Aeg-Electrolux T55840 User manual

Aeg-Electrolux T55840 User manual
LAVATHERM 55840
Gebruiksaanwijzing
Condensdroger
2
Geachte mevrouw, heer
Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. U heeft een
goede keuze gemaakt. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en
hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. En
onze zorg voor het milieu, komt o.a. tot uitdrukking in het energiebesparend
functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal
en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te
lezen. Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen.
Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets
kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar
van het apparaat.
Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat.
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het
voorkomen van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Inhoud
3
136901191-00-06022008
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
5
Belangrijke veiligheidsinformatie
5
Productbeschrijving
9
Bedieningspaneel
10
Voor het eerste gebruik
10
Het wasgoed sorteren en voorbereiden
11
Programmaoverzicht
12
Dagelijks gebruik
Machine inschakelen
Vuldeur openen / wasgoed in de trommel doen
Het programma selecteren
Functie BEHOEDZAAM
Functie ZOEMER
Functie STARTUITSTEL
Het programma starten
Het programma veranderen
Extra artikelen in de trommel doen of eruit halen, voordat het programma is
afgelopen
Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel halen
14
14
14
14
14
15
15
16
16
Onderhoud en reiniging
Het pluizenfilter schoonmaken
De deurpakking schoonmaken
Het condenswaterreservoir leegmaken
De warmtewisselaar reinigen
De trommel reinigen
Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken
18
18
20
20
21
22
23
Wat moet u doen als…
Zelf problemen oplossen
24
24
Machine-instellingen
26
Technische gegevens
28
17
17
4
Inhoud
Verbruikswaarden
28
Informatie voor testinstanties
29
Installatie
Plaatsing van het apparaat
Verwijdering van de transportbeveiliging
Elektrische aansluiting
De draairichting van de deur veranderen
Speciale accessoires
29
29
30
31
31
33
Milieu
Verpakkingsmaterialen
Oud apparaat
Milieutips
33
33
34
34
Garantie/serviceafdeling
35
Europese Garantie
39
Service
41
www.electrolux.com
41
Wijzigingen voorbehouden
Belangrijke veiligheidsinformatie
5
Gebruiksaanwijzing
Belangrijke veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het belangrijk dat u, alvorens het apparaat te installeren en in
gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te
voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het
apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei
wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen
kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke gesteldheid of een gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie
hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om
dit te voorkomen de trommel vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of
andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en dienen niet in het apparaat terecht te komen.
• Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet
gebruikt te worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens,
gewatteerde dekens en dergelijke (deze voorwerpen zorgen voor ophoping van
hitte).
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding,
artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van
schuimrubber dienen niet in de wasdroger te worden gedroogd.
• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten
te worden van stroomvoorziening.
6
Belangrijke veiligheidsinformatie
• Onder geen voorwaarde moet u proberen de afwasmachine zelf te repareren.
Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige
schade aan de machine veroorzaken. Neem contact op met met een
Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum,
vlekkenverwijderaars , terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet
water met een extra hoeveelheid wasmiddel.
• Explosiegevaar: Droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn
geweest met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor
chemische reiniging en dergelijke). Daar deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen
ze een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die met
water gewassen zijn.
• Brandgevaar: Artikelen met vlekken of stoffen die doordrenkt zijn met
plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en dienen niet in de
wasdroger geplaatst te worden.
• Als u uw was met vlekkenverwijderaar heeft gewassen, moet u een extra spoelcyclus uitvoeren voordat u uw was in de wasdroger laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven
van kleding die in de wasdroger geladen wordt
WAARSCHUWING!
Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle
artikelen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de
hitte wordt verdreven. Brandgevaar!
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruik
het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met ELECTROLUX SERVICE.
• Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden
verwijderd. Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en
andere eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in
de gebruiksaanwijzing.
• Het laatste deel van een droogcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus)
om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij gegarandeerd is dat de artikelen niet worden beschadigd.
Belangrijke veiligheidsinformatie
7
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische
werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of competent persoon.
• Er moet voor gezorgd worden dat het apparaat niet op het aansluitsnoer komt
te staan.
• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de
stelvoetjes te worden aangepast om de lucht toch goed te kunnen laten circuleren.
• Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op het aansluitsnoer drukt
of staat.
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk
de stapelkit te gebruiken (optionele accessoire).
Gebruik
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het
apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
• Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen. Volg de
instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
• Laad het apparaat niet te vol. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipnat is mag niet in de droger worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten
dienen niet in de wasdroger gedroogd te worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen worden gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het
kledingstuk is verwijderd voordat u het in de machine doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf.
• Gebruik de wasdroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het
bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van de wasmachine
toegankelijk is.
• Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd in de wasverzachterinstructies.
Veiligheid van kinderen
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk
gehandicapten zonder toezicht.
• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
8
Belangrijke veiligheidsinformatie
• De verpakkingsmaterialen (bijv. plastic folie, polystyreen) kunnen een gevaar
opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het
bereik van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.
Productbeschrijving
9
Productbeschrijving
2
1
3
4
5
7
6
9
8
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bedieningspaneel
Lade met condenswaterreservoir
Fijne zeef (pluisfilter)
Filter met grote mazen (pluisfilter)
Microfilter (pluisfilter)
Typeplaatje
Vuldeur (omkeerbaar)
Deur in sokkel bovenstrooms van de warmtewisselaar
Toets om de deur in de sokkel te openen
Ventilatieopeningen
Schroefpootjes (in hoogte verstelbaar)
10
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
1
1
2
3
4
5
5
4
2
3
Programmaknop en UIT schakelaar
Functietoetsen
START/PAUZE toets
STARTUITSTEL toets
Functie- en waarschuwingslampjes
Voor het eerste gebruik
Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabricage, te verwijderen, de
trommel van de droger afvegen met een vochtige doek of een korte cyclus (30 MIN)
met vochtige lappen in de trommel laten draaien.
Het wasgoed sorteren en voorbereiden
11
Het wasgoed sorteren en voorbereiden
Het wasgoed sorteren
• Sorteren op stofsoort:
– Katoen/linnen voor programma's in de programmagroep KATOEN.
– Gemengde en synthetische stoffen voor programma's in de programmagroep
SYNTHETICA.
• Sorteren op wasvoorschrift. Betekenis van de wasvoorschriften:
Drogen in de droogtrommel in principe
mogelijk
Drogen bij normale
temperatuur
Drogen bij lage temperatuur (druk op de
toets BEHOEDZAAM!)
Drogen in de droogtrommel niet mogelijk
Plaats geen nat wasgoed in het apparaat dat niet is voorzien van een wasvoorschrift
dat geschikt is voor drogen in de droogtrommel.
Dit apparaat kan worden gebruikt voor nat wasgoed dat geschikt is voor drogen in
de droogtrommel.
• Droog geen nieuw, gekleurd textiel samen met lichtgekleurde artikelen. De kleuren van het textiel kunnen uitlopen.
• Droog geen tricot en gebreide artikelen op het programma EXTRA-. De artikelen
kunnen krimpen!
• Droog geen wol in de droogtrommel. Dit kan verstrikt raken!
Het wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken
dicht en sluit losse riemen of strikken (bijv. van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden
enz.).
• Keer artikelen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen
afgewerkte anoraks, de katoenlaag dient aan de buitenkant te zitten) Deze
weefsels drogen dan beter.
12
Programmaoverzicht
SPECIAAL
TIJD
EXTRA
DROOG
7 kg
•
•
•
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, zoals
badstof artikelen en badjassen.
KASTDROOG
7 kg
•
•
•
Droogt grondig textiel van gelijke dikte, zoals badstof,
gebreide artikelen en handdoeken.
STRIJKDROOG
7 kg
•
•
•
Voor katoenen of linnen wasgoed van normale dikte,
bijv. beddengoed, tafellinnen.
EXTRA
DROOG
3 kg
•
•
•
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv.
truien, beddengoed, tafellinnen.
Toepassing/eigenschappen
Wasvoorschrift
STARTUITSTEL
max. belading
(droog gewogen)
BEHOEDZAAM
Extra
functies
ZOEMER
SYNTHETICA
KATOEN
Programma's
Programmaoverzicht
1)
KASTDROOG
3 kg
•
•
Voor dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv.
shirts die gemakkelijk in onderhoud zijn, tafelkleden,
•
1)
babykleertjes, sokken, lingerie met baleinen of met
beugels.
STRIJKDROOG
3 kg
•
•
•
Voor dunne stoffen die ook gestreken moeten worden, zoals gebreide artikelen en overhemden.
30 MIN.
1 kg
•
•
•
Voor het extra drogen van losse artikelen of kleine
hoeveelheden wasgoed van minder dan 1 kg.
LUCHTEN
1 kg
•
•
Voor het opfrissen of behoedzaam reinigen van textiel
• met in de handel verkrijgbare producten voor chemische reiniging.
DEKENS
3 kg
•
•
•
Beddengoed (een- en tweepersoonslakens, kussenslopen, spreien, dekbedovertrekken).
1)
JEANS
7 kg
1) selecteer BEHOEDZAAM
•
•
Toepassing/eigenschappen
Voor vrijetijdskleding, zoals jeans, sweatshirts e.d., van
• verschillende materiaaldikte (bijv. bij de kraag, de
manchetten en de naden).
13
Wasvoorschrift
STARTUITSTEL
ZOEMER
max. belading
Extra
functies
(droog gewogen)
BEHOEDZAAM
Programma's
Programmaoverzicht
14
Dagelijks gebruik
Dagelijks gebruik
Machine inschakelen
Draai de programmakeuzeknop op een programma. De machine is ingeschakeld.
Het lampje van de toets START/PAUZE knippert.
Vuldeur openen / wasgoed in de trommel doen
1. Vuldeur openen:
Duw met kracht tegen de vuldeur
(drukpunt)
2. Vul de trommel met wasgoed (druk
het niet aan).
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de deur en
de rubber pakking terecht komen.
3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet
een duidelijke klik horen.
Het programma selecteren
Gebruik de programmakeuzeknop om het gewenste programma te selecteren.
Functie BEHOEDZAAM
Voor zeer behoedzaam drogen van gevoelige stoffen met het wasvoorschrift
en voor temperatuurgevoelig textiel (zoals acryl en viscose). Het programma wordt
uitgevoerd bij lage temperatuur.
Dagelijks gebruik
15
De functie fijne was is alleen geschikt voor gebruik bij ladingen tot 3kg.
BEHOEDZAAM activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets BEHOEDZAAM - het
lampje erboven gaat branden.
Druk nogmaals op de toets BEHOEDZAAM als
u deze functie wilt uitschakelen. Het
bovenstaande lampje gaat uit.
Functie ZOEMER
Het apparaat wordt geleverd met uitgeschakelde ZOEMER functie.
Als de zoemer is geactiveerd, laat deze een signaal of een melodietje horen bij:
– het einde van de cyclus
– antikreukfase en bij het begin of einde van de fase
– onderbreking van de cyclus door een waarschuwing
– alarm
ZOEMER activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets ZOEMER - het lampje
erboven gaat branden.
Druk nogmaals op de toets ZOEMER als u deze
functie wilt uitschakelen. Het bovenstaande
lampje gaat uit.
Functie STARTUITSTEL
Met de toets STARTUITSTEL kunt u de start van een programma 3, 6 of 9
uur uitstellen.
1. Selecteer het programma en de eventuele extra functies.
16
Dagelijks gebruik
2. Druk net zo vaak op de toets STARTUITSTEL totdat de gewenste uitsteltijd is geselecteerd. Het bijbehorende
lampje gaat branden.
– weergave 9uom het programma
over 9 uur te laten starten.
– weergave 6uom het programma over 6 uur te laten starten.
– weergave 3uom het programma over 3 uur te laten starten.
Druk nogmaals op de toets STARTUITSTEL om de uitsteltijd te annuleren. Het lampje
gaat uit.
3. Druk op de toets START/PAUZE om de timer te activeren.
Als een uitsteltijd van 9 uur is geselecteerd, brandt het lampje 9u. Na 3 uur gaat
het lampje 9u uit en gaat het lampje 6u branden. Na nogmaals 3 uur gaat het
lampje 3u branden. Na in totaal 9 uur wordt het programma gestart.
Het programma starten
Druk op de toets START/PAUZE. Het
bovenstaande lampje stopt met knipperen en
gaat continu branden. Het programma wordt
gestart. Het brandende statuslampje geeft
aan dat de cyclus wordt uitgevoerd.
Het programma veranderen
Als u een verkeerd programma hebt gestart, kunt u dit wijzigen. Zet eerst de programmakeuzeknop op UIT. Het programma wordt geannuleerd.
Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden. Als
toch wordt geprobeerd het programma op de programmakeuzeknop te wijzigen
of als er op een functietoets (met uitzondering van de toets ZOEMER) wordt gedrukt, gaat er boven de toets START/PAUZE tijdelijk een geel lampje knipperen. Het
droogprogramma wordt hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbescherming).
Dagelijks gebruik
17
Extra artikelen in de trommel doen of eruit halen, voordat het
programma is afgelopen
1. Open de vuldeur.
WAARSCHUWING!
Het wasgoed en de trommel kunnen heet worden. Gevaar voor brandwonden!
2. Doe de artikelen in de trommel, of haal ze eruit.
3. Doe de deur stevig dicht. U moet een duidelijke klik horen.
4. Druk op de toets START/PAUZE om verder te gaan met de droogcyclus
Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel halen
Zodra de droogcyclus voltooid is, gaat het statuslampje EINDE branden. Als de
ZOEMER toets is ingedrukt, klinkt er gedurende ongeveer een minuut een geluidssignaal met onderbrekingen.
De droogcycli worden automatisch gevolgd door een antikreukfase die ongeveer
30 minuten duurt. De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen.
Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Het wasgoed kan tijdens de
antikreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden. (Het wasgoed moet
uiterlijk tegen het einde van deze antikreukfase uit de droogtrommel worden gehaald, om te voorkomen dat het gaat kreuken.)
1. Open de deur.
2. Verwijder voordat u het wasgoed uit de trommel haalt het pluis van het microfilter. U kunt dat het beste met een vochtige hand doen. (Zie hoofdstuk
"Onderhoud en reiniging".)
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Draai de programmakeuzeknop op UIT.
Na elke droogcyclus:
- Het microfilter en het fijne filter schoonmaken
- De condenswaterreservoir leegmaken
(Zie hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".)
5. Sluit de vuldeur.
18
Onderhoud en reiniging
Onderhoud en reiniging
Het pluizenfilter schoonmaken
De filters verzamelen al het pluis dat tijdens het drogen vrijkomt. Om ervoor te
zorgen dat de droger perfect blijft werken, moeten de pluizenfilters (microfilter en
fijne zeef) na elke droogcyclus schoongemaakt worden.
Het waarschuwingslampje gaat branden om u hieraan te herinneren.
LET OP!
Gebruik de droger nooit zonder pluizenfilters of met beschadigde of verstopte
pluizenfilters.
1.
2.
Vuldeur openen
Maak het microfilter schoon met
een vochtige hand, het filter is in
het onderste deel van de vuldeur
ingebouwd.
3.
Na verloop van tijd ontstaat er aanslag van restanten wasmiddel op
het wasgoed op de filters. Wanneer
dit gebeurt dienen de filters gereinigd te worden met warm water en
een borstel. Verwijder het filter uit
de deur door het naar buiten te
trekken. Het filter kan worden geplaatst met het vleugeltje naar links
of naar rechts.
Vergeet niet het filter na reiniging terug te zetten.
Onderhoud en reiniging
4.
Druk de ontgrendelknop op het filter met grote mazen in.
Het filter met grote mazen springt
naar buiten.
5.
6.
Verwijder de fijne zeef.
Verwijder het pluis van de fijne zeef.
U kunt dat het beste met een
vochtige hand doen.
19
Maak het gebied rond het filter
schoon
Het gebied rond de zeef hoeft niet
na elke droogcyclus schoongemaakt te worden, maar dient wel
regelmatig gecontroleerd te worden en, indien noodzakelijk, moet het pluis verwijderd worden.
7. Om dat te kunnen doen de bovenkant van het filter met grote mazen vastpakken en naar voren trekken totdat het loskomt van de twee beugels.
8. Verwijder het pluis van het gehele
filtergebied. U kunt dat het beste
met een stofzuiger doen.
9. Druk beide uitsteeksels van het filter met grote mazen in de beugels
van de vuldeur tot ze op hun plaats
vastklikken.
10. Zet de fijne zeef weer op zijn plaats.
11. Duw tegen het filter met grote mazen tot het in de vergrendeling zit.
20
Onderhoud en reiniging
Als de fijne zeef niet geplaatst is, zal het filter
met grote mazen niet op zijn plaats vergrendeld worden en kan de vuldeur niet gesloten
worden.
De deurpakking schoonmaken
Veeg de deurpakking meteen na afloop van de droogcyclus met een vochtige doek
af.
Het condenswaterreservoir leegmaken
Maak het condenswaterreservoir na elke droogcyclus leeg.
Als het condenswaterreservoir vol is, wordt een actief programma automatisch
afgebroken en gaat het waarschuwingslampje branden. Om verder te kunnen gaan
met het programma, moet het reservoir eerst leeggemaakt worden.
WAARSCHUWING!
Het condenswater is niet geschikt als drinkwater of om voedsel mee klaar te maken.
1. Trek de lade met het condenswaterreservoir helemaal naar buiten 1 en
trek de condenswaterafvoerslang zo
ver mogelijk naar boven 2.
2
1
Onderhoud en reiniging
21
2. Giet het condenswater in een teil of
ander soort opvangbak.
3. Schuif de geleiders naar binnen en
zet het reservoir weer op zijn plaats.
Als het programma onderbroken is
omdat het condenswaterreservoir
vol was: Druk op de toets START/
PAUZE om verder te gaan met de
droogcyclus
Het condenswaterreservoir heeft een inhoud van ongeveer 4 liter. Dit is voldoende
voor ongeveer 7 kg wasgoed, dat daarvoor gecentrifugeerd is op 1000 toeren per
minuut.
Het condenswater kan gebruikt worden als gedistilleerd water, bijv. voor een
stoomstrijkijzer. Filter het water wel eerst (bijv. via een koffiefilter) om eventuele
restanten en kleine pluisjes te verwijderen.
De warmtewisselaar reinigen
Als het waarschuwingslampje brandt, moet de warmtewisselaar worden gereinigd.
LET OP!
Laat u de droger werken terwijl de warmtewisselaar verstopt is door pluis, dan kan
dat schade toebrengen aan de droger. Bovendien gaat dan ook het energieverbruik
omhoog.
1. Open de deur.
2. Open het deurtje in de sokkel. Druk
hiervoor op de ontgrendelknop aan
de onderkant van de deuropening en
open het deurtje in de sokkel naar
links.
3. Verwijder het pluis aan de binnenkant van het deurtje en bij de voorkamer van de warmtewisselaar.
Neem de deurpakking af met een
vochtige doek.
22
Onderhoud en reiniging
4. Draai beide vergrendelingen naar
binnen.
5. Trek de warmtewisselaar aan de
handgreep naar buiten en houd deze
horizontaal om te voorkomen dat er
water wordt gemorst.
6. Houd de warmtewisselaar verticaal
boven een teiltje om deze te legen.
LET OP!
Gebruik geen scherpe voorwerpen om te
warmtewisselaar reinigen. Hierdoor kan de warmtewisselaar gaan lekken.
7. Reinig de warmtewisselaar.
Hiervoor kunt u het beste een borstel gebruiken, of u spoelt de warmtewisselaar
grondig af.
8. Plaats de warmtewisselaar terug en zet hem vast (draai beide vergrendelingen
naar buiten totdat deze vastklikken).
9. Doe het deurtje in de sokkel dicht.
LET OP!
Laat de droger nooit werken zonder de warmtewisselaar.
De trommel reinigen
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.
Onderhoud en reiniging
23
Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag
op de binnenkant van de trommel achterlaten. De waarneming van de droogtegraad van het wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is vochtiger
dan verwacht wanneer het uit de droger wordt gehaald.
Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel (bijv. op azijn gebaseerde
reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te
vegen.
Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken
LET OP!
Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om de machine
schoon te maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen.
24
Wat moet u doen als…
Wat moet u doen als…
Zelf problemen oplossen
Als de droger tijdens het uitvoeren van een programma een foutmelding weergeeft
(een of meerdere lampjes branden op het bedieningspaneel), kijk dan eerst of u het
probleem zelf kunt oplossen aan de hand van onderstaande tabel. Als u het probleem niet kunt oplossen: Schakel de machine uit en weer aan. Reset het
programma. Druk op de toets START/PAUZE. Als de foutmelding nog steeds wordt
weergegeven, neem dan contact op met onze klantenservice en vertel welke lampjes knipperen.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Stekker is niet in het stopcontact of Steek de stekker in het stopcontact.
de zekering werkt niet op de juiste Controleer de zekering in de zekemanier.
ringkast (huishoudelijke installatie).
Droger doet het niet.
Droogresultaten niet
naar tevredenheid.
De vuldeur staat open.
Sluit de vuldeur.
Heeft u de toets START/PAUZE ingedrukt?
Druk nogmaals op de toets START/
PAUZE.
Verkeerd programma geselecteerd.
Selecteer een ander programma
wanneer u de volgende keer droogt
(zie het hoofdstuk "Programmatabel").
Pluisfilters verstopt.
Reinig het pluisfilter.
Pluizenfilter verstopt.
Reinig het pluizenfilter.
Warmtewisselaar verstopt met
pluis.
Reinig de warmtewisselaar.
Te grote hoeveelheid wasgoed.
Houd u aan de geadviseerde beladingsvolumes.
Zorg dat de ventilatiesleuven in het
Ventilatiesleuven in het gebied van
gebied van de sokkel niet zijn afgede sokkel afgedekt.
dekt.
Reinig het oppervlak aan de binRestanten op binnenkant oppervlak
nenkant van de trommel en de
trommel of trommelribbels.
trommelribbels.
Geleiding van water op installatieplaats verschilt van standaardinstellingen van machine.
Herprogrammeer de standaardinstelling voor de droogtegraad (zie
het hoofdstuk "Machine-instellingen").
Wat moet u doen als…
Vuldeur sluit niet.
25
Fijne zeef of filter met grote mazen Plaats de fijne zeef en/of klik het
niet op hun plaats vergrendeld.
filter met grote mazen vast.
Als op een toets wordt
Draai de programmakeuzeknop op
gedrukt, gaat boven de Wasbeveiliging. Nadat het
toets START/PAUZE tij- programma is gestart, kan deze op- UIT. Stel het programma opnieuw
in.
delijk een geel lampje tie niet meer worden ingesteld.
branden.
Programma werkt niet,
waarschuwingslampje
Condenswaterreservoir is vol.
waterreservoir leegmaken brandt.
Maak het condenswaterreservoir
leeg en start dan het programma
met de toets START/PAUZE.
Droogcyclus eindigt
Niet voldoende wasgoed geladen of
kort nadat het
de geladen was is te droog voor het
programma wordt gegeselecteerde programma.
start.
Selecteer een tijdgestuurd
programma of een hogere droogtegraad (bijv. EXTRA DROOG in
plaats van KASTDROOG).
De droogcyclus duurt
ongewoon lang. Opmerking: Na ongeveer
5 uur stopt de droogcyclus automatisch
(zie "Droogcyclus voltooid")
Pluisfilter verstopt.
Reinig het pluisfilter.
Pluizenfilter verstopt.
Reinig het pluizenfilter.
Toets BEHOEDZAAM ingedrukt en/
of laadvolume te groot
Verminder laadvolume.
Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd.
Het wasgoed moet grondig gecentrifugeerd zijn.
Kamertemperatuur uitzonderlijk
hoog. De compressor is tijdelijk uitgeschakeld om overbelasting te
voorkomen.
Automatisch proces, er is geen storing aan het apparaat. Verlaag indien mogelijk de kamertemperatuur.
26
Machine-instellingen
Machine-instellingen
Instelling
Uitvoering
ZOEMER permanent aan/uit
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen BEHOEDZAAM en ZOEMER
en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. Mogelijke uitkomsten:
– lampje boven ZOEMER gaat branden - zoemer permanent
aan.
– lampje gaat uit - zoemer permanent uit.
3. Standaard staat de zoemer altijd uit. U kunt de toets ZOEMER
gebruiken om het geluid in- of uit te schakelen, maar deze
selectie wordt door de machine niet in het geheugen opgeslagen.
Waterhardheid
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
Water bevat een variabele hoe- 2. Druk tegelijkertijd op de toetsen BEHOEDZAAM en START/
PAUZE en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. De
veelheid kalksteen en minerale
huidige instelling wordt weergegeven met een brandend
zouten waarvan de hoeveelhestatuslampje:
den variëren afhankelijk van
– lampje RESERVOIR- lage geleiding >600 micro S/cm
geografische locaties. Hierdoor
kunnen de geleidingswaarden
– lampje FILTERS- gemiddelde geleiding 300-600 micro S/
van het water variëren.
cm
– lampje CONDENSOR- lage geleiding <300 micro S/cm
Relevante variaties in de geleiding van het water ten opzichte 3. Druk net zo lang op de toets START/PAUZE totdat het gevan de door de fabrikant
wenste niveau is ingesteld.
vastgestelde geleiding kunnen 4. Druk tegelijkertijd op de toetsen BEHOEDZAAM en START/
enigszins van invloed zijn op de
PAUZE of draai de programmakeuzeknop op UIT om deze inrestvochtigheid van het wasstelling in het geheugen op te slaan.
goed aan het einde van de cyclus. Uw droger biedt de mogelijkheid om de gevoeligheid van
de droogsensor af te stemmen
op de geleidingswaarden van
het water.
Machine-instellingen
27
Waarschuwingsbericht wa- 1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
terreservoir reinigen perma- 2. Druk tegelijkertijd op de toetsen ZOEMER en STARTUITSTEL
nent uit
en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt.
Bij gebruik van een externe afvoer voor het condenswater.
De huidige instelling wordt weergegeven met een brandend
lampje RESERVOIR:
– lampje RESERVOIR knippert - waarschuwing is permanent
uitgeschakeld
– lampje RESERVOIR knippert en gaat continu branden waarschuwingslampje is geactiveerd
Standaard is het waarschuwingslampje geactiveerd en brandt het
altijd aan het einde van de droogcyclus of tijdens de cyclus als
het waterreservoir vol is.
28
Technische gegevens
Technische gegevens
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 Richtlijn EMC inclusief wijzigingen 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.1993 CE-markeringsrichtlijn
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 58 cm
Diepte met vuldeur open
109 cm
De hoogte kan worden afgesteld met
1,5 cm
Leeg gewicht
ca. 40 kg
Laadvolume (afhankelijk van het programma) 1)
max. 7kg
Energieverbruik in overeenstemming met IEG
61121 s. e. (6 kg katoen, voorgecentrifugeerd op 3,92 kWh
1000 tpm, programma KATOEN KASTDROOG)
Gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes.
Verbruikswaarden
De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen
afwijken bij gebruik van de machine in een huishoudelijke omgeving.
Programma
Laadvolume in kg
Energieverbruik in kWh
KATOEN KASTDROOG 1)
7
3.92
KATOEN STRIJKDROOG 1)
7
3.34
SYNTHETICA KASTDROOG 2)
3
1.33
1) voorgecentrifugeerd op 1000 tpm
2) voorgecentrifugeerd op 1200 tpm
Informatie voor testinstanties
29
Informatie voor testinstanties
Parameters die gecontroleerd kunnen worden door testinstanties:
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de
cyclus katoen kastdroog met nominale lading.
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de
cyclus katoen kastdroog met halve lading.
• Uiteindelijke vochtigheidsgraad (tijdens katoen kastdroog, katoen strijkdroog en
synthetica kastdroog)
• Condensatie-efficiëntie (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de cyclus katoen kastdroog met nominale en halve lading
Alle cycli moeten gecontroleerd worden in overeenstemming met IEC 61121
(Trommeldrogers voor huishoudelijk gebruik – Methode voor het meten van de
gebruikseigenschappen).
Installatie
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen.
• De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden.
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat. Belemmer het voorste
luchtrooster en het achterste luchtrooster niet.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in
gebruik is, moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.
• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval
is.
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het
apparaat en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Hierdoor kan er hitte worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de
bediening van dit apparaat.
30
Installatie
De hete lucht die door de wasdroger wordt uitgestoten kan temperaturen bereiken
tot 60°C. Het apparaat mag daarom niet geïnstalleerd worden op vloeren die niet
bestendig zijn tegen hoge temperaturen.
Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan
+5°C en niet hoger dan +35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat in de weg
kan staan.
WAARSCHUWING!
Als het apparaat verplaatst moet worden moet dit verticaal gebeuren.
WAARSCHUWING!
Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van het
apparaat.
Verwijdering van de transportbeveiliging
LET OP!
Voordat u de droger in gebruik neemt moeten
alle transportbeveiligingen verwijderd worden.
1. Open de vuldeur.
2. Trek de repen plakband los van de binnenkant van de machine, boven op de
trommel.
3. Verwijder de plasticfolie en de polystyreenvulling van de machine.
Installatie
31
Elektrische aansluiting
Gegevens over het voltage, het stroomtype en de zekeringen vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk
"Productbeschrijving").
WAARSCHUWING!
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die
voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan dient dit te gebeuren
door onze klantenservice.
Het aansluitsnoer moet toegankelijk zijn na het installeren van de machine.
Sluit de machine aan op een geaarde contactdoos, in overeenstemming met de
huidige bedradingsvoorschriften.
De draairichting van de deur veranderen
WAARSCHUWING!
Haal voordat u de draairichting van de deur verandert de stekker uit het stopcontact .
32
Installatie
1.
2.
Open de vuldeur.
Schroef scharnier A aan de voorkant van de machine los en verwijder de vuldeur.
3. Verwijder de afdekplaten B. Steek
hiervoor een smalle
schroevendraaier in de openingen
(zie afbeelding), duw een klein
A
stukje omlaag en de wrik de afdekplaten los.
4. Gebruik geschikt gereedschap en
oefen druk uit om het
vergrendelingsblokje C los te maken
van de bevestiging. Neem het blokje
A
uit, draai het 180° om en monteer
het aan de andere kant van de deur.
5. Schroef scharnier A van de vuldeur
los, draai het 180°, plaats het aan de
andere kant en schroef het vast.
6. Draai de afdekplaten B 180° en zet
ze vast aan de andere kant.
7. Schroef afdekplaat D los van de
D
voorkant van de machine, draai de
plaat 180° en schroef hem aan de
andere kant vast.
E
8. Schroef de deurvergrendeling F los,
duw hem enigszins naar beneden en
verwijder hem van de voorkant van
D
de machine.
9. Druk de knop F in en naar beneden,
E
duw de afdekplaat enigszins naar
beneden en verwijder hem van de
voorkant van de machine.
10. Monteer de deurvergrendeling E
aan de andere kant en schroef de
vergrendeling vast.
11. Plaats aan de andere kant de afdekplaat F en klik de knop vast.
B
C
B
F
F
Milieu
33
12. Plaats de vuldeur en scharnieren in de openingen aan de voorkant van de
machine en schroef ze vast.
Opmerking betreffende contactbescherming: De machine kan alleen veilig
worden gebruikt als alle kunststof onderdelen gemonteerd zijn.
Speciale accessoires
Installatieset tussenstuk om de droger bovenop een wasmachine te plaatsen:
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
Deze installatiesets kunnen gebruikt worden om de droger bovenop een automatische AEG-Electrolux wasmachine (60cm breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte
te kunnen besparen. De automatische wasmachine onder en de droger er bovenop.
Uitvoering die geleverd moet worden:
– met verwijderbare stapelplaat 916.018 903
Lees de bij de set geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Installatieset voor externe condensafvoer
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
Installatieset 125 122 510 om het condenswater rechtstreeks af te voeren in een
teil, sifon, gootsteen, enz. Het condenswaterreservoir hoeft dan niet meer geleegd
te worden, het moet echter wel op de daarvoor bedoelde plaats in de machine
blijven zitten. Zie deel "Programma-opties" voor de aanwijzingen hoe u de waarschuwing lampje RESERVOIR kunt uitschakelen.
Max. verplaatsingshoogte: 1m vanaf de bodem van de droger; Max.
verplaatsingslengte: 2,5 m
Lees de bij de set geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Milieu
Verpakkingsmaterialen
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled De
kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS < enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
34
Milieu
Oud apparaat
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als
u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over
het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.
WAARSCHUWING!
Trek de stekker uit het stopcontact als u de machine niet meer gebruikt. Snijd de
voedingskabel af en gooi deze samen met de stekker weg. Maak de deurvergrendeling onklaar, zodat kinderen zich niet in de machine kunnen opsluiten en hun
leven in gevaar kunnen brengen.
Milieutips
• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en zacht. Daarom heeft u bij het wassen
geen wasverzachter nodig.
• Uw droger werkt het zuinigst als u:
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrijhoudt
– de in het programmaoverzicht aanbevolen laadvolumes aanhoudt
– zorgt voor goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is
– het microfilter en de fijne zeef na elke droogcyclus reinigt
– het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de droger stopt. Bijvoorbeeld: verbruikswaarden – afhankelijk van centrifugesnelheid – voor 7 kg
wasgoed, gedroogd met het programma KATOEN KASTDROOG.
Voorcentrifugeren
Droogcyclus
Restvochtigheid
Toeren per minuut
in liter
percentage
1000
4.20
1200
1400
Energie in kWh
Kosten in euro 1)
60
3.92
0,58
3.92
56
3.75
0,56
3.64
52
3.60
0,54
Garantie/serviceafdeling
1800
3.15
45
3.20
35
0,48
1) Tarief: 0,15 euro/kWh
Garantie/serviceafdeling
Nederland
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal
dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur
van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en
het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf
de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of
daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor
tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht
in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te
voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee
maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals
(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
36
Garantie/serviceafdeling
7.
De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
– chemische en elektrochemische inwerking van water,
– abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
– voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
– contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of
montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen
van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet
origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker
in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt
ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg
met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar
rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch
aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op
hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid
niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het
product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik
zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de
Garantie/serviceafdeling
37
gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a.
spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden)
in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de
gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden
aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst: Electrolux Service Vennootsweg 1 2404 CG ALPHEN AAN DEN
RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond
en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct,
doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek
van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren
naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan
zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de
totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd
zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek
het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de
technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van
voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de
werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal
overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt
eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd.
Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk
is, zal:
38
Garantie/serviceafdeling
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek
worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding
plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening
worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van
type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste
tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de
verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een
reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel
plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze
garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de
uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden.
Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de
gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij
normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde
garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren
van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw
exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen
bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks
afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs
vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel
daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een
van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat
reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook
terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
Europese Garantie
39
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice Postbus 120 2400
AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn (voor bezoek ser- tel. 0172-468 300
vicetechnicus en onderdelen)
Consumentenbelangen (voor
algemene, product- of gebruiksinformatie)
tel. 0172-468 172
www.aeg.nl
Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens de lange levensduur van uw product op ons
rekenen. Daarom nodigen wij u van harte uit uw product kosteloos te registreren
op onze internetsite www.mijnapparaten.nl. Wij kunnen u dan nog beter van dienst
zijn met informatie over producten,gebruiksaanwijzingen, tips, innovaties, oplossingen voor onverhoopte storingen etc.
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding
genoemde landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs
genoemde periode of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze
landen verhuist naar een ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de
garantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn hierop van
toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het
apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een
geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate
voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke
koper van het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
40
Europese Garantie
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door
Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen,
het apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet
verleende rechten aan.
Europese Garantie
41
Service
Indien zich technische problemen voordoen, controleer dan eerst of u ze zelf kunt
oplossen met behulp van de bedieningsinstructies (hoofdstuk "Wat moet u doen
als…").
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met de
klantenservice of een van onze geautoriseerde dealers.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de
volgende informatie nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S No.) (zie typeplaatje voor
de nummers)
– Soort storing
– De foutmeldingen die op het display worden weergegeven
Om de noodzakelijke referentienummers van uw apparaat bij de hand te hebben,
adviseren wij u ze hier te noteren:
Modelbeschrijving: ................................................................................
Productnummer: .....................................................................................................
Serienummer: ...................................................................................................
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
42
Europese Garantie
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton,
Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+3702780607
Žirmūnų 67, LT-09001 Vil‐
nius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7,
Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
43
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce
spotrebiče SK, Seberíniho
1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
www.electrolux.com
136901191-00-06022008
www.aeg-electrolux.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement