Aeg-Electrolux | T86285IC | User manual | Aeg-Electrolux T86285IC Handleiding

LAVATHERM 86285IC
NL Gebruiksaanwijzing
FR Notice d'utilisation
2
24
2
www.aeg.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT IN GEBRUIK NEEMT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PROGRAMMA’S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
BEDIENING VAN HET APPARAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ADVIEZEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
TECHNISCHE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van
het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat
voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt
door kinderen van 8 jaar en ouder en
door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, indien zij onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat
spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit
de buurt van kinderen.
• Houd alle reinigingsmiddelen uit de
buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de
buurt van het apparaat als de deur
open is.
• Reiniging en onderhoud mag niet
worden uitgevoerd door kinderen
zonder toezicht.
1.2 Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Zorg ervoor dat de vloer van de plaats
waar u het apparaat installeert, vlak,
stabiel, hittebestendig en schoon is.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur lager is dan 5°C en hoger is dan 35°C.
• Installeer het apparaat niet achter een
vergrendelbare deur, een schuifdeur
of een deur met een scharnier aan de
tegenovergestelde zijde, waardoor de
deur van het apparaat niet volledig
geopend kan worden.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Verplaats het apparaat altijd verticaal.
• De achterkant van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
• Zorg dat er lucht tussen het apparaat
en de vloer kan circuleren.
• Zorg ervoor dat de vloerbekleding de
ventilatie-openingen aan de onderzijde van het apparaat niet bedekt (indien van toepassing).
• De lucht mag niet worden afgevoerd
via een kanaal dat wordt gebruikt voor
uitlaatgassen van apparaten die gas of
andere brandstoffen verbranden. (indien van toepassing)
• Als de droger bovenop een wasautomaat geplaatst wordt, gebruik dan de
stapelkit. De stapelkit, beschikbaar bij
uw erkende verdeler, mag uitsluitend
gebruikt worden met het apparaat dat
vermeld is in de instructies, die bij het
accessoire geleverd worden. Lees deze aandachtig alvorens het accessoire
te monteren (Raadpleeg de montagebrochure).
• Zorg voor een goede ventilatie in de
ruimte waar het apparaat geïnstalleerd
is, om het terugstromen van gassen
van apparaten in de ruimte die op andere brandstoffen werken, zoals open
haarden, te voorkomen.
• Het apparaat kan losstaand of onder
het aanrecht in de keuken met correcte ruimte worden geïnstalleerd (Raadpleeg de montagebrochure).
• Als het apparaat op zijn permanente
plaats wordt geplaatst, moet u nagaan
of het waterpas staat. Is dit niet het
geval, stel dan de stelpootjes af totdat
dit wel het geval is.
4
www.aeg.com
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met
de stroomvoorziening. Zo niet, neem
dan contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan
MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.
• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg
ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het aansluitnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Raak de stroomkabel of stekker niet
aan met natte handen.
• Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
1.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op brand, explosie, elektrische schok of schade aan het
apparaat.
• Gebruik dit apparaat uitsluitend in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Het laatste deel van het droogprogramma vindt plaats zonder warmte
(koelcyclus) om ervoor te zorgen dat
het wasgoed niet beschadigd raakt.
Als u het apparaat voor het einde van
de droogcyclus stopzet, dient u het
wasgoed te verwijderen en uit te hangen, zodat de warmte zich kan verspreiden.
• Als u wasverzachter of gelijksoortige
producten gebruikt, dient u de instructies op de verpakking te volgen.
• Gebruik het apparaat niet zonder een
filter. Reinig het pluisfilter voor of na
elk gebruik.
• Veeg eventuele pluisjes die zich rondom het apparaat hebben opgehoopt,
weg.
• Droog geen beschadigde kleding met
vulling of voering.
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte
kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen niet te
worden gedroogd..
• Artikelen die in contact zijn geweest
met stoffen als spijsolie, aceton, alcohol, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars, terpentine, boenwas en
boenwasverwijderaars dienen voorafgaande aan het drogen eerst te worden gewassen in heet water met een
extra hoeveelheid wasmiddel.
• Droog geen artikelen in het apparaat
als er industriële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen aanstekers of lucifers
in zakken van kleding zijn achtergebleven.
• Droog uitsluitend textiel dat in de
droogautomaat mag worden gedroogd. Volg de instructies op het
wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in
het apparaat.
• Als u het wasgoed heeft gewassen
met een vlekverwijderaar, voer dan
een extra spoelcyclus uit voordat u de
droger start.
• Het gecondenseerde water mag niet
worden gebruikt voor het bereiden
van eten en drinken. Het kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen en dieren.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan.
• Respecteer het maximale laadvermogen van 8 kg (raadpleeg het hoofdstuk
'Programmatabel').
• Droog geen druipnatte kledingstukken in de droogautomaat.
NEDERLANDS
De gloeilampen of halogeenlampen in dit apparaat zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in
huishoudelijke apparaten. Gebruik deze niet voor andere doeleinden.
Neem contact op met de serviceafdeling om de binnenverlichting
te vervangen.
1.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade aan
het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
1.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
1.5 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel.
Zichtbare LED-straling, niet
rechtstreeks in de straal kijken.
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1 Waterreservoir
4 Vuldeur (omkeerbaar)
2 Bedieningspaneel
5 Filter
3 Trommelverlichting
5
6
www.aeg.com
6 Schuifknop om de condensordeur te
openen
7 Ventilatiesleuven
8 Verstelbare pootjes
10 Condensordeksel
11 Vergrendelknoppen
12 Typeplaatje
9 Condensordeur
3. ACCESSOIRES
3.1 Tussenstuk
Het accessoire voor afvoer van het gecondenseerde water naar een wasbak,
sifon, goot, etc. Na installatie wordt het
waterreservoir automatisch geleegd. Het
waterreservoir moet in het apparaat blijven zitten.
De geïnstalleerde slang moet worden
aangebracht op een hoogte van minimaal 50 cm en maximaal 1 meter van de
grond af. De slang mag geen lus bevatten. Maak de slang zo nodig korter.
Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.
3.3 Voetstuk met de lade
Naam accessoire: SKP11, STA8, STA9
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier.
Het tussenstuk kan alleen worden gebruikt met de in de folder gespecificeerde wasautomaten. Zie bijgevoegde folder.
Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.
3.2 Afvoerset
Naam accessoire: PDSTP10.
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier.
Om het apparaat hoger te plaatsen op
het niveau dat het vullen met en het verwijderen van het wasgoed helpt vergemakkelijken.
De lade kan worden gebruikt voor het
opbergen van wasgoed, bijvoorbeeld
handdoeken, schoonmaakmiddelen en
dergelijke.
Lees de bij de accessoire geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Naam accessoire: DK11.
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier
(kan bij sommige soorten droogautomaten al zijn aangebracht)
NEDERLANDS
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier
(kan bij sommige soorten droogautomaten al zijn aangebracht) Vraag uw leverancier of kijk op de website of het accessoire compatibel is met uw apparaat.
Met het droogrek kunt u de volgende
items in de droogautomaat drogen:
• sportschoenen
• wol
• Zachte knuffels
• lingerie
Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.
3.4 Droogrek
Naam accessoire: RA5, RA6, RA11, RA12
4. BEDIENINGSPANEEL
1
6
2
5
4
3
1 Programmaknop
5 Programma-indicatielampjes
2 Het display
6 De druktoets Aan/Uit
3 Druktoets Start/Pauze
4 De functie van drukknoppen
4.1 Display
7
functie Auto Off
met de
8
www.aeg.com
Symbool
,
Beschrijving
extra droogtegraad: minimum, gemiddeld, maximum
,
,
behoedzaamheid: standaard, gemiddeld, maximum
,
,
anti-kreukbeveiliging: standaard, interval (30 min. 120 min.)
—
zoemer geactiveerd
kinderbeveiliging geactiveerd
tijd droogfunctie geactiveerd
Leeg het waterreservoir-lampje
filter reinigen-lampje
reiniging van de condensor-lampje
droogcyclus (aanduiding droogfase)
koelcyclus (aanduiding koelfase)
Kreukbeveiliging aanduiding cyclusfase
startuitstel geactiveerd
cyclustijd
interval tijdsprogramma (10 min. - 2u.)
-
interval uitgestelde start (30 min. - 20u.)
-
5. VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT IN GEBRUIK
NEEMT
Maak de trommel van de droogtrommel
met een vochtige doek schoon of stel
een kort programma in (bv. tijdspro-
gramma van 30 minuten) met vochtige
kleding.
6. PROGRAMMA’S
Programma’s
Lading1
Eigenschappen
)
Katoen
Beschikbare
functies
Textielmarkering
NEDERLANDS
Programma’s
Lading1
Eigenschappen
)
Beschikbare
functies
Extra Droog
8 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: extra droog.
Alles behalve
Droogtijd
Kastdroog 2)
8 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: kastdroog.
Alles behalve
Droogtijd
8 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: geschikt voor strijken.
Alles behalve
Droogtijd
8 kg
Om katoenen wasgoed voorzichtig
te drogen met een minimum aan
geluid. Het programma kan 's
nachts worden gebruikt.
Alles behalve
Droogtijd
3 kg
Om bedlinnen te drogen, zoals: enkele en dubbele lakens, kussenslopen, spreien.
Alles behalve
Droogtijd
3 kg
Voor het drogen van één of tweepersoonsbeddengoed (met veren,
dons of synthetische vullingen).
alles behalve
Droogtijd
en Antikreuk 3)
8 kg
Drogen van wasgoed waarbij de
tijd door de gebruiker wordt ingesteld.
Alles behalve Behoedzaam
3 kg
Voor het drogen van katoenen en
synthetische stoffen, op lagere
temperatuur.
alles behalve: Behoedzaam en
Droogtijd
Strijkdroog
2)
Extra Stil
Beddengoed
Dekbed
Tijd
Mix Extra
Kort
3)
Synthetica
Om synthetische kleding te drogen.
Droogtegraad: extra droog.
Alles behalve
Droogtijd
Om synthetische kleding te drogen.
Kastdroog 2) 3,5 kg Droogtegraad: kastdroog.
Alles behalve
Droogtijd
Om synthetische kleding te drogen.
Droogtegraad: strijkdroog.
Alles behalve
Droogtijd
Extra Droog
Strijkdroog
3,5 kg
3,5 kg
9
Textielmarkering
10 www.aeg.com
Programma’s
Extra Stil
Strijkvrij
Sport Intensief
Fijne Was
Lading1
Eigenschappen
)
Om synthetisch wasgoed voorzichtig te drogen met een minimum
3,5 kg
aan geluid. Het programma kan 's
nachts worden gebruikt.
Om easy care textiel zoals hemden
en bloezen te drogen, met een minimum aan moeite. Het resultaat
1 kg
kan variëren, afhankelijk van de ver(of 5
schillende soorten textiel en afweroverking. Plaats het textiel recht in de
hemdroogtrommel. Na het programma
den)
verwijdert u onmiddellijk het gedroogd textiel en hangt u het aan
een kleerhanger.
2 kg
3 kg
Beschikbare
functies
Alles behalve
Droogtijd
3)
Alles behalve
Droogtijd
3)
Voor het drogen van buitenkleding, alles betechnische kledingm sportkleding,
halve
gestapelde stoffen, waterbestendi- Droogtijd
ge en ademende jassen, jassen met en Antieen verwijderbare fleecelaag of
kreuk 3)
binnenvoering.
Voor het drogen van fijne stoffen
Alles behalve
Droogtijd
3)
Textielmarkering
NEDERLANDS
Programma’s
Wol
Lading1
)
1 kg
Eigenschappen
Beschikbare
functies
11
Textielmarkering
Het drogen van wollen wasgoed.
Het wasgoed wordt zacht en soepel. Wij raden aan de kleding direct
na het einde van het programma te
verwijderen.
Om de resterende vochtigheid van
het wasgoed te vergroten of verkleinen kunt u de functie Droog
Plus gebruiken.
De woldroogcyclus van deze machine is goedgekeurd door The
Woolmark Company voor het drogen van wollen producten die in de
Droog
machine gewassen kunnen worden,
Plus ,
onder voorwaarde dat de kledingZoemer ,
stukken worden gewassen en geDroogtijd
droogd volgens de instructies op
4), Starde wasvoorschriften in de kleding
tuitstel 3)
en die van de fabrikant van deze
wasautomaat. M1221. In het VK, Ierland, Hongkong en India is het the
Woolmark-symbool een certificeringshandelsmerk. ©The Woolmark
Company Pty Ltd.
1) maximaal gewicht van droge kleding
2) Uitsluitend voor testinstituten:
Voor een prestatietest dient u de standaard programma's te gebruiken die staan
gespecificeerd in het EN 61121 document. Als het resterende vochtniveau van het
wasgoed buiten de tolerantie valt, dient u het programma aan te passen met de functie
Drogen Plus .
3) Behoedzaam standaard geactiveerd
4) Alleen met droogrek — zie hoofdstuk ACCESSOIRES
12 www.aeg.com
7. BEDIENING VAN HET APPARAAT
7.1 Wasgoed voorbereiden
Droog uitsluitend textiel dat in
de droogtrommel mag worden
gedroogd. Controleer of het textiel in de droogtrommel mag
worden gedroogd. Controleer
de textielmarkering op de kleding.
TexEigenschap
tielmarkering
Kan worden gedroogd in de
wasdroger
Kan worden gedroogd in de
wasdroger op standaard
temperatuur
Kan worden gedroogd in de
wasdroger op lage temperatuur
Kan niet worden gedroogd
in de wasdroger
Het wasgoed goed voorbereiden:
• sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken
dicht en sluit losse riemen of strikken
(bijv.van schorten) - het wasgoed kan
verstrikt raken
• zorg dat de zakken leeg zijn - verwijderen metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden, enz.).
• keer voorwerpen met dubbellaagse
weefsels binnenstebuiten (bijv.met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag dient aan de buitenkant te zitten).
Alleen drogen:
• katoen en linnen met de programma's
Katoen
• synthetica en gemengde stoffen met
de programma's Synthetica
• de sterk gekleurde stoffen en de licht
gekleurde stoffen scheiden - de kleuren kunnen ontrokken worden
• katoenen jersey en gebreide artikelen
alleen met de geschikte programma's
- artikelen kunnen krimpen
Overschrijd de maximale belading van 8kg niet.
7.2 Wasgoed in de machine
doen
1.
2.
3.
Trek de deur van het apparaat open
Wasgoed losjes in de machine doen.
Sluit de deur van het apparaat.
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de
deur en de manchet terecht komen.
7.3 Het apparaat inschakelen
Druk op de Auto Off knop om de machine te activeren of te deactiveren. Wanneer het apparaat aan staat, worden een
aantal indicaties zichtbaar op de display.
7.4 Auto Off-functie in en uit
Om het energieverbruik omlaag te brengen, deactiveert de automatische standbyfunctie het apparaat:
• wanneer niet binnen 5 minuten op de
Start/Pauze -knop is gedrukt.
• na 5 minuten vanaf het einde van het
programma.
Druk op de toets Auto Off om het apparaat in te schakelen.
7.5 Een programma instellen
Gebruik de programmakeuzeknop om
een programma te kiezen. De mogelijke
NEDERLANDS
tijd waarop een programma wordt voltooid, verschijnt op het display.
De droogtijd die u ziet heeft betrekking op de lading van 5 kg
voor katoen en jeansprogramma's. Voor de andere programma's is de droogtijd gerelateerd
aan de aanbevolen ladingen. De
droogtijd van de katoen- en
jeansprogramma's met een grotere lading dan 5 kg is langer.
7.6 Speciale functies
U kunt samen met het programma ook
één of meer speciale functies kiezen.
Om de functie te activeren of te inactiveren, drukt u op de overeenkomstige
drukknop.
13
kan tijdens de anti-kreukfase uit de machine gehaald worden.
7.10 De functie Zoemer
Wanneer de zoemer is geactiveerd, kunt
u de zoemer horen:
• op het einde van de cyclus
• bij de start en het einde van de antikreukfase
• bij een cyclusonderbreking
Standaard staat de zoemer altijd aan. U
kunt deze functie gebruiken om het geluid te activeren of te inactiveren.
7.11 De functie Droogtijd
Werkt alleen met het programma Tijd .
Hiermee kunt u het droogprogramma instellen met minimaal 10 minuten tot
maximaal 2 uur (in stappen van 10 min.).
7.12 De functie Startuitstel
Wanneer de functie is geactiveerd zal
het symbool op de display worden weergegeven.
7.7 De functie Droogen Plus
Deze functie helpt het wasgoed beter te
drogen. Er zijn 3 mogelijke selecties:
minimum - de standaard selectie die verband houdt met het programma.
gemiddeld - de selectie om het wasgoed lichtjes te drogen.
maximum - de selectie om het wasgoed
meer te drogen.
7.8 De functie Behoedzaam
Om delicate en temperatuurgevoelige
stoffen te drogen (bv. acryl, viscose).
Voor stoffen met het symbool
op het
wasvoorschrift. Programma met lagere
temperatuur.
7.9 De Anti-kreuk functie
Verlengde anti-kreukfase (30 minuten)
op het einde van de droogcyclus, tot 90
minuten. Deze functie zal voorkomen
dat het wasgoed kreukt. Het wasgoed
Hiermee kan de start van het
droogprogramma met minimaal
30 minuten en maximaal 20 uur
worden uitgesteld.
1.
Stel het droogprogramma en de
functies in.
2. Druk opnieuw op de toets Startuitstel totdat de vereiste uitsteltijd op
het display wordt weergegeven (bv.
als het programma na 12 uur
moet beginnen.)
3.
Om de functie Startuitstel te activeren, drukt u op de toets Start/Pauze .
De starttijd neem op de display af.
7.13 Kinderbeveiligingsfunctie
De kinderbeveiligingsfunctie voorkomt
dat kinderen met het apparaat spelen.
De kinderslotfunctie blokkeert alle druktoetsen en de programmakeuzeknop.
(deze functie vergrendelt niet de toets
Auto/Off). Om de kinderbeveiligingsfunctie te activeren, drukt u gelijktijdig
op Droogen Plus en Behoedzaam totdat
op de display wordt
het symbool
weergegeven. Druk opnieuw op de bovenstaande toetsen totdat het symbool
verdwijnt om deze functie te inactiveren.
14 www.aeg.com
U kunt de kinderbeveiligingsfunctie activeren:
• voor u op de toets Start/Pauze drukt het apparaat kan niet starten
• nadat u op de toets Start/Pause drukt,
worden alle toetsen en de programmaschakelaar uitgeschakeld
7.14 Een programma starten
Om het programma te activeren, drukt u
op de knop (zie afbeelding). De LED boven de knop zal rood oplichten.
7.15 Een programma wijzigen
Voor het wijzigen van een programma
drukt u op de toets Auto/Off om het apparaat uit te schakelen. Druk op Auto/
Off om het apparaat in te schakelen en
het programma opnieuw in te stellen.
7.16 Aan het einde van het
programma
Na voltooiing van de droogcyclus, zal
het symbool knipperen op de display.
Als de Zoemer actief is, klinkt er gedurende een minuut een geluidssignaal
met onderbrekingen.
De was uit de machine halen:
1. Druk gedurende 2 seconden op de
knop voor Auto/Off om het apparaat
uit te schakelen.
2. Open de deur van het apparaat.
3. De trommel legen.
4. Sluit de deur van het apparaat.
Na elke droogcyclus:
• maak de filter schoon
• Leeg het waterreservoir
(Zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN
REINIGING.)
8. ADVIEZEN
8.1 Milieutips
• Gebruik geen wasverzachter om te
wassen en te drogen. In de droogtrommel wordt uw wasgoed automatisch zacht.
• Gebruik het condenswater als gedistilleerd water, bijv. voor een stoomstrijkijzer. Indien nodig filtert u het condenswater (bv. met een koffiefilter) om
kleine pluisjes te verwijderen.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de onderzijde van het apparaat vrij zijn.
• Houd u aan de laadvolumes die in het
programma-overzicht worden aanbevolen.
• Zorg ervoor dat er een goede luchtventilatie is.
• Maak het filter na elke droogcyclus
schoon.
• Centrifugeer het wasgoed goed voordat u het in de droger stopt.
8.2 Waterhardheid en
conductiviteit
Waterhardheid kan verschillen voor verschillende locaties. Waterhardheid heeft
een effect op de waterconductiviteit en
de werking van de conductiviteitssensor
in het apparaat. Als u de waarde van de
waterconductiviteit kent, kunt u de sensor aanpassen voor betere droogresultaten.
Om de sensorconductiviteit te wijzigen:
1. Draai de programmakeuzeknop op
een beschikbaar programma.
2. Druk gelijktijdig op 2 knoppen (zie
afbeelding). Houd ingedrukt tot een
van de symbolen zichtbaar wordt op
het display:
NEDERLANDS
–
lage geleiding <300 μS/
cm
–
15
de van de cyclus of als het waterreservoir
vol is. Als u externe apparatuur gebruikt
om het reservoir te legen, kan het lampje uit zijn.
Om het lampje in of uit te schakelen:
1. Draai de programmakeuzeknop op
een beschikbaar programma.
2. Druk gelijktijdig 2 knoppen in (zie afbeelding) en houd deze ingedrukt
totdat u de correcte instelling krijgt:
gemiddelde geleiding
300-600 μS/cm
–
hoge geleiding >600 μS/
cm
3. Druk opnieuw op de knop totdat u
het gewenste niveau hebt ingesteld
(zie afbeelding).
– en lampje
is uit en het lampje
wordt ingeschakeld —
het lampje
is permanent uit
– en lampje
is aan en het lampje
wordt ingeschakeld —
het lampje
is geactiveerd
4.
Om de instelling op te slaan, houdt
u de 2 knoppen ingedrukt (zoals vermeld in punt 2).
8.3 Lampje - waterreservoir
vol
Het controlelampje
is standaard altijd aan. Het wordt zichtbaar aan het ein-
9. ONDERHOUD EN REINIGING
9.1 Het filter schoonmaken
Aan het einde van elke cyclus zal het
lampje
(filter reinigen) branden om u
te laten weten dat het filter moet worden gereinigd.
Het filter vangt de pluizen op. De
pluizen ontstaan tijdens het drogen van de kleding in de droogautomaat.
16 www.aeg.com
Het filter reinigen:
1.
2.
Open de deur.
Trek aan het filter.
3.
Open het filter.
4.
Maak het filter schoon met een
vochtige hand.
5.
Maak, indien nodig, het filter schoon
met warm water en een borstel.
Sluit het filter.
6.
Verwijder de pluizen uit de filterhouder. Hiervoor kan een stofzuiger
worden gebruikt.
7. Zet het filter in de filterhouder.
LET OP!
Gebruik de droogautomaat nooit
zonder filter of met beschadigde
of verstopte filters.
Maak het filter na elke droogcyclus schoon. Een verstopte filter
verlengt de cyclustijd en veroorzaakt een hoger energieverbruik.
NEDERLANDS
9.2 Maak het
condenswaterreservoir leeg
Leeg het condenswaterreservoir na elke
droogcyclus.
Wanneer het condenswaterreservoir vol
is, breekt het programma automatisch af
condenswaterreservoir
en brandt de
17
legen-LED. Om het programma te vervolgen moet het condenswaterreservoir
worden geleegd en drukt u op de startknop.
Om het condenswaterreservoir
automatisch te legen kunt u waterafvoerset installeren (zie
hoofdstuk: ACCESSOIRES)
Maak het condenswaterreservoir leeg:
1.
Verwijder het condenswaterreservoir
en houd het horizontaal.
Schuif de kunststof aansluiting uit en
laat het condenswater weglopen in
een gootsteen of iets dergelijks.
3. Schuif de kunststof aansluiting in en
zet het waterreservoir terug.
2.
WAARSCHUWING!
Pas op voor vergiftiging. Het
condenswater is niet geschikt als
drinkwater of voor het bereiden
van voedsel.
Het condenswater kan gebruikt
worden als gedistilleerd water,
bijv. voor stoomstrijken. Filter het
condenswater indien nodig (bijv.
door een koffiefilter) om eventuele restanten en kleine pluisjes te
verwijderen.
9.3 Reiniging van de
condensor
Wanneer het lampje
condensor
reinigen brandt, moet de condensor
worden gereinigd.
De condensor reinigen:
1.
2.
Open de vuldeur.
Verplaats de ontgrendelingsknop
onderaan de deuropening en open
de condensordeur.
18 www.aeg.com
3.
Draai de 2 vergrendelingen in horizontale positie om het deksel van de
condensor te ontgrendelen.
4.
Laat het deksel van de condensor
zakken.
5.
Pak de hendel en trek de condensor
uit het onderste compartiment. Verplaats de condensor horizontaal om
morsen van het resterende water te
voorkomen.
6.
Reinig de condensor in verticale positie boven een badkuip of gootsteen. Spoel door met een handdouche.
7.
Plaats de condensor terug in het onderste compartiment.
8.
Sluit het deksel van de condensor.
9.
Draai de 2 vergrendelingen terug tot
ze vastklikken.
10.
Sluit de condensordeur.
NEDERLANDS
LET OP!
Gebruik de droogautomaat niet
terwijl de condensor geblokkeerd is door pluizen. Dit zou
schade kunnen veroorzaken aan
de droogauomaat. Het verhoogt
ook het energieverbruik
Gebruik geen scherpe voorwerpen om de condensor te reinigen. De beschadigde condensor
zou lekken kunnen veroorzaken.
Gebruik de droogautomaat niet
zonder de condensor.
9.4 De trommel reinigen
19
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen of
staalwol om de trommel schoon
te maken.
9.5 Het bedieningspaneel en
de behuizing reinigen
Gebruik een standaard zeepsop om het
bedieningspaneel en de behuizing te
reinigen.
Gebruik een vochtige doek om te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak
met een zachte doek.
WAARSCHUWING!
Ontkoppel het apparaat voordat
u het reinigt.
LET OP!
Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor meubels of schoonmaakmiddelen die corrosie kunnen veroorzaken.
Gebruik een standaard zeepsop om de
binnenzijde van de trommel te reinigen.
Droog het gereinigde oppervlak met
een zachte doek.
10. PROBLEEMOPLOSSING
10.1 Storinganalyse
Probleem1)
De droogautomaat
werkt niet.
Onbevredigende
droogresultaten.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Droogautomaat is niet aangesloten op de netstroom.
Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie).
De deur van het apparaat is
open.
Sluit de vuldeur.
De toets Auto/Off is niet ingedrukt.
Druk op de toets Auto/Off.
Toets Start/Pauze niet ingedrukt.
Druk op de toets Start/Pauze .
Het apparaat staat in de standby-modus.
Druk op de toets Auto/Off.
Onjuiste programmakeuze.
Kies voor het toepasselijke programma. 2)
Het pluizenfilter verstopt.
Maak de filter schoon. 3)
De functie Droog Plus is in minimummodus.
Wijzig de functie Droog Plus
naar gemiddelde of maximummodus.
20 www.aeg.com
Probleem1)
De vuldeur
sluit niet.
Err (Error)
op het display.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De condensator is verstopt.
De condensator reinigen. 3)
Te hoog laadvolume.
Houd u aan de maximale belading.
Het luchtrooster is verstopt.
Reinig het luchtrooster onderin
het apparaat.
Aanslag op de binnenkant van
de trommel.
Reinig de binnenkant van de
trommel.
Te hoge waterhardheid.
Stel geschikte waterhardheid
in4).
Het filter zit niet op zijn plaats
vast.
Zet het filter in de correcte
stand.
Het wasgoed zit vast tussen
deur en pakking.
Plaats het wasgoed correct in
de trommel.
U probeert het programma of
de functie na de start van de
cyclus te wijzigen.
Schakel de droogtrommel uit
en in. Maak de nieuwe selectie.
De functie die u probeert te acSchakel de droogtrommel uit
tiveren is niet van toepassing
op het geselecteerde program- en in. Maak de nieuwe selectie.
ma.
Lampje van
de trommel
brandt niet.
Trommelverlichting defect.
Neem contact op met de klantenservice om de trommelverlichting te vervangen.
Abnormale
tijdsweergave op de
display.
De tijd tot het einde wordt berekend op basis van het volume en de vochtigheid van het
wasgoed.
De automatisch proces - dit is
geen fout van de machine.
Programma
niet actief.
Het waterreservoir is vol.
Leeg het waterreservoir3) , druk
op de toets Start/Pauze .
Te weinig wasgoedvolume.
Kies voor het tijdprogramma.
De tijdwaarde moet gerelateerd worden aan de lading.
Om één artikel of kleine hoeveelheden wasgoed te drogen
raden wij aan korte tijden te
gebruiken.
Het wasgoed is te droog.
Selecteer het tijdsprogramma
of een hogere droogtegraad
(bijv. Extra Droog ).
Droogcyclus
te kort.
Het pluizenfilter verstopt.
Droogcyclus
te lang 5)
Te hoog laadvolume.
Maak de filter schoon.
Houd u aan de maximale belading.
NEDERLANDS
Probleem1)
Mogelijke oorzaak
21
Oplossing
Het wasgoed is niet voldoende Zorg dat het wasgoed goed is
gecentrifugeerd.
gecentrifugeerd.
Zeer hoge kamertemperatuur dit is geen fout van het apparaat.
Verlaag, indien mogelijk, de kamertemperatuur
1) Als er een foutmelding op het display verschijnt (bijv. E51): Schakel de droogautomaat
uit en in. Selecteer het nieuwe programma. Druk op de toets Start/Pauze . Werkt niet? neem contact op met de klantenservice en geef de foutcode.
2) volg de programmabeschrijving - raadpleeg het hoofdstuk PROGRAMMA'S
3) zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN REINIGING
4) zie het gedeelte WATERHARDHEID in het hoofdstuk ADVIEZEN
5) Opmerking: Na maximum 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (raadpleeg het deel
Droogcyclus voltooid ).
11. TECHNISCHE INFORMATIE
hoogte x breedte x diepte
850 x 600 x 600 mm (maximaal 640
mm)
inhoud trommel
118 l
maximale diepte met vuldeur open
1090 mm
maximale breedte met vuldeur open
950 mm
afstelbare hoogte
850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
gewicht toestel
43 kg
max. belading
8 kg
spanning
230 V
frequentie
50 Hz
benodigde zekering
16 A
totaal vermogen
2800 W
energie-efficiëntieklasse
B
energieverbruik kWh/cyclus1)
4,79 kWh
jaarlijks energieverbruik2)
560 kWh
stroomverbruik aanlaten-modus
0,55 W
stroomverbruik uit-modus
0,55 W
type gebruik
Huishoudelijk
toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
1) 8 kg katoen, aan 1000 rpm volgens EN 61121
22 www.aeg.com
2) Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het
standaardkatoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de
lage-stroommodi. Daadwerkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het
apparaat wordt verbruikt (REGELGEVING (EU) nr. 392/2012).
12. MONTAGE
12.1 Ontpakken
LET OP!
Voordat u de droger in gebruik neemt
moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden.
De polystyreenblokkeringen verwijderen:
1. Open de vuldeur.
2. Trek de kunststofslang met de polystyreenblokkeringen uit de trommel.
12.2 Plaatsing onder een
aanrecht
Het apparaat kan losstaand of onder het
aanrecht in de keuken met correcte
ruimte worden geïnstalleerd (zie de afbeelding).
600 mm
> 850 mm
600 mm
12.3 Omkeren van de vuldeur
Het is mogelijk de hoogte van de droogtrommel aan te passen. Hierdoor moet u
de voeten bijstellen (zie afbeelding).
De vuldeur kan door de gebruiker aan
de andere kant worden geplaatst. Het
kan helpen om eenvoudig wasgoed te
plaatsen en te verwijderen of als er een
limiet is voor de installatie van het apparaat. (zie de afzonderlijke folder).
15mm
13. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
NEDERLANDS
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
23
24 www.aeg.com
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BANDEAU DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS ET ASTUCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
27
28
29
30
30
33
35
37
41
42
43
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur
des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser
au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
FRANÇAIS
1.
25
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil,
lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures
liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice
avec votre appareil pour vous y référer
ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et
des personnes vulnérables
AVERTISSEMENT
Risque d'asphyxie, de blessure
ou d'invalidité permanente.
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans
risque lorsqu’ils sont sans surveillance
ou en l’absence d’instruction d’une
personne responsable qui puisse leur
assurer une utilisation de l’appareil
sans danger.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés du hublot de l'appareil lorsque
celui-ci est ouvert.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni
entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
1.2 Installation
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
• Assurez-vous que le sol sur lequel
vous installez l'appareil est plat, stable, résistant à la chaleur et propre.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 5 °C
ou supérieure à 35 °C.
• L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte
coulissante ni une porte battante dotée d'une charnière du côté opposé à
l'appareil qui pourrait empêcher l'ouverture complète du hublot.
• L'appareil est lourd, soyez toujours
prudent lorsque vous le déplacez. Portez toujours des gants de sécurité.
• Déplacez toujours l'appareil à la verticale.
• La surface arrière de l'appareil doit
être positionnée contre le mur.
• Assurez-vous que de l'air circule entre
l'appareil et le sol.
• Assurez-vous que les aérations se
trouvant à la base de l'appareil (si présentes) ne sont pas bouchées par de
la moquette.
• L'air d'échappement ne doit pas être
déchargé dans un tuyau utilisé pour
les fumées d'échappement d'appareils à combustion de gaz et autres
combustibles. (si présent)
• Si le sèche-linge est placé au-dessus
d'un lave-linge, utilisez le kit de superposition. Le kit de superposition, disponible auprès d'un revendeur agréé,
ne peut être utilisé qu'avec l'appareil
indiqué dans les instructions (fournies
avec l'accessoire). Lisez attentivement
les instructions avant de procéder à
l'installation (reportez-vous au livret
d'installation).
• Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, y
compris les flammes nues.
• L'appareil peut être installé de façon
autonome ou sous un plan de travail
de cuisine si un espace correct est disponible (reportez-vous au livret d'installation).
• Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il
est bien de niveau à l'aide d'un niveau
à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez
les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.
26 www.aeg.com
Branchement électrique
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie ou d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si
ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Le
remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué
par notre service après-vente.
• Ne connectez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de
courant est accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise.
• Ne touchez jamais le câble d'alimentation ou la prise avec des mains mouillées.
• Cet appareil est conforme aux directives CEE.
1.3 Utilisation
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie, d'explosion,
de choc électrique ou d'endommagement de l'appareil
• Utilisez cet appareil uniquement dans
un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Le cycle de séchage se termine par
une phase sans chauffage (cycle de refroidissement) pour éviter que le linge
ne subisse des dommages.
Si vous arrêtez l'appareil avant la fin
du cycle de séchage, retirez et étalez
immédiatement tous les articles afin
que la chaleur puisse se dissiper.
• Si vous utilisez un assouplissant ou des
produits similaires, respectez les instructions figurant sur l'emballage.
• N'utilisez pas l'appareil sans filtre.
Nettoyez le filtre à peluches avant ou
après chaque utilisation.
• Retirez les peluches accumulées dans
l'appareil.
• Ne séchez pas d'articles endommagés
contenant un rembourrage ou un garnissage.
• N'utilisez pas cet appareil pour sécher
des articles en mousse de caoutchouc
(mousse de latex), bonnets de bains,
textiles imperméables, articles doublés en caoutchouc ou vêtements et
taies d'oreiller rembourrés de mousse
de caoutchouc.
• Avant de sécher des articles ayant été
en contact avec des produits tels que
huile de cuisson, acétone, alcool, essence, kérosène, produit détachant,
térébenthine, cire ou décapant pour
cire, nettoyez-les avec de l'eau chaude
et une plus grande quantité de lessive.
• Ne séchez pas d'articles sur lesquels
ont été utilisés des produits de nettoyage chimiques industriels.
• Vérifiez que les poches des vêtements
à sécher ne contiennent pas de briquet à gaz ni d'allumettes.
• Séchez uniquement les textiles adaptés au séchage dans un sèche-linge.
Suivez les instructions figurant sur l'étiquette des textiles.
• Ne faites sécher que du linge propre
dans l'appareil.
• Si vous avez lavé votre linge avec un
produit détachant, lancez un cycle de
rinçage supplémentaire avant de démarrer le sèche-linge.
• N'utilisez pas l'eau de condensation
pour préparer des boissons ni pour
cuisiner. Elle peut entraîner des problèmes de santé chez les personnes et
les animaux domestiques.
• Ne montez pas sur le hublot ouvert de
votre appareil ; ne vous asseyez pas
dessus.
• Respectez la charge maximale de 8 kg
(reportez-vous au chapitre « Tableau
des programmes »).
• N'introduisez pas de linge non essoré
dans le sèche-linge.
FRANÇAIS
Les ampoules classiques ou halogènes utilisées dans cet appareil
sont destinées uniquement à un
usage avec des appareils ménagers. Ne les utilisez pas pour
éclairer votre logement.
Pour remplacer l'éclairage intérieur, contactez le service aprèsvente.
1.4 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT
Risque de blessure corporelle ou
de dommages matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
prise secteur.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons
à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.
1.6 Mise au rebut
AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de
la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
1.5 Éclairage interne
AVERTISSEMENT
Risque de blessure.
Rayonnement DEL visible, ne fixez pas directement le faisceau.
2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1 Réservoir d’eau
4 Porte (réversible)
2 Bandeau de commande
5 Filtre
3 Éclairage du tambour
27
28 www.aeg.com
6 Levier coulissant pour ouvrir la porte
du condenseur
7 Fentes pour circulation d'air
8 Pied réglable
10 Couvercle du condenseur
11 Manettes de verrouillage
12 Plaque signalétique
9 Portillon du condenseur
3. ACCESSOIRES
3.1 Kit de superposition
Nom de l'accessoire : SKP11, STA8,
STA9
Disponible auprès de votre magasin
vendeur agréé. Le kit de superposition
ne peut être utilisé qu'avec les lave-linge
indiqués dans le livret. Reportez-vous au
livret joint.
Lisez attentivement la notice fournie
avec l'accessoire.
Il est disponible chez votre magasin vendeur agréé (peut se fixer à certains types
de sèche-linge)
L'accessoire est destiné à la vidange directe de l'eau de condensation dans une
cuvette, un siphon, une rigole, etc.
Après l'installation, le bac d'eau de condensation est vidangé automatiquement. Le bac d'eau de condensation
doit demeurer dans l'appareil.
Le tuyau doit être installé à une hauteur
comprise entre 50 cm au minimum et
1 m au maximum du niveau du sol. Ce
tuyau ne doit pas faire de boucle. Si nécessaire, réduisez la longueur du tuyau.
Lisez attentivement la notice fournie
avec l'accessoire.
3.3 Socle à tiroir
3.2 Kit d'évacuation
Nom de l'accessoire : DK11.
Nom de l'accessoire : PDSTP10.
Il est disponible auprès de votre magasin vendeur agréé.
Sert à surélever l'appareil à un niveau
permettant la charge et le retrait aisés
du linge.
Le tiroir peut servir au stockage du linge
comme par ex. : les serviettes ainsi que
des produits de nettoyage et autres.
Lisez attentivement la notice fournie
avec cet accessoire.
FRANÇAIS
3.4 Grille de séchage
Nom de l'accessoire : RA5, RA6, RA11,
RA12
29
Il est disponible chez votre magasin vendeur agréé (peut se fixer à certains types
de sèche-linge). Vérifiez auprès de votre
vendeur ou sur le site Internet que l'accessoire est compatible avec votre appareil.
Grille de séchage pour laisser sécher le
linge délicat en toute sécurité dans le
sèche-linge :
• chaussures de sport
• laine
• peluches
• lingerie
Lisez attentivement la notice fournie
avec l'accessoire.
4. BANDEAU DE COMMANDE
1
6
2
5
4
3
1 Sélecteur de programme
5 Voyants des programmes
2 Affichage
6 La touche Marche/Arrêt
3 Touche Départ/Pause
4 Les touches de fonction
4.1 Écran
fonction Auto Off
avec la
30 www.aeg.com
Symbole
,
,
,
niveau Délicatesse : par défaut, modéré, maximal
,
,
Description
niveau Très sec : minimal, modéré, maximal
durée Anti-froissage : par défaut, intervalle (30 min 120 min)
—
alarme activée
sécurité enfants activée
fonction Minuterie activée
symbole de rappel de vidange du bac d'eau de condensation
voyant nettoyez le filtre
voyant nettoyez le condenseur
voyant de phase du cycle de séchage
voyant de phase du cycle de refroidissement
voyant de phase du cycle anti-froissage
départ différé activé
durée de cycle
intervalle du programme de la durée (10 min - 2 h)
-
intervalle du départ différé (30 min - 20 h)
-
5. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyez le tambour du sèche-linge
avec un chiffon humide ou sélectionnez
un programme court (par ex. un pro-
gramme de 30 minutes) avec une charge
de chiffons humides.
6. PROGRAMMES
Programmes
Charge1)
Propriétés
Fonctions
disponibles
Coton
Très Sec
8 kg
Séchage de vêtements en coton.
Niveau de séchage : Très sec.
Prêt à Ranger 2)
8 kg
Séchage de vêtements en coton.
Niveau de séchage : Prêt à ranger.
tous sauf
Minuterie
tous sauf
Minuterie
Symbole
tissu
FRANÇAIS
Programmes
Charge1)
Propriétés
Fonctions
disponibles
8 kg
Séchage de vêtements en coton.
Niveau de séchage : applicable au
repassage.
Extra Silence
8 kg
Séchage doux de vêtements en coton avec réduction du bruit au minimum. Ce programme peut être utilisé la nuit.
Draps
3 kg
Pour le séchage du linge de lit
comme : draps, taies d'oreillers,
couvre-lits.
3 kg
Séchage de couettes simples ou
doubles et d'oreillers (garnissage
en plumes, duvet ou synthétique).
tous sauf
Minuterie
et Antifroissage
Prêt à Repasser 2)
Couette
tous sauf
Minuterie
tous sauf
Minuterie
3)
tous sauf
Minuterie
3)
Minuterie
8 kg
Séchage complet du linge pendant
la durée de séchage sélectionnée
par l'utilisateur.
tous sauf
Séchage
+
Mix Extra
Court
3 kg
Séchage à basse température de
textiles en coton et synthétiques.
tous sauf :
Délicat et
Minuterie
Synthétiques
Très Sec
Séchage de vêtements en textiles
3,5 kg synthétiques. Degré de séchage :
très sec.
tous sauf
Minuterie
Prêt à Ranger 2)
Séchage de vêtements en textiles
3,5 kg synthétiques. Degré de séchage :
prêt à ranger.
tous sauf
Minuterie
Prêt à Repasser
Séchage de vêtements en textiles
3,5 kg synthétiques. Degré de séchage :
prêt à repasser.
tous sauf
Minuterie
Extra Silence 3,5 kg
Séchage doux de vêtements en
synthétiques avec réduction du
bruit au minimum. Ce programme
peut être utilisé la nuit.
tous sauf
Minuterie
3)
31
Symbole
tissu
32 www.aeg.com
Programmes
Repassage
facile
Vestes
Délicats
Laine
Charge1)
Propriétés
1 kg
(ou 5
chemises)
Séchage des textiles faciles à repasser, tels que les chemises et les
chemisiers, pour limiter le repassage. Le résultats peuvent varier en
fonction des différents types de tissus et de finitions. Mettez le linge
directement dans le sèche-linge.
Une fois le cycle terminé, sortez le
linge sec immédiatement et accrochez-le sur un cintre.
2 kg
Séchage de vêtements de plein air,
de travail, en velours, d'imperméables et de tissus perméables à l'air,
de vestes à coquilles à molleton ou
doublure isolante amovible.
3 kg
1 kg
Séchage de tissus délicats.
Fonctions
disponibles
tous sauf
Minuterie
3)
tous sauf
Minuterie
et Antifroissage
3)
tous sauf
Minuterie
3)
Séchage de vêtements en laine. Les
vêtements seront doux et confortables. Nous vous recommandons de
sortir immédiatement les vêtements sitôt le programme terminé.
Si le niveau d'humidité résiduelle
du linge est hors tolérances (trop
humide ou trop sec), ajustez le programme à l'aide de la fonction Séchage + .
Le cycle de séchage de la laine de
cet appareil a été approuvé par The
Woolmark Company pour le sécha- Séchage
+ , Alarge des articles en laine lavables en
me , Mimachine, sous réserve que ces articles soient lavés et séchés confornuterie 4),
mément aux instructions de l'étiDépart
quette et du fabricant de cet appa- Différé 3)
reil. M1221. Au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong ainsi qu'en Inde, le symbole the Woolmark est
une marque de certification. ©The
Woolmark Company Pty Ltd.
Symbole
tissu
FRANÇAIS
33
1) Poids maximum des vêtements secs
2) Uniquement pour les instituts d'essais :
pour effectuer un essai de performance utilisez les programmes standard qui sont
spécifiés dans le document EN 61121. Si le niveau d'humidité résiduelle du linge ets en
dehors des tolérances, ajustez le programme à l'aide de la fonction Séchage + .
3) Délicat activé par défaut
4) Uniquement avec le support de séchage — voir le chapitre ACCESSOIRES
7. UTILISATION DE L'APPAREIL
7.1 Préparation du linge
Séchez uniquement le linge
adapté au séchage dans le sèche-linge. Veillez à ce que le linge soit adapté au séchage dans
le sèche-linge. Vérifiez le symbole tissu sur les vêtements.
Symbole
tissu
• de manière séparée, les textiles de
couleur vive et ceux de couleur claire les couleurs peuvent déteindre
• lainages et bonneterie uniquement
avec les programmes applicables - les
vêtements peuvent rétrécir
Ne mettez pas une quantité de
linge dépassant la charge maximale de 8 kg.
Propriété
7.2 Chargement du linge
Séchable au sèche-linge
Séchable au sèche-linge à
température standard
Séchable au sèche-linge à
température réduite
Non séchable au sèche-linge
Préparez le linge de manière adéquate :
• fermez les fermetures éclair, boutonner les housses de couettes et nouez
les liens ou rubans (par ex. ceintures
de tabliers) - le linge peut s'entremêler ;
• veillez à vider les poches - retirez les
pièces métalliques (trombones, épingles de sûreté, etc.) ;
• retournez sur l'envers les articles doublés (par ex. les anoraks avec doublure
en coton : la doublure doit être à l'extérieur).
Séchage indépendant :
• coton et lin avec les programmes Coton
• tissus synthétiques et mélangés avec
les programmes Synthétiques
1.
2.
Ouvrez la porte de l'appareil
Introduisez le linge, sans le comprimer.
3. Fermez la porte de l'appareil.
ATTENTION
Ne coincez pas de linge entre la
porte de l'appareil et le joint en
caoutchouc.
7.3 Mise en fonctionnement
de l'appareil
Appuyez sur la touche Auto Off pour
mettre l'appareil en fonctionnement ou
à l'arrêt. Quand l'appareil est en fonctionnement, certaines indications sont
affichées sur l'écran.
7.4 Fonction Auto Off
Pour réduire la consommation d'énergie, la fonction Veille automatique met
l'appareil à l'arrêt :
• si la touche Départ/Pause n'a pas été
actionnée dans un délai de 5 minutes.
• 5 minutes après la fin du programme.
Appuyez sur la touche Auto Off pour
mettre l'appareil en fonctionnement.
34 www.aeg.com
7.5 Réglage d'un programme
minimum - la sélection par défaut qui est
liée au programme.
modéré — la sélection pour obtenir un
linge légèrement sec.
maximum — la sélection pour obtenir un
linge plus sec.
7.8 Fonction Délicat
Pour sécher plus en douceur les textiles
délicats et sensibles à la chaleur (par ex.
acrylique, viscose). Pour les textiles avec
.
une étiquette présentant le symbole
Ce programme fonctionne à chaleur réduite.
7.9 Fonction Anti-froissage
Utilisez le sélecteur pour régler le programme. Le temps restant du programme apparaît sur l'écran.
Le temps de séchage que vous
voyez s'afficher s'applique à une
charge de 5 kg pour les programmes coton et jeans. Pour les
autres programmes, le temps de
séchage est en fonction des
charges recommandées. Pour les
programmes coton et jeans avec
une charge de plus de 5 kg, le
temps de séchage est plus long.
7.6 Fonctions spéciales
Conjointement au programme vous
pouvez régler 1 ou plusieurs fonctions
spéciales.
Appuyez sur la touche concernée pour
activer ou désactiver la fonction.
Prolonge la phase anti-froissage (30 minutes) à la fin du cycle de séchage à
90 minutes. Cette fonction empêche le
froissage du linge. Le linge peut être retiré au cours de la phase anti-froissage.
7.10 Fonction Alarme
Lorsque la fonction alarme est activée,
vous pouvez entendre l'alarme :
• à la fin du cycle ;
• au démarrage et à la fin de la phase
anti-froissage ;
• lors de l'interruption du cycle.
Le fonction alarme est activée par défaut. Vous pouvez utiliser cette fonction
pour activer ou désactiver le son.
7.11 Fonction Minuterie
FOnctionne uniquement avec le programme Minuterie . Elle permet à l'utilisateur de régler une durée spéciale du
programme de séchage d'un minimum
de 10 min jusqu'à un maximum de
2 heures (par paliers de 10 min).
7.12 Fonction Départ Différé
Permet de retarder le départ du
programme de séchage d'un minimum de 30 min jusqu'à un
maximum de 20 heures.
Quand la fonction est activée, le symbole correspondant apparaît sur l'écran.
7.7 La fonction Séchage +
Grâce à cette fonction le linge est plus
sec. Il y a 3 sélections possibles :
1.
Sélectionnez le programme et les
fonctions de séchage.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche
Départ Différé jusqu'à ce que l'heu-
FRANÇAIS
3.
35
re de départ différé requise apparaisse sur l'affichage (par ex.
si
le programme doit démarrer après
12 heures.)
Pour activer le programme, appuyez sur
la touche comme indiqué sur l'illustration. Le voyant situé au-dessus de la touche s'allume en rouge.
Pour activer la fonction Départ Différé , appuyez sur la touche Départ/
Pause . Le temps restant avant le départ diminue sur l'affichage.
7.15 Changement de
programme
7.13 Fonction Sécurité enfants
La sécurité enfants peut être sélectionnée pour empêcher aux enfants de jouer
avec l'appareil. La sécurité enfants verrouille toutes les touches et le sélecteur
de programme (cette fonction ne verrouille pas la touche Auto/Off). Pour activer la fonction sécurité enfants appuyez
sur les touches Séchage + et Délicat en
même temps jusqu'à ce que le symbole
apparaisse sur l'écran. Pour la désactiver, appuyez encore sur les touches
précitées jusqu'à ce que le symbole disparaisse.
Vous pouvez activer la fonction Sécurité
enfants :
• avant d'appuyer sur la touche Départ/
Pause - l'appareil ne se met pas en
fonctionnement
• après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause - toutes les touches et le
sélecteur de programme sont désactivées.
7.14 Départ d'un programme
Pour changer de programme appuyez
sur la touche Auto/Off pour mettre l'appareil à l'arrêt. Appuyez sur Auto/Off
pour mettre l'appareil en fonctionnement, puis sélectionnez à nouveau le
programme.
7.16 À la fin du programme
Une fois le cycle de séchage terminé, le
symbole clignote sur l'écran. Si la
fonction Alarme est active, un signal sonore retentit à intervalles répétés pendant une minute.
Pour retirer le linge :
1. Appuyez sur la touche Auto/Off
pendant 2 secondes pour mettre
l'appareil à l'arrêt.
2. Ouvrez la porte de l'appareil.
3. Sortez le linge.
4. Fermez la porte de l'appareil.
Après chaque cycle de séchage :
• nettoyez le filtre
• vidangez le bac d'eau de condensation
(Voir le chapitre ENTRETIEN ET NETTOYAGE.)
8. CONSEILS ET ASTUCES
8.1 Conseils écologiques
• N'utilisez pas d'adoucissant pendant
le lavage puis le séchage. Le sèchelinge adoucit automatiquement le linge.
• Utilisez l'eau de condensation comme
eau distillée, par ex. dans un fer à repasser à vapeur. Nettoyez si nécessaire l'eau de condensation (par ex. avec
un filtre à café) pour enlever les éventuelles petites peluches.
36 www.aeg.com
• Maintenez toujours dégagées les fentes de circulation d'air au fond de l'appareil.
• Respectez les charges indiquées au
chapitre des programmes.
• Veillez à maintenir une bonne circulation d'air à l'emplacement d'installation de l'appareil.
• Nettoyez le filtre après chaque cycle
de séchage.
• Essorez suffisamment le linge avant de
le sécher.
8.2 Dureté et conductivité de
l'eau
La dureté de l'eau peut varier selon les
endroits. La dureté de l'eau peut affecter
la conductivité de l'eau et le fonctionnement du capteur de conductivité dans
l'appareil. Si vous connaissez la valeur de
la conductivité de l'eau, vous pouvez régler le capteur pour obtenir de meilleurs
résultats de séchage.
Pour modifier la conductivité du capteur :
1. Tournez le sélecteur de programmes
sur le programme disponible.
2. Appuyez simultanément sur les 2
touches (voir l'illustration). Continuez
d'appuyer jusqu'à ce que l'un des
symboles apparaisse sur l'écran :
–
faible conductivité <300
μS/cm
–
–
conductivité moyenne
300-600 μS/cm
conductivité élevée >600
μS/cm
3. Appuyez sur la touche à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous ayez sé-
lectionné le niveau nécessaire (voir
l'illustration).
4.
Pour mémoriser le réglage, appuyez
simultanément sur les 2 touches
comme indiqué au point 2.
8.3 Voyant — bac d'eau de
condensation plein
Par défaut, le voyant
est toujours allumé. Il s'allume en fin de cycle ou lorsque le bac d'eau de condensation est
plein. Si vous utilisez un équipement externe pour vidanger le bac d'eau de
condensation, le voyant peut être éteint.
Pour activer ou désactiver le voyant :
1. Tournez le sélecteur de programmes
sur le programme disponible.
2. Appuyez simultanément sur les 2
touches (voir l'illustration) et continuez d'appuyer jusqu'à ce que le réglage correct apparaisse :
– le voyant
est éteint et le voyant
s'allume — le voyant
est éteint en permanence
– le voyant
est allumé et le voys'allume — le voyant
ant
est activé
FRANÇAIS
37
9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Le filtre recueille les peluches.
Des peluches apparaissent lors
du séchage de tissus dans le sèche-linge.
9.1 Nettoyage du filtre
À la fin de chaque cycle, le voyant
(Nettoyez le filtre) s'allume pour vous indiquer que le filtre doit être nettoyé.
Pour nettoyer le filtre :
1.
2.
Ouvrez le hublot.
Retirez le filtre.
3.
Ouvrez le filtre.
4.
Nettoyez le filtre après vous être humecté la main.
5.
Au besoin, nettoyez le filtre à l'eau
tiède à l'aide d'une brosse.
Refermez le filtre.
38 www.aeg.com
6.
Enlevez les peluches du logement
du filtre. Un aspirateur peut être utilisé à cet effet.
7. Insérez le filtre dans son logement.
ATTENTION
N'utilisez jamais votre sèche-linge sans le filtre ou avec un filtre
endommagé ou obstrué.
Nettoyez le filtre après chaque
cycle de séchage. Un filtre obstrué augmente la durée du cycle
et entraîne une consommation
d'énergie plus élevée.
Si le bac d'eau de condensation est
plein, le programme s'arrête automatiVidanger le
quement et le voyant
bac d'eau de condensation s'allume.
Pour poursuivre le programme, vidangez
le bac d'eau de condensation et appuyez sur la touche Départ.
Pour vidanger le bac d'eau de
condensation automatiquement,
vous pouvez installer un kit de vidange (reportez-vous au chapitre : ACCESSOIRES)
9.2 Vidange du bac d'eau de
condensation
Vidangez le bac d'eau de condensation
après chaque cycle de séchage.
Pour vidanger le bac d'eau de condensation :
1.
Tirez sur le bac d'eau de condensation et maintenez-le en position horizontale.
2.
Sortez le raccord en plastique et vidangez le bac d'eau de condensation dans un évier ou un réceptacle
équivalent.
3. Remettez le raccord en plastique en
place et réinstallez le bac d'eau de
condensation.
AVERTISSEMENT
Risque d'empoisonnement.
L'eau de condensation est impropre à la consommation.
L'eau de condensation récupérée peut être utilisée dans un fer
à repasser à vapeur. Si nécessaire, filtrez l'eau de condensation
(par ex. avec un filtre à café) pour
en éliminer les résidus et les petites peluches.
9.3 Nettoyage du condenseur
Si le voyant du
Nettoyez le condenseur s'allume, le condenseur doit
être nettoyé.
FRANÇAIS
39
Pour nettoyer le condenseur :
1.
2.
Ouvrez le hublot de chargement.
Déplacez le bouton de déverrouillage situé en bas du hublot et ouvrez
la porte du condenseur.
3.
Tournez les 2 loquets pour déverrouiller le couvercle du condenseur.
4.
Abaissez le couvercle du condenseur.
5.
Saisissez la poignée et sortez le condenseur du compartiment inférieur.
Placez le condenseur en position horizontale pour éviter de renverser
l'eau restante.
40 www.aeg.com
ATTENTION
N'utilisez pas le sèche-linge
quand le condenseur est obstrué
par des peluches. Cela peut endommager le sèche-linge. Cela
augmente par ailleurs la consommation d'énergie.
N'utilisez pas d'objets pointus
pour nettoyer le condenseur. Un
condenseur endommagé peut
provoquer des fuites.
N'utilisez pas le sèche-linge sans
le condenseur.
9.4 Nettoyage du tambour
AVERTISSEMENT
Débranchez l'appareil avant de
le nettoyer.
Utilisez un détergent savonneux neutre
standard pour nettoyer la surface interne
du tambour et les nervures de ce der-
6.
Nettoyez le condenseur en position
verticale au-dessus d'une cuvette ou
d'un bac. Rincez-le avec une douchette à main.
7.
Replacez le condenseur à l'intérieur
du compartiment inférieur.
8.
Fermez le couvercle du condenseur.
9.
Verrouillez les 2 loquets jusqu'à ce
qu'ils produisent un clic.
10.
Fermez la porte du condenseur.
nier. Séchez les surfaces nettoyées avec
un chiffon doux.
ATTENTION
N'utilisez pas de matières abrasives ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour.
9.5 Nettoyage du bandeau de
commande et du boîtier
Utilisez un détergent savonneux neutre
standard pour nettoyer le bandeau de
commande et le boîtier.
Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez les surfaces nettoyées avec
un chiffon doux.
ATTENTION
Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de produits de nettoyage
pour meubles ou autres pouvant
entraîner une corrosion.
FRANÇAIS
41
10. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
10.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème1)
Le sèchelinge ne
fonctionne
pas.
Cause probable
Le sèche-linge n'est pas branché électriquement.
Branchez l'appareil sur le secteur. Vérifiez le fusible dans la
boîte à fusibles (installation domestique).
La porte de chargement est
ouverte.
Fermez la porte de chargement.
La touche Auto/Off n'a pas été
activée.
Appuyez sur la touche Auto/
Off.
La touche Départ/Pause n'a
pas été activée.
Appuyez sur la touche Départ/
Pause .
L'appareil est en mode Veille.
Appuyez sur la touche Auto/
Off.
Sélection d'un programme inapproprié.
Permet la sélection du programme applicable. 2)
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre. 3)
La fonction Séchage + était au
minimum.
Faites passer la fonction Séchage + en mode modéré ou
maximum.
Résultats de Le condensateur est obstrué.
séchage insatisfaisants. Charge excessive.
La porte ne
ferme pas.
Err (Erreur)
sur l'écran.
Solution
Nettoyez le condensateur. 3)
Respectez la charge maximum.
La grille d'aération est obstruée.
Nettoyez la grille d'aération qui
se trouve en bas de l'appareil.
Salissure sur la surface interne
du tambour.
Nettoyez la surface interne du
tambour.
La dureté de l'eau est trop élevée.
Réglez la dureté appropriée de
l'eau 4).
Le filtre n'est pas verrouillé en
position.
Mettez le filtre dans la bonne
position.
Le linge est coincé entre la por- Placez la charge correctement
te et le joint.
dans le tambour.
Mettez le sèche-linge hors tenVous essayez de modifier le
sion puis de nouveau sous tenprogramme ou la fonction alors
sion. Faites la nouvelle sélecque le cycle a commencé.
tion.
La fonction que vous essayez
d'activer ne s'applique pas au
programme que vous avez sélectionné.
Mettez le sèche-linge hors tension puis de nouveau sous tension. Faites la nouvelle sélection.
42 www.aeg.com
Problème1)
Cause probable
Solution
Pas d'éclairage du
tambour
Éclairage du tambour défectueux.
Contactez le service après-vente pour remplacer l'éclairage
du tambour.
Durée affichée à
l'écran
anormalement longue.
La durée du cycle jusqu'à la fin
est calculée sur la base du volume et de l'humidité du linge.
La procédure automatique —
ce n'est pas une anomalie de
l'appareil.
Programme
inactif.
Le bac d'eau de condensation
est plein.
Vidangez le bac d'eau de condensation3), appuyez sur la
touche Départ/Pause .
Il n'y a pas assez de linge.
Sélectionnez la durée du programme. La durée doit être
proportionnelle à la charge.
Pour sécher un seul article ou
de petites quantités de linge,
nous vous recommandons
d'utiliser des durées courtes.
Le linge est trop sec.
Sélectionnez la durée du programme ou un niveau de séchage plus élevé (par exemple
Très sec )
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre.
Cycle de séchage trop
court.
Charge excessive.
Cycle de séchage trop Le linge n'est pas bien essoré.
long 5)
La température de la pièce est
très élevée — il ne s'agit pas
d'une anomalie de l'appareil.
Respectez la charge maximum.
Essorez correctement le linge.
Si possible, réduisez la température de la pièce.
1) Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran (par exemple E51) : Mettez le sèche-linge
hors tension puis de nouveau sous tension. Sélectionnez le nouveau programme.
Appuyez sur la touche Départ/Pause . Est-ce qu'il fonctionne ? - contactez votre vendeur
et donnez votre code d'erreur.
2) suivez le descriptif du programme — reportez-vous au chapitre PROGRAMMES
3) reportez-vous au chapitre ENTRETIEN ET NETTOYAGE
4) reportez-vous au paragraphe DURETÉ DE L'EAU au chapitre CONSEILS ET ASTUCES
5) Note : au bout de 5 heures au maximum, le cycle de séchage se termine
automatiquement (reportez-vous au paragraphe Cycle de séchage terminé).
11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FRANÇAIS
43
hauteur x largeur x profondeur
850 x 600 x 600 mm (maximum
640 mm)
capacité du tambour
118 l
profondeur maximale avec hublot ouvert
1090 mm
largeur maximale avec hublot ouvert
950 mm
hauteur réglable
850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds)
poids de l'appareil
43 kg
charge maximale
8 kg
tension
230 V
fréquence
50 Hz
fusible nécessaire
16 A
puissance totale
2800 W
classe d'efficacité énergétique
B
consommation d'énergie en kWh/cycle1)
4,79 kWh
consommation énergétique annuelle2) 560 kWh
puissance absorbée en mode « Veille »
0,55 W
puissance absorbée en mode éteint
0,55 W
type d'utilisation
Domestique
température ambiante autorisée
+ 5 °C à + 35 °C
1) 8 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min conformément à la norme EN 61121
2) Consommation énergétique annuelle en kWh basée sur 160 cycles de séchage du
programme standard pour le coton, avec une charge complète ou partielle, et la
consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle
par cycle dépendra de l'utilisation de l'appareil (NORME (EU) No 392/2012).
12. INSTALLATION
12.1 Déballage
ATTENTION
Avant de mettre l'appareil en service, il
est impératif d'enlever tous les éléments
de protection de transport.
Pour retirer les cales en polystyrène :
1. Ouvrez le hublot.
2. Sortez le tuyau en plastique et les
cales en polystyrène du tambour.
44 www.aeg.com
Il est possible de régler la hauteur du sèche-linge. Pour ce faire, réglez les pieds
(reportez-vous au schéma).
600 mm
> 850 mm
600 mm
15mm
12.3 Réversibilité de la porte
12.2 Installation sous un plan
de travail
L'appareil peut être installé de façon autonome ou sous un plan de travail de
cuisine si un espace correct est disponible (voir schéma).
L'utilisateur peut installer le hublot de
sorte qu'il s'ouvre dans l'autre sens. Cela
est utile si l'espace autour de l'appareil
est restreint et rend le chargement et le
retrait du linge difficile. (Reportez-vous à
la notice séparée.)
13. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet
effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
FRANÇAIS
45
46 www.aeg.com
FRANÇAIS
47
136915841-A-142013
www.aeg.com/shop
Download PDF

advertising