Merkkivalo syttyy ohjelman lopussa muistuttaen, että vesisäiliö on tyhjennettävä. Jos merkkivalo syttyy
ohjelman aikana, vesisäiliö on täynnä. Tällöin
laitteesta kuuluu merkkiääni, ohjelma pysähtyy, ja Käynnistä/Tauko -painikkeen merkkivalo
vilkkuu. Merkkivalo syttyy myös siinä tapauksessa, jos vesisäiliö on laitettu väärin paikalleen.
•
Sihti-merkkivalo: Tämä merkkivalo syttyy
ohjelman lopussa muistuttaen, että sihdit on
puhdistettava.
•
Kondensaattori-merkkivalo: Merkkivalo
syttyy 80 ohjelman välein muistuttaen, että
kondensaattori on puhdistettava.
Ohjelman muuttaminen
Kun haluat muuttaa käynnissä olevaa ohjelmaa,
käännä ohjelmanvalitsin ensin asentoon
(OFF). Ohjelma peruuntuu.
Ohjelmaa ei voi enää muuttaa suoraan sen
jälkeen, kun se on käynnistynyt. Jos kuitenkin yrität muuttaa ohjelmaa ohjelmanvalitsimella
tai jos painat jotain toimintopainiketta (lukuun ottamatta
ÄÄNIMERKKI -painiketta2)),
KÄYNNISTÄ/TAUKO -painikkeen merkkivalossa
vilkkuu väliaikaisesti punainen valo. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kuivausohjelmaan (pyykin suojaus).
Ohjelman päättyessä
Ellet ota pyykkiä pois kuivausrummusta ohjelman
päättyessä, laite käynnistää ohjelmavaiheen, joka
2) Vain äänimerkki -painikkeella varustetut kuivausrummut.
26
www.zanussi.com
estää pyykin rypistymisen (kesto: enintään 30
minuuttia).
Kuivausrumpu pysähtyy automaattisesti rypistymisenestovaiheen jälkeen, ellei pyykkiä oteta koLoppu- ja
Vesisäiliö -merkkivalot
neesta.
jäävät palamaan ja äänimerkki kuuluu kahden minuutin ajan.
Katkaise virta laitteesta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon
. Poista pyykki koneesta ja
tarkista, että rumpu on tyhjä.
Jos et pese toista koneellista, sulje vesihana. Jätä luukku auki, jotta rumpu tuulettuu.
Jos avaat ja suljet luukun ennen kuin ohjel,
manvalitsin on käännetty asentoon
kaikkien valittua kuivausohjelmaa vastaavien ohjelmavaiheiden merkkivalot syttyvät.
Jokaisen käytön jälkeen
• Puhdista nukkasiivilät.
• Tyhjennä vesisäiliö.
Puhdistus ja kunnossapito
Nukkasiivilöiden puhdistus
Jotta laite toimii asianmukaisesti, luukussa ja
rummun etuosassa olevat nukkasihdit on puhdistettava jokaisen kuivausohjelman jälkeen.
Huomio Tärkeää. Älä käytä kuivausrumpua
koskaan ilman nukkasihtejä tai jos
nukkasihdit ovat vaurioituneet tai tukossa.
3. Puhdista täyttöaukon alaosassa oleva
mikrosiivilä kostealla
kädellä.
4. Poista nukka nukkasihdistä mieluiten
kostealla kädellä.
Vaihda sihti.
Lämmönvaihtimen puhdistaminen
1. Avaa luukku
www.zanussi.com
2. Sihteihin muodostuu laitetta käytettäessä valkoinen kalvo
pyykin sisältämien pesuainejäämien vaikutuksesta. Voit poistaa
kalvon pesemällä ne
lämpimällä vedellä ja
harjalla. Irrota sihti
luukusta vetämällä sitä ulospäin.
Puhdista kondensaattori, kun merkkivalo
Kondensaattori syttyy.
Kondensaattori sijaitsee laitteen alaosassa, pienen luukun takana.
27
rumpu toimii asianmukaisesti seuraavalla käyttöVesisäiliö -merkkivalo muistuttaa toikerralla.
menpiteestä.
1. Avaa luukku paina- 2. Käännä kaksi pumalla lukitusnuppia
naista pysäytintä alaskuvan mukaisesti. On päin.
normaalia, että kondensaattorin päällä on
vettä kuivausohjelman
aikana tai sen päättyessä.
3. Vedä kondensaattori ulos pitämällä sitä
kahvasta.
4. Puhdista se harjalla
ja huuhtele tarvittaessa suihkulla. Puhdista
myös ulkopinnat ja
poista kaikki nukka.
Puhdista kondensaattorin ympärillä ja luukun sisällä olevat kumitiivisteet kostealla
liinalla.
Tärkeää Älä käytä koskaan teräviä esineitä tai
työkaluja levyjen välien puhdistamisessa. Kondensaattori voi vaurioitua ja siihen voi tulla vuotoja. Aseta kondensaattori takaisin paikalleen,
käännä punaiset lukitusvivut ylös ja sulje luukku.
Tärkeää Älä käytä kuivausrumpua koskaan, ellei
kondensaattori ole paikallaan.
1. Avaa laitteen alaosassa oleva pieni
luukku.
2. Käännä keltainen
lukitusvipu ylös.
3. Vedä säiliö ulos.
4. Avaa pieni kansi ja
anna veden valua
ulos.
5. Sulje pieni kansi ja
laita säiliö takaisin
paikalleen.
6. Työnnä säiliötä siten, että se napsahtaa
paikalleen, ja lukitse
se kääntämällä keltainen vipu alas.
7. Sulje luukku ja paiKÄYNNISTÄ/
na
TAUKO -painiketta,
jotta ohjelma jatkuu.
Rummun puhdistaminen
Huomio Huomio! Älä puhdista rumpua
hankausaineilla tai teräsvillalla.
Rummun pintaan voi muodostua ohut kalvokerros veden sisältämän kalkin ja pyykinkäsittelyaineiden vaikutuksesta. Tällöin laite ei
pysty luotettavasti tunnistamaan pyykin kuivausastetta. Pyykki on odotettua kosteampaa koneesta poistettaessa.
Pyyhi rummun sisäpinnat ja rummun rivat tavallisella yleispuhdistusaineella (esim. viinietikkapohjaisella puhdistusaineella).
Vesisäiliön tyhjentäminen
Pyykin kuivaamisessa syntyvä lauhdevesi kerääntyy vesisäiliöön. Vesisäiliö on tyhjennettävä
jokaisen kuivausohjelman jälkeen, jotta kuivaus28
www.zanussi.com
Käyttöpaneelin ja ulkopintojen
puhdistaminen
Pyyhi käyttöpaneeli ja ulkopinnat kostealla liinalla.
Huomio Huomio! Älä puhdista laitetta
huonekalujen puhdistusaineilla tai muilla
voimakkailla puhdistusaineilla.
Käyttöhäiriöt
Omatoiminen vianmääritys
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Pistoke ei ole pistorasiassa tai sulake
on palanut.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Tarkista
asunnon sähkötaulun sulake (sulakekaapista).
Luukku on auki.
Sulje luukku.
Onko
KÄYNNISTYS/TAUKO painiketta painettu?
Paina uudelleen
KÄYNNISTÄ/
TAUKO -painiketta.
On valittu väärä ohjelma.
Valitse seuraavan kerran pyykille sopiva ohjelma (katso Ohjelmataulukko).
Nukkasiivilät ovat tukossa.
Puhdista nukkasiivilät.
Nukkasihti tukossa.
Puhdista nukkasihti.
Lämmönvaihdin on tukossa.
Puhdista lämmönvaihdin.
Pyykkiä on liikaa.
Noudata suositeltuja pyykkimääriä.
Jalustan ilmanvaihtoritilä on tukossa.
Puhdista ilmanvaihtoritilä.
Rummun sisäpinnalla tai rivoissa on
kertymiä.
Puhdista rumpu ja rivat.
Alueen vedenkovuusaste poikkeaa
koneen vakioasetuksesta.
Ohjelmoi kuivausaste uudelleen (katso kohtaa Ohjelmointimahdollisuudet).
Kone ei reagoi painikkeita painettaessa.
Pyykin suojaus. Kun ohjelma on
käynnistynyt, lisätoimintoa ei voi enää
valita.
Käännä ohjelmanvalitsin asentoon
OFF. Aseta ohjelma uudelleen.
Ohjelma pysähtyy, ja
Vesisäiliö -merkkivalo syttyy.
Lauhdevesisäiliö on täynnä.
Tyhjennä lauhdevesisäiliö ja käynnistä ohjelma uudelleen
KÄYNNISTYS/TAUKO -painikkeella.
Kuivaus keskeytyy pian käynnistymisen jälkeen.
Rypistymisenesto/Loppu -merkkivalo
syttyy.
Valittuun ohjelmaan nähden koneeseen on laitettu joko liian vähän tai
liian kuivaa pyykkiä.
Valitse aikaohjelma tai korkeampi kuivaustaso (esim.
ERITTÄIN KUIVA sen sijaan, että valitsisit asetuksen
KAAPPIKUIVA
Kuivaus kestää epätavallisen
pitkään. Huomautus: Viiden
tunnin kuluttua kuivaus päättyy
automaattisesti (katso kohta
Kuivausohjelman päättyminen).
Nukkasiivilät ovat tukossa.
Puhdista nukkasiivilät.
Nukkasihti tukossa.
Puhdista nukkasihti.
Kuivausrumpu ei toimi.
Kuivaustulos ei ole hyvä.
www.zanussi.com
29
Värimuutokset
Liian paljon pyykkiä.
Vähennä pyykkiä.
Pyykkiä ei ole lingottu hyvin.
Pyykki on lingottava hyvin.
Epätavallisen korkea huoneenlämpötila. Kompressori pysähtyy välillä ylikuormittumisen estämiseksi.
Automaattinen toiminto, ei tarkoita
laitteen vikaa. Alenna huoneen lämpötilaa, mikäli mahdollista.
Tekstiilien värinkestävyys.
Tarkista tekstiilien värinkestävyys.
Käsittele yhtä aikaa ainoastaan samanvärisiä pyykkejä.
Koneen asetukset
Asetus
ÄÄNIMERKKI aina pois
käytöstä
Käyttöönotto
1.
2.
3.
Veden kovuus
Vesi sisältää kalkkia ja mineraalisuoloja. Näiden aineiden pitoisuus eri alueiden vesijohtoverkon vedessä vaihtelee, minkä
vuoksi myös veden kovuustaso
vaihtelee.
Voimakkaat vaihtelut veden kovuudessa verrattuna tehtaan
asettamiin tasoihin vaikuttavat
helposti pyykin kosteustasoon
ohjelman lopussa. Tämän kuivausrummun kosteussensorin
herkkyyttä voi säätää veden kovuustason perusteella.
1.
2.
Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman kohdalle.
Paina samanaikaisesti painikkeita
HELLÄVARAINEN ja
PITKÄ RYPISTYMISENESTO ja pidä niitä painettuna noin 5 sekuntia.
Oletusarvona äänimerkki on aina pois käytöstä.
Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman kohdalle.
Paina samanaikaisesti painikkeita
PITKÄ RYPISTYMISENESTO
ja
KÄYNNISTÄ/TAUKO ja pidä niitä painettuna noin 5 sekuntia.
Merkkivalot osoittavat asetuksen:
–
Vesisäiliö - alhainen vedenkovuus <300 mikro S/cm
–
Sihti - keskitason vedenkovuus 300-600 mikro S/cm
–
Kondensaattori - korkea vedenkovuus >600 mikro S/cm
3.
Aseta haluamasi taso painamalla
ta.
4.
Tallenna asetus muistiin painamalla samanaikaisesti painikkeita
PITKÄ RYPISTYMISENESTO ja
KÄYNNISTÄ/TAUKO tai
kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon
OFF.
KÄYNNISTÄ/TAUKO -painiket-
Tekniset tiedot
Mitat (mm)
Leveys / Korkeus / Syvyys
850 x 600 x 580 mm
Maks. syvyys
(laitteen luukku auki)
1090 mm
Maks. leveys
(laitteen luukku auki)
950 mm
Sähköliitäntä
Rummun tilavuus
30
Jännite
230 V
Taajuus
50 Hz
Sulake
10 A
Kokonaisteho
2350 W
108 l
www.zanussi.com
Laitteen paino
43,5 kg
Pyykki: maksimipaino
7 kg
Käyttötapa
Ympäristölämpötila
Energiankulutus 1)
Kotitalous
Min.
5 °C
Maks.
35 °C
kWh/kierros
4,70 kWh
Vuosittainen energiankulutus 2)
552 kWh
Energialuokka
Energiankulutus
C
Päällä-tila
0W
Pois päältä -tila
0W
1) Standardin EN 61121 mukaisesti. 7 kg puuvillaa ja linkousnopeus 1000 kierr./min.
2) Energiankulutus vuodessa yksikössä kWh, perustuu standardin puuvillaohjelman 160 kuivauskierrokseen
täydellä ja osittaisella täyttömäärällä, ja vähän energiaa kuluttavien tilojen energiankulutus. Kierroksen
todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta (MÄÄRÄYS (EU) Nro 392/2012).
Asennus
Tärkeää Laite on asetettava pystysuoraan
asentoon kuljetuksen ajaksi.
Laitteen sijoittaminen
• Laite on käytännöllistä sijoittaa pyykinpesukoneen lähelle.
• Kuivausrumpua ympäröivän tilan on oltava
mahdollisimman pölytön.
• Varmista, että ilma pääsee kiertämään kunnolla laitteen ympärillä. Älä tuki etupuolen ilmanvaihtoritilää tai laitteen takana sijaitsevia ilmanottoaukkoja.
• Sijoita laite vakaalle ja tasaiselle alustalle, jotta
tärinä ja siitä syntyvä ääni ovat mahdollisimman vähäisiä.
• Kun kuivausrumpu on sijoitettu lopullisesti
käyttöpaikalleen, tarkista vesivaa'alla, että se
on täysin vaakasuorassa. Säädä tarvittaessa
laitteen säätöjaloista.
• Säätöjalkoja ei saa irrottaa. Älä laita laitteen
alle lattialle paksua mattoa, puulistoja tai mitään muuta, joka pienentää ilmarakoa. Huono
ilmanvaihto nostaa kuivausrummun sisälämpötilaa, mikä voi vaikuttaa laitteen toimintaan.
• Kuivausrummusta poistuvan ilman lämpötila
voi olla jopa 60 °C. Sen vuoksi kuivausrumpua ei saa sijoittaa lämpöherkälle lattialle.
• Huoneen lämpötilan on oltava välillä +5 - 35
°C, sillä lämpötila voi vaikuttaa laitteen toimintakykyyn.
• Kuivausrumpua tulee kuljettaa pystysuorassa
asennossa.
• Laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse tai sellaisen oven viereen, joka
auetessaan voi rikkoa luukun tai estää kuivausrummun luukun avautumisen kokonaan
auki.
Kuljetussuojausten poistaminen
Huomio Kaikki kuljetussuojaukset on
poistettava ennen käyttöä.
Tärkeää
www.zanussi.com
31
1. Avaa luukku.
2. Irrota tarranauhat
rummusta.
Erikoisvarusteet
• torniasennussarja
Saatavana valtuutetusta huoltoliikkeestä tai
erikoisliikkeestä
3. Poista kalvoletku ja polystyreenisuojus.
Sähköliitäntä
Verkkovirran jännite, sen tyyppi ja vaaditut sulakkeet on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi on kiinnitetty luukun aukkoon (katso kappaletta Laitteen
kuvaus).
Varoitus! Valmistaja ei millään tavoin
vastaa vaurioista tai henkilövahingoista,
jotka ovat aiheutuneet yllä mainittujen
turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä.
Jos laitteen virtajohto joudutaan vaihtamaan,
vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
Varoitus! Kun kuivausrumpu on asennettu
paikalleen, pistokkeen on oltava hyvin
ulottuvilla.
Luukun avautumissuunnan vaihtaminen
Pyykin täyttämisen ja poistamisen helpottamiseksi luukku voidaan vaihtaa avautumaan toiselta puolelta.
Torniasennussarjan avulla kuivausrumpu ja
pyykinpesukone (leveys 60 cm, edestä täytettävä) voidaan asentaa tilaa säästävästi päällekkäin. Pyykinpesukone sijoitetaan alle ja kuivausrumpu sen päälle.
Lue asennussarjan mukana toimitetut ohjeet
tarkasti ennen asennusta.
• viemäröintisarja
Saatavana valtuutetusta huoltoliikkeestä tai
erikoisliikkeestä
Asennussarjan avulla kuivausrummun lauhteenpoisto voidaan liittää suoraan altaaseen,
viemäriputkeen tms. Tällöin lauhdevesisäiliötä
ei tarvitse tyhjentää, mutta sen on kuitenkin
oltava paikallaan laitteessa.
Lue asennussarjan mukana toimitetut ohjeet
tarkasti ennen asennusta.
• vetolaatikollinen jalusta
Saatavana valtuutetusta huoltoliikkeestä tai
erikoisliikkeestä
Jalustan ansiosta kuivausrummun voi sijoittaa
optimaaliselle korkeudelle, ja siinä oleva vetolaatikko toimii kätevänä säilytyspaikkana (tai
pyykkikorina).
Lue asennussarjan mukana toimitetut ohjeet
tarkasti ennen asennusta.
Varoitus! Luukun avautumissuunnan saa
vaihtaa vain valtuutettu huoltoteknikko.
Ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoteknikko vaihtaa luukun avautumissuunnan maksua vastaan.
Huolto
Jos laitteen käytössä esiintyy teknisiä ongelmia,
tarkista ensin pystytkö itse poistamaan ongelman käyttöohjeen avulla - katso kohta Käyttöhäiriöt.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa itse, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
32
Jotta voimme palvella sinua nopeasti, seuraavat
tiedot vaaditaan:
– Laitteen malli
– Tuotenumero (PNC)
– Sarjanumero (sarjanumero on merkitty laitteeseen kiinnitettyyn arvokilpeen - katso kohta Laitteen kuvaus)
www.zanussi.com
– Ongelman kuvaus
– Mahdolliset näytössä näkyvät virheviestit.
Jotta löytäisit numerot aina helposti niitä tarvitessasi, kirjoita ne muistiin tähän:
Laitteen malli:
Tuotenumero:
........................................
Sarjanumero:
........................................
........................................
www.zanussi.com
33
Innhold
Viktig sikkerhetsinformasjon _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljøet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Produktbeskrivelse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Før første gangs bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programtabell _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sortere og forberede tøyet _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
34
36
37
38
38
40
40
Rengjøring og stell _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hva må gjøres, hvis ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Maskinens innstillinger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installasjon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Service _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
42
44
45
46
47
48
Med forbehold om endringer.
Viktig sikkerhetsinformasjon
Viktig For din egen sikkerhets skyld og for
å sikre korrekt bruk bør du lese denne
bruksanvisningen, inkludert tips og
advarsler, før du installerer og bruker
maskinen for første gang. For å unngå
unødvendige feil og ulykker er det viktig
at du sørger for at alle som skal bruke
dette apparatet er fortrolige med hvordan
det brukes og kjenner til
sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne
bruksanvisningen og pass på at den følger
med maskinen hvis du selger eller flytter
den, slik at alle brukerne kan sette seg inn
i bruk og sikkerhet så lenge maskinen er i
bruk.
Generelt om sikkerhet
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller
prøve å endre dette produktet på noen måte.
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli
brukt av personer (også barn) med redusert
fysisk eller psykisk helse eller som mangler
erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom
de ikke er gitt innføring eller instruksjon om
bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Pass på at kjæledyr ikke kryper inn i trommelen. Undersøk derfor trommelen før du bruker
maskinen.
• Gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spiker, skruer, steiner eller andre harde, spisse
materialer kan skade maskinen alvorlig og må
ikke følge plaggene inn i maskinen.
• Ikke bruk denne maskinen for å tørke følgende gjenstander, så unngår du fare for brann
34
•
•
•
•
•
•
på grunn av for sterk tørking: Puter, vattepper
og liknende (slike gjenstander holder på varmen).
Artikler, som skumgummi (lateks), dusjhetter,
vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær
med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i tørketrommelen.
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten etter
bruk eller før rengjøring og vedlikehold.
Du må ikke under noen omstendigheter prøve
å reparere maskinen selv. Reparasjoner som
ikke er utført av fagfolk, kan føre til alvorlige
uhell eller teknisk feil. Hvis reparasjoner er påkrevet, må du ta kontakt med et autorisert
servicesenter. Be om at det bare brukes originale reservedeler.
Plagg som er tilsmusset av f.eks. matolje,
neglelakkfjerner, bensin, parafin, flekkfjerningsmidler, terpentin, voks og voksfjerningsmidler må vaskes i varmt vann med litt ekstra
vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.
Fare for eksplosjon: Du må aldri tørke
gjenstander som har vært i kontakt med
brannfarlige stoffer (parafin, denaturert sprit,
rensevæske eller liknende) i tørketrommelen.
Disse substansene er flyktige og kan forårsake eksplosjon. I tørketrommelen må du kun
tørke gjenstander som har vært vasket i vann.
Fare for brann: Gjenstander som er flekket
eller tilsølt med vegetabilsk olje eller matolje
representerer fare for brann og må ikke tørkes
i tørketrommelen.
www.zanussi.com
• Dersom du har vasket tøy med flekkfjerningsmiddel, må du gjennomføre en ekstra skylling
før du legger tøyet inn i tørketrommelen.
• Forsikre deg om at det ikke er glemt igjen
noen sigarettennere eller fyrstikker i lommene
på plaggene som skal tørkes i tørketrommelen
Advarsel Du må aldri stoppe tørketrommelen før tørkesyklusen er ferdig
hvis du ikke raskt tar alt tøyet ut av trommelen og fordeler det utover, slik at varmen får unnslippe. Fare for brann!
• Fare for strømstøt! Ikke bruk damprenser
eller spyling ved rengjøring av maskinen.
Installasjon
• Denne maskinen er tung. Vær forsiktig når du
flytter den.
• Når du pakker ut maskinen, må du kontrollere
at den ikke er skadet. Hvis du er i tvil, må du
ikke bruk den, men kontakte servicesenteret.
• All emballasje må fjernes før maskinen tas i
bruk. Det kan føre til alvorlig skade på maskinen og inventar i nærheten hvis ikke alle
transportsikringene er fjernet. Se avsnittet om
omhandler dette i bruksanvisningen.
• Den siste delen av en tørkesyklus gjennomføres uten varme (nedkjølingsfase) for at plaggene skal bli liggende ved en temperatur som
sikrer at de ikke blir ødelagt.
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig for å installere denne maskinen må utføres av kvalifisert personell.
• Forsikre deg om at maskinen ikke står på
strømledningen.
• Hvis maskinen plasseres på et teppebelagt
gulv, må de justerbare føttene innstilles slik at
luften kan sirkulere fritt.
• Når tørketrommelen er ferdig installert, må du
sjekke at den ikke står på eller klemmer
strømledningen.
• Hvis tørketrommelen skal plasseres oppå en
vaskemaskin er bruk av stablesettet (tilbehør)
obligatorisk.
www.zanussi.com
Bruk
• Denne maskinen er beregnet for bruk i vanlig
husholdning. Den må ikke brukes til andre formål enn det den er konstruert for.
• Bare tørk artikler som tåler å tørkes i tørkerommelen. Følg anvisningene på plaggets vaskeanvisning.
• Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.
• Ikke overfyll maskinen. Se avsnittet om omhandler dette i bruksanvisningen.
• Plagg som er dryppende våte må ikke tørkes i
tørketrommelen.
• Plagg som har vært i kontakt med flyktige parafinprodukter må ikke tørkes i tørketrommelen. Hvis slike væsker har vært brukt til flekkfjerning, må de fjernes (skylt med vann, fordampet) før de legges i maskinen.
• Trekk aldri i selve strømkabelen når du tar
støpselet ut av stikkontakten, trekk alltid i selve støpselet.
• Du må aldri bruke tørketrommelen hvis strømledningen, betjeningspanelet, topplaten eller
sokkelen er så skadet, at tørketrommelens
innside er tilgjengelig.
• Skyllemiddel eller liknende bør brukes i samsvar med produsentens anvisninger på emballasjen.
• Forsiktig - varme overflater : Ikke berør
lampedekselet mens lampen er tent (gjelder
bare for tørketromler utstyrt med innvendig
lys).
Barns sikkerhet
• Maskinen må ikke brukes av barn eller uføre
uten tilsyn.
• Barn bør bli informert om at de ikke må leke
med apparatet.
• Emballasjematerialene (f.eks. plastfolie og polystyren) kan være farlige for barn - kvelningsfare! Pass på at barn ikke kan få tak i dem.
• Oppbevar alle vaskemidler på et sikkert sted
utenfor barns rekkevidde.
• Pass på at barn eller kjæledyr ikke klatrer inn i
trommelen.
35
Miljøet
Symbolet på produktet eller på emballasjen
viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til
et mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt
avhending av apparatet, vil du bidra til å
forebygge de negative konsekvenser for miljø
og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du
anskaffet det.
Gammelt apparat
Advarsel
Trekk støpselet ut av stikkontakten når du ikke
har bruk for maskinen lenger. Skjær av strømkabelen og kast den sammen med støpselet. Ødelegg låsen på ileggsdøren. Da kan ikke barn låse
seg selv inne i maskinen og utsette seg for livsfare.
Emballasjematerialer
Emballasjematerialet er miljøvennlig og kan
gjenvinnes. Deler av plast er merket med f.eks.
36
>PE<, >PS< osv. Kast emballasjematerialene i
riktig avfallsbeholder hos kommunens avfallsinnsamlingsstasjon.
Miljøtips
• I tørketrommelen blir tøyet mykt og deilig.
Derfor trenger du ikke å bruke tøymykner når
du vasker tøyet.
• Tørketrommelen arbeider mest økonomisk
hvis du:
– alltid holder ventilasjonsåpningene i tørketrommelens sokkel fri for hindringer;
– følger de ileggsmengdene som er spesifisert i programoversikten;
– påser at rommet der tørketrommelen står
er godt ventilert;
– rengjør mikrofinfilteret og finfilteret etter
hver tørkesyklus;
– sentrifugerer tøyet godt før det tørkes.
Energiforbruket er avhengig av sentrifugeringshastigheten som er innstilt på maskinen. Jo høyere sentrifugeringshastighet - dess
lavere energiforbruk.
www.zanussi.com
Produktbeskrivelse
Beskrivelse av maskinen
1
2
9
3
8
4
7
6
5
1 Betjeningspanel
2 Lofiltre
6 Varmeveksler-dør
7 Vannbeholder
3 Ileggsdør
4 Ventilasjonsgitter
8 Varmeveksler
9 Typeskilt
5 Justerbare føtter
5
1
www.zanussi.com
2
4
3
37
AV-bryter
1 Programvelger og
2 Funksjonsknapper
3
Start/Pause knapp
Tidsforvalg knapp
5 Indikatorlampe for funksjonsstatus
– Starttidslys
4
–
Tørring lys
–
Anticrease/End lys
–
Varmeveksler lys
–
Filter lys
–
Beholder lys
Før første gangs bruk
Tørk innsiden av trommelen med en fuktig
svamp for å fjerne eventuelle rester etter pro-
duksjonen, eller kjør et kort tørkeprogam (ca. 30
min.) med fuktige kluter i maskinen.
Tilleggsfunksjoner/alternativer
BOMULL
EKSTRA TØRT
7 kg
FINVASK ,
LANG
ANTIKRØLL ,
LYDSIGNAL ,
UTSATT
Gjennomtørking av tykkere tekstiler
eller tekstiler av flere lag, f.eks. frottéhåndklær, badekåper.
BOMULL
MEGET TØRT
7 kg
FINVASK ,
LANG
ANTIKRØLL ,
LYDSIGNAL ,
UTSATT
Gjennomtørking av tykkere tekstiler
eller tekstiler av flere lag, f.eks. frottéhåndklær, badekåper.
BOMULL
SKAPTØRT 1)
7 kg
FINVASK ,
LANG
ANTIKRØLL ,
LYDSIGNAL ,
UTSATT
Gjennomtørking av tekstiler av lik
tykkelse, f.eks. frotté, trikot, håndklær.
7 kg
FINVASK ,
LANG
ANTIKRØLL ,
LYDSIGNAL ,
UTSATT
For tynne tekstiler som skal strykes,
f.eks. strikkeplagg, bomullsskjorter.
BOMULL
STRYKETØRT 1)
7 kg
FINVASK ,
LANG
ANTIKRØLL ,
LYDSIGNAL ,
UTSATT
For tynne tekstiler som skal strykes
etterpå, f.eks. trikotplagg, bomullsskjorter.
SYNTETISK
EKSTRA TØRT
3 kg
FINVASK ,
LANG
ANTIKRØLL ,
LYDSIGNAL ,
UTSATT
Gjennomtørking av tykke tekstiler eller tekstiler av flere lag, f.eks. trøyer,
sengetøy, bordduker.
Programmer
BOMULL
DAMP 1)
38
Bruk/egenskaper
Vaskeanvisning
maks ileggsmengde (tørr vekt)
Programtabell
2)
www.zanussi.com
Bruk/egenskaper
3 kg
FINVASK ,
LANG
ANTIKRØLL ,
LYDSIGNAL ,
UTSATT
For tynne tekstiler som ikke skal strykes, f.eks. lettstelte skjorter, bordduker, babytøy, sokker, dameundertøy
med bøyler.
3 kg
FINVASK ,
LANG
ANTIKRØLL ,
LYDSIGNAL ,
UTSATT
For tynne tekstiler som skal strykes
etterpå, f.eks. trikotplagg, bomullsskjorter.
1 kg
FINVASK ,
LANG
ANTIKRØLL ,
LYDSIGNAL ,
UTSATT
For ekstra tørking av enkelte plagg
eller for mengder under 1 kg.
BLANDET
3 kg
FINVASK ,
LANG
ANTIKRØLL ,
LYDSIGNAL ,
UTSATT
For å tørke bomull og syntetiske
tekstiler, bruk lav temperatur.
BABYTØY
2 kg
FINVASK ,
LANG
ANTIKRØLL ,
LYDSIGNAL ,
UTSATT
Babyprogram er et spesialprogram
for gensere som skal tørkes slik at
de er klare for bruk.
7 kg
FINVASK ,
LANG
ANTIKRØLL ,
LYDSIGNAL ,
UTSATT
For fritidsklær, som f.eks. dongeribukser, treningsgensere osv. med
forskjellig tykkelse (dvs. ved mansjetter og sømmer).
SYNTETISK
SKAPTØRT 1)
SYNTETISK
STRYKETØRT
30'
60'
JEANS
NEDKJØLING
7 kg
LYDSIGNAL
Vaskeanvisning
maks ileggsmengde (tørr vekt)
Tilleggsfunksjoner/alternativer
Programmer
2)
2)
Spesialprogram som varer ca. 10
minutter, for å oppfriske eller rengjøre klær varsomt med tørrens-sett
som finnes i handelen. (Bare bruke
produktene som er deklarert som
egnet for tørketrommel av produsenten. Ta hensyn til produsentens instruksjoner for bruk.)
1) I samsvar med IEC61121
2) velg tilvalget
FINVASK
www.zanussi.com
39
Sortere og forberede tøyet
Sortere tøyet
• Sorter tøyet etter tekstiltype:
– Bomull/lin for programmer i Bomull -programgruppen.
– Blandingskvaliteter og syntetisk tøy for programmer i Syntetisk -programgruppen.
• Sorter etter symbolene på vaskeanvisningene: Symbolene på vaskeanvisningene betyr:
• Tøm alle lommer. Fjern metallgjenstander
(binders, sikkerhetsnåler osv).
• Vreng plagg som består av doble lag (f.eks.
anorakker med bomullsfor skal ha foret vendt
ut). Da tørker slike plagg bedre.
Viktig Ikke overfyll produktet. Følg maks.
lastevolum.
Tøyets vekt
Tørking i tørketrommel i prinsippet mulig
Tøytype
Vekt
Tørking ved normal temperatur
morgenkåpe
1200 g
Tørking ved redusert temperatur
Serviett
100 g
Må ikke tørkes i tørketrommel
Sengeteppe
700 g
Laken
500 g
Viktig Ikke legg vått tøy i tørketrommelen, dersom det ikke er merket med at det kan tørkes i
tørketrommel.
Denne maskinen kan brukes for alle våte tekstiler som er merket med at de tåler tørking i tørketrommel.
• Ikke tørk nytt, kulørt tøy sammen med lyst tøy.
Tøyet kan farge av.
• Ikke tørk bomullsjersey og trikot med Ekstra
tørt -programmet. Tøyet kan krympe!
Putetrekk
200 g
Bordduk
250 g
Frottèhåndkle
200 g
Glasshåndkle
100 g
Nattkjole
200 g
Dameundertøy
100 g
Arbeidsskjorte
600 g
Arbeidsskjorte
200 g
Forberede tøyet
• For å forhindre at tøyet filtrer seg sammen:
lukk glidelåser, knapp igjen dynetrekk og knytt
sammen løse bånd eller belter (f.eks. på forklær).
Herrepyjamas
500 g
Bluse
100 g
Herreundertøy
100 g
Daglig bruk
Slå produktet på
Vri programvelgeren til et av programmene. Produktet er på.
40
www.zanussi.com
Åpne døren og legge i tøy
1. Åpne døren.
2. Legg i tøyet (ikke
press det inn).
Velge program
Vri programvelgeren
til ønsket program.
START/PAUZE -lampen begynner å blinke.
Obs Ikke la tøy
komme i klem
mellom ileggsdøren
og gummipakningen.
3.
Lukk døren godt
igjen. Låsen skal
klikke på plass.
Lydsignal
Når tørkesyklusen er avsluttet, vil du høre et pulserende lydsignal. Ved å trykke på Lydsignal
, slås lydsignalet av i følgende tilfeller:
• når du velger tørkeprogrammet
• når du trykker på knappene
• når programvelgeren dreies til en ny stilling
mens et program pågår eller når en tilvalgsknapp trykkes under syklusen
• når programmet er slutt.
Den tilhørende kontrollampen tennes.
Tidsforvalg
4
Med
Tidsforvalg -knappen kan du
utsette starten for et program med 3,
6 eller 9 timer.
1.
2.
1
2
3
Velge tilleggsfunksjoner
Du kan velge en tilleggsfunksjon som følger:
Finvask
knapp 1 Lang-Antirynke
knapp 2 Lydsignal
knapp 3 Tidsforvalg
knapp 4 FINVASK
Når du trykker på denne knappen, utføres tørkeprosessen ved lavere temperatur, for ømfintlige
plagg. Den tilhørende kontrollampen tennes.
Dette tilvalget kan også brukes for tørking som
er innstilt på tid.
LANG ANTIKRØLL
Lang antikrøll-funksjonen forlenger antikrøll-fasen (30 min.) med 60 minutter når tørkeprogrammet er slutt. Trommelen roterer i intervaller i
denne fasen. Dette holder tøyet løst og krøllfritt.
Fasen varer i totalt 90 minutter. Tøyet kan tas ut
til enhver tid under antikrøll-fasen.
Lang-AntiNår dette tilvalget er aktivert, er
rynke -lampen tent.
www.zanussi.com
3.
Velg program og eventuelle tilvalg.
Tidsforvalg -knappen så manTrykk på
ge ganger som nødvendig (lampene viser
hvilken starttid som er valgt).
Start/Pause -knappen for å akTrykk på
tivere starttidsforvalget. Lampene 9t 6t 3t
endres hver tredje time, til startstidspunktet.
Starte et program
Start/Pause -knappen for å starte
Trykk på
tørketrommelen, etter at du har valgt program
og tilvalg. Den tilhørende lampen slutter å blinke. Hvis du dreier programvelgeren til en annen
posisjon mens maskinen er i gang, høres et lydsignal, og programfasens indikatorlampe blinker.
Trommelen roterer vekselvis i begge retninger
under tørking.
Alle tørkeprogrammene slutter med en 10-minutters nedkjølingsfase. Ta ut tøyet etter denne
fasen.
Dersom du åpner døren til tørketrommelen eller
den lille døren nederst mens programmet er i
gang, avbrytes tørkeprosessen. Lukk i så fall døren og trykk en gang til på knappen for å starte
tørkeprogrammet fra der det ble avbrutt. Denne
knappen må også trykkes på etter et strømbrudd og etter at vannbeholderen er satt inn
igjen. Hvis vannbeholderen har blitt tømt under
vannbeholder er
et program etter lampen
tent.
41
I begge tilfeller blinker lampen på
Start/Pause -knappen for å minne deg om at du må trykke
på startknappen en gang til.
Indikatorlamper
Disse lampene viser følgende funksjoner:
•
Tørke-lampe: Denne lampen viser at produktet er i tørkefasen.
•
Programslutt-lampe: Denne lampen lyser når avkjølingsfasen er slutt, under antikrøll-fasen og når programmet er slutt.
•
Vannbeholder-lampe: Denne lampen viser at produktet er i tørkefasen. Denne lampen tennes når programmet er slutt for å minne deg om at du må tømme vannbeholderen.
Hvis denne lampen lyser mens et program er i
gang, betyr det at vannbeholderen er full.
Lydsignalet høres, programmet stopper og
lampen til Start/Pause -knappen blinker. Denne lampen lyser også dersom vannbeholderen ikke sitter på plass som den skal.
•
Filter-lampe: Denne lampen lyser når
programmet er slutt for å minne deg om at du
må rengjøre filtrene.
•
Kondenser-lampe: Tennes etter 80 sykluser for å minne deg om at du må rengjøre
kondensatoren.
Endre program
Hvis du vil endre et program etter at programmet har startet, dreier du programvelgeren først
- AV-posisjon. Nå er programmet avbrutt.
til
programmet på programvelgeren, eller hvis
Lydsignal -knapfunksjonsknappen (unntatt
pen 3)) er trykket inn, begynner lampen på
Start/Pause -knappen å blinke midlertidig i rødt.
Men dette har ingen innvirkning på tørkeprogrammet (tøybeskyttelse).
Når programmet er slutt
Dersom tøyet ikke blir tatt ut av trommelen når
programmet er slutt, utfører tørketrommelen en
krøllbeskyttelsesfase (varighet: maks 30 minutter).
Tørketrommelen stopper automatisk etter krøllbeskyttelsesfasen dersom du ikke tar ut tøyet.
Programslutt og
Vannbeholder
Lampene
forblir tent, og det høres et lydsignal i 2 minutter.
for å slå av maskiDrei programvelgeren til
nen. Ta ut tøyet fra trommelen og sjekk at trommelen er tom.
Hvis du ikke skal vaske mer, stenger du vannkranen. La døren stå på gløtt for å hindre at det
danner seg mugg og ubehagelig lukt.
Hvis du åpner døren og deretter lukker den
igjen før du dreier programvelgeren på
,
tennes alle tilsvarende kontrollamper for fasene i
det aktuelle tørkeprogrammet.
Etter hver gangs bruk
• Rengjør filtrene.
• Tøm vannbeholderen.
Et program som har startet, kan ikke endres direkte. Hvis du likevel prøver å endre
Rengjøring og stell
Rengjøre lofiltrene
For å sikre at maskinen arbeider som den skal,
må lofiltrene i døren og foran trommelen rengjøres etter hver tørkesyklus.
Obs OBS. Du må aldri bruke
tørketrommelen uten lofilter eller dersom
lofilteret er defekt eller tilstoppet.
3) Gjelder kun maskiner med lydsignal-knapp
42
www.zanussi.com
1. Åpne ileggsdøren
3. Rengjør mikrofilteret med fuktige hender. Filteret sitter i
den nedre delen av
ileggsåpningen.
2. Etter at det er gått
en tid, danner det seg
et belegg på filtrene,
som skyldes vaskemiddelrester. Dette
kan du fjerne ved å
rengjøre filtrene med
varmt vann og en børste. Fjern filteret fra
døren ved å trekke
det ut.
4. Fjern støvet fra lofilteret, helst med en
fuktig hånd.
Sett inn gjen filteret.
Rengjør varmeutveksleren
Rengjør kondensatoren når lampen
Varmeveksler tennes.
Kondensatoren er plassert nederst på frontpanelet bak en liten luke.
1. Du åpner luken ved 2. Drei de to røde låå trykke på låsesper- sespakene nedover.
ren, som vist på bildet. I løpet av eller når
en tørkesyklus er slutt,
er det normalt at det
danner seg vann på
overflaten der kondensatoren sitter.
3. Trekk ut kondensa- 4. Rengjør den med
torenheten etter
en børste og skyll den
håndtaket.
under springen hvis
det er nødvendig.
Også utsiden må rengjøres og alt loet fjernes. Bruk en fuktig
klut og rengjør gummipakningen rundt
kondensatoren og inni
luken.
Viktig Bruk aldri spisse gjenstander eller verktøy for å komme inn mellom lamellene. Da kan
kondensatoren bli skadet og utett. Sett kondensatoren på plass igjen, drei de røde låsespakene oppover og lukk luken.
Viktig Du må aldri bruke tørketrommelen uten
at kondensatoren er på plass.
www.zanussi.com
43
Tømme vannbeholderen
Kondensvannet fra tøyet samles i en vannbeholder inne i maskinen. Vannbeholderen må tømmes etter hvert program for å garantere at tørketrommelen er like effektiv neste gang du skal
Beholder minner
bruke den. Kontrollampen
deg om dette.
Rengjør trommelen
Obs Forsiktig! Ikke bruk slipende
rengjøringsmidler eller stålull ved rengjøring
av trommelen.
Kalk i vannet eller vaskemidler kan danne et
nesten usynlig belegg på trommelens innside. Dette belegget kan føre til at tøyets tørkegrad ikke kan registreres som det skal. Tøyet er
fuktigere enn beregnet når det tas ut av tørketrommelen.
Bruk et vanlig husholdningsvaskemiddel (f.eks.
eddikbasert vaskemiddel) for å tørke over trommelribbene og trommelens innvendige overflater.
1. Åpne den lille luken 2. Drei den gule lånederst på kabinettet sespaken oppover
3. Trekk ut beholderen
4. Åpne det lille dekselet og la vannet
renne ut
5. Lukk det lille dekselet og sett vannbeholderen tilbake på
plass
6. Skyv beholderen
inn til den klikker på
plass, og drei den gule låsespaken godt
ned for å låse den.
7. Lukk den lille døren
Start/
og trykk på
Pause -knappen
igjen, for å fortsette
programmet.
Rengjøring av betjeningspanel og
utvendige overflater.
Obs Forsiktig! Ikke bruk møbelrens eller
aggressive rengjøringsmidler for å rengjøre
maskinen.
Bruk en fuktig klut for å tørke over betjeningspanelet og maskinens utvendige overflater.
Hva må gjøres, hvis ...
Feilsøking på egen hånd
Problem
Tørketrommelen virker ikke.
44
Mulig årsak
Løsning
Støpselet er ikke satt skikkelig inn i
stikkontakten eller sikringen er gått.
Sett inn støpselet. Kontrollere sikringen i husets elektriske installasjon
(sikringsskapet).
Døren er åpen.
Lukk døren.
www.zanussi.com
Har du trykket på
knappen?
Start/Pause -
Trykk på
Start/Pause -knappen
en gang til.
Det er valgt feil program.
Velg et annet program ved neste tørkesyklus (se kapitlet "Programoversikt").
Lofiltrene er blokkert.
Rengjør lofilteret.
Lofilteret blokkert.
Rengjør lofilteret.
Varmeutveksleren er tilstoppet av lo.
Rengjør varmeutveksleren.
For mye tøy i maskinen.
Ta hensyn til anbefalte tøymengder.
Ventilasjonsåpningene i sokkelen er
blokkert.
Frigjør ventilasjonsåpningene i sokkelen.
Belegg på trommelens overflate eller
ribber.
Rengjør trommelen og ribbene.
Vannets hardhetsgrad på stedet avviker fra maskinens standardinnstilling.
Endre standardinnstilt tørkegrad (se
kapittel 'Maskinens innstillinger').
Maskinen reagerer ikke når du
trykker på en knapp.
Tørkebeskyttelse. Tilvalgsfunksjonen
kan ikke stilles inn når et program er
startet.
Drei programvelgeren til
still programmet på nytt.
Programmet er ikke aktivt,
Beholder tennes.
Kondensvannbeholderen er full.
Tøm vannbeholderen, og start deretter programmet med
Start/Pause
-knappen.
Tørkesyklusen stopper opp
kort etter programstart.
Anticrease/End tennes.
Det er lagt i for lite eller for tørt tøy
for det valgte programmet.
Velg tidsprogram eller høyere tørkenivå (f.eks
Ekstra tørt istedenfor
Skabstørt
Tørkingen varer uvanlig lenge.
Merk: Etter opptil 5 timer avsluttes tørkingen automatisk
(se "Tørkeprogram slutt").
Lofilteret er tett.
Rengjør lofilteret.
Lofilteret blokkert.
Rengjør lofilteret.
For mye tøy.
Ta ut noe tøy.
Tøyet er ikke tilstrekkelig sentrifugert.
Tøyet må sentrifugeres grundig før
det tørkes i tørketrommelen.
Svært varmt i rommet. Kompressoren slås foreløpig av for å forhindre
overoppheting.
Automatisk prosess, det er ikke noe
galt med maskinen. Hvis mulig, senk
romtemperaturen.
Tekstilenes fargeekthet.
Kontroller tekstilenes fargeekthet.
Behandle kun tekstiler sammen, som
har liknende farger.
Tørkeresultatet er ikke godt
nok.
Avfarging
AV. Inn-
Maskinens innstillinger
Innstilling
www.zanussi.com
Slik gjør du
45
Lydsignal avslått
1.
2.
3.
Vannhardhet
Vann inneholder ulike mengder
av kalk og mineraler. Disse
mengdene varierer i forhold til
hvor du bor. Vann fra forskjellige
steder har derfor forskjellig spesifikk ledeevne.
Den aktuelle spesifikke ledeevnen vannet har sammenliknet
med fabrikkens forhåndsinnstilte
verdier, kan til en viss grad påvirke restfuktigheten i tøyet ved
slutten av syklusen. Du kan stille
inn tørkesensorenes følsomhet i
forhold til vannets ledeevne på
denne tørketrommelen.
1.
2.
Drei programvelgeren til et vilkårlig program.
Finvask og
Trykk samtidig på knappene
og hold de inne i ca. 5 sekunder.
Lydsignalet er deaktivert som standard.
Lang-Antirynke ,
Drei programvelgeren til et vilkårlig program.
Trykk samtidig på knappene
Lang-Antirynke og
Start/Pause , og hold de inne i ca. 5 sekunder. Lamper viser aktuell innstiling:
–
Beholder - lav ledeevne <300 mikro S/cm
–
Filter - middels ledeevne 300-600 mikro S/cm
–
Varmeveksler - høy ledeevne >600 mikro S/cm
3.
Trykk flere ganger på
innstilt.
4.
For å lagre innstillingene, trykker du på knappene
Lang-Antirynke og
Start/Pause , eller dreier du velgeren til
AV-posisjon
Start/Pause -knappen, inntil ønsket nivå er
Tekniske data
Mål (mm)
Bredde/høyde/dybde
850 x 600 x 580 mm
Maksimal dybde
(med produktets dør åpen)
1090 mm
Maksimal bredde
(med produktets dør åpen)
950 mm
Elektrisk tilkopling
Elektrisk spenning
230 V
Frekvens
50 Hz
Sikring
10 A
Nominell effekt
2350 W
Trommelvolum
108 l
Produktets vekt
43,5 kg
Klesvask: maksimal vekt
7 kg
Bruksområde
Omgivelsestemperatur
Energiforbruk 1)
Husholdning
Min.
5 °C
Maks.
35 °C
kWh/syklus
4,70 kWh
Årlig energiforbruk 2)
552 kWh
Energieffektivitetsklasse
Strømforbruk
46
C
Forblitt på-modus
0W
www.zanussi.com
Av-modus
0W
1) Med referanse til EN 61121. 7 kg bomull og en sentrifugehastighet på 1000 opm.
2) Energiforbruk per år i kWh, basert på 160 tørkesykluser for standarden bomullsprogram med full og delvis
last, og forbruket av lavstrømmodi. Faktisk energiforbruk per syklus avhenger av hvordan produktet brukes
(REGULERING (EU) nr. 392/2012).
Installasjon
Viktig Maskinen må transporteres stående.
Plassere apparatet
• Det mest praktiske er å montere tørketrommelen i nærheten av vaskemaskinen.
• Tørketrommelen må monteres på et rent sted,
der det ikke samler seg smuss.
• Luften må kunne sirkulere fritt rundt apparatet. Du må ikke blokkere luftinntaksgitteret
foran eller ventilasjonsåpningene bak på apparatet.
• Plassere tørketrommelen på et flatt, stabilt
underlag for å redusere vibrasjon og støy til et
minimum mens tørketrommelen er i gang.
• Kontroller at apparatet står absolutt plant ved
hjelp av et vater når tørketrommelen er plassert der den skal brukes. Hvis apparatet ikke
står helt plant, skrus justeringsføttene inn eller
ut for å justere.
• Føttene må aldri tas av. Ikke sperr klaringen
mot gulvet med tykke tepper, bretter eller liknende. Dette kan føre til overoppheting, som
gjør at apparatets effekt reduseres.
Viktig
• Utblåsningsluften fra tørketrommelen kan nå
en temperatur på opptil +60°C. Plasser derfor aldri tørketrommelen på et temperaturømfintlig gulv.
• Mens tørketrommelen er i gang, må romtemperaturen ikke være lavere enn +5°C eller
høyere enn +35°C, ellers kan dette ha innvirkning på funksjonen.
• Tørketrommelen må transporteres stående.
• Apparatet må ikke plasseres inne i et skap,
eller slik at det kommer i konflikt med den øvrige innredningen eller dørene i rommet, fordi
døren må kunne åpnes helt.
www.zanussi.com
Fjerne transportsikring og emballasje
Obs Før bruk må all transportemballasje
fjernes.
1. Åpne ileggsdøren
2. Trekk av limbåndene inne i maskinen
øverst på trommelen.
3. Fjern folieposen og polystyrenputen fra maskinen.
Strømtilkobling
På typeskiltet finner du opplysninger om maskinens spenning, strømtype og hvilke sikringer
som trengs. Typeplaten sitter ved døreåpningen
(se kapittelet "Produktbeskrivelse").
Advarsel Produsenten frasier seg ethvert
ansvar for personskader eller andre skader,
dersom sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt
fulgt.
Hvis maskinens strømledning må skiftes, MÅ
dette gjøres av vår autoriserte serviceavdeling.
47
Advarsel Strømledningen skal være
tilgjengelig etter at maskinen er installert.
Omhengsling av døren
Døren kan hengsles om for å gjøre det lettere å
betjene trommelen.
Advarsel Døren skal bare hengsles om av
en godkjent servicetekniker.
Ta kontakt med det lokale autoriserte servicesenteret. En servicetekniker kan hengsle om døren mot et vederlag.
Spesialtilbehør
• stablesett
Kan fås kjøpt hos ditt kundesenter eller hos
spesialforhandleren din
Dette stablesettet kan brukes til å montere
tørketrommelen oppå en vaskemaskin (60 cm
bred, frontmatet), slik at du får en plassbesparende vask-tørk-søyle. Vaskemaskinen skal
stå underst og tørketrommelen øverst.
Les nøye gjennom instruksjonene som følger
med settet.
• tømmesett
Kan fås kjøpt hos ditt kundesenter eller hos
spesialforhandleren din
Installasjonssett for direkte tømming av kondensvannet i en vask, vannlås, et avløp osv. I
så fall trenger du ikke å tømme kondensvannbeholderen selv, men likevel må den bli værende på plass i maskinen.
Les nøye gjennom instruksjonene som følger
med settet.
• sokkel med skuff
Kan fås kjøpt hos ditt kundesenter eller hos
spesialforhandleren din
Til plassering av tørketrommelen i optimal
høyde og med ekstra plass til oppbevaring
(av f.eks. tøy).
Les nøye gjennom instruksjonene som følger
med settet.
Service
Dersom det skulle oppstå teknisk feil, må du
først finne ut om du kan løse problemet selv ved
hjelp av bruksanvisningen - se kapittelet Hva må
gjøres, hvis….
Hvis du ikke klarer å løse problemet selv, kontakter du kundeserviceavdelingen eller en av dine servicepartnere.
Du trenger følgende data for å få hjelp raskt:
– Modellbeskrivelse
– Produktnummer (PNC)
– Serienummer (S No. finner du på typeskiltet
på produktet - for å finne det, ser du etter i kapittel Produktbeskrivelse))
48
– Type feil
– Eventuelle feilmeldinger som vises i displayet.
For at du skal ha de nødvendige referansenumrene til maskinen din for hånden, anbefaler vi at
du noterer dem her:
Modellbeskrivelse:
........................................
PNC (produktnummer):
........................................
S-nr. (serienummer):
........................................
www.zanussi.com
Innehåll
Viktig säkerhetsinformation _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Produktbeskrivning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Innan torktumlaren används första gången _
Programöversikt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sortering och förberedning av tvätten _ _ _
Daglig användning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
49
50
51
52
53
55
55
Rengöring och underhåll _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vad ska jag göra om ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Torktumlarens inställningar _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniska data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Service _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
57
59
60
61
62
63
Med reservation för ändringar.
Viktig säkerhetsinformation
Viktigt För din egen säkerhet och för att
säkerställa korrekt användning, innan
torktumlaren installeras och används
första gången, läs denna bruksanvisning
noga, inklusive tips och varningar. För att
undvika onödiga misstag och olyckor är
det viktigt att säkerställa att alla som
använder torktumlaren vet hur den
används och känner till
säkerhetsanvisningarna. Spara denna
bruksanvisning och säkerställ att den
följer med torktumlaren om den flyttas
eller säljes så att alla som använder den
under dess livstid är rätt informerade om
hur torktumlaren används och säkerheten.
Allmän säkerhet
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller
att modifiera denna produkt på något sätt.
• Denna torktumlare är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt
psykisk, sensorisk förmåga eller med brist på
erfarenhet eller kunskap, om de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur torktumlaren används av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
• Se till att små husdjur inte kryper in i trumman. För att undvika detta, kontrollera trumman innan användning.
• Föremål som mynt, säkerhetsnålar, spikar,
skruvar, stenar eller andra hårda, vassa föremål kan orsaka skador och får inte hamna i
torktumlaren.
• För att undvika brandrisk orsakad av överdriven torkning, torka inte följande i torktumlawww.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
ren: Kuddar, täcken eller liknande (dessa ackumulerar värme).
Skumgummi (latexgummi), duschmössor, vattentäta textilier, gummiklädda artiklar och kläder eller kuddar fyllda med skumgummi skall
inte torkas i torktumlaren.
Skilj alltid torktumlaren från elnätet efter användning, vid rengöring och underhåll.
Försök inte, under några omständigheter, att
reparera torktumlaren själv. Reparationer som
utförs av outbildad personal kan orsaka personskador eller allvarliga funktionsfel. Kontakta Electrolux Service. Se till att original reservdelar alltid används.
Plagg som har varit i kontakt med olja, såsom
matolja, aceton, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxbortagningsmedel skall tvättas i varmt vatten med
extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
Risk för explosion: Torka aldrig plagg som
har varit i kontakt med brännbara vätskor
(bensin, denaturerad sprit, lösningsmedel och
liknande). Eftersom dessa vätskor är flyktiga
kan de orsaka explosion. Torka bara plagg
som har tvättats med vatten.
Brandrisk: Föremål som har fläckats av eller
blivit indränkta med vegetabilisk- eller matolja
innebär brandrisk och skall inte torkas i toktumlaren.
Om du har behandlat tvätten med fläckborttagningsmedel måste en extra sköljning ske
innan den fylls på i torktumlaren.
Kontrollera att inga gaständare eller tändstickor har glömts kvar i fickor.
49
Varning Stoppa aldrig en torkning innan torkprocessen är klar om inte alla
plagg snabbt kan plockas ur och spridas
ut så att värmen avleds. Brandrisk!
• Risk för elektriska stötar! Spruta inte med
en vattenstråle på torktumlaren.
Installation
• Torktumlaren är tung. Var försiktig när du flyttar den.
• Kontrollera att torktumlaren inte är skadad när
du packar upp den. Vid tveksamhet, använd
inte maskinen och kontakta Kundtjänst.
• Allt förpackningsmaterial måste avlägsnas innan maskinen används. Annars kan både
torktumlaren och annan egendom skadas allvarligt. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Sista delen av ett torkprogram sker utan värme (avkylningsfas) för att tvätten skall ligga i
en temperatur som säkerställer att den inte
skadas.
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för
att installera denna maskin skall utföras av en
behörig elektriker.
• Se till att torktumlaren inte står på nätkabeln.
• Om torktumlaren placeras på ett mattbelagt
golv, justera fötterna så att luft kan cirkulera
fritt under maskinen.
• Kontrollera efter installationen att torktumlaren
inte står på eller trycker mot nätkabeln.
• Om torktumlaren placeras ovanpå en tvättmaskin måste pelarsatsen användas (extra tillbehör).
Användning
• Denna torktumlare är avsedd för användning i
ett hushåll. Den får inte användas för andra
ändamål än vad den är avsedd för.
• Torka bara textilier som är lämpliga för torkning i torktumlare. Följ instruktionerna på
skötseletiketten för varje pagg.
• Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
• Överfyll inte torktumlaren. Se motsvarande
avsnitt i bruksanvisningen.
• Plagg som är droppvåta skall inte läggas i
torktumlaren.
• Plagg som har varit i kontakt med flyktiga petroleumprodukter skall inte torktumlas. Om
flyktiga rengöringsvätskor har använts, kontrollera att vätskan är avlägsnad från plagget
innan det läggs i torktumlaren.
• Drag aldrig i sladden när kontakten skall tas
ur från vägguttaget; Tag alltid i kontakten.
• Använd inte torktumlaren om elkabeln, kontrollpanelen, arbetsytan eller sockeln är skadad så att torktumlarens insida är åtkomlig.
• Sköljmedel, eller liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
• Försiktigt - varm yta : Rör inte skyddet till
luckans belysning när ljuset är tänt (endast
torktumlare med belysning i trumman).
Barnsäkerhet
• Torktumlaren får inte användas av barn eller
förståndshandikappade utan tillsyn.
• Barn skall övervakas för att säkerställa att de
inte leker med torktumlaren.
• Förpackningsmaterialet (t.ex. plastfolie och
polystyren) kan vara farligt för barn - kvävningsrisk föreligger! Förvara dessa material
utom räckhåll för barn.
• Förvara alla tvättmedel på en säker plats utom
räckhåll för barn.
• Se till att barn och husdjur inte kryper in i
trumman.
Miljö
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
50
att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
www.zanussi.com
Gammal maskin
Varning
Koppla loss maskinen från eluttaget när du inte
har användning för den längre. Skär av nätkabeln och kassera den tillsammans med stickkontakten. Förstör luckans dörrhake. Barn kan
då inte låsa in sig i maskinen med risk för sina
liv.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialen är miljövänliga och kan
återvinnas. Plastkomponenterna är märkta med
t.ex. >PE<, >PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialen i härför avsedda behållare på kommunens sopstationer.
Miljöråd
• I torktumlaren blir tvätten fluffig och mjuk.
Mjukgöringsmedel behövs därför inte då du
tvättar.
• Torktumlaren fungerar mest ekonomiskt om
du:
– alltid håller ventilationsöppningarna på maskinens baksida fria,
– fyller maskinen så mycket som anges i programöversikten,
– ser till att ventilationen är god i rummet där
torktumlaren är placerad,
– rengör det mikrofina filtret och det fina filtret efter varje torkprogram,
– centrifugerar tvätten väl före torkning.
Energiförbrukningen påverkas av den centrifugeringshastighet som tvättmaskinen är
inställd på. Högre centrifugeringshastighet ger
lägre energiförbrukning vid torkningen.
Produktbeskrivning
Beskrivning av produkten
1
2
9
3
8
4
7
6
1 Kontrollpanel
www.zanussi.com
5
2 Luddfilter
51
3 Lucka
4 Ventilationsgaller
7 Vattenbehållare
8 Kondensor
5 Justerbara fötter
6 Lucka för kondensor
9 Typskylt
5
2
1
1 Programväljare och
2 Funktionsknappar
3
4
strömbrytare På/Av
Start/Paus -knapp
Start-fördröjning -knapp
5 Statuslampa för aktuell funktion
– Kontrollampor för Fördröjd start
4
–
3
Torkning - kontrollampa
–
Anticrease/End - kontrollampa
–
Kondensor - kontrollampa
–
Filter - kontrollampa
–
Behållare - kontrollampa
Innan torktumlaren används första gången
För att avlägsna eventuella rester som kan vara
kvar från tillverkningen, torka ur trumman med en
52
fuktig trasa eller kör ett kort torkprogram (cirka
30 minuter) med fuktiga trasor i torktumlaren.
www.zanussi.com
Tillvalsfunktioner / alternativ
7 kg
SKON ,
FÖRLÄNGT
SKRYNKELSKYDD ,
SIGNAL ,
FÖRDRÖJD
START
Grundlig torkning av tjocka textilier
eller textilier i flera lager, t.ex. frottéhanddukar, badrockar.
BOMULL
SKÅPTORRT
PLUS
7 kg
SKON ,
FÖRLÄNGT
SKRYNKELSKYDD ,
SIGNAL ,
FÖRDRÖJD
START
Grundlig torkning av tjocka textilier
eller textilier i flera lager, t.ex. frottéhanddukar, badrockar.
BOMULL
SKÅPTORRT 1)
7 kg
SKON ,
FÖRLÄNGT
SKRYNKELSKYDD ,
SIGNAL ,
FÖRDRÖJD
START
Grundlig torkning av material med
jämn tjocklek, t.ex. frottématerial, trikåvaror, handdukar.
BOMULL
LÄTT FUKTIGT 1)
7 kg
SKON ,
FÖRLÄNGT
SKRYNKELSKYDD ,
SIGNAL ,
FÖRDRÖJD
START
För tunna textilier som ska strykas,
t.ex. stickat, bomullsskjortor.
7 kg
SKON ,
FÖRLÄNGT
SKRYNKELSKYDD ,
SIGNAL ,
FÖRDRÖJD
START
För tunna plagg som också ska
strykas, t.ex. trikåvaror, bomullsskjortor.
3 kg
SKON ,
FÖRLÄNGT
SKRYNKELSKYDD ,
SIGNAL ,
FÖRDRÖJD
START
Grundlig torkning av tjocka textilier
eller textilier i flera lager, t.ex. pullovrar, sängkläder, bordslinne.
3 kg
SKON ,
FÖRLÄNGT
SKRYNKELSKYDD ,
SIGNAL ,
FÖRDRÖJD
START
För tunna textilier som inte ska strykas, t.ex. lättskötta skjortor, dukar, babykläder, sockor, damunderkläder
med kupor eller byglar.
Program
BOMULL
EXTRA TORRT
BOMULL
STRYKTORRT
1)
SYNTET
EXTRA TORRT
SYNTET
SKÅPTORRT 1)
www.zanussi.com
Användning / egenskaper
Tvättmärkning
Max. tvättmängd (vikt i torrt tillstånd)
Programöversikt
2)
2)
53
SYNTET
STRYKTORRT
30'
60'
MIX
BABY
JEANS
KYLER
Tillvalsfunktioner / alternativ
Användning / egenskaper
3 kg
SKON ,
FÖRLÄNGT
SKRYNKELSKYDD ,
SIGNAL ,
FÖRDRÖJD
START
För tunna plagg som också ska
strykas, t.ex. trikåvaror, bomullsskjortor.
1 kg
SKON ,
FÖRLÄNGT
SKRYNKELSKYDD ,
SIGNAL ,
FÖRDRÖJD
START
För ytterligare torkning av enstaka
föremål eller för små tvättmängder
under 1 kg.
3 kg
SKON ,
FÖRLÄNGT
SKRYNKELSKYDD ,
SIGNAL ,
FÖRDRÖJD
START
För att torka bomull och syntetmaterial, använder låg temperatur.
2 kg
SKON ,
FÖRLÄNGT
SKRYNKELSKYDD ,
SIGNAL ,
FÖRDRÖJD
START
Fintorkningsprogrammet är ett specialprogram för jumprar som ska torkas och kunna användas direkt.
7 kg
SKON ,
FÖRLÄNGT
SKRYNKELSKYDD ,
SIGNAL ,
FÖRDRÖJD
START
För fritidskläder såsom jeans, sweatshirts och liknande med varierande
materialtjocklek (t.ex. vid hals, muddar och sömmar).
7 kg
LJUDSIGNAL
Tvättmärkning
Max. tvättmängd (vikt i torrt tillstånd)
Program
2)
Specialprogram som varar cirka tio
minuter för uppfräschning eller skonsam rengöring av kläder med kommersiellt tillgängliga produkter för
kemtvätt. (Använd endast sådana
produkter som av tillverkaren har deklarerats som lämpliga för torktumlare. Följ tillverkarens bruksanvisning.)
1) Enligt standard IEC 61121
2) välj funktionen
FINTVÄTT
54
www.zanussi.com
Sortering och förberedning av tvätten
Sortering av tvätten
• Sortera efter typ av material:
– Bomull/linne för program i programgruppen
Bomull .
– Bland- och syntetmaterial för program i
programgruppen Syntet .
• Sortera efter klädvårdsetikett: Symbolerna
betyder följande:
• Töm alla fickor. Plocka ur alla metallföremål
(gem, säkerhetsnålar, etc.).
• Vänd fodrade plagg ut och in (på t.ex. anoraker med bomullsfoder ska fodret vara vänt
utåt). Dessa plagg torkar då bättre.
Viktigt Fyll inte produkten med för mycket tvätt.
Överskrid inte den maximala tvättvikten.
Tvättens vikt
Torkning i torktumlare är i princip möjlig
Typ av tvätt
Vikt
Torkning vid normal temperatur
Badrock
1200 g
Torkning vid reducerad temperatur
Servett
100 g
Torkning i torktumlare är ej möjlig
Påslakan
700 g
Lakan
500 g
Viktigt Lägg inte in våt tvätt i maskinen som
inte är märkt som lämplig för torktumling.
Denna maskin kan användas för alla typer av våt
tvätt som är märkta som lämpliga för torktumling.
• Torka inte nya, färgade textilier tillsammans
med ljust färgat tvättgods. Färgerna kan färga
av sig.
• Torka inte bomullsjersey och trikåvaror med
Extratorrt -programmet. Persedlarna kan
krympa!
Örngott
200 g
Bordsduk
250 g
Frottéhandduk
200 g
Torkhandduk
100 g
Nattlinne
200 g
Damtrosor
100 g
Arbetsskjorta (herr)
600 g
Herrskjorta
200 g
Herrpyjamas
500 g
Förbereda tvätten
• Förhindra att plaggen trasslar in sig i varandra: Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan och
knyt ihop lösa band (t.ex. på förkläden).
Blus
100 g
Herrkalsonger
100 g
Daglig användning
Slå på produkten
Vrid programväljaren till ett av programmen. Produkten är påslagen.
www.zanussi.com
55
Öppna luckan och
lägga i tvätt
1. Öppna luckan.
2. Lägg i tvätten
(tvinga inte in
den).
Välja tvättprogram
Vrid programväljaren
till önskat program.
Kontrollampan för
START/PAUZE börjar
att blinka.
Försiktighet Se
till att tvätten inte
kläms mellan luckan
och gummilisten.
3.
Stäng luckan ordentligt. Ett klickljud skall höras
från låset då
luckan stängs ordentligt.
När funktionen är aktiverad lyser kontrollampan
Förlängt skrynkelskydd .
Signal
När torkprogrammet är klart avges en periodisk
ljudsignal. Genom att trycka på knappen Signal
stängs ljudsignalen av i följande fall:
• när du väljer program
• när du trycker på knapparna
• om programväljaren vrids till ett annat läge
under pågående program eller om du trycker
på en tillvalsknapp under programmet
• när programmet är klart
Motsvarande kontrollampor tänds.
Start-fördröjning
4
Med knappen
Start-fördröjning
kan du senarelägga starten av ett program med 3, 6 eller 9 timmar.
1.
2.
1
2
3
Val av tillvalsfunktioner
Du kan välja följande ytterligare funktioner:
Skon
Knapp 1 Förlängt skrynkelskydd
Knapp 2 Signal
Knapp 3 Start-fördröjning
Knapp 4 Skon
Tryck på denna knapp när du vill torka ömtåliga
plagg vid lägre temperatur. Motsvarande kontrollampa tänds. Denna tillvalsfunktion kan även
användas för tidstyrd torkning.
LÅNGT SKRYNKELSKYDD
En lång skrynkelskyddsfas som förlänger skrynkelskyddsfasen (30 minuter) i slutet av torkprogrammet med ytterligare 60 minuter. Trumman
roterar med jämna mellanrum under denna fas.
Detta luckrar upp tvätten och motverkar att den
blir skrynklig. Fasen varar totalt 90 minuter. Tvätten kan tas ur tumlaren när som helst under
skrynkelskyddsfasen.
56
3.
Välj program och tillvalsfunktioner.
Start-fördröjning tills
Tryck på knappen
önskad tidsfördröjning är vald (kontrollamporna visar vilken tid som är vald).
För att aktivera fördröjningstimern, tryck på
Start/Paus -knappen. Kontrollamporna
9h 6h 3h växlar var tredje timme tills tiden
löper ut för att starta programmet.
Starta programmet
Start/Paus -knappen för att starta
Tryck på
torktumlaren när du har valt program och tillvalsfunktioner. Motsvarande kontrollampa slutar att
blinka. Om du vrider programväljaren till ett annat läge när maskinen är i drift ljuder summern
och programfaslampan blinkar. Trumman roterar
omväxlande åt höger och vänster under torkningen.
Samtliga torkprogram avslutas med en 10 minuter lång avkylningsfas. Efter avkylningen kan
tvätten tas ut.
Om torktumlarens lucka eller den lilla luckan på
maskinens underdel öppnas under programmets gång måste du stänga luckan och trycka
på denna knapp igen för att starta programmet
från den punkt där det avbröts Knappen måste
även tryckas in igen efter strömavbrott. Samma
sak gäller när lampan PIC tänds och du blir
tvungen att tömma vattenbehållaren och sätta in
www.zanussi.com
den igen under ett pågående program
Vattenbehållare
I båda fallen blinkar kontrollampan för
Start/
Paus -knappen för att påminna dig om att du
måste trycka på startknappen igen.
Kontrollampor
Maskinens kontrollampor indikerar följande funktioner:
•
Torkning-lampa: Denna kontrollampa visar att torkningsfasen pågår
• Kontrollampa för
Program klart: Denna
kontrollampa tänds efter avkylningsfasen och
lyser under skrynkelskyddsfasen och när programmet är klart
• Kontrollampa för
Vattenbehållare: Denna kontrollampa visar att torkningsfasen pågår
Denna kontrollampa tänds när programmet är
klart och påminner dig om att vattenbehållaren måste tömmas Om lampan tänds under
ett pågående program betyder det att vattenbehållaren är full Ljudsignalen ljuder, programmet stoppas och Start/Paus -knappens
kontrollampa blinkar. Denna kontrollampa
tänds när vattenbehållaren inte är placerad på
rätt sätt
• Kontrollampa för
Filter: Denna kontrollampa tänds när programmet är klart och påminner dig om att filtren måste rengöras
• Kontrollampa för
Kondensor: Denna kontrollampa tänds vart 80:e program och påminner dig om att kondensorn måste rengöras
Programmet kan inte ändras direkt när det
en gång har startat. Om du ändå försöker
byta program med programväljaren, eller om en
funktionsknapp (utom
Signal -knappen 4))
trycks in, börjar kontrollampan för
Start/Paus
-knappen att blinka temporärt med rött sken.
Torkprogrammet påverkas emellertid inte av detta (för att skydda tvätten).
När programmet är klart
Om tvätten inte tas ut när programmet är klart
startar torktumlaren ett skrynkelskyddsprogram
(som varar i högst 30 minuter).
Om tvätten inte tas ut efter skrynkelskyddsprogrammet stoppas torktumlaren automatiskt.
Program klart och
Kontrollamporna för
Vattenbehållare förblir tända och ljudsignalen
ljuder i 2 minuter.
Vrid programväljaren till
för att stänga av
torktumlaren. Plocka ut tvätten ur trumman och
kontrollera noga att trumman är tom.
Stäng vattenkranen om du inte tänker fortsätta
tvätta. Låt luckan stå på glänt för att undvika
mögelbildning och obehaglig lukt inuti maskinen.
Om luckan öppnas och stängs igen innan
tänds alla lamprogramväljaren vrids till
por för programfaserna i det utförda programmet.
Efter varje användning
• Rengör filtren.
• Töm vattenbehållaren.
Ändra program
För att ändra ett program som valts av misstag
och som har startat, vrid först programväljaren
-läget. Programmet avbryts.
till
Rengöring och underhåll
Rengöring av luddfiltren
För att säkerställa att torktumlaren fungerar perfekt måste luddfiltren i luckan och i trummans
front rengöras efter varje torkprogram.
Försiktighet Obs! Använd aldrig
torktumlaren utan luddfilter eller med
skadade eller tilltäppta luddfilter.
4) Endast torktumlare med ljudsignalknapp.
www.zanussi.com
57
1. Öppna luckan.
2. Efter en tid bildas
en beläggning på filtren som orsakas av
tvättmedelsrester.
Rengör filtren med
varmt vatten och en
borste för att få bort
beläggningen. Avlägsna filtret från lucköppningen genom att
dra ut det.
3. Använd en fuktad
hand för att rengöra
det mikrofina filtret
som sitter i den nedre
delen av lucköppningen.
4. Avlägsna luddet
från luddfiltret med en
fuktad hand.
Byt ut filtret.
Rengöring av kondensorn
Rengör kondensorn när kontrollampan
Kondensor tänds.
Kondensorn sitter nedtill i fronten, bakom en liten lucka.
1. Öppna luckan genom att trycka på
spärren som på bilden. Det är normalt
att det finns vatten på
ytorna där kondensorn sitter, både under torkprogrammet
och när programmet
är klart.
2. Vrid de två röda
stoppen nedåt.
3. Ta tag i kondensorns handtag och
dra ut kondensorn.
4. Rengör kondensorn med en borste
och spola den vid behov under duschen.
Rengör även kondensorns utsida och ta
bort allt ludd. Rengör
gummitätningen runt
kondensorhöljet och
insidan av den lilla
luckan med en fuktig
trasa.
Viktigt Använd inte spetsiga föremål eller verktyg för att rengöra utrymmena mellan lamellerna.
Det kan skada kondensorn och göra den otät.
Sätt tillbaka kondensorn, vrid de röda låsanordningarna uppåt och stäng luckan.
Viktigt Använd inte torktumlaren om kondensorn inte sitter på plats.
58
www.zanussi.com
Tömning av vattenbehållaren
Kondensvattnet från de torktumlade textilierna
samlas upp i en vattenbehållare. Vattenbehållaren måste tömmas efter varje torkprogram för att
säkerställa en effektiv funktion nästa gång torkBehållare
tumlaren används. Kontrollampan
påminner dig om att göra detta.
Rengöring av trumman
Försiktighet Obs! Använd inte slipmedel
eller stålull för att rengöra trumman.
Kalk i vattnet eller tvättmedlet kan bilda en
knappt synlig beläggning på trummans insida. Detta gör att maskinen inte längre kan känna av tvättens RESTFUKTsgrad på ett tillförlitligt
sätt. Tvätten är då fuktigare än den borde vara
när den plockas ut ur trumman.
Använd ett vanligt rengöringsmedel för hushållsbruk (t.ex. ett ättiksbaserat rengöringsmedel) för
att rengöra insidan av trumman och trumvalkarna.
1. Öppna den lilla
2. Vrid det gula stopluckan som sitter ned- pet uppåt.
till på höljet.
3. Dra ut vattenbehållaren.
4. Öppna det lilla
locket och låt vattnet
rinna ut.
5. Stäng det lilla locket och sätt tillbaka
vattenbehållaren på
plats.
6. Skjut in behållaren
så att den klickar på
plats och lås fast den
genom att vrida den
gula stoppet nedåt.
7. Stäng den lilla
luckan och tryck på
Start/Paus -knappen för att fortsätta
programmet.
Rengöring av kontrollpanelen och
maskinens utsida
Försiktighet Obs! Använd inte
möbelrengöringsmedel eller skarpa
rengöringsmedel för att rengöra maskinen.
Använd en fuktig trasa för att torka av kontrollpanelen och maskinens utsida.
Vad ska jag göra om ...
Leta efter felet själv
Problem
Torktumlaren fungerar inte.
www.zanussi.com
Möjlig orsak
Lösning
Stickkontakten sitter inte i eluttaget
eller det är fel på säkringen.
Sätt i stickkontakten i eluttaget. Kontrollera säkringen i säkringsskåpet i
ditt hem.
Luckan är öppen.
Stäng luckan.
59
Har du tryckt på
knappen?
Start/Paus -
Tryck på
gång till.
Start/Paus -knappen en
Fel program har valts.
Välj ett annat program nästa gång du
torktumlar (se "Programöversikt").
Luddfiltren är igentäppta.
Rengör luddfiltren.
Luddfiltret i sockeln är igentäppt.
Rengör filtret.
Kondensorn är igentäppt av ludd.
Rengör kondensorn.
För stor tvättmängd.
Följ rekommendationerna om tvättmängder.
Ventilationsöppningarna på torktumlarens underdel är övertäckta.
Ta bort det som täpper igen ventilationsöppningarna.
Beläggningar på trummans insida eller trumvalkarna.
Rengör trummans insida och valkar.
Vattnets konduktans (ledningsförmåga) på installationsplatsen avviker
från maskinens standardinställning.
Ändra maskinens standardinställning
för torrhetsgrad (se "Programmeringsmöjligheter").
När en knapp trycks in reagerar inte maskinen.
Torkningsskydd. När programmet har
startat kan denna funktion inte längre
ställas in.
Vrid programväljaren till
in programmet igen.
Programmet är inaktivt,
hållare tänds.
Kondensvattenbehållaren är full.
Töm kondensvattenbehållaren och
starta sedan programmet med
Start/Paus -knappen.
Torkprogrammet avslutas kort
efter programstart.
Anticrease/End tänds.
Den ilagda tvättmängden är otillräcklig eller för torr för det valda programmet.
Välj ett tidsstyrt program eller högre
torrhetsgrad (t.ex.
Extratorrt i
stället för
Skåptorrt .
Torkprogrammet tar ovanligt
lång tid. Anmärkning: Efter upp
till 5 timmar avslutas torkprogrammet automatiskt (se
"Torkprogrammet klart").
Luddfiltret är igentäppt.
Rengör luddfiltret.
Luddfiltret i sockeln är igentäppt.
Rengör filtret.
För stor tvättmängd.
Reducera tvättmängden.
Tvätten var för blöt när den lades in i
torktumlaren.
Tvätten måste vara tillräckligt centrifugerad innan den torktumlas.
Ovanligt hög rumstemperatur. Kompressorn stängs tillfälligt av för att
förhindra överhettning.
Automatisk process, det är inte fel
på torktumlaren. Sänk rumstemperaturen om det går.
Materialens färgäkthet.
Kontrollera textiliernas färgäkthet.
Behandla textilier tillsammans endast
om de har liknande färg.
Otillfredsställande torkresultat.
Missfärgning
Be-
AV. Ställ
Torktumlarens inställningar
Inställning
60
Åtgärd
www.zanussi.com
Signal permanent av
1.
2.
3.
Vattenhårdhet
Vattnet i olika delar av landet innehåller varierande mängder
kalk och mineralsalter. Detta gör
att vattnets elektriska ledningsförmåga (konduktivitet) varierar
beroende på det geografiska läget.
Om vattnets konduktivitet avviker väsentligt från det förinställda fabriksvärdet kan detta påverka restfuktigheten hos tvätten
vid avslutad torkning. Med denna torktumlare kan du reglera
känsligheten hos torrhetssensorn baserat på vattnets konduktivitetsvärde.
1.
2.
Vrid programväljaren till valfritt program.
Skon och
Förlängt skrynkelskydd intryckta
Håll knapparna
samtidigt i cirka fem sekunder.
Ljudsignalens förinställning är alltid AV.
Vrid programväljaren till valfritt program.
Håll knapparna
Förlängt skrynkelskydd och
Start/Paus intryckta samtidigt i cirka fem sekunder. Kontrollamporna visar den aktuella inställningen:
–
Behållare - låg konduktivitet <300 μS/cm
–
Filter - medium konduktivitet 300-600 μS/cm
–
Kondensor - hög konduktivitet >600 μS/cm
3.
Tryck på
4.
För att lagra inställningen, tryck samtidigt på knapparna
Förlängt
skrynkelskydd och
Start/Paus eller vrid programväljaren till
AV-läget.
Start/Paus -knappen tills önskad nivå är inställd.
Tekniska data
Mått (mm)
Bredd/Höjd/Djup
850 x 600 x 580 mm
Max. djup
(med öppen lucka)
1090 mm
Max. bredd
(med öppen lucka)
950 mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
230 V
Frekvens
50 Hz
Säkring
10 A
Total effekt
2350 W
Trummans volym
108 l
Produktens vikt
43,5 kg
Tvätt: max. vikt
7 kg
Typ av användning
Hushåll
Omgivningstemperatur
Energiförbrukning 1)
Min.
5 °C
Max.
35 °C
kWh/program
4,70 kWh
Årlig energiförbrukning 2)
552 kWh
Energiklass
C
Strömförbrukning
www.zanussi.com
Standby-läge
0W
61
Av-läge
0W
1) Enligt EN 61121. 7 kg bomull och ett varvtal på 1 000 v/min.
2) Energiförbrukningen per år i kWh, baserad på 160 vanliga bomullsprogram vid full och delvis full maskin och
förbrukningen i lågenergilägen. Verklig energiförbrukning per program beror på hur produkten används
(BESTÄMMELSE (EU) nr 392/2012)
Installation
Viktigt Vid transport måste maskinen stå
upprätt.
Placering av produkten
• Av bekvämlighetsskäl rekommenderar vi att
produkten placeras i närheten av tvättmaskinen.
• Torktumlaren skall installeras på en ren plats
där smuts inte ansamlas.
• Luften måste kunna cirkulera obehindrat runt
produkten. Täck inte över ventilationsgallret
på framsidan eller luftintagsgallren på baksidan av produkten.
• För att vibrationer och buller ska hållas på
lägsta möjliga nivå när torktumlaren används
skall den placeras på en stadig och plan yta.
• Använd ett vattenpass för att kontrollera att
torktumlaren står helt vågrätt när den står på
platsen där den skall användas. Sänk eller höj
eventuellt fötterna för att få torktumlaren att
stå helt plant och vågrätt.
• Fötterna får aldrig demonteras från torktumlaren. Ställ inte torktumlaren på tjocka mattor,
trälister eller dylikt så att det fria avståndet
mellan torktumlaren och golvet minskar. Detta
kan orsaka överhettning, vilket i sin tur kan
påverka produktens funktion negativt.
Viktigt
• Utblåsningsluften från torktumlaren kan nå
temperaturer på upp till 60 °C. Produkten får
därför inte placeras på golv som inte tål höga
temperaturer.
• När torktumlaren används får inte rumstemperaturen vara lägre än +5°C eller högre än
+35°C eftersom detta kan påverka produktens prestanda.
• Om produkten ska flyttas måste den transporteras i vertikalt läge.
62
• Produkten skall inte installeras bakom en låsbar dörr, skjutdörr eller en dörr vars gångjärn
sitter motsatt sida mot torktumlarens så att
öppning av torktumlarens lucka hindras.
Borttagning av transportemballage
Försiktighet Innan torktumlaren används
måste allt transportemballage tas bort.
1. Öppna luckan.
2. Dra bort tejpen
som sitter upptill inne
i trumman.
3. Ta bort all plast och frigolit från torktumlaren.
Elektrisk anslutning
Uppgifter om nätspänning, strömtyp och erforderliga säkringar finns på typskylten. Typskylten
sitter nära lucköppningen (se avsnittet "Produktbeskrivning").
www.zanussi.com
Varning Tillverkaren ansvarar inte för
skador på person eller egendom orsakade
av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har
följts.
Om torktumlarens nätkabel behöver bytas ut
måste detta utföras av vår serviceavdelning.
Varning Nätkabeln måste vara åtkomlig
när torktumlaren har ställts på plats.
Omhängning av lucka
För att förenkla påfyllning och tömning av torktumlaren kan luckan hängas om.
Varning Luckan får bara hängas om av
personal från Electrolux Service.
Kontakta Electrolux Service. Montören hänger
om luckan mot betalning.
Speciella tillbehör
• Monteringssats för pelarmontering
Kan beställas hos vår serviceavdelning eller
din återförsäljare.
Denna monteringssats kan användas för att
ställa torktumlaren på en tvättmaskin (60 cm
bred, frontmatad) som en utrymmesbesparande tvättmaskin/torktumlarpelare. Tvättmaskinen är nederst och torktumlaren ovanpå.
Läs noga igenom anvisningarna som medföljer
satsen.
• Avloppssats
Kan beställas hos vår serviceavdelning eller
din återförsäljare.
Slangsats för direkt tömning av kondensvattnet till ett handfat, avlopp, ränna, etc. Kondensvattenbehållaren behöver då inte längre
tömmas, men den måste sitta kvar på sin
plats i maskinen.
Läs noga igenom anvisningarna som medföljer
satsen.
• Piedestal med låda
Kan beställas hos vår serviceavdelning eller
din återförsäljare.
För att placera torktumlaren på optimal höjd
och ha lite extra utrymme för förvaring av t.ex.
tvätt.
Läs noga igenom anvisningarna som medföljer
satsen.
Service
Om tekniska fel uppträder, försök lösa problemet själv med hjälp av bruksanvisningen - se avsnitt Om maskinen inte fungerar.
Om du inte kan lösa problemet själv, ska du
kontakta vår kundtjänstavdelning eller någon av
våra servicepartners.
För att snabbt kunna hjälpa dig behöver vi följande uppgifter:
– Modellbeteckning
– Produktnummer (PNC)
– Serienummer (S No.), anges på typskylten
som sitter på produkten - För att hitta den, se
avsnitt Produktbeskrivning
www.zanussi.com
– Typ av fel
– Eventuella felmeddelanden som visas på displayen.
För att du skall ha de nödvändiga referensnumren tillgängliga rekommenderar vi att du antecknar dem här:
Modellbeteckning:
........................................
PNC:
........................................
S No:
........................................
63
136926680-A-132013
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising