Aeg-Electrolux | T88800 | User manual | Aeg-Electrolux T88800 Instrukcja obsługi

LAVATHERM 88800
Instrukcja obsługi
Suszarka
kondensacyjna
ProSteam
2
Drogi Kliencie
Dziękujemy za wybranie jednego z naszych wysokiej jakości
produktów.
Zakupione urządzenie pozwoli Państwu doświadczyć doskonałego
połączenia funkcjonalnej konstrukcji z najnowocześniejszą
technologią.
Ponieważ jako firma wyznaczamy najwyższe standardy doskonałości,
przekonają się Państwo, że produkowane przez nas urządzenia
stworzono w celu zagwarantowania najlepszych parametrów pracy
oraz sterowania.
Dodatkowo, każde z naszych urządzeń zaprojektowano z myślą o
ochronie środowiska oraz oszczędności energii.
W celu zapewnienia optymalnej i niezawodnej pracy naszych urządzeń
prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. Pozwoli to
efektywnie i optymalnie korzystać z dostępnych funkcji urządzenia.
Zalecamy zachować niniejszą instrukcję do wglądu w przyszłości. W
przypadku przekazania lub sprzedaży urządzenia, instrukcję należy
przekazać nowemu użytkownikowi.
Życzymy dużo zadowolenia z nowego urządzenia.
W niniejszej instrukcji użyte zostały następujące symbole:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz
prawidłowej eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Spis treści
3
136900352-00-25072008
Spis treści
Instrukcja obsługi
5
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
5
Opis urządzenia
10
Panel sterowania
Informacje widoczne na wyświetlaczu
11
12
Pierwsze uruchomienie
Włączanie urządzenia / włączanie oświetlenia
Ustawienie języka
Ustawianie godziny
Przed pierwszym użyciem
12
12
13
14
14
Sortowanie i przygotowywanie prania
Otwieranie drzwi / załadowanie prania
14
16
System "ProSteam"
17
Napełnić zbiornik na wodę do parowania
17
System obiegu wody
18
Przegląd programów "ProSteam"
19
Wybór programu
22
Wybrać STOPIEŃ PAROWANIA
23
Wybór funkcji dodatkowych
23
DŁUGI CYKL ZAPOBIEGANIA PRZED GNIECENIEM
24
BRZĘCZYK
24
Zabezpieczenie przed dziećmi
24
PRĘDKOŚĆ WIROWANIA
25
Ustawianie funkcji "OPÓŹNIENIE"
25
Uruchamianie programu "ProSteam"
26
Zmienianie programu
27
Dodawanie lub wyjmowanie rzeczy przed zakończeniem programu
27
Zakończenie programu "ProSteam" / wyjmowanie prania
27
Suszenie
Przeglą programów suszenia
Wybór programu
29
29
32
4
Spis treści
Ustawienie poziomu INTENSYWNOŚCI SUSZENIA
32
Wybór funkcji dodatkowych
33
DELIKATNE
34
DLA ALERGIKÓW
34
DŁUGI CYKL ZAPOBIEGANIA PRZED GNIECENIEM
34
BRZĘCZYK
34
ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI
35
PRĘDKOŚĆ WIROWANIA
35
Wybór CZASU TRWANIA
36
Wybór OPÓŹNIONEGO STARTU
36
Uruchamianie programu suszenia
36
Zmienianie programu
37
Dodawanie lub wyjmowanie rzeczy przed zakończeniem programu
37
Zakończenie programu suszenia / wyjmowanie prania
37
Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie filtra puchu
Czyszczenie uszczelki drzwi
Opróżnianie zbiornika kondensacyjnego
Czyszczenie wymiennika ciepła
Czyszczenie zaworu/filtra obiegu wody
Czyszczenie bębna
Wyczyścić ekran i obudowę
38
38
41
41
42
43
44
44
Co zrobić, gdy ...
Rozwiązywanie problemów we własnym zakresie
Wymiana żarówki oświetlenia bębna
45
45
48
Ustawienia urządzenia
JĘZYK
CZAS
JASNOŚĆ
KONTRAST
TWARDOŚĆ WODY
OSTRZEŻENIE O PEŁNYM ZBIORNIKU - WŁ/WYŁ
48
49
49
50
50
50
51
Dane techniczne
52
Parametry eksploatacyjne
52
Wskazówki dla organizacji przeprowadzających kontrole
53
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
5
Instalacja
Ustawienie urządzenia
Wyjmowanie opakowania ochronnego na czas transportu
Podłączenie elektryczne
Zmiana zamykania drzwi
Specjalne akcesoria
53
53
55
55
56
57
Środowisko
Opakowanie
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska
58
58
59
Serwis
59
Instrukcja obsługi
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Programy "ProSteam" należy uruchamiać stosując wyłącznie wodę
destylowaną!
Woda pochodząca z kranu powoduje uszkodzenie urządzenia.
136900352-00-25072008
Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika oraz w celu zapewnienia
poprawnego stosowania, należy przed instalacją i pierwszym użyciem
urządzenia uważnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania wraz
z wskazówkami i ostrzeżeniami. Wszyscy użytkownicy urządzenia po‐
winni poznać zasady bezpiecznej jego obsługi. Pozwoli to uniknąć nie‐
potrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji ob‐
sługi przez cały czas używania pralki oraz przekazanie jej w razie od‐
stąpienia lub sprzedaży urządzenia kolejnemu użytkownikowi.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Zmiany parametrów lub inne modyfikacje urządzenia grożą niebez‐
pieczeństwem.
6
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Niniejsze urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w
tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych
lub umysłowych, ani przez osoby niedoświadczone lub nieposiada‐
jące wystarczającej wiedzy, chyba że obsługują one urządzenie pod
nadzorem lub po przeszkoleniu na temat prawidłowej obsługi przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Należy upewnić się, czy zwierzęta domowe nie weszły do bębna
pralki. W tym celu przed użyciem proszę sprawdzić zawartość bębna.
• Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamienie lub inne twarde lub ostre
przedmioty mogą spowodować znaczne uszkodzenie sprzętu i nie
wolno ich wkładać do pralki.
• Aby nie dopuścić do pożaru spowodowanego przez nadmierne wy‐
suszenie, w urządzeniu nie wolno suszyć następujących rzeczy: pod‐
uszki, kołdry, itp. (rzeczy te akumulują ciepło).
• Przedmioty takie jak gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki
prysznicowe, tkaniny wodoodporne, ubrania powlekane gumą i ubra‐
nia lub poduszki zawierające podkładki z gumowej pianki nie mogą
być suszone w suszarce.
• Po zakończeniu suszenia, czyszczenia i konserwacji, należy odłą‐
czyć urządzenie od źródła zasilania.
• W żadnym wypadku nie wolno podejmować samodzielnych prób re‐
peracji. Naprawy wykonywane przez osoby niedoświadczone mogą
spowodować obrażenia cielesne lub wadliwe działanie urządzenia.
Należy kontaktować się z lokalnym punktem serwisowym. Należy
zawsze domagać się użycia oryginalnych części zamiennych.
• Przed suszeniem w suszarce rzeczy zabrudzonych substancjami ta‐
kimi jak olej, aceton, ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk i
środki do usuwania wosku, należy je wyprać w gorącej wodzie z do‐
datkową ilością detergentu.
• Niebezpieczeństwo eksplozji: nie wolno suszyć w suszarce rzeczy,
które zostały zabrudzone środkami łatwopalnymi (ropa, spirytus, płyn
do czyszczenia chemicznego itp.). Ponieważ są to substancje lotne,
mogą one spowodować wybuch. W suszarce suszyć jedynie rzeczy
wyprane w wodzie.
• Zagrożenie pożarem: rzeczy, które zostały zabrudzone lub nasączo‐
ne olejem roślinnym lub kuchennym stanowią potencjalne zagroże‐
nie pożarowe. Nie wolno ich wkładać do suszarki.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
7
• Jeśli pranie zostało wykonane z użyciem odplamiacza, wówczas na‐
leży wykonać dodatkowy cykl płukania przed wysuszeniem w su‐
szarce.
• Należy się upewnić, czy przez przypadek nie pozostawiono zapalni‐
czek lub zapałek w kieszeniach ubrań, które mają zostać wysuszone
w suszarce
• Odłączając zasilanie urzędzenia, nigdy nie należy wyciągać wtyczki
z gniazdka ciągnąc za przewód. W tym celu należy chwycić wtyczkę.
• Nie wolno odłączać regulowanych nóżek.
• Nie wolno stosować rozgałęźników, łączników i przedłużaczy. Stwa‐
rza to zagrożenie pożarem z powodu przegrzania!
• Nie wolno polewać urządzenia wodą. Zagrożenie porażenia prądem!
• Nie wolno opierać się na otwartych drzwiach. Urządzenie może się
przewrócić.
• W przypadku przerwania cyklu suszenia lub programu "ProSteam",
pranie i bęben mogą być gorące. Ryzyko oparzeń! Należy zachować
ostrożność podczas wyjmowania prania.
• Należy zachowac ostrożność w przypadku przerwania programu
"ProSteam": Nie wolno otwierać drzwi suszarki podczas trwania fazy
parowej. Gorąca para może powodować oparzenia. Na wyświetlaczu
widoczny jest komunikat informujący o trwaniu fazy parowej.
• Ostatnia część cyklu suszenia jest przeprowadzana bez udziału ciep‐
ła ( cykl schładzania ), aby rzeczy były schłodzone do temperatury,
która ich nie uszkodzi.
Uwaga – Gorąca powierzchnia:
•
Nie wolno dotykać tylnej ściany suszarki podczas jej pracy.
OSTRZEŻENIE!
Nie zatrzymywać suszarki przed końcem cyklu suszenia, jeśli nie moż‐
na natychmiast wyjąć wszystkich rzeczy z urządzenia i rozłożyć, aby
ciepło się rozproszyło. Zagrożenie pożarem!
Instalacja
• Nleży zwrócić uwagę na instrukcje zawarte w rozdziale "Instalacja".
• Ważne! W przypadku transportowania urządzenie musi znajdować
się w pozycji pionowej.
8
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność przy przeno‐
szeniu.
• Podczas wypakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy nie zos‐
tało ono uszkodzone. W przypadku wątpliwości, nie uruchamiać
urządzenia, lecz skontaktować się z serwisem.
• Przed użyciem należy usunąć całość opakowania i wszystkie bloka‐
dy na czas transportu. W przeciwnym wypadku może dojść do po‐
ważnego uszkodzenia pralki i ubrań. Patrz stosowny rozdział w in‐
strukcji użytkowania.
• Ostatnia część cyklu suszenia suszarki jest przeprowadzana bez
udziału ciepła ( cykl schładzania ), aby rzeczy były schłodzone do
temperatury, która ich nie uszkodzi.
• Wszelkie prace elektryczne związane z instalacją urządzenia powin‐
ny być przeprowadzone przez uprawnionego elektryka lub inną kom‐
petentną osobę.
• Należy dopilnować aby suszarka nie stała na przewodzie zasilają‐
cym.
• Jeśli urządzenie zostanie postawione na miękkiej wykładzinie, nale‐
ży wyregulować, za pomocą nóżek, wysokość w taki sposób, aby
zapewnić swobodną cyrkulację powietrza.
• Po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie stoi ono na
przewodzie zasilającym.
• Jeśli suszarka zostanie umieszczona na pralce, należy zastosować
zestaw oddzielający (dodatkowe akcesoria).
Możliwości zastosowania
• Urządzenie jest przeznaczone do suszenia i poddawania ubrań dzia‐
łaniu pary w zastosowaniach domowych.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domo‐
wym. Należy je używać zgodnie z przeznaczeniem.
• Suszyć można jedynie materiały nadające się do suszenia w suszar‐
ce. Przestrzegać zaleceń producenta odzieży umieszczonych na
metkach.
• W suszarce nie wolno suszyć rzeczy, które nie zostały wyprane.
• Urządzenia nie należy przepełniać. Patrz stosowny rozdział w in‐
strukcji użytkowania.
• Nie wkładać do suszarki mokrej, kapiącej odzieży.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
9
• Ubrania, które miały kontakt z lotnymi pochodnymi ropy naftowej nie
powinny być suszone w suszarce. W przypadku użycia lotnych pły‐
nów do czyszczenia, należy usunąć je z ubrania przed włożeniem do
pralki.
• W przypadku stosowania zestawów do czyszczenia chemicznego:
stosować wyłącznie produkty określone przez producenta jako nad‐
ające się do użytku w suszarce.
• Należy czyścić mikro-filtr i filtr siatkowy po każdym cyklu suszenia lub
programie "ProSteam".
• Nie wolno uzywać urządzenia pozbawionego filtra puchu lub z usz‐
kodzonym filtrem puchu. Zagrożenie pożarem!
• Zbiornik na wodę stosowaną do dekatyzacji należy napełniać wy‐
łącznie wodą destylowaną. Nie wolno stosować wody z kranu ani
żadnych dodatków ! Mozna również wykorzystać skondensowaną
wodę pochodzącą z pojemnika na skondensowaną wodę znajdują‐
cego się w urządzeniu, jeśli zostanie przefiltrowana (np. za pomocą
filtra do kawy).
• Należy regularnie czyścić wymiennik ciepła.
• Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód; Należy
zawsze wyjmować trzymając za wtyczkę.
• Nigdy nie należy używać suszarki, jeśli przewód zasilający, panel
sterowania, powierzchnia lub podstawa są uszkodzone w taki spo‐
sób, że widoczne jest wnętrze suszarki.
• W przypadku, gdy pralka i suszarka "ProSteam" zostały zainstalo‐
wane w pionie: nie wolno umieszczać rzeczy na urządzeniu. Mogą
one spaść w trkacie pracy urządzenia.
• Osłona oświetlenia wewnętrznego musi być mocno dokręcona.
• Zmiękczacze i podobne produkty mogą być stosowane wyłącznie
zgodnie z ich instrukcjami użytkowania.
• Uwaga - gorąca powierzchnia : Nie wolno dotykac osłony oświetlenia
drzwi, gdy jest ono włączone.
Zabezpieczenie przed dziećmi
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez małe
dzieci lub osoby chore bez nadzoru.
• Dzieci często nie rozumieją zagrożeń związanych z urządzeniami
elektrycznymi. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządze‐
niem.
10
Opis urządzenia
• Należy upewnić się, że dzieci i małe zwierzęta domowe nie mogą
wspiąć się do bębna suszarki. Może stanowić zagrożenie dla życia!
Drzwi urządzenia muszą być zamknięte, gdy urządzenie nie jest uży‐
wane.
• Detergenty należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• W razie złomowania urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka,
odciąć przewód i wyrzucić wtyczkę z pozostałym odcinkiem przewo‐
du. Należy też unieruchomić mechanizm blokujący drzwi, aby ba‐
wiące się dzieci nie mogły zamknąć się w środku.
Opis urządzenia
2
3
1
4
6
5
7
8
9
10
11
12
14
1 Panel sterowania
2 Zawór/filtr obiegu wody
3 Rura wlewu zbiornika na wodę do parowania
13
15
Panel sterowania
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Komora ze zbiornikiem na skondensowaną wodę
Sitko drobne (filtr puchu)
Lampa oświetlenia wewnętrznego
Filtr gruby (filtr puchu)
Filtr mikro (filtr puchu)
Drzwi (odwracalne)
Tabliczka znamionowa
Przycisk otwierania drzwi w cokole podstawy
Wylot powietrza wymiennika ciepła w drzwiczkach
Otwory wentylacyjne
Wąż spustowy pojemnika na wodę
Przykręcone nóżki (z regulacją wysokości)
Panel sterowania
6
1
1
2
3
4
5
6
5 4
2
Pokrętło wyboru programów i przełącznik
Przyciski funkcji
Przycisk
START PAUZA
Przycisk OPÓŹNIONY START
Dioda kontrolna
Wyświetlacz
3
ON/OFF
11
12
Pierwsze uruchomienie
Informacje widoczne na wyświetlaczu
1
2
3
4
Na wyświetlaczu mogą być widoczne następujące, podstawowe komu‐
nikaty:
1 Nazwa aktualnie ustawionego programu "ProSteam" lub programu
suszenia oraz czas trwania cyklu.
2 Szacowana godzina zakończenia cyklu.
3 Ikona funkcji po wybraniu funkcji.
4 Oznaczenia pozostałych funkcji.
Podczas trwania każdego cyklu jest
wyświetlany pasek postępu cyklu. W
niektórych przypadkach widoczne mo‐
gą być również wskazówki i ostrzeże‐
nia.
Pierwsze uruchomienie
Włączanie urządzenia / włączanie oświetlenia
Przekręcić pokrętło programatora na dowolną pozycję lub na pozycję
LIGHT. Urządzenie zostało włączone. Oświetlenie bębna włączy się,
gdy drzwi zostaną otwarte.
Pierwsze uruchomienie
13
Ustawienie języka
Press OPTION to select language.
Press OK to confirm it.
Po ustawieniu dowolnego programu za pomocą pokrętła wyboru pro‐
gramów, np. KOSZULE BAWEŁNIANE, włączy się wyświetlacz i po‐
winien wyglądać jak pokazano na rysunku obok.
W przypadku pierwszego uruchomienia urządzenia aktywowane zos‐
tanie krótkie wprowadzenie pomagające ustawić niezbędne, wstępne
parametry.
Krótki tekst pomocy zmieni się na widok ustawienia języka po naciś‐
"FUNKCJE" lub "OK".
nięciu przycisku
Aby zachować obecny język: należy nacisnąć przycisk "OK".
Aby zmienić język:
1. Należy naciskać przycisk
USTAWIENIA
"FUNKCJE", aż do pojawie‐
Powrót
nia się na wyświetlaczu żądane‐
JÊZYK
POL
CZAS
go języka.
2. Aby potwierdzić wybór, należy
nacisnąć przycisk OK. Na‐
stepnie pojawi się komunikat
proszący o ponowne potwier‐
dzenie wybranego języka. Po‐
zwala to zapobiec ustawieniu języka przez pomyłkę.
Aby potwierdzić, należy ponownie nacisnąć przycisk OK.
W razie popełnienia błędu lub w przypadku przerwy w zasilaniu po
pierwszym uruchomieniu, istnieje skrót umozliwiający ominięcie menu
USTAWIENIA. Należy nacisnąć i przytrzymać przez około 5 sekund
"POZIOM SUCHOŚCI" aż pojawi się
przyciski "POZIOM PARY" i
widok ustawienia języka.
14
Sortowanie i przygotowywanie prania
Ustawianie godziny
Zaraz po ustawieniu języka pojawia się ustawienie godziny.
Krotki komunikat zmieni się na widok ustawienia godziny po nacisnięciu
przycisku "FUNKCJE" lub "OK".
Aby godzina oraz godzina zakończenia programu były wyświetlane po‐
prawnie, należy sprawdzić godzinę widoczną na wyświetlaczu i ustawić
popraną godzinę w razie potrzeby.
Aby ustawić czas, należy nacisnąć
USTAWIENIA
"FUNKCJE", a następnie
przycisk
JÊZYK
CZAS
"OK", aby poteirdzić.
9:21
JASNOŚĆ
Patrz rownież rozdział "Ustawienia su‐
szarki".
Przed pierwszym użyciem
Aby usunąć wszelkie pozostałości po procesie produkcyjnym, należy
przetrzeć bęben suszarki wilgotną ściereczką lub wykonać krótki cykl
suszenia (30 MIN) z umieszczonymi w środku wilgotnymi ściereczkami.
1. Przekręcić pokrętło wyboru programów do pozycji "CZAS".
2. Nacisnąć przycisk "CZAS" kilkakrotnie, aż na wyświetlaczu po‐
jawi się 30'.
3. Nacisnąć przycisk
START PAUSE.
Sortowanie i przygotowywanie prania
Sortowanie prania
• Należy sortować według rodzaju tkaniny:
– Bawełna/bielizna do grupy programów przeznaczonych do BA‐
WEŁNY .
– Tkaniny mieszane i syntetyczne do grupy programów do tkanin
SYNTETYCZNYCH .
Sortowanie i przygotowywanie prania
15
• Sortowanie według metki konserwacji odzieży. Metki na ubraniach
oznaczają:
Można suszyć w
suszarce
Suszyć w normal‐
nej temperaturze
Suszyć w niższej
temperaturze (wy‐
brać funkcję DELI‐
KATNE!)
Nie suszyć w su‐
szarce
Nie należy umieszczać w suszarce żadnego prania, które jest ozna‐
czone na metce jako nie przeznaczone do suszenia w suszarce.
Tego urządzenia można używać do suszenia mokrego prania, które jest
oznaczone jako przeznaczone do suszenia w suszarce.
• Nie suszyć nowych tkanin kolorowych z jasnymi rzeczami. Tkaniny
mogą zostać zafarbowane.
• Nie suszyć koszul bawełnianych ani dzianin za pomocą programu
EKSTRA. Rzeczy mogą się skurczyć!
• Wełna i podobne materiały mogą być suszone w programie "WEŁ‐
NA". Przed suszeniem należy najlepiej jak to możliwe odwirować
wełniane rzeczy (maks. 1200 obr./min). Należy suszyć wełniane rze‐
czy wyłącznie, gdy są wykonane z podobnego materiału, mają pod‐
obny kolor lub wagę. Ciężkie, wełniane rzeczy należy suszyć od‐
dzielnie.
Szczególne wskazówki dotyczące "ProSteam"
• Następujące materiały nie mogą być poddawane działaniu pary w
programie "ProSteam":
skóra, materiały z dużymi elementami z metalu, drewna lub plastiku,
materiały z rdzewiejącymi elemntami metalowymi, cerata lub nawo‐
skowane ubrania bawełniane.
• Aby wygładzić lub odświeżyć rzeczy za pomocą programu "ProS‐
team", należy posortować pranie ze względu na rozmiar, wagę, ma‐
teriał i kolor.
Należy wygładzać razem materiały, które są podobne pod względem
rozmiaru, wagi, materiału i koloru.
• Nie suszyć nowych tkanin kolorowych z jasnymi rzeczami. Rzeczy
kolorowe mogą wyblaknąć (sprawdzić trwałość koloru tkaniny w nie‐
widocznym miejscu).
16
Sortowanie i przygotowywanie prania
• Nie wolno stosować zestawów do czyszczenia chemicznego w po‐
łączeniu z programami "ProSteam".
Przygotowanie prania
• Aby uniknąć splątania się bielizny należy: zamknąć zamki błyska‐
wiczne, zapiąć poszwy i związać troczki lub tasiemki (np. fartusz‐
ków).
• Opróżnić kieszenie. Wyjąć metalowe przedmioty (spinacze, agrafki,
itd).
• Przewrócić na drugą stronę rzeczy dwuwarstwowe (np. w kurtce z
podpinką bawełnianą, warstwa bawełniana powinna być wywrócona
na zewnątrz). Zapewnia to lepsze schnięcie tkanin.
Szczególne wskazówki dotyczące "ProSteam"
• Przed poddaniem ubrań działaniu pary za pomocą programu "ProS‐
team" należy usunąć plamy piorąc lub stosując miejscowy środek
odplamiający.
Otwieranie drzwi / załadowanie prania
1. Aby otworzyć drzwi:
Docisnąć drzwi (punk naciśnię‐
cia - obrazek)
2. Załadować pranie (nie napeł‐
niać na siłę).
UWAGA!
Nie przytrzaskiwać ubrań pomiędzy
drzwiami i gumową uszczelką.
3. Dokładnie zamknąć drzwi. Musi
być słyszalne zamknięcie się
mechanizmu drzwi.
System "ProSteam"
17
System "ProSteam"
Napełnić zbiornik na wodę do parowania
Należy napełnić zbiornik na wodę do parowania przed pierwszym uży‐
ciem programu "ProSteam". Należy wykorzystać dołączoną wodę des‐
tylowaną, jeśli z poprzednich programów suszenia nie zebrała się je‐
szcze woda skondensowana (patrz rozdział "Konserwacja i czyszcze‐
nie, Opróżnianie zbiornika na wodę skondensowaną"). Jeśli po wybra‐
niu programu "ProSteam" widoczny jest komunikat Zbiornik wody prze‐
znaczonej do pary jest pusty. Napełnij go i naciśnij "START", należy
napełnić zbiornik wody przeznaczonej do pary wodą destylowaną. W
innym przypadku nie będzie można uruchomić żadnego programu
"ProSteam".
Należy częściowo wyciągnąć komorę
zawierającą zbiornik na skropliny 1 i
wyciągnąć rurkę odprowadzającą
zbiornika 2
2
Ważne! Zbiornik należy napełniać wo‐
dą destylowaną lub całkowicie odsolo‐
ną wodą. Nie wolno stosować wody z
kranu lub żadnych dodatków! Można
wykorzystać skropliny ze zbiornika, ale
wyłącznie po ich przefiltrowaniu (zasto‐
sować dołączony pojemnik z zamonto‐
wanym filtrem: patrz ilustracja obok).
1
max.
Napełnić zbiornik wodą destylowaną z
dołączonego pojemnika, aż do oznaczenia "MAX" wewnątrz zbiornika.
Włożyć rurkę odprowadzającą do komory i wsunąć komorę ze zbiorni‐
kiem na skropliny.
Wszystkie tkaniny nie zabronione w rozdziale "Sortowanie i przygoto‐
wywanie prania" mogą byc poddawane działaniu pary za pomocą sys‐
temu ProSteam, jesli są suche. Mokre tkaniny mogą być poddawane
18
System "ProSteam"
dzialaniu pary wyłącznie, jeśli posiadają symbole oznaczające, że nad‐
ają się do programów na sucho.
System obiegu wody
System umożliwia automatyczne wykorzystanie skroplin zebranych w
pojemniku na skropliny podczas cyklu suszenia do cyklu "ProSteam".
Woda znajdująca się w zbiorniku na skropliny nigdy automatycznie nie
napełni zbiornika na wodę do pary.
System obiegu wody działa wyłącznie, jeśli otrzymuje wodę z standar‐
dowych cykli suszenia.
Aby włączyć system, należy przekręcić zawor do pozycji "ON" (WŁĄ‐
CZONY). Gdy zawór jest ustawiony w pozycji "ON", zbiornik na wodę
do pary zostanie napełniony podczas następnego cyklu suszenia. Wo‐
da będzie dostarczana przez obieg wody bezpośrednio do zbiornika na
wodę do pary automatycznie go napełniając.
Aby włączyć obieg wody, należy ustawić zawór w pozycji "ON". W tym
celu:
1. Wysunąć częściowo komorę ze
1
2
zbiornikiem na skropliny. Za ko‐
morą znajdują się dwa elemen‐
ty:
1 wlot wody do pary - służący
do ręcznego napełniania
zbiornika na wodę do pary.
2 zawór/filtr systemu obiegu
wody.
ON
2. przekręcić zawór do pozycji
"ON". Woda będzie dostarcza‐
na za pomocą obiegu wody bez‐
pośrednio do zbiornika na wodę
do pary napełniając go automa‐
tycznie podczas następnego cy‐
klu suszenia.
Zbiornik wody przeznaczonej do
OFF
System "ProSteam"
19
pary jest pusty. Napełnij go i naciśnij "START"
Jeśli zawór jest zamknięty (pozycja "OFF") - system obiegu wody nie
działa.
Przegląd programów "ProSteam"
KOSZULE BA‐
WEŁNIANE
KOSZULE
SYNTETYCZ‐
NE
BAWEŁNIANE
1 kg
1 kg
3 kg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OPÓŹNIONY START
PRĘDKOŚĆ WIROWANIA1)
1)
BRZĘCZYK
DŁUGI CYKL ZAPOBIEGANIA PRZED GNIECENIEM
STOPIEŃ PAROWANIA
Programy
maksymalne obciążenie (waga ubrań suchych)
1)
Dodatkowe funk‐
cje
Zastosowanie/właściwości
su‐
che,
mok‐
re
•
Dla 1-5 koszul bawełnianych.
Minimalnie 80% naturalnych
włokien (bawełna, len itp.).
•
Dla 1-5 koszul syntetycznych. su‐
Maksymalnie 20% natural‐
che,
nych włókien (bawełna, len
mok‐
itp.).
re
•
Do wygładzania ubrań baweł‐ su‐
nianych. Minimalnie 80% na‐
che,
turalnych włokien (bawełna,
mok‐
len itp.).
re
System "ProSteam"
1)
Dodatkowe funk‐
cje
•
•
ODŚWIEŻENIE
WEŁNY
1-2
rze‐
czy
•
-
•
-
•
Do odświeżania i usuwania
zapachów, do dwóch rzeczy.
Wyłącznie do suchych rzeczy.
su‐
che
2,5
kg
•
•
•
-
•
Do codziennego odświeżania
podkoszulek, spodni, spodni‐
czek itp.2)
su‐
che
2,5
kg
•
•
•
-
•
Do odświeżania garniturów,
marynarek i spodni.
ODŚWIEŻANIE
CODZIENNE
ODŚWIEŻANIE
GARNITURU
BRZĘCZYK
OPÓŹNIONY START
•
PRĘDKOŚĆ WIROWANIA1)
•
1)
•
Do wygładzania ubrań delikat‐ su‐
nych. Maksymalnie 20% natu‐ che,
ralnych włókien (bawełna, len mok‐
itp.).
re
DŁUGI CYKL ZAPOBIEGANIA PRZED GNIECENIEM
DELIKATNE
1,5
kg
STOPIEŃ PAROWANIA
Programy
maksymalne obciążenie (waga ubrań suchych)
20
Zastosowanie/właściwości
1) menu FUNKCJE
2) więcej informacji podano w książeczce "Przewodnik po tkaninach".
su‐
che
System "ProSteam"
21
Informacje dotyczące zastosowania są jedynie orientacyjne. Wyniki
wygładzania mogą się różnić, zależnie od wybranego programu, a
zwłaszcza od wypełnienia i właściwości materiału tkaniny. W razie po‐
trzeby wyniki mogą być polepszane przez zastosowanie innego pro‐
gramu i poziomu pary. Na przykład, niektóre tkaniny zawierające więcej
niż 20% włókien syntetycznych, ale z odpowiednim wypełnieniem mogą
zachowywać się w programie "ProSteam" bardziej jak tkaniny baweł‐
niane. Dlatego można uzyskać lepsze wyniki wygładzania wybierając
program "ProSteam" dla rzeczy bawełnianych.
Biorąc pod uwagę szeroki zakres jakości różnych tkanin i właściwości,
które można osiągnąć dzięki różnym procesom chemicznym i mecha‐
nicznym, zaleca się wykonanie kilku pierwszych programów "ProS‐
team" przy niski poziomie pary oraz z małą ilością ubrań, ktore są bar‐
dzo podobne do siebie. Później, można ostrożnie zmieniać ustawienia
programów "ProSteam", aby nauczyc się z doświadczenia, jak osiąg‐
nąć najlepsze wyniki biorąc pod uwagę ilość prania, jakość tkanin i naj‐
bardziej odpowiednie poziomy pary i programy "ProSteam". Należy
również zapoznać się z dołączonym "Przewodnikiem po tkaninach".
STO‐
CZAS TRWANIA CZAS TRWANIA wil‐
Wielkość
PIEŃ
Program
wsadu
PARO‐
suchość1)[w min.]
gotność 1)[w min.]
WANIA
KOSZULE BA‐
WEŁNIANE
KOSZULE
SYNTETYCZ‐
NE
BAWEŁNIANE
MIN
1 - 2 rze‐
czy
MED
3 - 4 rze‐
czy
MAKS
5 rzeczy
MIN
1 - 2 rze‐
czy
MED
3 - 4 rze‐
czy
MAKS
5 rzeczy
MIN
0,5 - 1 kg
MED
1 - 2 kg
MAKS
2 - 3 kg
19 +/-3
40 +/-10
21 +/-3
30 +/-5
20 +/-3
40 +/-10
22
System "ProSteam"
STO‐
CZAS TRWANIA CZAS TRWANIA wil‐
Wielkość
PIEŃ
Program
wsadu
PARO‐
suchość1)[w min.]
gotność 1)[w min.]
WANIA
DELIKATNE
ODŚWIEŻENIE
WEŁNY
ODŚWIEŻANIE
CODZIENNE
ODŚWIEŻANIE
GARNITURU
MIN
0,2 - 0,5
kg
MED
0,5 - 1 kg
MAKS
1 – 1,5 kg
MIN
21 +/-3
30 +/-5
1 rzecz
16
-
MED
1- 2 rze‐
czy
17
MAKS
2 rzeczy
18
-
MIN
1- 2 rze‐
czy
18
-
MED
3 - 4 rze‐
czy
20
-
MAKS
5 rzeczy
22
-
MIN
1 para
spodni
17
MED
1 mary‐
narka
18
-
MAKS
1 garnitur
19
-
-
-
1) dokładne czasy trwania programów pojawiają się na wyświetlaczu po wykonaniu przez
suszarkę wykrycia wilgotności/suchości (około 2 minut)
Wszystkie informacje podane podczas wybierania stopnia parowania i
wielkości wsadu są jedynie orientacyjne. W niektórych przypadkach
zastosowanie większego stopnia parowania lub mniejszego wsadu mo‐
"ODŚWIEŻAJĄCE" są de‐
że przynieść lepsze rezultaty. Programy
likatnymi programami "ProSteam" przeznaczonymi dla tkanin nie nad‐
ających się do prania. Ewentualne zniekształcenia, które mogą po‐
wstać w niektórych przypadkach można naprawić przez prasowanie.
Wybór programu
Za pomocą pokrętła wyboru programów ustawić żądany program. Sza‐
cowany czas trwania programu (w godzinach i minutach) pojawia się
na wyświetlaczu razem z godziną zakończenia cyklu.
System "ProSteam"
23
Wybrać STOPIEŃ PAROWANIA
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy stosować różne stopnie parowa‐
nia dla różnych wielkości wsadu.
Przycisk "STOPIEŃ PAROWANIA" służy do ustawienia żądanej ilości
pary: MIN, MED lub MAKS.
"ODŚWIEŻA‐
Wszystkie programy "ProSteam", oprócz programów
NIE", automatycznie wykrywają wilgoć pozostałą w ubraniach. Jeśli
pranie jest mokre, w razie potrzeby uruchamiany jest cykl suszenia.
Poniższa tabela przedstawia stopnie pary odpowiednie dla wybranej
wielkości wsadu.
Nacisnąć przycisk STOPIEŃ PAROWANIA klkakrotnie, aż żądany
stopień parowania (MIN, MED lub MAKS) pojawi się na wyświetlaczu.
Jeśi po wybraniu programu "ProSteam" nie naciśnięto przycisku
"STOPIEŃ PAROWANIA", automatycznie zostanie wybrany średni sto‐
pień parowania (MED). Jeśli wybrano program "ODŚWIEŻANIE", sto‐
pień pary MIN jest wybierany automatycznie.
W razie wątpliwości, należy zawsze wybierać niższy stopień parowa‐
nia, aż do nabycia doświadczenia z wielkościami wsadów, rodzajami
tkanin i odpowiadającymi im optymalnymi stopniami parowania. Jeśli
zostanie wybrany za wysoki stopień parowania, ubrania mogą ulec
zniekształceniu. Jeśli wybrany zostanie zbyt niski stopień parowania,
ubrania moga pozostać pogniecione.
Wybór funkcji dodatkowych
Dodatkowe funkcje dostępne dla programów "ProSteam" to "DŁUGI
ANTYZAGNIECENIOWY", "BRZĘCZYK", "PRĘDKOŚĆ WIROWA‐
NIA"1) oraz "ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI".
1. Za pomocą pokrętła, należy wybrać program "ProSteam".
"FUNKCJE". na
2. Aby wybrac funkcję, należy nacisnąć przycisk
wyświetlaczu widoczne będą dostępne funkcje.
3. Naciskając przycisk
"FUNKCJE", wybrać właściwą funkcję. Bie‐
żący wybór jest oznaczony za pomocą prostokątnej ramki.
4. Nacisnąć przycisk "OK", aby włączyć funkcję. Odpowiednia ikona
pojawi się z prawej strony ekranu.
1) dostępne z programami bawełniane/delikatne oraz bawełniane/syntetyczne
24
System "ProSteam"
Aby wyłączyć funkcję, należy postępować tak samo. Ikona funkcji po‐
winna zniknąć z wyświetlacza.
DŁUGI CYKL ZAPOBIEGANIA PRZED GNIECENIEM
Zostanie ustawiona 90 minutowa faza zapobiegająca gnieceniu. Na
wyświetlaczu widoczna jest teraz ikona długiego cyklu zapobiegania
przed gnieceniem . Jeśli wybrano tą dodatkową funkcję, faza zapo‐
biegająca gnieceniu ubrań jest pod koniec cyklu "ProSteam" wydłużana
o 60 minut. Pranie można wyjąć w dowolnej chwili podczas trwania fazy
zapobiegającej gnieceniu.
BRZĘCZYK
Niniejsze urządzenie jest dostarczane z wyłączoną funkcją BUZZER
. Przycisk służy do włączania i wyłączania funkcji. Gdy funkcja jest
aktywna, na wyświetlaczu widoczny jest symbol BUZZER .
Brzęczyk odtwarza dźwięk lub melodię w przypadku:
– zakończenia cyklu
– fazy zapobiegającej gnieceniu ubrań, na początku lub na końcu fazy
– przerwania cyklu przez ostrzeżenie
– alarmu
Zabezpieczenie przed dziećmi
Można ustawić blokadę przed dziećmi, aby zapobiec przypadkowemu
zresetowaniu programu lub przypadkowej zmianie trwającego progra‐
mu. Zabezpieczenie przed dziećmi blokuje również wszystkie przyciski
i pokrętło programowania. Zabezpieczenie przed dziećmi może zostać
wyłączone przez naciśnięcie i przytrzymanie przez około 5 sekund
"FUNKCJE" i "OK".
przycisków
– Przed rozpoczęciem programu: urządzenie nie może zostać użyte
– Po rozpoczęciu programu: nie można zmienić trwającego programu
Ikona zabezpieczenia przed dziećmi pojawi się na wyświetlaczu, in‐
formując o włączonym zabezpieczeniu przed dziećmi. Zabezpieczenie
przed dziećmi nie zostaje wyłączana po zakończeniu programu. Aby
ustawić nowy program, należy najpierw wyłączyć zabezpieczenie
przed dziećmi.
System "ProSteam"
25
PRĘDKOŚĆ WIROWANIA
Jeśli pranie w pralce było wstępnie odwirowane przed cyklem "ProS‐
team", suszarkę można ustawić zgodnie z prędkością wirowania pro‐
cedury wstępnego odwirowania. Im wyższa prędkość wirowania, tym
krótszy będzie program cyklu wirowania.
Włączyć funkcję "PRĘDKOŚĆ WIROWANIA", a następnie naciskać
"FUNKCJE", aż do wyświetlenia żądanej prędkości wiro‐
przycisk
wania. Nie jest wyświetlana żadna wartość, jeśli nie wybrano prędkości
wirowania.
W niektórych programach prędkość wirowania nie działa (cykle stero‐
wane czasowo), nie można wybrać tej opcji i widoczne są jedynie trzy
myślniki. Dostępne funkcje: od 800 do 1800 obr./min. w odstępach co
100 obr./min.
Wartość maksymalna zależy od wybranego programu, ale minimalna
zawsze wynosi 800 obr./min.
W niektórych programach prędkość wirowania nie działa (cykle stero‐
wane czasowo), nie można wybrać tej opcji i widoczne są jedynie trzy
myślniki "- - -", co oznacza, że prędkość wirowania nie została usta‐
wiona lub nie jest znana.
Interfejs użytkownika zapamiętuje ostatnią wybraną prędkość wirowa‐
nia i proponuje ją jako domyślną dla wszystkich następnych progra‐
mów. Jeśli zapamiętana prędkość wirowania jest większa niż maksy‐
malna dopuszczona, zostanie automatycznie zmniejszona do maksy‐
malnej prędkości wirowania dostępnej dla wybranego programu.
Ustawianie funkcji
"OPÓŹNIENIE"
Za pomocą przycisku "OPÓŹNIENIE" można opóźnić uruchomienie
programu o okres czasu od 30 minut (30') do 20 godzin (20h).
1. Wybrać program i w razie potrzeby dodatkowe funcje.
2. Naciskać przycisk "OPÓŹNIENIE" żądaną ilość razy.
W trakcie wybierania, GODZINA ZAKOŃCZENIA cyklu zwiększa
się i widoczna jest ikona opóżnienia .
Jeśli opóźnienie wynosi 20 godzin i przycisk zostanie naciśnięty po‐
nownie, opóźnienie zostanie anylowane, a ikona zniknie.
26
System "ProSteam"
3. Aby włączyć odmierzanie czasu opóźnienia, należy nacisnąć przy‐
START PAUSE. Ilość czasu pozostałego do rozpoczęcia
cisk
programu jest ciągle wyświetlana (np. 5:00 godzin, 4:59... 0:30 mi‐
nut itd.)
Widoczny jest komunikat Opóźniony start oraz ikona opóźnienia
.
Uruchamianie programu "ProSteam"
Nacisnąć przycisk
START PAUZA. Program zostanie urucho‐
miony.
Pasek postępu oraz nazwa obecnie przeprowadzanej fazy informują o
postępie cyklu.
W przypadku mokrego prania, po kilku minutach pojawi się właściwy
czas trwania programu "ProSteam" włącznie z poprzedzającym pro‐
gramem suszenia.
Po osiągnięciu właściwego poziomu suchości, program "ProSteam"
zostanie uruchomiony automatycznie. Wyświetlane będą naprzemien‐
nie nazwy faz "PODDAWANIE DZIAŁANIU PARY" oraz "WTRYSKI‐
WANIE PARY".
Podczas trwania faz programu "ProSteam" oraz fazy zapobiegania
przed zagnieceniami nie wolno otwierać drzwi urządzenia.
Ryzyko oparzeń!
Jeśli zbiornik wody przeznaczonej do
pary jest pusty w momencie wybrania
programu "ProSteam", pojawi się na‐
stępujący komunikat (patrz rysunek).
Program nie może zostać uruchomio‐
ny. Należy napełnić zbiornik wody
(patrz rozdział System "ProSteam"punkt Napełnianie zbiornika wody
przeznaczonej do pary)
Zbiornik wody przeznaczonej do pary jest
pusty. Napełnij go i naciœnij START.
Jeśli włożono ubrania, które posiadają twarde elementy, np. metalowe
guziki, urządzenie może wydawać dźwięki podczas trwania programów
"ProSteam" lub suszenia, jest to całkowicie normalne.
System "ProSteam"
27
Zmienianie programu
Aby zmienić program wybrany przez pomyłkę, należy najpierw prze‐
kręcić pokrętło wyboru programów do pozycji OFF , a następnie us‐
tawić nowy program.
Program nie może zostać zmieniony bezpośrednio, jeśli został już uru‐
chomiony. Jeśli mimo wszystko program zostanie zmieniony za pomo‐
cą pokrętła wyboru programów, pojawi się następujący komunikat:
Ustaw pokrętło wyboru programów w ostatnio używane położenie.
Program suszenia nie zostanie zmieniony w ten sposób.
Dodawanie lub wyjmowanie rzeczy przed zakończeniem
programu
1. Aby otworzyć drzwi.
OSTRZEŻENIE!
Pranie i bęben mogą być gorące. Ryzyko oparzeń!
2. Włożyć lub wyjąć rzeczy.
3. Dokładnie zamknąć drzwi. Musi być słyszalne zamknięcie się me‐
chanizmu drzwi.
4. Nacisnąć przycisk
START PAUZA, aby kontynuować cykl su‐
szenia.
Zakończenie programu "ProSteam" / wyjmowanie prania
Po zakończeniu programu "ProSteam", na wyświetlaczu będzie migać
0:00 i naprzemiennie będą wyświetlane komunikaty: Koniec. Wyjmij
pranie oraz Zapobieganie przed zagnieceniami. Jeśli włączono brzę‐
czyk, w równych odstępach czasu emitowany będzie sygnał akustycz‐
ny.
28
System "ProSteam"
Po programie "ProSteam" automatycznie następuje faza zapobiegania
przed zagnieceniami, wraz z krótkimi fazami wtryskiwania pary, która
trwa ok. 30 minut.
Bęben obraca się podczas fazy zapobiegającej gnieceniu. Pozwala to
na zapobieganie zbijania się i gniecenia prania. Pranie można wyjąć w
dowolnej chwili podczas trwania fazy zapobiegającej gnieceniu oprócz,
gdy trwa faza wtryskiwania pary (szukaj komunikatu "WTRYSKIWANIE
PARY" na wyświetlaczu!). Pranie należy wyjąć najszybciej jak to moż‐
liwe.
1. Otworzyć drzwi, aby wyjąć pranie.
2. Przed wyjęciem prania, należy wyjąć puch z filtra mikro. Zaleca się
wykonywanie tej czynności wilgotnymi dłońmi. (Patrz rozdział "Czy‐
szczenie i konserwacja".)
3. Wyjmować pranie pojedynczo.
Aby zachować efekty po poddaniu działaniu programu "ProSteam",
ubrania należy wyjmować pojedynczo podczas fazy zapobiegania
przed zagnieceniami i natychmiast powiesić na wieszaku do wyschnię‐
cia (co najmniej 5-15 minut, zależnie od tkaniny i wybranego stopnia
parowania). Zapiąć guziki i ukształtować ubranie, zwracając szczegól‐
ną uwagę na rękawy i szwy.
4. Przekręcić pokrętło wyboru programów do pozycji OFF .
Po każdym cyklu suszenia
– Wyczyścić filtr mikro oraz filtr drobny
– Opróżnić zbiornika na skropliny, jeśli nie wykorzystywany jest system
obiegu wody (Patrz rozdział "Czyszczenie i konserwacja".)
5. Zamknąć drzwi.
Suszenie
29
Suszenie
Przeglą programów suszenia
BAWEŁNIANE
Ekstra
7 kg
Suche do
7 kg
szafy
SYNTHE‐
TICS
(Tkaniny
syntetycz‐
ne)
Lekko
wilgotne
Ekstra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
-
OPÓŹNIONY START
CZAS
BRZĘCZYK
DŁUGI CYKL ZAPOBIEGANIA PRZED GNIECENIEM
Dla alergików1)
DELICATE (Do tkanin delikatnych)
OBR./MIN
INTENSYWNOŚĆ SUSZENIA
maksymalne obciążenie (waga ubrań suchych)
Programy
Dodatkowe funkcje
Zastosowanie/właści‐
wości
•
Dokładne suszenie
grubych lub wielowar‐
stwowych tkanin, np.
ręczniki frotte, szlafro‐
ki.
•
Dokładne suszenie
tkanin o jednakowej
grubości, np. ręczniki
frotte, dzianina, ście‐
reczki.
Ozna‐
czenie
zakre‐
su
działa‐
nia
7 kg
•
•
•
•
•
•
-
•
Do rzeczy bawełnia‐
nych lub lnianych nor‐
malnej grubości, np.
pościel, obrusy.
3 kg
•
•
•
•
•
•
-
•
Dokładne suszenie
2)
grubych lub wielowar‐
stwowych tkanin, np.
30
Suszenie
OPÓŹNIONY START
CZAS
BRZĘCZYK
DŁUGI CYKL ZAPOBIEGANIA PRZED GNIECENIEM
Dla alergików1)
DELICATE (Do tkanin delikatnych)
OBR./MIN
INTENSYWNOŚĆ SUSZENIA
maksymalne obciążenie (waga ubrań suchych)
Programy
Dodatkowe funkcje
Zastosowanie/właści‐
wości
Ozna‐
czenie
zakre‐
su
działa‐
nia
swetry, pościel, obru‐
sy.
Suche do
3 kg
szafy
3 kg
•
•
•
•
•
7 kg
-
-
•
Sportowe
lekkie
2 kg
•
•
3)
CZAS
S
p
e
c
j
a
l
n
e
CZAS
Lekko
wilgotne
•
•
•
•
•
•
•
•
-
-
•
Dla cienkich tkanin,
które nie będą praso‐ 2)
wane, np. koszule łat‐
we do prania/praso‐
wania, obrusy, ubra‐
nia dziecięce, skar‐
petki, bielizna z fiszbi‐
nami.
•
Do cienkich tkanin,
które będą prasowa‐
ne, np. dzianiny, ko‐
szule bawełniane.
-
•
•
•
•
Do dalszego suszenia
poszczególnych rze‐
czy lub dla ilości
mniejszych poniżej 1
kg.
-
•
•
-
•
Do odzieży sportowej,
cienkich tkanin, po‐
2)
Suszenie
31
OPÓŹNIONY START
CZAS
BRZĘCZYK
DŁUGI CYKL ZAPOBIEGANIA PRZED GNIECENIEM
Dla alergików1)
DELICATE (Do tkanin delikatnych)
OBR./MIN
INTENSYWNOŚĆ SUSZENIA
maksymalne obciążenie (waga ubrań suchych)
Programy
Dodatkowe funkcje
Zastosowanie/właści‐
wości
liestru, które nie będą
prasowane.
Pościel
Dżins
Jedwab
Wełna
3 kg
7 kg
1 kg
1 kg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3)
•
3)
-
•
-
-
•
•
•
-
•
•
•
•
-
-
-
-
•
Pościel (pojedyncze i
podwójne przeście‐
radła, poszewki na
poduszki, narzuta, po‐
szwa na kołdrę).
•
Dla ubrań normal‐
nych, jak dżinsy, blu‐
zy, itp. o różnej gru‐
bości materiału (np.
kołnierz, mankiety i
szwy).
•
Do suszenia jedwabiu
za pomocą ciepłego
powietrza i delikat‐
nych ruchów.
•
Do suszenia tkanin
wełnianych po wypra‐
niu, za pomocą ciep‐
łego powietrza przy
małym załadowaniu
Ozna‐
czenie
zakre‐
su
działa‐
nia
32
Suszenie
OPÓŹNIONY START
CZAS
BRZĘCZYK
DŁUGI CYKL ZAPOBIEGANIA PRZED GNIECENIEM
Dla alergików1)
DELICATE (Do tkanin delikatnych)
OBR./MIN
INTENSYWNOŚĆ SUSZENIA
maksymalne obciążenie (waga ubrań suchych)
Programy
Dodatkowe funkcje
Zastosowanie/właści‐
wości
Ozna‐
czenie
zakre‐
su
działa‐
nia
(Patrz rozdział "Sorto‐
wanie i przygotowanie
prania"). Zalecenia:
Wyjąć tkaniny natych‐
miast po wysuszeniu,
gdyż nie następuje po
tym programie pro‐
gram zapobiegający
gnieceniu.
1) not selectable wit DELICATE
2) Funkcja Tkaniny delikatne
3) ustawione domyślnie
Wybór programu
Za pomocą pokrętła wyboru programów ustawić żądany program. Sza‐
cowany czas trwania programu (w godzinach i minutach) pojawia się
na wyświetlaczu razem z godziną zakończenia cyklu.
Ustawienie poziomu INTENSYWNOŚCI SUSZENIA
Jeśli pranie jest zbyt wilgotne po standardowym programie suszenia
można zwiększyć wynik suszenia za pomocą funkcji INTENSYWNOŚĆ
Suszenie
33
SUSZENIA. Pranie będzie bardziej suche, jeśli ustawienie zostanie
zmienione z MIN na MAKS.
kilkakrotnie, aż
Nacisnąć przycisk INTENSYWNOŚĆ SUSZENIA
żądany poziom intensywności suszenia (MIN, MED lub MAKS) pojawi
się na wyświetlaczu. Gdy nie przewidziano regulacji wilgotności dla da‐
nego programu, wyświetlony zostanie komunikat Nie do wyboru.
Jeśli wełna lub jedwab zostaną wyjęte z suszarki zbyt wilgotne po za‐
, można wysuszyć
kończeniu programów WEŁNA lub JEDWAB
je ponownie uruchamiając odpowiedni program od początku i stosując
INTENSYWNOŚĆ SUSZENIA z ustawieniem poziomu in‐
funkcję
tensywności suszenia MIN, MED lub MAKS. W przypadku cyklu su‐
szenia względnie suchego prania wyświetlany czas zakończenia cyklu
zostanie poprawiony po pewnym czasie.
UWAGA!
"INTENSYWNOŚĆ SUSZE‐
Upewnić się, że wybierając funkcję
NIA", wełniane lub jedawbne rzeczy nie zostaną wysuszone zbyt in‐
tensywnie.
Wybór funkcji dodatkowych
Dodatkowe funkcje dostępne dla programów "ProSteam" to "DŁUGI
ANTYZAGNIECENIOWY", "BRZĘCZYK", "PRĘDKOŚĆ WIROWA‐
NIA"2) oraz "ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI".
1. Za pomocą pokrętła, należy wybrać program "ProSteam".
"FUNKCJE". na
2. Aby wybrac funkcję, należy nacisnąć przycisk
wyświetlaczu widoczne będą dostępne funkcje.
3. Naciskając przycisk
"FUNKCJE", wybrać właściwą funkcję. Bie‐
żący wybór jest oznaczony za pomocą prostokątnej ramki.
4. Nacisnąć przycisk "OK", aby włączyć funkcję. Odpowiednia ikona
pojawi się z prawej strony ekranu.
Aby wyłączyć funkcję, należy postępować tak samo. Ikona funkcji po‐
winna zniknąć z wyświetlacza.
2) dostępne z programami bawełniane/delikatne oraz bawełniane/syntetyczne
34
Suszenie
DELIKATNE
Do szczególnie łagodnego suszenia tkanin z oznaczeniem "delikatne":
oraz tkanin wrażliwych na temperaturę (np. akryl, wiskoza). Program
jest realizowany z niższą temperaturą.
Funkcja "DELIKATNE" jest przeznaczona do wsadów do 3kg.
Gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu widoczna jest ikona "DELI‐
KATNE" .
DLA ALERGIKÓW
Do łagodnego suszenia często noszonych ubrań. Program rozpoczyna
się od mocnego nagrzania, które jest zmniejszane wraz z postępem
programu, aby nie zniszczyć prania.
Gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu widoczny jest symbol "DLA
ALERGIKÓW" .
DŁUGI CYKL ZAPOBIEGANIA PRZED GNIECENIEM
Zostanie ustawiona 90 minutowa faza zapobiegająca gnieceniu. Na
wyświetlaczu widoczna jest teraz ikona długiego cyklu zapobiegania
przed gnieceniem . Jeśli wybrano tą dodatkową funkcję, faza zapo‐
biegająca gnieceniu ubrań jest pod koniec cyklu wydłużana o 60 minut.
Pranie można wyjąć w dowolnej chwili podczas trwania fazy zapobie‐
gającej gnieceniu.
BRZĘCZYK
Niniejsze urządzenie jest dostarczane z wyłączoną funkcją "BRZĘ‐
CZYK". Przycisk służy do włączania i wyłączania funkcji. Gdy funkcja
jest aktywna, na wyświetlaczu widoczny jest symbol "BRZĘCZYK".
Brzęczyk odtwarza dźwięk lub melodię w przypadku:
– zakończenia cyklu
– fazy zapobiegającej gnieceniu ubrań, na początku lub na końcu fazy
– przerwania cyklu przez ostrzeżenie
– alarmu
Suszenie
35
ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI
Można ustawić blokadę przed dziećmi, aby zapobiec przypadkowemu
zresetowaniu programu lub przypadkowej zmianie trwającego progra‐
mu. Zabezpieczenie przed dziećmi blokuje również wszystkie przyciski
i pokrętło programowania. Zabezpieczenie przed dziećmi można wyłą‐
czyć przez naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund przycisków
"FUNKCJE" i "OK".
– Przed rozpoczęciem programu: urządzenie nie może zostać użyte
– Po rozpoczęciu programu: nie można zmienić trwającego programu
Ikona zabezpieczenia przed dziećmi pojawi się na wyświetlaczu, in‐
formując o włączonym zabezpieczeniu przed dziećmi. Zabezpieczenie
przed dziećmi nie zostaje wyłączana po zakończeniu programu. Aby
ustawić nowy program, należy najpierw wyłączyć zabezpieczenie
przed dziećmi.
PRĘDKOŚĆ WIROWANIA
Jeśli pranie w pralce było wstępnie odwirowane przed cyklem suszenia,
suszarkę można ustawić zgodnie z prędkością wirowania procedury
wstępnego odwirowania. Im wyższa prędkość wirowania, tym krótszy
będzie program cyklu wirowania.
Włączyć funkcję "PRĘDKOŚĆ WIROWANIA", a następnie naciskać
"FUNKCJE", aż do wyświetlenia żądanej prędkości wiro‐
przycisk
wania. Nie jest wyświetlana żadna wartość, jeśli nie wybrano prędkości
wirowania.
W niektórych programach prędkość wirowania nie działa (cykle stero‐
wane czasowo), nie można wybrać tej opcji i widoczne są jedynie trzy
myślniki. Dostępne funkcje: od 800 do 1800 obr./min. w odstępach co
100 obr./min.
Wartość maksymalna zależy od wybranego programu, ale minimalna
zawsze wynosi 800 obr./min.
W niektórych programach prędkość wirowania nie działa (cykle stero‐
wane czasowo), nie można wybrać tej opcji i widoczne są jedynie trzy
myślniki "- - -", co oznacza, że prędkość wirowania nie została usta‐
wiona lub nie jest znana.
Interfejs użytkownika zapamiętuje ostatnią wybraną prędkość wirowa‐
nia i proponuje ją jako domyślną dla wszystkich następnych progra‐
36
Suszenie
mów. Jeśli zapamiętana prędkość wirowania jest większa niż maksy‐
malna dopuszczona, zostanie automatycznie zmniejszona do maksy‐
malnej prędkości wirowania dostępnej dla wybranego programu.
Wybór CZASU TRWANIA
Aby wybrać czas trwania programu po ustawieniu programu CZAS .
Można wybrać czas trwania programu od 10 minut do 3 godzin w 10
minutowych odstępach.
1. Przekręcić pokrętło wyboru programów do pozycji "PROGRAM
CZASOWY". Na wyświetlaczu widoczne jest 0:10 minut (odpowiada
to programowi "SCHŁADZANIE").
2. Nacisnąć przycisk CZAS kilkakrotnie, aż na wyświetlaczu pojawi
się żądany czas trwania programu, np. 0:20 dla programu 20 minu‐
towego.
Jeśli czas trwania programu nie jest wybrany, jest automatycznie us‐
tawiany na 10 minut.
Wybór OPÓŹNIONEGO STARTU
Patrz rozdział System "ProSteam", część Ustawianie OPÓŹNIONEGO
STARTU
.
Uruchamianie programu suszenia
Nacisnąć przycisk
START PAUZA. Program zostanie uruchomio‐
ny.
Pasek postępu oraz nazwa obecnie przeprowadzanej fazy informują o
postępie cyklu.
W przypadku mokrego prania, po kilku minutach pojawi się właściwy
czas trwania programu oraz przewidywana godzina zakończenia cyklu.
Jeśli włożono ubrania, które posiadają twarde elementy, np. metalowe
guziki, urządzenie może wydawać dźwięki podczas trwania programu
suszenia, jest to całkowicie normalne.
Suszenie
37
Zmienianie programu
Aby zmienić program wybrany przez pomyłkę, należy najpierw prze‐
kręcić pokrętło wyboru programów do pozycji OFF , a następnie us‐
tawić nowy program.
Program nie może zostać zmieniony bezpośrednio, jeśli został już uru‐
chomiony. Jeśli mimo wszystko program zostanie zmieniony za pomo‐
cą pokrętła wyboru programów, pojawi się następujący komunikat:
Ustaw pokrętło wyboru programów w ostatnio używane położenie.
Program suszenia nie zostanie zmieniony w ten sposób.
Dodawanie lub wyjmowanie rzeczy przed zakończeniem
programu
1. Aby otworzyć drzwi.
OSTRZEŻENIE!
Pranie i bęben mogą być gorące. Ryzyko oparzeń!
2. Włożyć lub wyjąć rzeczy.
3. Dokładnie zamknąć drzwi. Musi być słyszalne zamknięcie się me‐
chanizmu drzwi.
4. Nacisnąć przycisk
START PAUZA, aby kontynuować cykl su‐
szenia.
Zakończenie programu suszenia / wyjmowanie prania
Po zakończeniu cyklu suszenia, na wyświetlaczu będzie migać 0:00 i
naprzemiennie będą wyświetlane komunikaty: Koniec. Wyjmij pranie
oraz Zapobieganie przed zagnieceniami. Jeśli włączono brzęczyk, w
równych odstępach czasu emitowany będzie sygnał akustyczny.
38
Konserwacja i czyszczenie
Po programie suszenia automatycznie następuje faza zapobiegania
przed zagnieceniami, wraz z krótkimi fazami wtryskiwania pary, która
trwa ok. 30 minut.
Bęben obraca się podczas fazy zapobiegającej gnieceniu. Pozwala to
na zapobieganie zbijania się i gniecenia prania. Pranie można wyjąć w
dowolnej chwili podczas trwania fazy zapobiegającej gnieceniu. Pranie
należy wyjąć najszybciej jak to możliwe, aby zapobiec powstawaniu
zagnieceń.
1. Otworzyć drzwi, aby wyjąć pranie.
2. Przed wyjęciem prania, należy wyjąć puch z filtra mikro. Zaleca się
wykonywanie tej czynności wilgotnymi dłońmi. (Patrz rozdział "Czy‐
szczenie i konserwacja".)
3. Wyjąć pranie.
4. Przekręcić pokrętło wyboru programów do pozycji OFF .
Po każdym cyklu suszenia
– Wyczyścić filtr mikro oraz filtr drobny
– Opróżnić zbiornik na skropliny (Patrz rozdział "Czyszczenie i kon‐
serwacja".)
5. Zamknąć drzwi.
Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie filtra puchu
Filtry zbierają cały puch, który zbiera się podczas suszenia. Aby za‐
pewnić doskonałą pracę suszarki, należy po każdym cyklu suszenia
wyczyścić filtry puchu (filtr mikro i drobny filtr).
Komunikat Wyczyść filtry. jest widoczny na wyświetlaczu, aby przy‐
pomnieć o tej czynności.
UWAGA!
Nigdy nie wolno obsługiwać suszarki bez filtrów puchu lub z zabloko‐
wanymi/uszkodzonymi filtrami.
Konserwacja i czyszczenie
1. Aby otworzyć drzwi
2. Za pomocą wilgotnej dłoni wy‐
czyścić filtr mikro, który jest
wbudowany w dolnej części
urządzenia.
3. Po okresie czasu, na filtrach
zbiera się patyna z powodu po‐
zostałości detergentów zawar‐
tych w praniu. Gdy to nastąpi,
należy wyczyścić filtry ciepłą
wodą za pomocą szczotki. Wy‐
jąć filtr z drzwi wyciągając go
na zewnątrz. Można go za‐
montować z zębem skierowa‐
nym w lewą lub prawą stronę).
Po czyszczeniu zamontować filtry na miejscu.
4. Wcisnąć przycisk "unlock"
znajdujący się na dużym filtrze
siatkowym.
Spowoduje to wyskoczenie fil‐
tra.
39
40
Konserwacja i czyszczenie
5. Wyjąć drobne sitko.
6. Usunąć puch z sitka. Zaleca
się wykonywanie tej czynności
wilgotnymi dłońmi.
Wyczyścić obszar filtra
7.
8.
9.
10.
11.
Okolice sitka nie muszą być
czyszczone po każdym cyklu
suszenia, ale powinny być re‐
gularnie sprawdzane i czy‐
szczone w razie potrzeby.
W tym celu należy chwycić górę dużego filtra siatkowego i pociąg‐
nąć do przodu, aż puszczą dwa uchwyty mocujące.
Usunąć puch z całej okolicy fil‐
trów. Najlepiej do tej czynnoś‐
ci nadaje się odkurzacz.
Wcisnąć oba otwory dużego
filtra siatkowego na drzwiach,
aż zatrzasną się we właściwej
pozycji.
Ponownie założyć drobne sit‐
ko.
Wcisnąć duży filtr siatkowy, aż
zablokuje się on w zatrzaskach.
Jeśli drobne sitko nie jest założone,
duży filtr siatkowy nie zatrzaśnie się na
miejscu i nie będzie można zamknąć
drzwi po załadowaniu.
Konserwacja i czyszczenie
41
Czyszczenie uszczelki drzwi
Wytrzeć uszczelkę drzwi wilgotną szmatką tuż po zakończeniu cyklu
suszenia.
Opróżnianie zbiornika kondensacyjnego
Należy opróżnić zbiornik na skropliny po każdym cyklu suszenia.
Opróżnianie zbiornika na skropliny można ograniczyć lub całkowicie
wyeliminować w przypadku:
– otwarcia systemu obiegu wody, jeśli stosowane są programy "ProS‐
team" (Patrz część System obiegu wody)
– instalacji systemu bezpośredniego odprowadzania wody (Patrz
część Akcesoria specjalne)
Jeśli zbiornik kondensacyjny jest pełny, bieżący program przerwie pra‐
cę, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat Zbiornik na skropliny jest
pełny. Należy go opróżnić i nacisnąć przycisk "START". . Aby konty‐
nuować program, należy najpierw opróżnić zbiornik kondensacyjny.
OSTRZEŻENIE!
Skondensowana woda nie nadaje się do picia ani przyrządzania po‐
traw.
1. Wyjąć komorę zawierającą płyn
kondensacyjny 1 i pociągnąć do
góry rurkę odprowadzającą
zbiornika najdalej jak się da 2.
2
1
2. Wylać skondensowaną wodę
do zlewu lub innej części insta‐
lacji wodociągowej.
3. Przesunąć podłączenia wycho‐
dzące i ponownie zmontować
komorę kondensującą.
Jeśli program został przerwany
z powodu pełnego zbiornika
42
Konserwacja i czyszczenie
kondensacyjnego: Nacisnąć przycisk
kontynuować cykl suszenia.
START PAUZA, aby
Zbiornik na wodę ma mniej więcej pojemność. 4 litry. Wystarcza to na
około 7kg prania, które poprzednim razem wirowano przy 1000 obr./
min.
4. Skondensowana woda może
być stosowana jako woda des‐
tylowana, np. do programów
wykorzystujących parę. Jed‐
nakże, najpierw należy przefil‐
trować skondensowaną wodę,
aby usunąć jakiekolwiek pozos‐
tałości i drobne elementy puchu.
Wykorzystywanie dołączonego po‐
jemnika do filtrowania: Przelać wo‐
dę ze zbiornika bezpośrednio przez filtr znajdujący się na górze po‐
jemnika.
Czyszczenie wymiennika ciepła
Jeśli komunikat: Wyczyść wymiennik ciepła. jest widodczny na wy‐
świetlaczu, należy wyczyścić wymiennik ciepła.
UWAGA!
Korzystanie z urządzenia z wymiennikiem ciepła zatkanym puchem
może uszkodzić suszarkę. Zwiększa to również zużycie energii.
1. Otworzyć drzwi.
2. Otworzyć drzwi podstawy. Aby
tego dokonać, należy nacisnąć
przycisk zwalniający na spodzie
otworu drzwi i otworzyć drzwi
podstawy w lewą stronę.
3. Wyczyścić wnętrze drzwi oraz
przednią komorę wymiennika
ciepła. Wytrzeć uszczelkę
drzwiczek wilgotną ściereczką.
Konserwacja i czyszczenie
43
4. Obrócić obydwie podkładki za‐
mka do środka.
5. Za pomocą uchwytu wyciągnąć
wymiennik ciepła z podstawy i
przenosić go w poziomie, aby
zapobiec rozlaniu się pozostałej
wody.
6. Aby opróżnić wymiennik ciepła,
przytrzymać go pionow nad mi‐
ską.
UWAGA!
Nie stosować ostrych przedmiotów do czyszczenia. Może to spowodo‐
wać nieszczelność wymiennika ciepła.
7. Czyszczenie wymiennika ciepła.
Najlepiej użyć do tego szczotki i wypłukać dokładnie pod pryszni‐
cem.
8. Włożyć wymiennik ciepła na miejsce i zablokować (obrócić obydwie
podkładki blokujące na zewnątrz, żeby się zatrzasnęły).
9. Zamknąć drzwi podstawy.
UWAGA!
Nigdy nie uruchamiać suszarki bez wymiennika ciepła.
Czyszczenie zaworu/filtra obiegu wody
Jesli komunikat Wyczyść filtr cyrkulacji wody. jest widoczny na wy‐
świetlaczu, należy wyczyścić filtr obiegu wody. Zawór/filtr znajduje się
za zbiornikiem na skropliny - patrz rozdział "Opis urządzenia".
44
Konserwacja i czyszczenie
1. Wyjąć komorę zawierającą
zbiornik na skropliny.
2. Ustawić zawór/filtr w pozycji
OFF.
3. Odczekać kilka sekund, aby po‐
zwolić na poprawne opróżnienie
zaworu/filtra.
4. Wyjąć zawór/filtr.
5. Wyczyścić zawór/filtr pod ciepłą
wodą.
6. Zamontować zawór/filtr.
7. Przekręcić zawór/filtr do pozycji ON.
Czyszczenie bębna
UWAGA!
Nie stosować żrących środków lub myjek stalowych do czyszczenia
bębna.
Wapno zawarte w wodzie lub środkach czyszczących może spowodo‐
wać powstanie ledwo widocznej powłoki na wewnętrznej stronie bębna.
Stopień, do którego pranie zostało wysuszone nie jest już wtedy wy‐
krywany wiarygodnie. Pranie jest bardziej wilgotne niż zwykle po wyję‐
ciu z suszarki.
Użyć standardowego środka czyszczącego (np. na bazie octu) w celu
wytarcia wnętrza bębna i żeber bębna.
Wyczyścić ekran i obudowę
UWAGA!
Nie wolno stosować środków do czyszczenia mebli lub aktywnych środ‐
ków czyszczących do czyszczenia urządzenia.
Stosować wilgotną szmatkę do przetarcia ekranu roboczego i obudowy.
Co zrobić, gdy ...
45
Co zrobić, gdy ...
Rozwiązywanie problemów we własnym zakresie
Jesli, podczas pracy urządzenia, na wyświetlaczu pojawi się komunikat
ostrzegawczy, należy ściśle postępować według wskazówek zawartych
w komunikacie. Jeśli nie da się usunać problemu
Problem
Suszarka nie działa.
Program "ProSteam" nie
uruchamia się. Komunikat
na wyswietlaczu: Zbiornik
wody przeznaczonej do
pary jest pusty. Należy go
napełnić i nacisnąć przy‐
"START".
cisk
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Podłączyć wtyczkę do sie‐
Wtyczka sieciowa nie jest
ci elektrycznej. Sprawdzić
podłączona do sieci elek‐
bezpiecznik w szafce z
trycznej lub nie działa bez‐
bezpiecznikami (instalacja
piecznik.
domowa).
Drzwiczki urządzenia są
otwarte.
Zamknąć drzwi.
Czy naciśnięto przycisk
START PAUSE?
Ponownie nacisnąć przy‐
START PAUSE.
cisk
Zbiornik wody przeznaczo‐
Napełnić zbiornik.
nej do pary jest pusty.
Zawór obiegu wody jest
zamknięty (poazycja
"OFF")
Przekręcić zawór obiegu
wody do pozycji "ON".
Wybrano niewłaściwy pro‐
gram (np. "SYNTETYCZ‐ Zwrócić uwagę na skład
NE" zamiast "BAWEŁNIA‐ tkaniny.
NE").
Po programie "ProSteam"
ubrania nie są wystarcza‐
jąco wygładzone.
Ustawiono zbyt niski sto‐
pień parowania.
Ustawić wyższy stopień
parowania.
Włożyć mniejszą ilość rze‐
Za dużo ubrań lub ubrania
czy lub wyłącznie bardzo
za bardzo się różnią.
podobne rzeczy.
Wyjmować ubrania szyb‐
Nie wyjęto ubrań, aż do za‐ ko, pojedynczo najwcześ‐
kończenia fazy zapobiega‐ niej jak to możliwe po roz‐
jącej gnieceniu.
poczęciu fazy zapobiega‐
jącej gnieceniu.
46
Co zrobić, gdy ...
Ubrania nie zostały powie‐ Powiesić ubrania na wie‐
szone na wieszakach i/lub szakach, zapiąć guziki i
nie zostały ukształtowane. ukształtować.
Wielowarstwowe ubrania
tracą swój kształt.
Ukształtować wielowar‐
stwowe ubrania przez pra‐
sowanie po wyjęciu ich z
suszarki.
Po programie "ProSteam" Program "ProSteam" skut‐ Zaprasować ubrania po
ubrania nie są pogniecone. kuje wygładzeniem ubrań. programie "ProSteam".
Został wybrany niewłaści‐
wy program suszenia.
Wybrać inny program przy
następnym suszeniu
(patrz rozdział "tabela pro‐
gramów").
Filtry puchu są zatkane.
Oczyścić filtry puchu.
Zatkany filtr puchu.
Wyczyścić filtr puchu.
Wymiennik ciepła zabloko‐ Czyszczenie wymiennika
wany włóknami.
ciepła.
Efekty suszenia są nieza‐
dowalające.
Przeładowanie prania.
Przestrzegać wielkości
maksymalnego wsadu bie‐
lizny.
Kratka wentylacyjna w
podstawie urządzenia jest
zakryta.
Odkryć kratkę wentylacyj‐
ną w podstawie urządze‐
nia.
Osad na wewnętrznej po‐
wierzchni bębna suszarki
lub na żebrach bębna.
Konduktywność wody w
miejscu instalacji różni się
od standardowego usta‐
wienia urządzenia.
Oczyścić wewnętrzną po‐
wierzchnię bębna suszarki
i żebra bębna.
Dostosować za pomocą
funkcji INTENSYWNOŚĆ
SUSZENIA (patrz rozdział
"Suszenie")
Przeprogramować stan‐
dardowe ustawienia do
stopnia suszenia (patrz
rozdział "Opcje programo‐
wania").
Drzwi nie zamykają się.
Drobne sitko nie jest za‐
Włożyć na miejsce filtr
Komunikat na wyswietla‐
drobny i/lub zatrzasnąć filtr
czu: Sprawdź, czy drzwicz‐ montowane i/lub filtr siat‐
ki są zamknięte i wciśnij
kowy nie jest zatrzaśnięty. wstępny.
"START".
Co zrobić, gdy ...
Po naciśnięciu przycisku urządzenie nie reaguje.
Oświetlenie bębna nie
działa.
Przekręcić pokrętło wybo‐
Ochrona suszenia. Po roz‐
ru programów do pozycji
poczęciu programu nie
OFF . Ponownie ustawić
można zmienić opcji.
program.
Przekręcić pokrętło wybo‐
Pokrętło wyboru progra‐
ru programów do pozycji
mów znajduje się w pozycji
lub do pozycji
LIGHT
OFF.
dowolnego programu.
Żarówka jest przepalona.
Wyświetlany czas progra‐
mu zmienia się nierówno
lub pozostaje bez zmian
przez długi czas.
Pojemnik na skropliny jest
pełny.
Opróżnić zbiornik konden‐
sacyjny, a następnie uru‐
chomić program za pomo‐
START
cą przycisku
PAUSE.
Niewystarczająca ilość
prania lub pranie jest zbyt
suche dla wybranego pro‐
gramu.
Wybierz czas programu
lub wyższy poziom susze‐
nia (np. INTENSIVE DRY
zamiast STORAGE DRY).
Zatkany filtr puchu.
Oczyścić filtry puchu.
Zatkany filtr puchu.
Wyczyścić filtr puchu.
Objętość prania jest zbyt
duża.
Zmniejszyć objętość pra‐
nia.
świetlane.
Cykl suszenia kończy się
wkrótce po rozpoczęciu
programu. Wyświetlany
jest komunikat Koniec.
Cykl suszenia trwa nad‐
zwyczaj długo. Wskazów‐
ka: Po 5 godzinach cykl
kończy się automatycznie
(patrz "Zakończenie cyklu
suszenia").
Utrata kolorów
Wymienić żarówkę (patrz
następny rozdział).
Czas programu jest aktu‐
alizowany automatycznie
Proces automatyczny; nie
zależnie od rodzaju i obję‐
jest błędem urządzenia.
tości prania oraz poziomu
wilgotności.
Program nie działa i wy‐
świetlane są komunikaty:
Zbiornik na skropliny jest
pełny. Opróżnij zbiornik i
"START" lub
naciśnij
Opróżnij zbiornik. są wy‐
47
Pranie jest niewystarczają‐ Pranie musi zostać odpo‐
co odwirowane.
wiednio odwirowane.
Wyjątkowo wysoka tempe‐
ratura pomieszczenia.
Tymczasowe wyłączenie
sprężarki, aby uniknąć
przeciążenia.
Proces automatyczny,
urządzenie pracuje pra‐
widłowo. Jeśli możliwe, na‐
leży obniżyć temperaturę
pomieszczenia.
Trwałość kolorów tkanin.
Sprawdzić trwałość kolo‐
rów tkanin. Wkładać jedy‐
48
Ustawienia urządzenia
nie ubrania, które mają
podobny kolor.
Wymiana żarówki oświetlenia bębna
Należy stosować specjalną żarówkę przeznaczoną do suszarek. Spe‐
cjalna żarówkę można nabyć w Dziale Obsługi Klienta, ET nr 112 552
000-5.
Po włączeniu urządzenia, wewnętrzne oświetlenie wyłącza się po 4
minutach przy otwartych drzwiach.
OSTRZEŻENIE!
Nie używać standardowych żarówek! Zbyt mocno się rozgrzewają i
mogą uszkodzić urządzenie!
OSTRZEŻENIE!
Przed wymianą żarówki, należy odłączyć urządzenie od zasilania.
1. Odkręcić pokrywę powyżej żarówki (znajduje się dokładnie za ot‐
worem drzwi, na górze; patrz rozdział "Opis urządzenia".)
2. Wymienić uszkodzoną żarówkę.
3. Przykręcić pokrywę.
Sprawdzić właściwe ułożenie owalnej uszczelki przed ponownym przy‐
kręceniem osłony oświetlenia. Nie wolno uruchamiac urządzenia w
przypadku braku owalnej uszczelki pod osłoną oświetlenia.
OSTRZEŻENIE!
Ze względu na bezpieczeństwo, pokrywa musi być przykręcona bardzo
mocno. W trakcie przeprowadzania tej czynności nie wolno używać su‐
szarki.
Ustawienia urządzenia
Funkcje specjalne, które ustawia się w menu USTAWIENIA pozostają
zachowane na stałę po każdym cyklu suszenia – nawet, jeśli urządzenie
zostało wyłączone lub wyjętko wtyczkę z gniazda zasilającego.
Ustawienia urządzenia
49
Aby zmienić ustawienia:
KOSZULE BAWEŁNIANE
0:18
"FUNKCJE",
1. Naciskać przycisk
OBROTY WIRÓWKI
19:29
aż ramka wyboru znajdzie się na
USTAWIENIA
Powrót
pozycji "USTAWIENIA".
2. Nacisnać "OK", aby potwierdzić.
"FUNK‐
3. Za pomocą przycisku
CJE" wybrać żądane ustawienie.
Po kilku sekundach bezczynności wy‐
świetli się menu główne.
Mozna powrócić do poprzedniego widoku zaznaczając Wstecz i po‐
twierdzając przyciskiem "OK".
JĘZYK
Ustawienie języka jest zawsze domyśl‐
nie na pierwszym miejscu.
1. Nacisnać przycisk "OK" - ramka
wokół skrótu języka zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk
"FUNKCJE",
aż do ustawienia żądanego języka.
3. Nacisnąć "OK", aby poteirdzić.
USTAWIENIA
Powrót
JÊZYK
CZAS
POL
CZAS
1. Nacisnąć przycisk
"FUNKCJE",
USTAWIENIA
aż do wybrania "CZAS".
JÊZYK
CZAS
9:21
2. Nacisnac "OK, aby potwierdzić JASNOŚĆ
zacznie migać pozycja godziny.
3. Nacisnąć przycisk
"FUNKCJE",
aż do ustawienia żądanej godziny.
4. Nacisnąć "OK", aby potwierdzić zacznie migać pozycja minut.
"FUNKCJE", aż do ustawienia żądanych mi‐
5. Nacisnąć przycisk
nut.
6. Nacisnąć "OK", aby poteirdzić.
50
Ustawienia urządzenia
JASNOŚĆ
1. Nacisnąć przycisk
"FUNKCJE",
aż do wybrania "JASNOŚĆ".
2. Nacisnąć "OK", aby potwierdzić ramka wokół paska wskaźnika za‐
cznie migać.
"FUNKCJE",
3. Nacisnąć przycisk
aż do wybrania żądanego poziomu
jasności.
4. Nacisnąć "OK", aby poteirdzić.
USTAWIENIA
CZAS
JASNOŒĆ
KONTRAST
9
USTAWIENIA
JASNOŒĆ
KONTRAST
TWARDOŒĆ WODY
9
KONTRAST
1. Nacisnąć przycisk
"FUNKCJE",
aż do wybrania "KONTRAST".
2. Nacisnąć "OK", aby potwierdzić ramka wokół paska wskaźnika za‐
cznie migać.
"FUNKCJE",
3. Nacisnąć przycisk
aż do wybrania żądanego kontras‐
tu.
4. Nacisnąć "OK", aby poteirdzić.
TWARDOŚĆ WODY
Woda zawiera różną ilość kamienia i
USTAWIENIA
soli mineralnych, w zależności od roz‐
KONTRAST
TWARDOŒĆ WODY
mieszczenia geograficznego, dlatego
MED
OSTRZEŻENIE PEŁNY ZBIORNIK
różnią się też wartości konduktywności
wody.
Wahania przewodnictwa wody w sto‐
sunku do ustawień fabrycznych mogą
nieznacznie wpływać na wilgotność
prania pozostałą po zakończeniu programu. Suszarka umożliwia regu‐
lowanie wrażliwości czujnika suszenia na podstawie wartości przewod‐
nictwa wody.
Ustawienia urządzenia
51
1. Nacisnąć przycisk
"FUNKCJE", aż do wybrania "TWARDOŚĆ
WODY".
2. Nacisnąć "OK", aby potwierdzić - ramka wokół paska wskaźnika
zacznie migać.
3. Nacisnąć przycisk
"FUNKCJE", aż do ustawienia właściwej
twardości wody.
4. Nacisnąć "OK", aby poteirdzić.
Dostępne funkcje:
– MIN- niskie przewodnictwo <300 mikro S/cm
– MED - średnie przewodnictwo 300-600 mikro S/cm
– MAX- wysokie przewodnictwo >600 mikro S/cm
Domyślnym ustawieniem jest MED.
OSTRZEŻENIE O PEŁNYM ZBIORNIKU - WŁ/WYŁ
Wskaźnik zbiornika po zakończeniu
programu może zostać wyłączony, np.
jeśli zainstalowano zewnętrzne odpro‐
wadzenie skroplin.
USTAWIENIA
TWARDOŒĆ WODY
OSTRZEŻENIE PEŁNY ZBIORNIK
Powrót
WŁ.
"FUNKCJE",
1. Nacisnąć przycisk
aż do wybrania OSTRZEŻENIE O
PEŁNYM ZBIORNIKU.
2. Nacisnąć "OK", aby potwierdzić ramka wokół paska wskaźnika zacznie migać.
"FUNKCJE", aż do ustawienia żądanego
3. Nacisnąć przycisk
stanu.
4. Nacisnąć "OK", aby poteirdzić.
Ostrzeżenie jest domyslnie włączone.
52
Dane techniczne
Dane techniczne
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi następujących dyrektyw europej‐
skich:
– 73/23/EEC z dnia 19.02.1973 dyrektywa niskonapięciowa
– 89/336/EEC z dnia 03.05.1989 dyrektywa dotycząca kompatybilnoś‐
ci elektromagnetycznej łącznie z dyrektywą zmieniającą 92/31/EEC
– 93/68/EEC z dnia 22.07.1993 Dyrektywa dotycząca oznaczeń CE
wysokość x szerokość x głębokość
85 x 60 x 58 cm
Głębokość z drzwiami otwartymi
109 cm
wysokość można dostosować
1,5 cm
Ciężar pustego urządzenia
około. 46 kg
objętość
wsadu (zależnie od programu)1)
maksymalne 7 kg
Zużycie energii zgodnie z IEC 1121 s. e.
(7kg bawełny, wstępnie odwirowanej przy
4,4 kWh
1000 obr./min., program BAWEŁNIANE
DO SZAFY)
Szacunkowe roczne zużycie energii
298,7 kWh
Możliwości zastosowania
Gospodarstwo domowe
Dopuszczalna temperatura otoczenia
+ 5°C do + 35°C
1) Różne objętości mogą być wymagane w różnych krajach w związku z różnymi metodami
pomiaru.
Parametry eksploatacyjne
Parametry eksploatacyjne zostały ustalone w warunkach znormalizo‐
wanych. W związku z tym w trakcie normalnego użytkowania mogą
przybierać nieco inne wartości.
Program
Waga prania w kg
Pobór energii w kWh
BAWEŁNIANE SUCHE DO
SZAFY1)
7
4.40
BAWEŁNIANE WILGOTNE1)
7
3.41
Wskazówki dla organizacji przeprowadzających kontrole
SYNTETYKI DO SZAFY2)
3
53
1.36
1) odwirowane przy 1000 obr./min
2) odwirowane przy 1200 obr./min
Wskazówki dla organizacji
przeprowadzających kontrole
Parametry dostępne do kontroli przez Organizacje Kontroli:
• Zużycie energii (skorygowane o końcową wilgotność) podczas cyklu
suszenia ubrań z bawełny do schowania do szafy przy nominalnym
wsadzie.
• Zużycie energii (skorygowane o końcową wilgotność) podczas cyklu
suszenia bawełny do schowania do szafy przy połowie wsadu.
• Końcowa wilgotność (podczas cyklu suszenia ubrań z bawełny do
schowania do szafy, bawełny do prasowania i łatwego prasowania)
• Wydajność kondensacji (skorygowana o końcową wilgotność) pod‐
czas suszenia bawełny przy pełnym i połowie wsadu do poziomu wil‐
gotności do schowania do szafy (z zaworem/filtrem systemu obiegu
wody ustawionym w pozycji OFF (WYŁ.)).
Wszystkie cykle należy sprawdzić zgodnie z normą IEC 61121 (Su‐
szarki bębnowe do użytku domowego – Metody pomiaru cech funkcjo‐
nalnych).
Instalacja
Urządzenie należy transportować w pozycji pionowej.
Ustawienie urządzenia
• Dla wygody użytkowników, zaleca się aby suszarka ustawiona była
w pobliżu pralki.
• Suszarka musi być zainstalowana w miejscu czystym, gdzie nie gro‐
madzi się brud.
54
Instalacja
• Powietrze musi mieć możliwość swobodnego obiegu wokół urządze‐
nia. Nie wolno zastawiać przedniej kraty wentylacyjnej ani krat otwo‐
rów pobierania powietrza znajdujących się z tyłu suszarki.
• Aby zminimalizować poziom wibracji i hałasu pracującej suszarki,
powinno się ją umiejscowić na twardej, poziomej powierzchni.
• Kiedy urządzenie znajdzie się w ustalonym położeniu do pracy, na‐
leży sprawdzić czy jest ustawione dokładnie poziomu za pomocą po‐
ziomnicy. Jeśli nie, należy podnieść lub obniżyć nóżki aż do uzyska‐
nia położenia poziomego.
• Nie wolno odłączać nóżek. Nie należy zmniejszać prześwitu od dołu
poprzez ustawianie na miękkich wykładzinach, podkładach drewnia‐
nych lub podobnych materiałach. Mogłoby to spowodować akumu‐
lację ciepła, które zakłócałaby działanie urządzenia.
Gorące powietrze wydzielane przez suszarkę może osiągać tempera‐
turę do 60°C. Z tego względu urządzenia nie można umieszczać na
podłogach z materiałów nieodpornych na wysokie temperatury.
Podczas pracy suszarki temperatura pomieszczenia, w który się ona
znajduje nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +35°C, gdyż może
to mieć wpływ na wydajność urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
W razie potrzeby przemieszczenia urządzenia, należy transportować
je w pozycji pionowej.
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno instalować urządzenia za zamykanymi lub przesuwanymi
drzwiami lub drzwiami, których zawiasy znajdują się po przeciwnej stro‐
nie niż w przypadku drzwi urządzenia.
Instalacja
55
Wyjmowanie opakowania ochronnego na czas transportu
UWAGA!
Przed użyciem należy usunąć wszyst‐
kie elementy opakowania transporto‐
wego.
1. Aby otworzyć drzwi
2. Oderwać taśmy klejące z wnętrza
urządzenia u góry bębna.
3. Wyjąć wąż foliowy i polistyreno‐
we podkładki z urządzenia.
Podłączenie elektryczne
Informacje dotyczące zasilania, typu prądu i wymaganych bezpieczni‐
ków podano na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa jest
przymocowana obok otworu wsadu (patrz rozdział "Opis produktu").
Gniazdko, do którego będzie podłączona suszarka, musi mieć uzie‐
mienie zgodne z obowiązującymi normami.
OSTRZEŻENIE!
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub
urazy wynikłe z niedostosowania się do powyższych wymogów zabez‐
pieczeń. Wymiany przewodu zasilającego można dokonać jedynie w
Serwisie.
OSTRZEŻENIE!
Po zainstalowaniu urzadzenia przewód zasilajacy musi być łatwo do‐
stepny.
56
Instalacja
Zmiana zamykania drzwi
OSTRZEŻENIE!
Przed zmianą zamykania drzwi należy odłączyć wtyczkę zasilania.
1. Otworzyć drzwi.
2. Odkręcić zawias A znajdujący
się na przedzie urządzenia i
wyjąć drzwi.
3. Zdjąć płytki osłony B. Aby to
wykonać, należy umieścić
cienki śrubokręt w szczelinach
zgodnie z instrukcją na rysun‐
A
B
ku, lekko nacisnąć i podważyć
płytki osłony.
4. Zastosować odpowiednie na‐
C
rzędzie i nacisnąć, aby zdjąć
blokadę C z zatrzaskowego
urządzenia, wyjąć ją i ponow‐
B
A
nie umieścić po drugiej stronie
obracając blokadę o 180°.
5. Odkręcić śruby zawiasu A na
drzwiach, obrócić o 180°, po‐
nownie założyć po drugiej stro‐
nie i przymocować za pomocą
śrub.
6. Ponownie umieścić płytki osłonowe B po drugiej stronie obracając
je wcześniej o 180°.
Instalacja
57
7. Odkręcić śruby płytek osłono‐
D
wych D z przedniej części
urządzenia, obrócić o 180°,
F
przymocować za pomocą śrub
po przeciwnej stronie.
E
8. Odkręcić śruby blokady drzwi
E, lekko popchnąć w dół i wy‐
D
jąć z przedniej części urządze‐
nia.
E
9. Nacisnąć przycisk zatrzasku
F
F, nacisnąć lekko osłonę i wy‐
jąć z przedniej części urządze‐
nia.
10. Zmienić blokadę drzwi E na
przeciwną stronęi przymoco‐
wać śrubami.
11. Po drugiej stronie, umieścić osłonę F i pozwolić na zatrzaśnięcie
przycisku na miejscu.
12. Umieścić drzwi i zawiasy we wgłębieniach na przedniej części
urządzenia i przymocować je śrubami.
Uwaga dotycząca ochrony elektrycznej:Urządzenie może być bez‐
piecznie eksploatowane wyłącznie po zamontowaniu wszystkich plas‐
tikowych części.
Specjalne akcesoria
Zestaw do bezpośredniej instalacji pralki i suszarki:
Dostępny w Biurze Obsługi Klienta lub w sklepach specjalistycznych
Takie zestawy do bezpośredniego montażu można wykorzystać do us‐
tawienia suszarki i automatycznej pralki AEG-Electrolux (o szerokości
60cm, ładowanej od przodu] w jednej kolumnie dla lepszego wykorzys‐
tania miejsca. Pralka automatyczna znajduje się na dole a suszarka na
górze.
Wersja do dostarczenia:
– z wyjmowalną płytą 916093151
Zestaw instalacyjny z zewnętrznym odprowadzeniem kondensatu
58
Środowisko
Dostarczany wraz z urządzeniem
Zestaw instalacyjny 12512251/ do bezpośredniego odprowadzenia
kondensatu do zbiornika , syfonu kanału spustowego itp. Zbiornika
kondensatu nie potrzeba już opróżniać, jednak musi pozostać na miejs‐
cu w urządzeniu. Informacje dotyczące wyłączenia komunikatu "Zbior‐
nik na skropliny jest pełny. Opróżnij zbiornik i naciśnij "START"." pod‐
ano w rozdziale "Ustawienia suszarki".
Maksymalny. wysokość przesunięcia: 1m od podstawy suszarki; mak‐
symalne odległość przesunięcia: 2.5 m
Należy uważnie przyczytać instrukcję dołączoną do zestawu.
Środowisko
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu
nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać
go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się
złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby
uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu
niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt
został zakupiony.
Opakowanie
Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i mogą być pod‐
dawane recyklingowi. Plastikowe materiały opakowaniowe są ozna‐
czone symbolami np. >PE<, >PS<, itp. Materiały te należy umieszczać
we właściwym pojemniku na odpady do recyklingu w lokalnym punkcie
zbiórki odpadów.
OSTRZEŻENIE!
Po zakończeniu eksploatacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę zasila‐
nia z gniazdka. Odciąć przewód zasilania i usuwać wraz z wtyczką.
Uszkodzić haczyk drzwi suszarki. Wówczas dzieci nie będą mogły za‐
mknąć się w suszarce, co mogłoby zagrażać ich życiu.
Środowisko
59
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska
• W suszarce wyprana bielizna staje się puszysta i miękka. W związku
z tym nie potrzeba używać płynów zmiękczających do prania.
• Skondensowana woda może zostać wykorzystana, po jej przefiltro‐
waniu, do programów "ProSteam".
• Suszarka będzie funkcjonować najbardziej oszczędnie jeśli:
– szczeliny wentylacyjne zawsze będą odsłonięte;
– objętość bielizny do suszenia będzie zgodna z podaną w omówie‐
niu programu;
– w pomieszczeniu, w którym pracuje suszarka, jest dobra wentyla‐
cja;
– należy czyścić mikro-filtr i filtr sitkowy po każdym cyklu suszenia
lub programie "ProSteam";
– przed suszeniem bielizna jest dobrze odwirowana. Przykład: Pa‐
rametry eksploatacyjne – zależnie od prędkości wirowania – dla
7kg bielizny wysuszonej przy użyciu programu BAWEŁNA DO
SZAFY.
Wstępne odprowadzenie
Obrotów na minutę
Cykl suszenia
Pozostała wilgotność
Energia w kWh
w litrach
jako %
1000
4.20
60
4,40
1200
3.92
56
4,20
1400
3.64
52
3,90
1800
3.15
45
3,40
Serwis
W przypadku usterki należy najpierw sprawdzić, czy można samodziel‐
nie usunąć problem przy pomocy instrukcji obsługi (Rozdział "Co robić
jeśli…").
Jeśli nie można samodzielnie usunąć problemu, należy skontaktować
się z Działem Obsługi klienta lub z naszym serwisem technicznym.
60
W celu zapewnienia szybkiej pomocy
prosimy o podanie następujących in‐
formacji:
– Opis modelu
– Numer produktu (PNC)
– Numer seryjny (S No) (numery znaj‐
dują się na tabliczce znamionowej)
– Rodzaj usterki
– Dowolne komunikaty wyświetlane przez suszarkę
Aby użytkownik posiadał pod ręką niezbędne numery referencyjne do‐
tyczące urządzenia, zalecamy ich zapisanie tutaj:
Opis modelu: ................................................................................
Nr produktu: ..................................................................................
Numer seryjny: .............................................................................
61
62
63
www.electrolux.com
136900352-00-25072008
www.aeg-electrolux.pl
Download PDF

advertising