Electrolux EDP2074PDW User manual

Electrolux EDP2074PDW User manual
EDP2074PDW
SQ
SL
UK
Tharëse me Rrotullim
Sušilni stroj
Сушильний барабан
Udhëzimet për përdorim
Navodila za uporabo
Інструкція
2
20
37
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT..............................................................................7
4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 7
5. TABELA E PROGRAMIT....................................................................................8
6. OPSIONET....................................................................................................... 10
7. CILËSIMET.......................................................................................................11
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................12
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................12
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 13
11. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 14
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 17
13. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 18
MENDOJMË PËR JU
Faleminderit që bletë pajisje Electrolux. Keni zgjedhur një produkt që sjell me
vete dekada të tëra inovacioni dhe përvoje nga profesionistë. Ky produkt gjenial
dhe elegant është projektuar duke ju pasur juve në mendje. Pra, sa herë që ta
përdorni mund të ndiheni të sigurt do të merrni rezultate të shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Marrjen e këshillave të përdorimit, broshurave, informacionit për zgjidhjen e
problemeve dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistrimin e produktit tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blerjen e aksesorëve, pjesëve të konsumueshme dhe pjesëve origjinale të
këmbimit për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë origjinale këmbimi.
Kur kontaktoni Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të
dispononi të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Informacion për sigurinë/kujdesin
Informacion i përgjithshëm dhe këshilla
Informacion mjedisor
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara fillimit të instalimit dhe përdorimit të kësaj
pajisjeje, lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna.
Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet
si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm.
Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe
ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara me
kusht që t'u jenë dhënë udhëzime dhe/ose të
mbikëqyrjen në lidhje me përdorimin e sigurt të
pajisjes dhe të kuptojnë rreziqet e mundshme të
përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg derës së
pajisjes gjatë kohës që ajo është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ky duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes nga përdoruesi pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Nëse tharësja e rrobave montohet mbi një lavatriçe,
përdorni setin e varjes së rrobave. Seti i varjes së
rrobave, i disponueshëm nga shitësi juaj i autorizuar,
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mund të përdoret vetëm me pajisjen e specifikuar në
udhëzime, të cilën e keni marrë me aksesorin.
Lexojeni me kujdes përpara instalimit (Referojuni
broshurës së instalimit).
Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një
banaku kuzhine me hapësirën e duhur (Referojuni
broshurës së instalimit).
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me një menteshë në
krahun e kundërt, që do të pengonte hapjen e plotë të
derës së pajisjes.
Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme (nëse ka) nuk
duhet të mbulohet nga tapetet, rrugicat apo çdo
mbulesa tjetër e dyshemesë.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të procesit të
instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas
montimit të pajisjes.
Sigurohuni që të keni një ajrim të mirë në dhomën e
instalimit për të shmangur rrjedhjen nëpër dhomë të
gazrave që lëshojnë pajisje të tjera që funksionojnë
me djegie gazi ose lëndë të tjera djegëse, duke
përfshirë flakët e hapura.
Ajri që del nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për daljen e tymrave nga çdo
pajisje që djeg gaz ose karburante të tjera.
Nëse kablloja e rrymës është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, Qendra e Autorizuar e
Shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm për
të shmangur rreziqet elektrike.
Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 7 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Mos e përdorni pajisjen nëse artikujt janë të ndotur me
kimikate industriale.
Fshini pushin ose mbetjet e paketimit që janë formuar
rreth pajisjes.
Mos e përdorni pajisjen pa filtër. Pastrojeni filtrin e
pushit përpara ose pas çdo përdorimi.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Mos thani në tharëse tesha të palara.
Artikujt që janë ndotur me substanca të tilla si vaj
gatimi, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash,
terpentine, dyllë dhe heqës dylli, duhet të lahen në ujë
të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të
thahet në tharësen e rrobave.
Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer
lateks), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit,
artikuj me pjesë të gomuara si dhe rroba ose jastëkë
me mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk duhet të
thahet në tharësen e rrobave.
Zbutësit e rrobave apo produktet e ngjashëm duhet të
përdoren vetëm sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit të produktit.
Hiqni të gjitha objektet nga artikujt që mund të bëhen
burim zjarri, të tilla si çakmakët apo shkrepëset.
Mos e ndaloni kurrë procesin e tharëses përpara
përfundimit të ciklit të tharjes, për sa kohë nuk keni
nxjerrë ende të gjitha teshat dhe t'i keni shpërndarë në
mënyrë të tillë që nxehtësia të shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të tharjes realizohet pa nxehtësi
(cikli i ftohjes) për të siguruar që rrobat të kenë një
temperaturë që siguron që rrobat të mos dëmtohen.
Përpara se të kryeni punime mirëmbajtjeje,
çaktivizojeni pajisjen dhe hiqeni spinën nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
•
•
•
•
Hiqni paketimin dhe bulonat e
transportit.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
veshjet e dhëna për këmbët.
Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende ku temperatura
•
•
•
•
•
mund të jetë nën 5°C ose më të lartë
se 35°C.
Zona e dyshemesë ku do të instalohet
pajisja duhet të jetë e sheshtë, e
qëndrueshme, rezistente ndaj
nxehtësisë dhe e pastër.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Gjithmonë mbajeni pajisjen
vertikalisht kur e transportoni.
Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të
vendoset kundrejt murit.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e
6
www.electrolux.com
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç
duhet.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatues.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos thani artikuj të dëmtuar (të grisur,
të çarë) që përmbajnë material
mbushës.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Ndiqni udhëzimet në etiketën e
rrobave.
•
•
•
•
Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël
shtesë shpëlarjeje përpara se të
ndizni tharësen e rrobave.
Mos pini ose mos përgatitni ushqime
me ujë të kondensuar/distiluar. Kjo
mund të shkaktojë probleme
shëndetësore te njerëzit dhe kafshët.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Mos thani në tharëse rroba të lagura
që pikojnë ujë.
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
•
•
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
2.5 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji dhe ai me ujë.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
Hidheni pajisjen në përputhje me
kërkesat lokale për hedhjen e
pajisjeve mbeturina elektrike dhe
elektronike (WEEE).
SHQIP
7
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
11
5
10
6
9
7
Rezervuar
Paneli i kontrollit
Dera e pajisjes
Filtri kryesor
Butoni për derën e kondensatorit
Vrimat e qarkullimit të ajrit
Këmbëzat e rregullueshme
Dera e kondensatorit
Kapaku i kondensatorit
Bravat e kapakut të kondensatorit
Etiketa e specifikimeve
8
Për të ngarkuar me lehtësi
rrobat ose për të lehtësuar
instalimin, dera mund t'i
ndryshohet krahu i hapjes.
(shihni broshurën tjetër).
4. PANELI I KONTROLLIT
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Çelësi i programeve dhe çelësi
OFF
2 Treguesit
3 Ekrani
4
Blloku i prekjes Koha
5
Blloku i prekjes Shtyrja
6
Blloku i prekjes Sinjalizuesi
7
8
Blloku i prekjes Delikate
Blloku i prekjes Nisja/Pauza
8
www.electrolux.com
Prekni blloqet e prekjes me
gisht në zonën me simbolin
ose emrin e opsionit. Mos
mbani doreza veshur kur
përdorni panelin e kontrollit.
Sigurohuni që paneli i
kontrollit të jetë gjithmonë i
pastër dhe i thatë.
4.1 Treguesit
Treguesit
Përshkrimi
Faza e tharjes
Faza e ftohjes
Faza e ruajtjes nga rrudhat
Kondensatori
Depozita e ujit
Filtri
Shtyrja e programit
Bllokuesi për fëmijët
Sinjalet akustike
Kohëzgjatja e programit
-
Kohëzgjatja e tharjes me kohë
-
Kohëzgjatja e shtyrjes së programit
5. TABELA E PROGRAMIT
Programet
Lloji i ngarkesës
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Të pambukta
Tharje ekstra
Niveli i tharjes: tharje ekstra.
7 kg/
Tharje e fortë
Niveli i tharjes: tharje e fortë.
7 kg/
SHQIP
Programet
Lloji i ngarkesës
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Tharje për dol‐
lap2)3)
Niveli i tharjes: tharje për dollap.
7 kg/
Tharje për hekur‐
osje2)
Niveli i tharjes: e përshtatshme për he‐
kurosje.
7 kg/
Sintetike
Niveli i tharjes: tharje ekstra.
3 kg/
Niveli i tharjes: tharje për dollap.
3 kg/
Niveli i tharjes: e përshtatshme për he‐
kurosje.
3 kg/
Të përziera
Për pëlhura të pambukta dhe sintetike.
Program me temperaturë të ulët. Pro‐
gram delikat me ajër të ngrohtë.
2 kg/
Tharje e progra‐
muar
Me këtë program mund të përdorni op‐
sionin Koha dhe të vendosni kohëzgjat‐
jen e programit.
7 kg/
Rifreskim
Për rifreskimin e rrobave që kanë nden‐
jur brenda në dollap.
1 kg
Rifreskim i të
leshtave
Rifreskimi i pëlhurave të leshta. Rrobat e
leshta bëhen të buta dhe të lëmuara. Hi‐
qini rrobat menjëherë pas përfundimit të
programit.
1 kg
Delikate
Pëlhura delikate.
2 kg/
Sportive
Për rroba sporti, pëlhura të holla dhe të
lehta, rrobat me mikrofibra, poliestër, të
cilat nuk hekurosen.
2 kg/
Tharje ekstra
Tharje për dol‐
lap2)
Tharje për hekur‐
osje
9
10
www.electrolux.com
Programet
lehtë
Hekurosje e
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Lloji i ngarkesës
Pëlhura që kërkojnë kujdes, për të cilat
nevojitet hekurosje minimale. Rezultatet
e tharjes mund të ndryshojnë nga një lloj
pëlhure në tjetrën. Shkundini artikujt për‐
para se t'i vendosni ato brenda pajisjes.
Kur programi të ketë përfunduar, nxirrini
menjëherë artikujt dhe vendosini në një
nderëse rrobash.
1 kg (ose 5 këmi‐
sha)/
1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.
2) Vetëm për institutet e testimit: Programet standarde të testimit specifikohen në doku‐
mentin e EN 61121.
3) Programi
Të pambukta Tharje për dollap është “Programi standard për të pambuk‐
tat”. Është i përshtatshëm për tharjen e rrobave të lagura normale prej pambuku dhe ky
është programi më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për tharjen e rrobave të la‐
gura prej pambuku.
6. OPSIONET
6.1 Koha
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Tharje e programuar. Ju mund të
vendosni kohëzgjatjen e programit, për
një minimum 10 minutash deri
maksimumi në 2 orë. Vendosja e
kohëzgjatjes lidhet me sasinë e rrobave
në pajisje.
Rekomandojmë që të
vendosni një kohëzgjatje të
shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një
artikull.
opsion me pëlhura që kanë simbolin
në etiketën e pëlhurës (p.sh. akrilik,
viskozë).
6.3 Sinjalizuesi
mund ta dëgjoni zilen:
•
•
•
në përfundim të ciklit
në fillim dhe përfundim të fazës së
kundër rrudhave
në ndërprerjen e ciklit
Funksioni i sinjalizuesit është vendosur
nga fabrika që të qëndrojë ndezur. Ju
mund ta përdorni këtë funksion për të
aktivizuar ose çaktivizuar funksionin
sinjalin.
6.2 Delikate
Me këtë opsion mund të vendosni një
program tharjeje për rroba delikate që ka
temperaturë të ulët. Përdoreni këtë
Ju mund të aktivizoni
opsionin Sinjalizuesi me të
gjitha programet.
6.4 Tabela e opsioneve
Programet1)
Të pambukta
Tharje ekstra
■
■
SHQIP
11
Programet1)
■
■
Tharje për dol‐
■
■
Tharje për hekur‐
osje
■
■
Tharje ekstra
■
■
Tharje për dollap
■
■
Tharje për hekur‐
osje
■
■
Tharje e fortë
lap
Sintetike
■
Të përziera
Tharje e progra‐
muar
■
■
■
■
Rifreskim
Rifreskim i të
leshtave
■
■
Delikate
■
■
Sportive
■
■
■
■
lehtë
Hekurosje e
1) Së bashku me programin mund të vendosni 1 ose më shumë opsione. Për t'i aktivizuar
ose çaktivizuar ato, shtypni fushën përkatëse me prekje.
7. CILËSIMET
A
C. Sinjalizuesi Blloku i prekjes i
B
D. Delikate Blloku i prekjes i
C
D
E
A. Koha Blloku i prekjes i
B. Shtyrja Blloku i prekjes i
E. Nisja/Pauza Blloku i prekjes i
7.1 Funksioni i bllokimit për
fëmijët
Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë
me pajisjen gjatë kohës që ajo është në
12
www.electrolux.com
punë. Çelësi i programeve dhe blloku i
prekjes bllokohen.
Vetëm çelësi
OFF është i zhbllokuar.
Aktivizimi i opsionit të bllokimit
për fëmijët:
1. Përdorni përzgjedhësin e programit
për të vendosur një program.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (A)
dhe (D). Treguesi i bllokimit për
fëmijët ndizet.
Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.
Opsioni i bllokimit për fëmijët
mund të çaktivizohet
ndërkohë që është në punë
një program. Prekni dhe
mbani prekur të njëjtat blloqe
prekjeje derisa treguesi i
bllokimit për fëmijët të fiket.
1. Përdorni përzgjedhësin e programit
për të vendosur një program.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht butonat (A) dhe (B).
Një nga këta tregues ndizet:
•
thata
•
maksimumi i rrobave të
rrobat më të thata
rrobat me thatësi
standarde
4. Shtypni butonin (E) vazhdimisht
derisa të ndizet treguesi i nivelit të
duhur.
5. Për të konfirmuar rregullimin, shtypni
dhe mbani shtypur butonat (A) dhe
(B) njëkohësisht për rreth 2 sekonda.
•
7.2 Rregullimi i shkallës së
lagështisë së rrobave të
mbetura
Për të ndryshuar shkallën e paracaktuar
të lagështisë së mbetur të rrobave:
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
Përpara se të përdorni pajisjen për herë
të parë:
•
•
Nisni një program të shkurtër (p.sh.
30 minuta) me rroba të njoma.
Pastroni me një leckë të njomë
kazanin e tharëses me rrotullim.
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
9.1 Nisja e një programi pa
vonimin e fillimit
1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni
pajisjen.
KUJDES!
Sigurohuni që kur të
mbyllni derën, rrobat të
mos ngecin mes derës
së pajisjes dhe
guarnicionit prej gome.
2. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.
SHQIP
Koha e tharjes që shihni i
përkon një ngarkese prej 5
kg për programet për të
pambukta dhe xhinse. Për
programet e tjera koha e
tharjes u përkon ngarkesave
të rekomanduara. Koha e
tharjes së programit për të
pambukta dhe xhinse me
ngarkesë mbi 5 kg është më
e gjatë.
3. Shtypni bllokun e prekjes Nisja/
Pauza.
Niset programi.
9.2 Nisja e programit me
shtyrjen e fillimit të programit
1. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
2. Shtypni butonin e shtyrjes së
programit vazhdimisht derisa ekrani
të shfaqë kohën e vonesës që
dëshironi të vendosni.
Ju mund të shtyni fillimin
e një programi nga
minimumi 30 minuta deri
maksimumi në 20 orë.
3. Shtypni bllokun e prekjes Nisja/
Pauza.
Ekrani tregon numërimin mbrapsht të
shtyrjes së programit.
Programi fillon pas përfundimit të
numërimit mbrapsht.
9.3 Ndryshimi i një programi
1. Rrotullojeni çelësin e programit në
OFF
2. Caktoni programin.
9.4 Në përfundim të programit
•
13
Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
•
Pulson treguesi
•
•
Pulson treguesi .
Treguesi Nisja/Pauza është i ndezur.
.
Pajisja vazhdon të punojë me fazën e
ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta
të tjera.
Faza e ruajtjes nga rrudhat parandalon
rrudhat nga rrobat tuaja.
Mund t'i hiqni rrobat përpara përfundimit
të fazës së ruajtjes nga rrudhat. Për
rezultate më të mira, rekomandojmë t'i
hiqni rrobat kur faza pothuajse të ketë
përfunduar.
Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka
përfunduar:
është i ndezur, por nuk
•
Treguesi
pulson.
•
Treguesi
është i ndezur, por nuk
pulson.
Treguesi Nisja/Pauza fiket.
•
1. Rrotullojeni çelësin e programit në
OFF (FIKUR)
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Nxirrni rrobat nga pajisja.
4. Mbyllni derën e pajisjes.
Gjithmonë pastroni filtrin dhe
zbrazni depozitën e ujit kur
të përfundojë programi.
9.5 Funksioni i pritjes aktive
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht
pajisjen:
•
•
Kur programi ka përfunduar:
Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni
programin.
Pas 5 minutash nga përfundimi i
programit.
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA
10.1 Përgatitja e rrobave
•
•
•
Mbyllni zinxhirët.
Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të
jorganëve.
Mos i thani të palidhura kollaret ose
rripat (p.sh. rripat e përparëseve).
•
•
Lidhini ato përpara se të nisni një
program.
Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
Nëse një artikull ka shtresë të
brendshme prej pambuku, kthejeni
anën e brendshme jashtë. Sigurohuni
14
www.electrolux.com
•
•
•
që shtresa e pambukut të jetë
gjithmonë jashtë.
Rekomandojmë që të vendosni
programin e duhur të përshtatshëm
për llojin e pëlhurave që janë në
pajisje.
Mos i vendosni ngjyrat e errëta së
bashku me ngjyrat e çelura. Ngjyrat e
errëta mund të lëshojnë bojë.
Përdorni një programin të
përshtatshëm për fanella pambuku
dhe trikotazhe për të parandaluar
hyrjen në ujë.
Etiketa e pël‐
hurës
•
•
•
Sigurohuni që sasia e rrobave të mos
jetë më shumë se sasia maksimale e
treguar në tabelën e programeve.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Referojuni etiketës së pëlhurës që
kanë artikujt.
Mos thani së bashku artikuj shumë të
mëdhenj dhe artikuj shumë të vegjël.
Artikujt e vegjël mund të ngecin
brenda artikujve të mëdhenj dhe
mbeten të lagur.
Përshkrimi
Rrobat janë të papërshtatshme për tharjen.
Rrobat janë të papërshtatshme për tharjen në tharëse me temper‐
atura të larta.
Rrobat janë të papërshtatshme për tharjen në tharëse vetëm me
temperatura të ulëta.
Rrobat nuk janë të papërshtatshme për tharjen në tharëse.
11. KUJDESI DHE PASTRIMI
11.1 Pastrimi i filtrit
1.
2.
2
1
3.
4.
SHQIP
6.
5.1)
1
2
1) nëse është e nevojshme, pastrojeni filtrin me ujë të nxehtë.
11.2 Zbrazja e depozitës së ujit
1.
2.
3.
4.
Ju mund të përdorni ujin nga
depozita e ujit si alternative
për ujë të distiluar (p.sh. për
hekurosje me avull). Përpara
se të përdorni ujin, hiqni
papastërtitë me filtër.
11.3 Pastrimi i kondensatorit
1.
2.
15
16
www.electrolux.com
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Pastrimi i kazanit
PARALAJMËRIM!
Shkëputeni pajisjen nga
korrenti përpara se ta
pastroni.
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar sipërfaqen e
brendshme të kazanit dhe filtrat e
kazanit. Thajini sipërfaqet e pastruara
me një leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni materiale
gërryese apo lesh teli për të
pastruar kazanin.
11.5 Pastrimi i panelit të
kontrollit dhe karkasës
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar panelin e
kontrollit dhe karakasën.
Pastrojeni me një pëlhurë të njomë.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni agjentë për
pastrimin e mobilieve ose
agjentë pastrues të cilët
mund të shkaktojnë
gërryerje gjatë pastrimit të
pajisjes.
11.6 Pastrimi i vrimave të
qarkullimit të ajrit
Përdorni një fshesë me korrent për të
hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të
ajrit.
SHQIP
17
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Kontrolloni siguresën në kutinë e sigure‐
save (instalimin shtëpiak).
Programi nuk fillon.
Shtypni Nisja/Pauza.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e
mbyllur.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.
Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë
si duhet.
Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit prej
gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.
Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.
Shtypni Nisja/Pauza për ta nisur progra‐
min sërish.
Koha e ciklit është tepër e gjatë ose ka
rezultate të pakënaqshme në tharje.1)
Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në
përputhje me kohëzgjatjen e programit.
Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini
rrobat sërish në lavatriçe.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të
jetë më e lartë se +5°C dhe më e ulët se
+35°C. Temperatura optimale e dhomës
është 19°C deri në 24°C.
Vendosni programin Tharje e programuar
ose Tharje ekstra.2)
Në ekran shfaqet Err.
Nëse dëshironi të vendosni një program
të ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që opsionet të jenë të dispo‐
nueshme për programin.
Ekrani shfaq (p.sh. E51).
Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni
një program të ri. Nëse problemi ndodh
përsëri, kontaktoni qendrën e shërbimit.
1) Pas maksimumi 5 orësh, programi përfundon automatikisht.
2) Mund të ndodhë që disa zona të mbeten të lagështa kur thani artikuj të mëdhenj (p.sh.
çarçafë krevati).
Nëse rezultatet e tharjes janë të
pakënaqshme
•
Programi i vendosur ishte i pasaktë.
•
•
•
•
Filtri është i bllokuar.
Kondensatori është bllokuar.
Në pajisje ka shumë rroba.
Kazani është i papastër.
18
www.electrolux.com
•
•
Cilësim i pasaktë i sensorit të
përçueshmërisë (shihni kapitullin
"Cilësimet - Rregullimi i nivelit të
mbetur të lagështirës në rroba" për
cilësim më të mirë).
Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të
bllokuara.
•
Temperatura e dhomës është tepër e
ulët ose tepër e lartë (temperatura
optimale e dhomës është 19°C deri
24°C )
13. TË DHËNAT TEKNIKE
Gjerësia x Lartësia x Thellësia
850 x 600 x 540 mm (maksimumi 570
mm)
Thellësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
1030 mm
Gjerësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
950 mm
Lartësia e rregullueshme
850 mm (+ 15 mm - rregullimi i këmbëve)
Vëllimi i kazanit
104 l
Vëllimi maksimal i ngarkesës
7 kg
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
Siguresa e nevojshme
10 A
Fuqia totale
2250 W
Kategoria e efikasitetit të energjisë
B
Konsumi i energjisë1)
4,30 kWh
Konsumi vjetor i energjisë 2)
504 kWh
Majtas - thithja e energjisë në modalitetin
e mbetur ndezur
0,41 W
Thithja e energjisë në modalitetin fikur
0,41 W
Lloji i përdorimit
Shtëpiak
Temperatura e lejuar e ambientit
+ 5°C deri në + 35°C
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave IPX4
të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga
kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja
me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër
lagështisë
1) Referuar EN 61121. 7 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.
2) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për
të pambuktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të
ulët. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja
(RREGULLORJA (BE) Nr. 392/2012).
SHQIP
19
13.1 Vlerat e konsumit
Programi
Centrifugimi në / lagështia e
mbetur
Koha e
tharjes
Konsumi i
energjisë
Të pambukta 7 kg
Tharje për dollap
1400 rpm / 50%
115 min.
3,77 kWh
1000 rpm / 60%
131 min.
4,30 kWh
96 min.
3,04 kWh
109 min.
3,47 kWh
1200 rpm / 40%
48 min.
1,26 kWh
800 rpm / 50%
55 min.
1,43 kWh
Tharje për hekurosje 1400 rpm / 50%
1000 rpm / 60%
Sintetike 3 kg
Tharje për dollap
14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
20
www.electrolux.com
KAZALO
1. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 21
2. VARNOSTNE INFORMACIJE.......................................................................... 23
3. OPIS IZDELKA................................................................................................. 24
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA.................................................................................25
5. RAZPREDELNICA PROGRAMOV...................................................................26
6. FUNKCIJE........................................................................................................ 27
7. NASTAVITVE................................................................................................... 28
8. PRED PRVO UPORABO..................................................................................29
9. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................29
10. NAMIGI IN NASVETI...................................................................................... 30
11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...................................................................... 31
12. ODPRAVLJANJE TEŽAV............................................................................... 33
13. TEHNIČNI PODATKI...................................................................................... 34
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
Nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo / Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
1.
21
VARNOSTNA NAVODILA
Pred začetkom nameščanja in uporabo naprave
natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni
odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi
nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno
shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo
uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne
telesne okvare.
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi sposobnostmi, če so
dobili navodila in/ali so pod nadzorom glede varne
uporabe naprave in se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati
napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci
in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
Če sušilni stroj postavite na pralni stroj, pri tem
uporabite komplet za namestitev na pralni stroj.
Komplet za namestitev na pralni stroj, ki je na voljo pri
pooblaščenem prodajalcu, lahko uporabite le z
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
napravami, navedenimi v navodilih, priloženih dodatni
opremi. Pred nameščanjem jih pozorno preberite
(glejte list z navodili za nameščanje).
Napravo lahko postavite kot prostostoječo enoto ali
pod kuhinjski pult s pravim razmakom (glejte list z
navodili za nameščanje).
Naprave ne nameščajte za vrati (običajnimi ali
drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kjer je
onemogočeno popolno odpiranje vrat naprave.
Prezračevalnih odprtin na dnu (če obstajajo) ne sme
ovirati preproga, predpražnik ali katera koli druga talna
obloga.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu postopka
nameščanja. Poskrbite, da bo omrežni vtič po
namestitvi dostopen.
V prostoru, kjer je postavljena naprava, naj bo
zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite
prihod plinov v prostor, če naprava deluje na plin ali
drugo gorivo, vključno z odprtim ognjem.
Izhodni zrak ne sme biti izločen v vod, ki je namenjen
odvajanju dima iz naprav na plin ali drugo gorivo.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti električnega udara.
Ne prekoračite največje količine perila 7 kg (oglejte si
poglavje »Razpredelnica programov«).
Naprave ne uporabljajte, če je perilo umazano od
industrijskih kemikalij.
Obrišite vlakna ali ostanke embalaže, ki so se nabrali
okoli naprave.
Naprava naj ne deluje brez filtra. Filter za vlakna
očistite pred ali po vsaki uporabi.
V sušilnem stroju ne sušite neopranega perila.
Izdelke, ki so bili prepojeni z jedilnim oljem, acetonom,
alkoholom, bencinom, kerozinom, odstranjevalci
madežev, terpentinom, voski in odstranjevalci voskov
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
23
ipd., pred sušenjem v sušilnem stroju najprej dobro
operite v vroči vodi z večjo količino pralnega sredstva.
V sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz
penaste gume (lateks), kap za tuširanje, impregniranih
tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin,
napolnjenih s penasto gumo.
Mehčalce ali podobne izdelke morate uporabiti samo v
skladu z navodili proizvajalca.
Iz oblačil odstranite vse predmete, ki so lahko vir
ognja, kot so vžigalniki ali vžigalice.
Sušilnega stroja ne zaustavljajte pred zaključkom
postopka sušenja, razen če vse kose perila hitro
vzamete iz stroja in jih razprostrete, da se vročina
porazgubi.
Zadnja faza sušenja v sušilnem stroju poteka brez
gretja (faza ohlajanja) in zagotovi, da je perilo v stroju
pri temperaturi, ki preprečuje poškodbe perila
Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz
vtičnice.
2. VARNOSTNE INFORMACIJE
2.1 Namestitev
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo in
transportne vijake.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Naprave ne nameščajte ali
uporabljajte na mestu, kjer lahko
temperatura pade pod 5 °C ali naraste
nad 35 °C.
Tla, kjer bo stala naprava, morajo biti
ravna, stabilna, odporna na toploto in
čista.
Poskrbite za kroženje zraka med
napravo in tlemi.
Pri premikanju naj bo naprava v
pokončnem položaju.
Naprava mora biti s hrbtno stranjo
postavljena ob steno.
•
Ko je naprava na mestu, kjer bo trajno
delovala, z vodno tehtnico preverite,
ali je povsem poravnana. V
nasprotnem primeru ustrezno
nastavite noge.
2.2 Priključitev na električno
napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
24
www.electrolux.com
•
Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
Priključnega kabla ali vtiča se ne
dotikajte z mokrimi rokami.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
•
•
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
električnega udara, požara,
opeklin ali poškodb naprave.
Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
Ne sušite poškodovanega (strganega,
obrabljenega) perila, ki vsebuje
polnilo.
Sušite le perilo, ki je primerno za
sušenje v sušilnem stroju.
Upoštevajte navodila na etiketah za
nego perila.
Če ste perilo oprali z odstranjevalcem
madežev, pred vklopom sušilnega
stroja zaženite dodatno izpiranje.
Ne pijte ali pripravljajte hrane s
kondenzirano/destilirano vodo. Lahko
povzroči zdravstvene težave ljudi in
živali.
Ne sedajte ali stopajte na odprta
vrata.
V sušilnem stroju ne sušite oblačil, ki
so tako mokra, da od njih še kaplja.
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
2.3 Uporaba
•
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
2.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja in
vodovodnega sistema.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci ali živali
zaprli v boben.
Napravo odstranite v skladu s
krajevnimi zahtevami za
odstranjevanje odpadne električne in
elektronske opreme (OEEO).
3. OPIS IZDELKA
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Izprazni pos.za vodo
Upravljalna plošča
Vrata naprave
Glavni filter
Gumb za vrata kondenzatorja
Reže za pretok zraka
Nastavljive noge
Vrata kondenzatorja
Pokrov kondenzatorja
Varovala za pokrov kondenzatorja
Ploščica za tehnične navedbe
SLOVENŠČINA
25
Za preprosto vstavljanje
perila v stroj ali preprosto
namestitev se da vrata
obrniti. (oglejte si dodaten
priložen list).
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Gumb za izbiro programa in stikalo
za IZKLOP
2 Indikatorji
3 Prikazovalnik
4
Polje na dotik Čas
5
Polje na dotik Zamik vklopa
6
Polje na dotik Zvočni signal
7
Polje na dotik Občutljivo
8
Polje na dotik Začetek/Prekinitev
S prstom se dotaknite polj
na dotik na predelu s
simbolom ali imenom
funkcije. Pri upravljanju
upravljalne plošče ne nosite
rokavic. Upravljalna plošča
mora biti vedno čista in
suha.
4.1 Indikatorji
Indikatorji
Opis
Faza sušenja
Faza hlajenja
Faza zaščite proti mečkanju
Očisti kond.
Izprazni pos.za vodo
26
www.electrolux.com
Indikatorji
Opis
Očistite filtre
Zamik vklopa
Varovalo za otroke
Zvočni signali
Trajanje programa
-
Trajanje časovnega sušenja
-
Trajanje zamika vklopa
5. RAZPREDELNICA PROGRAMOV
Programi
Vrsta perila
Količina perila
(najv.)1) / Oznaka
perila
Bombaž
Zelo suho
Stopnja sušenja: zelo suho.
7kg/
Ekstra suho
Stopnja sušenja: izredno suho.
7kg/
Stopnja sušenja: suho za v omaro.
7kg/
Stopnja sušenja: primerno za likanje.
7kg/
Suho za v
omaro2)3)
Lažje likanje2)
Sintetika
Stopnja sušenja: zelo suho.
3 kg/
Stopnja sušenja: suho za v omaro.
3 kg/
Lažje likanje
Stopnja sušenja: primerno za likanje.
3 kg/
Hitro-mešano
Bombažno in sintetično perilo. Program z
nizko temperaturo. Nežen program s top‐ 2 kg/
lim zrakom.
Časovno sušenje
S tem programom lahko uporabite funkci‐
7kg/
jo Čas in nastavite trajanje programa.
Zelo suho
Suho za v
omaro2)
SLOVENŠČINA
Programi
Količina perila
(najv.)1) / Oznaka
perila
Vrsta perila
Osveževanje shranjenega perila.
1 kg
Osveževanje volnenih oblačil. Volnena
oblačila postanejo mehka in voljna. Per‐
ilo vzemite iz sušilnega stroja takoj po
končanem programu.
1 kg
Občutljivo
Občutljivo perilo.
2 kg/
Šport
Športna oblačila, tanke in lahke tkanine,
perilo iz mikrovlaken, poliestra, ki ga ni
treba likati.
2 kg/
Osvežitev
Osveževanje
volne
kanje
Enostavno li‐
27
Mešano perilo, ki potrebuje zelo malo li‐
kanja. Rezultati sušenja se lahko razliku‐
jejo od ene vrste tkanine do druge. Obla‐ 1 kg (ali 5 srajc)/
čila stresite, preden jih daste v napravo.
Ko se program zaključi, takoj odstranite
perilo in ga obesite na obešalnik.
1) Največja teža velja za suho perilo.
2) Le za preizkuševalne inštitute: Standardni programi za preizkuse so navedeni v doku‐
mentu EN 61121.
3) Program
Bombaž Suho za v omaro je »Standardni program za bombaž«. Je pri‐
meren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila in je najučinkovitejši program glede
porabe energije za sušenje mokrega bombažnega perila.
6. FUNKCIJE
6.1 Čas
Ta funkcija velja le za program Časovno
sušenje. Trajanje programa lahko
nastavite od najmanj 10 minut do največ
dve uri. Nastavitev trajanja je povezana s
količino perila v napravi.
Priporočamo, da nastavite
kratko trajanje za majhne
količine perila ali le za en
kos.
6.2 Občutljivo
S to funkcijo lahko nastavite program za
sušenje občutljivega perila z nizko
temperaturo. To funkcijo uporabite pri
na etiketi za
oblačilih s simbolom
nego perila (npr. perilo iz akrila, viskoze).
6.3 Zvočni signal
zvočni signal lahko zaslišite ob:
•
•
•
koncu programa,
začetku in koncu faze za zaščito proti
mečkanju,
prekinitvi programa.
Funkcija zvočnega signala je tovarniško
(privzeta nastavitev) vedno vklopljena.
To funkcijo lahko uporabite za vklop ali
izklop zvoka.
Funkcijo Zvočni signal lahko
vklopite pri vseh programih.
28
www.electrolux.com
6.4 Razpredelnica funkcij
Programi1)
Bombaž
Zelo suho
■
■
Ekstra suho
■
■
Suho za v
omaro
■
■
Lažje likanje
■
■
Zelo suho
■
■
Suho za v omaro
■
■
Lažje likanje
■
■
Sintetika
■
Hitro-mešano
Časovno sušenje
■
■
■
■
Osvežitev
Osveževanje
volne
■
■
Občutljivo
■
■
Šport
■
■
■
■
kanje
Enostavno li‐
1) Skupaj s programom lahko nastavite eno ali več funkcij. Za njihov vklop ali izklop pritisn‐
ite ustrezno polje na dotik.
7. NASTAVITVE
A
A. Čas Polje na dotik
B
B. Zamik vklopa Polje na dotik
C
D
E
C. Zvočni signal Polje na dotik
D. Občutljivo Polje na dotik
E. Začetek/Prekinitev Polje na dotik
SLOVENŠČINA
7.1 Funkcija Varovalo za otroke
Ta funkcija otrokom prepreči, da bi se
igrali z napravo med izvajanjem
programa. Gumb za izbiro programa in
polja na dotik so zaklenjeni.
Odklenjeno je le stikalo za IZKLOP
.
Vklop funkcije varovala za
otroke:
1. Poljuben program nastavite z
gumbom za izbiro programa.
2. Počakajte približno osem sekund.
3. Sočasno pritisnite in držite polji na
dotik (A) in (D). Zasveti indikator
varovala za otroke.
Zasveti indikator varovala za otroke.
Funkcijo varovala za otroke
lahko izklopite med
izvajanjem programa.
Pritisnite in držite isti polji na
dotik, dokler indikator
varovala za otroke ne
ugasne.
7.2 Nastavitev stopnje
preostale vlage v perilu
Če želite spremeniti privzeto stopnjo
preostale vlage v perilu, naredite
naslednje:
1. Poljuben program nastavite z
gumbom za izbiro programa.
2. Počakajte približno osem sekund.
3. Sočasno pritisnite in držite tipki (A) in
(B).
Zasveti eden izmed naslednjih
indikatorjev:
•
najbolj suho perilo
•
bolj suho perilo
standardno suho perilo
•
4. Pritiskajte tipko (E), dokler ne zasveti
indikator prave stopnje.
5. Za potrditev nastavitve sočasno
pritisnite in približno dve sekundi
držite tipki (A) in (B).
8. PRED PRVO UPORABO
Pred prvo uporabo naprave:
•
Boben sušilnega stroja očistite z
vlažno krpo.
•
Zaženite kratek program (npr. 30
minut) z vlažnim perilom.
9. VSAKODNEVNA UPORABA
9.1 Začetek programa brez
zamika vklopa
1. Pripravite perilo in napolnite napravo.
POZOR!
Pazite, da se med
zapiranjem vrat perilo ne
ujame med vrata
naprave in tesnilo vrat.
2. Nastavite pravi program in funkcije, ki
ustrezajo perilu.
Prikazovalnik prikazuje trajanja
programa.
29
Čas sušenja, ki ga vidite, se
nanaša na količino perila 5
kg pri programih bombaža in
jeansa. Pri drugih programih
se čas sušenja nanaša na
priporočene količine perila.
Čas sušenja pri programih
bombaža in jeansa z večjo
količino perila od 5 kg je
daljši.
3. Pritisnite polje na dotik Začetek/
Prekinitev.
Program se zažene.
30
www.electrolux.com
9.2 Začetek programa z
zamikom vklopa
1. Nastavite pravi program in funkcije, ki
ustrezajo perilu.
2. Tipko za zamik vklopa pritiskajte
toliko časa, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže čas
zamika, ki ga želite nastaviti.
Vklop programa lahko
zamaknete od najmanj
30 minut do največ 20
ur.
3. Pritisnite polje na dotik Začetek/
Prekinitev.
Na prikazovalniku se prikaže odštevanje
časa zamika vklopa.
Po koncu odštevanja se program
zažene.
9.3 Sprememba programa
Naprava še približno 30 minut deluje s
fazo za zaščito proti mečkanju.
Faza za zaščito proti mečkanju odpravi
gube s perila.
Perilo lahko odstranite pred zaključkom
faze za zaščito proti mečkanju. Za boljše
rezultate priporočamo, da perilo
odstranite, ko je faza skoraj zaključena.
Ko je faza za zaščito proti mečkanju
zaključena:
•
Indikator
•
•
Indikator
sveti, a ne utripa.
Indikator Začetek/Prekinitev ugasne.
1. Gumb za izbiro programa obrnite v
položaj za IZKLOP .
2. Odprite vrata naprave.
3. Iz stroja odstranite perilo.
4. Zaprite vrata naprave.
Po zaključku programa
vedno očistite filter in
izpraznite posodo za vodo.
1. Gumb za izbiro programa obrnite v
položaj za IZKLOP
2. Nastavite program.
.
9.4 Ob koncu programa
Ob zaključku programa:
•
V presledkih se oglaša zvočni signal.
utripa.
•
Indikator
•
•
Indikator
utripa.
Sveti indikator Začetek/Prekinitev.
sveti, a ne utripa.
9.5 Funkcija stanja
pripravljenosti
Za zmanjšanje porabe energije ta
funkcija samodejno izklopi napravo:
•
•
Po petih minutah, če ne zaženete
programa.
Pet minut od konca programa.
10. NAMIGI IN NASVETI
10.1 Priprava perila
•
•
•
•
•
•
•
•
Zapnite zadrge.
Zaprite zadrge ali gumbe na posteljnih
pregrinjalih.
Ne sušite razvezanih trakov ali vrvic
(npr. na predpasnikih). Pred začetkom
programa jih zavežite.
Odstranite vse predmete iz žepov.
Če ima oblačilo notranjo plast iz
bombaža, ga obrnite z notranjo
stranjo navzven. Bombažna plast naj
bo vedno zunaj.
Priporočamo, da nastavite pravi
program, ki je primeren za vrsto perila
v napravi.
•
•
•
Ne mešajte temnega in svetlega
perila. Temno perilo lahko pušča
barvo.
Da se oblačila ne bi skrčila, uporabite
ustrezen program za bombažna
oblačila, oblačila iz jerseyja ter
pletenine.
Količina perila ne sme presegati
največje količine, navedene v
razpredelnici programov.
Sušite samo perilo, primerno za
sušenje v sušilnem stroju. Glejte
etikete za nego perila.
Ne sušite velikih in majhnih kosov
perila skupaj. Majhni kosi se lahko
ujamejo v večje in ostanejo mokri.
SLOVENŠČINA
31
Oznaka za nego Opis
perila
Perilo je primerno za sušenje v sušilnem stroju.
Perilo je primerno za sušenje v sušilnem stroju pri višjih tempera‐
turah.
Perilo je primerno za sušenje v sušilnem stroju samo pri nizkih
temperaturah.
Perilo ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.
11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
11.1 Čiščenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) po potrebi očistite filter z vročo vodo.
32
www.electrolux.com
11.2 Praznjenje posode za vodo
1.
2.
3.
4.
Vodo iz posode za vodo
lahko uporabite namesto
destilirane vode (npr. za
likanje s paro). Pred uporabo
vode odstranite ostanke
umazanije s filtrom.
11.3 Čiščenje kondenzatorja
1.
2.
3.
4.
2
11
1
2
1
SLOVENŠČINA
5.
6.
7.
8.
1
33
2
12
3
11.4 Čiščenje bobna
OPOZORILO!
Napravo pred čiščenjem
izključite iz električnega
omrežja.
Za čiščenje notranje površine bobna in
filtrov bobna uporabljajte standardno
nevtralno čistilno sredstvo. Očiščene
površine osušite z mehko krpo.
POZOR!
Za čiščenje bobna ne
uporabljajte grobih
materialov ali jeklene volne.
Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo.
Očiščene površine osušite z mehko krpo.
POZOR!
Za čiščenje naprave ne
uporabljajte čistilnih sredstev
za pohištvo ali čistilnih
sredstev, ki lahko povzročijo
korozijo.
11.6 Čiščenje rež za pretok
zraka
Za odstranitev kosmov iz rež za pretok
zraka uporabite sesalnik.
11.5 Čiščenje upravljalne
plošče in ohišja
Za čiščenje upravljalne plošče in ohišja
uporabljajte standardno nevtralno čistilno
sredstvo.
12. ODPRAVLJANJE TEŽAV
Težava
Možna rešitev
Naprave ne morete vklopiti.
Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.
Preverite varovalko v omarici z varovalka‐
mi (hišna napeljava).
Program se ne zažene.
Pritisnite Začetek/Prekinitev.
Poskrbite, da bodo vrata naprave zaprta.
34
www.electrolux.com
Težava
Možna rešitev
Vrata naprave se ne zaprejo.
Preverite, ali je filter pravilno nameščen.
Pazite, da se perilo ne ujame med vrata
naprave in tesnilo vrat.
Naprava se med delovanjem ustavi.
Preverite, ali je posoda za vodo prazna.
Za ponoven vklop programa pritisnite Za‐
četek/Prekinitev.
Sušenje traja predolgo ali pa rezultat suš‐ Poskrbite, da bo teža perila primerna za
trajanje programa.
enja ni zadovoljiv.1)
Poskrbite, da bo filter čist.
Perilo je premokro. Perilo ponovno ože‐
mite v pralnem stroju.
Poskrbite, da bo temperatura v prostoru
višja od +5 °C in nižja od +35 °C. Opti‐
malna temperatura prostora je od 19 °C
do 24 °C.
Nastavite program Časovno sušenje ali
Zelo suho.2)
Na prikazovalniku se prikaže Err.
Če želite nastaviti nov program, izklopite
in vklopite napravo.
Preverite, ali so funkcije primerne za pro‐
gram.
Na prikazovalniku se prikaže (npr. E51).
Izklopite in vklopite napravo. Zaženite
nov program. Če se težava ponovi, se
obrnite na servis.
1) Po največ petih urah se program samodejno konča.
2) Med sušenjem večjih kosov perila se lahko zgodi, da nekateri deli ostanejo vlažni (npr.
rjuhe).
Če rezultati sušenja niso zadovoljivi
•
•
•
•
•
•
Nastavljen program ni bil pravi.
Filter je zamašen.
Kondenzator je zamašen.
V napravi je bilo preveč perila.
Boben je umazan.
Napačna nastavitev tipala prevodnosti
( Oglejte si poglavje »Nastavitve -
Nastavitev stopnje preostale vlage v
perilu« za boljšo nastavitev).
• Reže za pretok zraka so zamašene.
• Temperatura v prostoru je prenizka ali
previsoka (optimalna temperatura v
prostoru je od 19 °C do 24 °C)
13. TEHNIČNI PODATKI
Širina x višina x globina
850 x 600 x 540 mm (največ 570 mm)
Največja globina z odprtimi vrati naprave
1030 mm
SLOVENŠČINA
Največja širina z odprtimi vrati naprave
950 mm
Nastavljiva višina
850 mm (+ 15 mm - nastavljanje nog)
Prostornina bobna
104 l
Največja količina perila
7 kg
Napetost
230 V
Frekvenca
50 Hz
Potrebna varovalka
10 A
Skupna moč
2250 W
Razred energijske učinkovitosti
B
Poraba energije1)
4,30 kWh
Letna poraba energije2)
504 kWh
Absorbiranje moči pri načinu vklopa
0,41 W
Absorbiranje moči pri načinu izklopa
0,41 W
Vrsta uporabe
V gospodinjstvu
Dopustna temperatura okolja
+ 5 °C do + 35 °C
Stopnja zaščite pred vstopom trdih del‐
cev in vlage, kar zagotavlja zaščitni pok‐
rov, razen v primeru, kjer nizkonapetost‐
na oprema nima zaščite pred vlago
IPX4
35
1) Glede na standard EN 61121. 7kg bombaža, ožetega pri 1000 vrt./min.
2) Poraba energije na leto v kWh na podlagi 160 ciklov sušenja s standardnim programom
za bombaž ob napolnjeni in delno napolnjeni napravi ter poraba načinov z nizko močjo. De‐
janska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe naprave (UREDBA (EU) št.
392/2012).
13.1 Vrednosti porabe
Program
Število vrtljajev/preostala vlaž‐
nost
Čas sušenja
Poraba
energije
Bombaž 7 kg
Suho za v omaro
Lažje likanje
1400 vrt./min./50%
115 min.
3,77 kWh
1000 vrt./min./60%
131 min.
4,30 kWh
1400 vrt./min./50%
96 min.
3,04 kWh
1000 vrt./min./60%
109 min.
3,47 kWh
48 min.
1,26 kWh
Sintetika 3 kg
Suho za v omaro
1200 vrt./min./40%
36
www.electrolux.com
Program
Število vrtljajev/preostala vlaž‐
nost
800 vrt./min./50%
Čas sušenja
55 min.
Poraba
energije
1,43 kWh
14. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
УКРАЇНСЬКА
37
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..............................................................38
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................. 41
3. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 42
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.................................................................................... 43
5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ......................................................................................44
6. ФУНКЦІЇ........................................................................................................... 45
7. НАЛАШТУВАННЯ............................................................................................46
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ...........................................................47
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................47
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................................................................... 48
11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.................................................................................... 49
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................52
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ..............................................................................................53
МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного досвіду та новітніх технологій.
Оригінальний і стильний — сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Ласкаво просимо у світ Electrolux.
Звертайтеся на наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу, серійний номер.
Її можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
38
1.
www.electrolux.com
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перш ніж установити прилад і користуватися ним,
слід уважно прочитати інструкцію, що постачається в
комплекті з приладом. Виробник не несе
відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації приладом слід зберігати в
безпечному і доступному місці з метою користування
в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик задушення, ушкоджень чи втрати
працездатності.
•
•
•
•
•
•
•
•
Цей прилад може використовуватися дітьми віком
від 8 років, а також особами з обмеженими
можливостями за умови, що під час використання
за ними здійснюватиметься нагляд та/або їм було
надано інструкції з безпечної експлуатації приладу
і вони розуміють потенційні ризики.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Не слід залишати дітей віком до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
і утилізуйте матеріали належним чином.
Миючі засоби слід тримати в недоступному для
дітей місці.
Не допускайте дітей та домашніх тварин до
відчинених дверцят приладу.
Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від
дітей, його необхідно активувати.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу (які можуть
виконуватися користувачем) без нагляду.
УКРАЇНСЬКА
39
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не змінюйте технічні характеристики приладу.
Для встановлення сушильного барабана зверху на
пральній машині використовуйте комплект для
вертикального монтажу. Комплект для
вертикального монтажу (запитуйте в
авторизованих магазинах) можна використовувати
тільки із приладом, що вказаний у доданій
інструкції. Уважно прочитайте інструкцію (див.
брошуру «Установка») перед встановленням.
Прилад можна встановити окремо або вмонтувати
під кухонну робочу поверхню (необхідні зазори див.
у брошурі «Установка»).
Прилад не можна встановлювати за дверима, що
замикаються, розсувними дверима або дверима,
завіси яких розташовані напроти завіс приладу,
якщо вони заважають повному відкриттю дверцят
приладу.
Килим, килимок або будь-яке підлогове покриття не
повинні закривати вентиляційні отвори в основі
приладу (за наявності).
Вставляйте штепсельну вилку у розетку
електроживлення лише після закінчення установки.
Подбайте про те, щоб після встановлення можна
було легко дістатися до розетки.
Переконайтеся, що кімната, у якій розташовано
прилад, достатньо провітрюється, і в кімнату не
потраплятиме зворотній потік газів від пристроїв,
які працюють на паливі, а також від відкритого
вогню.
Використане повітря не слід відводити в димохід,
призначений для відведення диму від техніки, що
працює на газі або іншому паливі.
У разі пошкодження електричного кабелю
виробник, його авторизований сервісний центр або
інша кваліфікована особа має замінити його, щоб
уникнути ураження електричним струмом.
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не перевищуйте максимальний обсяг
завантаження 7 кг (див. розділ «Таблиця
програм»).
Не використовуйте прилад, якщо для чищення
використовувалися промислові хімікати.
Видаліть ворс або залишки упаковки, які
накопичилися навколо приладу.
Не користуйтеся приладом без фільтрів. Очищайте
фільтр ворсу до і після кожного використання.
У барабанній сушарці не можна сушити речі, які не
були перед цим випрані.
Предмети, забруднені такими речовинами, як
кулінарний жир, ацетон, алкоголь, бензин, гас,
плямовивідники, скипидар, віск та усувачі воску,
необхідно спершу попрати гарячою водою з
додаванням збільшеної дози миючого засобу і
лише потім сушити в сушильному барабані.
Такі предмети, як поролон (латексна губка),
шапочки для душу, вироби з непромокальних
тканин, прогумовані вироби та одяг або подушки,
підбиті поролоном, не слід сушити в сушильному
барабані.
Пом'якшувачі та інші аналогічні речовини
необхідно застосовувати у відповідності до
інструкцій виробника.
Видаляйте з речей всі предмети, що можуть бути
джерелом вогню, такі як запальнички та сірники.
Не зупиняйте сушильний барабан, доки не
закінчиться цикл сушіння, інакше всі речі потрібно
швидко вийняти й розкласти, щоб накопичене в них
тепло розсіялося.
Завершальна частина циклу сушіння в сушильному
барабані проходить без нагрівання (цикл
охолодження), щоб температура речей
залишилася такою, яка виключає їх пошкодження.
Перш ніж виконувати технічне обслуговування,
вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.
УКРАЇНСЬКА
41
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Установка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Видаліть усі транспортувальні
болти та пакувальні матеріали.
Не встановлюйте і не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Не встановлюйте прилад і не
використовуйте його у
приміщеннях, де температура
опускається нижче 5°C або
перевищує 35°C.
Поверхня підлоги, на якій буде
встановлено прилад, повинна бути
рівною, нерухомою, чистою та
термостійкою.
Переконайтеся в тому, що повітря
може вільно циркулювати між
приладом і підлогою.
Під час переміщення тримайте
прилад у вертикальному положенні.
Прилад слід встановлювати
задньою стороною до стіни.
Установивши прилад у місце
постійної експлуатації, за
допомогою спиртового рівня
переконайтеся в тому, що він
правильно вирівняний. У разі
необхідності відрегулюйте ніжки,
щоб вирівняти його.
•
•
•
•
•
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, ураження
електричним струмом,
пожежі, опіків або
пошкодження приладу.
•
•
•
•
2.2 Підключення до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або
ураження електричним
струмом.
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся, що електричні
параметри на табличці з технічними
даними відповідають параметрам
електромережі. У разі
невідповідності слід звернутися до
електрика.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
вимкнути прилад із мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну
вилку.
Не торкайтеся кабелю живлення чи
штепсельної вилки вологими
руками.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
•
•
•
Прилад призначено виключно для
застосування в домашніх умовах.
Забороняється сушити
пошкоджений (розірваний,
зношений) одяг, який містить
підкладки або набивальний
матеріал.
Дозволяється сушити тільки речі,
що придатні для сушіння в
сушильному барабані.
Дотримуйтеся вказівок на етикетках
виробів.
Якщо білизна випрана із
застосуванням плямовивідника, її
необхідно додатково прополоскати,
перш ніж завантажувати в
сушильний барабан.
Конденсаційна/дистильована вода
не придатна для пиття або
приготування їжі. Вживання такої
води може завдати шкоди здоров’ю
людей і тварин.
Не сідайте й не ставайте на відкриті
дверцята.
Не сушіть мокрі речі в сушильному
барабані.
42
www.electrolux.com
2.4 Догляд і чищення
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.
•
Не використовуйте водяні
розпилювачі або пару для
очищення пристрою.
Протріть пристрій вологою м’якою
ганчіркою. Застосовуйте лише
нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте абразивні засоби,
жорсткі серветки для очищення,
розчинники або металеві предмети.
•
2.5 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.
Зніміть фіксатор дверцят, щоб
унеможливити зачинення дверцят,
якщо діти або домашні тварини
опиняться всередині барабана.
Утилізуйте прилад відповідно до
місцевих вимог з утилізації
відпрацьованого електричного й
електронного обладнання
(Директива WEEE).
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
Від’єднайте прилад від
електромережі та водопостачання.
3. ОПИС ВИРОБУ
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
Для зручного
завантаження білизни та
встановлення можна
змінити орієнтацію
дверцят. (див. окремий
інформаційний листок).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Контейнер для води
Панель керування
Дверцята приладу
Первинний фільтр
Кнопка для дверцят конденсатора
Отвори для виходу повітря
Регульовані ніжки
Дверцята конденсатора
Кришка конденсатора
Замки для кришки конденсатора
Табличка з технічними даними
УКРАЇНСЬКА
43
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Перемикач програм і кнопка ВИМК.
7
Сенсорна кнопка Делікатне
8
2 Індикатори
3 Дисплей
4
Сенсорна кнопка Час
5
Сенсорна кнопка Відкладений
запуск
6
Сенсорна кнопка Звуковий
сигнал
Сенсорна кнопка Пуск/Пауза
Торкніться сенсорної
кнопки пальцем на символі
або імені параметра. Не
торкайтеся кнопок панелі
керування в рукавицях.
Панель керування завжди
має бути чистою та сухою.
4.1 Індикатори
Індикатори
Опис
Фаза сушіння
Фаза охолодження
Фаза запобігання зморшкам
Конденсатор
Контейнер для води
Фільтр
Відкладений запуск
Дитяча безпека
Звукові сигнали
44
www.electrolux.com
Індикатори
Опис
Тривалість виконання програми
-
Тривалість часу сушіння
-
Тривалість відкладеного запуску
5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ
Програми
Тип завантаження
Завантаження
(макс.)1)/
Позначка
тканини
Бавовна
Дуже сухе
Рівень сухості: дуже сухе.
7 кг/
Добре висушена
Рівень сухості: добре висушені речі.
7 кг/
Рівень сухості: до шафи.
7 кг/
Рівень сухості: для виробів, які будуть
прасуватися.
7 кг/
До шафи2)3)
Під праску2)
Синтетика
Дуже сухе
Рівень сухості: дуже сухе.
3 кг/
До шафи2)
Рівень сухості: до шафи.
3 кг/
Під праску
Рівень сухості: для виробів, які будуть
прасуватися.
3 кг/
Мікс
Вироби з бавовни та синтетики.
Програма з низькою температурою.
2 кг/
Делікатна програма з теплим повітрям.
Сушіння за
часом
Оновлення
Вовна освіжити
З цією програмою можна
використовувати функцію Час і
встановити тривалість програми.
7 кг/
Освіження тканин, що зберігалися.
1 кг
Освіження вовняних тканин. Вовняні
речі стать м’якими і приємними на
дотик. Вийміть речі одразу після
завершення програми.
1 кг
Делікатні тканини Делікатні вироби.
2 кг/
УКРАЇНСЬКА
Програми
Тип завантаження
45
Завантаження
(макс.)1)/
Позначка
тканини
Для сушіння спортивного одягу,
виробів із тонких тканин, мікроволокна,
Спортивний одяг поліестеру, не призначених для
2 кг/
прасування.
Легке
прасування
Тканини, що не зминаються та
потребують мінімального прасування.
Результати сушіння можуть
відрізнятись в залежності від виду
тканини. Струшуйте речі, перш ніж
класти їх у прилад. Коли програма
завершиться, одразу вийміть речі й
повісьте їх на вішалку.
1 кг (або 5
сорочок)/
1) Максимальна вага стосується сухих речей.
2) Лише для дослідницьких установ: Cтандартні програми для випробувань,
зазначених у стандарті EN 61121.
3) Програма
Бавовна До шафи — це «Стандартна програма для бавовни». Вона
може використовуватися для сушіння вологої звичайної білизни з бавовни, і це
найбільш економічна програма з точки зору енергоспоживання для сушіння вологої
білизни з бавовни.
6. ФУНКЦІЇ
6.1 Час
Ця функція доступна лише для
програми Сушіння за часом. Можна
встановити тривалість виконання
програми від 10 хвилин до 2 годин.
Установка тривалості залежить від
кількості білизни у приладі.
Коротку тривалість
рекомендується
встановлювати для
невеликої кількісті білизни
або лише для однієї речі.
6.2 Делікатне
За допомогою цієї функції можна
встановити програму делікатного
сушіння при низькій температурі.
Використовуйте цю функцію для
тканин, які мають знак
на етикетці
(наприклад, акрилу або віскози).
6.3 Звуковий сигнал
ви почуєте звуковий сигнал:
•
•
•
після закінчення циклу
після початку та завершення фази
розправлення зморшок
після переривання циклу
За промовчанням функцію звукового
сигналу завжди ввімкнено. Ця функція
дозволяє вмикати та вимикати сигнал.
Функцію Звуковий сигнал
можна увімкнути для всіх
програм.
46
www.electrolux.com
6.4 Таблиця функцій
Програми1)
Бавовна
Дуже сухе
■
■
Добре висушена
■
■
До шафи
■
■
Під праску
■
■
Дуже сухе
■
■
До шафи
■
■
Під праску
■
■
Синтетика
■
Мікс
Сушіння за
часом
■
■
■
■
Оновлення
Вовна освіжити
■
■
Делікатні тканини
■
■
Спортивний одяг
■
■
■
■
Легке
прасування
1) Для кожної програми можна встановити принаймні одну функцію. Щоб увімкнути або
вимкнути функцію, натисніть відповідну сенсорну кнопку.
7. НАЛАШТУВАННЯ
A
A. Час Сенсорна кнопка
B. Відкладений запуск Сенсорна
B
кнопка
C. Звуковий сигнал Сенсорна кнопка
C
D
E
D. Делікатне Сенсорна кнопка
E. Пуск/Пауза Сенсорна кнопка
УКРАЇНСЬКА
47
7.1 Функція захисту від
доступу дітей
7.2 Налаштування рівня
залишкової вологості білизни
Ця опція дозволяє дітям гратися з
приладом, у той час як програма
працює. Перемикач програм і сенсорні
кнопки заблоковані.
Щоб змінити рівень залишкової
вологості за промовчанням для
білизни, виконайте такі дії.
Працює тільки кнопка вимкнення
.
Активація захисту від доступу
дітей:
1. Встановіть програму за допомогою
перемикача.
2. Почекайте протягом 8 секунд.
3. Натисніть і втримуйте сенсорні
кнопки (A) і (D) одночасно.
Індикатор захисту від доступу дітей
загоряєтсья.
Індикатор захисту від доступу дітей
загоряєтсья.
Можна вимкнути функцію
захисту від доступу дітей
під час виконання
програми. Натисніть і
втримуйте ті ж самі
сенсорні кнопки, поки
індикатор захисту від
доступу дітей не згасне.
1. Встановіть програму за допомогою
перемикача.
2. Почекайте близько 8 секунд.
3. Одночасно натисніть і утримуйте
кнопки (A) і (B).
Загоряється один із індикаторів:
•
білизна
•
максимально суха
більш суха білизна
стандартно суха
білизна
4. Натискайте кнопку (E)знов і знов,
доки не загориться індикатор
потрібного рівня.
5. Щоб підтвердити налаштування,
одночасно натисніть кнопки (A) і
(B) і утримуйте їх протягом 2
секунд.
•
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ
Перед першим застосуванням
приладу:
•
•
Витріть сушильний барабан
вологою ганчіркою.
Запустіть коротку програму
(наприклад, 30 хвилин) з вологою
білизною.
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
9.1 Негайний пуск програми
1. Підготуйте білизну та завантажте її
у прилад.
ОБЕРЕЖНО!
Переконайтеся, що
білизна не потрапляє
між дверцятами
приладу та гумовою
прокладкою, коли
дверцята
закриваються.
2. Установіть програму та опції, що
відповідають типу завантаження.
На дисплеї відображається тривалість
програми.
48
www.electrolux.com
Час сушіння, який ви
бачите, стосується
завантаження 5 кг для
програм прання бавовни та
джинсового одягу. Для
інших програм час сушіння
стосується
рекомендованого
завантаження. Час сушіння
для програм прання
бавовняного та
джинсового одягу при
завантаженні більше 5 кг
буде довшим.
3. Натисніть сенсорну кнопку Пуск/
Пауза.
Запускається програма.
•
Лунає переривчастий звуковий
сигнал.
•
Блимає індикатор
•
•
Блимає індикатор .
Світиться індикатор Пуск/Пауза.
9.2 Відкладений пуск
програми
Про завершення фази розправлення
складок свідчать описані нижче
ознаки.
1. Установіть програму та функції, що
відповідають типу завантаження.
2. Натискайте кнопку відкладеного
пуску, доки не дисплеї не з’явиться
потрібний час відкладеного пуску.
Пуск програми можна
відкласти на період від
30 хвилин до 20 годин.
3. Натисніть сенсорну кнопку Пуск/
Пауза.
На дисплеї відобразиться зворотний
відлік часу до відкладеного пуску.
Ще близько 30 хвилин прилад
продовжує працювати на фазі
розправлення складок.
Фаза розправлення складок запобігає
утворенню складок на білизні.
Ви можете видалити білизну до
завершення фази розправлення
складок. Для отримання кращих
результатів рекомендується виймати
білизну, коли цю фазу майже
завершено.
Індикатор
блимає.
•
Індикатор
світиться, але не
блимає.
Індикатор Пуск/Пауза згасає.
•
1. Поверніть перемикач програм у
(ВИМК)
положення
2. Відчиніть дверцята приладу.
3. Вийміть білизну.
4. Закрийте дверцята приладу.
Завжди очищайте фільтр і
спорожняйте контейнер
для води після завершення
програми.
9.3 Зміна програми
положення
(вимкнено)
2. Оберіть програму.
9.4 Після завершення
програми
Дії після виконання програми.
світиться, але не
•
Після закінчення зворотного відліку
програма запуститься автоматично.
1. Поверніть перемикач програм у
.
9.5 Режим очікування
Для зменшення споживання енергії ця
функція автоматично вимикає прилад:
•
•
Через 5 хвилин, якщо ви не
запустите програму.
Через 5 хвилин після закінчення
програми.
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
10.1 Підготовка білизни
•
•
•
Застібніть «блискавки».
Застібніть фіксатори на пухових
виробах.
Не сушіть зав’язки або стрічки
вільними (наприклад, стрічки
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
фартуха). Зв’яжіть їх, перш ніж
запустити програму.
Видаліть всі речі з кишень.
Якщо виріб має внутрішній шар з
бавовни, виверніть його навиворіт.
Переконайтеся, що шар бавовни
завжди ззовні.
Рекомендується встановити
правильну програму, придатну для
того типу тканин, які знаходяться в
приладі.
Не кладіть речі темного кольору
разом із світлими речами. Темні
кольори можуть линяти.
Етикетка на
тканині
•
•
•
•
Опис
Білизна придатна для барабанного сушіння.
Білизна придатна для барабанного сушіння за високої
температури.
Білизна придатна для барабанного сушіння лише за низької
температури.
Білизна не придатна для барабанного сушіння.
11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
11.1 Очищення фільтру
1.
2.
2
1
3.
4.
49
Використовуйте належну програму
для бавовни, светрів і в’язаних
речей, щоб запобігти усадці.
Переконайтеся, що завантаження
не перевищує максимум, указаний у
таблиці програм.
Сушіть лише білизну, придатну для
сушіння в барабані. Звертайте
увагу на етикетки на виробах.
Не сушіть разом великі та малі речі.
Малі речі можуть потрапити
всередину великих виробів і
залишитися вологими.
50
www.electrolux.com
6.
5.1)
1
2
1) за необхідності промийте фільтр гарячою водою.
11.2 Спустошення контейнера для води
1.
2.
3.
4.
Ви можете
використовувати воду з
контейнера як
альтернативу
дистильованій воді
(наприклад, для
прасування з парою).
Перш ніж використовувати
воду, видаліть залишки
бруду з фільтра.
УКРАЇНСЬКА
51
11.3 Очищення конденсатора
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
1
2
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Чищення барабана
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж чистити прилад,
відключіть його від
електромережі.
Для очищення внутрішньої поверхні
барабана та його ребер
використовуйте нейтральний миючий
засіб. Протріть насухо помиті поверхні
м’якою ганчіркою.
ОБЕРЕЖНО!
Не використовуйте для
чищення барабана
абразивні матеріали або
дротяну мочалку.
11.5 Очищення панелі
керування та корпусу
Для очищення панелі керування і
корпусу використовуйте нейтральний
миючий засіб.
Для очищення використовуйте вологу
ганчірку. Протріть насухо помиті
поверхні м’якою ганчіркою.
52
www.electrolux.com
ОБЕРЕЖНО!
Не застосовуйте для
очищення приладу засоби
для очищення меблів чи
очищувальні засоби, які
можуть спричинити
корозію.
11.6 Очищення отворів для
виходу повітря
Використовуйте пилосос для
видалення пуху з отворів для виходу
повітря.
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Проблема
Можливе вирішення
Не вдається активувати пристрій.
Переконайтеся в тому, що вилку
під’єднано до розетки.
Перевірте запобіжник домашньої
електропроводки (на електрощиті).
Програма не активується.
Натисніть кнопку Пуск/Пауза.
Переконайтеся в тому, що дверцята
приладу зачинено.
Дверцята приладу не зачиняються.
Переконайтеся, що фільтри правильно
встановлені.
Переконайтеся, що білизна не
потрапляє між дверцятами приладу та
гумовою прокладкою.
Прилад зупиняється під час роботи.
Переконайтеся, що контейнер для
води порожній. Натисніть Пуск/Пауза,
щоб запустити програму ще раз.
Час циклу занадто довгий, або
результати сушіння незадовільні.1)
Переконайтеся, що вага білизни
відповідає тривалості програми.
Подбайте про те, щоб фільтри були
чисті.
Білизна занадто волога. Повторіть
віджимання білизни в пральній машині.
Переконайтеся, що температура в
приміщенні вище +5°С і нижче +35°С.
Оптимальна температура в приміщенні
має бути від 19°С до 24°С.
Установіть програму Сушіння за часом
або Дуже сухе.2)
На дисплеї відображається Err.
Якщо ви хочете встановити нову
програму, вимкніть і ввімкніть прилад.
Переконайтеся, що функції
відповідають програмі.
УКРАЇНСЬКА
53
Проблема
Можливе вирішення
На дисплеї відображається
(наприклад, E51).
Вимкніть та ввімкніть прилад. Запустіть
нову програму. Якщо проблема
виникає знову, зверніться у сервісний
центр.
1) Максимум через 5 годин програма автоматично припиняється.
2) Може статися, що деякі ділянки залишаться вологими, якщо сушаться великі речі
(наприклад, постільні простирадла).
Якщо результати сушіння
незадовільні
•
•
•
•
•
•
Встановлена програма була
неправильною.
Засмітився фільтр.
Засмітився конденсатор.
У приладі було занадто багато
білизни.
Барабан забруднений.
Неправильне налаштування
датчика провідності (див. розділ
«Налаштування — налаштування
залишкового рівня вологи білизни»,
щоб обрати краще налаштування).
• Отвори для виходу повітря забиті.
• Температура в приміщенні занадто
низька або занадто висока
(оптимальна температура в
приміщенні становить від 19°С до
24°С)
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Висота х Ширина х Глибина
850 x 600 x 540 мм (максимально 570
мм)
Макс. глибина з відкритими
дверцятами
1030 мм
Макс. ширина з відкритими дверцятами 950 мм
Висота регулюється
850 мм (+15 мм — регулювання ніжок)
Об’єм барабана
104 л
Максимальне завантаження
7 кг
Напруга
230 В
Частота
50 Гц
Необхідний запобіжник
10 A
Загальна потужність
2250 Вт
Клас енергетичної ефективності
B
Споживання електроенергії1)
4,30 кВт-год
Річне споживання електроенергії 2)
504 кВт-год
Споживання енергії у ввімкненому
стані
0,41 Вт
54
www.electrolux.com
Споживання енергії у вимкненому стані 0,41 Вт
Тип використання
Побутові прилади
Допустима навколишня температура
від +5°C до +35°C
Рівень захисту від проникнення
IPX4
твердих часток і вологи, що
забезпечується захисним кожухом, за
винятком випадків, коли низьковольтне
обладнання не має захисту від вологи
1) Згідно з EN 61121. 7 кг бавовни, швидкість обертання 1000 об/хв.
2) Споживання електроенергії в кВт-год, виходячи зі 160 циклів сушіння стандартної
програми для бавовни при повному й частковому завантаженні, і споживання в
режимах зі зниженою потужністю. Фактичне споживання енергії на цикл залежатиме
від характеру використання приладу (ПОЛОЖЕННЯ (ЄС) № 392/2012).
13.1 Показники споживання
Програма
Швидкість/залишкова
вологість
Спожива
ння
Час сушіння
електрое
нергії
Бавовна 7 кг
До шафи
Під праску
1400 об/хв 50%
115 хв
3,77 кВтгод
1000 об/хв 60%
131 хв
4,30 кВтгод
1400 об/хв 50%
96 хв
3,04 кВтгод
1000 об/хв 60%
109 хв
3,47 кВтгод
1200 об/хв 40%
48 хв
1,26 кВтгод
800 об/хв 50%
55 хв
1,43 кВтгод
Синтетика 3 кг
До шафи
14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
переробку електричних і електронних
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
*
УКРАЇНСЬКА
55
136922303-A-512015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement