Aeg-Electrolux | T59860 | User manual | Aeg-Electrolux T59860 Handleiding

LAVATHERM 59860
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
User manual
Droogtrommel
Sèche-linge
Wäschetrockner
Tumble dryer
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in
staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten
verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan
kunt u hem te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een
eventuele toekomstige eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
INHOUD
BEDIENINGSINSTRUCTIES
3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
MILIEU
3
5
INSTALLATIE
6
Het apparaat vervoeren
6
Plaatsing van het apparaat
6
Verwijdering van de transportbeveiliging
7
Elektrische aansluiting
7
De draairichting van de deur veranderen
7
Speciale accessoires
8
PRODUCTBESCHRIJVING
9
BEDIENINGSPANEEL
Bedieningspaneel
Dispaly
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
PROGRAMMATABEL
10
10
10
11
11
DAGELIJKS GEBRUIK
12
Het wasgoed sorteren
12
Gemiddeld gewicht van wasgoed
13
Apparaat inschakelen / lampje inschakelen
14
Wasgoed in de machine doen
14
Het programma kiezen
14
EXTRA DELICAAT-functie
15
INTENSIEF-functie
15
ANTI-KREUK LANG functie
15
ZOEMER functie
15
TIJD PROGR. functie
16
STARTUITSTEL
16
Functie KINDERSLOT
16
Het programma starten
16
Het programma veranderen
17
Wasgoed uitladen
17
ONDERHOUD EN REINIGING
17
Het pluizenfilter reinigen
17
De deurpakking schoonmaken
19
Het waterreservoir legen
19
De filters van de warmtewisselaar reinigen
20
De trommel reinigen
22
Het bedieningspaneel en de behuizing
schoonmaken
22
WAT TE DOEN ALS ...
23
MACHINE-INSTELLINGEN
TECHNISCHE GEGEVENS
24
25
ONDERHOUD
26
Wijzigingen voorbehouden
Belangrijke veiligheidsinformatie
3
BEDIENINGSINSTRUCTIES
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen
is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn
met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen Bewaar deze instructies en
zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht,
zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
- Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze
veranderingen aan te brengen aan dit apparaat
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen)
met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het
gebruik van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine kinderen en huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer
om dit te voorkomen de trommel vóór gebruik
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen
niet in het apparaat terechtkomen.
• Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet gebruikt
te worden om de volgende voorwerpen te drogen Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte)
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd
• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te worden van stroomvoorziening
• Probeer in geen geval zelf de machine te repareren Reparaties die door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem contact op
met een Klantenservice bij u in de buurt Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen
• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de
droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra
hoeveelheid wasmiddel
• Explosiegevaar droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn geweest met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische
4
Belangrijke veiligheidsinformatie
reiniging en dergelijke). Aangezien deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die met water gewassen
zijn
• Brandgevaar voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en mogen niet in de wasdroger geplaatst worden.
• Als u uw was met vlekkenverwijderaar heeft gewassen, moet u een extra spoelcyclus
uitvoeren voordat u uw was in de wasdroger laadt
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van
kleding in het geval die in de wasdroger geladen worden
WAARSCHUWING!
• Brandgevaar! Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte wordt verdreven
• Er mogen zich geen pluizen verzamelen in de droger.
• Gevaar voor elektrische schokken! Spuit geen waterstralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus)
om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is
gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
• De wasdroger mag niet worden gebruikt als er industriële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
• Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het
terugstromen van gassen van apparaten in de ruimte die op andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met de Klantenservice
• Alle verpakkingsmaterialen moeten vóór het gebruik worden verwijderd Als dit wordt
nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg
hebben Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes
te worden aangepast om de lucht onder het apparaat toch goed te kunnen laten circuleren
• Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op het aansluitsnoer drukt of staat
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk de stapelkit te gebruiken (optioneel accessoire)
Gebruik
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik Het is niet toegestaan het apparaat
te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd
• Was alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding
• Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger
Milieu
5
• Doe niet te veel wasgoed in de machine Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing
• Kleding die druipnat is mag niet in de droger worden geplaatst
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten mogen
niet in de wasdroger gedroogd worden Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de machine doet
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf
• Gebruik de wasdroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is
• Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd in de wasverzachterinstructies
• Let op – heet oppervlak : Raak het oppervlak van het dekseltje van de deurverlichting niet aan wanneer de verlichting ingeschakeld is
(Alleen drogers die zijn uitgerust met inwendige trommelverlichting)
Kinderslot
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht
• Kinderen herkennen de gevaren die bij elektrische apparaten horen vaak niet Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen
WAARSCHUWING!
• Gevaar op verstikking! De verpakkingsmaterialen (bijv. plastic folie, polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - houd uit de buurt van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.
MILIEU
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Milieu-informatie
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS <, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in
de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
6
Installatie
De warmtepomp van uw droogtrommel bevat een gesloten koelcircuit gevuld met een
koelmiddel dat geen CFK's bevat. Het koelcircuit in de warmtepomp mag niet beschadigd
worden
WAARSCHUWING!
Als u het apparaat afdankt:
• trek de stekker uit het stopcontact,
• snijd het aansluitsnoer met de stekker af en gooi het weg,
• verwijder het slot van de deur. Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf insluiten en hun
leven in gevaar brengen.
INSTALLATIE
Het apparaat vervoeren
Kantel het apparaat om het te vervoeren, uitsluitend op zijn linkerkant (zie afbeelding), als het
niet rechtop vervoerd kan worden
WAARSCHUWING!
Indien het apparaat niet rechtop vervoerd is, laat
het dan 12 uur staan voordat u het aansluit op de elektriciteitsvoorziening en het voor
het eerst gebruikt, zodat de olie terug kan stromen naar de compressor Anders kan de
compressor beschadigd raken
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd het apparaat dichtbij de wasmachine te plaatsen.
• De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden.
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat. Het voorste luchtrooster en
het luchtrooster aan de achterkant van het apparaat niet belemmeren.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droogtrommel in
gebruik is, moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.
• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient met behulp van een luchtbelwaterpas gecontroleerd te worden of de droogtrommel wel helemaal horizontaal
staat. Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is.
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het apparaat
en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Hierdoor kan er hitte
worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de bediening van dit apparaat.
Installatie
7
• De hete lucht die door de wasdroger wordt uitgestoten kan temperaturen bereiken tot
60 °C. Het apparaat mag daarom niet geïnstalleerd worden op vloeren die niet bestendig zijn tegen hoge temperaturen.
• Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan
+5° C en niet hoger dan +35° C, omdat dit de prestaties van het apparaat kan beïnvloeden.
• Als het apparaat verplaatst moet worden moet dit verticaal gebeuren.
• Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur
of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van het apparaat
op zo'n manier dat dat de deur van de droger niet helemaal geopend kan worden.
Verwijdering van de transportbeveiliging
LET OP!
Voordat u de droger in gebruik neemt moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden.
1. Open de vuldeur
2. Trek de stroken plakband los van de binnenkant van het apparaat, bovenop de
trommel.
3. Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling van het apparaat.
Elektrische aansluiting
Details over het voltage, soort stroom en de zekeringen vindt u op het typeplaatje. Het
typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving").
Sluit de machine aan op een geaard stopcontact, in overeenstemming met de geldende bedradingsvoorschriften.
WAARSCHUWING!
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomen uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.
WAARSCHUWING!
De stekker moet na het installeren van de machine toegankelijk zijn.
De draairichting van de deur veranderen
WAARSCHUWING!
Haal voordat u de draairichting van de deur verandert de stekker uit het stopcontact .
8
Installatie
1.
2.
Open de vuldeur.
A
B
Schroef het scharnier A aan de voorkant van het apparaat los en verwijder
C
de vuldeur.
B
A
3. Verwijder de afdekplaten B . Om dit te
doen een dunne schroevendraaier in de
openingen steken, zoals afgebeeld, een
klein stukje naar beneden duwen en de afdekplaten loswrikken.
4. Gebruik geschikt gereedschap en oefen druk uit om het vergrendelingsblokje C los
te maken van de bevestiging. Neem het blokje uit, draai het 180° om en monteer het
aan de andere kant van de deur.
5. Schroef scharnier A van de vuldeur los, draai het 180°, plaats het aan de andere
kant en schroef het vast.
6. Draai de afdekplaten B 180° en zet ze vast aan de andere kant.
7. Schroef de afdekplaat D los van de voorD
E
kant van het apparaat, draai hem 180°
F
F
en schroef hem vast op de andere kant.
E
8. Schroef de deurvergrendeling E los,
D
duw hem enigszins naar beneden en
verwijder hem van de voorkant van het
apparaat.
9. Druk de knop F in en naar beneden, duw het deksel enigszins naar beneden en verwijder het van de voorkant van het apparaat.
10. Monteer de deurvergrendeling E aan de andere kant en schroef de vergrendeling vast.
11. Plaats aan de andere kant de afdekplaat F en klik de knop vast.
12. Plaats de vuldeur en scharnieren in de openingen aan de voorkant van het apparaat
en schroef ze vast.
Opmerking betreffende contactbescherming: Het apparaat kan alleen veilig gebruikt
worden nadat alle kunststof onderdelen gemonteerd zijn.
Speciale accessoires
• Stapelkit
Deze installatiesets kunnen gebruikt worden om de droger bovenop een wasmachine
(60 cm breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte te kunnen besparen. De wasmachine
onder en de droger erbovenop.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
• Afvoerset
Afvoerset om het condenswater rechtstreeks af te voeren in een bak, sifon, gootsteen,
enz. Het condenswaterreservoir hoeft dan niet meer geleegd te worden, het moet echter wel op de daarvoor bedoelde plaats in de machine blijven zitten.
De vaste slang moet zich op een geschikte hoogte van minimaal 50 cm en maximaal 1
m van de vloer bevinden en moet zonder lussen zijn. Kort de afvoerslang indien nodig
in.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Productbeschrijving
9
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
• Voetstuk met lade
Om de droger zo optimaal mogelijk in de hoogte te plaatsen, om ruimte over te houden om iets op te bergen (bijv. wasgoed)
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
PRODUCTBESCHRIJVING
1
2
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bedieningspaneel
Waterreservoir
Trommelverlichting
Fijne pluizenfilter
Grove pluizenfilter
Pluisfilter
Typeplaatje
Vuldeur (omkeerbaar)
Deur warmtewisselaar, pluisfilter, warmtewisselaar
Toets om de deur in de sokkel te openen
Ventilatierooster
10
Bedieningspaneel
12 Verstelbare pootjes
BEDIENINGSPANEEL
Bedieningspaneel
6
1
1
2
3
4
5
6
5
4
2
3
Programmakeuzeknop en aan/uit-schakelaar
Functietoetsen
START PAUZE toets gedrukt
STARTUITSTEL toets gedrukt
Display
Statuslampje
Dispaly
1
2
3
4
5
6
Eindtijd / Foutmelding
waarschuwingen
pictogram lang antikreuk
Status fase cyclus
pictogram optie uitgestelde start
pictogram kinderslot
1
6
2
5
4
3
Beschrijving display
Drogen (aanduiding
droogfase)
Afkoelen (aanduiding
droogfase)
Kreukbeveiliging (aan- Lange antikreukbeveiduiding droogfase)
liging
11
Voor het eerste gebruik
Beschrijving display
Waterreservoir legen
(waarschuwing)
Filters reinigen (waarschuwing)
Condensor reinigen
(waarschuwing)
Kinderslot
Uitgestelde start
Duur cyclus
-
Lengte van het tijdsDuur van de uitgestelprogramma (10 min. de start
3 uur)
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabricage, te verwijderen, de trommel van de droger afvegen met een vochtige doek of een korte cyclus ( ca. 30 min.) met
vochtige lappen in de trommel laten draaien.
Aan het begin van de droogcyclus (3-5 min.) kan het geluidsniveau iets hoger liggen. Dit
komt door de start van de compressor en is normaal voor apparaten die worden aangedreven door een compressor zoals: koelkasten, vriezers etc.
PROGRAMMATABEL
Programma's
Lading1)
Toepassing/eigenschappen
Opties
Onderhoudsmerkteken
KATOEN
EXTRA DROOG
7 kg
Voor het drogen van dik of meerlaags
textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.
Alle behalve EXTRA DELICAAT
en TIJD PROGR.
KASTDROOG
7 kg
Voor het drogen van textiel van gelijke
dikte, bijv. badstof artikelen, breigoed,
handdoeken.
Alle behalve EXTRA DELICAAT
en TIJD PROGR.
STRIJKDROOG
7 kg
Voor het drogen van katoenen of linnen wasgoed van normale dikte, bijv.
beddengoed, tafellinnen.
Alle behalve EXTRA DELICAAT
en TIJD PROGR.
SYNTHETISCH
EXTRA DROOG
KASTDROOG
3 kg
Voor het drogen van dik of meerlaags
textiel, bijv. truien, beddengoed, tafellinnen.
Alles behalve
TIJD PROGR.
3 kg
Voor het drogen van dunne stoffen die
niet gestreken worden, bijv. easy care
shirts, tafelkleden, babykleertjes, sokken, lingerie met baleinen of met beugels.
Alles behalve
TIJD PROGR.
2)
2)
12
Dagelijks gebruik
Programma's
STRIJKDROOG
Lading1)
Toepassing/eigenschappen
Opties
3 kg
Voor het drogen van dunne stoffen die
gestreken worden, bijv. gebreide artikelen, overhemden.
Alles behalve
TIJD PROGR.
speciaal
TIJD PROGR.
7 kg
Voor het drogen van was binnen de
tijd die is ingesteld door de gebruiker.
Alle behalve EXTRA DELICAAT
en INTENSIEF
BEDLINNEN
3 kg
Voor het drogen van beddengoed
(één- en tweepersoons lakens, kussenslopen, spreien, dekbedovertrekken).
Alle behalve EXTRA DELICAAT
en TIJD PROGR.
JEANS
7 kg
Voor het drogen van vrijetijdskleding,
zoals jeans, sweatshirts, enz., van verschillende materiaaldiktes (bijv. bij de
kraag, manchetten en naden).
Alle behalve EXTRA DELICAAT
en TIJD PROGR.
MICROVEZEL
1 kg
Voor het drogen van dun textiel, polyester en polyamide, dat niet gestreken
hoeft te worden.
Alle behalve EXTRA DELICAAT
en TIJD PROGR.
GEMAKKELIJK
STRIJKEN PLUS
1 kg
(of 5
overhemden)
Voor het drogen van easy care kleding
zoals overhemden en blousjes. Na dit
programma is het makkelijk om de kleding te strijken. Voor goede resultaten
raden we aan om de natte kleding te
schudden en direct in de droogtrommel te plaatsen. Na het einde van het
programma, haalt u de kleding eruit
en plaatst u deze op kledinghangers.
Alle behalve EXTRA DELICAAT
en TIJD PROGR.
OPFRISSEN
1 kg
Voor het opfrissen of zachtjes reinigen
van textiel.
ANTI-KREUK
LANG , ZOEMER , STARTUITSTEL
1 kg
Voor het opfrissen van wollen kleding.
De kleding wordt zacht en soepel. We
raden aan om de kleding direct uit de
machine te halen na het einde van het
programma.
ZOEMER , STARTUITSTEL
WOL
1) Maximaal gewicht van droge kleding
2) Selecteer EXTRA DELICAAT .
DAGELIJKS GEBRUIK
Het wasgoed sorteren
• Sorteer op weefseltype:
Onderhoudsmerkteken
2)
Dagelijks gebruik
13
– Katoen/linnen voor programma's in KATOEN programmagroep.
– Gemengd goed en synthetische stoffen voor programma's in SYNTHETISCH programmagroep.
• Sorteren op onderhoudslabel: De onderhoudslabels betekenen:
Drogen in de wasdroger in principe mogelijk
Drogen op normale temperatuur
Drogen op lage temperatuur
Drogen in de wasdroger niet mogelijk
Stop geen nat wasgoed in de machine als niet op het onderhoudslabel vermeld is dat het
geschikt is om gedroogd te worden in een wasdroger.
Deze machine kan gebruikt worden voor al wasgoed dat voorzien is van het label "geschikt om gedroogd te worden in een wasdroger".
• Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen met lichtgekleurd wasgoed. De kleur van textiel kan afgeven.
• Droog geen katoenen truien en breigoed met het EXTRA programma. Deze stukken kunnen krimpen!
• Wol en vergelijkbare textiel kan worden gedroogd met het WOL programma.
Het wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken dicht
en sluit losse riemen of strikken (bijv. van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden etc.).
• Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag moet aan de buitenkant zitten). Deze weefsels drogen
dan beter.
Doe niet te veel wasgoed in de machine. Houd rekening met een max. laadvolume van 7
kg.
Gemiddeld gewicht van wasgoed
badjas
1200 g
dekbedovertrek
700 g
herenwerkoverhemd
600 g
herenpyjama
500 g
laken
500 g
tafelkleed
250 g
herenoverhemd
200 g
nachthemd
200 g
kussensloop
200 g
badstof handdoek
200 g
bloes
100 g
damesslip
100 g
14
Dagelijks gebruik
herenslip
100 g
servet
100 g
theedoek
100 g
Apparaat inschakelen / lampje inschakelen
Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma of draai hem op LICHT
AAN . Het apparaat is ingeschakeld. Als de vuldeur wordt geopend, wordt de trommel
verlicht
Wasgoed in de machine doen
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de deur en de rubber pakking terecht komen.
1. Open de vuldeur:
Druk tegen de vuldeur (drukpunt)
2. Vul de trommel met wasgoed (druk het
niet aan).
3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet een
duidelijke klik horen
Het programma kiezen
Gebruik de programmakeuzeknop om het gewenste programma te selecteren. De geschatte tijdsduur tot het einde van het programma ver( uren , minuschijnt op het display, bv.
ten ).
Tijdens de cyclus verstrijkt de tijd in stappen van
één minuut.
Dagelijks gebruik
15
EXTRA DELICAAT -functie
Voor bijzonder voorzichtig drogen van kwetsbare
stoffen met het -verzorgingslabel en voor temperatuurgevoelig textiel (bijv. acryl, viscose). Het
programma wordt uitgevoerd met gereduceerde
warmte.
De functie voor fijne was is alleen geschikt voor
gebruik bij ladingen tot 3 kg.
Om de functie te activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de EXTRA DELICAAT -toets (1) - het LED-lampje erboven gaat aan.
Druk nogmaals op de toets EXTRA DELICAAT (1) als u deze functie wilt uitschakelen. Het
bovenstaande lampje gaat uit.
INTENSIEF -functie
U kunt het droogresultaat verhogen door het gebruik van de functie INTENSIEF .
Om de functie te activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets INTENSIEF (2) – het lampje erboven gaat branden.
Druk nogmaals op de toets INTENSIEF (2) als u deze functie wilt uitschakelen. Het bovenstaande lampje gaat uit.
ANTI-KREUK LANG functie
Met deze functie wordt de antikreukfase uitgebreid tot in totaal 90 minuten . De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed los en
kreukt het niet.
Deze functie activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets ANTI-KREUK LANG (3) - het lampje erboven gaat branden en op het
display wordt het pictogram weergegeven.
Als deze extra functie geselecteerd is, wordt de antikreukfase aan het einde van de droogcyclus met 60 minuten verlengd. Het wasgoed kan tijdens de antikreukfase te allen tijde
uit de machine gehaald worden.
Druk nogmaals op de toets ANTI-KREUK LANG als u deze functie wilt uitschakelen. Het
bovenstaande lampje gaat uit en op het pictogram verdwijnt de aanduiding 90.
ZOEMER functie
Het apparaat wordt geleverd met de ZOEMER functie uitgeschakeld.
Als de zoemer is geactiveerd, laat deze een signaal of een melodietje horen bij:
– het einde van de cyclus
– antikreukfase en bij het begin of einde van de fase
– onderbreking van de cyclus door een waarschuwing
– alarm
Deze functie activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets ZOEMER (4) - het lampje erboven gaat branden.
16
Dagelijks gebruik
Druk nogmaals op de toets ZOEMER (4) als u deze functie wilt uitschakelen. Het bovenstaande lampje gaat uit.
TIJD PROGR. functie
Om de programmaduur te selecteren na het instellen van het TIJD PROGR. . U kunt een
programmaduur selecteren van 10 minuten tot 3 uur, in stappen van 10 minuten.
1. Zet de programmakeuzeknop op TIJD PROGR. . Op het display wordt knipperend 10'
weergegeven. (dit komt overeen met de koelfase).
2. Druk herhaaldelijk op de toets TIJD PROGR. (5) tot de gewenste programmaduur
voor een programma van 20 minuten.
wordt weergegeven op het display, bijv.
Als er geen programmaduur is geselecteerd, wordt de duur automatisch ingesteld op 10
min.
STARTUITSTEL
Hiermee kan de start van het droogprogramma met minimaal 30 minuten en maximaal
20 uur worden uitgesteld.
1. Kies het droogprogramma en de extra opties.
2. Druk enkele malen op de knop STARTUITSTEL totdat de gewenste uitgestelde start in
als het programma moet starten na 12 uur.
het display verschijnt, bijv.
3. Om de timer van de uitgestelde start te activeren drukt u op de toets START/PAUZE .
De starttijd verstrijkt in display.
Functie KINDERSLOT
Het kinderslot kan ingesteld worden om te voorkomen dat een programma per ongeluk
wordt gestart of dat een lopend programma onbedoeld wordt veranderd. De kinderslotfunctie blokkeert alle toetsen en de programmakeuzeknop. Het kinderslot kan in- of uitgeschakeld worden door de toetsen ANTI-KREUK LANG (3) en ZOEMER (4) tegelijkertijd
gedurende 5 seconden ingedrukt te houden.
– Voordat het programma is gestart: Het apparaat kan niet gebruikt worden
– Nadat het programma is gestart: Het lopende programma kan niet veranderd worden
Het pictogram verschijnt op het display om aan te geven dat de kinderslotfunctie is
geactiveerd.
Het kinderslot wordt niet uitgeschakeld als het programma is afgelopen.
Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u eerst het kinderslot uitschakelen.
Het programma starten
Druk op de toets START/PAUZE (6). Het programma start.
De fase van het programma wordt op het display weergegeven met het bijbehorende pictogram:
– - aanduiding droogfase
- aanduiding afkoelfase
–
- aanduiding antikreukfase
–
Tijdens het selecteren van een programma worden alle bijbehorende fasepictogrammen
weergegeven. Zodra het programma is gestart, wordt alleen het pictogram van de huidige cyclusfase weergegeven.
Onderhoud en reiniging
17
Het programma veranderen
Om een programma te veranderen dat per ongeluk is gekozen, moet u eerst de programmakeuzeknop op UIT zetten en dan het programma opnieuw instellen.
Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden. Als u desondanks toch probeert het programma te veranderen door aan de programmakeuzeknop te draaien, gaan het display programmavoortgang en de controlelampjes knipperen. Als er een optie (behalve de toets zoemer ) is ingesteld, wordt op het display Err weergegeven. Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbescherming).
Wasgoed uitladen
Zodra de droogcyclus voltooid is, verschijnt op het display een knipperende en het antikreukpictogram . Als op de toets ZOEMER is gedrukt, klinkt gedurende een minuut
met tussenpozen een geluidssignaal.
De droogcycli worden automatisch gevolgd door een antikreukfase die ongeveer 30 minuten duurt. De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft
het wasgoed los en kreukt het niet. Het wasgoed kan tijdens de antikreukfase te allen
tijde uit de machine gehaald worden. Het wasgoed moet op zijn laatst tegen het einde
van de anti-kreukfase uit de machine worden gehaald om het vormen van kreuken te
voorkomen.) Als de functie ANTI-KREUK LANG is geselecteerd, wordt de antikreukfase
verlengd met 60 minuten.
1. Open de deur.
2. Voordat u het wasgoed uit de trommel haalt, het pluis van het microfilter verwijderen. U kunt dat het beste met een vochtige hand doen. (zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".)
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Draai de programmakeuzeknop naar UIT .
Na elke droogcyclus:
- Reinig het microfilter en het fijne filter
- De condenswaterreservoir leegmaken
(zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".)
5. Sluit de vuldeur.
ONDERHOUD EN REINIGING
Het pluizenfilter reinigen
De filters verzamelen al het pluis dat tijdens het drogen vrijkomt. Om ervoor te zorgen
dat de droogtrommel perfect blijft werken, moeten de pluizenfilters (microfilter en fijne
zeef) na elke droogcyclus schoongemaakt worden.
Het waarschuwingspictogram herinnert u daaraan.
18
Onderhoud en reiniging
LET OP!
Gebruik de droogtrommel nooit zonder pluizenfilters of met beschadigde of verstopte
pluizenfilters.
1.
2.
Open de vuldeur.
Maak het microfilter schoon met een
vochtige hand, het filter is in het onderste deel van de vuldeur ingebouwd.
3.
Na verloop van tijd ontstaat er een laagje restanten van wasmiddel op de filters. Wanneer dit gebeurt dienen de filters gereinigd te worden met warm water en een borstel Verwijder het filter
uit de deur door het naar buiten te trekken Het filter kan worden geplaatst
met het vleugeltje naar links of naar
rechts.)
Vergeet het niet na reiniging terug te
zetten.
Druk de ontgrendelknop op het filter
met grone mazen in.
Het filter met grote mazen springt
naar buiten.
4.
Onderhoud en reiniging
5.
6.
19
Neem de fijne zeef uit.
Verwijder het pluis van de fijne zeef U
kunt dat het beste met een vochtige
hand doen.
Maak het gehele gebied rond het filter
schoon.
Het gebied rond de zeef hoeft niet na
elke droogcyclus schoongemaakt te
worden, maar dient wel regelmatig gecontroleerd te worden en, indien noodzakelijk, moet het pluis verwijderd worden.
7. Om dat te kunnen doen de bovenkant
van het filter met grote mazen vastpakken en naar voren trekken totdat het
loskomt van de twee beugels.
8. Verwijder het pluis van het volledige filtergebied. U kunt dat het beste met
een stofzuiger doen
9. Druk beide uitsteeksels van het filter
met grote mazen in de beugels van de
vuldeur tot ze op hun plaats vastklikken
10. Plaats de fijne zeef terug.
11. Duw tegen het filter met grote mazen
tot het in de vergrendeling zit.
Als de fijne zeef niet geplaatst is, zal het filter met grote mazen niet op zijn plaats vergrendeld worden en kan de vuldeur niet gesloten worden.
De deurpakking schoonmaken
Veeg de deurpakking meteen na afloop van de droogcyclus met een vochtige doek af.
Het waterreservoir legen
Maak het waterreservoir na elke droogcyclus leeg.
Als het waterreservoir vol is, wordt een lopend programma automatisch onderbroken en
op het display gaat het pictogram Reservoir legen op het display gaat branden. Om
verder te kunnen gaan met het programma, moet het waterreservoir eerst leeggemaakt
worden.
20
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor vergiftiging. Het water uit het waterreservoir is niet geschikt om te drinken
of voor de bereiding van maaltijden.
1. Trek het waterreservoir helemaal naar
buiten 1 en trek de waterafvoerslang zo
ver mogelijk naar boven 2 .
2
1
2. Giet het condenswater in een teil of ander soort opvangbak.
3. Schuif de aansluitingen naar binnen en
plaats de waterbak terug.
Als het programma onderbroken is omdat het waterreservoir vol was: Druk op
de toets START/PAUZE om verder te
gaan met de droogcyclus.
Het water uit het waterreservoir kan gebruikt worden als gedistilleerd water, bijv.
voor stoomstrijken. Filter het water wel eerst (bijv. via een koffiefilter) om eventuele restanten en kleine pluisjes te verwijderen.
De filters van de warmtewisselaar reinigen
Als het waarschuwingslampje filters reinigen brandt, moeten de filters van de warmtewisselaar in de sokkel van het apparaat na bijvoorbeeld iedere 3 droogcycli worden gereinigd. Beide filters bevinden zich in de sokkel van het apparaat.
Er kan zich water ophopen in de filterbehuizing, daarom is het normaal dat de pluizenfilters van de warmtewisselaar nat worden.
• Gebruik de droogtrommel niet zonder pluizenfilters.
• Verstopte filters zorgen voor een hoger energieverbruik (langere droogcyclus) en leiden tot schade aan de droogtrommel.
• Een vuile warmtepomp kan alleen met behulp van een kostbaar proces worden gereinigd.
Onderhoud en reiniging
21
1. Open de vuldeur
2. Open het deurtje in de sokkel: Om dit te
doen op de ontgrendelingsknop op de bodem van de deuropening drukken en het
deurtje in de sokkel naar links openen.
3. Trek de filterbehuizing aan het handvat
uit de sokkel.
4. Het pluizenfilter schoonmaken: Verwijder het filter door op de drukpunten aan
de zijkanten te drukken en het filterframe naar boven en uit de behuizing trekken. Verwijder het pluis met een vochtige hand van het pluizenfilter.
2
1
5. Verwijder de pluizen uit het pluizenfilter,
in de sokkel van het apparaat, met een
vochtige hand.
22
Onderhoud en reiniging
Verwijder, indien nodig, het filter en reinig het filter met warm water en een borstel of veger. Maak de binnenkant van de
deur schoon, de filterkamer en verwijder
het pluis van de rubber pakkingen.
6. Plaats het pluizenfilter weer terug in de
a
sokkel van het apparaat a . Plaats het
tweede pluizenfilter in de filterbehuizing
(het moet er hoorbaar in klikken) en
schuif het in de filterkamer b . Doe het
deurtje in de sokkel dicht. Opmerking:
Als het pluizenfilter niet in de filterbehuizing is geplaatst, kan de behuizing niet
in de sokkel van het apparaat geschoven worden.
7. Verwijder, indien nodig, ong. een keer
per 6 maanden, het pluis van de warmtewisselaar met de bijgeleverde spons. Doe
hierbij rubber handschoenen aan.
Tip: Het pluis laat zich makkelijker verwijderen als het eerst vochtig gemaakt is (met
bijv. een wasgoedbevochtiger) of met behulp van een stofzuiger.
b
De trommel reinigen
LET OP!
Gebruik geen schurende materialen om de trommel schoon te maken. Gebruik een zacht
reinigingsmiddel om de binnenkant van de trommel en de schoepen te reinigen.
Houd de binnenkant van de trommel en de schoepen schoon. De mineralen uit het water
of uit reinigingsmiddelen kunnen zich ophopen aan de binnenkant van de trommel. Hierdoor kan het wasgoed niet goed gedroogd worden.
Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken
LET OP!
Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om het apparaat schoon
te maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen.
Wat te doen als ...
23
WAT TE DOEN ALS ...
Zelf problemen oplossen
Probleem 1)
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Droger niet aangesloten op de netstroom.
Steek de stekker in het stopcontact
Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie)
Vuldeur geopend.
Sluit de deur
Het Toets Start/Pauze niet ingedrukt.
Druk herhaaldelijk op de Toets Start/
Pauze .
Onjuiste programma-instelling.
Stel geschikt programma in. 2)
Pluisfilters verstopt.
Reinig de pluisfilters. 3)
Warmtewisselaar verstopt.
Reinig de warmtewisselaar 3)
Max. belading overschreden.
Houd rekening met max. belading.
Ventilatierooster afgedekt.
Maak ventilatierooster aan onderkant
vrij.
Restanten in de trommel.
Reinig de binnenkant van de trommel.
Hoge waterhardheid.
Stel geschikte waterhardheid in 4).
Vuldeur sluit
niet
Filters zitten niet op hun plaats vast.
Installeer fijnfilter en/of klik laagfilter
vast.
Err ( Fout ) op
het display. 5)
Probeer de parameters na de program- Schakel uit en in. Stel de vereiste paramastart te wijzigen.
meters in.
Lampje van
de trommel
brandt niet
Programmakeuzeknop in UIT -stand.
Druk deze toets naar Verlichting (indien aanwezig) of naar een ander programma.
Lampje defect
Vervang het lampje (zie volgend deel)
Droger doet
het niet
Onbevredigende droogresultaten.
Abnormale
tijdsweergave
op het display 5)
Eindtijd wordt berekend op basis van:
Automatisch proces; dit is geen fout
soort, volume en vochtigheid van wasvan de machine.
goed.
Programma
niet actief
Vol waterreservoir.
Leeg waterreservoir 3) , druk op Toets
Start/Pauze .
Droogcyclus
te kort
Weinig wasgoed./Wasgoed te droog
voor geselecteerd programma.
Selecteer tijdsprogramma of een hogere droogtegraad (bijv. Extra droog ).
Pluisfilters verstopt.
Reinig de pluisfilters.
Te hoog laadvolume.
Houd rekening met max. belading.
Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd
Zorg dat het wasgoed goed is gecentrifugeerd.
Droogcyclus
te lang 6)
24
Machine-instellingen
Extreem hoge kamertemperatuur –
geen machinestoring.
Verlaag de kamertemperatuur indien
mogelijk.
1) Als er een foutmelding op het display verschijnt (bijv. E51 - alleen drogers met het display): Droger uit- en
inschakelen. Programma instellen. Druk herhaaldelijk op de Toets Start/Pauze . Droger doet het niet? informeer de onderhoudsdienst en vermeld foutcode.
2) volg programma-aanbevelingen - zie hoofdstuk Programmaoverzicht
3) zie hoofdstuk Onderhoud en reiniging
4) zie hoofdstuk Machine-instellingen
5) alleen drogers met het display
6) Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (zie hoofdstuk Droogcyclus voltooid ).
Het lampje van de binnenverlichting vervangen
Gebruik alleen lampjes die speciaal ontworpen zijn voor wasdrogers. U kunt het speciale
lampje bestellen bij uw plaatselijke klantenservice.
Als het apparaat is ingeschakeld, gaat de binnenverlichting 4 minuten nadat de deur is
gesloten automatisch uit.
WAARSCHUWING!
Gebruikt geen gewone gloeilampen Deze ontwikkelen te veel hitte en kunnen het apparaat beschadigen!
Voordat u het lampje vervangt, de stekker uit het stopcontact halen; bij een permanente
aansluiting: draai de zekering los of haal deze weg.
1. Schroef het dekseltje van het lampje los (dit kunt u vinden direct achter de vuldeur,
aan de bovenkant; raadpleeg het gedeelte "Beschrijving van de machine").
2. Vervang het kapotte lampje.
3. Schroef het dekseltje weer vast.
Controleer of de o-ringpakking correct geplaatst is voordat u het dekseltje van de deurverlichting weer vastschroeft Gebruik de droger niet als de o-ringpakking op het dekseltje van de deurverlichting ontbreekt
WAARSCHUWING!
Om veiligheidsredenen moet het dekseltje stevig worden vastgedraaid Als dat niet gebeurd is, mag de droger niet gebruikt worden
MACHINE-INSTELLINGEN
Instelling
Zoemer permanent aan/uit
Uitvoering
1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen EXTRA DELICAAT (1) en INTENSIEF (2)
en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt.
– Lampje boven toets ZOEMER (4) gaat branden – zoemer permanent aan.
– Lampje gaat uit – zoemer permanent uit.
3. De zoemer staat standaard altijd uit. U kunt de toets ZOEMER (4) gebruiken om het geluid te activeren of inactiveren, maar het apparaat zal uw
keuze niet onthouden.
Technische gegevens
Instelling
25
Uitvoering
Waterhardheid 1) 1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen EXTRA DELICAAT (1) en TIJD PROGR. (5)
en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. De huidige instelling
wordt op het display weergegeven:
–
lage geleiding <300 μS/cm
–
gemiddelde geleiding 300-600 μS/cm
–
hoge geleiding >600 μS/cm
3. Druk achtereenvolgens op de START/PAUZE -toets (6) tot u het gewenste niveau hebt ingesteld.
4. Druk om de instelling te onthouden tegelijkertijd op de toetsen EXTRA
DELICAAT (1) en TIJD PROGR. (5) of draai de knop naar de positie UIT .
1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma.
Waterreservoir
- waar- 2. Druk tegelijkertijd op de toetsen INTENSIEF (2) en TIJD PROGR. (5) en
legen
houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt.
schuwing uit 2)
De huidige instelling wordt op het display weergegeven:
– Waarschuwingspictogram
en
- waarschuwingsbericht is
uitgeschakeld.
– Waarschuwingspictogram
en
- waarschuwingsbericht is
ingeschakeld.
1) Water bevat een variabele hoeveelheid kalksteen en minerale zouten waarvan de hoeveelheden variëren
afhankelijk van geografische locaties, waardoor de geleidingswaarden ervan variëren. Relevante variaties op
de geleiding van het water vergeleken met de door de fabrikant vastgestelde geleiding kan enigszins van
invloed zijn op de restvochtigheid van het wasgoed aan het einde van de cyclus Met uw droger kunt u de
gevoeligheid van de droogsensor afstellen op basis van de geleidingswaarden van het water.
2) Standaard is het waarschuwingslampje altijd ingeschakeld aan het einde van de droogcyclus of tijdens de
cyclus als het waterreservoir vol is. Bij gebruik van een externe afvoer van het condenswater kan het
waarschuwingslampje zijn uitgeschakeld.
TECHNISCHE GEGEVENS
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 58 cm
Inhoud trommel
108 l
Diepte met vuldeur open
109 cm
De hoogte kan worden afgesteld met
1,5 cm
Leeg gewicht
ong. 52 kg
Laadvolume (afhankelijk
van het programma)1)
max. 7 kg
Spanning
230 V
Benodigde zekering
6A
Totaal vermogen
1050 W
Energie-efficiëntieklasse
A
26
Onderhoud
Energieverbruik (7 kg katoen, voorgecentrifugeerd op 1000 tpm) 2)
1,85 kWh
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik
124,2 kWh
Gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
Verbruiksgegevens
De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij
bediening van het apparaat in huishoudelijke omstandigheden.
Programma
Aangeraden gemiddelde droogtijd in min.
Katoen kastdroog 3)
1,85/ 140 (7 kg lading voorgecentrifugeerd op
1000 tpm)
1.57/ 123 (7 kg katoen, vooraf afgevoerd bij
1400 toeren)
Katoen strijkdroog 3)
1,39/ 110 (7 kg lading voorgecentrifugeerd op
1000 tpm)
Synthetica kastdroog 3)
0,58/ 45 (3 kg lading voorgecentrifugeerd op
1200 tpm)
1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes.
2) in overeenstemming met EN 61121
3) Tips voor testinstanties: cyclus moet worden gecontroleerd overeenkomstig EN 61121
ONDERHOUD
Indien zich technische problemen voordoen, controleer dan eerst of u ze zelf kunt oplossen met behulp van de bedieningsinstructies - zie hoofdstuk Problemen oplossen…
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met de Klantenservice
of een van onze geautoriseerde dealers.
Voor snelle hulp, heeft u deze gegevens nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S No. staat op het typeplaatje op het apparaat - zie hoofdstuk Productbeschrijving ) om de plaats te vinden
- Soort defect
- Mogelijke foutmeldingen die op het display worden weergegeven.
Om de noodzakelijke referentienummers van uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren wij u ze hier te noteren:
Modelbeschrijving:
........................................
Productnummer:
........................................
Serienummer:
........................................
Sommaire
27
Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité.
Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil,
veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser
correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous
recommandons de conserver cette notice à proximité pour une utilisation rapide
et optimale. Si l'appareil devez être vendu ou cédé à une autre personne, assurezvous que la notice d'utilisation l'accompagne.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.
SOMMAIRE
NOTICE D'UTILISATION
AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
28
28
ENVIRONNEMENT
30
INSTALLATION
Transport de l'appareil
Emplacement
Retrait des protections de transport
Branchement électrique
Réversibilité de la porte
Accessoires spéciaux
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
31
31
31
32
32
32
33
34
BANDEAU DE COMMANDE
Bandeau de commande
Informations affichées
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
35
35
35
36
TABLEAU DES PROGRAMMES
36
UTILISATION QUOTIDIENNE
Tri du linge
Poids moyen du linge
Mise sous tension de l'appareil/de
l'éclairage du tambour
Chargement du linge
Sélection du programme
EXTRA DELICAT Fonction
38
38
39
39
39
40
40
INTENSIF Fonction
ANTI-FROISSAGE Programme
Fonction ALARME
Fonction MINUTERIE
DÉPART DIFFÉRÉ
Fonction SECURITE ENFANTS
Démarrage du programme
Modification du programme
Fin du cycle de séchage / retrait du linge
40
40
41
41
41
41
42
42
42
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
43
Nettoyage des filtres
43
Nettoyage du joint de porte
45
Vidage du bac d'eau de condensation
45
Nettoyage des filtres du condenseur
thermique
46
Pour nettoyer le tambour
48
Nettoyage du bandeau de commandes et
de la carrosserie
48
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ...
48
RÉGLAGES DE L'APPAREIL
50
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MAINTENANCE
51
52
Sous réserve de modifications
28
Avertissements importants
NOTICE D'UTILISATION
AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements,
avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter tout risque d’erreur ou d’accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil
connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette
notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une
autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel
utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant.
veuillez lire la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
Consignes générales de sécurité
• Il est interdit de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques techniques de
cet appareil.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical and sensory conditions or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Make sure that small children and pets do not climb inside the drum. To avoid this,
please check into the drum before using.
• Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les
cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et
ne doivent pas être placés dans l'appareil.
• Pour éviter les risques d'incendie dus à un séchage excessif, n'utilisez pas l'appareil
pour le séchage des pièces de linge suivantes : coussins, oreillers, couvertures matelassées et similaires (ces pièces accumulent la chaleur).
• Les pièces contenant de l'éponge de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de
bains, tissus imperméables, articles renforcés de caoutchouc ou vêtements et taies
d'oreiller rembourrés d'éponge de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèchelinge.
• Débranchez toujours l'appareil après son utilisation, nettoyage et entretien.
• N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées
par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le Service Après-vente de votre magasin vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.
• Le linge sale, taché d'huile culinaire, d'acétone, d'essence, de kérosène, de produit détachant, de térébenthine, de cire ou de décapant pour cire doit être lavé à l'eau chaude
avec une plus grande quantité de lessive avant d'être séché dans le sèche-linge.
• Risque d'explosion : ne séchez jamais du linge qui serait entré en contact avec des
solvants inflammables (essence, alcool dénaturé, fluide de nettoyage à sec et similaire).
Avertissements importants
29
Ces substances sont volatiles et pourraient causer une explosion. Ne séchez que du linge lavé à l'eau.
• Risque d'incendie : le linge taché ou imbibé d'huile végétale ou d'huile culinaire peut
être à l'origine d'un incendie et ne doit pas être placé dans le sèche-linge.
• Si le linge a été lavé avec un produit détachant, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avant de le mettre dans le sèche-linge.
• Please make sure that no gas lighters or matches have accidentally been left in pockets of garments incase they are loaded into appliance
AVERTISSEMENT
• Risk of fire! Never stop a tumble dry before the end of the drying cycle unless
all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
• Éliminez régulièrement les peluches présentes autour du sèche-linge.
• Risque de choc électrique ! N'utilisez jamais d'appareils à vapeur ou à haute pression pour nettoyer l'appareil.
• Le cycle de séchage se termine par une phase sans chauffage (cycle de refroidissement) pour éviter que le linge ne reste longtemps à haute température et ne subisse
des dommages.
• Ne séchez jamais dans l'appareil d'articles ayant été traités avec des produits chimiques, tels que les produits utilisés pour le nettoyage à sec.
• Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant
d'autres combustibles.
Installation
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez
pas et contactez le magasin vendeur.
• Avant d'utiliser l'appareil, enlevez tous les éléments de protection de transport. En cas
de non-respect de cette recommandation, l'appareil ou les accessoires risquent d'être
sérieusement endommagés. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
• Ne confiez les travaux électriques de votre habitation nécessaires à l'installation de votre appareil qu'à un électricien qualifié.
• Si l'appareil est placé sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de
circuler librement sous l'appareil.
• Après avoir installé l'appareil, vérifiez qu'il n'écrase pas le cordon d'alimentation.
• Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge, utilisez le kit de superposition (accessoire en option).
Usage prévu
• Cet appareil est destiné à un usage particulier. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales
ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
• Ne séchez en machine que les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni.
• N'introduisez dans le sèche-linge que du linge propre.
• Ne surchargez pas l'appareil. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
30
Environnement
• Ne placez pas de linge non essoré dans le sèche-linge.
• Ne séchez pas en machine les articles entrés en contact avec des détachants volatiles.
Si de tels détachants sont utilisés avant le lavage en machine, il faudra attendre que le
produit se soit évaporé avant d'introduire les articles dans l'appareil.
• Le cordon d'alimentation ne doit jamais être tiré au niveau du cordon ; mais toujours
au niveau de la prise.
• N'utilisez jamais le sèche-linge si le cordon d'alimentation, le bandeau de commande,
le plan de travail ou la base sont endommagés et permettent l'accès à l'intérieur de
l'appareil.
• Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément
aux instructions de leur fabricant.
• Attention - surface chaude : Ne touchez pas le cache de l'ampoule d'éclairage de
porte quand l'éclairage est en fonctionnement.
(Uniquement les sèche-linge avec éclairage intérieur du tambour)
Sécurité enfants
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes
sans supervision.
• Les enfants ne sont pas toujours conscients des dangers associés à l'utilisation des appareils électriques. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
AVERTISSEMENT
• Risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, le polystyrène) représentent un danger pour les enfants - Gardez-les hors de leur portée.
• Rangez les détergents en lieu sûr, hors de la portée des enfants.
• Assurez-vous que ni les enfants ni les animaux domestiques ne pénètrent dans le tambour.
ENVIRONNEMENT
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte
et recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Informations liées à la protection de l'environnement
Les matériaux d'emballage respectent l'environnement et sont recyclables. Les éléments
en plastique sont identifiés par les sigles >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux
d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.
Installation
31
Dans la pompe à chaleur de votre sèche-linge se trouve un circuit frigorifique fermé doté
d'un réfrigérant ne contenant pas de HCFC. Le circuit frigorifique de la pompe à chaleur
ne doit pas être endommagé.
AVERTISSEMENT
Si vous n'utilisez plus votre appareil :
• Débranchez-le.
• Coupez le cordon d'alimentation au ras de l'appareil et jetez-le avec la prise.
• Démontez le loquet de la porte. Cela évitera aux enfants de s'enfermer dans l'appareil
et de mettre ainsi leur vie en danger.
INSTALLATION
Transport de l'appareil
Si vous ne pouvez transporter l'appareil verticalement, inclinez-le vers la gauche (voir illustration), mais en aucun cas vers la droite.
AVERTISSEMENT
Si l'appareil a été transporté en position inclinée,
laissez-le pendant 12 heures en position verticale avant de le brancher, de sorte que l'huile retourne vers le compresseur. Le non-respect de cette consigne pourrait endommager
le compresseur.
Emplacement
• Par commodité, il est conseillé d'installer l'appareil près de votre lave-linge.
• Le sèche-linge doit être installé dans un lieu propre, à l'abri de la poussière.
• L'air doit pouvoir circuler librement tout autour de l'appareil. N'obstruez pas la grille
d'aération frontale ou les grilles d'entrée d'air à l'arrière de l'appareil.
• Pour limiter au minimum les vibrations et le bruit pendant le fonctionnement du sèchelinge, installez-le sur une surface robuste et parfaitement horizontale.
• Après l'installation du sèche-linge, vérifiez qu'il est bien d'aplomb à l'aide d'un niveau
à bulle. S'il n'est pas d'aplomb, rectifiez en relevant ou en abaissant les pieds.
• Les pieds ne doivent jamais être retirés. Veillez à ne pas limiter la circulation de l'air au
sol par des tapis à longs poils, des morceaux de bois, etc. Cela pourrait produire une
accumulation de chaleur qui nuirait au fonctionnement de l'appareil.
• La température de l'air chaud dégagé par le sèche-linge peut atteindre 60 °C. L'appareil ne doit donc pas être installé sur des sols non résistants aux températures élevées.
• Pendant le fonctionnement du sèche-linge, la température ambiante ne doit pas être
inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C pour ne pas compromettre les performances
de l'appareil.
• Si l'appareil doit être déplacé, transportez-le verticalement.
• L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante
ou une porte battante dotée d'une charnière du côté opposé de celle de l'appareil qui
pourrait empêcher l'ouverture complète du sèche-linge.
32
Installation
Retrait des protections de transport
ATTENTION
Avant de mettre l'appareil en service, il est impératif d'enlever tous les éléments de protection de transport.
1. Ouvrez la porte
2. Enlevez les rubans adhésifs à l'intérieur
de l'appareil en haut du tambour.
3. Enlevez la gaine plastique avec le rembourrage en polystyrène de l'appareil.
Branchement électrique
Contrôlez les caractéristiques électriques de l'appareil (tension d'alimentation, type de
courant, fusibles, etc.) sur la plaque signalétique. La plaque signalétique est située près de
la porte (voir le chapitre "Description du produit").
Branchez l'appareil sur une prise avec terre, conformément aux normes et réglementations en vigueur.
AVERTISSEMENT
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou blessure, suite au
non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus.
Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente.
AVERTISSEMENT
La prise doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.
Réversibilité de la porte
AVERTISSEMENT
Avant de changer le sens d'ouverture de la porte, débranchez votre appareil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ouvrez la porte.
A
B
Dévissez la charnière A située sur la façade avant de l'appareil et démontez la
C
porte.
B
A
Retirez les plaques de revêtement B .
Pour ce faire, insérez un tournevis plat
dans les fentes, comme indiqué sur l'illustration, puis poussez un peu vers le bas pour enlever les plaques.
Détachez le gong de fermeture C à l'aide d'un outil approprié en exerçant une pression sur le cran, enlevez-le et remettez-le en place sur le côté opposé en le faisant
tourner de 180°.
Dévissez la charnière A de la porte, faites-la tourner de 180°, replacez-la sur le côté
opposé et revissez-la soigneusement.
Tournez les caches B de 180° et replacez-les respectivement sur le côté opposé.
Installation
33
Dévissez les caches D de la façade
D
E
avant de l'appareil, tournez-les de 180°
F
F
et revissez-les sur le côté opposé.
E
8. Dévissez le dispositif de verrouillage de
D
la porte E, appuyez légèrement vers le
bas et enlevez-le de la façade avant de
l'appareil.
9. Enfoncez le fermoir F vers le bas, abaissez le cache légèrement et enlevez-le de la
façade de l'appareil.
10. Montez le connecteur du verrouillage E sur le côté opposé et vissez soigneusement
le dispositif de verrouillage de la porte.
11. De l'autre côté, insérez le cache F jusqu'à enclenchement du fermoir.
12. Montez la porte avec les charnières placées dans les logements sur la façade avant
de l'appareil et vissez soigneusement.
Remarque concernant la sécurité : La sécurité du fonctionnement de l'appareil n'est
de nouveau assurée que lorsque toutes les pièces en matière isolante ont été remontées.
7.
Accessoires spéciaux
• Kit de superposition
Ces kits de superposition permettent d'installer en colonne un sèche-linge et un lavelinge (60 cm de largeur, à chargement frontal) afin de gagner de l'espace. Le lave-linge
doit être posé sur le sol et le sèche-linge installé au-dessus.
Lisez attentivement la notice fournie avec le kit.
Disponible auprès du Service Après-vente de votre magasin vendeur
• Kit d'évacuation
Kit d'installation qui permet de vidanger directement dans l'évier ou un siphon l'eau
de condensation qui se forme pendant chaque cycle de séchage. Il n'est plus nécessaire de vider le bac d'eau de condensation mais celui-ci doit rester en place dans l'appareil.
Le tuyau doit être fixé à une hauteur appropriée, entre 50 cm et 1 m du sol, et ne doit
pas former de boucle. Si possible, raccourcissez le tuyau de vidange.
Lisez attentivement la notice fournie avec le kit.
Disponible auprès du Service Après-vente de votre magasin vendeur
• Socle à tiroir
Pour placer le sèche-linge à une hauteur optimale et disposer de plus d'espace de rangement (p. ex. pour le linge).
Lisez attentivement la notice fournie avec le kit.
Disponible auprès du Service Après-vente de votre magasin vendeur
34
Description de l'appareil
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bandeau de commande
Bac d'eau de condensation
Eclairage du tambour
Filtre fin à peluches
Filtre grossier à peluches
Filtre à peluches
Plaque signalétique
Porte (réversible)
Trappe du condenseur thermique, filtre à peluches, condenseur thermique
Touche d'ouverture de la trappe du filtre
Grille d'aération
Pieds réglables
Bandeau de commande
35
BANDEAU DE COMMANDE
Bandeau de commande
6
1
1
2
3
4
5
6
5
4
2
3
Sélecteur de programmes et touche Marche/Arrêt
Touches de fonction
Touche DEPART PAUSE
Touche DEPART DIFFERE
Affichage
Voyant
Informations affichées
1
2
3
4
5
6
temps restant / message d'erreur
avertissements
symbole Anti-froissage prolongé
phase du cycle
symbole correspondant au Départ différé
symbole Sécurité enfants
1
6
2
5
4
3
Description de l'affichage
Séchage (voyant du
cycle de séchage)
Refroidissement (voyAnti-froissage (voyant
ant du cycle de séchadu cycle de séchage)
ge)
Anti-froissage
36
Avant la première utilisation
Description de l'affichage
Vider le bac d'eau de
condensation (avertissement)
Nettoyer les filtres
(avertissement)
Nettoyer le condenseur (avertissement)
Sécurité enfants
Départ différé
-
Durée du programme
(10 min - 3 h)
Durée du cycle
Délai pour départ différé
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Afin d'éliminer tout résidu éventuellement généré en cours de production, avant la première utilisation de votre sèche-linge, essuyez le tambour à l'aide d'un chiffon humide
ou démarrez un cycle court (30 minutes environ) en plaçant quelques chiffons humides
dans l'appareil.
Au début du programme de séchage (pendant 3 à 5 mn), l'appareil fera un peu plus de
bruit. Ceci est lié au démarrage du compresseur, et c'est le cas pour tous les appareils
électriques comme les réfrigérateurs, les congélateurs etc.
TABLEAU DES PROGRAMMES
Programmes
Charge1)
Utilisation/propriétés
Options
Étiquette
d'entretien
COTON
TRES SEC
PRET A RANGER
PRET A REPASSER
7 kg
Séchage complet des textiles épais ou
multicouches (ex. linge en tissu éponge, peignoirs de bain)
excepté les textiles EXTRA DELICAT et nécessitant la MINUTERIE .
7 kg
Séchage complet des textiles d'une
épaisseur homogène (ex. linge en tissu
éponge, sous-vêtements, tricots)
exceptés les textiles EXTRA DELICAT et nécessitant la MINUTERIE .
7 kg
Séchage complet du linge en coton ou
en lin d'épaisseur normale (ex. linge de
lit ou de table)
excepté le linge
EXTRA DELICAT
et nécessitant la
MINUTERIE .
SYNTHETIQUES
TRES SEC
3 kg
Séchage complet des textiles épais ou
multicouches (ex. pull-overs, linge de
lit, linge de table)
excepté ceux nécessitant la MI- 2)
NUTERIE .
37
Tableau des programmes
Charge1)
Utilisation/propriétés
Options
PRET A RANGER
3 kg
Séchage complet des tissus fins ne nécessitant pas de repassage (ex. chemises en synthétique, linge de table, vêtements de bébé, chaussettes, lingerie à
baleines ou armatures)
exceptés ceux
nécessitant la
MINUTERIE .
PRET A REPASSER
3 kg
Séchage complet des tissus fins à repasser (ex. tricots, chemises)
exceptés ceux
nécessitant la
MINUTERIE .
Programmes
spécial
MINUTERIE
DRAPS
JEANS
MICROFIBRES
7 kg
Séchage complet du linge pendant la
durée de séchage réglée par l'utilisateur.
Excepté le linge
EXTRA DELICAT
et nécessitant
un séchage INTENSIF .
3 kg
Séchage complet du linge de lit (draps,
taies d'oreillers, couvre-lits, housses de
couette)
excepté le linge
EXTRA DELICAT
et nécessitant la
MINUTERIE .
7 kg
Séchage complet des vêtements de
sport comme les jeans, les sweatshirts, etc., en tissus de résistances diverses (ex. au niveau du poignet et du
col ou des coutures)
excepté les textiles EXTRA DELICAT et nécessitant la MINUTERIE .
1 kg
Séchage complet des tissus fins, polyester et polyamide, ne nécessitant pas
de repassage,
excepté les textiles EXTRA DELICAT et nécessitant la MINUTERIE .
Séchage complet des vêtements faciles
à entretenir, tels que les chemises et
blouses. Ce programme permet un reexcepté les vêtepassage plus facile. Pour des résultats
1 kg
ments EXTRA
FACILE A REPAS- (ou 5 optimaux, nous vous recommandons
DELICAT et néchemi- de secouer les vêtements humides et
SER
cessitant la MIde les insérer directement dans le sèses)
NUTERIE .
che-linge. À la fin du programme, retirez les vêtements et mettez-les sur un
cintre,
RAFRAICHIR
1 kg
Pour rafraîchir ou nettoyer délicatement les vêtements.
ANTI-FROISSAGE , ALARME ,
DEPART DIFFERE
Étiquette
d'entretien
2)
2)
38
Utilisation quotidienne
Programmes
LAINE
Charge1)
Utilisation/propriétés
Options
1 kg
Pour rafraîchir les vêtements en laine.
Les vêtements seront doux et confortables. Nous vous recommandons de sortir immédiatement les vêtements sitôt
le programme terminé.
ALARME , DEPART DIFFERE
Étiquette
d'entretien
1) Poids maximum des vêtements secs
2) Sélectionnez EXTRA DELICAT .
UTILISATION QUOTIDIENNE
Tri du linge
• Tri du linge par type de textile :
– Coton/lin pour les programmes de type COTON .
– Textiles mixtes et synthétiques pour les programmes de type SYNTHETIQUES .
• Tri du linge par type d'étiquette : Description des étiquettes d'entretien :
Séchage en sèche-linge possible en principe
Séchage à température normale
Séchage à température réduite
Séchage en sèche-linge interdit.
N'introduisez pas dans l'appareil de linge humide n'étant pas désigné sur l'étiquette d'entretien comme pouvant être séché en sèche-linge.
Cet appareil peut être utilisé pour tout le linge dont l'étiquette indique qu'il peut être
séché en sèche-linge.
• Ne séchez pas les vêtements neufs de couleur avec du linge de couleur claire. Les textiles pourraient déteindre.
• Ne séchez pas les lainages et la bonneterie à l'aide du programme TRES . Ils pourraient
rétrécir !
• La laine et les textiles à base de laine peuvent être séchés à l'aide du programme LAINE .
Préparation du linge
• Pour éviter que le linge ne s'emmêle : fermez les fermetures Eclair, boutonnez les housses de couettes et nouez les cordons ou les rubans (ex. ceintures de tabliers).
• Videz les poches. Enlevez toutes les pièces métalliques (trombones, épingles de sûreté,
etc.).
• Retournez sur l'envers les articles doublés (ex. les anoraks avec doublure en coton : la
doublure doit être à l'extérieur). Ces tissus sécheront mieux.
Ne surchargez pas l'appareil. Ne chargez pas plus de 7 kg.
Utilisation quotidienne
39
Poids moyen du linge
peignoir
1 200 g
housse de couette
700 g
chemise de travail homme
600 g
pyjamas homme
500 g
drap
500 g
nappe
250 g
chemise homme
200 g
chemise de nuit
200 g
taie d'oreiller
200 g
drap de bain
200 g
chemisier
100 g
sous-vêtements femme
100 g
sous-vêtements homme
100 g
serviette
100 g
torchon
100 g
Mise sous tension de l'appareil/de l'éclairage du tambour
Tournez le sélecteur de programmes sur le programme désiré ou sur ÉCLAIRAGE . L'appareil est mis sous tension. Quand la porte est ouverte, le tambour est éclairé.
Chargement du linge
ATTENTION
Ne coincez pas de linge entre la porte et le joint en caoutchouc.
1. Ouvrez la porte :
Appuyez fortement sur la porte (point de
pression)
2. Chargez votre linge sans le tasser.
3. Refermez la porte en appuyant fortement. Le verrouillage doit être audible.
40
Utilisation quotidienne
Sélection du programme
Sélectionnez un programme à l'aide du sélecteur
de programmes. La fenêtre d'affichage indique
la durée prévue du programme, par ex.,
( heures . minutes ).
Pendant le cycle, le temps restant est décompté
par paliers d'une minute.
EXTRA DELICAT Fonction
Ce programme permet de sécher les textiles particulièrement délicats désignés par l'étiquette
d'entretien , ainsi que les textiles sensibles à
la chaleur (par exemple, en acrylique ou en viscose) Ce programme diffuse une température réduite.
La fonction Délicat ne convient que pour des charges de 3 kg maximum.
Pour l'activer :
1. Choisissez le programme de séchage.
2. Appuyez sur la touche EXTRA DELICAT (1) - le voyant correspondant s'allume.
Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau sur la touche EXTRA DELICAT (1). Le voyant correspondant s'éteint.
INTENSIF Fonction
Vous pouvez régler le résultat de séchage à l'aide de la fonction INTENSIF .
Pour l'activer :
1. Choisissez le programme de séchage.
2. Appuyez sur la touche INTENSIF (2) - le voyant correspondant s'allume.
Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau sur la touche INTENSIF (2). Le voyant correspondant s'éteint.
ANTI-FROISSAGE Programme
Cette fonction prolonge la phase d'anti-froissage, pour une durée totale de 90 minutes.
Au cours de cette phase, le tambour tourne par intermittence. Ainsi, le linge ne se tasse
pas et ne se froisse pas.
Pour l'activer :
1. Choisissez le programme de séchage.
2. Appuyez sur la touche ANTI-FROISSAGE (3) - le voyant correspondant s'allume et le
symbole suivant s'affiche.
Utilisation quotidienne
41
Lors de la sélection d'une autre fonction, le cycle anti-froissage est prolongé de 60 minutes à la fin du cycle de séchage. Au cours de la phase anti-froissage, le linge peut être
retiré à tout instant.
Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau sur la touche ANTI-FROISSAGE . Le voyant
correspondant s'éteint et le message 90 disparaît .
Fonction ALARME
L'appareil est livré avec la fonction ALARME désactivée.
L'alarme indique :
– la fin du programme
– le début et la fin de la phase anti-froissage
– un arrêt de cycle anormal
– une alarme
Pour l'activer :
1. Choisissez le programme de séchage.
2. Appuyez sur la touche ALARME (4) - le voyant correspondant s'allume.
Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau sur la touche ALARME (4). Le voyant correspondant s'éteint.
Fonction MINUTERIE
Sélectionnez la durée du programme après avoir choisi MINUTERIE . Vous pouvez sélectionner une durée de séchage de 10 minutes à 3 heures par paliers de 10 minutes.
1. Tournez le sélecteur sur MINUTERIE . Le chiffre 10' clignote sur l'affichage. (correspondant à la phase de refroidissement).
2. Appuyez sur la touche MINUTERIE (5) jusqu'à ce que la durée du programme souhaicorrespond à un programme
té apparaisse sur l'écran d'affichage, par exemple,
de 20 minutes.
Si la durée du programme n'est pas précisée, une durée de 10 minutes est automatiquement sélectionnée (par défaut).
DÉPART DIFFÉRÉ
Permet de retarder le départ du programme de séchage depuis un minimum de 30 min.
jusqu'à un maximum de 20 heures.
1. Sélectionnez le programme de séchage et les fonctions complémentaires.
2. Appuyez sur la touche Départ Diffère jusqu'à ce que le nombre d'heures souhaitées
si le programme doit démarrer 12 heuavant le départ différé s'affiche, par ex.
res plus tard.
3. Pour activer le départ différé, appuyez sur la touche Départ/Pause . L'affichage décompte la durée jusqu'au départ.
Fonction SECURITE ENFANTS
La sécurité enfants permet d'éviter le départ d'un programme par inadvertance et la modification par inadvertance d'un programme en cours. La sécurité enfants verrouille toutes les touches et le sélecteur de programmes. La sécurité enfants peut être activée ou
désactivée en appuyant simultanément sur les touches ANTI-FROISSAGE (3) et ALARME
(4) et en les maintenant appuyées pendant 5 secondes.
42
Utilisation quotidienne
– Avant le départ du programme : l'appareil ne peut pas être utilisé
– Après le départ du programme : le programme en cours ne peut pas être modifié
Le symbole apparaît sur l'écran d'affichage pour indiquer que la sécurité enfants a été
activée.
La sécurité enfants restera activée jusqu'à la fin du programme.
Si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme, vous devez d'abord désactiver la
sécurité enfants.
Démarrage du programme
Appuyez sur la touche DEPART PAUSE (6). Le programme démarre.
Des symboles indiquent les différentes phases du programme en cours :
– - indication du cycle de séchage
- indication de la phase de refroidissement
–
- indication de la phase anti-froissage
–
Pendant la sélection du programme, tous les symboles correspondants s'affichent. Lors
du démarrage du programme, le cycle en cours est indiqué par un symbole unique.
Modification du programme
Pour modifier un programme en cours, il faut d'abord annuler celui-ci en tournant le sélecteur de programmes sur ARRET puis sélectionner le nouveau programme.
Après le départ du programme, il n'est plus possible de modifier le programme directement. Si vous tournez le sélecteur de programmes sur un autre programme lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement, les voyants d'affichage de déroulement de programme et les indicateurs d'alarme clignotent. Si vous sélectionnez une option (à l'exception de l'option alarme ), Err s'affiche. Toutefois, le programme de séchage se poursuit
normalement (protection du linge).
Fin du cycle de séchage / retrait du linge
Quand le cycle de séchage est terminé, le symbole clignote et le symbole anti-froissage
apparaît à l'écran. Si la touche ALARME (4) a été activée, un signal sonore retentit à
intervalles répétés pendant environ une minute.
Les cycles de séchage sont automatiquement suivis d'une phase anti-froissage qui dure
environ 30 minutes. Au cours de cette phase, le tambour tourne par intermittence. Ainsi,
le linge ne se tasse pas et ne se froisse pas. Au cours de la phase anti-froissage, le linge
peut être retiré à tout instant. Il est recommandé de sortir le linge au plus tard vers la fin
de la phase anti-froissage pour éviter qu'il ne se froisse.) Si la fonction ANTI-FROISSAGE
est sélectionnée, la phase anti-froissage est prolongée de 60 minutes.
1. Ouvrez la porte.
2. Avant de retirer le linge, retirez les peluches du filtre microfin. Il est conseillé d'enlever les peluches de préférence avec un chiffon humide. (Reportez-vous au chapitre
"Entretien et nettoyage".)
3. Sortez le linge.
4. Tournez le sélecteur de programmes sur ARRET .
Après chaque cycle de séchage :
Entretien et nettoyage
43
- Nettoyez les filtres fin et microfin
- Videz le bac d'eau de condensation
(Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage".)
5. Fermez la porte de chargement.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Nettoyage des filtres
Les filtres retiennent toutes les peluches qui s'accumulent pendant le séchage. Pour assurer un fonctionnement correct du sèche-linge, il est nécessaire de nettoyer les filtres (filtres microfin et fin) après chaque cycle de séchage
Le symbole correspondant vous le rappelle.
ATTENTION
N'utilisez pas votre sèche-linge sans avoir installé les filtres ou avec des filtres endommagés ou obstrués.
1.
2.
Ouvrez la porte
Après vous être humecté la main, nettoyez le filtre microfin qui se trouve au
bas de la porte.
3.
Après un certain temps, les filtres se
couvrent d'une patine due aux résidus
de lessive sur le linge. Pour éliminer cette patine, nettoyez les filtres à l'eau
chaude en les frottant à l'aide d'une
brosse. Retirez le filtre situé dans l'ouverture de la porte. Pour le remettre en
place, veillez à orienter l'ergot vers la
gauche ou la droite.
N'oubliez pas de remettre le filtre en
place après son nettoyage.
44
Entretien et nettoyage
4.
Appuyez sur la touche de déverrouillage située sur le filtre grossier.
Le filtre grossier se détache.
5.
6.
Sortez le filtre fin.
Enlevez les peluches du filtre fin. Il
vaut mieux enlever les peluches après
vous être humecté la main.
Nettoyez l'ensemble de la zone du filtre.
Il n'est pas nécessaire de nettoyer l'ensemble de la zone du filtre après chaque cycle de séchage, mais elle doit
être régulièrement contrôlée et, le cas
échéant, les peluches doivent être enlevées.
7. Pour cela, saisissez le filtre grossier par
le haut et tirez-le vers l'avant jusqu'à
ce qu'il se détache de ses deux supports.
8. Enlevez les peluches de l'ensemble de
la zone du filtre. Il est conseillé d'utiliser un aspirateur pour cette opération.
9. Appuyez sur les deux portées du filtre
grossier dans les supports situés sur la
porte jusqu'à ce qu'elles se mettent en
place.
10. Remettez le filtre fin en place.
Entretien et nettoyage
45
11. Appuyez sur le filtre grossier jusqu'à
son verrouillage.
Si le filtre fin n'est pas en place, le filtre grossier ne se verrouille pas et il n'est pas possible de fermer la porte.
Nettoyage du joint de porte
Nettoyez le joint de porte à l'aide d'un chiffon humide immédiatement après chaque cycle de séchage.
Vidage du bac d'eau de condensation
Videz le bac d'eau de condensation après chaque cycle de séchage
Si le bac est plein, le programme en cours s'interrompt automatiquement et le symbole
Vider le bac s'affiche. Il est nécessaire de vider le bac d'eau de condensation avant de
poursuivre le programme
AVERTISSEMENT
Risque d'empoisonnement Ne pas utiliser l'eau du bac pour la boisson ou la préparation
des repas.
1. Vider le bac d'eau de condensation 1 et
vider le tuyau de vidange du bac d'eau
de condensation sur toute sa longueur 2 .
2
1
2. Versez l'eau de condensation dans une
bassine ou tout autre récipient similaire.
3. Replacez le manchon d'évacuation dans
sa position d'origine et replacez le bac
d'eau de condensation.
Si le programme s'est interrompu parce
que le bac est plein : Appuyez sur la touche DEPART PAUSE pour poursuivre le
programme.
46
Entretien et nettoyage
L'eau du bac de condensation récupérée peut être utilisée dans un fer à repasser à vapeur, par exemple. Il est toutefois nécessaire, avant d'utiliser l'eau de condensation, de la
filtrer (par ex. avec un filtre à café) pour éliminer les résidus et les petites peluches.
Nettoyage des filtres du condenseur thermique
Si le voyant NETTOYAGE DES FILTRES INFÉRIEURS s'allume, nettoyez les filtres du condenseur thermique situés derrière la trappe à la base l'appareil, au bout de 3 cycles de
séchage. Les deux filtres sont situés dans la base de l'appareil.
Il se peut que de l'eau s'accumule dans le boîtier du filtre ; il est donc normal que les
filtres du condenseur thermique soient mouillés.
• N'utilisez pas le sèche-linge sans le filtre à peluches.
• Des filtres encrassés augmentent la consommation d'énergie (en prolongeant le cycle
de séchage) et peuvent endommager l'appareil.
• Une pompe à chaleur encrassée ne peut être nettoyée que par le biais d'un processus
coûteux.
1. Ouvrez la porte
2. Ouvrez la trappe : Pour cela, appuyez sur
la touche de déverrouillage sur la partie
inférieure de la trappe et ouvrez celle-ci
vers la gauche.
3. Sortez le boîtier du filtre en le tirant par
la poignée.
Entretien et nettoyage
4. Pour nettoyer le filtre à peluches : sortez
le filtre de son boîtier en appuyant sur
les points de pression sur les côtés et sortez le filtre en le tirant vers le haut. Enlevez les peluches du filtre à peluches
après vous être humecté la main.
47
2
1
5. Après vous être humecté la main, éliminez les peluches du filtre situé à la base..
Si nécessaire, sortez le filtre et nettoyezle à l'eau chaude à l'aide d'une brosse. Enlevez les peluches de l'intérieur de la porte, du compartiment du filtre à peluches
et des joints en caoutchouc.
6. Insérez le filtre à peluches dans la base
a . Insérez le second filtre à peluches
dans son boîtier (il doit s'encliqueter) et
faites-le glisser dans le compartiment du
filtre à peluches b . Refermez la trappe
Remarque : si le filtre à peluches n'a pas
été replacé dans son boîtier, il n'est pas
possible de remettre le boîtier en place
dans la base de l'appareil.
a
b
48
En cas d'anomalie de fonctionnement ...
7. Enlevez les peluches du condenseur thermique tous les 6 mois environ à l'aide de
l'éponge fournie. Pour ce faire, utilisez
des gants en caoutchouc.
Conseil : les peluches s’enlèvent plus facilement si vous les humectez auparavant avec,
par exemple, un vaporisateur, ou à l'aide
d'un aspirateur.
Pour nettoyer le tambour
ATTENTION
Ne pas utiliser de produits abrasifs pour nettoyer le tambour Utilisez un détergent doux
pour nettoyer l'intérieur et les pales du tambour.
Gardez propres la surface interne et les pales du tambour. Des dépôts provenant des minéraux dissous dans l'eau et des agents de nettoyage peuvent s'accumuler sur la surface
interne du tambour. Ceci peut être la cause d'un séchage insuffisant du linge.
Nettoyage du bandeau de commandes et de la carrosserie
ATTENTION
N'utilisez pas de produits nettoyants pour meubles ou des agents de nettoyage agressifs
pour nettoyer l'appareil.
Lavez la carrosserie et le bandeau de commandes à l'eau savonneuse. Rincez et séchez
soigneusement.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ...
Dépannage
Anomalie 1)
Cause possible
Solution
Le sèche-linge n'est pas branché.
Branchez l'appareil sur le secteur. Vérifiez le fusible dans la boîte à fusibles
(installation domestique).
Sélection de programme erronée.
Sélectionnez le programme approprié. 2)
Le sèche-linge
ne démarre
Porte ouverte.
Fermez la porte de chargement
pas.
La touche DEPART PAUSE n'est pas apAppuyez sur la touche DEPART PAUSE .
puyée.
Les résultats
Filtres à peluches obstrués.
de séchage ne
sont pas satis- Condenseur thermique obstrué.
faisants.
Charge max. dépassée.
Fentes d'aération recouvertes.
Nettoyez les filtres à peluches. 3)
Nettoyez le condenseur. 3)
Respectez le volume de charge max.
Dégagez les fentes d'aération à la base.
En cas d'anomalie de fonctionnement ...
49
Présence de résidus à l'intérieur du tamNettoyez l'intérieur du tambour.
bour.
La porte ne
ferme pas
Err ( Erreur )
s'affiche.
5)
Dureté élevée de l'eau.
Réglez la dureté correcte de l'eau 4).
Filtres non encliquetés.
Installez le filtre fin et/ou encliquetez
le filtre grossier.
Tentative de modifier les paramètres
après le démarrage du programme.
Mettez le sèche-linge hors tension
puis de nouveau sous tension. Réglez
les paramètres requis.
Le sélecteur de programmes est sur la
Pas d'éclaira- position ARRET .
ge du tambour
L'ampoule est défectueuse.
Tournez-le sur ECLAIRAGE (si disponible) ou sur un quelconque programme.
Remplacez l'ampoule (reportez-vous
au chapitre suivant).
Durée anormalement
longue apparaissant dans
la fenêtre
d'affichage 5)
La durée restant jusqu'à la fin est calculée sur la base de : type, volume et
humidité du linge.
C'est un processus automatique ; l'appareil n'est pas pour autant défectueux.
Programme
inactif
Bac d'eau de condensation plein.
Videz le bac d'eau de condensation 3) ,
apuyez sur la touche DEPART PAUSE .
Cycle de séchage trop
court
Volume de linge trop petit/Linge trop
sec pour le programme sélectionné.
Sélectionnez un programme chronométrique ou un niveau de séchage supérieur (par ex. TRES SEC ).
Filtres à peluches obstrués.
Nettoyez les filtres à peluches.
Volume de charge trop élevé.
Respectez le volume de charge max.
Cycle de séchage trop
long 6)
Le linge n'a pas été suffisamment essoEssorez correctement le linge.
ré.
Température ambiante particulièrement élevée - l'appareil n'est pas pour
autant défectueux.
Si possible, réduisez la température de
la pièce.
1) Si un message d'erreur s'affiche (par ex. E51 - uniquement pour les sèche-linge avec fenêtre d'affichage) :
Mettez le sèche-linge hors tension puis de nouveau sous tension. Réglez le programme. Appuyez sur la
touche DEPART PAUSE . Anomalie de fonctionnement ? - Contactez le Service Après-vente et indiquez-lui le
code d'erreur.
2) Suivez les recommandations - reportez-vous au chapitre Tableau des programmes
3) Reportez-vous au chapitre Entretien et nettoyage
4) Reportez-vous au chapitre Réglages de l'appareil
5) uniquement pour les sèche-linge avec fenêtre d'affichage
6) Remarque : Après environ 5 heures, le cycle de séchage s'arrête automatiquement (reportez-vous au
chapitre Cycle de séchage complet ).
Remplacement de l'ampoule d'éclairage intérieur
Utilisez exclusivement une ampoule spéciale pour sèche-linge. Vous pouvez vous procurer cette ampoule auprès de votre service après-vente.
50
Réglages de l'appareil
Lorsque l'appareil est sous tension, l'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au
bout de 4 minutes après l'ouverture de la porte.
AVERTISSEMENT
N'utilisez pas d'ampoules standard ! Elles émettent trop de chaleur et peuvent endommager l'appareil !
Avant de remplacer l'ampoule, débranchez l'appareil ; si le raccordement est fixe : dévissez complètement le fusible ou désactivez-le.
1. Dévissez le diffuseur de l'ampoule (il se trouve immédiatement derrière le hublot de
chargement, en haut ; reportez-vous au chapitre « Description de l'appareil »).
2. Remplacez l'ampoule défectueuse.
3. Revissez soigneusement le cache.
Avant de revisser le diffuseur, vérifiez que le joint torique est bien positionné. N'utilisez
pas le sèche-linge en l'absence du joint torique.
AVERTISSEMENT
Par mesure de sécurité, assurez-vous que le cache est bien serré. Dans le cas contraire,
vous ne devez pas mettre le sèche-linge en fonctionnement.
RÉGLAGES DE L'APPAREIL
Réglage
Alarme activée/
désactivée en
permanence
Opérations à effectuer
1. Placez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme.
2. Appuyez simultanément sur les touches EXTRA DELICAT (1) et INTENSIF
(2) et maintenez-les appuyées pendant environ 5 secondes.
– Le voyant correspondant à la touche ALARME (4) s'allume - alarme
toujours activée.
– Le voyant s'éteint - l'alarme est toujours désactivée.
3. L'alarme est désactivée par défaut. Vous pouvez utiliser la touche ALARME (4) pour activer ou désactiver le son, mais l'appareil ne mémorisera
pas la sélection.
Dureté de l'eau 1) 1. Placez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme.
2. Appuyez simultanément sur les touches EXTRA DELICAT (1) et MINUTERIE (5) et maintenez-les appuyées pendant environ 5 secondes. Le réglage actuel s'affiche :
–
faible conductivité <300 μS/cm
–
conductivité moyenne 300-600 μS/cm
–
conductivité élevée >600 μS/cm.
3. Appuyez sur la touche DEPART PAUSE (6) de façon séquentielle jusqu'à
ce que le niveau souhaité s'affiche.
4. Pour mémoriser le réglage, appuyez simultanément sur les touches EXTRA DELICAT (1) et MINUTERIE (5) ou tournez le sélecteur sur la position
ARRET .
Caractéristiques techniques
Réglage
51
Opérations à effectuer
1. Placez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme.
Vider le bac
d'eau de conden- 2. Appuyez simultanément sur les touches INTENSIF (2) et MINUTERIE (5)
et maintenez-les appuyées pendant environ 5 secondes.
sation
- avertissement désacLe réglage actuel s'affiche :
tivé 2)
– symbole d'avertissement
et
message d'avertissement désactivé
– symbole d'avertissement
et message d'avertissement
activé
1) Selon les zones géographiques, l'eau contient en quantité variable des sels calcaires et minéraux qui
changent la valeur de conductivité. Des variations importantes dans la conductivité, par rapport aux valeurs
affichées en usine, pourraient légèrement influencer l'humidité résiduelle à la fin du séchage. Votre sèchelinge permet de régler la sensibilité du capteur conductimétrique en fonction de la valeur de la conductivité
de l'eau.
2) Par défaut, le voyant d'alarme est activé et s'allume toujours à la fin du cycle de séchage ou pendant le
cycle si le bac d'eau de condensation est plein. Si vous utilisez un système externe de vidange de l'eau de
condensation, il est possible que l'alarme soit désactivée.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur x Largeur x Profondeur
85 x 60 x 58 cm
Capacité du tambour
108 l
Profondeur avec porte ouverte
109 cm
Réglage de la hauteur
1,5 cm
Poids à vide
Environ 52 kg
Charge (en fonction du programme) 1)
max. 7 kg
Tension
230 V
Fusible nécessaire
6A
Puissance totale
1050 W
Classe d'efficacité énergétique
A
Consommation d'énergie (7 kg de coton, préalablement essoré à 1000 tr/min) 2)
1,85 kWh
Consommation d'énergie annuelle moyenne
124,2 kWh
Utilisez
Domestique
Température ambiante autorisée
+ 5° C à + 35° C
Valeurs de consommation
Les consommations ont été mesurées dans des conditions d'essai normalisées. Les consommations réelles dépendent des conditions d'utilisation de l'appareil.
Programme
Temps de séchage moyen en minutes
52
Maintenance
COTON PRET A RANGER 3)
1,85/ 140 (7 kg de linge préalablement essoré
à 1000 tr/min)
1,57/ 123 (7 kg de linge préalablement essoré
à 1400 tr/min).
COTON PRET A REPASSER 3)
1,39/ 110 (7 kg de linge préalablement essoré
à 1000 tr/min)
SYNTHETIQUES PRET A RANGER 3)
0,58/ 45 (3 kg de linge préalablement essoré à
1200 tr/min)
1) Les charges indiquées peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des méthodes de mesure utilisées.
2) Conformément à la norme EN 61121
3) Note pour les organismes de contrôle : le cycle doit être vérifié en conformité avec la norme EN 61121
MAINTENANCE
En cas d'anomalies de fonctionnement, vérifiez d'abord si vous ne pouvez pas remédier
vous-même au dysfonctionnement à l'aide de la notice d'utilisation (Consultez le chapitre En cas d'anomalie de fonctionnement ).
Si vous ne parvenez pas à remédier au dysfonctionnement, adressez-vous à votre service
après vente.
Les informations suivantes sont nécessaires pour pouvoir vous offrir une aide rapide :
– Description du modèle
– Numéro produit (PNC)
– Numéro de série (n° S sur la plaque signalétique collée sur l'appareil - pour trouver son
emplacement, voir le Chapitre Description du produit )
– Type d'anomalie
– Éventuellement le message d'erreur affiché par l'appareil.
Afin de disposer des numéros de référence requis de l'appareil, nous vous conseillons de
les noter ci-dessous :
Description du
modèle :
........................................
PNC :
........................................
N° S :
........................................
Inhalt
53
Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben.
Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese
Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge
perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei
Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort
aufzubewahren. Und geben Sie diese Benutzerinformation bitte an einen
eventuellen neuen Besitzer dieses Gerätes weiter.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät.
INHALT
GEBRAUCHSANWEISUNG
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
54
54
UMWELTTIPPS
56
INSTALLATION
Gerät transportieren
Aufstellen der Maschine
Entfernen der Transportsicherungen
Elektrischer Anschluss
Wechsel des Türanschlags
Sonderzubehör
GERÄTEBESCHREIBUNG
57
57
57
57
58
58
59
60
BEDIENBLENDE
Bedienblende
Display
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
61
61
61
62
PROGRAMMÜBERSICHT
62
TÄGLICHER GEBRAUCH
Sortieren der Wäsche
Durchschnittsgewicht verschiedener
Wäschestücke
Einschalten des Gerätes / der
Trommelbeleuchtung
Wäsche einfüllen
Wählen des Programms
64
64
65
65
65
66
EXTRA SANFT (EXTRA DELICAAT) Funktion
TROCKNEN PLUS (INTENSIEF) Funktion
66
66
KNITTERSCHUTZ PLUS (ANTIKREUK LANG) Funktion
67
SIGNAL (ZOEMER) -Funktion
67
ZEITWAHL (TIJD PROGR.) -Funktion
67
ZEITVORWAHL (STARTUITSTEL)
67
Funktion KINDERSICHERUNG
68
Starten des Programms
68
Ändern eines Programms
68
Entnehmen der Wäsche
68
REINIGUNG UND PFLEGE
69
Reinigung der Flusenfilter
69
Reinigen der Türdichtung
71
Entleeren des Kondensatbehälters
71
Reinigen der Wärmetauscherfilter
72
Trommel reinigen:
74
Reinigen der Bedienblende und des
Gerätegehäuses
74
WAS TUN, WENN...
74
PROGRAMMIERMÖGLICHKEITEN
76
TECHNISCHE DATEN
77
KUNDENDIENST
78
Änderungen vorbehalten
54
Wichtige Sicherheitshinweise
GEBRAUCHSANWEISUNG
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine optimale Nutzung des Geräts vor der
Installation und dem ersten Gebrauch die vorliegende Gebrauchsanweisung einschließlich der Ratschläge und Warnungen aufmerksam durch. Es ist wichtig,
dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie
die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf
des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
- Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes die Gebrauchsanweisung durch.
Allgemeine Sicherheit
• Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Änderungen am Gerät vorgenommen werden.
• Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht
in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht
oder Anweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.
• Stellen Sie sicher, dass keine kleinen Kinder oder Haustiere in die Trommel klettern. Kontrollieren Sie daher vor dem Gebrauch die Trommel.
• Alle harten und scharfen Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben usw. können das Gerät schwer beschädigen und gehören nicht in die Maschine.
• Trocknen Sie zur Vermeidung von Brandgefahr durch zu langes Trocknen keine der folgenden Wäschestücke in dem Gerät: Kissen, Schlafdecken und ähnliche Dinge (die Wärme speichern können).
• Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben, imprägnierte Textilien,
gummibeschichte Wäschestücke, Kleider oder Kissen mit Schaumgummipolster dürfen
in dem Gerät nicht getrocknet werden.
• Ziehen Sie nach dem Trocknen und zum Reinigen und Warten des Gerätes immer den
Netzstecker.
• Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen
durch unerfahrene Personen können zu Verletzungen und schweren Funktionsstörungen führen. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst. Bestehen Sie immer auf OriginalErsatzteilen.
• Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit Aceton, Benzin, Kerosin,
Fleckentfernern, Terpentin, Wachsen und Wachsentfernern behandelt worden sind, müssen vor dem Trocknen in dem Wäschetrockner in heißem Wasser und zusätzlichem
Waschmittel gewaschen werden.
• Explosionsgefahr: Trocknen Sie keine Wäschestücke, die mit entflammbaren Stoffen
(Benzin, denaturiertem Alkohol, Trockenreinigungsmittel oder Ähnlichem) in Berührung gekommen sind. Da diese Stoffe flüchtig sind, besteht Explosionsgefahr. Trocknen Sie nur mit Wasser gewaschene Wäschestücke.
Wichtige Sicherheitshinweise
55
• Brandgefahr: Wäschestücke, die mit Speise- oder Pflanzenöl befleckt oder getränkt
sind, stellen eine Brandgefahr dar und gehören nicht in den Wäschetrockner.
• Für Wäsche, die mit Fleckenentferner behandelt wurde, muss vor dem Trocknen ein zusätzlicher Spülgang durchgeführt werden.
• Vergewissern Sie sich, dass keine Feuerzeuge oder Streichhölzer in den Taschen von
Wäschestücken geblieben sind, bevor Sie die Wäsche in die Trommel legen.
WARNUNG!
• Brandgefahr! Wenn Sie die Trockentrommel vor dem Ende des Trockengangs anhalten müssen, entnehmen Sie bitte sofort die gesamte Wäsche und breiten Sie
diese zur Wärmeableitung aus.
• Es dürfen sich keine Flusen außen am Trockner ansammeln - bitte entfernen.
• Stromschlaggefahr! Spritzen Sie das Gerät nicht mit einem Wasserstrahl ab.
• Der letzte Teil eines Trocknerzyklus findet ohne Hitze statt (Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Wäsche auf einer Temperatur bleibt, bei der sie nicht beschädigt wird.
• Wäsche, die chemisch gereinigt wurde, darf nicht im Trockner getrocknet werden.
• Der Raum, in dem der Trockner aufgestellt wird, muss gut belüftet sein, damit es nicht
zu einem Rückstrom von Gasen von offenem Feuer oder von anderen Geräten, die mit
Brennstoffen arbeiten, in den Raum kommt.
Aufstellen
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Überzeugen Sie sich beim Auspacken, dass das Gerät nicht beschädigt ist. In Zweifelsfällen benutzen Sie es nicht, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst.
• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial. Bei Missachtung dieser Anweisung können schwerwiegende Schäden am Gerät und Sachschäden entstehen. Siehe den entsprechenden Abschnitt in der Gebrauchsanweisung.
• Der elektrische Anschluss des Gerätes darf nur von qualifizierten Elektrikern oder Fachkräften ausgeführt werden.
• Wird das Gerät auf einem Teppichboden aufgestellt, stellen Sie mit den Füßen die Höhe so ein, dass auch unter dem Gerät eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet
ist.
• Vergewissern Sie sich nach dem Aufstellen des Gerätes, dass es nicht auf dem Netzkabel steht oder dagegen drückt.
• Wird der Trockner auf einer Waschmaschine installiert, muss der Bausatz Wasch-Trocken-Säule (Zubehör) verwendet werden.
Einsatzbereich
• Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Es darf nicht für andere Zwecke, als für die es konstruiert wurde, benutzt werden.
• Trocknen Sie nur Textilien, die trocknergeeignet sind. Beachten Sie die Pflegekennzeichen auf den Textiletiketten.
• Trocknen Sie keine ungewaschenen Wäschestücke im Trockner.
• Überfüllen Sie das Gerät nicht. Siehe den entsprechenden Abschnitt in der Gebrauchsanweisung.
• Tropfnasse Kleidung darf nicht in den Wäschetrockner geladen werden.
56
Umwelttipps
• Textilien, die mit flüchtigen Erdölerzeugnissen in Kontakt gekommen sind, dürfen
nicht in dem Gerät getrocknet werden. Wenn flüchtige Reinigungsflüssigkeiten verwendet wurden, müssen diese Flüssigkeiten ausgewaschen werden, bevor das Kleidungsstück in das Gerät gegeben wird.
• Ziehen Sie stets am Netzstecker, nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen.
• Benutzen Sie den Wäschetrockner niemals, wenn das Stromkabel, die Bedienblende,
die Arbeitsplatte oder der Sockel beschädigt ist, so dass das Geräteinnere frei liegt.
• Weichspüler oder ähnliche Produkte dürfen nur entsprechend den Herstelleranweisungen benutzt werden.
• Achtung – heiße Oberfläche : Berühren Sie bei eingeschalteter Innenbeleuchtung
nicht die Abdeckung der Glühlampe.
(Betrifft nur Trockner mit Innenbeleuchtung.)
Sicherheit von Kindern
• Dieses Gerät darf ohne Aufsicht nicht von kleinen Kindern oder Behinderten bedient
werden.
• Kinder erkennen häufig nicht die Gefahren, die von elektrischen Geräten ausgehen. Kinder sind sorgsam zu beaufsichtigten, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.
WARNUNG!
• Erstickungsgefahr! Verpackungen (z.B. Folien, Polystyrol) können eine Gefahr für Kinder darstellen - halten Sie solche Materialien von Kindern fern.
• Bewahren Sie Waschmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
• Stellen Sie sicher, dass Kinder oder Haustiere nicht in die Trommel klettern.
UMWELTTIPPS
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden
durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
Umweltinformationen
Das Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich und recycelbar. Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<, >PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie das
Verpackungsmaterial in den dafür vorgesehenen Behältern der kommunalen Müllentsorgung.
Die Wärmepumpe Ihres Wäschetrockners ist mit einem geschlossenen Kältekreislauf ausgestattet, der FCKW-freies Kältemittel enthält Der Kältekreislauf der Wärmepumpe darf
nicht beschädigt werden.
Installation
57
WARNUNG!
Vor der Entsorgung von Altgeräten:
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es zusammen mit dem Stecker.
• Entfernen Sie die Türverriegelung. Dadurch verhindern Sie, dass sich Kinder aus Versehen im Inneren des Geräts einsperren und in Lebensgefahr geraten.
INSTALLATION
Gerät transportieren
Kippen Sie das Gerät für den Transport nur auf
die linke Seite (siehe Abbildung), wenn es nicht
stehend transportiert werden kann.
WARNUNG!
Lassen Sie das Gerät vor dem Netzanschluss und
vor der ersten Inbetriebnahme 12 Stunden stehen, falls es nicht in aufrechter Stellung
transportiert worden ist, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann. Andernfalls
könnte der Kompressor beschädigt werden.
Aufstellen der Maschine
• Aus praktischen Gründen sollte das Gerät neben der Waschmaschine aufgestellt werden.
• Der Wäschetrockner muss in einem sauberen und staubfreien Raum installiert werden.
• Um das Gerät muss genügend Freiraum für die Luftzirkulation vorhanden sein. Das vordere Belüftungsgitter und die hinteren Lufteinlassgitter dürfen nicht zugestellt werden.
• Das Gerät auf festem ebenem Boden aufstellen, um Vibrationen und das Betriebsgeräusch so gering wie möglich zu halten.
• Kontrollieren Sie nach dem Aufstellen den waagrechten Stand des Wäschetrockners
mit einer Wasserwaage. Richten Sie das Gerät gegebenenfalls mit den Schraubfüßen aus.
• Die Schraubfüße dürfen nicht entfernt werden. Auf keinen Fall den Bodenabstand
durch Florteppiche, Holzleisten oder ähnliche Materialien einschränken. Der mögliche
Hitzestau kann den Gerätebetrieb beeinträchtigen.
• Die vom Wäschetrockner austretende Heißluft kann Temperaturen bis zu 60° C erreichen. Das Gerät muss daher auf hochtemperaturbeständigen Böden aufgestellt werden.
• Während des Betriebs des Trockners muss die Raumtemperatur im Bereich zwischen
+5° C und +35° C liegen. Andernfalls wird die Funktion des Gerätes beeinträchtigt.
• Das Gerät darf nur aufrecht stehend transportiert werden, wenn es versetzt werden muss.
• Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür,
deren Scharnier sich an der gegenüberliegenden Seite des Scharniers des Geräts befindet aufgestellt werden, wenn dadurch die vollständige Öffnung des Trockners nicht
mehr möglich ist.
Entfernen der Transportsicherungen
VORSICHT!
Entfernen Sie vor dem Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial.
58
Installation
1. Öffnen Sie die Einfülltür.
2. Ziehen Sie die Klebebänder innerhalb des
Gerätes oben von der Trommel ab.
3. Entfernen Sie den Folienschlauch und
den Polystyrolblock aus dem Gerät.
Elektrischer Anschluss
Angaben über Netzspannung, Stromart und die erforderliche Absicherung sind dem Typenschild zu entnehmen. Das Typenschild ist neben der Einfüllöffnung angebracht (siehe
Kapitel "Gerätebeschreibung").
Der Anschluss darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose erfolgen.
WARNUNG!
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die
durch Missachtung der Sicherheitshinweise entstehen sollten.
Falls das Netzkabel des Geräts ersetzt werden muss, lassen Sie dies durch unseren
Kundendienst durchführen.
WARNUNG!
Der Stecker muss nach der Aufstellung der Maschine zugänglich sein.
Wechsel des Türanschlags
WARNUNG!
Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Türanschlag wechseln.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Öffnen Sie die Einfülltür.
A
B
Das Türscharnier A von der Frontseite
des Gerätes abschrauben und die EinC
fülltür abnehmen.
B
A
Die Abdeckplatten B entfernen. Stecken Sie dazu einen Schraubendreher
in die Schlitze (siehe Abbildung), drücken Sie leicht nach unten und hebeln Sie die Abdeckplatten heraus.
Üben Sie mit einem geeigneten Werkzeug Druck auf den Verriegelungsblocks C aus,
um ihn aus der Schnappbefestigung zu lösen; ziehen Sie ihn heraus und bringen Sie
ihn dann auf der anderen Seite an, nachdem Sie ihn um 180° gedreht haben.
Das Türscharnier A von der Einfülltür abschrauben, um 180° drehen und auf der gegenüber liegenden Seite wieder anschrauben.
Die Deckplatten B um 180° drehen und auf der gegenüber liegenden Seite anbringen.
Installation
59
Die Abdeckplatten D von der GeräteD
E
frontseite abschrauben, um 180° dreF
F
hen und auf der gegenüberliegenden
E
Seite anschrauben.
D
8. Das Türschloss E abschrauben, etwas
nach unten drücken und von der Gerätefrontseite abnehmen.
9. Den Rastknopf F nach innen hinein drücken, die Abdeckung etwas nach unten drücken und aus der Gerätefrontseite herausnehmen.
10. Das Türschloss E auf die entgegengesetzte Seite umsetzen und die Türverriegelung
festschrauben.
11. Auf der anderen Seite, die Abdeckung F einsetzen und den Druckknopf anbringen.
12. Die Einfülltür mit den Scharnieren in die Aussparungen auf der Gerätefrontseite einsetzen und festschrauben.
Hinweise zum Kontaktschutz: Das Gerät ist nur nach Einsetzen aller Kunststoffteile wieder betriebssicher.
7.
Sonderzubehör
• Bausatz Wasch-Trocken-Säule
Mit diesem Bausatz können Sie den Trockner mit einer Waschmaschine (60 cm breit,
Frontbeladung) zu einer Platz sparenden Wasch-Trocken-Säule kombinieren. Die Waschmaschine befindet sich unten, der Trockner oben.
Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz beiliegende Aufstellanweisung.
Den Bausatz können Sie vom Kundendienst oder Ihrem Fachhändler beziehen
• Bausatz für Ableitung des Kondenswassers
Bausatz für direkte Ableitung des Kondenswassers in ein Waschbecken, einen Siphon,
einen Gully usw. Der Wasserbehälter braucht nicht mehr entleert zu werden, er muss
aber an seinem vorgesehenen Platz im Gerät verbleiben.
Der fixierte Schlauch muss in einer geeigneten Höhe von mindestens 50 cm bis maximal 1 m vom Boden verlegt werden und darf nicht gebogen werden. Falls möglich,
den Ablaufschlauch kürzen.
Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz beiliegende Aufstellanweisung.
Den Bausatz können Sie vom Kundendienst oder Ihrem Fachhändler beziehen
• Sockel mit Schublade
Bausatz, mit dem der Trockner auf eine optimale Arbeitshöhe angehoben werden
kann. Die Schublade fungiert als zusätzlicher Stauraum (z. B. für Wäsche).
Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz beiliegende Aufstellanweisung.
Den Bausatz können Sie vom Kundendienst oder Ihrem Fachhändler beziehen
60
Gerätebeschreibung
GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bedienblende
Kondensatbehälter
Trommelbeleuchtung
Feinflusenfilter
Grobflusenfilter
Flusenfilter
Typenschild
Einfülltür (Türanschlag wechselbar)
Wärmetauschertür, Flusenfilter, Wärmetauscher
Taste zum Öffnen der Sockeltür
Lüftungsschlitze
Einstellbare Füße
Bedienblende
61
BEDIENBLENDE
Bedienblende
6
1
1
2
3
4
5
6
5
4
2
3
Programm-Wahlschalter und Ein/Aus-Schalter
Funktionstasten
START PAUSE (START PAUZE) Taste
ZEITVORWAHL (STARTUITSTEL) Taste
Anzeige
Betriebsanzeige
Display
1
2
3
4
5
6
Restzeit / Fehlermeldung
Warnhinweise
Symbol Knitterschutz Plus
Programmstand
Symbol Zeitvorwahl
Symbol für Kindersicherung
1
6
2
5
4
3
Beschreibung der Display-Anzeigen
Trocknen (Trockenphasenanzeige)
Kühlphase (Trockenphasenanzeige)
Knitterschutz (Trockenphasenanzeige)
Knitterschutz Plus
62
Vor der ersten Inbetriebnahme
Beschreibung der Display-Anzeigen
Wasserbehälter leeren
(Warnung)
Filter reinigen (Warnung)
Kondensator reinigen
(Warnung)
Programmdauer
Programmlaufzeit (10
Min. - 3 Std.)
Kindersicherung
Zeitvorwahl
Zeitraum für Zeitvorwahl
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Reinigen Sie die Trommel des Trockners mit einem feuchten Tuch oder führen Sie ein kurzes Trockenprogramm (ca. 30 Min.) mit feuchter Wäsche aus, um alle fertigungsbedingten Rückstände aus der Trommel zu entfernen.
Zu Beginn eines Trocknungszyklus (3-5 Min.) kann ein etwas höherer Geräuschpegel vorhanden sein. Dieser wird vom Kompressoranlauf erzeugt, was bei folgenden Geräten, die
mit einem Kompressor ausgestattet sind, normal ist: Kühl- oder Gefrierschränke usw.
PROGRAMMÜBERSICHT
Programme
Beladung1)
Textilien/Wäscheart
Optionen
Pflegekennzeichen
BAUMWOLLE (KATOEN)
EXTRATROCKEN
(EXTRA DROOG)
SCHRANKTROCKEN (KASTDROOG)
BÜGELTROCKEN
(STRIJKDROOG)
7 kg
Zum Trocknen von dicken oder mehrlagigen Textilien wie z. B. Frotteehandtüchern, Bademänteln.
alle außer EXTRA SANFT (EXTRA DELICAAT)
und ZEITWAHL
(TIJD PROGR.)
7 kg
Zum Trocknen von gleichmäßig dicken
Textilien wie z. B. Frotteehandtüchern,
Strickwaren, Handtüchern.
alle außer EXTRA SANFT (EXTRA DELICAAT)
und ZEITWAHL
(TIJD PROGR.)
7 kg
Zum Trocknen von normaler KochBuntwäsche aus Baumwolle oder Leinen, z.B. Bett-, Tischwäsche.
alle außer EXTRA SANFT (EXTRA DELICAAT)
und ZEITWAHL
(TIJD PROGR.)
MISCHGEWEBE (SYNTHETISCH)
EXTRATROCKEN
(EXTRA DROOG)
3 kg
Zum Trocknen von dicken oder mehrlagigen Textilien wie z.B. Pullover, Bett-,
Tischwäsche.
alle außer ZEITWAHL (TIJD
PROGR.)
2)
63
Programmübersicht
Beladung1)
Textilien/Wäscheart
Optionen
SCHRANKTROCKEN (KASTDROOG)
3 kg
Zum Trocknen von dünnen Textilien,
die nicht gebügelt werden müssen, z.B.
bügelfreie Hemden, Tischwäsche, Babykleidung, Socken, Damenunterwäsche
mit Korsettstangen oder Drahteinlagen.
alle außer ZEITWAHL (TIJD
PROGR.)
BÜGELTROCKEN
(STRIJKDROOG)
3 kg
Zum Trocknen von dünnen Textilien,
die noch gebügelt werden müssen, z.B.
Strickwaren, Hemden.
alle außer ZEITWAHL (TIJD
PROGR.)
Programme
Spezialprogramme
ZEITPROGRAMM
(TIJD PROGR.)
BETTWÄSCHE
(BEDLINNEN)
JEANS
MIKROFASER
(MICROVEZEL)
LEICHTBÜGELN
PLUS (GEMAKKELIJK STRIJKEN
PLUS)
7 kg
Zum Trocknen der Wäsche in einer benutzerdefinierten Zeit.
alle außer EXTRA SANFT (EXTRA DELICAAT)
und TROCKNEN
PLUS (INTENSIEF)
3 kg
Zum Trocknen von Bettwäsche (Einzel-/
Doppelbettlaken, Kopfkissen, Bettbezügen, Tagesdecken).
alle außer EXTRA SANFT (EXTRA DELICAAT)
und ZEITWAHL
(TIJD PROGR.)
7 kg
Zum Trocknen von Freizeitkleidung wie
Jeans, Sweatshirts usw. mit unterschiedlicher Materialstärke (z.B. am
Kragen, an den Manschetten und Nähten).
alle außer EXTRA SANFT (EXTRA DELICAAT)
und ZEITWAHL
(TIJD PROGR.)
Zum Trocknen von dünnen bügelfreien
Textilien aus Polyester und Polyamid.
alle außer EXTRA SANFT (EXTRA DELICAAT)
und ZEITWAHL
(TIJD PROGR.)
Zum Trocknen von pflegeleichten Textilien wie Hemden und Blusen. Nach
diesem Programm braucht die Kleidung kaum gebügelt zu werden. Um
1 kg
(oder 5 ein gutes Ergebnis zu erzielen, empfehHem- len wir, die nasse Kleidung aufzuschütteln und direkt in den Wäschetrockner
den)
zu legen. Entnehmen Sie die Wäsche
sofort nach dem Programmende und
hängen Sie sie auf einen Kleiderbügel.
alle außer EXTRA SANFT (EXTRA DELICAAT)
und ZEITWAHL
(TIJD PROGR.)
1 kg
Pflegekennzeichen
2)
2)
64
Täglicher Gebrauch
Programme
AUFFRISHEN
(OPFRISSEN)
WOLLPFLEGE
(WOL)
Beladung1)
Textilien/Wäscheart
Optionen
1 kg
KNITTERSCHUTZ
PLUS (ANTIKREUK LANG) ,
Zum Auffrischen oder schonenden ReiSIGNAL (ZOEnigen der Wäsche.
MER) , ZEITVORWAHL (STARTUITSTEL)
1 kg
Zum Auffrischen von Textilien aus WolSIGNAL (ZOEle. Die Kleidungsstücke werden weich
MER) , ZEITVORund anschmiegsam. Wir empfehlen,
WAHL (STARTdie Wäsche sofort nach dem ProUITSTEL)
grammende zu entnehmen.
Pflegekennzeichen
1) Höchstgewicht der trockenen Wäsche
2) EXTRA SANFT (EXTRA DELICAAT) wählen
TÄGLICHER GEBRAUCH
Sortieren der Wäsche
• Sortieren nach Gewebeart:
– Baumwolle/Leinen für Programme in der Programmgruppe BAUMWOLLE (KATOEN) .
– Mischgewebe und synthetische Stoffe für Programme in der Programmgruppe
MISCHGEWEBE (SYNTHETISCH) .
• Sortieren nach Pflegekennzeichen: Die Pflegekennzeichen bedeuten:
Trocknen im Wäschetrockner grundsätzlich möglich
Trocknen bei normaler Temperatur
Trocknen bei reduzierter Temperatur
Trocknen im Wäschetrockner nicht möglich
Trocknen Sie keine Textilien in dem Gerät, die den Angaben auf dem Pflegekennzeichen
zufolge nicht trocknergeeignet sind.
In diesem Gerät können alle Wäschestücke getrocknet werden, die entsprechend den Pflegekennzeichen trocknergeeignet sind.
• Trocknen Sie neue farbige Textilien nicht zusammen mit hellen Wäschestücken. Die Textilien könnten abfärben.
• Trocknen Sie Trikotwäsche und Strickwaren nicht mit dem Programm EXTRA . Die Textilien können einlaufen!
• Wolle und wollähnliche Textilien lassen sich mit dem Programm WOLLPFLEGE (WOL)
trocknen.
Vorbereiten der Wäsche
• Um Wäscheknäuel zu verhindern: Reißverschlüsse schließen, Kopfkissenbezüge zuknöpfen, lose Gürtel oder Bänder (z. B. von Schürzen) zusammenbinden.
• Taschen leeren. Metallteile entfernen (z. B. Büroklammern, Sicherheitsnadeln).
65
Täglicher Gebrauch
• Gefütterte Kleidung nach links wenden (z. B. sollte bei mit Baumwolle gefütterten Anoraks die Baumwollschicht außen liegen). Diese Gewebe trocknen dann besser.
Überfüllen Sie das Gerät nicht. Beachten Sie die maximale Wäschefüllmenge von 7 kg.
Durchschnittsgewicht verschiedener Wäschestücke
Bademantel
1200 g
Bettbezug
700 g
Arbeitshemd
600 g
Schlafanzug
500 g
Bettlaken
500 g
Tischtuch
250 g
Herrenhemd
200 g
Nachthemd
200 g
Kopfkissenbezug
200 g
Frottierhandtuch
200 g
Bluse
100 g
Damenslip
100 g
Herrenunterhose
100 g
Windel
100 g
Geschirrtuch
100 g
Einschalten des Gerätes / der Trommelbeleuchtung
Drehen Sie den Programmwahlschalter auf ein beliebiges Programm oder auf BELEUCHTUNG (LICHT AAN) . Das Gerät ist jetzt eingeschaltet. Die Trommelbeleuchtung wird beim
Öffnen der Tür eingeschaltet.
Wäsche einfüllen
VORSICHT!
Achten Sie darauf, dass die Wäsche nicht zwischen Tür und Gummidichtung eingeklemmt wird.
66
Täglicher Gebrauch
1. Öffnen Sie die Einfülltür:
Drücken Sie kräftig gegen die Einfülltür
(Druckpunkt)
2. Legen Sie die Wäsche locker in die Trommel.
3. Drücken Sie die Tür fest zu. Das Schloss
muss hörbar einrasten.
Wählen des Programms
Wählen Sie mit dem Programm-Wahlschalter
das gewünschte Programm. Die voraussichtliche
Programmdauer wird auf dem LCD-Display ange( Stunden . Minuten ).
zeigt, z. B.
Während des Programmablaufs verringert sich
die Restzeit in Schritten von einer Minute.
EXTRA SANFT (EXTRA DELICAAT) Funktion
Für besonders sanftes Trocknen empfindlicher Gewebe mit dem Pflegekennzeichen und für temperaturempfindliche Textilien (z. B. Acryl, Viskose). Bei diesem Programm ist die Hitze verringert.
Die Schon-Funktion ist nur für Füllmengen bis
zu 3 kg geeignet.
So aktivieren Sie diese Funktion:
1. Wählen Sie das gewünschte Trockenprogramm.
2. Drücken Sie die Taste (1) EXTRA SANFT (EXTRA DELICAAT) - die LED über der Taste
leuchtet.
Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut die Taste EXTRA SANFT (EXTRA DELICAAT) (1). Die LED erlischt.
TROCKNEN PLUS (INTENSIEF) Funktion
Sie können das Trocknungsergebnis mithilfe der Funktion TROCKNEN PLUS (INTENSIEF)
verbessern.
So aktivieren Sie diese Funktion:
1. Wählen Sie das gewünschte Trockenprogramm.
Täglicher Gebrauch
67
2. Drücken Sie die Taste TROCKNEN PLUS (INTENSIEF) (2) - die LED über der Taste leuchtet.
Um die Funktion abzuwählen, drücken Sie erneut die Taste TROCKNEN PLUS (INTENSIEF)
(2). Die LED erlischt.
KNITTERSCHUTZ PLUS (ANTIKREUK LANG) -Funktion
Diese Funktion verlängert die Knitterschutzphase, wodurch das Programm insgesamt 90
Minuten dauert. Die Trommel dreht sich in dieser Phase in kurzen Abständen. Die Wäsche
bleibt dadurch locker und knitterfrei.
So aktivieren Sie diese Funktion:
1. Wählen Sie das gewünschte Trockenprogramm.
2. Drücken Sie die Taste KNITTERSCHUTZ PLUS (ANTIKREUK LANG) (3) - die oben dargestellte LED leuchtet und im Display wird das Symbol angezeigt.
Bei Anwahl dieser Zusatzfunktion wird die Knitterschutzphase nach dem Ende des Trockengangs um 60 Minuten verlängert. Die Wäsche kann während des Knitterschutzprogramms jederzeit entnommen werden.
Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste KNITTERSCHUTZ PLUS (ANTIKREUK LANG) erneut. Die oben dargestellte LED erlischt und die Zahl 90 erscheint nicht
mehr im Symbol .
SIGNAL (ZOEMER) -Funktion
Das Gerät wird mit deaktivierter SIGNAL (ZOEMER) -Funktion geliefert.
In folgenden Fällen ertönt das Signal:
– Programmende
– Knitterschutzphase und Phasenbeginn/-ende
– Programmabbruch mit Warnsignal
– bei Alarm
So aktivieren Sie diese Funktion:
1. Wählen Sie das gewünschte Trockenprogramm.
2. Drücken Sie die Taste SIGNAL (ZOEMER) (4) - die oben dargestellte LED leuchtet.
Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste SIGNAL (ZOEMER) (4) erneut. Die
oben dargestellte LED erlischt.
ZEITWAHL (TIJD PROGR.) -Funktion
Zur Auswahl der Programmdauer nach der Einstellung des ZEITPROGRAMM (TIJD
PROGR.) . Sie können eine Programmdauer von 10 Minuten bis 3 Stunden in 10-MinutenSchritten wählen.
1. Drehen Sie den Programm-Wahlschalter auf ZEITPROGRAMM (TIJD PROGR.) . Auf
dem Display blinkt 10'. (dies entspricht der Abkühlphase).
2. Drücken Sie die Taste ZEITWAHL (TIJD PROGR.) so oft, bis die die gewünschte Profür ein Programm von 20
grammdauer auf dem Display eingeblendet wird, z. B.
Minuten.
Wird keine Programmdauer eingegeben, wählt das Gerät automatisch eine Dauer von 10
Minuten.
ZEITVORWAHL (STARTUITSTEL)
Ermöglicht die Startverzögerung eines Trockenprogramms um minimal 30 Minuten bis
maximal 20 Stunden.
68
Täglicher Gebrauch
1. Wählen Sie das Trockenprogramm und Zusatzoptionen.
2. Drücken Sie die Taste ZEITVORWAHL (STARTUITSTEL) sooft, bis die gewünschte Pro, wenn das Programm
grammdauer auf dem Display eingeblendet wird, z. B.
nach 12 Stunden beginnen soll.
3. Drücken Sie Taste Start/Pause , um die Zeitvorwahl zu aktivieren. Die verbleibende
Zeit bis zum Programmstart wird fortlaufend angezeigt.
Funktion KINDERSICHERUNG
Die Kindersicherung soll ein versehentliches Starten, Verändern oder Löschen eines Programms verhindern. Die Kindersicherung sperrt alle Tasten und den Programm-Wahlschalter. Um die Kindersicherung ein- oder auszuschalten, halten Sie die Tasten KNITTERSCHUTZ PLUS (ANTIKREUK LANG) (3) und SIGNAL (ZOEMER) (4) gleichzeitig 5 Sekunden
lang gedrückt.
– Vor dem Programmstart: Das Gerät kann nicht in Betrieb gesetzt werden
– Nach dem Programmstart: Das laufende Programm kann nicht geändert werden
Das Symbol wird auf dem Display angezeigt und gibt an, dass die Kindersicherung aktiv ist.
Die Kindersicherung wird nach Programmende nicht automatisch aufgehoben.
Wenn Sie ein neues Programm starten möchten, müssen Sie zuvor die Kindersicherung
deaktivieren.
Starten des Programms
Drücken Sie die Taste START PAUSE (START PAUZE) (6). Das Programm läuft an.
Die Programmphase wird durch die entsprechenden Kontrolllampen angezeigt:
– - Anzeige der Trockenphase
- Anzeige der Abkühlphase
–
- Anzeige der Knitterschutzphase
–
Während der Programmauswahl werden alle Symbole der entsprechenden Phasen angezeigt. Nach Programmstart wird nur die aktuelle Phase im Programmablauf durch ein einzelnes Symbol angezeigt.
Ändern eines Programms
Um ein versehentlich gewähltes Programm nach dem Start zu ändern, drehen Sie zuerst
den Programm-Wahlschalter auf AUS und dann auf ein neues Programm.
Nach dem Programmstart kann ein Programm nicht mehr direkt geändert werden. Wenn
Sie den Programm-Wahlschalter während des Programmablaufs trotzdem auf ein anderes Programm drehen, beginnen die Programmablauf-Anzeige und die Wartungsanzeige
zu blinken. Wird eine Zusatzfunktion gewählt (es sei denn, der SIGNAL ist gewählt), erscheint Err auf dem Multidisplay. Dies wirkt sich jedoch nicht auf das Trockenprogramm
aus (Wäscheschutz).
Entnehmen der Wäsche
Nach dem Ende des Trockenprogramms werden eine blinkende und das Knitterschutzsymbol auf dem LCD-Display angezeigt. Wurde die Taste SIGNAL (ZOEMER) (4) gedrückt, ertönt für ca. eine Minute ein akustisches Signal
Reinigung und Pflege
69
Dem Trockenvorgang folgt automatisch ein 30 Minuten dauerndes Knitterschutzprogramm. Die Trommel dreht sich in dieser Phase in kurzen Abständen. Die Wäsche bleibt
dadurch locker und knitterfrei. Die Wäsche kann während des Knitterschutzprogramms
jederzeit entnommen werden. Die Wäsche sollte spätestens nach dem Ende des Knitterschutzprogramms entnommen werden, um Knitterbildung zu vermeiden.) Wenn die Funktion KNITTERSCHUTZ PLUS (ANTIKREUK LANG) gewählt wurde, wird die Knitterschutzphase um 60 Minuten verlängert.
1. Öffnen Sie die Tür.
2. Entfernen Sie die Flusen vom Mikrofeinfilter, bevor Sie die Wäsche entnehmen. Mit
angefeuchteter Hand lassen sich die Flusen am besten entfernen. (Siehe Kapitel "Reinigung und Pflege".)
3. Entnehmen Sie die Wäsche.
4. Drehen Sie den Programm-Wahlschalter in die Stellung AUS (UIT) .
Nach jedem Trockengang:
- Mikrofein- und den Feinfilter reinigen,
- Kondensatbehälter leeren
(siehe Kapitel "Reinigung und Pflege").
5. Die Tür schließen.
REINIGUNG UND PFLEGE
Reinigung der Flusenfilter
Die Siebe sammeln die Flusen, die sich beim Trocknen absetzen. Die Flusensiebe (Mikrofein- und Feinfilter) müssen nach jedem Trockengang gereinigt werden, um einen einwandfreien Betrieb des Trockners zu gewährleisten.
Das Warnsymbol weist Sie darauf hin.
VORSICHT!
Benutzen Sie den Trockner nie ohne oder mit beschädigten oder verstopften Flusenfiltern.
1.
2.
Öffnen Sie die Einfülltür.
Streichen Sie mit der feuchten Hand
über den Mikrofeinfilter, der sich auf
dem unteren Rand der Einfüllöffnung
befindet.
70
Reinigung und Pflege
3.
4.
5.
6.
Nach einer gewissen Zeit bildet sich ein
weißlicher Belag auf den Filtern, der
durch Waschmittelrückstände in der
Wäsche verursacht wird. Reinigen Sie
in diesem Fall die Filter mit warmem
Wasser und einer Bürste. Nehmen Sie
den Filter in der Einfülltür nach oben
heraus. Der Filter kann mit nach links
oder rechts gerichteter Grifföffnung
eingebaut werden.
Vergessen Sie nicht, den Filter nach
dem Reinigen wieder einzusetzen.
Drücken Sie den Entriegelungsknopf
auf dem Grobfilter nach unten.
Das Filtersieb springt heraus.
Ziehen Sie den Feinfilter heraus.
Entfernen Sie die Wäscheflusen von
dem Feinfilter. Am besten funktioniert
das mit angefeuchteter Hand.
Reinigen Sie den gesamten Filterbereich.
Der Filterbereich braucht nicht nach jedem Trockenprogramm gereinigt zu
werden, muss jedoch regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf von Flusen gesäubert werden.
Reinigung und Pflege
71
7.
Dazu fassen Sie das Filtersieb oben an
und ziehen es nach vorn, bis es sich
aus den beiden Halterungen löst.
8. Entfernen Sie die Flusen von dem gesamten Filterbereich. Benutzen Sie dazu am besten einen Staubsauger.
9. Drücken Sie beide Zapfen des Filtersiebes in die Halterungen an der Einfülltür, bis sie einrasten.
10. Setzen Sie den Feinfilter wieder ein.
11. Drücken Sie gegen das Filtersieb, bis es
in der Verriegelung einrastet.
Ohne Feinfilter rastet das Filtersieb nicht
vollständig ein und die Einfülltür kann
nicht geschlossen werden.
Reinigen der Türdichtung
Wischen Sie die Türdichtung mit einem feuchten Tuch sofort nach dem Ende des Trockenprogramms ab.
Entleeren des Kondensatbehälters
Der Kondensatbehälter muss nach jedem Trockengang entleert werden.
Bei vollem Kondensatbehälter wird ein laufendes Programm automatisch abgebrochen
und das Symbol Behälter leeren leuchtet im Display auf. Um das Programm fortzusetzen, muss zuerst der Kondensatbehälter geleert werden.
WARNUNG!
Andernfalls besteht Vergiftungsgefahr. Das Wasser aus dem Kondensatbehälter ist nicht
zur Zubereitung von Speisen oder zum Trinken geeignet.
1. Ziehen Sie den Behälter 1 heraus und ziehen Sie das Ablaufrohr des Behälters vollständig nach oben 2 .
2
1
72
Reinigung und Pflege
2. Gießen Sie das Kondenswasser in eine
Wanne oder einen ähnlichen Behälter.
3. Schieben Sie das Ablaufrohr nach unten
und setzen Sie den Behälter wieder ein.
Falls das Programm wegen des vollen Behälters abgebrochen wurde: Drücken Sie
die Taste START PAUSE , um das Trockenprogramm fortzusetzen.
Das Wasser aus dem Kondensatbehälter
kann als destilliertes Wasser, z.B. zum Bügeln mit einem Dampfbügeleisen, verwendet werden. Filtern Sie jedoch zuvor das Kondensat (z.B. mit einem Kaffeefilter), um eventuelle Rückstände oder Flusen zurückzuhalten.
Reinigen der Wärmetauscherfilter
Wenn die Anzeige FLUSENSIEB REINIGEN aufleuchtet, muss der Filter des Wärmetauschers im Gerätesockel gereinigt werden, z.B. jeweils nach 3 Trockenzyklen. Beide Filter
befinden sich im Gerätesockel.
Im Siebgehäuse können sich Wasserrückstände bilden. Aus diesem Grund ist es normal,
dass die Flusensiebe des Wärmetauschers feucht werden.
• Benutzen Sie den Trockner nie ohne Flusensiebe.
• Verstopfte Siebe erhöhen den Energieverbrauch, da sie den Trockengang verlängern,
und führen zu Schäden am Trockner.
• Eine verschmutzte Wärmepumpe kann nur mit einem kostspieligen Verfahren gereinigt werden.
1. Öffnen Sie die Einfülltür.
2. Öffnen Sie die Sockeltür: Drücken Sie dazu den Entriegelungsknopf am unteren
Rand der Einfüllöffnung und öffnen Sie
die Sockeltür nach links.
3. Ziehen Sie das Siebgehäuse am Griff aus
dem Sockel.
Reinigung und Pflege
4. Reinigen des Flusenfilters: Entfernen Sie
das Sieb aus dem Siebgehäuse, indem
Sie auf die Druckpunkte auf den Seiten
drücken und den Siebrahmen nach oben
aus dem Gehäuse herausziehen. Entfernen Sie die Flusen mit angefeuchteter
Hand vom Flusensieb.
73
2
1
5. Entfernen Sie die Flusen mit angefeuchteter Hand vom Sieb im Sockel.
Ziehen Sie den Filter bei Bedarf heraus
und reinigen Sie ihn mit warmem Wasser und einem Wischtuch oder einer Bürste. Reinigen Sie die Innenseite der Tür,
die Kammer des Flusensiebs und die Gummidichtungen von Flusen.
6. Setzen Sie das Flusensieb wieder in den
Sockel a ein. Schieben Sie den Flusenfilter dazu in das Filtergehäuse hinein, bis
er hörbar einrastet, und schieben Sie dieses in die Filterkammer b . Schließen Sie
die Sockeltür. Anmerkung: Ohne Flusenfilter lässt sich das Filtergehäuse nicht in
den Gerätesockel einsetzen.
a
b
74
Was tun, wenn...
7. Entfernen Sie bei Bedarf (etwa alle 6 Monate) mit dem mitgelieferten Schwamm
die Flusen vom Wärmetauscher. Tragen
Sie dabei Gummihandschuhe.
Tipp: Die Flusen lassen sich einfacher entfernen, wenn Sie den Wärmetauscher zuvor anfeuchten (z.B. mit einem Wäschebefeuchter)
oder mit einem Staubsauger.
Trommel reinigen:
VORSICHT!
Benutzen Sie keine Scheuermittel zum Reinigen der Trommel. Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums und der Trommeleinteilungen ein mildes Reinigungsmittel.
Halten Sie die Trommel und die Trommeleinteilungen sauber. Die Mineralien im Wasser
oder im Waschmittel können auf der Innenseite der Trommel Rückstände bilden. Diese
führen dazu, dass die Wäsche nicht angemessen trocknet.
Reinigen der Bedienblende und des Gerätegehäuses
VORSICHT!
Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses keine Möbelputzmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel.
Wischen Sie mit einem feuchten Tuch die Bedienblende und das Gehäuse ab.
WAS TUN, WENN...
Kleine Störungen selbst beheben
Problem 1)
Der Trockner
läuft nicht.
Mögliche Ursachen
Abhilfe
Stecken Sie den Netzstecker in die
Der Trockner ist nicht an die StromverSteckdose. Kontrollieren Sie die Sichesorgung angeschlossen.
rung der Hausinstallation.
Die Einfülltür ist offen.
Schließen Sie die Einfülltür.
Die Taste Start / Pause wurde nicht geDrücken Sie die Taste Start / Pause .
drückt.
Es wurde ein falsches Programm einge- Stellen Sie ein geeignetes Programm
stellt.
ein. 2)
Die Flusensiebe sind verstopft.
Nicht zufriedenstellende
Der Wärmetauscher ist verstopft.
TrockenergebDie max. Wäschemenge wurde übernisse.
schritten.
Das Lüftungsgitter ist bedeckt.
Reinigen Sie die Flusensiebe. 3)
Reinigen Sie den Wärmetauscher. 3)
Beachten Sie die maximale Füllmenge.
Legen Sie das Lüftungsgitter am Geräteboden frei.
Was tun, wenn...
Die Einfülltür
schließt nicht.
Err ( Fehler )
auf dem LCD.5)
Keine Trommelbeleuchtung.
75
Es befinden sich Rückstände in der
Trommel.
Reinigen Sie die Innenfläche der Trommel.
Hohe Wasserhärte.
Stellen Sie die geeignete Wasserhärte
ein4).
Die Siebe wurden nicht eingesetzt.
Setzen Sie das Feinsieb und/oder Grobsieb korrekt ein.
Sie haben nach dem Programmstart
versucht die Parameter zu ändern.
Schalten Sie den Trockner aus und wieder ein. Stellen Sie die erforderlichen
Parameter ein.
Programmwahlschalter auf TrommelProgrammwahlschalter in Stellung Aus . beleuchtung (falls verfügbar) oder ein
anderes Programm drehen.
Die Lampe ist durchgebrannt.
Lampe austauschen (siehe nächsten
Abschnitt).
Ungewöhnlicher Zeitablauf im LCDDisplay5) .
Die voraussichtliche Programmdauer
wird errechnet unter Berücksichtigung
von: Typ, Menge und Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche.
Automatischer Vorgang - kein Gerätefehler.
Das Programm ist
nicht aktiv.
Der Kondensatbehälter ist voll.
Den Kondensatbehälter leeren 3) , die
Taste Start/Pause drücken.
Der Trockengang ist zu
kurz.
Kleine Wäschemenge./Die Wäsche ist
Ein Zeitprogramm oder eine höhere
für das ausgewählte Programm zu tro- Trocknungsstufe wählen (z. B. Extratrocken.
cken ).
Der Trockengang ist zu
lang. 6)
Die Flusensiebe sind verstopft.
Reinigen Sie die Flusensiebe.
Die Wäschemenge ist zu groß.
Beachten Sie die maximale Füllmenge.
Die Wäsche wurde unzureichend geschleudert.
Schleudern Sie die Wäsche entsprechend.
Besonders hohe Raumtemperatur - kei- Falls möglich, die Raumtemperatur senne Gerätestörung.
ken.
1) Im Fall einer Fehlermeldung auf dem LCD (z. B. E51 - nur Trockner mit LCD): Schalten Sie den Trockner aus
und wieder ein. Stellen Sie ein Programm ein. Drücken Sie die Taste Start/Pause . Funktioniert das Gerät
immer noch nicht? - Benachrichtigen Sie den lokalen Kundendienst unter Angabe des Fehlercodes.
2) Befolgen Sie die Programmempfehlung - siehe Kapitel Programmübersicht .
3) Siehe Kapitel Reinigung und Pflege .
4) Siehe Kapitel Programmiermöglichkeiten
5) Nur bei Trocknern mit LCD-Display
6) Hinweis: Nach ca. 5 Stunden wird der Trockengang automatisch abgebrochen (siehe Kapitel Ende des
Trockengangs ).
Austausch der Lampe der Trommelbeleuchtung
Benutzen Sie nur für Trockner geeignete Lampen. Die Speziallampen erhalten Sie beim
Kundendienst.
Die Trommelbeleuchtung schaltet sich bei geöffneter Tür automatisch nach 4 Minuten ab.
76
Programmiermöglichkeiten
WARNUNG!
Keine Standardglühlampen verwenden! Diese entwickeln zu viel Hitze und können das
Gerät beschädigen!
Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Lampe ersetzen; bei Festanschluss: die Sicherung ganz herausdrehen oder ausschalten.
1. Schrauben Sie die Abdeckung über der Glühbirne ab (sie befindet sich direkt hinter
der Einfüllöffnung oben. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt „Gerätebeschreibung“).
2. Die defekte Lampe ersetzen.
3. Die Abdeckung wieder anschrauben.
Überprüfen Sie die O-Ringdichtung auf korrekten Sitz, bevor Sie die Abdeckung anschrauben. Benutzen Sie den Trockner nicht, wenn die O-Ringdichtung an der Abdeckung der
Türbeleuchtung fehlt.
WARNUNG!
Aus Sicherheitsgründen muss die Abdeckung fest angeschraubt sein. Anderenfalls darf
der Trockner nicht in Betrieb genommen werden.
PROGRAMMIERMÖGLICHKEITEN
Einstellung
Vorgehen
Summer dauerhaft aktivieren/
deaktivieren
1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf ein beliebiges Programm.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten EXTRA SANFT (EXTRA DELICAAT) (1)
und TROCKNEN PLUS (INTENSIEF) (2) und halten Sie diese ca. 5 Sekunden lang gedrückt.
– Die LED über der Taste SIGNAL (ZOEMER) (4) leuchtet - die Funktion
SIGNAL ist dauerhaft aktiviert.
– Die LED erlischt - der Summer ist dauerhaft deaktiviert.
3. Das Signal ist standardmäßig deaktiviert. Mit der Taste SIGNAL (ZOEMER) (4) können Sie das Signal aktivieren oder deaktivieren. Das Gerät
speichert die Einstellung jedoch nicht.
Wasserhärte 1)
1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf ein beliebiges Programm.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten EXTRA SANFT (EXTRA DELICAAT) (1)
und ZEITWAHL (TIJD PROGR.) (5) und halten Sie diese ca. 5 Sekunden
lang gedrückt. Die aktuelle Einstellung wird auf dem Display angezeigt:
–
geringe Leitfähigkeit < 300 μS/cm
–
mittlere Leitfähigkeit 300-600 μS/cm
–
hohe Leitfähigkeit > 600 μS/cm
3. Drücken Sie die Taste START PAUSE (START PAUZE) (6) mehrmals hintereinander, bis die gewünschte Stufe angezeigt wird.
4. Zum Speichern der Einstellung drücken Sie gleichzeitig die Tasten EXTRA SANFT (EXTRA DELICAAT) (1) und ZEITWAHL (TIJD PROGR.) (5) oder
drehen Sie den Programmwahlschalter auf die Position AUS (UIT) .
Technische Daten
Einstellung
77
Vorgehen
1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf ein beliebiges Programm.
Warnung für
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten TROCKNEN PLUS (INTENSIEF) (2) und
Wasserbehälter
ZEITWAHL (TIJD PROGR.) (5) und halten Sie diese ca. 5 Sekunden lang
leeren
- aus 2)
gedrückt.
Die aktuelle Einstellung wird auf dem Display angezeigt:
– Warnsymbol
und Warnung
- abgeschaltet
– Warnsymbol
und Warnung
- eingeschaltet
1) Wasser enthält unterschiedliche Mengen an Kalk und Mineralien, die je nach geografischem Standort
variieren und somit zu unterschiedlichen Leitfähigkeitswerten führen. Beträchtliche Abweichungen der
Leitfähigkeit des Wassers von den werkseitig voreingestellten Werten können die Restfeuchte der Wäsche
nach der Trocknung leicht beeinflussen. Sie können die Empfindlichkeit des Feuchtigkeitssensors
entsprechend den Leitfähigkeitswerten wie folgt einstellen.
2) Standardmäßig ist die Warn-LED aktiviert. Sie leuchtet am Ende des Trockengangs und auch während des
Trockengangs, wenn der Kondensatbehälter voll ist. Bei Verwendung einer externen Ableitung für das
Kondenswasser kann die Warnung ausgeschaltet sein.
TECHNISCHE DATEN
Höhe x Breite x Tiefe
85 x 60 x 58 cm
Trommelvolumen
108 l
Tiefe bei geöffneter Einfülltür
109 cm
Höhenverstellbarkeit
1,5 cm
Leergewicht
ca. 52 kg
Füllmenge (je nach Programm)
1)
max. 7 kg
Spannung
230 V
Erforderliche Sicherung
6A
Gesamtleistung
1050 W
Energie-Effizienzklasse
A
Energieverbrauch (7 kg Baumwolle, vorgeschleudert mit 1.000 U/min) 2)
1,85 kWh
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr
124,2 kWh
Verwendung
Haushalt
Zulässige Umgebungstemperatur
+ 5 °C bis + 35 °C
Verbrauchswerte
Die Verbrauchswerte wurden unter Standardbedingungen ermittelt. Sie können unter Haushaltsbedingungen unterschiedlich sein.
Programme
Geräteabhängige, durchschnittliche Trockenzeit in Minuten
78
Kundendienst
BAUMWOLLE SCHRANKTROCKEN 3)
1,85/ 140 (7 kg Wäsche, vorgeschleudert mit
1.000 U/min)
1.57/ 123 (7 kg, vorgeschleudert mit 1.400 U/
Min)
BAUMWOLLE BÜGELTROCKEN 3)
1,39/ 110 (7 kg Wäsche, vorgeschleudert mit
1.000 U/min)
MISCHGEWEBE SCHRANKTROCKEN 3)
0,58/ 45 (3 kg Wäsche, vorgeschleudert mit
1.200 U/min)
1) In einigen Ländern können die Angaben zur Füllmenge aufgrund unterschiedlicher Messmethoden abweichen.
2) gemäß EN 61121
3) Hinweise für Prüfinstitute: Das Programm ist nach EN 61121 zu prüfen.
KUNDENDIENST
Prüfen Sie bei einer technischen Störung zunächst, ob Sie anhand der Bedienungsanleitung den Fehler selbst beheben können – siehe Kapitel Was tun, wenn …
Können Sie die Störung nicht selbst beheben, wenden Sie sich an den Kundendienst oder
an Ihren Fachhändler.
Halten Sie folgende Angaben bereit, damit man Ihnen schnell und korrekt helfen kann:
– Modellbezeichnung
– Produktnummer (PNC)
– Seriennummer (S No.). Diese Nummer finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes, siehe Kapitel Produktbeschreibung ))
– Störungsart
– Auf dem Display angezeigter Fehlercode.
Tragen Sie die Gerätenummern hier ein, so dass Sie diese immer zur Hand haben:
Modellbezeichnung:
........................................
Produkt-Nr. (PNC): ........................................
Seriennummer (S
No.):
........................................
Contents
79
Thank you for choosing one of our high-quality products.
To ensure optimal and regular performance of your appliance please read this
instruction manual carefully. It will enable you to navigate all processes perfectly
and most efficiently. To refer to this manual any time you need to, we
recommend you to keep it in a safe place. And please pass it to any future owner
of the appliance.
We wish you much joy with your new appliance.
CONTENTS
OPERATING INSTRUCTIONS
80
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
80
ENVIRONMENT
INSTALLATION
Transporting the appliance
Appliance positioning
Removing transport safety packaging
Electrical connection
Changing door stop
Special accessories
PRODUCT DESCRIPTION
CONTROL PANEL
Control panel
Display
BEFORE FIRST USE
82
83
83
83
83
84
84
85
86
87
87
87
88
PROGRAMME CHART
DAILY USE
Sorting laundry
Average laundry weights
Switching appliance/drum light on
Laundry loading
Selecting the programme
88
90
90
90
91
91
91
EXTRA DELICATE (EXTRA DELICAAT)
function
INTENSIVE (INTENSIEF) function
LONG ANTI-CREASE (ANTIKREUK LANG)
function
BUZZER (ZOEMER) function
TIME (TIJD PROGR.) function
DELAY START (STARTUITSTEL)
CHILD LOCK function
Starting the programme
Changing programme
Laundry unloading
CARE AND CLEANING
Cleaning fluff filter
Cleaning the door seal
Emptying the water reservoir
Cleaning heat exchanger filters
To clean the drum
Clean operating screen and housing
WHAT TO DO IF ...
92
92
92
92
93
93
93
93
93
94
94
94
96
96
97
99
99
99
MACHINE SETTINGS
101
TECHNICAL SPECIFICATIONS
SERVICE
101
102
Subject to change without notice
80
Important safety information
OPERATING INSTRUCTIONS
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and
first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and
warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure
that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and
safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the
appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be
properly informed on appliance use and safety.
- Please read the instruction book before using this appliance.
General safety
• It is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this product in any way.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical and sensory conditions or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Make sure that small children and pets do not climb inside the drum. To avoid this,
please check into the drum before using.
• Any objects such as coins, safety pins, nails, screws, stones or any other hard, sharp
material can cause extensive damage and must not be placed into the machine.
• In order to avoid danger of fires caused by excessive drying, do not use appliance to
dry the following items: Cushions, quilts etc. (these items accumulate heat).
• Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber
backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be
dried in the tumble dryer.
• Always unplug the appliance after use, cleaning and maintenance.
• Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs
carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Centre. Always insist on genuine spare parts.
• Items that have been soiled with substances such as cooking oil acetone, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
• Danger of explosion: Never tumble dry items that have been in contact with inflammable solvents (petrol, methylated spirits, dry cleaning fluid and the like). As these substances are volatile, they could cause an explosion. Only tumble dry items washed with
water.
• Risk of fire: items that have been spotted or soaked with vegetable or cooking oil
constitute a fire hazard and should not be placed in the tumble dryer.
• If you have washed your laundry with stain remover you must execute an extra rinse
cycle before loading your tumble dryer.
• Please make sure that no gas lighters or matches have accidentally been left in pockets of garments incase they are loaded into appliance
Important safety information
81
WARNING!
• Risk of fire! Never stop a tumble dry before the end of the drying cycle unless
all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
• Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.
• Risk of electric shock! Do not spray down the appliance with jets of water.
• The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat ( cool down cycle ) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that items will not be damaged.
• The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
• Ensure you have good ventilation in the installation room to avoid the back flow of
gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
Installation
• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
• When unpacking the appliance, check that it is not damaged. If in doubt, do not use it
and contact the Service Centre.
• All packaging must be removed before use. Serious damage can occur to the product
and to property if this is not adhered to. See relevant section in the user manual.
• Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• If the machine is situated on a carpeted floor, please adjust the feet in order to allow
air to circulate freely under the appliance.
• After having installed the appliance, check that it is not pressing or standing on its
electrical supply cable.
• If the tumble dryer is placed on top of a washing machine, it is compulsory to use the
stacking kit (optional accessory).
Use
• This appliance is designed for domestic use. It must not be used for purposes other
than those for which it was designed.
• Only wash fabrics which are designed to be machine dried. Follow the instructions on
each garment label.
• Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
• Do not overload the appliance. See the relevant section in the user manual.
• Clothes which are dripping wet should not be placed in the dryer.
• Garments which have been in contact with volatile petroleum products should not be
machine dried. If volatile cleaning fluids are used, care should be taken to ensure that
the fluid is removed from the garment before placing in the machine.
• Never pull the power supply cable to remove the plug from the socket; always take
hold of the plug itself.
• Never use the tumble dryer if the power supply cable, the control panel, the working
surface or the base are damaged so that the inside of the tumble dryer is accessible.
• Fabric softeners, or similar products should be used as specified by the fabric softener
instructions.
• Caution - hot surface : Do not touch the door light cover surface when the light is
switched on.
(Only dryers equipped with internal drum light)
82
Environment
Child safety
• This machine is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
• Children often do not recognise the hazards associated with electrical appliances. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
WARNING!
• Danger of suffocation! The packaging components (e.g. plastic film, polystyrene) can
be dangerous to children - Keep them out of children’s reach.
• Keep all detergents in a safe place out of children’s reach.
• Make sure that children or pets do not climb inside the drum.
ENVIRONMENT
The symbol
on the product or on its packaging indicates that this product may not
be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection
point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this
product, please contact your local council, your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
Environmental information
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose of the packaging
materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.
The heat pump of your tumble dryer contains a closed refrigerant circuit filled with a
refrigerant which is free from fluoro-chloro-hydrocarbons. The refrigerant circuit in the
heat pump must not be damaged.
WARNING!
When a unit is no longer being used:
• Pull the plug out of the socket.
• Cut off the cable and plug and dispose of them.
• Dispose of the door catch. This prevents children from trapping themselves inside and
endangering their lives.
Installation
83
INSTALLATION
Transporting the appliance
Only tip the appliance on its left side to transport (see illustration), if it cannot be transported
in an upright position.
WARNING!
If the appliance was not transported in an upright position, leave it to stand for 12 hours before connecting it to the electricity supply
and using it for the first time, so that the oil can flow back to the compressor. Otherwise
the compressor could be damaged.
Appliance positioning
• It is recommended that, for your convenience, the appliance is positioned close to
your washing machine.
• The tumble dryer must be installed in a clean place, where dirt does not build up.
• Air must be able to circulate freely all round the appliance. Do not obstruct the front
ventilation grille or the air intake grilles at the back of the appliance.
• To keep vibration and noise to a minimum when the tumble dryer is in use, it should
be placed on a firm, level surface.
• Once in its permanent operating position, check that the tumble dryer is absolutely
level with the aid of a spirit level. If it is not, raise or lower the feet until it is.
• The feet must never be removed. Do not restrict the floor clearance through deep pile
carpets, strips of wood or similar. This might cause heat built-up which would interfere with the operation of the appliance.
• The hot air emitted by the tumble dryer can reach temperatures of up to 60°C. The
appliance must therefore not be installed on floors which are not resistant to high temperatures.
• When operating the tumble dryer, the room temperature must not be lower than
+5°C and higher than +35°C, as it may affect the performance of the appliance.
• Should the appliance be moved, it must be transported vertically.
• The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door a door with
a hinge on the opposite side to that of the appliance in such a way that a full opening
of the tumble dryer is restricted.
Removing transport safety packaging
CAUTION!
Before use all parts of the transport packaging must be removed.
84
Installation
1. Open loading door
2. Pull off adhesive strips from inside appliance on top of drum.
3. Remove foil hose and polystyrene padding from the appliance.
Electrical connection
Details on mains voltage, type of current and the fuses required should be taken from
the type plate. The type plate is fitted near the loading aperture (see “Product description” chapter).
Connect the machine to an earthed socket, in accordance with current wiring regulations.
WARNING!
The manufacturer declines any responsibility for damage or injury through failure
to comply with the above safety precautions.
Should the appliance power supply cable need to be replaced, this must be carried out by our Service Center.
WARNING!
The plug must be accessible after installing the machine.
Changing door stop
WARNING!
Before changing the door stop, disconnect the mains plug.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Open loading door.
A
B
Unscrew hinge A from the front of the
appliance and take off the loading door.
C
Remove cover plates B . To do this, inB
A
sert a thin screwdriver into the slots as
shown in the illustration, push downwards slightly and pry out the cover
plates.
Use an appropriate tool and exert pressure to unfasten locking block C from the snapon fixture, take out and re-insert on the other side having rotated the block through
180°.
Unscrew hinge A from the loading door, rotate through 180°, re-insert on the opposite side and screw down.
Re-insert cover plates B on the opposite site having first rotated them through 180°.
Installation
85
Unscrew cover plates D from the front
D
E
of the appliance, rotate through 180°,
F
F
screw on the opposite side.
E
8. Unscrew door lock E , push down slightD
ly and remove from the front of the appliance.
9. Push snap-in button F in and down,
push cover down slightly and remove from front of the appliance.
10. Change door lock E over to the opposite side, screw down the door interlock.
11. On the other side, insert cover F and allow snap-in button to lock into place.
12. Insert loading door and hinges into recesses on the front of the appliance and screw
down.
Note regarding contact protection: The appliance is only secure for operations again
once all plastic parts have been inserted.
7.
Special accessories
• Stacking kit
These intermediate installation kits can be used to arrange the dryer and a washing
machine (60 cm wide, front loaded) as a space-saving washer/dryer stack. The washing
machine is at the bottom and the dryer is at the top.
Read carefully the instructions supplied with the kit.
Available from your Service Force Centre or your specialist dealer
• Draining kit
Installation kit for direct draining of the condensed water into a basin, siphon, gully,
etc. The water reservoir then no longer has to be drained, it must however remain in
its intended position in the machine.
Fixed hose has to be on the suitable height from minimum of 50 cm to maximum of 1
m from floor level and cannot be looped. If possible shorten the draining hose.
Read carefully the instructions supplied with the kit.
Available from your Service Force Centre or your specialist dealer
• Pedestal with the drawer
To situate the dryer at the optimal height and have some additional space to store
(e.g. laundry).
Read carefully the instructions supplied with the kit.
Available from your Service Force Centre or your specialist dealer
86
Product description
PRODUCT DESCRIPTION
1
2
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Control panel
Water reservoir
Drum light
Fine fluff filter
Coarse fluff filter
Fluff filter
Rating plate
Loading door (reversible)
Heat exchanger door, fluff filter, heat exchanger
Button for opening door in plinth
Ventilation grille
Adjustable feet
Control panel
87
CONTROL PANEL
Control panel
6
1
1
2
3
4
5
6
5
4
2
3
Programme selector and on/off switch
Function buttons
START PAUSE (START PAUZE) button
DELAY START (STARTUITSTEL) button
Display
Status LED
Display
1
2
3
4
5
6
time to end / error message
warnings
long anti-crease icon
cycle phase status
delay time option icon
child lock icon
1
6
2
5
4
3
Display description
drying (drying phase
indicator)
cooling (drying phase
indicator)
crease guard (drying
phase indicator)
long anti-crease
88
Before first use
Display description
empty water reservoir
(warning)
clean filters (warning)
clean condenser
(warning)
cycle duration
time program scope
(10 min - 3h)
child lock
delay start
delay start scope
BEFORE FIRST USE
In order to remove any residues which may have been produced during production, wipe
the dryer drum with a damp cloth or carry out a brief drying cycle (ca. 30 min.) with
damp cloths in the machine.
At the beginning of drying cycle (3-5 min.) there could be a slightly higher sound level. It
is because of start of the compressor that is normal for compressor powered appliances
such: refrigerators, freezers .
PROGRAMME CHART
Programmes
Load1)
Application/properties
Options
Care
mark
COTTONS (KATOEN)
EXTRA DRY (EXTRA DROOG)
CUPBOARD DRY
(KASTDROOG)
IRON DRY
(SRIJKDROOG)
To dry thick or multi- layered fabrics,
e.g. terry towelling items, bathrobes.
all except EXTRA
DELICATE (EXTRA DELICAAT)
and TIME (TIJD
PROGR.)
7 kg
To dry fabrics of even thicknesses, e.g.
terry towelling items, knitwear, towels.
all except EXTRA
DELICATE (EXTRA DELICAAT)
and TIME (TIJD
PROGR.)
7 kg
To dry normal thickness cotton or linen laundry, e. g. bedding, table linen.
all except EXTRA
DELICATE (EXTRA DELICAAT)
and TIME (TIJD
PROGR.)
7 kg
EASY CARE (SYNTHETISCH)
EXTRA DRY (EXTRA DROOG)
CUPBOARD DRY
(KASTDROOG)
3 kg
To dry thick or multi-layered fabrics, e.
g. pullovers, bedding, table linen.
all except TIME
(TIJD PROGR.)
3 kg
To dry thin fabrics which are not ironed, e.g. easy care shirts, table linen, baby clothes, socks, lingerie with bones
or wires.
all except TIME
(TIJD PROGR.)
2)
2)
89
Programme chart
Programmes
IRON DRY
(SRIJKDROOG)
Load1)
Application/properties
Options
3 kg
To dry thin fabrics which are also to be
ironed, e.g. knitwear, shirts.
all except TIME
(TIJD PROGR.)
special
TIME PROGRAMME (TIJD
PROGR.)
BED LINEN (BEDLINNEN)
JEANS
MICRO-FIBRE
(MICROVEZEL)
EASY IRON PLUS
(GEMAKKELIJK
STRIJKEN PLUS)
FRESHEN-UP
(OPFRISSEN)
WOOL CARE
(WOL)
7 kg
all except EXTRA
DELICATE (EXTo dry laundry with the time set by the
TRA DELICAAT)
user.
and INTENSIVE
(INTENSIEF)
3 kg
To dry bed linen (single and double
sheet, pillowcase, bedspread, duvet cover).
all except EXTRA
DELICATE (EXTRA DELICAAT)
and TIME (TIJD
PROGR.)
7 kg
To dry leisure clothing, such as jeans,
sweat-shirts, etc., of different material
thicknesses (e.g. at the neck, cuffs and
seams).
all except EXTRA
DELICATE (EXTRA DELICAAT)
and TIME (TIJD
PROGR.)
1 kg
To dry thin fabrics, polyester and polyamide, which are not ironed.
all except EXTRA
DELICATE (EXTRA DELICAAT)
and TIME (TIJD
PROGR.)
1 kg
(or 5
shirts)
To dry easy care cloths such as shirts
and blouses. After this programme the
cloths iron easiest. To have good result, we recommend to shake the wet
cloths and put straight in the tumble
dryer. After the programme end, remove the cloths and put on the cloths
hanger.
all except EXTRA
DELICATE (EXTRA DELICAAT)
and TIME (TIJD
PROGR.)
1 kg
To refresh or clean softly the clothes.
LONG ANTICREASE (ANTIKREUK LANG) ,
BUZZER (ZOEMER) , DELAY
START (STARTUITSTEL)
1 kg
To refresh the cloths made of wool .
The cloths become soft and cosy. We
recommend to remove the cloths immediately after the programme end.
BUZZER (ZOEMER) , DELAY
START (STARTUITSTEL)
1) maximal weight of dry clothes
2) select EXTRA DELICATE (EXTRA DELICAAT)
Care
mark
2)
90
Daily use
DAILY USE
Sorting laundry
• Sort by fabric type:
– Cotton/linen for programmes in COTTONS (KATOEN) programme group.
– Mixtures and synthetics for programmes in SYNTHETICS (SYNTHETISCH) programme
group.
• Sort by care label: The care labels mean:
Drying in the tumble dryer possible in principle
Drying at normal temperature
Drying at reduced temperature
Drying in the tumble dryer not possible
Do not place in the appliance any wet laundry which is not specified on the care label as
being suitable for tumble-drying.
This appliance can be used for all wet laundry items which are labelled as suitable for
tumble-drying.
• Do not dry new, coloured textiles together with light-coloured laundry items. Textile
colours may bleed.
• Do not dry cotton jersey and knitwear with the EXTRA programme. Items may shrink!
• Wool and wool-like textiles can be dried using the WOOL CARE (WOL) programme.
Preparing laundry
• To avoid laundry becoming tangled: close zips, button up duvet covers and tie loose
ties or ribbons (e.g. of aprons).
• Empty pockets. Remove metal items (paper clips, safety pins, etc).
• Turn items with double-layered fabrics inside out (e.g. with cotton-lined anoraks, the
cotton layer should be outermost). These fabrics will then dry better.
Do not overload the appliance. Observe max. loading volume of 7 kg.
Average laundry weights
bathrobe
1200 g
quilt cover
700 g
man’s work shirt
600 g
man’s pyjamas
500 g
sheet
500 g
tablecloth
250 g
man’s shirt
200 g
night dress
200 g
pillow case
200 g
towelling towel
200 g
Daily use
91
blouse
100 g
ladies’ briefs
100 g
men’s underpants
100 g
napkin
100 g
tea cloth
100 g
Switching appliance/drum light on
Turn the programme selector to any programme or turn it to DRUM LIGHT (LICHT AAN) .
The appliance has been switched on. When the loading door is opened, the drum light is
illuminated.
Laundry loading
CAUTION!
Do not jam the laundry in between the loading door and rubber seal.
1. Open the loading door:
Push against the loading door (push
point)
2. Load the laundry (do not force it in).
3. Close the loading door securely. Lock
must audibly lock.
Selecting the programme
Use the programme selector to set the programme you require. The estimated time to end
of the programme appears on the LCD, e.g.
( hours . minutes ).
During the cycle, time elapses by steps of one minute.
92
Daily use
EXTRA DELICATE (EXTRA DELICAAT) function
For especially gentle drying of sensitive fabrics
with the care label and for temperature-sensitive textiles (e.g. acrylic, viscose). Programme is
executed with reduced heat.
Delicate function is only suitable for use with
loads of up to 3 kg.
To activate it:
1. Choose the drying programme.
2. Press EXTRA DELICATE (EXTRA DELICAAT) button (1) - the LED above is on.
To deselect function press again EXTRA DELICATE (EXTRA DELICAAT) button (1). The LED
above is off.
INTENSIVE (INTENSIEF) function
You can increase the drying result by using the INTENSIVE (INTENSIEF) function
To activate it:
1. Choose the drying programme.
2. Press INTENSIVE (INTENSIEF) button (2) - the LED above is on.
To deselect function press again INTENSIVE (INTENSIEF) button (2). The LED above is off.
LONG ANTI-CREASE (ANTIKREUK LANG) function
This function prolongs anti-crease phase what gives 90 min. in total. The drum rotates in
intervals during this phase. The laundry thereby remains relaxed and free of creases.
To activate it:
1. Choose the drying programme.
2. Press LONG ANTI-CREASE (ANTIKREUK LANG) button (3) - the LED above is on and
display shows the following icon .
If this additional function is selected, the anti-crease phase at the end of the drying cycle
is lengthened by 60 minutes. The laundry can be removed at any time during the anticrease phase.
To deselect function press again LONG ANTI-CREASE (ANTIKREUK LANG) button. The LED
above is off and 90 from the icon disappears .
BUZZER (ZOEMER) function
The appliance is supplied with the BUZZER (ZOEMER) function deactivated.
The buzzer sounds or plays a tune when activated during:
– cycle end
– anti-crease phase and when phase starts or ends
– cycle interruption by a warning
– alarm
To activate it:
1. Choose the drying programme.
2. Press BUZZER (ZOEMER) button (4) - the LED above is on.
To deselect function press again BUZZER (ZOEMER) button (4). The LED above is off.
Daily use
93
TIME (TIJD PROGR.) function
To select the programme duration after setting the TIME PROGRAMME (TIJD PROGR.) .
You can select a programme duration from 10 mins to 3 hrs in 10-minute steps.
1. Turn the programme knob to the TIME PROGRAMME (TIJD PROGR.) . The blinking 10'
appears in the display. (corresponding to the cooling phase).
2. Press the TIME (TIJD PROGR.) button (5) repeatedly until the desired programme dufor a programme of 20 minutes.
ration is shown in the display, e.g.
If the programme duration is not selected, the duration is automatically set to 10 mins.
DELAY START (STARTUITSTEL)
Allows to delay the start of a drying programme from minimum of 30 min. to maximum
of 20 hours.
1. Select the drying programme and additional options.
2. Push the DELAY START (STARTUITSTEL) button again and again until the necessary deif the programme has to start after 12 hours.
lay start is shown in the display, e.g.
3. To activate the delay timer, push the START PAUSE (START PAUZE) button. Time to
start elapses in the displayed.
CHILD LOCK function
The child lock can be set to prevent a programme being accidentally started or a programme in operation being accidentally changed. The child lock function locks all buttons and the programme knob. The child lock can be activated or deactivated by holding
down the LONG ANTI-CREASE (ANTIKREUK LANG) (3) and BUZZER (ZOEMER) (4) buttons
simultaneously for 5 seconds.
– Before programme is started: Appliance cannot be used
– After programme is started: Programme in operation cannot be changed
The icon appears in the display to indicate that the child safety device is activated.
The child safety device is not deactivated once the programme comes to an end.
If you want to set a new programme, you must first deactivate the child safety device.
Starting the programme
Press the START PAUSE (START PAUZE) button (6). The programme is started.
The programme phase is shown in LCD by appropriate icon:
– - drying phase indication
- cooling phase indication
–
- anti-crease phase indication
–
During program selection all appropriate phase icons are displayed. When program is started only current cycle phase is indicated by single icon.
Changing programme
To change a programme which has been selected by mistake once the programme has
started, first turn the programme selector to OFF (UIT) and then reset the programme.
94
Care and cleaning
The programme cannot longer be changed directly once the programme has started. If
nevertheless there is an attempt to change the programme on the programme dial, the
programme progress display and the maintenance indicators flash. If an option (excluding the buzzer ) is set, Err appears in the multidisplay. The drying programme is not however affected by this (laundry protection).
Laundry unloading
Once the drying cycle is complete, display shows a blinking , anti-crease icon appears on LCD. If the BUZZER (ZOEMER) button (4) has been pressed, an acoustic signal
sounds intermittently for about one minute.
The drying cycles are automatically followed by an anti-crease phase which lasts around
30 minutes. The drum rotates at intervals during this phase. This keeps the laundry loose
and free of creases. The laundry can be removed at any time during the anti-crease
phase. (The laundry should be taken out towards the end of the anti-crease phase at the
latest to prevent creases from forming.) If LONG ANTI-CREASE (ANTIKREUK LANG)
function has been selected, the anti-crease phase is lengthened by 60 minutes.
1. Open door.
2. Before removing the laundry, remove fluff from the micro-fine filter. It is best to use
a damp hand for this purpose. (See “Care and cleaning” chapter.)
3. Remove laundry.
4. Turn the programme selector to OFF (UIT) .
After each drying cycle:
- Clean the micro-fine filter and fine filter
- Drain the condensed water container
(See chapter “Care and cleaning”.)
5. Close the door.
CARE AND CLEANING
Cleaning fluff filter
The filters collect all the fluff which collect during drying. To ensure that the tumble dryer works perfectly, the fluff filters (micro-fine filter and fine strainer) must be cleaned
after each drying cycle.
The warning icon is on to remind you of this operation.
CAUTION!
Do not operate the tumble dryer without fluff filters or with damaged or blocked fluff
filters.
Care and cleaning
1.
2.
Open loading door
Use a moist hand to clean the microfine filter, which is built into the lower
part of the loading aperture.
3.
After a period of time, a gleam because
of detergent residue on laundry forms
on the filters. When this occurs, clean
the filters with warm water using a
brush. Remove the filter from the door
pulling it out. It can be positioned with
the tooth facing to the left or to the
right).
After cleaning do not forget to put it
back.
4.
Push down the unlock button on the
large coarse filter.
Large mesh filter jumps up.
5.
6.
Take out fine strainer.
Remove fluff from fine strainer. It is
best to use a moist hand for this purpose.
Clean the full filter area
The strainer area does not have to be
cleaned after every drying cycle, but
should be checked regularly and
cleaned of fluff if necessary.
95
96
Care and cleaning
7.
To do this, grip the top of the large
mesh filter and pull it forwards until it
comes loose from the 2 brackets.
8. Remove fluff from the full filter area.
It is best to use a vacuum cleaner for
this purpose.
9. Push both journals of the large mesh
filter into the brackets on the loading
door until they snap into place.
10. Re-insert fine strainer.
11. Push against the large mesh filter until
it locks into the interlock.
If the fine strainer is not fitted, the large
mesh filter will not snap into place and the
loading door cannot be closed.
Cleaning the door seal
Clean the door seal with a moist cloth immediately after the drying cycle is completed.
Emptying the water reservoir
Empty the water reservoir after each drying cycle.
If the water reservoir is full, an active programme will break off automatically and the
empty container symbol on the display will light up. To continue the programme, the
water reservoir must first be empty.
WARNING!
Risk of poisoning. The water from the water reservoir is not applicable to drink or to prepare meals.
1. Pull out the water reservoir 1 and pull
up the water reservoir drainage pipe as
far as it will go 2 .
2
1
Care and cleaning
97
2. Pour condensed water out into a basin
or similar receptacle.
3. Slide outlet connections in and refit water reservoir.
If the programme has been interrupted
as a result of the water reservoir being
full: Push the START PAUSE button to
continue the drying cycle.
The water from the water reservoir can be
used as distilled water, e.g. for steam ironing. But first filter the water (e.g. with a coffee filter) to remove residue and small pieces
of the fluff.
Cleaning heat exchanger filters
If the indicator clean base filters lights up, the heat exchanger fluff filters in the base
of the appliance must be cleaned, i.e. after each 3 drying cycles. Both filters are located
in the appliance base.
Water can collect in the filter housing therefore it is normal for the heat exchanger fluff
filters to become wet.
• Do not operate the tumble dryer without the fluff filters.
• Clogged filters cause higher energy consumption (drying cycle elongation) and tumble
dryer damage.
• A dirty heat pump can only be cleaned up with a costly process.
1. Open loading door
2. Open door in plinth: To do this, push the
release button on the bottom of the
door aperture and open the door in the
plinth to the left.
3. Pull filter housing out of the base by the
handle.
98
Care and cleaning
4. To clean the fluff filter: Remove filter
from filter housing push the pressure
points on the sides and pull the filter
frame up and out of the housing. Remove fluff from the fluff filter with a
moist hand.
2
1
5. Use a moist hand to remove the fluff
from the filter in the base .
If necessary pull out and clean the filter
with warm water using a wiper or brush.
Clean the inside of the door, the fluff filter chamber and the rubber seals of fluff.
6. Insert the fluff filter into the base a . Insert the second fluff filter into the filter
housing (it has to audibly lock) and slide
it inside the filter chamber b . Close the
door in plinth. Note: If the fluff filter is
not inserted in the filter housing, the filter housing cannot be slide into the appliance base.
a
b
What to do if ...
99
7. As necessary, approx. once every 6
months, remove the fluff from the heat
exchanger using the sponge supplied.
When doing this, please use rubber gloves.
Tip: The fluff can be removed more easily if
it is first dampened (e. g. with a laundry
dampener) or with the help of vacuum cleaner.
To clean the drum
CAUTION!
Do not use abrasive materials to clean the drum. Use a soft detergent to clean the inner
side of the drum and the drum blades.
Keep the inner surface of the drum and the drum blades clean. The minerals from the
water or cleaning agents can collect on the inner surface of the drum. This cause that
the laundry is not sufficient dry.
Clean operating screen and housing
CAUTION!
Do not use furniture cleaners or aggressive cleaning agents to clean the appliance.
Use a damp cloth to wipe down the operating screen and housing.
WHAT TO DO IF ...
Troubleshooting by yourself
Problem 1)
Dryer does
not work.
Unsatisfactory drying results.
Possible cause
Remedy
Dryer not connected to mains supply.
Plug in at mains socket. Check fuse in
fuse box (domestic installation).
Loading door opened.
Close loading door
The START PAUSE button not pressed.
Press the START PAUSE button.
Incorrect programme set.
Set suitable programme. 2)
Fluff filters clogged.
Clean fluff filters. 3)
Heat exchanger clogged.
Clean heat exchanger. 3)
Max. loading exceeded.
Respect max. loading volume.
Covered ventilation grill.
Uncover ventilation grill in base area.
Residue inside the drum.
Clean the drum inside.
High water hardness.
Set suitable water hardness4).
Loading door
Filters not locked in place.
does not close
Install fine filter and/or snap course filter into place.
100
What to do if ...
Err ( Error )
on the LCD.5)
No drum light
Attempt to change parameters after
start of the programme.
Turn the dryer off and on. Set requested parameters.
Programme selector in OFF position.
Turn it to DRUM LIGHT (if available) or
to any programme.
Defective light bulb.
Replace light bulb (see next section).
Abnormally
elapsing time
on the LCD5)
Time to end is calculated on the basis
Automatic process; this is not a maof: type, volume and dampness of launchine fault.
dry.
Programme
inactive
Full water reservoir.
Empty water reservoir3) , press START
PAUSE button.
Drying cycle
to short
Small laundry volume./Too dry laundry
for selected programme.
Select time programme or higher drying level (e.g. EXTRA DRY ).
Fluff filters clogged.
Clean fluff filters.
To high loading volume.
Respect max. loading volume.
Laundry insufficiently spun.
Spun adequately the laundry.
Particularly high room temperature no machine fault.
Lower the room temperature if possible.
Drying cycle
to long 6)
1) In case of error message on the LCD (e.g. E51 - only dryers with the LCD): Switch the dryer off and on. Set
programme. Press the START PAUSE button. Does not work? - inform local service and quote the error code.
2) follow program recommendation - see Programme overview chapter
3) see Care and cleaning chapter
4) see Machine settings chapter
5) only dryers with the LCD
6) Note: After around 5 hours the drying cycle ends automatically (see Drying cycle complete section).
Changing the bulb for interior lighting
Only use a special bulb which is designed specially for dryers. The special bulb can be
obtained from your local service centre.
When the appliance is switched on, the interior lighting switches itself off after 4 minutes when the door is open.
WARNING!
Do not use standard bulbs! These develop too much heat and may damage the appliance!
Before replacing the bulb, disconnect the mains plug; with a permanent connection:
fully unscrew or deactivate the fuse.
1. Unscrew cover above the bulb (this can be found directly behind the loading aperture, at the top; refer to "Description of machine" section.)
2. Replace defective bulb.
3. Screw cover back down.
Check the correct positioning of o-ring gasket before screwing back the door light cover.
Do not operate the dryer when missing o-ring gasket on door light cover.
WARNING!
For safety reasons, the cover must be screwed down tightly. If this is not done, the dryer
must not be operated.
Machine settings
101
MACHINE SETTINGS
Setting
Implementation
Buzzer permanent on/off
1. Turn the programme selector to any programme.
2. Press simultaneously the EXTRA DELICATE (EXTRA DELICAAT) (1) and INTENSIVE (INTENSIEF) (2) buttons and hold down for approx. 5 seconds.
– diode above BUZZER (ZOEMER) button (4) starts lighting - buzzer permanently on.
– lighting diode comes off - buzzer permanently off.
3. The buzzer is by default always off. You can use the BUZZER (ZOEMER)
button (4) to activate or deactivate sound but the machine does not
memorize your selection.
Water hardness 1)
1. Turn the programme selector to any programme.
2. Press simultaneously the EXTRA DELICATE (EXTRA DELICAAT) (1) and
TIME (TIJD PROGR.) (5) buttons and hold down for approx. 5 seconds.
The current setting is on the display:
–
low conductivity <300 μS/cm
–
medium conductivity 300-600 μS/cm
–
high conductivity >600 μS/cm
3. Press the START PAUSE (START PAUZE) button (6) sequentially until you
set desired level.
4. To memorize setting press simultaneously the EXTRA DELICATE (EXTRA
DELICAAT) (1) and TIME (TIJD PROGR.) (5) buttons or turn knob to OFF
(UIT) position
Emptying water
reservoir
warning off 2)
1. Turn the programme selector to any programme.
2. Press simultaneously the INTENSIVE (INTENSIEF) (2) and TIME (TIJD
PROGR.) (5) buttons and hold down for approx. 5 seconds.
The current setting is on the display:
– warning
icon and
- warning message is off
– warning
icon and
- warning message is switched on
1) Water contains, a variable quantity of limestone and mineral salts of which quantities vary according to
geographical locations thus varying its conductivity values. Relevant variations of the conductivity of the
water compared to those prefixed by the factory could slightly influence the residual humidity of the
laundry at the end of the cycle. Your dryer allows you to regulate the sensitivity of the drying sensor based
on conductivity values of the water.
2) By default the warning LED is always on at the end of the drying cycle or during the cycle if the water
reservoir is full. When using an external drain for the condensed water warning can be offi
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Height x width x depth
85 x 60 x 58 cm
Drum volume
108 l
Depth with loading door open
109 cm
102
Service
Height can be adjusted by
1.5 cm
Weight when empty
approx. 52 kg
Loading volume (depends on programme)1)
max. 7 kg
Voltage
230 V
Necessary fuse
6A
Total power
1050 W
Energy efficiency class
A
Energy consumption (7 kg of cotton, predrained at 1000 rpm) 2)
1.85 kWh
Average annual energy consumption
124,2 kWh
Use
Domestic
Permitted ambient temperature
+ 5°C to + 35°C
Consumption values
The consumption values have been established under standard conditions. They can deviate
when the appliance is operated in domestic circumstances.
Programme
applianceaverage drying time in min.
COTTON CUPBOARD DRY 3)
1.85/ 140 (7 kg load pre-drained at 1000 rpm)
1.57/ 123 (7 kg load pre-drained at 1400 rpm)
COTTON IRON DRY 3)
1.39/ 110 (7 kg load pre-drained at 1000 rpm)
SYNTHETICS CUPBOARD DRY 3)
0.58/ 45 (3 kg load pre-drained at 1200 rpm)
1) different loading volume data may be needed in some countries as a result of different measuring methods
2) in accordance to EN 61121
3) hints for test institutes: cycle has to be checked in accordance to EN 61121
SERVICE
If there are technical faults, first check if you can remedy the problem yourself with the
help of the operating instructions - see chapter What to do if….
If you cannot remedy the problem on your own, get in touch with the Customer Care
Department or one of our service partners.
To assist you quickly, these data are necessary:
– Model description
– Product number (PNC)
– Serial number (S No. is on rating plate stuck to the product - to find it see chapter
Product description ))
– Type of failure
– Any error messages shown by the display.
So that you have the necessary reference numbers from your appliance at hand, we recommend that you write them in here:
Model description: ........................................
103
PNC:
........................................
S No:
........................................
136912150-B-312010
www.aeg-electrolux.com/shop
Download PDF

advertising