Aeg T65170AV Handleiding


Add to my manuals
24 Pages

advertisement

Aeg T65170AV Handleiding | Manualzz
NL
Gebruiksaanwijzing
Droogautomaat
LAVATHERM 65170AV
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.............................................................................................3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................... 5
3. ACCESSOIRES.................................................................................................................7
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................... 8
5. BEDIENINGSPANEEL..................................................................................................... 9
6. PROGRAMMATABEL......................................................................................................9
7. OPTIES........................................................................................................................... 10
8. INSTELLINGEN..............................................................................................................12
9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK......................................................................................12
10. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................. 12
11. AANWIJZINGEN EN TIPS.......................................................................................... 13
12. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................. 14
13. PROBLEEMOPLOSSING............................................................................................ 15
14. TECHNISCHE GEGEVENS......................................................................................... 17
15. MONTAGE.................................................................................................................. 18
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om
vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet
hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal
van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij
de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente
invaliditeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van
kinderen.
Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van
kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als de deur open is.
Als het apparaat is uitgerust met een
kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
Als de droogautomaat bovenop een wasautomaat
wordt geplaatst, moet u hiervoor het tussenstuk
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
gebruiken. De stapelkit, beschikbaar bij uw erkende
verdeler, mag uitsluitend gebruikt worden met het
apparaat dat vermeld is in de instructies, die bij het
accessoire geleverd worden. Lees deze aandachtig
alvorens het accessoire te monteren (Raadpleeg de
montagebrochure).
Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in
de keuken met correcte ruimte worden gemonteerd
(Raadpleeg de montagebrochure).
Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare
deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier
aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur
van het apparaat niet volledig geopend kan worden.
De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van
toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na
installatie bereikbaar is.
Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het
apparaat geïnstalleerd is, om te voorkomen dat
gassen uit apparaten die op andere brandstoffen
werken, zoals open haarden, in de ruimte
terugstromen.
De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal
dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten
die gas of andere brandstoffen verbranden. (indien
van toepassing)
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
Respecteer het maximale laadvermogen van 7 kg
(raadpleeg hoofdstuk “Programmaschema”).
Gebruik het apparaat niet als er industriële chemische
reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
Veeg eventuele pluisjes die zich rondom het apparaat
hebben opgehoopt, weg.
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Gebruik het apparaat niet zonder een filter. Reinig het
pluisfilter voor of na elk gebruik.
Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie,
aceton, benzine, petroleum, kerosine,
vlekkenverwijderaars , terpentine, boenwas en
boenwasverwijderaars dienen alvorens in de
droogtrommel te worden gedroogd, te worden
gewassen in heet water met een extra hoeveelheid
wasmiddel.
Artikelen van schuimrubber (latexschuim),
douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met
een rubberen binnenkant en kleding of kussens met
een vulling van schuimrubber dienen niet in de
droogtrommel te worden gedroogd.
Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te
worden gebruikt zoals aangegeven in de
wasverzachterinstructies.
Verwijder alle objecten, zoals aanstekers en lucifers,
uit broek-, rok- of jaszakken.
Stop een wasdroger nooit voor het einde van een
droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de
trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de
hitte snel verdwijnt.
Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt
plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen
dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben
waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden
beschadigd.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen
verricht.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
6
www.aeg.com
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur
onder 5 °C of boven 35°C komt.
• Zorg ervoor dat de vloer van de plaats
waar u het apparaat installeert, vlak,
stabiel, hittebestendig en schoon is.
• Zorg dat er lucht tussen het apparaat
en de vloer kan circuleren.
• Het apparaat mag alleen verticaal
worden verplaatst.
• De achterkant van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
• Als het apparaat op zijn permanente
plaats wordt geplaatst, moet u
nagaan of het waterpas staat. Is dit
niet het geval, stel dan de stelpootjes
af totdat dit wel het geval is.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Controleer of de elektrische
informatie op het typeplaatje
overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct ge?
stalleerd, schokbestendig
stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Raak de stroomkabel of stekker niet
aan met natte handen.
• Alleen voor het VK en Ierland. Het
apparaat heeft een 13 amp. stekker.
Als het noodzakelijk is om de zekering
in de stekker te verwisselen, gebruik
dan een 13 amp. ASTA (BS1362)
zekering.
• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
elektrische schokken, brand,
brandwonden en schade aan
het apparaat.
• Gebruik dit apparaat uitsluitend in
een huishoudelijke omgeving.
• Droog geen beschadigde kleding
met vulling of voering.
• Droog uitsluitend textiel dat in de
droogautomaat mag worden
gedroogd. Volg de instructies op het
wasvoorschrift in de kleding.
• Als u het wasgoed heeft gewassen
met een vlekverwijderaar, voer dan
een extra spoelcyclus uit voordat u de
droger start.
• Het gecondenseerde/gedistilleerde
water mag niet worden gebruikt voor
het bereiden van eten en drinken. Het
kan gezondheidsproblemen
veroorzaken bij mensen en dieren.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan.
• Droog geen druipnatte
kledingstukken in de droogautomaat.
2.4 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel.
• Zichtbare LED-straling, niet
rechtstreeks in de straal kijken.
• De gloeilampen of halogeenlampen
in dit apparaat zijn uitsluitend
bedoeld voor gebruik in
huishoudelijke apparaten. Gebruik
deze niet voor andere doeleinden.
• Neem contact op met het servicecentrum om de binnenverlichting te
vervangen.
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen.
NEDERLANDS
Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
7
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te
voorkomen dat kinderen en
huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
3. ACCESSOIRES
3.1 Tussenstuk
Productnaam: PDSTP10.
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde
verkooppunt. Om het apparaat hoger te
plaatsen op het niveau dat het vullen
met en het verwijderen van het wasgoed
helpt vergemakkelijken.
De lade kan worden gebruikt voor het
opbergen van wasproducten bijv.:
handdoeken, wasmiddelen enz. Lees de
met het accessoire meegeleverde
instructies zorgvuldig door.
3.3 Ventilatiekit
Productnaam: SKP11.
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde
verkooppunt. Het tussenstuk kan alleen
worden gebruikt met de in de folder
gespecificeerde wasautomaten. Zie
bijgesloten folder. Lees de bij de kit
geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door.
3.2 Voetstuk met de lade
Universele kit voor geventileerde
droogtrommels waarvoor er geen uitlaat
naar buiten beschikbaar is. Het reservoir
verzamelt pluizen en condenswater, en
vermijdt dus vuil en schade door vocht in
de kamer waar de droogtrommel werd
geplaatst.
Lees de bij de kit geleverde
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
8
www.aeg.com
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
8
2
7
3
6
5
4
1
2
3
4
5
Bedieningspaneel
Deur apparaat (omkeerbaar)
Primaire filter
Verstelbare pootjes
Plastic ring
6 Zij/achter ventilatieopening
7 Typeplaatje
8 Binnenverlichting
NEDERLANDS
5. BEDIENINGSPANEEL
1
2
9
1 Programmaknop en
UITschakelaar
2 Drukknop Startuitstel
3 Controlelampje: maak de filter
schoon
4 Drukknop Start/Pauze
8
7
5
6
7
8
9
6
5
4
3
Functiestatuslampje
Drukknop Zoemer
Drukknop Anti-kreuk
Drukknop Lage Temp.
Drukknop Behoedzaam
6. PROGRAMMATABEL
Programma’s
Type belading
Lading (max.)1) /
Textielmarkering
Katoen
Extra Droog
Droogtegraad: extra droog.
7 kg/
Intensief Droog
Droogtegraad: intensief droog.
7 kg/
Droogtegraad: kastdroog.
7 kg/
Droogtegraad: geschikt voor strijken.
7 kg/
Kastdroog
Strijkdroog 2)
2) 3)
Synthetica
Extra Droog
Droogtegraad: extra droog.
3 kg/
Kastdroog 2)
Droogtegraad: kastdroog.
3 kg/
Strijkdroog
Droogtegraad: geschikt voor strijken.
3 kg/
Speciaal
9
10
www.aeg.com
Programma’s
Type belading
Lading (max.)1) /
Textielmarkering
30 min
Tijdprogramma om afzonderlijke stukken
wasgoed te drogen.
Opfrissen
Textiel dat lang op de plank heeft gelegen,
1 kg
opfrissen.
Beddengoed
Om bedlinnen te drogen, zoals: enkele en
dubbele lakens, kussenslopen, spreien.
2 kg/
Jeans
Vrijetijdskleding, zoals jeans, sweatshirts
van verschillende materiaaldiktes (bijv. bij
de kraag, manchetten en naden).
7 kg/
Sportkleding
Sportkleding, dun en licht textiel, microvezel, polyester die niet gestreken hoeven te
worden.
2 kg/
Strijkvrij
Stoffen die maar heel even hoeven te worden gestreken. De droogresultaten kunnen
tussen verschillende stoffen onderling vari? 1 kg (of 5 overen. Schud de items voor u ze in de wasauhemden)/
tomaat plaatst. De kledingstukken na
afloop van het programma onmiddellijk
verwijderen en met een kleerhanger ophangen.
Wol opfrissen
Opfrissen van wol. De wol wordt zacht en
soepel. Verwijder de kleding meteen na
afloop van het programma.
1 kg/
1 kg
1) Het maximale gewicht verwijst naar droge kledingstukken.
2) Uitsluitend voor testinstituten: Standaardprogramma's voor tests worden gespecificeerd in het EN
61121-document.
3) Het programma
Katoen Kastdroog is het 'standaardkatoenprogramma' en het is geschikt voor
het drogen van normaal nat katoen en het is het meest energiezuinige programma voor het drogen van
nat katoenen wasgoed.
7. OPTIES
7.1 Behoedzaam
7.2 Lage Temp.
Met deze optie kunt u een
droogprogramma met een lage
temperatuur instellen voor fijne was.
Gebruik deze optie voor stoffen met het
Voor het voorzichtig drogen van weefsels
die vaak gedragen worden. Het
programma begint op de volle warmteinstelling, die vervolgens verlaagd wordt
naarmate het programma vordert.
symbool
viscose).
op het etiket (bijv. acryl,
7.3 Anti-kreuk
Verlengt de standaard anti-kreukfase (30
minuten) tot 60 minuten aan het einde
van de droogcyclus. Deze functie
NEDERLANDS
voorkomt dat het wasgoed kreukt. Het
wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase uit
de machine gehaald worden.
7.4 Zoemer
• bij een cyclusonderbreking
Standaard staat de zoemer altijd aan. U
kunt deze functie gebruiken om het
geluid in- of uit te schakelen.
U kunt de optie Zoemer
activeren bij alle
programma's.
U hoort de zoemer bij:
• aan het einde van de cyclus
• aan het begin en einde van de antikreukbeveiligingfase
7.5 Optiestabel
Programma's1)
11
Behoedzaam
Lage Temp.
Anti-kreuk
Katoen
Extra Droog
■
■
■
Intensief Droog
■
■
■
Kastdroog
■
■
■
Strijkdroog
■
■
■
Synthetica
Extra Droog
■
■
■
Kastdroog
■
■
■
Strijkdroog
■
■
■
Speciaal
30 min
■
■
Opfrissen
■
■
Beddengoed
■
■
Jeans
■
Sportkleding
■
■
Strijkvrij
■
■
■
Wol opfrissen
1) De functies Behoedzaam en Lage Temp. kunnen niet gelijktijdig worden ingesteld.
■
12
www.aeg.com
8. INSTELLINGEN
F
A
A)
B)
C)
D)
E)
F)
B
C
D
E
Drukknop Behoedzaam
Drukknop Lage Temp.
Drukknop Anti-kreuk
Drukknop Zoemer
Drukknop Start/Pauze
Drukknop Startuitstel
8.1 Afstelling van de
resterende vochtgraad van het
wasgoed
Het wijzigen van de standaardgraad van
het restvocht van het wasgoed:
2. Wacht ongeveer 8 seconden.
3. Houd (A) en (D) tegelijkertijd
ingedrukt.
Eén van deze lampjes gaat branden:
• Einde - maximum droge wasgoed
• Afkoelen - droger wasgoed
• Einde en Afkoelen het standaard
droge wasgoed
4. Blijf op de toets (E) drukken totdat
het indicatielampje van het correcte
niveau aan gaat.
5. Houd de toetsen (A) en (D)
gedurende ongeveer 2 seconden
tegelijk ingedrukt om de aanpassing
te bevestigen.
8.2 Zoemer permanent uit
Houd om de geluidssignalen in en uit te
schakelen ongeveer 2 seconden de
tiptoetsen (A) en (B) gelijktijdig
ingedrukt.
1. Gebruik de programmakeuzeknop
om een programma te kiezen.
9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Voordat u het apparaat voor het eerst in
gebruik neemt, voert u een van de
volgende handelingen uit:
• Start een kort programma (d.w.z. 30
minuten) met vochtig wasgoed.
• Maak de droogautomaat schoon met
een vochtige doek.
10. DAGELIJKS GEBRUIK
10.1 Een programma starten
zonder een uitgestelde start
1. Bereid het wasgoed voor en plaats
de kledingstukken in het apparaat.
LET OP!
Zorg bij het sluiten van
de deur dat het
wasgoed niet tussen de
deur van het apparaat en
de rubber pakking
terecht komt.
2. Stel het correcte programma en de
gewenste opties voor dit type
wasgoed in.
3. Druk op de Start/Pauze-aanraaktoets.
Het programma wordt gestart.
10.2 Startuitstel van een
programma
1. Stel het correcte programma en de
gewenste opties voor dit type
wasgoed in.
2. Druk zo nodig herhaaldelijk op de
toets uitgestelde start.
U kunt de start van een
programma 3, 6 of 9 uur
uitstellen.
3. Druk op de knop Start/Pauze.
De lampjes (9U, 6U, 3U) veranderen elke
drie uur.
NEDERLANDS
10.3 Een programma wijzigen
1. Draai de programmaknop naar
OFF
2. Stel het programma in.
10.4 Aan het einde van het
programma.
Als het programma is voltooid:
• U hoort met tussenpozen een
geluidssignaal (als de zoemerfunctie
aan is).
•
• De indicatielampjes Einde en Filter
gaan branden.
• Het Start/Pauze-lampje brandt.
Het apparaat blijft nog ongeveer 30
minuten in de anti-kreukbeveiligingfase
werken.
In de anti-kreukbeveiligingfase worden
de kreukels uit uw kleding gehaald.
U kunt het wasgoed uit de machine
halen voordat deze fase is voltooid. Wij
13
adviseren u voor de beste resultaten het
wasgoed pas te verwijderen als de fase
bijna of volledig is voltooid.
Na afloop van de antikreukbeveiligingfase:
• Start/Pauze-indicatielampje gaat uit.
1. Draai de programmaknop naar
OFF
2. Open de deur van het apparaat.
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Sluit de deur van het apparaat.
Reinig altijd het filter als het
programma is voltooid.
10.5 Stand-byfunctie
Om het energieverbruik te verlagen,
schakelt deze functie het apparaat
automatisch uit:
• Als na 5 minuten geen programma
start.
• 5 minuten na afloop van het
wasprogramma.
11. AANWIJZINGEN EN TIPS
11.1 Wasgoed voorbereiden
• Sluit de ritsen.
• Sluit de drukknoopjes van
dekbedovertrekken.
• Laat bandjes of linten niet loshangen
(bijvoorbeeld de koorden van een
schort). Maak ze aan elkaar vast
voordat u het programma start.
• Maak alle zakken leeg.
• Als een kledingstuk een interne
voering van katoen heeft, draait u het
geheel binnenstebuiten. Zorg dat de
katoenlaag altijd aan de buitenkant
zit.
• Wij adviseren u het correcte
programma te kiezen voor het soort
stof dat in het apparaat is geplaatst.
Wasvoorschrift
• Combineer geen stoffen met sterke
kleuren en stoffen met lichte kleuren.
Sterke kleuren kunnen doorlopen.
• Gebruik een toepasselijk programma
voor katoenen jersey en gebreide
kleding om te voorkomen dat de
kledingstukken krimpen.
• Zorg dat het gewicht van het
wasgoed niet hoger is dan het
maximale gewicht dat in de
programmatabel staat.
• Droog alleen wasgoed dat in de
droogautomaat kan worden
gedroogd. Zie de wasvoorschriften op
de kledingstukken.
Beschrijving
Wasgoed dat in de droogautomaat kan worden gedroogd.
Wasgoed dat in de droogautomaat kan worden gedroogd. Stel het
programma met de standaard temperatuur in.
14
www.aeg.com
Wasvoorschrift
Beschrijving
Wasgoed dat in de droogautomaat kan worden gedroogd. Stel het
programma met een lage temperatuur in.
Wasgoed dat niet in de droogautomaat kan worden gedroogd.
12. ONDERHOUD EN REINIGING
12.1 Het filter schoonmaken
3. Open het filter.
Aan het einde van elke cyclus zal het
filterlampje branden om u te laten weten
dat het filter moet worden gereinigd.
Het filter vangt de pluizen
op. De pluizen ontstaan
tijdens het drogen van de
kleding in de
droogautomaat.
1. Open de deur.
4. Maak het filter schoon met een
vochtige hand.
2. Trek aan het filter.
5. Maak, indien nodig, het filter schoon
met warm water en een borstel.
NEDERLANDS
15
Droog het gereinigde oppervlak met een
zachte doek.
LET OP!
Gebruik geen
schuurmiddelen of staalwol
om de trommel schoon te
maken.
12.3 Het bedieningspaneel en
de behuizing reinigen
6. Sluit het filter.
7. Verwijder de pluizen uit de
filterhouder. Hiervoor kan een
stofzuiger worden gebruikt.
8. Zet het filter in de filterhouder.
12.2 De trommel reinigen
WAARSCHUWING!
Ontkoppel het apparaat
voordat u het reinigt.
Gebruik een standaard zeepsop om de
binnenzijde van de trommel te reinigen.
Gebruik een standaard zeepsop om het
bedieningspaneel en de behuizing te
reinigen.
Gebruik een vochtige doek om te
reinigen. Droog het gereinigde
oppervlak met een zachte doek.
LET OP!
Gebruik geen
schoonmaakmiddelen voor
meubels of
schoonmaakmiddelen die
corrosie kunnen
veroorzaken.
13. PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
Mogelijke oplossing
U kunt het apparaat niet activeren.
Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
Controleer de zekering in de zekeringenkast
(huisinstallatie).
Het programma start niet.
Druk op Start/Pauze.
Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
De deur van het apparaat gaat niet dicht.
Zorg dat het filters op de juiste wijze is geïnstalleerd.
Zorg dat het wasgoed niet tussen de deur
van het apparaat en de rubber pakking terecht komt.
Op het display verschijnt een lange programmaduur. 1)
Verzeker u ervan dat het gewicht van het
wasgoed geschikt is voor de duur van het
programma.
Zorg dat het filter schoon is.
Het wasgoed is te nat. Centrifugeer het
wasgoed nogmaals in de wasautomaat.
16
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oplossing
Zorg ervoor dat de kamertemperatuur niet
te hoog is.
Op het display verschijnt een korte programmaduur.
Stel het programma Tijd of Extra Droog in.
Op het display verschijnt Err2).
Als u een nieuw programma wilt instellen,
moet u eerst het apparaat uit- en inschakelen.
Zorg dat de opties geschikt zijn voor het
programma.
Op het display verschijnt (bijv. E51)2).
Het apparaat uit en weer aanzetten. Start
een nieuw programma. Als het probleem
opnieuw optreedt, neemt u contact op met
onze service-afdeling.
1) Na ongeveer 5 uur stopt het programma automatisch.
2) alleen drogers met het display.
Als de droogresultaten niet naar
tevredenheid zijn.
• Het ingestelde programma was
onjuist.
• Het filter is verstopt.
• Er zat te veel wasgoed in het
apparaat.
• De trommel is vuil.
• Verkeerde instelling van de
geleidingssensor.
• De luchtcirculatiesleuven zijn verstopt.
13.1 Trommelverlichting
Gebruik alleen lampjes die speciaal
ontworpen zijn voor droogtrommels. De
speciale lamp kan verkregen worden bij
uw lokale erkende servicecentrum.
WAARSCHUWING!
Als het apparaat is
ingeschakeld, gaat de
binnenverlichting 4 minuten
nadat de deur is gesloten
automatisch uit.
WAARSCHUWING!
Gebruikt geen gewone
gloeilampen! Deze
ontwikkelen te veel hitte en
kunnen het apparaat
beschadigen! Voordat u het
lampje vervangt, haal de
stekker uit het stopcontact;
indien een permanente
aansluiting: draai de
zekering los of haal deze
weg.
Vervang het kapotte lampje
WAARSCHUWING!
Om veiligheidsredenen
moet het dekseltje stevig
worden vastgedraaid. Als
dat niet gebeurd is, mag de
droogtrommel niet gebruikt
worden.
WAARSCHUWING!
Gebruik de droogtrommel
niet als de o-ringpakking op
het dekseltje van de
deurverlichting ontbreekt.
1. Schroef het dekseltje van het lampje
los (dit kunt u vinden direct achter de
vuldeur, aan de bovenkant;
NEDERLANDS
raadpleeg het hoofdstuk
“Beschrijving van het product”.)
2. Vervang het kapotte lampje.
3. Schroef het dekseltje weer vast.
17
Controleer of de oringpakking correct
geplaatst is voordat u het
dekseltje van de
deurverlichting weer
vastschroeft.
14. TECHNISCHE GEGEVENS
Hoogte x breedte x diepte
850 x 600 x 580 mm (maximaal 640 mm)
Maximale diepte met de apparaatdeur
open
1090 mm
Maximale breedte met de apparaatdeur
open
950 mm
Afstelbare hoogte
850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
Trommelinhoud
108 l
Maximaal laadvolume
7 kg
Spanning
230 V
Frequentie
50 Hz
Benodigde zekering
16A
Totaal vermogen
2600 W
Energie-efficiëntieklasse
C
Energieverbruik 1)
4,25 kWh
Jaarlijks energieverbruik 2)
512 kWh
Links—aan modus stroomverbruik
0,70 W
uit modus stroomverbruik
0,70 W
Type gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
Het beschermdeksel biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve
op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt
IPX4
1) Overeenkomstig EN 61121. 7 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm.
2) Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoenprogramma bij
volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage-stroommodi. Daadwerkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt verbruikt (REGELGEVING (EU) nr. 392/2012).
18
www.aeg.com
14.1 Verbruiksgegevens
Programma
Centrifugeren op / restvocht
Droogtijd
Energieverbruik
Katoen 7 kg
Kastdroog
Strijkdroog
1400 tpm / 50%
100 min.
3,70 kWh
1000 tpm / 60%
115 min.
4,25 kWh
1400 tpm / 50%
75 min.
2,55 kWh
1000 tpm / 60%
87 min.
3,20 kWh
1200 tpm / 40%
40 min.
1,20 kWh
800 tpm / 50%
46 min.
1,47 kWh
Synthetica 3 kg
Kastdroog
15. MONTAGE
15.1 Ontpakken
LET OP!
Voordat u de droger in
gebruik neemt, moeten alle
transportbeveiligingen
verwijderd worden.
1. Open de vuldeur.
3. Verwijder de plastic folie en de
polystyreen vulling van de machine.
2. Trek de stroken plakband los van de
binnenkant van de machine,
bovenop de trommel.
NEDERLANDS
15.2 Ventilatieslang
Wat betreft de uitlaat zelf,
als u heeft gekozen voor een
vast rooster aan de wand of
het raam, kan een goede
plaatselijke doe-het-zelfzaak
u de benodigde fittingen en
installatieadvies verschaffen.
Zorg ervoor dat de lengte
van de ventilatieslag kleiner
is dan 2 m en dat deze
maximaal 2 bochten bevat.
WAARSCHUWING!
Het is belangrijk om de
ventilatieslang niet te
bevestigen aan bijvoorbeeld
een afzuigkap, een
schoorsteen of een
rookkanaal dat ontworpen is
om uitlaatgassen van een
apparaat dat brandstof
verbruikt af te voeren.
19
wordt. Als de slang gedeeltelijk wordt
platgedrukt, zal de droogefficiëntie
worden verminderd, wat leidt tot langere
droogtijden en een hoger
energieverbruik. Als de slang volledig
wordt platgedrukt kan de
veiligheidsuitschakeling waarmee het
apparaat is uitgerust in werking treden.
Bij het bedienen van de wasdroger mag
de kamertemperatuur niet lager liggen
dan +5° C en niet hoger dan +35° C,
omdat dit de prestaties van het apparaat
kan beïnvloeden.
Als de slang te lang is en de
kamertemperatuur laag is,
kan het vocht in de slang
condenseren tot water. Dit is
normaal. Om te voorkomen
dat dit water in de slang
komt, wordt het aangeraden
om een klein gat (dia. 3 mm)
te boren in het laagste punt
van de slang en er een
kleine bak onder te plaatsen.
(Zie afbeelding, punt B).
B
Merk op dat om condensatieproblemen
te vermijden het van belang is dat de
droger is uitgerust met de flexibele slang
om zijn “uitlaatgassen” ten minste tot
voorbij keukenonderdelen af te voeren.
Om te voorkomen dat het apparaat
oververhit raakt, is het van belang dat de
stoomafvoer niet wordt belemmerd. Als
er een permanente slang aan een
externe muur of plafond is bevestigd,
moet men ervoor zorgen dat deze over
een minimale capaciteit van 150 m3/u
beschikt. Als de droogtrommel zich naast
de koken bevindt, moet u ervoor zorgen
dat de ventilatieslang niet gekneld
Montage
Er zijn 3 ventilatie-uitgangen:
links, rechts en aan de
achterzijde.
1. Verwijder de ringmoer A van de
ventilatie-uitgang aan de achterzijde.
20
www.aeg.com
2. Schroef het scharnier A aan de
voorkant van het apparaat los en
verwijder de vuldeur.
3. Verwijder de afdekplaten B. Om dit
te doen, een dunne schroevendraaier
in de openingen steken, zoals
afgebeeld, een klein stukje naar
beneden duwen en de afdekplaten
loswrikken.
A
A
2. Schroef de ringmoer aan de slang en
druk deze op zijn plaats.
A
A
B
C
B
A
3. De niet gebruikte ventilatieopeningen moeten met de
meegeleverde afdichtingen worden
afgeschermd.
15.3 Omdraaien van de
vuldeur
WAARSCHUWING!
Voordat de draairichting van
de deur veranderd wordt, de
stekker uit het stopcontact
halen.
Opmerking betreffende
contactbescherming: Het
apparaat kan alleen veilig
gebruikt worden nadat alle
kunststof onderdelen
gemonteerd zijn.
1. Open de vuldeur.
4. Gebruik een geschikt gereedschap
en voer druk uit op onderdeel C,
verwijder de deur en draai deze 180°,
bevestig de deur op de andere kant.
Er bevindt zich een kleine veer onder
vergrendelblok C. Om alle
onderdelen correct te monteren,
raadpleegt u de afbeeldingen:
NEDERLANDS
21
7. Schroef de afdekplaat D los van de
voorkant van het apparaat, draai hem
180° en schroef hem vast op de
andere kant.
E
D
F
F
E
D
5. Schroef het scharnier A van de
vuldeur los, draai het 180°, monteer
het op de andere kant en schroef het
vast.
6. Draai de afdekplaten B 180° en
plaats ze op de andere kant.
8. Schroef de deurvergrendeling E los,
duw hem enigszins naar beneden en
verwijder hem van de voorkant van
het apparaat.
9. Druk de knop F in en naar beneden,
duw het deksel enigszins naar
beneden en verwijder het van de
voorkant van het apparaat.
10. Monteer de bovenstaande
deurvergrendeling E aan de andere
kant, plaats de kabelverbinding en
schroef de vergrendeling vast.
11. Plaats de afdekplaat F aan de andere
kant en laat de knop op zijn plaats
vergrendelen.
12. Plaats de vuldeur en scharnieren in
de openingen aan de voorkant van
het apparaat en schroef ze vast.
16. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
*
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
22
www.aeg.com
NEDERLANDS
23
136914782-A-392014
www.aeg.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement