Aeg T65280AC Handleiding
NL
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
Droogautomaat
Notice d'utilisation
Sèche-linge
Benutzerinformation
Wäschetrockner
2
23
44
LAVATHERM 65280AC
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................6
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................7
4. ACCESSOIRES............................................................................................................. 8
5. BEDIENINGSPANEEL................................................................................................. 9
6. PROGRAMMATABEL.................................................................................................. 9
7. OPTIES........................................................................................................................12
8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT....................12
9. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................13
10. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 15
11. ONDERHOUD EN REINIGING...............................................................................16
12. PROBLEEMOPLOSSING.........................................................................................18
13. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 20
14. MONTAGE...............................................................................................................21
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor gebruik zorgvuldig de meegeleverde
instructies voor installatie en gebruik van het apparaat.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of
schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of
verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een
veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente
invaliditeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de
werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden
gehouden.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als de deur open is.
Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging,
dan dient dit geactiveerd te worden.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet
worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
•
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Als de droogautomaat bovenop een wasautomaat
wordt geplaatst, moet u hiervoor het tussenstuk
gebruiken. De stapelkit, beschikbaar bij uw erkende
verkoper, mag uitsluitend gebruikt worden met het
apparaat dat vermeld is in de instructies, die bij het
accessoire geleverd worden. Lees deze aandachtig
alvorens het accessoire te monteren (raadpleeg de
montagebrochure).
Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in
de keuken met correcte ruimte worden gemonteerd
(raadpleeg de montagebrochure).
Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare
deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier
aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur
van het apparaat niet volledig geopend kan worden.
De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van
toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt,
een mat of andere soorten vloerbedekking.
WAARSCHUWING: Het apparaat mag niet van stroom
worden voorzien door een extern schakelapparaat,
zoals een tijdklok, of aangesloten worden op een
circuit dat door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan
en uit wordt geschakeld.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat de hoofdstekker
na installatie toegankelijk is.
Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar
het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen
van ongewenste gassen van apparaten in de ruimte
die op gas of andere brandstoffen werken, zoals open
haarden, te voorkomen.
De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal
dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten
die gas of andere brandstoffen verbranden.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties
te voorkomen.
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Overschrijd het maximale laadvermogen van 8 kg niet
(raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
Het apparaat mag niet worden gebruikt als de items
vervuild zijn met industriële chemische
reinigingsmiddelen.
Veeg eventuele pluisjes of verpakkingsafval die zich
rondom het apparaat hebben opgehoopt, weg.
Gebruik het apparaat niet zonder een filter. Reinig het
pluisfilter voor of na elk gebruik.
Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie,
aceton, alcohol, benzine, kerosine,
vlekkenverwijderaars, terpentine, boenwas en
boenwasverwijderaars dienen alvorens in de was/
droogcombinatie te worden gedroogd, te worden
gewassen in heet water met een extra hoeveelheid
wasmiddel.
Artikelen van schuimrubber (latexschuim),
douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met
een rubberen binnenkant en kleding of kussens met
een vulling van schuimrubber dienen niet in de
droogtrommel te worden gedroogd.
Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te
worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies
van de fabrikant van het product.
Verwijder alle voorwerpen van items die een
ontstekingsbron kunnen zijn zoals aanstekers of
lucifers.
Stop een wasdroger nooit voor het einde van een
droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de
trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de
hitte snel verdwijnt.
Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt
plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen
dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben
waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden
beschadigd.
6
www.aeg.com
•
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen
verricht.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur
onder 5°C of boven 35°C kan komen.
• De vloer waar het apparaat wordt
geïnstalleerd moet vlak, stabiel,
hittebestendig en schoon zijn.
• Zorg dat er lucht tussen het apparaat
en de vloer kan circuleren.
• Houd het apparaat tijdens het
verplaatsen altijd verticaal.
• De achterkant van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
• Als het apparaat op zijn permanente
plaats wordt geplaatst, moet u
nagaan of het waterpas staat. Is dit
niet het geval, stel de stelpootjes hier
dan op af.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Controleer of de elektrische
informatie op het typeplaatje
overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct
geïnstalleerd, schokbestendig
stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Raak de stroomkabel of stekker niet
aan met natte handen.
• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
elektrische schokken, brand,
brandwonden en schade aan
het apparaat.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• Droog geen beschadigde
(gescheurde, gerafelde) kleding met
vulling of voering.
• Droog uitsluitend textiel dat in de
droogautomaat mag worden
gedroogd. Volg de instructies op het
wasvoorschrift in de kleding.
• Als u het wasgoed heeft gewassen
met een vlekverwijderaar, voer dan
een extra spoelcyclus uit voordat u de
droger start.
• Het gecondenseerde/gedistilleerde
water mag niet worden gebruikt voor
het bereiden van eten en drinken. Het
kan gezondheidsproblemen
veroorzaken bij mensen en dieren.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan.
• Droog geen druipnatte
kledingstukken in de droogautomaat.
2.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
NEDERLANDS
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
• Verwijder de deurvergrendeling om
te voorkomen dat kinderen of
huisdieren binnen in de trommel vast
komen te zitten.
• Gooi het apparaat weg conform de
lokale voorschriften voor de
verwijdering van elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA).
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact en
koppel het apparaat los van de
watertoevoer.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1
2
3
4
5
6
Waterreservoir
Bedieningspaneel
Deur van het apparaat
Filter
Knop voor de condensordeur
Ventilatiesleuven
7
8
9
10
11
Verstelbare pootjes
Condensordeur
Condensatordeksel
Sloten voor condensordeksel
Typeplaatje
7
8
www.aeg.com
Om de was makkelijker te
laden en voor eenvoudigere
installatie is de deur
omkeerbaar. (zie de
afzonderlijke folder).
4. ACCESSOIRES
4.1 Tussenstuk
Verkrijgbaar bij uw erkende dealer (kan
worden bevestigd aan sommige types
droogtrommels)
Om het gecondenseerde water in een
kom, sifon, afvoerpijp, enz. te laten
stromen wordt na installatie het
waterreservoir automatisch geleegd. Het
waterreservoir moet in het apparaat
blijven zitten.
De geïnstalleerde slang moet minimaal
50 cm en maximaal 100 cm van de vloer
zijn verwijderd. De slang mag geen lus
bevatten. Maak de slang zo nodig korter.
Lees de met het accessoire
meegeleverde instructies zorgvuldig
door.
Naam accessoire: SKP11, STA9
4.3 Voetstuk met lade
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier.
Het tussenstuk kan alleen worden
gebruikt tussen de in de folder
gespecificeerde wasmachines en
droogautomaten. Zie bijgevoegde
folder.
Lees de met het accessoire
meegeleverde instructies zorgvuldig
door.
4.2 Afvoerset
Naam accessoire: PDSTP10.
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier.
Om de hoogte van het apparaat te
verhogen en het in- en uitladen van
wasgoed te vergemakkelijken.
De lade kan worden gebruikt voor het
opbergen van wasproducten bijv.:
handdoeken, schoonmaakproducten,
enz.
Naam accessoire: DK11.
NEDERLANDS
Lees de met het accessoire
meegeleverde instructies zorgvuldig
door.
5. BEDIENINGSPANEEL
1
1
2
3
4
5
6
2
3
Programmakeuzeknop
Aan / Uit-toets
Delicaat-toets
Zoemer-toets
Antikreuk-toets
Startuitstel-toets
4
5
6
7
8
9
7 Weergave
8 Start/Pauze-toets
9 Indicatielampjes:
Reservoir - leeg het waterreservoir
Filter - reinig filter
Condensator - reinig condensator
6. PROGRAMMATABEL
Programma’s
Lading 1)
Eigenschappen / textielmarkering
Katoen
8 kg
Droogtegraad: extra droog.
/
8 kg
Droogtegraad: kastdroog.
/
Strijkdroog 2)
8 kg
Droogtegraad: geschikt voor artikelen die gestreken moeten worden.
/
Jeans
8 kg
Vrijetijdskleding, zoals jeans,
sweatshirts van verschillende materiaaldiktes (bijv. bij de kraag, man- /
chetten en naden).
Extra droog
Kastdroog
2)3)
9
10
www.aeg.com
Programma’s
Lading 1)
Eigenschappen / textielmarkering
Beddengoed
3 kg
Beddengoed zoals één- en tweepersoons lakens, kussenslopen,
dekbedovertrekken.
/
Dekbed
3 kg
Eén- of tweepersoonsdekbedden
en -kussens (met veren, dons of
synthetische vullingen).
/
Fijne was
3 kg
Fijne was.
/
Synthetica
Extra droog
3,5 kg
Droogtegraad: extra droog.
/
Kastdroog2)
3,5 kg
Droogtegraad: kastdroog.
/
Strijkdroog
3,5 kg
Droogtegraad: geschikt voor artikelen die gestreken moeten worden.
/
Kreukvrij
1 kg (of 5
overhemden)
Stoffen die maar heel even hoeven te worden
gestreken. De droogresultaten kunnen tussen
verschillende stoffen onderling variëren. Schud
de items voor u ze in het apparaat plaatst. De
kledingstukken na afloop van het programma
onmiddellijk verwijderen en met een kleerhanger ophangen.
/
Sportkleding
2 kg
Sportkleding, dunne en lichte materialen, microvezel, polyester.
60 min.
3 kg
Tijdprogramma om afzonderlijke
stukken wasgoed te drogen.
/
30 min.
1 kg
Tijdprogramma om afzonderlijke
stukken wasgoed te drogen.
/
1) Het maximale gewicht verwijst naar droge kledingstukken.
2) Uitsluitend voor testinstituten: Standaardprogramma's voor tests worden gespecificeerd in het EN
61121-document. Maak het filter na elke cyclus schoon
3) Het programma
Katoen Kastdroog is het “Standaard katoenprogramma”. Het is geschikt voor
het drogen van normaal nat katoen en het is het meest energiezuinige programma voor het drogen van
nat katoenen wasgoed.
NEDERLANDS
11
6.1 Keuze programma's en opties
Opties
Programma' 1)
Delicaat
Antikreuk
Katoen; Extra droog
Katoen; Kastdroog
Katoen; Strijkdroog
Jeans
Beddengoed
Dekbed
2)
Fijne was
2)
Synthetica; Extra droog
Synthetica; Kastdroog
Synthetica; Strijkdroog
Kreukvrij
2)
Sportkleding
60 min.
30 min.
1) U kunt samen met het programma ook één of meer opties instellen.
2) Standaard geactiveerd.
6.2 Verbruiksgegevens
Programma
Centrifugeren op / restvocht
Droogtijd
Energieverbruik
Katoen 8 kg
Kastdroog
Strijkdroog
1400 tpm / 50%
118 min.
4,20 kWh
1000 tpm / 60%
134 min.
4,79 kWh
1400 tpm / 50%
105 min.
3,45 kWh
12
www.aeg.com
Programma
Centrifugeren op / restvocht
1000 tpm / 60%
Droogtijd
Energieverbruik
115 min.
3,93 kWh
1200 tpm / 40%
47 min.
1,45 kWh
800 tpm / 50%
54 min.
1,65 kWh
Synthetica 3,5 kg
Kastdroog
7. OPTIES
7.1 Delicaat
Om delicate en temperatuurgevoelige
stoffen te drogen (bv. acryl, viscose). Met
deze optie werkt het programma met
lagere temperatuur. Voor stoffen met het
symbool
op het wasvoorschrift.
7.2 Zoemer
Wanneer de zoemer is geactiveerd, kunt
u de zoemer horen:
• Cycluseinde
• bij de start en het einde van de
antikreukfase
• bij een cyclusonderbreking
De zoemer is standaard geactiveerd. U
kunt deze functie gebruiken om het
geluid in- of uit te schakelen.
U kunt de optie Zoemer
activeren bij alle
programma's.
toe. Behoedzaam draaien van de
trommel vermindert kreuken. Het
wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase uit
de machine gehaald worden.
7.4 Startuitstel
Hiermee kan de start van het
droogprogramma met
minimaal 30 minuten en
maximaal 20 uur worden
uitgesteld.
1. Stel het droogprogramma en de
opties in.
2. Raak herhaaldelijk de toets
Startuitstel aan.
Uitsteltijd staat op het display (bijv.
als het programma over 12 uur moet
beginnen.)
3. Raak om de optie Startuitstel te
activeren de toets Start/Pauze aan.
De starttijd neem op de display af.
7.3 Antikreuk
De antikreukfase voegt aan het einde
van de droogcyclus 30 tot 90 minuten
8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
Voordat u het apparaat voor het eerst in
gebruik neemt:
• Maak de trommel van de
droogautomaat schoon met een
vochtige doek.
• Start een kort programma (d.w.z. 30
minuten) met vochtig wasgoed.
NEDERLANDS
13
9. DAGELIJKS GEBRUIK
9.1 Wasgoed voorbereiden
• Sluit de ritsen.
• Sluit de drukknoopjes van
dekbedovertrekken.
• Droog geen losse bandjes of linten
(bijvoorbeeld de koorden van een
schort). Maak ze aan elkaar vast
voordat u het programma start.
• Maak alle zakken leeg.
• Als een kledingstuk een katoenen
binnenvoering heeft, draait u het
binnenstebuiten. Zorg dat de
katoenlaag altijd aan de buitenkant
zit.
• Wij adviseren u het geschikte
programma te kiezen voor het soort
stof dat in het apparaat is geplaatst.
Wasvoorschrift
• Doe donkere en lichte kleuren niet bij
elkaar.
• Gebruik een geschikt programma
voor katoen, jersey en gebreide
kleding om krimp te verkopen.
• Zorg ervoor dat de maximale lading
zoals vermeld in het hoofdstuk
programma´s of aangegeven in het
display niet wordt overschreden.
• Droog alleen wasgoed dat geschikt is
voor machinedrogen. Zie de
wasvoorschriften op de
kledingstukken.
• Droog grote en kleine items niet
samen. Kleine items kunnen in de
grote verstrikt raken en ongedroogd
blijven.
Beschrijving
Wasgoed is geschikt voor machinedrogen.
Wasgoed is geschikt voor machinedrogen op hogere temperaturen.
Wasgoed is allen geschikt voor machinedrogen op lage temperaturen.
Wasgoed is niet geschikt voor machinedrogen.
9.2 Wasgoed in de machine
doen
LET OP!
Zorg ervoor dat het
wasgoed niet vastzit tussen
de deur van het apparaat en
de rubberen pakking.
1. Trek de deur van het apparaat open.
2. Steek de was een voor een in het
apparaat.
3. Sluit de deur van het apparaat.
9.3 Het apparaat inschakelen.
Het apparaat inschakelen:
Druk op de toets Aan / Uit.
Als het apparaat aanstaat, verschijnen er
een aantal aanduidingen op het display.
9.4 Automatische stand-by
Om het energieverbruik omlaag te
brengen, deactiveert de automatische
stand-byfunctie het apparaat:
• als de knop Start/Pauze niet binnen 5
minuten wordt ingedrukt.
• na 5 minuten vanaf het einde van het
programma.
Druk op de toets Aan / Uit om het
apparaat in te schakelen.
Als het apparaat aanstaat, verschijnen er
een aantal aanduidingen op het display.
14
www.aeg.com
9.5 Een programma instellen
• voordat u de toets Start/Pauze
aanraakt - kan het apparaat niet
starten
• nadat u de toets Start/Pauze
aanraakt - programma- en optiekeuze
is niet beschikbaar.
Kinderslot instellen:
Gebruik de programmakeuzeknop om
een programma te kiezen.
De mogelijke tijd waarop een
programma wordt voltooid, verschijnt op
het display.
De droogtijd die u ziet heeft
betrekking op de lading van
5 kg voor katoen en
jeansprogramma's. Voor de
andere programma's is de
droogtijd gerelateerd aan
de aanbevolen ladingen. De
droogtijd van de katoen- en
jeansprogramma's met een
grotere lading dan 5 kg is
langer.
1. Zet de droger aan.
2. Wacht ongeveer 8 seconden.
3. Selecteer 1 van de beschikbare
programma's.
4. Druk tegelijkertijd op de knoppen
Antikreuk en Startuitstel houd deze
ingedrukt.
Het symbool
verschijnt op het display.
5. Raak de bovenstaande knoppen
opnieuw aan om het kinderslot te
deactiveren. Het symbool verdwijnt.
9.8 Een programma starten
9.6 Opties
U kunt samen met het programma ook
één of meer speciale opties instellen.
Het programma starten:
Druk op toets Start/Pauze.
Het apparaat start en het led boven de
knop gaat branden in plaats van
knipperen.
9.9 Programmawijziging
Het wijzigen van een programma:
Om de optie in of uit te schakelen drukt
u op de bijbehorende toets .
Als de optie wordt geactiveerd, gaat het
led boven de knop of het symbool
branden.
9.7 Kinderslotoptie
Het kinderslot voorkomt dat kinderen
met het apparaat kunnen spelen. De
kinderslotoptie blokkeert alle
druktoetsen en de
programmakeuzeknop (deze optie
vergrendelt niet de toets Aan / Uit).
U kunt de kinderslotoptie activeren:
1. Draai de programmakeuzeknop naar
de stand Stop.
2. Stel een programma in.
9.10 Programma-einde
Reinig het filter en leeg het
waterreservoir na elke
droogcyclus. (Zie het
hoofdstuk ONDERHOUD EN
REINIGING.)
Na voltooiing van de droogcyclus, zal het
symbool
op de display knipperen. Als
NEDERLANDS
de optie Zoemer is geactiveerd, klinkt er
gedurende 1 minuut een geluidssignaal
met onderbrekingen.
Als u het apparaat niet
uitschakelt, start de
antikreukfase. Het wasgoed
kan tijdens de anti-kreukfase
uit de machine gehaald
worden.
15
De was uit de machine halen:
1. Druk 2 seconden op de toets Aan /
Uit om het apparaat uit te zetten.
2. Open de deur van het apparaat.
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Sluit de deur van het apparaat.
10. AANWIJZINGEN EN TIPS
10.1 Milieutips
• het wasgoed goed centrifugeert
voordat u het in de droger stopt.
• Overschrijd de laadvolumes die in het
hoofdstuk over programma´s worden
beschreven niet.
• Maak het filter na elke droogcyclus
schoon.
• Gebruik geen wasverzachter om te
wassen en te drogen. In de
droogtrommel wordt uw wasgoed
automatisch zacht.
• Gebruik gedistilleerd water dat u ook
voor stoomstrijken gebruikt. Zuiver
indien nodig het gedistilleerde water
eerst (bijv. met een koffiefilter) om
deeltjes te verwijderen.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen aan de
onderzijde van het apparaat vrij zijn.
• Zorg ervoor dat op de plaats waar het
apparaat wordt geïnstalleerd een
goede luchtdoorstroom is.
10.2 Aanpassing van
standaard droogniveaus
Wijzigen van het standaard droogniveau:
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer 1 van de beschikbare
programma's.
3. Druk tegelijkertijd op de knoppen
Delicaat en Antikreuk houd deze
ingedrukt.
Een van de symbolen verschijnt op het
display:
- Maximaal droogniveau
- Extra droog
- Standaard droogniveau
4. Raak herhaaldelijk de knop Start/
Pauze aan totdat u het gewenste
droogniveau bereikt.
Droogniveau
Displaysymbolen
Maximaal
droogniveau
Extra droog
Standaard
droogniveau
5. Houd om de instelling te bewaren de
toetsen Delicaat en Antikreuk
gedurende 2 seconden tegelijkertijd
ingedrukt.
10.3 Het reservoirlampje
uitschakelen
De aanduiding voor het waterreservoir
staat standaard aan. Het licht op aan het
einde van de droogcyclus of tijdens de
cyclus als het waterreservoir vol is. Als de
afvoerkit is geïnstalleerd wordt het
waterreservoir automatisch geleegd en
kan de aanduiding uitgezet worden.
Om de aanduiding uit te schakelen:
1. Schakel het apparaat in.
2. Wacht ongeveer 8 seconden.
3. Selecteer 1 van de beschikbare
programma's.
4. Druk tegelijkertijd op de knoppen
Delicaat en Startuitstel houd deze
ingedrukt.
Eén van 2 configuraties is mogelijk:
16
www.aeg.com
• het lampje Reservoir: staat aan als
• het lampje Reservoir: staat uit als
het symbool
verschijnt het waterreservoirlampje is
permanent geactiveerd
het symbool
verschijnt het waterreservoirlampje is
permanent gedeactiveerd
11. ONDERHOUD EN REINIGING
11.1 Het filter schoonmaken
Aan het einde van elke cyclus is het
lampje Filter aan en moet u het filter
reinigen.
4. Maak indien nodig het filter schoon
met warm water en een borstel en/of
een stofzuiger. Sluit het filter.
Het filter vangt de pluizen
op. De pluizen ontstaan
tijdens het drogen van
kleding in de
droogautomaat.
Het filter reinigen:
1. Open de deur. Trek aan het filter.
5. Verwijder de pluizen indien nodig uit
de filterhouder en pakking. U kunt
hiervoor een stofzuiger gebruiken.
Zet het filter in de filterhouder.
2. Open het filter.
3. Maak het filter schoon met een
vochtige hand.
11.2 Leeg het waterreservoir
Maak het condenswaterreservoir na elke
droogcyclus leeg.
Wanneer het condenswaterreservoir vol
is, breekt het programma automatisch af.
Het lampje Reservoir is aan en u moet
het waterreservoir legen.
Het waterreservoir legen:
1. Verwijder het waterreservoir en houd
het horizontaal.
NEDERLANDS
2. Trek de kunststof aansluiting uit en
laat het water weglopen in een
gootsteen of iets dergelijks.
3. Duw de kunststof aansluiting weer op
zijn plek en zet het waterreservoir
terug op zijn plaats.
4. Druk op de toets Start/Pauze om het
programma voort te zetten.
11.3 Reiniging van de
condensator
4. Laat het deksel van de condensor
zakken.
5. Pak de hendel en trek de condensor
uit het onderste compartiment.
Verplaats de condensor horizontaal
om morsen van het resterende water
te voorkomen.
Wanneer het lampje Condensator
knippert, moeten de condensor en het
vak worden gereinigd.
De condensor en het vak reinigen:
1. Open de deur.
2. Verplaats de ontgrendelingsknop
aan de onderkant van de deur en
open de condensordeur.
6. Reinig de condensor in verticale
positie boven een badkuip of
gootsteen. Spoel door met een
handdouche.
3. Draai de 2 vergrendelingen in
horizontale positie om het deksel van
de condensor te ontgrendelen.
17
18
www.aeg.com
7. Plaats de condensor terug in het
onderste compartiment.
8. Sluit het klepdeksel.
9. Draai de 2 vergrendelingen terug tot
ze vastklikken.
10. Sluit de condensordeur.
11.4 De trommel reinigen
WAARSCHUWING!
Ontkoppel het apparaat
voordat u het reinigt.
11.5 Het bedieningspaneel en
de behuizing reinigen
Gebruik een standaard zeepsop om het
bedieningspaneel en de behuizing te
reinigen.
Gebruik een vochtige doek om te
reinigen. Droog het gereinigde
oppervlak met een zachte doek.
LET OP!
Gebruik geen
schoonmaakmiddelen voor
meubels of
schoonmaakmiddelen die
corrosie kunnen
veroorzaken.
Gebruik een gewone zeepreiniger om de
binnenzijde van de trommel en de
trommelhouders te reinigen. Droog het
gereinigde oppervlak met een zachte
doek.
LET OP!
Gebruik geen
schuurmiddelen of staalwol
om de trommel schoon te
maken.
11.6 De luchtcirculatiesleuven
reinigen
Gebruik een stofzuiger om de pluisjes uit
de luchtcirculatiesleuven te verwijderen.
12. PROBLEEMOPLOSSING
Probleem 1)
De droogautomaat werkt niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Droogautomaat is niet aangesloten op de netstroom.
Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de zekering in de
zekeringenkast (huisinstallatie).
De deur van het apparaat is open.
Sluit de vuldeur.
De toets Aan / Uit is niet ingedrukt.
Druk op de toets Aan / Uit.
De toets Start/Pauze is niet ingedrukt.
Druk op de toets Start/Pauze.
