Zanussi | ZTE286 | User manual | ZANUSSI ZTE286 Handleiding

Gebruiksaanwijzing
NL
Droogtrommel
ZTE286
Inhoud
Belangrijke veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Productbeschrijving _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Voordat u de droger in gebruik neemt _ _ _ _ _ _ _ _
Programmatabel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
6
6
7
7
Wasgoed sorteren en voorbereiden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Reiniging en onderhoud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Wat moet u doen als… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Machine-instellingen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Tips voor testinstanties _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Wijzigingen voorbehouden
Belangrijke veiligheidsinformatie
Belangrijk! In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang
dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk
ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en
de veiligheidsvoorzieningen Bewaar deze instructies en
zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt
verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat
gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
- Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het
apparaat in gebruik neemt.
•
•
•
•
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om
te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te
brengen aan dit apparaat
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben
ontvangen over het gebruik van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine kinderen en huisdieren niet in de
trommel klimmen. Controleer om dit te voorkomen de
trommel vóór gebruik
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers,
schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen
2
•
•
•
kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en
mogen niet in het apparaat terechtkomen.
Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen,
dient het apparaat niet gebruikt te worden om de volgende voorwerpen te drogen Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte)
Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van
schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd
Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te worden van stroomvoorziening
Probeer in geen geval zelf de machine te repareren Reparaties die door niet-deskundige personen uitgevoerd
worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem contact op met een Klantenservice bij u in de buurt Vraag
altijd om originele vervangingsonderdelen
Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens
in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden
gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel
Explosiegevaardroog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn geweest met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische reiniging en dergelijke). Aangezien deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die
met water gewassen zijn
Brandgevaar voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een ge-
vaar voor brand en mogen niet in de wasdroger geplaatst worden.
• Als u uw was met vlekkenverwijderaar heeft gewassen,
moet u een extra spoelcyclus uitvoeren voordat u uw
was in de wasdroger laadt
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de
zakken zijn achtergebleven van kleding in het geval die
in de wasdroger geladen worden
om de lucht onder het apparaat toch goed te kunnen laten circuleren
• Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op
het aansluitsnoer drukt of staat
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk de stapelkit te gebruiken
(optioneel accessoire)
Waarschuwing!
• Brandgevaar! Stop een wasdroger nooit voor het
einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte wordt verdreven
• Er mogen zich geen pluizen verzamelen in de
droger.
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik Het
is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd
• Was alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding
• Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger
• Doe niet te veel wasgoed in de machine Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing
• Kleding die druipnat is mag niet in de droger worden
geplaatst
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met
vluchtige aardolieproducten mogen niet in de wasdroger gedroogd worden Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in
de machine doet
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact;
maar aan de stekker zelf
• Gebruik de wasdroger nooit als het elektrische snoer,
het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van de wasmachine
toegankelijk is
• Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te
worden gebruikt zoals gespecificeerd in de wasverzachterinstructies
• Let op – heet oppervlak: Raak het oppervlak van het
dekseltje van de deurverlichting niet aan wanneer de
verlichting ingeschakeld is
(Alleen drogers die zijn uitgerust met inwendige trommelverlichting)
• Gevaar voor elektrische schokken! Spuit geen waterstralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt
plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen
dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben
waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
• De wasdroger mag niet worden gebruikt als er industriële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
• Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het
apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van
gassen van apparaten in de ruimte die op andere
brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet
is beschadigd Gebruik het apparaat bij twijfel niet en
neem contact op met de Klantenservice
• Alle verpakkingsmaterialen moeten vóór het gebruik
worden verwijderd Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen
tot gevolg hebben Zie het desbetreffende hoofdstuk in
de gebruiksaanwijzing
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst,
dient de hoogte van de stelpootjes te worden aangepast
Gebruik
Kinderslot
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge
kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
3
• Kinderen herkennen de gevaren die bij elektrische apparaten horen vaak niet. Houd kinderen uit de buurt om
te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Waarschuwing!
• De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en
polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor
kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het
bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.
Milieu
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Oud apparaat
Waarschuwing!
Trek de stekker uit het stopcontact als u de machine niet
meer gebruikt. Snij de voedingskabel van het apparaat en
gooi deze samen met de stekker weg. Maak de deurvergrendeling onklaar. Dan kunnen kinderen zich niet in de
machine opsluiten en hun leven in gevaar brengen.
keerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke
afvaldienst.
Milieutips
• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en zacht Daarom heeft u bij het wassen geen wasverzachter nodig
• Uw droger werkt het zuinigst als u
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrij houdt;
– u zich aan de in het programma-overzicht aanbevolen laadvolumes houdt;
– zorgt voor goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is;
– het microfilter en de fijne zeef na elke droogcyclus
reinigt;
– het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de
droger stopt.
Energieverbruik hangt af van het in de wasmachine
ingestelde centrifugetoerental. Hogere centrifugetoerental - minder energieverbruik.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen
worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn gemar-
Installatie
Belangrijk! Het apparaat moet getransporteerd worden in
verticale positie.
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij
de wasmachine te plaatsen
• De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat Belemmer het voorste luchtrooster en het achterste
luchtrooster niet
4
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken
wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden
• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient
gecontroleerd te worden of de droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas Is
dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit
wel het geval is
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden Belemmer
de speling tussen het apparaat en de vloer niet met
hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke Hierdoor
kan er hitte worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de bediening van dit apparaat
Belangrijk!
• De hete lucht die door de droogtrommer wordt uitgezonden kan temperaturen tot 60°C bereiken. Het apparaat moet daarom niet op vloeren worden geïnstalleerd
die niet bestand zijn tegen hoge temperaturen.
• Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5° C en niet hoger dan
+35° C, omdat dit de prestaties van het apparaat kan
beïnvloeden
• Als het apparaat verplaatst moet worden moet dit verticaal gebeuren
• Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van het
apparaat op zo'n manier dat dat de deur van de droger
niet helemaal geopend kan worden.
Verwijdering van de transportbeveiliging
Let op! Voordat u de droger in gebruik neemt
moeten alle transportbeveiligingen verwijderd
worden.
Elektrische aansluiting
Details over het voltage, soort stroom en de zekeringen
vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving").
Waarschuwing! De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade of letsel die
voortkomen uit het niet opvolgen van bovengenoemde
veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan
MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.
Waarschuwing! Het aansluitsnoer moet toegankelijk
zijn na het installeren van de machine.
Deur omkeren
Om het in- en uitladen van het wasgoed te vergemakkelijken kan de deur worden omgekeerd.
Waarschuwing! De draairichting van de deur mag
alleen worden veranderd door een gekwalificeerd
vakman.
Neem contact op met de service-afdeling. De kosten voor
het veranderen van de draairichting van de deur zijn voor
u.
Speciale accessoires
• stapelkit
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
1. Open de vuldeur
2. Trek de stroken plakband los van de binnenkant van de machine, bovenop de trommel
Deze installatiesets kunnen gebruikt worden om de
droger bovenop een wasmachine (60 cm breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte te besparen. De wasmachine onder en de droger erbovenop.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door.
• afvoerset
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
3. Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling
van de machine
Afvoerset om het condenswater rechtstreeks af te voeren in een bak, sifon, gootsteen, enz. Het condenswaterreservoir hoeft dan niet meer geleegd te worden, het
moet echter wel op de daarvoor bedoelde plaats in de
machine blijven zitten.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door.
• voetstuk met lade
5
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door.
Om de droger zo optimaal mogelijk in de hoogte te
plaatsen, om ruimte over te houden om iets op te bergen (bijv. wasgoed).
Productbeschrijving
Beschrijving van het apparaat
1 Bovenblad
2 Waterreservoir
1
6
2
7
3
8
4
9
10
5
3 Typeplaatje
4 Warmtewisselaar
5 Deur warmtewisselaar
6 Bedieningspaneel
7 Pluizenfilters
8 Vuldeur
9 Ventilatierooster
10 Verstelbare pootjes
Bedieningspaneel
9 Toets Startuitstel
10 Indicatie
Wat er op het display wordt weergegeven
1
2
1 Programmaknop en
2 Toets Lage temp
3
4 5 6 7 8 9 10
UIT-schakelaar
3 Toets Lang anti-kreuk
4 Toets Kort
5 Toets Zoemer
6 Toets Tijd
7 Functiestatuslampje
– Condensor -lampje
– Filters -lampje
– Waterhouder -lampje
8 Toets Start/Pauze
6
SYMBOOL
BESCHRIJVING
Eindtijd (tijd tijdprogramma, tijd uitgestelde start)
Kinderslot
Anti-kreukbeveiligingsfase
Fout, verkeerde keuze
Voordat u de droger in gebruik neemt
Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabricage, te verwijderen, de trommel van de droger afvegen
met een vochtige doek of een korte cyclus (30 MIN) met
vochtige lappen in de trommel laten draaien.
1.
2.
Draai de programmakeuzeknop naar de TIJD .
Druk op de Toets Start/Pauze .
Extra functies/opties
Katoen Extra droog
7 kg
alles 1) behalve Tijd
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.
Katoen Sterkdroog
7 kg
alles ) behalve Tijd
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.
Katoen Kastdroog 2)
7 kg
alles ) behalve Tijd
Grondig drogen van textiel van
gelijke dikte, bijv. badstof artikelen, breigoed, handdoeken.
Katoen Strijkdroog+ 2)
7 kg
alles ) behalve Tijd
Voor dun textiel dat nog gestreken
moet worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden
Katoen Strijkdroog 2)
7 kg
alles ) behalve Tijd
Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden
Synthetica Extra droog
3 kg
alles ) behalve Tijd
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. truien, beddengoed, tafellinnen
alles ) behalve Tijd
Voor dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv. easy care
shirts, tafelkleden, babykleertjes,
sokken, lingerie met baleinen of
met beugels
Programma's
Synthetica Kastdroog
2)
3 kg
Toepassing/eigenschappen
Onderhoudsmerkteken
max. belading (droog gewicht)
Programmatabel
3)
3)
7
Synthetica Strijkdroog
3 kg
alles ) behalve Tijd
Mix
3 kg
Lage temp. 4), Lang anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel
Tijd
7 kg
Lage temp. , Lang anti-kreuk , Zoe- Voor verder drogen van afzondermer , Startuitstel Tijd
lijke stukken wasgoed
7 kg
Voor vrijetijdskleding, zoals
Lage temp. , Lang anti-kreuk , Zoe- jeans, sweatshirts, enz., van vermer , Startuitstel
schillende materiaaldikte (bijv. bij
de kraag, manchetten en naden)
1 kg (of
5 overhemden)
Speciaal programma met antikreuk mechanisme voor easy care
stoffen zoals overhemden en
blouses; voor minimaal strijken.
De resultaten zijn afhankelijk van
Lage temp. , Lang anti-kreuk , Zoehet soort stof en de afwerking
mer , Startuitstel
Plaats de stoffen direct na het
centrifugeren in de droger; eenmaal droog, haal ze dan onmiddellijk uit de droger en hang ze op
een kleerhanger.
2 kg
De babycyclus is een speciaal
Lage temp. , Lang anti-kreuk , Zoe- programma voor slaappakjes die
mer , Startuitstel
gedroogd moeten worden “om
meteen te kunnen dragen".
Jeans
Anti-kreuk
Baby
Luchten
1 kg
1) Het Lage temp. kan niet worden geselecteerd met Kort
2) In overeenstemming met IEC61121
8
Zoemer
Toepassing/eigenschappen
Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden
Voor het drogen van katoenen en
synthetische stoffen, op lagere
temperatuur
Voor het opfrissen of behoedzaam
reinigen van textiel met in de handel verkrijgbare producten voor
chemische reiniging
Onderhoudsmerkteken
max. belading (droog gewicht)
Extra functies/opties
Programma's
3)
3) selecteer optie Lage temp.
4) auto
Wasgoed sorteren en voorbereiden
Het wasgoed sorteren
• Sorteer op weefseltype:
– Katoen/linnen voor programma's in Katoen programmagroep.
– Gemengde was en synthetische stoffen voor programma's in de Synthetica programmagroep.
• Sorteer op verzorgingslabel: De verzorgingslabels betekenen het volgende:
Drogen in de wasdroger in principe mogelijk
• Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag moet aan de buitenkant zitten). Deze weefsels
drogen dan beter.
Belangrijk! Doe niet te veel wasgoed in de machine Houd
rekening met max. belading.
Het gewicht van wasgoed
Type wasgoed
Gewicht
Badjas
1200 g
Servet
100 g
Dekbedovertrek
700 g
Laken
500 g
Belangrijk! Stop geen nat wasgoed in de machine als niet
op het onderhoudslabel vermeld is dat het geschikt is om
gedroogd te worden in een wasdroger
Deze machine kan gebruikt worden voor al wasgoed dat
voorzien is van het label "geschikt om gedroogd te worden in een wasdroger"
• Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen met lichtgekleurd wasgoed. Textielkleuren kunnen afgeven.
• Droog katoenen jersey en breigoed niet met het programma Extra droog . Deze stukken kunnen krimpen
Kussensloop
200 g
Tafelkleed
250 g
Badstof handdoek
200 g
Theedoek
100 g
Nachthemd
200 g
Damesslips
100 g
Herenoverhemd
600 g
Herenoverhemd
200 g
Wasgoed voorbereiden
Herenpyjama
500 g
• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen,
knoop dekbedovertrekken dicht en sluit losse riemen of
strikken (bijv. van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden etc.).
Bloes
100 g
Herenondergoed
100 g
Drogen op normale temperatuur
Drogen op lage temperatuur
Drogen in de wasdroger is niet mogelijk
Dagelijks gebruik
Machine inschakelen
Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma De machine wordt ingeschakeld
9
In bedrijf
1
Kinderslot instellen
2
4
3
5
Lage Temp.
deze functie vermindert het bewegen van het wasgoed
tijdens de cyclus. Na de cyclus is het wasgoed zachter
en losser. Alleen voor synthetische programma’s.
Lang anti-kreuk
Het kinderslot kan ingesteld worden om te voorkomen dat
een programma per ongeluk wordt gestart of dat een lopend programma onbedoeld wordt veranderd. De kinderslotfunctie blokkeert alle toetsen en de programmakeuzeknop. Het kinderslot kan in- of uitgeschakeld worden door
de LAGE TEMP. en LANG ANTI-KREUK toetsen tegelijkertijd gedurende 5 seconden ingedrukt te houden.
Het
ikoon verschijnt in het display om aan te geven
dat de kinderslotfunctie is geactiveerd.
Eventuele wijzigingen van het drogen parameters
nodig kinderslot deactiveren.
Het kinderslot kan niet worden uitgeschakeld in de laatste
fase van de droogcyclus.
Het programma veranderen
hiermee wordt de anti-kreukfase uitgebreid tot in totaal
90 minuten. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt
het niet.
Om het lopende programma te wijzigen moet dit eerst
worden geannuleerd door de programmakeuzeknop op
. Selecteer het nieuwe programma en druk op de Toets
Start/Pauze .
Kort
Als het programma eenmaal begonnen is, kan het
niet meer veranderd worden Als u desondanks toch
probeert het programma te veranderen door aan de programmakeuzeknop te draaien, gaan het display programmavoortgang en de controlelampjes knipperen Als u op
een optieknop drukt (met uitzondering van de Toets zoein het display. Het droogprogrammer ), verschijnt
ma wordt hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbescherming)
Als het wasgoed na een standaard droogprogramma te
vochtig uit de machine komt, kunt u het droogresultaat
verbeteren met behulp van de KORT-functie.
Zoemer
geluidsbevestiging van:
• het einde van de cyclus
• anti-kreukfase start en einde
• cyclusonderbreking
• fout
Tijd
na instellen van het Tijd -programma. U kunt een programmaduur selecteren van 20 minuten tot 2 uur, in
stappen van 10 minuten
Startuitstel
Hiermee kan de start van het droogprogramma met minimaal 30 minuten en maximaal 20 uur worden uitgesteld. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel tot het
gewenste startuitstel wordt weergegeven op het display
10
Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel
halen
Zodra de droogcyclus voltooid is, wordt op het display
anti-kreukpictogram weergegeven
knipperend het
evenals de waarschuwingslampjes Filter en Waterhouder .
Als u drukt op de toets Zoemer , klinkt er gedurende ongeveer een minuut een geluidssignaal met onderbrekingen.
De droogcycli worden automatisch gevolgd door
een anti-kreuk fase die ongeveer 30 minuten duurt
De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet Het
wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase te allen tijde uit de
machine gehaald worden (Het wasgoed moet uiterlijk tegen het einde van deze anti-kreukfase uit de droogtrommel worden gehaald, om te voorkomen dat het gaat kreuken.)
1.
2.
3.
Open de deur
Voordat u het wasgoed uit de trommel haalt, het
pluis van het microfilter verwijderen U kunt dat het
beste met een vochtige hand doen (zie het hoofdstuk
"Reiniging en onderhoud".)
Haal het wasgoed uit de trommel.
4.
5.
Draai de programmakeuzeknop naar
Sluit de deur.
uit.
Na ieder gebruik
• Reinig de filters.
• Maak het waterreservoir leeg.
Reiniging en onderhoud
De pluizenfilters schoonmaken
De filters verzamelen al het pluis dat tijdens het drogen
vrijkomt Om ervoor te zorgen dat de droger perfect blijft
werken, moeten de pluizenfilters (fijne filters en pluizenfilters) na elke droogcyclus schoongemaakt worden.
Let op! Gebruik de droger nooit zonder pluizenfilters
of met beschadigde of verstopte pluizenfilters
Let op! Het condenswater is niet geschikt als
drinkwater of om voedsel mee klaar te maken.
II
I
1
I
Als het programma onderbroken is omdat het waterreservoir vol was: Druk herhaaldelijk op de Druk op
de toets Start/Pauze om verder te gaan met de droogcyclus.
De condensator reinigen
2
3
4
5
6
7
II
De deurpakking schoonmaken
Veeg de deurpakking meteen na afloop van de droogcyclus met een vochtige doek af.
Belangrijk!
• Gebruik de droger nooit zonder condensator.
• Verstopte condensator zorgt voor een hoger energieverbruik (langere droogcyclus) en leidt tot schade aan
de droger.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om te reinigen.
Het waterreservoir legen
Maak het waterreservoir na elke droogcyclus leeg.
11
graad van het wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het
wasgoed is vochtiger dan verwacht wanneer het uit de
droger wordt gehaald.
6
7
Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel
(bijv. een op azijn gebaseerd reinigingsmiddel) om de
binnenkant van de trommel en de trommelribben af te vegen.
Bedieningspaneel en behuizing reinigen
De trommel reinigen
Let op! Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol
om de trommel schoon te maken.
Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een
nauwelijks zichtbare aanslag op de binnenkant van
de trommel achterlaten. De waarneming van de droogte-
Let op! Gebruik geen meubelreinigers of agressieve
reinigingsmiddelen om de machine schoon te
maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de
behuizing af te vegen.
Wat moet u doen als…
Zelf problemen oplossen
Probleem1)
Droger doet het
niet
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Droger niet aangesloten op de netstroom.
Steek de stekker in het stopcontact Controleer
de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie)
Vuldeur geopend.
Sluit de deur
Het Toets Start/Pauze niet ingedrukt.
Druk herhaaldelijk op de Toets Start/Pauze .
Onjuiste programma-instelling.
Stel geschikt programma in. 2)
Pluisfilters verstopt.
Reinig de pluisfilters. 3)
Warmtewisselaar verstopt.
Onbevredigende
droogresultaten. Max. belading overschreden.
Ventilatierooster afgedekt.
Reinig de warmtewisselaar 3)
Houd rekening met max. belading.
Maak ventilatierooster aan onderkant vrij.
Restanten in de trommel.
Reinig de binnenkant van de trommel.
Hoge waterhardheid.
Stel geschikte waterhardheid in 4).
Vuldeur sluit
niet
Filters zitten niet op hun plaats vast.
Installeer fijnfilter en/of klik laagfilter vast.
Err ( Fout) op
het display. 5)
Probeer de parameters na de programmastart te
wijzigen.
Schakel uit en in. Stel de vereiste parameters in.
Lampje van de
trommel brandt
niet
Programmakeuzeknop in UIT -stand.
Druk deze toets naar Verlichting (indien aanwezig) of naar een ander programma.
Lampje defect
Vervang het lampje (zie volgend deel)
12
Abnormale
Eindtijd wordt berekend op basis van: soort, votijdsweergave
lume en vochtigheid van wasgoed.
5)
op het display
Automatisch proces; dit is geen fout van de machine.
Programma niet
actief
Vol waterreservoir.
Leeg waterreservoir 3) , druk op Toets Start/
Pauze .
Droogcyclus te
kort
Weinig wasgoed./Wasgoed te droog voor geselecteerd programma.
Selecteer tijdsprogramma of een hogere droogtegraad (bijv. Extra droog ).
Pluisfilters verstopt.
Reinig de pluisfilters.
Te hoog laadvolume.
Houd rekening met max. belading.
Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd
Zorg dat het wasgoed goed is gecentrifugeerd.
Extreem hoge kamertemperatuur – geen machinestoring.
Verlaag de kamertemperatuur indien mogelijk.
Droogcyclus te
lang 6)
1) Als er een foutmelding op het display verschijnt (bijv. E51- alleen drogers met het display): Droger uit- en inschakelen. Programma
instellen. Druk herhaaldelijk op de Toets Start/Pauze . Droger doet het niet? - informeer de onderhoudsdienst en vermeld foutcode.
2) volg programma-aanbevelingen - zie hoofdstuk Programmaoverzicht
3) zie hoofdstuk Onderhoud en reiniging
4) zie hoofdstuk Machine-instellingen
5) alleen drogers met het display
6) Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (zie hoofdstuk Droogcyclus voltooid).
Technische gegevens
Parameter
Waarde
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 58 cm
Inhoud trommel
108 l
Diepte met vuldeur open
109 cm
De hoogte kan worden afgesteld met
1,5 cm
Leeg gewicht
ong. 40 kg
Laadvolume (afhankelijk van het programma) 1)
Maximaal 7 kg
Spanning
230 V
Benodigde zekering
16 A
Totaal vermogen
2350 W
Energie-efficiëntieklasse
B
Energieverbruik (7 kg katoen, voorgecentrifugeerd op
1000 tpm) 2)
3,92 kWh
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik
284,1 kWh
Gebruik
Huishoudelijk
13
Parameter
Waarde
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
Verbruiksgegevens
De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij bediening van de
machine in huishoudelijke omstandigheden.
Programma
Energieverbruik in kWh / gemiddelde droogtijd in min
Katoen kastdroog 3)
3.92 / 125(7 kg katoen, vooraf afgevoerd bij 1000 toeren)
3,75 (7 kg katoen, vooraf afgevoerd bij 1200 toeren)
3,60 (7 kg katoen, vooraf afgevoerd bij 1400 toeren)
3,20 (7 kg katoen, vooraf afgevoerd bij 1800 toeren)
Katoen strijkdroog 3)
3.34 / 107(7 kg katoen, vooraf afgevoerd bij 1000 toeren)
Synthetica kastdroog 3)
1.33 / 48(3 kg katoen, vooraf afgevoerd bij 1200 toeren)
1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes
2) in overeenstemming met EN 61121
3) Tips voor testinstanties cyclus moet worden gecontroleerd overeenkomstig EN 61121
Machine-instellingen
Instelling
Zoemer permanent uit
Uitvoering
1.
2.
3.
Waterhardheid
1.
Water bevat een variabele hoeveel- 2.
heid kalksteen en minerale zouten
waarvan de hoeveelheden variëren
afhankelijk van geografische locaties, waardoor de geleidingswaarden ervan variëren
Relevante variaties op de geleiding
van het water vergeleken met de
3.
door de fabrikant vastgestelde geleiding kan enigszins van invloed
4.
zijn op de restvochtigheid van het
wasgoed aan het einde van de cyclus. Met uw droger kunt u de gevoeligheid van de droogsensor afstellen op basis van de geleidingswaarden van het water.
14
Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma
Druk tegelijkertijd op de Toets Kort en Lang anti-kreuk en houd deze toetsen ongeveer 5 seconden ingedrukt.
Standaard staat de zoemer altijd uit
Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma
Druk tegelijkertijd op de Toets Kort en Start/Pauze en houd deze toetsen
ongeveer 5 seconden ingedrukt. De huidige instelling wordt op het display
weergegeven
–
lage geleiding <300 micro S/cm
–
–
gemiddelde geleiding 300-600 micro S/cm
hoge geleiding >600 micro S/cm
Druk herhaaldelijk op de Start/Pauze -toets tot u het gewenste niveau heeft
ingesteld.
Voor het opslaan van de instelling drukt u tegelijkertijd op de Toets Kort en
toets Start/Pauze of draait u de knop naar OUIT-stand
Tips voor testinstanties
Parameters die gecontroleerd kunnen worden door testinstanties:
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de katoen kastdroog cyclus met
nominale lading.
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de katoen kastdroog cyclus met
halve lading.
• Uiteindelijke vochtigheidsgraad (tijdens katoen kastdroog, katoen strijkdroog en Easy care kastdroog)
• Condensatie-efficiëntie (gecorrigeerd met uiteindelijke
vochtigheidsgraad) tijdens de cyclus katoen kastdroog
met nominale en halve lading
Alle cycli moeten gecontroleerd worden in overeenstemming met IEC 61121 (Wasdrogers voor huishoudelijk gebruik – Methodes voor het meten van de prestatie).
15
136917500-B-222011
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising