advertisement

Aeg T65170AV Handleiding
LAVATHERM 65170AV
DROOGTROMMEL
GEBRUIKSAANWIJZING
2
INHOUD
4
6
7
8
9
9
9
11
13
14
15
17
18
VEILIGHEIDSINFORMATIE
MILIEUBESCHERMING
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
ACCESSOIRES
BEDIENINGSPANEEL
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
PROGRAMMA'S
BEDIENING VAN HET APPARAAT
ADVIEZEN
ONDERHOUD EN REINIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN EN SERVICE
TECHNISCHE INFORMATIE
MONTAGE
KLANTENSERVICE
Wanneer u contact opneemt met de
klantenservice dient u de volgende
gegevens bij de hand te hebben. Deze
informatie treft u aan op het
typeplaatje.
Model
Productnummer
Serienummer
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Waarschuwing - Belangrijke
veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
NEDERLANDS
3
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om
vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG
mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u
verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg-electrolux.com/shop
Ga naar onze website voor:
- Producten
- Brochures
- Gebruikershandleidingen
- Oplossen van problemen
- Service-informatie
www.aeg.com
4
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en
om een correct gebruik te kunnen
waarborgen is het van belang dat u,
alvorens het apparaat te installeren
en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk
ervoor te zorgen dat alle mensen die
het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en
de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar
deze instructies en zorg ervoor dat
zij bij het apparaat blijven als het
wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende
zijn hele levensduur gebruikt, naar
behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
•
•
•
•
- Lees de bedieningsinstructies
voordat u het apparaat gebruikt.
ALGEMENE VEILIGHEID
• Het is gevaarlijk om de specificaties
te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te
brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip
van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructie hebben
ontvangen over het gebruik van het
apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine kinderen en
huisdieren niet in de trommel klimmen. Om dit te voorkomen dient u
de trommel voor het gebruik te controleren.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen
of andere harde, scherpe materialen
kunnen grote schade aan het appa-
•
•
•
•
raat toebrengen en mogen niet in
het apparaat terechtkomen.
Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte
kleding (als er geen speciaal droogprogramma is), artikelen met een
rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber
dienen niet in de droogtrommel te
worden gedroogd.
Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
De stekker van het apparaat dient na
het gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd uit het stopcontact te
worden getrokken.
Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties die door
niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of
letsel leiden. Neem contact op met
een klantenservice bij u in de buurt.
Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen
als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te
worden gewassen in heet water met
een extra hoeveelheid wasmiddel.
Explosiegevaar:Droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn geweest met ontvlambare
oplosmiddelen (petroleum, spiritus,
producten voor chemische reiniging
en dergelijke). Aangezien deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze
een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die
met water gewassen zijn.
Brandgevaar:voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in
plantaardige of bakolie vormen een
gevaar voor brand en mogen niet in
de wasdroger geplaatst worden.
Als u uw was met vlekkenverwijderaar
heeft gewassen, moet u een extra
NEDERLANDS
spoelcyclus uitvoeren voordat u uw
was in de wasdroger laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers
of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van kleding in het geval die in
de wasdroger geladen worden
• Het condenswater mag niet worden
gedronken of worden gebruikt om
voeding te bereiden. Het kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij
mensen en dieren.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan. Het apparaat kan omkantelen.
WAARSCHUWING!
• Brandgevaar! Om het risico
op ontbranding te voorkomen, mag u de droogtrommel niet voor het einde van
de droogcyclus stoppen, behalve als alle items snel uit
de droogtrommel worden
gehaald en uitgespreid zodat de warmte kan ontsnappen.
• Er mogen zich geen pluizen
verzamelen in de droger.
• Gevaar voor elektrische schokken!
Spuit geen waterstralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogcyclus
vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur
hebben waarbij is gewaarborgd dat
de artikelen niet worden beschadigd.
• De wasdroger mag niet worden gebruikt als er industriële chemische
reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
• Zorg voor een goede ventilatie in de
ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van
gassen van apparaten in de ruimte
die op andere brandstoffen werken,
zoals open haarden, te voorkomen.
MONTAGE
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat.
5
• Controleer bij het uitpakken van het
apparaat of dit niet is beschadigd. Ingeval van twijfel, gebruik het apparaat niet en neem contact op met de
Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen moeten
vóór het gebruik worden verwijderd.
Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben.
Zie het desbetreffende hoofdstuk in
de gebruiksaanwijzing.
• Eventuele voor de installatie van deze machine noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of bekwame
persoon.
• De achterkant van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst
• Pas de voeten aan als het apparaat
op tapijt, of een gelijkaardig materiaal, wordt geplaatst. Er moet luchtcirculatie zijn onder het apparaat.
• Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op het aansluitsnoer
drukt of staat.
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het
noodzakelijk de stapelkit te gebruiken (optionele accessoire - zie hoofdstuk: "ACCESSOIRES").
• Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op de inlaatslang
drukt of staat.
GEBRUIK
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik. Het mag
niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
• Droog uitsluitend textiel dat in de
droogtrommel mag worden gedroogd. Volg de instructies op het
wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in
de wasdroger.
• Overschrijd de maximale belading
niet. Houd u aan de maximale belading. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
6
• Kleding die druipnat is mag niet in
de droogtrommel worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn
geweest met vluchtige aardolieproducten mogen niet in de wasdroger
gedroogd worden. Als er vluchtige
reinigingsvloeistoffen worden gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat
de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de machine
doet.
• Gebruik nooit de wasdroger als het
elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant
van de wasmachine toegankelijk is.
• Wasverzachter of gelijkaardige producten moeten worden gebruikt
zoals aangegeven door de fabrikant
van de wasverzachter.
• Brandgevaar! Droog geen beschadigde artikelen die vulling bevatten
(hoofdkussens, jassen, dekbedden,
enz). De vulling kan uit het artikel komen en brand veroorzaken.
•
Heet oppervlak: Raak het oppervlak van het dekseltje van de deurverlichting niet aan wanneer de verlichting ingeschakeld is1).
•
Heet oppervlak: Raak de achterkant van het apparaat niet aan wanneer het in gebruik is!
standelijk gehandicapten zonder toezicht.
• Kinderen herkennen de gevaren die
bij elektrische apparaten horen vaak
niet. Houd kinderen uit de buurt om
te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
WAARSCHUWING!
• Gevaar op verstikking! De
verpakkingsmaterialen (bijv.
plastic folie, polystyreen) kunnen een gevaar opleveren
voor kinderen - houd uit de
buurt van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige
plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.
HET APPARAAT AFVOEREN
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat
af en gooi dit weg.
• Verwijder de deurvergrendeling. Dit
voorkomt dat u kinderen of huisdieren in de trommel opsluit. Er bestaat
gevaar voor verstikking.
KINDERBEVEILIGING
• Deze machine is niet bedoeld voor
gebruik door jonge kinderen of ver-
MILIEUBESCHERMING
VERPAKKINGSMATERIALEN
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
op het product of op
Het symbool
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag
worden behandeld, maar moet worden
afgegeven bij een verzamelpunt waar
elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt
dat dit product op de juiste manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
1) Alleen drogers die zijn uitgerust met inwendige trommelverlichting.
NEDERLANDS
informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
7
3
6
5
4
1 Bedieningspaneel
2 Vuldeur (omkeerbaar)
5 Plastic ring
6 Zij/achter ventilatieopening
3 Filter
4 Verstelbare pootjes
7 Typeplaatje
7
8
ACCESSOIRES
STAPELKIT
Productnaam: PDSTP10.
Verkrijgbaar bij uw verdeler.
Om het apparaat hoger te plaatsen,
wat ervoor zorgt dat u makkelijker het
wasgoed kunt laden en legen.
De lade kan worden gebruikt om het
wasgoed op te slaan bv.: handdoeken,
wasproducten enz.
Lees de gebruiksaanwijzing die bij het
accessoire werd geleverd zorgvuldig
door.
VENTILATIEKIT
Productnaam: SKP11
Verkrijgbaar bij uw verdeler. De stapelkit kan alleen worden gebruikt met de
wasmachines die in de brochure worden vermeld. Zie meegeleverde brochure.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
VOETSTUK MET LADE
Universele kit voor geventileerde
droogtrommels waarvoor er geen uitlaat naar buiten beschikbaar is. Het reservoir verzamelt pluizen en condenswater, en vermijdt dus vuil en schade
door vocht in de kamer waar de droogtrommel werd geplaatst.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
NEDERLANDS
9
BEDIENINGSPANEEL
1
2
9
8
7
6
5
4
3
1 Programmaknop
2 Druktoets Startuitstel
6 Druktoets Zoemer
7 Druktoets Anti-kreuk
3 Controlelampje: maak het filter
schoon
4 Druktoets Start/Pauze
8 Druktoets Lage temp.
9 Druktoets Behoedzaam
5 Functiestatuslampje
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Maak de trommel van de droogtrommel met een vochtige doek schoon of
stel een kort programma in (bv. tijds-
programma van 30 minuten) met vochtige kleding.
PROGRAMMA'S
Programma's
Lading1)
Eigenschappen
TexBeschikbare
tielmarfuncties
kering
Katoen
Extra
Droog
7 kg
Drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.
alles2)
Intensief
Droog
7 kg
Drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.
alles2)
Kastdroog
7 kg
Drogen van textiel van gelijke dikte, bijv. badstof artikelen, breigoed, handdoeken.
alles2)
Strijkdroog
7 kg
Drogen van katoenen of linnen
wasgoed van normale dikte, bijv.
beddengoed, tafellinnen.
alles2)
Synthetica
10
Programma's
Lading1)
Eigenschappen
TexBeschikbare
tielmarfuncties
kering
3 kg
Drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. truien, beddengoed, tafellinnen.
alles2)
Kastdroog
3 kg
Drogen van dunne stoffen die niet
gestreken worden, bijv. easy care
shirts, tafelkleden, babykleertjes,
sokken, lingerie met baleinen of
met beugels.
alles2)
Strijkdroog
3 kg
Drogen van dunne stoffen die gestreken worden, bijv. gebreide artikelen, overhemden.
alles2)
Extra
Droog
Speciaal
1 kg
Tijdprogramma om afzonderlijke
stukken wasgoed te drogen.
allemaal
zonder Behoedzaam
Opfrissen
1 kg
Voor het opfrissen of behoedzaam
reinigen van textiel met in de handel verkrijgbare producten voor
chemische reiniging.
allemaal
zonder Behoedzaam
Beddengoed
3 kg
Om beddengoed te drogen, zoals:
enkele en dubbele lakens, kussenslopen, spreien.
allemaal
zonder Behoedzaam
Jeans
7 kg
Voor het drogen van vrijetijdskleding, zoals jeans, sweatshirts van
verschillende materiaaldiktes (bijv.
bij de kraag, manchetten en naden).
alles2)
Sportkleding
2 kg
Voor het drogen van sportkleding,
dun textiel, polyester, microvezel
die niet gestreken moet worden.
allemaal
zonder Behoedzaam
1 kg
(of 5
overhemden)
Om easy care textiel zoals hemden
en blousjes te drogen, met een minimum aan moeite. Het resultaat
kan variëren, afhankelijk van de
verschillende soorten textiel en afwerking. Plaats het textiel recht in
de droogtrommel. Na het programma verwijdert u onmiddellijk
het gedroogd textiel en hangt u
het aan een kleerhanger.
allemaal
zonder Behoedzaam
1 kg
Voor het opfrissen van wollen kleding. De kleding wordt zacht en
soepel. Wij raden aan de kleding
direct na het einde van het programma te verwijderen.
Zoemer ,
Startuitstel
30 min.
Strijkvrij
Wol opfrissen
NEDERLANDS
11
1) maximaal gewicht van droge kleding
2) De functies Lage temp. en Behoedzaam kunnen niet tegelijkertijd worden geselecteerd.
BEDIENING VAN HET APPARAAT
WASGOED VOORBEREIDEN
Droog uitsluitend textiel dat in
de droogtrommel mag worden
gedroogd. Controleer of het
textiel in de droogtrommel mag
worden gedroogd. Controleer
de textielmarkering op de kleding.
• katoenen jersey en gebreide artikelen alleen met de geschikte programma's - artikelen kunnen krimpen
Overschrijd de maximale belading van 7kg niet.
WASGOED IN DE MACHINE
DOEN
TexEigenschap
tielmarkering
Kan worden gedroogd in de
wasdroger
Kan worden gedroogd in de
wasdroger op standaard
temperatuur
Kan worden gedroogd in de
wasdroger op lage temperatuur
Kan niet worden gedroogd
in de wasdroger
Het wasgoed goed voorbereiden:
• sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken dicht en sluit losse riemen of
strikken (bijv.van schorten) - het wasgoed kan verstrikt raken
• zorg dat de zakken leeg zijn - verwijderen metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden, enz.).
• keer voorwerpen met dubbellaagse
weefsels binnenstebuiten (bijv.met
katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag dient aan de buitenkant te
zitten).
Alleen drogen:
• katoen en linnen met de programma's Katoen
• synthetica en gemengde stoffen met
de programma's Synthetica
• de sterk gekleurde stoffen en de licht
gekleurde stoffen scheiden - de kleuren kunnen ontrokken worden
1. Druk op de puur (drukpunt).
2. Plaats het wasgoed losjes in de machine.
3. Sluit de deur van het apparaat.
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de
deur en de rubber pakking terecht komen.
EEN PROGRAMMA INSTELLEN
Gebruik de programmakeuzeknop om
een programma te kiezen.
SPECIALE FUNCTIES
U kunt samen met het programma ook
een speciale functie of functies kiezen.
12
Om de functie te activeren of te inactiveren, drukt u op de overeenkomstige
drukknop.
DE FUNCTIE STARTUITSTEL
Met deze toets kunt u de start
van een droogprogramma 3, 6
of 9 uur uitstellen.
1. Stel het droogprogramma en de
functies in.
2. Druk zo vaak als nodig op de toets
Startuitstel .
Wanneer de functie is geactiveerd, zal
het LED boven de drukknop oplichten.
DE FUNCTIE BEHOEDZAAM
Om delicate en temperatuurgevoelige
stoffen te drogen (bv. acryl, viscose).
op
Voor stoffen met het symbool
het wasvoorschrift. Programma met lagere temperatuur.
3. Om de functie Startuitstel te activeren, drukt u op de toets Start/Pauze . De lampjes (9U, 6U, 3U) veranderen elke drie uur.
EEN PROGRAMMA STARTEN
DE FUNCTIE LAGE TEMP.
Voor het voorzichtig drogen van weefsels die vaak gedragen worden. Het
programma begint op de volle warmteinstelling, die vervolgens verlaagd
wordt naarmate het programma vordert.
DE FUNCTIE ANTI-KREUK
Verlengde anti-kreukfase (30 minuten)
op het einde van de droogcyclus, tot 90
minuten. Deze functie zal voorkomen
dat het wasgoed kreukt. Het wasgoed
kan tijdens de anti-kreukfase uit de machine gehaald worden.
DE FUNCTIE ZOEMER
Wanneer de zoemer is geactiveerd,
kunt u de zoemer horen:
• op het einde van de cyclus
• bij de start en het einde van de antikreukfase
• bij een cyclusonderbreking
Standaard staat de zoemer altijd aan. U
kunt deze functie gebruiken om het geluid te activeren of te inactiveren.
Om het programma te activeren, drukt
u op de toets Start/Pauze . Het LEDlampje boven de druktoets wordt rood.
EEN PROGRAMMA WIJZIGEN
Om een programma te wijzigen, draait
u de programmakeuzeknop naar
(uit) en vervolgens stelt u opnieuw het
programma in.
AAN HET EINDE VAN HET
PROGRAMMA
Als de droogcyclus afgerond is, gaan
de lampjes Einde en Filter branden. Als
de functie zoemer aan is, klinkt er gedurende een minuut een geluidssignaal
met onderbrekingen.
NEDERLANDS
De droogcycli (behalve voor het
Wol opfrissen programma) worden automatisch gevolgd door
een anti-kreuk fase die ongeveer 30 minuten duurt. Het wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase worden uitgenomen (Het
wasgoed moet uiterlijk tegen
het einde van deze anti-kreukfase uit de droogtrommel worden
gehaald, om te voorkomen dat
het gaat kreuken.) . Als de optie
Anti-kreuk is ingesteld, wordt de
anti-kreukfase met 60 minuten
verlengd.
13
De trommel legen:
1. draai de programmakeuzeknop op
(uit)
2. Open de deur van het apparaat.
3. De trommel legen.
4. Sluit de deur van het apparaat.
Na elke droogcyclus maak het
filter schoon
(zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN REINIGING)
ADVIEZEN
MILIEUTIPS
• Gebruik geen wasverzachter om te
wassen en te drogen. In de droogtrommel wordt uw wasgoed automatisch zacht.
• Gebruik het condenswater als gedistilleerd water, bijv. voor een stoomstrijkijzer. Indien nodig filtert u het
condenswater (bv. met een koffiefilter) om kleine pluisjes te verwijderen.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de onderzijde van het apparaat vrij zijn.
• Houd u aan de laadvolumes die in
het programma-overzicht worden
aanbevolen.
• Zorg ervoor dat er een goede luchtventilatie is.
• Maak het filter na elke droogcyclus
schoon.
• Centrifugeer het wasgoed goed
voordat u het in de droger stopt.
GEMIDDELD GEWICHT VAN
WASGOED
badjas
1200 g
dekbedovertrek
700 g
herenwerkoverhemd
600 g
herenpyjama
500 g
laken
500 g
tafelkleed
250 g
herenoverhemd
200 g
nachthemd
200 g
kussensloop
200 g
badstof handdoek
200 g
bloes
100 g
damesslip
100 g
herenslip
100 g
servet
100 g
theedoek
100 g
APPARAATINSTELLINGEN
Waterhardheid
A
B
Waterhardheid kan verschillen
voor verschillende regios. Indien
u de plaatselijke waterhardheid
kent, kunt u de sensor in uw apparaat afstellen voor een beter
droogresultaat.
14
1. Zet de programmakeuzeknop op
het beschikbare programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen A
en B en houd deze ingedrukt, tot de
lampjes de volgende instellingen
tonen:
– Einde - lage conductiviteit <300
μS/cm
– Afkoelen - medium conductiviteit
300-600 μS/cm
– Afkoelen en Einde - hoge conductiviteit >600 μS/cm
3. Druk herhaaldelijk op de toets
Start/Pauze tot u het gewenste niveau heeft ingesteld.
4. Om de instelling op te slaan drukt u
tegelijkertijd op de toetsen A en B
Zoemer permanent uit
A
B
1. Draai de programmakeuzeknop op
een programma.
2. Druk gelijktijdig op de toetsen A en
B en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt.
3. De zoemer staat standaard altijd uit.
ONDERHOUD EN REINIGING
HET FILTER SCHOONMAKEN
Aan het einde van elke cyclus zal het filter -lampje branden om u te laten weten dat het filter moet worden gereinigd.
Het filter verzamelt pluisjes. De
pluisjes zijn afkomstig van de
kleding die in de droogtrommel
wordt gedroogd.
1. Open de deur.
2. Maak het filter schoon.
3. Open het filter.
4. Maak uw hand vochtig om het filter
te reinigen.
NEDERLANDS
15
Maak het filter na elke droogcyclus schoon. Een verstopte filter
zal de cyclusduur verhogen en
zal leiden tot een hoger energieverbruik.
DE TROMMEL REINIGEN
WAARSCHUWING!
Ontkoppel het apparaat voordat u het reinigt.
5. Maak, indien nodig, het filter
schoon met warm water en een borstel.
Sluit het filter.
Gebruik een standaard zeepsop om de
binnenzijde van de trommel te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak
met een zachte doek.
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen
of staalwol om de trommel
schoon te maken.
HET BEDIENINGSPANEEL EN
DE BEHUIZING REINIGEN
6. Verwijder het pluis van de volledige
filtereenheid. Hiervoor kunt u een
stofzuiger gebruiken.
7. Plaats de filter in de filtereenheid.
Gebruik een standaard zeepsop om het
bedieningspaneel en de behuizing te
reinigen.
Gebruik een vochtige doek om te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak
met een zachte doek.
LET OP!
Gebruik de droogtrommel nooit
zonder pluizenfilters, of met beschadigde of verstopte pluizenfilters.
LET OP!
Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor meubels of schoonmaakmiddelen die corrosie kunnen veroorzaken.
PROBLEMEN OPLOSSEN EN SERVICE
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem1)
Droogtrommel doet
het niet.
Onbevredigende
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Steek de stekker in het stopconDroogtrommel niet aangesloten tact. Controleer de zekering in
op de netstroom.
de zekeringenkast (huisinstallatie).
Vuldeur geopend.
Sluit de vuldeur
De toets Start/Pauze is niet ingedrukt.
Druk op de toets Start/Pauze .
Onjuiste programma-instelling.
Programma instellen. 2)
16
droogresultaten.
Pluizenfilter verstopt.
Maak het filter schoon. 3)
Te hoog laadvolume.
Houd u aan de maximale belading.
Ventilatieopeningen zijn afgedekt.
Maak de ventilatieopeningen
vrij.
Vuil in de trommel.
Reinig de binnenkant van de
trommel.
Hoge waterhardheid.
Stel geschikte waterhardheid
in4).
Zet het filter in de correcte
Filter zit niet op zijn plaats vast.
stand.
De deur sluit
niet
Wasgoed zit vast tussen deur en Plaats het wasgoed correct in de
pakking.
trommel.
Err (Error)
op het display.5)
Lampje van
de trommel
brandt niet
Probeer de parameters na de
programmastart te wijzigen.
Schakel de droogtrommel uit en
in. Stel de vereiste parameters
in.
De functie die u hebt ingesteld,
is niet beschikbaar voor het ingestelde programma
Schakel de droogtrommel uit en
in. Stel de vereiste parameters
in.
Trommelverlichting defect.
Neem contact op met de klantenservice om de trommelverlichting te vervangen.
6)
Abnormale
tijdsweerga- Eindtijd wordt berekend op basis van: soort, volume en vochve op de
tigheid van wasgoed.
5)
display
Automatische procedure; dit is
geen fout van het apparaat.
Weinig wasgoed./Wasgoed te
Droogcyclus
droog voor geselecteerd prote kort
gramma.
Selecteer het tijdsprogramma of
een hogere droogtegraad (bijv.
Extra droog ).
Pluizenfilter verstopt.
Maak het filter schoon.
Te hoog laadvolume.
Houd u aan de maximale belading.
Droogcyclus
Wasgoed niet voldoende gete lang 7)
centrifugeerd.
Erg hoge kamertemperatuur –
geen machinestoring.
Zorg dat het wasgoed goed is
gecentrifugeerd.
Verlaag de kamertemperatuur
indien mogelijk.
1) Bij een foutbericht op het display (bijvoorbeeld E51- alleen droogtrommels met display):
Droogtrommel uit- en inschakelen. Stel het programma in. Druk op de toets Start/Pauze .
Werkt het niet? - informeer de onderhoudsdienst en vermeld de foutcode.
2) volg de programma-adviezen op - raadpleeg het hoofdstuk PROGRAMMA'S
3) zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN REINIGING
4) zie het gedeelte MACHINE-INSTELLINGEN in het hoofdstuk ADVIEZEN
5) alleen droogtrommels met display
6) Allen droogtrommels met trommelverlichting.
NEDERLANDS
17
7) Opmerking: Na maximum 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (raadpleeg het deel
Droogcyclus voltooid ).
SERVICE
Indien zich technische problemen voordoen, controleer dan eerst of u ze zelf
kunt oplossen met behulp van de bedieningsinstructies - zie hoofdstuk PROBLEMEN OPLOSSEN
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met de Klantenservice of een van onze geautoriseerde dealers.
Voor snelle hulp, heeft u deze gegevens nodig:
– Modelnaam
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (Ser No. staat op het typeplaatje op het apparaat - zie hoofdstuk PRODUCTBESCHRIJVING)
- Soort defect
- Mogelijke foutmeldingen die op het
display worden weergegeven.
Om de noodzakelijke referentienummers van uw apparaat bij de hand te
hebben, adviseren wij u ze hier te noteren.
Model
.................................
PNC:
.................................
Ser. No.
.................................
TECHNISCHE INFORMATIE
hoogte x breedte x diepte
844 x 600 x 580 mm (maximal 640 mm)
inhoud trommel
108 l
maximale diepte met vuldeur open
1090 mm
maximale breedte met vuldeur open
950 mm
afstelbare hoogte
850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
gewicht toestel
31,5 kg
max. belading
7 kg
spanning
230 V
frequentie
50 Hz
benodigde zekering
16 A
totaal vermogen
2600 W
energie-efficiëntieklasse
C
energieverbruik kWh/cyclus1)
3,9 kWh
jaarlijks energieverbruik
263,1 kWh
type gebruik
Huishoudelijk
toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
1) 7 kg katoen, aan 1000 rpm volgens EN 61121
18
MONTAGE
PLAATSING VAN HET
APPARAAT
• De wasdroger moet op een schone
plaats worden geïnstalleerd, waar
geen vuilophoping kan plaatsvinden.
• Er moet luchtcirculatie zijn rondom
het apparaat. Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen aan de onderzijde van het apparaat vrij zijn.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken, moet de droogtrommel op een stabiel en vlak oppervlak worden geplaatst.
• Als het apparaat op zijn permanente
plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet
het geval, stel dan de stelpootjes af
totdat dit wel het geval is.
• Verwijder de stelpootjes niet. Belemmer de speling tussen het apparaat
en de vloer niet met hoogpolig tapijt,
houten strips of dergelijke. Dit kan
de temperatuur laten stijgen, die de
werking van het apparaat kan belemmeren.
• De temperatuur van de warme lucht in de droogtrommel
kan tot 60 °C oplopen. Het
apparaat mag niet op een
vloer worden geplaatst die
niet tegen hoge temperaturen bestendig is.
• Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan
+5 °C en niet hoger dan +35
°C, omdat dit de prestaties
van het apparaat kan beïnvloeden.
• Als u het apparaat moet verplaatsen, dan dient u het vertikaal te verplaatsen.
• Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur
of een deur met scharnieren
aan de tegenovergestelde zijde als die van het apparaat
op zo'n manier dat dat de
deur van de droger niet helemaal geopend kan worden.
UITPAKKEN
LET OP!
Voordat u de droger in gebruik neemt
moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden.
1. Open de vuldeur.
2. Trek de stroken plakband los van de
binnenkant van de machine, bovenop de trommel.
NEDERLANDS
19
3. Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling van de machine.
INSTALLATIE VAN DE
VENTILATIESLANG
3. De niet gebruikte ventilatie-openingen moeten met de meegeleverde
afdichtingen worden afgeschermd.
Als de slang te lang is en de kamertemperatuur laag is, kan het
vocht in de slang condenseren
tot water. Dit is normaal. Om te
voorkomen dat dit water in de
slang komt, wordt het aangeraden om een klein gat (dia. 3
mm) te boren in het laagste
punt van de slang en er een
kleine bak onder te plaatsen.
(Zie afbeelding, punt B).
Er zijn 3 ventilatie-uitgangen:
links, rechts en aan de achterzijde.
1. Verwijder de ringmoer A van de
ventilatie-uitgang aan de achterzijde.
Zorg ervoor dat de lengte van
de ventilatieslag kleiner is dan 2
m en dat deze maximum 2
bochten bevat.
2. Schroef de ringmoer aan de slang
en druk deze op zijn plaats.
Wat betreft de uitlaat zelf, als u heeft
gekozen voor een vast rooster aan de
wand of het raam, kan een goede
plaatselijke doe-het-zelfzaak u de benodigde fittingen en installatieadvies
verschaffen.
20
WAARSCHUWING!
Het is belangrijk om de ventilatieslang niet te bevestigen aan
bijvoorbeeld een afzuigkap, een
schoorsteen of een rookkanaal
dat ontworpen is om uitlaatgassen van een apparaat dat brandstof verbruikt af te voeren
VULDEUR OMKEREN
WAARSCHUWING!
Voordat de draairichting van de
deur veranderd wordt, de stekker uit het stopcontact halen.
1. Open de vuldeur.
2. Schroef het scharnier A aan de
voorkant van het apparaat los en
verwijder de vuldeur.
3. Verwijder de afdekplaten B. Om dit
te doen, een dunne schroevendraaier in de openingen steken,
zoals afgebeeld, een klein stukje
naar beneden duwen en de afdekplaten loswrikken.
Merk op dat om condensatieproblemen te vermijden het van belang is dat
de droger is uitgerust met de flexibele
slang om zijn “uitlaatgassen” ten minste tot voorbij keukenonderdelen af te
voeren. Om te voorkomen dat het apA
B
paraat oververhit raakt, is het van belang dat de stoomafvoer niet wordt belemmerd. Als er een permanente slang
aan een externe muur of plafond is beC
vestigd, moet men ervoor zorgen dat
deze over een minimale capaciteit van
150 m3/u beschikt. Als de droogtromB
mel zich naast de koken bevindt, moet
A
u ervoor zorgen dat de ventilatieslang
niet gekneld wordt. Als de slang gedeeltelijk wordt platgedrukt, zal de
droogefficiëntie worden verminderd,
wat leidt tot langere droogtijden en
een hoger energieverbruik. Als de
slang volledig wordt platgedrukt kan de
veiligheidsuitschakeling waarmee het
apparaat is uitgerust in werking treden.
Bij het bedienen van de wasdroger
4. Gebruik een geschikt gereedschap
mag de kamertemperatuur niet lager
en voer druk uit op onderdeel C,
liggen dan +5° C en niet hoger dan
verwijder de deur en draai deze
+35° C, omdat dit de prestaties van het
180°, bevestig de deur aan de anapparaat kan beïnvloeden.
dere zijde.
NEDERLANDS
LET OP!
Er bevindt zich een kleine veer
onder vergrendelblok C. Om alle onderdelen correct te monteren, raadpleegt u de afbeeldingen:
E
21
D
F
F
E
D
8. Schroef de deurvergrendeling E
los, duw hem enigszins naar beneden en verwijder hem van de voorkant van het apparaat.
9. Druk de knop F in en naar beneden, duw het deksel enigszins naar
beneden en verwijder het van de
voorkant van het apparaat.
10. Monteer de bovenstaande deurvergrendeling E aan de andere kant,
plaats de kabelverbinding en
schroef de vergrendeling vast.
11. Plaats de afdekplaat F aan de andere kant en laat de knop op zijn
plaats vergrendelen.
12. Plaats de vuldeur en scharnieren in
de openingen aan de voorkant van
het apparaat en schroef ze vast.
Opmerking betreffende contactbescherming: Het apparaat
kan alleen veilig gebruikt worden nadat alle kunststof onderdelen gemonteerd zijn.
AANSLUITING AAN HET
ELEKTRICITEITSNET
5. Schroef het scharnier A van de vuldeur los, draai het 180°, monteer
het op de andere kant en schroef
het vast.
6. Draai de afdekplaten B 180° en
plaats ze aan de andere zijde.
7. Schroef de afdekplaat D los van de
voorkant van het apparaat, draai
hem 180° en schroef hem vast op
de andere kant.
• Sluit de machine aan op een geaard
stopcontact, in overeenstemming
met de geldende bedradingsvoorschriften.
• Controleer of de elektrische gegevens op het typeplaatje overeenkomen met de stroomvoorziening.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren. Er kan brand ontstaan.
• Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren
en kabel niet knakken of beschadigd
raken achter het apparaat.
22
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• De stekker moet droog zijn.
NEDERLANDS
23
www.aeg.com/shop
136914780-A-482010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement