Aeg-Electrolux | T57860 | User manual | Aeg-Electrolux T57860 Handleiding

LAVATHERM 57860
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Condensdroger
Sèche-linge à
condensation
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
3
Belangrijke veiligheidsinformatie
Milieu
3
5
Productbeschrijving
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
Dispaly
Voordat u de droger in gebruik neemt
7
8
8
8
9
Programmaoverzicht
9
Dagelijks gebruik
11
Wasgoed sorteren
11
Gemiddeld gewicht van wasgoed
12
Machine inschakelen / lampje inschakelen
12
Vuldeur openen / wasgoed in de trommel
doen
12
Het programma kiezen
13
DELICAAT functie
13
Functie SENSITIVE
13
ANTI-KREUK LANG functie
13
ZOEMER functie
14
TIJD PROGR. functie
14
STARTUITSTEL
14
Functie KINDERSLOT
15
Het programma starten
Het programma veranderen
Wasgoed uitladen
Onderhoud en reiniging
Het pluizenfilter reinigen
De deurpakking schoonmaken
Het waterreservoir leegmaken
De warmtewisselaar reinigen
De trommel reinigen
Het bedieningspaneel en de behuizing
schoonmaken
Wat te doen als…
15
15
15
16
16
18
18
19
20
Machine-instellingen
Technische gegevens
22
23
20
20
Tips voor testinstanties
24
Installatie
25
Plaatsing van het apparaat
25
Verwijdering van de transportbeveiliging
26
Elektrische aansluiting
26
De draairichting van de deur veranderen
26
Speciale accessoires
28
Onderhoud
28
Wijzigingen voorbehouden
Belangrijke veiligheidsinformatie
3
Gebruiksaanwijzing
Belangrijke veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen
is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat ze bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn gehele levensduur gebruikt naar behoren
is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of op enigerlei wijze te proberen veranderingen aan dit apparaat aan te brengen.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit gebeurt onder toezicht van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is of zij van een dergelijke persoon instructies hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om dit te
voorkomen de trommel vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde,
scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet
in het apparaat terechtkomen.
• Om brandgevaar door te lang drogen te voorkomen, dient het apparaat niet gebruikt te
worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte).
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen
met een rubber binnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen
niet in de droogtrommel te worden gedroogd.
• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te worden
van de stroomvoorziening.
• Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties die door niet-deskundige
personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem contact op met
een klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de
droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra
hoeveelheid wasmiddel.
4
Belangrijke veiligheidsinformatie
• Explosiegevaar:Droog nooit artikelen in de droogtrommel die in contact hebben gestaan met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische
reiniging en soortgelijke producten). Daar deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze
een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de droogtrommel die met water
gewassen zijn.
• Brandgevaar:voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en dienen niet in de droogtrommel geplaatst te
worden.
• Als u uw was met vlekkenwater heeft gewassen, moet u een extra spoelcyclus uitvoeren
voordat u uw was in de droogtrommel laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van
kleding die in de droogtrommel geladen wordt
WAARSCHUWING!
Stop een droogtrommel nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit het apparaat verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte zich
kan verspreiden. Brandgevaar!
• Pas op voor elektrische schokken!Spuit geen waterstralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus)
om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is
gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
• De droogtrommel mag niet worden gebruikt als voor het reinigen industriële chemicaliën
zijn gebruikt.
• Zorg voor goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om te voorkomen dat gassen in de ruimte terugstromen van apparaten die andere brandstoffen
verbruiken (inclusief open vuur).
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of het niet is beschadigd. Gebruik het
apparaat bij twijfel niet en neem contact op met de Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen moeten vóór het gebruik worden verwijderd. Als dit wordt
nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg
hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of deskundig persoon.
• Zorg ervoor dat het apparaat niet op het aansluitsnoer komt te staan.
• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes
zo te worden afgesteld dat de lucht goed onder het apparaat kan circuleren.
• Controleer na de installatie van het apparaat of het niet op het aansluitsnoer drukt of
staat.
• Als de droogtrommel bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk de
stapelkit te gebruiken (optioneel accessoire).
Gebruik
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat
te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
Milieu
5
• Droog in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen. Volg de instructies op het wasetiket in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in de droogtrommel.
• Doe niet teveel wasgoed in de machine. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipend nat is mag niet in de droger worden gedaan.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige petroleumproducten mogen
niet in de machine gedroogd worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt,
dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het
in de droger doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact, maar aan de stekker zelf.
• Gebruik de droogtrommel nooit als het aansluitsnoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn waardoor de binnenkant van de droogtrommel toegankelijk is.
• Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd
in de wasverzachterinstructies.
• Let op - heet oppervlak: Raak het dekseltje van de deurverlichting niet aan wanneer
de verlichting ingeschakeld is
(alleen drogers voorzien van trommelverlichting).
Veiligheid van kinderen
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
• Kinderen zijn zich vaak niet bewust van de gevaren die elektrische apparaten met zich
meebrengen. Houd kinderen uit de buurt, om te voorkomen dat ze met het apparaat
spelen.
• De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen gevaarlijk zijn voor
kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats op, buiten het bereik van kinderen.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.
Milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Milieutips
• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en zacht. Daarom heeft u bij het wassen geen
wasverzachter nodig.
6
Milieu
• Uw droger werkt het zuinigst als u:
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrijhoudt
– zich houdt aan de in het programma-overzicht aanbevolen laadvolumes
– zorgt voor goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is
– het microfilter en de fijne zeef na elke droogcyclus reinigt
– het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de droger doet.
Het energieverbruik is afhankelijk van het ingestelde centrifugetoerental van de wasmachine. Hogere centrifugeersnelheid - lager energieverbruik.
Milieu-informatie
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen gerecycled worden. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de
daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
WAARSCHUWING!
Als het apparaat niet meer wordt gebruikt:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd de voedingskabel en stekker van het apparaat en gooi ze weg.
• Verwijder het slot van de deur. Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf insluiten en hun
leven in gevaar brengen.
Productbeschrijving
Productbeschrijving
1
2
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bedieningspaneel
Waterreservoir
Trommelverlichting
Fijne pluizenfilters
Grove pluizenfilters
Pluizenfilters
Typeplaatje
Vuldeur (omkeerbaar)
Deur warmtewisselaar
Toets om het deurtje in de sokkel te openen
Luchtrooster
Verstelbare pootjes
7
8
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
6
1
1
2
3
4
5
6
5
4
2
3
Programmakeuzeknop en aan/uit-schakelaar
Functietoetsen
START/PAUZE toets gedrukt
STARTUITSTEL toets gedrukt
Display
Statuslampje
Dispaly
1
2
3
4
5
6
Eindtijd / Foutmelding
waarschuwingen
pictogram lang antikreuk
Status fase cyclus
pictogram optie uitgestelde start
pictogram kinderslot
1
6
2
5
4
3
Beschrijving display
Drogen (aanduiding
droogfase)
Afkoelen (aanduiding
droogfase)
Kreukbeveiliging (aan- Lange antikreukbeveiduiding droogfase)
liging
Voordat u de droger in gebruik neemt
9
Beschrijving display
Waterreservoir legen
(waarschuwing)
Filters reinigen (waarschuwing)
Condensor reinigen
(waarschuwing)
Duur cyclus
Lengte tijdsprogramma (10 min. - 3h)
Kinderslot
Uitgestelde start
Duur uitgestelde start
Voordat u de droger in gebruik neemt
Verwijder eventuele tijdens de fabricage ontstane restanten door de trommel van de droger
met een vochtige doek af te vegen of een korte droogcyclus uit te voeren (ca. 30 min.) met
enkele vochtige doeken in de machine.
Programmaoverzicht
Programma's
max. belading
(droog
gewicht)
Toepassing/eigenschappen
Opties
Onderhoudsmerkteken
KATOEN
EXTRA DROOG
8 kg
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.
alles 1) behalve TIJD
PROGR.
KASTDROOG
8 kg
Grondig drogen van textiel van
gelijke dikte, bijv. badstof, gebreide voorwerpen, handdoeken.
alles 1) behalve TIJD
PROGR.
STRIJKDROOG
8 kg
Voor katoenen of linnen wasgoed
van normale dikte, bijv. beddengoed, tafellinnen.
alles 1) behalve TIJD
PROGR.
SYNTHETISCH
EXTRA DROOG
KASTDROOG
3 kg
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. truien, beddengoed, tafellinnen.
3 kg
Voor dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv. shirts die gemakkelijk in onderhoud zijn, tafelkleden, babykleertjes, sokken,
lingerie met baleinen of met beugels.
alles 1) behalve TIJD
PROGR.
2)
2)
alles 1)
behalve TIJD
PROGR.
10
Programmaoverzicht
max. belading
(droog
gewicht)
Toepassing/eigenschappen
Opties
3 kg
Voor dunne stoffen die gestreken
worden, bijv. gebreide artikelen,
overhemden.
alles 1) behalve TIJD
PROGR.
8 kg
Voor verder drogen van afzonder- alles behalve
lijke stukken wasgoed.
SENSITIVE
OPFRISSEN
1 kg
Voor het opfrissen van textiel dat
langdurig is opgeborgen.
alles behalve
SENSITIVE
en TIJD
PROGR.
BEDLINNEN
3 kg
Beddengoed (één- en tweepersoons lakens, kussenslopen, spreien, dekbedovertrekken).
alles behalve
SENSITIVE
en TIJD
PROGR.
Programma's
STRIJKDROOG
SPECIAAL
TIJD PROGR.
GEMAKKELIJK STRIJKEN PLUS
Speciaal programma met antikreukmechanisme, voor easy care-stoffen zoals overhemden en
blouses; Om makkelijker te kunnen strijken. De resultaten zijn af- alles 3) be1 kg (of 5
hankelijk van het type stof en de halve SENSIoverhemafwerking. Doe het wasgoed on- TIVE en TIJD
den)
middellijk na het centrifugeren in
PROGR.
de droger; Haal overhemden zodra ze gedroogd zijn direct uit de
droger en hang ze op een kleerhanger.
1 kg
Om wollen stoffen te drogen nadat ze gewassen zijn, met gebruik
van warme lucht en een minimale
mechanische belasting (zie de paragraaf "Wasgoed sorteren en
voorbereiden"). Advies: Haal de
stoffen onmiddellijk na het drogen uit de machine, er volgt geen
antikreukprogramma.
ZOEMER,
STARTUITSTEL
CYCLE DE NUIT SYNTHETISCH
3 kg
Voor het erg stil en behoedzaam
drogen van synthetische stoffen.
Aanbevolen om 's nachts te drogen.
ANTI-KREUK
LANG, ZOEMER, STARTUITSTEL
CYCLE DE NUIT KATOEN
8 kg
Voor het erg stil en behoedzaam
drogen van katoen. Aanbevolen
om 's nachts te drogen.
ANTI-KREUK
LANG, ZOE-
WOL
Onderhoudsmerkteken
2)
Dagelijks gebruik
Programma's
max. belading
(droog
gewicht)
Toepassing/eigenschappen
Opties
11
Onderhoudsmerkteken
MER, STARTUITSTEL
1) De functies DELICAAT en SENSITIVE kunnen niet tegelijkertijd worden geselecteerd
2) selecteer DELICAAT
3) standaard ingesteld
Dagelijks gebruik
Wasgoed sorteren
• Sorteren op weefseltype:
– Katoen/linnen voor programma's in de programmagroep KATOEN.
– Gemengde en synthetische stoffen voor programma's in de programmagroep SYNTHETICA.
• Sorteren op wasetiket: Betekenis van de wasetiketten:
Drogen in de droogtrommel in principe mogelijk
Drogen op normale temperatuur
Drogen op lage temperatuur
Drogen in de droogtrommel nietmogelijk
Doe geen nat wasgoed in de droger dat niet op het wasetiket gespecificeerd is als geschikt
voor drogen in de droogtrommel.
Dit apparaat kan gebruikt worden voor alle soorten nat wasgoed dat gelabeld is als geschikt
voor drogen in de droogtrommel.
• Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen met lichtgekleurd wasgoed. De kleuren van het
textiel kunnen afgeven.
• Droog geen tricot en gebreide artikelen op het programma EXTRA. Deze artikelen kunnen
krimpen!
• Wollen en wolachtige stoffen kunnen gedroogd worden met het WOL-programma. Centrifugeer de wollen artikelen voor de droogcyclus zo goed mogelijk (max. 1200 tpm).
Droog alleen wollen artikelen samen die qua materiaal, kleur en gewicht vergelijkbaar
of hetzelfde zijn. Droog zware wollen artikelen apart.
Wasgoed voorbereiden
• Voorkom dat het wasgoed verstrikt raakt: sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken dicht en
sluit losse riemen of strikken (bv. van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden enz.).
• Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bv. bij met katoen afgewerkte anoraks moet de katoenlaag aan de buitenkant zitten). Deze weefsels drogen dan
beter.
Doe niet teveel wasgoed in de machine. Houd een max. belading van 8kg aan.
12
Dagelijks gebruik
Gemiddeld gewicht van wasgoed
badjas
1200 g
dekbedovertrek
700 g
herenwerkoverhemd
600 g
herenpyjama
500 g
laken
500 g
tafelkleed
250 g
herenoverhemd
200 g
nachthemd
200 g
kussensloop
200 g
badstof handdoek
200 g
blouse
100 g
damesslip
100 g
herenslip
100 g
servet
100 g
theedoek
100 g
Machine inschakelen / lampje inschakelen
Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma of op LICHT AAN. De machine
is ingeschakeld. Als de vuldeur wordt geopend, gaat de trommelverlichting aan.
Vuldeur openen / wasgoed in de trommel doen
1. Vuldeur openen:
Duw met kracht tegen de vuldeur (drukpunt).
2. Vul de trommel met wasgoed (druk het
niet aan).
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de deur en de
rubber pakking terecht komen.
3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet een
duidelijke klik horen.
Dagelijks gebruik
13
Het programma kiezen
Gebruik de programmakeuzeknop om het gewenste programma te selecteren. De geschatte tijdsduur tot het einde van het programma verschijnt
( uren, minuten).
op het display, bv.
Tijdens de cyclus verstrijkt de tijd in stappen van
één minuut.
DELICAAT functie
Voor zeer behoedzaam drogen van gevoelige stoffen met het wasvoorschrift en voor temperatuurgevoelig textiel (zoals acryl en viscose). Het
programma wordt uitgevoerd met gereduceerde
warmte.
De functie fijne was is alleen geschikt voor gebruik
bij ladingen tot 3 kg.
Deze functie activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets DELICAAT (1) - het lampje erboven gaat branden.
Druk nogmaals op de toets DELICAAT (1) als u deze functie wilt uitschakelen. Het bovenstaande lampje gaat uit.
Functie SENSITIVE
Voor het voorzichtig drogen van weefsels die vaak gedragen worden. Het programma begint
op de volle warmte-instelling, die vervolgens verlaagd wordt naarmate het programma
vordert.
Deze functie activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets SENSITIVE (2) - het lampje erboven gaat branden.
Druk nogmaals op de toets SENSITIVE (2) als u deze functie wilt uitschakelen. Het bovenstaande lampje gaat uit.
De functies DELICAAT en SENSITIVE kunnen niet tegelijkertijd worden geselecteerd.
ANTI-KREUK LANG functie
Met deze functie wordt de antikreukfase uitgebreid tot in totaal 90 minuten . De trommel
draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt
het niet.
Deze functie activeren:
1. Kies het droogprogramma.
14
Dagelijks gebruik
2. Druk op de toets ANTI-KREUK LANG (3) - het lampje erboven gaat branden en op het
display wordt het pictogram weergegeven.
Als deze extra functie geselecteerd is, wordt de antikreukfase aan het einde van de droogcyclus met 60 minuten verlengd. Het wasgoed kan tijdens de antikreukfase te allen tijde
uit de machine gehaald worden.
Druk nogmaals op de toets ANTI-KREUK LANG als u deze functie wilt uitschakelen. Het
bovenstaande lampje gaat uit en op het pictogram verdwijnt de aanduiding 90.
ZOEMER functie
Het apparaat wordt geleverd met de ZOEMER functie uitgeschakeld.
Als de zoemer is geactiveerd, laat deze een signaal of een melodietje horen bij:
– het einde van de cyclus
– antikreukfase en bij het begin of einde van de fase
– onderbreking van de cyclus door een waarschuwing
– alarm
Deze functie activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets ZOEMER (4) - het lampje erboven gaat branden.
Druk nogmaals op de toets ZOEMER (4) als u deze functie wilt uitschakelen. Het bovenstaande lampje gaat uit.
TIJD PROGR. functie
Om de programmaduur te selecteren na het instellen van het TIJD PROGR.. U kunt een
programmaduur selecteren van 10 minuten tot 3 uur, in stappen van 10 minuten.
1. Zet de programmakeuzeknop op TIJD PROGR.. Op het display wordt knipperend 10'
weergegeven. (dit komt overeen met de koelfase).
2. Druk herhaaldelijk op de toets TIJD PROGR. (5) tot de gewenste programmaduur wordt
voor een programma van 20 minuten.
weergegeven op het display, bijv.
Als er geen programmaduur is geselecteerd, wordt de duur automatisch ingesteld op 10
min.
STARTUITSTEL
Met de toets STARTUITSTEL(7) kunt u de start van een programma uitstellen met
minimaal 30 minuten (30') tot maximaal 20 uur (20h).
1. Selecteer het programma en de extra functies.
2. Druk herhaaldelijk op de toets STARTUITSTEL(7) totdat de gewenste uitgestelde start
op het display wordt weergegeven, bv.
starten.
als het programma over 12 uur moet
Als op het display 20h wordt weergegeven en u de toets nogmaals indrukt, wordt
de uitgestelde start geannuleerd . Op het display verschijnt 0' en vervolgens de
programmaduur van het geselecteerde programma.
3. Druk op de toets START/PAUZE(6) om de uitsteltimer te activeren. De resterende tijd
tot het moment dat het programma volgens de instelling moet starten, wordt continu
weergegeven (bv. 15h, 14h, 13h, … 30' enz.).
Dagelijks gebruik
15
Functie KINDERSLOT
Het kinderslot kan ingesteld worden om te voorkomen dat een programma per ongeluk
wordt gestart of dat een lopend programma onbedoeld wordt veranderd. De kinderslotfunctie blokkeert alle toetsen en de programmakeuzeknop. Het kinderslot kan in- of uitgeschakeld worden door de toetsen ANTI-KREUK LANG (3) en ZOEMER (4) tegelijkertijd
gedurende 5 seconden ingedrukt te houden.
– Voordat het programma is gestart: Het apparaat kan niet gebruikt worden
– Nadat het programma is gestart: Het lopende programma kan niet veranderd worden
Het pictogram verschijnt op het display om aan te geven dat de kinderslotfunctie is
geactiveerd.
Het kinderslot wordt niet uitgeschakeld als het programma is afgelopen.
Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u eerst het kinderslot uitschakelen.
Het programma starten
Druk op de toets START/PAUZE (6). Het programma start.
De fase van het programma wordt op het display weergegeven met het bijbehorende pictogram:
– - aanduiding droogfase
- aanduiding afkoelfase
–
- aanduiding antikreukfase
–
Tijdens het selecteren van een programma worden alle bijbehorende fasepictogrammen
weergegeven. Zodra het programma is gestart, wordt alleen het pictogram van de huidige
cyclusfase weergegeven.
Het programma veranderen
Om een programma te veranderen dat per ongeluk is gekozen, moet u eerst de programmakeuzeknop op UITzetten en dan het programma opnieuw instellen.
Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden . Als u
desondanks toch probeert het programma te veranderen door aan de programmakeuzeknop te draaien, gaan het programmavoortgangdisplay en de controlelampjes knipperen.
Als u op een optietoets (behalve de toets zoemer) drukt, wordt op het display Errweergegeven. Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbescherming).
Wasgoed uitladen
Zodra de droogcyclus voltooid is, verschijnt op het display een knipperende
en het
antikreukpictogram . Als op de toets ZOEMER is gedrukt, klinkt gedurende een minuut
met tussenpozen een geluidssignaal.
De droogcycli worden automatisch gevolgd door een antikreukfase die ongeveer 30 minuten duurt. De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft
het wasgoed los en kreukt het niet. Het wasgoed kan tijdens de antikreukfase te allen tijde
uit de machine gehaald worden. Het wasgoed moet op zijn laatst tegen het einde van de
anti-kreukfase uit de machine worden gehaald om het vormen van kreuken te voorkomen.)
Als de functie ANTI-KREUK LANG is geselecteerd, wordt de antikreukfase verlengd met
60 minuten.
16
Onderhoud en reiniging
1. Open de deur.
2. Voordat u het wasgoed uit de trommel haalt, het pluis van het microfilter verwijderen.
U kunt dat het beste met een vochtige hand doen. (zie het hoofdstuk "Onderhoud en
reiniging".)
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Draai de programmakeuzeknop naar UIT.
Na elke droogcyclus:
- Reinig het microfilter en het fijne filter
- De condenswaterreservoir leegmaken
(zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".)
5. Sluit de vuldeur.
Onderhoud en reiniging
Het pluizenfilter reinigen
De filters verzamelen al het pluis dat tijdens het drogen vrijkomt. Om ervoor te zorgen dat
de droger perfect blijft werken, moeten de pluizenfilters (microfilter en fijne zeef) na elke
droogcyclus schoongemaakt worden.
Het waarschuwingspictogram herinnert u daaraan.
LET OP!
Gebruik de droger nooit zonder pluizenfilters of met beschadigde of verstopte pluizenfilters.
1.
2.
Open de vuldeur.
Maak het microfilter schoon met een
vochtige hand (het filter is in het onderste deel van de vuldeur ingebouwd).
3.
Na verloop van tijd ontstaat er op de filters aanslag van wasmiddel dat op het
wasgoed is achtergebleven. Wanneer dit
gebeurt, moeten de filters gereinigd te
worden met warm water en een borstel.
Verwijder het filter uit de deur door het
naar buiten te trekken. Het filter kan met
het vleugeltje naar links of naar rechts
worden geplaatst.
Vergeet het niet na reiniging terug te
zetten.
Onderhoud en reiniging
4.
Druk de ontgrendelknop op het filter
met grote mazen in.
Het filter met grote mazen springt naar
buiten.
5.
6.
Neem de fijne zeef uit.
Verwijder het pluis van de fijne zeef. U
kunt dat het beste met een vochtige
hand doen.
Verwijder het pluis van het gehele filtergebied
Het gebied rond de zeef hoeft niet na
elke droogcyclus schoongemaakt te
worden, maar dient wel regelmatig gecontroleerd te worden en, indien noodzakelijk, moet het pluis verwijderd worden.
7. Hiertoe pakt u de bovenkant van het filter met grote mazen vast en trekt u het
naar voren totdat het loskomt van de
twee beugels.
8. Verwijder het pluis van het gehele filtergebied. U kunt dat het beste met een
stofzuiger doen.
9. Druk beide uitsteeksels van het filter
met grote mazen in de beugels van de
vuldeur tot ze vastklikken.
10. Plaats de fijne zeef terug.
17
18
Onderhoud en reiniging
11. Duw het filter met grote mazen vast in
de vergrendeling.
Als de fijne zeef niet geplaatst is, zal het filter
met grote mazen niet op zijn plaats vergrendeld worden en kan de vuldeur niet gesloten
worden.
De deurpakking schoonmaken
Veeg de deurpakking meteen na afloop van de droogcyclus met een vochtige doek af.
Het waterreservoir leegmaken
Maak het waterreservoir na elke droogcyclus leeg.
Als het waterreservoir vol is, wordt een actief programma automatisch afgebroken en gaat
op het display het pictogram reservoir leegmaken branden. Om verder te kunnen gaan
met het programma, moet het waterreservoir eerst leeggemaakt worden.
WAARSCHUWING!
Het condenswater is niet geschikt als drinkwater of om voedsel te bereiden.
1. Trek het waterreservoir helemaal naar
buiten.
2. Giet het condenswater in een teil of ander
soort opvangbak.
3. Schuif het waterreservoir weer op zijn
plaats.
Als het programma onderbroken is omdat
het condenswaterreservoir vol was: druk
op de toets START/PAUZEom verder te
gaan met de droogcyclus.
Het waterreservoir heeft een inhoud van ongeveer 4,5 liter. Dit is voldoende voor ongeveer 8 kg wasgoed dat voorafgaand gecentrifugeerd is op 1000 toeren/minuut.
Onderhoud en reiniging
19
Het condenswater kan gebruikt worden als gedistilleerd water, bv. voor een stoomstrijkijzer.
Filter het water wel eerst (bv. via een koffiefilter) om eventuele restanten en kleine pluisjes
te verwijderen.
De warmtewisselaar reinigen
Als het pictogram warmtewisselaar
den gereinigd.
wordt weergegeven, moet de warmtewisselaar wor-
LET OP!
Als u de droger laat werken terwijl de warmtewisselaar verstopt is met pluis, kan dat schade
toebrengen aan de droger. Het verhoogt ook het energieverbruik.
1. Open de deur.
2. Open het deurtje in de sokkel. Druk hiervoor op de ontgrendelingsknop aan de
onderkant van de deuropening en trek het
deurtje in de sokkel naar links open.
3. Verwijder pluis van de binnenkant van de
deur en de voorkamer van de warmtewisselaar. Veeg de deurpakking af met een
vochtige doek.
4. Draai de beide vergrendelingsschuiven
naar binnen.
5. Gebruik de handgreep om de warmtewisselaar uit de onderkant te trekken en
draag hem horizontaal om te voorkomen
dat er restwater gemorst wordt.
6. Houd de warmtewisselaar verticaal boven
een opvangbak om deze leeg te maken.
LET OP!
Gebruik geen scherpe voorwerpen om te reinigen. De warmtewisselaar kan daardoor
gaan lekken.
7. Reinig de warmtewisselaar.
U kunt hiervoor het beste een borstel gebruiken, of hem grondig afspoelen met een
handdouche.
20
Wat te doen als…
8. Plaats de warmtewisselaar terug en vergrendel hem op zijn plaats (draai de beide vergrendelingsschuiven naar buiten tot ze vastklikken).
9. Sluit het deurtje in de sokkel.
LET OP!
Laat de droger nooit werken zonder de warmtewisselaar.
De trommel reinigen
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.
Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag op de
binnenkant van de trommel achterlaten. De waarneming van de droogtegraad van het
wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is vochtiger dan verwacht wanneer
het uit de droger wordt gehaald.
Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel (bijv. een op azijn gebaseerd reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te vegen.
Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken
LET OP!
Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om de machine schoon te
maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen.
Wat te doen als…
Zelf problemen oplossen
Als tijdens de werking de foutcode E... plus een cijfer of letter op het display wordt weergegeven: schakel de machine uit en weer aan. Reset het programma. Druk op de toets
START/PAUZE(6). Als de fout nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice en vermeld de foutcode.
Probleem
Droger doet het niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Stekker is niet in het stopcontact of de zekering werkt niet
op de juiste manier.
Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de zekering
in de zekeringkast (huishoudelijke installatie).
De vuldeur staat open.
Sluit de vuldeur.
Heeft u op de toets START/PAU- Druk nogmaals op de toets
ZE(6) gedrukt?
START/PAUZE(6).
Droogresultaten niet naar tevredenheid.
Selecteer een ander programVerkeerde programma geselec- ma wanneer u de volgende keer
droogt (zie het hoofdstuk:
teerd.
"Programmatabel").
Grove pluizenfilters verstopt.
Reinig de pluizenfilters.
Wat te doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Fijne pluizenfilter verstopt.
21
Oplossing
Reinig het pluizenfilter.
Warmtewisselaar verstopt met
Reinig de warmtewisselaar.
pluis.
Te grote hoeveelheid wasgoed.
Houd u aan de geadviseerde
beladingsvolumes.
Ventilatiesleuven in de sokkel
afgedekt.
Maak de ventilatiesleuven vrij.
Reinig het oppervlak aan de
binnenkant van de trommel en
de trommelribben.
Aanslag op het oppervlak aan
de binnenkant van de trommel Verander de instelling met beof op de trommelribben.
hulp van de functie DROOGTEGRAAD(1) (zie hoofdstuk "Dagelijks gebruik") 1)
Herprogrammeer de stanGeleiding van water op instaldaardinstelling voor de drooglatieplaats verschilt van stantegraad (zie het hoofdstuk
daardinstellingen van machine.
"Programma-opties").
Vuldeur sluit niet.
Fijne zeef of filter met grote
mazen niet op hun plaats vergrendeld.
Plaats de zeven en/of klik het
filter met grote mazen op zijn
plaats.
Als er een toets wordt ingeWasbeveiliging. Na de start van Draai de programmakeuzeknop
drukt, verschijnt Err op het dis- het programma kan deze optie op UIT. Stel het programma opniet meer worden ingesteld.
nieuw in.
play.
Trommelverlichting doet het
niet.
Programmakeuzeknop staat in
stand UIT.
Draai de programmakeuzeknop
op LICHT AAN of op een willekeurig programma.
Lampje defect.
Vervang het lampje (zie de volgende paragraaf).
Weergegeven programmaduur
verandert steeds of verandert
gedurende lange tijd niet.
De programmaduur wordt automatisch gecorrigeerd afhanAutomatisch proces, er is niets
kelijk van het soort en de hoemis met het apparaat.
veelheid wasgoed en de vochtigheidsgraad.
Programma werkt niet, pictogram waterreservoir legen
brandt.
Waterreservoir is vol.
Niet voldoende wasgoed gelaDroogcyclus eindigt kort nadat den of de geladen was is te
droog voor het geselecteerde
het programma start.
programma.
Maak het waterreservoir leeg
en start dan het programma
met de toets START/PAUZE(6).
Selecteer een tijdgestuurd programma of een hogere droogtegraad (bv. EXTRA DROOGof
INTENSIEFin plaats van KASTDROOG;).
22
Machine-instellingen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Grove pluizenfilter verstopt.
Reinig het pluizenfilter.
Fijne pluizenfilter verstopt.
Reinig het pluizenfilter.
De droogcyclus duurt ongeLaadvolume te groot.
woon lang. Opmerking: Na onWasgoed niet voldoende gegeveer 5 uur stopt de droogcycentrifugeerd.
clus automatisch (zie "Droogcyclus compleet").
Kamertemperatuur uitzonderlijk hoog.
Verminder laadvolume.
Het wasgoed moet voldoende
gecentrifugeerd zijn.
Automatisch proces, er is niets
mis met het apparaat. Verlaag
indien mogelijk de kamertemperatuur.
1) alleen voor drogers met de functie DROOGTEGRAAD
Het lampje van de binnenverlichting vervangen
Gebruik alleen lampjes die speciaal ontworpen zijn voor wasdrogers. Deze speciale lampjes
zijn verkrijgbaar bij de Klantenservice, ET nr. 112 552 000-5.
Als het apparaat is ingeschakeld, gaat de binnenverlichting 5 minuten nadat de deur is
gesloten automatisch uit.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen standaardlampjes! Deze ontwikkelen te veel warmte en kunnen de machine
beschadigen!
Haal voordat u het lampje vervangt de stekker uit het stopcontact. Bij een permanente
aansluiting: draai de zekering helemaal los of haal hem weg.
1. Schroef het dekseltje van het lampje los (het dekseltje bevindt zich direct achter de
vuldeur, aan de bovenkant; raadpleeg het hoofdstuk "Beschrijving van de machine").
2. Vervang het defecte lampje.
3. Schroef het dekseltje weer vast.
Controleer of de o-ringpakking correct geplaatst is voordat u het dekseltje van de deurverlichting weer vastschroeft. Gebruik de droger niet als de o-ringpakking op het dekseltje
van de deurverlichting ontbreekt.
WAARSCHUWING!
Voordat u het lampje vervangt, de stekker uit het stopcontact halen; bij een permanente
aansluiting: de zekering losdraaien of weghalen.
Machine-instellingen
Instelling
Zoemer permanent aan/uit
Uitvoering
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen DELICAAT (1) en
SENSITIVE en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt.
– lampje boven toets ZOEMER (4) gaat branden zoemer permanent aan.
Technische gegevens
Instelling
23
Uitvoering
– lampje gaat uit - zoemer permanent uit.
3. Standaard staat de zoemer altijd uit. U kunt de toets
ZOEMER (4) gebruiken om het geluid te activeren of
inactiveren maar het apparaat zal uw keuze niet
onthouden.
Waterhardheid
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen DELICAAT (1) en TIJD
Water bevat een variabele hoeveelheid
PROGR. (5) en houd deze ongeveer 5 seconden inkalksteen en minerale zouten waarvan
gedrukt. De huidige instelling wordt op het display
de hoeveelheden variëren afhankelijk
weergegeven:
van geografische locaties en derhalve
–
lage geleidbaarheid <300 μS/cm
variëren de geleidingswaarden ervan.
–
gemiddelde geleidbaarheid 300-600 μS/
Relevante variaties op de geleiding van
cm
het water vergeleken met de door de
–
hoge geleidbaarheid >600 μS/cm
fabrikant vastgestelde geleiding kan
3. Druk herhaaldelijk op de toets START/PAUZE (6) tot
enigszins van invloed zijn op de restu het gewenste niveau heeft ingesteld.
vochtigheid van het wasgoed aan het
einde van de cyclus. Met uw droger kunt 4. Druk om de instelling te onthouden tegelijkertijd op
de toetsen DELICAAT (1) en TIJD PROGR. (5) of draai
u de gevoeligheid van de droogsensor
de knop naar de UIT positie
afstellen op basis van de geleidingswaarden van het water.
Waarschuwingsbericht waterreservoir reinigen permanent uit
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen SENSITIVE (2) en TIJD
PROGR. (5) en houd deze ongeveer 5 seconden inBij gebruik van een externe afvoer voor
gedrukt.
het condenswater.
De huidige instelling wordt op het display weergegeven:
– waarschuwingspictogram en
- waarschuwingsbericht is uit
– waarschuwingspictogram en
- waarschuwingsbericht is ingeschakeld
Standaard is het waarschuwingsbericht ingeschakeld en
wordt het altijd weergegeven aan het einde van de
droogcyclus of tijdens de cyclus als het waterreservoir
vol is.
Technische gegevens
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
– 2006/95/EG van 12-12-2006 Richtlijn laagspanning
– 89/336/EEG van 03-05-1989 EMC-richtlijn inclusief de geamendeerde richtlijn 92/31/
EEG
– 93/68/EEG van 22-07-93 CE-markeringsrichtlijn
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 58 cm
Volume trommel
108 l
24
Tips voor testinstanties
Diepte met vuldeur open
109 cm
De hoogte kan worden afgesteld met
1,5 cm
Leeg gewicht
ca. 40 kg
Laadvolume (afhankelijk van het programma) 1)
max. 8kg
Spanning
230 V
Benodigde zekering
16 A
Totaal vermogen
2350 W
Energie-efficiëntieklasse
B
Energieverbruik (7 kg katoen, vooraf gecentrifugeerd bij 1000 tpm) 2)
4.48kWh
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik
282 kWh
Gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
Verbruikswaarden
De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities en kunnen afwijken bij
gebruik van de machine in huishoudelijke omstandigheden.
Programma
Energieverbruik in kWh / gemiddelde droogtijd in min.
KATOEN KASTDROOG 2)
4.48/ 135 (8 kg lading voorgecentrifugeerd bij
1000 tpm)
4.3 (8 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1200
tpm)
4.0 (8 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1400
tpm)
3.5 (8 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1800
tpm)
KATOEN STRIJKDROOG 2)
3.8/ 108 (8 kg lading voorgecentrifugeerd bij
1000 tpm)
SYNTHETICA KASTDROOG 2)
1.3 / 45 (3 kg lading voorgecentrifugeerd bij
1200 tpm)
1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethoden.
2) in overeenstemming met IEC 61121
Tips voor testinstanties
Parameters die gecontroleerd kunnen worden door testinstanties:
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de cyclus katoen kastdroog met nominale lading.
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de cyclus katoen kastdroog met halve lading.
• Uiteindelijke vochtigheidsgraad (tijdens katoen kastdroog, katoen strijkdroog en kastdroog strijkvrij)
Installatie
25
• Condensatie-efficiëntie (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de
cyclus katoen kastdroog met nominale en halve lading.
Alle cycli moeten gecontroleerd worden in overeenstemming met IEC 61121 (Wasdrogers
voor huishoudelijk gebruik – Methodes voor het meten van de prestatie).
Installatie
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen.
• De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping
kan plaatsvinden.
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat. Belemmer het voorste luchtrooster en het achterste luchtrooster niet.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in gebruik is,
moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.
• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de
droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet
het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is.
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het apparaat
en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Hierdoor kan er hitte
worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de bediening van dit apparaat.
De hete lucht die door de wasdroger wordt uitgestoten kan temperaturen bereiken tot 60°C.
Het apparaat mag daarom niet geïnstalleerd worden op vloeren die niet bestendig zijn
tegen hoge temperaturen.
Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°C
en niet hoger dan +35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat in de weg kan staan.
WAARSCHUWING!
Als het apparaat verplaatst moet worden moet dit verticaal gebeuren.
WAARSCHUWING!
Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een
deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van het apparaat.
26
Installatie
Verwijdering van de transportbeveiliging
LET OP!
Voordat u de droger in gebruik neemt moeten alle
transportbeveiligingen verwijderd worden.
1. Open de vuldeur.
2. Trek de repen plakband los van de binnenkant
van de machine, boven op de trommel.
3. Verwijder de plasticfolie en de polystyreenvulling van de machine.
Elektrische aansluiting
Gegevens over het voltage, het stroomtype en de zekeringen vindt u op het typeplaatje.
Het typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving").
Sluit de machine aan op een geaard stopcontact, in overeenstemming met de geldende bedradingsvoorschriften.
WAARSCHUWING!
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan dient dit te gebeuren door
onze klantenservice.
WAARSCHUWING!
Het aansluitsnoer moet toegankelijk zijn na het installeren van de machine.
De draairichting van de deur veranderen
WAARSCHUWING!
Haal voordat u de draairichting van de deur verandert de stekker uit het stopcontact .
Installatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Open de vuldeur.
Schroef scharnier A aan de voorkant
van de machine los en verwijder de vuldeur.
Verwijder de afdekplaten B. Steek hiervoor een smalle schroevendraaier in de
openingen (zie afbeelding), duw een
klein stukje omlaag en de wrik de afdekplaten los.
Gebruik geschikt gereedschap en oefen
druk uit om het vergrendelingsblokje C
los te maken van de bevestiging. Neem
het blokje uit, draai het 180° om en
monteer het aan de andere kant van de
deur.
Schroef scharnier A van de vuldeur los,
draai het 180°, plaats het aan de andere
kant en schroef het vast.
Draai de afdekplaten B 180° en zet ze
vast aan de andere kant.
A
27
B
C
A
B
Schroef afdekplaat D los van de voorD
kant van de machine, draai de plaat 180°
en schroef hem aan de andere kant vast.
F
8. Schroef de deurvergrendeling F los, duw
hem enigszins naar beneden en verwijE
der hem van de voorkant van de machine.
9. Druk de knop F in en naar beneden, duw
de afdekplaat enigszins naar beneden en
D
verwijder hem van de voorkant van de
machine.
E
10. Monteer de deurvergrendeling E aan de
F
andere kant en schroef de vergrendeling
vast.
11. Plaats aan de andere kant de afdekplaat
F en klik de knop vast.
12. Plaats de vuldeur en scharnieren in de
openingen aan de voorkant van de machine en schroef ze vast.
Opmerking betreffende contactbescherming: De machine kan alleen veilig worden
gebruikt als alle kunststof onderdelen gemonteerd zijn.
7.
28
Onderhoud
Speciale accessoires
• stapelkit
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
Deze installatiesets kunnen gebruikt worden om de droger bovenop een wasmachine (60
cm breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte te kunnen besparen. De droger wordt bovenop de wasmachine geplaatst.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
• afvoerkit
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
Afvoerset om het condenswater rechtstreeks af te voeren in een bak, sifon, gootsteen,
enz. Het condenswaterreservoir hoeft dan niet meer geleegd te worden, maar moet wel
op de daarvoor bedoelde plaats in de machine blijven zitten.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
• sokkel bij de droger
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
Hiermee kan de droger op een optimale hoogte worden geplaatst, om ruimte over te
houden om iets op te bergen (bv. wasgoed).
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Onderhoud
Indien zich technische storingen voordoen, probeer dan eerst of u het problem zelf kunt
oplossen met behulp van de gebruiksaanwijzing (Hoofdstuk "Wat moet u doen als…").
Kunt u het probleem niet zelf oplossen, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S No.) (zie typeplaatje voor de
nummers)
– Aard van de storing
– Eventuele foutmelding die door het apparaat
wordt aangegeven
Om de nodige gegevens van uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren wij u ze hieronder
te noteren:
Modelbeschrijving:
..................................................................................................
Productnummer (PNC):
..................................................................................................
Onderhoud
Serienummer (S No.):
..................................................................................................
29
30
Sommaire
Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité.
Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez
lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser
correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous
recommandons de conserver cette notice à proximité pour une utilisation rapide et
optimale. Si l'appareil devez être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous
que la notice d'utilisation l'accompagne.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.
Sommaire
Notice d'utilisation
Avertissements importants
31
31
Environnement
33
38
38
39
Fonction SECURITE ENFANTS
42
Démarrage du programme
42
Modification du programme
43
Fin du cycle de séchage / retrait du linge
43
Entretien et nettoyage
43
Nettoyage des filtres
43
Nettoyage du joint de porte
45
Vidage du bac d'eau de condensation
45
Nettoyage du condenseur
46
Nettoyage du tambour
47
Nettoyage du bandeau de commandes et de
la carrosserie
47
En cas d'anomalie de fonctionnement ...
48
Réglages de l'appareil
50
40
Caractéristiques techniques
51
Conseils pour les organismes d'essai
Installation
Emplacement
Retrait des protections de transport
Branchements électriques
Réversibilité de la porte
Accessoires spéciaux
Maintenance
52
52
52
53
53
54
55
56
Description de l'appareil
34
Bandeau de commande
35
Bandeau de commande
35
Informations affichées
36
Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première
fois
36
Tableau des programmes
37
Utilisation quotidienne
Tri du linge
Poids moyen du linge
Mise sous tension de l'appareil / de
l'éclairage
Ouverture de la porte / chargement du
linge
Sélection du programme
Fonction DELICAT
SENSITIVEFonction PEAUX SENSIBLES
ANTI-FROISSAGEProgramme ANTIFROISSAGE PROLONGE
Fonction ALARME
Fonction MINUTERIE
DEPART DIFFERE
40
40
40
41
41
41
41
42
Sous réserve de modifications
Avertissements importants
31
Notice d'utilisation
Avertissements importants
Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements,
avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur
ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son
fonctionnement et ses options de sécurité. Conservez ces instructions et transmettez-les en cas de changement de propriétaire, afin que toutes les personnes amenées à utiliser l'appareil soient correctement informées sur son utilisation et les
consignes de sécurité à observer.
Sécurité générale
• Il est interdit de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques techniques de cet
appareil.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une
utilisation de l'appareil sans danger.
• Veillez à empêcher vos animaux familiers de se glisser dans le tambour. Pour éviter cela,
vérifiez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.
• Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les
cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et
ne doivent pas être placés dans l'appareil.
• Pour éviter les risques d'incendie dus à un séchage excessif, n'utilisez pas l'appareil pour
le séchage des pièces de linge suivantes : coussins, oreillers, couvertures matelassées et
similaires (ces pièces accumulent la chaleur).
• Les pièces contenant de l'éponge de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de bains,
tissus imperméables, articles renforcés de caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller
rembourrés d'éponge de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge.
• Débranchez toujours l'appareil après son utilisation, nettoyage et entretien.
• N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par
du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Exigez
des pièces de rechange certifiées Constructeur.
• Le linge sale, taché d'huile culinaire, d'acétone, d'essence, de kérosène, de produit détachant, de térébenthine, de cire ou de décapant pour cire doit être lavé à l'eau chaude
avec une plus grande quantité de lessive avant d'être séché dans le sèche-linge.
• Risque d'explosion :ne séchez jamais du linge qui serait entré en contact avec des
solvants inflammables (essence, alcool dénaturé, fluide de nettoyage à sec et similaire).
Ils pourraient provoquer une explosion. Ne séchez que du linge lavé à l'eau.
• Risque d'incendie :le linge taché ou imbibé d'huile végétale ou d'huile culinaire peut
être à l'origine d'un incendie et ne doit pas être placé dans le sèche-linge.
32
Avertissements importants
• Si le linge a été lavé avec un produit détachant, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avant de le mettre dans le sèche-linge.
• Vérifiez que les poches des vêtements à sécher ne contiennent pas de briquet à gaz ni
d'allumettes
AVERTISSEMENT
N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins de sortir
immédiatement tout le linge et de le déplier pour mieux dissiper la chaleur. Risque
d'incendie !
• Risque de choc électrique !N'utilisez jamais d'appareils à vapeur ou à haute pression
pour nettoyer l'appareil.
• Le cycle de séchage se termine par une phase sans chauffage (cycle de refroidissement)
pour éviter que le linge ne reste longtemps à haute température et ne subisse des dommages.
• Ne séchez jamais dans l'appareil d'articles ayant été traités avec des produits chimiques,
tels que les produits utilisés pour le nettoyage à sec.
• Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant
d'autres combustibles.
Installation
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez
pas et contactez le magasin vendeur.
• Avant d'utiliser l'appareil, enlevez tous les éléments de protection de transport. En cas
de non-respect de cette recommandation, l'appareil ou les accessoires risquent d'être
sérieusement endommagés. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
• Ne confiez les travaux électriques de votre habitation nécessaires à l'installation de votre
appareil qu'à un électricien qualifié.
• Veillez à ne pas écraser le cordon d'alimentation avec l'appareil.
• Si l'appareil est placé sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de
circuler librement sous l'appareil.
• Après avoir installé l'appareil, vérifiez qu'il n'écrase pas le cordon d'alimentation.
• Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge, utilisez le kit de superposition (accessoire en option).
Usage
• Cet appareil est destiné à un usage particulier. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales
ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
• Ne séchez en machine que les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni.
• N'introduisez dans le sèche-linge que du linge propre.
• Ne surchargez pas l'appareil. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
• Ne placez pas de linge non essoré dans le sèche-linge.
• Ne séchez pas en machine les articles entrés en contact avec des détachants volatiles. Si
de tels détachants sont utilisés avant le lavage en machine, il faudra attendre que le
produit se soit évaporé avant d'introduire les articles dans l'appareil.
Environnement
33
• Le cordon d'alimentation ne doit jamais être tiré au niveau du cordon ; mais toujours au
niveau de la prise.
• N'utilisez jamais le sèche-linge si le cordon d'alimentation, le bandeau de commande, le
plan de travail ou la base sont endommagés et permettent l'accès à l'intérieur de l'appareil.
• Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux
instructions de leur fabricant.
• Attention - surface chaude : Ne touchez pas le cache de l'ampoule d'éclairage de porte
quand l'éclairage est en fonctionnement.
(Uniquement les sèche-linge avec éclairage intérieur du tambour)
Sécurité des enfants
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans
supervision.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instructions d'une personne responsable qui puisse leur assurer une
utilisation de l'appareil sans danger. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec
l'appareil.
• Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, le polystyrène) représentent un
danger pour les enfants - risque d'asphyxie ! Conservez-les hors de la portée des enfants.
• Rangez les détergents en lieu sûr, hors de la portée des enfants.
• Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne pénètrent pas dans le
tambour.
Environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Conseils relatifs à l'environnement
• Le sèche-linge rend le linge duveteux et doux. Il est par conséquent inutile d'utiliser un
adoucissant lors du lavage.
• Le sèche-linge fonctionne le plus économiquement possible si vous :
– laissez constamment dégagée la grille d'aération située sur le socle du sèche-linge ;
– respectez les charges indiquées dans le tableau récapitulatif des programmes ;
– aérez suffisamment la pièce ;
– nettoyez les filtres fin et microfin après chaque cycle de séchage ;
– essorez suffisamment le linge avant de le sécher.
34
Description de l'appareil
La consommation d'énergie dépend de la vitesse d'essorage du lave-linge. Plus la vitesse
d'essorage est élevée plus la consommation d'énergie est basse.
Informations liées à la protection de l'environnement
Les matériaux d'emballage respectent l'environnement et sont recyclables. Les éléments en
plastique sont identifiés par les sigles >PE <, >PS <, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.
AVERTISSEMENT
Si vous n'utilisez plus votre appareil :
• Débranchez-le.
• Coupez le cordon d'alimentation au ras de l'appareil et jetez-le avec la prise.
• Eliminez le loquet de la porte ; cela évitera aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et
de mettre ainsi leur vie en danger.
Description de l'appareil
1
2
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
Bandeau de commande
Bac d'eau de condensation
Eclairage du tambour
Filtre fin
Bandeau de commande
5
6
7
8
9
10
11
12
Filtre grossier
Filtres à peluches
Plaque signalétique
Porte (réversible)
Portillon de l'échangeur de chaleur
Touche d'ouverture de la trappe du filtre
Grille d'aération
Pieds réglables
Bandeau de commande
Bandeau de commande
6
1
1
2
3
4
5
6
2
Sélecteur de programmes et touche Marche/Arrêt
Touches de fonction
Touche DEPART PAUSE
Touche DEPART DIFFERE
Affichage
Voyant
5
4
3
35
36
Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois
Informations affichées
1
2
3
4
5
6
temps restant / message d'erreur
avertissements
symbole Anti-froissage prolongé
phase du cycle
symbole correspondant au Départ différé
symbole Sécurité enfants
1
6
2
5
4
3
Description de l'affichage
refroidissement (voyséchage (voyant du cyant du cycle de séchacle de séchage)
ge)
anti-froissage (voyant
du cycle de séchage)
anti-froissage
vider le bac d'eau de
condensation (avertissement)
nettoyer le condensateur (avertissement)
sécurité enfants
nettoyer les filtres
(avertissement)
départ différé
durée du cycle
-
programme chronodurée du départ différé
métrique (10 min - 3h)
Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois
Avant la première utilisation de votre sèche linge, faites-le fonctionner (30 minutes environ)
en chargeant le tambour de quelques chiffons humides (essorés) ceci afin d'éliminer
d'éventuelles traces de poussières ou de graisses..
Tableau des programmes
37
Tableau des programmes
Programmes
Charge
maximum
(poids à
sec)
Utilisation/propriétés
Options
Etiquettes d'entretien
COTON
TRES SEC
PRET A RANGER
PRET A REPASSER
8 kg
Séchage complet des textiles
toutes 1)à
épais ou multicouches (par ex. lin- l'exception
ge en tissu éponge, peignoirs de de MINUTEbain).
RIE
8 kg
Séchage complet des textiles
toutes 1) à
d'une épaisseur homogène (par
l'exception
ex., linge en tissu éponge, serviet- de MINUTEtes éponge ou lainages).
RIE
8 kg
toutes 1) à
Pour le linge en coton ou en lin
l'exception
d'épaisseur normale (p.ex. le linge
de MINUTEde lit ou de table).
RIE
SYNTHETIQUES
TRES SEC
PRET A RANGER
PRET A REPASSER
2)
3 kg
Séchage complet des textiles
toutes 1) à
épais ou multicouches (par ex.
l'exception
pull-overs, linge de lit, linge de ta- de MINUTEble).
RIE
2)
3 kg
Pour les tissus fins ne nécessitant
pas de repassage (par ex. chemises toutes 1) à
en textiles mélangés, linge de ta- l'exception
ble, vêtements de bébé, chausset- de MINUTEtes, lingerie à baleines ou armaRIE
tures).
2)
3 kg
toutes 1) à
Pour les tissus fins à repasser (par l'exception
ex. lainages, chemises).
de MINUTERIE
SPECIAL
8 kg
Pour sécher des pièces de linge
séparées.
toutes à l'exception de
SENSIBLE
RAFRAICHIR
1 kg
Pour les textiles qui nécessitent
d'être rafraîchis.
toutes à l'exception de
SENSIBLE et
MINUTERIE
DRAPS
3 kg
Linge de lit (draps, taies d'oreillers, toutes à l'excouvre-lits, housses de couettes). ception de
MINUTERIE
38
Utilisation quotidienne
Programmes
Charge
maximum
(poids à
sec)
Utilisation/propriétés
Options
Etiquettes d'entretien
SENSIBLEet
MINUTERIE
FACILE A REPASSER
Programme spécial doté d'un mécanisme anti-froissage pour un
léger repassage de textiles mélangés tels que les chemises et les
corsages ; pour un repassage sans
1 kg (ou 5 peine. Le résultat dépend du type
chemises) de textile et de sa qualité. Placez
le linge dans le sèche-linge immédiatement après l'essorage ;
enlevez le linge immédiatement
après le séchage et suspendez-le
sur un cintre.
toutes 3)à
l'exception
de SENSIBLEet MINUTERIE
LAINE
1 kg
Programme spécial afin de sécher
les textiles laineux après le lavage
avec de l'air chaud sans grosse
charge mécanique (consultez le
ALARME,
chapitre " Tri et préparation du
DEPART DIFlinge "). Recommandation : Sortez
FERE
le linge de l'appareil une fois qu'il
est sec, vous éviterez ainsi qu'il ne
se froisse.
SILENCE PLUS SYNTHETIQUES
3 kg
Pour un séchage peu bruyant et
délicat des synthétiques. Recommandé pour un séchage de nuit.
ANTI-FROISSAGE, ALARME, DEPART
DIFFERE
8 kg
Pour un séchage peu bruyant et
délicat du coton. Recommandé
pour un séchage de nuit.
ANTI-FROISSAGE, ALARME, DEPART
DIFFERE
SILENCE PLUS COTON
1) Les fonctions DELICATet SENSIBLE ne peuvent pas être sélectionnées simultanément
2) sélectionnez DELICAT
3) réglé par défaut
Utilisation quotidienne
Tri du linge
• Triez le linge par type de textile :
– Coton/lin pour les programmes de type COTON.
– Textiles mixtes et synthétiques pour les programmes de type SYNTHETIQUES.
• Triez le linge en fonction du type d'étiquette : Les étiquettes d'entretien signifient :
Séchage en sèche-linge possible dans tous les cas
Utilisation quotidienne
39
Séchage en tambour à haute température
Séchage à température modérée
Séchage dans un sèche-linge non autorisé
N'introduisez pas dans l'appareil de linge humide n'étant pas désigné sur l'étiquette d'entretien comme pouvant être séché en sèche-linge.
Cet appareil peut être utilisé pour tous les articles dont l'étiquette mentionne qu'ils peuvent
être séchés en sèche-linge.
• Ne séchez pas de vêtements neufs de couleur avec du linge de couleur claire. Les textiles
pourraient déteindre.
• Ne séchez pas les lainages et la bonneterie à l'aide du programme TRES. Risque de rétrécissement !
• La laine et les textiles à base de laine peuvent être séchés à l'aide du programme LAINE.
Il convient de bien essorer les vêtements en laine avant le cycle de séchage (maximum
1200 tr/min). Séchez uniquement les textiles en laine ensemble s'ils sont similaires en
texture, couleur et poids, et s'ils peuvent supporter ce traitement. Séchez le linge en laine
très lourd séparément.
Préparation du linge
• Pour éviter que le linge ne s'enroule et forme des nœuds : fermez les fermetures éclair,
boutonnez les housses de couettes et nouez les cordons ou les rubans (par ex. ceintures
de tabliers).
• Videz les poches. Enlevez toutes les pièces métalliques (trombones, épingles de sûreté,
etc.).
• Retournez sur l'envers les articles doublés (par ex. les anoraks avec doublure en coton :
la doublure doit être à l'extérieur). Ces tissus sécheront mieux.
Ne surchargez pas l'appareil. Ne chargez pas plus de 8kg.
Poids moyen du linge
peignoir
1 200 g
housse de couette
700 g
tabliers de travail pour homme
600 g
pyjamas homme
500 g
drap
500 g
nappe
250 g
chemise homme
200 g
chemise de nuit
200 g
taie d'oreiller
200 g
drap de bain
200 g
chemisier
100 g
sous-vêtements femme
100 g
40
Utilisation quotidienne
sous-vêtements homme
100 g
serviette
100 g
torchon
100 g
Mise sous tension de l'appareil / de l'éclairage
Tournez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme ou sur ECLAIRAGE.
L'appareil est mis sous tension. Quand la porte est ouverte, le tambour est éclairé
Ouverture de la porte / chargement du linge
1. Ouvrez la porte :
Appuyez fortement sur la porte (point de
pression) pour l'ouvrir
2. Chargez votre linge sans le tasser.
ATTENTION
Assurez-vous que le linge ne reste pas coincer
lors de la fermeture de la porte. Le linge pourrait être endommagé.
3. Refermez la porte en appuyant fortement.
Le verrouillage doit être audible.
Sélection du programme
Sélectionnez un programme à l'aide du sélecteur
de programmes. La fenêtre d'affichage indique la
durée prévue du programme, par ex.,
( heures. minutes).
Pendant le cycle, le temps restant est décompté
par paliers d'une minute.
Fonction DELICAT
Ce programme permet de sécher les tissus particulièrement délicats désignés par l'étiquette d'entretien , ainsi que les textiles sensibles à la chaleur (par exemple en acrylique ou en viscose). Ce
programme diffuse une température réduite.
La fonction Délicat ne convient que pour des charges de 3 kg maximum.
Pour l'activer :
Utilisation quotidienne
41
1. Choisissez le programme de séchage.
2. Appuyez sur la touche DELICAT (1) - le voyant correspondant s'allume.
Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau sur la touche DELICAT (1). Le voyant correspondant s'éteint.
SENSITIVEFonction PEAUX SENSIBLES
Ce programme permet de sécher délicatement des textiles fréquemment portés. Il démarre
à pleine puissance de chauffage, puis la chaleur diminue au fur et à mesure que le cycle se
poursuit, ce qui permet de sécher le linge en douceur.
Pour l'activer :
1. Choisissez le programme de séchage.
2. Appuyez sur la touche SENSIBLE (2) - le voyant correspondant s'allume.
Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau sur la touche SENSIBLE (2). Le voyant correspondant s'éteint.
Les fonctions DELICATet SENSIBLE ne peuvent pas être sélectionnées simultanément.
ANTI-FROISSAGEProgramme ANTI-FROISSAGE PROLONGE
Cette fonction prolonge la phase d'anti-froissage, pour une durée totale de 90 minutes. Au
cours de cette phase, le tambour tourne par intermittence. Ainsi, le linge ne se tasse pas et
ne se froisse pas.
Pour l'activer :
1. Choisissez le programme de séchage.
2. Appuyez sur la touche ANTI-FROISSAGE (3) - le voyant correspondant s'allume et le
symbole suivant s'affiche.
Lors de la sélection d'une autre fonction, le cycle anti-froissage est prolongé de 60 minutes
à la fin du cycle de séchage. Au cours de la phase anti-froissage, le linge peut être retiré à
tout instant.
Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau sur la touche ANTI-FROISSAGE. Le voyant
correspondant s'éteint et le message 90 disparaît .
Fonction ALARME
L'appareil est livré avec la fonction ALARMEdésactivée.
L'alarme indique :
– la fin du programme
– le début et la fin de la phase anti-froissage
– un arrêt de cycle anormal
– une alarme
Pour l'activer :
1. Choisissez le programme de séchage.
2. Appuyez sur la touche ALARME (4) - le voyant correspondant s'allume.
Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau sur la touche ALARME (4). Le voyant correspondant s'éteint.
Fonction MINUTERIE
Sélectionnez la durée du programme après avoir choisi MINUTERIE. Vous pouvez sélectionner une durée de séchage de 10 minutes à 3 heures par paliers de 10 minutes.
42
Utilisation quotidienne
1. Tournez le sélecteur sur MINUTERIE. Le chiffre 10' clignote sur l'affichage. (correspondant à la phase de refroidissement).
2. Appuyez sur la touche MINUTERIE (5) jusqu'à ce que la durée du programme souhaité
correspond à un programme de
apparaisse sur l'écran d'affichage, par exemple,
20 minutes.
Si la durée du programme n'est pas précisée, une durée de 10 minutes est automatiquement
sélectionnée (par défaut).
DEPART DIFFERE
La touche DEPART DIFFERE (7) permet de retarder le départ d'un programme de 30
minutes (30') à 20 heures maximum (20h).
1. Sélectionnez le programme et les fonctions complémentaires.
2. Appuyez sur la touche DELAY START (7) jusqu'à ce que l'heure de départ différé apparaisse sur l'affichage, par exemple,
heures.
si le programme doit démarrer dans 12
Si l'écran d'affichage indique 20 h et si vous appuyez à nouveau sur cette touche,
le départ différé est annulé. L'écran affiche alors 0' puis la durée du programme
sélectionné.
3. Pour activer le départ différé, appuyez sur la touche DEPART PAUSE (6). Le décompte
du départ différé s'affiche continuellement (ex. 15 h, 14 h, 13 h, ... 30' etc.).
Fonction SECURITE ENFANTS
La sécurité enfants permet d'éviter le départ d'un programme par inadvertance et la modification par inadvertance d'un programme en cours. La sécurité enfants verrouille toutes
les touches et le sélecteur de programmes. La sécurité enfants peut être activée ou désactivée en appuyant simultanément sur les touches ANTI-FROISSAGE (3) et ALARME (4) et en
les maintenant appuyées pendant 5 secondes.
– Avant le départ du programme : l'appareil ne peut pas être utilisé
– Après le départ du programme : le programme en cours ne peut pas être modifié
Le symbole apparaît sur l'écran d'affichage pour indiquer que la sécurité enfants a été
activée.
La sécurité enfants restera activée jusqu'à la fin du programme.
Si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme, vous devez d'abord désactiver la
sécurité enfants.
Démarrage du programme
Appuyez sur la touche DEPART PAUSE (6). Le programme démarre.
Des symboles indiquent les différentes phases du programme en cours :
– - indication du cycle de séchage
- indication de la phase de refroidissement
–
- indication de la phase anti-froissage
–
Entretien et nettoyage
43
Pendant la sélection du programme, tous les symboles correspondants s'affichent. Lors du
démarrage du programme, le cycle en cours est indiqué par un symbole unique.
Modification du programme
Pour modifier un programme en cours, il faut d'abord annuler celui-ci en tournant le sélecteur de programmes sur ARRETpuis sélectionner le nouveau programme.
Après le départ du programme, il n'est plus possible de modifier le programme directement.
Si vous tournez le sélecteur de programmes sur un autre programme lorsque l'appareil est
en cours de fonctionnement, les voyants d'affichage de déroulement de programme et les
indicateurs d'alarme clignotent. Si vous sélectionnez une option (à l'exception de l'option
alarme), Err s'affiche. Toutefois, le programme de séchage se poursuit normalement (protection du linge).
Fin du cycle de séchage / retrait du linge
Quand le cycle de séchage est terminé, le symbole clignote et le symbole anti-froissage
apparaît à l'écran. Si la touche ALARME (4) a été activée, un signal sonore retentit à
intervalles répétés pendant environ une minute.
Les cycles de séchage sont automatiquement suivis d'une phase anti-froissage qui dure
environ 30 minutes. Au cours de cette phase, le tambour tourne par intermittence. Ainsi,
le linge ne se tasse pas et ne se froisse pas. Au cours de la phase anti-froissage, le linge peut
être retiré à tout instant. Il est recommandé de sortir le linge au plus tard vers la fin de la
phase anti-froissage pour éviter qu'il ne se froisse.) Si la fonction ANTI-FROISSAGE est
sélectionnée, la phase anti-froissage est prolongée de 60 minutes.
1. Ouvrez la porte.
2. Avant de retirer le linge, retirez les peluches du filtre microfin. Il est conseillé d'enlever
les peluches de préférence avec un chiffon humide. (Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage".)
3. Sortez le linge.
4. Tournez le sélecteur de programmes sur ARRET.
Après chaque cycle de séchage :
- Nettoyez les filtres fin et microfin
- Videz le bac d'eau de condensation
(Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage".)
5. Fermez la porte de chargement.
Entretien et nettoyage
Nettoyage des filtres
Les filtres retiennent toutes les peluches qui s'accumulent pendant le séchage. Pour assurer
un fonctionnement correct du sèche-linge, il est nécessaire de nettoyer les filtres (filtres
microfin et fin) après chaque cycle de séchage.
44
Entretien et nettoyage
Le symbole correspondant
vous le rappelle.
ATTENTION
N'utilisez jamais votre sèche-linge sans avoir installé les filtres ou avec des filtres endommagés ou obstrués.
1.
2.
Ouvrez la porte
Nettoyez le filtre microfin qui se trouve
au bas du hublot avec un chiffon humide.
3.
Après un certain temps, les filtres se
couvrent d'une patine due aux résidus
de lessive sur le linge. Pour éliminer cette
patine, nettoyez les filtres à l'eau chaude
en les frottant à l'aide d'une brosse. Retirez le filtre situé dans l'ouverture de la
porte. Pour le remettre en place, veillez
à orienter la languette vers la gauche ou
la droite).
N'oubliez pas de remettre le filtre en
place après son nettoyage.
Appuyez sur la touche de déverrouillage
située sur le filtre grossier.
Le filtre grossier se détache.
4.
Entretien et nettoyage
5.
6.
45
Sortez le filtre fin.
Enlevez les peluches du filtre fin. Il est
conseillé d'enlever les peluches de préférence avec un chiffon humide.
Nettoyez l'ensemble de la zone du filtre
Il n'est pas nécessaire de nettoyer l'ensemble de la zone du filtre après chaque
cycle de séchage, mais elle doit être régulièrement contrôlée et, le cas échéant,
les peluches enlevées.
7.
Pour cela, saisissez le filtre grossier par
le haut et tirez-le vers l'avant jusqu'à ce
qu'il se détache de ses deux supports.
8. Enlevez les peluches de l'ensemble de la
zone du filtre. Il est conseillé d'utiliser
un aspirateur pour cette opération.
9. Appuyez des deux côtés du filtre grossier jusqu'à sa fixation.
10. Remettez le filtre fin en place.
11. Appuyez sur le filtre grossier jusqu'à son
verrouillage.
Si le filtre fin n'est pas en place, le filtre grossier ne se verrouille pas et il n'est pas possible
de fermer la porte.
Nettoyage du joint de porte
Nettoyez le joint de porte à l'aide d'un chiffon humide immédiatement après chaque cycle
de séchage.
Vidage du bac d'eau de condensation
Videz le bac d'eau de condensation après chaque cycle de séchage.
Si le bac est plein, le programme en cours s'interrompt automatiquement et le symbole
correspondant s'affiche à l'écran. Il est nécessaire de vider le bac d'eau de condensation
avant de poursuivre le programme.
46
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT
L'eau de condensation n'est pas potable et ne doit pas être utilisée pour la préparation des
aliments.
1. Sortez le bac d'eau de condensation.
2. Versez l'eau condensée dans une bassine
ou tout autre récipient similaire.
3. Réinstallez le bac d'eau de condensation.
Si le programme s'était interrompu parce
que le bac était plein : Appuyez sur la touche DEPART PAUSE afin que le cycle de
séchage continue.
Le bac d'eau de condensation contient environ 4,5 litres, ce qui est suffisant pour environ
8 kg de linge préalablement essoré à 1000 tours/ minute.
L'eau de condensation peut être utilisée comme de l'eau distillée (par ex. dans un fer à
repasser à vapeur). Il est toutefois nécessaire, avant d'utiliser l'eau condensée, de la filtrer
(par ex. avec un filtre à café) pour enlever les résidus et les petites peluches.
Nettoyage du condenseur
Si le symbole du condenseur
s'affiche, cela signifie qu'il faut nettoyer le condenseur.
ATTENTION
Ne faites pas fonctionner le sèche-linge sans condenseur ou avec un condenseur contenant
des peluches au risque de l'endommager. Cela augmente par ailleurs la consommation
d'énergie.
1. Ouvrez la porte.
2. Ouvrez la trappe. Pour cela, appuyez sur
la touche de déverrouillage sur la partie
supérieure de la trappe et ouvrez celle-ci
vers la gauche.
3. Nettoyez l'intérieur du portillon et la partie avant de la base du condenseur. Nettoyez le joint du portillon à l'aide d'un
chiffon humide.
Entretien et nettoyage
47
4. Tournez les deux butées vers l'intérieur.
5. Retirez le condenseur en le saisissant par
sa poignée. Maintenez-le à l'horizontal
pour éviter de renverser l'eau résiduelle.
6. Tenez-le verticalement au-dessus de
l'évier pour le vider.
ATTENTION
N'utilisez pas d'objets pointus pour le nettoyage du condenseur. Vous risqueriez de
l'endommager.
7. Nettoyage du condenseur.
Nettoyez le condenseur avec un brosse et rincez éventuellement à l'aide d'une douchette.
8. Remettez le condenseur à sa place (tournez les deux butées vers le haut jusqu'à ce
qu'elles se bloquent).
9. Refermez la trappe.
ATTENTION
N'utilisez jamais votre sèche-linge sans le condenseur.
Nettoyage du tambour
ATTENTION
N'utilisez pas de produits abrasifs ou caustiques pour nettoyer le tambour.
Le calcaire contenu dans l'eau ou les résidus de produits de lavage peuvent laisser un dépôt
à peine visible à l'intérieur du tambour. Dans ce cas, le détecteur d'humidité ne peut plus
alors reconnaître de manière fiable le taux d'humidité. Ce qui peut expliquer que lorsque
vous enlevez le linge, il risque d'être plus humide que prévu.
Nettoyez l'intérieur et les nervures du tambour à l'aide d'un détergent doux et d'un chiffon
humide.
Nettoyage du bandeau de commandes et de la carrosserie
ATTENTION
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques.
Lavez la carrosserie et le bandeau de commandes à l'eau savonneuse. Rincez et séchez
soigneusement.
48
En cas d'anomalie de fonctionnement ...
En cas d'anomalie de fonctionnement ...
Guide de dépannage
Si au cours du fonctionnement de l'appareil, un code d'erreur E... suivi d'un chiffre ou
d'une lettre s'affiche dans la fenêtre d'affichage : Mettez l'appareil hors tension puis de
nouveau sous tension. Re-sélectionnez le programme. Appuyez sur la touche DEPART PAUSE (6). Si l'erreur se reproduit, contactez le service après-vente de votre magasin vendeur
et indiquez-lui le code d'erreur.
Anomalie
Le sèche-linge ne démarre pas.
Cause possible
Solution
Branchez l'appareil sur le secL'appareil n'est pas branché ou teur. Contrôlez le fusible dans
la boîte à fusibles (installation
le fusible est grillé.
domestique).
La porte de chargement est ouFermez la porte de chargement.
verte.
Avez-vous appuyé sur la touche DEPART PAUSE (6) ?
Appuyez de nouveau sur la touche DEPART PAUSE (6).
Le programme choisi ne convient pas au linge.
Lors du prochain séchage, sélectionnez le programme adéquat (consultez le "Tableau des
programmes").
Les filtres à peluches sont obsNettoyez les filtres à peluches.
trués.
Le filtre de l'échangeur de cha- Nettoyez le filtre de l'échanleur est obstrué.
geur de chaleur.
L'échangeur de chaleur est obs- Nettoyez l'échangeur de chatrué par des peluches.
leur.
Conformez-vous aux charges
Le volume de linge est excessif.
recommandées.
Les résultats de séchage ne sont
pas satisfaisants.
Les fentes d'aération dans le
Libérez les fentes d'aération.
bas de l'appareil sont bouchées.
Nettoyez l'intérieur et les nervures du tambour.
L'intérieur et les nervures du
tambour sont couverts de rési- Effectuez un réglage avec la
fonction HUMIDITE RESIDUELdus.
LE (1) (voir le chapitre "Utilisation quotidienne") 1)
La conductivité de l'eau du lieu
d'installation ne correspond
pas au réglage standard de
l'appareil.
Reprogrammez les paramètres
standard de séchage (voir le
chapitre 'Options de programmation').
En cas d'anomalie de fonctionnement ...
Anomalie
La porte ne ferme pas.
Cause possible
49
Solution
Le filtre fin n'est pas installé et/
ou le filtre grossier n'est pas
Mettez les filtres bien en place.
verrouillé.
Protection. Après le démarrage
Si vous appuyez sur une touche,
Tournez le sélecteur de produ programme, il n'est plus
grammes sur ARRET. SélectionErr s'affiche dans la fenêtre
possible de sélectionner des
nez à nouveau le programme.
d'affichage.
options.
L'éclairage du tambour ne
fonctionne pas.
L'indication du temps restant
change en permanence ou ne
bouge pas pendant un certain
temps.
Tournez le sélecteur de proLe sélecteur de programmes est
grammes sur ECLAIRAGE ou sur
sur la position ARRET.
n'importe quel programme.
L'ampoule d'éclairage est défectueuse.
Remplacez l'ampoule (voir section suivante).
Le temps restant est constamC'est un processus automatiment corrigé en fonction du tyque ; l'appareil n'est pas pour
pe de linge, de la charge et du
autant défectueux.
degré d'humidité.
Le programme s'immobilise, le
symbole correspondant à la vi- Le bac d'eau de condensation
dange du bac d'eau de conden- est plein.
sation
s'affiche.
Videz le bac d'eau de condensation puis lancez le programme en appuyant sur la touche
DEPART PAUSE (6).
Sélectionnez un programme
Vous n'avez pas chargé une
chronométrique ou un degré
Le cycle de séchage s'arrête peu
quantité suffisante de linge ou
de séchage supérieur (par ex.
de temps après le démarrage du
le linge chargé est trop sec pour
TRES SECou SECau lieu de PRET
programme.
le programme sélectionné.
A RANGER).
Le filtre à peluches est obstrué. Nettoyez le filtre à peluches.
Le filtre de l'échangeur de cha- Nettoyez le filtre de l'échanleur est obstrué.
geur de chaleur.
La durée du cycle de séchage
Le volume de linge est excessif.
est anormalement longue. Remarque : après environ 5 heuLe linge n'a pas été suffisamres, le cycle de séchage s'arrête
ment essoré.
automatiquement (voir la section " Cycle de séchage complet
").
La température ambiante est
particulièrement élevée.
Réduisez la charge.
Essorez suffisamment le linge
avant de le mettre dans le sèche-linge.
Il s'agit d'une fonction automatique et l'appareil ne présente aucun défaut. Si possible,
abaissez la température de la
pièce.
1) seulement pour les sèche-linge disposant de la fonction HUMIDITE RESIDUELLE
Remplacement de l'ampoule d'éclairage intérieur
Utilisez exclusivement une ampoule spéciale pour sèche-linge. Vous pouvez vous la procurer
auprès du service après vente ET no. 112 552 000-5.
Lorsque l'appareil est sous tension, l'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout
de 4 minutes après l'ouverture de la porte.
50
Réglages de l'appareil
AVERTISSEMENT
N'utilisez pas d'ampoule standard ! Elles émettent trop de chaleur et peuvent endommager
l'appareil !
Avant de remplacer l'ampoule, l'appareil doit être débranché ; en cas de raccordement fixe :
dévissez complètement le fusible ou désactivez-le.
1. Dévissez le cache de l'ampoule (il se trouve immédiatement derrière le hublot, en haut ;
voir chapitre " Description de l'appareil ")
2. Remplacez l'ampoule défectueuse.
3. Revissez soigneusement le cache.
Avant de revisser le cache, vérifiez que le joint torique est à la bonne place. N'utilisez pas
le sèche-linge en l'absence du joint torique.
AVERTISSEMENT
Par mesure de sécurité, assurez-vous que le cache est bien vissé. Dans le cas contraire, vous
ne devez pas mettre en fonctionnement le sèche-linge.
Réglages de l'appareil
Réglage
Réalisation
Alarme allumée/éteinte en permanence
1. Tournez le sélecteur de programmes sur n'importe
quel programme.
2. Appuyez simultanément sur les touches DELICAT (1)
et SENSIBLE (2) et maintenez-les appuyées pendant
environ 5 secondes.
– le voyant correspondant à la touche ALARME (4)
s'allume - alarme toujours activée
– le voyant s'éteint - alarme toujours désactivée.
3. L'alarme sera par défaut désactivée. Vous pouvez
utiliser la touche ALARME (4) pour activer ou désactiver l'alarme, mais l'appareil ne mémorise pas la sélection.
Dureté de l'eau
1. Tournez le sélecteur de programmes sur n'importe
quel programme.
2. Appuyez simultanément sur les touches DELICAT (1)
et MINUTERIE (5) et maintenez-les appuyées pendant environ 5 secondes. Le réglage courant s'affiche :
–
faible conductivité <300 μS/cm
–
conductivité moyenne 300-600 μS/cm
–
conductivité élevée >600 μS/cm
3. Appuyez sur la touche DEPART PAUSE (6) jusqu'à ce
que le niveau souhaité s'affiche.
4. Pour mémoriser le réglage, appuyez simultanément
sur les touches DELICAT (1) et MINUTERIE (5) ou
tournez le sélecteur sur la position ARRET
L'eau, selon les zones géographiques,
contient en quantité variable des sels
calcaires et minéraux qui changent la
valeur de la conductivité.
Des variations importantes de la conductivité, par rapport aux valeurs affichées en usine, pourraient légèrement
influencer l'humidité résiduelle à la fin
du séchage. Votre séche-linge permet
de régler la sensibilité du capteur conductimétrique sur la base de la valeur
de la conductivité de l'eau.
Vider le bac d'eau de condensation - 1. Tournez le sélecteur de programmes sur n'importe
quel programme.
message d'alarme toujours désactivé
Caractéristiques techniques
Réglage
Si vous utilisez une vidange externe
pour l'eau condensée.
51
Réalisation
2. Appuyez simultanément sur les touches SENSIBLE (2)
et MINUTERIE (5) et maintenez-les appuyées pendant environ 5 secondes.
Le réglage courant s'affiche :
– symbole d'avertissement
et
message
d'avertissement désactivé
– symbole d'avertissement
et
message
d'avertissement activé
Par défaut, le message d'avertissement est activé et s'allume toujours à la fin du cycle de séchage ou pendant le
cycle si le bac d'eau de condensation est plein.
Caractéristiques techniques
Cet appareil est conforme aux directives européennes suivantes :
– Directive 2006/95/CE du 12.12.2006 relative à la basse tension
– Directive 89/336/CEE du 03.05.1989 modifiée par la directive 92/31/CEE relatives à la
compatibilité électromagnétique
– Directive 93/68/CEE du 22.07.1993 relative au marquage CE
Hauteur x Largeur x Profondeur
85 x 60 x 58 cm
Volume du tambour
108 l
Profondeur avec porte ouverte
109 cm
Possibilité de réglage en hauteur
1,5 cm
Poids à vide
environ 40 kg
Charge (en fonction du programme) 1)
max. 8 kg
Tension
230 V
Fusible nécessaire
16 A
Puissance totale
2350 W
Classe d'efficacité énergétique
B
Consommation d'énergie (7 kg de coton, préalablement essoré à 1000 tr/min)2)
4,48kWh
Consommation d'énergie annuelle moyenne
282 kWh
Usage
Domestique
Température ambiante autorisée
+ 5°C à + 35°C
Données de consommation
Les consommations ont été mesurées dans des conditions d'essai normalisées. Les consommations
réelles dépendent des conditions d'utilisation de l'appareil.
52
Conseils pour les organismes d'essai
Programme
Consommation d'énergie en kWh / temps de
séchage moyen en minutes
COTON PRET A RANGER2)
4,48 / 135 (8 kg de linge préalablement essoré
à 1000 tr/min)
4,3 (8 kg de linge préalablement essoré à 1200
tr/min)
4,0 (8 kg de linge préalablement essoré à 1400
tr/min)
3,5 (8 kg de linge préalablement essoré à 1800
tr/min)
COTON PRET A REPASSER2)
3,8 / 108 (8 kg de linge préalablement essoré à
1000 tr/min)
SYNTHETIQUES PRET A RANGER2)
1,3 / 45 (3 kg de linge préalablement essoré à
1200 tr/min)
1) Les charges indiquées peuvent varier d'un pays à un autre en fonction des méthodes de mesure différentes.
2) conformément à la norme EN 61121
Conseils pour les organismes d'essai
Paramètres pouvant être contrôlés par les organismes d'essai :
• Consommation d'énergie (corrigée en fonction de l'humidité résiduelle) pendant un cycle
Coton prêt à ranger avec charge nominale.
• Consommation d'énergie (corrigée en fonction de l'humidité résiduelle) pendant un cycle
Coton prêt à ranger avec demi-charge.
• Humidité finale (pendant un cycle Coton prêt à ranger, Coton prêt à repasser et Entretien
facile prêt à ranger)
• Efficacité de condensation (corrigée en fonction de l'humidité résiduelle) pendant un
cycle Coton prêt à ranger avec charge nominale et demi-charge
Tous les cycles doivent être contrôlés en conformité avec la norme EN 61121 (sèche-linge
à tambour pour usage domestique – Méthodes de mesure des performances).
Installation
Emplacement
• Par commodité, il est conseillé d'installer l'appareil près de votre lave-linge.
• Le sèche-linge doit être installé dans un lieu propre, à l'abri de la poussière.
• L'air doit pouvoir circuler librement tout autour de l'appareil. N'obstruez pas la grille
d'aération frontale ou les grilles d'entrée d'air à l'arrière de l'appareil.
• Pour limiter au minimum les vibrations et le bruit pendant le fonctionnement du sèchelinge, installez-le sur une surface robuste et parfaitement horizontale.
• Après l'installation du sèche-linge, mettez-le d'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle. S'il
n'est pas d'aplomb, rectifiez en vissant ou dévissant les pieds de réglage.
Installation
53
• Les pieds ne doivent jamais être retirés. Veillez à ne pas limiter la circulation de l'air au
sol par des tapis à longs poils, des morceaux de bois, etc. Il pourrait se produire une
accumulation de chaleur qui nuirait au fonctionnement du moteur et risquerait de l'endommager.
La température de l'air chaud dégagé par le sèche-linge peut atteindre 60°C. L'appareil ne
doit donc pas être installé sur des sols non résistants aux températures élevées.
Pendant le fonctionnement du sèche-linge, la température ambiante ne doit pas être inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C pour ne pas compromettre le bon fonctionnement
de l'appareil.
AVERTISSEMENT
Si l'appareil doit être déplacé, transportez-le verticalement.
AVERTISSEMENT
L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ou
une porte battante avec charnière du côté opposé de celle de l'appareil.
Retrait des protections de transport
ATTENTION
Avant de mettre l'appareil en service, il est impératif d'enlever tous les éléments constitutifs de la
protection de transport.
1. Ouvrez la porte
2. Enlevez les rubans adhésifs à l'intérieur du
tambour.
3. Enlevez la gaine plastique avec le rembourrage en polystyrène de l'appareil.
Branchements électriques
Contrôlez les caractéristiques électriques de l'appareil (tension d'alimentation, type de
courant, fusibles, etc.) sur la plaque signalétique. La plaque signalétique est située près de
la porte (voir la "Description du produit").
Branchez l'appareil sur une prise avec terre, conformément aux normes et réglementations en vigueur.
54
Installation
AVERTISSEMENT
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou blessure, suite au
non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus.
Si le cordon d'alimentation de l'appareil doit être remplacé, faites appel au Service
après-vente.
AVERTISSEMENT
Il est nécessaire que la prise murale reste accessible une fois que l'installation est
terminée.
Réversibilité de la porte
AVERTISSEMENT
Avant de changer le sens d'ouverture de la porte, débranchez votre appareil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ouvrez la porte.
Dévissez la charnière A située sur la façade avant de l'appareil et démontez la
porte.
Retirez les plaques de revêtement B.
Pour ce faire, insérez un tournevis plat
dans les fentes, comme indiqué sur l'illustration, puis poussez un peu vers le
bas pour enlever les plaques.
Détachez le gong de fermeture C à l'aide
d'un outil approprié en exerçant une
pression sur le cran, enlevez-le et remettez-le en place sur le côté opposé en
le faisant tourner de 180°.
Dévissez la charnière A de la porte, faites-la tourner de 180°, replacez-la sur le
côté opposé et revissez-la soigneusement.
Tournez les caches B de 180° et replacezles respectivement sur le côté opposé.
A
B
C
A
B
Installation
55
Dévissez les caches D de la façade avant
D
de l'appareil, tournez-les de 180° et revissez-les sur le côté opposé.
F
8. Dévissez le dispositif de verrouillage de
la porte E, appuyez légèrement vers le
E
bas et enlevez-le de la façade avant de
l'appareil.
9. Enfoncez le fermoir F vers le bas, abaissez le cache légèrement et enlevez-le de
D
la façade de l'appareil.
10. Montez le connecteur du verrouillage E
E
sur le côté opposé et vissez soigneuseF
ment le dispositif de verrouillage de la
porte.
11. De l'autre côté, insérez le cache F jusqu'à
enclenchement du fermoir.
12. Montez la porte avec les charnières placées dans les logements sur la façade
avant de l'appareil et vissez soigneusement.
Remarque concernant la sécurité : La sécurité du fonctionnement de l'appareil n'est de
nouveau assurée que lorsque toutes les pièces en matière isolante ont été remontées.
7.
Accessoires spéciaux
• kit de superposition
Disponible auprès du service après-vente de votre magasin vendeur
Ces kits de superposition permettent d'installer en colonne un sèche-linge et un lavelinge (60 cm de largeur, à chargement frontal) afin de gagner de l'espace. Le lave-linge
doit être posé sur le sol et le sèche-linge installé au-dessus.
Lisez attentivement la notice fournie avec le kit.
• kit d'évacuation
Disponible auprès du service après-vente de votre magasin vendeur
Kit d'installation qui permet de vidanger directement dans l'évier ou un siphon l'eau de
condensation qui se forme pendant chaque cycle de séchage. il n'est plus nécessaire de
vider le bac d'eau de condensation mais celui-ci doit rester en place dans l'appareil.
Lisez attentivement la notice fournie avec le kit.
• socle à tiroir
Disponible auprès du service après-vente de votre magasin vendeur
Pour placer le sèche-linge à une hauteur optimale et disposer de plus d'espace de rangement (par ex. pour le linge).
Lisez attentivement la notice fournie avec le kit.
56
Maintenance
Maintenance
En cas d'anomalie de fonctionnement, vérifiez d'abord si vous ne pouvez pas remédier vousmême au dysfonctionnement à l'aide de la notice d'utilisation (chapitre "En cas d'anomalie
de fonctionnement").
Si vous ne parvenez pas à remédier au dysfonctionnement, veuillez contacter le service
après-vente.
Pour un dépannage dans les plus brefs délais, nous
vous recommandons de nous fournir les informations suivantes :
– Description du modèle
– Numéro de produit (PNC)
– Numéro de série (S No.) (le numéro de série est
indiqué sur la plaque signalétique)
– Type de dysfonctionnement
– Eventuellement le message d'erreur affiché par l'appareil
Pour avoir les numéros d'identification de l'appareil sous la main, nous vous recommandons
de les inscrire ici :
Description du modèle :
..................................................................................................
Code produit (PNC) :
..................................................................................................
Numéro de série :
..................................................................................................
57
58
59
www.electrolux.com
136907290-00-17092008
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op:
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin
online sur:
www.aeg-electrolux.be
Download PDF

advertising