Electrolux EDC2086PDW User manual

Electrolux EDC2086PDW User manual
EDC2086PDW
.......................................................... .......................................................
PL SUSZARKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TABELA PROGRAMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
USTAWIENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
WSKAZÓWKI I PORADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
OCHRONA ŚRODOWISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To
pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania
wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje
dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.electrolux.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
POLSKI
1.
3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączo‐
ną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada
za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane
nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wy‐
korzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem lub
odniesieniem obrażeń mogących skut‐
kować trwałym kalectwem.
• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukoń‐
czeniu ósmego roku życia oraz osoby o ogra‐
niczonych zdolnościach fizycznych, senso‐
rycznych lub umysłowych bądź nieposiadają‐
ce odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruo‐
wane przez osobę odpowiedzialną za ich bez‐
pieczeństwo.
• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znaj‐
dować się w pobliżu urządzenia, gdy jego
drzwi są otwarte.
• Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmo‐
wać się dzieci bez nadzoru dorosłych.
1.2 Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego
urządzenia.
• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji do‐
starczoną wraz z urządzeniem.
• Upewnić się, że podłoga w miejscu instalacji
urządzenia jest płaska, stabilna, odporna na
działanie wysokiej temperatury i czysta.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia w
miejscach, w których temperatura jest niższa
niż 5°C lub wyższa niż 35°C.
• Nie instalować urządzenia w miejscach, które
uniemożliwiają całkowite otwarcie drzwi urzą‐
dzenia.
• Zachować ostrożność podczas przenoszenia
urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Za‐
wsze używać rękawic ochronnych.
• Zawsze transportować urządzenie w położe‐
niu pionowym.
• Zapewnić odpowiedni obieg powietrza między
urządzeniem a podłogą.
• Upewnić się, że wykładzina podłogowa nie za‐
słania otworów wentylacyjnych w podstawie
urządzenia (jeśli dotyczy).
• Powietrze wylotowe nie może być kierowane
do przewodu kominowego, który służy do od‐
prowadzania spalin z urządzeń spalających
gaz lub inne paliwa.
• Jeśli suszarka jest umieszczana na pralce,
należy użyć zestawu łączącego.
• Aby zapobiec cofaniu się do pomieszczenia
spalin z urządzeń zasilanych materiałami opa‐
łowymi lub z kominka, należy w miejscu insta‐
lacji zapewnić odpowiednią wentylację.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i pora‐
żeniem prądem elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłącze‐
niu elektrycznym podane na tabliczce znamio‐
nowej są zgodne z parametrami instalacji za‐
silającej. W przeciwnym razie należy skontak‐
tować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamonto‐
wanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę
uszkodzonego przewodu zasilającego należy
zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifi‐
kowanemu elektrykowi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego
dopiero po zakończeniu instalacji. Należy za‐
dbać o to, aby po zakończeniu instalacji urzą‐
dzenia wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
4
www.electrolux.com
• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za prze‐
wód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za
wtyczkę sieciową.
• Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtycz‐
ki mokrymi rękoma.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
1.3 Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem, eksplozją, pora‐
żeniem prądem lub uszkodzeniem urzą‐
dzenia.
• Urządzenie należy używać wyłącznie w wa‐
runkach domowych.
• Nie zmieniać parametrów technicznych urzą‐
dzenia.
• Aby zapobiec uszkodzeniu rzeczy, ostatnia
część programu suszenia jest przeprowadza‐
na bez nagrzewania (cykl chłodzenia).
Po zatrzymaniu urządzenia przed zakończe‐
niem cyklu suszenia należy niezwłocznie wy‐
jąć i rozłożyć wszystkie rzeczy w celu rozpro‐
szenia ciepła.
• Stosując płyn zmiękczający do tkanin lub pod‐
obnych produktów należy przestrzegać wska‐
zówek umieszczonych na opakowaniu.
• Nie używać urządzenia bez filtra. Przed każ‐
dym użyciem urządzenia oczyścić filtr.
• Usunąć włókna z tkanin nagromadzone wokół
urządzenia.
• Nie wolno suszyć uszkodzonych rzeczy, w
których znajduje się wypełnienie.
• Nie suszyć w urządzeniu takich materiałów,
jak gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki
kąpielowe, tkaniny wodoodporne czy artykuły
powlekane gumą.
• Rzeczy, które miały kontakt z takimi substan‐
cjami, jak olej spożywczy, aceton, alkohol,
benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna,
wosk czy środki do usuwania wosku, należy
przed wysuszeniem w suszarce wyprać w go‐
rącej wodzie ze zwiększoną ilością detergen‐
tu.
• Nie suszyć w urządzeniu rzeczy, które
uprzednio czyszczono przemysłowymi środka‐
mi chemicznymi.
• Należy upewnić się, czy w kieszeniach ubrań
nie pozostawiono zapalniczek ani zapałek.
• W urządzeniu należy suszyć wyłącznie tkani‐
ny nadające się do suszenia w suszarce. Na‐
leży przestrzegać zaleceń umieszczonych na
metkach.
• Nie suszyć w urządzeniu rzeczy, które nie
zostały wyprane.
• Jeśli do prania użyto odplamiacza, przed roz‐
poczęciem suszenia należy wykonać dodatko‐
wy cykl płukania.
• Nie pić wody ze zbiornika na skropliny ani nie
używać jej do przyrządzania potraw. Jej spo‐
życie przez ludzi lub zwierzęta może spowo‐
dować problemy zdrowotne.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Nie należy przekraczać maksymalnego cięża‐
ru ładunku, który wynosi 8 kg (patrz „Tabela
programów”).
• W suszarce nie wolno suszyć rzeczy, z któ‐
rych kapie woda.
1.4 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesieniem ob‐
rażeń i uszkodzenia urządzenia.
• Przed przystąpieniem do konserwacji należy
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewo‐
du zasilającego z gniazda elektrycznego.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać
wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki. Stosować wyłącznie neutralne środki
do czyszczenia. Nie używać produktów ścier‐
nych, myjek do szorowania, rozpuszczalników
ani metalowych przedmiotów.
1.5 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesieniem ob‐
rażeń lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożli‐
wić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w
urządzeniu.
POLSKI
5
2. OPIS URZĄDZENIA
1
3 Drzwi urządzenia
2
4 Filtr
5 Przycisk drzwi skraplacza
6 Szczeliny wentylacyjne
7 Regulowane nóżki
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1 Zbiornik na skropliny
2 Panel sterowania
8 Drzwi skraplacza
9 Pokrywa skraplacza
10 Blokady pokrywy skraplacza
11 Tabliczka znamionowa
Użytkownik może zamontować drzwi
urządzenia po przeciwnej stronie. Może
to ułatwić wygodne wkładanie i wyjmo‐
wanie prania, gdy w pomieszczeniu jest
mało miejsca (patrz oddzielna ulotka).
3. PANEL STEROWANIA
1
2
3
4
5
6
8
1 Pokrętło wyboru programów
2 Wyświetlacz
7
5 Pole dotykowe Delikatne
6 Pole dotykowe Wełna
3 Pole dotykowe Czas
7 Pole dotykowe Start/Pauza
4 Pole dotykowe Opóźnienie
8 Przycisk wł./wył.
Pola dotykowe należy dotykać palcem
w miejscu, gdzie znajduje się symbol
lub nazwa opcji.
Nie należy obsługiwać panelu sterowa‐
nia w rękawiczkach.
Należy dbać o to, aby panel sterowania
był zawsze czysty i suchy.
6
www.electrolux.com
Wskaźniki
Opis
Sygnały dźwiękowe
Blokada uruchomienia
Zbiornik na skropliny
Filtr
Skraplacz
Faza suszenia
Faza chłodzenia
Faza ochrony przed zagnieceniami
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Czas trwania programu
Czas trwania suszenia
-
Czas opóźnienia rozpoczęcia programu
-
4. TABELA PROGRAMÓW
Programy
Rodzaj ładunku / Ciężar (maks.)1) / Oznaczenie na metce
Bawełna
Extra suche
Poziom wysuszenia: ekstra suche. / 8 kg /
Bardzo suche
Poziom wysuszenia: bardzo suche. / 8 kg /
Suche do szafy2)
Poziom wysuszenia: suche do szafy. / 8 kg /
Suche do prasowa‐
nia2)
Poziom wysuszenia: odpowiednie do prasowania. / 8 kg /
Syntetyczne
Extra suche
Poziom wysuszenia: ekstra suche. / 3,5 kg /
Suche do szafy2)
Poziom wysuszenia: suche do szafy. / 3,5 kg /
Suche do prasowania
Łatwe prasowanie
Poziom wysuszenia: odpowiednie do prasowania. / 3,5 kg /
Tkaniny niemnące się, które wymagają minimum prasowania.
Efekty suszenia mogą być zróżnicowane zależnie od rodzaju tkani‐
ny. Strzepnąć rzeczy przed włożeniem ich do urządzenia. Po za‐
kończeniu programu niezwłocznie wyjąć rzeczy i rozwiesić je na
wieszakach. / 1 kg (lub 5 koszul) /
POLSKI
Programy
Rodzaj ładunku / Ciężar (maks.)1) / Oznaczenie na metce
Koc
Do suszenia pojedynczych lub podwójnych kołder i poduszek z
wypełnieniem z pierza lub włókien syntetycznych. Program delikat‐
nego suszenia ciepłym powietrzem. / 3 kg /
Jedwabne/Bielizna
Tkaniny jedwabne i bielizna. Program delikatnego suszenia cie‐
płym powietrzem. / 3 kg
Wełniane3)
Tkaniny wełniane. Po zakończeniu programu niezwłocznie wyjąć
rzeczy z urządzenia. / 1 kg
Nadające się do prania tkaniny wełniane, wymagające delikatnego
suszenia, oraz obuwie sportowe (tylko z półką do suszenia —
patrz oddzielna instrukcja obsługi dołączona do półki do susze‐
nia). / 1 kg (lub jedna para obuwia sportowego)
Odświeżanie
Do odświeżania długo przechowywanych ubrań. / 1 kg
Suszenie na czas
Z tym programem można użyć opcji Czas oraz ustawić czas trwa‐
nia programu. / 8 kg /
Szybkie
7
Do suszenia tkanin bawełnianych i syntetycznych w niskiej tempe‐
raturze. / 2 kg /
1) Maksymalny ciężar odnosi się do suchego prania.
2) Wyłącznie na potrzeby ośrodków przeprowadzających testy: parametry standardowych programów na
potrzeby testów są określone w dokumencie EN 61121.
3) Ten program został zatwierdzony przez Woolmark Company. Jest on przeznaczony do suszenia
wełnianych rzeczy oznaczonych metką „prać ręcznie”. Piorąc i susząc rzeczy wykonane z wełny należy
stosować się do wskazówek ich producenta.
5. OPCJE
5.1 Czas
5.2 Wełna
Ta opcja działa z programem Suszenie na czas
oraz z programem Wełniane (tylko z półką do su‐
szenia).
Ta opcja działa tylko z programem Wełniane.
Aby uzyskać lepiej wysuszone pranie, należy do‐
Wełna w celu usta‐
tknąć pola dotykowego
wienia dłuższego czasu trwania programu:
,
lub
.
Zaleca się ustawianie krótkiego czasu
suszenia dla niewielkiej ilości prania lub
suszenia tylko jednej rzeczy.
• Suszenie na czas – program: istnieje możli‐
wość ustawienia czasu trwania programu – od
10 minut do 2 godzin. Czas trwania programu
należy dostosować do ilości prania w urządze‐
niu.
• Wełniane – program: istnieje możliwość usta‐
wienia czasu trwania programu – od 30 minut
do 4 godzin. Czas trwania programu należy
dostosować do ilości prania w urządzeniu.
Wybranie opcji Czas dla programu suszenia weł‐
ny powoduje automatyczne zablokowanie opcji
Wełna.
5.3 Delikatne
Ta opcja umożliwia włączenie programu delikat‐
nego suszenia w niskiej temperaturze. Należy
używać jej do suszenia tkanin syntetycznych (np.
z akrylu lub wiskozy) oznaczonych na metce
.
symbolem
8
www.electrolux.com
Programy1)
Bawełna
Extra suche
●
Bardzo suche
●
Suche do szafy
●
Suche do prasowania
●
Syntetyczne
Extra suche
●
Suche do szafy
●
Suche do prasowania
●
Łatwe prasowanie
●
Koc
●
Jedwabne/Bielizna
●
●2)
Wełniane
●
●
Odświeżanie
●
Suszenie na czas
●
Szybkie
1) Wraz z programem suszenia można ustawić jedną lub więcej opcji. Aby włączyć lub wyłączyć daną opcję,
należy nacisnąć odpowiadające jej pole dotykowe.
2) Tylko z półką do suszenia
6. USTAWIENIA
A
B
C
D
E
A) Pole dotykowe Czas
B) Pole dotykowe Opóźnienie
C) Pole dotykowe Delikatne
D) Pole dotykowe Wełna
E) Pole dotykowe Start/Pauza
6.1 Funkcja blokady uruchomienia
Funkcja ta uniemożliwia dzieciom zabawę urzą‐
dzeniem podczas trwania programu. Pokrętło
wyboru programów i pola dotykowe są zabloko‐
wane. Działa tylko przycisk wł./wył.
Włączanie blokady uruchomienia
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać pola
dotykowe (A) i (D), aż włączy się wskaźnik
blokady uruchomienia.
• W czasie trwania programu można włą‐
czyć blokadę uruchomienia. Nacisnąć jed‐
nocześnie i przytrzymać te same pola do‐
tykowe, aż wyłączy się wskaźnik blokady
uruchomienia.
POLSKI
6.2 Włączanie/wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej
Aby wyłączyć lub włączyć sygnalizację dźwięko‐
wą, należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przez około 2 sekundy pola dotykowe (B) i (C).
6.3 Twardość i przewodność wody
Zależnie od miejsca twardość wody ma różną
wartość. Twardość wody ma wpływ na jej prze‐
wodność oraz działanie czujnika przewodności w
urządzeniu. Jeśli znana jest wartość przewod‐
ności wody, można dokonać regulacji czujnika,
aby uzyskać lepsze efekty suszenia.
Regulacja czujnika przewodności
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
9
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać pola
dotykowe (A) i (B), aż włączy się jeden z na‐
stępujących wskaźników:
•
(niska przewodność: <300 µS/
cm)
•
(średnia przewodność: 300-600
µS/cm)
•
(wysoka przewodność >600 µS/
cm)
3. Nacisnąć kilkakrotnie pole dotykowe (E), aż
włączy się wskaźnik odpowiedniego poziomu
przewodności.
4. Aby potwierdzić ustawienie, należy nacisnąć
jednocześnie i przytrzymać przez około 2 se‐
kundy pola dotykowe (A) i (B).
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia
1. Wyczyścić bęben urządzenia za pomocą wil‐
gotnej szmatki.
2. Uruchomić krótki program (np. 30-minutowy)
z wilgotnym praniem.
7.1 Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Przygotować pranie i włożyć je do urządze‐
nia.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
3. Ustawić program i opcje odpowiednie do da‐
nego rodzaju ładunku.
• Wyświetlacz wyświetli czas trwania pro‐
gramu.
4. Nacisnąć pole dotykowe Start/Pauza, aby
uruchomić program.
UWAGA!
Zamykając drzwi urządzenia należy
uważać, aby nie przytrzasnąć prania
między drzwiami a gumową uszczelką.
7.2 Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program i opcje odpowiednie do da‐
nego rodzaju ładunku.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk opóźnienia
rozpoczęcia programu, aż na wyświetlaczu
pojawi się żądany czas opóźnienia.
• Możliwe jest ustawienie czasu opóźnienia
rozpoczęcia programu w zakresie od 30
minut do 20 godzin.
3. Nacisnąć pole dotykowe Start/Pauza, aby
uruchomić odliczanie czasu. Na wyświetla‐
czu rozpocznie się odliczanie czasu opóźnie‐
nia.
• Po zakończeniu odliczania nastąpi uru‐
chomienie programu.
7.3 Zmiana programu
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
3. Ustawić program.
7.4 Po zakończeniu programu
Po zakończeniu programu:
• Rozlega się przerywany sygnał dźwiękowy.
• Zaczyna migać wskaźnik .
• Włącza się wskaźnik
.
• Włączony jest wskaźnik Start/Pauza.
10
www.electrolux.com
Urządzenie kontynuuje pracę, przechodząc do
trwającej około 30 minut fazy ochrony przed za‐
gnieceniami.
Faza ochrony przed zagnieceniami ma na celu
usunięcie zgnieceń z prania.
Można wyjąć pranie przed zakończeniem fazy
ochrony przed zagnieceniami. Jednak w celu
uzyskania lepszych efektów zaleca się wyjmowa‐
nie prania po zakończeniu lub niedługo przed za‐
kończeniem fazy ochrony przed zagnieceniami.
Po zakończeniu fazy ochrony przed zagniecenia‐
mi:
• Wskaźnik pozostaje włączony, ale nie miga.
• Wyłącza się wskaźnik
.
• Wyłącza się wskaźnik Start/Pauza.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie.
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
3. Wyjąć pranie.
4. Zamknąć drzwi urządzenia.
Po zakończeniu programu należy każ‐
dorazowo oczyścić filtr i opróżnić po‐
jemnik na skropliny.
7.5 Funkcja automatycznego
przejścia do trybu czuwania
Aby zmniejszyć zużycie energii, funkcja ta powo‐
duje automatyczne wyłączenie urządzenia:
• Po upływie 5 minut, jeśli nie zostanie urucho‐
miony program.
• Po upływie 5 minut od zakończenia programu.
8. WSKAZÓWKI I PORADY
8.1 Przygotowanie prania
• Zasunąć zamki błyskawiczne.
• Zapiąć poszwy.
• Nie pozostawiać luźnych troczków i tasiemek
(np. troczków fartuchów). Zawiązać je przed
uruchomieniem programu.
• Wyjąć całą zawartość z kieszeni.
• Jeśli przeznaczone do suszenia rzeczy mają
bawełnianą podszewkę, należy wywrócić je na
lewą stronę. Bawełniana warstwa powinna za‐
wsze znajdować się po zewnętrznej stronie.
• Zaleca się wybór programu odpowiedniego do
rodzaju tkanin przeznaczonych do suszenia.
• Nie wkładać do urządzenia tkanin w ciemnych
kolorach razem z tkaninami o jasnych kolo‐
rach. Tkaniny o ciemnych kolorach mogą far‐
bować.
• Aby zapobiec kurczeniu się rzeczy z tkanin ty‐
pu jersey i dzianin bawełnianych, należy do
ich suszenia używać odpowiedniego progra‐
mu.
• Upewnić się, że ciężar prania nie przekracza
maksymalnej wartości podanej w tabeli pro‐
gramów.
• Suszyć wyłącznie rzeczy, które nadają się do
suszenia w suszarce. Odpowiednie informacje
znajdują się na metkach ubrań.
Symbol Opis
na met‐
ce
Można suszyć w suszarce.
Można suszyć w suszarce. Ustawić program ze standardową temperaturą.
Można suszyć w suszarce. Ustawić program z niską temperaturą.
Nie można suszyć w suszarce.
POLSKI
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
9.1 Czyszczenie filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
5.
6.
1
2
9.2 Opróżnianie zbiornika na skropliny
1.
2.
3.
4.
11
12
www.electrolux.com
Wodę ze zbiornika na skropliny można
stosować jako wodę destylowaną (np.
do prasowania z wykorzystaniem pary).
Przed użyciem wody należy ją przefil‐
trować.
9.3 Czyszczenie skraplacza
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
1
2
5.
6.
7.
8.
21
3
9.4 Czyszczenie bębna
Wyczyścić bęben za pomocą wilgotnej szmatki.
Używać wyłącznie neutralnych detergentów. Nie
używać produktów ściernych, myjek do szorowa‐
nia ani rozpuszczalników.
Osuszyć bęben miękką ściereczką.
9.5 Czyszczenie zewnętrznych
powierzchni
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki. Używać wyłącznie neutralnych deter‐
gentów. Nie używać produktów ściernych, myjek
do szorowania ani rozpuszczalników.
Osuszyć urządzenie miękką ściereczką.
POLSKI
13
9.6 Czyszczenie szczelin
wentylacyjnych
Usunąć ze szczelin wentylacyjnych nagromadzo‐
ne fragmenty włókien za pomocą odkurzacza.
10. ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW
10.1
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego
jest włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpiecz‐
ników jest sprawny.
Program nie uruchamia się.
Nacisnąć Start/Pauza.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Drzwi urządzenia nie zamykają się.
Upewnić się, że filtr jest prawidłowo zamontowa‐
ny.
Upewnić się, czy nie doszło do przytrzaśnięcia
prania między drzwiami urządzenia a gumową
uszczelką.
Urządzenie zatrzymało się podczas pracy. Upewnić się, że pojemnik na skropliny jest pusty.
Nacisnąć Start/Pauza, aby ponownie uruchomić
program.
Wyświetlacz pokazuje długi czas trwania
programu.1)
Upewnić się, że ciężar prania jest odpowiedni do
czasu trwania programu.
Sprawdzić, czy filtr jest czysty.
Pranie jest zbyt mokre. Ponownie odwirować pra‐
nie w pralce.
Sprawdzić, czy temperatura w pomieszczeniu nie
jest zbyt wysoka.
Na wyświetlaczu pokazywany jest krótki
czas trwania programu.
Wybrać program Suszenie na czas lub Extra su‐
che.
Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie
Err.
Aby ustawić nowy program, należy wyłączyć i po‐
nownie włączyć urządzenie.
Upewnić się, że wybrane opcje działają z danym
programem.
Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie
E51.
Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Uru‐
chomić nowy program. W przypadku ponownego
wystąpienia problemu należy skontaktować się z
punktem serwisowym.
1) Po upływie 5 godzin program zakończy się automatycznie.
14
www.electrolux.com
10.2 Jeśli efekty suszenia są
niezadowalające
• Do urządzenia włożono za dużo prania.
• Bęben jest zabrudzony.
• Wybrano niewłaściwe ustawienie czujnika
przewodności.
• Szczeliny wentylacyjne są zatkane.
• Wybrano niewłaściwy program.
• Filtr jest zatkany.
• Skraplacz jest zatkany.
11. DANE TECHNICZNE
Wymiary (mm)
Szerokość/wysokość/głę‐
bokość
600 / 850 – 865 / 600
Maks. głębokość
(przy otwartych drzwiach urządze‐
nia)
1090 mm
Maks. szerokość
(przy otwartych drzwiach urządze‐
nia)
950 mm
Podłączenie do sieci elektrycznej
Napięcie
230 V
Częstotliwość
50 Hz
Bezpiecznik
10 A
Moc całkowita
2250 W
Pojemność bębna
108 l
Masa urządzenia
40 kg
Pranie: maks. ciężar
8 kg
Rodzaj użytkowania
W gospodarstwie domo‐
wym
Temperatura otoczenia
Zużycie energii1)
Min.
5°C
Maks.
35°C
kWh/cykl
4,48 kWh
Roczne zużycie energii2)
268,8 kWh
Klasa efektywności energetycznej
B
Pobór mocy
Tryb czuwania
0,48 W
Tryb wyłączenia
0,48 W
1) Zgodnie z normą EN 61121 (przy suszeniu 8 kg tkanin bawełnianych odwirowanych z prędkością 1000
obr./min).
2) Przybliżone zużycie w czteroosobowym gospodarstwie domowym przy prawidłowym użytkowaniu
urządzenia.
POLSKI
15
12. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić
produkt do miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
136920640-D-192012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement