AEG T76280AC User manual

AEG T76280AC User manual
BG
Ръководство за употреба
Барабанна сушилня
LAVATHERM 76280AC
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.......................................................................... 3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ............................................................................ 6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.......................................................................................... 7
4. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ............................................................................................. 8
5. KОМАНДНО ТАБЛО............................................................................................. 10
6. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ...............................................................................11
7. OПЦИИ.................................................................................................................. 15
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА............................................................................ 16
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА................................................................................ 16
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ................................................................................... 18
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ...................................................................................19
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.........................................................22
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ........................................................................................24
14. ИНСТАЛИРАНЕ.................................................................................................. 25
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да имате
под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт), сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.
1.1 Безопасност за децата и хората с
ограничени способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Съхранявайте всички опаковъчни материали
далеч от деца.
Пазете всички препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далече от
вратата на уреда, когато е отворена.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
Не променяйте спецификациите на уреда.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използвайте
набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномощен
представител, може да бъде използван само с
уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Уредът може да се инсталира като свободно стоящ
или под кухненския плот като спазвате
съответното разстояние (Вижте в брошурата за
Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в
срещуположната на уреда страна, които биха
възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
Вентилационните отвори в основата (ако са
налични) не бива да бъдат възпрепятствани от
килим.
Включете захранващия щепсел към контакта
единствено в края на инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен след
инсталирането.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението за монтиране, за да избегнете
обратен поток на газове в помещението от уреди,
които горят други горива, включително открит
огън.
Обработеният въздух не трябва да се изпуска в
димоход, който се използва за изгорелите газове
от уреди, които горят газ и друг вид гориво. (ако е
приложимо)
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Съобразявайте се с максималния обем за
разреждане за 8 кг (вижте глава “Таблица с
програми”).
Не използвайте уреда, ако са били използвани
индустриални химикали за почистване.
Избършете мъха, който се е натрупал около уреда.
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в барабанната сушилня неизпрани
дрехи.
Предмети, които са били замърсени с вещества
като мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се измиват в гореща вода с
допълнително количество препарат, преди да се
сушат в барабанната сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от порест
каучук, не трябва да се сушат в барабанната
сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват според предписанията на
производителя на омекотителя за тъкани.
Извадете всички предмети от джобовете,
например запалки и кибрити.
Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на
цикъла на сушене, освен ако няма да извадите
бързо всички дрехи и да ги прострете, така че
топлината да се разпръсне.
Заключителната част от цикъла на барабанната
сушилня се извършва без нагряване (цикъл на
охлаждане), за да се гарантира, че дрехите ще
останат при температура, която няма да ги
повреди.
6
www.aeg.com
•
Преди поддръжка изключете уреда и извадете
щепсела на захранването от контакта на ел.
мрежата.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете всички опаковки
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Не монтирайте уреда на места,
където температурата е под 5°C
или по-висока от 35°C.
Уверете се, че подът, където
монтирате уреда е плосък,
стабилен, устойчив на горещина и
чист.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Винаги придвижвайте уреда
вертикално.
Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.
Когато уредът е поставен в
постоянното си положение,
проверете дали е напълно
нивелиран с помощта на нивелир.
Ако не е, наместете крачетата,
докато се нивелира.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
•
•
•
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Само за Обединеното кралство и
Ирландия. Уредът има захранващ
кабел с мощност 13 ампера. Ако се
налага да смените предпазителя на
захранващия кабел, използвайте 13
амперов предпазител ASTA (BS
1362).
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
•
•
•
Използвайте този уред само в
домашна среда.
Не изсушавайте повредените
дрехи, които имат подплънки.
Сушете само тъкани, които могат
да се сушат в барабанната
сушилня. Следвайте инструкциите
на етикета на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
цикъл на изплакване, преди да
активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/
дестилираната вода. Може да
причини здравословни проблеми на
хора и домашни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в барабанната сушилня
дрехи, които са много мокри и
капят.
БЪЛГАРСКИ
2.4 Вградена лампичка
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване.
•
•
•
Видимо излъчване от светодиод, не
гледайте директно в лъча.
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
За подмяна на вградената
лампичка се обърнете към
упълномощен сервизен център.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
2.6 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
2.5 Грижи и почистване
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
7
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
Контейнер за вода
Kомандно табло
Вградена лампичка
Вратичка на уреда
5
6
7
8
Филтър
Бутон за вратичка на кондензатора
Отвори за въздушния поток
Регулируеми крачета
8
www.aeg.com
9 Вратичка на кондензатора
10 Капак на топлообменника
11 Защита за капак на кондензатор
12 Табелка с данни
Вратичката за зареждане
може да бъде монтирана
на обратната страна от
потребителя. Това може
да помогне за по-лесно
поставяне и отстраняване
на прането, или ако има
ограничения за
монтирането на уреда (виж
отделната листовка).
4. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
4.1 Набор за надстройване
4.2 Комплект за източване
Име на аксесоара: DK11.
Име на аксесоара: SKP11, STA8, STA9
Налично от вашия оторизиран
търговец.
Комплектът за надстройване може да
се използва само с пералните
машини, посочени в листовката.
Вижте приложената листовка.
Внимателно прочетете приложените
към аксесоара инструкции.
Налично при вашия оторизиран
търговец (може да се прикрепи към
някои видове барабанни сушилни)
Аксесоар за източване на
кондензираната вода в съд, сифон,
канал и др. След монтаж контейнерът
за вода се източва автоматично.
Контейнерът за вода трябва да остава
в уреда.
Монтираният маркуч трябва да е на
височина между минимум 50 см и
максимум 1 м от нивото на пода.
Маркучът не може да бъде навит в
кръг. Ако е необходимо, намалете
дължината на маркуча.
Внимателно прочетете приложените
към аксесоара инструкции.
БЪЛГАРСКИ
4.3 Поставка с чекмедже
Налично при вашия оторизиран
търговец (може да се прикрепи към
някои видове барабанни сушилни).
Проверете при продавача или на
уебсайта, дали аксесоарът е
съвместим с вашия уред.
Решетката за сушене е за безопасно
сушене в барабанната сушилня на:
• спортни обувки
• вълна
• меки играчки
• фино бельо
Внимателно прочетете приложените
към аксесоара инструкции.
Име на аксесоара: PDSTP10.
Налично от вашия оторизиран
продавач.
За поставяне на уреда на по-високо
ниво, което помага за лесно
зареждане и изваждане на прането.
Чекмеджето може да се използва за
съхранение на предмети, например:
кърпи, почистващи продукти и др.
Внимателно прочетете приложените
към аксесоара инструкции.
4.4 Решетка за сушене
Име на аксесоара: RA5, RA6, RA11,
RA12.
9
10
www.aeg.com
5. KОМАНДНО ТАБЛО
1
2
3
4
1 Селектор за програмите
2
бутон "O" (изключване)
3 Индикатори на програмите
4
бутон Cуха плюс
5
бутон Деликатни
6
бутон Дълга против намачкване
7
бутон Сирена
8
бутон Време за сушене
5
6
7
8
бутон Отложен старт
10 Екран
11
бутон Старт / Пауза
12 Индикатори:
Водосъдържател - източвайте
контейнера за вода
Филтр - почистете филтъра
Kондензатор - почистете
кондензатора
м/
умерено
изсушаване на
пране
максимално
изсушаване на
пране
включена опция за
фини тъкани
10 11 12
9
5.1 Екран
изсушаване на
пране по
подразбиране
9
м
времетраене на
фазата против
намачкване
индикатор за фаза
сушене
индикатор за фаза
охлаждане
индикатор за фаза
на защита против
намачкване
вкл. опция защита
за деца
вкл. опция за
отложен старт
БЪЛГАРСКИ
показание на
времетраенето на
цикъла
-
избор на отложен
старт (30мин. 20ч.)
избор на
продължителност
на програма (10
мин. - 2ч.)
-
6. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Зареждан
е1)
Свойства / Фабрична маркировка
Cotton (Памук)
Eкстра
За прибиране
8 кг
Ниво на изсушаване: екстра.
/
8 кг
Ниво на изсушаване: за
прибиране.
/
8 кг
Ниво на изсушаване: подходящо
/
за гладене.
8 кг
Спортно облекло като джинси,
суичери от материали с
различни дебелини (например
по яките, маншетите и
шевовете).
3 кг
За сушене на спално бельо като:
единични и двойни чаршафи,
/
калъфки за възглавници,
кувертюри.
3 кг
За сушене на една или две
завивки и възглавници (с пера,
пух или синтетичен пълнеж).
/
8 кг
С тази програма можете да
използвате опцията Bреме и да
зададете времетраене на
програмата.
/
3 кг
За сушене на памучни и
синтетични тъкани, използва
ниска температура.
/
2)3)
За гладене 2)
Джинси
Спално бельо
Шалтета
Bреме
смесена
Екстра бързо
/
11
12
www.aeg.com
Програми
Зареждан
Свойства / Фабрична маркировка
е1)
Synthetic (Синтетика)
Eкстра
За прибиране2)
За гладене
Полусухо
3,5 кг
Ниво на изсушаване: екстра.
/
3,5 кг
Ниво на изсушаване: за
прибиране.
/
3,5 кг
Ниво на изсушаване: подходящо
/
за гладене.
Тъкани за лесно поддържане, за които е
необходимо лесно гладене. Резултатите
може да са различни при различните видове
1 кг (или 5 тъкани. Изтръскайте дрехите, преди да ги
сложите в уреда. Когато завърши програмата,
ризи)
веднага извадете дрехите и ги сложете на
закачалка.
/
На открито
Спорт
Деликатни
2 кг
За изсушаване на външни дрехи, технически,
спортни, полари, водоустойчиви и дишащи
якета, двуслойни якета със сваляща се
подплата или вътрешна изолация.
2 кг
Спортни дрехи, тънки и леки тъкани,
микрофибри и полиестер, които не се гладят.
3 кг
Деликатни материи.
/
БЪЛГАРСКИ
Зареждан
Програми
е1)
1 кг
Wool (Вълна) 4)
13
Свойства / Фабрична маркировка
За сушене на дрехи, изработени от вълна.
Дрехите стават меки и удобни. Препоръчваме
да извадите дрехите веднага след края на
програмата. За да увеличите или намалите
нивото на оставащата влажност на
пералнята, може да използвате функцията
Cуха плюс.
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Само за изпитателни центрове: Стандартни програми, посочени в документа за стандарт EN
61121. Ако е необходимо да коригирате нивото на остатъчната влага на прането, настройте
програмата с опцията
Cуха плюс Почиствайте филтърът след всеки цикъл
3) Програмата
Cotton (Памук) За прибиране е "Стандартна програма за памук", подходяща
за изсушаване на средно мокро памучно пране, и е най-ефикасната от гледна точка на
консумацията на енергия, при сушене на мокро памучно пране.
4) Цикълът на сушене на вълнени тъкани с тази машина е тестван от Компанията Woolmark за
машинно сушене на вълнени дрехи, при условие че дрехите се перат съобразно инструкциите на
етикета на дрехата и тези, предоставени от производителя на тази перална машина. M1221. В
Обединеното кралство, Ирландия, Хонг Конг и Индия символът Woolmark е сертификационна
марка.
6.1 Избор на програми и опции
Oпции
Cуха
плюс
Програми 1)
Cotton (Памук);
Eкстра
Cotton (Памук);
За
прибиране
Cotton (Памук);
гладене
Джинси
Спално бельо
За
Дълга
против
Деликатни намачква
не
Време
за сушене
14
www.aeg.com
Oпции
Cуха
плюс
Програми 1)
Дълга
против
Деликатни намачква
не
Време
за сушене
2)
Шалтета
Bреме
Екстра бързо смесена
Synthetic (Синтетика);
Eкстра
Synthetic (Синтетика);
прибиране
Synthetic (Синтетика);
гладене
За
За
2)
Полусухо
2)
На открито
Спорт
2)
Деликатни
3)
Wool (Вълна)
1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции.
2) Активирано по подразбиране.
3) Само с решетката за сушене — вижте глава "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ".
6.2 Стойности на потребление
Програма
Центрофугиране при /
остатъчна влажност
Време на
сушене
Консумац
ия на
електроен
ергия
Cotton (Памук) 8 кг
За прибиране
За гладене
1400 оборота / 50%
130 мин.
4,21 кВч
1000 оборота / 60%
146 мин.
4,80 кВч
1400 оборота / 50%
110 мин.
3,49 кВч
1000 оборота / 60%
126 мин.
3,98 кВч
БЪЛГАРСКИ
Центрофугиране при /
остатъчна влажност
Програма
Време на
сушене
15
Консумац
ия на
електроен
ергия
Synthetic (Синтетика) 3,5 кг
За прибиране
1200 оборота / 40%
52 мин.
1,50 кВч
800 оборота / 50%
59 мин.
1,71 кВч
7. OПЦИИ
7.1
Cуха плюс
Тази опция ви помага да изсушите
прането повече. Има 3 възможни
варианта:
• прекъсване на цикъла
Опцията за сирена е винаги включена
по подразбиране. Можете да
използвате тази функция, за да
активирате или да деактивирате звука.
Можете да активирате
опцията Сирена с всички
програми.
- вариантът по подразбиране,
който е свързан с програмата.
- вариантът за леко изсушаване
на прането.
- вариантът за повече изсушаване
на прането.
7.2
Деликатни
За по-леко изсушаване на
чувствителни и температурно
чувствителни текстил (например акрил
и вискоза). С тази опция програмата
работи при намалена топлина. За
тъкани със символ
на етикета.
7.3 Дълга против
намачкване
Удължава фазата против намачкване
(30 минути) в края на цикъла на
сушене до 90 минути. Тази опция
предотвратява намачкване на
прането. Прането може да се извади
по време на фазата против
намачкване.
7.4
Сирена
Когато опцията за сирена е активна,
можете да чуете сирената при:
•
•
края на цикъла
началото и края на фазата против
намачкване
7.5
Време за сушене
Работи само с програмата
Bреме.
Позволява на потребителя да зададе
специално време на програмата за
сушене от минимум 10 мин. до
максимум 2 часа (на стъпки по 10
мин.).
7.6
Отложен старт
Позволява отлагане на
стартирането на програма
за изсушаване от минимум
30 минути до максимум 20
часа.
1. Изберете програмата за сушене и
опциите.
Отложен
2. Натиснете бутона
старт неколкократно.
необходимото време на отлагане се
показва на дисплея (напр.
ако
програмата трябва да стартира след
12 часа.)
3. За да активирате опцията
Отложен старт, натиснете бутона
Старт / Пауза. Времето за
стартиране на дисплея се
намалява.
16
www.aeg.com
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
Преди да използвате уреда за първи
път, извършете тези операции:
•
•
Почистете барабана на сушилнята
с навлажнена кърпа.
Стартирайте кратка програма
(напр. 30 минути) с навлажнено
пране.
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Подготовка на прането
•
•
•
•
•
•
Закопчайте циповете.
Закопчайте коланите и пликовете
на юрганите.
Не оставяйте връзки или панделки
развързани (напр.връзки на
престилки). Завържете ги преди
началото на програмата.
Извадете всички предмети от
джобовете.
Ако вътрешния пласт на дрехата е
от памук, го обърнете навън.
Уверете се, че памучният слой е
винаги навън
Препоръчваме да задавате
правилната програма, приложима
Етикет
•
•
•
•
към вида тъкани, които се намират
в уреда.
Не слагайте тъкани с наситени
цветове, заедно с тъкани със
светли цветове. Наситените
цветове могат да пуснат боя.
Използвайте подходяща програма
за жарсе или плетени дрехи, за да
не се свият.
Уверете се, че прането не тежи
повече от максималното тегло,
посочено в таблицата.
Сушете само пране, което е може
да се пере в барабанната сушилня.
Вижте етикета върху всяка дреха.
Описание
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте
програма със стандартна температура.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте
програма с ниска температура.
Пране, което е не подходящо за барабанна сушилня.
9.2 Зареждане на прането
ВНИМАНИЕ!
Не затискайте прането
между вратата на уреда и
гуменото уплътнение.
1. Дръпнете вратичката на уреда.
2. Заредете прането свободно.
3. Затворете вратичката на уреда.
9.3 Включване на уреда
За да включите уреда:
Натиснете бутона
"O" (изключване).
Ако уредът е включен, на дисплея
светват някои индикации.
9.4 Автоматичната функция
за готовност
За да се намали потреблението на
енергия, автоматичната функция за
готовност деактивира уреда:
•
Старт / Пауза не е
ако бутонът
бил натиснат по време на тези 5
минути.
БЪЛГАРСКИ
•
5 минути след края на програмата.
Натиснете бутонът
"O"
(изключване), за да активирате
уредът.
Ако уредът е включен, на дисплея
светват някои индикации.
9.5 Задаване на програма
17
Когато опцията е активирана, светва
светодиодът над бутона или символът
на дисплея.
9.7 Опция "Защита за деца"
Заключването за деца може да се
активира, за да попречи на деца да си
играят с уреда. Опцията "Защита за
деца" заключва всички бутони и
бутона за програмата (тази опция не
заключва бутона
(изключване)).
"O"
Можете да активирате опцията за
защита за деца:
Използвайте бутона за програми, за
да зададете програма.
Възможното време за приключване на
програмата се появява на дисплея.
Времето за сушене, което
виждате, е за зареждане
на 5 кг при програми за
памук и джинси. За другите
програми времето за
сушене е свързано с
препоръчителното тегло за
зареждане. Времето за
сушене на програмите за
памук и джинси със
зареждане над 5 кг е подълго.
9.6 Опции
Заедно с програмата, на която може
да зададете 1 или повече специални
опции.
За да активирате или деактивирате
опцията, натиснете съответния бутон .
•
преди да натиснете бутона
Старт / Пауза, уредът няма да
може да стартира
•
след като натиснете бутона
Старт / Пауза, програмите и
опциите вече не са избрани.
Активиране на опцията за
защита за деца:
1. Включете сушилнята.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Изберете 1 от наличните
програми.
4. Натиснете по едно и също време и
задръжте бутоните
и
Cуха плюс
Деликатни.
Символът
се извежда на дисплея.
5. За деактивация на функцията за
защита за деца отново натиснете
горните бутони, докато символът
изчезне.
9.8 Стартиране на програма
За стартиране на програмата:
Натиснете бутона
Старт / Пауза.
18
www.aeg.com
Уредът стартира и светодиодният
индикатор над бутона не мига, но е
стабилен.
9.9 Смяна на програма
За да смените дадена програма:
1. Натиснете бутона
"O"
(изключване) за изключване на
уреда.
2. Натиснете отново бутона
"O"
(изключване) за включване на
уреда.
3. Задайте нова програма.
9.10 Край на програмата
Почистете филтъра и
източете контейнера за
вода след всеки цикъл на
сушене. (Вижте глава
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.)
Ако цикълът на сушене приключи, на
дисплея мига символът
. Ако
опцията
Сирена е включена,
прозвучава прекъсващ звуков сигнал в
продължение на 1 минута.
Ако не изключите уреда,
стартира фазата против
намачкване. Прането може
да се извади по време на
тази фаза.
За да извадите прането:
1. Натиснете бутона
"O"
(изключване) за 2 секунди, за да
изключите уреда.
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Екологични съвети
•
•
•
•
•
•
•
Центрофугирайте прането добре
преди сушене.
Използвайте посочените в
диаграмата с програмите обеми на
зареждане.
Почиствайте филтъра след всеки
цикъл на сушене.
Не използвайте омекотител за
тъкани за пране, което след това
ще сушите. В барабанната сушилня
прането автоматично омеква.
Използвайте конденза като
дестилирана вода, например за
парно гладене. Ако е необходимо,
преди това почистете конденза
(например с филтър за кафе), за да
премахнете евентуалните малки
топчета мъх от дрехите.
Винаги дръжте отворите за
въздухопоток на дъното на уреда
чисти и незапушени.
Уверете се, че в монтажната
позиция на уреда има добро
движение на въздуха.
10.2 Регулиране на степента
на останалата влага на
прането
За да промените степента по
подразбиране на останалата влага на
прането:
1. Включване на уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Изберете 1 от наличните
програми.
4. Натиснете по едно и също време и
задръжте бутоните
Cуха плюс
и Дълга против намачкване.
Един от символите се извежда на
изгледа на дисплея:
- максимално сухо пране
- по-сухо пране
- стандартно сухо пране
5. Натиснете бутона
Старт /
Пауза неколкократно, докато
настроите необходимата степен.
6. За запаметяване на настройката,
натиснете по едно и също време
бутоните
Cуха плюс и
БЪЛГАРСКИ
Дълга против намачкване за
приблизително 2 секунди.
10.3 Деактивиране на
индикатор
Водосъдържател
1. Включване на уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Изберете 1 от наличните
програми.
4. Натиснете по едно и също време и
задръжте бутоните
и
19
Възможна е една от следните 2
конфигурации:
• индикаторът Водосъдържател:
е включен и символът
•
се извежда в изгледа индикаторът на контейнера за
вода е постоянно вкл.
индикаторът Водосъдържател:
е изключен и символът
се извежда в изгледа индикаторът на контейнера за
вода е постоянно изкл.
Cуха плюс
Сирена.
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
11.1 Почистване на
филтъра
3. Почистете филтъра с мокра ръка.
В края на всеки цикъл индикаторът
Филтр е включен и вие трябва да
почистите филтъра.
Филтърът събира
топчетата мъх от дрехите.
Тези топчета се появяват
при сушене на дрехите в
барабанната сушилня.
За да почистите филтъра:
1. Отворете вратата. Издърпайте
филтъра.
4. Ако е необходимо почистете
филтъра с топла чешмяна вода
като използвате четка и/или
прахосмукачка. Затворете
филтъра.
2. Отворете филтъра.
5. Ако е необходимо почистете
топчетата от гнездото на филтъра
и уплътнителя. Може да
използвате прахосмукачка.
20
www.aeg.com
Поставете филтъра в гнездото за
филтъра.
4. За да продължите програмата,
натиснете бутон
Старт / Пауза.
11.3 Почистване на
кондензатора
Ако индикаторът
Kондензатор
започне да мига, кондензаторът и
неговото отделение трябва да бъдат
почистени.
За почистване на кондензатора и
неговото отделение:
11.2 Източване на
контейнера за вода
Източвайте контейнера за
кондензирана вода след всеки цикъл
на сушене.
1. Отворете вратата.
2. Преместете бутона за
освобождаване на дъното на врата
и отворете вратичката на
кондензатора.
Ако контейнерът за кондензирана
вода е пълен, програмата прекъсва
автоматично. Индикатор
Водосъдържател е включен и трябва
да източите контейнера за вода.
За да източите контейнера за вода:
1. Дръпнете контейнера за вода и го
задръжте в хоризонтално
положение.
3. Завъртете 2-те прегради, за да
деблокирате капака на
кондензатора.
2. Извадете пластмасовата свръзка и
източете контейнера за вода в
леген или в подобен съд.
4. Свалете капака на кондензатора.
3. Поставете пластмасовата свръзка
обратно и монтирайте контейнера
за вода.
БЪЛГАРСКИ
21
11.4 Почистване на
барабана
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Откачете уреда от
контакта, преди да го
почиствате.
5. Хванете дръжката и издърпайте
кондензатора от долното
отделение. Преместете
кондензатора хоризонтално, за да
не разлеете оставащата вода.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
ребрата му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте абразивни
материали или домакински
телчета за почистване на
барабана.
11.5 Почистване на
командното табло и
корпуса
6. Почистете кондензатора във
вертикална позиция над мивка или
леген. Изплакнете го с ръчен душ.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
Използвайте влажна кърпа за
почистването. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте за
почистване на уреда
препарати за почистване
на мебели или препарати,
които могат да причинят
корозия.
7. Поставете кондензатора обратно в
долното отделение.
8. Затворете капака на кондензатора.
9. Върнете 2-те прегради на място,
докато щракнат.
10. Затворете вратичката на
кондензатора.
11.6 Почистване на
отворите за въздушен
поток
Използвайте прахосмукачка, за да
премахнете мъха от отворите за
въздушния поток.
22
www.aeg.com
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем 1)
Барабанната
сушилня не
работи.
Възможна причина
Барабанната сушилня не е
свързана със захранването.
Свържете щепсела в контакт.
Проверете предпазителя на
таблото (на домашната
инсталация).
Вратичката за зареждане е
отворена.
Затворете вратичката.
Бутонът
"O" (изключване) не
е бил натиснат.
Натиснете
Бутонът
Старт / Пауза не е
бил натиснат.
Натиснете
Уредът е в режим на готовност.
Натиснете
Избрана е неподходяща
програма.
Изберете подходяща
Филтърът е задръстен.
Почистете филтъра. 3)
Опцията
Сменете опцията
Cуха плюс
на средно или максимално
Cуха плюс е била
на минимално ниво. 4)
Незадоволител Прекалено голям обем на
ен резултат от зареждане.
сушенето.
Решетката за въздухопотока е
задръстена.
Вратата за
зареждане не
се затваря
Отстраняване
"O" (изключване).
Старт / Пауза.
"O" (изключване).
програма. 2)
ниво. 4)
Съобразявайте се с обема за
максимално зареждане.
Почистете решетката за
въздухопотока отдолу на уреда.
Замърсяване по сензора за
влажност в барабана.
Почистете предната повърхност
на барабана.
Неправилна степен на
останалата влага на прането.
Регулиране на степента на на
Кондензаторът е задръстен.
Почистете кондензатора. 3)
Филтърът не е заключен на
позицията си.
Поставете филтъра в
правилната позиция.
Прането е затиснато между
вратата и уплътнението.
Поставете прането правилно в
барабана.
останалата влага на прането. 5)
БЪЛГАРСКИ
Проблем 1)
Възможна причина
23
Отстраняване
Опитали сте се да смените
програмата или опцията след
Err (Грешка) на началото на цикъла.
дисплея.
Опцията, която се опитвате да
Изключете и включете
барабанната сушилня.
Направете новия избор.
Няма
осветление в
барабана
Дефектна лампичка на
барабана.
Свържете се със сервизния
център, за да смени лампичката
на барабана.
Необичайно
изтичане на
времето на
екрана.
Времето до края се изчислява
въз основа на обема и
влажността на прането.
Процедурата е автоматична —
не е неизправност на уреда.
Контейнерът за вода е пълен.
Натиснете контейнера за вода,
активирате, не е приложима за
избраната програма.
Неактивна
програма.
Цикълът на
сушене е
прекалено
кратък.
Изключете и включете
барабанната сушилня.
Направете новия избор.
натиснете бутона
Старт /
Пауза. 3)
Обемът на прането е прекалено
малък.
Изберете програма с подходяща
продължителност. Стойността за
време трябва да отговаря на
зареждането. За да изсушите 1
дреха или малко количество
пране, ви препоръчваме да
използвате кратки програми.
Прането е прекалено сухо.
Изберете програма с
продължителност или по-високо
ниво на сушене (напр.
Eкстра)
24
www.aeg.com
Възможна причина
Проблем 1)
Цикълът на
сушене е
прекалено
дълъг 6)
Отстраняване
Филтърът е задръстен.
Почистете филтъра.
Прекалено голям обем на
зареждане.
Съобразявайте се с обема за
максимално зареждане.
Прането не е центрофугирано
достатъчно.
Центрофугирайте прането
правилно.
Температурата в стаята е много
висока - това не е неизправност
на уреда.
Ако е възможно, намалете
стайната температура.
1) Ако на екрана има съобщение за грешка (напр. E51): Изключете и включете барабанната
сушилня. Изберете нова програма. Натиснете бутона Старт / Пауза. Не проработи ли? - свържете
се със сервизния център и им кажете кода на грешката.
2) Съобразете се с описанието на програмите — вижте ТАБЛИЦАТА С ПРОГРАМИ
3) Вижте глава ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
4) Само сушилни с опцията
Cуха плюс
5) Вижте глава СЪВЕТИ И НАСОКИ
6) Забележка: След максимум 5 часа цикълът на сушене завършва автоматично.
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 600 мм (макс. 630 мм)
Макс. дълбочина при отворена вратичка
на уреда
1090 мм
Макс. широчина при отворена вратичка
на уреда
950 мм
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на
крачетата)
Обем на барабана
118 л
Максимален обем на зареждане
8 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Необходим предпазител
10 A
Обща консумирана мощност
2250 W
Клас на енергийна ефективност
B
Консумация на електроенергия1)
4,80 кВч
Годишна консумация енергия2)
560 кВч
БЪЛГАРСКИ
Ляво—в режим на абсорбиране на
мощността
0,55 W
Изключен режим на абсорбиране на
мощността
0,55 W
Вид употреба
Домакинство
Допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
Ниво на защита срещу навлизане на
твърди частици и влага, осигурено от
защитното покритие, освен в случаите,
когато оборудването с ниско напрежение
не разполага със защита срещу влага
IPX4
25
1) Съгласно EN 61121. 8кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 об./м.
2) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при стандартна
програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при режими, използващи помалко енергия. Действителната консумация на енергия на цикъл ще зависи от това как се
използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) No 392/2012).
14. ИНСТАЛИРАНЕ
14.1 Разопаковане
ВНИМАНИЕ!
Всички части на
транспортната опаковка
трябва да бъдат извадени
преди употреба.
14.2 Регулиране на
крачетата
Възможно е да регулирате височината
на барабанната сушилня. За целта
регулирайте крачетата.
За да премахнете полистироловите
прегради:
1. Отворете вратата.
2. Издърпайте пластмасовия маркуч
с полистиреновите прегради от
барабана.
15mm
14.3 Инсталиране под плот
Уредът може да се монтира
самостоятелно или под кухненски плот
на съответното разстояние (вижте
илюстрацията).
26
www.aeg.com
600 mm
> 850 mm
600 mm
15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
БЪЛГАРСКИ
27
136915623-A-372014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement