Aeg-Electrolux | T59840 | User manual | Aeg-Electrolux T59840 Uživatelský manuál

LAVATHERM 59840
Návod k použití
Kondenzační sušička
s tepelným
čerpadlem
2
Vážený zákazníku,
děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků
našeho sortimentu.
S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci funkčnosti a designu,
vybavenou špičkovou technologií.
Přesvědčete se, že naše spotřebiče jsou vyvíjeny směrem k nejlepší
účinnosti a ovladatelnosti - samozřejmě při splnění nejvyšších
standardů.
Navíc jsou našim výrobkům vlastní aspekty úsporného provozu a
šetrnosti k životnímu prostředí.
Za účelem zajištění optimální a stálé účinnosti vašeho spotřebiče si
prosíme pozorně přečtěte tento návod k použití. Umožní vám to snadné
a efektivní používání všech funkcí. Doporučujeme návod uschovat na
bezpečném místě pro případ, že by jste do něho potřebovali v budoucnu
nahlédnout, nebo ho předávali případnému dalšímu uživateli
spotřebiče.
Přejeme vám mnoho spokojenosti s vaším novým spotřebičem.
V tomto návodu pro uživatele se používají následující symboly:
Důležité informace týkající se Vaší bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Obsah
3
Obsah
Návod k použití
5
Důležitá bezpečnostní upozornění
5
Popis spotřebiče
9
10
10
Před prvním použitím
11
Třídění a příprava prádla
11
Tabulka programů
13
Denní používání
Zapnutí sušičky / zapnutí osvětlení
Otevření plnicích dvířek / vložení prádla
Volba programu
Nastavení stupně sušení
Nastavení rychlosti předodstředění
Nastavení funkce proti zmačkání plus
Bzučák
Čas
Nastavení časovače odložení
Nastavení dětské pojistky
Spuštění programu
Změna programu
Vložení dalšího prádla nebo vyjmutí před koncem programu
Dokončení sušicího cyklu / vyjmutí prádla
17
17
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
21
22
22
Čištění a údržba
Čištění filtru na vlákna
Čištění těsnění dvířek
Vylití nádržky na kondenzát
Čištění filtru výměníku tepla
Čištění bubnu
Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče
24
24
26
26
27
29
29
Co dělat, když ...
Řešení problémů vlastními silami
30
30
125989590-00-14082007
Ovládací panel
Co se zobrazuje na displeji
4
Obsah
Výměna žárovky pro vnitřní osvětlení
31
Nastavení spotřebiče
33
Technické údaje
34
Údaje o spotřebě
34
Poznámky pro zkušebny
35
Instalace
Přeprava spotřebiče
Odstranění bezpečnostních přepravních prvků
Umístění spotřebiče
Připojení k elektrické síti
Změna směru otvírání dvířek
Speciální příslušenství
35
35
36
36
37
38
39
Životní prostředí
Obalový materiál
Starý spotřebič
Tipy k ochraně životního prostředí
40
40
40
41
Servis
42
Důležitá bezpečnostní upozornění
5
Návod k použití
Důležitá bezpečnostní upozornění
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho
instalací a prvním použitím pozorně přečtěte návod k použití včetně rad
a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je
důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento spotřebič,
seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny
uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho
přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak
všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli řádně in‐
formovat o jeho používání a bezpečnosti.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče
je nebezpečná.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými
fyzickými nebo duševními schopnostmi, bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost,
nebo jim nedávají příslušné pokyny.
• Zajistěte, aby se malá domácí zvířata nemohla dostat do bubnu.
Raději proto před praním vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
• Předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a
jiné těžké nebo ostré předměty mohou způsobit značné škody a do
spotřebiče proto nepatří.
• V sušičce nesušte následující věci, protože jejich nadměrné sušení
by mohlo způsobit požár: polštáře, pokrývky apod. (v těchto věcech
se hromadí teplo).
• V sušičce se nesmějí sušit kousky z pěnové pryže (latexová pěna),
koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou a
oděvy nebo polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
• Po použití, před čištěním a údržbou vždy odpojte pračku od zdroje
napájení.
6
Důležitá bezpečnostní upozornění
• Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné
nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému
poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní
středisko. Vždy žádejte originální náhradní díly.
• Prádlo znečištěné látkami jako je jedlý olej, aceton, benzín, petrolej,
odstraňovače skvrn, terpentýn a odstraňovače vosku je nutné vyprat
v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak
sušit v bubnové sušičce.
• Nebezpečí výbuchu: nikdy v bubnové sušičce nesušte prádlo, na
které byla použita hořlavá rozpouštědla (benzín, metylalkohol,
tekutiny k chemickému čištění apod.). Tyto látky jsou těkavé a mohly
by způsobit výbuch. Sušte pouze prádlo vyprané ve vodě.
• Nebezpečí požáru: prádlo, na kterém jsou skvrny od rostlinného oleje
nebo oleje na vaření, nebo prádlo, které v něm bylo namočené, se
může vznítit a nesmí se proto sušit v sušičce.
• Pokud jste prádlo čistili čisticím prostředkem na skvrny, musíte ho
nechat ještě jednou vymáchat pomocí přídavného máchacího cyklu,
a teprve pak ho vložit do sušičky.
• Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů, které chcete sušit, nezůstaly
plynové zapalovače nebo sirky.
UPOZORNĚNÍ
Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, musíte
všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo
rozptýlit.
Instalace
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování spotřebiče buďte proto
opatrní.
• Po odstranění obalu spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený. V
případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní
středisko.
• Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny obalové a
přepravní prvky. Pokud se neodstraní, může se výrobek a jeho
funkce vážně poškodit. Viz příslušná část návodu k použití.
• Závěrečná část cyklu v sušičce probíhá bez ohřevu (zchlazovací cy‐
klus) a tím je zajištěno ponechání prádla v teplotě, která prádlo
nepoškodí.
Důležitá bezpečnostní upozornění
7
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče,
smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným
oprávněním.
• Při instalaci zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na elektrickém napá‐
jecím kabelu.
• Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte nožičky tak, aby mohl
kolem volně proudit vzduch.
• Když je instalace ukončena, zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na
elektrickém přívodním kabelu, přívodní hadici nebo vypouštěcí
hadici.
• Je-li sušička umístěná na pračce, je povinné použít speciální
soupravu k umístění sušičky na pračku.
Použití
• Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro
jiné účely než pro ty, pro které byl vyroben.
• Perte jen prádlo určené k sušení v sušičce. Dodržujte pokyny na
visačce prádla.
• Nevyprané prádlo v sušičce nesušte.
• Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná část tohoto návodu k použití.
• Promočené prádlo se nesmí sušit v sušičce.
• Oděvy, na které se dostaly těkavé ropné produkty, se nesmí sušit v
sušičce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí roztoky, musíte se
přesvědčit, že byl roztok z oděvu odstraněn před umístěním do
pračky.
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale vždy
uchopte za zástrčku.
• Nikdy nepoužívejte bubnovou sušičku, jestliže jsou přívodní kabel,
ovládací panel, pracovní plocha nebo podstavec poškozené tak, že
je vnitřek bubnové sušičky přístupný.
• Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat podle
pokynů výrobce aviváže.
Dětská pojistka
• Tento spotřebič nesmějí bez dozoru používat malé děti ani nemocné
či jinak oslabené osoby.
• Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
8
Důležitá bezpečnostní upozornění
• Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) uschovejte z
dosahu dětí, mohl by pro ně být nebezpečný - nebezpečí udušení!
Uložte ho z dosahu dětí.
• Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti
nemají přístup.
• Zajistěte, aby se děti ani malá domácí zvířata nemohly dostat do
bubnu.
9
Popis spotřebiče
Popis spotřebiče
1
2
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ovládací panel
Zásuvka s nádržkou na kondenzovanou vodu
Žárovka vnitřního osvětlení
Jemné síto (filtr na vlákna)
Velký sítkový filtr tak (filtr na vlákna)
Mikro-jemný filtr (filtr na vlákna)
Typový štítek
Plnicí dvířka (možnost změny strany otevření)
Dvířka podstavce před filtrem na vlákna a výměníkem tepla
Tlačítko pro otevření dvířek podstavce
Větrací štěrbiny
Šroubovací nožičky (s nastavitelnou výškou)
10
Ovládací panel
Ovládací panel
6
1
1
2
3
4
5
6
5
2
4
3
Programový volič a vypínač
VYP
Tlačítka funkcí
Tlačítko
START PAUZA
Tlačítko
ODLOŽENÝ START
Stavová kontrolka LED
Displej
Co se zobrazuje na displeji
4
6
5
1 čas do konce / chybové hlášení
2 stav fáze cyklu
2
3
1
Před prvním použitím
3
4
5
6
11
funkce
upozornění
volba rychlosti odstředění
volba sušení
Před prvním použitím
UPOZORNĚNÍ
Pokud nebyl spotřebič přepravován ve svislé poloze, nechte ho před
připojením k elektrickému napájení a prvním použitím stát 12 hodin, aby
mohl olej natéct zpět do kompresoru. Jinak by se kompresor mohl po‐
škodit.
Vytřete buben sušičky vlhkým hadříkem nebo spusťte krátký sušicí cy‐
klus (30 MIN) s vlhkými hadříky uvnitř bubnu, aby se odstranily všechny
případné zbytky z výroby.
Třídění a příprava prádla
Třídění prádla
• Prádlo roztřiďte podle druhu tkaniny:
– Bavlna/len pro programy ve skupině programů
BAVLNA.
– Smíšené a syntetické tkaniny pro programy ve skupině programů
SYNTETICKÉ.
• Třídění podle symbolu péče na visačce. Visačky s péčí mají
následující význam:
Sušení v bubnové
sušičce je možné.
Sušení při
normální teplotě
Sušení při snížené
teplotě
Sušení v bubnové
sušičce není mo‐
žné.
Nedávejte do sušičky žádné mokré prádlo, u kterého není na visačce
uvedeno, že je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
Tuto sušičku lze použít pro všechno mokré prádlo, u něhož je na
visačce uvedeno, že je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
12
Třídění a příprava prádla
• Nesušte nové barevné tkaniny spolu se světlým prádlem. Textilní
barvy mohou pouštět.
• Nesušte bavlněný žerzej a pleteniny pomocí programu
EXTRA.
Prádlo se může srazit.
• Vlnu a vlněné tkaniny je možné sušit pomocí programu
VLNA.
Před sušicím cyklem vlněné tkaniny co nejlépe odstřeďte (max. 1200
ot/min.). Dohromady sušte pouze takové vlněné tkaniny, které mají
podobný materiál, barvu a váhu, nebo jsou stejného druhu. Těžké
kusy z vlny doporučujeme sušit jednotlivì.
Příprava prádla
• Aby se prádlo nezamotalo: doporučujeme zavřít zipy, zapnout
knoflíky povlaků na polštáře a přikrývky a svázat volné pásky nebo
tkanice (např. zástěr).
• Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové
předměty (např. sponky do vlasů, špendlíky apod.).
• Dvouvrstvé tkaniny obraťte vnitřní stranou nahoru (např. u větrovek
s bavlněnou vložkou by měla být bavlněná vrstva nahoře). Tyto
tkaniny pak lépe uschnou.
Tabulka programů
13
Použití/vlastnosti
Symbol péče
Programy
max. náplň (suchá váha)
Tabulka programů
Doplňkové funkce/
možnosti
sušení
ot/min
proti zmačkání
plus
bzučák
čas
BAVLNA
odložený start
EXTRA
7 kg
Úplné usušení silných nebo ví‐
cevrstevných tkanin, např.
froté osušek, koupacích plá‐
šťů, bavlny.
SILNÉ
7 kg
Úplné usušení silných tkanin,
např. froté osušek, ručníků,
bavlny.
7 kg
Úplné usušení tkanin stejné
tloušťky, např. froté osušek,
pletenin, ručníků, bavlněných
triček.
7 kg
Pro normálně silné bavlněné
nebo lněné prádlo, např.
lůžkoviny, stolní lněné prádlo.
3 kg
Úplné usušení silných nebo ví‐
cevrstevných tkanin, např.
svetrů, ložního a stolního prá‐
dla.
3 kg
Pro tenké tkaniny které se ne‐
žehlí, např. košile se snadnou
údržbou, stolní prádlo,
ponožky, dámské prádlo s
kosticemi nebo dráty.
3 kg
Pro slabé tkaniny, které se že‐
hlí, jako pleteniny, bavlněné
košile.
7 kg
Pro dosušení jednotlivých
kusů prádla nebo pro množství
do 7kg.
K
ULOŽENÍ1)
SYNTETICKÉ
ŽEHLENÍ1)
EXTRA
K
ULOŽENÍ1)
ČAS
ŽEHLENÍ
ČAS
Doplňkové funkce/
možnosti
sušení
ot/min
proti zmačkání
plus
Použití/vlastnosti
bzučák
čas
odložený start
1 kg
K osvěžení nebo šetrnému
čištění oděvů s běžnými
čisticími prostředky za sucha.
1 kg
Pro tenké tkaniny, polyester a
polyamid, které se nežehlí.
3 kg
Pro sušení bavlněných a syn‐
tetických tkanin, sušení s ní‐
zkou teplotu.
3 kg
Ložní prádlo (jednoduché a
dvojité prostěradlo, polštářový
povlak, přehoz přes postel, cí‐
cha).
1 kg
Pro slabé tkaniny, viskózu a
polyester, které se nežehlí.
DŽÍNY
7 kg
Pro oděvy na volný čas jako
džíny, mikiny apod. z různě sil‐
ných materiálů (např. u krku,
na manžetách a švech).
LEHKÉ
SPORTOV
NÍ ODĚVY
2 kg
Pro sportovní oděvy, slabé
tkaniny, polyester, které se ne‐
žehlí.
OSVĚŽENÍ
MIKRO‐
VLÁKNA
SMÍŠENÉ
LOŽNÍ
PRÁDLO
VISKÓZA
Symbol péče
Programy
max. náplň (suchá váha)
Tabulka programů
SPECIÁLNÍ
14
15
Použití/vlastnosti
Symbol péče
max. náplň (suchá váha)
Programy
Tabulka programů
Doplňkové funkce/
možnosti
sušení
ot/min
proti zmačkání
plus
bzučák
čas
odložený start
KOŠILE
SNADNÉ
ŽEHLENÍ
PLUS
HEDVÁBÍ
1,5
kg
(neb
o7
košil)
Speciální program s funkcí
proti zmačkání pro snadnou
údržbu tkanin jako košil a blůz;
pro minimální žehlení.
Výsledky závisí na druhu
tkaniny a její úpravě. Vložte
oděvy do sušičky hned po
odstředění; po usušení je
okamžitě vyjměte a pověste na
ramínko.
1 kg
(neb
o5
košil)
Speciální program s funkcí
proti zmačkání pro snadnou
údržbu tkanin jako košil a blůz;
pro minimální žehlení.
Výsledky závisí na druhu
tkaniny a její úpravě. Vložte
oděvy do sušičky hned po
odstředění; po usušení je
okamžitě vyjměte a pověste na
ramínko.
1 kg
Pro sušení hedvábí pomocí
teplého vzduchu a šetrného
pohybu.
Tabulka programů
Doplňkové funkce/
možnosti
sušení
ot/min
proti zmačkání
plus
Použití/vlastnosti
bzučák
čas
odložený start
VLNA
1 kg
1) V souladu s normou IEC61121
Pro sušení vlněných tkanin po
vyprání pomocí teplého vzdu‐
chu s minimálním mechanic‐
kým zatížením (Viz část
"Třídění a příprava praní").
Doporučení: Vyjměte oděvy ih‐
ned po usušení, protože
nenásleduje program proti
zmačkání.
Symbol péče
Programy
max. náplň (suchá váha)
16
Denní používání
17
Denní používání
Zapnutí sušičky / zapnutí osvětlení
Pootočte programovým voličem na libovolný program nebo ho otočte
. Sušička se zapne. Po otevření dvířek se rozsvítí
na osvětlení
osvětlení bubnu.
Otevření plnicích dvířek / vložení prádla
1. Otevřete plnicí dvířka:
Stiskněte plnicí dvířka (místo
stisku).
2. Vložte prádlo (nepěchujte ho
příliš).
POZOR
Dbejte na to, aby se prádlo
nezachytilo mezi plnicí dvířka a
gumové těsnění.
3. Zavřete dobře dvířka. Zámek musí slyšitelně zapadnout.
Volba programu
K nastavení požadovaného programu
použijte programový volič.
Odhadovaný čas konce programu se
objeví na LCD displeji ve formátu h:mm
(hodiny:minuty).
Během cyklu čas uplývá po minutových
krocích; při méně než 1 hodině se
úvodní nuly nezobrazují (např. "59",
"5", "0").
18
Denní používání
Nastavení stupně sušení
Jestliže je prádlo po usušení standard‐
ním sušicím programem příliš vlhké,
můžete zvýšit stupeň sušení pomocí
STUPEŇ SUŠENÍ .
funkce sušení
Prádlo bude sušší posunem od MIN
směrem k MAX.
STU‐
Opakovaně stiskněte tlačítko
PEŇ SUŠENÍ, až se požadovaný stu‐
peň sušení ( MIN , MED nebo MAX )
zobrazí na displeji. Když není
nastavení vlhkosti u příslušného
programu možné, zobrazí se sloupcový rámeček s nápisem AUTO.
VLNA
Jestliže je vlna nebo hedvábí po usušení pomocí programu
nebo
HEDVÁBÍ příliš vlhké, můžete je usušit opětovným spuštěním
STUPEŇ
daného programu, tentokrát ale se zvolenou funkcí
SUŠENÍ a stupněm sušení MIN , MED nebo MAX. V případě sušicího
cyklu s poměrně suchým prádlem se délka programového cyklu
zobrazená na začátku po chvíli opraví.
Nastavení rychlosti předodstředění
Pokud se prádlo v pračce před sušicím cyklem odstředí, je možné na‐
stavit sušičku podle rychlosti odstředění v pračce. Čím vyšší byla
rychlost odstředění, tím kratší je délka programu pro sušicí cyklus.
(OT/MIN) tolikrát,
Stiskněte tlačítko
až se zobrazí požadovaná rychlost
odstředění prádla. Pokud není rychlost
odstředění zvolena, neobjeví se žádná
hodnota.
Denní používání
U některých programů nemá rychlost
odstředění žádný vliv (časově řízené
cykly), není možné ji zvolit a zobrazí se
pouze tři pomlčky. Možné volby:
Nastavení funkce proti zmačkání plus
Stiskněte tlačítko
PROTI
ZMAČKÁNÍ PLUS . Nastaví se 90-
minutová fáze proti zmačkání. Na
displeji je teď ikona PROTI ZMAČKÁNÍ
. Jestliže zvolíte tuto
PLUS
doplňující funkci, fáze ochrany proti
zmačkání prádla na konci sušicího cy‐
klu se prodlouží o 60 minut. Prádlo
můžete vyjmout kdykoli během fáze ochrany proti zmačkání.
Bzučák
Spotřebič se dodává s vypnutou
BZUČÁK.
funkcí
K aktivaci zvukového signálu stiskněte
BZUČÁK.
tlačítko
Stisknutím tlačítka funkci zapnete nebo
vypnete. Jestliže je funkce aktivní, na
displeji se objeví symbol BZUČÁK
.
Bzučák zní nebo vydá zvuk v těchto případech:
– na konci cyklu
– při fázi proti zmačkání a při jejím spuštění a ukončení
– přerušením cyklu upozorněním
– při poplachu
19
20
Denní používání
Čas
K volbě délky programu po nastavení
ČAS . Můžete
časového programu
zvolit délku programu od 10 minut do 3
hodin po 10-minutových krocích.
1. Pootočte programovým voličem na
ČAS. Nad tla‐
časový program
čítkem
ČAS bliká 10'. (odpovídá
programu CHLAZENÍ)
2. Stiskněte tlačítko času
ČAS , až se požadovaná délka programu
ukáže na displeji, například 20 pro délku programu 20 minut.
Pokud délku programu nezvolíte, automaticky se nastaví délka 10 mi‐
nut.
Nastavení časovače odložení
Tlačítkem odloženého startu
ČASOVAČE ODLOŽENÍ můžete odlo‐
žit spuštění programu o 30 minut (30')
až maximálně 20 hodin (20 h).
1. Zvolte program a doplňkové
funkce.
ČASOVAČE ODLOŽENÍ tolikrát, až se
2. Stiskněte tlačítko
požadované odložení zobrazí na displeji, např. 12 h, má-li se pro‐
gram spustit ve 12 hodin.
Pokud se na displeji zobrazí 20h a stiskněte opět toto tlačítko, časové
odložení se zruší. Na displeji se objeví 0' a pak délka zvoleného
programu.
3. Chcete-li zapnout časovač odložení, stiskněte tlačítko
START PAUZA. Na displeji se stále zobrazuje čas zbývající do
konce spuštění programu (např. 15h, 14h, 13h, ... 30' atd.).
Denní používání
21
Nastavení dětské pojistky
Nastavíte-li dětskou pojistku, není možné náhodně spustit program
nebo změnit již probíhající program. Funkce dětské bezpečnostní
pojistky zablokuje všechna tlačítka a programový volič. Dětská pojistka
PROTI
se zapne nebo vypne současným stiskem tlačítek
BZUČÁK na 5 s.
ZMAČKÁNÍ PLUS a
– Před spuštěním programu: spotřebič nelze použít.
– Po spuštění programu: probíhající program nelze změnit.
Na displeji se objeví ikona
na znamení, že dětská pojistka je
zapnutá.
Po skončení programu se dětská pojistka nevypne.
Chcete-li nastavit nový program, je nutné nejprve dětskou pojistku zru‐
šit.
Spuštění programu
Stiskněte tlačítko
START
PAUZA. Program se spustí.
Průběh programu se zobrazuje na
displeji pomocí příslušných ikon. Zleva
doprava od ikony SUŠENÍ K
k PROTI ZMAČKÁNÍ
ŽEHLENÍ
podle zvoleného sušicího cyklu.
Např. u programu K ULOŽENÍ se
. Současný stav
zobrazí následující stavové ikony:
cyklu je označen blikající pomlčkou pod stavovou ikonou. Po ukončení
příslušné části sušicího cyklu přestane pomlčka blikat a začne blikat
pod další stavovou ikonou.
Změna programu
Ke změně náhodně spuštěného programu po jeho spuštění programu
VYP, a pak program
pootočte programovým voličem na vypnuto
resetujte.
22
Denní používání
Jakmile již program běží, není možné ho přímo změnit. Jestliže se
přesto pokusíte změnit program pomocí programového voliče, displej
zobrazení průběhu programu a kontrolka údržby začnou blikat. Jestliže
, na displeji se
stisknete tlačítko funkce (s výjimkou tlačítka bzučáku
objeví Err. Sušicí program tím ale není ovlivněn (ochrana prádla).
Vložení dalšího prádla nebo vyjmutí před koncem programu
1. Otevřete plnicí dvířka.
UPOZORNĚNÍ
Prádlo i buben mohou být horké. Nebezpečí popálení!
2. Přidejte nebo vyjměte prádlo.
3. Zavřete dobře dvířka. Zámek musí slyšitelně zapadnout.
START PAUZA k pokračování sušicího
4. stiskněte tlačítko
cyklu.
Dokončení sušicího cyklu / vyjmutí prádla
Po skončení sušicího cyklu se na displeji ukazuje blikající " 0 ", pod
se objeví pomlčka. Pokud stisknete tlačítko
ikonou proti zmačkání
BZUČÁK, bude po dobu jedné minuty přerušovaně znít zvukový
signál.
Po sušicích cyklech (s výjimkou programu
VLNA) automaticky
následuje fáze proti zmačkání, která trvá asi 30 minut. Buben se při této
fázi otáčí v pravidelných intervalech. Prádlo se tak udržuje volné a
nezmačká se. Prádlo můžete vyjmout kdykoli během fáze ochrany proti
zmačkání. (Prádlo se musí vyjmout nejpozději na konci fáze proti
zmačkání, aby se nezmačkalo). Jestliže zvolíte funkci PROTI
, fáze proti zmačkání se prodlouží o 60 minut.
ZMAČKÁNÍ PLUS
1. Otevřete dvířka.
2. Před vyjmutím prádla odstraňte z mikro-jemného filtru vlákna.
Doporučujeme je setřít vlhkou rukou. (Viz část "Čištění a údržba").
3. Vyjměte prádlo.
VYP.
4. Otočte programovým voličem na
Po každém sušicím cyklu:
Denní používání
- Vyčistěte mikro-jemný filtr a jemný filtr.
- Vylijte nádržku na kondenzovanou vodu.
(Viz část "Čištění a údržba".)
5. Zavřete dvířka.
23
24
Čištění a údržba
Čištění a údržba
Čištění filtru na vlákna
Filtry zachycují všechna vlákna, která se nahromadí během sušení. K
zajištění dokonalé funkce sušičky je nutné filtry vyčistit (mikro-jemný filtr
a jemné síto) po každém sušicím cyklu.
.
Čištění vám připomene varovná ikona
POZOR
Nikdy nepoužívejte sušičku bez filtrů na vlákna nebo s poškozenými
nebo zablokovanými filtry.
1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Vlhkou rukou očistěte mikro jemný filtr, který je zabudován
v dolní části vkládacího
otvoru.
3. Po určité době se na filtrech
vytvoří bílý povlak ze zbytků
pracího prášku. Vyčistěte filtry
teplou vodou a kartáčkem.
Vyjměte filtr z dvířek vytaže‐
ním ven. Filtr lze umístit s vý‐
stupkem doleva nebo
doprava.
Po skončení nezapomeňte filtr
vrátit zpět.
Čištění a údržba
25
4. Stlačte odjišťovací tlačítko na
velkém sítkovém filtru.
Velký sítkový filtr vyskočí.
5. Vytáhněte jemné síto.
6. Setřete z jemného síta vlákna.
Doporučujeme je setřít vlhkou
rukou.
Vyčistěte celou plochu filtru.
7.
8.
9.
10.
11.
Plochu síta nečistěte po kaž‐
dém sušicím cyklu, ale čistěte
ho pravidelně a podle potřeby
stírejte vlákna.
Postupujte takto - uchopte velký sítkový filtr nahoře a vytáhněte ho
dopředu, až se uvolní ze dvou držáků.
Setřete vlákna z celé plochy
filtru. Doporučujeme použít
vysavač.
Zatlačte oba čepy velkého
sítkového filtru do držáků v
plnicích dvířkách, až zaskočí
na své místo.
Zasuňte zpět jemné síto.
Zatlačte na velký sítkový filtr,
až se zablokuje ve svém
umístění.
26
Čištění a údržba
Pokud není jemné síto na svém místě,
velký sítkový filtr nezaskočí na své
místo a plnicí dvířka nelze zavřít.
Čištění těsnění dvířek
Těsnění dveří otřete vlhkým hadříkem ihned po skončení sušicího cy‐
klu.
Vylití nádržky na kondenzát
Nádržku na vodu vylijte na konci každého sušicího cyklu.
Pokud je nádržka na kondenzát plná, probíhající program se
automaticky přeruší a na displeji se rozsvítí ikona PRÁZDNÝ ZÁSOB‐
. Aby mohl program pokračovat, je nutné nejprve vylít nádržku.
NÍK
UPOZORNĚNÍ
Kondenzát není vhodný pro pití, ani pro přípravu potravin.
1. Vytáhněte úplně zásuvku s nád‐
ržkou na kondenzovanou vodu
1 a co nejvíce vytáhněte
vypouštěcí trubičku nádržky 2.
2
1
Čištění a údržba
27
2. Kondenzovanou vodu vylijte do
umyvadla nebo vhodné nád‐
oby.
3. Zasuňte trubičku zpět a nádržku
vraťte na místo.
V případě přerušení programu v
důsledku plné kondenzační
nádržky: stiskněte tlačítko
START PAUZA k pokračování sušicího cyklu.
Kondenzační nádržka má objem asi 4 litry. To stačí pro přibližně 7 kg
prádla, které bylo odstředěno v pračce při 1000 otáčkách za minutu.
Kondenzát lze použít jako destilovanou vodu, např. pro žehlení s párou.
Kondenzát ale nejprve přefiltrujte (např. filtrem na kávu) k odstranění
všech zbytků a částí vláken.
Čištění filtru výměníku tepla
Když se ukazatel VYČISTĚTE DOLNÍ FILTR
tepla ve spodní části sušičky je nutné vyčistit.
rozsvítí, filtr výměníku
Sušička je vybavena filtrem na vlákna umístěným v krytu filtru, který
chrání tepelné čerpadlo před nečistotami. Zde se postupně nahromadí
velké množství vláken, které zhoršuje provoz sušičky.
• Provoz při ucpaném filtru na vlákna může sušičku poškodit. Zvyšuje
se také spotřeba energie.
• Nikdy nepoužívejte sušičku bez filtrů na vlákna.
• Nepoužívejte sušičku bez filtru na vlákna. Zanesené tepelné čerpa‐
dlo vyžaduje více energie a jeho vyčištění je nákladné.
1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Otevřete dvířka v podstavci:
Postupujte takto - stiskněte
odjišťovací tlačítko dole na
dveřním otvoru a otevřete
dvířka v podstavci doleva.
28
Čištění a údržba
3. Vytáhněte kryt filtru z
podstavce za držadlo.
4. Vyčistěte vnitřek dvířek,
komoru filtru na vlákna a
gumová těsnění od vláken.
5. Vlhkou rukou setřete vlákna z
filtru na vlákna na dně
podstavce.
6. Čištění filtru na vlákna:
Vyjměte filtr z krytu filtru.
Stiskněte tlačítka po stranách
a vytáhněte rám filtru nahoru
ven z krytu.
2
1
7. Vlhkou rukou setřete z filtru
vlákna.
8. Vraťte filtr na vlákna zpět do
krytu.
Čištění a údržba
29
9. Podle potřeby očistěte asi jed‐
nou za půl roku vlákna z
výměníku tepla pomocí
dodávané houbičky. K čištění
použijte prosím gumové
rukavice.
Tip:Vlákna se odstraní
snadněji, jestliže je předtím
navlhčíte, např. zvlhčovačem na prádlo.
10. Kryt filtru i s filtrem zasuňte zpět do spodní části spotřebiče.
Poznámka:Pokud není filtr na vlákna zasunutý do krytu, kryt filtru
není možné zasunout do spodku sušičky.
11. Zavřete dvířka v podstavci.
Čištění bubnu
POZOR
K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky ani drátěnku.
Vápenec ve vodě nebo čisticí prostředky mohou na vnitřní straně bubnu
vytvořit viditelný povlak. Stupeň odstředění prádla pak není možné
spolehlivě zjistit. Prádla je při vyjmutí ze sušičky vlhčí, než očekáváte.
S použitím standardního čisticího prostředku pro domácnost (např. na
bázi octa) vytřete vnitřek bubnu a žebra bubnu.
Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče
POZOR
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek nebo
agresivní čisticí prostředky.
Vlhkým hadříkem otřete ovládací panel a skříň spotřebiče.
30
Co dělat, když ...
Co dělat, když ...
Řešení problémů vlastními silami
Jestliže se za provozu objeví chybový kód E... plus číslo nebo
písmeno) na LCD displeji: Sušičku vypněte a znovu zapněte. Resetujte
START PAUZA. Pokud se chyba
program. Stiskněte tlačítko
stále zobrazuje, zavolejte prosím do místního servisního střediska a
oznamte chybový kód.
Problém
Sušička nefunguje.
Možná příčina
Řešení
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Síťová zástrčka není zasunutá
Zkontrolujte pojistku v
do zásuvky, nebo nefunguje
pojistkové skříňce (domácí
správně pojistka.
instalace).
Jsou otevřená dvířka.
Zavřete dvířka.
Stiskli jste tlačítko
START PAUZA?
Stiskněte opět tlačítko
START PAUZA.
Příště zvolte k sušení jiný pro‐
Zvolili jste nevhodný program. gram (viz část "Tabulka
programů").
Sušení není
uspokojivé.
Ucpané filtry na vlákna.
Vyčistěte filtry na vlákna.
Filtr na vlákna je zanesený.
Vyčistěte filtr na vlákna.
Příliš mnoho prádla.
Dodržujte doporučená množ‐
ství.
Větrací otvory v prostoru
podstavce jsou zakryté.
Odkryjte větrací otvory v
prostoru podstavce.
Zbytky na vnitřním povrchu
bubnu nebo žeber bubnu.
Plnicí dvířka nelze
zavřít.
Jemné síto není na místě
anebo sítkový filtr není
zajištěný na svém místě.
Po stisknutí tlačítka Ochrana prádla. Po spuštění
se objeví na displeji programu už nelze nastavit
Err.
funkci.
Vyčistěte vnitřní povrch bubnu
a žebra bubnu.
Seřiďte pomocí funkce
SUŠENÍ (viz část "Denní
používání").
Instalujte správně jemné síto
anebo velký sítkový filtr tak,
aby zapadl.
Otočte voličem programu do
VYP. Nastavte opět
polohy
program.
Co dělat, když ...
Programový volič v poloze
Osvětlení bubnu se VYP.
nerozsvítilo.
31
Otočte programovým voličem
osvětlení nebo na
na
libovolný program.
Vadná žárovka.
Vyměňte vadnou žárovku (viz
další část).
Zobrazený čas
programu se mění
nesprávně, nebo
zůstává po dlouhou
dobu nezměněn.
Programový čas se upravuje
automaticky podle druhu a
objemu prádla a stupně
vlhkosti.
Automatický proces; nejde o
závadu spotřebiče.
Program neaktivní,
svítí ikona
prázdného
zásobníku na vodu
.
Vylijte nádržku na kondenzát,
Nádržka na kondenzát je plná. pak spusťte program tlačítkem
START PAUZA.
Sušicí cyklus se
ukončí krátce po
spuštění.
Vložili jste příliš málo prádla,
nebo příliš suché prádlo pro
zvolený program.
Zvolte časový program nebo
vyšší stupeň sušení (např.
SILNÉ místo
K ULOŽENÍ).
Filtr na vlákna je zanesený.
Vyčistěte filtr na vlákna.
Filtr na vlákna je zanesený.
Vyčistěte filtr na vlákna.
Příliš mnoho prádla.
Snižte množství prádla.
Nedostatečně odstředěné
prádlo.
Prádlo musí být vhodně
odstředěno.
Zvlášť vysoká teplota
místnosti. Dočasné vypnutí
kompresoru, aby nedošlo k
přetížení.
Automatický proces, žádná
závada spotřebiče. Pokud mo‐
žno snižte teplotu v místnosti.
Sušení trvá neob‐
vykle dlouho.
Poznámka: Sušicí
cyklus se ukončí
automaticky asi po
5 hodinách(viz
"Dokončení
sušicího cyklu").
Výměna žárovky pro vnitřní osvětlení
Používejte jen speciální žárovku určenou speciálně pro sušičky. Tuto
žárovku můžete zakoupit v oddělení pro péči o zákazníky, ET č. 112
552 000-5.
Po zapnutí spotřebiče se vnitřní osvětlení samo po 4 minutách vypne,
i když zůstanou dvířka otevřená.
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte standardní žárovky. Vytvářejí příliš mnoho tepla a mohou
poškodit spotřebič.
32
Co dělat, když ...
UPOZORNĚNÍ
Než začnete vyměňovat žárovku, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
1. Odšroubujte kryt nad žárovkou (najdete ji hned nahoře za plnicími
dvířky; viz část "Popis spotřebiče").
2. Vyměňte vadnou žárovku.
3. Našroubujte kryt zpět.
Zkontrolujte správné umístění těsnicího kroužku ještě před opětovným
přišroubováním krytu osvětlení dvířek.
Nezapínejte sušičku, pokud chybí těsnicí kroužek na krytu osvětlení
dvířek.
UPOZORNĚNÍ
Z bezpečnostních důvodů je nutné dobře přišroubovat kryt. V opačném
případě se nesmí sušička zapnout.
Nastavení spotřebiče
33
Nastavení spotřebiče
Nastavení
Postup
BZUČÁK trvale vypnutý 1. Pootočte programovým voličem na libovolný pro‐
gram.
2. Stiskněte současně tlačítka
SUŠENÍ a
OT‐
ÁČEK a podržte je na asi 5 vteřin.
3. Bzučák je podle výchozího nastavení vždy vypnutý.
BZUČÁK k zapnutí nebo
Můžete použít tlačítko
vypnutí zvuku, ale spotřebič si vaši volbu neuloží.
Tvrdost vody
1. Pootočte programovým voličem na libovolný pro‐
gram.
Voda obsahuje různé
2.
SUŠENÍ a
Stiskněte současně tlačítka
množství vápence a mine‐
ČASU a podržte je na asi 5 vteřin. Na displeji se
rálních solí podle místa
objeví stávající nastavení:.
instalace spotřebiče a tyto
–
látky mění hodnoty její
nízká vodivost <300 μS/cm
vodivosti.
–
střední vodivost 300-600 600 μS/cm
Výrazné změny vodivosti
–
vysoká vodivost >600 μS/cm
vody oproti hodnotám sta‐
3. Stiskněte tlačítko
START PAUZA k nastavení
noveným ve výrobě mohou
požadovaného
stupně.
lehce ovlivnit zbytkovou
vlhkost prádla na konci cy‐ 4. K uložení nastavení stiskněte současně tlačítka
SUŠENÍ a
ČASU, nebo otočte ovladačem do
klu. Sušička umožňuje
polohy vypnuto.
regulaci citlivosti čidla
sušení na základě hodnot
vodivosti vody.
Vylití zásobníku na vodu varovná zpráva trvale
vypnutá
Při použití vnějšího
vypouštění kondenzované
vody.
1. Pootočte programovým voličem na libovolný pro‐
gram.
2. Stiskněte současně tlačítka
OTÁČEK a
ČASU a podržte je na asi 5 vteřin.
Na displeji se objeví stávající nastavení:.
– varovná
vypnutá
– varovná
zapnutá
ikona a
- varovná zpráva je
ikona a
- varovná zpráva je
Podle výchozího nastavení je varovná zpráva zapnutá
a svítí vždy na konci sušicího cyklu nebo během cyklu,
pokud je vodní nádržka plná.
34
Technické údaje
Technické údaje
Tento spotřebič je v souladu s následujícími směrnicemi EU:
– 73/23/EHS ze dne 19.2.1973 Směrnice pro nízké napětí
– 89/336/EHS ze dne 3.5.1989 "Směrnice EMC včetně pozměňovací
směrnice 92/31/EHS.
– 93/68/EHS ze dne 22.7.1993 Směrnice pro značení CE
Výška x šířka x hloubka
85 x 60 x 60 cm
Hloubka s otevřenými dvířky
109 cm
Výšku lze seřídit o
1,5 cm
Váha prázdné sušičky
přibl. 60 kg
Množství prádla (závisí na programu)1)
max. 7 kg
Spotřeba energie v souladu s normou IEC
61121 s. e. ( 7 kg bavlny, předem
odstředěné při 1000 ot/min, program
BAVLNA
K ULOŽENÍ)
2,4 kWh
Použití
v domácnosti
Přípustná okolní teplota
+ 5°C až + 35°C
1) V některých zemích mohou být vyžadovány různé údaje o množství prádla na základě různých
měřících metod.
Údaje o spotřebě
Údaje o spotřebě byly zjištěny za standardních podmínek. Při použití
spotřebiče v domácích podmínkách se mohou lišit.
Program
Množství prádla v kg
Spotřeba energie v kWh
BAVLNA
K ULOŽENÍ 1)
7
2,4
BAVLNA
K ŽEHLENÍ 1)
7
1,8
3
0,75
SYNTETICKÉ
ULOŽENÍ 2)
K
1) předem odstředěno při 1000 ot/min
2) předem odstředěno při 1200 ot/min
Poznámky pro zkušebny
35
Poznámky pro zkušebny
Možné parametry ke kontrole ve zkušebnách:
• Spotřeba energie (korigováno s konečnou vlhkostí) během cyklu
sušení k uložení pro bavlnu s jmenovitým množstvím prádla.
• Spotřeba energie (korigováno s konečnou vlhkostí) během cyklu
sušení k uložení pro bavlnu s polovičním množstvím prádla.
• Konečná vlhkost (během sušení k uložení pro bavlnu, sušení k
žehlení pro bavlnu a sušení k uložení pro snadno udržovatelné prá‐
dlo).
• Účinnost kondenzace (korigováno s konečnou vlhkostí) během cyklu
sušení k uložení pro bavlnu s jmenovitým a polovičním množstvím
prádla.
Všechny cykly se musí testovat v souladu s normou IEC 61121
(bubnové sušičky pro použití v domácnosti – metody pro měření
výkonu).
Instalace
Přeprava spotřebiče
Pokud nelze spotřebič přepravovat ve
svislé poloze, přepravujte ho na jeho
levé straně (viz obrázek).
36
Instalace
Odstranění bezpečnostních přepravních prvků
POZOR
Před použitím je nutné odstranit vše‐
chny části přepravního balení.
1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Odtrhněte lepicí proužky z horní
části bubnu zevnitř spotřebiče.
3. Ze spotřebiče vyjměte fóliové
hadice a polystyrénové
vycpávky.
Umístění spotřebiče
• Kvůli pohodlí doporučujeme umístit sušičku v blízkosti pračky.
• Bubnovou sušičku je nutné instalovat na čisté místo, kde se nemohou
usazovat nečistoty.
• Okolo sušičky musí volně cirkulovat vzduch. Nezakrývejte přední
větrací mřížku, ani mřížky přívodu vzduchu na zadní straně
spotřebiče.
Instalace
37
• Sušička musí stát na pevném, rovném povrchu, který co nejvíce
utlumí vibrace a hluk zapnuté sušičky.
• Po instalaci sušičky na místo zkontrolujte její dokonalé vyrovnání
pomocí vodováhy. Jestliže není správně vyrovnaná, zdvihněte nebo
snižte nožičky podle potřeby.
• Nožičky nikdy neodstraňujte. Nezakrývejte mezeru sušičky od
podlahy tím, že ji postavíte na koberce s vysokým vlasem, prkénka
apod. Pod sušičkou by se pak hromadilo teplo a narušovalo její pro‐
voz.
Horký vzduch vypouštěný bubnovou sušičkou může dosáhnout teplot
až 60°C. Spotřebič se proto nesmí instalovat na podlahy, které nejsou
odolné vůči vysokým teplotám.
Při provozu bubnové sušičky nesmí být teplota místnosti nižší než +5°
C nebo vyšší než +35°C, protože teplota může ovlivnit výkon
spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ
Je-li nutné spotřebič přemístit, přepravujte ho ve svislé poloze.
UPOZORNĚNÍ
Spotřebič se nesmí instalovat za zamykatelné dveře, posuvné dveře a
dveře se závěsem na opačné straně, než je závěs dvířek u spotřebiče.
Připojení k elektrické síti
Informace o síťovém napětí, typu proudu a potřebných pojistkách jsou
uvedeny na typovém štítku. Typový štítek je umístěn u plnících dvířek
(viz část "Popis spotřebiče" .
UPOZORNĚNÍ
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody a zranění, k nimž do‐
šlo v důsledku nedodržení výše uvedených bezpečnostních pokynů.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést naše
servisní středisko.
Přívodní kabel musí být po instalaci spotřebiče přístupný.
Připojte spotřebič pomocí uzemněné zásuvky podle platných předpisů.
38
Instalace
Změna směru otvírání dvířek
UPOZORNĚNÍ
Dveřní závěs smí vyměňovat pouze odborník. Potřebujete-li opravu,
obrat’te se na naši zákaznickou službu nebo na svého prodejce.
UPOZORNĚNÍ
Před změnou dvířek odpojte síťovou zástrčku.
1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Odšroubujte závěs A z přední
části spotřebiče a sejměte plnicí
dvířka.
3. Odstraňte krytky B a C.
Postupujte tak, že zasunete šrou‐
bovák do štěrbin jako na obrázku,
zatlačte lehce směrem dolů a
A
krytky odstraňte pákou.
4. Použijte vhodný nástroj a pomocí
tlaku uvolněte pojistný blok D z
B
upínadla se západkou, vytáhněte
ho a znovu ho po otočení o 180°
zasuňte na opačné straně.
A
5. Odšroubujte závěs A z plnicích
dvířek, otočte o 180°, znovu ho zasuňte na opačné straně a
zašroubujte.
6. Po otočení o 180° zasuňte krytky B a C na opačné straně.
C
D
C
Instalace
39
7. Odšroubujte krytky E z přední
E
části spotřebiče, otočte je o
180° a zašroubujte je na
G
opačné straně.
F
8. Odšroubujte zámek dvířek F ,
trochu ho posuňte dolů a
vyjměte ho z přední části
E
spotřebiče.
9. Odpojte konektor kabelu ze
F
zámku dvířek F.
G
10. Zatlačte tlačítko se západkou
G dovnitř a dolů, stiskněte
lehce kryt a odstraňte ho z
přední části spotřebiče.
11. Odpojte konektor kabelu z
krytu G.
12. Přesuňte zámek dvířek F na opačnou stranu, zasuňte konektor
kabelu a přišroubujte aretaci dvířek.
13. Na druhé straně zasuňte konektor kabelu do krytu G, nasaďte kryt
a nechte tlačítko se západkou zablokovat na jeho místě.
14. Nasaďte plnicí dvířka a závěsy do příslušných prohlubní na přední
části spotřebiče a přišroubujte.
Poznámka k ochraně kontaktů:Spotřebič funguje opět bezpečně pouze
tehdy, jsou-li nasazeny všechny plastové díly.
Speciální příslušenství
Instalační souprava pro umístění sušičky na pračku
K dispozici v servisním středisku nebo u specializovaného prodejce.
Tyto instalační soupravy lze použít k umístění sušičky a automatické
pračky AEG-Electrolux (60 cm široká, přední plnění) na sebe za účelem
úspory místa. Automatická pračka je dole a sušička nahoře.
Verze k dodání:
– s vysunovací odkládací deskou 916.018 903
Přečtěte si prosím pozorně návod přiložený k soupravě.
Instalační souprava pro vnější vypouštění kondenzátu
40
Životní prostředí
Přiloženo ke spotřebiči
Instalační souprava 125 122 510 pro přímé vypouštění kondenzátu do
umyvadla, sifonu, odpadu apod. Kondenzační nádržka se nemusí vy‐
lévat, ale musí zůstat na svém místě ve spotřebiči: Řiďte se částí
"Funkce programů", kde najdete možnost deaktivace poplachu
.
PRÁZDNÝ ZÁSOBNÍK NA VODU
Max. výška výtlaku: 1 m od spodku sušičky; max. délka výtlaku: 3 m
Přečtěte si prosím pozorně návod přiložený k soupravě.
Životní prostředí
Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný.
Plastové díly jsou označeny značkami, např. >PE <, >PS<, apod.
Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve
sběrném dvoře v místě svého bydliště.
Starý spotřebič
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří
do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro
recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhod‐
nou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Tepelné čerpadlo této sušičky obsahuje uzavřený chladicí okruh
naplněný chladivem bez fluoro- chloro- halogenovaných uhlovodíků.
Chladicí okruh tepelného čerpadla se nesmí poškodit.
UPOZORNĚNÍ
Pokud sušičku už nechcete používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte ho. Zničte háček plnicích dvířek.
Děti se pak nemohou v sušičce zavřít a ohrozit tak svůj život.
Životní prostředí
41
Tipy k ochraně životního prostředí
• Po usušení v sušičce je prádlo načechrané a měkké. Při praní proto
nemusíte používat aviváž.
• Sušička bude fungovat úsporněji, jestliže:
– budete udržovat větrací štěrbiny v podstavci vždy volné;
– budete sušit množství prádla podle přehledu programů;
– budete místnost se sušičkou dobře větrat;
– mikro-jemný filtr a jemné síto budete čistit po každém sušicím cy‐
klu;
– před sušením prádlo dobře odstředíte. Příklad: Údaje o spotřebě –
podle rychlosti odstředění – pro 7kg prádla, sušeného s progra‐
BAVLNA
K ULOŽENÍ.
mem
Předodstředění
Sušicí cyklus
Zbytková vlhkost
Otáčky za
minutu
v litrech
jako %
1000
4,20
1200
Energie v kWh
Cena v EUR1)
60
2,4
0,36
3,92
56
2,3
0,34
1400
3,64
52
2,2
0,33
1800
3,15
45
2,0
0,30
1) Tarif: 0,15 euro/kWh
42
Servis
V případě technické poruchy prosím nejprve zkontrolujte, zda
nemůžete problém vyřešit sami pomocí návodu k použití (část "Co dě‐
lat, když...").
Jestliže porucha přetrvává, obraťte se na oddělení péče o zákazníky
nebo na naše servisní partnery.
Abychom vám mohli rychle pomoci,
potřebujeme následující informace:
– Označení modelu
– Číslo výrobku (PNC)
– Sériové číslo (S.No.) (čísla najdete
na typovém štítku)
– Druh poruchy
– Všechna chybová hlášení spotřebiče
Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme vám poznamenat si
je zde:
Označení modelu: ................................................................................
Výr.čí‐
slo: .....................................................................................................
S No.: ...................................................................................................
43
125989590-00-14082007
Subject to change without notice
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.cz
Download PDF

advertising