Zanussi | ZTE275 | User manual | ZANUSSI ZTE275 Handleiding

ZANUSSI ZTE275 Handleiding
Gebruiksaanwijzing
Droogtrommel
ZTE 275
Inhoud
Belangrijke veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Productbeschrijving _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Voordat u de droger in gebruik neemt _ _ _ _ _ _ _ 6
Programmatabel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Wasgoed sorteren en voorbereiden _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Reiniging en onderhoud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Wat te doen als… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Machine-instellingen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Onderhoud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Garantie/serviceafdeling _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Europese Garantie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
www.electrolux.com _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13
14
16
16
18
18
21
21
Wijzigingen voorbehouden
Belangrijke veiligheidsinformatie
Belangrijk! In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het
van belang dat u, alvorens het apparaat te
installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het
belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het
apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij
het apparaat blijven als het wordt verplaatst of
verkocht, zodat iedereen die het apparaat
gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar
behoren is geïnformeerd over het gebruik en de
veiligheid van het apparaat.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of
om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan
te brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht
gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon
instructie hebben ontvangen over het gebruik van
het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel
klimmen. Controleer om dit te voorkomen de trommel vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe
materialen kunnen grote schade aan het apparaat
2
•
•
•
•
•
•
toebrengen en mogen niet in het apparaat terechtkomen.
Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen,
dient het apparaat niet gebruikt te worden om de
volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen
voor ophoping van hitte).
Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van
schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te
worden gedroogd.
Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij
onderhoud altijd afgesloten te worden van stroomvoorziening.
Probeer in geen geval zelf de machine te repareren.
Reparaties uitgevoerd door ondeskundige personen, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.
Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie,
aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars
terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een
extra hoeveelheid wasmiddel.
Explosiegevaar: Droog nooit artikelen in de trommeldroger die in contact hebben gestaan met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische reiniging en soortgelijke producten). Daar deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken. Droog alleen
voorwerpen in de trommeldroger die met water gewassen zijn.
• Brandgevaar: voorwerpen die vlekken bevatten of
gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een
gevaar voor brand en dienen niet in de trommeldroger geplaatst te worden.
• Als u uw was met vlekkenwater heeft gewassen,
moet u een extra spoelingscyclus uitvoeren voordat
u uw was in de trommeldroger laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de
zakken zijn achtergebleven van kleding die in de
trommeldroger geladen wordt.
Waarschuwing! Stop een trommeldroger
nooit voor het einde van een droogcyclus,
tenzij alle voorwerpen snel uit de trommeldroger
verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte
wordt verdreven. Brandgevaar!
• Gevaar voor elektrische schokken! Spuit geen
waterstralen op het apparaat.
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het
apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit
niet is beschadigd. Gebruik het apparaat bij twijfel
niet en neem contact op met de Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen moeten verwijderd worden voordat u het apparaat in gebruik neemt. Als dit
wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het
product en andere eigendommen tot gevolg hebben.
Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Het laatste deel van een droogcyclus vindt plaats
zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat
de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben
waarbij gegarandeerd is dat de artikelen niet worden
beschadigd.
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde
elektricien.
• Er moet voor gezorgd worden dat het apparaat niet
op het aansluitsnoer komt te staan.
• Als het apparaat op een vloer met tapijt wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes te worden
aangepast om de lucht toch goed onder het apparaat te kunnen laten circuleren.
• Controleer na installatie van het apparaat of dit niet
op het aansluitsnoer drukt of staat.
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt
geplaatst, is het noodzakelijk de stapelkit te gebruiken (optioneel accessoire).
Toepassing
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik.
Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken
voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
• Droog in de machine alleen textiel dat geschikt is
voor machinaal drogen. Volg de instructies op het
wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in de droogtrommel.
• Doe niet teveel wasgoed in de machine. Zie het
desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipend nat is mag niet in de droger
worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met
vluchtige aardolieproducten dienen niet in de trommeldroger gedroogd te worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd
voordat u het in de wasautomaat doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf.
• Gebruik de trommeldroger nooit als het elektrische
snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de
sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van de
wasmachine toegankelijk is.
• Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te
worden gebruikt zoals gespecificeerd in de wasverzachterinstructies.
• Let op - heet oppervlak : Raak het oppervlak van
het dekseltje van de deurverlichting niet aan wanneer de verlichting ingeschakeld is (alleen drogers
die uitgerust zijn met trommelverlichting).
Veiligheid van kinderen
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder
toezicht.
• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen
buiten het bereik van kinderen.
3
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten
het bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de
trommel kunnen klimmen.
Milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij
een verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Oud apparaat
Waarschuwing!
Trek de stekker uit het stopcontact als u de machine
niet meer gebruikt. Snij de voedingskabel van het apparaat en gooi deze samen met de stekker weg. Maak
de deurvergrendeling onklaar. Dan kunnen kinderen
zich niet in de machine opsluiten en hun leven in gevaar
brengen.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn
4
gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij
uw plaatselijke afvaldienst.
Milieutips
• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en zacht.
Daarom heeft u bij het wassen geen wasverzachter
nodig.
• Uw droger werkt het zuinigst als u:
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrij
houdt;
– u zich aan de in het programma-overzicht aanbevolen laadvolumes houdt;
– zorgt voor goede ventilatie in de ruimte waar het
apparaat geïnstalleerd is;
– het microfilter en de fijne zeef na elke droogcyclus
schoonmaakt;
– het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in
de droger stopt.
Energieverbruik hangt af van het in de wasmachine ingestelde centrifugetoerental. Hogere
centrifugetoerental - minder energieverbruik.
Productbeschrijving
Beschrijving van het apparaat
1
6
2
7
3
8
4
9
10
5
1
2
3
4
5
Bovenblad
Waterreservoir
Typeplaatje
Warmtewisselaar
Deur warmtewisselaar
6
7
8
9
10
Bedieningspaneel
Pluisfilters
Vuldeur
Luchtrooster
Verstelbare pootjes
5
1
1 Programmaknop en OFF -schakelaar
2 Functietoetsen
3 Start/Pauze-toets
2
4
3
4 Startuitstel-toets
5 Functiestatuslampje
– Lampjes uitgestelde start
5
– Drogen-lampje
– Anti-kreuk/Einde -lampje
– Condensor-lampje
– Filters-lampje
– Waterhouder-lampje
Voordat u de droger in gebruik neemt
Verwijder eventuele tijdens de fabricage ontstane restanten door de trommel van de droger met een vochtige
doek af te vegen of een korte droogcyclus uit te voeren
(ca. 30 min.) met enkele vochtige doeken in de machine.
Extra functies/opties
Toepassing/eigenschappen
7 kg
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.
7 kg
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.
7 kg
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Grondig drogen van textiel van
gelijke dikte, bijv. badstof, gebreide voorwerpen, handdoeken.
7 kg
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Voor dun textiel dat nog gestreken moet worden, bijv. gebreide
artikelen, katoenen overhemden.
Katoen Strijkdroog1)
7 kg
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv.
gebreide artikelen, katoenen
overhemden.
Synthetica Extra
droog
3 kg
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. truien, bedde- 2)
ngoed, tafellinnen.
Programma's
Katoen Extra droog
Katoen Sterkdroog
Katoen Kastdroog 1)
Katoen Strijkdroog
+1)
6
Onderhoudsmerkteken
max. belading (droog gewicht)
Programmatabel
Extra functies/opties
Toepassing/eigenschappen
Onderhoudsmerkteken
max. belading (droog gewicht)
Programma's
3 kg
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Voor dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv. shirts die
gemakkelijk in onderhoud zijn, 2)
tafelkleden, babykleertjes, sokken, lingerie met baleinen of met
beugels.
3 kg
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv.
gebreide artikelen, katoenen
overhemden.
30 MIN
60 MIN
1 kg
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Voor het verder drogen van losse artikelen of kleine hoeveelheden wasgoed van minder dan
1 kg.
Mix
3 kg
Lage temp.3), Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Voor het drogen van katoenen
en synthetische stoffen, op lagere temperatuur.
2 kg
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
De babycyclus is een speciaal
programma voor slaappakjes
die gedroogd moeten worden
"om meteen te kunnen dragen".
Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Voor vrijetijdskleding, zoals
jeans of sweatshirts, van verschillende materiaaldikte (bv. bij
de kraag, manchetten en naden).
Synthetica Kastdroog 1)
Synthetica Strijkdroog
Baby
Jeans
7 kg
2)
7
Luchten
Extra functies/opties
Toepassing/eigenschappen
Zoemer
Speciaal programma van ongeveer 10 minuten, voor het opfrissen of voorzichtig reinigen
van textiel met in de handel verkrijgbare producten voor chemische reiniging. (Gebruik alleen
producten die door de fabrikant
geschikt zijn verklaard voor de
droogtrommel; lees de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant voor gebruik.)
7 kg
Onderhoudsmerkteken
max. belading (droog gewicht)
Programma's
1) In overeenstemming met IEC61121
2) kies de optie Lage temp.
3) AUTO
Wasgoed sorteren en voorbereiden
Het wasgoed sorteren
• Sorteer op weefseltype:
– Katoen/linnen voor programma's in de programmagroep Katoen.
– Gemengde en synthetische stoffen voor programma's in de programmagroep Synthetica.
• Sorteer op verzorgingslabel: De verzorgingslabels
betekenen het volgende:
Drogen in de droogtrommel is in principe
mogelijk
Drogen op normale temperatuur
Drogen op lage temperatuur
Drogen in de droogtrommel is niet mogelijk
8
Belangrijk! Doe geen nat wasgoed in de droger dat
niet op het label gespecificeerd is als geschikt voor
drogen in de droogtrommel.
Dit apparaat kan gebruikt worden voor alle soorten nat
wasgoed dat gelabeld is als geschikt voor drogen in de
droogtrommel.
• Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen met lichtgekleurd wasgoed. Textielkleuren kunnen afgeven.
• Droog geen katoenen jersey en gebreide kleding
met het programma Extra droog (Extra droog). Deze
stukken kunnen krimpen!
Wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen,
knoop dekbedovertrekken dicht en sluit losse riemen of strikken (bijv. van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen
(paperclips, veiligheidsspelden etc.).
• Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks,
de katoenlaag moet aan de buitenkant zitten). Deze
weefsels drogen dan beter.
Type wasgoed
Gewicht
Kussensloop
200 gram
Tafelkleed
250 gram
Belangrijk! Doe niet te veel wasgoed in de machine.
Houd de max. belading van 7 kg aan.
Badstof handdoek
200 gram
Theedoek
100 gram
Het gewicht van wasgoed
Nachthemd
200 gram
Damesslips
100 gram
600 gram
Type wasgoed
Gewicht
Badjas
1200 gram
Herenoverhemd
Servet
100 gram
Herenoverhemd
200 gram
Dekbedovertrek
700 gram
Herenpyjama
500 gram
Laken
500 gram
Bloes
100 gram
Herenondergoed
100 gram
Dagelijks gebruik
Machine inschakelen
Draai de programmakeuzeknop op een programma.
De machine is ingeschakeld.
4
1
Openen van de deur en
het laden van het wasgoed
1. Open de deur.
2. Vul de trommel met
wasgoed (druk het
niet aan).
Let op! Laat het wasgoed niet tussen de
deur en de rubber pakking
terecht komen.
3. Doe de vuldeur goed
dicht. U moet een duidelijke klik horen.
Het programma selecteren
Draai de programmakeuzeknop op het gewenste
programma. Het lampje
START/PAUZE (Start/
Pauze) begint te knipperen.
2
3
Extra functies selecteren
U kunt kiezen uit de volgende extra functies:
toets 1 - Lage temp.
toets 2 - Lange anti-kreuk
toets 3 - Zoemer
toets 4 - Startuitstel
9
LAGE TEMP.
Als deze toets wordt ingedrukt vindt het drogen plaats
bij een lagere temperatuur, voor fijne artikelen. Het bijbehorende lampje gaat branden. Deze functie kan ook
worden gebruikt voor tijdgestuurd drogen.
ANTI-KREUK LANG
Met de functie "anti-kreuk lang" wordt de antikreukfase
(30 min.) na het drogen uitgebreid met 60 minuten. De
trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet.
Deze fase duurt in totaal 90 minuten. Het wasgoed kan
tijdens de antikreukfase te allen tijde uit de machine
gehaald worden.
Als de functie actief is, brandt het Lange anti-kreuklampje.
Zoemer
Wanneer de droogcyclus beëindigd is, klinkt er een intermitterend geluidssignaal. Door de toets Zoemer in
te drukken, wordt het geluidssignaal in de volgende
gevallen uitgeschakeld:
• bij het selecteren van het programma
• bij het indrukken van de knoppen
• wanneer de programmakeuzeknop in een andere
positie wordt gedraaid tijdens het programma of
wanneer u een optieknop tijdens de cyclus indrukt
• aan het einde van het programma.
Het bijbehorende lampje gaat branden.
Startuitstel
Met de toets Startuitstel kunt u de start van
een programma 3, 6 of 9 uur uitstellen.
1. Selecteer het programma en de extra functies.
2. Druk zo vaak als nodig op de toets Startuitstel (de
lampjes laten zien welke uitsteltijd is gekozen).
3. Om de timer van de uitgestelde start te activeren
drukt u op de Start/Pauze-toets. De lampjes 9h 6h
3h veranderen elke drie uur tot de tijd nadert om
de cyclus te starten.
Het programma starten
Druk op de Start/Pauze (Start/Pauze)t-toets om de
droogtrommel te starten nadat u het programma en de
extra functies heeft geselecteerd. Het desbetreffende
lampje stopt met knipperen. Als de programmakeuzeknop in een andere stand wordt gedraaid als de machine in werking is, klinkt de zoemer en beginnen de
10
controlelampjes van de programmafase te knipperen.
De trommel draait afwisselend in beide richtingen tijdens het drogen.
Alle droogprogramma's eindigen met een afkoelingsfase van 10 minuten. Na deze fase kunt u het wasgoed
verwijderen.
Als de vuldeur van het apparaat of het kleine deurtje
onderaan geopend worden terwijl het programma
loopt, moet u opnieuw op deze knop drukken nadat u
de deur gesloten heeft om het programma te herstarten
vanaf het punt waarop het werd onderbroken. Deze
toets moet ook worden ingedrukt na stroomuitval of
nadat het waterreservoir weer op zijn plaats is gezet,
indien dit in het midden van het programma is geleegd
nadat het lampje Waterhouder is gaan branden.
In beide gevallen knippert het lampje van de Start/
Pauze-toets om u eraan te herinneren dat de startknop
opnieuw moet worden ingedrukt.
Indicatielampjes
Deze lampjes geven de volgende functies aan:
• Lampje Drogen : Dit lampje geeft aan dat het apparaat zich in de droogfase bevindt.
• Lampje Anti-kreuk/Einde : Dit lampje brandt op het
einde van de afkoelfase, tijdens de antikreukfase en
op het einde van het programma.
• Lampje Waterhouder : Dit lampje geeft aan dat het
apparaat zich in de droogfase bevindt. Dit lampje
licht op aan het einde van het programma om u eraan te herinneren dat het waterreservoir geleegd
moet worden. Als dit lampje oplicht tijdens een programma, betekent dit dat het waterreservoir vol is.
De zoemer gaat, het programma stopt en het lampje
van de Start/Pauze-toets knippert. Dit lampje licht
ook op wanneer het waterreservoir niet correct geplaatst is.
• Lampje Filter : Dit lampje licht op aan het einde van
het programma om u eraan te herinneren dat de
filters moeten worden gereinigd.
• Lampje Condensor : Dit lampje licht iedere 80 cycli
op om u eraan te herinneren dat de condensor gereinigd moet worden.
Het programma veranderen
Om een programma te veranderen dat per ongeluk is
gekozen, moet u eerst de programmakeuzeknop op
OFF zetten en dan het programma opnieuw instellen.
Het programma wordt geannuleerd.
Als het programma eenmaal begonnen is, kan het
niet meer veranderd worden. Als desondanks
wordt geprobeerd om het programma op de programmaknop te wijzigen of als op een functietoets (met uitzondering van de Zoemer toets) wordt gedrukt, begint
de led boven de Start/Pauze toets tijdelijk geel te knipperen. Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet
beïnvloed (wasgoedbescherming).
Aan het einde van het programma
Als het wasgoed niet wordt verwijderd aan het einde
van de cyclus, gaat de droger een anti-kreukfase in
(duur: 30 minuten maximaal).
Als u het wasgoed niet verwijdert, zal de droger automatisch stoppen aan het einde van de antikreukfase.
De lampjes Anti-kreuk/Einde en Waterhouder blijven
branden en de zoemer klinkt 2 minuten.
Draai de programmakeuzeknop op " O " om de machine
uit te schakelen. Verwijder het wasgoed uit de trommel
en controleer goed of de trommel helemaal leeg is.
Als u niet van plan bent om nog een was te doen, sluit
dan de waterkraan. Laat de deur open staan om de
vorming van schimmel en onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als u de vuldeur opent en dan weer sluit voordat
u de programmakeuzeknop op " O " draait, gaan
alle lampjes die horen bij de fases waaruit het programma is opgebouwd, aan.
Na ieder gebruik
• Reinig de filters.
• Maak het waterreservoir leeg.
Reiniging en onderhoud
De pluisfilters reinigen
Om ervoor te zorgen dat het apparaat perfect blijft werken, moet de pluisfilters in de deur en voor de trommel
na elke droogcyclus worden gereinigd.
Open de vuldeur
Maak het microfilter
schoon met een vochtige
hand, het filter is in het onderste deel van de vuldeur
ingebouwd.
De warmtewisselaar reinigen
Reinig de condensor wanneer het lampje Condensor
gaat branden.
Let op! Belangrijk. Gebruik de droger nooit
zonder het pluisfilter of met een beschadigd of
verstopt pluisfilter.
Na verloop van tijd ontstaat er aanslag van restanten wasmiddel op de
filters. Wanneer dit gebeurt dienen de filters gereinigd te worden met
warm water en een borstel. Verwijder het filter uit
de deur door het naar buiten te trekken.
Haal het pluis van het
pluisfilter, bij voorkeur met
een vochtige hand.
Plaats het filter terug.
De condensor bevindt zich onderaan het apparaat achter een klein deurtje.
11
Om het deurtje te openen Draai de twee rode stopmoet de toets worden in- pen omlaag.
gedrukt zoals op het platje. Tijdens de droogcyclus of aan het einde ervan is het normaal dat er
water aanwezig is op het
oppervlak van het condensorinzetstuk.
Trek de condensoreenheid aan de handgreep
naar buiten.
Reinig de condensoreenheid en spoel deze zonodig af onder de douche.
Reinig ook de buitenkant
en verwijder alle pluis.
Reinig de rubber pakking
rond de condensorbehuizing en aan de binnenkant
van het deurtje met een
vochtige doek.
Belangrijk! Gebruik geen puntige voorwerpen of gereedschappen om de ruimten tussen de plaatjes te reinigen, omdat dit de condensor kan beschadigen en
waterdoorlatend kan maken. Plaats de condensor terug, draai de rode schijfjes naar boven en sluit de deur.
Belangrijk! Gebruik dit apparaat niet als de condensor
niet geplaatst is.
Het waterreservoir legen
Water dat uit wasgoed komt condenseert in de machine
en wordt opgevangen in een reservoir. Het reservoir
moet na iedere droogcyclus geleegd worden om een
doeltreffende functionering te verzekeren voor de volgende keer dat de machine wordt gebruikt. Het lampje
Waterhouder herinnert u eraan om deze handeling uit
te voeren.
Trek het reservoir naar
buiten
Draai het om en laat het
water eruit lopen
Plaats het waterreservoir
terug
Belangrijk! Het reservoir moet op de juiste manier
worden teruggeplaatst.
Als dit niet gebeurt, dan gaat het lampje Waterhouder
branden tijdens de volgende droogcyclus en stopt het
programma, waardoor het wasgoed vochtig blijft. De
zoemer gaat.
Na het terugplaatsen van het reservoir drukt u nogmaals op de Start/Pauze-toets om het programma
weer te starten.
Het gecondenseerde water kan in een stoomstrijkijzer worden gebruikt of voor een accu , etc.
In dit geval moet het gefilterd worden (bijv. via een koffiefilter).
12
De trommel reinigen
Let op! Gebruik geen schuurmiddelen of
staalwol om de trommel schoon te maken.
Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen
een nauwelijks zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel achterlaten. De waarneming van
de droogtegraad van het wasgoed is dan niet meer
betrouwbaar. Het wasgoed is vochtiger dan verwacht
wanneer het uit de droger wordt gehaald.
binnenkant van de trommel en de trommelribben af te
vegen.
Bedieningspaneel en behuizing reinigen
Let op! Gebruik geen meubelreinigers of
agressieve reinigingsmiddelen om de machine
schoon te maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel
en de behuizing af te vegen.
Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel
(bijv. een op azijn gebaseerd reinigingsmiddel) om de
Wat te doen als…
Zelf problemen oplossen
Probleem
Droger doet het niet.
Droogresultaten niet naar tevredenheid.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Stekker zit niet in het stopcontact of
de zekering werkt niet goed.
Steek de stekker in het stopcontact.
Controleer de zekering in de zekeringkast (huishoudelijke installatie).
De vuldeur staat open.
Sluit de vuldeur.
Heeft u op de Start/Pauze-toets gedrukt?
Druk nogmaals op de Start/Pauzetoets.
Selecteer een ander programma
wanneer u de volgende keer droogt
Verkeerde programma geselecteerd.
(zie het hoofdstuk "Programma-overzicht")
Pluisfilters verstopt.
Reinig het pluisfilter.
Pluisfilter verstopt.
Maak het pluisfilter schoon.
Warmtewisselaar verstopt met pluis.
Reinig de warmtewisselaar.
Te grote hoeveelheid wasgoed.
Houd u aan de geadviseerde beladingsvolumes.
Ventilatiesleuven in het gebied van
de sokkel afgedekt.
Maak de ventilatiesleuven vrij.
Restanten op binnenkant oppervlak
trommel of trommelribben.
Reinig het oppervlak aan de binnenkant van de trommel en de trommelribben.
Geleiding van water op installatieplaats verschilt van standaardinstellingen van machine.
Herprogrammeer de standaardinstelling voor de droogtegraad (zie het
hoofdstuk "Programma-opties").
13
Wanneer er op een toets wordt Droogbescherming. Na de start van
gedrukt reageert de machine
het programma kan deze optie niet
niet.
meer worden ingesteld.
Draai de programmakeuzeknop op
O uit . Stel het programma opnieuw
in.
Programma inactief, Waterhouder brandt.
Maak het condenswaterreservoir
leeg, start dan het programma met de
Start/Pauze (START/PAUZE)-toets.
Condensatietank is vol.
Droogcyclus eindigt kort nadat Niet voldoende wasgoed geladen of
het programma start. Antide geladen was is te droog voor het
kreuk/Einde brandt.
geselecteerde programma.
Selecteer het tijdsprogramma of een
hogere droogtegraad (bijv. Extra
droog in plaats van Kastdroog
De droogcyclus duurt ongewoon lang. Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcy- Pluisfilter verstopt.
clus automatisch (zie "Einde
droogcyclus").
Reinig het pluisfilter.
Pluisfilter verstopt.
Maak het pluisfilter schoon.
Laadvolume te groot.
Verminder laadvolume.
Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd.
De was moet grondig gecentrifugeerd
zijn.
Kamertemperatuur uitzonderlijk
Automatisch proces, er is niets mis
hoog. De compressor is tijdelijk uitmet het apparaat. Verlaag, indien mogeschakeld om overbelasting te voorgelijk, de kamertemperatuur.
komen.
Verkleuring
Kleurechtheid van stoffen.
Controleer de kleurechtheid van de
stoffen. Behandel stoffen alleen samen als ze dezelfde kleur hebben.
Machine-instellingen
Instelling
Zoemer permanent uit
14
Uitvoering
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen Lage temp. en Lange anti-kreuk en
houd ze ongeveer 5 seconden ingedrukt.
3. Standaard staat de zoemer altijd uit.
Waterhardheid
Water bevat een variabele hoeveelheid kalksteen en minerale
zouten waarvan de hoeveelheden variëren afhankelijk van geografische locaties, waardoor de
geleidingswaarden ervan variëren.
Relevante variaties op de geleiding van het water vergeleken
met de door de fabrikant vastgestelde geleiding kan enigszins
van invloed zijn op de restvochtigheid van het wasgoed aan het
einde van de cyclus. Met uw droger kunt u de gevoeligheid van de
droogsensor afstellen op basis
van de geleidingswaarden van
het water.
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen Lange anti-kreuk en Start/Pauze en
houd ze ongeveer 5 seconden ingedrukt. De huidige instelling wordt
aangegeven door lampjes:
– Waterhouder - lage geleiding <300 micro S/cm
– Filter - gemiddelde geleiding 300-600 micro S/cm
– Condensor - hoge geleiding >600 micro S/cm
3. Druk meerdere malen op de Start/Pauze -toets tot u het gewenste
niveau heeft ingesteld.
4. Druk op de instelling op te slaan tegelijkertijd op de toetsen Lange antikreuk en Start/Pauze en draai de knop op de stand OFF uit
15
Technische gegevens
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-Richtlijnen:
– 2006/95/EEG van 12.12.2006 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC Richtlijn inclusief de geamendeerde richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.1993 Richtlijn CE-keurmerk
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 58 cm
Volume trommel
108 liter
Diepte met vuldeur open
109 cm
De hoogte kan worden afgesteld met
1,5 cm
Leeg gewicht
ong. 40,5 kg
Laadvolume (afhankelijk van het programma) 1)
max. 7 kg
Spanning
230 V
Benodigde zekering
16 A
Totaal vermogen
2350 W
Energiezuinigheidsklasse
C
Energieverbruik (7 kg katoen, voorgecentrifugeerd op
4,4 kWh
1000 tpm) 2)
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik
298,7 kWh
Gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
Verbruikswaarden
De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij bediening
van de machine in huishoudelijke omstandigheden.
Programma
Energieverbruik in kWh / gemiddelde droogtijd in
min.
Katoen Kastdroog2)
4,4 / 130 (7 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1000 tpm)
3,9 / 115 (7 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1400 tpm)
Katoen Strijkdroog 2)
3,41 / 100 (7 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1000
tpm)
Synthetica Kastdroog 2)
1,36 / 48 (3 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1200 tpm)
1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes.
2) in overeenstemming met EN 61121
Installatie
Belangrijk! Het apparaat moet getransporteerd
worden in verticale positie.
16
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine
dichtbij de wasmachine te plaatsen.
• De wasdroger moet op een schone plaats worden
geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden.
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat. Belemmer het voorste luchtrooster en het
achterste luchtrooster niet.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken
wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een
stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.
• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat,
dient gecontroleerd te worden of de droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is.
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het apparaat en de vloer niet
met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke.
Hierdoor kan er hitte worden opgebouwd die storing
kan veroorzaken bij de bediening van dit apparaat.
De hete lucht die door de wasdroger wordt uitgestoten
kan temperaturen bereiken tot 60°C. Het apparaat mag
daarom niet geïnstalleerd worden op vloeren die niet
bestendig zijn tegen hoge temperaturen.
Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°C en niet hoger dan
+35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat in de
weg kan staan.
Belangrijk! Als het apparaat verplaatst moet worden
moet dit verticaal gebeuren.
Belangrijk! Het apparaat mag niet worden geplaatst
achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur
met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die
van het apparaat.
Verwijdering van de transportbeveiliging
Let op! Voordat u de droger in gebruik neemt
moeten alle transportbeveiligingen verwijderd
worden.
Belangrijk!
Open de vuldeur
Trek de repen plakband
Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling van
los van de binnenkant van de machine.
de machine, boven op de
trommel.
Elektrische aansluiting
Details over het voltage, soort stroom en de zekeringen
vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje is vlakbij de
vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving").
Waarschuwing! De fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade of
letsel die voortkomen uit het niet opvolgen van
bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan
MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.
Waarschuwing! Het aansluitsnoer moet
toegankelijk zijn na het installeren van de
machine.
Deur omkeren
Om het in- en uitladen van het wasgoed te vergemakkelijken kan de deur worden omgekeerd.
Waarschuwing! De draairichting van de deur
mag alleen worden veranderd door een
gekwalificeerd vakman.
17
Neem contact op met de service-afdeling. De kosten
voor het veranderen van de draairichting van de deur
zijn voor u.
Speciale accessoires
• stapelkit
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
Deze installatiesets kunnen gebruikt worden om de
droger bovenop een wasmachine (60 cm breed,
voorlader) te plaatsen, om ruimte te besparen. De
wasmachine onder en de droger erbovenop.
• afvoerset
aliseerde dealer
Afvoerset om het condenswater rechtstreeks af te
voeren in een bak, sifon, gootsteen, enz. Het condenswaterreservoir hoeft dan niet meer geleegd te
worden, het moet echter wel op de daarvoor bedoelde plaats in de machine blijven zitten.
• voetstuk met lade
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
Om de droger zo optimaal mogelijk in de hoogte te
plaatsen, om ruimte over te houden om iets op te
bergen (bijv. wasgoed).
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespeci-
Onderhoud
Indien zich technische problemen voordoen, controleer
dan eerst of u ze zelf kunt oplossen met behulp van de
bedieningsinstructies - zie hoofdstuk Wat moet u doen
als….
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan
contact op met de Klantenservice of een van onze geautoriseerde dealers.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende
informatie nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S No. staat op het typeplaatje op het
apparaat - zie hoofdstuk Productbeschrijving ) om de
plaats te vinden
– Soort storing
– De foutmeldingen die op het display worden weergegeven
Om de noodzakelijke referentienummers van uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren wij u ze hier te
noteren:
Modelbeschrijving:
Productnummer:
Serienummer:
NL Garantie/serviceafdeling
NEDERLAND
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst
zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten
de garantietermijn. De levensduur van het product
wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op
de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek.
De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de
eindgebruiker blijven onaangetast.
18
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de
voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
product die zich openbaren binnen 24 maanden
vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk
te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12
maanden. Voor tweedehands producten geldt
eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het
had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen
twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander
overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan
kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch)
glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
– chemische en elektrochemische inwerking van
water,
– abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
– voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
– contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken
door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie
of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiksof montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect
werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
door derden die niet bevoegd of niet deskundig
zijn, of wanneer het product voorzien werd van
toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en
daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter
plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote
of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de beno-
digde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer
dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor
ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling
van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in
overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding
te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging
van de garantietermijn noch aanvang van een
nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12
maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder
vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding
de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland
gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een
product naar het buitenland wordt gebracht dient de
gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de
technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie,
installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland
aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de
garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak
tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een
storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één
19
werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie
zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding
zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand
hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze begroting door de
technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet
akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het
aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is
geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden
en arbeidsloon in rekening worden gebracht op
basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van
een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet
te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het
in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste
bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in
werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de
betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede
bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien
werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal
geen voorrijtarief in rekening worden gebracht,
tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan
de consument is toe te schrijven.
20
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van
het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en
een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte
van een reparatienota direct contant of door middel van
een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij
normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie
van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde
onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden.
Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de
consument op verzoek de gespecificeerde rekening
van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde
garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat
bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw
exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk
worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een
per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer
ter beschikking van de consument, met uitzondering
van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs
vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden
uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van
een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de
wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in,
dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele
en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice Postbus 120 2400 AC Alphen aan
den Rijn
Service-informatielijn (voor bezoek servicetechnicus
en onderdelen)
tel. 0172-468 300
Consumentenbelangen (voor algemene, product- of
gebruiksinformatie)
tel. 0172-468 172
www.aeg.nl
Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens de lange levensduur van uw product op ons rekenen. Daarom nodigen
wij u van harte uit uw product kosteloos te registreren
op onze internetsite www.mijnapparaten.nl. Wij kunnen
u dan nog beter van dienst zijn met informatie over
producten,gebruiksaanwijzingen, tips, innovaties, oplossingen voor onverhoopte storingen etc.
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter
in deze handleiding genoemde landen gedurende de
in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde periode of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze landen verhuist naar
een ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de garantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van
eerste aankoop van het apparaat. Deze datum dient
te worden aangetoond door overlegging van een
geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van
vestiging op dit specifieke model of deze specifieke
serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus
voor de oorspronkelijke koper van het apparaat en
kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in
overeenstemming met de door Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat
wil zeggen, het apparaat wordt niet gebruikt voor
commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten
geen van de aan u bij de wet verleende rechten aan.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
21
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France
08 44 62 26 53
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen
aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço
de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671
RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim
İstanbul
22
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва, Олимпийский
проспект, 16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ, вул.Автозаводська,
2а, БЦ "Алкон"
23
www.electrolux.com
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’
op: www.zanussi.nl
136908180-02-04112008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising