AEG | T86285IC | User manual | Aeg T86285IC Handleiding

LAVATHERM 86285IC
NL DROOGAUTOMAAT
FR SÈCHE-LINGE
GEBRUIKSAANWIJZING
NOTICE D'UTILISATION
2
30
2
INHOUD
4
7
8
9
11
12
12
14
17
19
25
27
28
VEILIGHEIDSINFORMATIE
MILIEUBESCHERMING
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
ACCESSOIRES
BEDIENINGSPANEEL
VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT IN GEBRUIK
NEEMT
PROGRAMMA’S
BEDIENING VAN HET APPARAAT
ADVIEZEN
ONDERHOUD EN REINIGING
PROBLEEMOPLOSSING
TECHNISCHE INFORMATIE
MONTAGE
KLANTENSERVICE
Wanneer u contact opneemt met de
klantenservice dient u de volgende
gegevens bij de hand te hebben. Deze
informatie treft u aan op het
typeplaatje.
Model
Productnummer
Serienummer
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Waarschuwing - Belangrijke
veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
NEDERLANDS
3
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om
vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG
mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u
verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
Ga naar onze website voor:
- Producten
- Brochures
- Gebruikershandleidingen
- Oplossen van problemen
- Service-informatie
www.aeg.com
4
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en
om een correct gebruik te kunnen
waarborgen is het van belang dat u,
alvorens het apparaat te installeren
en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk
ervoor te zorgen dat alle mensen die
het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en
de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar
deze instructies en zorg ervoor dat
zij bij het apparaat blijven als het
wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende
zijn hele levensduur gebruikt, naar
behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
•
•
•
•
- Lees de bedieningsinstructies
voordat u het apparaat gebruikt.
ALGEMENE VEILIGHEID
• Het is gevaarlijk om de specificaties
te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te
brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip
van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructie hebben
ontvangen over het gebruik van het
apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine kinderen en
huisdieren niet in de trommel klimmen. Om dit te voorkomen dient u
de trommel voor het gebruik te controleren.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen
of andere harde, scherpe materialen
kunnen grote schade aan het appa-
•
•
•
•
raat toebrengen en mogen niet in
het apparaat terechtkomen.
Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte
kleding (als er geen speciaal droogprogramma is), artikelen met een
rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber
dienen niet in de droogtrommel te
worden gedroogd.
Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
De stekker van het apparaat dient na
het gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd uit het stopcontact te
worden getrokken.
Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties die door
niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of
letsel leiden. Neem contact op met
een klantenservice bij u in de buurt.
Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen
als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te
worden gewassen in heet water met
een extra hoeveelheid wasmiddel.
Explosiegevaar:Droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn geweest met ontvlambare
oplosmiddelen (petroleum, spiritus,
producten voor chemische reiniging
en dergelijke). Aangezien deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze
een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die
met water gewassen zijn.
Brandgevaar:voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in
plantaardige of bakolie vormen een
gevaar voor brand en mogen niet in
de wasdroger geplaatst worden.
Als u uw was met vlekkenverwijderaar
heeft gewassen, moet u een extra
NEDERLANDS
spoelcyclus uitvoeren voordat u uw
was in de wasdroger laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers
of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van kleding in het geval die in
de wasdroger geladen worden
• Het condenswater mag niet worden
gedronken of worden gebruikt om
voeding te bereiden. Het kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij
mensen en dieren.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan. Het apparaat kan omkantelen.
WAARSCHUWING!
• Brandgevaar! Om het risico
op ontbranding te voorkomen, mag u de droogtrommel niet voor het einde van
de droogcyclus stoppen, behalve als alle items snel uit
de droogtrommel worden
gehaald en uitgespreid zodat de warmte kan ontsnappen.
• Er mogen zich geen pluizen
verzamelen in de droger.
• Gevaar voor elektrische schokken!
Spuit geen waterstralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogcyclus
vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur
hebben waarbij is gewaarborgd dat
de artikelen niet worden beschadigd.
• De wasdroger mag niet worden gebruikt als er industriële chemische
reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
• Zorg voor een goede ventilatie in de
ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van
gassen van apparaten in de ruimte
die op andere brandstoffen werken,
zoals open haarden, te voorkomen.
MONTAGE
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat.
5
• Controleer bij het uitpakken van het
apparaat of dit niet is beschadigd. Ingeval van twijfel, gebruik het apparaat niet en neem contact op met de
Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen moeten
vóór het gebruik worden verwijderd.
Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben.
Zie het desbetreffende hoofdstuk in
de gebruiksaanwijzing.
• Eventuele voor de installatie van deze machine noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of bekwame
persoon.
• De achterkant van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst
• Pas de voeten aan als het apparaat
op tapijt, of een gelijkaardig materiaal, wordt geplaatst. Er moet luchtcirculatie zijn onder het apparaat.
• Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op het aansluitsnoer
drukt of staat.
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het
noodzakelijk de stapelkit te gebruiken (optionele accessoire - zie hoofdstuk: "ACCESSOIRES").
GEBRUIK
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik. Het mag
niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
• Droog uitsluitend textiel dat in de
droogtrommel mag worden gedroogd. Volg de instructies op het
wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in
de wasdroger.
• Overschrijd de maximale belading
niet. Houd u aan de maximale belading. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipnat is mag niet in
de droogtrommel worden geplaatst.
6
• Kledingstukken die in aanraking zijn
geweest met vluchtige aardolieproducten mogen niet in de wasdroger
gedroogd worden. Als er vluchtige
reinigingsvloeistoffen worden gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat
de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de machine
doet.
• Gebruik nooit de wasdroger als het
elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant
van de wasmachine toegankelijk is.
• Wasverzachter of gelijkaardige producten moeten worden gebruikt
zoals aangegeven door de fabrikant
van de wasverzachter.
• Brandgevaar! Droog geen beschadigde artikelen die vulling bevatten
(hoofdkussens, jassen, dekbedden,
enz). De vulling kan uit het artikel komen en brand veroorzaken.
KINDERBEVEILIGING
• Deze machine is niet bedoeld voor
gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
• Kinderen herkennen de gevaren die
bij elektrische apparaten horen vaak
niet. Houd kinderen uit de buurt om
te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
WAARSCHUWING!
• Gevaar op verstikking! De
verpakkingsmaterialen (bijv.
plastic folie, polystyreen) kunnen een gevaar opleveren
voor kinderen - houd uit de
buurt van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige
plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.
HET APPARAAT AFVOEREN
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat
af en gooi dit weg.
• Verwijder de deurvergrendeling. Dit
voorkomt dat u kinderen of huisdieren in de trommel opsluit. Er bestaat
gevaar voor verstikking.
NEDERLANDS
7
MILIEUBESCHERMING
VERPAKKINGSMATERIALEN
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
op het product of op
Het symbool
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag
worden behandeld, maar moet worden
afgegeven bij een verzamelpunt waar
elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt
dat dit product op de juiste manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
8
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1 Waterreservoir
2 Bedieningspaneel
7 Ventilatiesleuven
8 Verstelbare pootjes
3 Trommelverlichting
4 Vuldeur (omkeerbaar)
9 Condensordeur
10 Condensordeksel
5 Filter
6 Schuifknop om de condensordeur
te openen
11 Vergrendelknoppen
12 Typeplaatje
NEDERLANDS
9
ACCESSOIRES
TUSSENSTUK
De geïnstalleerde slang moet op de
hoogte vanaf minimaal 50 cm tot maximaal 1 m vanaf de vloer zitten. De slang
mag niet in een lus zitten. Maak de
slang indien mogelijk korter.
Lees de bij het tussenstuk geleverde
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
VOETSTUK MET DE LADE
Productnaam: SKP11
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer. Het tussenstuk kan alleen worden
gebruikt met de in de folder gespecificeerde wasautomaten. Zie bijgesloten
folder.
Lees de bij het tussenstuk geleverde
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
AFVOERSET
Productnaam: DK11.
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer (kan op een aantal types van de
droogautomaten worden geplaatst)
Afvoerset om het gecondenseerde water in een kom, sifon, afvoerpijp, enz. te
laten stromen. Na installatie wordt het
waterreservoir automatisch geleegd.
Het waterreservoir moet in het apparaat blijven.
Productnaam: PDSTP10.
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer.
Om het apparaat hoger te plaatsen op
het niveau dat het vullen met en het
verwijderen van het wasgoed helpt vergemakkelijken.
De lade kan worden gebruikt voor het
opbergen van wasproducten bijv. :
handdoeken, wasmiddelen enz.
Lees de bij de accessoire geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
10
DROOGREK
Productnaam: RA11.
Verkrijgbaar bij uw bevoegde dealerr
(kan worden aangehecht bij sommige
types droogtrommels)
Droogrekaccessoires voor veilig drogen
in de droogtrommel:
• sportschoenen
• wol
• Zachte knuffels
• lingerie
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
NEDERLANDS
11
BEDIENINGSPANEEL
1
6
2
5
4
3
1 Programmakeuzeknop
2 Display
4 De functie van drukknoppen
5 Programma-indicatielampjes
3 Drukknop Start/Pauze .
6 Drukknop Auto Off
DISPLAY
Symbool
,
extra droogtegraad: minimum, gemiddeld, maximum
,
,
behoedzaamheid: standaard, gemiddeld, maximum
,
,
Beschrijving
—
anti-kreukbeveiliging: standaard, interval (0 min. 120 min.)
zoemer geactiveerd
kinderbeveiliging geactiveerd
tijd droogfunctie geactiveerd
Leeg het waterreservoir-lampje
filter reinigen-lampje
reiniging van de condensor-lampje
droogcyclus (aanduiding droogfase)
koelcyclus (aanduiding koelfase)
12
Symbool
Beschrijving
Kreukbeveiliging aanduiding cyclusfase
startuitstel geactiveerd
cyclustijd
interval tijdsprogramma (10 min. - 2u.)
-
interval uitgestelde start (30 min. - 20u.)
-
VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT IN GEBRUIK NEEMT
Maak de trommel van de droogtrommel met een vochtige doek schoon of
stel een kort programma in (bv. tijds-
programma van 30 minuten) met vochtige kleding.
PROGRAMMA’S
Programma’s
Lading1)
Eigenschappen
TexBeschikbare
tielmarfuncties
kering
Katoen
Extra Droog
8 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: extra droog.
Alles behalve Droogtijd
Kastdroog 2)
8 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: kastdroog.
Alles behalve Droogtijd
2)
8 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: geschikt voor strijken.
Alles behalve Droogtijd
Extra Stil
8 kg
Om katoenen wasgoed voorzichtig te drogen met een minimum
aan geluid. Het programma kan 's
nachts worden gebruikt.
Beddengoed
3 kg
Om bedlinnen te drogen, zoals:
enkele en dubbele lakens, kussenslopen, spreien.
Alles behalve Droogtijd
Dekbed
3 kg
Voor het drogen van één of tweepersoonsbeddengoed (met veren,
dons of synthetische vullingen).
alles behalve Droogtijd
en Antikreuk 3)
Tijd
8 kg
Drogen van wasgoed waarbij de
tijd door de gebruiker wordt ingesteld.
Alles behalve Behoedzaam
3 kg
Voor het drogen van katoenen en
synthetische stoffen, op lagere
temperatuur.
alles behalve: Behoedzaam en
Droogtijd
Strijkdroog
Mix Extra
Kort
Alles behalve Droogtijd
3)
NEDERLANDS
Programma’s
Lading1)
Eigenschappen
TexBeschikbare
tielmarfuncties
kering
Synthetica
Extra Droog
Drogen van dik of meerlaags tex3,5 kg tiel, bijv. truien, beddengoed, tafellinnen.
Alles behalve Droogtijd
Kastdroog 2)
Drogen van dunne stoffen die niet
gestreken worden, bijv. easy care
3,5 kg shirts, tafelkleden, babykleertjes,
sokken, lingerie met baleinen of
met beugels.
Alles behalve Droogtijd
Strijkdroog
Drogen van dunne stoffen die ge3,5 kg streken worden, bijv. gebreide artikelen, overhemden.
Alles behalve Droogtijd
Extra Stil
3,5 kg
Om synthetisch wasgoed voorzich- Alles behaltig te drogen met een minimum
ve Droogtijd
aan geluid. Het programma kan 's
3)
nachts worden gebruikt.
1 kg
(of 5
overhemden)
Om easy care textiel zoals hemden en bloezen te drogen, met
een minimum aan moeite. Het resultaat kan variëren, afhankelijk
van de verschillende soorten textiel en afwerking. Plaats het textiel
recht in de droogtrommel. Na het
programma verwijdert u onmiddellijk het gedroogd textiel en
hangt u het aan een kleerhanger.
Sport Intensief
2 kg
Voor het drogen van buitenkleding, technische kledingm sportkleding, gestapelde stoffen, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare
fleecelaag of binnenvoering.
Fijne Was
3 kg
Voor het drogen van fijne stoffen
1 kg
Het drogen van wollen wasgoed.
Het wasgoed wordt zacht en soepel. Wij raden aan de kleding direct na het einde van het programma te verwijderen.
Strijkvrij
Wol
1) maximaal gewicht van droge kleding
2) Uitsluitend voor testinstituten:
13
Alles behalve Droogtijd
3)
alles behalve Droogtijd
en Antikreuk 3)
Alles behalve Droogtijd
3)
Droog Plus ,
Zoemer ,
Droogtijd 4),
Startuitstel
3)
14
Voor een prestatietest dient u de standaard programma's te gebruiken die staan
gespecificeerd in het EN 61121 document. Als het resterende vochtniveau van het wasgoed
buiten de tolerantie valt, dient u het programma aan te passen met de functie Drogen Plus .
3) Behoedzaam standaard geactiveerd
4) Alleen met droogrek RA11 — zie hoofdstuk ACCESSOIRES
BEDIENING VAN HET APPARAAT
WASGOED VOORBEREIDEN
Droog uitsluitend textiel dat in
de droogtrommel mag worden
gedroogd. Controleer of het
textiel in de droogtrommel mag
worden gedroogd. Controleer
de textielmarkering op de kleding.
TexEigenschap
tielmarkering
• de sterk gekleurde stoffen en de licht
gekleurde stoffen scheiden - de kleuren kunnen ontrokken worden
• katoenen jersey en gebreide artikelen alleen met de geschikte programma's - artikelen kunnen krimpen
Overschrijd de maximale belading van 8kg niet.
WASGOED IN DE MACHINE
DOEN
Kan worden gedroogd in de
wasdroger
Kan worden gedroogd in de
wasdroger op standaard
temperatuur
Kan worden gedroogd in de
wasdroger op lage temperatuur
Kan niet worden gedroogd
in de wasdroger
Het wasgoed goed voorbereiden:
• sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken dicht en sluit losse riemen of
strikken (bijv.van schorten) - het wasgoed kan verstrikt raken
• zorg dat de zakken leeg zijn - verwijderen metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden, enz.).
• keer voorwerpen met dubbellaagse
weefsels binnenstebuiten (bijv.met
katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag dient aan de buitenkant te
zitten).
Alleen drogen:
• katoen en linnen met de programma's Katoen
• synthetica en gemengde stoffen met
de programma's Synthetica
1. Trek de deur van het apparaat
open
2. Wasgoed losjes in de machine
doen.
3. Sluit de deur van het apparaat.
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de
deur en de manchet terecht komen.
HET APPARAAT
INSCHAKELEN
Druk op de Auto Off knop om de machine te activeren of te deactiveren.
Wanneer het apparaat aan staat, worden een aantal indicaties zichtbaar op
de display.
NEDERLANDS
15
AUTO OFF-FUNCTIE IN EN
UIT
Om het energieverbruik omlaag te
brengen, deactiveert de automatische
standbyfunctie het apparaat:
• wanneer niet binnen 5 minuten op de
Start/Pauze -knop is gedrukt.
• na 5 minuten vanaf het einde van het
programma.
Druk op de toets Auto Off om het apparaat in te schakelen.
EEN PROGRAMMA INSTELLEN
Wanneer de functie is geactiveerd zal
het symbool op de display worden
weergegeven.
DE FUNCTIE DROOGEN PLUS
Deze functie helpt het wasgoed beter
te drogen. Er zijn 3 mogelijke selecties:
minimum - de standaard selectie die
verband houdt met het programma.
gemiddeld - de selectie om het wasgoed lichtjes te drogen.
maximum - de selectie om het wasgoed meer te drogen.
DE FUNCTIE BEHOEDZAAM
Om delicate en temperatuurgevoelige
stoffen te drogen (bv. acryl, viscose).
op
Voor stoffen met het symbool
het wasvoorschrift. Programma met lagere temperatuur.
DE ANTI-KREUK FUNCTIE
Gebruik de programmakeuzeknop om
een programma te kiezen. De mogelijke tijd waarop een programma wordt
voltooid, verschijnt op het display.
De droogtijd die u ziet heeft betrekking op de lading van 5 kg
voor katoen en jeansprogramma's. Voor de andere programma's is de droogtijd gerelateerd
aan de aanbevolen ladingen. De
droogtijd van de katoen- en
jeansprogramma's met een grotere lading dan 5 kg is langer.
SPECIALE FUNCTIES
U kunt samen met het programma ook
één of meer speciale functies kiezen.
Om de functie te activeren of te inactiveren, drukt u op de overeenkomstige
drukknop.
Verlengde anti-kreukfase (30 minuten)
op het einde van de droogcyclus, tot 90
minuten. Deze functie zal voorkomen
dat het wasgoed kreukt. Het wasgoed
kan tijdens de anti-kreukfase uit de machine gehaald worden.
DE FUNCTIE ZOEMER
Wanneer de zoemer is geactiveerd,
kunt u de zoemer horen:
• op het einde van de cyclus
• bij de start en het einde van de antikreukfase
• bij een cyclusonderbreking
Standaard staat de zoemer altijd aan. U
kunt deze functie gebruiken om het geluid te activeren of te inactiveren.
16
DE FUNCTIE DROOGTIJD
EEN PROGRAMMA STARTEN
Werkt alleen met het programma Tijd .
Hiermee kunt u het droogprogramma
instellen met minimaal 10 minuten tot
maximaal 2 uur (in stappen van 10 min.).
DE FUNCTIE STARTUITSTEL
Hiermee kan de start van het
droogprogramma met minimaal
30 minuten en maximaal 20 uur
worden uitgesteld.
1. Stel het droogprogramma en de
functies in.
2. Druk opnieuw op de toets Startuitstel totdat de vereiste uitsteltijd op
het display wordt weergegeven (bv.
als het programma na 12 uur
moet beginnen.)
3. Om de functie Startuitstel te activeren, drukt u op de toets Start/Pauze . De starttijd neem op de display
af.
KINDERBEVEILIGINGSFUNCTI
E
De kinderbeveiligingsfunctie voorkomt
dat kinderen met het apparaat spelen.
De kinderslotfunctie blokkeert alle
druktoetsen en de programmakeuzeknop. (deze functie vergrendelt niet de
toets Auto/Off). Om de kinderbeveiligingsfunctie te activeren, drukt u gelijktijdig op Droogen Plus en Behoedzaam
totdat het symbool op de display
wordt weergegeven. Druk opnieuw op
de bovenstaande toetsen totdat het
symbool verdwijnt om deze functie te
inactiveren.
U kunt de kinderbeveiligingsfunctie activeren:
• voor u op de toets Start/Pauze drukt
- het apparaat kan niet starten
• nadat u op de toets Start/Pause
drukt, worden alle toetsen en de programmaschakelaar uitgeschakeld
Om het programma te activeren, drukt
u op de knop (zie afbeelding). De LED
boven de knop zal rood oplichten.
EEN PROGRAMMA WIJZIGEN
Voor het wijzigen van een programma
drukt u op de toets Auto/Off om het
apparaat uit te schakelen. Druk op Auto/Off om het apparaat in te schakelen
en het programma opnieuw in te stellen.
AAN HET EINDE VAN HET
PROGRAMMA
Na voltooiing van de droogcyclus, zal
het symbool knipperen op de display. Als de Zoemer actief is, klinkt er
gedurende een minuut een geluidssignaal met onderbrekingen.
De was uit de machine halen:
1. Druk gedurende 2 seconden op de
knop voor Auto/Off om het apparaat uit te schakelen.
2. Open de deur van het apparaat.
3. De trommel legen.
4. Sluit de deur van het apparaat.
Na elke droogcyclus:
• maak de filter schoon
• Leeg het waterreservoir
(Zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN
REINIGING.)
NEDERLANDS
17
ADVIEZEN
MILIEUTIPS
theedoek
• Gebruik geen wasverzachter om te
wassen en te drogen. In de droogtrommel wordt uw wasgoed automatisch zacht.
• Gebruik het condenswater als gedistilleerd water, bijv. voor een stoomstrijkijzer. Indien nodig filtert u het
condenswater (bv. met een koffiefilter) om kleine pluisjes te verwijderen.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de onderzijde van het apparaat vrij zijn.
• Houd u aan de laadvolumes die in
het programma-overzicht worden
aanbevolen.
• Zorg ervoor dat er een goede luchtventilatie is.
• Maak het filter na elke droogcyclus
schoon.
• Centrifugeer het wasgoed goed
voordat u het in de droger stopt.
100 g
WATERHARDHEID EN
CONDUCTIVITEIT
Waterhardheid kan verschillen voor verschillende locaties. Waterhardheid
heeft een effect op de waterconductiviteit en de werking van de conductiviteitssensor in het apparaat. Als u de
waarde van de waterconductiviteit kent,
kunt u de sensor aanpassen voor betere droogresultaten.
Om de sensorconductiviteit te wijzigen:
1. Draai de programmakeuzeknop op
een beschikbaar programma.
2. Druk gelijktijdig op 2 knoppen (zie
afbeelding). Houd ingedrukt tot
een van de symbolen zichtbaar
wordt op het display:
GEMIDDELD GEWICHT VAN
WASGOED
badjas
1200 g
dekbedovertrek
700 g
–
herenwerkoverhemd
600 g
–
herenpyjama
500 g
laken
500 g
tafelkleed
250 g
herenoverhemd
200 g
nachthemd
200 g
kussensloop
200 g
badstof handdoek
200 g
bloes
100 g
damesslip
100 g
herenslip
100 g
servet
100 g
lage geleiding <300 μS/
cm
gemiddelde geleiding
300-600 μS/cm
–
hoge geleiding >600 μS/
cm
3. Druk opnieuw op de knop totdat u
het gewenste niveau hebt ingesteld (zie afbeelding).
4. Om de instelling op te slaan, houdt
u de 2 knoppen ingedrukt (zoals
vermeld in punt 2).
18
LAMPJE - WATERRESERVOIR
VOL
Het controlelampje
is standaard altijd aan. Het wordt zichtbaar aan het
einde van de cyclus of als het waterreservoir vol is. Als u externe apparatuur
gebruikt om het reservoir te legen, kan
het lampje uit zijn.
Om het lampje in of uit te schakelen:
1. Draai de programmakeuzeknop op
een beschikbaar programma.
2. Druk gelijktijdig 2 knoppen in (zie
afbeelding) en houd deze ingedrukt totdat u de correcte instelling
krijgt:
– en lampje
is uit en het lampje
wordt ingeschakeld —
het lampje
is permanent uit
– en lampje
is aan en het lampje
wordt ingeschakeld —
het lampje
is geactiveerd
NEDERLANDS
19
ONDERHOUD EN REINIGING
DE FILTER SCHOONMAKEN.
Aan het einde van elke cyclus zal het
lampje
(filter reinigen) branden om u
te laten weten dat het filter moet worden gereinigd.
De filter vangt de pluizen op.
De pluizen ontstaan terwijl de
kleding wordt gedroogd in de
droogtrommel.
De filter reinigen:
1. Open de deur.
2. Trek aan de filter.
3. Open de filter.
20
4. Maak de filter schoon met een
vochtige hand.
5. Maak, indien nodig, de filter
schoon met warm water en een
borstel.
Sluit de filter.
6. Verwijder de pluizen uit de filterhouder. Hiervoor kan een stofzuiger worden gebruikt.
7. Zet de filter in de filterhouder.
LET OP!
Gebruik de droogautomaat
nooit zonder de filter, of met
beschadigde of verstopte filters.
Maak het filter na elke droogcyclus schoon. Een verstopte filter
verlengt de cyclustijd en veroorzaakt een hoger energieverbruik.
WATERRESERVOIR LEGEN
Leeg het waterreservoir na elke droogcyclus.
Wanneer het waterreservoir vol is,
breekt het programma automatisch af
reservoir leen brandt het lampje
gen. Om het programma te vervolgen
moet het waterreservoir worden geleegd en drukt u op de startknop.
Om het waterreservoir automatisch te legen kunt u waterafvoerset installeren (zie hoofdstuk: ACCESSOIRES)
NEDERLANDS
21
Het waterreservoir legen:
1. Trek aan het waterreservoir
2. Verplaats het waterreservoir in horizontale positie.
3. Schuif de kunststof aansluiting uit
en laat het water weglopen in een
gootsteen of iets dergelijks.
4. Schuif de kunststof aansluiting in
en zet het waterreservoir terug.
WAARSCHUWING!
Pas op voor vergiftiging. Het
condenswater is niet geschikt
als drinkwater of voor het bereiden van voedsel.
Het condenswater kan gebruikt
worden als gedistilleerd water,
bijv. voor stoomstrijken. Filter
het condenswater indien nodig
(bijv. door een koffiefilter) om
eventuele restanten en kleine
pluisjes te verwijderen.
REINIGING VAN DE
CONDENSOR
Wanneer het lampje
condensor
reinigen brandt, moet de condensor
worden gereinigd.
22
De condensor reinigen:
1. Open de vuldeur.
2. Beweeg de knop in de onderkant
van de deuropening de deur van
de condensor te openen.
3. Draai de 2 vergrendelingen in horizontale positie om de deksel van
de condensor te ontgrendelen.
4. Laat de deksel van de condensor
zakken.
NEDERLANDS
23
5. Pak de hendel en trek de condensor uit het onderste compartiment.
Verplaats de condensor horizontaal
om morsen van het resterende water te voorkomen.
6. Reinig de condensor in verticale
positie boven een badkuip of gootsteen. Spoel door met een handdouche.
7. Maak de condensorfilter schoon.
Spoel door met een handdouche.
8. Plaats de condensor terug in het
onderste compartiment.
9. Sluit de deksel van de condensor.
10. Draai de 2 vergrendelingen terug
tot ze klikken.
11. Sluit de condensordeur
24
LET OP!
Gebruik de droogautomaat niet
terwijl de condensor geblokkeerd is door pluizen. Dit zou
schade kunnen veroorzaken aan
de droogauomaat. Het verhoogt ook het energieverbruik
Gebruik geen scherpe voorwerpen om de condensor te reinigen. De beschadigde condensor zou lekken kunnen veroorzaken.
Gebruik de droogautomaat niet
zonder de condensor.
DE TROMMEL REINIGEN
WAARSCHUWING!
Ontkoppel het apparaat voordat u het reinigt.
Gebruik een standaard zeepsop om de
binnenzijde van de trommel te reini-
gen. Droog het gereinigde oppervlak
met een zachte doek.
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen
of staalwol om de trommel
schoon te maken.
HET BEDIENINGSPANEEL EN
DE BEHUIZING REINIGEN
Gebruik een standaard zeepsop om het
bedieningspaneel en de behuizing te
reinigen.
