Electrolux EDH3284PDW User manual

Electrolux EDH3284PDW User manual
EDH3284PDW
.......................................................... .......................................................
HU SZÁRÍTÓGÉP
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
2
www.electrolux.com
TARTALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
TERMÉKLEÍRÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KEZELŐPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMTÁBLÁZAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BEÁLLÍTÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
NAPI HASZNÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
HIBAELHÁRÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MŰSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes
szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették.
Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.electrolux.com/productregistration
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondo‐
san olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem
megfelelő üzembe helyezés vagy használat által
okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető
helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő
személyek biztonsága
VIGYÁZAT
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkant‐
ság kockázata.
• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csök‐
kent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek
híján lévő személyek a biztonságukért felelős
személy felügyelete mellett használhatják,
vagy ha tőle tájékoztatást kaptak a készülék
működtetéséről.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a ké‐
szülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
• Minden mosószert tartson távol a gyermekek‐
től.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tart‐
sa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva
van.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhet‐
nek tisztítási vagy karbantartási tevékenysé‐
get.
1.2 Üzembe helyezés
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• Ügyeljen arra, hogy a készülék üzemeltetésé‐
nek helyén a padló vízszintes, sík, stabil, hőál‐
ló és tiszta legyen.
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan he‐
lyen, ahol a hőmérséklet 5 °C alatt vagy 35 °C
felett van.
• A készüléket ne helyezze üzembe zárható aj‐
tó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsa‐
nér, és emiatt a készülék ajtaja nem nyitható
ki teljesen.
• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a
mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi
kesztyűt.
• A készüléket mindig függőleges helyzetben
mozgassa.
• A készülék hátoldalát a falhoz kell állítani.
• Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a
levegő a készülék és a padló között.
• Ha a gépet padlószőnyegen helyezi üzembe,
győződjön meg róla, hogy a szőnyeg nem zár‐
ja el a készülék alapzatán található szellőző‐
nyílások egyikét sem.
• A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elé‐
getéséből létrejövő füstgáz elvezetésére szol‐
gál.
• Amennyiben a szárítógépet egy mosógép te‐
tején szeretné elhelyezni, használja az össze‐
építő készletet. Az összeépítő készlet hivata‐
los márkakereskedőnél szerezhető be, és ki‐
zárólag a tartozékhoz mellékelt útmutatóban
felsorolt készülékekhez használható. Üzembe
helyezés és használat előtt olvassa el figyel‐
mesen (lásd az üzembe helyezési útmutatót).
• Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyi‐
ség jó szellőzéséről, hogy elkerülje a más tüz‐
előanyagokat elégető készülékekből (beleért‐
ve a nyílt tüzet is) származó gázok visszaá‐
ramlását.
• A készülék elhelyezhető szabadon álló mó‐
don, vagy a konyhai munkapult alá, ha van
elegendő hely (lásd az üzembe helyezési út‐
mutatót).
• A készülék végleges elhelyezési pozíciójában
ellenőrizze a felület vízszintességét vízmér‐
tékkel. Ha a felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy süllyesztésével bizto‐
sítsa a vízszintes helyzetet.
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
Tűz- és áramütésveszély.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási
hálózati áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
• Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.
4
www.electrolux.com
• Ne használjon hálózati elosztókat és hosszab‐
bító kábeleket.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a háló‐
zati kábel épségére. Amennyiben a készülék
hálózati vezetékét ki kell cserélni, a cserét sa‐
ját szervizünknél végeztesse el.
• Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
• A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatla‐
kozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugó‐
nál fogva húzza ki.
• Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati ká‐
belt és a csatlakozódugót.
• A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
1.3 Használat
VIGYÁZAT
Tűz, robbanás, áramütés vagy a készü‐
lék károsodásának veszélye áll fenn.
• A készüléket kizárólag háztartási célra hasz‐
nálja.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jel‐
lemzőit.
• A szárító ciklus utolsó része fűtés nélkül törté‐
nik (hűtési ciklus), annak biztosítása érdeké‐
ben, hogy a ruhadarabok ne károsodjanak.
Ha a készüléket leállítja a szárítási ciklus be‐
fejeződése előtt, azonnal vegye ki belőle, és
teregesse ki az összes darabot, hogy a hő el‐
távozhasson.
• Amennyiben öblítőszert vagy hasonló termék‐
et használ, tartsa be a csomagolásán feltünte‐
tett utasításokat.
• Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Min‐
den használat előtt vagy után tisztítsa meg
szöszszűrőt.
• Törölje le a készülék körül felhalmozódott szö‐
szöket.
• Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt darabo‐
kat, melyek külső huzatanyaga megsérült.
• Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott ru‐
hadarabok vagy habszivacs darabokkal kitö‐
mött párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
• Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabo‐
kat, mint étolaj, aceton, alkohol, benzin, kero‐
zin, folteltávolítók, terpentin, viasz és viaszel‐
távolítók, meleg vízben ki kell mosni extra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mennyiségű mosószer használatával, mielőtt
megkezdené szárítását.
Nem szabad a készülékben olyan ruhadara‐
bot szárítani, melynek tisztításához ipari vegy‐
szereket használtak.
Ügyeljen arra, hogy ne maradjon gázöngyújtó
vagy gyufa a ruhadarabok zsebeiben.
Csak olyan ruhaneműt szárítson, melynek gé‐
pi szárítása engedélyezett. Kövesse a ruhane‐
mű kezelési címkéjén feltüntetett utasításokat.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a ké‐
szülékben.
Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolítóval
mosta ki, még egyszer le kell futtatnia egy öb‐
lítőprogramot, mielőtt elindítja a szárítógépet.
Ne igyon a gép kondenzvizéből, és ne hasz‐
nálja fel ételkészítéshez. Egészségügyi koc‐
kázatot jelent az emberek és a házi kedven‐
cek számára.
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb
töltetet, mely 8 kg tömegű lehet (lásd a „Prog‐
ramtáblázat” című fejezetet).
Olyan ruhadarabokat nem szabad a szárító‐
gépbe tenni, amelyből csöpög a víz.
1.4 Ápolás és tisztítás
VIGYÁZAT
Személyi sérülés vagy a készülék káro‐
sodásának veszélye áll fenn.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csat‐
lakozóaljzatból.
• A készülék tisztításához ne használjon vízsu‐
garat vagy gőzt.
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert használjon. Ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldó‐
szert vagy fém tárgyat.
1.5 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT
Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadá‐
lyozza gyermekek és kedvenc állatok készü‐
lékben rekedését.
MAGYAR
Kompresszor
5
amelyben nem találhatók klórtartalmú szén‐
hidrogének. A rendszernek megfelelően kell
tömítenie. A rendszer sérülése szivárgást
okozhat.
VIGYÁZAT
A készülék károsodásának veszélye áll
fenn.
• A szárítógépben található kompresszor és
rendszer különleges közeggel van feltöltve,
2. TERMÉKLEÍRÁS
1
4 Elsődleges szűrő
2
5 A hőcserélő ajtajának kinyitására szolgáló
gomb
6 Levegőnyílások
7 Állítható lábak
8 Hőcserélő ajtaja
3
9 Hőcserélő fedele
10 A hőcserélő fedelének zárására szolgáló
4
11
gomb
5
10
11 Adattábla
6
9
A betöltőajtó nyitási iránya felcserélhe‐
tő. Ezáltal könnyen behelyezheti és el‐
távolíthatja a ruhaneműt akkor is, ha a
készüléket kisebb helyiségbe helyezte
(lásd a külön mellékelt lapon).
7
8
1 Víztartály
2 Kezelőpanel
3 Betöltőajtó
3. KEZELŐPANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Programgomb és
KI kapcsoló
2 Visszajelzők
6
www.electrolux.com
3 Kijelző
4
Idő érintőgomb
5
Késleltetett indítás érintőgomb
6
Hangjelzés érintőgomb
7
Gyűrődésmentesítés érintőgomb
Érintse meg ujjával a funkció nevét
vagy szimbólumát viselő érintőgombo‐
kat.
Ne viseljen a kezelőpanel megérintése‐
kor kesztyűt.
Fontos, hogy a kezelőpanel mindig tisz‐
ta és száraz legyen.
Start/Szünet érintőgomb
8
Visszajelzők
leírása
Szárítási fázis.
Hűtési fázis.
Gyűrődésmentesítő fázis.
Kondenzátor.
Víztartály.
Szűrő.
Késleltetett indítás.
Gyerekzár.
Hangjelzések.
Program időtartama.
Idővezérelt szárítás időtartama.
-
Késleltetett indítás időtartama.
-
4. PROGRAMTÁBLÁZAT
Programok
Töltet típusa / Töltet (max.)1) / Anyagfajta jelzése
Pamut anyagok
Extra száraz
Szárítási fokozat: extra száraz. / 8 kg /
Nagyon száraz
Szárítási fokozat: nagyon száraz. / 8 kg /
Szekrényszáraz2)
Szárítási fokozat: szekrényszáraz. / 8 kg /
Vasalószáraz2)
Szárítási fokozat: azonnal vasalható. / 8 kg /
Műszál anyagok
Extra száraz
Szárítási fokozat: extra száraz./ 3,5 kg /
Szekrényszáraz2)
Szárítási fokozat: szekrényszáraz. / 3,5 kg /
Vasalószáraz
Szárítási fokozat: azonnal vasalható. / 3,5 kg /
Sportruházat
Vasalást nem igénylő sportruházat, vékony és könnyű anyagok, po‐
liészter. / 2 kg /
MAGYAR
Töltet típusa / Töltet (max.)1) / Anyagfajta jelzése
Programok
Idővezérelt szárítás
Ezzel a programmal használhatja a Idő funkciót, és beállíthatja a
program időtartamát. / 8 kg /
Frissítés
Textíliák felfrissítése, amelyek tárolva voltak. / 1 kg
Gyapjú frissítés
tő
Gyapjú anyagok frissítése. A gyapjú darabokat újra puhává és finom‐
má teszi. A program befejezése után azonnal távolítsa el a ruhane‐
műt. / 1 kg
Kímélő
Kényes szövetek. / 3 kg /
Paplan
Keskeny vagy széles paplanok, illetve párnák (toll, pehely vagy szin‐
tetikus töltésű) szárításához. / 3 kg /
Vasaláskönnyí‐
7
Könnyen kezelhető anyagok, melyek minimális vasalást igényelnek.
A szárítás hatékonysága a ruhanemű anyagától függően eltérhet.
Rázza meg a darabokat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A prog‐
ram vége után haladéktalanul távolítsa el a ruhákat, és tegye vállfára
őket. / 1 kg (vagy 5 ing) /
1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.
2) Kizárólag a bevizsgáló intézetek számára: Standard programok az EN 61121 számú dokumentumban
megadott vizsgálatok számára.
5. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
5.1 Idő
5.3 Hangjelzés
Ez a funkció csak a Idővezérelt szárítás prog‐
ramnál használható. A program 10 perc és 2 óra
közötti időtartamra állítható be. Az időtartam be‐
állítása a készülékben levő ruha mennyiségétől
függ.
Javasoljuk, hogy kis mennyiségű ruha vagy csak
egyetlen darab esetén rövid időtartamot állítson
be.
Ha a hangelzés funkciót bekapcsolja, az alábbi
esetekben hangjelzést ad a készülék:
• ciklus vége
• gyűrődésmentesítő fázis kezdete és vége
• ciklus megszakítás
A hangjelzés alapértelmezés szerint mindig be
van kapcsolva. Ezzel a funkcióval a hangjelzést
be- vagy kikapcsolhatja.
5.2 Gyűrődésmentesítés
A szárítási ciklus végén megnöveli a normál gyű‐
rődésmentesítési fázis (30 perc) idejét 60 perc‐
cel. Ez a funkció megelőzi a ruhanemű gyűrődé‐
sét. A szárított ruha a gyűrődésmentesítő fázis
alatt kivehető.
A Hangjelzés funkció mindegyik prog‐
ramhoz kiválasztható.
Programok1)
Pamut anyagok
Extra száraz
●
●
Nagyon száraz
●
●
Szekrényszáraz
●
●
8
www.electrolux.com
Programok1)
●
●
Extra száraz
●
●
Szekrényszáraz2)
●
●
Vasalószáraz
●
●
Sportruházat
●
●
●
●
●
●
Vasalószáraz
Műszál anyagok
●
Idővezérelt szárítás
Frissítés
●2)
Gyapjú frissítés
●
●
Kímélő
●
●
Paplan
●
Vasaláskönnyítő
●
1) A kiválasztott programhoz egy vagy több funkciót is beállíthat. A be- és kikapcsolásukhoz nyomja meg a
hozzájuk tartozó érintőgombot.
2) Csak szárító állvánnyal
6. BEÁLLÍTÁSOK
A
B
C
D
E
A)
Idő érintőgomb
B)
Késleltetett indítás érintőgomb
C)
Hangjelzés érintőgomb
D)
Gyűrődésmentesítés érintőgomb
E)
Start/Szünet érintőgomb
6.1 Gyerekzár funkció
E funkció megakadályozza a gyermekeket ab‐
ban, hogy játsszanak a készülékkel, amikor egy
program működik. A programgomb és az érintő‐
KI kapcsoló
gombok le vannak zárva. Csak a
zárolása van feloldva.
A gyerekzár funkció aktiválása
1. Fordítsa a programgombot a kívánt program‐
nak megfelelő állásba.
2. Nyomja meg, és egyidejűleg tartsa meg‐
nyomva a A és a D érintőgombot, amíg a
gyerekzár visszajelző világítani nem kezd.
• A gyerekzár funkció a program működése
alatt is kikapcsolható. Nyomja meg, és
egyidejűleg tartsa megnyomva ugyaneze‐
ket az érintőgombokat, amíg a gyerekzár
visszajelző el nem alszik.
6.2 Vízkeménység és
vezetőképesség
A vízkeménység a földrajzi hely függvényében
változik. A vízkeménység hatással van a víz ve‐
zetőképességére és a készülék vezetőképességérzékelőjére. Ha ismeri a víz vezetőképességé‐
nek értékét, beállíthatja a megfelelő értéket az
érzékelőn, és így még jobb szárítási eredményt
érhet el.
MAGYAR
A vezetőképesség-érzékelő beállítása
1. Fordítsa a programgombot a kívánt program‐
nak megfelelő állásba.
2. Érintse meg egyszerre, és tartsa megérintve
a A és a B gombot, amíg az alábbi visszajel‐
zők egyike meg nem jelenik:
•
(alacsony <300 µS/cm)
•
9
•
(magas >600 µS/cm)
3. Annyiszor nyomja meg az érintőgombot (E),
amíg világítani nem kezd a megfelelő szint
visszajelzője.
4. A beállítás megerősítéséhez egyidejűleg 2
másodpercre nyomja meg a A és a B érintő‐
gombot.
(közepes 300-600 µS/cm)
7. NAPI HASZNÁLAT
A készülék első használata előtt végez‐
ze el az alábbi lépések egyikét:
• Tisztítsa meg a szárítógép dobját
egy nedves ruhával.
• Nedves ruhaneművel indítson el egy
rövid (pl.: 30 perc hosszúságú) prog‐
ramot.
3. Nyomja meg a Start/Szünet érintőgombot; a
visszaszámlálás automatikusan elindul. A ki‐
jelzőn megjelenik a késleltetett indítás vis‐
szaszámlálása.
• Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
A szárítási ciklus elején (3-5 perc) a ké‐
szülék kicsivel hangosabb lehet. Ez a
kompresszor beindulása miatt van, és
normális jelenség kompresszorral mű‐
ködő berendezéseknél, például: hűtőgé‐
pek, fagyasztók.
7.3 Egy program módosítása
7.1 Egy program késleltetett indítás
nélküli indítása
1. Készítse elő a ruhaneműt, és töltse a készü‐
lékbe.
2. Állítsa be a töltet típusának megfelelő prog‐
ramot és funkciókat.
• A kijelző a program időtartamát mutatja.
3. Nyomja meg a Start/Szünet érintőgombot; a
program automatikusan elindul.
FIGYELEM
Az ajtó becsukásakor ügyeljen arra,
hogy ne csípje be a ruhát a betöltőajtó
és a gumi tömítés közé.
7.2 Egy program késleltetett
indítással való indítása
1. Állítsa be a töltet típusának megfelelő prog‐
ramot és funkciókat.
2. Nyomja meg annyiszor a Késleltetett indítás
gombot, amíg a kijelzőn a beállítandó késlel‐
tetési idő meg nem jelenik.
• A program indítása 30 perc és 20 óra kö‐
zött késleltethető.
1. Forgassa
KI állásba a programgombot
2. Állítsa be a programot.
7.4 Miután a program véget ért
Amikor a program befejeződött,
• szaggatott hangjelzés hallható.
• A visszajelző villog.
• Megjelenik a
visszajelző.
• Világít a Start/Szünet visszajelző.
A készülék a gyűrődésmentesítő fázissal folytatja
a működést kb. további 30 percen keresztül.
A gyűrődésmentesítő fázis eltávolítja a gyűrődé‐
seket a ruhából.
A gyűrődésmentesítő fázis letelte előtt is kiveheti
a ruhát. A jobb eredmény elérése érdekében azt
javasoljuk, hogy még a fázis befejezése előtt,
vagy közvetlenül a befejezés után vegye ki a ké‐
szülékből a ruhát.
Amikor a gyűrődésmentesítő fázis befejeződött:
• Világít, de nem villog a visszajelző.
• A
visszajelző kialszik.
• Start/Szünet visszajelző kialszik.
1. Forgassa
KI állásba a programgombot
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Szedje ki a ruhaneműt.
4. Csukja be a készülék ajtaját.
10
www.electrolux.com
Mindig tisztítsa meg a szűrőt, és ürítse
ki a víztartályt a program befejezése
után.
• 5 perc elteltével, ha nem indítja el a progra‐
mot.
• A program befejezése után 5 perccel.
7.5 Automatikus KÉSZENLÉT funkció
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében ez
a funkció az alábbi esetekben automatikusan ki‐
kapcsolja a készüléket:
8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
8.1 A ruhanemű előkészítése
• Húzza be a cipzárakat.
• Gombolja be a paplanhuzatokat.
• A laza zsinegeket és szalagokat (pl.: kötény‐
szalag) ne hagyja szabadon. A program elin‐
dítása előtt kösse meg ezeket.
• Mindent távolítson el a zsebekből.
• Amennyiben egy ruhadarab belső rétege
gyapjúból készült, fordítsa azt ki. Fontos, hogy
a gyapjúréteg mindig kívül legyen.
• Javasoljuk, hogy a készülékben levő anyagok
fajtájának megfelelő programot állítson be.
• Ne töltsön a készülékbe erős színű textíliákat
halvány színű darabokkal együtt. Lehetséges,
hogy a textíliák erős színei engednek.
• Használjon megfelelő programot a pamutjer‐
sey és kötött darabokhoz, hogy ne menjenek
össze.
• Ügyeljen arra, hogy a töltet tömege ne legyen
nagyobb, mint a programtáblázatban mega‐
dott maximális érték.
• Csak olyan ruhaneműt szárítson, melynek gé‐
pi szárítása engedélyezett. További informáci‐
ókért olvassa el a ruhadarabok kezelési cím‐
kéjén található útmutatásokat.
Kezelé‐ leírása
si cím‐
ke
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy normál hőmér‐
sékletű programot.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy alacsony hőmér‐
sékletű programot.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása nem engedélyezett.
MAGYAR
9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
9.1 A szűrő tisztítása
1.
2.
2
1
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
9.2 A víztartály ürítése
1.
2.
3.
4.
11
12
www.electrolux.com
A víztartályban levő víz a desztillált víz
helyettesítésére használható, pl. gőzö‐
léses vasaláshoz. A víz felhasználása
előtt távolítsa el belőle a szennyeződé‐
seket egy szűrő segítségével.
9.3 A kondenzátor egység tisztítása
A szűrők tisztításának gyakorisága a ru‐
ha fajtájától és annak mennyiségétől
függ.
Amennyiben teljes töltetet szárít, min‐
den harmadik szárítási ciklus után tisz‐
títsa meg a szűrőket.
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
6.
7.
8.
2
9.
1
10.
2
MAGYAR
11.
121).
13.
14.
15.
16.
2
13
1
1) Szükség szerint, kb. 6 havonta egyszer tisztítsa meg a hőcserélő-rekeszt a szöszöktől. Porszívót is
használhat.
9.4 A dob tisztítása
Puha törlőruhával törölje szárazra a készüléket.
A dobot egy nedves ruhával tisztítsa. Csak sem‐
leges tisztítószert használjon. Ne használjon sú‐
rolószert, súrolószivacsot vagy oldószereket.
Puha törlőruhával törölje szárazra a dobot.
9.6 Levegőnyílások tisztítása
Porszívó segítségével távolítsa el a szöszöket a
levegőnyílásokból.
9.5 A készülék külső felületének
tisztítása
A készüléket nedves ruhával tisztítsa. Csak sem‐
leges tisztítószert használjon. Ne használjon sú‐
rolószert, súrolószivacsot vagy oldószereket.
10. HIBAELHÁRÍTÁS
10.1
Jelenség
Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva
a hálózati aljzatba.
14
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
Ellenőrizze, hogy nem olvadt-e le valamelyik biz‐
tosíték a biztosítékdobozban.
A program nem indul el.
Nyomja meg a(z) Start/Szünet gombot.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csuk‐
va.
Nem záródik a készülék ajtaja.
Ellenőrizze, hogy a szűrő beszerelése helyes-e.
Ügyeljen arra, hogy ne csípje be a ruhát a betöl‐
tőajtó és a gumi tömítés közé.
A készülék működés közben leáll.
Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e. A program
ismételt elindításához nyomja meg a Start/Szünet
gombot.
A kijelző hosszú időtartamot jelenít meg a
programhoz.1)
Győződjön meg arról, hogy a ruhanemű súlya
megfelel-e a program időtartamának.
Ellenőrizze, hogy tiszta-e a szűrő.
A ruhanemű túlságosan nedves. Ismét centrifugál‐
ja ki a ruhaneműt a mosógépben.
Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérséklete nem túl
magas-e.
A kijelző rövid időtartamot jelenít meg a
programhoz.
Állítsa be a Idővezérelt szárítás vagy a Extra szá‐
raz programot.
A kijelző Err üzenetet jelenít meg.
Ha új programot szeretne beállítani, kapcsolja ki,
majd be a készüléket.
Ellenőrizze, hogy a funkciók alkalmazhatóak-e a
programhoz.
A kijelzőn E51 jelenik meg
Kapcsolja ki majd be a készüléket. Indítson el egy
új programot. Ha a probléma ismét jelentkezik, ak‐
kor forduljon a márkaszervizhez.
1) Legfeljebb 5 óra elteltével a program automatikusan véget ér
10.2 Ha nem elégedett a szárítás
eredményével
• A beállított program nem volt megfelelő.
• A szűrő eltömődött.
• A kondenzátor eltömődött.
• Túl sok ruhadarab volt a készülékben.
• A dob elszennyeződött.
• A vezetőképesség-érzékelő beállítása helyte‐
len.
• A levegőnyílások eltömődtek.
11. MŰSZAKI ADATOK
Méretek (mm)
Max. mélység
(nyitott ajtóval)
Szélesség / magasság /
mélység
600 / 850 – 865 / 600
1090 mm
MAGYAR
Max. szélesség
(nyitott ajtóval)
Elektromos csatlakoztatás
950 mm
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
Biztosíték
4A
Összteljesítmény
900 W
Dob térfogata
108 l
A készülék tömege
50 kg
Ruhanemű: max. súly
8 kg
Használat típusa
Háztartási
Környezeti hőmérséklet
Energiafogyasztás 1)
perc
5 °C
Max.
35 °C
kWh/ciklus
2,35 kWh
Éves energiafogyasztás 2)
136,4 kWh
Energiahatékonysági osztály
A
Teljesítményfelvétel
15
Készenléti üzemmód
0,48 W
Kikapcsolás üzemmód
0,48 W
1) Az EN 61121 szabvány szerint. 8 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.
2) Ez egy négytagú háztartás hozzávetőleges energiafogyasztása a készülék helyes használata esetén.
12. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott anyagokat
. Újrahasznosításhoz tegye
hasznosítsa újra:
a megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A tiltó
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a
készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy
lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
136922270-A-222012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement