Aeg-Electrolux | T57860 | User manual | Aeg-Electrolux T57860 Handleiding

LAVATHERM 57860
Gebruiksaanwijzing
Condensdroger
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
3
Belangrijke veiligheidsinformatie
Milieu
3
5
Installatie
6
Plaatsing van het apparaat
6
Verwijdering van de transportbeveiliging
7
Elektrische aansluiting
7
De draairichting van de deur veranderen
7
Speciale accessoires
8
Productbeschrijving
9
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
Dispaly
Voordat u de droger in gebruik neemt
Programmaoverzicht
10
10
10
11
11
Dagelijks gebruik
13
Wasgoed sorteren
13
Gemiddeld gewicht van wasgoed
13
Machine inschakelen / lampje inschakelen
14
Wasgoed in de machine doen
14
Het programma kiezen
BEHOEDZAAM functie
Functie LAGE TEMP.
ANTI-KREUK PLUS functie
ZOEMER functie
TIJD functie
STARTUITSTEL
Functie KINDERSLOT
Het programma starten
Het programma veranderen
Wasgoed uitladen
Onderhoud en reiniging
Het pluizenfilter reinigen
De deurpakking schoonmaken
Het waterreservoir leegmaken
De warmtewisselaar reinigen
De trommel reinigen
Het bedieningspaneel en de behuizing
schoonmaken
Wat te doen als ...
14
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
19
19
20
21
Machine-instellingen
Technische gegevens
23
24
Onderhoud
25
21
22
Wijzigingen voorbehouden
Belangrijke veiligheidsinformatie
3
Gebruiksaanwijzing
Belangrijke veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen
is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
- Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze
veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met
beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine kinderen en huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer
om dit te voorkomen de trommel vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde,
scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet
in het apparaat terechtkomen.
• Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet gebruikt te
worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte).
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen
met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber mogen
niet in de droogtrommel gedroogd worden.
• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te worden
van stroomvoorziening.
• Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties die door ondeskundige
personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem contact op met
een Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars , terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de
droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra
hoeveelheid wasmiddel.
• Explosiegevaar: droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn geweest
met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische reini-
4
Belangrijke veiligheidsinformatie
ging en dergelijke). Aangezien deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie
veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die met water gewassen zijn.
• Brandgevaar: voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en mogen niet in de wasdroger geplaatst worden.
• Als u uw was met vlekkenverwijderaar heeft gewassen, moet u een extra spoelcyclus
uitvoeren voordat u uw was in de wasdroger laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van
kleding die in de droger geladen wordt
WAARSCHUWING!
• Brandgevaar! Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij
alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat
de hitte wordt verdreven.
• Voorkom ophoping van pluis rond de droogtrommel.
• Gevaar voor elektrische schokken! Spuit geen waterstralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus)
om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is
gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
• De wasdroger mag niet worden gebruikt als er industriële chemische reinigingsmiddelen
zijn gebruikt.
• Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het
terugstromen van gassen van apparaten in de ruimte die op andere brandstoffen werken,
zoals open haarden, te voorkomen.
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruik het
apparaat bij twijfel niet en neem contact op met de Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen moeten vóór het gebruik worden verwijderd. Als dit wordt
nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg
hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes
te worden aangepast om de lucht onder het apparaat toch goed te kunnen laten circuleren.
• Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op het aansluitsnoer drukt of staat.
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk de stapelkit te gebruiken (optioneel accessoire).
Gebruik
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat
te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
• Was alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen. Volg de instructies op het
wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
Milieu
5
• Doe niet te veel wasgoed in de machine. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipnat is mag niet in de droger worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten mogen
niet in de wasdroger gedroogd worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt,
dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het
in de machine doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf.
• Gebruik de wasdroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van de wasmachine toegankelijk
is.
• Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd
in de wasverzachterinstructies.
• Let op – heet oppervlak : Raak het oppervlak van het dekseltje van de deurverlichting
niet aan wanneer de verlichting ingeschakeld is.
(Alleen drogers die zijn uitgerust met inwendige trommelverlichting)
Kinderslot
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
• Kinderen herkennen de gevaren die bij elektrische apparaten horen vaak niet. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
WAARSCHUWING!
• Verstikkingsgevaar! De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen
een gevaar opleveren voor kinderen - Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.
Milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Milieutips
• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en zacht. Daarom heeft u bij het wassen geen
wasverzachter nodig.
• Uw droger werkt het zuinigst als u:
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrijhoudt;
6
Installatie
–
–
–
–
u zich aan de in het programma-overzicht aanbevolen laadvolumes houdt;
zorgt voor goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is;
het microfilter en de fijne zeef na elke droogcyclus reinigt;
het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de droger stopt.
Het energieverbruik is afhankelijk van het ingestelde centrifugetoerental van de wasmachine. Hoger centrifugetoerental - lager energieverbruik.
Milieu-informatie
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen gerecycled worden. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de
daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
WAARSCHUWING!
Als u het apparaat afdankt:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd de voedingskabel en stekker van het apparaat en gooi ze weg.
• Verwijder het slot van de deur. Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf insluiten en hun
leven in gevaar brengen.
Installatie
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen.
• De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping
kan plaatsvinden.
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat. Belemmer het voorste luchtrooster en het achterste luchtrooster niet.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in gebruik is,
moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.
• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de
droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet
het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is.
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het apparaat
en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Hierdoor kan er hitte
worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de bediening van dit apparaat.
• De hete lucht die door de wasdroger wordt uitgestoten kan temperaturen bereiken tot
60 °C. Het apparaat mag daarom niet geïnstalleerd worden op vloeren die niet bestendig
zijn tegen hoge temperaturen.
• Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°
C en niet hoger dan +35° C, omdat dit de prestaties van het apparaat kan beïnvloeden.
• Als het apparaat verplaatst moet worden moet dit verticaal gebeuren.
• Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of
een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van het apparaat omdat
dan het volledig openen van de droger belemmerd wordt.
Installatie
7
Verwijdering van de transportbeveiliging
LET OP!
Voordat u de droger in gebruik neemt moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden.
1. Open de vuldeur
2. Trek de stroken plakband los van de binnenkant van de machine, bovenop de
trommel.
3. Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling van de machine.
Elektrische aansluiting
Details over het voltage, soort stroom en de zekeringen vindt u op het typeplaatje. Het
typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving").
Sluit de machine aan op een geaard stopcontact, in overeenstemming met de geldende bedradingsvoorschriften.
WAARSCHUWING!
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomen uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze
Klantenservice.
WAARSCHUWING!
De stekker moet na het installeren van de machine toegankelijk zijn.
De draairichting van de deur veranderen
WAARSCHUWING!
Haal voordat u de draairichting van de deur verandert de stekker uit het stopcontact .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Open de vuldeur.
A
B
Schroef scharnier A aan de voorkant
van de machine los en verwijder de vulC
deur.
B
A
Verwijder de afdekplaten B . Steek hiervoor een smalle schroevendraaier in de
openingen (zie afbeelding), duw een
klein stukje omlaag en de wrik de afdekplaten los.
Gebruik geschikt gereedschap en oefen druk uit om het vergrendelingsblokje C los te
maken van de bevestiging. Neem het blokje uit, draai het 180° om en monteer het aan
de andere kant van de deur.
Schroef scharnier A van de vuldeur los, draai het 180°, plaats het aan de andere kant
en schroef het vast.
Draai de afdekplaten B 180° en zet ze vast aan de andere kant.
8
Installatie
Schroef afdekplaat D los van de voorD
E
kant van de machine, draai de plaat 180°
F
F
en schroef hem aan de andere kant vast.
E
8. Schroef de deurvergrendeling E los, duw
D
hem enigszins naar beneden en verwijder hem van de voorkant van de machine.
9. Druk de knop F in en naar beneden, duw de afdekplaat enigszins naar beneden en
verwijder hem van de voorkant van de machine.
10. Monteer de deurvergrendeling E aan de andere kant en schroef de vergrendeling vast.
11. Plaats aan de andere kant de afdekplaat F en klik de knop vast.
12. Plaats de vuldeur en scharnieren in de openingen aan de voorkant van de machine en
schroef ze vast.
Opmerking betreffende contactbescherming: De machine kan alleen veilig worden
gebruikt als alle kunststof onderdelen gemonteerd zijn.
7.
Speciale accessoires
• Stapelkit
Deze installatiesets kunnen gebruikt worden om de droger bovenop een wasmachine (60
cm breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte te kunnen besparen. De wasmachine onder
en de droger erbovenop.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
• Afvoerset
Afvoerset om het condenswater rechtstreeks af te voeren in een bak, sifon, gootsteen,
enz. Het condenswaterreservoir hoeft dan niet meer geleegd te worden, het moet echter
wel op de daarvoor bedoelde plaats in de machine blijven zitten.
De vaste slang moet zich op een geschikte hoogte van minimaal 50 cm en maximaal 1
m van de vloer bevinden en moet zonder lussen zijn. Kort de afvoerslang indien nodig
in.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
• Voetstuk met lade
Om de droger zo optimaal mogelijk in de hoogte te plaatsen, om ruimte over te houden
om iets op te bergen (bijv. wasgoed)
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
Productbeschrijving
Productbeschrijving
1
2
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bedieningspaneel
Waterreservoir
Trommelverlichting
Fijne pluizenfilters
Grove pluizenfilters
Pluizenfilters
Typeplaatje
Vuldeur (omkeerbaar)
Deur warmtewisselaar
Toets om de deur in de sokkel te openen
Ventilatierooster
Verstelbare pootjes
9
10
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
6
1
1
2
3
4
5
6
5
4
2
3
Programmakeuzeknop en aan/uit-schakelaar
Functietoetsen
START/PAUZE toets gedrukt
STARTUITSTEL toets gedrukt
Display
Statuslampje
Dispaly
1
2
3
4
5
6
Eindtijd / Foutmelding
waarschuwingen
pictogram lang antikreuk
Status fase cyclus
pictogram optie uitgestelde start
pictogram kinderslot
1
6
2
5
4
3
Beschrijving display
Drogen (aanduiding
droogfase)
Afkoelen (aanduiding
droogfase)
Kreukbeveiliging (aan- Lange antikreukbeveiduiding droogfase)
liging
Voordat u de droger in gebruik neemt
11
Beschrijving display
Waterreservoir legen
(waarschuwing)
Filters reinigen (waarschuwing)
Condensor reinigen
(waarschuwing)
Duur cyclus
Lengte tijdsprogramma (10 min. - 3h)
Kinderslot
Uitgestelde start
Duur uitgestelde start
Voordat u de droger in gebruik neemt
Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabricage, te verwijderen, de trommel
van de droger afvegen met een vochtige doek of een korte cyclus ( ca. 30 min.) met vochtige
lappen in de trommel laten draaien.
Programmaoverzicht
Programma's
max. belading
(droog
gewicht)
Toepassing/eigenschappen
Opties
Onderhoudsmerkteken
KATOEN
EXTRA DROOG
8 kg
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.
alles 1) behalve TIJD
KASTDROOG
8 kg
Grondig drogen van textiel van
gelijke dikte, bijv. badstof, gebreide voorwerpen, handdoeken.
alles 1) behalve TIJD
STRIJKDROOG
8 kg
Voor katoenen of linnen wasgoed
van normale dikte, bijv. beddengoed, tafellinnen.
alles 1) behalve TIJD
SYNTHETICA
3 kg
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. truien, beddengoed, tafellinnen.
KASTDROOG
3 kg
Voor dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv. shirts die gemakkelijk in onderhoud zijn, tafelkleden, babykleertjes, sokken,
lingerie met baleinen of met beugels.
alles 1) behalve TIJD
STRIJKDROOG
3 kg
Voor dunne stoffen die gestreken
worden, bijv. gebreide artikelen,
overhemden.
alles 1) behalve TIJD
EXTRA DROOG
SPECIAAL
alles 1) behalve TIJD
2)
2)
2)
12
Programmaoverzicht
Programma's
max. belading
(droog
gewicht)
Toepassing/eigenschappen
Opties
TIJD
8 kg
Voor verder drogen van afzonder- alles behalve
lijke stukken wasgoed.
LAGE TEMP.
LUCHTEN
1 kg
Voor het opfrissen van textiel dat
langdurig is opgeborgen.
DEKENS
3 kg
Beddengoed (één- en tweeperalles behalve
soons lakens, kussenslopen, sprei- LAGE TEMP.
en, dekbedovertrekken).
en TIJD
STRIJKVRIJ PLUS
WOL DROGEN
NACHTCYCLUS SYNTHETICA
NACHTCYCLUS KATOEN
alles behalve
LAGE TEMP.
en TIJD
Speciaal programma met antikreukmechanisme, voor easy care-stoffen zoals overhemden en
blouses; Om makkelijker te kunnen strijken. De resultaten zijn af1 kg (of 5
hankelijk van het type stof en de
overhemafwerking. Doe het wasgoed onden)
middellijk na het centrifugeren in
de droger; Haal overhemden zodra ze gedroogd zijn direct uit de
droger en hang ze op een kleerhanger.
alles 3) behalve LAGE
TEMP. en
TIJD
1 kg
Om wollen stoffen te drogen nadat ze gewassen zijn, met gebruik
van warme lucht en een minimale
mechanische belasting (zie de paragraaf "Wasgoed sorteren en
voorbereiden"). Advies: Haal de
stoffen onmiddellijk na het drogen uit de machine, er volgt geen
antikreukprogramma.
ZOEMER,
STARTUITSTEL
3 kg
Voor het erg stil en behoedzaam
drogen van synthetische stoffen.
Aanbevolen om 's nachts te drogen.
ANTI-KREUK
PLUS, ZOEMER, STARTUITSTEL
8 kg
Voor het erg stil en behoedzaam
drogen van katoen. Aanbevolen
om 's nachts te drogen.
ANTI-KREUK
PLUS, ZOEMER, STARTUITSTEL
1) De functies BEHOEDZAAM en LAGE TEMP. kunnen niet tegelijkertijd worden geselecteerd
2) selecteer BEHOEDZAAM
3) standaard ingesteld
Onderhoudsmerkteken
Dagelijks gebruik
13
Dagelijks gebruik
Wasgoed sorteren
• Sorteren op weefseltype:
– Katoen/linnen voor programma's in de programmagroep KATOEN.
– Gemengde en synthetische stoffen voor programma's in de programmagroep SYNTHETICA.
• Sorteren op wasetiket: Betekenis van de wasetiketten:
Drogen in de droogtrommel in principe mogelijk
Drogen op normale temperatuur
Drogen op lage temperatuur
Drogen in de droogtrommel niet mogelijk
Doe geen nat wasgoed in de droger dat niet op het wasetiket gespecificeerd is als geschikt
voor drogen in de droogtrommel.
Dit apparaat kan gebruikt worden voor alle soorten nat wasgoed dat gelabeld is als geschikt
voor drogen in de droogtrommel.
• Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen met lichtgekleurd wasgoed. De kleuren van het
textiel kunnen afgeven.
• Droog geen tricot en gebreide artikelen op het programma EXTRA. Deze artikelen kunnen
krimpen!
• Wollen en wolachtige stoffen kunnen gedroogd worden met het WOL DROGEN-programma. Centrifugeer de wollen artikelen voor de droogcyclus zo goed mogelijk (max.
1200 tpm). Droog alleen wollen artikelen samen die qua materiaal, kleur en gewicht
vergelijkbaar of hetzelfde zijn. Droog zware wollen artikelen apart.
Wasgoed voorbereiden
• Voorkom dat het wasgoed verstrikt raakt: sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken dicht en
sluit losse riemen of strikken (bv. van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden enz.).
• Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bv. bij met katoen afgewerkte anoraks moet de katoenlaag aan de buitenkant zitten). Deze weefsels drogen dan
beter.
Doe niet teveel wasgoed in de machine. Houd een max. belading van 8 kg aan.
Gemiddeld gewicht van wasgoed
badjas
1200 g
dekbedovertrek
700 g
herenwerkoverhemd
600 g
herenpyjama
500 g
laken
500 g
tafelkleed
250 g
14
Dagelijks gebruik
herenoverhemd
200 g
nachthemd
200 g
kussensloop
200 g
badstof handdoek
200 g
blouse
100 g
damesslip
100 g
herenslip
100 g
servet
100 g
theedoek
100 g
Machine inschakelen / lampje inschakelen
Draai de programmakeuzeknop op een programma of draai hem naar VERLICHTING. De
machine is ingeschakeld. Als de vuldeur wordt geopend, wordt de trommel verlicht.
Wasgoed in de machine doen
1. Open de vuldeur:
Gebruik kracht om tegen de vuldeur te
drukken (drukpunt)
2. Vul de trommel met wasgoed (druk het
niet aan).
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de deur en de
rubber pakking terecht komen.
3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet een
duidelijke klik horen.
Het programma kiezen
Gebruik de programmakeuzeknop om het gewenste programma te selecteren. De geschatte tijdsduur tot het einde van het programma verschijnt
( uren , minuten ).
op het display, bv.
Tijdens de cyclus verstrijkt de tijd in stappen van
één minuut.
Dagelijks gebruik
15
BEHOEDZAAM functie
Voor zeer behoedzaam drogen van gevoelige stoffen met het wasvoorschrift en voor temperatuurgevoelig textiel (zoals acryl en viscose). Het
programma wordt uitgevoerd met gereduceerde
warmte.
De functie fijne was is alleen geschikt voor gebruik
bij ladingen tot 3 kg.
Deze functie activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets BEHOEDZAAM (1) - het lampje erboven gaat branden.
Druk nogmaals op de toets BEHOEDZAAM (1) als u deze functie wilt uitschakelen. Het
bovenstaande lampje gaat uit.
Functie LAGE TEMP.
Voor het voorzichtig drogen van weefsels die vaak gedragen worden. Het programma begint
op de volle warmte-instelling, die vervolgens verlaagd wordt naarmate het programma
vordert.
Deze functie activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets LAGE TEMP. (2) - het lampje erboven gaat branden.
Druk nogmaals op de toets LAGE TEMP. (2) als u deze functie wilt uitschakelen. Het bovenstaande lampje gaat uit.
De functies BEHOEDZAAM en LAGE TEMP. kunnen niet tegelijkertijd worden geselecteerd.
ANTI-KREUK PLUS functie
Met deze functie wordt de antikreukfase uitgebreid tot in totaal 90 minuten . De trommel
draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt
het niet.
Deze functie activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets ANTI-KREUK PLUS (3) - het lampje erboven gaat branden en op het
display wordt het pictogram weergegeven.
Als deze extra functie geselecteerd is, wordt de antikreukfase aan het einde van de droogcyclus met 60 minuten verlengd. Het wasgoed kan tijdens de antikreukfase te allen tijde
uit de machine gehaald worden.
Druk nogmaals op de toets ANTI-KREUK PLUS als u deze functie wilt uitschakelen. Het
bovenstaande lampje gaat uit en op het pictogram verdwijnt de aanduiding 90.
ZOEMER functie
Het apparaat wordt geleverd met de ZOEMER functie uitgeschakeld.
Als de zoemer is geactiveerd, laat deze een signaal of een melodietje horen bij:
– het einde van de cyclus
– antikreukfase en bij het begin of einde van de fase
– onderbreking van de cyclus door een waarschuwing
– alarm
16
Dagelijks gebruik
Deze functie activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets ZOEMER (4) - het lampje erboven gaat branden.
Druk nogmaals op de toets ZOEMER (4) als u deze functie wilt uitschakelen. Het bovenstaande lampje gaat uit.
TIJD functie
Om de programmaduur te selecteren na het instellen van het TIJD. U kunt een programmaduur selecteren van 10 minuten tot 3 uur, in stappen van 10 minuten.
1. Zet de programmakeuzeknop op TIJD. Op het display wordt knipperend 10' weergegeven. (dit komt overeen met de koelfase).
2. Druk herhaaldelijk op de toets TIJD (5) tot de gewenste programmaduur wordt weervoor een programma van 20 minuten.
gegeven op het display, bijv.
Als er geen programmaduur is geselecteerd, wordt de duur automatisch ingesteld op 10
min.
STARTUITSTEL
Met de toets STARTUITSTEL(7) kunt u de start van een programma uitstellen met
minimaal 30 minuten (30') tot maximaal 20 uur (20h).
1. Selecteer het programma en de extra functies.
2. Druk herhaaldelijk op de toets STARTUITSTEL(7) totdat de gewenste uitgestelde start
als het programma over 12 uur moet
op het display wordt weergegeven, bv.
starten.
Als op het display 20h wordt weergegeven en u de toets nogmaals indrukt, wordt
de uitgestelde start geannuleerd . Op het display verschijnt 0' en vervolgens de
programmaduur van het geselecteerde programma.
3. Druk op de toets START/PAUZE(6) om de uitsteltimer te activeren. De resterende tijd
tot het moment dat het programma volgens de instelling moet starten, wordt continu
weergegeven (bv. 15h, 14h, 13h, … 30' enz.).
Functie KINDERSLOT
Het kinderslot kan ingesteld worden om te voorkomen dat een programma per ongeluk
wordt gestart of dat een lopend programma onbedoeld wordt veranderd. De kinderslotfunctie blokkeert alle toetsen en de programmakeuzeknop. Het kinderslot kan in- of uitgeschakeld worden door de toetsen ANTI-KREUK PLUS (3) en ZOEMER (4) tegelijkertijd
gedurende 5 seconden ingedrukt te houden.
– Voordat het programma is gestart: Het apparaat kan niet gebruikt worden
– Nadat het programma is gestart: Het lopende programma kan niet veranderd worden
Het pictogram verschijnt op het display om aan te geven dat de kinderslotfunctie is
geactiveerd.
Het kinderslot wordt niet uitgeschakeld als het programma is afgelopen.
Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u eerst het kinderslot uitschakelen.
Dagelijks gebruik
17
Het programma starten
Druk op de toets START/PAUZE (6). Het programma start.
De fase van het programma wordt op het display weergegeven met het bijbehorende pictogram:
– - aanduiding droogfase
- aanduiding afkoelfase
–
- aanduiding antikreukfase
–
Tijdens het selecteren van een programma worden alle bijbehorende fasepictogrammen
weergegeven. Zodra het programma is gestart, wordt alleen het pictogram van de huidige
cyclusfase weergegeven.
Het programma veranderen
Om een programma te veranderen dat per ongeluk is gekozen, moet u eerst de programmakeuzeknop op UIT zetten en dan het programma opnieuw instellen.
Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden. Als u desondanks toch probeert het programma te veranderen door aan de programmakeuzeknop
te draaien, gaan het display programmavoortgang en de controlelampjes knipperen. Als er
een optie (behalve de toets zoemer ) is ingesteld, wordt op het display Err weergegeven.
Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbescherming).
Wasgoed uitladen
Zodra de droogcyclus voltooid is, verschijnt op het display een knipperende en het antikreukpictogram . Als op de toets ZOEMER is gedrukt, klinkt gedurende een minuut met
tussenpozen een geluidssignaal.
De droogcycli worden automatisch gevolgd door een antikreukfase die ongeveer 30 minuten duurt. De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft
het wasgoed los en kreukt het niet. Het wasgoed kan tijdens de antikreukfase te allen tijde
uit de machine gehaald worden. Het wasgoed moet op zijn laatst tegen het einde van de
anti-kreukfase uit de machine worden gehaald om het vormen van kreuken te voorkomen.)
Als de functie ANTI-KREUK PLUS is geselecteerd, wordt de antikreukfase verlengd met
60 minuten.
1. Open de deur.
2. Voordat u het wasgoed uit de trommel haalt, het pluis van het microfilter verwijderen.
U kunt dat het beste met een vochtige hand doen. (zie het hoofdstuk "Onderhoud en
reiniging".)
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Draai de programmakeuzeknop naar UIT.
Na elke droogcyclus:
- Reinig het microfilter en het fijne filter
- De condenswaterreservoir leegmaken
(zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".)
5. Sluit de vuldeur.
18
Onderhoud en reiniging
Onderhoud en reiniging
Het pluizenfilter reinigen
De filters verzamelen al het pluis dat tijdens het drogen vrijkomt. Om ervoor te zorgen dat
de droger perfect blijft werken, moeten de pluizenfilters (microfilter en fijne zeef) na elke
droogcyclus schoongemaakt worden.
Het waarschuwingspictogram herinnert u daaraan.
LET OP!
Gebruik de droger nooit zonder pluizenfilters of met beschadigde of verstopte pluizenfilters.
1.
2.
Open de vuldeur
Maak het microfilter schoon met een
vochtige hand, het filter is in het onderste deel van de vuldeur ingebouwd.
3.
Na verloop van tijd ontstaat er aanslag
van restanten wasmiddel op de filters.
Wanneer dit gebeurt dienen de filters
gereinigd te worden met warm water en
een borstel. Verwijder het filter uit de
deur door het naar buiten te trekken. Het
filter kan worden geplaatst met het
vleugeltje naar links of naar rechts.
Vergeet niet het na reiniging terug te
zetten.
4.
Druk de ontgrendelknop op het filter
met grote mazen in.
Het filter met grote mazen springt naar
buiten.
Onderhoud en reiniging
5.
6.
19
Verwijder de fijne zeef.
Verwijder het pluis van de fijne zeef. U
kunt dat het beste met een vochtige
hand doen.
Reinigen van het gebied rond het filter
Het gebied rond de zeef hoeft niet na
elke droogcyclus schoongemaakt te
worden, maar dient wel regelmatig gecontroleerd te worden en, indien noodzakelijk, moet het pluis verwijderd worden.
7. Om dat te kunnen doen de bovenkant
van het filter met grote mazen vastpakken en naar voren trekken totdat het
loskomt van de twee beugels.
8. Verwijder het pluis van het gehele filtergebied. U kunt dat het beste met een
stofzuiger doen.
9. Druk beide uitsteeksels van het filter
met grote mazen in de beugels van de
vuldeur tot ze op hun plaats vastklikken.
10. Zet de fijne zeef weer op zijn plaats.
11. Duw tegen het filter met grote mazen
tot het in de vergrendeling zit.
Als de fijne zeef niet geplaatst is, zal het filter
met grote mazen niet op zijn plaats vergrendeld worden en kan de vuldeur niet gesloten
worden.
De deurpakking schoonmaken
Veeg de deurpakking meteen na afloop van de droogcyclus met een vochtige doek af.
Het waterreservoir leegmaken
Maak het waterreservoir na elke droogcyclus leeg.
Als het waterreservoir vol is, wordt een actief programma automatisch afgebroken en gaat
op het display het pictogram reservoir leegmaken branden. Om verder te kunnen gaan
met het programma, moet het waterreservoir eerst leeggemaakt worden.
20
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Het condenswater is niet geschikt als drinkwater of om voedsel te bereiden.
1. Trek het waterreservoir helemaal naar
buiten.
2. Giet het condenswater in een teil of ander
soort opvangbak.
3. Schuif het waterreservoir weer op zijn
plaats.
Als het programma onderbroken is omdat
het condenswaterreservoir vol was: druk
op de toets START/PAUZEom verder te
gaan met de droogcyclus.
Het waterreservoir heeft een inhoud van ongeveer 4,5 liter. Dit is voldoende voor ongeveer 8 kg wasgoed dat voorafgaand gecentrifugeerd is op 1000 toeren/minuut.
Het condenswater kan gebruikt worden als gedistilleerd water, bv. voor een stoomstrijkijzer.
Filter het water wel eerst (bv. via een koffiefilter) om eventuele restanten en kleine pluisjes
te verwijderen.
De warmtewisselaar reinigen
Als het pictogram warmtewisselaar
worden gereinigd.
wordt weergegeven, moet de warmtewisselaar
LET OP!
Als u de droger laat werken terwijl de warmtewisselaar verstopt is met pluis, kan dat schade
toebrengen aan de droger. Het verhoogt ook het energieverbruik.
1. Open de deur.
2. Open het deurtje in de sokkel. Druk hiervoor op de ontgrendelingsknop aan de
onderkant van de deuropening en trek het
deurtje in de sokkel naar links open.
3. Verwijder pluis van de binnenkant van de
deur en de voorkamer van de warmtewisselaar. Veeg de deurpakking af met een
vochtige doek.
Onderhoud en reiniging
21
4. Draai de beide vergrendelingsschuiven
naar binnen.
5. Gebruik de handgreep om de warmtewisselaar uit de onderkant te trekken en
draag hem horizontaal om te voorkomen
dat er restwater gemorst wordt.
6. Houd de warmtewisselaar verticaal boven
een opvangbak om deze leeg te maken.
LET OP!
Gebruik geen scherpe voorwerpen om te reinigen. De warmtewisselaar kan daardoor
gaan lekken.
7. Reinig de warmtewisselaar.
U kunt hiervoor het beste een borstel gebruiken, of hem grondig afspoelen met een
handdouche.
8. Plaats de warmtewisselaar terug en vergrendel hem op zijn plaats (draai de beide vergrendelingsschuiven naar buiten tot ze vastklikken).
9. Sluit het deurtje in de sokkel.
LET OP!
Laat de droger nooit werken zonder de warmtewisselaar.
De trommel reinigen
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.
Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag op de
binnenkant van de trommel achterlaten. De waarneming van de droogtegraad van het
wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is vochtiger dan verwacht wanneer
het uit de droger wordt gehaald.
Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel (bijv. op azijn gebaseerd reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te vegen.
Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken
LET OP!
Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om de machine schoon te
maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen.
22
Wat te doen als ...
Wat te doen als ...
Zelf problemen oplossen
Probleem 1)
Droger doet
het niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Droger niet aangesloten op voeding.
Steek de stekker in het stopcontact.
Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie).
Vuldeur geopend.
Sluit de vuldeur
De toets START PAUSE is niet ingedrukt. Druk op de START PAUSE-toets.
Onbevredigende droogresultaten.
Vuldeur sluit
niet
Verkeerd programma ingesteld.
Stel geschikt programma in. 2)
Pluizenfilters verstopt.
Reinig de pluizenfilters. 3)
Warmtewisselaar verstopt.
Reinig de warmtewisselaar. 3)
Max. belading overschreden.
Houd rekening met max. belading.
Ventilatierooster afgedekt.
Maak ventilatierooster aan onderkant
vrij.
Restanten in de trommel.
Reinig de binnenkant van de trommel.
Hoge waterhardheid.
Stel geschikte waterhardheid in 4).
Filters zitten niet op hun plaats vast.
Installeer fijnfilter en/of klik laagfilter
vast.
Err ( Error ) op Probeer de parameters na de program- Schakel uit en in. Stel de vereiste paramastart te wijzigen.
meters in.
display. 5)
Zet de knop op Extra droog (indien beLampje van de Programmakeuzeknop op de stand OFF. schikbaar) of op een willekeurig protrommel
gramma.
brandt niet
Lampje defect.
Vervang het lampje (zie volgend deel).
Abnormale
tijdsweergave
op display 5)
Eindtijd wordt berekend op basis van:
Automatisch proces; dit is geen fout van
soort, volume en vochtigheid van wasde machine.
goed.
Programma
niet actief
Vol waterreservoir.
Waterreservoir legen 3) , druk op toets
START PAUSE.
Droogcyclus
te kort
Weinig wasgoed./Wasgoed te droog
voor geselecteerd programma.
Selecteer tijdprogramma of hoger
droogniveau (bijv. Extra droog).
Pluizenfilters verstopt.
Reinig de pluizenfilters.
Te hoog laadvolume.
Houd rekening met max. belading.
Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd.
Zorg dat het wasgoed goed is gecentrifugeerd.
Droogcyclus
te lang 6)
Machine-instellingen
Extreem hoge kamertemperatuur –
geen machinestoring.
23
Verlaag de kamertemperatuur indien
mogelijk.
1) Als er een foutmelding op het display verschijnt (bijv. E51 - alleen drogers met display): Droger uit- en
inschakelen. Programma instellen. Druk op de START PAUSE-toets. Droger doet het niet? - informeer de
onderhoudsdienst en vermeld foutcode.
2) volg de programma-adviezen op – raadpleeg het hoofdstuk Programmaoverzicht
3) raadpleeg het hoofdstuk Onderhoud en reiniging
4) raadpleeg het hoofdstuk Machine-instellingen
5) alleen drogers met display
6) Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (raadpleeg het deel Droogcyclus voltooid ).
Het lampje van de binnenverlichting vervangen
Gebruik alleen lampjes die speciaal ontworpen zijn voor wasdrogers. U kunt het speciale
lampje bestellen bij uw plaatselijke klantenservice.
Als het apparaat is ingeschakeld, gaat de binnenverlichting 4 minuten nadat de deur is
gesloten automatisch uit.
WAARSCHUWING!
Gebruikt geen gewone gloeilampen! Deze ontwikkelen te veel hitte en kunnen de machine
beschadigen!
Voordat u het lampje vervangt, de stekker uit het stopcontact halen; bij een permanente
aansluiting: draai de zekering los of haal deze weg.
1. Schroef het dekseltje van het lampje los (dit kunt u vinden direct achter de vuldeur,
aan de bovenkant; zie deel “Beschrijving van de machine“.)
2. Vervang het kapotte lampje.
3. Schroef het dekseltje weer vast.
Controleer of de o-ringpakking correct geplaatst is voordat u het dekseltje van de deurverlichting weer vastschroeft. Gebruik de droger niet als de o-ringpakking op het dekseltje
van de deurverlichting ontbreekt.
WAARSCHUWING!
Om veiligheidsredenen moet het dekseltje stevig worden vastgedraaid. Als dat niet gebeurd
is, mag de droger niet gebruikt worden.
Machine-instellingen
Instelling
Zoemer continu
AAN/UIT
Uitvoering
1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma.
2. Druk gelijktidig op de knoppen BEHOEDZAAM en LAGE TEMP. en houd
deze gedurende ca. 5 seconden ingedrukt.
3. Standaard staat de zoemer altijd uit. U kunt de optie Zoemer gebruiken om het geluid de (de)activeren, maar de machine slaat uw keuze
niet in het geheugen op.
24
Technische gegevens
Instelling
Waterhardheid 1)
Uitvoering
1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma.
2. Druk gelijktidig op de knoppen BEHOEDZAAM en TIJD en houd deze
gedurende ca. 5 seconden ingedrukt. De huidige instelling wordt op
het display weergegeven:
–
lage geleiding <300 μS/cm
–
gemiddelde geleiding 300-600 μS/cm
–
hoge geleiding >600 μS/cm
3. Druk op de knop START/PAUZE totdat u het gewenste niveau hebt
bereikt.
4. Om de instelling in het geheugen op te slaan drukt u gelijktijdig op
de knoppen BEHOEDZAAM en TIJD of zet u de knop in de stand UIT
Waterreservoir legen 1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma.
- waarschuwing 2. Druk gelijktidig op de knoppen LAGE TEMP. en TIJD en houd deze
gedurende ca. 5 seconden ingedrukt.
UIT 2)
De huidige instelling wordt op het display weergegeven:
– waarschuwingspictogram en
- waarschuwingsbericht
is uitgeschakeld
– waarschuwingspictogram en
- waarschuwingsbericht
is ingeschakeld
1) Water bevat een variabele hoeveelheid kalksteen en minerale zouten waarvan de hoeveelheden variëren
afhankelijk van geografische locaties, waardoor de geleidingswaarden ervan variëren. Relevante variaties op
de geleiding van het water vergeleken met de door de fabrikant vastgestelde geleiding kan enigszins van invloed
zijn op de restvochtigheid van het wasgoed aan het einde van de cyclus. Met uw droger kunt u de gevoeligheid
van de droogsensor afstellen op basis van de geleidingswaarden van het water.
2) Standaard is het waarschuwingslampje altijd ingeschakeld aan het einde van de droogcyclus of tijdens de
cyclus als het waterreservoir vol is. Bij gebruik van een externe afvoer van het condenswater kan het
waarschuwingslampje zijn uitgeschakeld
Technische gegevens
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
– 2006/95/EG van 12-12-2006 Richtlijn laagspanning
– 89/336/EEG van 03-05-1989 EMC-richtlijn inclusief de geamendeerde richtlijn 92/31/
EEG
– 93/68/EEG van 22-07-93 CE-markeringsrichtlijn
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 58 cm
Volume trommel
108 l
Diepte met vuldeur open
109 cm
De hoogte kan worden afgesteld met
1,5 cm
Leeg gewicht
ca. 40 kg
Laadvolume (afhankelijk van het programma) 1) max. 8 kg
Spanning
230 V / 50 Hz
Benodigde zekering
16 A
Onderhoud
Totaal vermogen
2350 W
Energie-efficiëntieklasse
B
Energieverbruik (8 kg katoen, vooraf gecentrifugeerd bij 1000 tpm) 2)
4.48 kWh
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik
282 kWh
Gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
25
Verbruikswaarden
De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities en kunnen afwijken bij
gebruik van de machine in huishoudelijke omstandigheden.
Programma
Energieverbruik in kWh / gemiddelde droogtijd in min.
KATOEN KASTDROOG3)
4.48/ 135 (8 kg lading voorgecentrifugeerd bij
1000 tpm)
4.3 (8 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1200
tpm)
4.0 (8 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1400
tpm)
3.5 (8 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1800
tpm)
KATOEN STRIJKDROOG3)
3.8/ 108 (8 kg lading voorgecentrifugeerd bij
1000 tpm)
SYNTHETICA KASTDROOG3)
1.3 / 45 (3 kg lading voorgecentrifugeerd bij
1200 tpm)
1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethoden.
2) in overeenstemming met IEC 61121
3) Tips voor testinstanties: programma moet worden gecontroleerd overeenkomstig EN 61121
Onderhoud
Indien zich technische problemen voordoen, controleer dan eerst of u ze zelf kunt oplossen
met behulp van de bedieningsinstructies - zie hoofdstuk Wat moet u doen als….
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met de Klantenservice of
een van onze geautoriseerde dealers.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende informatie nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S No. staat op het typeplaatje op het apparaat - zie hoofdstuk Productbeschrijving ) om de plaats te vinden
– Soort storing
– De foutmeldingen die op het display worden weergegeven
Om de noodzakelijke referentienummers van uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren
wij u ze hier te noteren:
26
Modelbeschrijving:
........................................
Productnummer:
........................................
Serienummer:
........................................
27
www.electrolux.com
136911570-00-112009
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’
op:
www.aeg.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising