Aeg-Electrolux | T88800 | User manual | Aeg-Electrolux T88800 Uživatelský manuál

LAVATHERM 88800
Návod k použití
Kondenzační sušička
s programem
ProSteam
2
Vážený zákazníku,
děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků
našeho sortimentu.
S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci funkčnosti a designu,
vybavenou špičkovou technologií.
Přesvědčete se, že naše spotřebiče jsou vyvíjeny směrem k nejlepší
účinnosti a ovladatelnosti - samozřejmě při splnění nejvyšších
standardů.
Navíc jsou našim výrobkům vlastní aspekty úsporného provozu a
šetrnosti k životnímu prostředí.
Za účelem zajištění optimální a stálé účinnosti vašeho spotřebiče si
prosíme pozorně přečtěte tento návod k použití. Umožní vám to snadné
a efektivní používání všech funkcí. Doporučujeme návod uschovat na
bezpečném místě pro případ, že by jste do něho potřebovali v budoucnu
nahlédnout, nebo ho předávali případnému dalšímu uživateli
spotřebiče.
Přejeme vám mnoho spokojenosti s vaším novým spotřebičem.
V tomto návodu pro uživatele se používají následující symboly:
Důležité informace týkající se Vaší bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Obsah
3
136900331-00-25042008
Obsah
Návod k použití
6
Důležitá bezpečnostní upozornění
6
Popis spotřebiče
11
Ovládací panel
Co se zobrazuje na displeji
12
12
První spuštění
Zapnutí sušičky / zapnutí osvětlení
Nastavení jazyka
Nastavení času
Před prvním použitím
13
13
13
14
14
Třídění a příprava prádla
Otevření plnicích dvířek / vložení prádla
15
17
Systém ProSteam
Naplnění nádobky na vodu pro tvorbu páry
Systém recirkulace vody
Přehled programů ProSteam
Volba programu
Jak zvolit ÚROVEŇ PÁRY
Výběr doplňkových možností
DLOUHÁ FÁZE PROTI ZMAČK.
SIGNÁL
DĚTSKÁ POJISTKA
OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ
Nastavení funkce ODLOŽENÍ
Spuštění programu ProSteam
Změna programu
Vložení dalšího prádla nebo vyjmutí před koncem programu
Skončení programu ProSteam / vyjmutí prádla
17
17
18
19
23
23
23
24
24
24
25
25
26
26
27
27
Sušení
Přehled sušicích programů
Volba programu
Nastavení ÚROVNĚ SUCHOSTI
28
28
31
31
4
Obsah
Výběr doplňkových možností
JEMNÉ
CITLIVÝ
DLOUHÁ FÁZE PROTI ZMAČK.
SIGNÁL
DĚTSKÁ POJISTKA
OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ
Volba ČASU
Volba ODLOŽENÝ START
Spuštění sušicího programu
Změna programu
Vložení dalšího prádla nebo vyjmutí před koncem programu
Dokončení sušicího programu / vyjmutí prádla
31
32
32
32
32
33
33
34
34
34
34
35
35
Péče a čištění
Čištění filtru na vlákna
Čištění těsnění dvířek
Vylití nádržky na kondenzát
Vyčištění výměníku tepla
Čištění ventilu/filtru recirkulace vody
Čištění bubnu
Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče
36
36
38
38
39
41
41
41
Co dělat, když ...
Řešení problémů vlastními silami
Výměna žárovky pro vnitřní osvětlení
42
42
44
Nastavení spotřebiče
JAZYK
HODINY
JAS
KONTRAST
TVRDOST VODY
UPOZORNĚNÍ-PLNÁ NÁDOBKA - ZAP/VYP
45
46
46
46
47
47
48
Technické údaje
48
Údaje o spotřebě
49
Poznámky pro zkušebny
49
Instalace
50
Obsah
Umístění spotřebiče
Odstranění bezpečnostních přepravních prvků
Připojení k elektrické síti
Změna směru otvírání dvířek
Speciální příslušenství
5
50
51
51
52
53
Životní prostředí
Obalový materiál
Starý spotřebič
Rady k ochraně životního prostředí
54
54
54
54
Servis
56
136900331-00-25042008
Zmĕny vyhrazeny
6
Důležitá bezpečnostní upozornění
Návod k použití
Důležitá bezpečnostní upozornění
Pro programy ProSteam musíte použít destilovanou vodu!
Voda z vodovodu způsobí poškození spotřebiče.
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho
instalací a prvním použitím pozorně přečtěte tento návod k použití včet‐
ně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami
je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento spotřebič,
seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny
uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestě‐
hování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni
uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli řádně informovat o
jeho používání a bezpečnosti.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče
je nebezpečná.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými
fyzickými nebo duševními schopnostmi, bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost,
nebo jim nedávají příslušné pokyny.
• Zajistěte, aby se malá domácí zvířata nemohla dostat do bubnu. Ra‐
ději proto před použitím vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
• Předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a
jiné těžké nebo ostré předměty mohou způsobit značné škody a do
spotřebiče proto nepatří.
• V sušičce nesušte následující věci, protože jejich nadměrné sušení
by mohlo způsobit požár: polštáře, pokrývky apod. (v těchto věcech
se hromadí teplo).
• V sušičce se nesmějí sušit kousky z pěnové pryže (latexová pěna),
koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou a
oděvy nebo polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
• Po použití, před čištěním a údržbou vždy odpojte pračku od zdroje
napájení.
Důležitá bezpečnostní upozornění
7
• Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné
nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému po‐
škození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středi‐
sko. Vždy žádejte originální náhradní díly.
• Prádlo znečištěné látkami jako je jedlý olej, aceton, benzín, petrolej,
odstraňovače skvrn, terpentýn a odstraňovače vosku je nutné vyprat
v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak
sušit v bubnové sušičce.
• Nebezpečí výbuchu: nikdy v bubnové sušičce nesušte prádlo, na
které byla použita hořlavá rozpouštědla (benzín, metylalkohol, teku‐
tiny k chemickému čištění apod.). Tyto látky jsou těkavé a mohly by
způsobit výbuch. Sušte pouze prádlo vyprané ve vodě.
• Nebezpečí požáru: prádlo, na kterém jsou skvrny od rostlinného oleje
nebo oleje na vaření, nebo prádlo, které v něm bylo namočené, se
může vznítit a nesmí se proto sušit v sušičce.
• Pokud jste prádlo čistili čisticím prostředkem na skvrny, musíte ho
nechat ještě jednou vymáchat pomocí přídavného máchacího cyklu,
a teprve pak ho vložit do sušičky.
• Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů, které chcete sušit, nezůstaly
plynové zapalovače nebo sirky
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel - vždy uchop‐
te zástrčku.
• Nikdy neodstraňujte šroubovací výškově nastavitelné nožičky.
• Nesmí se používat rozdvojky, propojky ani prodlužovací kabely. Ne‐
bezpečí požáru z přehřátí!
• Spotřebič nesmíte postříkat proudem vody. Nebezpečí zasažení
elektrickým proudem!
• Neopírejte se o otevřená dvířka. Spotřebič by se mohl převrhnout.
• Po přerušení sušení nebo programu ProSteam mohou být prádlo a
buben horké. Nebezpečí popálení! Při vyjímání prádla buďte opatrní.
• Při přerušení programu ProSteam buďte opatrní: Neotvírejte dvířka
zařízení během napařování. Horká pára může způsobit popáleniny.
Napařování je indikováno na displeji.
• Závěrečná část cyklu sušení probíhá bez ohřevu (zchlazovací cy‐
klus) a tím je zajištěno ponechání prádla v teplotě, která prádlo ne‐
poškodí.
8
Důležitá bezpečnostní upozornění
•
Pozor – horký povrch:
Při provozu spotřebiče se nedotýkejte jeho zadní části.
UPOZORNĚNÍ
Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, musíte
všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo
rozptýlit. Nebezpečí požáru!
Instalace
• Postupujte podle pokynů k instalaci.
• Důležité upozornění! Při přemísťování musí být spotřebič ve svislé
poloze.
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování spotřebiče buďte proto
opatrní.
• Po odstranění obalu spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený. V
případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní
středisko.
• Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny obalové a
přepravní prvky. Jestliže to neuděláte, může dojít k vážnému poško‐
zení výrobku i škodám na majetku. Viz příslušná část tohoto návodu
k použití.
• Závěrečná část cyklu v sušičce probíhá bez ohřevu (zchlazovací cy‐
klus) a tím je zajištěno ponechání prádla v teplotě, která prádlo ne‐
poškodí.
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče,
smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným
oprávněním.
• Při instalaci zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na elektrickém napá‐
jecím kabelu.
• Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte nožičky tak, aby mohl
kolem volně proudit vzduch.
• Po instalaci zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na elektrickém přívod‐
ním kabelu.
• Je-li sušička umístěná na pračce, je povinné použít speciální sou‐
pravu k umístění sušičky na pračku.
Použití
Důležitá bezpečnostní upozornění
9
• Tento spotřebič je určen k sušení a napařování běžného prádla v
domácnosti.
• Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro
jiné účely než pro ty, pro které byl vyroben.
• Perte jen prádlo určené k sušení v sušičce. Dodržujte pokyny na vi‐
sačce prádla.
• Nevyprané prádlo v sušičce nesušte.
• Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná část tohoto návodu k použití.
• Promočené prádlo se nesmí sušit v sušičce.
• Oděvy, na které se dostaly těkavé ropné produkty, se nesmí sušit v
sušičce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí roztoky, musíte se
přesvědčit, že byl roztok z oděvu odstraněn před umístěním do prač‐
ky.
• Při použití prostředků k čištění za sucha: používejte pouze výrobky
označené výrobcem jako vhodné pro sušičku.
• Po každém sušicím cyklu nebo programu ProSteam vyčistěte mikrojemný filtr a jemné síto.
• Zařízení nepoužívejte s vyjmutým nebo poškozeným filtrem proti
chuchvalcům. Nebezpečí požáru!
• Zásobník vody pro napařování plňte pouze destilovanou vodou. Ne‐
používejte vodu z kohoutku ani žádné přísady! Po přefiltrování (např.
přes filtr z kávovaru) lze použít také kondenzát z příslušného zásob‐
níku tohoto spotřebiče.
• Výměník tepla vyžaduje pravidelné čištění.
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel; vždy uchopte
zástrčku.
• Nikdy nepoužívejte bubnovou sušičku, jestliže jsou přívodní kabel,
ovládací panel, pracovní plocha nebo podstavec poškozené tak, že
je vnitřek bubnové sušičky přístupný.
• Při umístění zařízení ProSteam na pračku: na zařízení neumísťujte
žádné předměty. Během provozu by mohly spadnout.
• Kryt žárovky pro osvětlení vnitřku musí být pevně utažen.
• Avivážní prostředky a podobné výrobky musí být používány podle
příslušných pokynů.
• Pozor - horký povrch : Při zapnutém světle se nedotýkejte krytu osvě‐
tlení dvířek.
10
Důležitá bezpečnostní upozornění
Dětská pojistka
• Tento spotřebič nesmějí bez dozoru používat malé děti ani nemocné
či jinak oslabené osoby.
• Děti si často neuvědomují rizika spojená s elektrickými spotřebiči. Na
malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
• Zajistěte, aby se děti ani malá domácí zvířata nemohly dostat do
bubnu spotřebiče. Může dojít k ohrožení života! Když se zařízení ne‐
používá, nechávejte jeho dvířka zavřená.
• Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti
nemají přístup.
• Při likvidaci spotřebiče odřízněte napájecí kabel a zlikvidujte zástrčku
se zbytkem kabelu. Zablokujte západku dveří, aby se malé děti ne‐
mohly při hře uvěznit uvnitř spotřebiče.
Popis spotřebiče
11
Popis spotřebiče
2
3
1
4
6
5
7
8
9
10
11
12
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ovládací panel
Ventil/filtr recirkulace vody
Plnicí hrdlo nádobky na vodu pro tvorbu páry
Zásuvka s nádržkou na kondenzovanou vodu
Jemné síto (filtr na vlákna)
Žárovka vnitřního osvětlení
Velký sítkový filtr (filtr na vlákna)
Mikro-jemný filtr (filtr na vlákna)
Plnicí dvířka (možnost změny strany otevření)
Typový štítek
Tlačítko pro otevření dvířek podstavce
Dvířka podstavce před výměníkem tepla
13
15
12
Ovládací panel
13 Větrací štěrbiny
14 Vypouštìcí hadice zásobníku na vodu
15 Šroubovací nožičky (s nastavitelnou výškou)
Ovládací panel
6
1
1
2
3
4
5
6
5 4
2
3
Programový volič a vypínač ZAP/VYP
Tlačítka funkcí
Tlačítko START /PAUZA
Tlačítko ODLOŽENÝ START
Stavová kontrolka LED
Displej
Co se zobrazuje na displeji
1
2
3
4
Na displeji se zobrazují tyto základní zprávy:
První spuštění
13
1 Název a časový průběh stávajícího programu ProSteam nebo su‐
šení.
2 Předpokládaný čas konce cyklu.
3 Ikona vybrané možnosti.
4 Vizuální znázornění přídavných funkcí.
O průběhu každého cyklu vás informu‐
je animovaný pruh. V některých přípa‐
dech se mohou zobrazit také zprávy s
pokyny nebo varováním.
První spuštění
Zapnutí sušičky / zapnutí osvětlení
Pootočte programovým voličem na libovolný program nebo ho přepněte
na OSVĚTLENÍ . Sušička se zapne. Po otevření dvířek se rozsvítí
osvětlení bubnu.
Nastavení jazyka
Po nastavení programového voliče na některý z programů (např. BAVL‐
NĚNÉ KOŠILE ) se rozsvítí displej a bude vypadat jako na vedlejším
obrázku.
Při prvním použití spotřebiče se aktivu‐
je stručný úvod, který vám pomůže s
Press OPTION to select language.
potřebným počátečním nastavením.
Press OK to confirm it.
nebo
Po stisku tlačítka MOŽNOSTI
OK se krátký text nápovědy změní
na nastavení jazyka.
Jestliže chcete zachovat nastavený ja‐
zyk: stiskněte tlačítko OK .
Jestliže chcete změnit jazyk:
14
První spuštění
1. Opakovaně tiskněte tlačítko
NASTAVENÍ
, dokud se na
MOŽNOSTI
Zpìt
displeji nezobrazí požadovaný
JAZYK
HODINY
jazyk.
2. Svou volbu potvrďte tlačítkem
OK . Zobrazí se výzva k opě‐
tovnému potvrzení nastavené‐
ho jazyka. Tento krok je přidán
proto, abyste omylem nenasta‐
vili jiný jazyk.
Pro potvrzení své volby znovu stiskněte tlačítko OK
CZ
.
Jestliže dojde k omylu, nebo kdykoliv po prvním použití, je zde k dispo‐
zici klávesová zkratka, abyste nemuseli procházet NASTAVENÍ. Když
podržíte přibližně 5 sekund stisknutá tlačítka ÚROVEŇ PÁRY a SU‐
, zobrazí se nastavení jazyka.
CHOST
Nastavení času
Po nastavení jazyka budete hned požádáni o nastavení času.
Po stisku tlačítka MOŽNOSTI
nebo OK se krátký text nápovědy
změní na nastavení času.
Aby se správně zobrazoval čas a konec programu, zkontrolujte čas zo‐
brazený na displeji a v případě potřeby nastavte aktuální čas.
K navolení času použijte tlačítko MO‐
NASTAVENÍ
, pro potvrzení stiskněte
ŽNOSTI
JAZYK
HODINY
OK .
9:21
JAS
Prostudujte si také kapitolu "Nastavení
zařízení".
Před prvním použitím
Vytřete buben sušičky vlhkým hadříkem nebo spusťte krátký sušicí cy‐
klus (30 MIN) s vlhkými hadříky uvnitř bubnu, aby se odstranily všechny
případné zbytky z výroby.
Třídění a příprava prádla
15
1. Otočte voličem programu do polohy ČAS .
2. Opakovaně tiskněte tlačítko ČAS , dokud se na displeji nezobrazí
30'.
3. Stiskněte tlačítko START /PAUZA .
Třídění a příprava prádla
Třídění prádla
• Prádlo roztřiďte podle druhu tkaniny:
– Bavlna/len pro programy ve skupině programů BAVLNA .
– Smíšené a syntetické tkaniny pro programy ve skupině programů
SYNTETICKÉ .
• Třídění podle symbolu péče na visačce. Visačky s péčí mají násle‐
dující význam:
Sušení v bubnové
sušičce je možné
Sušení při snížené
Sušení při normál‐
teplotě (zvolte mo‐
ní teplotě
žnost JEMNÉ!)
Sušení v bubnové
sušičce není mo‐
žné
Nedávejte do sušičky žádné mokré prádlo, u kterého není na visačce
uvedeno, že je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
Tuto sušičku lze použít pro všechno mokré prádlo, u něhož je na vi‐
sačce uvedeno, že je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
• Nesušte nové barevné tkaniny spolu se světlým prádlem. Textilní
barvy mohou pouštět.
• Nesušte bavlněný žerzej a pleteniny pomocí programu EXTRA. Prá‐
dlo se může srazit!
• Vlněné tkaniny a jejich napodobeniny lze sušit pomocí programu
VLNA . Před sušicím cyklem vlněné tkaniny co možná nejdůklad‐
nějí odstřeďte (max. 1 200 ot./min). Společně lze sušit jen takové
vlněné tkaniny, které jsou stejné nebo podobné, pokud jde o materiál,
barvu a hmotnost. Těžké kusy vlněného prádla sušte samostatně.
Zvláštní poznámky k programu ProSteam
16
Třídění a příprava prádla
• Program ProSteam nelze použít pro následující tkaniny:
kůže, tkaniny s velkými kovovými, dřevěnými nebo plastovými sou‐
částmi, tkaniny s rezavějícími kovovými součástmi, nepromokavé
oděvy nebo navoskované bavlněné oblečení.
• Při vyhlazení nebo osvěžení prádla prostřednictvím programu Pro‐
Steam roztřiďte prádlo podle velikosti, hmotnosti, materiálu a barvy.
Společně vyhlazujte pouze tkaniny s podobnou velikostí, hmotností,
materiálem a barvou.
• Nesušte nové barevné tkaniny spolu se světlým prádlem. Barvy mo‐
hou vyblednout (zkontrolujte barevnou stálost látky navlhčením její
nenápadné části).
• Nepoužívejte sady pro chemické čištění ve spojení s programy Pro‐
Steam.
Příprava prádla
• Aby se prádlo nezamotalo: doporučujeme zavřít zipy, zapnout knof‐
líky povlaků na polštáře a přikrývky a svázat volné pásky nebo tkanice
(např. zástěr).
• Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové
předměty (např. sponky do vlasů, špendlíky apod.).
• Dvouvrstvé tkaniny obraťte vnitřní stranou nahoru (např. u větrovek
s bavlněnou vložkou by měla být bavlněná vrstva nahoře). Tyto tka‐
niny pak lépe uschnou.
Zvláštní poznámky k programu ProSteam
• Před ošetřením oblečení prostřednictvím programu ProSteam od‐
straňte skvrny vypráním, nebo místně odstraňovačem skvrn
Systém ProSteam
17
Otevření plnicích dvířek / vložení prádla
1. Otevřete plnicí dvířka:
Silně stiskněte plnicí dvířka
(místo stisku - viz obrázek)
2. Vložte prádlo (nepěchujte ho
příliš).
POZOR
Dbejte na to, aby se prádlo neza‐
chytilo mezi plnicí dvířka a gumové
těsnění.
3. Zavřete dobře dvířka. Zámek
musí slyšitelně zapadnout.
Systém ProSteam
Naplnění nádobky na vodu pro tvorbu páry
Před prvním použitím programu ProSteam musíte naplnit nádobku na
vodu pro tvorbu páry. Pokud ještě nemáte k dispozici kondenzát z
předchozích sušicích programů (viz kapitola "Péče a čištění, Vyprázd‐
nění zásobníku s kondenzátem"), použijte dodanou destilovanou vodu.
Jestliže se po zvolení programu ProSteam zobrazí na displeji zpráva
Nádobka na vodu pro tvorbu páry je prázdná. Naplňte ji a stiskněte
START , budete muset naplnit nádobku na vodu pro tvorbu páry desti‐
lovanou vodou. Jinak nebudete moci spustit žádný program ProSteam.
Povytáhněte zásuvku s nádobkou na
kondenzovanou vodu 1 a vytáhněte
plnicí hrdlo nádobky s vodou 2
2
1
18
Systém ProSteam
Důležité upozornění! Nádobku naplňte
pouze destilovanou nebo zcela odso‐
lenou vodou. Nepoužívejte vodu z ko‐
houtku ani žádné přísady! Můžete také
použít kondenzovanou vodu z přísluš‐
né nádobky, musíte ji však nejprve
přefiltrovat (použijte dodaný kanystr s
filtrem: viz protější obrázek).
max.
Nalijte destilovanou vodu z dodaného
kanystru až po značku MAX uvnitř nádobky.
Zastrčte zpět plnicí hrdlo a zásuvku s nádobkou na kondenzovanou
vodu.
Systém ProSteam lze použít pro všechny suché tkaniny, které nejsou
výslovně zakázány v kapitole "Třídění a příprava prádla". Mokré tkaniny
mohou být ošetřeny pouze v případě, že jsou označeny jako vhodné
pro suché programy.
Systém recirkulace vody
Tento systém umožňuje automaticky použít pro cyklus ProSteam kon‐
denzovanou vodu nashromážděnou v nádobce na kondenzovanou vo‐
du během sušicího cyklu.
Voda v nádobce na kondenzovanou vodu nikdy automaticky nenaplní
nádobku na vodu pro tvorbu páry.
Systém recirkulace vody funguje pouze tehdy, pokud je zásobován vo‐
dou získanou během standardních sušicích cyklů.
Tento systém aktivujete otočením ventilu do polohy ZAP. Když je ventil
v poloze ZAP, nádobka na vodu pro tvorbu páry se naplní během ná‐
sledujícího sušicího cyklu. Voda bude přiváděna příslušným okruhem
přímo do nádobky na vodu pro tvorbu páry a automaticky ji naplní.
Recirkulaci aktivujete nastavením ventilu do polohy ZAP. Postupujte
následovně:
Systém ProSteam
1. Povytáhněte zásuvku s nádob‐
kou na kondenzovanou vodu.
Za zásuvkou se nacházejí dvě
součásti systému:
1 vtok vody pro tvorbu páry pro ruční doplnění nádobky
na vodu pro tvorbu páry.
2 ventil/filtr systému recirkula‐
ce vody.
1
19
2
ON
OFF
2. Otočte ventil do polohy ZAP.
Voda bude přiváděna přísluš‐
ným okruhem přímo do nádobky
na vodu pro tvorbu páry a auto‐
maticky ji naplní během násle‐
dujícího sušicího cyklu.
Nádobka na vodu pro tvorbu páry je
prázdná. Naplňte ji a stiskněte
START.
Když je ventil uzavřen (v poloze VYP), systém recirkulace nefunguje.
Přehled programů ProSteam
Systém ProSteam
BAVLNĚNÉ
KOŠILE
1,0
kg
SYNTETICKÉ
KOŠILE
1,0
kg
BAVLNA
3,0
kg
SNADNO
UDRŽOVA‐
TELNÉ
1,5
kg
OSVĚŽENÍ
VLNY
1-2
kusy
prá‐
dla
•
-
•
2,5
kg
•
•
•
OSVĚŽENÍ NE‐
FORMÁLNÍHO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ODLOŽENÝ START
OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ 1)
1)
SIGNÁL
DLOUHÁ FÁZE PROTI ZMAČK.
Programy
ÚROVEŇ PÁRY
1)
Doplňkové funkce/
možnosti
max. náplň (suchá váha)
20
Použití/vlastnosti
•
Pro 1 - 5 bavlněných košil.
Min. 80% přírodních vláken
(bavlna, len atd.).
mo‐
kré,
su‐
ché
•
Pro 1 - 5 syntetických košil.
Max. 20% přírodních vláken
(bavlna, len atd.).
mo‐
kré,
su‐
ché
•
Pro vyhlazení bavlněných
oděvů. Min. 80% přírodních
vláken (bavlna, len atd.).
mo‐
kré,
su‐
ché
•
Pro vyhlazení snadno udržo‐
vatelných oděvů. Max. 20%
přírodních vláken (bavlna, len
atd.).
mo‐
kré,
su‐
ché
-
•
Pro osvěžení a odstranění zá‐
pachu; až dva kusy prádla.
Pouze pro suché oblečení.
-
•
Pro osvěžení neformálního
oblečení, např. trička, kalho‐
ty, sukně atd.2)
•
•
•
•
su‐
ché
su‐
ché
Systém ProSteam
21
•
•
•
-
ODLOŽENÝ START
OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ 1)
1)
SIGNÁL
2,5
kg
DLOUHÁ FÁZE PROTI ZMAČK.
OSVĚŽENÍ
SPOLEČEN‐
SKÉHO
ÚROVEŇ PÁRY
Programy
max. náplň (suchá váha)
1)
Doplňkové funkce/
možnosti
•
Použití/vlastnosti
Pro osvěžení kostýmů, oble‐
ků a kalhot
su‐
ché
1) nabídka MOŽNOSTI
2) Více podrobností naleznete na letáku Průvodce textilem.
Veškeré informace o použití jsou pouze orientační. Výsledky při vyhla‐
zení se mohou lišit v závislosti na zvoleném programu a zejména na
slícování a vlastnostech materiálu dané tkaniny. V případě potřeby lze
tyto výsledky zlepšit použitím jiných programů a množství páry. Např.
některé tkaniny obsahují více než 20% syntetiky, ale při správném slí‐
cování se mohou chovat v programu ProSteam spíše jako bavlněné
tkaniny. Znamená to, že výběrem programu ProSteam pro bavlnu mů‐
žete dosáhnout lepších výsledků při vyhlazení.
Vzhledem k širokému rozsahu různých druhů a vlastností tkanin, které
lze v dnešní době vyrobit prostřednictvím různých mechanických a
chemických procesů, doporučujeme spustit několik prvních programů
ProSteam s nízkou úrovní páry a s malým počtem kusů oblečení, které
si jsou co možná nejpodobnější. Později můžete opatrně začít měnit
podmínky programů ProSteam a získávat zkušenosti, jak dosáhnout
nejlepších výsledků při daném objemu vloženého prádla, kvalitě tkanin
a nejvhodnějších úrovních páry a programech ProSteam. Prostudujte
si také přiložený leták "Průvodce textilem".
22
Systém ProSteam
ÚRO‐
Objem
DÉLKA, suché1)
DÉLKA, mokré 1)
Program VEŇ
náplně
[min.]
[min.]
PÁRY
BAVLNĚNÉ
KOŠILE
SYNTETICKÉ
KOŠILE
BAVLNA
SNADNO
UDRŽOVA‐
TELNÉ
OSVĚŽENÍ
VLNY
OSVĚŽENÍ NE‐
FORMÁLNÍHO
OSVĚŽENÍ
SPOLEČEN‐
SKÉHO
MIN
1 - 2 kusy
MED
3 - 4 kusy
MAX
5 kusů
MIN
1 - 2 kusy
MED
3 - 4 kusy
MAX
5 kusů
MIN
0,5 - 1 kg
MED
1 - 2 kg
MAX
2 - 3 kg
MIN
0,2 - 0,5
kg
MED
0,5 - 1 kg
MAX
1 – 1,5 kg
MIN
19 +/-3
40 +/-10
21 +/-3
30 +/-5
20 +/-3
40 +/-10
21 +/-3
30 +/-5
1 kus
16
-
MED
1 - 2 kusy
17
-
MAX
2 kusy
18
-
MIN
1 - 2 kusy
18
-
MED
3 - 4 kusy
20
-
MAX
5 kusů
22
-
MIN
1 kalhoty
17
-
MED
1 sako
18
-
MAX
1 oblek/
kostým
19
-
1) Přesná délka programu se zobrazí na displeji poté, co zařízení provede rozpoznání mokré/
suché (přibližně 2 min.)
Veškeré informace ohledně volby úrovně páry a odpovídajícího objemu
prádla jsou pouze doporučení. V některých případech dosáhnete le‐
pších výsledků při použití vyšší úrovně páry nebo menšího objemu prá‐
jsou jemné programy ProSteam pro ne‐
dla. Programy OSVĚŽENÍ
pratelné tkaniny. Případnou deformaci oblečení, k níž může v nemnoha
případech dojít, lze napravit vyžehlením.
Systém ProSteam
23
Volba programu
K nastavení požadovaného programu použijte programový volič. Na
víceřádkovém displeji se zobrazí předpokládaná délka programu (v ho‐
dinách a minutách) i čas dokončení cyklu.
Jak zvolit ÚROVEŇ PÁRY
K dosažení nejlepších výsledků jsou pro různé objemy prádla vyžado‐
vány různé úrovně páry.
Tlačítko ÚROVEŇ PÁRY slouží k nastavení požadovaného množství
páry: MIN, MED nebo MAX.
,
Všechny programy ProSteam, s výjimkou programů OSVĚŽENÍ
automaticky rozpoznají zbývající vlhkost v oblečení. Když je prádlo mo‐
kré, v případě potřeby se nejprve aktivuje sušicí cyklus. Ve sloupci
ÚROVEŇ PÁRY jsou v tabulce uvedeny odpovídající úrovně páry pro
zvolený objem prádla.
Opakovaným tisknutím tlačítka ÚROVEŇ PÁRY nastavte na displeji
požadovanou úroveň páry (MIN, MED nebo MAX).
Jestliže po výběru programu ProSteam nestisknete tlačítko ÚROVEŇ
PÁRY , automaticky se zvolí střední úroveň páry (MED). Pokud zvolíte
, automaticky se zvolí MIN.
program OSVĚŽENÍ
V případě pochybností vždy nejprve zvolte nižší úroveň páry, dokud
nebudete mít více zkušeností s objemy prádla, typy tkanin a odpovída‐
jící optimální úrovní páry. Když zvolíte příliš vysokou úroveň páry, odě‐
vy mohou ztratit svůj tvar. Při příliš nízké úrovni páry mohou zůstat
oděvy zmačkané.
Výběr doplňkových možností
Pro programy ProSteam jsou k dispozici doplňkové možnosti DLOUHÁ
FÁZE PROTI ZMAČK., SIGNÁL, OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ 1) a DĚTSKÁ
POJISTKA.
1. Otočením knoflíku zvolte program ProSteam.
nastavte příslušnou volbu. Dostupné
2. Tlačítkem MOŽNOSTI
možnosti se zobrazí na displeji.
1) k dispozici s programy bavlna/snadno udržovatelné a bavlněné/syntetické košile
24
Systém ProSteam
3. Opakovaným tisknutím tlačítka MOŽNOSTI
zvolte příslušnou
volbu. Vybraná možnost je označena pravoúhlým ohraničením.
4. Aktivujte ji stiskem tlačítka OK . Na pravé straně displeje se zo‐
brazí odpovídající ikona.
Při zrušení výběru možnosti postupujte podle stejných kroků. Ikona
možnosti musí zmizet.
DLOUHÁ FÁZE PROTI ZMAČK.
Nastaví se 90minutová fáze proti zmačkání. Na displeji je teď zobra‐
zena ikona dlouhé fáze proti zmačkání . Když je zvolena tato do‐
plňková možnost, fáze proti zmačkání (30 min.) na konci cyklu Pro‐
Steam se prodlouží o 60 minut. Během fáze proti zmačkání můžete
prádlo kdykoli vyjmout.
SIGNÁL
Spotřebič se dodává s vypnutou funkcí SIGNÁL . Stisknutím tlačítka
funkci zapnete nebo vypnete. Když je tato funkce aktivní, na displeji se
objeví symbol SIGNÁL .
Zvuk bzučáku nebo přehrávaná melodie zazní:
– na konci cyklu
– při fázi proti zmačkání a při jejím spuštění a ukončení
– při přerušení cyklu upozorněním
– při poplachu
DĚTSKÁ POJISTKA
Nastavíte-li dětskou pojistku, není možné náhodně spustit program ne‐
bo změnit již probíhající program. Dětská bezpečnostní pojistka zablo‐
kuje všechna tlačítka a programový volič. Dětskou bezpečnostní po‐
jistku deaktivujete současným stiskem a 5sekundovým podržením tla‐
čítek MOŽNOSTI
a OK .
– Před spuštěním programu: spotřebič nelze použít
– Po spuštění programu: probíhající program nelze změnit
Jako indikace aktivované dětské pojistky se na displeji zobrazí ikona
. Po skončení programu se dětská pojistka nevypne. Chcete-li nasta‐
vit nový program, je nutné nejprve dětskou pojistku zrušit.
Systém ProSteam
25
OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ
Pokud se prádlo v pračce před cyklem ProSteam odstředí, je možné
nastavit sušičku podle rychlosti odstředění v pračce. Čím vyšší byla
rychlost odstředění, tím kratší je délka programu pro sušicí cyklus.
Aktivujte možnost OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ. Potom opakovaně tiskněte
, dokud se nezobrazí odpovídající rychlost pů‐
tlačítko MOŽNOSTI
vodního odstředění. Pokud není rychlost odstředění zvolena, neobjeví
se žádná hodnota.
U některých programů nemá rychlost odstředění žádný vliv (časově
řízené cykly), není možné ji zvolit a zobrazí se pouze tři pomlčky. Možné
volby: 800 až 1800 ot./min. v krocích po 100 ot./min.
Maximální hodnota závisí na zvoleném programu, minimální je vždy
800 ot./min.
U programů, kde nemá rychlost odstředění žádný vliv (časově řízené
cykly), není tento výběr povolen. Zobrazí se tři pomlčky "- - -" ve vý‐
znamu nenastavená či neznámá hodnota.
Uživatelské rozhraní si vždy zapamatuje poslední volbu otáček
odstředění a nabídne ji jako výchozí pro všechny nově zvolené progra‐
my. Pokud jsou zapamatované otáčky odstředění vyšší než maximální
povolená hodnota, automaticky se sníží na maximální otáčky odstředě‐
ní, které umožňuje zvolený program.
Nastavení funkce ODLOŽENÍ
Tlačítkem ODLOŽENÍ lze odložit spuštění programu ProSteam o 30
minut až max. 20 hodin.
1. Zvolte program a doplňkové funkce/možnosti podle potřeby.
2. Stiskněte tlačítko ODLOŽENÍ tolikrát, kolikrát je třeba.
Během výběru se na displeji zvyšuje ČAS UKONČENÍ cyklu a je
zobrazena ikona odložení .
Jestliže dosáhnete 20hodinového odložení spuštění a znovu stisknete
toto tlačítko, doba odložení se zruší a zmizí ikona indikující odložení.
3. Chcete-li zapnout časovač odložení, stiskněte tlačítko START /
PAUZA . Na displeji se průběžně zobrazuje čas zbývající do spu‐
štění programu (např. 5:00 hodin, 4:59… 0:30 minut atd.).
26
Systém ProSteam
Je zobrazena zpráva Odložený start a ikona odložení
.
Spuštění programu ProSteam
Stiskněte tlačítko START /PAUZA . Program se spustí.
Pruh znázorňující průběh a nad ním zobrazený název právě probíhající
fáze indikují fázi daného cyklu.
U mokrého prádla zařízení po několika minutách zobrazí správnou do‐
bu trvání programu ProSteam včetně předcházejícího programu suše‐
ní.
Po dosažení správného stupně suchosti se ihned automaticky spustí
program ProSteam. Střídavě se zobrazují názvy fází NAPAŘOVÁNÍ a
VSTŘIKOVÁNÍ PÁRY.
Během parních fází, které tvoří součást programu ProSteam a také bě‐
hem fáze proti zmačkání, nelze otevřít vkládací dvířka.
Nebezpečí popálení!
Jestliže bude při zvolení programu Pro‐
Steam prázdná nádobka na vodu pro
tvorbu páry, na displeji se zobrazí ná‐
sledující zpráva (viz obrázek). Program
nelze spustit. Nejprve budete muset
naplnit nádobku na vodu (viz kapitola
Systém ProSteam- oddíl Naplnění
nádobky na vodu pro tvorbu páry)
Nádobka na vodu pro tvorbu páry je
prázdná. Naplňte ji a stisknìte
START.
Jestliže je v bubnu vloženo oblečení s tvrdými součástmi (např. kovové
knoflíky), je zcela běžné, že během programu ProSteam nebo sušicího
programu zařízení vydává zvuky.
Změna programu
Pro změnu náhodně zvoleného programu po jeho spuštění pootočte
programovým voličem do polohy VYP , a pak program resetujte.
Systém ProSteam
27
Jakmile již program běží, není možné ho přímo změnit. Jestliže se
přesto pokusíte změnit program pomocí programového voliče, zobrazí
se následující zpráva:
Otočte programový volič do naposled použité polohy.
Sušicí program tím ale není ovlivněn.
Vložení dalšího prádla nebo vyjmutí před koncem programu
1. Otevřete plnicí dvířka.
UPOZORNĚNÍ
Prádlo i buben mohou být horké. Nebezpečí popálení!
2. Přidejte nebo vyjměte prádlo.
3. Zavřete dobře dvířka. Zámek musí slyšitelně zapadnout.
4. Stiskněte tlačítko START /PAUZA , aby se mohlo pokračovat v
sušení.
Skončení programu ProSteam / vyjmutí prádla
Po skončení cyklu ProSteam se rozbliká údaj 0:00 a na displeji se bu‐
dou střídavě zobrazovat zprávy: Hotovo. Vyndejte prádlo. a Proti zmač‐
kání. Pokud byl aktivován signál, bude se v pravidelných intervalech
ozývat zvukový signál.
Po programu ProSteam automaticky následuje fáze proti zmačkání,
včetně krátké napařovací fáze, která trvá okolo 30 minut.
Během fáze proti zmačkání se otáčí buben. Prádlo se tak udržuje volné
a nezmačká se. Během fáze proti zmačkání je možné prádlo kdykoliv
vyndat, s výjimkou probíhající fáze vstřikování páry (na displeji je přitom
zobrazena zpráva VSTŘIKOVÁNÍ PÁRY!). Prádlo je třeba vyndat co
nejrychleji.
1. Otevřete plnicí dvířka, abyste mohli vyndat prádlo.
2. Před vyjmutím prádla odstraňte z mikro-jemného filtru vlákna. Do‐
poručujeme je setřít vlhkou rukou. (Viz kapitola "Péče a čištění".)
3. Vyndejte prádlo po jednotlivých kusech.
28
Sušení
Aby se zachovaly účinky působení programu ProSteam, prádlo je třeba
vyndat po jednotlivých kusech během fáze proti zmačkání a okamžitě
je pověsit na ramínka na šaty, aby uschly (alespoň na 5 - 15 minut v
závislosti na dané látce a zvolené úrovni páry). Zapněte knoflíky a za‐
taháním vyrovnejte části oblečení do správného tvaru. Věnujte přitom
velkou pozornost manžetám a švům.
4. Otočte voličem programů do polohy VYP .
Po každém sušicím cyklu
– Vyčistěte mikro-jemný filtr a jemný filtr
– Jestliže nepoužíváte systém recirkulace vody (viz kapitola "Péče a
čištění"), vylijte nádržku na kondenzovanou vodu.
5. Zavřete dvířka.
Sušení
Přehled sušicích programů
BAVLNA
EXTRA
K ULO‐
ŽENÍ
7 kg
7 kg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
-
ODLOŽENÝ START
ČAS
SIGNÁL
DLOUHÁ FÁZE PROTI ZMAČK.
JEMNÉ
•
CITLIVÝ1)
OT./MIN.
SUCHOST
max. náplň (suchá váha)
Programy
Doplňkové funkce/možnosti
Použití/vlastnosti
•
Úplné usušení silných
nebo vícevrstvých tka‐
nin, např. froté osušek
a koupacích plášťů.
•
Úplné usušení tkanin
stejné tloušťky, např.
froté osušek, pletenin
a ručníků.
Sym‐
bol pé‐
če
Sušení
29
SYNTETIKA
VLHKÁ
EXTRA
K ULO‐
ŽENÍ
ČAS
ČAS
SPECIÁLNÍ
VLHKÁ
LEHKÉ
SPOR‐
TOVNÍ +
7 kg
3 kg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
-
ODLOŽENÝ START
ČAS
SIGNÁL
DLOUHÁ FÁZE PROTI ZMAČK.
JEMNÉ
•
CITLIVÝ1)
OT./MIN.
SUCHOST
max. náplň (suchá váha)
Programy
Doplňkové funkce/možnosti
Použití/vlastnosti
Sym‐
bol pé‐
če
•
Pro normálně silné
bavlněné nebo lněné
prádlo, např. lůžkoviny
nebo stolní lněné prá‐
dlo.
•
Úplné usušení silných
nebo vícevrstvých tka‐ 2)
nin, např. svetrů, lo‐
žního a stolního prá‐
dla.
3 kg
•
•
•
•
•
•
-
•
Pro slabé tkaniny, kte‐
2)
ré se nežehlí, např.
košile se snadnou
údržbou, stolní prádlo,
dětské oděvy, ponož‐
ky, dámské prádlo s
kosticemi nebo dráty.
3 kg
•
•
•
•
•
•
-
•
Pro slabé tkaniny, kte‐
ré se žehlí, např. ple‐ 2)
teniny a košile.
7 kg
-
-
•
2 kg
•
•
3)
•
-
•
•
•
•
Pro dosušení jednotli‐
vých kusů prádla nebo
pro malá množství do
1 kg.
-
•
•
-
•
Pro sportovní oděvy,
slabé tkaniny, polye‐
ster, které se nežehlí.
Sušení
LŮŽKO‐
VINY
DŽÍNY
HEDVÁBÍ
VLNA
3 kg
7 kg
1 kg
1 kg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3)
•
3)
-
•
-
-
1) nelze zvolit společně s volbou JEMNÉ
2) zvolte JEMNÉ
3) nastavení z výroby
•
•
•
-
•
•
•
•
-
-
-
-
ODLOŽENÝ START
ČAS
SIGNÁL
DLOUHÁ FÁZE PROTI ZMAČK.
JEMNÉ
•
CITLIVÝ1)
OT./MIN.
SUCHOST
max. náplň (suchá váha)
Doplňkové funkce/možnosti
Programy
30
Použití/vlastnosti
•
Ložní prádlo (jednodu‐
ché a dvojité prostěra‐
dlo, polštářový povlak,
přehoz přes postel, cí‐
cha).
•
Pro oděvy na volný
čas jako džíny, mikiny
apod. z různě silných
materiálů (např. u
krku, na manžetách a
švech).
•
Pro sušení hedvábí
pomocí teplého vzdu‐
chu a šetrného pohy‐
bu.
•
Pro sušení vlněných
tkanin po vyprání po‐
mocí teplého vzduchu
s minimálním mecha‐
nickým zatížením (Viz
část "Třídění a přípra‐
va praní"). Doporuče‐
ní: Vyjměte oděvy ih‐
ned po usušení, proto‐
že nenásleduje pro‐
gram proti zmačkání.
Sym‐
bol pé‐
če
Sušení
31
Volba programu
K nastavení požadovaného programu použijte programový volič. Na
víceřádkovém displeji se zobrazí předpokládaná délka programu (v ho‐
dinách a minutách) i čas dokončení cyklu.
Nastavení ÚROVNĚ SUCHOSTI
Jestliže je prádlo po usušení standardním sušicím programem příliš
vlhké, můžete zvýšit stupeň usušení pomocí funkce ÚROVEŇ SU‐
. Prádlo bude sušší posunem od MIN směrem k MAX.
CHOSTI
Opakovaně tiskněte tlačítko ÚROVEŇ SUCHOSTI
, dokud se na
displeji nezobrazí požadovaná úroveň suchosti (MIN, MED nebo
MAX). Když není nastavení vlhkosti u příslušného programu možné,
zobrazí se zpráva Nevolitelné.
Jestliže je vlna nebo hedvábí po usušení pomocí programu VLNA
nebo HEDVÁBÍ
příliš vlhké, můžete je usušit opětovným spuštěním
daného programu, tentokrát ale se zvolenou funkcí ÚROVEŇ SU‐
a úrovní MIN, MED nebo MAX. V případě sušicího cyklu s
CHOSTI
poměrně suchým prádlem se konec programového cyklu zobrazený na
začátku po chvíli opraví.
POZOR
Ujistěte se, že výběrem funkce ÚROVEŇ SUCHOSTI
hedvábí nepřesušíte.
vlnu nebo
Výběr doplňkových možností
Pro programy ProSteam jsou k dispozici doplňkové možnosti DLOUHÁ
FÁZE PROTI ZMAČK., SIGNÁL, OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ 2) a DĚTSKÁ
POJISTKA.
1. Otočením knoflíku zvolte program ProSteam.
nastavte příslušnou volbu. Dostupné
2. Tlačítkem MOŽNOSTI
možnosti se zobrazí na displeji.
3. Opakovaným tisknutím tlačítka MOŽNOSTI
zvolte příslušnou
volbu. Vybraná možnost je označena pravoúhlým ohraničením.
4. Aktivujte ji stiskem tlačítka OK . Na pravé straně displeje se zo‐
brazí odpovídající ikona.
2) k dispozici s programy bavlna/snadno udržovatelné a bavlněné/syntetické košile
32
Sušení
Při zrušení výběru možnosti postupujte podle stejných kroků. Ikona
možnosti musí zmizet.
JEMNÉ
Pro obzvlášť šetrné sušení choulostivých oděvů s visačkou péče: a
pro tkaniny citlivé na teplo (např. akryl, viskóza). Program se provede
se sníženým tepelným výkonem.
Funkce JEMNÉ je vhodná jen pro množství prádla do 3 kg.
Když je tato volba aktivní, je zobrazena ikona JEMNÉ .
CITLIVÝ
Pro šetrné sušení často nošených tkanin. Program se spustí s maxi‐
málním tepelným výkonem, který se v průběhu programu sníží, aby tím
prádlo netrpělo.
Když je tato volba aktivní, je zobrazena ikona CITLIVÝ .
DLOUHÁ FÁZE PROTI ZMAČK.
Nastaví se 90minutová fáze proti zmačkání. Na displeji je teď zobra‐
zena ikona dlouhé fáze proti zmačkání . Když je zvolena tato do‐
plňková možnost, fáze proti zmačkání (30 min.) na konci sušicího cyklu
se prodlouží o 60 minut. Během fáze proti zmačkání můžete prádlo
kdykoli vyjmout.
SIGNÁL
Spotřebič se dodává s vypnutou funkcí SIGNÁL. Stisknutím tlačítka
funkci zapnete nebo vypnete. Když je tato funkce aktivní, na displeji se
objeví symbol SIGNÁL.
Zvuk bzučáku nebo přehrávaná melodie zazní:
– na konci cyklu
– při fázi proti zmačkání a při jejím spuštění a ukončení
– při přerušení cyklu upozorněním
– při poplachu
Sušení
33
DĚTSKÁ POJISTKA
Nastavíte-li dětskou pojistku, není možné náhodně spustit program ne‐
bo změnit již probíhající program. Dětská bezpečnostní pojistka zablo‐
kuje všechna tlačítka a programový volič. Dětskou bezpečnostní po‐
jistku deaktivujete současným stiskem a 5sekundovým podržením tla‐
a OK .
čítek MOŽNOSTI
– Před spuštěním programu: spotřebič nelze použít
– Po spuštění programu: probíhající program nelze změnit
Jako indikace aktivované dětské pojistky se na displeji zobrazí ikona
. Po skončení programu se dětská pojistka nevypne. Chcete-li nasta‐
vit nový program, je nutné nejprve dětskou pojistku zrušit.
OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ
Pokud se prádlo v pračce před sušicím cyklem odstředí, je možné na‐
stavit sušičku podle rychlosti odstředění v pračce. Čím vyšší byla ry‐
chlost odstředění, tím kratší je délka programu pro sušicí cyklus.
Aktivujte možnost OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ. Potom opakovaně tiskněte
, dokud se nezobrazí odpovídající rychlost pů‐
tlačítko MOŽNOSTI
vodního odstředění. Pokud není rychlost odstředění zvolena, neobjeví
se žádná hodnota.
U některých programů nemá rychlost odstředění žádný vliv (časově
řízené cykly), není možné ji zvolit a zobrazí se pouze tři pomlčky. Možné
volby: 800 až 1800 ot./min. v krocích po 100 ot./min.
Maximální hodnota závisí na zvoleném programu, minimální je vždy
800 ot./min.
U programů, kde nemá rychlost odstředění žádný vliv (časově řízené
cykly), není tento výběr povolen. Zobrazí se tři pomlčky "- - -" ve vý‐
znamu nenastavená či neznámá hodnota.
Uživatelské rozhraní si vždy zapamatuje poslední volbu otáček
odstředění a nabídne ji jako výchozí pro všechny nově zvolené progra‐
my. Pokud jsou zapamatované otáčky odstředění vyšší než maximální
povolená hodnota, automaticky se sníží na maximální otáčky odstředě‐
ní, které umožňuje zvolený program.
34
Sušení
Volba ČASU
K volbě délky programu po nastavení programu ČAS . Můžete zvolit
délku programu od 10 minut do 3 hodin v 10minutových krocích.
1. Otočte voličem programu do polohy ČASOVÝ PROGRAM . Na
displeji je zobrazen údaj 0:10 minut (což odpovídá programu
OCHLAZOVÁNÍ).
2. Opakovaně tiskněte tlačítko ČAS , až se požadovaná délka pro‐
gramu ukáže na displeji, například 0:20 pro délku programu 20 mi‐
nut.
Pokud délku programu nezvolíte, automaticky se nastaví délka 10 mi‐
nut.
Volba ODLOŽENÝ START
Viz kapitola Systém ProSteam, oddíl Volba ODLOŽENÝ START
.
Spuštění sušicího programu
Stiskněte tlačítko START /PAUZA . Program se spustí.
Pruh znázorňující průběh a nad ním zobrazený název právě probíhající
fáze indikují fázi daného cyklu.
U mokrého prádla zařízení po několika minutách zobrazí správnou do‐
bu trvání programu a očekávaný čas ukončení cyklu.
Jestliže je v bubnu vloženo oblečení s tvrdými součástmi (např. kovové
knoflíky), je zcela běžné, že během sušicího programu zařízení vydává
zvuky.
Změna programu
Pro změnu náhodně zvoleného programu po jeho spuštění pootočte
programovým voličem do polohy VYP , a pak program resetujte.
Jakmile již program běží, není možné ho přímo změnit. Jestliže se
přesto pokusíte změnit program pomocí programového voliče, zobrazí
se následující zpráva:
Otočte programový volič do naposled použité polohy.
Sušicí program tím ale není ovlivněn.
Sušení
35
Vložení dalšího prádla nebo vyjmutí před koncem programu
1. Otevřete plnicí dvířka.
UPOZORNĚNÍ
Prádlo i buben mohou být horké. Nebezpečí popálení!
2. Přidejte nebo vyjměte prádlo.
3. Zavřete dobře dvířka. Zámek musí slyšitelně zapadnout.
4. Stiskněte tlačítko START /PAUZA , aby se mohlo pokračovat v
sušení.
Dokončení sušicího programu / vyjmutí prádla
Po skončení sušicího cyklu se rozbliká údaj 0:00 a na displeji se budou
střídavě zobrazovat zprávy: Hotovo. Vyndejte prádlo. a Proti zmačká‐
ní. Pokud byl aktivován signál, bude se v pravidelných intervalech ozý‐
vat zvukový signál.
Po sušicím programu automaticky následuje fáze proti zmačkání, včet‐
ně krátké napařovací fáze, která trvá okolo 30 minut.
Během fáze proti zmačkání se otáčí buben. Prádlo se tak udržuje volné
a nezmačká se. Během fáze proti zmačkání je možné prádlo kdykoliv
vyndat. Prádlo je třeba vyndat co nejrychleji, aby se předešlo zmačkání.
1. Otevřete plnicí dvířka, abyste mohli vyndat prádlo.
2. Před vyjmutím prádla odstraňte z mikro-jemného filtru vlákna. Do‐
poručujeme je setřít vlhkou rukou. (Viz kapitola "Péče a čištění".)
3. Vyjměte prádlo.
4. Otočte voličem programu do polohy VYP .
Po každém sušicím cyklu
– Vyčistěte mikro-jemný filtr a jemný filtr
– Vylijte nádržku na kondenzovanou vodu (viz kapitola "Péče a čiště‐
ní").
5. Zavřete dvířka.
36
Péče a čištění
Péče a čištění
Čištění filtru na vlákna
Filtry zachycují všechna vlákna, která se nahromadí během sušení. K
zajištění dokonalé funkce sušičky je nutné filtry vyčistit (mikro-jemný filtr
a jemné síto) po každém sušicím cyklu.
Na displeji se bude zobrazovat zpráva Vyčistěte filtry., aby vám připom‐
něla tento úkon.
POZOR
Nikdy nepoužívejte sušičku bez filtrů na vlákna nebo s poškozenými
nebo zablokovanými filtry.
1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Vlhkou rukou očistěte mikrojemný filtr, který je zabudován
v dolní části vkládacího otvo‐
ru.
3. Po určité době se na filtrech
vytvoří bílý povlak ze zbytků
pracího prášku. Vyčistěte filtry
teplou vodou a kartáčkem. Vy‐
jměte filtr z dvířek vytažením
ven. Filtr lze umístit s výstup‐
kem doleva nebo doprava).
Po skončení nezapomeňte filtr
vrátit zpět.
Péče a čištění
37
4. Stlačte odjišťovací tlačítko na
velkém sítkovém filtru.
Velký sítkový filtr vyskočí.
5. Vytáhněte jemné síto.
6. Setřete z jemného síta vlákna.
Doporučujeme je setřít vlhkou
rukou.
Vyčistěte celou plochu filtru
7.
8.
9.
10.
11.
Plochu síta nečistěte po kaž‐
dém sušicím cyklu, ale čistěte
ho pravidelně a podle potřeby
stírejte vlákna.
Postupujte takto - uchopte velký sítkový filtr nahoře a vytáhněte ho
dopředu, až se uvolní ze dvou držáků.
Setřete vlákna z celé plochy
filtru. Doporučujeme použít
vysavač.
Zatlačte oba čepy velkého sít‐
kového filtru do držáků v plni‐
cích dvířkách, až zaskočí na
své místo.
Zasuňte zpět jemné síto.
Zatlačte na velký sítkový filtr,
až se zablokuje ve svém umí‐
stění.
38
Péče a čištění
Pokud není jemné síto na svém místě,
velký sítkový filtr nezaskočí na své
místo a plnicí dvířka nelze zavřít.
Čištění těsnění dvířek
Těsnění dvířek otřete vlhkým hadříkem ihned po skončení sušicího cy‐
klu.
Vylití nádržky na kondenzát
Nádržku na kondenzovanou vodu vylijte na konci každého sušicího cy‐
klu.
Vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu lze omezit nebo plně
eliminovat v případě:
– otevřeného systému recirkulace při použití programů ProSteam (viz
oddíl Systém recirkulace vody)
– instalace systému přímého odtoku (viz oddíl Speciální příslušenství)
Pokud je nádržka na kondenzát plná, probíhající program se automa‐
ticky přeruší a na displeji se zobrazí zpráva Nádobka je plná. Vyprázd‐
něte ji a stiskněte START . Aby mohl program pokračovat, je nutné
nejprve vylít nádržku.
UPOZORNĚNÍ
Kondenzát není vhodný pro pití, ani pro přípravu potravin.
Péče a čištění
1. Vytáhněte úplně zásuvku s nád‐
ržkou na kondenzovanou vodu
1 a co nejvíce vytáhněte vypou‐
štěcí trubičku nádržky 2.
39
2
1
2. Kondenzovanou vodu vylijte do
umyvadla nebo vhodné nád‐
oby.
3. Zasuňte trubičku zpět a nádržku
vraťte na místo.
V případě přerušení programu v
důsledku plné kondenzační
nádržky: Stiskněte tlačítko
START /PAUZA , aby se mohlo pokračovat v sušení.
Kondenzační nádržka má objem asi 4 litry. To stačí pro přibližně 7 kg
prádla, které bylo odstředěno v pračce při 1000 otáčkách za minutu.
4. Kondenzát lze použít jako desti‐
lovanou vodu, např. pro na‐
pařovací programy. Kondenzát
ale nejprve přefiltrujte k odstra‐
nění všech zbytků a částí vlá‐
ken.
Použití přiloženého kanystru k fil‐
traci: Prolijte vodu z nádržky přímo
skrz filtr v horní části kanystru.
Vyčištění výměníku tepla
Jestliže se na displeji zobrazí zpráva: Vyčistěte kondenzátor., je třeba
vyčistit výměník tepla.
POZOR
Provoz se zaneseným výměníkem tepla může sušičku poškodit. Zvy‐
šuje se také spotřeba energie.
1. Otevřete dvířka.
40
Péče a čištění
2. Otevřete dvířka v podstavci. Po‐
stupujte takto - stiskněte odji‐
šťovací tlačítko dole na dveřním
otvoru a otevřete dvířka v pod‐
stavci doleva.
3. Setřete vlákna zevnitř dvířek a
přední komory výměníku tepla.
Těsnění dvířek otřete vlhkým
hadříkem.
4. Otočte obě blokovací podložky
směrem dovnitř.
5. Pomocí držadla vytáhněte vý‐
měník tepla z podstavce a
přeneste ho vodorovně, aby se
případná zbylá voda nevylila.
6. Při vylévání výměník podržte
svisle nad umyvadlem a vylijte.
POZOR
Nečistěte výměník špičatými
předměty. Mohl by pak prosakovat.
7. Vyčistěte výměník tepla.
Doporučujeme použít kartáč, nebo ho důkladně osprchovat.
8. Výměník tepla vraťte zpět (otočte obě blokovací podložky ven, až
zaskočí na své místo).
9. Zavřete dvířka v podstavci.
POZOR
Nikdy nepoužívejte sušičku bez výměníku tepla.
Péče a čištění
41
Čištění ventilu/filtru recirkulace vody
Jestliže se na displeji zobrazí zpráva Vyčistěte filtr recirkulace vody., je
třeba vyčistit filtr recirkulace. Ventil/filtr je umístěn za držadlem nádržky
- viz kapitola "Popis výrobku".
1. Vytáhněte úplně zásuvku s nád‐
ržkou na kondenzovanou vodu.
2. Otočte ventil/filtr do polohy
OFF.
3. Počkejte několik sekund, aby se
mohl ventil/filtr řádně vyprázd‐
nit.
4. Vytáhněte ventil/filtr.
5. Očistěte ventil/filtr v teplé vodě.
6. Vložte zpět ventil/filtr.
7. Otočte ventil/filtr do polohy ON.
Čištění bubnu
POZOR
K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky ani drátěnku.
Vápenec ve vodě nebo čisticí prostředky mohou na vnitřní straně bubnu
vytvořit viditelný povlak. Stupeň odstředění prádla pak není možné
spolehlivě zjistit. Prádlo je při vyjmutí ze sušičky vlhčí, než očekáváte.
S použitím standardního čisticího prostředku pro domácnost (např. na
bázi octa) vytřete vnitřek bubnu a žebra bubnu.
Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče
POZOR
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek nebo
agresivní čisticí prostředky.
Vlhkým hadříkem otřete ovládací panel a skříň spotřebiče.
42
Co dělat, když ...
Co dělat, když ...
Řešení problémů vlastními silami
Jestliže se během provozu zobrazí na LCD displeji varování, postupujte
striktně podle pokynů ve zprávě na displeji. Jestliže nedokážete pro‐
blém vyřešit
Problém
Sušička nefunguje.
Nespustí se program Pro‐
Steam. Zpráva na displeji:
Možná příčina
Řešení
Zasuňte zástrčku do zá‐
Síťová zástrčka není zasu‐
suvky. Zkontrolujte pojist‐
nutá do zásuvky, nebo ne‐
ku v pojistkové skříňce
funguje správně pojistka.
(domácí instalace).
Jsou otevřená dvířka.
Zavřete dvířka.
Stiskli jste tlačítko START
/PAUZA ?
Stiskněte opět tlačítko
START /PAUZA .
Nádobka na vodu je prázd‐
Naplňte nádobku na vodu.
ná.
Nádobka na vodu pro tvor‐
bu páry je prázdná. Na‐
Je zavřený ventil recirkula‐ Otočte ventil recirkulace
plňte ji a stiskněte START ce (v poloze VYP ).
do polohy ZAP.
.
Byl zvolen nesprávný pro‐
gram (např. SYNTETIKA
namísto BAVLNA).
Povšimněte si složení tka‐
niny.
Byla nastavena příliš nízká Nastavte vyšší úroveň pá‐
úroveň páry.
ry.
Po programu ProSteam
není oblečení dostatečně
vyhlazené.
V zařízení je příliš mnoho
prádla, nebo se jednotlivé
kusy příliš liší.
Vložte do zařízení méně
prádla nebo pouze podob‐
né kusy.
Oblečení není vyjmuto
před dokončením fáze
proti zmačkání.
Vyjměte oblečení ze
zařízení rychle po jednotli‐
vých kusech co možná
nejdříve po spuštění fáze
proti zmačkání.
Pověste oblečení na ra‐
Oblečení nevisí na ramín‐
mínka na šaty, zapněte
kách na šaty nebo není za‐
knoflíky a zataháním jej
taháním upraveno do
upravte do správného tva‐
správného tvaru.
ru.
Co dělat, když ...
Po programu ProSteam
nezůstanou na oblečení
žádné záhyby/puky.
43
Vícevrstvé oblečení má
tendenci ztrácet tvar.
Po vyjmutí ze zařízení ob‐
novte tvar vícevrstvého ob‐
lečení jeho přežehlením.
Program ProSteam oble‐
čení vyhlazuje.
Po programu ProSteam
znovu nažehlete záhyby/
puky.
Zvolili jste nevhodný pro‐
gram.
Příště zvolte k sušení jiný
program (viz část "Tabulka
programů").
Ucpané filtry na vlákna.
Vyčistěte filtry na vlákna.
Filtr na vlákna je zanese‐
ný.
Vyčistěte filtr na vlákna.
Výměník tepla je zanesený
Vyčistěte výměník tepla.
vlákny.
Sušení není uspokojivé.
Příliš mnoho prádla.
Dodržujte doporučená
množství.
Větrací otvory v prostoru
podstavce jsou zakryté.
Odkryjte větrací otvory v
prostoru podstavce.
Vyčistěte vnitřní povrch
bubnu a jeho žebra.
Zbytky na vnitřním povrchu
bubnu nebo jeho žebrech. Proveďte nastavení pomo‐
cí funkce SUCHOST (viz
kapitola "Sušení").
Přeprogramujte standard‐
Vodivost vody v místě pou‐
ní nastavení stupně sušení
žití je jiná než je standardní
(viz kapitola "Možnosti pro‐
nastavení spotřebiče.
gramování").
Plnicí dvířka nelze zavřít.
Zpráva na displeji: Zkon‐
Jemné síto není na místě
Instalujte správně jemné
trolujte, zda jsou dvířka
anebo sítkový filtr není za‐ síto anebo velký sítkový fi‐
správně zavřená a stiskně‐ jištěný na svém místě.
ltr tak, aby zapadl.
te START.
Ochrana sušení. Po spu‐
Zařízení nereaguje na stisk
štění programu už nelze
tlačítka.
nastavit funkci.
Otočte voličem programu
do polohy VYP . Nastav‐
te opět program.
Otočte programovým voli‐
Programový
volič
v
poloze
čem na volbu SVĚTLO
Osvětlení bubnu se neroz‐
nebo na libovolný pro‐
VYP .
svítilo.
gram.
44
Co dělat, když ...
Zobrazený čas programu
se mění nesprávně, nebo
zůstává po dlouhou dobu
nezměněn.
Program neaktivní, je zo‐
brazena zpráva: Nádobka
je plná. Vyprázdněte ji a
stiskněte START . nebo
Vyprázdněte nádobku .
Vadná žárovka.
Vyměňte vadnou žárovku
(viz další část).
Programový čas se upra‐
vuje automaticky podle
druhu a objemu prádla a
stupně vlhkosti.
Automatický proces; nejde
o závadu spotřebiče.
Nádržka na kondenzát je
plná.
Vylijte nádržku na konden‐
zát, pak spusťte program
tlačítkem START /PAU‐
ZA .
Sušicí cyklus se ukončí
Vložili jste příliš málo prá‐
krátce po spuštění progra‐
dla, nebo příliš suché prá‐
mu. Je zobrazena zpráva
dlo pro zvolený program.
Hotovo.
Sušení trvá neobvykle
dlouho. Poznámka: Sušicí
cyklus se ukončí automa‐
ticky asi po 5 hodinách (viz
"Dokončení sušicího cy‐
klu").
Změna zbarvení
Zvolte časový program ne‐
bo vyšší stupeň sušení
(např. INTENZIVNÍ SUŠE‐
NÍ místo SUŠENÍ K ULO‐
ŽENÍ).
Filtr na vlákna je zanese‐
ný.
Vyčistěte filtr na vlákna.
Filtr na chuchvalce je za‐
nesený.
Vyčistěte filtr na chuchval‐
ce.
Příliš mnoho prádla.
Snižte množství prádla.
Nedostatečně odstředěné
prádlo.
Prádlo musí být vhodně
odstředěno.
Zvlášť vysoká teplota míst‐
nosti. Dočasné vypnutí
kompresoru, aby nedošlo k
přetížení.
Automatický proces, žá‐
dná závada spotřebiče.
Pokud možno snižte teplo‐
tu v místnosti.
Barevná stálost tkanin.
Ověřte si barevnou stálost
tkanin. Vkládejte společně
pouze tkaniny podobné
barvy.
Výměna žárovky pro vnitřní osvětlení
Používejte jen speciální žárovku určenou speciálně pro sušičky. Tuto
žárovku můžete zakoupit v oddělení pro péči o zákazníky, ET č. 112
552 000-5.
Po zapnutí spotřebiče se vnitřní osvětlení samo po 4 minutách vypne,
i když zůstanou dvířka otevřená.
Nastavení spotřebiče
45
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte standardní žárovky! Vyzařují příliš mnoho tepla a mohou
poškodit spotřebič!
UPOZORNĚNÍ
Než začnete vyměňovat žárovku, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
1. Odšroubujte kryt nad žárovkou (najdete ji hned nahoře za plnicím
otvorem; viz část "Popis spotřebiče").
2. Vyměňte vadnou žárovku.
3. Našroubujte kryt zpět.
Před opětovným přišroubováním krytu osvětlení dvířek zkontrolujte
správné umístění těsnicího kroužku. Nepoužívejte sušičku bez těsnicí‐
ho kroužku krytu osvětlení dvířek.
UPOZORNĚNÍ
Z bezpečnostních důvodů je nutné dobře přišroubovat kryt. V opačném
případě se nesmí sušička zapnout.
Nastavení spotřebiče
Speciální možnosti, které lze nastavit v rámci NASTAVENÍ, zůstávají
trvale uloženy nezávisle na jednotlivých sušicích cyklech – i po vypnutí
spotřebiče nebo po odpojení ze síťové zásuvky.
Vyvolání nastavení:
BAVLNÌNÉ KOšILE
0:19
1. Opakovaně tiskněte tlačítko MO‐
OTÁÈKY ODSTØEDÌNÍ
9:42
, dokud rámeček pro
ŽNOSTI
NASTAVENÍ
Zpìt
výběr neoznačí položku NASTA‐
VENÍ .
2. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK
.
3. V seznamu se můžete pohybovat
pomocí tlačítka MOŽNOSTI
.
Po několika sekundách nečinnosti přejde zobrazení nastavení zpět na
hlavní zobrazení.
Na předchozí zobrazení se můžete kdykoliv vrátit - stačí zvolit Zpět a
OK pro potvrzení.
46
Nastavení spotřebiče
JAZYK
Nastavení jazyka je implicitně vždy
první.
1. Stiskněte tlačítko OK - rozbliká
se rámeček nad zkratkou označují‐
cí jazyk.
2. Tiskněte tlačítko MOŽNOSTI
,
dokud nenastavíte požadovaný ja‐
zyk.
3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK
NASTAVENÍ
Zpìt
JAZYK
HODINY
CZ
.
HODINY
1. Opakovaným tisknutím tlačítka
NASTAVENÍ
MOŽNOSTI
zvolte HODINY.
JAZYK
HODINY
2. Pro potvrzení stiskněte OK - roz‐
JAS
bliká se zobrazení hodin.
3. Opakovaným tisknutím tlačítka
nastavte správnou
MOŽNOSTI
hodinu.
4. Pro potvrzení stiskněte OK - roz‐
bliká se zobrazení minut.
5. Opakovaným tisknutím tlačítka MOŽNOSTI
zobrazení minut.
6. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK .
9:21
nastavte správné
JAS
1. Opakovaným tisknutím tlačítka
MOŽNOSTI
zvolte JAS.
2. Pro potvrzení stiskněte OK - roz‐
bliká se rámeček okolo pruhového
indikátoru.
3. Opakovaným tisknutím tlačítka
nastavte správnou
MOŽNOSTI
úroveň jasu.
NASTAVENÍ
HODINY
JAS
KONTRAST
9
Nastavení spotřebiče
4. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK
47
.
KONTRAST
1. Opakovaným tisknutím tlačítka
zvolte KON‐
MOŽNOSTI
TRAST.
2. Pro potvrzení stiskněte OK - roz‐
bliká se rámeček okolo pruhového
indikátoru.
3. Opakovaným tisknutím tlačítka
nastavte správnou
MOŽNOSTI
úroveň kontrastu.
4. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK
NASTAVENÍ
JAS
KONTRAST
TVRDOST VODY
9
.
TVRDOST VODY
Voda obsahuje různé množství vápen‐
NASTAVENÍ
ce a minerálních solí podle místa insta‐
KONTRAST
TVRDOST VODY
lace spotřebiče a tyto látky mění hod‐
MED
UPOZORNÌNÍ-PLNÁ NÁDOBKA
noty její vodivosti.
Výrazné změny vodivosti vody oproti
hodnotám stanoveným ve výrobě mo‐
hou lehce ovlivnit zbytkovou vlhkost
prádla na konci cyklu. Sušička umo‐
žňuje regulaci citlivosti čidla sušení na základě hodnot vodivosti vody.
zvolte TVRDOST
1. Opakovaným tisknutím tlačítka MOŽNOSTI
VODY.
2. Pro potvrzení stiskněte OK - rozbliká se rámeček okolo pruhového
indikátoru.
3. Opakovaným tisknutím tlačítka MOŽNOSTI
nastavte správnou
úroveň tvrdosti.
4. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK .
48
Technické údaje
Možné volby:
– MIN- nízká vodivost <300 mikroS/cm
– MED - střední vodivost 300-600 mikroS/cm
– MAX- vysoká vodivost >600 mikroS/cm
Výchozím nastavením je volba MED.
UPOZORNĚNÍ-PLNÁ NÁDOBKA - ZAP/VYP
Indikátor nádobky na konci programu
lze deaktivovat, jestliže je např. nain‐
stalován externí odtok kondenzované
vody.
NASTAVENÍ
TVRDOST VODY
UPOZORNÌNÍ-PLNÁ NÁDOBKA
Zpět
1. Opakovaným tisknutím tlačítka
MOŽNOSTI
zvolte UPOZOR‐
NĚNÍ-PLNÁ NÁDOBKA.
2. Pro potvrzení stiskněte OK - roz‐
bliká se rámeček okolo pruhového indikátoru.
3. Opakovaným tisknutím tlačítka MOŽNOSTI
stav.
4. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK .
Zap
nastavte správný
Toto upozornění je implicitně ZAPNUTO.
Technické údaje
Tento spotřebič je v souladu s následujícími směrnicemi EU:
– 73/23/EHS ze dne 19.2.1973 Směrnice pro nízké napětí
– 89/336/EHS ze dne 3.5.1989 "Směrnice EMC včetně pozměňovací
směrnice 92/31/EHS
– 93/68/EHS ze dne 22.7.1993 Směrnice pro značení CE
Výška x šířka x hloubka
85 x 60 x 58 cm
Hloubka s otevřenými dvířky
109 cm
Výšku lze seřídit o
1,5 cm
Hmotnost prázdné sušičky
přibl. 46 kg
Údaje o spotřebě
Množství prádla (závisí na programu)1)
49
max. 7 kg
Spotřeba energie v souladu s normou IEC
1121 s. e. (7 kg bavlny, předem odstředě‐
4,4 kWh
né při 1000 ot./min., program SUŠENÍ
BAVLNY K ULOŽENÍ)
Použití
v domácnosti
Přípustná okolní teplota
+ 5°C až + 35°C
1) V některých zemích mohou být vyžadovány různé údaje o množství prádla na základě různých
měřících metod.
Údaje o spotřebě
Údaje o spotřebě byly zjištěny za standardních podmínek. Při použití
spotřebiče v domácích podmínkách se mohou lišit.
Program
Množství prádla v kg
Spotřeba energie v kWh
BAVLNA K ULOŽENÍ1)
7
4,40
VLHKÁ BAVLNA1)
7
3,41
SYNTETIKA K ULOŽENÍ2)
3
1,36
1) předem odstředěno při 1000 ot./min.
2) předem odstředěno při 1 200 ot./min.
Poznámky pro zkušebny
Možné parametry ke kontrole ve zkušebnách:
• Spotřeba energie (korigováno s konečnou vlhkostí) během cyklu su‐
šení k uložení pro bavlnu s jmenovitým množstvím prádla.
• Spotřeba energie (korigováno s konečnou vlhkostí) během cyklu su‐
šení k uložení pro bavlnu s polovičním množstvím prádla.
• Konečná vlhkost (během sušení k uložení pro bavlnu, sušení k že‐
hlení pro bavlnu a sušení k uložení pro snadno udržovatelné prádlo)
• Účinnost kondenzace (korigováno s konečnou vlhkostí) během cyklu
sušení k uložení pro bavlnu s jmenovitým a polovičním množstvím
prádla (s ventilem/filtrem systému recirkulace vody v poloze VYP
).
50
Instalace
Všechny cykly se musí testovat v souladu s normou IEC 61121 (bub‐
nové sušičky pro použití v domácnosti – metody pro měření výkonu).
Instalace
Při přemísťování musí být spotřebič ve svislé poloze.
Umístění spotřebiče
• Kvůli pohodlí doporučujeme umístit sušičku v blízkosti pračky.
• Bubnovou sušičku je nutné instalovat na čisté místo, kde se nemohou
usazovat nečistoty.
• Okolo sušičky musí volně cirkulovat vzduch. Nezakrývejte přední vě‐
trací mřížku, ani mřížky přívodu vzduchu na zadní straně spotřebiče.
• Sušička musí stát na pevném, rovném povrchu, který co nejvíce utlu‐
mí vibrace a hluk zapnuté sušičky.
• Po instalaci sušičky na místo zkontrolujte její dokonalé vyrovnání po‐
mocí vodováhy. Jestliže není správně vyrovnaná, zdvihněte nebo
snižte nožičky podle potřeby.
• Nožičky nikdy neodstraňujte. Nezakrývejte mezeru mezi sušičkou a
podlahou tím, že ji postavíte na koberec s vysokým vlasem, prkénka
apod. Pod sušičkou by se pak hromadilo teplo a narušovalo její pro‐
voz.
Horký vzduch vypouštěný bubnovou sušičkou může dosáhnout teplot
až 60°C. Spotřebič se proto nesmí instalovat na podlahy, které nejsou
odolné vůči vysokým teplotám.
Při provozu bubnové sušičky nesmí být teplota místnosti nižší než +5°C
nebo vyšší než +35°C, protože teplota může ovlivnit výkon spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ
Pokud budete chtít spotřebič přemístit, musí být přepraven ve svislé
poloze.
UPOZORNĚNÍ
Zařízení nesmí být nainstalováno za uzamykatelnými dveřmi, posuv‐
nými dveřmi ani dveřmi s panty na protější straně než u zařízení.
Instalace
51
Odstranění bezpečnostních přepravních prvků
POZOR
Před použitím je nutné odstranit vše‐
chny části přepravního balení.
1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Odtrhněte lepicí proužky z horní
části bubnu uvnitř spotřebiče.
3. Ze spotřebiče vyjměte fóliové
hadice a polystyrénové vycpáv‐
ky.
Připojení k elektrické síti
Informace o síťovém napětí, typu proudu a potřebných pojistkách jsou
uvedeny na typovém štítku. Typový štítek je umístěn u plnicího otvoru
(viz kapitola "Popis výrobku").
Zařízení zapojte do uzemněné zásuvky v souladu s příslušnými plat‐
nými předpisy.
UPOZORNĚNÍ
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za případnou újmu na zdraví a
za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvede‐
ných pokynů. Kdybyste potřebovali vyměnit přívodní kabel, musí vý‐
měnu provést naše servisní středisko.
UPOZORNĚNÍ
Přívodní kabel musí být po instalaci spotřebiče přístupný.
52
Instalace
Změna směru otvírání dvířek
UPOZORNĚNÍ
Před změnou dvířek odpojte síťovou zástrčku.
1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Odšroubujte závěs A z přední
části spotřebiče a sejměte plni‐
cí dvířka.
3. Odstraňte krytky B. Postupujte
tak, že zasunete šroubovák do
štěrbin jako na obrázku, za‐
tlačte lehce směrem dolů a
krytky odstraňte pákou.
4. Použijte vhodný nástroj a po‐
mocí tlaku uvolněte pojistný
blok C z upínadla se západ‐
kou, vytáhněte ho a znovu ho
po otočení o 180° zasuňte na
opačné straně.
5. Odšroubujte závěs A z plnicích
dvířek, otočte o 180°, znovu ho
zasuňte na opačné straně a
zašroubujte.
6. Po otočení o 180° zasuňte
krytky B na opačné straně.
A
B
C
A
B
Instalace
53
7. Odšroubujte krytky D z přední
D
části spotřebiče, otočte je o
180° a zašroubujte je na opač‐
F
né straně.
E
8. Odšroubujte zámek dvířek E,
trochu ho posuňte dolů a vy‐
jměte ho z přední části
D
spotřebiče.
9. Zatlačte tlačítko se západkou
E
F dovnitř a dolů, stiskněte leh‐
F
ce kryt a odstraňte ho z přední
části spotřebiče.
10. Přesuňte zámek dvířek E na
opačnou stranu, přišroubujte
aretaci dvířek.
11. Na druhé straně nasaďte kryt F a nechte tlačítko se západkou za‐
blokovat na jeho místě.
12. Nasaďte plnicí dvířka a závěsy do příslušných prohlubní na přední
části spotřebiče a přišroubujte.
Poznámka k ochraně kontaktů:Spotřebič funguje opět bezpečně pouze
tehdy, jsou-li nasazeny všechny plastové díly.
Speciální příslušenství
Instalační souprava pro umístění sušičky na pračku:
K dispozici v servisním středisku nebo u specializovaného prodejce
Tyto instalační soupravy lze použít k umístění sušičky a automatické
pračky AEG-Electrolux (60 cm široká, přední plnění) na sebe za účelem
úspory místa. Automatická pračka je dole a sušička nahoře.
Verze k dodání:
– s vysunovací odkládací deskou 916093151
Instalační souprava pro vnější vypouštění kondenzátu
Přiloženo ke spotřebiči
54
Životní prostředí
Instalační souprava 12512251/ pro přímé vypouštění kondenzátu do
umyvadla, sifonu, odpadu apod. Kondenzační nádržka se nemusí vy‐
lévat, ale musí zůstat na svém místě ve spotřebiči. Prostudujte si kapi‐
tolu "Nastavení zařízení", kde se dozvíte, jak deaktivovat výstrahu
Nádobka je plná. Vyprázdněte ji a stiskněte START .
Max. výška výtlaku: 1 m od spodku sušičky; max. délka výtlaku: 2.5 m
Přečtěte si pozorně pokyny dodané s příslušnou sadou.
Životní prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří
do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro
recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Pla‐
stové díly jsou označeny značkami, např. >PE <, >PS< apod. Zlikvidujte
prosím veškerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sběrném
dvoře v místě svého bydliště.
Starý spotřebič
UPOZORNĚNÍ
Když už nebudete chtít tento spotřebič používat, vytáhněte zástrčku ze
zásuvky. Odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte ho i se zástrčkou. Zničte
zámek plnicích dvířek. Děti se pak nebudou moci v sušičce zavřít a
ohrozit tak svůj život.
Rady k ochraně životního prostředí
• Prádlo je po usušení v sušičce načechrané a měkké. Při praní tedy
nemusíte používat aviváž.
Životní prostředí
55
• Přefiltrovanou kondenzovanou vodu lze použít pro programy Pro‐
Steam.
• Jestliže se budete řídit následujícími radami, bude sušička fungovat
úsporněji:
– větrací otvory v podstavci sušičky musí být vždy volné;
– sušte množství prádla uvedená v přehledu programů;
– v místnosti, kde je sušička umístěná, musí být dobré větrání;
– po každém sušení nebo programu ProSteam vyčistěte mikrofiltr a
jemný filtr;
– před sušením prádlo dobře odstřeďte. Příklad: Údaje o spotřebě –
podle rychlosti odstředění – pro 7 kg prádla, sušeného s progra‐
mem BAVLNA K ULOŽENÍ .
Předběžné odstředění
Otáčky za minutu
Sušicí cyklus
Zbytková vlhkost
Energie v kWh
v litrech
v%
1000
4,20
60
4,40
1 200
3,92
56
4,20
1 400
3,64
52
3,90
1 800
3,15
45
3,40
56
Servis
V případě technické poruchy prosím nejprve zkontrolujte, zda nemů‐
žete problém vyřešit sami s pomocí návodu k použití (část "Co dělat,
když...").
Jestliže porucha přetrvává, obraťte se na oddělení péče o zákazníky
nebo na naše servisní partnery.
Abychom vám mohli rychle pomoci,
potřebujeme následující informace:
– Označení modelu
– Číslo výrobku (PNC)
– Sériové číslo (S.No.) (čísla najdete
na typovém štítku)
– Druh poruchy
– Všechna chybová hlášení spotřebiče
Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme vám poznamenat si
je zde:
Označení modelu: ................................................................................
Číslo výrob‐
ku: .....................................................................................................
Sériové čí‐
slo: ...................................................................................................
57
58
59
www.electrolux.com
136900331-00-25042008
www.aeg-electrolux.cz
Download PDF

advertising