Electrolux EDH97980W User guide

Electrolux EDH97980W User guide
návod k použití
instrukcja obsługi
manual de instruções
návod na používanie
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem
Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła
Máquina de secar roupa de condensação com bomba de calor
Kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom
EDH 97980W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com
Důležitá bezpečnostní upozornění
Důležité V zájmu své bezpečnosti a
správného chodu spotřebiče si před jeho
instalací a prvním použitím pozorně přečtěte
návod k použití, včetně rad a upozornění. Než
začnete spotřebič používat, je důležité se
seznámit s jeho provozem a bezpečnostními
funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte,
aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho
přestěhování na jiné místo nebo prodeje
dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé
po celou dobu životnosti spotřebiče mohli
řádně informovat o jeho používání a
bezpečnosti.
- Před použitím tohoto spotřebiče si prosím
přečtěte návod k použití.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná
úprava spotřebiče je nebezpečná.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, které nejsou pod dozorem či vedením osoby odpovědné za jejich
bezpečnost.
• Ujistěte se, že se malé děti či malá domácí
zvířata nemohou dostat do bubnu. Před použitím proto raději vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
• Jakékoliv předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné tvrdé nebo
ostré předměty mohou spotřebič značně poškodit, a proto se do spotřebiče nesmí dostat.
• V sušičce nesušte následující věci, protože jejich
přesušení by mohlo způsobit požár: polštáře,
pokrývky apod. (v těchto věcech se hromadí teplo)
• V sušičce se nesmějí sušit předměty z pěnové
pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové
pryže.
• Po použití, čištění nebo údržbě spotřebič vždy
odpojte od zdroje napájení.
• Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič svépomocí. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo k vážnému
poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na
místní servisní středisko. Vždy žádejte originální
náhradní díly.
• Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej, aceton,
benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn
nebo odstraňovače vosku je nutné nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího
•
•
•
•
prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
Nebezpečí výbuchu! Nikdy v bubnové sušičce
nesušte prádlo, na které byla použita hořlavá
rozpouštědla (benzín, metylalkohol, roztoky k
chemickému čištění apod.) Tyto látky jsou těkavé a mohly by způsobit výbuch. Sušte pouze
prádlo vyprané ve vodě.
Nebezpečí požáru! Prádlo, které je poskvrněné nebo namočené v rostlinném oleji nebo oleji
na vaření se může vznítit a nesmí se proto sušit
v sušičce.
Pokud jste prádlo čistili čisticím prostředkem na
skvrny, musíte jej nechat ještě jednou vymáchat
pomocí přídavného máchacího cyklu, a teprve
pak jej vložit do sušičky.
Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů, které
chcete sušit, nezůstaly plynové zapalovače nebo zápalky.
Upozornění
• Nebezpečí požáru! Pokud zastavíte
bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se
teplo mohlo rozptýlit.
• V okolí sušičky se nesmí hromadit vlákna.
• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Na
spotřebič nikdy nestříkejte proudy vody.
• Závěrečná část cyklu v sušičce probíhá bez
ohřevu (zchlazovací cyklus) a tím je zajištěno ponechání prádla v teplotě, která prádlo nepoškodí.
• Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy čištěné průmyslovými chemikáliemi.
• Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.
Instalace
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
• Po odstranění obalu zkontrolujte, zda není
spotřebič poškozený. V případě pochybností
spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní
středisko.
• Všechny obaly je nutné před použitím spotřebiče odstranit. Pokud nedodržíte tyto pokyny, může dojít k vážnému poškození spotřebiče nebo
jeho funkcí. Viz příslušná část tohoto návodu k
použití.
• Jakékoli elektrikářské práce, nutné pro zapojení
tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným
oprávněním.
electrolux 3
• Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte
nožičky tak, aby mohl pod spotřebičem volně
proudit vzduch.
• Když je instalace ukončena, zkontrolujte, zda
spotřebič nestojí na elektrickém přívodním kabelu, přívodní hadici nebo vypouštěcí hadici.
• Je-li sušička umístěná na pračce, je nezbytné
použít speciální spojovací soupravu k umístění
sušičky na pračku (volitelné příslušenství).
Použití
• Tento spotřebič je určen k domácímu použití.
Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty, pro
které byl vyroben.
• Perte pouze prádlo určené k sušení v sušičce.
Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
• Nevyprané prádlo v sušičce nesušte.
• Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná část tohoto návodu k použití.
• V sušičce nesušte promočené oděvy.
• Oděvy, které se dostaly do kontaktu s těkavými
ropnými produkty, se nesmí sušit v sušičce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí prostředky,
musíte je z oděvu před vložením do spotřebiče
odstranit.
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za
kabel; vždy vytahujte uchopením zástrčky.
• Nikdy sušičku nepoužívejte, pokud je přívodní
kabel, ovládací panel, pracovní plocha nebo
podstavec poškozený tak, že je vnitřek sušičky
přístupný.
• Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je
nutné používat podle pokynů jejich výrobce.
• Pozor - horký povrch ! Při zapnutém světle se
nedotýkejte krytu osvětlení dvířek.
(Pouze modely vybavené vnitřním osvětlením
bubnu)
Dětská pojistka
• Tento spotřebič nesmějí bez dozoru obsluhovat
malé děti ani nemocné či jinak oslabené osoby.
• Děti si často neuvědomují nebezpečí spojená s
elektrickými spotřebiči. Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
Upozornění
• Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál
(např. plastové fólie, polystyren) může být
pro děti nebezpečný - Uložte jej proto
mimo jejich dosah.
• Všechny prací prostředky skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
• Zajistěte, aby se do bubnu nemohly dostat děti
nebo malá domácí zvířata.
Životní prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává,
že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je
nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete
zabránit negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku
zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Rady k ochraně životního prostředí
• Prádlo je po usušení v sušičce načechrané a
měkké. Při praní tedy nemusíte používat aviváž.
• Sušička bude fungovat úsporněji, pokud se budete řídit následujícím:
– Větrací otvory v podstavci sušičky musejí být
vždy volné;
– Sušte taková množství prádla, která jsou stanovená v přehledu programů;
– V místnosti, kde je sušička umístěná, musí být
dobré větrání;
– Po každém sušicím cyklu vyčistěte mikrojemný filtr a jemné síto;
– Před sušením prádlo dobře odstřeďte.
Spotřeba energie závisí na rychlosti
odstředění prádla v pračce. Vyšší rychlost
odstředění - nižší spotřeba energie.
Upozornění k ochraně životního prostředí
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je
recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny značkami, např. >PE<, >PS<, apod. Zlikvidujte prosím
veškerý obalový materiál ve vhodném kontejneru
ve sběrném dvoře v místě svého bydliště.
Důležité Tepelné čerpadlo této sušičky zahrnuje
uzavřený chladicí okruh naplněný chladivem, které
neobsahuje fluorované (chlorované uhlovodíky).
Chladicí okruh v tepelném čerpadle nesmí být
poškozený.
Upozornění Pokud už spotřebič nechcete
používat:
• Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
• Odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte ho.
• Odstraňte dveřní západku. Zabráníte tak tomu,
aby se děti ve spotřebiči zavřely a ohrozily tak
svůj život.
4 electrolux
Instalace
Přeprava spotřebiče
Důležité Pokud nelze spotřebič přepravovat ve
svislé poloze, přepravujte jej na jeho levé straně (viz
obrázek).
Upozornění Pokud nebyl spotřebič
přepravován ve svislé poloze, nechte jej před
připojením k elektrickému napájení a prvním
použitím stát 12 hodin, aby mohl olej natéct zpět
do kompresoru. Kompresor by se jinak mohl
poškodit.
Umístění spotřebiče
• Kvůli pohodlí doporučujeme umístit sušičku v
blízkosti pračky.
• Bubnovou sušičku je nutné instalovat na čisté
místo, kde se nemohou usazovat nečistoty.
• Okolo sušičky musí volně cirkulovat vzduch. Nezakrývejte přední větrací mřížku, ani mřížky
přívodu vzduchu na zadní straně spotřebiče.
• Sušička musí stát na pevném, rovném povrchu,
který co nejvíce utlumí vibrace a hluk zapnuté
sušičky.
• Po instalaci sušičky na místo zkontrolujte její dokonalé vyrovnání pomocí vodováhy. Jestliže není správně vyrovnaná, zdvihněte nebo snižte nožičky podle potřeby.
• Nožičky nikdy neodstraňujte. Nezakrývejte volný
prostor mezi sušičkou a podlahou tím, že ji postavíte na koberce s vysokým vlasem, prkénka
apod. Pod sušičkou by se pak hromadilo teplo
a narušovalo její provoz.
Důležité
• Horký vzduch vypouštěný bubnovou sušičkou
může dosáhnout teplot až 60°C. Spotřebič se
proto nesmí instalovat na podlahy, které nejsou
odolné vůči vysokým teplotám.
• Při provozu bubnové sušičky nesmí být teplota
místnosti nižší než +5°C nebo vyšší než +35°C,
protože teplota může ovlivnit výkon spotřebiče.
• Je-li nutné spotřebič přemístit, přepravujte ho ve
svislé poloze.
• Spotřebič se nesmí instalovat za zamykatelné
dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na
opačné straně, než je závěs dvířek u spotřebiče
tak, že by dvířka sušičky nešla úplně otevřít.
Odstranění bezpečnostních přepravních
prvků
Pozor
Před použitím je nutné odstranit všechny části
přepravního balení.
1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Uvnitř spotřebiče odtrhněte lepicí proužky z
horní části bubnu.
3. Ze spotřebiče odstraňte fólii na hadici a polystyrénové vycpávky.
Připojení k elektrické síti
Informace o síťovém napětí, typu proudu a
potřebných pojistkách jsou uvedeny na typovém
štítku. Typový štítek je umístěn u plnících dvířek (viz
část "Popis spotřebiče" .
Upozornění Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost za škody a zranění, k nimž
došlo v důsledku nedodržení výše uvedených
bezpečnostních pokynů.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí
výměnu provést naše servisní středisko.
Upozornění Přívodní kabel musí být po
instalaci spotřebiče přístupný.
Změna směru otvírání dvířek
Směr otvírání dvířek můžete změnit, aby se vám
prádlo pohodlněji vkládalo a vytahovalo.
Upozornění Dvířka smí obrátit pouze
autorizovaný servisní technik.
Obraťte se prosím na místní servisní středisko. Servisní technik provede změnu směru otevírání
dvířek na vaše náklady.
Speciální příslušenství
• Spojovací souprava
K dispozici v servisním středisku nebo u specializovaného prodejce
Tyto spojovací soupravy lze použít k umístění
sušičky a automatické pračky (60 cm široké,
přední plnění) na sebe kvůli úspoře místa. Automatická pračka je dole a sušička nahoře.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s příslušnou
soupravou.
• Vypouštěcí souprava
electrolux 5
K dispozici v servisním středisku nebo u specializovaného prodejce
Instalační souprava pro přímé vypouštění kondenzátu do umyvadla, sifonu, odpadu apod.
Kondenzační nádržka se tak již nemusí vylévat,
musí však zůstat na svém místě ve spotřebiči.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s příslušnou
soupravou.
• Podstavec se zásuvkou
K dispozici v servisním středisku nebo u specializovaného prodejce
Slouží k instalaci sušičky do optimální výšky a
poskytuje další úložný prostor (např. pro prádlo).
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s příslušnou
soupravou.
Popis spotřebiče
2
1
3
4
5
6
8
7
9
11
10
13
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ovládací panel
Nádržka na vodu
Osvětlení bubnu
Jemné filtry na vlákna
Filtry na vlákna
Plnicí dvířka (možnost změny strany otevírání)
Tlačítko k otevření podstavce
Hrubé filtry na vlákna
Typový štítek
Filtr na vlákna
Větrací mřížka
Dvířka výměníku tepla
Seřiditelné nožičky
Ovládací panel
Ovládací panel
Displej
SYMBOL
1
2
3
4
5
6 7
8
9 10
1 Volič programu a
vypínač
2 Displej
3 Wool/Silk (vlna/hedvábí) - tlačítko volby
programu
4 Dryness (suchost) - tlačítko
5 Long Anticrease (dlouhá fáze proti zmačkání) - tlačítko
6 Buzzer (signál) - tlačítko zvukové signalizace
7 Time (čas) - tlačítko
8 Start/Pause (start/přerušení) - tlačítko
9 Výstražné kontrolky:
Kondenzátor ,
FilPlná nádobka
try ,
10 Delay (odložený start) - tlačítko
POPIS
Nelze zvolit program Vlna/
Hedvábí
Režim volby programu Vlna/
Hedvábí
Volba programu Vlna
Volby programu Hedvábí
Minimální stupeň sušení
Střední stupeň sušení
6 electrolux
SYMBOL
POPIS
SYMBOL
POPIS
Dětská pojistka
Maximální stupeň sušení
Zvuková signalizace
Odložený start
Automatický stupeň sušení
Fáze sušení
Čas do konce (doba trvání
časového programu, čas do
odloženého startu)
Chladicí fáze
Fáze proti zmačkání
Výkon cyklu, automatická detekce sušení
Chyba, nesprávná volba
Dlouhá fáze proti zmačkání
Před prvním použitím
Upozornění Pokud nebyl spotřebič
přepravován ve svislé poloze, nechte jej před
připojením k elektrickému napájení a prvním
použitím stát 12 hodin, aby mohl olej natéct zpět
do kompresoru. Kompresor by se jinak mohl
poškodit.
Vytřete buben sušičky vlhkým hadříkem, nebo
spusťte krátký sušicí cyklus (30 min) s vlhkými
Na začátku sušicího cyklu (3-5 min.) může být
zvuk poněkud hlasitější. Je to kvůli spuštění
kompresoru, což je běžné u kompresorem pohá-
hadříky v bubnu, aby se odstranily všechny případné zbytky nečistot z výroby.
1. Pootočte programovým voličem na
Time
(čas).
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Time (čas), dokud se na displeji nezobrazí
.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause (start/přerušení).
něných spotřebičů, jako jsou lednice, mrazáky
apod.
Cottons (bavlna)
Extra
(extra sušení)
Strong
(silné sušení)
7 kg
7 kg
Úplné usušení silných nebo vícevrstvých
tkanin, např. froté osušek a koupacích plášťů.
Dryness (suchost),
Long anti-crease
(dlouhá fáze proti
zmačkání), Buzzer
(signál), Delay (odložený start)
Úplné usušení silných tkanin, např. froté
osušek a ručníků.
Dryness (suchost),
Long anti-crease
(dlouhá fáze proti
zmačkání), Buzzer
(signál), Delay (odložený start)
Etiketa s péčí o oděv
Použití / vlastnosti
Funkce
Program
max. náplň
(suché oděvy)
Tabulka programů
Cupboard (sušení k uložení)
Damp
(lehce zavlhlé)
Iron (sušení k žehlení)
7 kg
7 kg
7 kg
Úplné usušení tkanin stejné tloušťky, např.
froté osušek, pletenin, ručníků.
Dryness (suchost),
Long anti-crease
(dlouhá fáze proti
zmačkání), Buzzer
(signál), Delay (odložený start)
Pro slabé tkaniny, které se žehlí, jako pleteniny a bavlněné košile.
Dryness (suchost),
Long anti-crease
(dlouhá fáze proti
zmačkání), Buzzer
(signál), Delay (odložený start)
Pro slabé tkaniny, které se žehlí, jako pleteniny a bavlněné košile.
Dryness (suchost),
Long anti-crease
(dlouhá fáze proti
zmačkání), Buzzer
(signál), Delay (odložený start)
Synthetics (syntetiky)
Extra
(extra sušení)
Cupboard (sušení k uložení)
Iron (sušení k žehlení)
3 kg
Dryness (suchost),
Long anti-crease
Úplné usušení silných nebo vícevrstevných
(dlouhá fáze proti
tkanin, např. svetrů a ložního či stolního prázmačkání), Buzzer
dla.
(signál), Delay (odložený start)
3 kg
Dryness (suchost),
Pro slabé tkaniny které se nežehlí, např. ko- Long anti-crease
šile se snadnou údržbou, stolní prádlo, dět- (dlouhá fáze proti
ské oděvy, ponožky, dámské prádlo s kozmačkání), Buzzer
sticemi nebo dráty.
(signál), Delay (odložený start)
3 kg
Dryness (suchost),
Long anti-crease
(dlouhá fáze proti
zmačkání), Buzzer
(signál), Delay (odložený start)
Pro slabé tkaniny, které se žehlí, jako pleteniny a bavlněné košile.
Special (speciální)
Time
(čas)
7 kg
Pro dosušení jednotlivých kusů prádla.
( Funkce Dryness (suchost) není k dispozici)
Long anti-crease
(dlouhá fáze proti
zmačkání), Buzzer
(signál), Time
(čas), Delay (odložený start)
Etiketa s péčí o oděv
Použití / vlastnosti
Funkce
Program
max. náplň
(suché oděvy)
electrolux 7
Mix
(směs)
3 kg
Pro sušení bavlněných a syntetických tkanin; sušení při nízké teplotě.
Dryness (suchost),
Long anti-crease
(dlouhá fáze proti
zmačkání), Buzzer
(signál), Delay (odložený start)
Easy
(snadné žehlení plus)
1 kg
(nebo 5
košil)
Speciální program s funkcí proti zmačkání
pro snadnou údržbu tkanin (košile, blůzy)
bez žehlení. Výsledky závisí na druhu tkaniny
a její úpravě. Oděvy vložte do sušičky ihned
po jejich odstředění, a jakmile jsou usušené,
okamžitě je vyjměte a pověste na ramínko.
Dryness (suchost),
Long anti-crease
(dlouhá fáze proti
zmačkání), Buzzer
(signál), Delay (odložený start)
7 kg
Dryness (suchost),
Long anti-crease
Na oděvy pro volný čas jako džíny, mikiny
(dlouhá fáze proti
apod. z různě silných materiálů (např. u krku,
zmačkání), Buzzer
na manžetách, ve švech).
(signál), Delay (odložený start)
1 kg
Pro sušení vypraných vlněných tkanin poWool/Silk (vlna/
mocí teplého vzduchu s minimálním mechahedvábí), Dryness
nickým zatížením (Viz část „Třídění a přípra(suchost), Buzzer
va praní“). Doporučení: Oděvy vyjměte ihned
(signál), Delay (odpo usušení, protože nenásleduje program
ložený start)
proti zmačkání.
1 kg
Wool/Silk (vlna/
hedvábí), Dryness
(suchost), Long
Pro sušení hedvábí pomocí teplého vzduchu anti-crease (dloua šetrného pohybu.
há fáze proti
zmačkání), Buzzer
(signál), Delay (odložený start)
1 kg
Speciální program o délce asi 10 minut k
osvěžení nebo šetrnému čištění oděvů pomocí běžných prostředků k suchému čištění
oděvů. (Používejte pouze výrobky doporučené výrobcem jako vhodné pro sušičky.
Řiďte se pokyny k použití od výrobce.)
Jeans
(džíny)
Wool
(vlna)
Silk (hedvábí)
Cooling
(chlazení)
Etiketa s péčí o oděv
Použití / vlastnosti
Funkce
Program
max. náplň
(suché oděvy)
8 electrolux
Buzzer (signál)
Denní používání
Třídění prádla
• Prádlo roztřiďte podle druhu tkaniny:
– Bavlna/len pro programy ve skupině programů
Cottons (bavlna).
– Smíšené a syntetické pro programy ve skupině programů
Synthetics (syntetiky).
• Třídění podle symbolu péče na etiketě, které
mají následující význam:
Sušení v bubnové sušičce je možné
Sušení při normální teplotě
electrolux 9
Sušení při snížené teplotě
Provozní pokyny
Sušení v bubnové sušičce není možné
Důležité Nedávejte do sušičky žádné mokré prádlo, u kterého není na etiketě uvedeno, že je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
Tuto sušičku lze použít pro veškeré mokré prádlo,
u něhož je na etiketě uvedeno, že je vhodné pro
sušení v bubnové sušičce.
• Nesušte nové barevné tkaniny spolu se světlým
prádlem. Textilní barvy mohou pouštět.
• Nesušte bavlněné kabátky a pleteniny pomocí
Extra (extra sušení). Prádlo se
programu
může srazit!
• Vlnu a podobné tkaniny lze sušit pomocí proWool (vlna). Před sušicím cyklem
gramu
vlněné tkaniny co nejvíce odstřeďte (max. 1200
ot/min). Sušte dohromady jen vlněné tkaniny z
podobného nebo stejného materiálu, barvy a
váhy. Těžké vlněné kusy sušte samostatně.
Příprava prádla
• Aby se prádlo nezamotalo, zavřete zipy, zapněte
knoflíky povlaků na polštáře a přikrývky a svažte
volné pásky nebo tkanice (např. zástěr).
• Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové předměty (např. sponky
do vlasů, špendlíky apod.).
• Dvouvrstvé tkaniny obraťte vnitřní stranou ven
(např. u větrovek s bavlněnou vložkou by měla
být bavlněná vrstva venku). Tyto tkaniny pak lépe uschnou.
Důležité Spotřebič nepřeplňujte. Dodržujte
maximální náplň prádla 7 kg.
Funkce sušení
Wool/Silk (vlna/hedvábí)
druhu prádla (pouze s programem
Silk (vlna/hedvábí)):
Wool/
- Wool (vlna)
- Silk (hedvábí)
Dryness (suchost)
zvýší stupeň sušení prádla dle zvolené úrovně:
Zapnutí sušičky
Pootočte programovým voličem na libovolný program. Sušička se zapne. Po otevření dvířek se rozsvítí vnitřní osvětlení bubnu.
- maximální
- střední
- minimální
- nelze použít u některých programů
díky této funkci dosáhnete dobrého usušení prádla
Long anti-crease (dlouhá fáze proti zmačkání)
prodlouží fázi proti zmačkání na 90 minut a minimalizuje tak mačkavost prádla během sušení;
prádlo lze během této fáze kdykoli vyjmout
Buzzer (signál)
10 electrolux
zvuková signalizace následujících událostí:
• konec cyklu
• začátek či konec fáze proti zmačkání
• přerušení cyklu
• chyba
Time (čas)
umožňuje nastavit individuální dobu sušení v
rozmezí 20 minut až 3 hodin (po 10-minutových
krocích - opakovaným stiskem tlačítka na displeji zobrazíte požadovanou dobu trvání progra- pro program o délce
mu, např.
1 hodiny a 20 minut); lze použít u určitých programů
Delay (odložený start)
umožňuje odložit začátek sušicího programu o
nejméně 30 minut a nejdéle 20 hodin
1. zvolte sušicí program a doplňkové funkce
sušení
2. stiskněte opakovaně tlačítko Delay (odložený
start), dokud se na displeji nezobrazí požaH , pokud se má
dovaná doba, např.
daný program spustit po uplynutí 12 hodin
3. funkci odloženého startu aktivujete stiskem
tlačítka Start/Pause (start/přerušení) - na displeji se pak zobrazuje čas do odloženého
startu
Dětská pojistka
Nastavíte-li dětskou pojistku, není možné náhodně
spustit nebo měnit jakýkoli program (i právě probíhající). Funkce dětské bezpečnostní pojistky zablokuje všechna tlačítka a volič programů. Funkci
dětské pojistky lze zapnout či vypnout současným
stiskem a podržením tlačítek Buzzer (signál) a Time
(čas) po dobu 5 sekund.
Symbol
zobrazený na displeji signalizuje zapnutou funkci dětské pojistky.
Jakékoli změny v sušicím programu vyžadují
vypnutí dětské pojistky.
Funkci dětské pojistky nelze vypnout v poslední
fázi sušicího cyklu.
Průběh programu se zobrazuje na LCD displeji pomocí uplývajícího času sušení .
Změna programu
Chcete-li změnit omylem zvolený program po jeho
spuštění, nejprve pootočte programovým voličem
na
Vyp , a pak program resetujte.
Jakmile již program běží, není možné ho
přímo změnit. Jestliže se přesto pokusíte
změnit program pomocí programového voliče, displej zobrazení průběhu programu a kontrolka
údržby začnou blikat. Jestliže stisknete tlačítko
funkce (s výjimkou tlačítka Buzzer (signál), na dis. Sušicí program tím ale není
pleji se objeví
ovlivněn (ochrana prádla).
Dokončení sušicího cyklu / vyjmutí prádla
Po skončení sušicího cyklu se na displeji ukazuje
ikona proti zmačkání
a blikající
a
výstražné kontrolky:
filtr a
plná nádržka .
Pokud jste stiskli tlačítko Buzzer (signál), bude po
dobu jedné minuty přerušovaně znít zvukový signál.
Po sušicích cyklech automaticky následuje
fáze proti zmačkání, která trvá asi 30 minut.
Buben se při této fázi otáčí v pravidelných intervalech. Prádlo se tak udržuje volné a nezmačká se.
Prádlo můžete vyjmout kdykoli během fáze ochrany proti zmačkání. (Prádlo se musí vyjmout nejpozději na konci fáze proti zmačkání, aby se nezmačkalo).
1. Otevřete dvířka.
2. Před vyjmutím prádla odstraňte z mikro-jemného filtru vlákna. Doporučujeme setřít je
vlhkou rukou. Viz kapitolu "Údržba a čištění".
3. Vyjměte prádlo.
4. Otočte programovým voličem na
Vyp .
Důležité Po každém sušicím cyklu:
- Vyčistěte mikro-jemný filtr a jemný filtr
- Vylijte nádržku na kondenzovanou vodu
(Viz kapitolu "Údržba a čištění").
5. Zavřete dvířka.
Spuštění programu
Stiskněte tlačítko Start/Pause (start/přerušení).
Program se spustí.
Čištění a údržba
Čištění filtrů na vlákna
Filtry zachycují všechna vlákna, která se nahromadí během sušení. K zajištění dokonalého sušení
prádla je nutné filtry na vlákna vyčistit (jemný filtr a
filtry na vlákna) po každém sušicím cyklu.
Pozor Nikdy nepoužívejte sušičku bez filtrů
na vlákna nebo s poškozenými nebo
zablokovanými filtry.
electrolux 11
Start/Pause (start/přerušení) k pokračování sušicího cyklu.
Čištění filtru výměníku tepla
1
2
3
4
1
2
3
4
Čištění těsnění u dvířek
Těsnění dvířek otřete vlhkým hadříkem ihned po
skončení sušicího cyklu.
Vylití nádržky na vodu
Nádržku na vodu vylijte na konci každého sušicího
cyklu.
Upozornění Kondenzovaná voda není
vhodná pro pití, ani pro přípravu jídel.
V případě přerušení programu v důsledku
plné nádržky na vodu: Stiskněte tlačítko
Důležité
• Nikdy nepoužívejte sušičku bez filtrů na vlákna.
• Zanesené filtry zvyšují spotřebu energie (delší
sušicí cyklus) a mohou poškodit sušičku.
• Vyčištění zaneseného tepelného čerpadla je nákladný postup.
• Podle potřeby, asi tak jednou za půl roku, odstraňte vlákna z výměníku tepla pomocí přiložené houbičky. K čištění používejte gumové rukavice (viz obrázek č. 7).
12 electrolux
Vápenec ve vodě nebo čisticí prostředky mohou na vnitřní straně bubnu vytvořit viditelný
povlak. Stupeň odstředění prádla pak není možné
spolehlivě zjistit. Prádlo je při vyjmutí ze sušičky
vlhčí, než očekáváte.
S použitím standardního čisticího prostředku pro
domácnost (např. na bázi octa) vytřete vnitřek bubnu a žebra bubnu.
Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče
Pozor Pozor! K čištění spotřebiče
nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek
nebo agresivní čisticí prostředky.
Vlhkým hadříkem otřete ovládací panel a skříň
spotřebiče.
Čištění bubnu
Pozor Pozor! K čištění bubnu nepoužívejte
abrazivní prostředky ani drátěnku.
Co dělat, když ...
Řešení problémů vlastními silami
Problém 1)
Sušička nefunguje.
Prádlo není
dobře usušené.
Plnicí dvířka
nelze zavřít.
Možná příčina
Sušička není připojená k elektrické síti.
Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zkontrolujte pojistku v rozvodné skříňce (instalace v
domácnosti).
Jsou otevřená dvířka.
Zavřete dvířka.
Tlačítko Start/Pause (start/přerušení) nebylo stisknuto.
Stiskněte tlačítko Start/Pause (start/
přerušení).
Byl zvolen nesprávný program.
Nastavte správný program. 2)
Filtry na vlákna jsou zanesené.
Vyčistěte filtry na vlákna. 3)
Výměník tepla je zanesený.
Vyčistěte výměník tepla. 3)
Nadměrné množství prádla v sušičce.
Dodržujte maximální náplň prádla.
Zakrytá větrací mřížka.
Odkryjte větrací mřížku v prostoru podstavce.
Nečistoty uvnitř bubnu.
Vyčistěte vnitřek bubnu.
Vysoká tvrdost vody.
Nastavte správnou tvrdost vody. 4).
Filtr není správně usazený.
Instalujte jemný filtr nebo zaklapněte hrubý filtr do správné pozice.
Err ( Chyba )
- zobrazí se na Pokus o změnu parametrů sušicího programu po jeho startu.
LCD displeji. 5)
Nefunguje
osvětlení bubnu.
Řešení
Sušičku vypněte a zapněte. Nastavte požadované parametry.
Volič programu je v poloze "O" (vyp).
Otočte jej do polohy Extra (extra sušení),
pokud je tato volba dostupná, nebo na
jakýkoliv jiný program.
Vadná žárovka.
Vyměňte vadnou žárovku (viz další část).
electrolux 13
Čas zobrazovaný na LCD
displeji ubíhá
nepravidelně.
Čas do konce sušicího programu je vypočítáván na základě typu, množství a
vlhkosti sušeného prádla.
Jedná se o automatický proces; nejde o
závadu spotřebiče.
Nelze zvolit
program.
Nádržka na vodu je plná.
Nádržku na vodu vyprázdněte 3) , stiskněte tlačítko Start/Pause (start/přerušení).
Sušicí cyklus
je příliš krátký.
Příliš malé množství prádla nebo příliš su- Zvolte časový program nebo vyšší stupeň
ché prádlo pro zvolený program.
sušení (např. Extra (extra sušení)).
5)
Filtry na vlákna jsou zanesené.
Vyčistěte filtry na vlákna.
Příliš velké množství prádla.
Dodržujte maximální náplň prádla.
Sušicí cyklus
je příliš dlouhý. Nedostatečně odstředěné prádlo.
Prádlo dostatečně odstřeďte.
6)
Zvlášť vysoká teplota v místnosti - nejde
o závadu spotřebiče.
Pokud je to možné, snižte teplotu v místnosti.
1) V případě zobrazení chybového hlášení na LCD displeji (např. E51 - pouze u modelů s LCD displejem):
Sušičku vypněte a zapněte. Nastavte program. Stiskněte tlačítko Start/Pause (start/přerušení). Pokud
sušička nefunguje, kontaktujte místní servisní středisko a uveďte chybový kód.
2) Řiďte se doporučenými programy - viz kapitola Přehled programů
3) viz kapitola Čištění a údržba
4) viz kapitola Nastavení spotřebiče
5) pouze u sušiček s LCD displejem
6) Poznámka: Sušicí cyklus se ukončí automaticky asi po 5 hodinách (viz část Dokončení sušicího
cyklu ).
1. Odšroubujte kryt nad žárovkou (najdete ji hned
Výměna žárovky pro vnitřní osvětlení
nahoře za plnicími dvířky; viz část "Popis
Používejte jen speciální žárovku určenou speciálně
spotřebiče".)
pro sušičky. Tuto žárovku můžete zakoupit v nej2. Vyměňte vadnou žárovku.
bližším servisním středisku.
3. Našroubujte kryt zpět.
Důležité Po zapnutí spotřebiče se vnitřní osvětlení Zkontrolujte správné umístění těsnicího kroužku
samo po 4 minutách vypne, i když zůstanou dvířka ještě před opětovným přišroubováním krytu osvěotevřená.
tlení dvířek. Nezapínejte sušičku, pokud není na
krytu osvětlení dvířek těsnicí kroužek.
Upozornění Nepoužívejte standardní
žárovky. Vytvářejí příliš mnoho tepla a mohou
Upozornění Z bezpečnostních důvodů je
poškodit spotřebič.
nutné dobře přišroubovat kryt. V opačném
Než začnete vyměňovat žárovku, vytáhněte zápřípadě se nesmí sušička zapnout.
strčku ze zásuvky. u trvalého připojení: úplně odšroubujte nebo deaktivujte pojistku.
Technické údaje
Výška x šířka x hloubka
85 x 60 x 58 cm
Objem bubnu
108 l
Hloubka s otevřenými dvířky
109 cm
Výšku lze seřídit o
1,5 cm
Váha prázdné sušičky
cca 56 kg
Množství prádla (závisí na programu) 1)
Max. 7 kg.
Napětí
230 V
14 electrolux
Požadovaná pojistka
6A
Celkový příkon
1050 W
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie (7 kg bavlněného prádla,
předem odstředěno při 1000 ot/min) 2)
1,9 kWh
Průměrná roční spotřeba energie
126,2 kWh
Použití
V domácnosti
Přípustná okolní teplota
+ 5°C až + 35°C
Údaje o spotřebě
Údaje o spotřebě byly zjištěny za standardních podmínek. Při použití spotřebiče v domácích podmínkách se mohou lišit.
Program
Spotřeba energie v kWh / průměrná délka
sušení v min
Cottons Cupboard (sušení bavlny k uložení)3)
1,9/ 135 (7 kg náplň, předem odstředěná při 1000
ot/min)
1,7 (7 kg náplň, předem odstředěná při 1200 ot/
min)
1,65 (7 kg náplň, předem odstředěná při 1400 ot/
min)
1,42 (7 kg náplň, předem odstředěná při 1800 ot/
min)
Cottons Iron (sušení bavlny k žehlení)3)
1,4/ 106 (7 kg náplň, předem odstředěná při 1000
ot/min)
0,59/ 48 (3 kg náplň, předem odstředěná při 1200
Synthetics Cupboard (sušení syntetiky k uložení)3) ot/min)
1) V některých zemích mohou být k dispozici jiné údaje o množství prádla vycházející z jiných metod
měření.
2) podle EN 61121
3) Poznámky pro zkušebny: cyklus musí být kontrolován v souladu s EN 61121
Nastavení spotřebiče
Nastavení
Trvalé nastavení
zvukového signálu
Zap/Vyp
Postup
Zvuková signalizace je ve výchozím nastavení vždy vypnutá. Chcete-li změnit
nastavení trvalé zvukové signalizace,
1. pootočte programovým voličem na libovolný program a
2. současně stiskněte a podržte tlačítka Dryness (suchost) a Long anticrease (dlouhá fáze proti zmačkání) po dobu přibližně 5 sekund.
electrolux 15
Nastavení
Tvrdost vody
1)
Postup
1. Pootočte programovým voličem na libovolný program.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka Long anti-crease (dlouhá fáze proti
zmačkání) a Start/Pause (start/přerušení) po dobu přibližně 5 sekund.
3. Opakovaně stiskněte tlačítko Start/Pause (start/přerušení), dokud nenastavíte požadovaný stupeň:
- nízká vodivost <300 μS/cm
- střední vodivost 300-600 μS/cm
- vysoká vodivost >600 μS/cm
4. Nastavení uložíte současným stiskem tlačítek Long anti-crease (dlouhá
fáze proti zmačkání) a Start/Pause (start/přerušení) nebo pootočením voliče programů do polohy
Vypnuto
1) Voda obsahuje různé množství vápence a minerálních solí podle místa instalace spotřebiče. Tyto látky
pak mění hodnoty její vodivosti. Výrazné změny vodivosti vody oproti hodnotám stanoveným ve výrobě
mohou lehce ovlivnit zbytkovou vlhkost prádla na konci cyklu. Sušička umožňuje regulaci citlivosti čidla
sušení na základě hodnot vodivosti vody.
16 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę
internetową www.electrolux.com
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne! Ze względu na bezpieczeństwo
użytkownika oraz w celu zapewnienia
prawidłowej eksploatacji, przed instalacją i
pierwszym użyciem urządzenia należy
uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi wraz z wskazówkami i ostrzeżeniami.
Wszyscy użytkownicy urządzenia powinni
poznać zasady bezpiecznej obsługi. Pozwoli
to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i
wypadków. Instrukcję obsługi należy
przechowywać przez cały czas używania
zmywarki i należy ją przekazać w razie
odstąpienia lub sprzedaży urządzenia
kolejnemu użytkownikowi.
•
•
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub zmian
konstrukcyjnych w urządzeniu.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy
umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat korzystania z
tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo.
• Należy upewnić się, że małe dzieci lub zwierzęta
domowe nie weszły do bębna. W tym celu należy przed użyciem urządzenia sprawdzić zawartość bębna.
• Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamienie lub
inne twarde lub ostre przedmioty mogą spowodować znaczne uszkodzenie i nie wolno ich
wkładać do urządzenia.
• Aby nie dopuścić do pożaru spowodowanego
przez nadmierne wysuszenie, w urządzeniu nie
wolno suszyć następujących rzeczy: Poduszek,
kołder itp. (rzeczy te akumulują ciepło).
• Przedmioty takie jak gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, tkaniny wodoodporne, ubrania powlekane gumą i ubrania lub
poduszki zawierające piankę gumową nie mogą
być suszone w suszarce.
• Po zakończeniu suszenia, a przed czyszczeniem lub konserwacją, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• W żadnym wypadku nie wolno podejmować samodzielnych prób naprawy. Naprawy wykony-
•
•
•
wane przez osoby niedoświadczone mogą spowodować urazy ciała lub wadliwe działanie urządzenia. Należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem. Należy zawsze stosować oryginalne części zamienne.
Rzeczy zabrudzone substancjami takimi jak:
olej, aceton, ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk i środki do usuwania wosku, przed
suszeniem w suszarce bębnowej, należy wyprać w gorącej wodzie z dodatkową ilością detergentu.
Niebezpieczeństwo eksplozji: Nie wolno suszyć w suszarce rzeczy, które zostały zabrudzone środkami łatwopalnymi (ropa, spirytus, płyn
do czyszczenia chemicznego itp.). Ponieważ są
to substancje lotne, mogą one spowodować
wybuch. W suszarce można suszyć jedynie rzeczy wyprane w wodzie.
Ryzyko pożaru: rzeczy, które zostały zabrudzone lub nasączone olejem roślinnym lub kuchennym stanowią potencjalne zagrożenie pożarowe. Nie wolno ich wkładać do suszarki.
Jeśli pranie zostało przeprowadzone z użyciem
odplamiacza, wówczas należy wykonać dodatkowy cykl płukania przed rozpoczęciem suszenia w suszarce.
Należy się upewnić, czy przez przypadek nie
pozostawiono zapalniczek lub zapałek w kieszeniach ubrań, które są wkładane do urządzenia.
Ostrzeżenie!
• Niebezpieczeństwo pożaru! Nie należy
zatrzymywać suszarki przed końcem
cyklu suszenia, jeśli nie można natychmiast wyjąć wszystkich rzeczy z
suszarki i rozłożyć ich, aby ciepło
mogło się rozproszyć.
• Nie wolno dopuścić do gromadzenia się
fragmentów włókien wokół suszarki bębnowej.
• Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie
wolno polewać urządzenia wodą.
• Ostatnia część cyklu suszenia jest przeprowadzana bez nagrzewania (cykl chłodzenia), aby
rzeczy były schłodzone do temperatury, która
ich nie uszkodzi.
• Nie używać suszarki, jeśli do czyszczenia stosowano przemysłowe środki chemiczne.
• Upewnić się, że miejsce instalacji jest odpowiednio wentylowane, aby zapobiec cofaniu się
do pomieszczenia spalin z urządzeń zasilanych
materiałami opałowymi lub z kominka.
electrolux 17
Instalacja
• Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność przy jego przenoszeniu.
• Podczas wypakowywania urządzenia należy
sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone. W przypadku wątpliwości, nie uruchamiać urządzenia,
lecz skontaktować się z serwisem.
• Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania. W przeciwnym wypadku
może dojść do poważnego uszkodzenia urządzenia i mienia. Patrz odpowiedni rozdział w instrukcji obsługi.
• Wszelkie prace elektryczne związane z instalacją urządzenia powinny być przeprowadzone
przez uprawnionego elektryka lub inną kompetentną osobę.
• Jeśli urządzenie zostanie postawione na miękkiej wykładzinie, należy za pomocą nóżek wyregulować wysokość w taki sposób, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza pod urządzeniem.
• Po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić,
czy nie przyciska ono lub nie stoi na przewodzie
zasilającym.
• Jeśli suszarka zostanie umieszczona na pralce,
obowiązkowo należy zastosować zestaw łączący (dodatkowe akcesoria).
Zastosowanie
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Nie wolno go używać do
celów niezgodnych z przeznaczeniem.
• Suszyć można jedynie materiały nadające się do
suszenia w suszarce. Przestrzegać zaleceń producenta odzieży umieszczonych na metkach.
• W suszarce nie wolno suszyć rzeczy, które nie
zostały wyprane.
• Urządzenia nie należy przeładowywać. Patrz
odpowiedni rozdział w instrukcji obsługi.
• Bielizna, z której kapie woda, nie powinna być
wkładana do suszarki.
• Ubrania, które miały kontakt z lotnymi pochodnymi ropy naftowej nie powinny być suszone w
suszarce. W przypadku użycia lotnych płynów
do czyszczenia należy usunąć je z ubrania przed
włożeniem do urządzenia.
• Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc
za przewód. Zawsze należy chwytać za samą
wtyczkę.
• Nigdy nie należy używać suszarki z uszkodzonym przewodem zasilającym lub gdy panel sterowania, blat czy podstawa są uszkodzone w
taki sposób, że dostępne jest wnętrze suszarki.
• Zmiękczacze i podobne produkty mogą być
stosowane wyłącznie zgodnie z zaleceniami ich
producentów.
• Ostrożnie – gorąca powierzchnia : Nie wolno
dotykać klosza oświetlenia wewnętrznego, gdy
jest ono włączone.
(Dotyczy tylko suszarek z wewnętrznym oświetleniem bębna)
Bezpieczeństwo dzieci
• To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi
przez małe dzieci lub osoby niesamodzielne bez
nadzoru.
• Dzieci często nie rozumieją zagrożeń związanych z urządzeniami elektrycznymi. Dzieci należy dopilnować, aby nie miały styczności z urządzeniem.
Ostrzeżenie!
• Ryzyko uduszenia! Elementy opakowania
(np. folia, styropian) mogą stanowić zagrożenie dla dzieci. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Należy pilnować, aby dzieci lub zwierzęta domowe nie wchodziły do bębna.
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno traktować
tak, jak innych odpadów domowych. Należy
oddać go do właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja
i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego
wpływu złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe
dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym
urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta
lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska
• W suszarce wyprana bielizna staje się puszysta
i miękka. W związku z tym nie potrzeba używać
płynów zmiękczających do prania.
• Suszarka będzie funkcjonować najbardziej
oszczędnie, jeśli:
– szczeliny wentylacyjne zawsze będą odsłonięte;
– objętość bielizny do suszenia będzie zgodna
z podaną w omówieniu programu;
– w pomieszczeniu, w którym pracuje suszarka,
jest dobra wentylacja;
18 electrolux
– mikrofiltr i filtr drobny są czyszczone po każdym cyklu suszenia;
– przed suszeniem bielizna jest dobrze odwirowana.
Zużycie energii zależy od prędkości wirowania ustawionej w pralce. Większa prędkość
wirowania - mniejsze zużycie energii.
Informacje dotyczące ochrony środowiska
Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i można je poddać recyklingowi. Plastikowe
materiały opakowaniowe są oznaczone symbolami np. >PE<, >PS<, itp. Materiały te należy umieszczać we właściwym pojemniku na odpady do
recyklingu w lokalnym punkcie zbiórki odpadów.
Ważne! Pompa ciepła suszarki zawiera
hermetycznie zamknięty układ napełniony
czynnikiem chłodniczym, który nie zawiera fluorochloro-węglowodorów. Nie wolno dopuścić do
uszkodzenia układ chłodniczego pompy ciepła.
Ostrzeżenie! Jeśli urządzenie nie będzie już
używane:
• Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Odciąć przewód wraz z wtyczką i wyrzucić go.
• Usunąć zaczep zamka drzwi. Dzięki temu można zapobiec niebezpieczeństwu zatrzaśnięcia
się dzieci wewnątrz urządzenia.
Instalacja
Transport urządzenia
Ważne! Urządzenie można przechylać wyłącznie
na lewą stronę podczas transportu (patrz rysunek),
jeśli nie można go transportować w pozycji
pionowej.
Ostrzeżenie! Jeśli urządzenie nie było
transportowane w pozycji stojącej, należy
pozostawić je na 12 godzin przed podłączeniem
zasilania elektrycznego i pierwszym użyciem, aby
olej mógł spłynąć z powrotem do sprężarki. W
przeciwnym przypadku sprężarka może ulec
uszkodzeniu.
Ustawienie urządzenia
• Dla wygody użytkownika zaleca się, aby urządzenie znajdowało się blisko pralki.
• Suszarka musi być zainstalowana w miejscu
czystym, gdzie nie gromadzi się brud.
• Powietrze musi mieć możliwość swobodnego
obiegu wokół urządzenia. Nie należy zasłaniać
przedniej kratki wentylacyjnej i wlotu powietrza
z tyłu urządzenia.
• Aby ograniczyć wibracje i hałas podczas pracy
suszarki, należy ją ustawić na stabilnej i poziomej powierzchni.
• Po ustawieniu urządzenia w docelowym miejscu
należy sprawdzić czy suszarka jest wypoziomowana korzystając z poziomnicy. Jeśli nie, odpowiednio ją ustawić za pomocą regulowanych
nóżek.
• Nie wolno odłączać nóżek. Nie należy zmniejszać prześwitu od dołu poprzez ustawianie na
miękkich wykładzinach, podkładach drewnianych lub podobnych materiałach. Mogłoby to
spowodować kumulację ciepła, które może zakłócać działanie urządzenia.
Ważne!
• Gorące powietrze emitowane przez suszarkę
może osiągać temperaturę do 60°C. Z tego
względu urządzenia nie można stawiać na podłodze z materiału nieodpornego na działanie wysokiej temperatury.
• Podczas pracy suszarki temperatura pomieszczenia, w którym się ona znajduje nie może
być niższa niż +5°C i wyższa niż +35°C, gdyż
może to mieć wpływ na wydajność urządzenia.
• W razie potrzeby przemieszczenia urządzenia,
należy transportować je w pozycji pionowej.
• Nie wolno instalować urządzenia za zamykanymi lub przesuwanymi drzwiami lub drzwiami,
których zawiasy znajdują się po przeciwnej stronie w stosunku do zawiasów urządzenia, w taki
sposób, że całkowite otwarcie suszarki byłoby
utrudnione.
Usuwanie zabezpieczeń przeznaczonych na
czas transportu
Uwaga!
Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy
opakowania transportowego.
1. Otworzyć drzwi
electrolux 19
2. Usunąć taśmy klejące z wnętrza urządzenia u
góry bębna.
3. Wyjąć wąż foliowy i polistyrenowe podkładki z
urządzenia.
Podłączenie elektryczne
Informacje dotyczące zasilania, typu prądu i wymaganych bezpieczników podano na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa jest przymocowana obok otworu wsadowego (patrz rozdział
"Opis urządzenia").
Ostrzeżenie! Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia lub urazy
wynikłe z niedostosowania się do powyższych
wymogów zabezpieczeń.
Wymiany przewodu zasilającego można dokonać
wyłącznie w punkcie serwisowym.
Ostrzeżenie! Po zainstalowaniu urządzenia
przewód zasilający musi być łatwo dostępny.
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Aby ułatwić wkładanie i wyjmowanie prania, można zmienić kierunek otwierania drzwi.
Ostrzeżenie! Kierunek otwierania drzwi
może zmienić wyłącznie monter z
autoryzowanego serwisu
Prosimy o skontaktowanie się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym. Serwisant wykona zmianę kierunku otwierania drzwi na Państwa koszt.
Dostępny w punkcie serwisowym lub w sklepach specjalistycznych
Takie zestawy do bezpośredniego montażu
można wykorzystać do ustawienia suszarki i
pralki (o szerokości 60 cm, ładowanej od przodu) w jednej kolumnie, w celu lepszego wykorzystania miejsca. Pralka znajduje się na dole a
suszarka na górze.
Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną
do zestawu.
• zestaw do odprowadzania skroplin
Dostępny w punkcie serwisowym lub w sklepach specjalistycznych
Zestaw instalacyjny do bezpośredniego odprowadzenia skroplin do zbiornika, syfonu kanału
spustowego itp. Zbiornika na skropliny nie potrzeba już opróżniać ręcznie, jednak musi pozostać na miejscu w urządzeniu.
Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną
do zestawu.
• cokół z szufladą
Dostępny w punkcie serwisowym lub w sklepach specjalistycznych
Do ustawienia suszarki na optymalnej wysokości i uzyskania dodatkowego miejsca na przechowywanie (np. prania).
Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną
do zestawu.
Akcesoria dodatkowe
• Łącznik między pralkę a suszarkę
Opis urządzenia
2
1
3
4
5
7
9
10
12
6
8
11
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Panel sterowania
Zbiornik na wodę
Oświetlenie bębna
Filtry drobne
Filtry puchu
Drzwi (możliwość zmiany kierunku otwierania)
Przycisk do otwierania drzwi w podstawie
Filtry zgrubne
Tabliczka znamionowa
Filtr puchu
Kratka wentylacyjna
Drzwi wymiennika ciepła
Regulowane nóżki
20 electrolux
Panel sterowania
Panel sterowania
SYMBOL
OPIS
Wybór programu Wełna
Wybór programu Jedwab
1
2
3
4
5
6 7
8
9 10
1 Pokrętło wyboru programów
i wyłącznik
2 Wyświetlacz
3 Przycisk wyboru programu Wool/Silk (wełna/jedwab)
4 Przycisk Dryness (dosuszanie)
5 Przycisk Long anti-crease (wydł. faza antyzagnieceniowa)
6 Przycisk Buzzer (brzęczyk)
7 Przycisk Time (czas)
8 Przycisk Start/Pause (start/pauza)
9 Kontrolki ostrzegawcze:
Skraplacz ,
Filtry ,
Pełny zbiornik
10 Przycisk Delay (opóźniony start)
Wyświetlacz
Minimalny stopień wysuszenia
Średni stopień wysuszenia
Maksymalny stopień wysuszenia
Automatyczny stopień wysuszenia
Czas do zakończenia (czas
programu, czas opóźnienia
rozpoczęcia programu)
Wydajność cyklu, automatyczne wykrywanie stopnia
wysuszenia
Długa faza chroniąca przed
zagnieceniami
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
Alarm
Opóźnienie rozpoczęcia programu
SYMBOL
OPIS
Nie można wybrać programu
Wełna/jedwab
Tryb wyboru programu Wełna lub Jedwab
Faza suszenia
Faza chłodzenia
Faza ochrony przed zagnieceniami
Błąd, niewłaściwy wybór
Przed pierwszym użyciem
Ostrzeżenie! Jeśli urządzenie nie było
transportowane w pozycji stojącej, należy
pozostawić je na 12 godzin przed podłączeniem
zasilania elektrycznego i pierwszym użyciem, aby
olej mógł spłynąć z powrotem do sprężarki. W
przeciwnym przypadku sprężarka może ulec
uszkodzeniu.
Aby usunąć wszelkie pozostałości po procesie
produkcyjnym, należy przetrzeć bęben suszarki
Na początku cyklu suszenia (3-5 min.) maszyna może pracować nieco głośniej. Jest to
wilgotną ściereczką lub wykonać krótki cykl suszenia (30 minut) z umieszczonymi w środku wilgotnymi ściereczkami.
1. Ustawić pokrętło wyboru programów na
Time (czas).
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Time (czas), aż
pojawi się
.
na wyświetlaczu
3. Nacisnąć Przycisk Start/Pause (start/pauza).
spowodowane uruchamianiem się sprężarki, zasilającej takie urządzenia, jak: lodówki, zamrażarki
itp.
electrolux 21
Cottons (bawełna)
Extra
(ekstra suche)
Strong
(bardzo suche)
Cupboard (suche
do szafy)
Damp
(wilgotne)
Iron (suche do prasowania)
7 kg
Dryness (dosuszanie), Long antiDokładne suszenie grubych lub wielowarcrease (wydł. faza
stwowych tkanin, np. ręczniki frotte, szlafro- antyzagniecenioki.
wa), Buzzer (brzęczyk), Delay (opóźniony start)
7 kg
Dokładne suszenie grubych tkanin, np.
ręczniki frotte, ręczniki.
Dryness (dosuszanie), Long anticrease (wydł. faza
antyzagnieceniowa), Buzzer (brzęczyk), Delay (opóźniony start)
7 kg
Dryness (dosuszanie), Long antiDokładne suszenie tkanin o jednakowej gru- crease (wydł. faza
bości, np. ręczniki frotte, dzianina, ścierecz- antyzagniecenioki.
wa), Buzzer (brzęczyk), Delay (opóźniony start)
7 kg
Dla cienkich tkanin, które będą prasowane,
np. dzianiny, koszule bawełniane.
Dryness (dosuszanie), Long anticrease (wydł. faza
antyzagnieceniowa), Buzzer (brzęczyk), Delay (opóźniony start)
Dla cienkich tkanin, które będą prasowane,
np. dzianiny, koszule bawełniane.
Dryness (dosuszanie), Long anticrease (wydł. faza
antyzagnieceniowa), Buzzer (brzęczyk), Delay (opóźniony start)
7 kg
Synthetics (syntetyki)
Metka pielęgnacji odzieży
Zastosowanie/właściwości
Opcje
Program
Maksymalny wsad
(suche rzeczy)
Tabela programów
Extra
(ekstra suche)
Cupboard (suche
do szafy)
Iron (suche do prasowania)
3 kg
Dryness (dosuszanie), Long antiDokładne suszenie grubych lub wielowarcrease (wydł. faza
stwowych tkanin, np. swetry, pościel, obru- antyzagnieceniosy.
wa), Buzzer (brzęczyk), Delay (opóźniony start)
3 kg
Dla cienkich tkanin, które nie będą prasowane, np. koszule nie wymagające prasowania, obrusy, ubrania dziecięce, skarpetki,
bielizna z fiszbinami.
Dryness (dosuszanie), Long anticrease (wydł. faza
antyzagnieceniowa), Buzzer (brzęczyk), Delay (opóźniony start)
Dla cienkich tkanin, które będą prasowane,
np. dzianiny, koszule bawełniane.
Dryness (dosuszanie), Long anticrease (wydł. faza
antyzagnieceniowa), Buzzer (brzęczyk), Delay (opóźniony start)
3 kg
Special (Specjalne)
Time
(czas)
Mix (mieszane)
Easy (łatwe prasowanie)
Do dalszego suszenia poszczególnych rzeczy. ( Funkcja Dryness (dosuszanie) jest niedostępna
Long anti-crease
(wydł. faza antyzagnieceniowa),
Buzzer (brzęczyk),
Time (czas), Delay
(opóźniony start)
3 kg
Dla suszenia tkanin bawełnianych i syntetycznych, stosowana jest niska temperatura.
Dryness (dosuszanie), Long anticrease (wydł. faza
antyzagnieceniowa), Buzzer (brzęczyk), Delay (opóźniony start)
1 kg
(lub
5
koszul)
Specjalny program z mechanizmem zapoDryness (dosubiegającym gnieceniu ubrań dla tkanin nie
szanie), Long antiwymagających prasowania takich jak kocrease (wydł. faza
szule i bluzy; dla ograniczenia prasowania.
antyzagniecenioWyniki zależą od rodzaju tkaniny i jej wykońwa), Buzzer (brzęczenia. Umieścić tkaniny w suszarce tuż po
czyk), Delay (opóodwirowaniu; po wysuszeniu, natychmiast
źniony start)
wyjąć tkaniny i powiesić na wieszakach.
7 kg
Metka pielęgnacji odzieży
Zastosowanie/właściwości
Opcje
Program
Maksymalny wsad
(suche rzeczy)
22 electrolux
Jeans
(dżinsy)
Wool
(wełna)
Silk (jedwab)
Cooling
(schładzanie)
Zastosowanie/właściwości
7 kg
Dryness (dosuszanie), Long antiDla ubrań normalnych, jak dżinsy, bluzy itp. crease (wydł. faza
o różnej grubości materiału (np. kołnierz,
antyzagnieceniomankiety i szwy).
wa), Buzzer (brzęczyk), Delay (opóźniony start)
1 kg
Do suszenia wypranych tkanin wełnianych,
za pomocą ciepłego powietrza przy małym
załadunku (Patrz rozdział „Sortowanie i
przygotowanie prania”) Zalecenie: Wyjąć
tkaniny natychmiast po wysuszeniu, ponieważ po tym programie nie następuje faza
chroniąca przed zagnieceniami.
Wool/Silk (wełna/
jedwab), Dryness
(dosuszanie), Buzzer (brzęczyk), Delay (opóźniony
start)
1 kg
Do suszenia jedwabiu za pomocą ciepłego
powietrza i delikatnych ruchów.
Wool/Silk (wełna/
jedwab), Dryness
(dosuszanie),
Long anti-crease
(wydł. faza antyzagnieceniowa),
Buzzer (brzęczyk),
Delay (opóźniony
start)
1 kg
Program specjalny trwający około 10 minut
do odświeżania lub delikatnego czyszczenia
tkanin za pomocą dostępnych na rynku
środków do czyszczenia chemicznego.
Stosować wyłącznie produkty określone
przez producenta jako nadające się do stosowania w suszarce. Należy postępować
zgodnie z instrukcjami producenta.
Buzzer (brzęczyk)
Metka pielęgnacji odzieży
Opcje
Program
Maksymalny wsad
(suche rzeczy)
electrolux 23
Codzienna eksploatacja
Sortowanie prania
• Należy sortować według rodzaju tkaniny:
– Bawełna/bielizna do programów w
grupie
programów Cottons (bawełna).
– Tkaniny mieszane i syntetyczne dla programów w
grupie programów Synthetics
(syntetyki).
• Należy sortować według metki konserwacji
odzieży: Metki na ubraniach oznaczają:
Można suszyć w suszarce
Suszenie w normalnej temperaturze
Suszenie w niskiej temperaturze
Suszenie w suszarce bębnowej nie
jest możliwe
24 electrolux
Ważne! Nie należy umieszczać w suszarce żadnego prania, które jest oznaczone na metce jako
nieprzeznaczone do suszenia w suszarce bębnowej.
Tej suszarki można użyć do suszenia mokrego
prania, które jest oznaczone jako odpowiednie do
suszenia w suszarce bębnowej.
• Nie suszyć nowych tkanin kolorowych z jasnymi
rzeczami. Tkaniny mogą farbować.
• Nie suszyć koszul bawełnianych ani dzianin za
pomocą programu
Extra (ekstra suche).
Rzeczy mogą się skurczyć!
• Wełna i podobne materiały mogą być suszone
Wool (wełna). Przed
za pomocą programu
suszeniem należy maksymalnie odwirować wełniane rzeczy (maks. 1200 obr/min). Wełniane
rzeczy należy suszyć razem wyłącznie, gdy są
wykonane z podobnego lub tego samego materiału, mają podobny kolor i wagę. Ciężkie, wełniane rzeczy należy suszyć oddzielnie.
Przygotowanie prania
• Aby uniknąć splątania się bielizny należy: zamknąć zamki błyskawiczne, zapiąć poszwy i
związać troczki lub tasiemki (np. fartuchów).
• Opróżnić kieszenie. Wyjąć metalowe przedmioty (spinacze, agrafki itp.).
• Odwrócić na drugą stronę rzeczy dwuwarstwowe (np. w kurtce z podpinką bawełnianą, warstwa bawełniana powinna być wywrócona na
zewnątrz). Zapewnia to lepsze suszenie tkanin.
Ważne! Urządzenia nie należy przeładowywać.
Należy przestrzegać ograniczenia maksymalnego
wsadu 7 kg.
Włączanie urządzenia
Ustawić pokrętło wyboru programów na dowolny
program. Urządzenie włączy się. Oświetlenie bębna włączy się, gdy drzwi zostaną otwarte.
Wskazówki
Opcje suszenia
Wool/Silk (wełna/jedwab)
typ prania (tylko z programem
(wełna/jedwab)):
Wool/Silk
- Wool (wełna)
- Silk (jedwab)
Dryness (dosuszanie)
zapewnia zwiększony stopień dosuszenia prania w zależności od wybranego poziomu:
- maks
- ustawienie średnie
- min
- nieaktywne w przypadku niektórych programów
ta opcja ułatwia uzyskanie zadawalających efektów suszenia
Long anti-crease (wydł. faza antyzagnieceniowa)
wydłuża czas trwania fazy chroniącej przed zagnieceniami do 90 minut, pomaga chronić pranie po suszeniu przez zagnieceniem; pranie
można wyjąć w dowolnym czasie
Buzzer (brzęczyk)
dźwiękowe potwierdzenie:
• zakończenia cyklu
• rozpoczęcia i zakończenia fazy chroniącej
przed zagnieceniami
• przerwania cyklu
• błędu
Time (czas)
umożliwia ustawienie dowolnego czasu suszenia od 20 minut do 3 godzin (z dokładnością co
do 10 minut – nacisnąć kilkakrotnie przycisk, aż
na wyświetlaczu pojawi się wymagany czas
trwania programu, np.
– w przypadku programu trwającego 1 godzinę i 20 minut); funkcja aktywna w przypadku wybranych
programów
Delay (opóźniony start)
electrolux 25
umożliwia opóźnienie uruchomienia programu
suszenia w zakresie od 30 minut do 20 godzin
1. wybrać program suszenia i odpowiednie opcje suszenia
2. nacisnąć kilkakrotnie przycisk Delay (opóźniony start), aż na wyświetlaczu pojawi się
wymagana wartość czasu opóźnionego uruchomienia, np.
H , jeśli program ma
uruchomić się po 12 godzinach
3. aby włączyć odmierzanie czasu opóźnienia,
należy nacisnąć przycisk Start/Pause (start/
pauza) – na wyświetlaczu pojawi się czas
pozostały do uruchomienia
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez
dzieci
Można ustawić zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, aby zapobiec przypadkowemu
włączeniu programu lub przypadkowej zmianie
trwającego programu. Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci blokuje również wszystkie przyciski i pokrętło programowania. Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci można
włączyć lub wyłączyć naciskając jednocześnie i
przytrzymując przez 5 sekund przyciski Buzzer
(brzęczyk) i Time (czas).
na wyświetlaczu informuje, że zabezSymbol
pieczenie przed uruchomieniem przez dzieci jest
włączone.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian parametrów wymaga wyłączenia zabezpieczenia.
Zabezpieczenia przed uruchomieniem przez dzieci
nie można wyłączyć w trakcie ostatniej fazy cyklu
suszenia.
Rozpoczęcie programu
Nacisnąć przycisk Start/Pause (start/pauza) . Program zostanie uruchomiony.
Postęp programu jest wskazywany na wyświetlaczu przez skracający się czas suszenia .
Zmiana programu
Aby zmienić program wybrany przez pomyłkę, należy najpierw przekręcić pokrętło wyboru prograwyłączone , a następnie usmów do pozycji
tawić nowy program.
Program nie może zostać zmieniony bezpośrednio, jeśli został już rozpoczęty. Jeśli mimo wszystko zostanie podjęta próba zmiany programu za pomocą pokrętła wyboru programów,
ikony postępu programu oraz wskaźniki konserwacji zaczną migać. Jeśli zostanie naciśnięty przycisk funkcji (oprócz przycisku Buzzer (brzęczyk)),
. Prona wyświetlaczu pojawi się komunikat
gram suszenia nie zostanie w ten sposób zmieniony (ochrona prania).
Zakończenie cyklu suszenia / wyjmowanie
prania
Po zakończeniu cyklu suszenia na wyświetlaczu
pojawi się ikona ochrony przed zagnieceniami i migające
oraz zaczną migać lampki
ostrzegawcze:
filtr i pełny zbiornik . Jeśli
naciśnięto przycisk Buzzer (brzęczyk), przez około
minutę emitowany będzie przerywany sygnał
dźwiękowy.
Po cyklach suszenia automatycznie następuje faza chroniąca tkaniny przed zagnieceniami, która trwa ok. 30 minut. Podczas tej fazy
bęben obraca się od czasu do czasu. Pozwala to
zapobiec zbijaniu się bielizny oraz powstawaniu
zagnieceń. Pranie można wyjąć w dowolnej chwili
podczas trwania fazy chroniącej przed zagnieceniami. (Pranie należy wyjąć najpóźniej pod koniec
fazy chroniącej przed zagnieceniami, aby zapobiec
powstawaniu zagnieceń).
1. Otworzyć drzwi.
2. Przed wyjęciem prania, należy usunąć fragmenty włókien z mikrofiltra. Zaleca się wykonywanie tej czynności wilgotną dłonią. (Patrz
rozdział "Konserwacja i czyszczenie").
3. Wyjąć pranie.
4. Ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu
wyłączone .
Ważne! Po każdym cyklu suszenia:
- Wyczyścić mikrofiltr oraz filtr drobny
- Opróżnić zbiornik na skropliny
(Patrz rozdział "Konserwacja i czyszczenie").
5. Zamknąć drzwi.
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie filtrów zatrzymujących
fragmenty włókien
Filtry zatrzymują wszystkie fragmenty włókien, które zbierają się podczas suszenia. Aby zapewnić
doskonałą pracę suszarki, po każdym cyklu suszenia należy wyczyścić filtry (mikrofiltr oraz filtr
drobny).
Uwaga! Nigdy nie wolno uruchamiać
suszarki bez filtrów lub z zablokowanymi/
uszkodzonymi filtrami.
26 electrolux
nuować cykl suszenia, nacisnąć przycisk Start/
Pause (start/pauza).
Czyszczenie filtra wymiennika ciepła
1
2
3
4
1
2
3
4
Czyszczenie uszczelki drzwi
Wytrzeć uszczelkę drzwi wilgotną szmatką tuż po
zakończeniu cyklu suszenia.
Opróżnianie zbiornika na skropliny
Zbiornik na skropliny należy opróżnić po każdym
cyklu suszenia.
Ostrzeżenie! Woda ze zbiornika na
skropliny nie nadaje się do picia ani do
przyrządzania potraw.
Jeśli program został przerwany z powodu
pełnego zbiornika na skropliny: Aby konty-
Ważne!
• Nigdy nie wolno używać suszarki bez filtrów.
• Zatkane filtry powodują większe zużycie prądu
(wydłużenie cyklu suszenia) oraz uszkodzenie
suszarki.
• Zanieczyszczoną pompę ciepła można oczyścić
wyłącznie kosztowną metodą.
• Fragmenty włókien z wymiennika ciepła należy
usuwać za pomocą dołączonej gąbki mniej więcej raz na 6 miesięcy lub w razie potrzeby. Do
wykonania tej czynności należy włożyć gumowe
rękawice (rysunek 7).
electrolux 27
Wapno zawarte w wodzie lub środkach czyszczących może spowodować powstanie
ledwo widocznej powłoki na wewnętrznej stronie
bębna. Stopień, do którego pranie zostało wysuszone nie jest już wtedy wiarygodnie wykrywany.
Pranie jest bardziej wilgotne niż zwykle po wyjęciu
z suszarki.
Użyć standardowego środka czyszczącego (np.
na bazie octu) w celu wytarcia wnętrza bębna i żeber bębna.
Czyszczenie panelu sterowania i obudowy
Uwaga! Do czyszczenia urządzenia nie
wolno stosować środków do czyszczenia
mebli ani aktywnych środków czyszczących.
Stosować wilgotną szmatkę do przetarcia panelu
sterowania i obudowy.
Czyszczenie bębna
Uwaga! Nie stosować myjek stalowych ani
innych szorstkich przedmiotów do
czyszczenia bębna.
Co zrobić, gdy …
Rozwiązywanie problemów we własnym zakresie
Problem 1)
Suszarka nie
działa.
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Suszarka nie jest podłączona do źródła
zasilania.
Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Sprawdzić bezpiecznik w szafce z
bezpiecznikami (instalacja domowa).
Drzwi urządzenia są otwarte.
Zamknąć drzwi
Nie został wciśnięty przycisk Start/Pause Nacisnąć przycisk Start/Pause (start/
(start/pauza).
pauza).
Wybrano niewłaściwy program.
Ustawić odpowiedni program. 2)
Zatkany filtr puchu.
Wyczyścić filtr puchu. 3)
Zablokowany wymiennik ciepła.
Wyczyścić wymiennik ciepła. 3)
Zostało przekroczone dopuszczalne obciążenie.
Przestrzegać zaleceń dotyczących obciążenia.
Zakryta kratka wentylacyjna.
Odkryć kratkę wentylacyjną w podstawie
urządzenia.
Pozostałości w bębnie.
Usunąć pozostałości z bębna.
Wysoki poziom twardości wody.
Ustawić odpowiedni poziom twardości
wody 4).
Drzwi nie zamykają się
Filtry są niewłaściwie zamontowany.
Zamontować filtr drobny i/lub zatrzasnąć
filtr wstępny.
Err ( błąd )
pojawia się na
wyświetlaczu
LCD. 5)
Należy spróbować zmienić parametry po Wyłączyć i następnie włączyć suszarkę.
uruchomieniu programu.
Ustawić odpowiednie parametry.
Niezadowalające rezultaty
suszenia.
28 electrolux
Nie działa oświetlenie bębna
Przełączyć do położenia Extra (ekstra suPokrętło wyboru programów w położeniu
che) (jeśli jest dostępne) lub na inny pro"O" (wył.).
gram.
Żarówka jest przepalona.
Wymienić żarówkę (patrz następny rozdział).
Czas trwania
programu nie
jest zgodny z
czasem wyświetlanym na
wyświetlaczu
LCD 5)
Czas do zakończenia programu jest obProces automatyczny – nie jest to wada
liczany na podstawie: typu, ilości i wilgoturządzenia.
ności prania.
Program jest
nieaktywny
Pełny zbiornik wody.
Opróżnić zbiornik wody 3) , nacisnąć
przycisk Start/Pause (start/pauza).
Cykl suszenia
jest za krótki
Mała ilość prania./Zbyt suche pranie dla
wybranego programu.
Wybrać czas programu lub wyższy poziom suszenia (np. Extra (ekstra suche)).
Zatkany filtr puchu.
Wyczyścić filtr puchu.
Za dużo wsadu.
Przestrzegać zaleceń dotyczących obciążenia.
Pranie jest niewystarczająco odwirowane.
Odwirować pranie w odpowiedni sposób.
Wyjątkowo wysoka temperatura w pomieszczeniu – nie jest to problem urządzenia.
Obniżyć temperaturę w pomieszczeniu,
jeśli jest to możliwe.
Cykl suszenia
jest za długi 6)
1) W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu LCD komunikatu o błędzie (np. E51 – tylko suszarki z
wyświetlaczem LCD): Wyłączyć i następnie włączyć suszarkę. Ustawić program. Nacisnąć przycisk
Start/Pause (start/pauza). Problem nadal występuje? – należy skontaktować się z lokalnym punktem
serwisowym i podać kod błędu.
2) należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi programów – patrz rozdział Przegląd
programów
3) patrz rozdział Konserwacja i czyszczenie
4) patrz rozdział Ustawienia urządzenia
5) tylko suszarki z wyświetlaczem LCD
6) Uwaga: Po około 5 godzinach cykl suszenia kończy się automatycznie (patrz rozdział Koniec cyklu
suszenia ).
1. Odkręcić klosz żarówki (znajduje się dokładnie
Wymiana żarówki oświetlenia bębna
za otworem drzwi, na górze; patrz rozdział
Należy stosować tylko specjalną żarówkę prze„Opis urządzenia”).
znaczoną do suszarek. Specjalną żarówkę można
2. Wymienić uszkodzoną żarówkę.
nabyć w autoryzowanym serwisie.
3. Przykręcić klosz.
Ważne! Jeśli urządzenie jest włączone, a drzwi
Sprawdzić właściwe ułożenie owalnej uszczelki
pozostają otwarte, oświetlenie wewnętrzne
przed ponownym przykręceniem osłony oświetlewyłącza się samoczynnie po 4 minutach.
nia. Nie wolno uruchamiać urządzenia w przypadku braku owalnej uszczelki pod osłoną oświetlenia.
Ostrzeżenie! Nie używać standardowych
żarówek! Zbyt mocno się rozgrzewają i mogą
Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa
uszkodzić urządzenie!
klosz musi być szczelnie dokręcony. Nie
Przed wymianą żarówki należy odłączyć urządze- wolno używać suszarki, jeśli nie jest możliwe
nie od zasilania; w przypadku stałego podłączenia: szczelnie dokręcenie klosza żarówki.
całkowicie wykręcić lub wyłączyć bezpiecznik.
electrolux 29
Dane techniczne
Wysokość x szerokość x głębokość
85 x 60 x 58 cm
Pojemność bębna
108 litrów
Głębokość z drzwiami otwartymi
109 cm
Wysokość można regulować w zakresie
1,5 cm
Ciężar pustego urządzenia
Objętość wsadu (zależnie od programu)
około 56 kg
1)
maksymalne 7 kg
Napięcie
230 V
Wymagany bezpiecznik
6A
Całkowity pobór mocy
1050 W
Klasa energetyczna
A
Zużycie energii (7 kg bawełny, odwirowanej przy
1000 obr/min) 2)
1,9 kWh
Średnie roczne zużycie energii
126,2 kWh
Eksploatacja
Do użytku domowego
Dopuszczalna temperatura otoczenia
od 5°C do + 35°C
Parametry eksploatacyjne
Parametry eksploatacyjne zostały ustalone w warunkach znormalizowanych. W związku z tym w trakcie
normalnego użytkowania mogą przybierać nieco inne wartości.
Program
Zużycie energii w kWh / średni czas suszenia
w min.
Cottons Cupboard (bawełna do szafy)3)
1.9/ 135 (7 kg wsadu odwirowanego przy 1000
obr/min)
1.7 (7 kg wsadu odwirowanego przy 1200 obr/
min)
1.65 (7 kg wsadu odwirowanego przy 1400 obr/
min)
1.42 (7 kg wsadu odwirowanego przy 1800 obr/
min)
Cottons Iron (bawełna do prasowania)3)
1.4/ 106 (7 kg wsadu odwirowanego przy 1000
obr/min)
Synthetics Cupboard (syntetyki do szafy)3)
0.59/ 48 (3 kg wsadu odwirowanego przy 1200
obr/min)
1) Różne objętości mogą być wymagane w różnych krajach w związku z różnymi metodami pomiaru
2) zgodnie z normą EN 61121
3) Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy: sprawdzenie cyklu należy przeprowadzić
zgodnie z normą EN 61121
30 electrolux
Ustawienia urządzenia
Ustawienia
Wdrożenie
Włączenie/wyłączenie brzęczyka na
stałe
Brzęczyk jest domyślnie wyłączony na stałe. Aby włączyć (wyłączyć) brzęczyk na stałe:
1. Ustawić pokrętło wyboru programów na dowolny program.
2. Nacisnąć jednocześnie przyciski Dryness (dosuszanie) i Long anti-crease
(wydł. faza antyzagnieceniowa) i przytrzymać je przez około 5 sekund.
Twardość wody 1)
1. Ustawić pokrętło wyboru programów na dowolny program.
2. Nacisnąć jednocześnie przyciski Long anti-crease (wydł. faza antyzagnieceniowa) i Start/Pause (start/pauza) i przytrzymać je przez około 5 sekund.
3. Nacisnąć Start/Pause (start/pauza), aż zostanie ustawiony odpowiedni
poziom:
– niski poziom przewodzenia <300 μS/cm
- średni poziom przewodzenia 300-600 μS/cm
- wysoki poziom przewodzenia >600 μS/cm
4. Aby zapamiętać ustawienie, należy równocześnie nacisnąć przycisk Long
anti-crease (wydł. faza antyzagnieceniowa) i Start/Pause (start/pauza) lub
ustawić pokrętło
w położeniu "O" (wył.) .
1) Woda zawiera różną ilość kamienia i soli mineralnych w zależności od lokalizacji geograficznej i w
związku z tym wartości przewodzenia wody są różne w różnych miejscach. Wahania przewodnictwa
wody w stosunku do ustawień fabrycznych mogą nieznacznie wpływać na wilgotność prania obecną
po zakończeniu programu. Suszarka umożliwia regulowanie wrażliwości czujnika suszenia w oparciu
o wartości przewodności wody.
electrolux 31
Electrolux. Thinking of you.
Saiba mais sobre a nossa filosofia em www.electrolux.com
Informações de segurança importantes
Importante Para a sua própria segurança e
para garantir uma utilização correcta, antes
de instalar e usar o aparelho pela primeira
vez, leia atentamente este manual do
utilizador, incluindo as suas sugestões e
advertências. Para evitar erros e acidentes
desnecessários, é importante que todas as
pessoas que utilizam o aparelho conheçam o
seu funcionamento e as características de
segurança. Guarde estas instruções e
certifique-se de que elas acompanham o
aparelho em caso de transferência ou venda,
para que todos os que venham a usá-lo
estejam devidamente informados quanto à
sua utilização e segurança.
- Leia o manual de instruções antes de utilizar este aparelho.
Segurança geral
• É perigoso alterar as especificações ou tentar
modificar o produto de qualquer forma.
• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas e sensoriais reduzidas ou sem experiência
e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do
aparelho por uma pessoa responsável pela sua
segurança.
• Certifique-se de que crianças e animais domésticos pequenos não entram para o tambor. Para
o evitar, verifique sempre o tambor antes de utilizar a máquina.
• Objectos como moedas, alfinetes, pregos, parafusos, pedras ou quaisquer objectos duros e
afiados podem provocar danos graves e não
devem ser colocados na máquina.
• Para evitar o perigo de incêndios provocados
por uma secagem excessiva, não utilize o aparelho para secar os artigos seguintes: Almofadas, colchas e afins (estas peças acumulam calor).
• Peças, como a espuma de borracha (espuma
de látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos e roupas com o avesso em borracha ou almofadas cheias com espuma de borracha não devem ser secas na máquina de secar roupa.
• Após a utilização, limpeza e manutenção, desligue sempre o aparelho.
• Em nenhuma circunstância deve tentar reparar
a máquina. As reparações efectuadas por pessoas sem a formação adequada podem causar
•
•
•
•
•
ferimentos ou avarias graves. Contacte o seu
Centro de Assistência local. Insista sempre para
que sejam utilizadas peças sobresselentes originais.
Peças que tenham sido sujas com substâncias,
como óleo para culinária, acetona, gasolina,
querosene, tira-nódoas, aguarrás, ceras e removedores de cera devem ser lavadas em água
quente com uma quantidade extra de detergente antes de serem secas na máquina de secar
roupa.
Perigo de explosão: Nunca seque peças que
tenham estado em contacto com solventes inflamáveis (gasolina, bebidas alcoólicas, líquido
para limpeza a seco e afins). Como estas substâncias são voláteis, podem provocar explosões. Seque apenas peças lavadas em água.
Perigo de incêndio: as peças manchadas ou
impregnadas com óleo ou azeite constituem um
perigo de incêndio e não devem ser colocadas
na máquina de secar.
Se tiver lavado a roupa com produto tira-nódoas, efectue um ciclo de enxaguamento extra
antes de a colocar na máquina de secar roupa.
Certifique-se de que não foram deixados acidentalmente isqueiros ou fósforos nos bolsos
da roupa para que não sejam colocados no
aparelho
Advertência
• Perigo de incêndio! Nunca pare a máquina de secar roupa antes do fim do
ciclo de secagem, a não ser que todas
as peças sejam rapidamente retiradas
e estendidas para dissipar o calor.
• Não deverá permitir a acumulação de cotão à volta da máquina de secar roupa.
• Perigo de choque eléctrico! Não direccione
jactos de água para a máquina.
• A parte final do ciclo da máquina de secar é feita
sem calor (ciclo de arrefecimento) para assegurar que as peças ficam a uma temperatura em
que não serão danificadas.
• Não utilize a máquina de secar se tiverem sido
utilizados químicos industriais para a lavagem.
• Certifique-se de que o local de instalação tem
uma boa ventilação para evitar o refluxo de gases para o local de aparelhos a queimar outros
combustíveis, incluindo fogo aberto.
Instalação
• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando
o deslocar.
32 electrolux
• Quando retirar o aparelho da embalagem, certifique-se de que não está danificado. Se tiver
dúvidas, não o utilize e contacte o Centro de
Assistência.
• Retire todo o material da embalagem antes da
utilização. Podem ocorrer danos graves materiais ou na máquina se não cumprir estas indicações. Consulte a secção específica no manual
do utilizador.
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para
a instalação do aparelho devem ser efectuados
por um electricista qualificado ou por uma pessoa competente.
• Se a máquina estiver instalada sobre uma alcatifa, ajuste os pés de forma a que o ar circule
livremente por baixo do aparelho.
• Depois de instalar o aparelho, certifique-se de
que este não está a exercer pressão ou apoiado
sobre o cabo de alimentação eléctrica.
• Se colocar a máquina de secar por cima da máquina de lavar, é obrigatório utilizar o kit de empilhamento (acessório opcional).
Utilização
• Este aparelho destina-se a uso doméstico. Não
deve ser utilizado para fins diferentes daqueles
para os quais foi concebido.
• Lave apenas peças de roupa concebidas para
secar na máquina. Siga as instruções nas etiquetas do vestuário.
• Não utilize o aparelho para secar peças por lavar.
• Não carregue demasiado o aparelho. Consulte
a secção específica no manual do utilizador.
• A roupa a escorrer água não deve ser colocada
na máquina de secar.
• As peças de roupa que estiveram estado em
contacto com produtos petrolíferos voláteis não
devem ser secas na máquina. Se forem utilizados líquidos de limpeza voláteis, tenha o cuida-
•
•
•
•
do de retirar o produto da peça de vestuário antes de a colocar na máquina.
Nunca puxe o cabo de alimentação para retirar
a ficha da tomada; puxe sempre pela própria ficha.
Não utilize a máquina de secar se o cabo de
alimentação, o painel de comandos, a superfície
de trabalho ou a base estiverem danificados de
forma a que o interior da máquina de secar esteja acessível.
Os amaciadores ou produtos semelhantes devem ser usados de acordo com as instruções
do amaciador.
Cuidado - superfície quente : Não toque na
superfície de cobertura da luz da porta enquanto a luz estiver acesa.
(Só em secadores equipados com luz interior do
tambor)
Utilização
• Esta máquina não deve ser utilizada por crianças ou pessoas portadoras de deficiência sem
vigilância.
• Muitas vezes as crianças não reconhecem os
perigos associados aos aparelhos eléctricos. As
crianças devem ser vigiadas para assegurar que
não brincam com o aparelho.
Advertência
• Perigo de asfixia! Os componentes da embalagem (por ex., película de plástico, poliestireno) podem ser perigosos para as
crianças - Mantenha-os fora do alcance
das crianças.
• Mantenha todos os detergentes num local seguro e fora do alcance das crianças.
• Certifique-se de que as crianças ou animais domésticos não entram no tambor.
Ambiente
O símbolo
no produto ou na embalagem
indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser
entregue ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada
deste produto, irá ajudar a evitar eventuais
consequências negativas para o meio ambiente e
para a saúde pública, que, de outra forma,
poderiam ser provocadas por um tratamento
incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste
produto, contacte os serviços municipalizados
locais, o centro de recolha selectiva da sua área
de residência ou o estabelecimento onde adquiriu
o produto.
Sugestões ambientais
• Na máquina de secar, a roupa fica fofa e macia.
Os amaciadores não são, por isso, necessários
durante a lavagem.
• A sua máquina de secar funcionará de forma
mais económica se:
– mantiver sempre as aberturas de ventilação
na base da máquina de secar desobstruídas;
– utilizar os volumes de carga especificados na
vista geral dos programas;
– garantir uma boa ventilação no compartimento de instalação;
– limpar o filtro micro-fino e o filtro fino após cada ciclo de secagem;
– centrifugar bem a roupa antes da secagem.
electrolux 33
O consumo de energia depende da velocidade de centrifugação definida na máquina
de lavar. Velocidade de centrifugação mais alta consumo de energia mais baixo.
refrigeração cheio com um refrigerante que não
possui fluoro-cloro-hidrocarbonetos. O circuito do
refrigerante na bomba de calor não deve ser
danificado.
Preocupações ambientais
Os materiais da embalagem são ecológicos e podem ser reciclados. Os componentes de plástico
estão identificados por marcas, por ex. >PE<,
>PS<, etc. Elimine os materiais da embalagem no
contentor adequado nas instalações de eliminação de resíduos da sua zona.
Advertência Quando o aparelho já não
estiver a ser utilizado:
• Retire a ficha da tomada.
• Corte o cabo principal e elimine-o juntamente
com a ficha.
• Elimine o fecho da porta. Isto evitará que as crianças fiquem presas no interior da máquina, situação passível de colocar as suas vidas em
perigo.
Importante A bomba de calor da sua máquina
de secar possui um circuito fechado de
Instalação
Transporte do aparelho
Importante Incline o aparelho apenas no lado
esquerdo para o transporte (consulte a figura), se
não puder transportá-lo na posição vertical.
Advertência Se a máquina não tiver sido
transportada na posição vertical, deixe-a
repousar durante 12 horas antes de a ligar à
alimentação eléctrica e de a usar pela primeira vez,
para que o óleo possa fluir para o compressor.
Caso contrário, pode danificar o compressor.
Posicionamento do aparelho
• Recomendamos que, para a sua comodidade,
instale a máquina junto à máquina de lavar roupa.
• A máquina de secar roupa deve ser instalada
num local limpo, sem formação de sujidade.
• O ar deve poder circular livremente em redor da
máquina. Não obstrua a grelha de ventilação
frontal ou as grelhas de entrada de ar na traseira
da máquina.
• Para reduzir ao mínimo a vibração e o ruído durante o funcionamento da máquina, instale-a
sobre uma superfície firme e nivelada.
• Uma vez colocada na posição permanente de
funcionamento, verifique se está totalmente nivelada com a ajuda de um nível de bolha de ar.
Se não estiver, eleve ou baixe os pés da máquina até que se encontre perfeitamente nivelada.
• Nunca deve retirar os pés. Não reduza o espaço
até ao chão com pilhas de tapetes, tábuas ou
objectos semelhantes. Tal pode provocar um
aumento de calor que pode interferir no funcionamento da máquina.
Importante
• O ar quente emitido pela máquina pode atingir
temperaturas até 60°C. Assim sendo, a máquina não deve ser instalada sobre bases que não
sejam resistentes a altas temperaturas.
• Durante o funcionamento da máquina de secar,
a temperatura ambiente não deve ser inferior a
+5°C nem superior a +35°C, pois pode afectar
o desempenho da máquina.
• Se a máquina for deslocada, deverá ser transportada na vertical.
• O aparelho não pode ser instalado atrás de uma
porta com fechadura, de uma porta de correr ou
de uma porta com dobradiças para o lado oposto ao do aparelho, de forma a que impeça a
abertura total da máquina de secar.
Retirar a embalagem de segurança durante o
transporte
Cuidado
Antes da utilização, todas as peças da embalagem
de transporte devem ser retiradas.
1. Abra a porta de carregamento
2. Retire as bandas adesivas do interior da máquina por cima do tambor.
3. Retire o tubo de folha de alumínio e o calço de
poliestireno da máquina.
34 electrolux
Ligação eléctrica
Para mais informações sobre a tensão de alimentação, o tipo de corrente e os fusíveis necessários,
consulte a placa de características. A placa de características está instalada junto da abertura de
carregamento (consulte o capítulo "Descrição do
produto").
Advertência O fabricante declina qualquer
responsabilidade por danos ou ferimentos
causados pelo não cumprimento das precauções
de segurança acima referidas.
Caso seja necessário substituir o cabo de alimentação, esta operação deve ser efectuada pelo
Centro de Assistência.
Advertência O cabo de alimentação deve
estar acessível após a instalação da
máquina.
Inversão da porta
Para facilitar a carga ou descarga da roupa, a porta
pode ser invertida.
Advertência A porta só deve ser invertida
por um técnico de assistência autorizado.
Contacte o seu Centro de Assistência local. O técnico efectua a inversão da porta a seu custo.
Acessórios especiais
• kit de empilhamento
Estes kits de instalação intermédia podem ser
utilizados para colocar a máquina de secar e
uma máquina de lavar roupa (60 cm de largura,
com carregamento frontal) uma em cima da outra para poupar espaço. A máquina de lavar
roupa automática fica por baixo e a máquina de
secar por cima.
Leia atentamente as instruções fornecidas junto
com o kit.
• kit de drenagem
Disponível no Centro de Apoio ao Cliente ou
no seu concessionário autorizado
Kit de instalação para drenagem directa da condensação para uma bacia, sifão, esgoto, etc. O
depósito de condensação já não precisa de ser
drenado; deve, no entanto, permanecer na respectiva posição na máquina.
Leia atentamente as instruções fornecidas junto
com o kit.
• pedestal com a gaveta
Disponível no Centro de Apoio ao Cliente ou
no seu concessionário autorizado
Para colocar a máquina de secar na altura ideal
e ter algum espaço adicionar de arrumação (p.
ex. roupa para lavar).
Leia atentamente as instruções fornecidas junto
com o kit.
Disponível no Centro de Apoio ao Cliente ou
no seu concessionário autorizado
Descrição do aparelho
2
1
3
4
5
7
9
10
12
6
8
11
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Painel de comando
Reservatório de água
Lâmpada do tambor
Filtros de cotão finos
Filtros de cotão
Porta de carregamento (reversível)
Botão de pressão para abrir a porta da base
Filtros de cotão grosseiros
Placa de características
Filtro de cotão
Grelha de ventilação
Porta do trocador de calor
Pés ajustáveis
electrolux 35
Painel de comando
Painel de comando
SÍMBOLO
DESCRIÇÃO
Selecção do programa Wool
(lãs)
Selecção do programa Silk
(sedas)
1
2
3
4
5
6 7
8
9 10
1 Selector de programas e botão para desligar
Nível de secagem mínima
Nível de secagem média
2 Visor
3 Botão de selecção do programa Wool/Silk
(lăs/sedas)
4 Botão Dryness (Nível de secagem)
5 Botão Long Anticrease (Anti-rugas longo)
6 Botão Buzzer (Sinal acústico)
7 Botão Time (tempo)
8 Botão Start/Pause (Início/Pausa)
9 Luzes de aviso
Condensador ,
Filtros ,
Nível de secagem máxima
Depósito cheio
10 Botão Delay (Início diferido)
Protecção anti-rugas longo
Visor
Nível de secagem automática
Tempo para o final (tempo do
programa de tempo, tempo
de início diferido)
Execução do ciclo, detecção
de secagem automática
Bloqueio de segurança para
crianças
Alarme
Início diferido
Fase de secagem
Fase Cooling (arrefecimento)
SÍMBOLO
DESCRIÇÃO
Wool/Silk (lãs/sedas) não pode ser seleccionado
Fase de protecção anti-rugas
Erro, selecção errada
Modo de selecção do programa Wool (lãs) ou Silk (sedas)
Antes da primeira utilização
Advertência Se a máquina não tiver sido
transportada na posição vertical, deixe-a
repousar durante 12 horas antes de a ligar à
alimentação eléctrica e de a usar pela primeira vez,
para que o óleo possa fluir para o compressor.
Caso contrário, pode danificar o compressor.
Para eliminar eventuais resíduos produzidos durante o fabrico, limpe o tambor da máquina de seNo início do ciclo de secagem (3-5 min.) poderá ocorrer um nível de som ligeiramente
car com um pano húmido ou efectue um ciclo de
secagem curto (30 MIN) com panos húmidos na
máquina.
1. Rode o selector de programas para
Time
(tempo) .
2. Prima o botão Time (tempo) repetidamente até
aparecer
no visor.
3. Prima o botão Start/Pause (Início/Pausa).
mais elevado. Isto deve-se ao arranque do compressor, que é um aspecto normal em aparelhos
36 electrolux
alimentados a compressores, como: frigoríficos,
congeladores, etc.
Cottons (algodões)
Extra
(secagem
extra)
Strong
(secagem
forte)
Cupboard (seco
para guardar)
Damp
(secagem leve)
Iron (seco
para engomar)
7 kg
7 kg
7 kg
7 kg
7 kg
Secagem intensiva de tecidos espessos ou
de multi-camadas, por ex. atoalhados, roupões de banho.
Dryness (nível de
secagem), Long
anti-crease (anti-rugas longo),
Buzzer (sinal
acústico), Delay
(início diferido)
Secagem intensiva de tecidos espessos,
por ex. atoalhados, toalhas.
Dryness (nível de
secagem), Long
anti-crease (anti-rugas longo),
Buzzer (sinal
acústico), Delay
(início diferido)
Secagem intensiva de tecidos bastante espessos, por ex. atoalhados, malhas, toalhas.
Dryness (nível de
secagem), Long
anti-crease (anti-rugas longo),
Buzzer (sinal
acústico), Delay
(início diferido)
Para tecidos finos que também são passados a ferro, por ex. malhas, camisas de algodão.
Dryness (nível de
secagem), Long
anti-crease (anti-rugas longo),
Buzzer (sinal
acústico), Delay
(início diferido)
Para tecidos finos que também são passados a ferro, por ex. malhas, camisas de algodão.
Dryness (nível de
secagem), Long
anti-crease (anti-rugas longo),
Buzzer (sinal
acústico), Delay
(início diferido)
Synthetics (sintéticos)
Extra
(secagem
extra)
3 kg
Secagem de tecidos espessos ou de multi-camadas, por ex. camisolas, roupa de cama, toalhas de mesa.
Dryness (nível de
secagem), Long
anti-crease (anti-rugas longo),
Buzzer (sinal
acústico), Delay
(início diferido)
Etiqueta
de cuidado
Aplicação/propriedades
Opções
Programa
carga máx.
(roupa seca)
Tabela de programas
Cupboard (seco
para guardar)
Iron (seco
para engomar)
3 kg
Para tecidos finos que não são passados a
ferro, por ex. camisolas de tratamento fácil,
toalhas de mesa, roupa de bebé, meias, lingerie com armação.
Dryness (nível de
secagem), Long
anti-crease (anti-rugas longo),
Buzzer (sinal
acústico), Delay
(início diferido)
Para tecidos finos que também são passados a ferro, por ex. malhas, camisas de algodão.
Dryness (nível de
secagem), Long
anti-crease (anti-rugas longo),
Buzzer (sinal
acústico), Delay
(início diferido)
3 kg
Special (especial)
Time
(tempo)
7 kg
Long anti-crease
(anti-rugas longo),
Para a secagem adicional de peças de rouBuzzer (sinal
pa individuais. ( Dryness(nível de secagem)
acústico), Time
função indisponível)
(tempo), Delay (início diferido)
Mix (mistura)
3 kg
Para secar tecidos de algodão e sintéticos,
a baixas temperaturas.
Dryness (nível de
secagem), Long
anti-crease (anti-rugas longo),
Buzzer (sinal
acústico), Delay
(início diferido)
Easy (engomar fácil)
Programa especial com mecanismo anti-rugas para peças de tratamento fácil, como
1 kg camisas e blusas; para um esforço de en(ou 5 gomagem mínimo. Os resultados depenca- dem do tipo de tecido e do seu acabamenmi- to. Coloque as peças na máquina de secar
sas) logo após a centrifugação; depois de secas,
retire imediatamente as peças e coloque-as
num cabide.
Dryness (nível de
secagem), Long
anti-crease (anti-rugas longo),
Buzzer (sinal
acústico), Delay
(início diferido)
Para roupa desportiva, como jeans, sweat-shirts, etc., de tecidos de várias espessuras (por ex. no colarinho, nos punhos e nas
costuras).
Dryness (nível de
secagem), Long
anti-crease (anti-rugas longo),
Buzzer (sinal
acústico), Delay
(início diferido)
Jeans
(jeans)
7 kg
Etiqueta
de cuidado
Aplicação/propriedades
Opções
Programa
carga máx.
(roupa seca)
electrolux 37
Wool
(lãs)
Silk (sedas)
Cooling
(arrefecimento)
1 kg
Para secar peças de lã depois de lavadas,
com ar quente na carga mecânica mínima
(Consulte a secção “Separar a roupa e preparar a lavagem”). Recomendação: Retire
as peças de roupa imediatamente após a
secagem, pois não existe a seguir um programa anti-rugas.
Wool/Silk (lãs/sedas), Dryness (nível de secagem),
Buzzer (sinal
acústico), Delay
(início diferido)
1 kg
Para secar sedas com ar quente e movimentos suaves.
Wool/Silk (lãs/sedas), Dryness (nível de secagem),
Long anti-crease
(anti-rugas longo),
Buzzer (sinal
acústico), Delay
(início diferido)
1 kg
Programa especial, com a duração de
aprox. 10 minutos, para refrescar ou limpar
suavemente tecidos com produtos para limpeza a seco disponíveis no mercado. (Utilize
apenas produtos considerados pelo fabricante como adequados para máquinas de
secar roupa; respeite as instruções de utilização do fabricante.)
Etiqueta
de cuidado
Aplicação/propriedades
Opções
Programa
carga máx.
(roupa seca)
38 electrolux
Buzzer (sinal
acústico)
Utilização diária
Separar a roupa
• Separar por tipo de tecido:
– Algodão/linho para programas do grupo
Cottons (algodões).
– Misturas e sintéticos para programas do grupo
Synthetics (sintéticos).
• Separar por etiquetas da roupa: As etiquetas da
roupa significam:
Em princípio, é possível secar na máquina de secar roupa
Secagem à temperatura normal
Secagem a baixa temperatura
A secagem na máquina de secar não
é possível
Importante Não coloque no aparelho nenhuma
roupa molhada cuja etiqueta não especifique que
ela é adequada para a secagem na máquina.
Este aparelho pode ser utilizado para toda a roupa
molhada marcada como sendo adequada para a
secagem na máquina.
• Não seque tecidos novos e de cor juntamente
com peças de cores claras. As cores dos tecidos poderão desbotar.
• Não seque jersey de algodão e malhas com o
Extra (secagem extra). A roupa
programa
poderá encolher!
• É possível secar lãs e tecidos de lã com o programa
Wool (lãs). Antes do ciclo de secagem, centrifugue os tecidos de lã o melhor possível (máx. 1200 rpm). Seque apenas tecidos de
lã do mesmo material, cor e peso ou semelhante. Seque peças pesadas de lã em separado.
Preparar a roupa
• Para evitar que a roupa fique emaranhada: feche os fechos, abotoe as capas de edredão e
ate fios e fitas soltas (p. ex. de aventais).
• Esvazie os bolsos. Retire os objectos metálicos
(clipes, alfinetes, etc.).
• Vire as peças com duas camadas do avesso (p.
ex., anoraques com forro de algodão, a camada
algodão deve ficar virada para fora). Desta forma, estes tecidos irão secar melhor.
Importante Não carregue demasiado o aparelho.
Respeite o volume de carga máx. de 7 kg.
Ligar a máquina
Rode o selector de programas para qualquer programa. A máquina liga-se. Quando a porta de car-
electrolux 39
regamento está aberta, a lâmpada interna ilumina
o tambor.
Aspectos a ter em conta
confirmação sonora de:
• final de ciclo
• início e fim da fase anti-rugas
• interrupção do ciclo
• erro
Time (tempo)
permite definir o tempo individual de secagem
entre um mínimo de 20 min. e um máximo de 3
horas (em incrementos de 10 min. - prima repetidamente o botão até ser apresentada no visor a duração pretendida do programa, por
- para um programa de
exemplo,
1 hora e 20 minutos); activo com o programa
adequado
Delay (início diferido)
Opções de secagem
Wool/Silk (lãs/sedas)
tipo de roupa (apenas com o programa
Wool/Silk (lãs/sedas)):
- Wool (lãs)
- Silk (sedas)
Dryness (nível de secagem)
aumenta o nível de secagem da roupa seca de
forma adequada para o nível seleccionado:
- máximo
- médio
- mínimo
- inactivo com alguns programas
esta opção ajuda a alcançar um resultado de
secagem satisfatório
Long anti-crease (anti-rugas longo)
prolonga a fase anti-rugas para 90 min., ajuda a
manter a roupa sem rugas após a secagem; a
roupa pode ser retirada em qualquer altura
Buzzer (sinal acústico)
permite atrasar o início de um programa de secagem entre um mínimo de 30 min. e um máximo de 20 horas
1. seleccione o programa de secagem e as opções de secagem adicionais
2. prima o botão Delay (início diferido) repetidamente até o início diferido pretendido ser
apresentado no visor, por exemplo,
H se o programa tiver que iniciar após um
período de 12 horas
3. para activar o temporizador, prima o botão
Start/Pause (início/pausa) - o tempo até iniciar passa no visor
Definir o bloqueio para crianças
O bloqueio para crianças pode ser programado
para evitar o início acidental de um programa ou a
alteração de um programa em funcionamento. Esta função de bloqueio para crianças bloqueia todos os botões e o selector de programas. O bloqueio para crianças pode ser activado ou desactivado mantendo premidos os botões Buzzer (sinal
acústico) e Time (tempo) em simultâneo durante 5
segundos.
O símbolo
no visor significa que o bloqueio para crianças está activo.
Quaisquer alterações efectuadas aos parâmetros de secagem necessitam da desactivação do bloqueio para crianças.
O bloqueio para crianças não pode ser desactivado na última fase do ciclo de secagem.
Iniciar o programa
Prima o botão Start/Pause (início/pausa). O programa inicia.
O decorrer do programa é apresentado pelo tempo de secagem a passar no LCD.
40 electrolux
Alterar o programa
Para alterar um programa seleccionado por engano após o seu início, rode primeiro o selector de
programas para a posição
"O" (desliga) e, em
seguida, reinicie o programa.
O programa não pode ser alterado directamente depois de começar. Se, ainda assim,
tentar alterar o programa com o selector de programas, o visor do decorrer do programa e os indicadores de manutenção começam a piscar. Se
for premido um botão de opções (excepto o botão
aparece no visor.
Buzzer (sinal acústico),
Contudo, o programa de secagem não é afectado
(protecção da roupa).
Ciclo de secagem concluído/retirar a roupa
Depois de o ciclo de secagem terminar, o visor
mostra o ícone anti-rugas
a piscar,
bem como lâmpadas de aviso:
filtro e
depósito cheio . Se o botão Buzzer (sinal acústico)
tiver sido premido, ouve-se um sinal acústico intermitente durante cerca de um minuto.
Aos ciclos de secagem segue-se automaticamente uma fase anti-rugas com a duração
de, aproximadamente, 30 minutos. Nesta fase, o
tambor roda em intervalos regulares. Isto mantém
a roupa solta e sem rugas. Durante a fase anti-rugas, a roupa pode ser retirada a qualquer altura.
(A roupa só deve ser retirada no final da fase anti-rugas, para evitar a formação de rugas.)
1. Abra a porta.
2. Antes de retirar a roupa, retire o cotão do filtro
micro-fino. É aconselhável utilizar uma mão
molhada para este fim. (Consulte o capítulo
“Manutenção e limpeza".)
3. Retire a roupa.
4. Rode o selector de programas para
"O"
(desliga) .
Importante Após cada ciclo de secagem:
- Limpe o filtro micro-fino e o filtro fino
- Drene o recipiente da água de condensação
(Consulte o capítulo "Manutenção e limpeza".)
5. Feche a porta.
Limpeza e manutenção
Limpeza dos filtros de cotão
Os filtros recolhem todo o cotão que se acumula
durante a secagem. Para garantir o funcionamento perfeito da máquina de lavar, os filtros de cotão
(filtros finos e filtros de cotão) devem ser limpos
após cada ciclo de secagem.
1
2
3
4
Cuidado Não deixe a máquina funcionar
sem os filtros de cotão ou com filtros de
cotão danificados ou obstruídos.
Limpeza da junta da porta
Limpe a junta da porta com um pano húmido no
final do ciclo de secagem.
Limpar o reservatório de água
Esvazie o depósito de água após cada ciclo de
secagem.
1
2
3
4
electrolux 41
Advertência A água de condensação não
é própria para beber nem para cozinhar.
Se o programa parar porque o depósito de
água de condensação está cheio: Prima o
botão Start/Pause (início/pausa) para continuar o
ciclo de secagem.
Limpeza do filtro do permutador de calor
Importante
• Nunca trabalhe com a máquina de secar sem
os filtros de cotão.
• Os filtros entupidos provocam um consumo de
energia superior (prolongamento do ciclo de secagem) e danos no aparelho.
• Apenas é possível limpar uma bomba de calor
através de um processo dispendioso.
• Consoante o necessário, aproximadamente
uma vez a cada seis meses, retire o cotão do
permutador de calor utilizando a esponja fornecida. Quando efectuar esta acção, utilize luvas
de borracha (figura 7).
Limpar o tambor
Cuidado Atenção! Não utilize abrasivos ou
palha de aço para limpar o tambor.
A cal da água ou os agentes de limpeza podem formar uma película quase invisível no
interior do tambor. O grau de secagem da roupa
deixa então de ser detectado com fiabilidade. A
roupa está mais húmida do que devia quando é
retirada da máquina.
Use um detergente doméstico vulgar (por ex. à
base de vinagre) para limpar o interior do tambor
e os frisos.
Limpe o painel de controlo e o alojamento
Cuidado Não utilize produtos de limpeza
para móveis ou agentes de limpeza
agressivos para limpar a máquina.
42 electrolux
Utilize um pano húmido para limpar o painel de
controlo e o alojamento.
O que fazer se...
Faça o diagnóstico de avarias
Problema 1)
Possível causa
Solução
Ligue a ficha à tomada. Verifique o fusível
A máquina de secar não está ligada à alina caixa de fusíveis (instalação doméstimentação eléctrica.
ca).
A máquina de
secar não funPorta de carregamento aberta.
ciona.
O botão START PAUSE (início/pausa)
não foi premido.
Resultados de
secagem insatisfatórios.
A porta de
carregamento
não fecha
Prima o botão START PAUSE (início/pausa).
Definição de programa incorrecto.
Defina o programa adequado. 2)
Filtros de cotão entupidos.
Limpe os filtros de cotão. 3)
Permutador de calor entupido.
Limpe o permutador de calor. 3)
Carga máxima excedida.
Respeite o volume de carga máximo.
Grelha de ventilação tapada.
Destape a grelha de ventilação na base.
Resíduos no interior do tambor.
Limpe o interior do tambor.
Dureza da água elevada.
Defina uma dureza da água adequada 4).
Filtros não instalados correctamente.
Instale o filtro fino e/ou encaixe o filtro
grosso no lugar.
Err ( Erro ) no Tentativa de alterar os parâmetros após
o início do programa.
LCD. 5)
Sem luz do
tambor
Feche a porta de carregamento
Ligue e desligue a máquina de secar. Defina os parâmetros solicitados.
Selector de programas na posição "O"
(desliga).
Rode para Extra (secagem extra) (se disponível) ou para qualquer programa.
Lâmpada fundida.
Substitua a lâmpada (consulte a secção
seguinte).
Tempo a passar de forma
O tempo para o fim é calculado com base Processo automático; isto não é uma
errada no LCD no: tipo, volume e humidade da roupa.
avaria da máquina.
5)
Programa
inactivo
Reservatório de água cheio.
Reservatório de água vazio 3) , prima o
botão START PAUSE (início/pausa).
Ciclo de seca- Volume de roupa pequeno./Demasiada
Seleccione o programa de tempo ou nível
gem demasia- roupa seca para o programa selecciona- de secagem mais elevado (por exemplo,
do curto
do.
Extra (secagem extra)).
Filtros de cotão entupidos.
Ciclo de secagem demasia- Volume de carga demasiado elevado.
do longo 6)
Roupa mal torcida.
Limpe os filtros de cotão.
Respeite o volume de carga máximo.
Centrifugue adequadamente a roupa.
electrolux 43
Temperatura ambiente particularmente
elevada - nenhuma avaria da máquina.
Se possível, baixe a temperatura ambiente.
1) No caso de uma mensagem de erro no LCD (por exemplo, E51 - apenas máquinas de secar com
LCD): Ligue e desligue a máquina de secar. Defina o programa. Prima o botão START PAUSE (início/
pausa). Não funciona? - informe a assistência local e indique o código de erro.
2) siga as recomendações dos programas - consulte o capítulo Vista geral de programas
3) consulte o capítulo Manutenção e limpeza
4) consulte o capítulo Definições da máquina
5) apenas máquinas de secar com LCD
6) Nota: Após aprox. 5 horas, o ciclo de secagem termina automaticamente (consulte a secção Ciclo
de secagem concluído ).
1. Desaperte a tampa por cima da lâmpada (esta
Mudar a lâmpada de iluminação interior
encontra-se imediatamente por trás da aberUtilize apenas as lâmpadas específicas para mátura de carregamento, na parte superior; conquinas de secar. Pode obter as lâmpadas especisulte a secção "Descrição da máquina").
ais no serviço de assistência técnica da sua área.
2. Substitua a lâmpada fundida.
Importante Quando se desliga o aparelho, a luz 3. Volte a apertar a tampa.
interior apaga-se automaticamente após 4
Verifique o posicionamento correcto de uma junta
minutos quando se abre a porta.
o-ring antes de voltar a aparafusar a tampa da luz
da porta. Não use a máquina se a junta o-ring na
Advertência Não utilize lâmpadas
tampa da luz da porta estiver em falta.
convencionais! Elas desenvolvem
demasiado calor e podem danificar a máquina!
Advertência Por razões de segurança,
Antes de substituir a lâmpada, desligue a ficha;
deve apertar bem a tampa. Se tal não
com uma ligação permanente: desaperte comple- acontecer, a máquina de secar não pode
tamente ou desactive o fusível.
funcionar.
Características técnicas
Altura x largura x profundidade
85 x 60 x 58 cm
Volume do tambor
108 l
Profundidade com a porta de carregamento aber109 cm
ta
A altura pode ser ajustada em
1,5 cm
Peso quando vazia
aprox. 56 kg
Volume de carga (conforme o programa) 1)
máx. 7 kg
Tensão
230 V
Fusível necessário
6A
Alimentação total
1050 W
Classe de eficiência energética
A
Consumo de energia (7 kg de algodão, pré-drenado a 1000 rpm) 2)
1,9 kWh
Consumo de energia médio anual
126,2 kWh
Utilização da máquina
Doméstica
Temperatura ambiente admitida
+ 5°C a + 35°C
Valores de consumo
Os valores de consumo foram estabelecidos mediante as condições padrão. Podem variar quando
a máquina for utilizada para fins domésticos.
44 electrolux
Programa
Consumo de energia em kWh / tempo de secagem médio em min.
Cottons Cupboard (algodões seco para guardar)3)
1.9/ 135 (7 kg de carga, pré-drenada a 1000 rpm)
1.7 (7 kg de carga, pré-drenada a 1200 rpm)
1.65 (7 kg de carga, pré-drenada a 1400 rpm)
1.42 (7 kg de carga, pré-drenada a 1800 rpm)
Cottons Iron (algodões seco para engomar)3)
1.4/ 106 (7 kg de carga, pré-drenada a 1000 rpm)
Synthetics Cupboard (sintéticos seco para guardar)3)
0.59/ 48 (3 kg de carga, pré-drenada a 1200 rpm)
1) em alguns países poderão ser necessários outros dados de volume de carga como resultado dos
diferentes métodos de medida
2) de acordo com EN 61121
3) sugestões para os institutos de teste: o ciclo tem de ser verificado de acordo com EN 61121
Definições da máquina
Ajuste
Implementação
Ligar/desligar permanentemente o
Buzzer (sinal acústico)
O alarme está sempre desligado por defeito. Para definir o alarme para permanentemente ligado (desligado):
1. Rode o selector de programas para qualquer programa.
2. Prima simultaneamente os botões Dryness (nível de secagem) e Long
anti-crease (anti-rugas longo) e mantenha-os premidos durante aprox. 5
segundos.
Dureza da água 1)
1. Rode o selector de programas para qualquer programa.
2. Prima simultaneamente os botões Long anti-crease (anti-rugas longo) e
Start/Pause (início/pausa) e mantenha-os premidos durante aprox. 5 segundos.
3. Prima o botão Start/Pause (início/pausa) até definir o nível desejado:
- baixa condutividade <300 μS/cm
- média condutividade 300-600 μS/cm
- alta condutividade >600 μS/cm
4. Para memorizar a definição, prima simultaneamente os botões Long anti-crease (anti-rugas longo) e Start/Pause (início/pausa) ou rode o botão
"O" (desliga)
para a posição
1) A água contém calcário e sais minerais, cujas quantidades variam de acordo com a área geográfica,
alterando também os seus valores de condutividade. Grandes variações da condutividade da água
em comparação com os valores predefinidos de fábrica podem influenciar ligeiramente a humidade
residual da roupa no fim do ciclo. Pode regular a sensibilidade do sensor de secagem com base nos
valores de condutividade da água.
electrolux 45
Electrolux. Thinking of you.
Viac o nás na www.electrolux.com
Dôležité bezpečnostné pokyny
Dôležité upozornenie V záujme vašej
bezpečnosti a na zabezpečenie správneho
používania si pred nainštalovaním a prvým
použitím spotrebiča starostlivo prečítajte
tento návod na používanie, vrátane tipov a
varovaní. Je dôležité, aby sa kvôli
predchádzaniu zbytočným chybám a úrazom
zaručilo, že všetci používatelia tohto
spotrebiča budú podrobne oboznámení s
jeho obsluhou a s bezpečnostnými pokynmi.
Tieto pokyny si uložte a dbajte na to, aby boli
vždy spolu so spotrebičom, aj keď ho
presťahujete alebo predáte, aby každý, kto
ho používa po celú dobu jeho životnosti bol
riadne informovaný o použití a bezpečnosti
spotrebiča.
•
- Prosím, pred používaním spotrebiča si
prečítajte návod na používanie.
•
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Je nebezpečné upravovať technické vlastnosti
alebo akýmkoľvek iným spôsobom sa pokúšať
o zmeny na tomto spotrebiči.
• Tento spotrebič nie je určený na použitie pre
osoby (vrátane detí) so zníženými mentálnymi,
fyzickými alebo senzorickými schopnosťami,
nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami,
ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o
používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
• Dbajte na to, aby malé domáce zvieratá a deti
nevliezli do bubna. Aby ste tomu predišli, pred
použitím bubon skontrolujte.
• Predmety ako mince, sponky, ihly, skrutky, kamene alebo iné tvrdé a ostré predmety môžu
spôsobiť vážne poškodenie a preto sa nesmú
dostať do vnútra spotrebiča.
• Na prevenciu nebezpečenstva požiaru spôsobeného nadmerným presušením nepoužívajte
spotrebič na sušenie týchto vecí: Vankúše, prikrývky a podobne (tieto predmety akumulujú
teplo).
• Predmety ako je penová guma (latexová pena),
sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, tovary vystužené gumou a odevy alebo molitanové
vankúše sa v bubnovej sušičke nesmú sušiť.
• Po použití, čistení a údržbe vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
• Za žiadnych okolností sa nepokúšajte opraviť
spotrebič sami. Opravy vykonané nezaškolenými osobami môžu spôsobiť zranenia alebo vážne poruchy spotrebiča. Zavolajte najbližšie au-
•
•
•
torizované servisné stredisko. Vždy trvajte na
použití originálnych náhradných dielov.
Predmety znečistené látkami ako je olej na varenie, acetón, benzín, petrolej, čističe škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa pred sušením v bubnovej sušičke musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
Nebezpečenstvo výbuchu: V bubnovej sušičke nikdy nesušte predmety, ktoré boli v kontakte
s horľavými rozpúšťadlami (benzín, denaturovaný lieh, kvapaliny na chemické čistenie šatstva a
podobne). Tieto látky sú prchavé, preto môžu
spôsobiť výbuch. V bubnovej sušičke sušte iba
predmety prané vodou.
Hrozí nebezpečenstvo požiaru: predmety
postriekané alebo napustené rastlinným alebo
jedlým olejom predstavujú riziko požiaru a nesmú sa vkladať do bubnovej sušičky.
Ak ste bielizeň prali s odstraňovačom škvŕn,
pred vložením do bubnovej sušičky musíte bielizeň dodatočne vyplákať.
Pred vložením do spotrebiča skontrolujte, či vo
vreckách odevov nezostali zapaľovače alebo
zápalky
Varovanie
• Hrozí nebezpečenstvo požiaru! Nikdy
nezastavujte bubnovú sušičku pred
skončením sušiaceho cyklu, ak predmety okamžite nevyberiete a nerozprestriete, tak aby sa teplo rozptýlilo.
• Vlákna sa nesmú namotať a nahromadiť
okolo bubnovej sušičky.
• Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom! Nedovoľte, aby spotrebič zasiahol
prúd vody.
• Záverečná časť cyklu bubnovej sušičky prebieha bez ohrevu (ochladzovací cyklus), aby sa zaručilo, že bielizeň nezostane horúca a teplo nepoškodí odevy.
• Bubnovú sušičku nepoužívajte na sušenie bielizne, ktorá bola bola ošetrená chemickými čistidlami.
• V miestnosti, kde je nainštalovaná sušička zabezpečte vhodné vetranie, aby sa do miestnosti
nevracali plyny spotrebičov spaľujúcich palivá,
ani spaliny zo zariadení s otvoreným plameňom.
Inštalácia
• Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní postupujte opatrne.
46 electrolux
• Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený. Ak máte nejaké pochybnosti, spotrebič nepoužívajte a spojte sa s autorizovaným
servisným centrom.
• Pred používaním spotrebiča musíte odstrániť
všetok obalový materiál. Pri nedodržaní týchto
pokynov hrozí vážne poškodenie spotrebiča a
iných vecí v domácnosti. Pozrite si príslušnú
časť návodu na použitie.
• Všetky elektrické zapojenia potrebné pri inštalácii spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný elektrikár alebo zaškolená osoba.
• Ak je spotrebič umiestnený na koberci, upravte
nožičky tak, aby pod spotrebičom mohol voľne
prúdiť vzduch.
• Po ukončení inštalácie skontrolujte, či spotrebič
nestojí na prívodnom elektrickom kábli alebo či
ho nestláča.
• Ak je bubnová sušička postavená na práčke,
musí sa bezpodmienečne použiť špeciálna súprava (doplnkové vybavenie).
Použitie
• Tento spotrebič je navrhnutý iba na použitie v
domácnosti. Môže sa používať iba na účely, pre
ktoré bol navrhnutý.
• Perte iba bielizeň určenú na sušenie v sušičke.
Dodržiavajte pokyny na štítku na bielizni.
• Nesušte v bubnovej sušičke odevy, ktoré neboli
vyprané.
• Spotrebič neprepĺňajte. Pozrite si príslušnú časť
návodu na použitie.
• Do bubnovej sušičky sa nesmú vkladať odevy, z
ktorých steká voda.
• Odevy, ktoré sa dostali do kontaktu s prchavými
ropnými látkami, sa nesmú sušiť v sušičke. Pri
•
•
•
•
použití prchavých čistidiel dávajte pozor a skontrolujte, či sa čistidlá z odevov odstránili, až potom ich vložte do práčky.
Nikdy nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky
ťahaním za kábel. Vždy držte zástrčku.
Bubnovú sušičku nikdy nepoužívajte, ak sú poškodené napájací kábel, ovládací panel, pracovná plocha alebo základňa tak, že je prístupné
vnútro bubnovej sušičky.
Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa
musia používať v súlade s pokynmi na avivážnom prípravku.
Dávajte pozor – horúci povrch : Nedotýkajte
sa povrchu osvetlenia dvierok, keď osvetlenie
svieti.
(Týka sa to iba sušičiek vybavených vnútorným
osvetlením bubna)
Použitie
• Spotrebič nesmú používať malé deti, ani nevládne osoby bez dozoru.
• Deti často nevedia odhadnúť hroziace nebezpečenstvo, ktoré hrozí pri elektrických spotrebičoch. Nenechajte deti bez dozoru, aby ste mali
istotu, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
Varovanie
• Hrozí nebezpečenstvo udusenia! Časti
obalu (napr. plastová fólia, polystyrén) môžu byť pre deti nebezpečné – udržujte ich
mimo dosahu detí.
• Všetky pracie prostriedky skladujte na bezpečnom mieste, kde k nim deti nebudú mať prístup.
• Dbajte na to, aby malé domáce zvieratá alebo
deti nevliezli do bubna.
Ochrana životného prostredia
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste znamená, že
s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s
komunálnym odpadom. Namiesto toho je
potrebné ho odovzdať do najbližšieho zmluvného
zberného dvora vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri
kúpe nového výrobku, ak táto predajňa
uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený
a zneškodnený environmentálne vhodným
spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym
vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej
stránke www.envidom.sk.
Rady na ochranu životného prostredia
• Bielizeň v sušičke ostane vzdušná a mäkká. Preto pri praní nie je potrebné používať avivážne
prostriedky.
• Vaša sušička bude pracovať hospodárnejšie,
ak:
– budete vždy udržiavať vetracie otvory na základni sušičky voľné,
– použijete hmotnosti náplne uvedené v prehľade programov,
– zabezpečíte dobré vetranie miestnosti, v ktorej je sušička umiestnená,
– po každom cykle sušenia vyčistíte mikrofilter
a jemné sitko,
– pred sušením bielizeň odstredíte.
Spotreba energie závisí od nastavenej rýchlosti odstreďovania na práčke Vyššia rýchlosť
odstreďovania - nižšia spotreba energie
Ochrana životného prostredia
Materiály obalov sú priateľské k životnému prostrediu a môžu byť recyklované. Plastové časti sú
označené, napr. >PE<, >PS< a pod. Prosím, vhadzujte tieto materiály do príslušných odpadových
nádob na recyklovateľný domový odpad.
electrolux 47
Dôležité upozornenie Súčasťou tepelného
čerpadla sušičky je chladiaci okruh naplnený
chladivom, ktoré neobsahuje uhľovodíky s flórom,
ani s chlórom. Chladiaci okruh tepelného čerpadla
sa nesmie poškodiť.
Varovanie Ak sa spotrebič vyraďuje z
prevádzky:
• Vytiahnite zástrčku prívodného elektrického
kábla zo sieťovej zásuvky.
• Odrežte prívodný elektrický kábel a zlikvidujte ho
spolu so zástrčkou.
• Odmontujte blokovací mechanizmus na dvierkach. Predídete tak nebezpečenstvu, že sa deti
zamknú v spotrebiči a ohrozia tak svoje životy.
Inštalácia
Preprava spotrebiča
Dôležité upozornenie Ak sa spotrebič nedá
prepravovať vo zvislej polohe, uložte ho počas
prepravy na ľavý bok (pozrite obrázok).
+35°C, pretože by to mohlo ovplyvniť výkonnosť
spotrebiča.
• Ak by ste potrebovali spotrebič premiestniť, musíte ho premiestňovať vo zvislej polohe.
• Spotrebič sa nesmie inštalovať za dverami, ktoré
sa zatvárajú na zámok, za posuvnými dverami
ani za dverami so závesmi na opačnej strane
ako sú na spotrebiči, pretože by to mohlo brániť
úplnému otvoreniu dvierok.
Odstránenie ochranného prepravného obalu
Pozor
Varovanie Ak spotrebič nebol dopravený vo
zvislej polohe, nechajte ho pred zapojením do
elektrickej siete a prvým použitím stáť 12 hodín,
aby olej mohol stiecť späť do kompresora. V
opačnom prípade by sa mohol kompresor
poškodiť.
Umiestnenie spotrebiča
• Odporúčame vám, z dôvodu pohodlia, umiestniť spotrebič čo najbližšie k práčke.
• Bubnovú sušičku musíte umiestniť na čistom
mieste, kde sa v nej nebudú môcť usadzovať
nečistoty.
• Okolo spotrebiča musí byť zabezpečené voľné
prúdenie vzduchu. Nezakrývajte predné vetracie
otvory ani mriežky na zadnej strane spotrebiča.
• Aby boli vibrácie a hlučnosť spotrebiča počas
používania spotrebiča minimálne, mali by ste ho
umiestniť na pevnej, rovnej podložke.
• Po umiestnení spotrebiča ho vyrovnajte do vodorovnej polohy pomocou vodováhy. Ak spotrebič nie je vo vodorovnej polohe, nadvihnite
alebo znížte nožičky, aby ste dosiahli vodorovnú
polohu.
• Nožičky sa nesmú nikdy odstrániť. Neredukujte
vzdialenosť medzi podlahou a spotrebičom kobercom, drevenými podložkami a pod. Spôsobilo by to prehriatie, ktoré by malo vplyv na činnosť spotrebiča.
Dôležité upozornenie
• Horúci vzduch vystupujúci z bubnovej sušičky
môže dosiahnuť teplotu až 60°C. Spotrebič preto nesmie byť umiestnený na podlahovinách,
ktoré nie sú tepelne odolné.
• Pri používaní bubnovej sušičky nesmie teplota v
miestnosti klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad
Pred použitím spotrebiča musíte odstrániť všetky
časti prepravného obalu.
1. Otvorte dvierka na vkladanie bielizne
2. Strhnite nalepovacie pásky z vrchnej časti bubna na vnútornej strane sušičky.
3. Odstráňte fóliu a polystyrénový diel zo sušičky.
Zapojenie do elektrickej siete
Údaje o sieťovom napätí, prúde a o poistkách sú
uvedené na výrobnom štítku. Výrobný štítok je
umiestnený vedľa otvoru na vkladanie (pozrite časť
„Popis výrobku“).
Varovanie Výrobca nepreberá žiadnu
zodpovednosť za ujmu, ani za úraz
spôsobený nedodržaním vyššie uvedených
bezpečnostných zásad.
Ak napájací kábel spotrebiča treba vymeniť, túto
operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Varovanie Po inštalácii spotrebiča musí byť
prívodný elektrický kábel ľahko prístupný.
48 electrolux
Zmena smeru otvárania dverí
Aby sa uľahčilo vkladanie a vyberanie bielizne,
smer otvárania dvierok možno zmeniť.
• súprava na vypúšťanie vody
K dispozícii v autorizovaných servisných strediskách alebo u špecializovaného predajcu.
Varovanie Smer otvárania dvierok môže
zmeniť iba autorizovaný servisný technik.
Zavolajte servisné stredisko. Servisný technik
zmení smer otvárania dvierok na vaše náklady.
Špeciálne príslušenstvo
• montážna súprava
K dispozícii v autorizovaných servisných strediskách alebo u špecializovaného predajcu.
Inštalačná súprava na priamy odvod skondenzovanej vody do umývadla, sifónu, prepadu odtoku vody a pod. Aj keď v takom prípade nebude
potrebné vyprázdňovať nádrž na skondenzovanú vodu, nádrž musí ostať vsunutá v spotrebiči.
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané so súpravou.
• podstavec so zásuvkou
K dispozícii v autorizovaných servisných strediskách alebo u špecializovaného predajcu.
Túto inštalačnú súpravu je nutné použiť pri inštalácii sušičky na automatickú práčku (so šírkou 60 cm, s plnením spredu), ušetríte tak miesto. Automatická práčka sa inštalujte dole a sušička sa položí na ňu.
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané so súpravou.
Na položenie sušičky do optimálnej výšky, aby
ste mali k dispozícii prídavný úložný priestor (napr. na bielizeň).
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané so súpravou.
Popis výrobku
2
1
3
4
5
6
8
7
9
11
10
13
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ovládací panel
Zásobník vody
Osvetlenie bubna
Jemné filtre na vlákna
Filtre na vlákna
Dvierka na vloženie bielizne (možnosť zmeny
smeru otvárania)
Tlačidlo na otvorenie dvierok základne
Hrubé filtre na vlákna
Výkonový štítok
Filter na vlákna
Vetracia mriežka
Dvierka výmenníka tepla
Nastaviteľné nožičky
Ovládací panel
Ovládací panel
1
4 Tlačidlo Dryness (stupeň vysušenia)
5 Tlačidlo Long Anticrease (dlhá fáza proti
krčeniu)
6 Tlačidlo Buzzer (zvukový signál)
7 Tlačidlo Time (čas)
8 Tlačidlo Start/Pause (štart/prestávka)
9 Výstražné kontrolky:
Kondenzátor ,
Fil-
2
3
4
5
6 7
8
9 10
1 Volič programu a spínač
"O" (vyp)
2 Displej
3 Programové tlačidlo výberu Wool/Silk (vlna/
hodváb)
tre ,
Plná nádržka
10 Tlačidlo Delay (posunutý štart)
electrolux 49
Displej
SYMBOL
POPIS
Automatický stupeň vysušenia
SYMBOL
POPIS
Čas do ukončenia (čas programu s nastavením času sušenia, čas posunutia zapnutia)
Vlnu/hodváb nie je možné vybrať
Výkony cyklov, automatická
detekcia vysušenia
Režim výberu programu vlny
alebo hodvábu
Dlhá fáza proti krčeniu
Výber programu pre vlnu
Signalizácia
Detská poistka
Posunutý štart
Výber programu pre hodváb
Minimálny stupeň vysušenia
Fáza sušenia
Fáza ochladzovania
Fáza proti pokrčeniu
Stredný stupeň vysušenia
Chyba, nesprávny výber
Maximálny stupeň vysušenia
Pred prvým použitím
Varovanie Ak spotrebič nebol dopravený vo
zvislej polohe, nechajte ho pred zapojením do
elektrickej siete a prvým použitím stáť 12 hodín,
aby olej mohol stiecť späť do kompresora. V
opačnom prípade by sa mohol kompresor
poškodiť.
Aby sa odstránili všetky zvyšky, ktoré by mohli zostať vo vnútri z výroby, utrite bubon sušičky vlhkou
Na začiatku cyklu sušenia (3 až 5 min.) môže
byť úroveň hlučnosti mierne vyššia. Je to kvôli
spusteniu kompresora, čo je bežné pre spotrebiče
handrou alebo vykonajte krátky cyklus sušenia (30
min.) s vlhkými odevmi vo vnútri spotrebiča.
1. Otočte ovládač programov do polohy
Time
(čas).
2. Opakovane stláčajte tlačidlo Time (čas), pokým
sa na displeji nezobrazí
.
3. Stlačte tlačidlo Start/Pause (štart/prestávka).
vybavené kompresorom ako sú: chladničky, mrazničky a pod.
50 electrolux
Cottons (bavlna)
Extra
(extra suchá)
Strong
(veľmi suchá)
Cupboard (suchá
na uloženie)
Damp
(mierne vlhká)
Iron (suchá na žehlenie)
7 kg
Dryness (stupeň
vysušenia), Long
anti-crease (dlhá
Dokonalé vysušenie hrubých alebo viacvrstvových tkanín, napr. froté osušiek a ute- fáza proti krčeniu),
Buzzer (zvukový
rákov, kúpacích plášťov.
signál), Delay (posunutý štart)
7 kg
Dokonalé vysušenie hrubých tkanín, napr.
froté uterákov, osušiek.
Dryness (stupeň
vysušenia), Long
anti-crease (dlhá
fáza proti krčeniu),
Buzzer (zvukový
signál), Delay (posunutý štart)
Dokonalé vysušenie kusov bielizne s rovnakou hrúbkou, napr. froté uterákov, pletenín,
uterákov.
Dryness (stupeň
vysušenia), Long
anti-crease (dlhá
fáza proti krčeniu),
Buzzer (zvukový
signál), Delay (posunutý štart)
Na tenké kusy bielizne, ktoré treba žehliť,
napr. pletené odevy, bavlnené košele.
Dryness (stupeň
vysušenia), Long
anti-crease (dlhá
fáza proti krčeniu),
Buzzer (zvukový
signál), Delay (posunutý štart)
Na tenké kusy bielizne, ktoré treba žehliť,
napr. pletené odevy, bavlnené košele.
Dryness (stupeň
vysušenia), Long
anti-crease (dlhá
fáza proti krčeniu),
Buzzer (zvukový
signál), Delay (posunutý štart)
7 kg
7 kg
7 kg
Synthetics (syntetika)
Štítok starostlivosti
o bielizeň
Aplikácie/vlastnosti
Voliteľné funkcie
Program
max. množstvo bielizne
(suché odevy)
Prehľad programov
Extra
(extra suchá)
Cupboard (suchá
na uloženie)
Iron (suchá na žehlenie)
Dryness (stupeň
vysušenia), Long
anti-crease (dlhá
fáza proti krčeniu),
Buzzer (zvukový
signál), Delay (posunutý štart)
3 kg
Dokonalé vysušenie hrubých alebo viacvrstvových kusov bielizeň, napr. pulóvrov,
posteľnej bielizne, obrusov.
3 kg
Dryness (stupeň
vysušenia), Long
Pre tenké textílie, ktoré netreba žehliť, napr.
anti-crease (dlhá
nekrčivé košele, obrusy, detskú bielizeň, pofáza proti krčeniu),
nožky, spodnú bielizeň s kosticami alebo
Buzzer (zvukový
výstužou.
signál), Delay (posunutý štart)
3 kg
Dryness (stupeň
vysušenia), Long
anti-crease (dlhá
fáza proti krčeniu),
Buzzer (zvukový
signál), Delay (posunutý štart)
Na tenké kusy bielizne, ktoré treba žehliť,
napr. pletené odevy, bavlnené košele.
Special (špeciál)
Time
(čas)
7 kg
Na sušenie jednotlivých kusov bielizne.
( Funkcia Dryness (stupeň vysušenia) nie je
k dispozícii)
Long anti-crease
(dlhá fáza proti
krčeniu), Buzzer
(zvukový signál),
Time (čas), Delay
(posunutý štart)
Dryness (stupeň
vysušenia), Long
anti-crease (dlhá
fáza proti krčeniu),
Buzzer (zvukový
signál), Delay (posunutý štart)
Mix
(zmesové
tkaniny)
3 kg
Na sušenie bavlnených a syntetických tkanín pri nízkej teplote.
Easy (jednoduché žehlenie)
1 kg
(alebo 5
košieľ)
Špeciálny program so systémom proti krče- Dryness (stupeň
niu pre nekrčivé tkaniny ako košele a blúzky. vysušenia), Long
Na žehlenie s minimálnym úsilím. Výsledky
anti-crease (dlhá
závisia od druhu tkaniny a jej úpravy. Kusy fáza proti krčeniu),
bielizne vložte do sušičky ihneď po odstreBuzzer (zvukový
dení. Po vysušení ich ihneď vyberte a zave- signál), Delay (poste na vešiak.
sunutý štart)
Štítok starostlivosti
o bielizeň
Aplikácie/vlastnosti
Voliteľné funkcie
Program
max. množstvo bielizne
(suché odevy)
electrolux 51
Jeans
(džínsy)
Wool
(vlna)
Silk (hodváb)
Cooling
(chladenie)
Aplikácie/vlastnosti
7 kg
Dryness (stupeň
vysušenia), Long
Pre odevy na voľný čas, ako džínsy, tepláanti-crease (dlhá
kové bundy a pod. z materiálu rôznej hrúbky fáza proti krčeniu),
(napr. pri krku, na manžetách a švoch).
Buzzer (zvukový
signál), Delay (posunutý štart)
1 kg
Na sušenie vlnených odevov po praní poWool/Silk (vlna/
mocou teplého vzduchu a minimálneho mehodváb), Dryness
chanického výkonu (Postupujte podľa po(stupeň vysušekynov v časti „Triedenie a príprava bielizne“).
nia), Buzzer (zvuOdporúčania: Kusy bielizne vyberte ihneď
kový signál), Delay
po vysušení, pretože po programe nenasle(posunutý štart)
duje fáza proti krčeniu.
1 kg
Na sušenie hodvábu pomocou teplého
vzduchu a mierneho pohybu.
Wool/Silk (vlna/
hodváb), Dryness
(stupeň vysušenia), Long anticrease (dlhá fáza
proti krčeniu),
Buzzer (zvukový
signál), Delay (posunutý štart)
1 kg
Špeciálny program trvajúci približne 10 minút na osvieženie alebo šetrné vyčistenie
tkanín pomocou vhodných prípravkov na
suché čistenie. (Používajte výhradne prípravky odporúčané výrobcom sušičky.
Dodržiavajte pokyny výrobcu.)
Štítok starostlivosti
o bielizeň
Voliteľné funkcie
Program
max. množstvo bielizne
(suché odevy)
52 electrolux
Buzzer (zvukový
signál)
Každodenné používanie
Triedenie bielizne
• Triedenie podľa druhu tkanín:
– Bavlna/ľan pre programy z
programovej
skupiny Cottons (bavlna).
– Zmesové a syntetické materiály pre programy
z
programovej skupiny Synthetics (syntetika).
• Triedenie podľa štítku starostlivosti o bielizeň:
Význam štítkov starostlivosti o bielizeň:
Všeobecne je možné sušenie v bubnovej sušičke
Sušenie pri normálnej teplote
Sušenie pri zníženej teplote
Sušenie v bubnovej sušičke nie je
možné
Dôležité upozornenie Do spotrebiča nevkladajte žiadnu mokrú bielizeň, ak na štítku nie je uvedené, že je vhodná na sušenie v sušičke.
Tento spotrebič môžete použiť na sušenie všetkých druhov mokrej bielizne, na štítku ktorých je
uvedené, že sú vhodné na sušenie v sušičke.
• Do sušičky nevkladajte na sušenie nové, farebné
kusy spolu so svetlými kusmi bielizne. Bielizeň
by mohla pustiť farbu.
• Bavlnené úplety a pletené odevy nesušte s proExtra (extra suchá). Mohli by sa
gramom
zraziť!
electrolux 53
• Vlnené odevy a podobné tkaniny môžete sušiť
pomocou programu
Wool (vlna). Vlnenú
bielizeň pred sušením čo najviac odstreďte
(max. 1 200 ot./min.). Vlnené textílie sušte iba s
podobnými alebo rovnakými textíliami rovnakej
farby a hmotnosti. Ťažké vlnené odevy sušte samostatne.
Príprava bielizne
• Aby ste predišli tomu, že sa bielizeň zauzlí: zatvorte zipsy, zapnite gombíky na obliečkach a
zaviažte voľné opasky alebo šnúrky (napr. na
zásterách).
• Vyprázdnite vrecká. Vyberte všetky kovové
predmety (spony, zapínacie špendlíky a pod.).
• Kusy bielizne s podšívkou obráťte naruby (napr.
vetrovky s bavlnenou podšívkou treba obrátiť
bavlnou von). Takto sa odevy usušia lepšie.
Dôležité upozornenie Spotrebič neprepĺňajte.
Dodržiavajte max. objem náplne 7 kg.
Zapnutie spotrebiča
Otočte volič programov do polohy ktoréhokoľvek
programu. Spotrebič sa zapne. Pri otvorení dvieok
sa rozsvieti osvetlenie bubna.
Návod
zvyšuje stupeň vysušenia suchej bielizne podľa
vybratého stupňa:
- maximálne
- stredne
- minimálne
- neaktívna pri niektorých programoch
táto možnosť pomáha dosiahnuť uspokojivý výsledok sušenia
Long anti-crease (dlhá fáza proti krčeniu)
predlžuje fázu proti pokrčeniu na 90 minút, pomáha udržať bielizeň po sušení bez pokrčenia a
bielizeň je možné kedykoľvek vybrať
Buzzer (zvukový signál)
zvukový signál potvrdí:
• ukončenie cyklu
• zapnutie a ukončenie fázy proti pokrčeniu
• prerušenie cyklu
• chybu
Time (čas)
umožňuje nastaviť samostatný čas sušenia od
minimálne 20 minút do maximálne 3 hodín (v 10minútových krokoch – opakovane stláčajte toto
tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaná doba trvania programu, napr.
pre program s trvaním 1 hodinu a 20 minút);
aktívna s vhodným programom
Delay (posunutý štart)
Voliteľné možnosti sušenia
Wool/Silk (vlna/hodváb)
druh bielizne (iba s
(vlna/hodváb):
programom Wool/Silk
- Wool (vlna)
- Silk (hodváb)
Dryness (stupeň vysušenia)
umožňuje posunúť spustenie programu sušenia
od minimálne 30 minút do maximálne 20 hodín
1. vyberte program sušenia a ďalšie možnosti
sušenia
2. opakovane stláčajte tlačidlo Delay (posunutý
štart), pokým sa na displeji nezobrazí požaH , ak
dovaný posunutý štart, napr.
sa má program spustiť po 12 hodinách
3. ak chcete aktivovať časovač posunutia,
stlačte tlačidlo Start/Pause (štart/prestávka)
– čas začne na displeji plynúť
Detská poistka
Detskú poistku môžete použiť, aby sa predišlo náhodnému zapnutiu alebo zmene prebiehajúceho
programu. Funkcia detskej poistky uzamkne všetky tlačidlá a volič programov. Detskú poistku môžete aktivovať alebo zrušiť súčasným podržaním
tlačidiel Buzzer (zvukový signál) a Time (čas) na 5
sekúnd.
54 electrolux
Symbol
na displeji znamená, že detská poistka
je aktívna.
Akékoľvek zmeny parametrov sušenia si vyžadujú vypnutie detskej poistky.
Detskú poistku nemôžete vypnúť v poslednej fáze
cyklu sušenia.
Zapnutie programu
Stlačte tlačidlo Start/Pause (štart/prestávka). Program je zapnutý.
Postup programu sa zobrazuje odpočítavaním doby sušenia na displeji.
Zmena programu
Aby ste zmenili prebiehajúci program, ktorý ste nastavili omylom, najprv otočte ovládač programov
vyp a potom program nastavte.
do polohy
Po zapnutí sa program nedá zmeniť priamo.
Ak sa napriek tomu pokúsite program zmeniť
pomocou voliča programov, displej zobrazovania
postupu programu a kontrolky údržby začnú blikať. Po stlačení tlačidla nejakej doplnkovej funkcie
(okrem tlačidla Buzzer (zvukový signál)), na displeji
. Na program sušenia to však nesa zobrazí
bude mať vplyv (ochrana bielizne).
spoločne s výstražnými kontrolkami:
filter a
plná nádržka . Ak bolo stlačené tlačidlo Buzzer
(zvukový signál), počas 1 minúty bude striedavo
znieť zvukový signál.
Po cykloch sušenia automaticky nasleduje
fáza proti pokrčeniu, ktorá trvá približne 30
minút. Počas tejto fázy sa bude bubon pravidelne
otáčať. Bielizeň tak ostane voľne rozložená a nepokrčí sa. Počas fázy proti pokrčeniu môžete bielizeň kedykoľvek z bubna vybrať. (Bielizeň treba
vybrať najneskôr pred ukončením fázy proti pokrčeniu, aby sa nepokrčila.)
1. Otvorte dvierka.
2. Pred vybratím bielizne odstráňte vlákna z mikrofiltra. Najvhodnejšie je urobiť to vlhkou rukou. (Pozrite kapitolu "Údržba a čistenie".)
3. Vyberte bielizeň.
4. Otočte programátor do polohy
vyp .
Dôležité upozornenie Po každom cykle sušenia:
- Vyčistite mikrofilter a jemný filter
- Vylejte skondenzovanú vodu z nádrže
(Pozrite kapitolu "Údržba a čistenie ".)
5. Zatvorte dvierka.
Ukončenie cyklu sušenia / vybratie biliezne
Po ukončení cyklu sušenia sa na displeji zobrazí
ikona proti pokrčeniu
a blikajúce
Čistenie a údržba
Čistenie filtrov na zachytávanie vláken
Filtre zachytávajú vlákna, ktoré sa hromadia počas
sušenia. Na zabezpečenie dokonalej činnosti sušičky musíte filtre na zachytávanie vláken (jemný
filter a filter na vlákna) vyčistiť po každom cykle sušenia.
1
2
3
4
1
2
3
4
Pozor Sušičku nikdy nepoužívajte bez filtrov
na vlákna alebo ak sú filtre poškodené alebo
upchaté.
Čistenie tesnenia dvierok
Tesnenie dvierok utrite vlhkou handrou ihneď po
ukončení cyklu sušenia.
electrolux 55
Vyprázdnite zásobník na vodu
Zásobník vody vyprázdnite po každom cykle sušenia.
Varovanie Skondenzovaná voda nie je
vhodná na pitie, ani na prípravu jedál.
Ak bol program prerušený tým, že sa naplnil
zásobník vody: Stlačte tlačidlo Start/Pause
(štart/prestávka), aby pokračoval cyklus sušenia.
Čistenie filtra výmenníka tepla
Dôležité upozornenie
• Sušičku nikdy nezapínajte bez filtrov na zachytávanie vláken.
• Upchaté filtre môžu spôsobiť väčšiu spotrebu
energie (predĺženie cyklu sušenia) a môžu poškodiť sušičku.
• Čistenie znečisteného tepelného čerpadla je
drahé.
• V prípade potreby, približne raz za 6 mesiacov,
odstráňte chumáčiky vláken z výmenníka tepla
pomocou dodávanej špongie. Pri tomto úkone
si navlečte gumené rukavice (obrázok 7).
Čistenie bubna
Pozor Na čistenie bubna nepoužívajte
abrazívne prostriedky ani oceľové drôtenky.
Vnútri bubna sa môže tvoriť povlak usadenín
z vodného kameňa alebo čistiacich prostriedkov. Preto sa môže stať, že sa nebude dať určiť
správny stupeň usušenia bielizne. Pri vybratí bielizne je bielizeň vlhkejšia, ako ste očakávali.
Na poutieranie vnútra a rebier bubna použite štandardné čističe používané v domácnosti (napr. čistič obsahujúci ocot).
Čistenie ovládacieho panela a výklenku
Pozor Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
čističe na nábytok, ani agresívne čistiace
prostriedky.
56 electrolux
Ovládací panel a výklenok poutierajte vlhkou hadnrou.
Čo robiť ak...
Samostatné odstraňovanie problémov
Problém 1)
Sušička nefunguje.
Výsledky sušenia nie sú
uspokojivé.
Možná príčina
Odstránenie
Sušička nie je pripojená k elektrickej sieti.
Zasuňte zástrčku do sieťovej zásuvky.
Skontrolujte poistku v rozvodnej skrini
(domáca rozvodná sieť).
Dvierka na vloženie bielizne sú otvorené.
Zatvorte dvierka
Tlačidlo Start/Pause (štart/prestávka) nie
je stlačené.
Stlačte tlačidlo Start/Pause (štart/prestávka).
Nesprávne nastavený program.
Nastavte správny program. 2)
Upchaté filtre na vlákna.
Vyčistite filtre na vlákna. 3)
Upchatý výmenník tepla.
Vyčistite výmenník tepla. 3)
Prekročená max. náplň bielizne.
Dodržiavajte max. objem náplne.
Vetracia mriežka je zakrytá.
Odkryte vetraciu mriežku v oblasti základne.
Zvyšky vo vnútri bubna.
Vyčistite vnútro bubna.
Vysoká tvrdosť vody.
Nastavte správnu tvrdosť vody 4).
Dvierka na
vloženie bielizFiltre nie sú zaistené na svojom mieste.
ne sa nedajú
zatvoriť
Nainštalujte jemný filter a/alebo zatlačte
hrubý filter na miesto.
Indikátor Err
Po spustení programu skúste zmeniť pa- Sušičku vypnite a znova zapnite. Nastav( chyba ) na
rametre.
te požadované parametre.
LCD displeji. 5)
Volič programu je v polohe "O" (vyp).
Otočte ho do polohy Extra (extra suchá)
(ak je k dispozícii) alebo na akýkoľvek iný
program.
Vypálená žiarovka.
Vymeňte žiarovku (pozrite nasledujúcu
časť).
Doba uplynutia sa na LCD
displeji zobrazuje neobvyklým spôsobom 5)
Čas do ukončenia sa vypočítava na základe: druhu, objemu a úrovne vlhkosti
bielizne.
Je to automatický proces. Nie je to chyba
spotrebiča.
Program nie je
aktívny
Zásobník vody je plný.
Vyprázdnite zásobník vody 3) , stlačte tlačidlo Start/Pause (štart/prestávka).
Cyklus sušenia je príliš
krátky
Malé množstvo bielizne./Príliš suchá bielizeň pre vybratý program.
Nastavte dobu trvania programu alebo
vyšší stupeň sušenia (napr. Extra (extra
suchá)).
Upchaté filtre na vlákna.
Vyčistite filtre na vlákna.
Príliš veľký objem náplne.
Dodržiavajte max. objem náplne.
Bielizeň nebola dostatočne odstredená.
Bielizeň dostatočne odstreďte.
Osvetlenie
bubna nefunguje
Cyklus sušenia je príliš dlhý 6)
electrolux 57
Veľmi vysoká teplota v miestnosti – nie je Ak je to možné, znížte teplotu v miestnoto porucha spotrebiča.
sti.
1) V prípade chybového hlásenia na LCD displeji (napr. E51 – iba sušičky s LCD displejom): Sušičku
vypnite a znova zapnite. Nastavte program. Stlačte tlačidlo Start/Pause (štart/prestávka). Sušička
nefunguje? – obráťte sa na miestne autorizované servisné stredisko a oznámte im chybový kód.
2) Dodržiavajte odporúčanie o programe – pozrite časť Prehľad programov
3) pozrite časť Ošetrovanie a čistenie
4) pozrite časť Nastavenia spotrebiča
5) iba sušičky s LCD displejom
6) Poznámka: Cyklus sušenia sa ukončí automaticky po približne 5 hodinách (pozrite časť Ukončenie
cyklu sušenia ).
1. Odskrutkujte kryt žiarovky (nachádza sa priaVýmena žiarovky osvetlenia v bubne
mo za otvorom na vkladanie bielizne, v hornej
Používajte výhradne špeciálnu žiarovku určené pre
časti. Pozrite časť „Popis spotrebiča“.)
sušičky Špeciálnu žiarovku si možno zakúpiť v ser2. Vymeňte vypálenú žiarovku.
visnom stredisku.
3. Zaskrutkujte kryt.
Dôležité upozornenie Ak je spotrebič zapnutý,
Pred opätovným zaskrutkovaním krytu osvetlenia
vnútorné osvetlenie sa vypne automaticky po 4
dvierok skontrolujte, či je kruhové tesnenie na svominútach po otvorení dvierok
jom mieste Ak kruhové tesnenie na kryte osvetlenia
dvierok nie je na svojom mieste, sušičku nepoužíVarovanie Nepoužívajte štandardné
vajte
žiarovky Vyvíjajú veľa tepla a mohli by
poškodiť spotrebič
Varovanie Z bezpečnostných dôvodov
Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od elektreba kryt zaskrutkovať pevne Ak nebude
trickej siete v prípade priameho zapojenia vyskrut- zaskrutkovaný pevne, sušička sa nesmie používať.
kujte alebo vypnite poistku
Technické charakteristiky
Výška x šírka x hĺbka
85 x 60 x 58 cm
Objem bubna
108 l
Hĺbka s otvorenými dvierkami
109 cm
Výšku možno upraviť o
1,5 cm
Hmotnosť prázdneho spotrebiča
Objem náplne (v závislosti od programu)
pribl. 56 kg
1)
max. 7 kg
Elektrické napätie
230 V
Nevyhnutné istenie
6A
Celkový príkon
1050 W
Trieda energetickej účinnosti
A
Spotreba energie (7 kg bavlnenej bielizne odstredenej pri 1 000 ot./min) 2)
1,9 kWh
Priemerná ročná spotreba
126,2 kWh
Používanie
V domácnosti
Povolená teplota prostredia
+ 5 °C až + 35 °C
Spotreba
Údaje o spotrebe boli merané za štandardných podmienok. Môžu sa odlišovať pri použití spotrebiča
v domácnosti.
58 electrolux
Program
Spotreba energie v kWh / priemerná doba
sušenia v min.
Cottons Cupboard (bavlna na uloženie)3)
1.9/ 135 (náplň 7 kg, odstredená pri 1 000 ot./
min.)
1.7 (náplň 7 kg, odstredená pri 1 200 ot./min.)
1.65 (náplň 7 kg, odstredená pri 1 400 ot./min.)
1.42 (náplň 7 kg, odstredená pri 1 800 ot./min.)
Cottons Iron (bavlna na žehlenie)3)
1.4/ 106 (náplň 7 kg, odstredená pri 1 000 ot./
min.)
Synthetics Cupboard (syntetika na uloženie)3)
0.59/ 48 (náplň 3 kg, odstredená pri 1 200 ot./
min.)
1) v niektorých krajinách sa môžu vyžadovať rôzne náplne, v závislosti od rôznych metód merania
2) v súlade s normou EN 61121
3) pokyny pre skúšobne: cyklus sa musí skontrolovať podľa normy EN 61121
Nastavenia spotrebiča
Nastavenie
Realizácia
Zvukový signál trvalo zapnutý/vypnutý
Signalizácia je pri predvolenom nastavení vždy vypnutá. Trvalé nastavenie
zapnutia (vypnutia) signalizácie:
1. Otočte volič programov do polohy akéhokoľvek programu.
2. Stlačte súčasne tlačidlá Dryness (stupeň vysušenia) a Long anti-crease
(dlhá fáza proti krčeniu) a podržte ich na približne 5 sekúnd.
Tvrdosť vody 1)
1. Otočte volič programov do polohy akéhokoľvek programu.
2. Stlačte súčasne tlačidlá Long anti-crease (dlhá fáza proti krčeniu) a Start/
Pause (štart/prestávka) a podržte ich na približne 5 sekúnd.
3. Stláčajte tlačidlo Start/Pause (štart/prestávka), pokým nenastavíte požadovanú úroveň:
– nízka vodivosť <300 μS/cm
– stredná vodivosť 300-600 μS/cm
– vysoká vodivosť >600 μS/cm
4. Nastavenie uložíte súčasným stlačením tlačidiel Long anti-crease (dlhá
fáza proti krčeniu) a Start/Pause (štart/prestávka) alebo otočením ovládača do
polohy "O" (vyp)
1) Voda obsahuje rôzne množstvo minerálov a solí, ktorých množstvo sa mení v závislosti od zemepisnej
polohy, čím sa ovplyvňujú aj hodnoty vodivosti. Príslušné zmeny vodivosti vody v porovnaní s
hodnotami nastavenými vo výrobe môžu mierne ovplyvniť zvyškovú vlhkosť bielizne na konci cyklu.
Vaša sušička umožňuje regulovať citlivosť snímača sušenia na základe hodnôt vodivosti vody.
electrolux 59
www.electrolux.com
www.electrolux.cz
www.electrolux.pl
Para comprar acessórios e consumiveis na nossa loja web, por favor, visite:
www.electrolux.pt
www.electrolux.sk
136910350-00-112009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement