AEG | T86285IC | User manual | Aeg T86285IC Handleiding

LAVATHERM 86285IC
DROOGAUTOMAAT
GEBRUIKSAANWIJZING
2
INHOUD
4
7
8
9
11
12
12
14
17
19
25
27
28
VEILIGHEIDSINFORMATIE
MILIEUBESCHERMING
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
ACCESSOIRES
BEDIENINGSPANEEL
VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT IN GEBRUIK
NEEMT
PROGRAMMA’S
BEDIENING VAN HET APPARAAT
ADVIEZEN
ONDERHOUD EN REINIGING
PROBLEEMOPLOSSING
TECHNISCHE INFORMATIE
MONTAGE
KLANTENSERVICE
Wanneer u contact opneemt met de
klantenservice dient u de volgende
gegevens bij de hand te hebben. Deze
informatie treft u aan op het
typeplaatje.
Model
Productnummer
Serienummer
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Waarschuwing - Belangrijke
veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
NEDERLANDS
3
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om
vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG
mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u
verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
Ga naar onze website voor:
- Producten
- Brochures
- Gebruikershandleidingen
- Oplossen van problemen
- Service-informatie
www.aeg.com
4
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en
om een correct gebruik te kunnen
waarborgen is het van belang dat u,
alvorens het apparaat te installeren
en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk
ervoor te zorgen dat alle mensen die
het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en
de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar
deze instructies en zorg ervoor dat
zij bij het apparaat blijven als het
wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende
zijn hele levensduur gebruikt, naar
behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
•
•
•
•
- Lees de bedieningsinstructies
voordat u het apparaat gebruikt.
ALGEMENE VEILIGHEID
• Het is gevaarlijk om de specificaties
te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te
brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip
van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructie hebben
ontvangen over het gebruik van het
apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine kinderen en
huisdieren niet in de trommel klimmen. Om dit te voorkomen dient u
de trommel voor het gebruik te controleren.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen
of andere harde, scherpe materialen
kunnen grote schade aan het appa-
•
•
•
•
raat toebrengen en mogen niet in
het apparaat terechtkomen.
Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte
kleding (als er geen speciaal droogprogramma is), artikelen met een
rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber
dienen niet in de droogtrommel te
worden gedroogd.
Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
De stekker van het apparaat dient na
het gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd uit het stopcontact te
worden getrokken.
Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties die door
niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of
letsel leiden. Neem contact op met
een klantenservice bij u in de buurt.
Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen
als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te
worden gewassen in heet water met
een extra hoeveelheid wasmiddel.
Explosiegevaar:Droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn geweest met ontvlambare
oplosmiddelen (petroleum, spiritus,
producten voor chemische reiniging
en dergelijke). Aangezien deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze
een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die
met water gewassen zijn.
Brandgevaar:voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in
plantaardige of bakolie vormen een
gevaar voor brand en mogen niet in
de wasdroger geplaatst worden.
Als u uw was met vlekkenverwijderaar
heeft gewassen, moet u een extra
NEDERLANDS
spoelcyclus uitvoeren voordat u uw
was in de wasdroger laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers
of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van kleding in het geval die in
de wasdroger geladen worden
• Het condenswater mag niet worden
gedronken of worden gebruikt om
voeding te bereiden. Het kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij
mensen en dieren.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan. Het apparaat kan omkantelen.
WAARSCHUWING!
• Brandgevaar! Om het risico
op ontbranding te voorkomen, mag u de droogtrommel niet voor het einde van
de droogcyclus stoppen, behalve als alle items snel uit
de droogtrommel worden
gehaald en uitgespreid zodat de warmte kan ontsnappen.
• Er mogen zich geen pluizen
verzamelen in de droger.
• Gevaar voor elektrische schokken!
Spuit geen waterstralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogcyclus
vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur
hebben waarbij is gewaarborgd dat
de artikelen niet worden beschadigd.
• De wasdroger mag niet worden gebruikt als er industriële chemische
reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
• Zorg voor een goede ventilatie in de
ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van
gassen van apparaten in de ruimte
die op andere brandstoffen werken,
zoals open haarden, te voorkomen.
MONTAGE
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat.
5
• Controleer bij het uitpakken van het
apparaat of dit niet is beschadigd. Ingeval van twijfel, gebruik het apparaat niet en neem contact op met de
Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen moeten
vóór het gebruik worden verwijderd.
Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben.
Zie het desbetreffende hoofdstuk in
de gebruiksaanwijzing.
