Aeg-Electrolux | T57840 | User manual | Aeg-Electrolux T57840 Brugermanual

LAVATHERM 57840
Brugsanvisning
Kondenstørretumbler
2
Kære Kunde
Tak fordi du har valgt et af vore høj- kvalitetsprodukter.
Med dette produkt vil du opleve den perfekte kombination mellem funktionelt
design og den sidste nye teknologi.
Brug produktet og bliv overbevist om at dette produkt er udviklet til at give dig de
bedste resultater samtidig med at det er dig, som styrer processerne.
Derudover har vi sørget for at miljøvenlighed og energibesparelser er en integreret
del af produktet.
Læs denne brugsanvisning grundigt. Det vil hjælpe dig til bruge alle produktets
funktioner perfekt og derved opnå de bedste resultater. Vi anbefaler dig at gemme
denne brugsanvisning et sikkert sted. Den er god at have i tvivlstilfælde, og bør
følge produktet ved evt. overdragelse til en ny ejer.
Vi ønsker dig held og lykke med dit nye produkt.
Der er anvendt følgende symboler i denne brugervejledning:
Vigtige oplysninger om din egen sikkerhed, samt oplysninger om, hvordan du
undgår skader på apparatet.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Indhold
3
136900700-01-07092007
Indhold
Brugsanvisning
5
Vigtige sikkerhedsoplysninger
5
Beskrivelse af maskinen
8
Kontrolpanel
Det viser displayet
9
9
Før ibrugtagning
10
Sortering og forberedelse af tøjet
10
Programoversigt
11
Daglig brug
Tænding for maskinen / tænding af lyset
Åbning af lugen / ilægning af tøjet
Valg af program
Funktionen SKÅNE
Funktionen SENSITIV
Funktionen FORLÆNGET ANTI KRØL FASE
Funktionen AKUSTISK ALARM
Funktionen KLOKKESLÆT
Funktionen FORSINKET START
Funktionen BØRNESIKRING
Start af programmet
Ændring af program
Ilægning af mere tøj eller udtagning af tøj, før programmet er slut
Tørreprogram slut / udtagning af tøj
13
13
13
13
13
14
14
15
15
15
16
16
17
17
17
Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring af fnugfilter
Rengøring af lugens pakning
Tømning af kondensvandbeholder
Rens varmeveksleren
Rengøring af tromlen
Rensning af betjeningspanel og kabinet
19
19
21
21
22
23
24
Hvad gør man, hvis ...
Find selv fejlen
25
25
4
Indhold
Udskiftning af pære til tromlebelysning
27
Maskinindstillinger
28
Tekniske specifikationer
29
Forbrugsværdier
29
Særlige oplysninger til prøveanstalter
30
Installation
Anbringelse af maskinen
Fjernelse af transportemballage og -sikringer
Elektrisk tilslutning
Vending af luge
Specielt tilbehør
30
30
31
31
32
33
Miljø
Emballagemateriale
Gamle apparater
Miljøtips
34
34
34
34
Garanti/Kundeservice
35
Europæisk Garanti
37
Service
38
www.electrolux.com
38
Vigtige sikkerhedsoplysninger
5
Brugsanvisning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før maskinen
installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at maskinen
bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at
sikre, at alle, der bruger maskinen, er fuldstændigt fortrolige med dens drift
og sikkerhedsfunktioner. Gem denne brugsanvisning, og sørg for, at den
følger med maskinen, hvis den bliver flyttet eller solgt, så alle, der bruger
maskinen, er fortrolige med dens betjening og sikkerhed.
Generelt om sikkerhed
• Det er farligt at ændre maskinens specifikationer eller forsøge at ombygge den
på nogen måde.
• Maskinen er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med fysiske
eller sensoriske handicaps, eller med manglende erfaring og viden, med mindre
de er under opsyn af den, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller har fået
vejledning i maskinens brug af den pågældende person.
• Pas på, at husdyr ikke kravler ind i tromlen. Kontrollér derfor tromlen inden brug.
• Genstande som mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer, sten eller andre hårde,
skarpe ting kan medføre stor skade og må ikke kommes i maskinen.
• For at undgå brandfare pga. for megen tørring må følgende genstande ikke tørres
i en tørretumbler: Puder, vattæpper og lignende (disse genstande akkumulerer
varmen).
• Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting
med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke
tørres i tørretumbleren.
• Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug og før rengøring eller
vedligeholdelse.
• Forsøg aldrig selv på at reparere maskinen. Reparationer udført af uerfarne personer kan medføre alvorlig fejlfunktion og ulykker. Kontakt det lokale Servicecenter. Kræv altid, at der anvendes originale reservedele.
• Hvis tøjet er tilsmudset med substanser som for eksempel madolie, acetone,
benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, skal det vaskes i
varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det tørres i tørretumbleren.
6
Vigtige sikkerhedsoplysninger
• Eksplosionsfare:Tørre genstande, der har været i kontakt med antændelige
opløsningsmidler (benzin, metylalkohol, rensemidler og lignende), må ikke tørretumbles. Disse stoffer er flygtige og kan forårsage eksplosioner. Kun genstande,
der er vasket med vand, må tørretumbles.
• Brandfare:tøj, der er plettet eller gennemblødt med vegetabilsk olie eller madolie, udgør en brandfare og må ikke anbringes i tørretumbleren.
• Hvis tøjet er vasket med pletfjerner, skal det skylles en ekstra gang, før det kommes i tørretumbleren.
• Sørg for, at der ikke er glemt gaslightere eller tændstikker i tøj, der kommes i
tumbleren
ADVARSEL
Stands aldrig tørretumbleren, før tørreprogrammet er helt slut, med mindre alt
tøjet tages ud med det samme og spredes ud, så varmen spredes.
Installation
• Denne maskine er tung. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning.
• Når maskinen pakkes ud, skal man kontrollere, om den er ubeskadiget. I
tvivlstilfælde må man ikke tage den i anvendelse men skal kontakte Servicecenteret.
• Alle emballagedele og transportsikringer skal fjernes før brug. Det kan medføre
stor skade på maskinen og andre ejendele, hvis dette ikke overholdes. Se det
pågældende afsnit i brugsanvisningen.
• Varmelegemet er slået fra i sidste del af tørreprogrammet (nedkølingstrin). Det
sikrer, at tøjet efterlades i maskinen med en temperatur, der ikke kan skade tøjet.
• Eventuelt elarbejde skal udføres af en autoriseret installatør eller en anden fagkyndig person.
• Vær omhyggelig med at sørge for, at maskinen ikke er anbragt oven på strømforsyningsledningen.
• Hvis maskinen står på et gulv med gulvtæppe, skal benene justeres, så der er fri
luftcirkulation.
• Når maskinen er installeret, skal man kontrollere, at den ikke står på strømforsyningsledningen eller trykker på den.
• Hvis tørretumbleren står oven på en vaskemaskine, skal sammenbygningssættet
bruges (ekstraudstyr).
Brug
• Denne maskine er kun til husholdningsbrug. Den må ikke anvendes til andre
formål end det, den er beregnet på.
Vigtige sikkerhedsoplysninger
7
• Tør kun tøj, der er beregnet på at blive maskintørret. Følg instruktionerne på
hvert vaskemærke.
• Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
• Fyld ikke for meget i maskinen. Se det pågældende afsnit i brugsanvisningen.
• Tøj, der er drivvådt, må ikke anbringes i tørretumbleren.
• Tøjstykker, der har været i kontakt med flygtige opløsningsmidler, må ikke maskintørres. Hvis der er anvendt flygtige rensevæsker, skal man sørge for, at
væsken er fjernet fra tøjet, før det kommes i maskinen.
• Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud af stikkontakten; Tag altid fat i selve
stikket.
• Brug aldrig tørretumbleren, hvis strømkablet, betjeningspanelet, toppladen eller
soklen er beskadiget, så der er fri adgang til maskinens indre.
• Skyllemidler og lignende produkter skal bruges som angivet på produktets
emballage.
Børnesikring
• Vaskemaskinen er ikke beregnet til at blive betjent af mindre børn eller
funktionshæmmede uden opsyn.
• Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
• Emballagen (f.eks. plastfilm, polystyren) kan være farlig for børn - fare for kvælning! Opbevar materialet utilgængeligt for børn.
• Opbevar alle vaskemidler et sikkert sted og utilgængeligt for børn.
• Sørg for, at børn eller husdyr ikke kravler ind i tromlen.
8
Beskrivelse af maskinen
Beskrivelse af maskinen
2
1
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kontrolpanel
Skuffe med beholder til kondensvand
Pære, indvendig belysning
Finfilter (fnugfilter)
Grovfilter (fnugfilter)
Mikrofilter (fnugfilter)
Typeplade
Luge (vendbar)
Lille luge i sokkel foran varmeveksler
Knap til at åbne luge i sokkel
Ventilationsriste
Skruefødder (til højdejustering)
Kontrolpanel
9
Kontrolpanel
6
1
1
2
3
4
5
6
5
4
2
3
Programknap og SLUK - knap
Funktionsknapper
START PAUSE - knap
FORSINKET START - knap
Display
Kontrollampe
Det viser displayet
1
2
3
4
5
6
sluttid / fejlmeddelelse
advarsler
ikon, lang antikrølfase
aktuelt programtrin
ikon, forsinket start
ikon, børnesikring
1
6
2
5
4
3
10
Før ibrugtagning
Før ibrugtagning
Der kan være belægninger fra fremstillingsprocessen i maskinen. Tør derfor tromlen
af med en tør klud, eller kør et kort tørreprogram (30 MIN) med fugtige klude i
maskinen.
Sortering og forberedelse af tøjet
Sortering af tøjet
• Sortér efter stoftype:
– Bomuld/lærred til programmer i programgruppen BOMULD.
– Blandede fibre og syntetiske stoffer til programmer i programgruppen STRYGELET.
• Sortering efter vaskemærke. Vaskemærkerne betyder:
Kan principielt tørres i
tørretumbler
Tørring ved normal
temperatur
Tørring ved lav temperatur (tryk på knappen SKÅNE!)
Må ikke tørres i tørretumbler
Anbring ikke vådt tøj i tørretumbleren, hvis vaskemærket ikke udtrykkeligt angiver,
at det er egnet til tørring i tørretumbler.
Denne maskine kan anvendes til alt vådt tøj, der er mærket som egnet til tørring i
tørretumbler.
• Tør ikke nyt, kulørt tøj sammen med lyst tøj. Tekstilfarver kan smitte af.
• Tør ikke ulden bluser, sweater og strik på programmet EXTRA -. Tøjet kan krybe!
• Tør ikke uldtøj i tumbleren. Det kan filtre sammen! Efter lufttørring på snor kan
uldtøj efterbehandles på programmet ULD.
Forberedelse af tøjet
• Undgå at tøjet bliver filtret: luk lynlåse, knap dynebetræk, og bind alle bånd (for
eksempel på forklæder).
• Tøm lommerne. Fjern metaldele (sikkerhedsnåle, clips o.lign.).
• Vend vrangen ud på tolaget stof (for eksempel skal bomuldslaget på
bomuldsforede anorakker vende yderst). Tøjet vil herefter tørre bedre.
Programoversigt
11
Programoversigt
KLOKKESLÆT
FORSINKET START
Vaskemærkat
AKUSTISK ALARM
SENSITIVE 1)
FORLÆNGET ANTI KRØL FASE
7 kg
•
•
•
•
-
•
Gennemtørring af tykke eller flerlagede
stoffer, f.eks. frottéstof, badekåber.
SKABSTØRT
7 kg
•
•
•
•
-
•
Gennemtørring af stoffer med ensartet
tykkelse, f.eks. frottéstof, strik, håndklæder.
STRYGETØRT
7 kg
•
•
•
•
-
•
Til bomuld eller lærredsstof af normal
tykkelse, f.eks. sengetøj, duge.
EKSTRA
TØRT
3 kg
•
•
•
•
-
•
Gennemtørring af tykke eller flerlagede
stoffer, f.eks. sweatere, sengelinned,
2)
duge.
SKÅNE1)
EKSTRA
TØRT
Programmer
BOMULD
STRYGELET
TID
Maks. tøjmængde (tør vægt)
Ekstrafunktioner
Anvendelse/funktioner
SKABSTØRT
3 kg
•
•
•
•
-
•
Til tynde stoffer, der ikke skal stryges, for
eksempel strygefri skjorter, duge, tøj til
babyer, sokker, undertøj med stivere el- 2)
ler bøjler.
STRYGETØRT
3 kg
•
•
•
•
-
•
Til tynde stoffer, der skal stryges bagef2)
ter, f.eks. bluser, skjorter.
TID
7 kg
•
-
•
•
•
•
Til eftertørring af enkelte tøjstykker, eller til portioner under 7 kg.
OPFRISKNING MED
VARMLUFT
1 kg
•
-
•
•
-
•
Til opfriskning eller skånsom rengøring
af tøj med rensemidler/renseklude i almindelig handel.
Programoversigt
•
-
•
•
-
•
Sengelinned (enkelt- og dobbeltlagen,
pudebetræk, sengetæppe, dynebetræk).
JEANS
7 kg
•
•
•
•
-
•
Til fritidstøj, f.eks. jeans, sweatshirts og
lignende med forskellig stoftykkelse
(f.eks. i manchetter og sømme).
LETTERE
SPORTSTØJ
2 kg
A
-
•
•
-
•
Til sportstøj, tynde stoffer, polyester, der
ikke skal stryges.
•
Specialprogram med antikrøl-funktion
til strygelette stoffer, f.eks. skjorter og
bluser; Reducerer efterfølgende strygning. Resultaterne afhænger af stoffets
type og overfladebehandling. Læg tøjet
i tørretumbleren straks efter centrifugering; når tøjet er tørt, tages det straks
ud og hænges på bøjle.
•
Specialprogram til kort efterbehandling
af uldtøj med varm luft, efter tøjet er
tørret på snor. Til genopfriskning af uldtøj der har været gemt væk i længere
tid. Uldfibrene retter sig ud, og tøjet bliver blødt og behageligt. Anbefaling:
Fjern straks tøjet efter tørring.
1 kg
(eller
KORT STRY5
A
GELET PLUS
skjor
ter)
ULD
1 kg
•
-
-
•
-
•
•
-
-
1) SKÅNE og SENSITIVE kan ikke vælges sammen
2) vælg SKÅNE
A - Auto - automatisk valgt funktion.
Anvendelse/funktioner
Vaskemærkat
KLOKKESLÆT
FORSINKET START
3 kg
SKÅNE1)
SENGETØJ
Programmer
AKUSTISK ALARM
SENSITIVE 1)
FORLÆNGET ANTI KRØL FASE
Maks. tøjmængde (tør vægt)
Ekstrafunktioner
SPECIALE
12
Daglig brug
13
Daglig brug
Tænding for maskinen / tænding af lyset
Drej programvælgeren hen på et program, eller sæt den på BELYSNING. Der er
tændt for maskinen. Når lugen åbnes, tænder lyset i tromlen.
Åbning af lugen / ilægning af tøjet
1. Åbn lugen:
Tryk hårdt mod lugen (trykpunkt)
2. Læg tøjet i (men pres det ikke ind i
maskinen).
BEMÆRK
Pas på, at tøjet ikke kommer i klemme
mellem lugen og pakningen.
3. Luk lugen, så den låses. Der lyder et
klik fra låsen.
Valg af program
Brug programvælgeren til at indstille det
ønskede program. Displayet viser den
beregnede varighed for programmet i formatet h:mm (timer:minutter).
Under programmet skifter tiden med et minut
ad gangen; hvis resttiden er under en time,
står der ikke nuller foran tallet (f.eks. "59", "5",
"0").
Funktionen SKÅNE
Til særlig skånsom tørring af sarte stoffer med
vaskemærke og til
temperaturfølsomme stoffer (f.eks. akryl og viskose). Programmet gennemføres
med mindre varme.
Funktionen sarte stoffer er kun egnet til portioner på op til 3 kg.
14
Daglig brug
Funktionen aktiveres således:
1. Vælg tørreprogrammet.
2. Tryk på knappen SKÅNE - kontrollampen
oven over tænder.
For at fravælge funktionen skal man atter
trykke på knappen SKÅNE. Kontrollampen
slukker.
Funktionen SENSITIV
Til skånsom tørring af stoffer, der vaskes tit. Programmet starter ved højeste temperatur, hvorefter den gradvis sænkes for at skåne tøjet.
Funktionen aktiveres således:
1. Vælg tørreprogrammet.
2. Tryk på SENSITIV - knappen - lampen
ovenover lyser.
Funktionen slås fra ved igen at trykke på SENSITIV - knappen. Kontrollampen slukker.
SKÅNE og SENSITIV kan ikke vælges sammen.
Funktionen FORLÆNGET ANTI KRØL FASE
Denne funktion forlænger antikrølfasen til i alt 90 minutter. I denne fase drejer
tromlen med mellemrum. Det holder tøjet løst og forebygger krøl.
Funktionen aktiveres således:
1. Vælg tørreprogrammet.
2. Tryk på knappen FORLÆNGET ANTI KRØL
FASE - kontrollampen ovenover tændes,
.
og displayet viser ikonet
Hvis denne ekstrafunktion vælges, forlænges
antikrølfasen ved programmets afslutning
med 60 minutter. Tøjet kan tages ud når som
helst under antikrølfasen.
For at fravælge funktionen skal man atter trykke på knappen FORLÆNGET ANTI
.
KRØL FASE. Lampen ovenover slukkes, og '90' forsvinder ud for ikonet
Daglig brug
15
Funktionen AKUSTISK ALARM
Ved leveringen er AKUSTISK ALARM - funktionen slået fra.
Summeren giver en lyd eller spiller en melodi, når den aktiveres:
– når programmet er slut
– under antikrølfasen, og når fasen starter eller slutter
– ved programafbrydelse på grund af en advarsel
– ved alarm
Funktionen aktiveres således:
1. Vælg tørreprogrammet.
2. Tryk på knappen AKUSTISK ALARM - kontrollampen oven over tænder.
For at fravælge funktionen skal man atter
trykke på knappen AKUSTISK ALARM. Kontrollampen slukker.
Funktionen KLOKKESLÆT
Til at vælge programvarighed, når programmet TID er valgt. Tørretiden kan sættes
til mellem 10 minutter og 3 timer i trin på 10 minutter.
1. Drej programvælgeren hen på programmet TID. På displayet vises et blinkende
10. (Svarende til programmet OPFRISKNING MED VARMLUFT).
2. Tryk en eller flere gange på KLOKKESLÆT - knappen, til displayet viser
den ønskede programlængde, f.eks.
20 for et program på 20 minutter.
Hvis der ikke vælges en programlængde,
sættes den automatisk til 10 minutter.
Funktionen FORSINKET START
Med knappen FORSINKET START kan programmets start udskydes fra 30
minutter (30') og op til 20 timer (20h).
1. Vælg programmet og de ønskede tilvalgsfunktioner.
16
Daglig brug
2. Tryk en eller flere gange på knappen
FORSINKET START, til displayet viser
den ønskede udskydelse, f.eks.12h,
hvis programmet skal starte om 12
timer.
Hvis displayet viser 20h, og der trykkes én gang til på knappen, annulleres
den senere start. Displayet viser 0' og
derefter det valgte programs varighed.
3. Nedtællingen til senere start aktiveres ved at trykke på START PAUSE - knappen.
Resttiden til programmet starter vises løbende (f.eks. 15t, 14t, 13t, ... 30min.
osv.).
er tændt.
Ikonet for Delay start
Funktionen BØRNESIKRING
Børnesikringen kan indstilles, så det ikke er muligt at starte et program eller ændre
et program, der er i gang. Børnesikringen låser alle knapper og programvælgeren.
Børnesikringen slås til/fra ved at trykke samtidig på knapperne FORLÆNGET ANTI
KRØL FASE og AKUSTISK ALARM og holde dem nede i 5 sekunder.
– Inden programmet er startet: Maskinen kan ikke bruges
– Når programmet er startet: Det igangværende program kan ikke ændres
Ikonet
i displayet viser, at børnesikringen er slået til.
Børnesikringen bliver ikke automatisk slået fra, når programmet er slut.
Hvis der skal indstilles et nyt program, skal børnesikringen først slås fra.
Start af programmet
Tryk på START PAUSE-knappen. Programmet
starter.
Programfasen vises i displayet med det
tilhørende ikon:
- visning, tørrefase
–
- visning, kølefase
–
–
- visning, antikrølfase
Daglig brug
17
Under programvalget vises alle relevante fase-ikoner. Når programmet startes, vises
kun ikonet for den fase, der er i gang.
Ændring af program
Hvis et program skal ændres, efter at det er startet, sættes programvælgeren først
på SLUK, hvorefter programmet indstilles forfra.
Programmet kan ikke ændres direkte, når først det er startet. Hvis der alligevel bliver
gjort forsøg på at ændre program med programknappen, blinker displayet for programforløb, og kontrollamperne for service blinker. Hvis der trykkes på en tilvalgsknap (dog undtagen knappen AKUSTISK ALARM), viser displayet Err. Det påvirker
dog ikke tørreprogrammet (beskyttelse af vasketøj).
Ilægning af mere tøj eller udtagning af tøj, før programmet er slut
1. Åbn lugen.
ADVARSEL
Tøjet og tromlen kan være meget varme. Risiko for forbrænding!
2. Læg tøj i, eller tag tøj ud.
3. Luk lugen, så den låses. Der lyder et klik fra låsen.
4. Tryk på START PAUSE-knappen for at fortsætte tørreprogrammet.
Tørreprogram slut / udtagning af tøj
Når tørreprogrammet er slut, viser displayet et blinkende "0", og antikrøl-ikonet
kommer frem. Hvis der er trykket på knappen AKUSTISK ALARM, lyder der et
afbrudt signal i ca. et minut.
Tørreprogrammet efterfølges automatisk af en antikrølfase, der varer ca. 30 minutter. I denne fase drejer tromlen med mellemrum. Det holder tøjet løst og
forebygger krøl. Tøjet kan tages ud når som helst under antikrølfasen. (Tøjet bør
senest tages ud hen mod enden af antikrølfasen for at undgå, at det krøller). Hvis
funktionen FORLÆNGET ANTI KRØL FASE
er valgt, forlænges antikrølfasen med
60 minutter.
1. Åbn lugen.
2. Inden tøjet tages ud, fjernes fnug fra mikrofilteret. Det er nemmest at gøre med
en fugtig hånd. (Se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse).
18
Daglig brug
3. Tag tøjet ud.
4. Drej programvælgeren til SLUK.
Efter hvert tørreprogram:
- Rens mikrofilteret og finfilteret
- Tøm beholderen med kondensvand
(Se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").
5. Luk lugen.
Rengøring og vedligeholdelse
19
Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring af fnugfilter
Filtrene opfanger alle de fnug, der samler sig under tørringen. For at sikre, at tørretumbleren virker perfekt, skal fnugfiltrene (mikrofilteret og finfilteret) rengøres
efter hvert tørreprogram.
minder om, at det skal gøres.
Advarselsikonet
BEMÆRK
Start aldrig tørretumbleren uden korrekt isatte fnugfiltre, eller med defekte eller
tilstoppede fnugfiltre.
1.
2.
Åbn lugen
Rens med en fugtig hånd mikrofilteret, der er indbygget i nederste
del af lugeåbningen.
3.
Efter et stykke tid dannes der en belægning på filtrene, der stammer fra
sæberester i tøjet. Når dette sker,
skal filtrene renses med en børste og
varmt vand. Fjern filteret fra lugen
ved at trække det ud. (Det kan placeres med spidsen mod venstre eller
højre).
Husk at sætte det på plads efter
rengøring.
20
Rengøring og vedligeholdelse
4.
Tryk ned på grovfilterets låseknap.
Grovfilteret springer op.
5.
6.
Tag finfilteret ud.
Fjern fnug fra finfilteret. Det er
nemmest at gøre med en fugtig
hånd.
Rengør hele filterområdet
Filterområdet behøver ikke at rengøres efter hvert tørreprogram,
men det skal jævnligt kontrolleres
for fnug og renses, hvis nødvendigt.
7. Det gøres ved at tage fat øverst i grovfilteret og trække det fremad, til det
slipper de to gribere.
8. Rens hele filterområdet for fnug.
Det er nemmest at gøre med en
støvsuger.
9. Tryk begge lejer på grovfilteret ind
i griberne på lugen, til de går i hak.
10. Sæt finfilteret på plads.
11. Tryk på grovfilteret, til det låser fast.
Rengøring og vedligeholdelse
21
Hvis finfilteret ikke er sat i, kan grovfilteret
ikke låses, og lugen kan ikke lukkes.
Rengøring af lugens pakning
Tør pakningen af med en fugtig klud, så snart tørreprogrammet er slut.
Tømning af kondensvandbeholder
Vandbeholderen skal tømmes efter hvert tørreprogram.
Hvis beholderen til kondensvand er fuld, afbrydes et igangværende program autolyser i displayet. Programmet kan først
matisk, og ikonet kondensvandbeholder
fortsætte, når vandbeholderen er blevet tømt.
ADVARSEL
Kondensvandet er ikke egnet til at drikke eller til madlavning.
1. Tag skuffen med kondensvandbeholderen helt ud 1, og træk vandbeholderens afløbsslange så højt op, som
den kan komme 2.
2
1
22
Rengøring og vedligeholdelse
2. Hæld kondensvandet ud i en skål eller
lignende.
3. Skub afløbsstudsen ind, og sæt kondensvandbeholderen på plads.
Hvis programmet blev afbrudt, fordi
vandbeholderen var fuld: Tryk på
START PAUSE - knappen for at
fortsætte tørreprogrammet.
Vandbeholderen rummer ca. 4 liter. Det er nok til ca. 7 kg vasketøj, der forinden er
centrifugeret ved 1000 o/m.
Kondensvandet kan bruges som destilleret vand, f.eks. i et dampstrygejern. Det skal
dog først filtreres (f.eks. i et kaffefilter) for at fjerne eventuelle sæberester og småfnug.
Rens varmeveksleren
Hvis displayet viser varmeveksleren
, skal varmeveksleren rengøres.
BEMÆRK
Tørretumbleren kan tage skade, hvis den bruges med varmeveksleren tilstoppet af
fnug. Desuden øger det strømforbruget.
1. Åbn lugen.
2. Åbn den lille luge i soklen. Det gøres
ved at trykke på låseknappen nederst
i lugeåbningen og åbne lugen i soklen
mod venstre.
3. Fjern fnug fra lugens inderside og fra
varmevekslerens forreste rum. Tør
pakningen af med en fugtig klud.
Rengøring og vedligeholdelse
23
4. Drej begge låseskiver indad.
5. Træk varmeveksleren ud af soklen i
håndtaget, og bær den vandret for at
forhindre eventuelt resterende vand
i at løbe ud.
6. Tøm varmeveksleren ved at holde den
lodret over en opvaskebalje.
BEMÆRK
Brug ikke skarpe genstande til rengøringen. Varmeveksleren kan revne.
7. Rens varmeveksleren.
Det er lettest at bruge en børste eller at skylle den omhyggeligt med en håndbruser.
8. Sæt varmeveksleren på plads (drej begge låseskiver udad, til de klikker på plads).
9. Luk lugen i soklen.
BEMÆRK
Start aldrig tørretumbleren uden varmeveksleren.
Rengøring af tromlen
BEMÆRK
Brug ikke skuremiddel eller stålsvampe til rengøring af tromlen.
Kalken i vandet eller vaskemidler kan danne en næsten usynlig belægning på
tromlens inderside. Det betyder, at maskinens følere ikke længere kan registrere,
hvor tørt tøjet er. Tøjet er fugtigere end forventet, når det tages ud af tumbleren.
Rengør tromlens inderside og tromlebladene med et almindeligt rengøringsmiddel
til husholdningsbrug (f.eks. eddikebaseret rengøringsmiddel).
24
Rengøring og vedligeholdelse
Rensning af betjeningspanel og kabinet
BEMÆRK
Brug ikke møbelrens eller skrappe rengøringsmidler til at rengøre maskinen.
Betjeningspanel og kabinet aftørres med en fugtig klud.
Hvad gør man, hvis ...
25
Hvad gør man, hvis ...
Find selv fejlen
Hvis maskinen er i gang, og displayet viser fejlkoden E... plus et tal eller bogstav):
Sluk for maskinen, og tænd igen. Nulstil program. Tryk på START PAUSE-knappen.
Hvis fejlen stadig bliver vist: Kontakt Electrolux Service A/S, og oplys fejlkoden.
Problem
Tørretumbleren virker
ikke.
Tørringen er
utilfredsstillende.
Mulig årsag
Afhjælpning
Stikket er ikke sat i stikkontakten,
eller en sikring virker ikke korrekt.
Sæt stikket i stikkontakten. Kontrollér sikringerne i husholdningens
sikringsboks.
Lugen er åben.
Luk lugen.
Er der trykket på START PAUSE?
Tryk igen på START PAUSE.
Der er valgt forkert program.
Vælg et andet program, næste gang
der tørres (se afsnittet
"Programoversigt").
Finfilter og mikrofilter er
tilstoppede.
Rens finfilter og mikrofilter.
Grovfilteret er tilstoppet.
Rens grovfilteret.
Varmeveksleren er tilstoppet med
fnug.
Rens varmeveksleren.
Maskinen er overfyldt.
Overhold de anbefalede mængder
vasketøj.
Ventilationsristene i soklen er tildækket.
Sørg for, at ventilationsristene i
soklen ikke er tildækket.
Aflejringer på indersiden af tromlen Rengør tromlen indvendigt og rens
eller dens ribber.
dens ribber.
Genprogrammér
Vandtilførslen på opstillingsstedet
standardindstillingerne for tørreer forskellig fra maskinens standargrad (se afsnittet 'Maskinindstillindindstillinger.
ger').
Lugen lukker ikke.
Finfilteret er ikke på plads, og/eller
grovfilteret er ikke låst på plads.
Monter det fine filter, og/eller klik
grovfilteret på plads.
Vaskebeskyttelse. Når programmet
Displayet viser Err, når
er startet, kan der ikke ændres ved
der trykkes på en knap.
denne indstilling.
Drej programvælgeren hen på
SLUK. Indstil programmet forfra.
Belysningen i tromlen
virker ikke.
Drej programvælgeren til BELYSNING eller på et program.
Programvælgeren står på SLUK.
26
Hvad gør man, hvis ...
Pæren er sprunget.
Skift pære (se næste afsnit).
Visningen af programProgrammets varighed ændres
Automatisk proces; der er ikke novarighed skifter vilkårautomatisk, afhængig af tøjtype og
get i vejen med maskinen.
ligt eller ændres ikke i
-mængde og fugtighedsniveau.
lang tid.
Programmet virker
ikke, advarselslampen
for tøm vandbeholder
lyser.
Beholderen med kondensvand er
fuld.
Tørreprogrammet en- Ikke nok vasketøj i tumbleren, eller
der kort efter, at det er tøjet er for tørt til det valgte prostartet.
gram.
Tørreprogrammet varer usædvanligt længe.
Bemærk: Efter ca. 5 timer slutter tørreprogrammet automatisk
(se "Tørreprogram
slut").
Tøm beholderen med kondensvand,
og start programmet med START
PAUSE-knappen.
Vælg et tidsstyret program eller
højere tørhedsgrad (f.eks. EXTRA
TØRT i stedet for SKABSTØRT).
Fnugfilteret er tilstoppet.
Rens fnugfilteret.
Fin- og grovfiltre er tilstoppet.
Rens fin- og grovfiltre.
For stor fyldning.
Reducer fyldningen.
Tøjet er ikke centrifugeret nok.
Tøjet skal være centrifugeret tilstrækkeligt.
Usædvanlig høj temperatur i rum- Automatisk proces, der er ikke nomet. For at undgå overbelastning er get i vejen med maskinen. Sænk
kompressoren midlertidigt slået fra. rumtemperaturen, hvis muligt.
Hvad gør man, hvis ...
27
Udskiftning af pære til tromlebelysning
Brug kun en specialpære, der er beregnet til tørretumblere. Specialpæren kan bestilles hos Electrolux Service A/S, ET nr. 112 552 000-5.
Når der tændes for maskinen, slukker tromlebelysningen automatisk efter 4 minutter, hvis lugen står åben.
ADVARSEL
Brug ikke standardpærer! De udvikler for kraftig varme og kan beskadige maskinen!
ADVARSEL
Tag stikket ud af stikkontakten, inden der skiftes pære.
1. Skru lampedækslet af (sidder lige bag lugens åbning, foroven; se afsnittet
"Beskrivelse af maskinen").
2. Udskift den defekte pære.
3. Skru lampedækslet på.
Se efter, at o-ringen sidder rigtigt, inden lampedækslet skrues på igen. Tørretumbleren må ikke bruges uden o-ringen på lampedækslet.
ADVARSEL
Af hensyn til sikkerheden skal skruerne i lampedækslet være strammet godt til.
Ellers må tørretumbleren ikke bruges.
28
Maskinindstillinger
Maskinindstillinger
Indstilling
AKUSTISK ALARM -funktionen
permanent slået fra
Fremgangsmåde
1. Drej programvælgeren hen på et program.
2. Tryk samtidig på knapperne SKÅNE og SENSITIV, og hold
dem i ca. 5 sekunder. Der kan ske følgende:
– lampen over knappen akustisk alarm tændes - AKUSTISK ALARM - funktionen altid slået til.
– lampen slukkes - AKUSTISK ALARM - funktionen altid
slået fra.
3. Som standard er summeren altid slået fra. AKUSTISK
ALARM - knappen kan bruges til at aktivere eller
deaktivere lyden, men maskinen husker ikke dette valg.
Vandets hårdhedsgrad
1. Drej programvælgeren hen på et program.
Vand indeholder forskellige mæng- 2. Tryk samtidigt på knapperne SKÅNE og KLOKKESLÆT, og
hold dem nede i ca. 5 sekunder. Den aktuelle indstilling
der kalk og mineralsalte. Indholdet
vises på displayet:
svinger meget fra sted til sted, men
–
lav ledningsevne <300 micro S/cm
påvirker vandets ledningsevne.
–
middel ledningsevne 300-600 micro S/cm
Hvis vandets ledningsevne afviger
fra den, der er forudsat ved indstil–
høj ledningsevne >600 micro S/cm
ling fra fabrikken, kan det påvirke 3. Tryk på knappen START PAUSE et antal gange, til det
restfugtigheden i tøjet, når proønskede niveau nås.
grammet er slut. Det er muligt at
4. For at gemme indstillingen trykkes der samtidigt på
indstille følerens følsomhed efter
knapperne SKÅNE og KLOKKESLÆT, eller vælgeren sættes
vandets ledningsevne.
på SLUK
Tømning af vandtank - advarselsmeddelelsen er slukket permanent
Når der bruges et eksternt afløb til
kondensvandet.
1. Drej programvælgeren hen på et program.
2. Tryk samtidig på knapperne SENSITIV og KLOKKESLÆT, og
hold dem i ca. 5 sekunder.
Den aktuelle indstilling vises på displayet:
– advarselsikon
slået fra
– advarselsikon
slået til
og
- advarselsmeddelelse
og
- advarselsmeddelelse
Som standard er advarselsmeddelelse slået til og vises altid,
når programmet er slut eller under programmet, hvis vandbeholderen er fuld.
Tekniske specifikationer
29
Tekniske specifikationer
Dette apparat er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:
– Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF af 19.02.1973
– EMC-direktivet 89/336/EØF af 03.05.1989 med efterfølgende ændringer i direktiv 92/31/EØF
– Direktivet om CE-mærkning 93/68/EØF af 22.07.1993
Højde x bredde x dybde
85 x 60 x 58 cm
Dybde når lugen er åben
109
Højden kan justeres med
1,5 cm
Vægt i tom tilstand
ca. 40 kg
Kapacitet (afhænger af program)1)
Maks. 7 kg
Energiforbrug iht. IEC 61121 s. e. (7 kg bomuld,
centrifugeret ved 1000 o/min, på programmet
BOMULD SKABSTØRT)
3,92 kWh
Brug
Husholdningsbrug
Tilladt rumtemperatur
+ 5°C til + 35°C
1) Den angivne kapacitet kan variere fra land til land på grund af forskellige målemetoder.
Forbrugsværdier
Forbrugsværdierne er registreret under standardbetingelser. De kan variere, når
maskinen benyttes i et hjem.
Program
Kapacitet i kg
Energiforbrug (kWh)
BOMULD SKABSTØRT1)
7
3,92
BOMULD STRYGETØRT1)
7
3,34
STRYGELET SKABSTØRT2)
3
1,33
1) centrifugeret ved 1000 o/min
2) centrifugeret ved 1200 o/min
30
Særlige oplysninger til prøveanstalter
Særlige oplysninger til prøveanstalter
Parametre, der kan testes af prøveanstalter:
• Energiforbrug (korrigeret for restfugtighed) under program til skabstørt bomuldstøj, ved nominel fyldning.
• Energiforbrug (korrigeret for restfugtighed) under program til skabstørt bomuldstøj, ved halv fyldning.
• Restfugtighed (under programmerne Skabstørt bomuld, Strygetørt bomuld og
Skabstørt strygelet)
• Kondenseringseffektivitet (korrigeret for restfugtighed) ved program: Skabstørt
bomuld ved hhv. nominel og halv fyldning
Alle programmerne skal testes iht. IEC 61121 (Tørretumblere til husholdningsbrug
– Metoder til måling af ydeevne).
Installation
Anbringelse af maskinen
• For bekvemmelighedens skyld anbefales det at anbringe tørretumbleren i nærheden af vaskemaskinen.
• Tørretumbleren skal opstilles et rent sted, hvor der ikke hober sig snavs op.
• Luften skal kunne cirkulere frit hele vejen omkring maskinen. Den forreste ventilationsrist og luftindtaget bag på maskinen må ikke blokeres.
• For at holde støj og vibrationer på et minimum, når tørretumbleren er i brug,
skal den placeres på en fast, plan overflade.
• Når først tørretumbleren står i den endelige position, kontrolleres det, at den er
i vater. Hvis ikke: Skru benene op og ned, til maskinen er i vater.
• Maskinens ben må aldrig fjernes. Afstanden mellem maskinens bund og gulvet
må ikke formindskes af f.eks. et langluvet tæppe, træ- eller pladestykker eller
lignende. Det kan medføre, at der ophobes varme, der kan påvirke maskinens
funktion.
Den varme luft, som tørretumbleren producerer, kan nå op på temperaturer omkring 60°C. Maskinen må derfor ikke installeres på et gulv, der ikke kan tåle høje
temperaturer.
Når tørretumbleren bruges, må temperaturen i rummet ikke være under +5°C eller
over +35°C, da dette kan påvirke tumblerens funktion.
Installation
31
ADVARSEL
Hvis apparatet skal flyttes, skal det transporteres i lodret stilling.
ADVARSEL
Maskinen må ikke installeres bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med
hængsel i den modsatte side af maskinen.
Fjernelse af transportemballage og -sikringer
BEMÆRK
Inden ibrugtagning skal al
transportemballage og -sikringer fjernes.
1. Åbn lugen
2. Træk klæbestrimlerne af, der sidder
øverst på tromlen indvendigt i maskinen.
3. Fjern slangefolie og flamingofyld fra
maskinen.
Elektrisk tilslutning
Kontrollér angivelserne vedr. netspænding, strømtype og sikringer på typepladen.
Typepladen sidder tæt ved lugeåbningen (se afsnittet "Beskrivelse af maskinen).
Forbind kun apparatet til en stikkontakt med en passende jordforbindelse i henhold
til aktuelle regler for ledningsføring.
ADVARSEL
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting,
der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler. Hvis det bliver
nødvendigt at udskifte maskinens netkabel, skal det udføres af vores Servicecenter.
32
Installation
ADVARSEL
Der skal være adgang til strømforsyningsledningen, også efter at apparatet
er installeret.
Vending af luge
ADVARSEL
Lågen må kun vendes af en fagmand. De kan evt. få nærmere oplysninger hos vores
service eller hos hvidevareforhandleren.
ADVARSEL
Tag stikket ud af kontakten, inden lugen vendes; Ved fast tilslutning: Skru sikringen
helt ud, eller slå den fra.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Åbn lugen.
Skru hængslet A af på maskinens front,
og tag lugen af.
Fjern dækpladerne B og C. Det gøres ved
at sætte en tynd skruetrækker ind i
spalterne som vist på figuren, trykke
dem let nedad og vrikke dækpladerne
ud.
A
Brug et passende værktøj til at trykke på
og løsne låseblokken D fra snaplåsen.
Tag den ud, drej den 180°, og sæt den i
B
på den anden side.
Skru hængsel A af lugen, drej det 180°,
sæt det i på modsatte side, og skru det A
fast.
Drej dækpladerne B og C 180°, og sæt dem i på den modsatte side.
C
D
C
Installation
33
Skru dækpladerne E af på maskiE
nens front, drej dem 180°, og skru
dem fast på modsatte side.
G
8. Skru låsen F af, tryk den let nedad,
F
og træk den ud af maskinens front.
9. Kobl ledningsstikket fra dørlåsen F.
10. Tryk låseknappen G ind og ned, tryk
E
dækslet let nedad, og tag det af
maskinens front.
F
G
11. Kobl ledningsstikket fra dæksel G.
12. Flyt dørlåsen F over på modsatte
side, sæt ledningsstikket i, og skru
låsebeslaget fast.
13. Sæt ledningsstikket i på modsatte
side, sæt dækslet i, og sørg for, at
låseknappen går i hak.
14. Sæt luge og hængsler i udsparingerne på maskinens front, og skru dem fast.
Bemærkning vedr. kontaktbeskyttelse:Det er først sikkert at bruge maskinen
igen, når alle plastdele er sat på plads.
7.
Specielt tilbehør
Sammenbygningssæt til vaskemaskine og tørretumbler (vaskesøjle):
Bestilles hos Electrolux Service A/S eller hos forhandleren
Disse sammenbygningssæt kan bruges til at opstille tørretumbleren og en automatisk AEG-Electrolux vaskemaskine (60 cm bred, med frontbetjening) som en
pladsbesparende vaskesøjle. Den automatiske vaskemaskine står nederst, og tørretumbleren øverst.
Findes i følgende version:
– med udtræksplade 916.018 903
Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med sættet.
Installationssæt til udvendigt afløb for kondensvand
Følger med maskinen
34
Miljø
Installationssæt 125 122 510 til direkte afløb for kondensvand til vask, vandlås,
gulvafløb og lignende. Derefter skal vandbeholderen ikke længere tømmes, men
den skal alligevel blive på sin plads i maskinen. Se afsnittet "Programtilvalg", hvorslås fra.
dan meddelelsen vandbeholder
Maks. transporthøjde: 1 m fra tumblerens sokkel; Maks. transportlængde: 3 m
Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med sættet.
Miljø
Emballagemateriale
Emballagematerialet er miljøvenligt og kan genanvendes. Plastdelene er forsynet
med mærkning, f.eks. >PE<, >PS< osv. Aflever emballagens dele i den rigtige container på kommunens genbrugsstation.
Gamle apparater
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for
behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver
bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om
genanvendelse af dette produkt.
ADVARSEL
Tag stikket ud af kontakten, når maskinen skal kasseres. Klip netledningen af, og
kasser den sammen med stikket. Ødelæg låsetungen i maskinens luge. Så risikerer
børn ikke at smække sig inde i maskinen og komme i livsfare under leg.
Miljøtips
• Tøjet bliver luftigt og blødt i tørretumbleren. Derfor er der ikke behov for skyllemidler ved vask.
Garanti/Kundeservice
35
• Sådan bruges tumbleren så økonomisk som muligt:
– Sørg for, at der altid er fri lufttilførsel til ventilationsspalterne i maskinens
sokkel;
– Ilæg de tøjmængder, der er angivet under programoversigten;
– Sørg for god ventilation i det lokale, hvor maskinen står;
– Rengør mikrofilteret og finfilteret efter hvert tørreprogram;
– Centrifugér tøjet godt inden tørring. Eksempel: Forbrugsværdier – afhængig
af centrifugeringshastighed – for 7 kg vasketøj, tørret med programmet
BOMULD SKABSTØRT.
Centrifugering
Tørreprogram
Restfugtighed
Omdrejninger pr.
minut
i%
Energiforbrug i
kWh
i liter
Pris i euro1)
1000
4,20
60
3,92
0,58
1200
3,92
56
3,75
0,56
1400
3,64
52
3,60
0,54
1800
3,15
45
3,20
0,48
1) Eltarif: 0,15 euro/kWh
Garanti/Kundeservice
Reklamationsret / Fejl og mangler / Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved
dette produkt iht. reglerne omkring reklamationsret.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux
Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service og reservedele".
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og
materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her
i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til
værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.
Reklamationsretten omfatter ikke:
36
Garanti/Kundeservice
Afhjælpning af fejl, mangler eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives
uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes
elektriske installationer eller defekte sikringer.
Reklamationsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service eller tilkald, hvor der
ikke er fejl eller mangler ved det leverede produkt.
Hvis et servicebesøg ikke er dækket af reklamationsretten, vil der blive udstedt
faktura for et servicebesøg - også under reklamationsperioden - iht. lovgivningen.
Prisen for et servicebesøg kan variere i produktets levetid. Den aktuelle pris kan til
enhver tid oplyses hos Electrolux Service A/S.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar
efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler,
hvor produktet er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for skader
på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af
følgende forhold:
• At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
• At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er
blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport
f.eks ved flytning eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund
fornuft.
Service og reservedele
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Europæisk Garanti
37
Telefon 70 11 74 00 eller Fax 87 40 36 01
Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11 og
forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55
Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på
http://www.electrolux.dk
Europæisk Garanti
Electrolux yder garanti på dette apparat i de lande, der står på listen bagest i denne
vejledning, og i den periode, der er fremgår af apparatets garantibevis eller ifølge
lovens krav. Hvis De flytter fra et af landene på listen til et andet land på listen,
følger garantien med, dog med følgende forbehold:• Startdatoen for garantien er den dato, hvor apparatet oprindelig blev købt. Der
skal fremvises gyldig kvittering for købet, udstedt af den forhandler, som apparatet er købt hos.
• Mht. arbejdsløn og reservedele dækker garantien på apparatet det tidsrum og i
det omfang, som gælder for den pågældende model eller produktgruppe i det
nye opholdsland.
• Garantien er personlig og dækker kun apparatets oprindelige køber. Den kan ikke
overdrages til en anden bruger.
• Apparatet skal installeres og anvendes i overensstemmelse med den vejledning,
som Electrolux har udgivet, og det må kun bruges i husholdningen, dvs. ikke til
erhvervsmæssige formål.
• Ved installationen skal alle gældende love og bestemmelser i det nye opholdsland
overholdes.
Bestemmelserne i denne Europæiske Garanti påvirker ikke de rettigheder, De evt.
har ifølge loven.
38
Europæisk Garanti
Service
I tilfælde af teknisk fejl: Undersøg først, om løsningen står i brugsanvisningen
(Kapitlet "Hvad gør man, hvis ...").
Hvis det er umuligt at afhjælpe problemet selv: Kontakt Electrolux Service A/S eller
en af vore servicepartnere.
For at kunne give hurtig hjælp skal vi bruge
følgende oplysninger:
– Modelbeskrivelse
– Produktnummer (PNC)
– Serienummer (S No.) (tallene står på typepladen)
– Fejlens art
– Eventuelle fejlmeddelelser, der bliver vist på maskinen
Det er en god idé at skrive oplysningerne her, så de er lige ved hånden, hvis der
bliver brug for dem:
Modelbeskrivelse: ................................................................................
PNC: .....................................................................................................
S No.: ...................................................................................................
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
Europæisk Garanti
39
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton,
Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627
Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+3702780607
Žirmūnų 67, LT-09001
Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7,
Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
40
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce
spotrebiče SK, Seberíniho
1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
41
42
43
136900700-01-07092007
Subject to change without notice
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.dk
Download PDF

advertising