Gebruik een vochtige doek om te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak
met een zachte doek.
LET OP!
Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor meubels of schoonmaakmiddelen die corrosie kunnen veroorzaken.
NEDERLANDS
25
PROBLEEMOPLOSSING
STORINGANALYSE
Probleem1)
De droogautomaat
werkt niet.
Onbevredigende
droogresultaten.
De vuldeur
sluit niet.
Err (Error)
op het display.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Droogautomaat is niet aangesloten op de netstroom.
Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de zekering in
de zekeringenkast (huisinstallatie).
De deur van het apparaat is
open.
Sluit de vuldeur.
De toets Auto/Off is niet ingedrukt.
Druk op de toets Auto/Off.
Toets Start/Pauze niet ingedrukt.
Druk op de toets Start/Pauze .
Het apparaat staat in de standby-modus.
Druk op de toets Auto/Off.
Onjuiste programmakeuze.
Kies voor het toepasselijke programma. 2)
Het pluizenfilter verstopt.
Maak de filter schoon. 3)
De functie Droog Plus is in minimummodus.
Wijzig de functie Droog Plus
naar gemiddelde of maximummodus.
De condensator is verstopt.
De condensator reinigen. 3)
Te hoog laadvolume.
Houd u aan de maximale belading.
Het luchtrooster is verstopt.
Reinig het luchtrooster onderin
het apparaat.
Aanslag op de binnenkant van
de trommel.
Reinig de binnenkant van de
trommel.
Te hoge waterhardheid.
Stel geschikte waterhardheid
in4).
Het filter zit niet op zijn plaats
vast.
Zet het filter in de correcte
stand.
Het wasgoed zit vast tussen
deur en pakking.
Plaats het wasgoed correct in de
trommel.
U probeert het programma of
de functie na de start van de cyclus te wijzigen.
Schakel de droogtrommel uit en
in. Maak de nieuwe selectie.
De functie die u probeert te acSchakel de droogtrommel uit en
tiveren is niet van toepassing op
in. Maak de nieuwe selectie.
het geselecteerde programma.
26
Probleem1)
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Lampje van
de trommel
brandt niet.
Trommelverlichting defect.
Neem contact op met de klantenservice om de trommelverlichting te vervangen.
Abnormale
tijdsweergave op de
display.
De tijd tot het einde wordt berekend op basis van het volume
en de vochtigheid van het wasgoed.
De automatisch proces - dit is
geen fout van de machine.
Programma
niet actief.
Het waterreservoir is vol.
Leeg het waterreservoir3) , druk
op de toets Start/Pauze .
Te weinig wasgoedvolume.
Droogcyclus
te kort.
Het wasgoed is te droog.
Kies voor het tijdprogramma.
Selecteer het tijdsprogramma of
een hogere droogtegraad (bijv.
Extra Droog ).
Het pluizenfilter verstopt.
Maak de filter schoon.
Te hoog laadvolume.
Houd u aan de maximale belading.
Droogcyclus Het wasgoed is niet voldoende
te lang 5)
gecentrifugeerd.
Zeer hoge kamertemperatuur dit is geen fout van het apparaat.
Zorg dat het wasgoed goed is
gecentrifugeerd.
Verlaag, indien mogelijk, de kamertemperatuur
1) Als er een foutmelding op het display verschijnt (bijv. E51): Schakel de droogautomaat uit
en in. Selecteer het nieuwe programma. Druk op de toets Start/Pauze . Werkt niet? - neem
contact op met de klantenservice en geef de foutcode.
2) volg de programmabeschrijving - raadpleeg het hoofdstuk PROGRAMMA'S
3) zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN REINIGING
4) zie het gedeelte WATERHARDHEID in het hoofdstuk ADVIEZEN
5) Opmerking: Na maximum 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (raadpleeg het deel
Droogcyclus voltooid ).
TROMMELVERLICHTING
Dit apparaat is voorzien van een binnenlamp die aan- en uitgaat met het
openen en sluiten van de deur.
WAARSCHUWING!
Zichtbare LED-straling, niet
rechtstreeks in de straal kijken.
Neem contact op met de klantenservice om de binnenlamp te
vervangen.
De LED van de lamp is KLASSE 1 en is
compatibel met IEC 60825-1:1993 +
A1:1997 + A2:2001.
NEDERLANDS
TECHNISCHE INFORMATIE
hoogte x breedte x diepte
850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)
inhoud trommel
118 l
maximale diepte met vuldeur open
1090 mm
maximale breedte met vuldeur open
950 mm
afstelbare hoogte
850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
gewicht toestel
43 kg
max. belading
8 kg
spanning
230 V
frequentie
50 Hz
benodigde zekering
16 A
totaal vermogen
2800 W
energie-efficiëntieklasse
B
energieverbruik kWh/cyclus1)
4,48 kWh
jaarlijks energieverbruik
268,8 kWh
type gebruik
Huishoudelijk
toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
1) 8 kg katoen, aan 1000 rpm volgens EN 61121
27
28
MONTAGE
PLAATSING VAN HET
APPARAAT
• De wasdroger moet op een schone
plaats worden geïnstalleerd, waar
geen vuilophoping kan plaatsvinden.
• Er moet luchtcirculatie zijn rondom
het apparaat. Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen aan de onderzijde van het apparaat vrij zijn.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken, moet de droogtrommel op een stabiel en vlak oppervlak worden geplaatst.
• Als het apparaat op zijn permanente
plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet
het geval, stel dan de stelpootjes af
totdat dit wel het geval is.
• Verwijder de stelpootjes niet. Belemmer de speling tussen het apparaat
en de vloer niet met hoogpolig tapijt,
houten strips of dergelijke. Dit kan
de temperatuur laten stijgen, die de
werking van het apparaat kan belemmeren.
• De temperatuur van de warme lucht in de droogtrommel
kan tot 60 °C oplopen. Het
apparaat mag niet op een
vloer worden geplaatst die
niet tegen hoge temperaturen bestendig is.
• Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan
+5 °C en niet hoger dan +35
°C, omdat dit de prestaties
van het apparaat kan beïnvloeden.
• Als u het apparaat moet verplaatsen, dan dient u het vertikaal te verplaatsen.
• Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur
of een deur met scharnieren
aan de tegenovergestelde zijde als die van het apparaat
op zo'n manier dat dat de
deur van de droger niet helemaal geopend kan worden.
ONTPAKKEN
LET OP!
Voordat u de droger in gebruik neemt
moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden.
De polystyreenblokkeringen verwijderen:
1. Open de vuldeur.
NEDERLANDS
2. Trek 2 kunststofslangen met de polystyreenblokkeringen uit de trommel.
29
OMKEREN VAN DE VULDEUR
De vuldeur kan door de gebruiker aan
de tegenoverliggende kant worden geinstalleerd wanneer er beperkte ruimte
is voor het installeren van het apparaat.
(zie de afzonderlijke folder).
AANSLUITING AAN HET
ELEKTRICITEITSNET
x2
Het is mogelijk de hoogte van de
droogtrommel aan te passen. Hierdoor
moet u de voeten bijstellen (zie afbeelding).
15mm
PLAATSING ONDER EEN
AANRECHT
Het apparaat kan losstaand of onder
het aanrecht in de keuken met correcte
ruimte worden geïnstalleerd (zie de afbeelding).
600 mm
> 850 mm
600 mm
• Sluit de machine aan op een geaard
stopcontact, in overeenstemming
met de geldende bedradingsvoorschriften.
• Controleer of de elektrische gegevens op het typeplaatje overeenkomen met de stroomvoorziening.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren. Er kan brand ontstaan.
• Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren
en kabel niet knakken of beschadigd
raken achter het apparaat.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• De stekker moet droog zijn.
30
SOMMAIRE
32 CONSIGNES DE SÉCURITÉ
35 EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
36 DESCRIPTION DE L'APPAREIL
37 ACCESSOIRES
39 BANDEAU DE COMMANDE
41 AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
42 PROGRAMMES
44 UTILISATION DE L'APPAREIL
47 CONSEILS ET ASTUCES
49 ENTRETIEN ET NETTOYAGE
55 EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
57 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
58 INSTALLATION
SERVICE APRES-VENTE
Lorsque vous contactez le service aprèsvente, assurez-vous de disposer des
données suivantes. Ces informations se
trouvent sur la plaque signalétique.
Modèle
PNC
Numéro de série
Les symboles suivants sont utilisés dans
ce manuel:
Avertissement – Informations
importantes sur la sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications
FRANÇAIS
31
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé pour vous offrir la meilleure
performance pour une longue durée, avec des technologies innovantes qui vous
simplifient la vie - autant de caractéristiques que vous ne trouverez pas sûrement pas
sur d'autres appareils. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin
d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos
appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui
soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles
aux sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
Rendez-vous sur notre site pour consulter:
- Produits
- Brochures
- Notices d'utilisation
- Dépannage
- Informations sur le service après-vente
www.aeg.com
32
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et pour garantir
une utilisation correcte de l'appareil,
lisez attentivement cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Pour éviter toute erreur ou accident,
veillez à ce que toute personne qui
utilise l'appareil connaisse bien son
fonctionnement et ses options de sécurité. Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le
nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci
et des avertissements s'y rapportant.
- Lisez la notice d'utilisation avant
d'utiliser l'appareil.
•
•
•
•
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
GÉNÉRALES
• Ne modifiez pas les caractéristiques
techniques de cet appareil, de quelque manière que ce soit.
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques ou
sensorielles, ou le manque d'expérience ou de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque
lorsqu'ils sont sans surveillance ou en
l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
• Assurez-vous que ni les enfants ni les
animaux domestiques ne pénètrent
dans le tambour. Pour éviter tout risque d'accident, contrôlez l'intérieur
du tambour avant chaque utilisation
de l'appareil.
• Les objets, tels que les pièces de
monnaie, les épingles de sûreté, les
clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne
•
•
•
•
doivent pas être placés dans l'appareil.
Les pièces contenant de l'éponge de
caoutchouc (mousse de latex), les
bonnets de bains, les tissus imperméables (s'il n'existe pas de programme de séchage spécial), les articles renforcés de caoutchouc ou les
vêtements et les taies d'oreiller rembourrés d'éponge de caoutchouc ne
doivent pas être séchés dans un sèche-linge.
Assurez-vous que la prise de courant
est accessible une fois l'appareil installé.
Débranchez toujours l'appareil après
son utilisation, nettoyage et entretien.
N'essayez en aucun cas de réparer
l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel
non qualifié peuvent provoquer des
blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente. Exigez des pièces
de rechange certifiées par le constructeur.
Le linge sale, taché d'huile culinaire,
d'acétone, d'essence, de kérosène,
de produit détachant, de térébenthine, de cire ou de décapant pour cire
doit être lavé à l'eau chaude avec
une plus grande quantité de lessive
avant d'être séché dans le sèche-linge.
Risque d'explosion ! Ne séchez jamais du linge qui serait entré en contact avec des solvants inflammables
(essence, alcool dénaturé, fluide de
nettoyage à sec et similaire). Ces
substances sont volatiles et pourraient causer une explosion. Ne séchez que du linge lavé à l'eau.
Risque d'incendie ! Le linge taché
ou imbibé d'huile végétale ou d'huile
culinaire peut être à l'origine d'un incendie et ne doit pas être placé dans
le sèche-linge.
Si le linge a été lavé avec un produit
détachant, effectuez un cycle de rin-
FRANÇAIS
çage supplémentaire avant de le
mettre dans le sèche-linge.
• Vérifiez que les poches des vêtements à sécher ne contiennent pas
de briquet à gaz ni d'allumettes
avant de les placer dans l'appareil.
• L'eau de condensation est impropre
à la consommation. Elle peut entraîner des problèmes de santé chez les
personnes et les animaux domestiques.
• Ne montez pas ou ne vous asseyez
pas sur la porte de chargement. L'appareil peut basculer.
AVERTISSEMENT
• Risque d'incendie ! Pour
prévenir tout risque d'autocombustion, ne mettez pas
à l'arrêt le sèche-linge avant
la fin du cycle de séchage à
moins de sortir immédiatement tout le linge et de le
déplier pour mieux dissiper
la chaleur.
• Éliminez régulièrement les
peluches présentes autour
du sèche-linge.
• Risque d'électrocution !N'utilisez jamais d'appareils à vapeur ou à haute
pression pour nettoyer l'appareil.
• Le cycle de séchage se termine par
une phase sans chauffage (cycle de
refroidissement) pour éviter que le
linge ne reste longtemps à haute
température et ne subisse des dommages.
• N'utilisez pas le sèche-linge en cas
d'utilisation de produits chimiques
industriels pour le nettoyage.
• Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, y compris les feux à l'air libre.
INSTALLATION
• Cet appareil est lourd. Soyez prudent
lorsque vous déplacez l'appareil.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il
n'est pas endommagé. En cas de
•
•
•
•
•
•
33
doute, ne l'utilisez pas et contactez le
service après-vente.
Avant d'utiliser l'appareil, enlevez
tous les éléments de protection de
transport. En cas de non-respect de
cette recommandation, l'appareil ou
les accessoires risquent d'être sérieusement endommagés. Voir le chapitre correspondant dans cette notice
d'utilisation.
Tout travail électrique nécessaire à
l'installation de cet appareil ne doit
être exécuté que par un électricien
qualifié ou un professionnel compétent.
La surface arrière de l'appareil doit
être positionnée contre la paroi.
Si l'appareil est installé sur une moquette ou analogue, réglez les pieds.
L'air doit pouvoir s'écouler librement
en dessous de l'appareil.
Après l'installation de l'appareil, vérifiez qu'il n'écrase pas le câble d'alimentation, ni ne repose sur ce dernier.
Si le sèche-linge est placé au-dessus
d'un lave-linge, vous devez utiliser le
kit de superposition (accessoire en
option - voir le chapitre « ACCESSOIRES »).
EMPLOI
• Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. Il ne
faut pas l'utiliser à d'autres fins.
• Séchez uniquement les tissus adaptés au séchage dans le sèche-linge.
Suivez les indications se trouvant sur
l'étiquette de chaque vêtement.
• N'introduisez dans le sèche-linge
que du linge propre.
• Ne dépassez pas la charge recommandée. Respectez la charge maximum. Voir le chapitre correspondant
dans cette notice d'utilisation.
• Ne mettez pas de linge non essoré
dans le sèche-linge.
• Ne séchez pas les articles entrés en
contact avec des détachants volatiles. Si de tels détachants sont utilisés
avant le lavage en machine, il faudra
34
attendre que le produit se soit évaporé avant d'introduire les articles
dans l'appareil.
• N'utilisez pas le sèche-linge si le cordon d'alimentation, le bandeau de
commande, le plan de travail ou la
base sont endommagés et permettent l'accès à l'intérieur de l'appareil.
• Les adoucissants ou produits équivalents doivent être utilisés selon les
instructions du fabricant.
• Risque d'incendie ! Ne séchez pas de
linge endommagé contenant un rembourrage ou remplissage (oreillers,
vestes, duvets, etc.). Le rembourrage
ou remplissage peut en sortir et
prendre feu.
SÉCURITÉ ENFANTS
• Cet appareil ne doit pas être utilisé
par de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans supervision.
• Les enfants ne sont pas toujours
conscients des dangers associés à
l'utilisation des appareils électriques.
Veiller à ce que les enfants ne jouent
pas avec l'appareil.
AVERTISSEMENT
• Risque d'étouffement ! Les
matériaux d'emballage (par
ex. les films plastiques, le polystyrène) représentent un
danger pour les enfants - Gardez-les hors de leur portée.
• Rangez les détergents en lieu sûr,
hors de la portée des enfants.
• Assurez-vous que ni les enfants ni les
animaux domestiques ne pénètrent
dans le tambour.
MISE AU REBUT DE
L'APPAREIL
• Débranchez l'appareil électriquement.
• Coupez le câble d'alimentation au
ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Mettez au rebut le dispositif de verrouillage de porte. Ceci évite d'enfermer un enfant ou un animal dans
l'appareil par accident. Il y a un risque d'étouffement.
FRANÇAIS
35
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
MATÉRIAUX D’EMBALLAGE
Recyclez les matériaux portant le sym. Déposez les emballages dans
bole
les conteneurs prévus à cet effet.
sur le produit ou son
Le symbole
emballage indique que ce produit ne
peut être traité comme déchet
ménager. Il doit être remis au point de
collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les
déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le
recyclage de ce produit, veuillez
prendre contact avec les services de
votre commune ou le magasin où vous
avez effectué l'achat.
36
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
4
5
12
11
10
6
7
8
9
1 Réservoir d’eau
2 Bandeau de commande
7 Fentes pour circulation d'air
8 Pied réglable
3 Éclairage du tambour
4 Porte (réversible)
9 Portillon du condenseur
10 Couvercle du condenseur
5 Filtre
6 Levier coulissant pour ouvrir la porte du condenseur
11 Manettes de verrouillage
12 Plaque signalétique
FRANÇAIS
37
ACCESSOIRES
KIT DE SUPERPOSITION
Le tuyau doit être installé à une hauteur
comprise entre 50 cm au minimum et
1 m au maximum du niveau du sol. Ce
tuyau ne doit pas faire de boucle. Réduire autant que possible la longueur
du tuyau.
Lisez attentivement la notice fournie
avec le kit.
SOCLE À TIROIR
Nom du produit : SKP11
Disponible auprès de votre revendeur
agréé. Le kit de superposition ne peut
être utilisé qu'avec les lave-linge indiqués dans le livret. Voir le livret joint.
Lisez attentivement la notice fournie
avec le kit.
KIT D'ÉVACUATION
Nom du produit : DK11.
Disponible auprès de votre magasin
vendeur(peut être fixé sur certains types de sèche-linge)
Kit d'installation pour la vidange directe
de l'eau de condensation dans une cuvette, un siphon, une rigole, etc. Après
l'installation le bac d'eau de condensation est vidangé automatiquement. Le
bac d'eau de condensation doit demeurer dans l'appareil.
Nom du produit : PDSTP10.
Disponible auprès de votre magasin
vendeur.
Sert à surélever l'appareil à un niveau
permettant la charge et le retrait aisés
du linge.
Le tiroir peut servir au stockage du linge comme par ex. : les serviettes ainsi
que des produits de nettoyage et autres.
Lisez attentivement la notice fournie
avec cet accessoire.
38
GRILLE DE SÉCHAGE
Nom du produit : RA11.
Disponible chez votre vendeur agréé
(peut se fixer à certains types de sèchelinge)
Grille de séchage pour laisser sécher le
linge délicat en toute sécurité dans le
sèche-linge :
• chaussures de sport
• laine
• peluches
• lingerie
Lisez attentivement la notice fournie
avec le kit.
FRANÇAIS
BANDEAU DE COMMANDE
1
6
2
5
4
3
1 Sélecteur de programmes
2 Écran
4 Les touches de fonction
5 Voyants des programmes
3 Touche Départ/Pause
6 Touche Auto Off
ÉCRAN
Symbole
,
niveau Très sec : minimum, modéré, maximum
,
,
niveau Délicatesse : par défaut, modéré, maximum
,
,
Description du
—
minuterie anti-froissage : par défaut, intervalle (0 - 120
min.)
alarme activé
sécurité enfants activée
fonction Durée de séchage activée
voyant vidangez le bac d'eau de condensation
voyant nettoyez le filtre
voyant nettoyez le condenseur
voyant de phase de cycle de séchage
voyant de phase de cycle de refroidissement
39
40
Symbole
Description du
voyant des phases du cycle anti-froissage
départ différé activé
durée de cycle
intervalle du programme de la durée (10 min - 2 h)
-
intervalle de départ différé (30 min - 20 h)
FRANÇAIS
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyez le tambour sèche-linge avec
un chiffon humide ou sélectionnez un
programme court (par ex. un program-
me d'une durée de 30 minutes) avec
une charge de vêtements humides.
41
42
PROGRAMMES
Programmes
Charge1)
Propriétés
Fonctions
disponibles
Coton
Très Sec
8 kg
Séchage de vêtements en coton.
Niveau de séchage : Très sec.
tous sauf Minuterie
Prêt à Ranger 2)
8 kg
Séchage de vêtements en coton.
tous sauf MiNiveau de séchage : Prêt à ranger.
nuterie
Prêt à Repasser 2)
8 kg
Séchage de vêtements en coton.
tous sauf MiNiveau de séchage : applicable au
nuterie
repassage.
Extra Silence
8 kg
Séchage doux de vêtements en
coton avec réduction du bruit au
minimum. Ce programme peut
être utilisé la nuit.
tous sauf Minuterie 3)
Draps
3 kg
Pour le séchage du linge de lit
comme : draps, taies d'oreillers,
couvre-lits.
tous sauf Minuterie
Couette
3 kg
Séchage de couettes simples ou
doubles et d'oreillers (garnissage
en plumes, duvet ou synthétique).
tous sauf Minuterie et
Anti-froissage 3)
Minuterie
8 kg
Séchage complet du linge pendant la durée de séchage sélectionnée par l'utilisateur.
tous sauf Séchage +
Mix Extra
Court
3 kg
Séchage à basse température de
textiles en coton et synthétiques.
tous sauf :
Délicat et
Minuterie
Synthétiques
Très Sec
Séchage complet des textiles
3,5 kg épais ou multicouches (ex. pullovers, linge de lit, linge de table).
Prêt à Ranger 2)
Séchage complet des tissus fins ne
nécessitant pas de repassage, par
ex. chemises d'entretien facile, lin- tous sauf Mi3,5 kg
nuterie
ge de table, vêtements de bébé,
chaussettes, lingerie à baleines ou
armatures.
Prêt à Repasser
3,5 kg
Séchage complet des tissus fins à
repasser, par ex. tricots, chemises.
tous sauf Minuterie
tous sauf Minuterie
Symbole
tissu
FRANÇAIS
Programmes
Charge1)
Extra Silence
Séchage doux de vêtements en
synthétiques avec réduction du
3,5 kg
bruit au minimum. Ce programme
peut être utilisé la nuit.
Repassage
facile
Séchage des textiles faciles à repasser, tels que les chemises et les
chemisiers, pour limiter le repassa1 kg ge. Le résultats peuvent varier en
tous sauf Mi(ou 5 fonction des différents types de
chemi- tissus et de finitions. Mettez le linnuterie 3)
ses) ge directement dans le sèche-linge. Une fois le cycle terminé, sortez le linge sec immédiatement et
accrochez-le sur un cintre.
Propriétés
Fonctions
disponibles
Symbole
tissu
tous sauf Minuterie 3)
Vestes
2 kg
Séchage de vêtements de plein
air, de travail, en velours, d'imper- tous sauf Minuterie et
méables et de tissus perméables à
l'air, de vestes à coquilles à molle- Anti-froissaton ou doublure isolante amovige 3)
ble.
Délicats
3 kg
Séchage de tissus délicats.
tous sauf Minuterie 3)
1 kg
Séchage de vêtements en laine.
Les vêtements seront doux et confortables. Nous vous recommandons de sortir immédiatement les
vêtements sitôt le programme terminé.
Séchage + ,
Alarme , Minuterie 4),
Départ Différé 3)
Laine
43
1) Poids maximum des vêtements secs
2) Uniquement pour les instituts d'essais :
pour effectuer un essai de performance utilisez les programmes standard qui sont spécifiés
dans le document EN 61121. Si le niveau d'humidité résiduelle du linge ets en dehors des
tolérances, ajustez le programme à l'aide de la fonction Séchage + .
3) Délicat activé par défaut
4) Uniquement avec le support de séchage RA11 — voir le chapitre ACCESSOIRES
44
UTILISATION DE L'APPAREIL
PRÉPARATION DU LINGE
CHARGEMENT DU LINGE
Séchez uniquement le linge
adapté au séchage dans le sèche-linge. Veillez à ce que le linge soit adapté au séchage dans
le sèche-linge. Vérifiez le symbole tissu sur les vêtements.
Symbole
tissu
Propriété
Séchable au sèche-linge
Séchable au sèche-linge à
température standard
Séchable au sèche-linge à
température réduite
Non séchable au sèche-linge
Préparez le linge de manière adéquate :
• fermez les fermetures éclair, boutonner les housses de couettes et nouez
les liens ou rubans (par ex. ceintures
de tabliers) - le linge peut s'entremêler ;
• veillez à vider les poches - retirez les
pièces métalliques (trombones, épingles de sûreté, etc.) ;
• retournez sur l'envers les articles
doublés (par ex. les anoraks avec
doublure en coton : la doublure doit
être à l'extérieur).
Séchage indépendant :
• coton et lin avec les programmes Coton
• tissus synthétiques et mélangés avec
les programmes Synthétiques
• de manière séparée, les textiles de
couleur vive et ceux de couleur claire
- les couleurs peuvent déteindre
• lainages et bonneterie uniquement
avec les programmes applicables les vêtements peuvent rétrécir
Ne mettez pas une quantité de
linge dépassant la charge maximale de 8 kg.
1. Ouvrez la porte de l'appareil
2. Introduisez le linge, sans le comprimer.
3. Fermez la porte de l'appareil.
ATTENTION
Ne coincez pas de linge entre la
porte de l'appareil et le joint en
caoutchouc.
MISE EN FONCTIONNEMENT
DE L'APPAREIL
Appuyez sur la touche Auto Off pour
mettre l'appareil en fonctionnement ou
à l'arrêt. Quand l'appareil est en fonctionnement, certaines indications sont
affichées sur l'écran.
FONCTION AUTO OFF
Pour réduire la consommation d'énergie, la fonction Veille automatique met
l'appareil à l'arrêt :
• si la touche Départ/Pause n'a pas été
actionnée dans un délai de 5 minutes.
• 5 minutes après la fin du programme.
Appuyez sur la touche Auto Off pour
mettre l'appareil en fonctionnement.
FRANÇAIS
RÉGLAGE D'UN PROGRAMME
45
LA FONCTION SÉCHAGE +
Grâce à cette fonction le linge est plus
sec. Il y a 3 sélections possibles :
minimum - la sélection par défaut qui
est liée au programme.
modéré — la sélection pour obtenir un
linge légèrement sec.
maximum — la sélection pour obtenir
un linge plus sec.
FONCTION DÉLICAT
Pour sécher plus en douceur les textiles
délicats et sensibles à la chaleur (par ex.
acrylique, viscose). Pour les textiles
avec une étiquette présentant le sym. Ce programme fonctionne à
bole
chaleur réduite.
Utilisez le sélecteur pour régler le programme. Le temps restant du programme apparaît sur l'écran.
Le temps de séchage que vous
voyez s'afficher s'applique à une
charge de 5 kg pour les programmes coton et jeans. Pour
les autres programmes, le
temps de séchage est en fonction des charges recommandées. Pour les programmes coton et jeans avec une charge de
plus de 5 kg, le temps de séchage est plus long.
FONCTIONS SPÉCIALES
Conjointement au programme vous
pouvez régler 1 ou plusieurs fonctions
spéciales.
Appuyez sur la touche concernée pour
activer ou désactiver la fonction.
FONCTION ANTI-FROISSAGE
Prolonge la phase anti-froissage (30 minutes) à la fin du cycle de séchage à
90 minutes. Cette fonction empêche le
froissage du linge. Le linge peut être
retiré au cours de la phase anti-froissage.
FONCTION ALARME
Lorsque la fonction alarme est activée,
vous pouvez entendre l'alarme :
• à la fin du cycle ;
• au démarrage et à la fin de la phase
anti-froissage ;
• lors de l'interruption du cycle.
Le fonction alarme est activée par défaut. Vous pouvez utiliser cette fonction
pour activer ou désactiver le son.
FONCTION MINUTERIE
FOnctionne uniquement avec le programme Minuterie . Elle permet à l'utilisateur de régler une durée spéciale du
programme de séchage d'un minimum
de 10 min jusqu'à un maximum de
2 heures (par paliers de 10 min).
Quand la fonction est activée, le symbole correspondant apparaît sur
l'écran.
46
FONCTION DÉPART DIFFÉRÉ
DÉPART D'UN PROGRAMME
Permet de retarder le départ du
programme de séchage d'un
minimum de 30 min jusqu'à un
maximum de 20 heures.
1. Sélectionnez le programme et les
fonctions de séchage.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Départ Différé jusqu'à ce que
l'heure de départ différé requise
apparaisse sur l'affichage (par ex.
si le programme doit démarrer
après 12 heures.)
3. Pour activer la fonction Départ Différé , appuyez sur la touche Départ/Pause . Le temps restant avant
le départ diminue sur l'affichage.
FONCTION SÉCURITÉ
ENFANTS
La sécurité enfants peut être sélectionnée pour empêcher aux enfants de jouer avec l'appareil. La sécurité enfants
verrouille toutes les touches et le sélecteur de programme (cette fonction ne
verrouille pas la touche Auto/Off). Pour
activer la fonction sécurité enfants appuyez sur les touches Séchage + et Délicat en même temps jusqu'à ce que le
symbole apparaisse sur l'écran. Pour
la désactiver, appuyez encore sur les
touches précitées jusqu'à ce que le
symbole disparaisse.
Vous pouvez activer la fonction Sécurité
enfants :
• avant d'appuyer sur la touche Départ/Pause - l'appareil ne se met pas
en fonctionnement
• après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause - toutes les touches et le
sélecteur de programme sont désactivées.
Pour activer le programme, appuyez sur
la touche comme indiqué sur l'illustration. Le voyant situé au-dessus de la
touche s'allume en rouge.
CHANGEMENT DE
PROGRAMME
Pour changer de programme appuyez
sur la touche Auto/Off pour mettre l'appareil à l'arrêt. Appuyez sur Auto/Off
pour mettre l'appareil en fonctionnement, puis sélectionnez à nouveau le
programme.
À LA FIN DU PROGRAMME
Une fois le cycle de séchage terminé, le
symbole clignote sur l'écran. Si la
fonction Alarme est active, un signal sonore retentit à intervalles répétés pendant une minute.
Pour retirer le linge :
1. Appuyez sur la touche Auto/Off
pendant 2 secondes pour mettre
l'appareil à l'arrêt.
2. Ouvrez la porte de l'appareil.
3. Sortez le linge.
4. Fermez la porte de l'appareil.
Après chaque cycle de séchage :
• nettoyez le filtre
• vidangez le bac d'eau de condensation
(Voir le chapitre ENTRETIEN ET NETTOYAGE.)
FRANÇAIS
47
CONSEILS ET ASTUCES
CONSEILS ÉCOLOGIQUES
• N'utilisez pas d'adoucissant pendant
le lavage puis le séchage. Le sèchelinge adoucit automatiquement le
linge.
• Utilisez l'eau de condensation comme eau distillée, par ex. dans un fer à
repasser à vapeur. Nettoyez si nécessaire l'eau de condensation (par ex.
avec un filtre à café) pour enlever les
éventuelles petites peluches.
• Maintenez toujours dégagées les
fentes de circulation d'air au fond de
l'appareil.
• Respectez les charges indiquées au
chapitre des programmes.
• Veillez à maintenir une bonne circulation d'air à l'emplacement d'installation de l'appareil.
• Nettoyez le filtre après chaque cycle
de séchage.
• Essorez suffisamment le linge avant
de le sécher.
POIDS MOYEN DU LINGE
peignoir
sous-vêtements
pour homme
100 g
serviette
100 g
torchon
100 g
DURETÉ ET CONDUCTIVITÉ
DE L'EAU
La dureté de l'eau peut varier selon les
endroits. La dureté de l'eau peut affecter la conductivité de l'eau et le fonctionnement du capteur de conductivité
dans l'appareil. Si vous connaissez la
valeur de la conductivité de l'eau, vous
pouvez régler le capteur pour obtenir
de meilleurs résultats de séchage.
Pour modifier la conductivité du capteur :
1. Tournez le sélecteur de programmes sur le programme disponible.
2. Appuyez simultanément sur les 2
touches (voir l'illustration). Continuez d'appuyer jusqu'à ce que l'un
des symboles apparaisse sur
l'écran :
1200 g
housse de couette
700 g
chemise de travail
pour homme
600 g
pyjama pour
homme
500 g
drap
500 g
nappe
250 g
chemise pour
homme
200 g
chemise de nuit
200 g
taie d'oreiller
200 g
drap de bain
200 g
chemisier
100 g
sous-vêtements
pour femme
100 g
–
faible conductivité <300
μS/cm
–
conductivité moyenne
300-600 μS/cm
–
conductivité élevée
>600 μS/cm
3. Appuyez sur la touche à plusieurs
reprises jusqu'à ce que vous ayez
sélectionné le niveau nécessaire
(voir l'illustration).
48
1. Tournez le sélecteur de programmes sur le programme disponible.
2. Appuyez simultanément sur les 2
touches (voir l'illustration) et continuez d'appuyer jusqu'à ce que le
réglage correct apparaisse :
4. Pour mémoriser le réglage, appuyez simultanément sur les 2 touches comme indiqué au point 2.
VOYANT — BAC D'EAU DE
CONDENSATION PLEIN
Par défaut, le voyant
est toujours allumé. Il s'allume en fin de cycle ou lorsque le bac d'eau de condensation est
plein. Si vous utilisez un équipement
externe pour vidanger le bac d'eau de
condensation, le voyant peut être
éteint.
Pour activer ou désactiver le voyant :
– le voyant
est éteint et le voyant
s'allume — le voyant
est éteint en permanence
– le voyant
est allumé et le voyant
s'allume — le voyant
est activé
FRANÇAIS
49
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
NETTOYAGE DU FILTRE
À la fin de chaque cycle, le voyant
(Nettoyez le filtre) s'allume pour vous
indiquer que le filtre doit être nettoyé.
Le filtre recueille les peluches.
Des peluches apparaissent lors
du séchage de tissus dans le sèche-linge.
Pour nettoyer le filtre :
1. Ouvrez la porte.
2. Retirez le filtre.
3. Ouvrez le filtre.
50
4. Nettoyez le filtre après vous être
humecté la main.
5. Au besoin, nettoyez le filtre à l'eau
chaude à l'aide d'une brosse.
Refermez le filtre.
6. Enlevez les peluches du réceptacle
du filtre. Un aspirateur peut être
utilisé à cet effet.
7. Insérez le filtre dans son réceptacle.
ATTENTION
N'utilisez jamais votre sèche-linge sans le filtre ou avec un filtre
endommagé ou obstrué.
Nettoyez le filtre après chaque
cycle de séchage. Un filtre obstrué augmente la durée du cycle
et entraîne une consommation
d'énergie plus élevée.
VIDANGEZ LE BAC D'EAU DE
CONDENSATION
Vidangez le bac d'eau de condensation
après chaque cycle de séchage.
Si le bac d'eau de condensation est
plein, le programme se met à l'arrêt auVidantomatiquement et le voyant
ger le bac d'eau de condensation s'allume. Pour poursuivre le programme,
vidangez le bac d'eau de condensation
et appuyez sur la touche Départ.
Pour vidanger le bac d'eau de
condensation automatiquement, vous pouvez installer un
accessoire de vidange (reportez-vous au chapitre : ACCESSOIRES)
FRANÇAIS
51
Pour vidanger le bac d'eau de condensation :
1. Tirez le bac d'eau de condensation.
2. Mettez le bac d'eau de condensation en position horizontale.
3. Sortez le raccord en plastique et vidangez le bac d'eau de condensation dans un évier ou un réceptacle
équivalent.
4. Remettez le raccord en plastique
en place et réinstallez le bac d'eau
de condensation.
AVERTISSEMENT
Risque d'empoisonnement.
L'eau de condensation est impropre à la consommation.
L'eau de condensation récupérée peut être utilisée dans un fer
à repasser à vapeur. Si nécessaire, filtrez l'eau de condensation
(par ex. avec un filtre à café)
pour en éliminer les résidus et
les petites peluches.
NETTOYAGE DU
CONDENSEUR
Si le voyant du
Nettoyez le condenseur s'allume, le condenseur doit
être nettoyé.
52
Pour nettoyer le condenseur :
1. Ouvrez la porte.
2. Déplacez le curseur d'ouverture en
bas de la porte et ouvrez la porte
du condenseur.
3. Tournez les 2 loquets pour déverrouiller le capot du condenseur.
4. Abaissez le couvercle du condenseur.
FRANÇAIS
53
5. Saisissez les poignées et sortez le
condenseur du compartiment inférieur. Placez le condenseur en position horizontale sans répandre l'eau
restante.
6. Nettoyez le condenseur en position
verticale au-dessus d'une cuvette
ou d'un bac. Rincez-le avec une
douchette à main.
7. Nettoyez le filtre du condenseur.
Rincez-le avec une douchette à
main.
8. Replacez le condenseur à l'intérieur
du compartiment inférieur.
9. Fermez le couvercle du condenseur.
10. Verrouillez les deux loquets.
11. Fermez la porte du condenseur.
54
ATTENTION
N'utilisez pas le sèche-linge
quand le condenseur est obstrué par des peluches. Cela
peut endommager le sèche-linge. Cela augmente par ailleurs
la consommation d'énergie.
N'utilisez pas d'objets pointus
pour nettoyer le condenseur. Un
condenseur endommagé peut
provoquer des fuites.
N'utilisez pas le sèche-linge
sans le condenseur.
NETTOYAGE DU TAMBOUR
AVERTISSEMENT
Débranchez l'appareil avant de
le nettoyer.
Utilisez un détergent savonneux neutre
standard pour nettoyer la surface interne du tambour et les nervures de ce
dernier. Séchez les surfaces nettoyées
avec un chiffon doux.
ATTENTION
N'utilisez pas de matières abrasives ou de laine d'acier pour
nettoyer le tambour.
NETTOYAGE DU BANDEAU
DE COMMANDE ET DU
BOÎTIER
Utilisez un détergent savonneux neutre
standard pour nettoyer le bandeau de
commande et le boîtier.
Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez les surfaces nettoyées avec
un chiffon doux.
ATTENTION
Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de produits de nettoyage
pour meubles ou autres pouvant
entraîner une corrosion.
FRANÇAIS
55
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème1)
Cause probable
Le sèche-linge n'est pas branché électriquement.
La porte de chargement est ouLe sèche-linverte.
ge ne foncLa touche Auto/Off n'a pas été
tionne pas.
activée.
Solution
Branchez l'appareil sur le secteur. Vérifiez le fusible dans la
boîte à fusibles (installation domestique).
Fermez la porte de chargement.
Appuyez sur la touche Auto/Off.
La touche Départ/Pause n'a pas
été activée.
Appuyez sur la touche Départ/
Pause .
L'appareil est en mode Veille.
Appuyez sur la touche Auto/Off.
Sélection d'un programme inap- Permet la sélection du programproprié.
me applicable. 2)
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre. 3)
La fonction Séchage + était au
minimum.
Faites passer la fonction Séchage + en mode modéré ou maximum.
Résultats de Le condensateur est obstrué.
séchage insatisfaisants. Charge excessive.
La porte ne
ferme pas.
Err (Erreur)
sur l'écran.
Nettoyez le condensateur. 3)
Respectez la charge maximum.
La grille d'aération est obstruée.
Nettoyez la grille d'aération qui
se trouve en bas de l'appareil.
Salissure sur la surface interne
du tambour.
Nettoyez la surface interne du
tambour.
La dureté de l'eau est trop élevée.
Réglez la dureté appropriée de
l'eau 4).
Le filtre n'est pas verrouillé en
position.
Mettez le filtre dans la bonne
position.
Le linge est coincé entre la porte et le joint.
Placez la charge correctement
dans le tambour.
Mettez le sèche-linge hors tenVous essayez de modifier le prosion puis de nouveau sous tengramme ou la fonction alors que
sion. Faites la nouvelle sélecle cycle a commencé.
tion.
La fonction que vous essayez
d'activer ne s'applique pas au
programme que vous avez sélectionné.
Mettez le sèche-linge hors tension puis de nouveau sous tension. Faites la nouvelle sélection.
56
Problème1)
Pas d'éclairage du
tambour
Cause probable
Solution
Éclairage du tambour défectueux.
Contactez le service après-vente
pour remplacer l'éclairage du
tambour.
Durée affiLa durée du cycle jusqu'à la fin
chée à
l'écran anor- est calculée sur la base du volume et de l'humidité du linge.
malement
longue.
La procédure automatique — ce
n'est pas une anomalie de l'appareil.
Programme
inactif.
Le bac d'eau de condensation
est plein.
Vidangez le bac d'eau de condensation3), appuyez sur la touche Départ/Pause .
Il n'y a pas assez de linge.
Sélectionnez la durée du programme.
Le linge est trop sec.
Sélectionnez la durée du programme ou un niveau de séchage plus élevé (par exemple Très
sec )
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre.
Charge excessive.
Respectez la charge maximum.
Le linge n'est pas bien essoré.
Essorez correctement le linge.
La température de la pièce est
très élevée — il ne s'agit pas
d'une anomalie de l'appareil.
Si possible, réduisez la température de la pièce.
Cycle de séchage trop
court.
Cycle de séchage trop
long 5)
1) Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran (par exemple E51) : Mettez le sèche-linge hors
tension puis de nouveau sous tension. Sélectionnez le nouveau programme. Appuyez sur la
touche Départ/Pause . Est-ce qu'il fonctionne ? - contactez votre vendeur et donnez votre
code d'erreur.
2) suivez le descriptif du programme — reportez-vous au chapitre PROGRAMMES
3) reportez-vous au chapitre ENTRETIEN ET NETTOYAGE
4) reportez-vous au paragraphe DURETÉ DE L'EAU au chapitre CONSEILS ET ASTUCES
5) Note : au bout de 5 heures au maximum, le cycle de séchage se termine automatiquement
(reportez-vous au paragraphe Cycle de séchage terminé).
ECLAIRAGE DU TAMBOUR
Ce lave-vaisselle est doté d'un éclairage intérieur qui s'allume lors de l'ouverture de la porte et s'éteint lors de la fermeture de celle-ci.
AVERTISSEMENT
Rayonnement visible, ne fixez
pas le faisceau.
Pour remplacer l'éclairage intérieur, contactez votre service
après-vente.
LED de classe 1 conforme à la norme
IEC 60825-1 :1993 + A1:1997 + A2:2001.
FRANÇAIS
57
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur x largeur x profondeur
850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)
Capacité du tambour
118 l
Profondeur maximum avec porte de
chargement ouverte
1090 mm
Largeur maximum avec porte de chargement ouverte
950 mm
Hauteur réglable
850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds)
Poids de l'appareil
43 kg
Charge maximum
8 kg
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
Fusible nécessaire
16 A
Puissance totale
2800 W
Classe d'efficacité énergétique
B
Consommation d'énergie en kWh/cycle1)
4,48 kWh
Consommation annuelle d’énergie
268,8 kWh
Type d'utilisation
Domestique
Température ambiante autorisée
+ 5 °C to + 35 °C
1) 8 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min conformément à la norme EN 61121
58
INSTALLATION
POSITIONNEMENT DE
L'APPAREIL
• Le sèche-linge doit être installé dans
un endroit propre, à l'abri de la poussière.
• L'air doit pouvoir s'écouler librement
autour de l'appareil. Veillez à ce que
les fentes de circulation d'air au fond
de l'appareil ne soient pas obstruées.
• Pour limiter au minimum les vibrations et le bruit pendant le fonctionnement du sèche-linge, il faut l'installer sur une surface stable et plane.
• Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il
est bien d'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas d'aplomb,
réglez les pieds autant que nécessaire.
• Ne retirez pas les pieds. Veillez à ne
pas réduire la circulation de l'air au
sol par des tapis épais, des lames de
bois ou analogues. Cela peut augmenter la chaleur, laquelle peut perturber le fonctionnement de l'appareil.
• La température de l'air chaud
produit dans le sèche-linge
peut augmenter jusqu'à
60 °C. L'appareil ne doit pas
être installé sur un sol non résistant aux températures élevées.
• Pendant le fonctionnement
du sèche-linge, la température ambiante ne doit pas être
inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C, car cela peut
avoir un effet néfaste sur les
performances de l'appareil.
• S'il l'appareil doit être déplacé, il faut le déplacer verticalement.
• L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ou
une porte battante dotée
d'une charnière du côté opposé de celle de l'appareil
qui pourrait empêcher l'ouverture complète du sèchelinge.
DÉBALLAGE
ATTENTION
Avant de mettre l'appareil en service, il
est impératif d'enlever tous les éléments de protection de transport.
Pour retirer les cales en polystyrène :
1. Ouvrez la porte.
FRANÇAIS
2. Sortez les 2 tuyaux en plastique et
les cales en polystyrène du tambour.
59
RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE
En cas de manque de place, il est possible de modifier le sens d'ouverture de
la porte. (reportez-vous à la notice séparée).
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
x2
Il est possible de régler la hauteur du
sèche-linge. Pour ce faire, réglez les
pieds (reportez-vous au schéma).
15mm
INSTALLATION SOUS UN
PLAN DE TRAVAIL
L'appareil peut être installé de façon
autonome ou sous un plan de travail de
cuisine si un espace correct est disponible (voir schéma).
600 mm
> 850 mm
600 mm
• Branchez l'appareil sur une prise avec
terre, conformément aux normes de
câblage en vigueur.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre réseau.
• Utilisez toujours une prise antichoc
bien installée.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise
multiple ou d'un raccordement multiple. Risque d'incendie.
• Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente.
• Attention à ne pas écraser ou endommager la prise et le câble d'alimentation situés à l'arrière de l'appareil.
• Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez
toujours sur la prise principale.
• La prise doit être sèche.
www.aeg.com/shop
136915840-A-072011
Download PDF

advertising