• Eventuele voor de installatie van deze machine noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of bekwame
persoon.
• De achterkant van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst
• Pas de voeten aan als het apparaat
op tapijt, of een gelijkaardig materiaal, wordt geplaatst. Er moet luchtcirculatie zijn onder het apparaat.
• Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op het aansluitsnoer
drukt of staat.
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het
noodzakelijk de stapelkit te gebruiken (optionele accessoire - zie hoofdstuk: "ACCESSOIRES").
GEBRUIK
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik. Het mag
niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
• Droog uitsluitend textiel dat in de
droogtrommel mag worden gedroogd. Volg de instructies op het
wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in
de wasdroger.
• Overschrijd de maximale belading
niet. Houd u aan de maximale belading. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipnat is mag niet in
de droogtrommel worden geplaatst.
6
• Kledingstukken die in aanraking zijn
geweest met vluchtige aardolieproducten mogen niet in de wasdroger
gedroogd worden. Als er vluchtige
reinigingsvloeistoffen worden gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat
de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de machine
doet.
• Gebruik nooit de wasdroger als het
elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant
van de wasmachine toegankelijk is.
• Wasverzachter of gelijkaardige producten moeten worden gebruikt
zoals aangegeven door de fabrikant
van de wasverzachter.
• Brandgevaar! Droog geen beschadigde artikelen die vulling bevatten
(hoofdkussens, jassen, dekbedden,
enz). De vulling kan uit het artikel komen en brand veroorzaken.
KINDERBEVEILIGING
• Deze machine is niet bedoeld voor
gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
• Kinderen herkennen de gevaren die
bij elektrische apparaten horen vaak
niet. Houd kinderen uit de buurt om
te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
WAARSCHUWING!
• Gevaar op verstikking! De
verpakkingsmaterialen (bijv.
plastic folie, polystyreen) kunnen een gevaar opleveren
voor kinderen - houd uit de
buurt van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige
plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.
HET APPARAAT AFVOEREN
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat
af en gooi dit weg.
• Verwijder de deurvergrendeling. Dit
voorkomt dat u kinderen of huisdieren in de trommel opsluit. Er bestaat
gevaar voor verstikking.
NEDERLANDS
7
MILIEUBESCHERMING
VERPAKKINGSMATERIALEN
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
op het product of op
Het symbool
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag
worden behandeld, maar moet worden
afgegeven bij een verzamelpunt waar
elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt
dat dit product op de juiste manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
8
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1 Waterreservoir
2 Bedieningspaneel
7 Ventilatiesleuven
8 Verstelbare pootjes
3 Trommelverlichting
4 Vuldeur (omkeerbaar)
9 Condensordeur
10 Condensordeksel
5 Filter
6 Schuifknop om de condensordeur
te openen
11 Vergrendelknoppen
12 Typeplaatje
NEDERLANDS
9
ACCESSOIRES
TUSSENSTUK
De geïnstalleerde slang moet op de
hoogte vanaf minimaal 50 cm tot maximaal 1 m vanaf de vloer zitten. De slang
mag niet in een lus zitten. Maak de
slang indien mogelijk korter.
Lees de bij het tussenstuk geleverde
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
VOETSTUK MET DE LADE
Productnaam: SKP11
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer. Het tussenstuk kan alleen worden
gebruikt met de in de folder gespecificeerde wasautomaten. Zie bijgesloten
folder.
Lees de bij het tussenstuk geleverde
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
AFVOERSET
Productnaam: DK11.
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer (kan op een aantal types van de
droogautomaten worden geplaatst)
Afvoerset om het gecondenseerde water in een kom, sifon, afvoerpijp, enz. te
laten stromen. Na installatie wordt het
waterreservoir automatisch geleegd.
Het waterreservoir moet in het apparaat blijven.
Productnaam: PDSTP10.
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer.
Om het apparaat hoger te plaatsen op
het niveau dat het vullen met en het
verwijderen van het wasgoed helpt vergemakkelijken.
De lade kan worden gebruikt voor het
opbergen van wasproducten bijv. :
handdoeken, wasmiddelen enz.
Lees de bij de accessoire geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
10
DROOGREK
Productnaam: RA11.
Verkrijgbaar bij uw bevoegde dealerr
(kan worden aangehecht bij sommige
types droogtrommels)
Droogrekaccessoires voor veilig drogen
in de droogtrommel:
• sportschoenen
• wol
• Zachte knuffels
• lingerie
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
NEDERLANDS
11
BEDIENINGSPANEEL
1
6
2
5
4
3
1 Programmakeuzeknop
2 Display
4 De functie van drukknoppen
5 Programma-indicatielampjes
3 Drukknop Start/Pauze .
6 Drukknop Auto Off
DISPLAY
Symbool
,
extra droogtegraad: minimum, gemiddeld, maximum
,
,
behoedzaamheid: standaard, gemiddeld, maximum
,
,
Beschrijving
—
anti-kreukbeveiliging: standaard, interval (0 min. 120 min.)
zoemer geactiveerd
kinderbeveiliging geactiveerd
tijd droogfunctie geactiveerd
Leeg het waterreservoir-lampje
filter reinigen-lampje
reiniging van de condensor-lampje
droogcyclus (aanduiding droogfase)
koelcyclus (aanduiding koelfase)
12
Symbool
Beschrijving
Kreukbeveiliging aanduiding cyclusfase
startuitstel geactiveerd
cyclustijd
interval tijdsprogramma (10 min. - 2u.)
-
interval uitgestelde start (30 min. - 20u.)
-
VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT IN GEBRUIK NEEMT
Maak de trommel van de droogtrommel met een vochtige doek schoon of
stel een kort programma in (bv. tijds-
programma van 30 minuten) met vochtige kleding.
PROGRAMMA’S
Programma’s
Lading1)
Eigenschappen
TexBeschikbare
tielmarfuncties
kering
Katoen
Extra droog
8 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: extra droog.
Alles behalve Tijd
Kastdroog 2)
8 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: kastdroog.
Alles behalve Tijd
2)
8 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: geschikt voor strijken.
Alles behalve Tijd
Extra Stil
8 kg
Om katoenen wasgoed voorzichtig te drogen met een minimum
aan geluid. Het programma kan 's
nachts worden gebruikt.
Alles behalve Tijd 3)
Beddengoed
3 kg
Om bedlinnen te drogen, zoals:
enkele en dubbele lakens, kussenslopen, spreien.
Alles behalve Tijd
Dekbed
3 kg
Voor het drogen van één of tweepersoonsbeddengoed (met veren,
dons of synthetische vullingen).
alles behalve Tijd en
Anti-kreuk 3)
Tijd
8 kg
Drogen van wasgoed waarbij de
tijd door de gebruiker wordt ingesteld.
Alles behalve Behoedzaam
Mix Extra
Kort
3 kg
Voor het drogen van katoenen en
synthetische stoffen, op lagere
temperatuur.
alles behalve: Behoedzaam en Tijd
Strijkdroog
Synthetica
NEDERLANDS
Programma’s
Lading1)
Eigenschappen
TexBeschikbare
tielmarfuncties
kering
Extra droog
Drogen van dik of meerlaags tex3,5 kg tiel, bijv. truien, beddengoed, tafellinnen.
Alles behalve Tijd
Kastdroog 2)
Drogen van dunne stoffen die niet
gestreken worden, bijv. easy care
3,5 kg shirts, tafelkleden, babykleertjes,
sokken, lingerie met baleinen of
met beugels.
Alles behalve Tijd
Strijkdroog
Drogen van dunne stoffen die ge3,5 kg streken worden, bijv. gebreide artikelen, overhemden.
Alles behalve Tijd
Extra Stil
Om synthetisch wasgoed voorzichtig te drogen met een minimum
3,5 kg
aan geluid. Het programma kan 's
nachts worden gebruikt.
Alles behalve Tijd 3)
1 kg
(of 5
overhemden)
Om easy care textiel zoals hemden en bloezen te drogen, met
een minimum aan moeite. Het resultaat kan variëren, afhankelijk
van de verschillende soorten textiel en afwerking. Plaats het textiel
recht in de droogtrommel. Na het
programma verwijdert u onmiddellijk het gedroogd textiel en
hangt u het aan een kleerhanger.
Alles behalve Tijd 3)
Sport Intensief
2 kg
Voor het drogen van buitenkleding, technische kledingm sportkleding, gestapelde stoffen, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare
fleecelaag of binnenvoering.
alles behalve Tijd en
Anti-kreuk 3)
Fijne Was
3 kg
Voor het drogen van fijne stoffen
Alles behalve Tijd 3)
1 kg
Het drogen van wollen wasgoed.
Het wasgoed wordt zacht en soepel. Wij raden aan de kleding direct na het einde van het programma te verwijderen.
Droog Plus ,
Zoemer ,
Tijd 4), Startuitstel 3)
Strijkvrij
Wol
13
1) maximaal gewicht van droge kleding
2) Uitsluitend voor testinstituten:
Voor een prestatietest dient u de standaard programma's te gebruiken die staan
gespecificeerd in het EN 61121 document. Als het resterende vochtniveau van het wasgoed
buiten de tolerantie valt, dient u het programma aan te passen met de functie Lage temp. .
3) Behoedzaam standaard geactiveerd
14
4) Alleen met droogrek RA11 — zie hoofdstuk ACCESSOIRES
BEDIENING VAN HET APPARAAT
WASGOED VOORBEREIDEN
Droog uitsluitend textiel dat in
de droogtrommel mag worden
gedroogd. Controleer of het
textiel in de droogtrommel mag
worden gedroogd. Controleer
de textielmarkering op de kleding.
• katoenen jersey en gebreide artikelen alleen met de geschikte programma's - artikelen kunnen krimpen
Overschrijd de maximale belading van 8kg niet.
WASGOED IN DE MACHINE
DOEN
TexEigenschap
tielmarkering
Kan worden gedroogd in de
wasdroger
Kan worden gedroogd in de
wasdroger op standaard
temperatuur
Kan worden gedroogd in de
wasdroger op lage temperatuur
Kan niet worden gedroogd
in de wasdroger
Het wasgoed goed voorbereiden:
• sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken dicht en sluit losse riemen of
strikken (bijv.van schorten) - het wasgoed kan verstrikt raken
• zorg dat de zakken leeg zijn - verwijderen metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden, enz.).
• keer voorwerpen met dubbellaagse
weefsels binnenstebuiten (bijv.met
katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag dient aan de buitenkant te
zitten).
Alleen drogen:
• katoen en linnen met de programma's Katoen
• synthetica en gemengde stoffen met
de programma's Synthetica
• de sterk gekleurde stoffen en de licht
gekleurde stoffen scheiden - de kleuren kunnen ontrokken worden
1. Trek de deur van het apparaat open
2. Wasgoed losjes in de machine
doen.
3. Sluit de deur van het apparaat.
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de
deur en de manchet terecht komen.
HET APPARAAT
INSCHAKELEN
Druk op de Auto Off knop om de machine te activeren of te deactiveren.
Wanneer het apparaat aan staat, worden een aantal indicaties zichtbaar op
de display.
AUTO OFF-FUNCTIE IN EN
UIT
Om het energieverbruik omlaag te
brengen, deactiveert de automatische
standbyfunctie het apparaat:
• wanneer niet binnen 5 minuten op de
Start/Pauze -knop is gedrukt.
NEDERLANDS
• na 5 minuten vanaf het einde van het
programma.
Druk op de toets Auto Off om het apparaat in te schakelen.
EEN PROGRAMMA INSTELLEN
15
Wanneer de functie is geactiveerd zal
het symbool op de display worden
weergegeven.
DE FUNCTIE DROOG PLUS
Deze functie helpt het wasgoed beter
te drogen. Er zijn 3 mogelijke selecties:
minimum - de standaard selectie die
verband houdt met het programma.
gemiddeld - de selectie om het wasgoed lichtjes te drogen.
maximum - de selectie om het wasgoed meer te drogen.
DE FUNCTIE BEHOEDZAAM
Om delicate en temperatuurgevoelige
stoffen te drogen (bv. acryl, viscose).
op
Voor stoffen met het symbool
het wasvoorschrift. Programma met lagere temperatuur.
DE ANTI-KREUK FUNCTIE
Gebruik de programmakeuzeknop om
een programma te kiezen. De mogelijke tijd waarop een programma wordt
voltooid, verschijnt op het display.
De droogtijd die u ziet heeft betrekking op de lading van 5 kg
voor katoen en jeansprogramma's. Voor de andere programma's is de droogtijd gerelateerd
aan de aanbevolen ladingen. De
droogtijd van de katoen- en
jeansprogramma's met een grotere lading dan 5 kg is langer.
SPECIALE FUNCTIES
U kunt samen met het programma ook
één of meer speciale functies kiezen.
Om de functie te activeren of te inactiveren, drukt u op de overeenkomstige
drukknop.
Verlengde anti-kreukfase (30 minuten)
op het einde van de droogcyclus, tot 90
minuten. Deze functie zal voorkomen
dat het wasgoed kreukt. Het wasgoed
kan tijdens de anti-kreukfase uit de machine gehaald worden.
DE FUNCTIE ZOEMER
Wanneer de zoemer is geactiveerd,
kunt u de zoemer horen:
• op het einde van de cyclus
• bij de start en het einde van de antikreukfase
• bij een cyclusonderbreking
Standaard staat de zoemer altijd aan. U
kunt deze functie gebruiken om het geluid te activeren of te inactiveren.
DE FUNCTIE TIJD
Werkt alleen met het programma Tijd .
Hiermee kunt u het droogprogramma
instellen met minimaal 10 minuten tot
maximaal 2 uur (in stappen van 10 min.).
16
DE FUNCTIE STARTUITSTEL
Hiermee kan de start van het
droogprogramma met minimaal
30 minuten en maximaal 20 uur
worden uitgesteld.
1. Stel het droogprogramma en de
functies in.
2. Druk opnieuw op de toets Startuitstel totdat de vereiste uitsteltijd op
het display wordt weergegeven (bv.
als het programma na 12 uur
moet beginnen.)
3. Om de functie Startuitstel te activeren, drukt u op de toets Start/Pauze . De starttijd neem op de display
af.
KINDERBEVEILIGINGSFUNCTI
E
De kinderbeveiligingsfunctie voorkomt
dat kinderen met het apparaat spelen.
De kinderslotfunctie blokkeert alle
druktoetsen en de programmakeuzeknop. (deze functie vergrendelt niet de
toets Auto/Off). Om de kinderbeveiligingsfunctie te activeren, drukt u gelijktijdig op Lage temp. en Behoedzaam
totdat het symbool op de display
wordt weergegeven. Druk opnieuw op
de bovenstaande toetsen totdat het
symbool verdwijnt om deze functie te
inactiveren.
U kunt de kinderbeveiligingsfunctie activeren:
• voor u op de toets Start/Pauze drukt
- het apparaat kan niet starten
• nadat u op de toets Start/Pause
drukt, worden alle toetsen en de programmaschakelaar uitgeschakeld
EEN PROGRAMMA STARTEN
Om het programma te activeren, drukt
u op de knop (zie afbeelding). De LED
boven de knop zal rood oplichten.
EEN PROGRAMMA WIJZIGEN
Voor het wijzigen van een programma
drukt u op de toets Auto/Off om het
apparaat uit te schakelen. Druk op Auto/Off om het apparaat in te schakelen
en het programma opnieuw in te stellen.
AAN HET EINDE VAN HET
PROGRAMMA
Na voltooiing van de droogcyclus, zal
het symbool knipperen op de display. Als de Zoemer actief is, klinkt er
gedurende een minuut een geluidssignaal met onderbrekingen.
De was uit de machine halen:
1. Druk gedurende 2 seconden op de
knop voor Auto/Off om het apparaat uit te schakelen.
2. Open de deur van het apparaat.
3. De trommel legen.
4. Sluit de deur van het apparaat.
Na elke droogcyclus:
• maak de filter schoon
• Leeg het waterreservoir
(Zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN
REINIGING.)
NEDERLANDS
17
ADVIEZEN
MILIEUTIPS
theedoek
• Gebruik geen wasverzachter om te
wassen en te drogen. In de droogtrommel wordt uw wasgoed automatisch zacht.
• Gebruik het condenswater als gedistilleerd water, bijv. voor een stoomstrijkijzer. Indien nodig filtert u het
condenswater (bv. met een koffiefilter) om kleine pluisjes te verwijderen.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de onderzijde van het apparaat vrij zijn.
• Houd u aan de laadvolumes die in
het programma-overzicht worden
aanbevolen.
• Zorg ervoor dat er een goede luchtventilatie is.
• Maak het filter na elke droogcyclus
schoon.
• Centrifugeer het wasgoed goed
voordat u het in de droger stopt.
100 g
WATERHARDHEID EN
CONDUCTIVITEIT
Waterhardheid kan verschillen voor verschillende locaties. Waterhardheid
heeft een effect op de waterconductiviteit en de werking van de conductiviteitssensor in het apparaat. Als u de
waarde van de waterconductiviteit kent,
kunt u de sensor aanpassen voor betere droogresultaten.
Om de sensorconductiviteit te wijzigen:
1. Draai de programmakeuzeknop op
een beschikbaar programma.
2. Druk gelijktijdig op 2 knoppen (zie
afbeelding). Houd ingedrukt tot een
van de symbolen zichtbaar wordt op
het display:
GEMIDDELD GEWICHT VAN
WASGOED
badjas
1200 g
dekbedovertrek
700 g
–
herenwerkoverhemd
600 g
–
herenpyjama
500 g
laken
500 g
tafelkleed
250 g
herenoverhemd
200 g
nachthemd
200 g
kussensloop
200 g
badstof handdoek
200 g
bloes
100 g
damesslip
100 g
herenslip
100 g
servet
100 g
lage geleiding <300 μS/
cm
gemiddelde geleiding
300-600 μS/cm
–
hoge geleiding >600 μS/
cm
3. Druk opnieuw op de knop totdat u
het gewenste niveau hebt ingesteld
(zie afbeelding).
4. Om de instelling op te slaan, houdt
u de 2 knoppen ingedrukt (zoals
vermeld in punt 2).
18
LAMPJE - WATERRESERVOIR
VOL
Het controlelampje
is standaard altijd aan. Het wordt zichtbaar aan het
einde van de cyclus of als het waterreservoir vol is. Als u externe apparatuur
gebruikt om het reservoir te legen, kan
het lampje uit zijn.
Om het lampje in of uit te schakelen:
1. Draai de programmakeuzeknop op
een beschikbaar programma.
2. Druk gelijktijdig 2 knoppen in (zie
afbeelding) en houd deze ingedrukt
totdat u de correcte instelling krijgt:
– en lampje
is uit en het lampje
wordt ingeschakeld —
het lampje
is permanent uit
– en lampje
is aan en het lampje
wordt ingeschakeld —
het lampje
is geactiveerd
NEDERLANDS
19
ONDERHOUD EN REINIGING
DE FILTER SCHOONMAKEN.
Aan het einde van elke cyclus zal het
lampje
(filter reinigen) branden om u
te laten weten dat het filter moet worden gereinigd.
De filter vangt de pluizen op.
De pluizen ontstaan terwijl de
kleding wordt gedroogd in de
droogtrommel.
De filter reinigen:
1. Open de deur.
2. Trek aan de filter.
3. Open de filter.
20
4. Maak de filter schoon met een
vochtige hand.
5. Maak, indien nodig, de filter schoon
met warm water en een borstel.
Sluit de filter.
6. Verwijder de pluizen uit de filterhouder. Hiervoor kan een stofzuiger
worden gebruikt.
7. Zet de filter in de filterhouder.
LET OP!
Gebruik de droogautomaat
nooit zonder de filter, of met
beschadigde of verstopte filters.
Maak het filter na elke droogcyclus schoon. Een verstopte filter
verlengt de cyclustijd en veroorzaakt een hoger energieverbruik.
WATERRESERVOIR LEGEN
Leeg het waterreservoir na elke droogcyclus.
Wanneer het waterreservoir vol is,
breekt het programma automatisch af
reservoir leen brandt het lampje
gen. Om het programma te vervolgen
moet het waterreservoir worden geleegd en drukt u op de startknop.
Om het waterreservoir automatisch te legen kunt u waterafvoerset installeren (zie hoofdstuk: ACCESSOIRES)
NEDERLANDS
21
Het waterreservoir legen:
1. Trek aan het waterreservoir
2. Verplaats het waterreservoir in horizontale positie.
3. Schuif de kunststof aansluiting uit
en laat het water weglopen in een
gootsteen of iets dergelijks.
4. Schuif de kunststof aansluiting in en
zet het waterreservoir terug.
WAARSCHUWING!
Pas op voor vergiftiging. Het
condenswater is niet geschikt
als drinkwater of voor het bereiden van voedsel.
Het condenswater kan gebruikt
worden als gedistilleerd water,
bijv. voor stoomstrijken. Filter
het condenswater indien nodig
(bijv. door een koffiefilter) om
eventuele restanten en kleine
pluisjes te verwijderen.
REINIGING VAN DE
CONDENSOR
Wanneer het lampje
condensor
reinigen brandt, moet de condensor
worden gereinigd.
22
De condensor reinigen:
1. Open de vuldeur.
2. Beweeg de knop in de onderkant
van de deuropening de deur van de
condensor te openen.
3. Draai de 2 vergrendelingen in horizontale positie om de deksel van de
condensor te ontgrendelen.
4. Laat de deksel van de condensor
zakken.
NEDERLANDS
23
5. Pak de hendel en trek de condensor
uit het onderste compartiment. Verplaats de condensor horizontaal om
morsen van het resterende water te
voorkomen.
6. Reinig de condensor in verticale positie boven een badkuip of gootsteen. Spoel door met een handdouche.
7. Maak de condensorfilter schoon.
Spoel door met een handdouche.
8. Plaats de condensor terug in het onderste compartiment.
9. Sluit de deksel van de condensor.
10. Draai de 2 vergrendelingen terug
tot ze klikken.
11. Sluit de condensordeur
24
LET OP!
Gebruik de droogautomaat niet
terwijl de condensor geblokkeerd is door pluizen. Dit zou
schade kunnen veroorzaken aan
de droogauomaat. Het verhoogt ook het energieverbruik
Gebruik geen scherpe voorwerpen om de condensor te reinigen. De beschadigde condensor zou lekken kunnen veroorzaken.
Gebruik de droogautomaat niet
zonder de condensor.
DE TROMMEL REINIGEN
WAARSCHUWING!
Ontkoppel het apparaat voordat u het reinigt.
Gebruik een standaard zeepsop om de
binnenzijde van de trommel te reini-
gen. Droog het gereinigde oppervlak
met een zachte doek.
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen
of staalwol om de trommel
schoon te maken.
HET BEDIENINGSPANEEL EN
DE BEHUIZING REINIGEN
Gebruik een standaard zeepsop om het
bedieningspaneel en de behuizing te
reinigen.
Gebruik een vochtige doek om te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak
met een zachte doek.
LET OP!
Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor meubels of schoonmaakmiddelen die corrosie kunnen veroorzaken.
NEDERLANDS
25
PROBLEEMOPLOSSING
STORINGANALYSE
Probleem1)
De droogautomaat
werkt niet.
Onbevredigende
droogresultaten.
De vuldeur
sluit niet.
Err (Error)
op het display.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Droogautomaat is niet aangesloten op de netstroom.
Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de zekering in
de zekeringenkast (huisinstallatie).
De deur van het apparaat is
open.
Sluit de vuldeur.
De toets Auto/Off is niet ingedrukt.
Druk op de toets Auto/Off.
Toets Start/Pauze niet ingedrukt.
Druk op de toets Start/Pauze .
Het apparaat staat in de standby-modus.
Druk op de toets Auto/Off.
Onjuiste programmakeuze.
Kies voor het toepasselijke programma. 2)
Het pluizenfilter verstopt.
Maak de filter schoon. 3)
De functie Droog Plus is in minimummodus.
Wijzig de functie Droog Plus
naar gemiddelde of maximummodus.
De condensator is verstopt.
De condensator reinigen. 3)
Te hoog laadvolume.
Houd u aan de maximale belading.
Het luchtrooster is verstopt.
Reinig het luchtrooster onderin
het apparaat.
Aanslag op de binnenkant van
de trommel.
Reinig de binnenkant van de
trommel.
Te hoge waterhardheid.
Stel geschikte waterhardheid
in4).
Het filter zit niet op zijn plaats
vast.
Zet het filter in de correcte
stand.
Het wasgoed zit vast tussen
deur en pakking.
Plaats het wasgoed correct in de
trommel.
U probeert het programma of
de functie na de start van de cyclus te wijzigen.
Schakel de droogtrommel uit en
in. Maak de nieuwe selectie.
De functie die u probeert te acSchakel de droogtrommel uit en
tiveren is niet van toepassing op
in. Maak de nieuwe selectie.
het geselecteerde programma.
26
Probleem1)
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Lampje van
de trommel
brandt niet.
Trommelverlichting defect.
Neem contact op met de klantenservice om de trommelverlichting te vervangen.
Abnormale
tijdsweergave op de
display.)
De tijd tot het einde wordt berekend op basis van het volume
en de vochtigheid van het wasgoed.
De automatisch proces - dit is
geen fout van de machine.
Programma
niet actief.
Het waterreservoir is vol.
Leeg het waterreservoir3) , druk
op de toets Start/Pauze .
Te weinig wasgoedvolume.
Droogcyclus
te kort.
Het wasgoed is te droog.
Kies voor het tijdprogramma.
Selecteer het tijdsprogramma of
een hogere droogtegraad (bijv.
Extra Droog ).
Het pluizenfilter verstopt.
Maak de filter schoon.
Te hoog laadvolume.
Houd u aan de maximale belading.
Droogcyclus Het wasgoed is niet voldoende
te lang 5)
gecentrifugeerd.
Zeer hoge kamertemperatuur dit is geen fout van het apparaat.
Zorg dat het wasgoed goed is
gecentrifugeerd.
Verlaag, indien mogelijk, de kamertemperatuur
1) Als er een foutmelding op het display verschijnt (bijv. E51): Schakel de droogautomaat uit
en in. Selecteer het nieuwe programma. Druk op de toets Start/Pauze . Werkt niet? - neem
contact op met de klantenservice en geef de foutcode.
2) volg de programmabeschrijving - raadpleeg het hoofdstuk PROGRAMMA'S
3) zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN REINIGING
4) zie het gedeelte WATERHARDHEID in het hoofdstuk ADVIEZEN
5) Opmerking: Na maximum 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (raadpleeg het deel
Droogcyclus voltooid ).
TROMMELVERLICHTING
Dit apparaat is voorzien van een binnenlamp die aan- en uitgaat met het
openen en sluiten van de deur.
WAARSCHUWING!
Zichtbare LED-straling, niet
rechtstreeks in de straal kijken.
Neem contact op met de klantenservice om de binnenlamp te
vervangen.
De LED van de lamp is KLASSE 1 en is
compatibel met IEC 60825-1:1993 +
A1:1997 + A2:2001.
NEDERLANDS
TECHNISCHE INFORMATIE
hoogte x breedte x diepte
850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)
inhoud trommel
118 l
maximale diepte met vuldeur open
1090 mm
maximale breedte met vuldeur open
950 mm
afstelbare hoogte
850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
gewicht toestel
43 kg
max. belading
8 kg
spanning
230 V
frequentie
50 Hz
benodigde zekering
16 A
totaal vermogen
2800 W
energie-efficiëntieklasse
B
energieverbruik kWh/cyclus1)
4,48 kWh
jaarlijks energieverbruik
268,8 kWh
type gebruik
Huishoudelijk
toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
1) 8 kg katoen, aan 1000 rpm volgens EN 61121
27
28
MONTAGE
PLAATSING VAN HET
APPARAAT
• De wasdroger moet op een schone
plaats worden geïnstalleerd, waar
geen vuilophoping kan plaatsvinden.
• Er moet luchtcirculatie zijn rondom
het apparaat. Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen aan de onderzijde van het apparaat vrij zijn.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken, moet de droogtrommel op een stabiel en vlak oppervlak worden geplaatst.
• Als het apparaat op zijn permanente
plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet
het geval, stel dan de stelpootjes af
totdat dit wel het geval is.
• Verwijder de stelpootjes niet. Belemmer de speling tussen het apparaat
en de vloer niet met hoogpolig tapijt,
houten strips of dergelijke. Dit kan
de temperatuur laten stijgen, die de
werking van het apparaat kan belemmeren.
• De temperatuur van de warme lucht in de droogtrommel
kan tot 60 °C oplopen. Het
apparaat mag niet op een
vloer worden geplaatst die
niet tegen hoge temperaturen bestendig is.
• Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan
+5 °C en niet hoger dan +35
°C, omdat dit de prestaties
van het apparaat kan beïnvloeden.
• Als u het apparaat moet verplaatsen, dan dient u het vertikaal te verplaatsen.
• Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur
of een deur met scharnieren
aan de tegenovergestelde zijde als die van het apparaat
op zo'n manier dat dat de
deur van de droger niet helemaal geopend kan worden.
ONTPAKKEN
LET OP!
Voordat u de droger in gebruik neemt
moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden.
De polystyreenblokkeringen verwijderen:
1. Open de vuldeur.
NEDERLANDS
2. Trek 2 kunststofslangen met de polystyreenblokkeringen uit de trommel.
29
OMKEREN VAN DE VULDEUR
De vuldeur kan door de gebruiker aan
de tegenoverliggende kant worden geinstalleerd wanneer er beperkte ruimte
is voor het installeren van het apparaat.
(zie de afzonderlijke folder).
AANSLUITING AAN HET
ELEKTRICITEITSNET
x2
Het is mogelijk de hoogte van de
droogtrommel aan te passen. Hierdoor
moet u de voeten bijstellen (zie afbeelding).
15mm
PLAATSING ONDER EEN
AANRECHT
Het apparaat kan losstaand of onder
het aanrecht in de keuken met correcte
ruimte worden geïnstalleerd (zie de afbeelding).
600 mm
> 850 mm
600 mm
• Sluit de machine aan op een geaard
stopcontact, in overeenstemming
met de geldende bedradingsvoorschriften.
• Controleer of de elektrische gegevens op het typeplaatje overeenkomen met de stroomvoorziening.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren. Er kan brand ontstaan.
• Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren
en kabel niet knakken of beschadigd
raken achter het apparaat.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• De stekker moet droog zijn.
30
NEDERLANDS
31
www.aeg.com/shop
136915820-A-062011
Download PDF

advertising