Het apparaat staat in de standbymodus.
Druk op de toets Aan / Uit.
NEDERLANDS
Probleem 1)
Mogelijke oorzaak
Onjuiste programmakeuze.
19
Oplossing
Kies voor het toepasselijke programma. 2)
Onbevredigende droogresultaten.
De laaddeur
gaat niet dicht
Het filter is verstopt.
Maak de filter schoon. 3)
De optie Droog Plus staat in de
minimumstand. 4)
Wijzig de optie Droog Plus tot het
gemiddelde of het maximale ni-
Te hoog laadvolume.
Houd u aan de maximale belading.
Het luchtrooster is verstopt.
Reinig het luchtrooster onderin het
apparaat.
Vuil op de vochtsensor in de trommel.
Reinig de voorkant van de trommel.
Onjuiste resterende vochtgraad
van het wasgoed.
Stel de resterende vochtgraad van
De condensor is verstopt.
De condensor reinigen. 3)
het wasgoed af. 5)
Het filter zit niet op zijn plaats vast. Zet het filter in de correcte stand.
Het wasgoed zit vast tussen deur
en pakking.
U probeert het programma of de
optie na de start van de cyclus te
Err (Fout) op het wijzigen.
display.
De optie die u probeert te activeren is niet van toepassing op het
geselecteerde programma.
Abnormale tijds- De tijd tot het einde wordt bereweergave op de kend op basis van het volume en
display.
de vochtigheid van het wasgoed.
Programma niet
actief.
veau. 4)
Het waterreservoir is vol.
Plaats het wasgoed correct in de
trommel.
Schakel de droogautomaat uit en
in. Maak de nieuwe selectie.
Schakel de droogautomaat uit en
in. Maak de nieuwe selectie.
Dit is de automatisch procedure het is geen fout van het apparaat.
Leeg het waterreservoir, druk op
de toets Start/Pauze. 3)
Te weinig wasgoedvolume.
Kies voor het tijdprogramma. De
tijdwaarde moet in verhouding
staan tot de lading. Als u één item
of kleine hoeveelheden wasgoed
wilt drogen, raden wij aan korte tijden te gebruiken.
Het wasgoed is te droog.
Selecteer het tijdprogramma of
een hogere droogtegraad (bijv.
Extra droog).
Droogcyclus te
kort.
20
www.aeg.com
Mogelijke oorzaak
Probleem 1)
Droogcyclus te
lang 6)
Oplossing
Het filter is verstopt.
Maak de filter schoon.
Te hoog laadvolume.
Houd u aan de maximale belading.
Het wasgoed is niet voldoende ge- Zorg dat het wasgoed goed is gecentrifugeerd.
centrifugeerd.
Te lage of hoge kamertemperatuur Zorg voor een kamertemperatuur
- dit is geen fout van het apparaat. boven de +5°C en onder de
+35°C.
1) Als er een foutmelding op de display verschijnt (bijv. E51): Schakel de droogautomaat uit en in. Selecteer het nieuwe programma. Druk op de toets Start/Pauze. Werkt het niet? - neem contact op met de
klantenservice en geef de foutcode door.
2) Volg de programmabeschrijving - zie PROGRAMMATABEL
3) Zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN REINIGING
4) Alleen drogers met de optie Droog Plus
5) Zie het hoofdstuk AANWIJZINGEN EN TIPS
6) Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch.
13. TECHNISCHE GEGEVENS
Hoogte x breedte x diepte
850 x 600 x 600 mm (maximaal 640 mm)
Maximale diepte met de apparaatdeur
open
1090 mm
Maximale breedte met de apparaatdeur
open
950 mm
Afstelbare hoogte
850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
Trommelinhoud
118 l
Maximaal laadvolume
8 kg
Spanning
230 V
Frequentie
50 Hz
Totaal vermogen
2800 W
Energie-efficiëntieklasse
B
Energieverbruik 1)
4,79 kWh
Jaarlijks energieverbruik 2)
560 kWh
Links—aan modus stroomverbruik
0,50 W
Uit-modus stroomverbruik
0,50 W
Type gebruik
Huishoudelijk
NEDERLANDS
Toegestane omgevingstemperatuur
21
+ 5°C tot + 35°C
Niveau van bescherming tegen het binnen- IPX4
dringen van vaste deeltjes en vocht gewaarborgd door het beschermdeksel, behalve
wanneer de laagspanningsapparatuur geen
bescherming tegen vocht heeft
1) Overeenkomstig EN 61121. 8 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm.
2) Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoenprogramma bij
volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage-stroommodi. Daadwerkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt verbruikt (REGELGEVING (EU) nr. 392/2012).
14. MONTAGE
14.1 Uitpakken
LET OP!
Verwijder al het
verpakkingsmateriaal vóór
het eerste gebruik.
15mm
14.3 Plaatsing onder een
aanrecht
De polystyreenblokken verwijderen:
Het apparaat kan losstaand of indien de
ruimte dit toelaat onder het aanrecht in
de keuken worden geïnstalleerd (zie de
afbeelding).
1. Open de deur.
2. Trek de kunststofslang met de
polystyreenblokken uit de trommel.
14.2 Waterpas zetten van de
pootjes
600 mm
> 850 mm
600 mm
De hoogte van de droogtrommel kan
door middel van de pootjes worden
aangepast.
15. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
22
www.aeg.com
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
FRANÇAIS
23
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................24
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................27
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................28
4. ACCESSOIRES........................................................................................................... 29
5. PANNEAU DE COMMANDE....................................................................................30
6. TABLEAU DES PROGRAMMES................................................................................30
7. OPTIONS....................................................................................................................33
8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION....................................................................... 33
9. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 34
10. CONSEILS................................................................................................................ 36
11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE................................................................................ 37
12. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT................................................ 40
13. DONNÉES TECHNIQUES...................................................................................... 41
14. INSTALLATION........................................................................................................42
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
24
1.
www.aeg.com
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant de commencer à installer et utiliser cet appareil,
lisez soigneusement les instructions fournies. Le
fabricant ne pourra être tenu pour responsable des
blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation
ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer
ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
AVERTISSEMENT!
Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité
permanente.
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus
éloignés de l'appareil en permanence lorsqu'il est en
fonctionnement.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte
de l'appareil lorsque celle-ci est ouverte.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
FRANÇAIS
25
1.2 Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge,
utilisez le kit de superposition. Le kit de superposition,
disponible auprès d'un revendeur agréé, ne peut être
utilisé qu'avec l'appareil indiqué dans les instructions
(fournies avec l'accessoire). Lisez attentivement les
instructions avant de procéder à l'installation
(reportez-vous au livret d'installation).
L'appareil peut être installé de façon autonome ou
sous un plan de travail de cuisine si un espace correct
est disponible (reportez-vous au livret d'installation).
L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte
à serrure, une porte coulissante ni une porte battante
dotée d'une charnière du côté opposé à l'appareil qui
pourrait empêcher l'ouverture complète de la porte.
Les orifices d'aération situés à la base (si présents) ne
doivent pas être obstrués par de la moquette, un
tapis, ou tout type de revêtement de sol.
AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit pas être branché
à l'alimentation en utilisant un appareil de connexion
externe comme un minuteur, ou branché à un circuit
qui est régulièrement activé/désactivé par un
fournisseur d'énergie.
Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de
courant qu'à la fin de l'installation. Après l'installation,
assurez-vous que la prise est accessible.
Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de
gaz provenant d'appareils utilisant d'autres
combustibles, y compris les flammes nues.
L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une
évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant
des appareils brûlant du gaz ou d'autres
combustibles.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
26
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger lié à l'électricité.
Respectez la charge maximale de 8 kg (reportez-vous
au chapitre « Tableau des programmes »).
N'utilisez pas l'appareil si certains articles ont été salis
par des produits chimiques industriels.
Retirez les peluches ou morceaux d'emballage
accumulés autour de l'appareil.
N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Nettoyez le filtre
avant ou après chaque utilisation.
N'introduisez que du linge propre dans le sèche-linge.
Il convient que les articles qui ont été salis par des
substances telles que l’huile de cuisson, l’acétone,
l’alcool, l’essence, le kérosène, les détachants, la
térébenthine, la cire et les substances pour retirer la
cire soient lavés dans de l’eau chaude avec une
quantité supplémentaire de détergent avant d’être
séchés dans le sèche-linge à tambour.
Il convient que les articles comme le caoutchouc
mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les
textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc
et les vêtements ou les oreillers comprenant des
parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés
dans le sèche-linge.
Les assouplissants ou autres produits similaires
doivent être utilisés conformément aux instructions de
leur fabricant.
Retirez des vêtements tous les objets pouvant
provoquer un incendie comme les briquets ou les
allumettes.
N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de
séchage à moins de sortir immédiatement tout le
linge et de le déplier pour mieux dissiper la chaleur.
Le cycle de séchage se termine par une phase sans
chauffage (cycle de refroidissement) pour éviter que le
linge ne reste longtemps à haute température et ne
subisse des dommages.
FRANÇAIS
•
27
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil
et débranchez la fiche de la prise secteur.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• N'installez pas l'appareil ou ne
l'utilisez pas dans un endroit où la
température ambiante est inférieure à
5 °C ou supérieure à 35 °C.
• L'appareil doit être installé sur un sol
plat, stable, résistant à la chaleur et
propre.
• Assurez-vous que de l'air circule entre
l'appareil et le sol.
• Déplacez toujours l'appareil en
position verticale.
• La surface arrière de l'appareil doit
être positionnée contre le mur.
• Une fois l'appareil installé à son
emplacement permanent, vérifiez
qu'il est bien de niveau à l'aide d'un
niveau à bulle. S'il n'est pas de
niveau, réglez les pieds jusqu'à ce
qu'il le soit.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
• Ne touchez jamais le câble
d'alimentation ni la fiche avec des
mains mouillées.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure, de choc
électrique, d'incendie, de
brûlures ou de dommage
matériel à l'appareil.
• Cet appareil est exclusivement
destiné à une utilisation domestique.
• Ne séchez pas d'articles
endommagés (déchirés, effiloché)
contenant un rembourrage ou un
garnissage.
• Séchez uniquement les textiles
adaptés au séchage dans un sèchelinge. Suivez les instructions figurant
sur l'étiquette des textiles.
• Si vous avez lavé votre linge avec un
produit détachant, lancez un cycle de
rinçage supplémentaire avant de
démarrer le sèche-linge.
• N'utilisez pas l'eau de condensation/
distillée pour préparer des boissons ni
pour cuisiner. Elle peut entraîner des
problèmes de santé chez les
personnes et les animaux
domestiques.
• Ne montez pas sur le hublot ouvert
de votre appareil ; ne vous asseyez
pas dessus.
• N'introduisez pas de linge non essoré
dans le sèche-linge.
2.4 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
28
www.aeg.com
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement
des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique et de
l'arrivée d'eau.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage du
hublot pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans le
tambour.
• Jetez l'appareil en vous conformant
aux exigences locales relatives à la
mise au rebut des Déchets
d'équipements électriques et
électroniques (DEEE).
2.5 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1
2
3
4
5
6
Bac d'eau de condensation
Bandeau de commande
Hublot de l'appareil
Filtre
Bouton du volet du condenseur
Fentes de circulation d'air
7
8
9
10
11
Pieds réglables
Volet du condenseur
Couvercle du condenseur
Verrous du couvercle du condenseur
Plaque signalétique
FRANÇAIS
29
Pour vous faciliter le
chargement du linge ou
l'installation, le hublot est
réversible. (Reportez-vous à
la notice séparée.)
4. ACCESSOIRES
4.1 Kit de superposition
Disponible chez votre vendeur agréé
(peut se fixer à certains types de sèchelinge).
Pour la vidange directe de l'eau de
condensation dans une cuvette, un
siphon, une rigole, etc. Après
l'installation, le bac d'eau de
condensation est vidangé
automatiquement. Le bac d'eau de
condensation doit demeurer dans
l'appareil.
Le tuyau installé doit être placé à une
distance de 50 cm à 100 cm du sol. Ce
tuyau ne doit pas faire de boucle. Si
nécessaire, réduisez la longueur du
tuyau.
Nom de l'accessoire : SKP11, STA9
Disponible auprès de votre magasin
vendeur agréé.
Lisez attentivement la notice fournie avec
l'accessoire.
4.3 Socle avec tiroir
Le kit de superposition ne peut être
utilisé qu'avec les lave-linge et les sèchelinge indiqués dans le livret. Reportezvous au livret joint.
Lisez attentivement la notice fournie avec
l'accessoire.
4.2 Kit de vidange
Nom de l'accessoire : PDSTP10.
Disponible auprès de votre magasin
vendeur agréé.
Pour rehausser votre appareil et ainsi
faciliter le chargement et le
déchargement du linge.
Nom de l'accessoire : DK11.
Le tiroir peut servir au stockage du linge
comme par ex. : les serviettes, ainsi que
pour les produits de nettoyage et autres.
30
www.aeg.com
Lisez attentivement la notice fournie avec
l'accessoire.
5. PANNEAU DE COMMANDE
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
8
9
8 Touche Départ/Pause
9 Voyants :
Réservoir - vidanger le bac à eau
Filtre - nettoyer le filtre
Condenseur - nettoyer le
condenseur
Sélecteur de programme
Touche Marche/Arrêt
Touche Délicat
Touche Alarme sonore
Touche Anti-froissage
Touche Départ différé
Affichage
6. TABLEAU DES PROGRAMMES
Charge 1)
Programmes
Propriétés / Étiquette d'entretien des textiles
Coton
Très Sec
Prêt à Ranger
Prêt à Repasser 2)
Jeans
2)3)
8 kg
Degré de séchage : très sec.
/
8 kg
Degré de séchage : prêt à ranger.
/
8 kg
Degré de séchage : vêtements à
repasser.
/
8 kg
Vêtements décontractés tels que
les jeans, les sweats, avec différentes épaisseurs de tissu (par ex. au
/
niveau du poignet, du col ou des
coutures).
FRANÇAIS
Programmes
Charge 1)
31
Propriétés / Étiquette d'entretien des textiles
Draps
3 kg
Linge de lit comme des draps simples et doubles, des taies d'oreillers, des couvre-lits.
/
Couette
3 kg
Couettes simples ou doubles et
oreillers (garnissage en plumes,
duvet ou synthétique).
/
Délicats
3 kg
Textiles délicats.
/
Synthétiques
Très Sec
3.5 kg
Degré de séchage : très sec.
/
Prêt à Ranger2)
3.5 kg
Degré de séchage : prêt à ranger.
/
Prêt à Repasser
3.5 kg
Degré de séchage : vêtements à
repasser.
/
Repassage Facile
1 kg (ou
5 chemises)
Vêtements faciles à entretenir demandant un minimum de repassage. Les résultats de séchage
peuvent varier en fonction du type de textile.
Dépliez-les le plus possible avant de les placer
dans l'appareil. Une fois le programme terminé,
sortez immédiatement les articles et accrochezles sur un cintre.
/
Textiles Sports
2 kg
Tenues de sport, textiles fins et légers, en microfibres, en polyester.
Chronométré 60'
3 kg
Réglez une durée pour le séchage
d'articles séparés.
/
Chronométré 30'
1 kg
Réglez une durée pour le séchage
d'articles séparés.
/
1) Poids maximal des articles secs.
2) Uniquement pour les instituts de test : Les programmes de test standard sont indiqués dans le document EN 61121. Nettoyez le filtre après chaque cycle.
3) Le programme «
Coton Prêt à Ranger » est le « programme standard pour le coton ». Il est
adapté au séchage d'une charge de linge en coton normal humide. Il s'agit du programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour sécher le linge en coton humide.
32
www.aeg.com
6.1 Sélection des programmes et des options
Options
Programmes 1)
Délicat
Anti-froissage
Coton; Très Sec
Coton; Prêt à Ranger
Coton; Prêt à Repasser
Jeans
Draps
Couette
2)
Délicats
2)
Synthétiques; Très Sec
Synthétiques; Prêt à Ranger
Synthétiques; Prêt à Repasser
Repassage Facile
2)
Textiles Sports
Chronométré 60'
Chronométré 30'
1) Conjointement au programme, vous pouvez sélectionner 1 ou plusieurs options.
2) Activé par défaut.
6.2 Données de consommation
Programme
Vitesse d'essorage / humidité rési- Temps de séduelle
chage
Consommation
énergétique
Coton 8 kg
Prêt à Ranger
1 400 tr/min / 50%
118 min.
4,20 kWh
1 000 tr/min / 60%
134 min.
4,79 kWh
FRANÇAIS
Programme
Prêt à Repasser
Vitesse d'essorage / humidité rési- Temps de séduelle
chage
33
Consommation
énergétique
1 400 tr/min / 50%
105 min.
3,45 kWh
1 000 tr/min / 60%
115 min.
3,93 kWh
1 200 tr/min / 40%
47 min.
1,45 kWh
800 tr/min / 50%
54 min.
1,65 kWh
Synthétiques 3,5 kg
Prêt à Ranger
7. OPTIONS
7.1 Délicat
Pour sécher en douceur les textiles
délicats et sensibles à la chaleur (par
exemple acrylique, viscose). Le
programme fonctionne avec moins de
chaleur avec cette option. Pour les
textiles dont l'étiquette porte le symbole
.
7.2 Alarme sonore
Lorsque l'option Alarme est activée,
l'alarme rententit :
• à la fin du cycle
• au démarrage et à la fin de la phase
anti-froissage
• lors de l'interruption du cycle
L'alarme est activée par défaut. Vous
pouvez utiliser cette fonction pour
activer ou désactiver les signaux sonores.
Vous pouvez activer l'option
Alarme sonore avec tous les
programmes.
Les rotations en douceur du tambour
réduisent les plis. Le linge peut être
retiré durant la phase anti-froissage.
7.4 Départ différé
Permet de retarder le départ
du programme de séchage,
d'un minimum de 30 min à
un maximum de 20 heures.
1. Sélectionnez le programme et les
options de séchage.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur la
touche Départ différé.
La durée du délai s'affiche (par ex.
si le programme doit démarrer au
bout de 12 heures.)
3. Pour activer l'option Départ différé,
appuyez sur la touche Départ/Pause.
Le délai restant avant le départ diminue
sur l'affichage.
7.3 Anti-froissage
La phase anti-froissage ajoute 30 à
90 minutes à la fin du cycle de séchage.
8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Avant la première utilisation de
l'appareil :
• Nettoyez le tambour du sèche-linge
avec un chiffon humide.
• Démarrez un programme court (par
exemple 30 minutes) avec du linge
humide.
34
www.aeg.com
9. UTILISATION QUOTIDIENNE
9.1 Préparation du linge
• Fermez les fermetures à glissière.
• Fermez les boutons des housses de
couette.
• Ne laissez pas de cordons ni de
rubans dénoués pour le séchage (par
exemple des cordons de tablier).
Nouez-les avant de démarrer le
programme.
• Videz les poches.
• Si un article dispose d'une doublure
en coton, retournez-le. Assurez-vous
que la doublure en coton est toujours
tournée vers l'extérieur.
• Nous vous recommandons de
toujours régler le programme le
mieux adapté au type de textiles se
trouvant dans l'appareil.
• Ne mélangez pas les couleurs foncées
et les couleurs claires.
• Utilisez un programme adapté pour le
coton, le jersey et la bonneterie pour
éviter qu'ils ne rétrécissent.
• Assurez-vous que la charge ne
dépasse pas la charge maximale
indiquée sur l'affichage, ou dans le
chapitre des programmes.
• Séchez uniquement du linge adapté
au sèche-linge. Reportez-vous aux
étiquettes des vêtements.
• Ne séchez pas les grands articles et
les petits articles ensemble. Les petits
articles peuvent se coincer dans les
grands et ne pas sécher
correctement.
Étiquette d'enDescription
tretien du textile
Linge adapté au sèche-linge.
Linge adapté au sèche-linge à haute température.
Linge adapté au sèche-linge à basse température uniquement.
Linge non adapté au sèche-linge.
9.2 Chargement du linge
ATTENTION!
Assurez-vous que le linge
n'est pas coincé entre le
hublot de l'appareil et le
joint en caoutchouc.
1. Ouvrez le hublot de l'appareil.
2. Chargez le linge dans le tambour, un
article à la fois.
3. Fermez le hublot de l'appareil.
9.3 Activation de l'appareil
Pour allumer l'appareil :
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
Si l'appareil est allumé, certains
indicateurs apparaissent sur l'affichage.
9.4 Veille automatique
Pour réduire la consommation d'énergie,
la fonction Veille automatique éteint
l'appareil :
• Si vous n'appuyez pas sur la touche
Départ/Pause dans les 5 minutes.
• 5 minutes après la fin du programme.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre l'appareil en marche.
Si l'appareil est allumé, certains
indicateurs apparaissent sur l'affichage.
FRANÇAIS
9.5 Réglage d'un programme
35
Vous pouvez activer l'option Sécurité
enfants :
• avant d'appuyer sur la touche
Départ/Pause, ce qui empêche
l'appareil de démarrer
• après avoir appuyé sur la touche
Départ/Pause ; la sélection des
programmes et options est
désactivée.
Utilisez le sélecteur de programme pour
sélectionner le programme.
Le temps restant du programme
s'affiche.
Le temps de séchage qui
s'affiche s'applique à une
charge de 5 kg pour les
programmes coton et jeans.
Pour les autres programmes,
le temps de séchage est lié
aux charges recommandées.
Pour les programmes coton
et jeans avec une charge de
plus de 5 kg, le temps de
séchage est plus long.
9.6 Options
Activation de l'option Sécurité
enfants :
1. Allumez le sèche-linge.
2. Attendez environ 8 secondes.
3. Sélectionnez un des programmes
disponibles.
4. Appuyez simultanément sur les
touches Anti-froissage et Départ
différé et maintenez-les enfoncées.
Le symbole
s'affiche.
5. Pour désactiver la sécurité enfants,
appuyez à nouveau sur les touches
ci-dessus jusqu'à ce que le symbole
disparaisse.
9.8 Départ d'un programme
Conjointement au programme, vous
pouvez sélectionner 1 ou plusieurs
options spéciales.
Pour lancer le programme :
Pour activer ou désactiver une option
appuyez sur la touche correspondante.
Lorsque l'option est activée, le voyant
situé au-dessus de la touche ou le
symbole s'allument.
9.7 Option Sécurité enfants
La sécurité enfants peut être activée
pour empêcher les enfants de jouer avec
l'appareil. L'option Sécurité enfants
verrouille toutes les touches et le
sélecteur de programme (cette option ne
verrouille pas la touche Marche/Arrêt).
Appuyez sur la touche Départ/Pause.
L'appareil démarre et le voyant audessus de la touche cesse de clignoter et
reste fixe.
9.9 Changement de
programme
Pour changer de programme :
1. Tournez le sélecteur de programme
sur la position Stop.
2. Sélectionnez un nouveau
programme.
36
www.aeg.com
9.10 Fin du programme
Nettoyez le filtre et vidangez
le bac d'eau de
condensation après chaque
cycle de séchage. (Reportezvous au chapitre ENTRETIEN
ET NETTOYAGE.)
Une fois le cycle de séchage terminé, le
symbole
clignote sur l'affichage. Si
l'option Alarme sonore est activée, un
signal sonore intermittent retentit
pendant une minute.
Si vous n'éteignez pas
l'appareil, la phase antifroissage démarre. Pendant
cette phase, vous pouvez
retirer le linge.
Pour sortir le linge :
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pendant 2 secondes pour éteindre
l'appareil.
2. Ouvrez le hublot de l'appareil.
3. Sortez le linge.
4. Fermez le hublot de l'appareil.
10. CONSEILS
10.1 Conseils écologiques
• Essorez suffisamment le linge avant
de le sécher.
• Ne dépassez pas les charges
indiquées au chapitre consacré aux
programmes.
• Nettoyez le filtre après chaque cycle
de séchage.
• N'utilisez pas d'assouplissant pour le
lavage et le séchage. Le sèche-linge
adoucit automatiquement le linge.
• Utilisez de l'eau distillée, comme pour
les fers à repasser. Si nécessaire,
nettoyez l'eau distillée avant (par ex.
avec un filtre à café) pour enlever
toutes les particules qui peuvent s'y
trouver.
• Maintenez toujours dégagées les
fentes de circulation d'air en bas de
l'appareil.
• Veillez à maintenir une bonne
circulation d'air autour de l'appareil.
10.2 Réglage du degré de
séchage par défaut
Pour modifier le degré de séchage par
défaut :
1. Allumez l'appareil.
2. Sélectionnez un des programmes
disponibles.
3. Appuyez simultanément sur les
touches Délicat et Anti-froissage et
maintenez-les enfoncées.
Un des symboles s'affiche :
- Séchage maximal
- Extra sec
- Séchage standard
4. Appuyez à plusieurs reprises sur la
touche Départ/Pause jusqu'à ce que
le degré de séchage souhaité
s'affiche.
Degré de
séchage
Symbole affiché
Séchage
maximal
Extra sec
Séchage
standard
5. Pour sauvegarder le réglage,
appuyez simultanément sur les
touches Délicat et Anti-froissage et
maintenez-les enfoncées pendant
2 secondes.
10.3 Désactivation du voyant
du réservoir
Par défaut, le voyant du bac d'eau est
allumé. Il s'allume à la fin du cycle de
séchage ou en cours de cycle si le bac
d'eau est plein. Si le kit de vidange est
installé, le bac d'eau se vidange
automatiquement et le voyant peut être
éteint.
Pour éteindre le voyant :
1. Allumez l'appareil.
FRANÇAIS
2. Attendez environ 8 secondes.
3. Sélectionnez 1 des programmes
disponibles.
4. Appuyez simultanément sur les
touches Délicat et Départ différé
maintenez-les enfoncées.
L'une des deux configurations est
possible :
• le voyant Réservoir : est allumé si
le symbole
37
voyant du bas d'eau est allumé
en permanence
• le voyant Réservoir : est éteint si
le symbole
apparaît - le
voyant du bas d'eau est éteint en
permanence
apparaît - le
11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
11.1 Nettoyage du filtre
À la fin de chaque cycle, le voyant Filtre
s'allume et vous devez nettoyer le filtre.
Le filtre recueille les
peluches. Des peluches
apparaissent lors du
séchage des textiles dans le
sèche-linge.
Pour nettoyer le filtre :
1. Ouvrez le hublot. Retirez le filtre.
4. Au besoin, nettoyez le filtre avec la
brosse sous l'eau tiède et/ou avec un
aspirateur. Refermez le filtre.
2. Ouvrez le filtre.
3. Nettoyez le filtre après vous être
humecté la main.
5. Au besoin, retirez les peluches le
logement et le joint du filtre. Vous
pouvez utiliser un aspirateur. Insérez
le filtre dans son logement.
38
www.aeg.com
4. Pour faire repartir le programme,
appuyez sur la touche Départ/Pause.
11.3 Nettoyage du
condenseur
Si le voyant Condenseur clignote, le
condenseur et son compartiment
doivent être nettoyés.
Pour nettoyer le condenseur et son
compartiment :
11.2 Vidange du bac d'eau de
condensation
1. Ouvrez le hublot.
2. Déplacez le curseur de verrouillage
situé en bas du hublot et ouvrez la
porte du condenseur.
Videz le bac d'eau de condensation
après chaque cycle de séchage.
Si le bac d'eau de condensation est
plein, le programme s'interrompt
automatiquement. Le voyant Réservoir
est allumé et vous devez vidanger le bac
d'eau de condensation.
Pour vidanger le bac d'eau de
condensation :
1. Tirez sur le bac d'eau de
condensation et maintenez-le en
position horizontale.
2. Sortez le raccord en plastique et
vidangez le bac d'eau de
condensation dans un évier ou un
réceptacle équivalent.
3. Remettez le raccord en plastique et
le bac d'eau de condensation en
position.
3. Tournez les 2 loquets pour
déverrouiller le couvercle du
condenseur.
4. Abaissez le couvercle du condenseur.
5. Saisissez la poignée et sortez le
condenseur du compartiment
inférieur. Placez le condenseur en
FRANÇAIS
position horizontale pour éviter de
renverser l'eau restante.
39
Utilisez un détergent savonneux doux
standard pour nettoyer la surface interne
du tambour et ses aubes. Séchez les
surfaces nettoyées avec un chiffon doux.
ATTENTION!
N'utilisez pas de matières
abrasives ou de laine d'acier
pour nettoyer le tambour.
6. Nettoyez le condenseur en position
verticale au-dessus d'une cuvette ou
d'un bac. Rincez-le avec une
douchette à main.
11.5 Nettoyage du bandeau
de commande et de
l'enveloppe
Utilisez un détergent savonneux neutre
standard pour nettoyer le bandeau de
commande et le boîtier.
Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon
humide. Séchez les surfaces nettoyées
avec un chiffon doux.
ATTENTION!
Ne nettoyez pas l'appareil à
l'aide de produits de
nettoyage pour meubles ou
autres pouvant entraîner une
corrosion.
7. Replacez le condenseur à l'intérieur
du compartiment inférieur.
8. Fermez le couvercle du condenseur.
9. Verrouillez les 2 loquets jusqu'à ce
qu'ils produisent un clic.
10. Fermez la porte du condenseur.
11.4 Nettoyage du tambour
AVERTISSEMENT!
Débranchez l'appareil avant
de le nettoyer.
11.6 Nettoyage des fentes de
circulation d'air
Utilisez un aspirateur pour retirer les
peluches des fentes de circulation d'air.
40
www.aeg.com
12. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème 1)
Le sèche-linge
ne fonctionne
pas.
Résultats de séchage insatisfaisants.
Cause probable
Le sèche-linge n'est pas branché
électriquement.
Branchez l'appareil sur le secteur.
Vérifiez le fusible dans la boîte à
fusibles (installation domestique).
Le hublot est ouvert.
Fermez le hublot.
Vous n'avez pas appuyé sur la touche Marche/Arrêt.
Appuyez sur la touche Marche/
Arrêt.
Vous n'avez pas appuyé sur la touche Départ/Pause.
Appuyez sur la touche Départ/
Pause.
L'appareil est en mode Veille.
Appuyez sur la touche Marche/
Arrêt.
Sélection d'un programme inapproprié.
Sélectionnez un programme adap-
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre. 3)
L'option Séchage + était réglé sur
Réglez l'option Séchage + sur le
le niveau minimal. 4)
niveau modéré ou maximal. 4)
Charge excessive.
Respectez la charge maximale.
La grille d'aération est obstruée.
Nettoyez la grille d'aération qui se
trouve en bas de l'appareil.
Salissure sur le capteur d'humidité
du tambour.
Nettoyez la surface avant du tambour.
Degré d'humidité résiduelle dans
le linge erronée.
Réglez le degré d'humidité rési-
Le condenseur est obstrué.
Nettoyez le condenseur. 3)
Le filtre n'est pas verrouillé en poLe hublot ne fer- sition.
me pas.
Le linge est coincé entre le hublot
et le joint.
Err (Erreur) s'affiche.
Solution
té. 2)
duelle dans le linge. 5)
Mettez le filtre dans la bonne position.
Placez la charge correctement
dans le tambour.
Vous essayez de modifier le programme ou l'option alors que le
cycle a commencé.
Éteignez puis rallumez le sèche-linge. Faites une nouvelle sélection.
L'option que vous essayez d'activer ne s'applique pas au programme que vous avez sélectionné.
Éteignez puis rallumez le sèche-linge. Faites une nouvelle sélection.
FRANÇAIS
Problème 1)
Durée affichée
s'écoulant anormalement.
Programme
inactif.
Cause probable
Solution
La durée du cycle est calculée sur La procédure automatique ; il ne
la base du volume et de l'humidité s'agit pas d'une anomalie de l'apdu linge.
pareil.
Le bac d'eau de condensation est
plein.
ge trop long 6)
Videz le bac d'eau de condensation, appuyez sur la touche Départ/Pause. 3)
Il n'y a pas assez de linge.
Sélectionnez la durée du programme. La durée doit être proportionnelle à la charge. Pour sécher un
seul article ou de petites quantités
de linge, nous vous recommandons d'utiliser des durées courtes.
Le linge est trop sec.
Sélectionnez la durée du programme ou un niveau de séchage plus
élevé (par exemple Très Sec)
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre.
Charge excessive.
Respectez la charge maximale.
Le linge n'est pas bien essoré.
Essorez correctement le linge.
La température de la pièce est
trop élevée ou trop basse ; il ne
s'agit pas d'une anomalie de l'appareil.
Veillez à ce que la température de
la pièce soit supérieure à 5 °C et
inférieure à 35 °C.
Cycle de séchage trop court.
Cycle de sécha-
41
1) Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran (par exemple E51) : Éteignez puis rallumez le sèche-linge.
Sélectionnez le nouveau programme. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Cela ne fonctionne pas ? contactez votre service après-vente et indiquez le code d'erreur.
2) Suivez le descriptif du programme ; reportez-vous au chapitre TABLEAU DES PROGRAMMES
3) Reportez-vous au chapitre ENTRETIEN ET NETTOYAGE
4) Uniquement pour les sèche-linge avec l'option Séchage +
5) Reportez-vous au chapitre CONSEILS
6) Remarque : Au bout de 5 heures maximum, le cycle de séchage s'arrête automatiquement.
13. DONNÉES TECHNIQUES
Hauteur x Largeur x Profondeur
850 x 600 x 600 mm (maximum 640 mm)
Profondeur max. avec le hublot de l'appareil ouvert
1090 mm
Largeur max. avec le hublot de l'appareil
ouvert
950 mm
Hauteur réglable
850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds)
42
www.aeg.com
Capacité du tambour
118 l
Charge maximale
8 kg
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
Puissance totale
2800 W
Classe d'efficacité énergétique
B
Consommation énergétique1)
4,79 kWh
Consommation énergétique annuelle2)
560 kWh
Puissance absorbée en mode « Veille »
0,50 W
Puissance absorbée en mode éteint
0,50 W
Type d'utilisation
Domestique
Température ambiante autorisée
+ 5 °C à + 35 °C
Niveau de protection contre l'infiltration de
particules solides et d'humidité assuré par
le couvercle de protection, excepté là où
l'équipement basse tension ne dispose
d'aucune protection contre l'humidité
IPX4
1) Conformément à la norme EN 61121. 8 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min.
2) Consommation énergétique annuelle en kWh basée sur 160 cycles de séchage du programme standard pour le coton, avec une charge complète ou partielle, et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle par cycle dépendra de l'utilisation de l'appareil (NORME (EU) No 392/2012).
14. INSTALLATION
14.1 Déballage
ATTENTION!
Retirez tous les emballages
avant la première utilisation.
Pour retirer les blocs en polystyrène :
1. Ouvrez le hublot.
2. Sortez le tuyau en plastique et les
blocs en polystyrène du tambour.
FRANÇAIS
14.2 Mise de niveau des pieds
Il est possible de régler la hauteur du
sèche-linge en ajustant les pieds.
43
cuisine s'il y a assez de place (voir
schéma).
600 mm
> 850 mm
600 mm
15mm
14.3 Installation sous un plan
de travail
L'appareil peut être installé de façon
autonome ou sous un plan de travail de
15. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
44
www.aeg.com
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 45
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................48
3. GERÄTEBESCHREIBUNG......................................................................................... 50
4. ZUBEHÖR................................................................................................................... 51
5. BEDIENFELD..............................................................................................................52
6. PROGRAMMTABELLE...............................................................................................52
7. OPTIONEN.................................................................................................................55
8. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME................................................................... 55
9. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 56
10. TIPPS UND HINWEISE............................................................................................ 58
11. REINIGUNG UND PFLEGE..................................................................................... 59
12. FEHLERSUCHE........................................................................................................ 62
13. TECHNISCHE DATEN.............................................................................................64
14. MONTAGE...............................................................................................................64
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
1.
45
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die mitgelieferte Gebrauchsanleitung
sorgfältig vor Montage und Inbetriebnahme dieses
Geräts. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des
Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren
und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
WARNUNG!
Erstickungs- und Verletzungsgefahr sowie
Gefahr einer dauerhaften Behinderung.
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder bis zu 3 Jahren sind während des Betriebs
unbedingt von dem Gerät fernzuhalten.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
Halten Sie alle Wasch- und Reinigungsmittel von
Kindern fern.
Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten
Gerät fern.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
46
www.aeg.com
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
•
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät
vor.
Wenn der Wäschetrockner auf einer Waschmaschine
aufgestellt wird, muss die Befestigung mithilfe des
Bausatzes Wasch-Trocken-Säule erfolgen. Der Bausatz
Wasch-Trocken Säule, der bei Ihrem autorisierten
Lieferanten erhältlich ist, kann nur für die in der
mitgelieferten Anleitung aufgeführten Geräte
verwendet werden. Lesen Sie die Anleitung
aufmerksam vor der Montage (siehe
Montageanleitung).
Das Gerät kann freistehend oder unter einer
Küchenarbeitsplatte in einer Nische mit den
entsprechenden Abmessungen montiert werden
(siehe Montageanleitung).
Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür,
einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier
auf der gegenüberliegenden Seite, aufgestellt
werden, wenn dadurch eine vollständige Öffnung der
Gerätetür verhindert wird.
Die Lüftungsöffnung im Gerätesockel (falls vorhanden)
darf nicht von einem Teppich, einer Matte oder einem
Bodenbelag blockiert werden.
WARNUNG: Das Gerät darf nicht durch ein externes
Schaltgerät, wie einer Zeitschaltuhr, mit Strom
versorgt oder an einen Schaltkreis angeschlossen
werden, der vom einem Programm regelmäßig einund ausgeschaltet wird.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der
Montage in die Steckdose. Wählen Sie eine
Netzsteckdose, die nach der Installation des Geräts
zugänglich ist.
Der Raum, in dem das Gerät aufgestellt wird, muss
gut belüftet sein, damit keine Gase in den Raum
zurückströmen, die von offenem Feuer oder von
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
47
anderen Geräten stammen, die mit Brennstoffen
arbeiten.
Die Abluft darf nicht über denselben Abzug abgeleitet
werden, über den der Dunstabzug von mit Gas oder
sonstigen Brennstoffen betriebenen Geräten erfolgt.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahren durch elektrischen
Strom zu vermeiden.
Überschreiten Sie nicht die maximale
Beladungsmenge von 8 kg (siehe Kapitel
„Programmübersicht“).
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile davon mit
industriellen Chemikalien verschmutzt sind.
Wischen Sie die um das Gerät ggf. angesammelten
Flusen und/oder Verpackungsrückstände weg.
Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Sieb. Reinigen
Sie das Flusensieb vor oder nach jedem Gebrauch.
Trocknen Sie keine ungewaschenen Wäschestücke im
Trockner.
Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder
die mit Aceton, Alkohol, Kerosin, Fleckentfernern,
Terpentin und Wachsentfernern behandelt worden
sind, müssen vor dem Trocknen in dem
Wäschetrockner in heißem Wasser und zusätzlichem
Waschmittel gewaschen werden.
Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi),
Duschhauben, imprägnierte Textilien,
gummibeschichtete Wäschestücke, Kleider oder
Kissen mit Schaumgummipolster dürfen in dem Gerät
nicht getrocknet werden.
Weichspüler oder ähnliche Produkte dürfen nur
entsprechend den Herstelleranweisungen benutzt
werden.
Entfernen Sie alle Gegenstände aus der Wäsche, die
eine Entzündungsquelle darstellen könnten, z. B.
Feuerzeuge oder Streichhölzer.
48
www.aeg.com
•
•
•
Wenn Sie den Wäschetrockner vor dem Ende des
Trockengangs anhalten müssen, entnehmen Sie sofort
die gesamte Wäsche und breiten Sie diese zur
Wärmeableitung aus.
Der letzte Teil eines Trockenprogramms findet ohne
Hitze statt (Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die
Wäsche auf einer Temperatur bleibt, bei der sie nicht
beschädigt wird.
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Bewegen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Das Gerät darf nicht an einem Ort
aufgestellt oder verwendet werden,
an dem die Temperatur unter 5 °C
absinken oder auf über 35 °C steigen
kann.
• Der Boden, auf dem das Gerät
aufgestellt werden soll, muss eben,
stabil, hitzebeständig und sauber
sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft
zwischen dem Gerät und dem Boden
zirkulieren kann.
• Das Gerät muss stets in aufrechter
Lage transportiert werden.
• Die Geräterückseite muss gegen die
Wand zeigen.
• Überprüfen Sie den waagrechten
Stand des Geräts mit einer
Wasserwaage, wenn es an seinen
endgültigen Platz gestellt wird.
Richten Sie es gegebenenfalls mit
den Schraubfüßen entsprechend aus.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die
elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich anderenfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Schließen Sie das Gerät unbedingt an
eine sachgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Netzstrom trennen
möchten. Ziehen Sie stets am
Netzstecker.
• Fassen Sie das Netzkabel oder den
Netzstecker nicht mit nassen Händen
an.
• Das Gerät entspricht den EWGRichtlinien.
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Stromschlag-,
Brand-, Verbrennungsgefahr
sowie Risiko von Schäden
am Gerät.
DEUTSCH
• Dieses Gerät ist ausschließlich zur
Verwendung im Haushalt bestimmt.
• Trocknen Sie keine beschädigten
(zerrissenen/ausgefransten)
Wäschestücke mit Wattierungen oder
Füllungen im Gerät.
• Trocknen Sie nur Textilien, die für den
Wäschetrockner geeignet sind.
Beachten Sie die Pflegehinweise auf
dem Textiletikett.
• Für Wäsche, die mit einem
Fleckenentferner behandelt wurde,
muss vor dem Trocknen ein
zusätzlicher Spülgang durchgeführt
werden.
• Das Kondensat/destillierte Wasser
darf nicht getrunken oder für das
Zubereiten von Speisen verwendet
werden. Dies kann bei Mensch und
Tier gesundheitliche Schäden
hervorrufen.
• Setzen oder stellen Sie sich nicht auf
die geöffnete Gerätetür.
• Trocknen Sie keine tropfnassen
Wäschestücke im Gerät.
2.4 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
49
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Wasserspray oder Dampf.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
2.5 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz
und von der Wasserversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in der Trommel
einschließen.
• Entsorgen Sie das Gerät nach den
lokalen Vorschriften zur Rücknahme
und Entsorgung von Elektroaltgeräten
(WEEE).
50
www.aeg.com
3. GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1
2
3
4
5
6
Behälter
Bedienfeld
Gerätetür
Sieb
Taste für die Kondensatortür
Lüftungsschlitze
Für eine einfachere
Beladung und Montage lässt
sich der Türanschlag
wechseln. (Siehe separates
Merkblatt.)
7
8
9
10
11
Schraubfüße
Kondensatortür
Kondensatorabdeckung
Verriegelungen der Kondensatortür
Typenschild
DEUTSCH
51
4. ZUBEHÖR
4.1 Bausatz Wasch-TrockenSäule
Erhältlich bei Ihrem autorisierten Händler
(kann bei einigen Modellen des
Wäschetrockners angebracht werden)
Für die Ableitung des Kondenswassers in
ein Waschbecken, einen Siphon, einen
Gully o. ä.. Nach der Montage wird der
Wasserbehälter automatisch geleert. Der
Wasserbehälter muss im Gerät bleiben.
Der Schlauch muss mindestens 50 cm
und höchstens 100 cm über dem Boden
angebracht werden. Der Schlauch darf
nicht zu einer Schlaufe geformt werden.
Kürzen Sie den Schlauch bei Bedarf.
Lesen Sie die mit dem Zubehör
gelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig
durch.
4.3 Sockel mit Schublade
Zubehörbezeichnung: SKP11, STA9
Erhältlich bei Ihrem autorisierten
Händler.
Der Bausatz Wasch-Trocken-Säule kann
nur mit den in der Broschüre
aufgeführten Waschmaschinen und
Wäschetrocknern verwendet werden.
Siehe beiliegende Broschüre.
Lesen Sie die mit dem Zubehör
gelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig
durch.
4.2 Kondensatablauf
Zubehörbezeichnung: PDSTP10.
Erhältlich bei Ihrem autorisierten
Händler.
Das Gerät steht höher und die Be- und
Entladung ist einfacher.
Die Schublade kann zur Aufbewahrung
von Wäsche benutzt werden, z. B. für
Handtücher, Reinigungsmittel usw.
Lesen Sie die mit dem Zubehör
gelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig
durch.
Zubehörbezeichnung: DK11.
52
www.aeg.com
5. BEDIENFELD
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
Programmwahlschalter
Taste Ein/Aus (Aan/Uit)
Taste Schon (Behoedzaam)
Taste Signal (Zoemer)
Taste Knitterschutz (Anti-kreuk)
Taste Zeitvorwahl (Startuitstel)
Display
4
5
6
7
8
9
8 Taste Start/Pause (/Pauze)
9 Kontrolllampen:
Behälter (Reservoir) Wasserbehälter leeren
Sieb (Filter) - Filter reinigen
Kondensator (Condensor) Kondensator reinigen
6. PROGRAMMTABELLE
Programme
Beladung 1)
Eigenschaften/Pflegesymbol
Baumwolle (Katoen)
Extratrocken (Extra
Droog)
Schranktrocken (Kastdroog)
2)3)
Bügeltrocken (Strijkdroog) 2)
Jeans
8 kg
Trockengrad: Extratrocken.
/
8 kg
Trockengrad: Schranktrocken.
/
8 kg
Trockengrad: Geeignet zum Bügeln.
/
8 kg
Freizeitkleidung wie Jeans oder
Sweatshirts mit unterschiedlicher
Materialstärke (z. B. am Kragen, an /
den Manschetten und Nähten).
DEUTSCH
Programme
Bela-
53
Eigenschaften/Pflegesymbol
dung 1)
Bettwäsche (Beddengoed)
3 kg
Bettwäsche, wie Einzel-/Doppelbettlaken, Kopfkissen, Bettbezüge, /
Tagesdecken.
Daunen (Dekbed)
3 kg
Bettdecken in Normal- oder Übergröße und Kopfkissen (mit Federn-, Daunen- oder synthetischer
Füllung).
/
Feinwäsche (Fijne Was)
3 kg
Empfindliche Wäschestücke.
/
Mischgewebe (Synthetica)
Extratrocken (Extra
Droog)
Schranktrocken (Kastdroog)2)
Bügeltrocken (Strijkdroog)
Leichtbügeln (Strijkvrij)
3,5 kg
Trockengrad: Extratrocken.
/
3,5 kg
Trockengrad: Schranktrocken.
/
3,5 kg
Trockengrad: Geeignet zum Bügeln.
/
Pflegeleichte Textilien, die nur leicht gebügelt
werden müssen. Das Trocknungsergebnis kann
je nach Gewebeart unterschiedlich ausfallen.
Schütteln Sie jedes Wäschestück leicht aus, be1 kg (oder vor Sie es in das Gerät legen. Nehmen Sie die
5 Hemden) Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus dem Gerät und hängen Sie sie auf
Kleiderbügel.
/
Sportkleidung (Sportkleding)
2 kg
Sportbekleidung, dünne und leichte Gewebe,
Mikrofaser, Polyester.
60 Min. (60 min.)
3 kg
Zeitprogramm zum Trocknen einzelner Wäschestücke.
/
30 Min. (30 min.)
1 kg
Zeitprogramm zum Trocknen einzelner Wäschestücke.
/
1) Die Angabe des maximalen Gewichts bezieht sich auf trockene Wäsche.
2) Nur für Prüfinstitute: Standardprogramme für Prüfungen sind im Dokument EN 61121 angegeben.
Reinigen Sie den Filter nach jedem Programm
3) Das
Baumwolle (Katoen) Schranktrocken (Kastdroog) Programm ist das „Standard-Baumwollprogramm“. Es eignet sich zum Trocknen von normaler, feuchter Baumwollwäsche und ist in Bezug auf
den Energieverbrauch zum Trocknen feuchter Baumwollwäsche das effizienteste Programm.
54
www.aeg.com
6.1 Programm- und Optionsauswahl
Optionen
Programme 1)
Schon (Behoedzaam)
Knitterschutz (Antikreuk)
Baumwolle (Katoen); Extratrocken (Extra
Droog)
Baumwolle (Katoen); Schranktrocken
(Kastdroog)
Baumwolle (Katoen); Bügeltrocken
(Strijkdroog)
Jeans
Bettwäsche (Beddengoed)
Daunen (Dekbed)
2)
Feinwäsche (Fijne Was)
2)
Mischgewebe (Synthetica); Extratrocken
(Extra Droog)
Mischgewebe (Synthetica); Schranktrocken (Kastdroog)
Mischgewebe (Synthetica); Bügeltrocken
(Strijkdroog)
Leichtbügeln (Strijkvrij)
2)
Sportkleidung (Sportkleding)
60 Min. (60 min.)
30 Min. (30 min.)
1) Sie können zusammen mit dem Programm eine oder mehrere Optionen wählen.
2) Standardmäßig eingeschaltet.
6.2 Verbrauchswerte
Programm
U/min/Restfeuchte
Baumwolle (Katoen) 8 kg
Trockenzeit
Energieverbrauch
DEUTSCH
Programm
Schranktrocken
(Kastdroog)
U/min/Restfeuchte
Trockenzeit
55
Energieverbrauch
1400 U/min/50%
118 Min.
4,20 kWh
1000 U/min/60%
134 Min.
4,79 kWh
Bügeltrocken (Strijkd1400 U/min/50%
roog)
105 Min.
3,45 kWh
1000 U/min/60%
115 Min.
3,93 kWh
1200 U/min/40%
47 Min.
1,45 kWh
800 U/min/50%
54 Min.
1,65 kWh
Mischgewebe (Synthetica) 3,5 kg
Schranktrocken
(Kastdroog)
7. OPTIONEN
7.1 Schon (Behoedzaam)
Zum sanften Trocknen empfindlicher und
temperaturempfindlicher Textilien (z. B.
Acryl, Viskose). Mit dieser Option wird
das Programm bei niedrigerer
Temperatur ausgeführt. Für Textilien mit
dem Symbol
auf dem Etikett.
7.2 Signal (Zoemer)
Wenn die Option Signal eingeschaltet
ist, ertönt das Signal:
• Am Programmende
• Beim Start und Ende der
Knitterschutzphase
• Bei einer Programmunterbrechung
Der Summer ist werkseitig eingeschaltet.
Mit dieser Funktion können Sie den Ton
ein- oder ausschalten.
Die Option Signal (Zoemer)
kann für alle Programme
eingestellt werden.
7.3 Knitterschutz (Anti-kreuk)
90 Minuten. Die sanfte Trommeldrehung
verringert die Knitterbildung. Während
der Knitterschutzphase kann Wäsche
entnommen werden.
7.4 Zeitvorwahl (Startuitstel)
Ermöglicht die
Startverzögerung eines
Trockenprogramms um
mindestens 30 Minuten und
höchstens 20 Stunden.
1. Stellen Sie das Trockenprogramm
und die Optionen ein.
2. Berühren Sie die Taste Zeitvorwahl
(Startuitstel) wiederholt.
Das Display zeigt die Zeitvorwahl an (z.B.
, wenn das Programm nach 12
Stunden gestartet werden soll.)
3. Berühren Sie zum Einschalten der
Option Zeitvorwahl (Startuitstel) die
Taste Start/Pause (/Pauze).
Auf dem Display wird angezeigt, wie viel
Zeit noch bis zum Programmstart
verbleibt.
Verlängert die Knitterschutzphase am
Ende des Trockenprogramms um 30 bis
8. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Vor der ersten Inbetriebnahme:
56
www.aeg.com
• Reinigen Sie die Trommel des
Wäschetrockners mit einem feuchten
Tuch.
• Beladen Sie die Trommel mit feuchter
Wäsche und starten Sie ein kurzes
Programm (z. B. 30 Minuten).
9. TÄGLICHER GEBRAUCH
9.1 Vorbereiten der Wäsche
• Schließen Sie die Reißverschlüsse.
• Wenn Sie Bettbezüge trocknen,
knöpfen Sie diese zu.
• Trocknen Sie keine Krawatten oder
lose Bänder (z.B. von Schürzen).
Binden Sie sie zusammen, bevor Sie
ein Programm starten.
• Entfernen Sie alle Gegenstände aus
den Taschen.
• Drehen Sie Wäschestücke mit
Baumwollfutter auf links.
Vergewissern Sie sich unbedingt, dass
das Baumwollfutter außen ist.
• Wir empfehlen, die zu trocknende
Gewebeart bei der
Programmeinstellung zu
berücksichtigen.
• Dunkle und helle Textilien sollten
nicht zusammen getrocknet werden.
Pflegeetikett
• Achten Sie auf die Auswahl von
geeigneten Programmen für
Baumwolle, Trikotwäsche und
Strickwaren, um das Einlaufen der
Wäsche zu verhindern.
• Achten Sie darauf, dass die
Wäschemenge nicht das in der
Programmübersicht angegebene
oder auf dem Display angezeigte
Gewicht überschreitet.
• Trocknen Sie nur trocknergeeignete
Wäsche. Beachten Sie das
Pflegeetikett der Textilien.
• Trocknen Sie nicht große und kleine
Wäschestücke zusammen. Kleine
Wäschestücke können sich in den
großen verfangen und werden nicht
getrocknet.
Beschreibung
Die Wäsche ist trocknergeeignet.
Die Wäsche kann bei höheren Temperaturen getrocknet werden.
Die Wäsche kann bei niedrigeren Temperaturen getrocknet werden.
Die Wäsche ist nicht trocknergeeignet.
9.2 Einfüllen der Wäsche
VORSICHT!
Achten Sie darauf, dass die
Wäsche nicht zwischen der
Tür und der Gummidichtung
eingeklemmt ist.
1. Ziehen Sie die Gerätetür auf.
2. Füllen Sie die Wäsche Stück für Stück
ein.
3. Schließen Sie die Gerätetür.
9.3 Einschalten des Geräts
Einschalten des Geräts:
Drücken Sie die Ein/Aus (Aan/Uit)-Taste.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist,
erscheinen einige Anzeigen auf dem
Display.
9.4 Auto-Standby
Die automatische Standby-Funktion
schaltet das Gerät automatisch in
folgenden Fällen aus, um den
Energieverbrauch zu senken:
DEUTSCH
• Wenn die Taste Start/Pause (/Pauze)
nicht innerhalb von 5 Minuten
gedrückt wird.
• 5 Minuten nach dem Programmende.
Drücken Sie die Taste Ein/Aus (Aan/Uit),
um das Gerät einzuschalten.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist,
erscheinen einige Anzeigen auf dem
Display.
9.5 Einstellen eines
Programms
57
Zum Ein- oder Ausschalten einer Option
die entsprechende Taste drücken.
Ist die Option eingeschaltet, leuchtet die
Kontrolllampe über der Taste oder das
Symbol.
9.7 Option Kindersicherung
Die Kindersicherung kann eingeschaltet
werden, um zu verhindern, dass Kinder
mit dem Gerät spielen. Die
Kindersicherung sperrt alle Tasten sowie
den Programmwahlschalter (diese
Option sperrt nicht die Taste Ein/Aus
(Aan/Uit)).
Einschalten der Kindersicherung:
Wählen Sie das gewünschte Programm
mit dem Programmwahlschalter aus.
Die voraussichtliche Programmdauer
erscheint im Display.
Die angezeigte Trockenzeit
bezieht sich auf eine
Beladung mit 5 kg für
Baumwoll- und
Jeansprogramme. Bei den
anderen Programmen
bezieht sich die Trockenzeit
auf die empfohlene
Beladung. Die Trockenzeit
für Baumwoll- und
Jeansprogramme verlängert
sich bei einer höheren
Beladung als 5 kg.
9.6 Optionen
• Bevor Sie die Taste Start/Pause (/
Pauze) berühren - das Gerät startet
nicht
• Nachdem Sie die Taste Start/Pause (/
Pauze) berührt haben - die
Programm- und Optionsauswahl ist
ausgeschaltet.
Einschalten der
Kindersicherung:
1. Schalten Sie den Wäschetrockner
ein.
2. Warten Sie etwa 8 Sekunden.
3. Wählen Sie eines der verfügbaren
Programme.
4. Halten Sie die Tasten Knitterschutz
(Anti-kreuk) und Zeitvorwahl
(Startuitstel) gleichzeitig gedrückt.
Das Symbol
erscheint im Display.
5. Drücken Sie zum Ausschalten der
Kindersicherung obige Tasten
erneut, bis das Symbol erlischt.
9.8 Starten eines Programms
Sie können zusammen mit dem
Programm eine oder mehrere Optionen
wählen.
So starten Sie das Programm:
Berühren Sie die Taste Start/Pause (/
Pauze).
58
www.aeg.com
Das Gerät startet und die Kontrolllampe
über der Taste blinkt nicht mehr, sondern
leuchtet konstant.
9.9 Programmänderung
Ändern eines Programms:
1. Drehen Sie den
Programmwahlschalter auf die
Position Stop.
2. Wählen Sie ein neues Programm.
9.10 Programmende
Reinigen Sie das Sieb und
leeren Sie den
Wasserbehälter nach jedem
Trockenprogramm. (Siehe
Kapitel REINIGUNG UND
PFLEGE)
Nach Abschluss des Trockenprogramms
blinkt das Symbol
im Display. Ist die
Option Signal (Zoemer) eingeschaltet,
ertönt etwa eine Minute lang eine
akustische Signalfolge.
Wenn Sie das Gerät nicht
ausschalten, beginnt die
Knitterschutzphase.
Während dieser Phase kann
Wäsche entnommen
werden.
Entnehmen der Wäsche:
1. Halten Sie zum Ausschalten des
Geräts die Taste Ein/Aus (Aan/Uit) 2
Sekunden gedrückt.
2. Öffnen Sie die Tür des Geräts.
3. Entnehmen Sie die Wäsche.
4. Schließen Sie die Gerätetür.
10. TIPPS UND HINWEISE
10.1 Umwelttipps
• Schleudern Sie die Wäsche vor dem
Trocknen ausreichend.
• Überschreiten Sie nicht die in der
Programmübersicht aufgeführten
Füllmengen.
• Reinigen Sie das Sieb nach jedem
Trockengang.
• Benutzen Sie keinen Weichspüler für
Wäsche, die Sie anschließend in den
Trockner geben. Im Wäschetrockner
wird die Wäsche automatisch weich.
• Verwenden Sie destilliertes Wasser,
wie für Dampfbügeleisen. Reinigen
Sie ggf. das destillierte Wasser (z.B.
mit einem Kaffeefilter), um Partikel zu
entfernen.
• Verstellen Sie nicht die
Lüftungsschlitze am Boden des
Geräts.
• Stellen Sie sicher, dass der
Aufstellungsort des Geräts gut
belüftet ist.
10.2 Feineinstellung des
Trockengrads
Falls die Wäsche nach dem Trocknen
noch feucht ist, können sie den
Trockengrad anpassen.
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Wählen Sie eines der verfügbaren
Programme.
3. Halten Sie die Tasten Schon
(Behoedzaam) und Knitterschutz
(Anti-kreuk) gleichzeitig gedrückt.
Das Display zeigt eines der folgenden
Symbole an:
- Höchster Trockengrad
- Stärkerer Trockengrad
- Voreingestellter Trockengrad
4. Berühren Sie die Taste Start/Pause
(/Pauze) wiederholt, bis der
gewünschte Trockengrad angezeigt
wird.
Trockengrad
Symbole im Display
Höchster
Trockengrad
Stärkerer
Trockengrad
Voreingestellter Trockengrad
5. Halten Sie zum Speichern der
Einstellung die Tasten Schon
DEUTSCH
(Behoedzaam) und Knitterschutz
(Anti-kreuk) gleichzeitig etwa 2
Sekunden gedrückt.
10.3 Ausschalten der
Behälteranzeige
Die Anzeige des Wasserbehälters ist
werkseitig eingeschaltet. Sie leuchtet am
Ende des Trockenprogramms oder
während des Programms, wenn der
Wasserbehälter voll ist. Wenn der
Bausatz zur Ableitung des
Kondenswassers installiert ist, wird das
Wasser automatisch abgepumpt und die
Anzeige kann ausgeschaltet werden.
Ausschalten der Anzeige:
2. Warten Sie etwa 8 Sekunden.
3. Wählen Sie eines der verfügbaren
Programme.
4. Halten Sie die Tasten Schon
(Behoedzaam) und Zeitvorwahl
(Startuitstel) gleichzeitig gedrückt.
Eine von 2 Konfigurationen ist möglich:
• Die Anzeige Behälter (Reservoir)
ist eingeschaltet, wenn das
Symbol
leuchtet - die
Anzeige des Wasserbehälters ist
dauerhaft eingeschaltet
• Die Anzeige Behälter (Reservoir)
leuchtet nicht, wenn das Symbol
leuchtet - die Anzeige
des Wasserbehälters ist dauerhaft
ausgeschaltet
1. Schalten Sie das Gerät ein.
11. REINIGUNG UND PFLEGE
11.1 Reinigen des Filters
Am Ende jedes Programms leuchtet die
Kontrolllampe Sieb (Filter) auf, und Sie
müssen den Filter reinigen.
3. Reinigen Sie den Filter mit der
feuchten Hand.
Der Filter hält Flusen zurück.
Die Flusen lösen sich
während des Trockengangs
von der Wäsche.
So reinigen Sie den Filter:
1. Öffnen Sie die Tür. Ziehen Sie den
Filter heraus.
4. Bei Bedarf können Sie auch die
Bürste und warmes Leitungswasser
und/oder einen Staubsauger zum
Reinigen des Filters verwenden.
Schließen Sie den Filter.
2. Öffnen Sie den Filter.
59
60
www.aeg.com
5. Entfernen Sie, falls erforderlich,
Flusen vom Sockel des Filters und
von der Dichtung. Hierfür können Sie
einen Staubsauger verwenden.
Setzen Sie den Filter in den Sockel
ein.
3. Drücken Sie die
Kunststoffverbindung wieder ein uns
setzen Sie den Wasserbehälter
wieder in das Gerät.
4. Drücken Sie die Taste Start/Pause (/
Pauze), um das Programm
fortzusetzen.
11.3 Reinigen des
Kondensators
Wenn die Kontrolllampe Kondensator
(Condensor) blinkt, müssen der
Kondensator und das entsprechende
Fach gereinigt werden.
So reinigen Sie den Kondensator und
das entsprechende Fach:
11.2 Leeren des
Wasserbehälters
Der Kondensatbehälter muss nach jedem
Trockengang entleert werden.
1. Öffnen Sie die Tür.
2. Schieben Sie den
Entriegelungsknopf am unteren
Türrand zur Seite, und öffnen Sie die
Kondensatortür.
Wenn der Kondensatbehälter voll ist,
stoppt das Programm automatisch. Die
Anzeige Behälter (Reservoir) leuchtet
und Sie müssen Sie den Behälter leeren.
So leeren Sie den Behälter:
1. Ziehen Sie den Wasserbehälter
heraus und halten Sie ihn
waagerecht.
3. Drehen Sie beide
Verriegelungsgriffe, um die
Kondensatorabdeckung zu
entriegeln.
2. Ziehen Sie die Kunststoffverbindung
heraus und entleeren Sie das Wasser
in ein Waschbecken.
4. Lassen Sie die
Kondensatorabdeckung herunter.
DEUTSCH
61
9. Drehen Sie beide
Verriegelungsgriffe, bis sie einrasten.
10. Schließen Sie die Kondensatortür.
11.4 Reinigen der Trommel
WARNUNG!
Trennen Sie das Gerät vor
der Reinigung von der
Stromversorgung.
5. Ziehen Sie den Kondensator am Griff
aus dem unteren Fach heraus. Halten
Sie den Kondensator waagerecht, um
das verbliebene Wasser nicht zu
verschütten.
Verwenden Sie zur Reinigung der
Trommelinnenfläche und der Abweiser
einen handelsüblichen neutralen
Reiniger. Trocknen Sie die gereinigten
Flächen mit einem weichen Tuch.
VORSICHT!
Verwenden Sie zur
Reinigung der Trommel
keine Scheuermittel oder
Metallschwämmchen.
11.5 Bedienfeld und Gehäuse
reinigen
6. Reinigen Sie den Kondensator in
senkrechter Lage über einem
Becken. Spülen Sie ihn gründlich mit
einer Handbrause.
Verwenden Sie einen handelsüblichen
neutralen Reiniger zur Reinigung des
Bedienfelds und Gehäuses.
Verwenden Sie zur Reinigung ein
feuchtes Tuch. Trocknen Sie die
gereinigten Flächen mit einem weichen
Tuch.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine
Möbelreiniger oder
Reinigungsmittel, die eine
Korrosion des Geräts
verursachen können.
7. Setzen Sie den Kondensator wieder
in das untere Fach ein.
8. Schließen Sie die
Kondensatorabdeckung.
11.6 Reinigen der
Lüftungsschlitze
Beseitigen Sie Flusen aus dem
Lüftungsgitter mit einem Staubsauer.
62
www.aeg.com
12. FEHLERSUCHE
Problem 1)
Mögliche Ursache
Der Wäschetrockner ist nicht an
die Stromversorgung angeschlossen.
Die Einfülltür ist offen.
Der WäscheDie Taste Ein/Aus (Aan/Uit) wurde
trockner funktionicht gedrückt.
niert nicht.
Die Taste Start/Pause (/Pauze) wurde nicht gedrückt.
Nicht zufriedenstellendes
Trocknungsergebnis.
Abhilfe
Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose. Kontrollieren Sie die Sicherung der Hausinstallation.
Schließen Sie die Einfülltür.
Drücken Sie die Taste Ein/Aus
(Aan/Uit).
Drücken Sie die Taste Start/Pause
(/Pauze).
Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.
Drücken Sie die Taste Ein/Aus
(Aan/Uit).
Es wurde ein falsches Programm
eingestellt.
Wählen Sie das passende Pro-
Das Sieb ist verstopft.
Reinigen Sie das Sieb. 3)
Die Option Trocken+ (Drogen
Plus) war auf die niedrigste Stufe
Ändern Sie die Option Trocken+
(Drogen Plus) in mittel oder maxi-
eingestellt. 4)
mal. 4)
Die Beladung des Geräts ist zu
hoch.
Beachten Sie die maximale Beladungsmenge.
Das Lüftungsgitter ist verstopft.
Reinigen Sie das Lüftungsgitter am
Boden des Geräts.
Schmutz auf dem Feuchtigkeitssensor in der Trommel.
Reinigen Sie die vordere Fläche
der Trommel.
gramm. 2)
Falscher Restfeuchtigkeitsgrad der Stellen Sie den RestfeuchtigkeitsWäsche.
grad der Wäsche ein. 5)
Die Einfülltür
schließt nicht.
Der Kondensator ist verstopft.
Reinigen Sie den Kondensator. 3)
Das Sieb ist nicht verriegelt.
Setzen Sie das Sieb in die richtige
Position ein.
Die Wäsche ist zwischen der Tür
und der Dichtung eingeklemmt.
Laden Sie die Wäsche richtig in die
Trommel.
DEUTSCH
Problem 1)
Err (Fehler) auf
dem Display.
63
Mögliche Ursache
Abhilfe
Sie haben nach dem Programmstart versucht, das Programm oder
die Option zu ändern.
Schalten Sie den Wäschetrockner
aus und wieder ein. Wählen Sie ein
neues Programm.
Die Option, die Sie einschalten
möchten, lässt sich nicht mit dem
ausgewählten Programm kombinieren.
Schalten Sie den Wäschetrockner
aus und wieder ein. Wählen Sie ein
neues Programm.
Ungewöhnlicher Die Endzeit wird unter Berücksich- Dieser Vorgang erfolgt automaZeitablauf im
tigung der Menge und des Feucht- tisch; es handelt sich nicht um eine
Display.
egrades der Wäsche errechnet.
Gerätestörung.
Das Programm
bleibt stehen.
Der Wasserbehälter ist voll.
Leeren Sie den Wasserbehälter,
drücken Sie die Taste Start/Pause
(/Pauze). 3)
Es befindet sich nicht genügend
Wäsche in der Trommel.
Wählen Sie das Zeitprogramm. Die
Zeitdauer ist entsprechend der
Wäschemenge einzustellen. Wir
empfehlen zum Trocknen von einem einzelnen Wäschestück oder
einer kleinen Menge eine kurze
Zeit einzustellen.
Die Wäsche ist zu trocken.
Wählen Sie das Zeitprogramm
oder einen höheren Trockengrad
(z.B. Extratrocken (Extra Droog))
Das Sieb ist verstopft.
Reinigen Sie das Sieb.
Die Beladung des Geräts ist zu
hoch.
Beachten Sie die maximale Beladungsmenge.
Das Trockenprogramm ist zu
kurz.
Das TrockenproDie Wäsche wurde nicht genug
gramm ist zu
geschleudert.
6)
lang
Schleudern Sie die Wäsche richtig.
Die Raumtemperatur ist zu niedrig Stellen Sie sicher, dass die Raumoder zu hoch; es handelt sich nicht temperatur über +5 °C und unter
um eine Gerätestörung.
+35 °C liegt.
1) Wird im Display eine Fehlermeldung angezeigt (z.B. E51): Schalten Sie den Wäschetrockner aus und
wieder ein. Wählen Sie ein neues Programm. Drücken Sie die Start/Pause-Taste. Funktioniert das Gerät
nicht? - Wenden Sie sich an den Kundendienst unter Angabe des Fehlercodes.
2) Beachten Sie die Programmbeschreibung - siehe PROGRAMMÜBERSICHT
3) Siehe Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE
4) Nur Trockner mit der Option Trocken+ (Drogen Plus)
5) Siehe Kapitel TIPPS UND HINWEISE
6) Hinweis: Nach maximal 5 Stunden wird der Trockengang automatisch abgebrochen.
64
www.aeg.com
13. TECHNISCHE DATEN
Höhe x Breite x Tiefe
850 x 600 x 600 mm (max. 640 mm)
Max. Tiefe bei geöffneter Gerätetür
1090 mm
Max. Breite bei geöffneter Gerätetür
950 mm
Einstellbare Höhe
850 mm (+ 15 mm - Fußeinstellung)
Trommelvolumen
118 l
Maximale Beladungsmenge
8 kg
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Gesamtleistungsaufnahme
2800W
Energieeffizienzklasse
B
Energieverbrauch1)
4,79 kWh
Jährlicher Energieverbrauch2)
560 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
0,50W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
0,50W
Einsatzgebiet
Haushalt
Zulässige Umgebungstemperatur
+5 °C bis +35 °C
Die Schutzverkleidung gewährleistet einen
Schutz gegen das Eindringen von festen
Fremdkörpern und Spritzwasser (Feuchtigkeit), außer an den Stellen, an denen das
Niederspannungsgerät keinen Schutz gegen Feuchtigkeit besitzt.
IPX4
1) Gemäß EN 61121; bei einer Beladung von 8kg Baumwolle und einer Drehzahl von 1000 U/min.
2) Jährlicher Energieverbrauch in kWh, ausgehend von 160 Trockenprogrammen mit dem StandardBaumwollprogramm bei voller Beladung und bei Teilbeladung und vom Verbrauch der energiesparenden Betriebsmodi. Der tatsächliche Energieverbrauch pro Trockenprogramm hängt davon ab, wie das
Gerät verwendet wird (VERORDNUNG (EU) Nr. 392/2012).
14. MONTAGE
14.1 Auspacken
VORSICHT!
Entfernen Sie vor dem
Gebrauch alle
Verpackungsmaterialien
DEUTSCH
65
14.3 Montage unter einer
Arbeitsplatte
Das Gerät kann freistehend oder unter
einer Küchenarbeitsplatte in einer Nische
mit den entsprechenden Abmessungen
montiert werden (siehe Abbildung).
600 mm
Entfernen der Styroporteile:
> 850 mm
600 mm
1. Öffnen Sie die Tür.
2. Ziehen Sie den Kunststoffschlauch
mit den Styroporteilen aus der
Trommel heraus.
14.2 Ausrichten der Füße
Die Höhe des Wäschetrockners lässt sich
durch Einstellen der Füße variieren.
15mm
15. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
66
www.aeg.com
DEUTSCH
67
136915393-A-442016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement