Aeg-Electrolux | TN65470 | User manual | Aeg-Electrolux TN65470 Brugermanual

Aeg-Electrolux TN65470 Brugermanual
LAVATHERM TN 65470
Brugsanvisning
Kondenstørretumbler
2
Kære Kunde
Tak fordi du har valgt et af vore høj- kvalitetsprodukter.
Med dette produkt vil du opleve den perfekte kombination mellem funktionelt
design og den sidste nye teknologi.
Brug produktet og bliv overbevist om at dette produkt er udviklet til at give dig de
bedste resultater samtidig med at det er dig, som styrer processerne.
Derudover har vi sørget for at miljøvenlighed og energibesparelser er en integreret
del af produktet.
Læs denne brugsanvisning grundigt. Det vil hjælpe dig til bruge alle produktets
funktioner perfekt og derved opnå de bedste resultater. Vi anbefaler dig at gemme
denne brugsanvisning et sikkert sted. Den er god at have i tvivlstilfælde, og bør
følge produktet ved evt. overdragelse til en ny ejer.
Vi ønsker dig held og lykke med dit nye produkt.
Der er anvendt følgende symboler i denne brugervejledning:
Vigtige oplysninger om din egen sikkerhed, samt oplysninger om, hvordan du
undgår skader på apparatet.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Indhold
3
136904780-00-07022008
Indhold
Brugsanvisning
5
Vigtige sikkerhedsoplysninger
5
Beskrivelse af maskinen
8
Betjeningspanel
9
Før ibrugtagning
10
Sortering og klargøring af tøjet
10
Programoversigt
11
Daglig brug
Tænde for maskinen
Åbning af lugen / ilægning af tøj
Valg af program
Funktionen SKÅNE
Funktionen FORLÆNGET ANTI KRØL FASE
Funktionen AKUSTISK ALARM
Funktionen BØRNESIKRINGEN
Start af programmet
Ændring af program
Ilægning af mere tøj eller udtagning af tøj, før programmet er slut
Tørreprogram slut / udtagning af tøj
13
13
13
13
13
14
14
15
15
15
16
16
Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring af fnugfilter
Rengøring af lugens pakning
Tømning af vandbeholder
Rengøring af varmeveksler
Rengøring af tromle
Rengøring af betjeningspanel og kabinet
17
17
19
19
20
21
22
Hvad gør man, hvis ...
Find selv fejlen
23
23
Maskinindstillinger
25
Tekniske specifikationer
26
4
Indhold
Forbrugsværdier
26
Oplysninger til prøveanstalter
27
Installation
Placering af maskinen
Fjernelse af transportemballage
Tilslutning til lysnet
Vending af luge
Specielt tilbehør
27
27
28
28
29
30
Miljø
Emballagemateriale
Gamle apparater
Miljøtips
31
31
31
31
Garanti/Kundeservice
32
Europæisk Garanti
34
Service
35
www.electrolux.com
35
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Vigtige sikkerhedsoplysninger
5
Brugsanvisning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før maskinen
installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at maskinen
bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at
sikre, at alle, der bruger maskinen, er fuldstændigt fortrolige med dens drift
og sikkerhedsfunktioner. Gem denne brugsanvisning, og sørg for, at den
følger med maskinen, hvis den bliver flyttet eller solgt, så alle, der bruger
maskinen, er fortrolige med dens betjening og sikkerhed.
Generelt om sikkerhed
• Det er farligt at ændre maskinens specifikationer eller forsøge at ombygge den
på nogen måde.
• Maskinen er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med fysiske
eller sensoriske handicaps, eller med manglende erfaring og viden, med mindre
de er under opsyn af den, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller har fået
vejledning i maskinens brug af den pågældende person.
• Pas på, at husdyr ikke kravler ind i tromlen. Kontrollér derfor tromlen inden brug.
• Genstande som mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer, sten eller andre hårde,
skarpe ting kan medføre stor skade og må ikke kommes i maskinen.
• For at undgå brandfare pga. for megen tørring må følgende genstande ikke tørres
i en tørretumbler: Puder, vattæpper og lignende (disse genstande akkumulerer
varmen).
• Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting
med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke
tørres i tørretumbleren.
• Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug og før rengøring eller
vedligeholdelse.
• Forsøg aldrig selv på at reparere maskinen. Reparationer udført af uerfarne personer kan medføre alvorlig fejlfunktion og ulykker. Kontakt det lokale Servicecenter. Kræv altid, at der anvendes originale reservedele.
• Hvis tøjet er tilsmudset med substanser som for eksempel madolie, acetone,
benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, skal det vaskes i
varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det tørres i tørretumbleren.
6
Vigtige sikkerhedsoplysninger
• Eksplosionsfare:Tørre genstande, der har været i kontakt med antændelige
opløsningsmidler (benzin, metylalkohol, rensemidler og lignende), må ikke tørretumbles. Disse stoffer er flygtige og kan forårsage eksplosioner. Kun genstande,
der er vasket med vand, må tørretumbles.
• Brandfare:tøj, der er plettet eller gennemblødt med vegetabilsk olie eller madolie, udgør en brandfare og må ikke anbringes i tørretumbleren.
• Hvis tøjet er vasket med pletfjerner, skal det skylles en ekstra gang, før det kommes i tørretumbleren.
• Sørg for, at der ikke er glemt gaslightere eller tændstikker i tøj, der kommes i
tumbleren
ADVARSEL
Stands aldrig tørretumbleren, før tørreprogrammet er helt slut, med mindre
alt tøjet tages ud med det samme og spredes ud, så varmen spredes.
Brandfare!
Installation
• Denne maskine er tung. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning.
• Når maskinen pakkes ud, skal man kontrollere, om den er ubeskadiget. I
tvivlstilfælde må man ikke tage den i anvendelse men skal kontakte Servicecenteret.
• Alle emballagedele og transportsikringer skal fjernes før brug. Det kan medføre
stor skade på maskinen og andre ejendele, hvis dette ikke overholdes. Se det
pågældende afsnit i brugsanvisningen.
• Varmelegemet er slået fra i sidste del af tørreprogrammet (nedkølingstrin). Det
sikrer, at tøjet efterlades i maskinen med en temperatur, der ikke kan skade tøjet.
• Eventuelt elarbejde skal udføres af en autoriseret installatør eller en anden fagkyndig person.
• Vær omhyggelig med at sørge for, at maskinen ikke er anbragt oven på strømforsyningsledningen.
• Hvis maskinen står på et gulv med gulvtæppe, skal benene justeres, så der er fri
luftcirkulation.
• Når maskinen er installeret, skal man kontrollere, at den ikke står på strømforsyningsledningen eller trykker på den.
• Hvis tørretumbleren står oven på en vaskemaskine, skal sammenbygningssættet
bruges (ekstraudstyr).
Brug
Vigtige sikkerhedsoplysninger
7
• Denne maskine er kun til husholdningsbrug. Den må ikke anvendes til andre
formål end det, den er beregnet på.
• Tør kun tøj, der er beregnet på at blive maskintørret. Følg instruktionerne på
hvert vaskemærke.
• Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
• Fyld ikke for meget i maskinen. Se det pågældende afsnit i brugsanvisningen.
• Tøj, der er drivvådt, må ikke anbringes i tørretumbleren.
• Tøjstykker, der har været i kontakt med flygtige opløsningsmidler, må ikke maskintørres. Hvis der er anvendt flygtige rensevæsker, skal man sørge for, at
væsken er fjernet fra tøjet, før det kommes i maskinen.
• Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud af stikkontakten; Tag altid fat i selve
stikket.
• Brug aldrig tørretumbleren, hvis strømkablet, betjeningspanelet, toppladen eller
soklen er beskadiget, så der er fri adgang til maskinens indre.
• Skyllemidler og lignende produkter skal bruges som angivet på produktets
emballage.
Børns sikkerhed
• Maskinen er ikke beregnet til at blive betjent af mindre børn eller
funktionshæmmede personer uden opsyn.
• Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
• Emballagen (f.eks. plastfilm, polystyren) kan være farlig for børn - fare for kvælning! Opbevar materialet utilgængeligt for børn.
• Opbevar altid vaskemidler et sikkert sted og utilgængeligt for børn.
• Sørg for, at børn eller husdyr ikke kravler ind i tromlen.
8
Beskrivelse af maskinen
Beskrivelse af maskinen
2
1
3
4
5
7
6
9
8
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Betjeningspanel
Skuffe med beholder til kondensvand
Finfilter (fnugfilter)
Grovfilter (fnugfilter)
Mikrofilter (fnugfilter)
Typeplade
Luge (vendbar)
Låge i sokkel, foran varmeveksler
Knap til at åbne låge i sokkel
Ventilationsåbninger
Stillefødder (til højdejustering)
Betjeningspanel
Betjeningspanel
5
1
1
2
3
4
5
Programvælger og SLUK
Funktionsknapper
START PAUSE-knap
Display
Funktions- og advarselslamper
2
4
3
9
10
Før ibrugtagning
Før ibrugtagning
Der kan være belægninger fra fremstillingsprocessen i maskinen. Tør derfor tromlen
af med en fugtig klud, eller kør et kort tørreprogram (30 MIN) med fugtige klude i
maskinen.
Sortering og klargøring af tøjet
Sortering af vasketøj
• Sortér efter stoftype:
– Bomuld/lærred til programmer i programgruppen BOMULD.
– Blandede fibre og syntetiske stoffer til programmer i programgruppen STRYGELET.
• Sortering efter vaskemærke. Vaskemærkerne betyder:
Kan principielt tørres i
tørretumbler
Tørres ved normal
temperatur
Tørres ved lavere temperatur (tryk på
SKÅNE-knappen!)
Må ikke tørres i tørretumbler
Anbring ikke vådt tøj i tørretumbleren, hvis vaskemærket ikke udtrykkeligt angiver,
at det er egnet til tørring i tørretumbler.
Denne maskine kan anvendes til alt vådt tøj, der er mærket som egnet til tørring i
tørretumbler.
• Tør ikke nyt, kulørt tøj sammen med lyst tøj. Tekstilfarver kan smitte af.
• Tør ikke uldne bluser, sweatere og strik på programmet EKSTRA TØRT . Tøjet kan
krybe!
• Tør ikke uldtøj i tumbleren. Det kan filtre sammen! Efter lufttørring på snor kan
uldtøj efterbehandles på programmet EFTERBEH ULD.
Klargøring af vasketøj
• Sådan undgås det, at tøjet vikler sig sammen: luk lynlåse, knap dynebetræk, og
bind alle bånd (for eksempel på forklæder).
• Tøm lommerne. Fjern metaldele (sikkerhedsnåle, clips o.lign.).
• Vend vrangen ud på tolaget stof (for eksempel skal bomuldslaget på
bomuldsforede anorakker vende yderst). Tøjet vil herefter tørre bedre.
Programoversigt
11
SKÅNE
FORLÆNGET ANTI KRØL FASE
AKUSTISK ALARM
EKSTRA
TØRT
7 kg
•
•
•
MEGET
TØRT
7 kg
•
•
• Tørring af tykke stoffer, f.eks. frottétøj, håndklæder.
SKABSTØRT
7 kg
•
•
•
Gennemtørring af tøj med ensartet tykkelse, f.eks.
frottétøj, strik, håndklæder.
STRYGETØRT
7 kg
•
•
•
Til bomuld eller lærred af normal tykkelse, f.eks. sengetøj, duge.
EKSTRA
TØRT
3 kg
•
•
•
Gennemtørring af tykke eller flerlagede stoffer, f.eks.
1)
sweatere, sengelinned, duge.
SKABSTØRT
3 kg
•
•
Til tynde stoffer, der ikke skal stryges, for eksempel
• strygefri skjorter, duge, babytøj, sokker, undertøj med 1)
stivere eller bøjler.
STRYGETØRT
3 kg
•
•
•
Til tynde stoffer, der skal stryges bagefter, f.eks. strik,
1)
bomuldsskjorter.
30 MIN
1 kg
•
•
•
Til eftertørring af enkelte tøjstrykker, eller til portioner
under 1 kg.
Brug/egenskaber
Plejesymbol
Maks. tøjmængde (tør vægt)
Ekstrafun
ktioner
Programmer
TØRRE
STRYGELET
BOMULD
Programoversigt
Gennemtørring af tykke eller flerlagede stoffer, f.eks.
frottéstof, badekåber.
1 kg
•
•
•
Til opfriskning eller skånsom rengøring af stoffer med
rensemidler, der fås i almindelig handel.
SENGETØJ
3 kg
•
•
•
Sengelinned (enkelt- og dobbeltlagen, pudebetræk,
dynebetræk, sengetæppe).
JEANS
7 kg
•
•
•
Til fritidstøj, f.eks. jeans, sweatshirts og lignende med
forskellig stoftykkelse (f.eks. i manchetter og sømme).
LETTERE
SPORTSTØJ
2 kg
A
•
•
Til sportstøj, tynde stoffer, polyester, der ikke skal
stryges.
•
Specialprogram med antikrøl-funktion til strygelette
stoffer, f.eks. skjorter og bluser. Reducerer
efterfølgende strygning. Resultaterne afhænger af
•
stoffets type og overfladebehandling. Læg tøjet i tørretumbleren straks efter centrifugering; når tøjet er
tørt, tages det straks ud og hænges på bøjle.
-
Specialprogram til kort efterbehandling af uldtøj med
varm luft, efter at tøjet er tørret på snor. Til genopfriskning af uldtøj der har været gemt væk i længere
•
tid. Uldfibrene retter sig ud, og tøjet bliver blødt og
behageligt. Anbefaling: Fjern straks tøjet efter tørring.
1 kg
(eller
KORT STRY5
A
GELET PLUS
skjor
ter)
EFTERBEH
ULD
1 kg
•
Brug/egenskaber
1) vælg SKÅNE
A- Auto - automatisk valgt funktion.
Plejesymbol
AKUSTISK ALARM
OPFRISKNING MED
VARMLUFT
Programmer
SKÅNE
Ekstrafun
ktioner
FORLÆNGET ANTI KRØL FASE
Maks. tøjmængde (tør vægt)
Programoversigt
SPECIALE
12
Daglig brug
13
Daglig brug
Tænde for maskinen
Drej programvælgeren hen på et program. Der er tændt for maskinen. Lampen
blinker i START PAUSE-knappen.
Åbning af lugen / ilægning af tøj
1. Åbn lugen:
Tryk hårdt mod lugen (trykpunkt)
2. Læg tøjet i (men pres det ikke ind i
maskinen).
BEMÆRK
Pas på, at tøjet ikke kommer i klemme
mellem lugen og pakningen.
3. Luk lugen, så den låses. Der lyder et
klik fra låsen.
Valg af program
Brug programvælgeren til at indstille det
ønskede program. Displayet viser den
beregnede varighed for programmet i formatet h:mm (timer:minutter).
Under programmet skifter tiden med et minut
ad gangen; hvis resttiden er under en time,
står der ikke nuller foran tallet (f.eks. "59", "5",
"0").
Funktionen SKÅNE
Til særlig skånsom tørring af sarte stoffer med
vaskemærke og til
temperaturfølsomme stoffer (f.eks. akryl og viskose). Programmet gennemføres
med mindre varme.
Funktionen til sarte stoffer egner sig kun til portioner på op til 3 kg.
14
Daglig brug
Funktionen aktiveres således:
1. Vælg tørreprogrammet.
2. Tryk på knappen SKÅNE - kontrollampen
oven over tænder.
For at fravælge funktionen skal man atter
trykke på knappen SKÅNE. Kontrollampen
slukker.
Funktionen FORLÆNGET ANTI KRØL FASE
Ved lang antikrølfase forlænges antikrølfasen (30 min) sidst i programmet med
yderligere 60 minutter. I denne fase drejer tromlen med mellemrum. Det holder
tøjet løst og forebygger krøl. Fasen varer i alt i 90 minutter. Tøjet kan tages ud når
som helst under antikrølfasen.
Funktionen aktiveres således:
1. Vælg tørreprogrammet.
2. Tryk på knappen FORLÆNGET ANTI KRØL
FASE - kontrollampen ovenover tændes.
For at fravælge funktionen skal man atter
trykke på knappen FORLÆNGET ANTI KRØL
FASE. Kontrollampen slukker.
Funktionen AKUSTISK ALARM
Ved leveringen er funktionen AKUSTISK ALARM slået fra.
Summeren giver en lyd eller spiller en melodi, når den aktiveres:
– program slut
– antikrølfase, og når fasen starter eller slutter
– når programmet afbrydes af en advarsel
– ved alarm
Daglig brug
15
Funktionen aktiveres således:
1. Vælg tørreprogrammet.
2. Tryk på knappen AKUSTISK ALARM - kontrollampen oven over tænder.
For at fravælge funktionen skal man atter
trykke på knappen AKUSTISK ALARM. Kontrollampen slukker.
Funktionen BØRNESIKRINGEN
Funktionen BØRNESIKRINGEN kan indstilles, så man ikke kan komme til at starte
et program eller ændre et program, der er i gang. Børnesikringen låser alle knapper
og programvælgeren. Børnesikringen slås til/fra ved at trykke samtidig på
knapperne FORLÆNGET ANTI KRØL FASE og AKUSTISK ALARM og holde dem nede
i 5 sekunder.
– Inden programmet er startet: Maskinen kan ikke bruges
– Når programmet er startet: Det igangværende program kan ikke ændres
Ikonet
på displayet viser, at børnesikring er slået til.
Børnesikringen bliver ikke automatisk slået fra, når programmet er slut.
Hvis der skal indstilles et nyt program, skal børnesikringen først slås fra.
Start af programmet
Tryk på START PAUSE-knappen. Kontrollampen holder op med at blinke og lyser permanent. Programmet starter. Displayet viser,
hvor langt programmet er nået.
Ændring af program
Hvis et program skal ændres, efter at det er startet, sættes programvælgeren først
på SLUK, hvorefter programmet indstilles forfra.
16
Daglig brug
Programmet kan ikke ændres direkte, når først det er startet. Hvis der alligevel bliver
gjort forsøg på at ændre program med programknappen, blinker displayet for programforløb, og kontrollamperne for service blinker. Hvis der trykkes på en tilvalgsknap (dog undtagen knappen AKUSTISK ALARM), viser displayet Err. Det påvirker
dog ikke tørreprogrammet (beskyttelse af vasketøj).
Ilægning af mere tøj eller udtagning af tøj, før programmet er slut
1. Åbn lugen.
ADVARSEL
Tøjet og tromlen kan være meget varme. Risiko for forbrænding!
2. Læg tøj i, eller tag tøj ud.
3. Luk lugen, så den låses. Der lyder et klik fra låsen.
4. Tryk på START PAUSE-knappen for at fortsætte tørreprogrammet.
Tørreprogram slut / udtagning af tøj
Når tørreprogrammet er slut, viser displayet et blinkende "0". Hvis der er trykket på
knappen AKUSTISK ALARM, lyder der et afbrudt signal i ca. et minut.
Tørreprogrammet efterfølges automatisk af en antikrølfase, der varer ca. 30 minutter. I denne fase drejer tromlen med mellemrum. Det holder tøjet løst og
forebygger krøl. Tøjet kan tages ud når som helst under antikrølfasen. (Tøjet bør
senest tages ud hen mod enden af antikrølfasen for at undgå, at det krøller). Hvis
funktionen FORLÆNGET ANTI KRØL FASE er valgt, forlænges antikrølfasen med 60
minutter.
1. Åbn lugen.
2. Inden tøjet tages ud, fjernes fnug fra mikrofilteret. Det er nemmest at gøre med
en fugtig hånd. (Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse).
3. Tag tøjet ud.
4. Drej programvælgeren til SLUK.
Efter hvert tørreprogram:
- Rens mikrofilteret og finfilteret
- Tøm vandbeholderen
(Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").
Rengøring og vedligeholdelse
17
5. Luk lugen.
Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring af fnugfilter
Filtrene opfanger alle de fnug, der samler sig under tørringen. For at sikre, at tørretumbleren virker perfekt, skal fnugfiltrene (mikrofilteret og finfilteret) rengøres
efter hvert tørreprogram.
Advarselslampen minder om, at det skal gøres.
BEMÆRK
Start aldrig tørretumbleren uden korrekt isatte fnugfiltre, eller med defekte eller
tilstoppede fnugfiltre.
1.
2.
Åbn lugen.
Rens med en fugtig hånd mikrofilteret, der er indbygget i nederste
del af lugeåbningen.
3.
Efter et stykke tid dannes der en belægning på filtrene, der stammer fra
sæberester i tøjet. Når dette sker,
skal filtrene renses med en børste og
varmt vand. Fjern filteret fra lugen
ved at trække det ud. (Det kan placeres med spidsen mod venstre eller
højre).
Husk at sætte det på plads efter
rengøring.
18
Rengøring og vedligeholdelse
4.
Tryk ned på grovfilterets låseknap.
Grovfilteret springer op.
5.
6.
Tag finfilteret ud.
Fjern fnug fra finfilteret. Det er
nemmest at gøre med en fugtig
hånd.
Rengør filterområdet
Filterområdet behøver ikke at rengøres efter hvert tørreprogram,
men det skal jævnligt kontrolleres
for fnug og renses, hvis nødvendigt.
7. Det gøres ved at tage fat øverst i grovfilteret og trække det fremad, til det
slipper de to gribere.
8. Rens hele filterområdet for fnug.
Det er nemmest at gøre med en
støvsuger.
9. Tryk begge lejer på grovfilteret ind
i griberne på lugen, til de går i hak.
10. Sæt finfilteret på plads.
11. Tryk på grovfilteret, til det låser fast.
Rengøring og vedligeholdelse
19
Hvis finfilteret ikke er sat i, kan grovfilteret
ikke låses, og lugen kan ikke lukkes.
Rengøring af lugens pakning
Tør pakningen af med en fugtig klud, så snart tørreprogrammet er slut.
Tømning af vandbeholder
Vandbeholderen skal tømmes efter hvert tørreprogram.
Hvis beholderen til kondensvand er fuld, afbrydes et igangværende program automatisk, og advarselslampen tænder. Programmet kan først fortsætte, når vandbeholderen er blevet tømt.
ADVARSEL
Kondensvandet er ikke egnet til at drikke eller til madlavning.
1. Tag skuffen med kondensvandbeholderen helt ud 1, og træk vandbeholderens afløbsslange så højt op, som
den kan komme 2.
2
1
20
Rengøring og vedligeholdelse
2. Hæld kondensvandet ud i en skål eller
lignende.
3. Skub afløbsstudsen ind, og sæt kondensvandbeholderen på plads.
Hvis programmet blev afbrudt, fordi
vandbeholderen var fuld: Tryk på
START PAUSE-knappen for at
fortsætte tørreprogrammet.
Vandbeholderen rummer ca. 4 liter. Det er nok til ca. 7 kg vasketøj, der forinden er
centrifugeret ved 1000 o/m.
Kondensvandet kan bruges som destilleret vand, f.eks. i et dampstrygejern. Det skal
dog først filtreres (f.eks. i et kaffefilter) for at fjerne eventuelle sæberester og småfnug.
Rengøring af varmeveksler
Hvis advarselslampen tænder, skal varmeveksleren rengøres.
BEMÆRK
Tørretumbleren kan tage skade, hvis den bruges med varmeveksleren tilstoppet af
fnug. Desuden øger det strømforbruget.
1. Åbn lugen.
2. Åbn den lille luge i soklen. Det gøres
ved at trykke på låseknappen nederst
i lugeåbningen og åbne lugen i soklen
mod venstre.
3. Fjern fnug fra lugens inderside og fra
varmevekslerens forreste rum. Tør
pakningen af med en fugtig klud.
Rengøring og vedligeholdelse
21
4. Drej begge låseskiver indad.
5. Træk varmeveksleren ud af soklen i
håndtaget, og bær den vandret for at
forhindre eventuelt resterende vand
i at løbe ud.
6. Tøm varmeveksleren ved at holde den
lodret over en opvaskebalje.
BEMÆRK
Brug ikke skarpe genstande til rengøringen. Varmeveksleren kan revne.
7. Rens varmeveksleren.
Det er lettest at bruge en børste eller at skylle den omhyggeligt med en håndbruser.
8. Sæt varmeveksleren på plads (drej begge låseskiver udad, til de klikker på plads).
9. Luk lugen i soklen.
BEMÆRK
Start aldrig tørretumbleren uden varmeveksleren.
Rengøring af tromle
BEMÆRK
Brug ikke skuremiddel eller stålsvampe til rengøring af tromlen.
Kalken i vandet eller vaskemidler kan danne en næsten usynlig belægning på
tromlens inderside. Det betyder, at maskinens følere ikke længere kan registrere,
hvor tørt tøjet er. Tøjet er fugtigere end forventet, når det tages ud af tumbleren.
Rengør tromlens inderside og tromlebladene med et almindeligt rengøringsmiddel
til husholdningsbrug (f.eks. eddikebaseret rengøringsmiddel).
22
Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring af betjeningspanel og kabinet
BEMÆRK
Brug ikke møbelrens eller skrappe rengøringsmidler til at rengøre maskinen.
Betjeningspanel og kabinet aftørres med en fugtig klud.
Hvad gør man, hvis ...
23
Hvad gør man, hvis ...
Find selv fejlen
Hvis maskinen er i gang, og displayet viser fejlkoden E... plus et tal eller bogstav:
Sluk for maskinen, og tænd igen. Nulstil program. Tryk på START PAUSE-knappen.
Hvis fejlen stadig bliver vist: Kontakt Electrolux Service A/S, og oplys fejlkoden.
Problem
Tørretumbleren virker ikke.
Tørringen er
utilfredsstillende.
Mulig årsag
Løsning
Sæt stikket i stikkontakten. KonStikket er ikke sat i stikkontakten,
trollér sikringerne i husholdnineller en sikring virker ikke korrekt.
gens sikringsboks.
Lugen er åben.
Luk lugen.
Er der trykket på START PAUSE?
Tryk igen på START PAUSE.
Der er valgt forkert program.
Vælg et andet program, næste
gang der tørres (se afsnittet
"Programoversigt").
Finfilter og mikrofilter er
tilstoppede.
Rens finfilter og mikrofilter.
Grovfilteret er tilstoppet.
Rens grovfilteret.
Varmeveksleren er tilstoppet
med fnug.
Rens varmeveksleren.
Maskinen er overfyldt.
Overhold de anbefalede mængder vasketøj.
Ventilationsristene i soklen er til- Sørg for, at ventilationsristene i
dækket.
soklen ikke er tildækket.
Aflejringer på indersiden af
tromlen eller dens ribber.
Rengør tromlen indvendigt og
rens dens ribber.
Vandtilførslen på opstillingsstedet er forskellig fra maskinens
standardindstillinger.
Genprogrammér
standardindstillingerne for tørhedsgrad (se afsnittet 'Maskinindstillinger').
Lugen lukker ikke.
Finfilteret er ikke på plads, og/elMonter det fine filter, og/eller
ler grovfilteret er ikke låst på
klik grovfilteret på plads.
plads.
Displayet viser Err, når der
trykkes på en knap.
Vaskebeskyttelse. Når programmet er startet, kan der ikke ændres ved denne indstilling.
Drej programvælgeren hen på
SLUK. Indstil programmet forfra.
24
Hvad gør man, hvis ...
Programmets varighed ændres
Visningen af programvarigautomatisk, afhængig af tøjtype Automatisk proces; der er ikke
hed skifter vilkårligt eller
noget i vejen med maskinen.
og -mængde og fugtighedsniændres ikke i lang tid.
veau.
Programmet virker ikke, adTøm beholderen med kondenBeholderen med kondensvand er
varselslampen for tøm
svand, og start programmet med
fuld.
vandtank lyser.
START PAUSE-knappen.
Tørreprogrammet ender
kort efter, at det er startet.
Ikke nok vasketøj i tumbleren, el- Vælg et tidsstyret program eller
ler tøjet er for tørt til det valgte højere tørreniveau (f.eks. EXTRA
program.
TØRT fremfor SKABSTØRT).
Fnugfilteret er tilstoppet.
Grovfilteret er tilstoppet.
Tørreprogrammet varer
For stor fyldning.
usædvanligt længe. Bemærk: Efter ca. 5 timer slutTøjet er ikke centrifugeret nok.
ter tørreprogrammet automatisk (se "Tørreprogram
Usædvanlig høj temperatur i
slut").
rummet. For at undgå overbelastning er kompressoren midlertidigt slået fra.
Rens fnugfilteret.
Rens grovfilteret.
Reducer fyldningen.
Tøjet skal være centrifugeret tilstrækkeligt.
Automatisk proces, der er ikke
noget i vejen med maskinen.
Sænk rumtemperaturen, hvis
muligt.
Maskinindstillinger
25
Maskinindstillinger
Indstilling
AKUSTISK ALARM konstant fra
Anvendelse
1. Drej programvælgeren hen på et program.
2. Tryk samtidig på knapperne SKÅNE og FORLÆNGET
ANTI KRØL FASE, og hold dem i ca. 5 sekunder. Der
kan ske følgende:
– lampen over AKUSTISK ALARM -knappen tændes
- AKUSTISK ALARM konstant til.
– lampen slukkes - AKUSTISK ALARM konstant fra.
3. Som standard er summeren altid slået fra. AKUSTISK
ALARM -knappen kan bruges til at aktivere eller
deaktivere lyden, men maskinen husker ikke dette
valg.
Vandets hårdhedsgrad
Vand indeholder forskellige mængder
kalk og mineralsalte. Indholdet svinger
meget fra sted til sted, men påvirker
vandets ledningsevne.
1. Drej programvælgeren hen på et program.
2. Tryk samtidig på knapperne SKÅNE og AKUSTISK
ALARM, og hold dem i ca. 5 sekunder. Den aktuelle
indstilling vises på displayet:
–
lavt ledningstal <300 micro S/cm
–
middel ledningstal 300-600 micro S/cm
Hvis vandets ledningsevne afviger fra
den, der er forudsat ved indstilling fra
–
højt ledningstal > 600 micro S/cm
fabrikken, kan det påvirke restfugtighe- 3. Tryk på knappen START PAUSE et antal gange, til det
den i tøjet, når programmet er slut. Det
ønskede niveau er vist.
er muligt at indstille følerens følsomhed
4. Gem indstillingen ved samtidig at trykke på
efter vandets ledningsevne.
knapperne SKÅNE og AKUSTISK ALARM eller sætte
knappen på SLUK
Advarsel for tømning af vandbehol- 1. Drej programvælgeren hen på et program.
der - konstant slået fra
2. Tryk samtidig på knapperne FORLÆNGET ANTI KRØL
FASE og START PAUSE, og hold dem i ca. 5 sekunder.
Når der bruges et eksternt afløb til kondensvandet.
Den aktuelle indstilling vises på displayet:
–
- advarselsmeddelelse altid slået fra
–
- advarselsmeddelelse altid slået til
Som standard er advarselsmeddelelse slået til og vises
altid, når programmet er slut eller under programmet,
hvis vandbeholderen er fuld.
26
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
Dette apparat er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:
– Lavspændingsdirektivet, 73/23/EØF af 19.02.1973
– Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet, 89/336/EØF af 03.05.1989, inkl.
efterfølgende ændringsdirektiv 92/31/EØF
– CE-mærkningsdirektivet, 93/68/EØF af 22.07.1993
Højde x bredde x dybde
85 x 60 x 58 cm
Dybde med åben luge
109 cm
Højden kan justeres med
1,5 cm
Vægt i tom tilstand
ca. 40 kg
Kapacitet (afhængig af program)1)
Maks. 7 kg
Energiforbrug iht. IEC 61121 s. e. (7 kg bomuld,
centrifugeret ved 1000 o/min, på programmetBOMULD SKABSTØRT)
4,4 kWh
Brug
Husholdningsbrug
Tilladt rumtemperatur
+ 5°C til + 35°C
1) Den angivne kapacitet kan variere fra land til land på grund af forskellige målemetoder.
Forbrugsværdier
Forbrugsværdierne er registreret under standardbetingelser. De kan variere, når
maskinen benyttes i et hjem.
Program
Tøjmængde, i kg
Energiforbrug, i kWh
BOMULD SKABSTØRT1)
7
4,4
BOMULD STRYGETØRT1)
7
3,41
STRYGELET SKABSTØRT2)
3
1,36
1) centrifugeret ved 1000 o/min
2) centrifugeret ved 1200 o/min
Oplysninger til prøveanstalter
27
Oplysninger til prøveanstalter
Parametre, der kan testes af prøveanstalter:
• Energiforbrug (korrigeret for restfugtighed) under program til skabstørt bomuldstøj, ved nominel fyldning.
• Energiforbrug (korrigeret for restfugtighed) under program til skabstørt bomuldstøj, ved halv fyldning.
• Restfugtighed (ved programmerne BOMULD SKABSTØRT , BOMULD STRYGETØRT
og STRYGELET SKABSTØRT)
• Kondenseringseffektivitet (korrigeret for restfugtighed) ved programmet BOMULD SKABSTØRT ved hhv. nominel og halv fyldning
Alle programmerne skal testes iht. IEC 61121 (Tørretumblere til husholdningsbrug
– - Metoder til måling af ydeevne).
Installation
Placering af maskinen
• For bekvemmelighedens skyld anbefales det at placere tørretumbleren i nærheden af vaskemaskinen.
• Tørretumbleren skal opstilles et rent sted, hvor der ikke hober sig snavs op.
• Luften skal kunne cirkulere frit hele vejen omkring maskinen. Den forreste ventilationsrist og luftindtaget bag på maskinen må ikke blokeres.
• For at holde støj og vibrationer på et minimum, når tørretumbleren er i brug,
skal den placeres på en fast, plan overflade.
• Når først tørretumbleren står i den endelige position, kontrolleres det, at den er
i vater. Hvis ikke: Skru benene op og ned, til maskinen er i vater.
• Maskinens ben må aldrig fjernes. Afstanden mellem maskinens bund og gulvet
må ikke formindskes af f.eks. et langluvet tæppe, træ- eller pladestykker eller
lignende. Det kan medføre, at der ophobes varme, der kan påvirke maskinens
funktion.
Den varme luft, som tørretumbleren producerer, kan nå op på temperaturer omkring 60°C. Maskinen må derfor ikke installeres på et gulv, der ikke kan tåle høje
temperaturer.
Når tørretumbleren bruges, må temperaturen i rummet ikke være under +5°C eller
over +35°C, da dette kan påvirke tumblerens funktion.
28
Installation
ADVARSEL
Hvis maskinen skal flyttes, skal den transporteres i lodret stilling.
ADVARSEL
Maskinen må ikke installeres bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med
hængsel i den modsatte side af maskinens.
Fjernelse af transportemballage
BEMÆRK
Inden ibrugtagning skal al
transportemballage og -sikringer fjernes.
1. Åbn lugen.
2. Træk klæbestrimlerne af øverst på tromlen, indvendig i maskinen.
3. Fjern slangefolie og flamingofyld fra
maskinen.
Tilslutning til lysnet
Kontrollér angivelserne vedr. netspænding, strømtype og sikringer på typepladen.
Typepladen sidder tæt ved lugeåbningen (se afsnittet "Beskrivelse af maskinen).
Forbind kun apparatet til en stikkontakt med en passende jordforbindelse i henhold
til aktuelle regler for ledningsføring.
Installation
29
ADVARSEL
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting,
der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.
Hvis det bliver nødvendigt at udskifte maskinens netkabel, skal det udføres
af vores Servicecenter.
Sørg for, at elkabel er let tilgængeligt efter installationen af maskinen.
Slut kun maskinen til en stikkontakt med ekstrabeskyttelse i henhold til gældende
regler for ledningsføring.
Vending af luge
ADVARSEL
Tag stikket ud af kontakten, inden lugen vendes. Ved fast tilslutning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Åbn lugen.
Skru hængslet A af på maskinens
front, og tag lugen af.
Fjern dækpladerne B. Det gøres ved
at sætte en tynd skruetrækker ind i
spalterne som vist på figuren, trykke
dem let nedad og vrikke
dækpladerne ud.
Brug et passende værktøj til at
trykke på og løsne låseblokken C fra
snaplåsen. Tag den ud, drej den
180°, og sæt den i på den anden
side.
Skru hængsel A af lugen, drej det
180°, sæt det i på modsatte side, og
skru det fast.
Drej dækpladerne B 180°, og sæt
dem i på den modsatte side.
A
B
C
A
B
30
Installation
Skru dækpladerne D af på maskiD
nens front, drej dem 180°, og skru
dem fast på modsatte side.
F
8. Skru låsen E af, tryk den let nedad,
E
og træk den ud af maskinens front.
9. Tryk låseknappen F ind og ned, tryk
dækslet let nedad, og tag det af maD
skinens front.
10. Flyt dørlåsen E over på modsatte
E
side, skru låsebeslaget fast.
F
11. Sæt dæksel F på modsatte side og
sørg for, at låseknappen går i hak.
12. Sæt luge og hængsler i
udsparingerne på maskinens front,
og skru dem fast.
Bemærkning vedr. kontaktbeskyttelse:Det er først sikkert at bruge maskinen
igen, når alle plastdele er sat på plads.
7.
Specielt tilbehør
Sammenbygningssæt til vaskemaskine og tørretumbler (vaskesøjle):
Bestilles hos Electrolux Service A/S eller hos forhandleren
Disse sammenbygningssæt kan bruges til at opstille tørretumbleren og en automatisk AEG-Electrolux vaskemaskine (60 cm bred, med frontbetjening) som en
pladsbesparende vaskesøjle. Den automatiske vaskemaskine står nederst, og tørretumbleren øverst.
Findes i følgende version:
– med udtræksplade 916.018 903
Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med sættet.
Installationssæt til udvendigt afløb for kondensvand
Bestilles hos Electrolux Service A/S eller hos forhandleren
Installationssæt 125 122 510 til direkte afløb for kondensvand til vask, vandlås,
gulvafløb og lignende. Derefter skal vandbeholderen ikke længere tømmes, men
Miljø
31
den skal alligevel blive på sin plads i maskinen. Se afsnittet "Programtilvalg", hvordan meddelelsen BEHOLDER slås fra.
Maks. transporthøjde: 1 m fra tumblerens sokkel. Maks. transportlængde: 2.5 m
Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med sættet.
Miljø
Emballagemateriale
Emballagematerialet er miljøvenligt og kan genanvendes. Plastdelene er forsynet
med mærkning, f.eks. >PE<, >PS< osv. Aflever emballagens dele i den rigtige container på kommunens genbrugsstation.
Gamle apparater
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for
behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver
bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om
genanvendelse af dette produkt.
ADVARSEL
Tag stikket ud af kontakten, når maskinen skal kasseres. Klip netledningen af, og
kasser den sammen med stikket. Ødelæg låsetungen i maskinens luge. Så risikerer
børn ikke at smække sig inde i maskinen og komme i livsfare under leg.
Miljøtips
• Tøjet bliver luftigt og blødt i tørretumbleren. Derfor er der ikke behov for skyllemidler ved vask.
32
Garanti/Kundeservice
• Sådan bruges tumbleren så økonomisk som muligt:
– Sørg for, at der altid er fri lufttilførsel til ventilationsspalterne i maskinens
sokkel;
– Ilæg de tøjmængder, der er angivet under programoversigten;
– Sørg for god ventilation i det lokale, hvor maskinen står;
– Rengør mikrofilteret og finfilteret efter hvert tørreprogram;
– Centrifugér tøjet godt inden tørring. Eksempel: Forbrugsværdier – afhængig
af centrifugeringshastighed – for 7 kg vasketøj, tørret med programmet
BOMULD SKABSTØRT.
Centrifugering
Tørreprogram
Restfugtighed
Omdrejninger pr.
minut
i%
Energiforbrug, i
kWh
i liter
Pris, i euro1)
1000
4,20
60
4,40
0,66
1200
3,92
56
4,20
0,63
1400
3,64
52
3,87
0,58
1800
3,15
45
3,40
0,51
1) Eltarif: 0,15 euro/kWh
Garanti/Kundeservice
Reklamationsret / Fejl og mangler / Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved
dette produkt iht. reglerne omkring reklamationsret.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux
Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service og reservedele".
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og
materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her
i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til
værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.
Reklamationsretten omfatter ikke:
Garanti/Kundeservice
33
Afhjælpning af fejl, mangler eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives
uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes
elektriske installationer eller defekte sikringer.
Reklamationsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service eller tilkald, hvor der
ikke er fejl eller mangler ved det leverede produkt.
Hvis et servicebesøg ikke er dækket af reklamationsretten, vil der blive udstedt
faktura for et servicebesøg - også under reklamationsperioden - iht. lovgivningen.
Prisen for et servicebesøg kan variere i produktets levetid. Den aktuelle pris kan til
enhver tid oplyses hos Electrolux Service A/S.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar
efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler,
hvor produktet er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for skader
på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af
følgende forhold:
• At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
• At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er
blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport
f.eks ved flytning eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund
fornuft.
Service og reservedele
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
34
Europæisk Garanti
Telefon 70 11 74 00 eller Fax 87 40 36 01
Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11 og
forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55
Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på
http://www.electrolux.dk
Europæisk Garanti
Electrolux yder garanti på dette apparat i de lande, der står på listen bagest i denne
vejledning, og i den periode, der er fremgår af apparatets garantibevis eller ifølge
lovens krav. Hvis De flytter fra et af landene på listen til et andet land på listen,
følger garantien med, dog med følgende forbehold:• Startdatoen for garantien er den dato, hvor apparatet oprindelig blev købt. Der
skal fremvises gyldig kvittering for købet, udstedt af den forhandler, som apparatet er købt hos.
• Mht. arbejdsløn og reservedele dækker garantien på apparatet det tidsrum og i
det omfang, som gælder for den pågældende model eller produktgruppe i det
nye opholdsland.
• Garantien er personlig og dækker kun apparatets oprindelige køber. Den kan ikke
overdrages til en anden bruger.
• Apparatet skal installeres og anvendes i overensstemmelse med den vejledning,
som Electrolux har udgivet, og det må kun bruges i husholdningen, dvs. ikke til
erhvervsmæssige formål.
• Ved installationen skal alle gældende love og bestemmelser i det nye opholdsland
overholdes.
Bestemmelserne i denne Europæiske Garanti påvirker ikke de rettigheder, De evt.
har ifølge loven.
www.electrolux.com
35
Service
I tilfælde af tekniske fejl: Undersøg først, om du selv kan løse problemet med hjælp
fra brugsanvisningen (afsnittet "Hvad gør man, hvis...").
Hvis det er umuligt at afhjælpe problemet selv: Kontakt Electrolux Service A/S eller
en af vore servicepartnere.
For at kunne give hurtig hjælp skal vi bruge
følgende oplysninger:
– Modelbeskrivelse:
– Produktnummer (PNC)
– Serienummer (S No.) (tallene står på typepladen)
– Fejltype
– Eventuelle fejlmeddelelser, der bliver vist på maskinen
Det er en god idé at skrive oplysningerne her, så de er lige ved hånden, hvis der
bliver brug for dem:
Modelbeskrivelse: ................................................................................
PNC: .....................................................................................................
S No.: ...................................................................................................
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
36
www.electrolux.com
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton,
Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627
Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7,
Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
37
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce
spotrebiče SK, Seberíniho
1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
38
39
www.electrolux.com
136904780-00-07022008
www.aeg-electrolux.dk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising