Aeg-Electrolux | T35740 | User manual | Aeg-Electrolux T35740 Handleiding

LAVATHERM T35740
Gebruiksaanwijzing
Luchtafvoerdroger
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
3
Belangrijke veiligheidsinformatie
Productbeschrijving
3
6
Bedieningspaneel
Voordat u de droger in gebruik neemt
7
7
Wasgoed sorteren en voorbereiden
7
Het gewicht van wasgoed
8
Programmaoverzicht
9
Dagelijks gebruik
10
Machine inschakelen / lampje inschakelen
10
Vuldeur openen / wasgoed in de trommel
doen
11
Het programma selecteren
11
Extra opties selecteren
11
Het instellen van de uitgestelde start
12
Het programma starten
12
Het programma veranderen
12
Extra artikelen in de trommel doen of eruit
halen voordat het programma is afgelopen
12
Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de
trommel halen
13
Onderhoud en reiniging
13
Het pluisfilter schoonmaken
13
De deur schoonmaken
14
De trommel reinigen
14
Het bedieningspaneel en de behuizing
schoonmaken
15
Wat te doen als…
15
Zelf problemen oplossen
15
Machine-instellingen
16
ZOEMERSIGNAAL permanent uit
16
Waterhardheid
16
Technische gegevens
16
Installatie
17
Plaatsing van het apparaat
17
Verwijdering van de transportbeveiliging
18
Het aansluiten van de ventilatieslang
19
Elektrische aansluiting
20
De draairichting van de deur veranderen
20
Speciale accessoires
22
Milieu
23
Milieutips
23
Onderhoud
24
Garantie/serviceafdeling
24
Europese Garantie
www.electrolux.com
28
28
Wijzigingen voorbehouden
Belangrijke veiligheidsinformatie
3
Gebruiksaanwijzing
Belangrijke veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen
is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze
veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met
beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om dit te
voorkomen de trommel vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde,
scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet
in het apparaat terechtkomen.
• Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet gebruikt te
worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte).
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen
met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen
niet in de droogtrommel te worden gedroogd.
• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te worden
van stroomvoorziening.
• Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine veroorzaken. Neem
contact op met met een Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars , terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de
droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra
hoeveelheid wasmiddel.
4
Belangrijke veiligheidsinformatie
• Explosiegevaar: Droog nooit artikelen in de trommeldroger die in contact hebben gestaan met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische
reiniging en soortgelijke producten). Daar deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze
een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de trommeldroger die met water
gewassen zijn.
• Brandgevaar: voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en dienen niet in de trommeldroger geplaatst te
worden.
• Als u uw was met vlekkenwater heeft gewassen, moet u een extra spoelingscyclus uitvoeren voordat u uw was in de trommeldroger laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van
kleding die in de trommeldroger geladen wordt
WAARSCHUWING!
Stop een trommeldroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommeldroger verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte
wordt verdreven. Brandgevaar!
• Gevaar voor elektrische schokken! Spuit geen waterstralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus)
om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is
gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
• Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is om te
voorkomen dat gassen afkomstig van apparaten die andere brandstoffen verbranden,
waaronder open vuur, terug de ruimte in stromen
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruik het
apparaat bij twijfel niet en neem contact op met de Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden verwijderd. Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere
eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
• Er moet voor gezorgd worden dat het apparaat niet op het aansluitsnoer komt te staan.
• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes
te worden aangepast om de lucht toch goed te kunnen laten circuleren.
• Controleer na de installatie van het apparaat dat het niet op het aansluitsnoer of de
toevoerslang staat of drukt.
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk de stapelkit te gebruiken (optioneel accessoire).
Gebruik
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat
te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
• Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
Belangrijke veiligheidsinformatie
5
• Droog geen ongewassen artikelen in de droogtrommel.
• Doe niet teveel wasgoed in de machine. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipend nat is mag niet in de droger worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten dienen
niet in de trommeldroger gedroogd te worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn
gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de wasautomaat doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf.
• Gebruik de trommeldroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het
bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is.
• Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd
in de wasverzachterinstructies.
• Let op - heet oppervlak : Raak het oppervlak van het dekseltje van de deurverlichting
niet aan wanneer de verlichting ingeschakeld is. 1)
•
Heet oppervlak: Raak de achterkant van het apparaat niet aan wanneer het in gebruik
is.
Veiligheid van kinderen
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
• De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het bereik van
kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.
1) Alleen drogers die zijn uitgerust met inwendige trommelverlichting.
6
Productbeschrijving
Productbeschrijving
1
2
4
3
6
7
5
1
2
3
4
5
6
7
Bedieningspaneel
Deur
Pluisfilter
Typeplaatje
Verstelbare pootjes
Ventilatieuitgangen aan de zijkanten/ventilatieuitgang aan de achterkant
Ringmoer
Bedieningspaneel
7
Bedieningspaneel
5
WOL
UIT
KATOEN
STARTUITSTEL
EXTRA
STRIJKVRIJ PLUS
3u
INTENSIEF
SPORTKLEDING
KAST-
SYNTHETICA
DEKENS
EXTRA
KAST-
LUCHTEN
6u
9u
DROGEN
AFKOELEN
EINDE
STRIJKDROOG
JEANS
BEHOEDZAAM
LAGE
TEMP.
ANTIKREUK
PLUS
ZOEMER
FILTER
START/PAUZE
STRIJKDROOG
30 MIN
1
1
2
3
4
5
4
2
3
Programmaknop UIT en -schakelaar
Functietoetsen
START / PAUZEtoets
STARTUITSTELtoets
Functiestatuslampje
Voordat u de droger in gebruik neemt
Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabricage, te verwijderen, de trommel
van de droger afvegen met een vochtige doek of een korte cyclus (30 MIN) met vochtige
lappen in de trommel laten draaien.
Wasgoed sorteren en voorbereiden
Het wasgoed sorteren
• Sorteer op weefseltype:
– Katoen/linnen voor programma's in de KATOEN programmagroep.
– Mengsels en synthetica voor programma's in de KATOEN programmagroep.
8
Wasgoed sorteren en voorbereiden
• Sorteer op verzorgingslabel. De verzorgingslabels betekenen het volgende:
Drogen in de droogtrommel is in principe
mogelijk
Drogen op normale
temperatuur
Drogen bij verlaagde
Drogen in de tromtemperatuur (druk op
meldroger is niet mode BEHOED ZAAM
gelijk
toets!)
Doe geen nat wasgoed in de droger dat niet op het label gespecificeerd is als geschikt voor
drogen in de droogtrommel.
Dit apparaat kan gebruikt worden voor alle soorten nat wasgoed dat gelabeld is als geschikt
voor drogen in de droogtrommel.
• Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen met lichtgekleurd wasgoed. Textielkleuren
kunnen afgeven.
• Droog geen tricot en gebreide artikelen op het programma EXTRA. Deze stukken kunnen
krimpen!
• Wol kan alleen met het speciale programma WOL worden gedroogd!
Wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken dicht en
sluit losse riemen of strikken (b.v. van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden etc.).
• Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (b.v. met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag moet aan de buitenkant zitten). Deze weefsels drogen
dan beter.
Het gewicht van wasgoed
Type wasgoed
Gewicht
Badjas
1200 gram
servet
100 gram
dekbedovertrek
700 gram
Laken
500 gram
kussensloop
200 gram
tafelkleed
250 gram
badstof handdoek
200 gram
theedoek
100 gram
nachthemd
200 gram
damesslip
100 gram
herenwerkoverhemd
600 gram
herenwerkoverhemd
200 gram
herenpyjama
500 gram
Bloes
100 gram
herenslip
100 gram
Programmaoverzicht
9
Programmaoverzicht
max. belading (droog gewicht)
BEHOED ZAAM
LAGE TEMP.
ANTIKREUK PLUS
ZOEMER
STARTUITSTEL
KATOEN
EXTRA
6 kg
•
•
•
•
•
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel,
bijv. badstof artikelen, badjassen.
KATOEN INTENSIEF
6 kg
•
•
•
•
•
Het drogen van dik textiel, bijv. badstof artikelen, handdoeken.
KATOEN
KAST 1)
6 kg
•
•
•
•
Grondig drogen van textiel van gelijke dikte,
• bijv. badstof, gebreide voorwerpen, handdoeken.
KATOEN
STRIJKDROOG1)
6 kg
•
•
•
•
Voor dunne stoffen die ook niet gestreken
• worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen
overhemden.
SYNTHETICA EXTRA
3 kg
•
•
•
•
•
Toepassing/eigenschappen
Onderhoudsmerkteken
Programma's
Extra functies/opties
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel,
2)
bijv. truien, beddengoed, tafellinnen.
SYNTHETICA KAST
3 kg
•
•
•
•
Voor dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv. shirts die gemakkelijk in onderhoud
•
zijn, tafelkleden, babykleertjes, sokken, lin- 2)
gerie met baleinen of met beugels.
SYNTHETICA STRIJKDROOG
3 kg
•
•
•
•
Voor dunne stoffen die ook niet gestreken
• worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen
overhemden.
30 MIN
1 kg
•
-
•
•
Voor verder drogen van afzonderlijke stuk• ken wasgoed of voor kleine hoeveelheden
van minder dan 1 kg.
LUCHTEN
1 kg
•
-
•
•
Voor het opfrissen of behoedzaam reinigen
• van textiel met in de handel verkrijgbare
producten voor chemische reiniging.
DEKENS
3 kg
•
-
•
•
•
Beddengoed (één- en tweepersoons lakens,
kussenslopen, spreien, dekbedovertrekken).
2)
6 kg
•
•
•
•
Voor vrijetijdskleding, zoals jeans, sweat• shirts, enz., van verschillende materiaaldikte
(bijv. bij de manchetten en naden).
SPORTKLEDING
2 kg
A3)
-
•
•
•
•
Speciaal programma met anti-kreukmechanisme voor strijkvrij textiel zoals overhemden en bloesen; om gemakkelijker te kunnen
strijken. Het resultaat hangt af van het soort
textiel en de kwaliteit ervan. (Het laadvolu• me komt overeen met ca. 5 tot 7 overhemden.) Advies: Doe kledingstukken direct na
het centrifugeren in de droger. Zijn ze eenmaal droog, haal de kledingstukken er dan
onmiddellijk uit en hang ze op een kleerhanger.
•
WOL is een speciaal programma voor het
kort behandelen van wollen kledingstukken
met warme lucht nadat ze op natuurlijke
• wijze zijn gedroogd, gedragen, of langere tijd
zijn opgeslagen. De wolvezels worden gladgemaakt en de wol wordt zacht en behaaglijk.
STRIJKVRIJ
PLUS
WOL
1 kg
(of 5
over
hem
den)
1 kg
A3)
•
-
-
•
-
Toepassing/eigenschappen
Voor sportkleding, dunne stoffen, polyester,
die niet gestreken worden.
1) In overeenstemming met IEC61121
2) kies BEHOED ZAAM optie
3) Automatisch
Dagelijks gebruik
Machine inschakelen / lampje inschakelen
Draai de programmakeuzeknop op een programma. . De machine is ingeschakeld.
Onderhoudsmerkteken
ZOEMER
JEANS
STARTUITSTEL
LAGE TEMP.
ANTIKREUK PLUS
Extra functies/opties
BEHOED ZAAM
max. belading (droog gewicht)
Dagelijks gebruik
Programma's
10
Dagelijks gebruik
11
Vuldeur openen / wasgoed in de trommel doen
1. Open de vuldeur:
Gebruik kracht om tegen de vuldeur te
drukken (drukpunt)
2. Vul de trommel met wasgoed (druk het
niet aan).
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de deur en de
rubber pakking terecht komen.
3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet een
duidelijke klik horen.
Het programma selecteren
Gebruik de programmakeuzeknop om het gewenste programma te selecteren.
Extra opties selecteren
De extra opties die beschikbaar zijn voor de droogprogramma's zijn BEHOED ZAAM , LAGE
TEMP , ANTIKREUK PLUS en ZOEMER
1. Kies een droogprogramma door aan de knop te draaien.
2. Druk om een optie in te stellen op de gewenste optietoets. Het bijbehorende lampje
gaat branden.
3. Druk afwisselend op de optietoets om de juiste opties te selecteren. START/PAUZE ikoon
knippert.
Sommige opties kunnen niet samen worden gekozen als BEHOED ZAAM en LAGE TEMP..
Sommige opties kunnen niet worden geselecteerd met bepaalde programma's
BEHOED ZAAM
Voor bijzonder voorzichtig drogen van kwetsbare
stoffen met het verzorgingslabel en voor temperatuurgevoelig textiel (bijv. acryl, viscose). Het
programma wordt uitgevoerd met gereduceerde
warmte.
BEHOED ZAAM is alleen geschikt om te gebruiken
met ladingen tot maximaal 3 kg.
STARTUITSTEL
3u 6u
9u
DROGEN
AFKOELEN
EINDE
BEHOED- LAGE
TEMP.
ZAAM
ANTIKREUK
PLUS
ZOEMER
FILTER
START/PAUZE
ANTIKREUK PLUS
Met de functie lang antikreuk wordt de antikreukfase (30 min.) na het drogen uitgebreid
met 60 minuten. De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor
blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Deze fase duurt in totaal 90 minuten. Het wasgoed
kan tijdens de anti-kreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden.
Als de optie actief is, brandt het ANTIKREUK PLUS lampje.
12
Dagelijks gebruik
LAGE TEMP.
Voor het voorzichtig drogen van weefsels die vaak gedragen worden. Het programma begint
op de volle warmte-instelling, die vervolgens verlaagd wordt naarmate het programma
vordert.
ZOEMER
Het apparaat wordt geleverd met de ZOEMER functie uitgeschakeld.
Kies de optie ZOEMER om de zoemer te activeren.
De zoemer laat een signaal of een melodietje horen bij:
– het einde van de cyclus
– anti-kreukfase en bij het begin of einde van de fase
– onderbreking van de cyclus door een waarschuwing
– alarm
Het instellen van de uitgestelde start
Met de STARTUITSTEL toets kunt u de start van een programma 3, 6 of 9 uur uitstellen.
1. Selecteer het programma en de extra functies.
2. Druk zo vaak als nodig op de STARTUITSTEL toets (de lampjes laten zien welke uitsteltijd
is gekozen).
3. Druk op de START / PAUZE toets om de uitsteltimer te activeren. De lampjes ( 9U, 6U,
3U) veranderen elke drie uur tot de tijd nadert om de cyclus te starten.
Het programma starten
Druk op de START / PAUZE toets. Het programma start.
De programmafase wordt getoond door de desbetreffende lampjes. Van boven naar beneden, van DROGEN ,AFKOELEN, naar EINDE .
Het programma veranderen
Draai om een programma dat per ongeluk is gekozen te veranderen als het programma
eenmaal is gestart eerst de programmakeuzeknop naar de UIT positie. Het programma
wordt geannuleerd.
Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden. Als desondanks wordt geprobeerd om het programma op de programmaknop te wijzigen of als op
een functietoets (met uitzondering van de ZOEMER toets) wordt gedrukt, begint de led
boven de START / PAUZE toets tijdelijk geel te knipperen. Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbescherming).
Extra artikelen in de trommel doen of eruit halen voordat het programma is
afgelopen
1. Open de vuldeur.
WAARSCHUWING!
Het wasgoed en de trommel kunnen heet worden. Gevaar voor brandwonden!
2. Doe de artikelen in de trommel, of haal ze eruit.
3. Doe de deur stevig dicht. U moet een duidelijke klik horen.
Onderhoud en reiniging
13
4. Druk op de START / PAUZE-toets om de droogcyclus voort te zetten.
Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel halen
Als de droogcyclus eenmaal is voltooid, gaan de lampjes EINDE en FILTER branden. Als op
de ZOEMER toets is gedrukt, klinkt gedurende een minuut met tussenpozen een geluidssignaal.
De droogcycli (met uitzondering van het en WOL programma) worden automatisch gevolgd
door een anti-kreukfase die ongeveer 30 minuten duurt. De trommel draait gedurende deze
fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Het wasgoed
kan tijdens de ant-kreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden. (Het wasgoed
moet op zijn laatst tegen het einde van de anti-kreukfase uit de machine worden gehaald
om het vormen van kreuken te voorkomen.) Als de ANTIKREUK PLUS functie is geselecteerd, wordt de anti-kreukfase met 60 minuten verlengd.
1. Open de deur.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.
3. Verwijder het filter nadat de kledingstukken uit de machine zijn gehaald. Maak het filter
schoon.
WAARSCHUWING!
Controleer voordat u het filter plaatst dat zich niets in de filterbehuizing bevindt.
4. Draai de programmakeuzeknop naar UIT.
Maak het filter na elke droogcyclus schoon.
5. Sluit de deur.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
De wasdroger mag niet worden gebruikt indien er voor de reiniging industriële chemicaliën
zijn gebruikt.
Het pluisfilter schoonmaken
Het filter verzamelt alle pluizen die zich tijdens het drogen ophopen. Om te garanderen dat
de droger perfect werkt, moet het pluisfilter na elke droogcyclus worden gereinigd.
Het licht FILTER helpt u hieraan herinneren.
LET OP!
Laat de droger niet werken zonder pluisfilter of met een beschadigd of verstopt pluisfilter.
14
Onderhoud en reiniging
1. Open de vuldeur en haal het wasgoed eruit.
2. Haal het filter, dat is ingebouwd in het
onderste deel van de vulopening, eruit.
3. Open het filter door op de knop, tussen
twee gleuven, met de vingers in te drukken. Maak het filter schoon met een vochtige hand of doekje. Na verloop van tijd
ontstaat er aanslag van restanten wasmiddel op het wasgoed op de filters. Maak
als dit gebeurt het filter schoon met warm
water en een borstel.
Sluit het filter en vergeet het niet terug te
plaatsen.
WAARSCHUWING!
Controleer voordat u het filter terugplaatst
dat zich niets in de filterbehuizing bevindt.
4. Het filter kan maar aan een kant worden geplaatst. Als de positie niet klopt, steekt het
filter uit.
Als het filter niet op zijn plaats klikt, kan de vuldeur niet worden gesloten.
WAARSCHUWING!
U moet het apparaat LOSKOPPELEN van de elektrische voeding, voordat u welke reinigingsof onderhoudswerkzaamheden dan ook kunt uitvoeren.
De deur schoonmaken
Maak geregeld de binnenkant van de deur schoon om pluizen te verwijderen. Zorgvuldig
reinigen zorgt voor een correcte manier van drogen.
De trommel reinigen
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.
Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag op de
binnenkant van de trommel achterlaten. De waarneming van de droogtegraad van het
wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is vochtiger dan verwacht wanneer
het uit de droger wordt gehaald.
Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel (bijv. een op azijn gebaseerd reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te vegen.
Wat te doen als…
15
Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken
LET OP!
Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om de machine schoon te
maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen.
Wat te doen als…
Zelf problemen oplossen
Probleem
Droger doet het niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Stekker is niet in het stopcontact of de zekering werkt niet
op de juiste manier.
Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de zekering
in de zekeringskast (huishoudelijke installatie).
De vuldeur staat open.
Sluit de deur.
Heeft u op de START / PAUZE
toets gedrukt?
Druk nogmaals op de START /
PAUZE toets.
Selecteer een ander programVerkeerde programma geselec- ma wanneer u de volgende keer
droogt (zie het hoofdstuk "Proteerd.
grammatabel").
Droogresultaten niet naar tevredenheid.
Pluisfilter verstopt.
Maak het pluisfilter schoon.
Te grote hoeveelheid wasgoed.
Houd u aan de geadviseerde
beladingsvolumes.
Ventilatiesleuven zijn afgedekt. Maak de ventilatiesleuven vrij.
Restanten op binnenkant oppervlak trommel of trommelribben.
Reinig het oppervlak aan de
binnenkant van de trommel en
de trommelribben.
Herprogrammeer de stanGeleiding van water op instaldaardinstelling voor de drooglatieplaats verschilt van stantegraad (zie het hoofdstuk
daardinstellingen van machine.
`Programma-opties').
Installeer het filter op de juiste
plaats.
Vuldeur sluit niet.
Filter zit niet op zijn plaats.
Weergegeven programmaduur
verandert steeds of verandert
gedurende lange tijd niet.
De programmaduur wordt automatisch gecorrigeerd afhanAutomatisch proces; dit is geen
kelijk van het soort en de hoefout van de machine.
veelheid wasgoed en de vochtigheidsgraad.
Niet voldoende wasgoed gelaDroogcyclus eindigt kort nadat den of de geladen was is te
droog voor het geselecteerde
het programma start.
programma.
Selecteer tijdsprogramma of
een hogere droogtegraad (bijv.
EXTRA in plaats van KAST).
16
Machine-instellingen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Filter verstopt.
Laadvolume te groot.
De droogcyclus duurt ongeWasgoed niet voldoende gewoon lang. Opmerking: Na on- centrifugeerd.
geveer 5 uur stopt de droogcyKamertemperatuur uitzonderclus automatisch.
lijk hoog. De compressor is tijdelijk uitgeschakeld om overbelasting te voorkomen.
Oplossing
Maak het filter schoon.
Verminder laadvolume.
De was moet grondig gecentrifugeerd zijn.
Automatisch proces, er is niets
mis met het apparaat. Verlaag,
indien mogelijk, de kamertemperatuur.
Machine-instellingen
ZOEMERSIGNAAL permanent uit
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma. Als het lampje van de zoemer
brandt, is het zoemersignaal actief.
2. Druk tegelijkertijd op de BEHOED ZAAM en LAGE TEMP. toetsen en houd deze ongeveer
5 seconden ingedrukt. Het lampje van de zoemer gaat uit. Het zoemersignaal is permanent uit.
3. Standaard staat de zoemer altijd uit. U kunt de ZOEMER toets gebruiken om het geluid
te activeren of inactiveren maar het apparaat zal uw keuze niet onthouden.
Waterhardheid
Water bevat een variabele hoeveelheid kalksteen en minerale zouten waarvan de hoeveelheden variëren afhankelijk van geografische locaties en derhalve variëren de geleidingswaarden ervan. Relevante variaties op de geleiding van het water vergeleken met de door
de fabrikant vastgestelde geleiding kan enigszins van invloed zijn op de restvochtigheid
van het wasgoed aan het einde van de cyclus. Met uw droger kunt u de gevoeligheid van
de droogsensor afstellen op basis van de geleidingswaarden van het water.
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
2. Druk tegelijkertijd op de BEHOED ZAAM en ZOEMER. toetsen en houd deze ongeveer 5
seconden ingedrukt. De huidige instelling wordt met lampjes weergegeven: lampje "
EINDE"– lage geleidbaarheid <300 micro S/cm, light " AFKOELEN" – gemiddelde geleidbaarheid 300-600 micro S/cm,lampjeS " AFKOELEN"en " EINDE"– hoge geleidbaarheid >600 micro S/cm
3. Druk herhaaldelijk op de START / PAUZE toets tot u het gewenste niveau heeft ingesteld.
4. Druk om de instelling te onthouden tegelijkertijd op de BEHOED ZAAM en ZOEMER
toetsen of draai de knop naar de UIT positie
Technische gegevens
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-Richtlijnen:
– 2006/95/EC van 12.12.06 Richtlijn laagspanning
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC Richtlijn inclusief de geamendeerde richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.1993 CE-Markeringsrichtlijn
Installatie
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 58 cm
Volume trommel
108 liter
Diepte met vuldeur open
109 cm
De hoogte kan worden afgesteld met
1,5 cm
Leeg gewicht
ong. 32,5 kg
17
Laadvolume (afhankelijk van het programma) 1) Maximaal. 6 kg
Voltage
230 V
Benodigde zekering
16 A
Totaal opgenomen vermogen
2600 W
Energie-efficiëntieklasse
C
Energieverbruik (7 kg katoen, vooraf gecentrifugeerd bij 1000 tpm) 2)
3,3 kWh
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik
261,3 kWh
Gebruik
Temperaturen
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C to + 35°C
Verbruikswaarden
De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij
bediening van de machine in huishoudelijke omstandigheden.
Programma
Energieverbruik in kWh/gemiddelde droogtijd in min.
KATOEN KAST2)3)
3,3 / 97(6 kg lading voorgecentrifugeerd bij
1000 tpm)
KATOEN STRIJKDROOG2)
2,6 / 75(6 kg lading voorgecentrifugeerd bij
1000 tpm)
SYNTHETICA KAST2)
1,15 / 32(3 kg lading voorgecentrifugeerd bij
1200 tpm)
1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes.
2) In overeenstemming met EN 61121
Installatie
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen.
• De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping
kan plaatsvinden.
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat. Belemmer het voorste luchtrooster en het achterste luchtrooster niet.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in gebruik is,
moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.
18
Installatie
• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de
droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet
het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is.
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het apparaat
en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Hierdoor kan er hitte
worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de bediening van dit apparaat.
De hete lucht die door de wasdroger wordt uitgestoten kan temperaturen bereiken tot 60°C.
Het apparaat mag daarom niet geïnstalleerd worden op vloeren die niet bestendig zijn
tegen hoge temperaturen.
Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°C
en niet hoger dan +35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat in de weg kan staan.
WAARSCHUWING!
Als het apparaat verplaatst moet worden moet dit verticaal gebeuren.
WAARSCHUWING!
Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een
deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van het apparaat.
Verwijdering van de transportbeveiliging
LET OP!
Voordat u de droger in gebruik neemt moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden.
1. Open de vuldeur
2. Trek de repen plakband los van de binnenkant van de machine, boven op de
trommel.
3. Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling van de machine.
Installatie
19
Het aansluiten van de ventilatieslang
Om de installatie te vereenvoudigen kunt u kiezen uit ventilatie-uitgangen: een aan de
achterkant, en de andere aan de linker- en rechterkant. Sluit de slang aan op de uitgang
die het handigst is door de ringmoer (A) uit de ventilatie-uitgang aan de achterkant te
trekken en deze op de slang te schroeven en hem stevig op zijn plaats te duwen. De nietgebruikte ventilatie-uitgangen moeten nu worden afgesloten met de speciale bijgeleverde
afdekkingen.
Als de slang te lang is en de kamertemperatuur
laag is, kan het vocht in de slang condenseren tot
water. Dit is een onvermijdbaar natuurlijk verschijnsel. Om te voorkomen dat dit water in de
slang blijft liggen of terugstroomt naar de droogtrommel, is het raadzaam om een klein gaatje (diam. 3 mm) te boren in het laagste punt van de
slang en er een kleine bak onder te plaatsen. (Zie
afbeelding, punt B).
Als de ventilatieslang eenmaal op de droger is
aangesloten, laat hem dan tot aan het gewenste
uitlaatpunt lopen, en zorg ervoor dat de totale
lengte minder is dan 2 meter, en dat hij niet meer
dan twee bochten bevat. Wat betreft de uitlaat
zelf, als u heeft gekozen voor een vast rooster aan de wand of het raam, kan een goede
plaatselijke doe-het-zelfzaak u de benodigde fittingen en installatieadvies verschaffen.
20
Installatie
WAARSCHUWING!
Het is belangrijk om de ventilatieslang niet te bevestigen aan bijvoorbeeld een afzuigkap, een
schoorsteen of een brandstofleiding die is ontworpen om afvalbrandstof van een apparaat dat
brandstof verbruikt af te voeren.
Merk op dat om condensatieproblemen te vermijden het van belang is dat de droger is uitgerust
met de flexibele slang om zijn 'afval' ten minste
tot voorbij keukenonderdelen af te voeren. bij
voorkeur buiten de keuken. Om te voorkomen dat
het apparaat oververhit raakt, is het van belang
dat de stoomafvoer niet wordt gehinderd. Daarom
moet in het geval van een permanente slang die
aan een buitenmuur of plafond is bevestigd een afvoercapaciteit van ten minste 150 m3/
uur worden gegarandeerd. Als de droger is geïnstalleerd nabij keukenonderdelen, zorg er
dan voor dat de ventilatieslang niet wordt platgedrukt. Als de slang gedeeltelijk wordt
platgedrukt, zal de droogefficiëntie worden verminderd, wat leidt tot langere droogtijden
en een hoger energieverbruik. Als de slang volledig wordt platgedrukt kan de veiligheidsuitschakeling waarmee de machine is uitgerust in werking treden. Bij het bedienen van de
trommeldroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°C en niet hoger dan
+35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat in de weg kan staan.
Elektrische aansluiting
Gegevens over het voltage, het stroomtype en de zekeringen vindt u op het typeplaatje.
Het typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving").
Sluit de machine aan op een geaard stopcontact, in overeenstemming met de geldende bedradingsvoorschriften.
WAARSCHUWING!
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan dient dit te gebeuren door
onze klantenservice.
WAARSCHUWING!
De stekker moet toegankelijk zijn na installatie van het apparaat.
De draairichting van de deur veranderen
WAARSCHUWING!
Haal voordat u de draairichting van de deur verandert de stekker uit het stopcontact .
Installatie
1.
21
Open de vuldeur.
A
B
C
A
2.
3.
4.
B
Schroef scharnier A aan de voorkant van de machine los en verwijder de vuldeur.
Verwijder de afdekplaten B. Steek hiervoor een smalle schroevendraaier in de openingen (zie afbeelding), duw een klein stukje omlaag en de wrik de afdekplaten los.
Gebruik geschikt gereedschap en oefen druk uit om het vergrendelingsblokje C los
te maken van de bevestiging. Neem het blokje uit, draai het 180° om en monteer het
aan de andere kant van de deur.
LET OP!
Er zit een kleine veer onder het vergrendelblok C. Kijk op de afbeelding om alle
onderdelen op de juiste manier in elkaar te zetten:
22
Installatie
Schroef scharnier A van de vuldeur los, draai het 180°, plaats het aan de andere kant
en schroef het vast.
6. Draai de afdekplaten B 180° en zet ze vast aan de andere kant.
7. Schroef afdekplaat D los van de voorD
kant van de machine, draai de plaat 180°
en schroef hem aan de andere kant vast.
F
8. Schroef de deurvergrendeling F los, duw
hem enigszins naar beneden en verwijE
der hem van de voorkant van de machine.
9. Druk de knop F in en naar beneden, duw
de afdekplaat enigszins naar beneden en
D
verwijder hem van de voorkant van de
machine.
E
10. Monteer de deurvergrendeling E aan de
F
andere kant en schroef de vergrendeling
vast.
11. Plaats aan de andere kant de afdekplaat
F en klik de knop vast.
12. Plaats de vuldeur en scharnieren in de
openingen aan de voorkant van de machine en schroef ze vast.
Opmerking betreffende contactbescherming: De machine kan alleen veilig worden
gebruikt als alle kunststof onderdelen gemonteerd zijn.
5.
Speciale accessoires
Stapelkit
Milieu
23
Via uw dealer is een speciale stapelkit verkrijgbaar om het mogelijk te maken dat de droger
bovenop een wasmachine (voorlader) kan worden geplaatst met een diepte van het deksel
tussen 48 en 60 cm. Lees de bij de kit geleverde
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE <, >PS <, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in
de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
WAARSCHUWING!
Als u uw oude apparaten afvoert, verwijder dan de hoofdkabel en voer deze samen met de
stekker af. Verwijder de deurhaak en zorg ervoor dat deze niet langer kan worden afgesloten
om te voorkomen dat jonge kinderen in het apparaat opgesloten raken.
Milieutips
• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en zacht. Daarom heeft u bij het wassen geen
wasverzachter nodig.
• Uw droger werkt het zuinigst als u:
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrij houdt;
– u zich aan de in het programma-overzicht aanbevolen laadvolumes houdt;
– het filter na elke droogcyclus schoonmaakt;
– het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de droger stopt. Voorbeeld: Verbruikswaarden – afhankelijk van centrifugesnelheid – voor 6 kg wasgoed, gedroogd
met het KATOENKAST programma.
24
Onderhoud
Voor-centrifugeren
toeren per minuut
Droogcyclus
Restvochtigheid
Energie in kWh
in liter
als %
1000
3.60
60
3,3
1400
3.12
52
2.9
Onderhoud
Indien zich technische problemen voordoen, controleer dan eerst of u ze zelf kunt oplossen
met behulp van de bedieningsinstructies (Hoofdstuk "Wat moet u doen als…").
Als u niet in staat was het probleem zelf op te lossen, neem dan contact op met uw plaatselijke klantenservice.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende informatie nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S No.) (zie typeplaatje voor de
nummers)
– Soort storing
– De foutmeldingen die op het display worden
weergegeven
Om de noodzakelijke referentienummers van uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren
wij u ze hier te noteren:
NL
Modelbeschrijving:
.................................................................................
Productnummer:
.................................................................................
Serienummer.:
.................................................................................
Garantie/serviceafdeling
NEDERLAND
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek
herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt
daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van
levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen
Garantie/serviceafdeling
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
25
gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt
eveneens een termijn van 12 maanden.
De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de
toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld
of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen.
De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te
worden overlegd.
De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die
voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
– chemische en elektrochemische inwerking van water,
– abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
– voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
– contact met agressieve stoffen.
De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze
verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd
gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling
of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor
een defect veroorzaken.
Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd
aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden
gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst
dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt,
worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht.
Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk
mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker
een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het
recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang
van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde
gebrek.
Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten
het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
26
Garantie/serviceafdeling
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product
niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te
gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie,
installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in
het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk
binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal
plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de
vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo
nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten
inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de
technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te
repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd
aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon
in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een
vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet
tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met
de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval
de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien
om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of
door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden
gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te
schrijven.
Garantie/serviceafdeling
27
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en
serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant
of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een
volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het
kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de
reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande
reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal
huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn
en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet
verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel
van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te
bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument,
met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna
weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de
wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice Postbus 120 2400 AC
Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn (voor bezoek service- tel. 0172-468 300
technicus en onderdelen)
Consumentenbelangen (voor algemene,
tel. 0172-468 172
product- of gebruiksinformatie)
www.aeg.nl
Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens de lange levensduur van uw product op ons rekenen.
Daarom nodigen wij u van harte uit uw product kosteloos te registreren op onze internetsite
www.mijnapparaten.nl. Wij kunnen u dan nog beter van dienst zijn met informatie over
producten,gebruiksaanwijzingen, tips, innovaties, oplossingen voor onverhoopte storingen
etc.
28
Europese Garantie
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde
landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde periode
of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze landen verhuist naar een
ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de garantie op het apparaat met u mee.
De volgende beperkingen zijn hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het apparaat.
Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een geldig, door de
verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit
specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper van
het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door Electrolux
afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het apparaat wordt
niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften
die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet verleende
rechten aan.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
www.electrolux.com
29
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsza‐
wa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce spotre‐
biče SK, Seberíniho 1, 821
03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
30
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
31
www.electrolux.com
136906880-01-28082008
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’
op: www.aeg.nl
Download PDF

advertising