Electrolux EDP2074PDW User manual

Electrolux EDP2074PDW User manual
EDP2074PDW
HU SZÁRÍTÓGÉP
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
2
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK................................................................................. 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................... 5
3. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................................................7
4. KEZELŐPANEL........................................................................................................7
5. PROGRAMTÁBLÁZAT.............................................................................................8
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK...................................................................................... 10
7. BEÁLLÍTÁS............................................................................................................ 11
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT..............................................................................12
9. NAPI HASZNÁLAT................................................................................................. 12
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK......................................................... 13
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................... 13
12. HIBAELHÁRÍTÁS................................................................................................. 16
13. MŰSZAKI ADATOK..............................................................................................17
ÖNRE GONDOLUNK
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását
és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos
lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő
üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért
nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás
érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
1.1 Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
Amennyiben a szárítógépet egy mosógép tetején
szeretné elhelyezni, használja az összeépítő
készletet. Az összeépítő készlet hivatalos
márkakereskedőnél szerezhető be, és kizárólag a
tartozékhoz mellékelt útmutatóban felsorolt
készülékekhez használható. Üzembe helyezés és
használat előtt olvassa el figyelmesen (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon, vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti
szőnyeg ne zárja el.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a más tüzelőanyagokat
elégető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is)
származó gázok visszaáramlását.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál. (ha van)
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 7 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, melynek
tisztításához ipari vegyszereket használtak.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket.
Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Minden
használat előtt vagy után tisztítsa meg szöszszűrőt.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a
szárítógépben.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók,
terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki
kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával,
mielőtt szárítógépben szárítaná.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a
textilöblítőkhöz adott utasításoknak megfelelően kell
használni.
Távolítsa el a zsebekből az összes tárgyat, pl.
öngyújtót és gyufát.
Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus
befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő
eltávozzon.
A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik
(hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a
MAGYAR
•
5
ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely
mellett biztosan nem fognak károsodni.
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza
ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
1.2 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
VIGYÁZAT!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor célszerű azt bekapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
•
•
•
Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
viseljen munkavédelmi kesztyűt.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C
alatt vagy 35 °C felett van.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
üzemeltetésének helyén a padló
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta
legyen.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
A készüléket mindig függőleges
helyzetben mozgassa.
A készülék hátoldalát a falhoz kell
állítani.
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
vízszintességét vízmértékkel. Ha a
felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy
süllyesztésével biztosítsa a vízszintes
helyzetet.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő elektromos adatok
megfelelnek-e a háztartási hálózati
áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
Kizárólag az Egyesült Királyságban
és Írországban érvényes. A készülék
egy 13 amperes hálózati
csatlakozódugóval rendelkezik. Ha
szükségessé válik a biztosíték cseréje
a hálózati csatlakozódugóban, akkor
egy 13 amperes ASTA (BS 1362)
biztosítékra cserélje.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
2.3 Használat
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kizárólag háztartási
célra használja.
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítógépet.
Ne igyon a gép kondenz/desztillált
vizéből, és ne használja fel
ételkészítéshez. Egészségügyi
kockázatot jelent az emberek és a
házi kedvencek számára.
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabokat nem szabad a
szárítógépbe tenni, amelyből csöpög
a víz.
2.4 Ápolás és tisztítás
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
A készülék tisztításához ne
használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
2.5 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
MAGYAR
•
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
•
7
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
3. TERMÉKLEÍRÁS
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
11
5
10
6
9
7
Víztartály
Kezelőpanel
Készülék ajtaja
Elsődleges szűrő
Kondenzátor ajtajának gombja
Levegőnyílások
Állítható lábak
Kondenzátor ajtaja
Kondenzátor fedele
Kondenzátor fedelének záróelemei
Adattábla
8
A betöltőajtó nyitási iránya
felcserélhető. Ezáltal
könnyen behelyezheti és
eltávolíthatja a ruhaneműt
akkor is, ha a készüléket
kisebb helyiségbe helyezte
(lásd a külön mellékelt
lapon).
4. KEZELŐPANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Programgomb és
KI kapcsoló
2 Visszajelzők
3 Kijelző
8
www.electrolux.com
4
Idő érintőgomb
5
Késleltetett indítás érintőgomb
6
Hangjelzés érintőgomb
7
Kímélő érintőgomb
8
Érintse meg ujjával a
kiegészítő funkció nevét
vagy szimbólumát viselő
érintőgombokat. Ne viseljen
a kezelőpanel
megérintésekor kesztyűt.
Fontos, hogy a kezelőpanel
mindig tiszta és száraz
legyen.
Start/Szünet érintőgomb
4.1 Visszajelzők
Visszajelzők
Leírás
Szárítási fázis
Hűtési fázis
Gyűrődésmentesítő fázis
Kondenzátor
Víztartály
Szűrő
Késl. Indítás
Gyerekzár
Hangjelzések
Program időtartama
-
Idővezérelt szárítás időtartama
-
Késleltetett indítás időtartama
5. PROGRAMTÁBLÁZAT
Programok
Töltet típusa
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelz‐
ése
Pamut
Extra száraz
Szárítási fokozat: extra száraz.
7 kg/
Nagyon száraz
Szárítási fokozat: nagyon száraz.
7 kg/
MAGYAR
Programok
Szekrényszár‐
az2)3)
Vasalószáraz2)
Töltet típusa
9
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelz‐
ése
Szárítási fokozat: szekrényszáraz.
7 kg/
Szárítási fokozat: azonnal vasalható.
7 kg/
Műszál
Extra száraz
Szárítási fokozat: extra száraz.
Szekrényszáraz2) Szárítási fokozat: szekrényszáraz.
tás
3 kg/
3 kg/
Vasalószáraz
Szárítási fokozat: azonnal vasalható.
3 kg/
Gyors mix
Pamut és műszálas szövetek. Alacsony
hőmérsékletű program. Kímélő program
meleg levegővel.
2 kg/
Idővezérelt szárí‐
Ezzel a programmal használhatja a Idő
funkciót, és beállíthatja a program időtar‐ 7 kg/
tamát.
Frissítés
Textíliák felfrissítése, amelyek tárolva
voltak.
Gyapjú Frissítés
1 kg
Gyapjú anyagok frissítése. A gyapjú dar‐
abokat újra puhává és finommá teszi. A
1 kg
program befejezése után azonnal távolít‐
sa el a ruhaneműt.
Kímélő
Kényes szövetek.
2 kg/
Sportruházat
Vasalást nem igénylő sportruházat, vék‐
ony és könnyű anyagok, poliészter.
2 kg/
nyítő
Vasaláskön‐
Könnyen kezelhető anyagok, melyek
minimális vasalást igényelnek. A szárítás
hatékonysága a ruhanemű anyagától
1 kg (vagy 5 ing)/
függően eltérhet. Rázza meg a darabo‐
kat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A
program vége után haladéktalanul távo‐
lítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket.
1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.
2) Kizárólag a bevizsgáló intézetek számára: Standard programok az EN 61121 számú
dokumentumban megadott vizsgálatok számára.
3) A
Pamut Szekrényszáraz program a „Szabványos Pamut program”, mely a nedves,
normál pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és erre a célra az energiafelhasználás
szempontjából a leghatékonyabb program.
10
www.electrolux.com
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
6.1 Idő
melyek kezelési címkéjén
található.
Ez a kiegészítő funkció csak a
Idővezérelt szárítás programnál
használható. A program 10 perc és 2 óra
közötti időtartamra állítható be. Az
időtartam beállítása a készülékben levő
ruha mennyiségétől függ.
szimbólum
6.3 Hangjelzés
egy hangjelzés hallható, amikor:
•
•
ciklus vége
gyűrődésmentesítő fázis kezdete és
vége
• ciklus megszakítás
A hangjelzés alapértelmezés szerint
mindig be van kapcsolva. Ezzel a
funkcióval a hangjelzést be- vagy
kikapcsolhatja.
Javasoljuk, hogy kis
mennyiségű ruha vagy csak
egyetlen darab esetén rövid
időtartamot állítson be.
6.2 Kímélő
A Hangjelzés kiegészítő
funkció mindegyik
programhoz kiválasztható.
Ezzel a kiegészítő funkcióval alacsony
hőmérsékletű, kímélő szárítást állíthat
be. A kiegészítő funkciót olyan
textíliákhoz (pl. akril, viszkóz) használja,
6.4 Kiegészítő funkciók táblázata
Programok1)
Pamut
Extra száraz
■
■
Nagyon száraz
■
■
■
■
■
■
Extra száraz
■
■
Szekrényszáraz
■
■
Vasalószáraz
■
■
Szekrényszáraz
Vasalószáraz
Műszál
■
Gyors mix
tás
Idővezérelt szárí‐
Frissítés
■
■
■
■
MAGYAR
11
Programok1)
■
■
Kímélő
■
■
Sportruházat
■
■
■
■
Gyapjú Frissítés
nyítő
Vasaláskön‐
1) A kiválasztott programhoz egy vagy több kiegészítő funkciót is beállíthat. A be- és kikapc‐
solásukhoz nyomja meg a hozzájuk tartozó érintőgombot.
7. BEÁLLÍTÁS
A
A gyerekzár visszajelző megjelenik.
A gyerekzár kiegészítő
funkció a program
működése alatt is
kikapcsolható. Nyomja meg,
és egyidejűleg tartsa
megnyomva ugyanezeket az
érintőgombokat, amíg a
gyerekzár visszajelző el nem
alszik.
B
C
D
E
A) Idő
érintőgomb
B) Késleltetett indítás
C) Hangjelzés
D) Kímélő
érintőgomb
érintőgomb
érintőgomb
E) Start/Szünet
érintőgomb
7.1 Gyerekzár funkció
Ez a kiegészítő funkció megakadályozza
a gyermekeket abban, hogy játsszanak a
készülékkel, amikor egy program
működik. A programgomb és az
érintőgombok le vannak zárva.
Csak a
feloldva.
KI kapcsoló zárolása van
A gyerekzár kiegészítő funkció
aktiválása:
1. Fordítsa a programgombot a kívánt
programnak megfelelő állásba.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg érintse meg és tartsa
megérintve a (A) és (D)
érzékelőmezőket. A gyerekzár
visszajelző megjelenik.
7.2 A ruhanemű fennmaradó
nedvességi fokának beállítása
A ruhanemű alapértelmezett fennmaradó
nedvességi fokának módosítása:
1. Fordítsa a programgombot a kívánt
programnak megfelelő állásba.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa
megnyomva a (A) és (B) gombot.
Az alábbi visszajelzők egyike világítani
kezd:
•
•
•
a maximálisan száraz
ruhanemű
a szárazabb ruhanemű
a normál szárazságú
ruhanemű
4. Annyiszor nyomja meg a gombot (E),
amíg világítani nem kezd a megfelelő
szint visszajelzője.
5. A beállítás megerősítéséhez
egyidejűleg 2 másodpercre nyomja
meg a (A) és a (B) gombot.
12
www.electrolux.com
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
A készülék első használata előtt végezze
el az alábbi lépéseket:
•
•
Tisztítsa meg a szárítógép dobját egy
nedves ruhával.
Nedves ruhaneművel indítson el egy
rövid (pl.: 30 perc hosszúságú)
programot.
9. NAPI HASZNÁLAT
9.1 Egy program késleltetett
indítás nélküli indítása
9.4 Miután a program véget ért
Amikor a program befejeződött:
1. Készítse elő a ruhaneműt, és töltse a
készülékbe.
•
Szaggatott hangjelzés hallható.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ajtó becsukásakor
ügyeljen arra, hogy ne
csípje be a ruhát a
betöltőajtó és a gumi
tömítés közé.
2. Állítsa be a töltet típusának megfelelő
programot és kiegészítő funkciókat.
A kijelző a program időtartamát mutatja.
3. Nyomja meg a Start/Szünet
érintőgombot.
A program elindul.
•
A
• Megjelenik a
visszajelző.
• Világít a Start/Szünet visszajelző.
A készülék a gyűrődésmentesítő fázissal
folytatja a működést kb. további 30
percen keresztül.
9.2 Egy program késleltetett
indítással való indítása
1. Állítsa be a töltet típusának megfelelő
programot és kiegészítő funkciókat.
2. Nyomja meg annyiszor a Késleltetett
indítás gombot, amíg a kijelzőn a
beállítandó késleltetési idő meg nem
jelenik.
A program indítása 30
perc és 20 óra között
késleltethető.
3. Nyomja meg a Start/Szünet
érintőgombot.
A kijelzőn megjelenik a késleltetett
indítás visszaszámlálása.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
9.3 Egy program módosítása
1. Forgassa
KI állásba a
programgombot
2. Állítsa be a programot.
visszajelző villog.
A gyűrődésmentesítő fázis eltávolítja a
gyűrődéseket a ruhából.
A gyűrődésmentesítő fázis letelte előtt is
kiveheti a ruhát. A jobb eredmény
elérése érdekében azt javasoljuk, hogy
még a fázis befejezése előtt, vagy
közvetlenül a befejezés után vegye ki a
készülékből a ruhát.
Amikor a gyűrődésmentesítő fázis
befejeződött:
visszajelző.
•
Világít, de nem villog a
•
•
A
visszajelző kialszik.
A Start/Szünet visszajelző kialszik.
KI állásba a
1. Forgassa
programgombot
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Szedje ki a ruhaneműt.
4. Csukja be a készülék ajtaját.
Mindig tisztítsa meg a
szűrőt, és ürítse ki a
víztartályt a program
befejezése után.
9.5 Készenléti funkció
Az energiafogyasztás csökkentése
érdekében ez a funkció az alábbi
esetekben automatikusan kikapcsolja a
készüléket:
MAGYAR
•
5 perc elteltével, ha nem indítja el a
programot.
•
13
A program befejezése után 5 perccel.
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
10.1 A ruhanemű előkészítése
•
•
•
•
•
•
•
Húzza be a cipzárakat.
Gombolja be a paplanhuzatokat.
A laza zsinegeket és szalagokat (pl.:
kötényszalag) ne hagyja szabadon. A
program elindítása előtt kösse meg
ezeket.
Mindent távolítson el a zsebekből.
Amennyiben egy ruhadarab belső
rétege gyapjúból készült, fordítsa azt
ki. Fontos, hogy a gyapjúréteg mindig
kívül legyen
Javasoljuk, hogy a készülékben levő
anyagok fajtájának megfelelő
programot állítson be.
Ne töltsön a készülékbe erős színű
textíliákat halvány színű darabokkal
Kezelési címke
•
•
•
együtt. Lehetséges, hogy a textíliák
erős színei engednek.
Használjon megfelelő programot a
pamutjersey és kötött darabokhoz,
hogy ne menjenek össze.
Ügyeljen arra, hogy a töltet tömege ne
legyen nagyobb, mint a
programtáblázatban megadott
maximális érték.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. További információkért
olvassa el a ruhadarabok kezelési
címkéjén található útmutatásokat.
Megnevezés
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy
normál hőmérsékletű programot.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy
alacsony hőmérsékletű programot.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása nem engedélyezett.
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
11.1 A szűrő tisztítása
1.
2.
2
1
14
www.electrolux.com
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) szükség esetén meleg vízzel tisztítsa meg a szűrőt.
11.2 A víztartály ürítése
1.
2.
3.
4.
A víztartályban levő víz a
desztillált víz
helyettesítésére
használható, pl. gőzöléses
vasaláshoz. A víz
felhasználása előtt távolítsa
el belőle a
szennyeződéseket egy
szűrő segítségével.
MAGYAR
15
11.3 A kondenzátor egység tisztítása
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 A dob tisztítása
VIGYÁZAT!
A tisztítás megkezdése előtt
húzza ki a készülék hálózati
vezetékét.
A dob belső felületét és a bordákat
semleges kémhatású normál
tisztítószerrel tisztítsa meg. A
megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
FIGYELMEZTETÉS!
A dob tisztításához ne
használjon súrolószert vagy
drótszivacsot.
11.5 A kezelőpanel és a
burkolat tisztítása
A kezelőpanelt és a burkolatot semleges
kémhatású normál tisztítószerrel tisztítsa
meg.
A tisztításhoz használjon nedves kendőt.
A megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
FIGYELMEZTETÉS!
A tisztításhoz ne használjon
bútortísztító szert vagy olyan
vegyszert, melyek
károsíthatják a felületeket.
16
www.electrolux.com
11.6 Levegőnyílások tisztítása
Porszívó segítségével távolítsa el a
szöszöket a levegőnyílásokból.
12. HIBAELHÁRÍTÁS
Jelenség
Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legy‐
en dugva a hálózati aljzatba.
Ellenőrizze a biztosítékot a biztosítéks‐
zekrényben (otthoni elhelyezés).
A program nem indul el.
Nyomja meg a Start/Szünet gombot.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be
van-e csukva.
Nem záródik a készülék ajtaja.
Ellenőrizze, hogy a szűrő beszerelése
helyes-e.
Ügyeljen arra, hogy ne csípje be a ruhát
a betöltőajtó és a gumi tömítés közé.
A készülék működés közben leáll.
Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e. A
program ismételt elindításához nyomja
meg a Start/Szünet gombot.
A kijelző hosszú időtartamot jelenít meg a Győződjön meg arról, hogy a ruhanemű
súlya megfelel-e a program időtartamá‐
programhoz. 1)
nak.
Ellenőrizze, hogy tiszta-e a szűrő.
A ruhanemű túlságosan nedves. Ismét
centrifugálja ki a ruhaneműt a mosógép‐
ben.
Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérsé‐
klete nem túl magas-e.
A kijelző rövid időtartamot jelenít meg a
programhoz.
Állítsa be a Idővezérelt szárítás vagy a
Extra száraz programot.
A kijelzőn Err üzenet látható.
Ha új programot szeretne beállítani,
kapcsolja ki, majd be a készüléket.
Ellenőrizze, hogy a kiegészítő funkciók
alkalmazhatóak-e a programhoz.
A kijelzőn például E51 üzenet látható.
Kapcsolja ki majd be a készüléket. Indít‐
son el egy új programot. Ha a probléma
ismét jelentkezik, akkor forduljon a már‐
kaszervizhez.
1) Legfeljebb 5 óra elteltével a program automatikusan véget ér.
MAGYAR
Ha nem elégedett a szárítás
eredményével
•
•
•
A beállított program nem volt
megfelelő.
A szűrő eltömődött.
A kondenzátor eltömődött.
•
•
•
•
17
Túl sok ruhadarab volt a készülékben.
A dob elszennyeződött.
A vezetőképesség-érzékelő beállítása
helytelen.
A levegőnyílások eltömődtek.
13. MŰSZAKI ADATOK
Magasság × szélesség × mélység
850 x 600 x 540 mm (maximális 570 mm)
Maximális mélység nyitott betöltőajtó mel‐ 1030 mm
lett
Maximális szélesség nyitott betöltőajtó
mellett
950 mm
Állítható magasság
850 mm (+15 mm - beállítási tartomány)
Dob térfogata
104 l
Legnagyobb betölthető mennyiség
7 kg
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
Szükséges biztosíték
10 A
Összteljesítmény
2250 W
Energiahatékonysági osztály
B
Energiafogyasztás1)
4,30 kWh
Éves energiafogyasztás2)
504 kWh
Bekapcsolva hagyott üzemmód teljesít‐
ményfelvétele
0,41 W
Kikapcsolt üzemmód teljesítményfelvé‐
tele
0,41 W
Használat típusa
Háztartási
Megengedett környezeti hőmérséklet
5 °C és + 35 °C között
A szilárd részecskék és nedvesség beju‐ IPX4
tása elleni védelmet a védőburkolat bizto‐
sítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű
részeket nem védi ez burkolat
1) Az EN 61121 szabvány szerint. 7 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.
2) Éves energiafogyasztás kilowattórában megadva, mely a standard gyapjú program 160
teljes és részleges töltetű gyapjúszárítási ciklusán és az alacsony energiafogyasztású
üzemmódok energiafelhasználásán alapul. A ciklusonkénti aktuális energiafogyasztás függ
a készülék használati módjától ((EU) RENDELET száma: 392/2012).
18
www.electrolux.com
13.1 Fogyasztási értékek
Program-
Szárítási idő
Villamo‐
senergiafogyasz‐
tás
1400 fordulat/perc / 50%
115 perc
3,77 kWh
1000 fordulat/perc / 60%
131 perc
4,30 kWh
1400 fordulat/perc / 50%
96 perc
3,04 kWh
1000 fordulat/perc / 60%
109 perc
3,47 kWh
1200 fordulat/perc / 40%
48 perc
1,26 kWh
800 fordulat/perc / 50%
55 perc
1,43 kWh
Centrifugálva fordulatszámon /
maradék nedvesség
Pamut 7 kg
Szekrényszáraz
Vasalószáraz
Műszál 3 kg
Szekrényszáraz
14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A jelzéssel ellátott anyagok
újrahasznosíthatóak. Újrahasznosításhoz
tegye a megfelelő konténerekbe a
csomagolást. Járuljon hozzá
környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
*
MAGYAR
19
136922562-A-172014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement