Aeg-Electrolux | T59820 | User manual | Aeg-Electrolux T59820 Handleiding

Aeg-Electrolux T59820 Handleiding
LAVATHERM 59820
Gebruiksaanwijzing
Condensdroger met
warmtepomp
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Bedieningshandleiding
3
Belangrijke veiligheidsinformatie
Productbeschrijving
3
6
Bedieningspaneel
7
Wat er op het display wordt weergegeven
7
Voordat u de droger in gebruik neemt
8
Het wasgoed sorteren en voorbereiden
8
Programmatabel
9
Dagelijks gebruik
11
Machine / lampje inschakelen
11
Vuldeur openen
11
Het programma selecteren
11
Functie BEHOEDZAAM
11
Functie INTENSIEF
12
Functie ANTIKREUK PLUS
12
Functie ZOEMER
12
Functie TIJD
12
Functie STARTUITSTEL
13
Functie KINDERSLOT
13
Het programma starten
13
Het programma veranderen
13
Extra artikelen in de trommel doen of eruit
halen, voordat het programma is afgelopen
14
Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de
trommel halen
14
Onderhoud en reiniging
15
Het pluizenfilter schoonmaken
15
De deurpakking schoonmaken
16
Het condenswaterreservoir leegmaken
16
Het filter van de warmtewisselaar reinigen
17
De trommel reinigen
19
Het bedieningspaneel en de behuizing
schoonmaken
19
Wat moet u doen, als ...
20
Zelf problemen oplossen
20
Het lampje van de binnenverlichting
vervangen
22
Machine-instellingen
23
Technische gegevens
Verbruikswaarden
24
24
Tips voor testinstanties
24
Installatie
25
Het apparaat vervoeren
25
Plaatsing van het apparaat
25
Verwijdering van de transportbeveiliging
26
Elektrische aansluiting
26
De draairichting van de deur veranderen
27
Speciale accessoires
28
Milieu
29
Verpakkingsmateriaal
29
Oud apparaat
29
Milieutips
29
Service
31
Garantie/serviceafdeling
31
Europese Garantie
www.electrolux.com
34
35
Belangrijke veiligheidsinformatie
Bedieningshandleiding
3
Wijzigingen voorbehouden
Belangrijke veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen
is het belangrijk dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze
veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke gesteldheid of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om dit te
voorkomen de trommel vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde,
scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en dienen niet in
het apparaat terecht te komen.
• Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet gebruikt te
worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze voorwerpen zorgen voor ophoping van hitte).
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen
met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen
niet in de wasdroger te worden gedroogd.
• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te worden
van stroomvoorziening.
• Onder geen voorwaarde moet u proberen de afwasmachine zelf te repareren. Reparaties
uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine veroorzaken. Neem contact op met met een Klantenservice bij u in de buurt. Vraag
altijd om originele vervangingsonderdelen.
• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars , terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de
droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra
hoeveelheid wasmiddel.
4
Belangrijke veiligheidsinformatie
• Explosiegevaar: Droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn geweest
met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische reiniging en dergelijke). Daar deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die met water gewassen zijn.
• Brandgevaar: Artikelen met vlekken of stoffen die doordrenkt zijn met plantaardige of
bakolie vormen een gevaar voor brand en dienen niet in de wasdroger geplaatst te worden.
• Als u uw was met vlekkenverwijderaar heeft gewassen, moet u een extra spoelcyclus
uitvoeren voordat u uw was in de wasdroger laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van
kleding die in de wasdroger geladen wordt
WAARSCHUWING!
Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle artikelen
snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte wordt verdreven. Brandgevaar!
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruik het
apparaat bij twijfel niet en neem contact op met ELECTROLUX SERVICE.
• Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden verwijderd. Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere
eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Het laatste deel van een droogcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor
te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij gegarandeerd is
dat de artikelen niet worden beschadigd.
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of competent persoon.
• Er moet voor gezorgd worden dat het apparaat niet op het aansluitsnoer komt te staan.
• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelvoetjes
te worden aangepast om de lucht toch goed te kunnen laten circuleren.
• Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op het aansluitsnoer drukt of staat.
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk de stapelkit te gebruiken (optionele accessoire).
Gebruik
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat
te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
• Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
• Laad het apparaat niet te vol. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipnat is mag niet in de droger worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten dienen
niet in de wasdroger gedroogd te worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen worden
gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de machine doet.
Belangrijke veiligheidsinformatie
5
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf.
• Gebruik de wasdroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van de wasmachine toegankelijk
is.
• Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd
in de wasverzachterinstructies.
LET OP!
heet oppervlak : Raak het oppervlak van het dekseltje van de deurverlichting niet aan
wanneer de verlichting ingeschakeld is.
Veiligheid van kinderen
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• De verpakkingsmaterialen (bijv. plastic folie, polystyreen) kunnen een gevaar opleveren
voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.
6
Productbeschrijving
Productbeschrijving
2
1
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bedieningspaneel
Lade met condenswaterreservoir
Lampje voor binnenverlichting
Fijne zeef (pluizenfilter)
Filter met grote mazen (pluizenfilter)
Microfilter (pluizenfilter)
Typeplaatje
Vuldeur (omkeerbaar)
Deur in sokkel bovenstrooms van het pluizenfilter en de warmtewisselaar
Toets om de deur in de sokkel te openen
Ventilatie-openingen
Schroefpootjes (in hoogte verstelbaar)
Bedieningspaneel
7
Bedieningspaneel
6
1
1
2
3
4
5
6
4
5
2
3
Programmaknop en UIT schakelaar
Functietoetsen
START PAUZE toets
STARTUITSTEL toets
Status led
Display
Wat er op het display wordt weergegeven
1
2
3
4
5
6
tijd tot einde / foutmelding
waarschuwingen
pictogram lang antikreuk
status van de fase van de cyclus
pictogram optie uitgestelde start
pictogram kinderslot
1
6
2
5
4
3
8
Voordat u de droger in gebruik neemt
Voordat u de droger in gebruik neemt
WAARSCHUWING!
Indien het apparaat niet rechtop vervoerd is, laat het dan 12 uur staan voordat u het aansluit
op de elektriciteitsvoorziening en het voor het eerst gebruikt, zodat de olie terug kan stromen naar de compressor. Anders kan de compressor beschadigd raken.
Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabricage, te verwijderen, de trommel
van de droger afvegen met een vochtige doek of een korte cyclus (30 MIN) met vochtige
lappen in de trommel laten draaien.
Het wasgoed sorteren en voorbereiden
Het wasgoed sorteren
• Sorteer op soort weefsel:
– Katoen/linnen voor programma's in de programmagroep KATOEN .
– Gemengde was en synthetische stoffen voor programma's in de programmagroep
SYNTHETICA.
• Sorteren op onderhoudslabel. De onderhoudslabels betekenen:
Drogen in de wasdroger in principe mogelijk
Drogen op normale
temperatuur
Drogen op verlaagde
temperatuur.
Drogen in de wasdroger niet mogelijk
Stop geen nat wasgoed in de machine als niet op het onderhoudslabel vermeld is dat het
geschikt is om gedroogd te worden in een wasdroger.
Deze machine kan gebruikt worden voor al wasgoed dat voorzien is van het label "geschikt
om gedroogd te worden in een wasdroger".
• Droog nieuwe, gekleurde artikelen niet tegelijk met licht-gekleurd wasgoed. De kleur van
textiel kan afgeven.
• Droog katoenen jersey en breigoed niet het programma EXTRA DROOG. Artikelen kunnen
krimpen!
• Droog geen wol in de droogtrommel. Dit kan verstrikt raken! Laat wol eerst aan de lucht
drogen en gebruik vervolgens eventueel het programma WOL.
Wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken dicht en
sluit losse riemen of strikken (bijv. van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden, etc).
• Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag dient aan de buitenkant te zitten). Deze weefsels drogen
dan beter.
Programmatabel
9
STARTUITSTEL
TIJD
ZOEMER
ANTIKREUK PLUS
INTENSIEF
BEHOEDZAAM
Programma's
Max. belading
(droog gewogen)
Extra functies/opties
Toepassing/eigenschappen
KATOEN
EXTRA
7 kg
-
•
•
•
-
Grondig drogen van dik of meerlaags
• textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen,
katoen.
KASTDROOG1)
7 kg
-
•
•
•
-
Grondig drogen van textiel van gelijke
dikte, bijv. badstof artikelen, gebreide ar•
tikelen, handdoeken, katoenen overhemden.
STRIJKDROOG1)
7 kg
-
•
•
•
-
Voor katoenen of linnen wasgoed van
• normale dikte, bijv. beddengoed, tafellinnen.
SYNTHETICA
EXTRA
3 kg
•
•
•
•
-
Grondig drogen van dik of meerlaags
• textiel, bijv. truien, beddengoed, tafellinnen.
KASTDROOG1)
3 kg
•
•
•
•
-
Voor dunne stoffen die niet gestreken
worden, bijv. easy care shirts, tafelkleden,
•
sokken, lingerie met baleinen of met beugels.
STRIJKDROOG
3 kg
•
•
•
•
-
Voor dunne stoffen die ook niet gestre• ken worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.
TIJD
7 kg
-
-
•
•
•
•
DEKENS
3 kg
-
•
•
•
-
Beddengoed (één- en tweepersoons la• kens, kussenslopen, spreien, dekbedovertrekken).
JEANS
7 kg
-
•
•
•
-
Voor vrijetijdskleding, zoals jeans, sweat• shirts, enz., van verschillende materiaaldikte (bijv. bij de manchetten en naden)
Voor het extra drogen van losse artikelen
of hoeveelheden wasgoed.
Onderhoudsmerkteken
Programmatabel
ANTIKREUK PLUS
ZOEMER
TIJD
STARTUITSTEL
SPORTKLEDING
INTENSIEF
Programma's
BEHOEDZAAM
Extra functies/opties
2 kg
-
•
•
•
-
•
Toepassing/eigenschappen
Voor sportkleding, dunne stoffen, polyester, die niet gestreken worden.
STRIJKVRIJ
PLUS
1 kg
(of 5
overhemden)
-
•
•
•
-
Speciaal programma met anti-kreuk mechanisme voor easy care stoffen zoals
overhemden en blouses; om makkelijker
te kunnen strijken. De resultaten zijn afhankelijk van het soort stof en de afwer•
king. Stop de stoffen onmiddellijk na het
centrifugeren in de droger; als de hemden eenmaal droog zijn, haal ze dan onmiddellijk uit de droger en hang ze op een
kleerhanger.
LUCHTEN
1 kg
-
-
•
•
-
•
-
Speciaal programma voor een korte behandeling met warme lucht van wollen
artikelen die op natuurlijke wijze zijn gedroogd of gedurende een langere perio• de zijn gedragen of opgeborgen zijn geweest. De wolvezels gaan rechtop staan
en de wol wordt zacht en comfortabel.
Aanbeveling: verwijder de artikelen direct na het drogen.
WOL
1 kg
-
-
1) In overeenstemming met EN61121
-
•
Voor het opfrissen of behoedzaam reinigen van textiel met in de handel verkrijgbare producten voor chemische reiniging.
Onderhoudsmerkteken
Programmatabel
Max. belading
(droog gewogen)
10
Dagelijks gebruik
11
Dagelijks gebruik
Machine / lampje inschakelen
Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma of draai hem op VERLICHTING. De machine is ingeschakeld. Als de vuldeur wordt geopend, wordt de trommel verlicht.
Vuldeur openen
1. Vuldeur openen:
Duw met kracht tegen de vuldeur (drukpunt)
2. Vul de trommel met wasgoed (druk het
niet aan).
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de deur en de
rubber pakking terecht komen.
3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet een
duidelijke klik horen.
Het programma selecteren
Gebruik de programmakeuzeknop om het gewenste programma te selecteren. De geschatte tijdsduur tot het einde van het programma verschijnt
op het display in h:mm formaat (uren:minuten).
Gedurende de cyclus verstrijkt de tijd in stappen
van een minuut; bij minder dan 1 uur worden de
nullen niet weergegeven (bijv. "59", "5", "0").
Functie BEHOEDZAAM
Voor zeer behoedzaam drogen van gevoelige stoffen met het wasvoorschrift en voor temperatuurgevoelig textiel (zoals acryl en viscose). Het
programma wordt uitgevoerd bij lage temperatuur.
De functie BEHOEDZAAM is alleen geschikt voor
gebruik bij ladingen tot 3kg.
BEHOEDZAAM activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets BEHOEDZAAM - het lampje erboven gaat branden.
Druk nogmaals op de toets BEHOEDZAAM als u deze functie wilt uitschakelen. Het bovenstaande lampje gaat uit.
12
Dagelijks gebruik
Functie INTENSIEF
VAls het wasgoed na een standaard droogprogramma te vochtig uit de machine komt, kunt
u het droogresultaat verbeteren met behulp van de INTENSIEF functie.
INTENSIEF activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets INTENSIEF - het lampje erboven gaat branden.
Druk nogmaals op de toets INTENSIEF als u deze functie wilt uitschakelen. Het bovenstaande
lampje gaat uit.
Functie ANTIKREUK PLUS
Met deze functie wordt de antikreukfase uitgebreid tot in totaal 90 minuten. De trommel
draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed los en gaat
het niet kreuken.
ANTIKREUK PLUS activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets ANTIKREUK PLUS - het lampje erboven gaat branden en op het display
wordt het pictogram weergegeven.
Als deze extra functie geselecteerd is, wordt de antikreukfase aan het einde van de droogcyclus met 60 minuten verlengd. Het wasgoed kan tijdens de antkreukfase te allen tijde uit
de machine gehaald worden.
Druk nogmaals op de toets ANTIKREUK PLUS als u deze functie wilt uitschakelen. Het bovenstaande lampje gaat uit en op het pictogram verdwijnt de aanduiding 90.
Functie ZOEMER
Het apparaat wordt geleverd met uitgeschakelde ZOEMER functie.
Als de zoemer is geactiveerd, laat deze een signaal of een melodietje horen bij:
– het einde van de cyclus
– antikreukfase en bij het begin of einde van de fase
– onderbreking van de cyclus door een waarschuwing
– alarm
Deze functie activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets ZOEMER - het lampje erboven gaat branden.
Druk nogmaals op de toets ZOEMER als u deze functie wilt uitschakelen. Het bovenstaande
lampje gaat uit.
Functie TIJD
Om de programmaduur te selecteren nadat het TIJD-programma is ingesteld. U kunt een
programmaduur selecteren van 10 minuten tot 3 uur, in stappen van 10 minuten.
1. Draai de programmaknop op het TIJD-programma. Op het display wordt knipperend
10' weergegeven (dit komt overeen met het programma OPFRISSEN).
2. Druk herhaaldelijk op de toets TIJD totdat op het display de gewenste programmaduur
wordt weergegeven, bijv. 20 voor een programma van 20 minuten.
Als er geen programmaduur is geselecteerd, wordt de duur automatisch ingesteld op 10
min.
Dagelijks gebruik
13
Functie STARTUITSTEL
Met de toets STARTUITSTEL kunt u de start van een programma uitstellen met minimaal 30 minuten (30') tot maximaal 20 uur (20h).
1. Selecteer het programma en de eventuele extra functies.
2. Druk herhaaldelijk op de toets STARTUITSTEL totdat de gewenste uitgestelde start op
het display wordt weergegeven, bijv. 12h als het programa over 12 uur moet starten.
Als op het display 20h wordt weergegeven en u de toets nogmaals indrukt, wordt
de uitgestelde start geannuleerd. Op het display verschijnt 0' en vervolgens de programmaduur van het geselecteerde programma.
3. Druk op de toets START PAUZE om de timer te activeren. De resterende tijd tot het
moment dat het programma volgens de instelling moet starten wordt continu weergegeven (bijv. 15h, 14h, 13h, … 30' enz.).
Het pictogram uitgestelde start wordt weergegeven.
Functie KINDERSLOT
Het kinderslot kan ingesteld worden om te voorkomen dat een programma per ongeluk
wordt gestart of dat een lopend programma onbedoeld wordt veranderd. De kinderslotfunctie blokkeert alle toetsen en de programmakeuzeknop. Het kinderslot kan in- of uitgeschakeld worden door gedurende 5 seconden de toetsen ANTIKREUK PLUS en ZOEMER
tegelijkertijd ingedrukt te houden.
– Voordat het programma wordt gestart: Het apparaat kan niet gebruikt worden
– Nadat het programma is gestart: Het lopende programma kan niet veranderd worden
Het pictogram verschijnt op het display om aan te geven dat het kinderslot geactiveerd
is.
Het kinderslot wordt niet gedeactiveerd als het programma is afgelopen.
Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u eerst het kinderslot deactiveren.
Het programma starten
Druk op de toets START PAUZE. Het programma wordt gestart.
De fase van het programma wordt op het display weergegeven met het bijbehorende pictogram:
– - aanduiding droogfase
- aanduiding afkoelfase
–
- aanduiding antikreukfase
–
Tijdens het selecteren van een programma worden alle bijbehorende fasepictogrammen
weergegeven. Zodra het programma is gestart, wordt alleen het pictogram van de huidige
cyclusfase weergegeven.
Het programma veranderen
Als u een verkeerd programma heeft gestart, kunt u dit wijzigen. Zet eerst de programmakeuzeknop op UIT en stel vervolgens het programma opnieuw in.
14
Dagelijks gebruik
Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden. Als u desondanks toch probeert het programma te veranderen door aan de programmakeuzeknop
te draaien, gaan het display programmavoortgang en de controlelampjes knipperen. Als u
op een optietoets (behalve de toets ZOEMER) drukt, wordt op het display Err weergegeven.
Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbescherming).
Extra artikelen in de trommel doen of eruit halen, voordat het programma is
afgelopen
1. Open de vuldeur.
WAARSCHUWING!
Het wasgoed en de trommel kunnen heet worden. Gevaar voor brandwonden!
2. Doe de artikelen in de trommel, of haal ze eruit.
3. Doe de deur stevig dicht. U moet een duidelijke klik horen.
4. Druk op de toets START PAUZE om verder te gaan met de droogcyclus
Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel halen
Zodra de droogcyclus voltooid is, verschijnt op het display een knipperende "0" en het
antikreukpictogram . Als de ZOEMER toets is ingedrukt, klinkt er gedurende ongeveer
een minuut een geluidssignaal met onderbrekingen.
De droogcycli worden automatisch gevolgd door een antikreukfase die ongeveer 30 minuten duurt. De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft
het wasgoed los en kreukt het niet. Het wasgoed kan tijdens de antkreukfase te allen tijde
uit de machine gehaald worden. (Het wasgoed moet uiterlijk tegen het einde van deze
antikreukfase uit de droogtrommel worden gehaald, om te voorkomen dat het gaat kreuken.) Als de functie ANTIKREUK PLUS is geselecteerd, wordt de antikreukfase verlengd
met 60 minuten.
1. Open de deur.
2. Verwijder voordat u het wasgoed uit de trommel haalt het pluis van het microfilter. U
kunt dat het beste met een vochtige hand doen. (Zie hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".)
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Draai de programmakeuzeknop op UIT.
Na elke droogcyclus:
- Het microfilter en het fijne filter schoonmaken
- De condenswaterreservoir leegmaken
(Zie hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".)
5. Sluit de vuldeur.
Onderhoud en reiniging
15
Onderhoud en reiniging
Het pluizenfilter schoonmaken
De filters verzamelen al het pluis dat tijdens het drogen vrijkomt. Om ervoor te zorgen dat
de droger perfect blijft werken, moeten de pluizenfilters (microfilter en fijne zeef) na elke
droogcyclus schoongemaakt worden.
Het waarschuwingspictogram herinnert u daaraan.
LET OP!
Gebruik de droger nooit zonder pluizenfilters of met beschadigde of verstopte pluizenfilters.
1.
2.
Open de vuldeur
Maak het microfilter schoon met een
vochtige hand, het filter is in het onderste deel van de vuldeur ingebouwd.
3.
Na verloop van tijd ontstaat er aanslag
van restanten wasmiddel op het wasgoed op de filters. Wanneer dit gebeurt
dienen de filters gereinigd te worden
met warm water en een borstel. Verwijder het filter uit de deur door het naar
buiten te trekken. Het filter kan worden
geplaatst met het vleugeltje naar links
of naar rechts.
Vergeet niet het na reiniging terug te
zetten.
Druk de ontgrendelknop op het filter
met grote mazen in.
Het filter met grote mazen springt naar
buiten.
4.
16
Onderhoud en reiniging
5.
6.
Verwijder de fijne zeef.
Verwijder het pluis van de fijne zeef. U
kunt dat het beste met een vochtige
hand doen.
Maak het gebied rond het filter schoon
Het gebied rond de zeef hoeft niet na
elke droogcyclus schoongemaakt te
worden, maar dient wel regelmatig gecontroleerd te worden en, indien noodzakelijk, moet het pluis verwijderd worden.
7. Om dat te kunnen doen de bovenkant van het filter met grote mazen vastpakken en
naar voren trekken totdat het loskomt van de twee beugels.
8. Verwijder het pluis van het gehele filtergebied. U kunt dat het beste met een
stofzuiger doen.
9. Druk beide uitsteeksels van het filter
met grote mazen in de beugels van de
vuldeur tot ze op hun plaats vastklikken.
10. Zet de fijne zeef weer op zijn plaats.
11. Duw tegen het filter met grote mazen
tot het in de vergrendeling zit.
Als de fijne zeef niet geplaatst is, zal het filter met
grote mazen niet op zijn plaats vergrendeld worden en kan de vuldeur niet gesloten worden.
De deurpakking schoonmaken
Veeg de deurpakking meteen na afloop van de droogcyclus met een vochtige doek af.
Het condenswaterreservoir leegmaken
Maak het condenswaterreservoir na elke droogcyclus leeg.
Als het condenswaterreservoir vol is, wordt een lopend programma automatisch onderbroken en het pictogram reservoir leegmaken gaat op het display branden. Om verder
te kunnen gaan met het programma, moet het reservoir eerst leeggemaakt worden.
Onderhoud en reiniging
17
WAARSCHUWING!
Het condenswater is niet geschikt als drinkwater of om voedsel mee klaar te maken.
1. Trek de lade met het condenswaterreservoir helemaal naar buiten 1 en trek de
condenswaterafvoerslang zo ver mogelijk
naar boven 2.
2
1
2. Giet het condenswater in een teil of ander
soort opvangbak.
3. Schuif de geleiders naar binnen en zet het
reservoir weer op zijn plaats.
Als het programma onderbroken is omdat
het condenswaterreservoir vol was: Druk
op de toets START PAUZE om verder te
gaan met de droogcyclus.
Het condenswaterreservoir heeft een inhoud
van ong. 4 liter. Dit is voldoende voor ongeveer 7 kg wasgoed, dat daarvoor gecentrifugeerd is op 1000 omwentelingen/ minuut.
Het condenswater kan gebruikt worden als gedistilleerd water, bijv. voor een stoomstrijkijzer. Filter het water wel eerst (bijv. via een koffiefilter) om eventuele restanten en kleine
pluisjes te verwijderen.
Het filter van de warmtewisselaar reinigen
Als de indicatie onderste filter reinigen gaat branden, moet het filter van de warmtewisselaar in de sokkel van het apparaat gereinigd worden.
Om de warmtepomp te beschermen tegen vuil is de droger uitgerust met een pluizenfilter
dat in de filterbehuizing zit. Ook hier verzamelt zich na verloop van tijd een grote hoeveelheid pluis, dat van invloed is op de werking van de droger.
• Als u de droger laat werken terwijl het pluizenfilter verstopt is kan dat schade toebrengen
aan de droger. Het verhoogt ook het energieverbruik.
• Laat de droger nooit werken zonder pluizenfilters.
• Gebruik de droger niet zonder pluizenfilter. Een vuile warmtepomp vergt meer energie
en kan alleen schoongemaakt worden met behulp van een kostbaar proces.
18
Onderhoud en reiniging
1.
2.
Open de vuldeur
Open het deurtje in de sokkel: Om dit te
doen op de ontgrendelingsknop op de
bodem van de deuropening drukken en
het deurtje in de sokkel naar links openen.
3.
Trek de filterbehuizing aan het handvat
uit de sokkel.
Maak de binnenkant van de deur
schoon, de filterkamer en verwijder het
pluis van de rubber pakkingen.
4.
5.
Verwijder het pluis van het pluizenfilter
op de bodem van de sokkel met een
vochtige hand.
6.
Het pluizenfilter schoonmaken: Haal
het filter uit de filterbehuizing. Om dit
te doen, op de drukpunten aan de zijkanten drukken en het filterframe naar
boven en uit de behuizing trekken.
2
1
Onderhoud en reiniging
7.
8.
19
Verwijder het pluis met een vochtige
hand van het pluizenfilter.
Zet het pluizenfilter weer terug in de filterbehuizing.
9.
Verwijder, indien nodig, ong. een keer
per 6 maanden, het pluis van de warmtewisselaar met de bijgeleverde spons.
Doe hierbij rubber handschoenen aan.
Tip:Het pluis laat zich makkelijker verwijderen als het eerst vochtig gemaakt
is met bijv. een wasgoedbevochtiger.
10. Zet de filterbehuizing samen met het
filter terug in de sokkel van het apparaat.
Opmerking:Als het pluizenfilter niet in de filterbehuizing is geplaatst, kan de behuizing
niet in de sokkel van het apparaat geschoven worden.
11. Doe het deurtje in de sokkel dicht.
De trommel reinigen
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.
Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag op de
binnenkant van de trommel achterlaten. De waarneming van de droogtegraad van het
wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is vochtiger dan verwacht wanneer
het uit de droger wordt gehaald.
Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel (bijv. op azijn gebaseerde reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te vegen.
Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken
LET OP!
Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om de machine schoon te
maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen.
20
Wat moet u doen, als ...
Wat moet u doen, als ...
Zelf problemen oplossen
Als tijdens de werking de foutcode E... plus een cijfer of letter op het display wordt
weergegeven: Schakel de machine uit en weer aan. Reset het programma. Druk op de toets
START PAUZE. Als de fout nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met het
dichtstbijzijnde servicecentrum en vermeld de foutcode.
Probleem
Droger doet het niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Stekker is niet in het stopcontact of de zekering werkt niet
op de juiste manier.
Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de zekering
in de zekeringkast (huishoudelijke installatie).
De vuldeur staat open.
Sluit de vuldeur.
Heeft u de toets START PAUZE
ingedrukt?
Druk nogmaals op de toets
START PAUZE.
Verkeerd programma geselecteerd.
Selecteer een ander programma wanneer u de volgende keer
droogt (zie het hoofdstuk "Programmatabel").
Pluisfilters verstopt.
Reinig het pluisfilter.
Pluizenfilter verstopt.
Reinig het pluizenfilter.
Warmtewisselaar verstopt met
Reinig de warmtewisselaar.
pluis.
Droogresultaten niet naar tevredenheid.
Te grote hoeveelheid wasgoed.
Houd u aan de geadviseerde
beladingsvolumes.
Zorg dat de ventilatiesleuven in
Ventilatiesleuven in het gebied
het gebied van de sokkel niet
van de sokkel afgedekt.
zijn afgedekt.
Restanten op binnenkant oppervlak trommel of trommelribbels.
Reinig het oppervlak aan de
binnenkant van de trommel en
de trommelribbels.
Herprogrammeer de stanGeleiding van water op instaldaardinstelling voor de drooglatieplaats verschilt van stantegraad (zie het hoofdstuk
daardinstellingen van machine.
"Programma-opties").
Vuldeur sluit niet.
Fijne zeef of filter met grote
mazen niet op hun plaats vergrendeld.
Plaats de fijne zeef en/of klik
het filter met grote mazen vast.
Wasbeveiliging. Nadat het proAls er een toets wordt ingeDraai de programmakeuzeknop
gramma is gestart, kan deze
op UIT. Stel het programma opdrukt, verschijnt Err op het disoptie niet meer worden ingenieuw in.
play.
steld.
Wat moet u doen, als ...
De trommelverlichting werkt
niet.
21
Programmakeuzeknop staat in
de stand UIT.
Draai de programmakeuzeknop
op VERLICHTING of op een willekeurig programma.
Lampje defect.
Vervang het lampje (zie volgend deel).
De programmaduur wordt auWeergegeven programmaduur tomatisch gecorrigeerd afhanAutomatisch proces, er is geen
is fout of verandert gedurende kelijk van het soort en de hoestoring aan de machine.
veelheid wasgoed en de vochlange tijd niet.
tigheidsgraad.
Programma werkt niet, pictogram waterreservoir legen
brandt.
Condenswaterreservoir is vol.
Niet voldoende wasgoed gelaDroogcyclus eindigt kort nadat den of de geladen was is te
het programma wordt gestart. droog voor het geselecteerde
programma.
De droogcyclus duurt ongewoon lang. Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (zie "Droogcyclus voltooid")
Maak het condenswaterreservoir leeg en start dan het programma met de toets START
PAUZE.
Selecteer het tijdsprogramma
of een hogere droogtegraad
(bijv. EXTRA DROOG of KASTDROOG).
Pluisfilter verstopt.
Reinig het pluisfilter.
Pluizenfilter verstopt.
Reinig het pluizenfilter.
Laadvolume te groot.
Verminder laadvolume.
Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd.
Het wasgoed moet grondig gecentrifugeerd zijn.
Kamertemperatuur uitzonderlijk hoog. De compressor is tijdelijk uitgeschakeld om overbelasting te voorkomen.
Automatisch proces, er is geen
storing aan het apparaat. Verlaag indien mogelijk de kamertemperatuur.
22
Wat moet u doen, als ...
Het lampje van de binnenverlichting vervangen
Gebruik alleen lampjes die speciaal ontworpen zijn voor wasdrogers. Deze speciale lampjes
zijn verkrijgbaar bij de Klantenservice, ET nr. 112 552 000-5.
Als het apparaat is ingeschakeld, gaat de binnenverlichting 4 minuten nadat de deur is
gesloten automatisch uit.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen standaardlampjes! Deze ontwikkelen te veel warmte en kunnen de machine
beschadigen!
WAARSCHUWING!
Voordat u het lampje vervangt, de stekker uit het stopcontact halen.
1. Schroef het dekseltje van het lampje los (dit kunt u vinden direct achter de vuldeur,
aan de bovenkant; zie deel "Beschrijving van de machine".)
2. Vervang het kapotte lampje.
3. Schroef het dekseltje weer vast.
Controleer of de O-ring-pakking correct geplaatst is voordat u het lichtkapje vastschroeft.
Gebruik de droger niet als er geen O-ring-pakking op het lichtkapje zit.
WAARSCHUWING!
Om veiligheidsredenen moet het dekseltje stevig worden vastgedraaid. Als dat niet gebeurd
is, mag de droger niet gebruikt worden.
Machine-instellingen
23
Machine-instellingen
Instelling
Uitvoering
zoemer permanent aan/uit
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen BEHOEDZAAM en INTENSIEF
en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. Mogelijke uitkomsten:
– lampje boven ZOEMER gaat branden - zoemer permanent
aan.
– lampje gaat uit - zoemer permanent uit.
3. Standaard staat de zoemer altijd uit. U kunt de toets ZOEMER
gebruiken om het geluid in- of uit te schakelen, maar deze
selectie wordt door de machine niet in het geheugen opgeslagen.
Waterhardheid
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen BEHOEDZAAM en TIJD en
houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. De huidige instelling wordt op het display weergegeven:
–
lage geleiding <300 micro S/cm
–
gemiddelde geleiding 300-600 micro S/cm
–
hoge geleiding >600 micro S/cm
3. Druk net zo lang op de toets START PAUZE totdat het gewenste niveau is ingesteld.
4. Druk tegelijkertijd op de toetsen BEHOEDZAAM en TIJD of
draai de programmakeuzeknop op UIT om deze instelling in
het geheugen op te slaan.
Water bevat een variabele hoeveelheid kalksteen en minerale
zouten waarvan de hoeveelheden variëren afhankelijk van
geografische locaties. Hierdoor
kunnen de geleidingswaarden
van het water variëren.
Relevante variaties in de geleiding van het water ten opzichte
van de door de fabrikant vastgestelde geleiding kunnen
enigszins van invloed zijn op de
restvochtigheid van het wasgoed aan het einde van de cyclus. Uw droger biedt de mogelijkheid om de gevoeligheid van
de droogsensor af te stemmen
op de geleidingswaarden van
het water.
Waarschuwingsbericht wa- 1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
terreservoir reinigen perma- 2. Druk tegelijkertijd op de toetsen INTENSIEF en TIJD en houd
deze ongeveer 5 seconden ingedrukt.
nent uit
De huidige instelling wordt op het display weergegeven:
Bij gebruik van een externe afvoer voor het condenswater.
– waarschuwingspicogram
en
- waarschuwingsbericht is uit
– waarschuwingspicogram
en
- waarschuwingsbericht is ingeschakeld
Standaard is het waarschuwingsbericht ingeschakeld en wordt
het altijd weergegeven aan het einde van de droogcyclus of tijdens de cyclus als het waterreservoir vol is.
24
Technische gegevens
Technische gegevens
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-Richtlijnen:
– 2006/95/EC van 12.12.2006 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC Richtlijn inclusief de geamendeerde richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.1993 CE-Markeringsrichtlijn
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 60 cm
Diepte met vuldeur open
109 cm
De hoogte kan worden afgesteld met
1,5 cm
Leeg gewicht
ong. 60 kg
Laadvolume (afhankelijk van het programma)1)
Max. 7 kg
Energieverbruik in overeenstemming met IEG
61121 s. e. (7 kg katoen, voorgecentrifugeerd op 2,4 kWh
1000 tpm,KATOEN KASTDROOG programma)
Gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C to + 35°C
1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes.
Verbruikswaarden
De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij bediening van de machine in huishoudelijke omstandigheden.
Programma
Laadvolume in kg
Energieverbruik (in kWh)
7
2.4
KATOEN STRIJKDROOG1)
7
1.8
SYNTHETICA KASTDROOG2)
3
0.75
KATOEN
KASTDROOG1)
1) voorgecentrifugeerd op 1000 tpm
2) voorgecentrifugeerd op 1200 tpm
Tips voor testinstanties
Parameters die gecontroleerd kunnen worden door Testinstanties:
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de KATOEN
KASTDROOG cyclus met nominale lading.
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de KATOEN
KASTDROOG cyclus met halve lading.
• Uiteindelijke vochtigheidsgraad (tijdens KATOEN KASTDROOG, KATOEN STRIJKDROOG en
SYNTHETISCH KASTDROOG)
• Condensatie-efficiëntie (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens KATOEN KASTDROOG cyclus met nominale en halve lading
Installatie
25
Alle cycli moeten gecontroleerd worden in overeenstemming met IEC 61121 (Wasdrogers
voor huishoudelijk gebruik – Methodes voor het meten van de prestatie).
Installatie
Het apparaat vervoeren
Kantel het apparaat om het te vervoeren, uitsluitend op zijn linkerkant (zie afbeelding), als het niet
rechtop vervoerd kan worden.
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen.
• De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping
kan plaatsvinden.
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat. Belemmer het voorste luchtrooster en het achterste luchtrooster niet.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in gebruik is,
moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.
• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de
droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet
het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is.
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het apparaat
en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Hierdoor kan er hitte
worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de bediening van dit apparaat.
26
Installatie
De hete lucht die door de wasdroger wordt uitgestoten kan temperaturen bereiken tot 60°C.
Het apparaat mag daarom niet geïnstalleerd worden op vloeren die niet bestendig zijn
tegen hoge temperaturen.
Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°C
en niet hoger dan +35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat in de weg kan staan.
WAARSCHUWING!
Als het apparaat verplaatst moet worden moet dit verticaal gebeuren.
WAARSCHUWING!
Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een
deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van het apparaat.
Verwijdering van de transportbeveiliging
LET OP!
Voordat u de droger in gebruik neemt moeten alle
transportbeveiligingen verwijderd worden.
1. Open de vuldeur.
2. Trek de repen plakband los van de binnenkant
van de machine, boven op de trommel.
3. Verwijder de plasticfolie en de polystyreenvulling van de machine.
Elektrische aansluiting
Gegevens over het voltage, het stroomtype en de zekeringen vindt u op het typeplaatje.
Het typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving").
WAARSCHUWING!
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan dient dit te gebeuren door
onze klantenservice.
Het aansluitsnoer moet toegankelijk zijn na het installeren van de machine.
Sluit de machine aan op een geaarde contactdoos, in overeenstemming met de huidige
bedradingsvoorschriften.
Installatie
27
De draairichting van de deur veranderen
WAARSCHUWING!
Haal voordat u de draairichting van de deur verandert de stekker uit het stopcontact .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Open de vuldeur.
Schroef scharnier A aan de voorkant
van de machine los en verwijder de vuldeur.
Verwijder de afdekplaten B. Steek hiervoor een smalle schroevendraaier in de
openingen (zie afbeelding), duw een
klein stukje omlaag en de wrik de afdekplaten los.
Gebruik geschikt gereedschap en oefen
druk uit om het vergrendelingsblokje C
los te maken van de bevestiging. Neem
het blokje uit, draai het 180° om en
monteer het aan de andere kant van de
deur.
Schroef scharnier A van de vuldeur los,
draai het 180°, plaats het aan de andere
kant en schroef het vast.
Draai de afdekplaten B 180° en zet ze
vast aan de andere kant.
A
B
C
A
B
28
Installatie
Schroef afdekplaat D los van de voorD
kant van de machine, draai de plaat 180°
en schroef hem aan de andere kant vast.
F
8. Schroef de deurvergrendeling F los, duw
hem enigszins naar beneden en verwijE
der hem van de voorkant van de machine.
9. Druk de knop F in en naar beneden, duw
de afdekplaat enigszins naar beneden en
D
verwijder hem van de voorkant van de
machine.
E
10. Monteer de deurvergrendeling E aan de
F
andere kant en schroef de vergrendeling
vast.
11. Plaats aan de andere kant de afdekplaat
F en klik de knop vast.
12. Plaats de vuldeur en scharnieren in de
openingen aan de voorkant van de machine en schroef ze vast.
Opmerking betreffende contactbescherming: De machine kan alleen veilig worden
gebruikt als alle kunststof onderdelen gemonteerd zijn.
7.
Speciale accessoires
Installatieset tussenstuk om de droger bovenop een wasmachine te plaatsen:
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
Deze installatiesets kunnen gebruikt worden om de droger bovenop een automatische AEGElectrolux wasmachine (60cm breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte te kunnen besparen.
De automatische wasmachine onder en de droger er bovenop.
Uitvoering die geleverd moet worden:
– met verwijderbare stapelplaat 916093151
Lees de bij de set geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Installatieset voor externe condensafvoer
Bij het apparaat geleverd
Installatieset 12512251/ om het condenswater rechtstreeks af te voeren in een teil, sifon,
gootsteen, enz. Het condenswaterreservoir hoeft dan niet meer geleegd te worden, het
moet echter wel op de daarvoor bedoelde plaats in de machine blijven zitten. Zie deel
"Machine - instellingen" voor de aanwijzingen hoe u de waarschuwing het waterreservoir
legen kunt uitschakelen.
Max. verplaatsingshoogte: 1 m vanaf de bodem van de droger; Max. verplaatsingslengte:
2.5 m
Lees de bij de set geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Milieu
29
Milieu
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE <, >PS <, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in
de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
Oud apparaat
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
De warmtepomp van uw droger bevat een gesloten koelcircuit gevuld met een koelmiddel
dat geen CFK's bevat. Het koelcircuit in de warmtepomp mag niet beschadigd worden.
WAARSCHUWING!
Trek de stekker uit het stopcontact als u de machine niet meer gebruikt. Snij de voedingskabel van het apparaat en gooi deze samen met de stekker weg. Maak de deurvergrendeling
onklaar. Dan kunnen kinderen zich niet in de machine opsluiten en hun leven in gevaar
brengen.
Milieutips
• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en zacht. Daarom heeft u bij het wassen geen
wasverzachter nodig.
• Uw droger werkt het zuinigst als u:
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrij houdt;
– u zich aan de in het programma-overzicht aanbevolen laadvolumes houdt;
– zorgt voor goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is;
– het microfilter en de fijne zeef na elke droogcyclus schoonmaakt;
– het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de droger stopt. Voorbeeld: Verbruiksgegevens – afhankelijk van centrifugesnelheid – voor 7 kg wasgoed, gedroogd
met het KATOEN KASTDROOG programma.
Voor-centrifugeren
Droogcyclus
Restvochtigheid
Toeren per minuut
in liter
als a %
1000
4.20
1200
1400
Energie in kWh
Kosten in euros1)
60
2,4
0,36
3.92
56
2,3
0,34
3.64
52
2,2
0,33
30
Milieu
1800
1) Tarief: 0,15 Euro/kWh
3.15
45
2,0
0,30
Garantie/serviceafdeling
31
Service
Indien zich technische problemen voordoen, controleer dan eerst of u ze zelf kunt oplossen
met behulp van de bedieningsinstructies (hoofdstuk "Wat moet u doen als…").
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met de klantenservice of
een van onze geautoriseerde dealers.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende informatie nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S No.) (zie typeplaatje voor de
nummers)
– Soort storing
– De foutmeldingen die op het display worden
weergegeven
Om de noodzakelijke referentienummers van uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren
wij u ze hier te noteren:
Modelbeschrijving: ................................................................................
Productnummer: .....................................................................................................
Serienummer: ...................................................................................................
Garantie/serviceafdeling
NEDERLAND
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek
herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt
daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van
levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen
gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt
eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de
toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld
of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen.
De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te
worden overlegd.
32
Garantie/serviceafdeling
5.
De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die
voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
– chemische en elektrochemische inwerking van water,
– abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
– voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
– contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze
verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd
gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling
of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor
een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd
aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden
gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst
dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt,
worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht.
Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk
mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker
een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het
recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang
van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde
gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten
het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product
niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te
gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie,
installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in
het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst: Electrolux Service Vennootsweg 1 2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Garantie/serviceafdeling
33
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk
binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal
plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de
vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo
nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten
inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de
technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te
repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd
aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon
in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een
vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet
tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met
de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval
de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien
om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of
door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden
gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te
schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en
serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant
of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een
volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het
kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de
reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande
reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal
huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn
en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet
verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel
34
Europese Garantie
van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te
bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument,
met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna
weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de
wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice Postbus 120 2400 AC
Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn (voor bezoek service- tel. 0172-468 300
technicus en onderdelen)
Consumentenbelangen (voor algemene,
tel. 0172-468 172
product- of gebruiksinformatie)
www.aeg.nl
Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens de lange levensduur van uw product op ons rekenen.
Daarom nodigen wij u van harte uit uw product kosteloos te registreren op onze internetsite
www.mijnapparaten.nl. Wij kunnen u dan nog beter van dienst zijn met informatie over
producten,gebruiksaanwijzingen, tips, innovaties, oplossingen voor onverhoopte storingen
etc.
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde
landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde periode
of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze landen verhuist naar een
ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de garantie op het apparaat met u mee.
De volgende beperkingen zijn hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het apparaat.
Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een geldig, door de
verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit
specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper van
het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door Electrolux
afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het apparaat wordt
niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
www.electrolux.com
35
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften
die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet verleende
rechten aan.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
36
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsza
wa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce spotre
biče SK, Seberíniho 1, 821
03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
37
38
39
www.electrolux.com
136906230-00-02062008
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’
op:
www.aeg.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising