Aeg-Electrolux | T76484EIH | User manual | Aeg-Electrolux T76484EIH Korisnički priručnik

LAVATHERM 76484EIH
HR SUŠILICA
HU SZÁRÍTÓGÉP
PL SUSZARKA BĘBNOWA
UPUTE ZA UPORABU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2
27
52
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
4
6
7
8
9
9
11
15
16
22
24
25
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
OPIS PROIZVODA
DODATNA OPREMA
UPRAVLJAČKA PLOČA
PRIJE PRVE UPORABE
PROGRAMI
UPORABA UREĐAJA
SAVJETI
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
RJEŠAVANJE PROBLEMA I SERVISIRANJE
TEHNIČKI PODACI
POSTAVLJANJE
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih
uređaja. Uređaje označene simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na
lokalno reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu.
POSJETITE NAŠU INTERNETSKU STRANICU ZA:
- Proizvode
- Brošure
- Upute za upotrebu
- Rješavanje problema
- Servisne informacije
www.aeg.com
KAZALO
Upozorenje - Važne informacije o sigurnosti.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
3
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam pružio godine
nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine jednostavnijim - svojstva koja ne
možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta na čitanje kako biste
dobili ono najbolje od njega.
PRIBOR I POTROŠNI MATERIJAL
U AEG web trgovini pronaći ćete sve što vam je potrebno za održavanje vaših AEG uređaja
besprijekorno čistima i u savršenom radnom stanju. Pored široke palete dodataka namjenjenih i
proizvedenih u skladu s visokim standardima kvalitete kakve očekujete, od posebnog posuđa do
košara za pribor za jelo, od održača boca do vrećica za osjetljivo rublje...
Posjetite web trgovinu na
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih pričuvnih dijelova.
Kada kontaktirate servis, provjerite raspolažete li sljedećim podacima. Podatke možete
pronaći na nazivnoj pločici.
Model
PNC
Serijski broj
4
www.aeg.com
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja
ispravne uporabe, prije postavljanja i prvog kori‐
štenja uređaja pažljivo pročitajte ove upute za
uporabu, uključujući savjete i upozorenja. Kako
biste izbjegli nepotrebne greške i nezgode, važ‐
no je osigurati da sve osobe koje koriste uređaj
vrlo dobro poznaju njegov način rada i sigurnos‐
ne karakteristike. Spremite ove upute i osigurajte
se da prate uređaj u slučaju njegovog preno‐
šenja ili prodaje, tako da su sve osobe koje kori‐
ste ovaj uređaj tijekom njegova radna vijeka
prikladno informirane o načinu uporabe uređaja i
o njegovim sigurnosnim pitanjima.
te.
- Prije upotrebe proizvoda pročitajte upu‐
OPĆA SIGURNOST
• Opasno je mijenjati specifikacije ili pokušati
izmijeniti ovaj proizvod na bilo koji način.
• Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju od stra‐
ne osoba (uključujući djecu) koje imaju
smanjene fizičke ili senzorne sposobnosti ili
su bez iskustva ili znanja, osim ako nisu pod
nadzorom ili ako nisu dobile upute vezane uz
korištenje uređaja od osobe koja je odgovorna
za njihovu sigurnost.
• Nemojte dopustiti maloj djeci i kućnim
ljubimcima da se popnu u bubanj. Kako bi ste
to spriječili, prije uporabe uvijek provjerite bu‐
banj.
• Predmeti kao što su kovanice, sigurnosne
igle, pribadače, vijci, kamenje i ostali tvrdi,
oštri materijali mogu uzrokovati veliku štetu i
ne smiju se stavljati u uređaj.
• Predmeti kao što su plastika (lateks pjena),
kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine
(ako ne postoji poseban program za sušenje),
predmeti s postavom od gume te rublje ili
jastučnice s plastičnim umetcima ne smiju se
sušiti u sušilici.
• Osigurajte da se utičnici nakon postavljanja
može lako pristupiti.
• Uvijek isključite uređaj nakon uporabe, čiš‐
ćenja i održavanja.
• Ni u kom slučaju nemojte pokušavati sami po‐
pravljati uređaj. Popravci koje izvrše osobe
bez potrebnog iskustva mogu prouzrokovati
ozljede ili teška oštećenja. Kontaktirajte
ovlašteni servisni centar. Uvijek zatražite origi‐
nalne rezervne dijelove.
• Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su
jestivo ulje, aceton, benzin, petrolej, od‐
stranjivači mrlja, terpentin, vosak ili od‐
stranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vo‐
di s dodatnom količinom deterdženta, prije su‐
šenja u sušilici.
• Opasnost od eksplozije: U sušilici nikad ne su‐
šite predmete koji su bili u kontaktu sa za‐
paljivim otapalima (benzin, metilirani alkohol,
tekućine za kemijsko čišćenje i slično). Budući
da su te tvari hlapljive, mogu prouzročiti
eksploziju. U sušilici sušite samo predmete
oprane vodom.
• Opasnost od požara: predmeti koji su
zamrljani ili umočeni u biljno ili jestivo ulje
predstavljaju opasnost od požara i ne smiju se
stavljati u sušilicu rublja.
• Ako ste oprali vaše rublje s odstranjivačem
mrlja, morate izvršiti dodatni ciklus ispiranja
prije stavljanja u sušilicu.
• Provjerite da upaljači ili šibice nisu slučajno
ostali u džepovima odjeće koju stavljate u ure‐
đaj
• Kondenzirana voda nije prikladna za piće ili za
pripremanje jela. To može uzrokovati zdrav‐
stvene probleme za ljude i kućne ljubimce.
• Ne sjedajte i ne naslanjajte se na vrata za
punjenje. Uređaj se može prevrnuti.
UPOZORENJE
• Opasnost od požara! Da biste
otklonili opasnosti od samoza‐
paljenja, nikad ne zaustavljajte su‐
šilicu prije završetka ciklusa sušenja,
osim u slučaju da odmah izvadite i
prostrete sve artikle tako da se
toplina rasprši.
• Ne dozvolite da se oko uređaja
nakupljaju dlačice.
• Opasnost od električnog udara! Ne prskajte
uređaj vodom.
• Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez
topline (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo
da artikli budu na temperaturi koja ih ne može
oštetiti.
• Ne smijete koristiti sušilicu ako ste za čišćenje
koristili industrijske kemikalije.
• Osigurajte dobru prozračenost u prostoriji gdje
je uređaj postavljen, kako bi izbjegli da se
plinovi od uređaja koji izgaraju druga goriva,
uključujući i otvorenu vatru, vrate u prostoriju.
HRVATSKI
POSTAVLJANJE
• Ovaj uređaj vrlo je težak. Pazite prilikom
pomicanja uređaja.
• Pri vađenju uređaja iz ambalaže provjerite da
nema oštećenja. Ako postoje sumnje, nemojte
upotrebljavati uređaj i kontaktirajte servisni
centar.
• Potrebno je ukloniti svu ambalažu prije upora‐
be. Nepoštivanje tog upozorenja može prouz‐
ročiti opasna oštećenja na proizvodu i na
imovini. Pročitajte odgovarajući dio u ovim
uputama za uporabu.
• Sve električarske radove potrebne za po‐
stavljanje ovog uređaja mora izvršiti kvalificira‐
ni električar ili druga stručna osoba.
• Stražnja površina uređaja mora biti po‐
stavljena uz zid
• Ako se uređaj postavlja na tepihu ili sl., pod‐
esite nožice. Zrak mora slobodno strujati
ispod uređaja.
• Nakon ugradnje uređaja provjerite da ne pritiš‐
će i da ne stoji na svom kabelu električnog na‐
pajanja.
• Ako se sušilica stavlja na vrh perilice, obvezno
se mora koristiti komplet za spajanje (dodatna
oprema - pogledajte poglavlje: "DODATNI DI‐
JELOVI").
KORISTITE
• Ovaj je uređaj namijenjen isključivo uporabi u
domaćinstvu. Ne smije se koristiti u bilo koje
druge svrhe.
• Sušite isključivo rublje koje je prikladno za su‐
šenje u sušilici. Slijedite upute na etiketi
svakog komada rublja.
• Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
• Ne umećite veću količinu rublja od preporuče‐
ne. Pridržavajte se maksimalne količine rublja.
Pročitajte odgovarajuće poglavlje u ovom pri‐
ručniku.
• Potpuno mokro rublje ne smije se stavljati u
sušilicu.
• Rublje koje je bilo u dodiru s hlapljivim naftnim
proizvodima ne smije se sušiti u sušilici. Ako
koristite hlapljive tekućine za čišćenje, morate
paziti da tekućina prije stavljanja u uređaj bu‐
de uklonjena iz rublja.
• Nemojte koristiti sušilicu ako su električni
kabel, upravljačka ploča, radna površina ili
podnožje oštećeni na način da se može doći
do unutrašnjosti sušilice.
5
• Omekšivače rublja ili slične proizvode treba
koristiti prema uputama njihovih proizvođača.
• Opasnost od požara! Ne sušite oštećene
predmete koji sadrže obloge ili punjenje
(jastuci, jakne, popluni itd.). Obloga ili
punjenje mogu ispasti van i uzrokovati požar.
SIGURNOST DJECE
• Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi od strane
male djece ili nemoćnih osoba bez nadzora.
• Djeca često ne prepoznaju opasnosti vezane
uz električne uređaje. Djecu je potrebno nad‐
zirati kako biste bili sigurni da se ne igraju ure‐
đajem.
UPOZORENJE
• Opasnost od gušenja! Sastavni
dijelovi pakiranja (npr. plastični omot,
polistiren) mogu biti opasni za djecu držite ih podalje od dohvata djece.
• Sva sredstva za pranje držite na sigurnom, iz‐
van dohvata djece.
• Pazite da djeca ili kućni ljubimci ne uđu u bu‐
banj.
ZBRINJAVANJE UREĐAJA
• Izvucite utikač iz strujne utičnice.
• Odrežite naponski kabel i bacite ga.
• Bacite kvaku na vratima. Na taj ćete način
spriječiti da se djeca ili kućni ljubimci zatvore u
uređaj. Postoji opasnost od gušenja.
6
www.aeg.com
OPIS PROIZVODA
1
2
3
4
5
12
11
10
9
1 Spremnik za vodu
2 Upravljačka ploča
3 Svjetlo u bubnju
4 Vrata za punjenje rublja (reverzibilna)
5 Primarni filtar
6 Klizni gumb za otvaranje vrata izmjenjivača
topline
7 Otvori za zrak
8 Prilagodljive nožice
9 Vrata izmjenjivača topline
10 Poklopac filtra izmjenjivača topline
11 Tipka za blokiranje
12 Nazivna pločica
6
7
8
HRVATSKI
7
DODATNA OPREMA
KOMPLET ZA SPAJANJE
Naziv proizvoda: SKP11
Dostupan kod vašeg ovlaštenog trgovca.
Komplet za okomito postavljanje smije se koristiti
isključivo s perilicama specificiranim u letku.
Pogledajte priloženi letak.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
kompletom.
POSTOLJE S LADICOM
Naziv proizvoda: PDSTP10.
Dostupan kod vašeg ovlaštenog trgovca.
Za postavljanje uređaja na većoj visini, što vam
olakšava umetanje i vađenje rublja.
Ladica se može koristiti za spremanje rublja itd.:
ručnika, proizvoda za čiščćenje itd.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s opremom.
REŠETKA ZA SUŠENJE
KOMPLET ZA IZBACIVANJE
KONDENZATA
Naziv proizvoda: DK11.
Dostupan kod vašeg ovlaštenog trgovca (može
se priključiti na određene vrste sušilica)
Komplet za instalaciju putem odvoda kondenzira‐
ne vode u spremnik, sifon, odvod itd. Spremnik
vode se nakon postavljanja automatski prazni.
Spremnik vode mora ostati u uređaju.
Montirana cijev mora biti na visini od minimalno
50 cm do maksimalno 1 m od razine tla. Cijev ne
smije tvoriti petlju. Ako je moguće, skratite cijev.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
kompletom.
Dostupan kod vašeg ovlaštenog trgovca (može
se priključiti na određene vrste sušilica)
Stalak za sušenje omogućuje sigurno sušenje
sljedećih predmeta u sušilici:
• sportske odjeće
• vunenih predmeta
• mekanih igračaka
• donjeg rublja
Rešetka za sušenje omogućuje sigurno sušenje
sljedećih predmeta u sušilici:
8
www.aeg.com
UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
3
4
5
6
7
1 Programator
Simbol
Uključeno/Isključeno
3 Indikatori programa
Sušenje Plus
4 Tipka
2
5 Tipka
Okretanje Plus
6 Tipka
Protiv gužvanja
7 Tipka
Zujalica
8 Tipka
Vrijeme sušenja
9 Tipka
Odgoda početka
9
10 11 12
Opis
indikator faze ciklusa
hlađenja
indikator face ciklusa
za sprečavanje gu‐
žvanja
aktivirana zaštita za
djecu
odgođen start
trajanje ciklusa
10 Zaslon
11 Tipka
Start/Pauza
ispraznite spremnik
za vodu,
očistite primarni filter,
očistite filtere izmjenjivača topline
12 Indikacijska svjetla:
ZASLON
Simbol
Opis
zadani stupanj osu‐
šenosti
srednje extra suho
maksimalno extra
suho
dodatno okretanje
m/
8
m
trajanje zaštite protiv
nabora
indikator faze ciklusa
sušenja
odabir vremenskog
programa (10 min - 2
h)
-
odabir odgode starta
(30 min - 20 h)
HRVATSKI
9
PRIJE PRVE UPORABE
Očistite bubanj sušilice vlažnom krpom ili odabe‐
rite kratki program (npr. program od 30 minuta) s
napunjenim vlažnim rubljem.
POZOR
Kompresor i kompresorski sustav u sušilici na‐
punjen je posebnim sredstvom koje ne sadrži
kloro-fluoro-ugljikovodike. Sustav uvijek mora biti
hermetički zatvoren. Oštećenje sustava može
uzrokovati curenje i oštećenja uređaja.
Na početku ciklusa sušenja (3 - 5 min) razina
zvuka može biti malo povišena. To se događa
zbog početka rada kompresora, što je normalno
za kompresorske uređaje poput: hladnjaka,
zamrzivača.
PROGRAMI
Programi
Količina
rublja 1)
Svojstva
Raspoložive
funkcije
Pamuk
8 kg
Za sušenje pamučnog rublja. Ra‐
zina sušenja: ekstra suho.
svi osim
Okretanje Plus i
Vrijeme su‐
šenja
Suho za
ormar 2)
8 kg
Za sušenje pamučnog rublja. Ra‐
zina sušenja: suho za ormar.
svi osim
Okretanje Plus i
Vrijeme su‐
šenja
Suho za
glačanje 2)
8 kg
Za sušenje pamučnog rublja. Ra‐
zina sušenja: primjenjivo za
glačanje.
svi osim
Okretanje Plus i
Vrijeme su‐
šenja
8 kg
Za sušenje odjeće za slobodno
vrijeme, kao što su traper, majice
materijala različite debljine (npr.
na okovratniku, manžetama i ša‐
vovima).
svi osim
Okretanje Plus i
Vrijeme su‐
šenja
3 kg
Za sušenje posteljine poput: jed‐
nostruke i dvostruke plahte,
jastučnica, prekrivača.
svi osim
Okretanje Plus i
Vrijeme su‐
šenja
3 kg
Za sušenje jednostrukih ili dvo‐
strukih popluna ili jastuka (s
perjem, paperjem ili sintetičkim
punjenjem).
svi osim
Okretanje Plus ,
Zaštita od
gužvanja i
Vrijeme sušenja
Ekstra suho
Traper
Posteljina
Popluni
Oznaka
tkanine
10 www.aeg.com
Količina
rublja 1)
Svojstva
Raspoložive
funkcije
Vrijeme
8 kg
Sušenje unutar vremena koje je
postavio korisnik. Vrijeme mora
odgovarati količini rublja. Za su‐
šenje jednog komada ili manjih
količina rublja preporučujemo kra‐
će vrijeme sušenja.
svi osim
Su‐
šenje Plus i
Okretanje Plus
Ekstra
brzo miješano
3 kg
Za sušenje pamučnih i sintetičkih
tkanina, koristi nisku temperaturu.
svi osim:
Okretanje Plus i
Vrijeme su‐
šenja
Programi
Sintetika
3,5 kg
Za sušenje debelih ili višeslojnih
tkanina, npr. pulovera, posteljine,
stolnog rublja.
svi osim
Vrijeme sušenja
Suho za
ormar 2)
3,5 kg
Za tanke tkanine koje se ne
glačaju, npr. košulje od materijala
koji se lako održava, stolno rublje,
dječju odjeću, čarape, donje rublje
s kitovom kosti ili žicom.
svi osim
Vrijeme sušenja
Suho za
glačanje
3,5 kg
Za sušenje tankih tkanina koje se
glačaju, npr. pletenine, košulja.
svi osim
Vrijeme sušenja
Ekstra suho
glačanje
Lako
Za sušenje odjeće koje se lako
održava, poput majica i bluza, za
minimalan napor pri glačanju. Re‐
svi osim
1 kg (ili
zultati ovise o vrsti i završnoj obra‐ Okretanje Plus i
5
di tkanine. Rublje stavite izravno u
Vrijeme su‐
košulja)
bubanj sušilice. Nakon završetka
šenja
ciklusa, odmah izvadite osušeno
rublje i objesite ga.
Odjeća za
aktivnosti na otvo‐
renom
2 kg
Za sušenje odjeće za aktivnosti na
svi osim
otvorenom, tehničke i sportske
Okretanje Plus ,
odjeće, višeslojnih tkanina, vodo‐
Zaštita od
nepropusnih i prozračnih jakni,
gužvanja i
dvoslojnih jakni s odvojivom unu‐
Vrijeme sušenja
tarnjom izolacijom.
Sportska
lagana odjeća
2 kg
Za sušenje sportske odjeće,
tankih i laganih tkanina,
mikrovlakana i poliestera koji se
ne glačaju.
svi osim
Okretanje Plus i
Vrijeme su‐
šenja
Oznaka
tkanine
HRVATSKI
Programi
Svila/
Donje rublje
Vuna
Količina
rublja 1)
Raspoložive
funkcije
Svojstva
1 kg
Za sušenje svile/donjeg rublja
toplim zrakom i nježnim okre‐
tanjem.
svi osim
Okretanje Plus ,
Zaštita od
gužvanja i
Vrijeme sušenja
1 kg
Za sušenje vunene odjeće.
Odjeća će postati meka i udobna.
Preporučujemo vađenje odjeće
odmah nakon završetka pro‐
grama.
Ciklus sušenja vune ove sušilice
provjerila je i odobrila Woolmark
Company. Ciklus je prikladan za
sušenje vunenih predmeta ozna‐
čenih s "hand wash" (ručno
pranje) ako se peru u ciklusu ruč‐
nog pranja kojeg odobrava
Woolmark i suše u sušilici u
skladu s uputama proizvođača.
(M1129).
Za povećavanje ili smanjivanje ra‐
zine preostale vlažnosti rublja
Su‐
možete koristiti funkciju
šenje Plus .
Sušenje
Plus ,
Zujalica ,
Vrijeme sušenja
3),
Odgoda
početka
11
Oznaka
tkanine
1) maksimalna masa suhe odjeće
2) Samo za ustanove za testiranje:
Za testiranje učinkovitosti koristite standardne programe specificirane u dokumentu EN 61121. Ako je
potrebno prilagoditi preostalu razinu vlažnosti rublja, program prilagodite pomoću funkcije
Sušenje
Plus .
Filtere izmjenjivača topline morate očistiti nakon svaka 3 ciklusa.
3) Samo uz rešetku za sušenje — pogledajte poglavlje PRIBOR
UPORABA UREĐAJA
PRIPREMA RUBLJA
Sušite isključivo rublje koje je prikladno
za sušenje u sušilici. Uvjerite se da je
rublje prikladno za sušenje u sušilici.
Prevjerite oznake tkanine na odjeći.
Oznaka Svojstva
tkanine
Prikladno za sušenje u sušilici
Prikladno za sušenje u sušilici na
standardnoj temperaturi
Prikladno za sušenje u sušilici na
smanjenoj temperaturi
Oznaka Svojstva
tkanine
Nije prikladno za sušenje u su‐
šilici
Pravilno pripremite rublje:
• zatvorite patent-zatvarače, zakopčajte navlake
za poplune i zavežite slobodne trake i vrpce
(npr. trake kecelje) - rublje se može zapetljati
• pobrinite se da su džepovi prazni - uklonite
metalne predmete (spajalice za papir, sigur‐
nosne igle i sl.).
• predmete od dvoslojnog materijala preokrenite
na drugu stranu (npr. na jaknama koje imaju
12 www.aeg.com
pamučnu podstavu, pamučni sloj mora biti iz‐
vana).
Sušite samo:
• pamuk i platno s programom Pamuk
• sintetiku i miješano rublje s programom Sinte‐
tika
• zasebno intenzivno obojene tkanine i lagano
obojene tkanine - boje mogu izblijediti
• pamučni jersey i tkane predmete isključivo s
odgovarajućim programima - predmeti se
mogu smanjiti
Pritisnite gumb Uključeno/Isključeno kako biste
uključili uređaj.
ODABIR PROGRAMA
Ne umećite više rublja od maksimalne
količine rublja koja iznosi 8kg.
UMETANJE RUBLJA
1.
2.
3.
Otvorite vrata uređaja
Stavite rublje bez nabijanja.
Zatvorite vrata uređaja.
POZOR
Nemojte zaglaviti rublje između vrata
uređaja i gumene brtve.
UKLJUČIVANJE UREĐAJA
Pritisnite gumb Uključeno/Isključeno kako biste
uključili ili isključili uređaj. Kada je uređaj
uključen, na zaslonu se pojavljuju određene oz‐
nake.
Popis simbola na funkcijskim tipkama
Uključeno/Isključeno
Sušenje PLUS
Okretanje PLUS
Zaštita od gužvanja
Zujalo
Vrijeme sušenja
Program odaberite uz pomoć programatora. Mo‐
guće vrijeme završetka programa pojavljuje se
na zaslonu.
Vrijeme sušenja koje vidite odnosi se na
količinu rublja od 5 kg za programe su‐
šenja pamuka i jeansa. Kod drugih pro‐
grama vrijeme sušenja odnosi se na
preporučene količine rublja. Vrijeme su‐
šenja za programe sušenja pamuka i
jeansa s količinom rublja većom od 5 kg
traje dulje.
POSEBNE FUNKCIJE
Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više
posebnih funkcija.
Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pritisnite
odgovarajuću tipku funkcije.
Odgođen start
Start/Pauza
FUNKCIJA AUTOMATSKOG
STANJA MIROVANJA
Funkcija automatskog stanja mirovanja au‐
tomatski isključuje uređaj kako bi se smanjila po‐
trošnja energije:
• ako gumb Start/Pauza nije pritisnut u roku od
5 minuta.
• 5 minuta nakon kraja programa.
Kada je funkcija aktivirana, uključuje se LED
lampica iznad pritisnute tipke ili se pojavljuje
simbol na zaslonu.
FUNKCIJA SUŠENJE PLUS
Ta funkcija omogućuje postizanje veće suhoće
rublja. Moguće je odabrati 3 mogućnosti:
HRVATSKI
- zadanu funkciju povezanu s odabranim
programom,
- funkciju za blago sušenje rublja,
- funkciju za postizanje veće suhoće rublja.
FUNKCIJA OKRETANJE PLUS
Za laganije sušenje osjetljivih tkanina i tkanina
osjetljivih na temperaturu (npr. akrilik, viskoza).
Ta funkcija pomaže pri smanjenju nabora na
na etiketi.
rublju. Za tkanine sa simbolom
FUNKCIJA ZAŠTITA OD GUŽVANJA
Produljuje fazu zaštite od gužvanja (30 minuta)
na kraju ciklusa sušenja na 90 minuta. Ova
funkcija sprječava gužvanje rublja. Rublje se
tijekom faze zaštite od gužvanja može izvaditi.
13
FUNKCIJA ZAŠTITE ZA DJECU
Moguće je postaviti roditeljsku zaštitu kako bi se
spriječilo da se djeca igraju uređajem. Funkcija
zaštite za djecu blokira sve pritisne tipke i pro‐
gramator (ova funkcija ne blokira tipku Uključe‐
no/Isključeno ). Za aktiviranje zaštite za djecu
istovremeno pritisnite tipke Sušenje PLUS i
Okretanje PLUS sve dok se na zaslonu ne
. Za isključivanje ponovno pri‐
prikaže simbol
tisnite iste tipke dok se simbol ne isključi.
Funkciju zaštite za djecu možete uključiti:
• prije no što pritisnete tipku Start/Pauza - ure‐
đaj se ne može pokrenuti
• nakon što pritisnete tipku Start/Pauza isključuju se sve tipke i programator
POKRETANJE PROGRAMA
FUNKCIJA ZUJALO
Kada je funkcija zujala aktivirana, čut ćete zvučni
signal kad nastupi:
• kraj ciklusa
• početak i kraj faze protiv gužvanja
• prekid ciklusa
Početna postavka funkcije zujala je uvijek
uključeno. Ovu funkciju možete uporabiti za
uključivanje ili isključivanje zvuka.
FUNKCIJA VRIJEME SUŠENJA
Moguće je odabrati samo uz program
Vremensko sušenje . Omogućuje korisniku da
postavi posebno vrijeme programa sušenja od
najmanje 10 minuta do najviše 2 sata (u
pomacima od 10 minuta).
FUNKCIJA ODGODA POČETKA
Za odgodu početka programa sušenja
od minimalno 30 minuta do maksimalno
20 sati.
1.
2.
Podesite program sušenja i funkcije.
Pritišćite tipku Odgođen start dok se na
zaslonu ne pojavi željeno vrijeme odgode
početka (npr.
ako program treba za‐
početi nakon 12 sati).
3.
Za aktiviranje funkcije Odgođen start pritis‐
nite gumb Start/Pauza . Vrijeme do početka
rada smanjuje se na zaslonu.
Za aktiviranje programa pritisnite tipku Start/Pau‐
za . LED lampica iznad pritisnute tipke mijenja
boju u crvenu.
PROMJENA PROGRAMA
Za promjenu programa pritisnite tipku Uključeno/
Isključeno da biste isključili uređaj. Ponovno pri‐
tisnite tipku Uključeno/Isključeno da biste uključili
uređaj, a zatim odaberite novi program.
NA KRAJU PROGRAMA
Kada se ciklus sušenja dovrši, na zaslonu će
treptati simbol . Ako je funkcija Zujalo bila
aktivna, oglašava se isprekidani zvučni signal u
trajanju od jedne minute.
Za uklanjanje rublja:
1. Pritisnite gumb Uključeno/Isključeno na 2
sekunde kako biste isključili uređaj.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
Nakon svakog ciklusa sušenja:
• očistite filtar
• ispraznite spremnik za vodu
14 www.aeg.com
(Vidi poglavlje ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE).
HRVATSKI
15
SAVJETI
EKOLOŠKI SAVJETI
• Nemojte koristiti omekšivač rublja za pranje i
sušenje. Rublje u sušilici automatski postaje
mekano.
• Kondenzat koristite kao destiliranu vodu, npr.
za glačanje na paru. No prvo filtrirajte konde‐
nzat (npr. filterom za kavu) kako biste uklonili
sve ostatke i male dlačice.
• Nikad ne blokirajte otvore za ventilaciju na
dnu uređaja.
• Koristite količine rublja koje su navedene u
poglavlju o programima.
• Pobrinite se da na mjestu postavljanja uređaja
uvijek bude dobar protok zraka.
• Nakon svakog ciklusa sušenja očistite primar‐
ni filter.
• Filtere izmjenjivača topline očistite kad se na
upravljačkoj ploči uključi pripadajući indikator.
• Dobro centrifugirate rublje prije sušenja.
TVRDOĆA VODE I VODLJIVOST
Tvrdoća vode može se razlikovati na različitim
lokacijama. Tvrdoća vode utječe na vodljivost vo‐
de i rad senzora vodljivosti u uređaju. Ako vam je
poznata vrijednost vodljivosti vode, možete
prilagoditi senzor i tako postići bolje rezultate su‐
šenja.
Za promjenu vodljivosti senzora:
1. Okrenite programator na dostupni program.
2. Istodobno pritisnite tipke Sušenje PLUS i
Zaštita od gužvanja . Držite ih pritisnutima
dok se na zaslonu ne pojavi neki od sljede‐
ćih simbola:
–
niska vodljivost <300 µS/cm
–
srednja vodljivost 300-600 µS/
cm
–
visoka vodljivost >600 µS/cm
3. Pritišćite tipku Start/Pauza dok ne postavite
željenu razinu.
4. Da biste memorirali postavku, istodobno pri‐
tisnite tipke Sušenje PLUS i Zaštita od gu‐
žvanja .
SPREMNIK VODE JE PUN OZNAKA
LED lampica je po zadanom uvijek uključena.
Uključuje se na kraju ciklusa ili kad se spremnik
vode napuni vodom. Kada za pražnjenje
spremnika koristite vanjsku opremu, LED lampi‐
ca može biti isključena.
Za aktiviranje ili deaktiviranje lampice:
1. Okrenite programator na dostupni program.
2. Istodobno pritisnite tipke Sušenje PLUS i
Zujalo i držite ih dok ne ugledate pravilnu
postavku:
– LED lampica je isključena i na zaslonu se
- LED lampica
pojavljuje simbol
je trajno isključena
– LED lampica je uključena i na zaslonu se
- LED lampica
pojavljuje simbol
je trajno uključena
16 www.aeg.com
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
ČIŠĆENJE PRIMARNOG FILTRA
Filtar sakuplja dlačice. Dlačice se stva‐
raju dok se rublje suši u sušilici.
Na kraju svakog ciklusa uključuje se odgova‐
rajući indikator (očistite primarni filtar) koji
ukazuje na potrebu čišćenja primarnog filtra.
Za čišćenje primarnog filtra:
1.
2.
Otvorite vrata.
Izvadite filtar.
3.
Otvorite filtar.
4.
Filtar očistite vlažnom rukom.
HRVATSKI
5.
Po potrebi, filtar očistite toplom vodom i
četkom.
Zatvorite filtar.
6.
Izvadite dlačice iz ležišta filtra. Možete kori‐
stiti usisivač.
Filtar umetnite u ležište.
7.
POZOR
Sušilicu nikada ne koristite bez primar‐
nog filtra ili s oštećenim ili začepljenim
filtrom.
17
Ako je spremnik kondenzirane vode pun, pro‐
gram se automatski prekida i uključuje se LED
za pražnjenje spremnika kondenzirane vode. Za
nastavak programa, ispraznite spremnik konde‐
nzirane vode i pritisnite tipku za pokretanje.
Primarni filtar očistite nakon svakog
ciklusa sušenja. Začepljeni filtar pro‐
duljuje trajanje ciklusa i uzrokuje veću
potrošnju energije.
Za automatsko pražnjenje spremnika
kondenzirane vode možete ugraditi
opremu za pražnjenje (pogledajte
poglavlje: PRIBOR)
PRAŽNJENJE VODE IZ
SPREMNIKA KONDENZIRANE
VODE
Nakon svakog ciklusa sušenja ispraznite
spremnik kondenzirane vode.
Za pražnjenje spremnika kondenzirane vode:
1.
Povucite spremnik kondenzirane vode i drži‐
te ga u vodoravnom položaju.
2.
Uklonite plastični priključak i spremnik kon‐
denzirane vode ispraznite u sudoper ili slič‐
no.
3.
Plastični priključak pomaknite natrag i ugra‐
dite spremnik vode.
18 www.aeg.com
UPOZORENJE
Opasnost od trovanja. Kondenzirana
voda nije prikladna za piće ili za pri‐
premanje jela.
Kondenzirana voda se može koristiti
kao destilirana voda, npr. za glačanje
na paru. Kondenzat najprije filtrirajte
(npr. filtrom za kavu) kako biste uklonili
sve ostatke i male dlačice.
ČIŠĆENJE FILTARA IZMJENJIVAČA
TOPLINE
Filtri se moraju očistiti kad se uključi odgova‐
rajući indikator (očistite filtre izmjenjivača
topline).
Učestalost čišćenja filtara povezana je s vrstom
rublja i njegovom količinom.
Ako sušite s maksimalnom količinom rublja, filtre
očistite nakon svaka 3 ciklusa.
Za čišćenje filtara:
1.
2.
Otvorite vrata za punjenje.
Pomaknite tipku za oslobađanje na dnu ot‐
vora vrata i otvorite vrata izmjenjivača
topline.
3.
Okrenite blokadu kako biste otvorili
poklopac izmjenjivača topline.
4.
Spustite poklopac filtra izmjenjivača topline.
HRVATSKI
5.
Podignite primarni filtar. Držite filtar
izmjenjivača topline i izvucite ga iz donjeg
odjeljka.
6.
Pritisnite jezičac kako biste otvorili filtar.
7.
Filtar očistite vlažnom rukom. Po potrebi,
filtar očistite toplom vodom i četkom.
Zatvorite filtar.
19
20 www.aeg.com
POZOR
Ne koristite sušilicu kada su filtri
izmjenjivača topline začepljeni dlači‐
cama. To može uzrokovati oštećenje
sušilice. To također povećava potrošnju
energije.
Ne upotrebljavajte oštre predmete za
čišćenje odjeljka izmjenjivača topline.
Sušilicu ne koristite bez filtara.
ČIŠĆENJE BUBNJA
UPOZORENJE
Prije čišćenja uređaja izvucite utikač iz
utičnice.
8.
Očistite mali filtar na donjem dijelu uređaja
9.
Po potrebi, jednom u svakih 6 mjeseci,
uklonite dlačice iz odjeljka izmjenjivača
topline. Možete upotrijebiti usisavač.
10.
Mali filtar i filtar izmjenjivača topline vratite
na mjesto.
11.
Zatvorite poklopac izmjenjivača topline.
12.
Okrećite blokadu dok ne škljocne.
13.
Zatvorite poklopac filtra izmjenjivača
topline.
14.
Zatvorite vrata izmjenjivača topline.
15.
Postavite primarni filtar.
Koristite obični neutralni deterdžent za čišćenje
unutarnje površine i rebara bubnja. Očišćene po‐
vršine osušite mekanom krpom.
POZOR
Nemojte koristiti abrazivne materijale ili
čeličnu vunu za čišćenje bubnja.
ČIŠĆENJE UPRAVLJAČKE PLOČE I
KUĆIŠTA
Koristite obični neutralni sapun za čišćenje
upravljačke ploče i kućišta.
Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Očišćene povr‐
šine osušite mekanom krpom.
HRVATSKI
POZOR
Za čišćenje uređaja ne koristite sred‐
stva za čišćenje namještaja ili sredstva
za čišćenje koja bi mogla uzrokovati
koroziju.
21
22 www.aeg.com
RJEŠAVANJE PROBLEMA I SERVISIRANJE
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem1)
Sušilica ne ra‐
di.
Mogući uzrok
Sušilica nije spojena na električnu
mrežu.
Utikač utaknite u utičnicu. Provjerite
osigurač u kutiji s osiguračima (kućna
instalacija).
Vrata za punjenje su otvorena.
Zatvorite vrata za punjenje.
Nije pritisnuta tipka Uključeno/
Isključeno .
Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno .
Nije pritisnuta tipka Start/Pauza .
Pritisnite tipku Start/Pauza .
Uređaj je u stanju čekanja.
Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno .
Pogrešan odabir programa.
Odaberite odgovarajući program. 2)
Filtar je začepljen.
Očistite filtar. 3)
Funkcija Sušenje Plus bila je u
najslabijem načinu rada.
Promijenite funkciju Sušenje Plus u
umjereni ili najjači način rada.
Kondenzator je začepljen.
Nezado‐
voljavajući re‐ Umetnuta je prevelika količina rublja.
zultati sušenja.
Rešetka za protok zraka je za‐
čepljena.
Vrata se ne
zatvaraju.
Err (Greška)
na zaslonu.
Rješenje
Očistite kondenzator. 3)
Pridržavajte se maksimalne količine
rublja.
Očistite rešetku za protok zraka na
dnu uređaja.
Nečistoće na unutarnjoj površini
bubnja.
Očistite unutarnju površinu bubnja.
Prevelika tvrdoća vode.
Postavite odgovarajuću tvrdoću vo‐
de4).
Filtar nije zaključan u položaju.
Postavite filtar u pravilan položaj.
Rublje je zaglavljeno između vrata i
brtve.
Pravilno umetnite rublje u bubanj.
Pokušali ste promijeniti program ili
funkciju nakon pokretanja ciklusa.
Isključite i ponovno uključite sušilicu.
Ponovite odabir.
Funkcija koju želite aktivirati ne može
se koristiti s odabranim programom.
Isključite i ponovno uključite sušilicu.
Ponovite odabir.
Nema svjetla u
Neispravno svjetlo u bubnju.
bubnju 5)
Kontaktirajte servisni centar za
zamjenu svjetla u bubnju.
Neuobičajeni
protok
vremena na
zaslonu.
Vrijeme do kraja izračunava se na
temelju količine i vlažnosti rublja.
Automatski postupak – to ne pred‐
stavlja kvar uređaja.
Program nije
aktivan.
Spremnik vode je pun.
Ispraznite spremnik vode 3)i pritisnite
tipku Start/Pauza .
HRVATSKI
Problem1)
Prekratak
ciklus sušenja.
Predug ciklus
sušenja 6)
Mogući uzrok
23
Rješenje
Premala količina rublja.
Odaberite vremenski program.
Vrijeme mora odgovarati količini
rublja. Za sušenje jednog komada ili
manjih količina rublja preporučujemo
kraće vrijeme sušenja.
Rublje je presuho.
Odaberite vremenski program ili viši
stupanj sušenja (npr. Ekstra suho )
Filtar je začepljen.
Očistite filtar.
Umetnuta je prevelika količina rublja.
Pridržavajte se maksimalne količine
rublja.
Rublje nije pravilno centrifugirano.
Pravilno centrifugirajte rublje.
Vrlo visoka temperatura prostorije - to Ako je moguće, smanjite sobnu
ne predstavlja kvar uređaja.
temperaturu.
1) Ako se na zaslonu pojavi poruka pogreške (npr. E51): Isključite i ponovno uključite sušilicu. Odaberite novi
program. Pritisnite tipku Start/Pauza . Ne radi? - kontaktirajte servisni centar i prenesite im kod pogreške.
2) slijedite opis programa - pogledajte poglavlje PROGRAMI
3) pogledajte poglavlje ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
4) pogledajte odjeljak TVRDOĆA VODE u poglavlju SAVJETI
5) Samo za sušilice sa svjetlom u bubnju.
6) Napomena: Nakon maksimalno 5 sati ciklus sušenja se automatski prekida (pogledajte Dovršen ciklus
sušenja).
SVJETLO U BUBNJU
Ovaj uređaj ima unutarnju žaruljicu koja se
uključuje kad otvorite vrata i isključuje kad ih za‐
tvorite.
UPOZORENJE
Ne gledajte neposredno u zraku svjetla.
Za zamjenu unutarnje žaruljice obratite
se servisnom centru.
Prije zamjene unutarnje žaruljice
isključite utikač iz mrežne utičnice.
24 www.aeg.com
TEHNIČKI PODACI
visina x širina x dubina
850 x 600 x 600 mm (maksimalno 640 mm)
volumen bubnja
118 l
maksimalna dubina s otvorenim vratima za
punjenje
1090 mm
maksimalna širina s otvorenim vratima za
punjenje
950 mm
podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
masa uređaja
56 kg
maksimalni količina punjenja
8 kg
napon
230 V
frekvencija
50 Hz
potrebni osigurač
4A
ukupna snaga
800 W
klasa energetske učinkovitosti
A
potrošnja energije kWh/ciklusu 1)
1,92 kWh
godišnja potrošnja energije2)
108,3 kWh
vrsta uporabe
U kućanstvu
dozvoljena temperatura okoline
+ 5°C do + 35°C
1) 8 kg pamuka, centrifugirano na 1000 okr/min prema EN 61121
2) Suma približne potrošnje energije za sušenje:
150 kg pamučnog rublja s programom suho za ormar
+ 280 kg s programom suho za glačanje
+ 150 kg sintetičkog rublja s programom suho za ormar.
To je približna potrošnja za kućanstvo s 4 osobe koje pravilno koristi sušilicu.
HRVATSKI
25
POSTAVLJANJE
POZICIONIRANJE UREĐAJA
• Sušilicu treba postaviti na čistom mjestu na
kojem se ne nakuplja prašina.
• Zrak mora slobodno strujati oko uređaja. Po‐
brinite se da prednji otvori za zrak na dnu ure‐
đaja ne budu blokirani.
• Smjestite sušilicu na čvrstu i ravnu površinu
kako bi se vibracije i buka prilikom njenog ra‐
da svele na najmanju moguću mjeru.
• Nakon što se uređaj postavi u konačan
položaj, libelom provjerite je li sušilica u porav‐
nana. Ako nije, podesite nožice dok ne bude
ravno postavljena.
• Nemojte uklanjati nožice. Nemojte smanjivati
razmak od tla debelim tepisima, drvenim
trakama ili sličnim materijalima. To bi moglo
izazvati porast topline, što može ometati rad
uređaja.
• Temperatura vrućeg zraka koja se
primjenjuje u sušilici može porasti do
60 °C. Uređaj se ne smije postavljati
na podovima koji nisu otporni na vi‐
soke temperature.
• Kad sušilica radi, temperatura u pro‐
storiji ne smije biti niža od +5 °C i vi‐
ša od +35 °C. U suprotnom, može
nepovoljno utjecati na rad uređaja.
• Ako morate premjestiti uređaj, treba
ga premještati u okomitom položaju.
• Uređaj se ne smije postavljati iza vra‐
ta koja se mogu zaključati, kliznih
vrata sa šarkom na strani suprotnoj
od uređaja na način da je onemogu‐
ćeno potpuno otvaranje sušilice
rublja.
UKLANJANJE AMBALAŽE
POZOR
Prije uporabe potrebno je ukloniti svu ambalažu.
Za uklanjanje blokada od polistirena:
1. Otvorite vrata za punjenje.
2. Plastično crijevo s blokadama od polistirena
izvucite iz bubnja.
POSTAVLJANJE ISPOD RADNE
PLOČE
Uređaj se može postaviti kao samostojeći uređaj
ili ispod kuhinjskog pulta s pravilnim razmakom.
(pogledajte sliku).
600 mm
> 850 mm
600 mm
Moguće je podesiti visinu sušilice. Da biste to po‐
stigli, podesite nožice (pogledajte sliku).
15mm
OKRETANJE VRATA ZA PUNJENJE
Korisnik može montirati vrata za punjenje na su‐
protnu stranu. Time se može olakšati punjenje
rublja u uređaj i vađenje iz njega, a korisno je i u
skučenim prostorima (pogledajte priloženi letak).
26 www.aeg.com
ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK
• Spojite uređaj na utičnicu s uzemljenjem, u
skladu s propisima na snazi o spajanju na
struju.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci na
nazivnoj pločici s napajanjem.
• Obvezno koristite pravilno postavljenu utičnicu
sa zaštitom od strujnog udara.
• Nemojte koristiti razdjelnike napajanja i pro‐
dužne kabele. Postoji opasnost od požara.
• Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to
mora izvršiti naš servis.
• Pazite da ne zgnječite i ne oštetite glavni
utikač prilikom postavljanja uređaja.
• Nemojte povlačiti za električni kabel da biste
iskopčali uređaj. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
• Utikač mora biti suh.
MAGYAR
27
TARTALOMJEGYZÉK
29
31
32
33
34
34
37
40
41
47
49
50
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
TERMÉKLEÍRÁS
TARTOZÉKOK
KEZELŐPANEL
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
PROGRAMOK
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
HIBAELHÁRÍTÁS ÉS JAVÍTÁS
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
ÜZEMBE HELYEZÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra: . Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és
elektronikus hulladékot. A tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért
felelős hivatallal.
HONLAPUNKON AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK ÁLLNAK RENDELKEZÉSÉRE:
- Termékek
- Kiadványok
- Felhasználói kézikönyvek
- Hibaelhárítás
- Szerviz információk
www.aeg.com
AZ ÚTMUTATÓBAN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK
Figyelem - Fontos biztonsági információk.
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
28 www.aeg.com
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan
teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovatív
technológiákat és jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket nagymértékben megkönnyítik, és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató
végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK ÉS SEGÉDANYAGOK
Az AEG webáruházban mindent megtalál, ami ahhoz szükséges, hogy AEG készülékeinek
ragyogó külsejét és tökéletes működését fenntartsa. Ezzel együtt széles választékban kínáljuk a
legszigorúbb szabványoknak és az Ön minőségi igényeinek megfelelően tervezett és kivitelezett
egyéb kiegészítő tartozékokat - a különleges főzőedényektől az evőeszköz kosarakig, az
edénytartóktól a fehérnemű-zsákokig...
Látogassa meg webáruházunkat az alábbi címen:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Javasoljuk az eredeti alkatrészek használatát.
Ha a szervizhez fordul, legyenek kéznél a következő adatok. Az információ az adattáblán
található.
Típus
Termékszám
Sorozatszám
MAGYAR
29
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Saját biztonsága és a helyes használat érdeké‐
ben a készülék üzembe helyezése és első hasz‐
nálata előtt olvassa át figyelmesen ezt a haszná‐
lati útmutatót, beleértve a tippeket és figyelmez‐
tetéseket is. A szükségtelen hibák és balesetek
elkerülése érdekében fontos annak biztosítása,
hogy mindenki, aki a készüléket használja, jól is‐
merje annak működését és biztonságos haszná‐
latát. Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és
ha a készüléket elajándékozza vagy eladja, az
útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes
élettartamán keresztül mindenki, aki használja,
megfelelő információkkal rendelkezzen annak
használatát és biztonságát illetően.
•
•
- A készülék használatba vétele előtt ol‐
vassa el ezt a kezelési útmutatót.
•
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
TUDNIVALÓK
•
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemző‐
ket vagy megkísérelni a termék bármilyen mó‐
don történő átalakítását.
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képes‐
ségű, illetve megfelelő tapasztalatok és isme‐
retek híján lévő személy (beleértve a gyer‐
mekeket is) használhassa, hacsak a biztonsá‐
gáért felelős személy nem biztosít számára
felügyeletet és útmutatást a készülék haszná‐
latára vonatkozóan.
• Ügyeljen rá, hogy gyermekek és háziállatok
ne másszanak a szárítógép dobjába. Haszná‐
lat előtt mindig ellenőrizze a dob tartalmát.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék, biz‐
tosítótűk, szögek, csavarok, kövek vagy más
kemény, éles tárgyak komoly károkat okozhat‐
nak, ezért nem szabad azokat a gépbe tenni.
• Olyan anyagokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott ru‐
hadarabok vagy habszivacs darabokkal kitö‐
mött párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
• Beszerelés után biztosítsa a hálózati dugasz
könnyű elérhetőségét.
• Használat, tisztítás és karbantartás után min‐
dig húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kon‐
nektorból.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje
meg saját maga megjavítani a készüléket. A
szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést
vagy komoly működési problémákat okozhat.
•
•
•
Forduljon szakszervizhez. Mindig ragaszkod‐
jon eredeti alkatrészek felhasználásához.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabo‐
kat, mint étolaj, aceton, benzin, kerozin, foltel‐
távolítók, terpentin, viasz és viaszeltávolítók,
meleg vízben ki kell mosni extra mennyiségű
mosószer használatával, mielőtt szárítógép‐
ben szárítaná.
Robbanásveszély: Soha ne szárítson szárító‐
gépben olyan ruhadarabokat, amelyekre gyú‐
lékony oldószer (benzin, metilalkoholok, szá‐
razon tisztító folyadékok és hasonlók) került.
Mivel ezek az anyagok illékonyak, robbanást
okozhatnak. Csak vízben kimosott ruhákat
szárítson a gépben.
Tűzveszély: a növényi olajjal vagy főzőolajjal
befröcskölt vagy átitatott darabok tűzveszélye‐
sek, ezért nem helyezhetők a szárítógépbe.
Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolítóval
mosta ki, még egyszer le kell futtatnia egy öb‐
lítőprogramot, mielőtt a szárítógépbe helyezné
azokat.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy nem ma‐
radt-e véletlenül gázöngyújtó vagy gyufa a ké‐
szülékbe betölteni kívánt ruhadarabok zsebei‐
ben
A kicsapódott (kondenz) víz nem alkalmas
ivóvízként történő felhasználásra vagy ételké‐
szítésre. Egészségügyi kockázatot jelent az
emberek és a házi kedvencek számára.
Ne üljön rá és ne támaszkodjon neki a betöltő
ajtónak. A készülék működése megszakadhat.
VIGYÁZAT
• Tűzveszély! Az öngyulladás megelő‐
zése érdekében soha ne állítsa le a
gépi szárítást a szárítási ciklus befe‐
jeződése előtt, hacsak nem tudja az
összes darabot gyorsan kiszedni és
kiteregetni, hogy a hő eltávozzon.
• Ruharojtok vagy bolyhok ne gyűlje‐
nek össze a szárítógép környékén.
• Áramütés veszély! Ne fecskendezzen vízsu‐
garat a készülékre.
• A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nél‐
kül történik (hűtési ciklus) annak biztosítása
érdekében, hogy a ruhadarabok olyan hőmér‐
sékleten maradjanak, amely mellett biztosan
nem fognak károsodni.
• Nem szabad a szárítógépet használni, ha ipari
vegyszereket használtak a tisztításhoz.
30 www.aeg.com
• Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyi‐
ség jó szellőzéséről, hogy elkerülje a más tüz‐
előanyagokat elégető készülékekből (beleért‐
ve a nyílt tüzet is) származó gázok visszaá‐
ramlását.
ÜZEMBE HELYEZÉS
• Ez a készülék nehéz. A készülék mozgatása‐
kor legyen óvatos.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sé‐
rült-e meg a készülék. Ha bármilyen kétsége
támadna, ne helyezze üzembe a készüléket,
hanem forduljon a szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot el
kell távolítani. Veszélyes károk keletkezhetnek
a készülékben vagy a berendezési tárgyak‐
ban, ha ezt nem tartja be. További információ‐
kért lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó
részét.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges
minden villanyszerelési munkát szakképzett
villanyszerelőnek vagy kompetens személy‐
nek kell elvégeznie.
• A készülék hátoldalát a falhoz kell állítani
• Ha a készüléket szőnyegre vagy hasonló fel‐
ületre állítja, haszálja a beállító lábakat. Bizto‐
sítani kell a szabad légáramlást a készülék
alatt.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőriz‐
ze, hogy nem csípődött-e be a hálózati veze‐
ték, vagy nem állította-e rá a készüléket.
• Ha a szárítógépet a mosógép tetején helyezi
el, kötelezően használnia kell az összeépítő
készletet (külön rendelhető tartozék, lásd a
"TARTOZÉKOK" című részt).
HASZNÁLAT
• Ez a készülék kizárólag háztartási célokra
használható. Tilos bármilyen más célra hasz‐
nálni.
• Csak olyan ruhaneműt szárítson, melynek gép
szárítása engedélyezett. Tartsa be a ruhane‐
mű címkéjén feltüntetett előírásokat.
• Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a szárí‐
tógépben.
• Ne helyezzen a készülékbe az előírtnál na‐
gyobb mennyiségű ruhaneműt. Soha ne lépje
túl a megengedett legnagyobb töltetet. Lásd a
felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
• Olyan ruhadarabokat nem szabad a szárító‐
gépbe tenni, amelyből csöpög a víz.
• Ne szárítson a gépben olyan ruhadarabokat,
amelyek illékony petróleum számrazákokkal
érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolya‐
dékokat használt, a készülékbe helyezés előtt
távolítsa el a folyadékot a ruhaneműről.
• Ne használja a szárítógépet, ha a hálózati
tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület vagy
a lábazat oly módon sérült, hogy a szárítógép
belseje szabadon hozzáférhető.
• Öblítőszert vagy hasonló vegyi anyagot csak
a gyártó előírásainak szigorú betartásával
szabad használni.
• Tűzveszély! Ne szárítson olyan töltött vagy
bélelt darabokat (pl. párnát, dzsekit, paplant
stb.), melynek külső huzatanyaga megsérült.
A töltő- vagy bélésanyag kiszabadulhat, és tü‐
zet okozhat.
GYERMEKEK BIZTONSÁGA
• Ezt a mosógépet nem arra szánták, hogy kis‐
gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek
felügyelet nélkül használják.
• A gyermekek gyakran nem ismerik fel az
elektromos készülékekkel kapcsolatos veszé‐
lyeket. Gondoskodjon arról, hogy a gyermek‐
ek ne játszhassanak a készülékkel.
VIGYÁZAT
• Fulladásveszély! A csomagolóanyag
egyes részei (pl. fólia, polisztirol) ve‐
szélyesek lehetnek a gyermekek
számára - Tartsa távol azokat a gyer‐
mekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől, és
tárolja biztonságos helyen.
• Ügyeljen arra, hogy gyermekek és háziállatok
ne mászhassanak be a mosógép dobjába.
A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE
HULLADÉKKÉNT
• Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatból.
• Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
• Helyezze hulladékba az ajtózárat. Így a gyer‐
mekek vagy kedvenc háziállatok nem záród‐
hatnak be a készülékbe. A bezáródás fulla‐
dásveszélyes.
MAGYAR
TERMÉKLEÍRÁS
1
2
3
4
5
12
11
10
9
1 Víztartály
2 Kezelőpanel
3 Dobvilágítás
4 Betöltő ajtó (megfordítható)
5 Elsődleges szűrő
6 A hőcserélő ajtajának kinyitására szolgáló
csúszkagomb
7 Levegő beömlőnyílások
8 Állítható lábak
9 Hőcserélő ajtaja
10 Hőcserélő szűrőjének burkolata
11 Reteszelő gomb
12 Adattábla
6
7
8
31
32 www.aeg.com
TARTOZÉKOK
ÖSSZEÉPÍTŐ KÉSZLET
Terméknév: SKP11
Beszerezhető a hivatalos márkakereskedőnél.
Az összeépítő készlet kizárólag a mellékelt tájé‐
koztatóban felsorolt mosógépekhez használható.
Lásd a mellékelt tájékoztatót.
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott hasz‐
nálati utasítást.
VÍZELVEZETŐ KÉSZLET
Terméknév: DK11.
Beszerezhető a hivatalos márkakereskedőnél
(csak meghatározott szárítógép modellekhez
használható)
Készlet a kondenzvíz mosdóba, szifonba, lefo‐
lyóba stb. történő elvezetéséhez. Üzembe helye‐
zés után a víztartály ürítése önműködően törté‐
nik. A víztartálynak a készülékben kell maradnia.
A felszerelt tömlő padlószinttől mért magassága
minimum 50 cm, maximum 1 m lehet. A tömlő
nem képezhet hurkot. Ha szükséges, csökkentse
a tömlő hosszát.
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott hasz‐
nálati utasítást.
LÁBAZAT A FIÓKKAL
Terméknév: PDSTP10.
Beszerezhető a hivatalos márkakereskedőnél.
A készülék magasabb elhelyezésére szolgál. Ily
módon a ruhanemű betöltése és kivétele kényel‐
mesebb lesz.
A fiókot használhatja ruhanemű tárolására, pl. :
törölközők, tisztítószerek és hasonlók.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz mellékelt
használati utasítást.
SZÁRÍTÓ ÁLLVÁNY
Beszerezhető a hivatalos márkakereskedőnél
(csak meghatározott szárítógép modellekhez
használható)
A szárító állvány biztonságos szárítást tesz lehe‐
tővé a szárítógépben:
• sportcipők
• gyapjú
• puha játékok
• fehérnemű
A szárító állvány biztonságos szárítást tesz lehe‐
tővé a szárítógépben:
MAGYAR
33
KEZELŐPANEL
1
2
3
4
1 Programválasztó gomb
Be/Ki
3 Program visszajelzők
Szárítás plusz nyomógomb
4
2
5
Plusz irányváltás nyomógomb
6
Gyűrődésmentesítés nyomógomb
5
6
7
8
Szimbólum
9
10 11 12
Leírás
szárítási ciklus jelző
hűtési ciklus jelző
gyűrődésvédelmi
ciklus jelző
7
Hangjelzés nyomógomb
gyermekzár aktív
8
Idővezérelt szárítás nyomógomb
késleltetett indítás
Késleltetett indítás
nyomógomb
10 Kijelző
Start/Szünet nyomógomb
11
9
víztartályt kiüríteni,
el‐
sődleges szűrőt megtisztítani,
hőcse‐
rélő szűrőit megtisztítani
12 Jelzőfények:
KIJELZŐ
Szimbólum
Leírás
alapértelmezett szá‐
rítási fokozat
közepesen extra
száraz
maximálisan extra
száraz
megfordítás plusz
m/
m
gyűrődésgátló ciklus
ideje
ciklusidő jelzés
időprogram válasz‐
tás (10 perc - 2 óra)
-
késleltetett indítás
választás (30 perc 20 óra)
34 www.aeg.com
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Nedves ruhával törölje át a szárítógép dobját,
vagy indítson el egy rövid (pl. 30 perces) progra‐
mot nedves ruhákkal.
FIGYELEM
A szárítógépben található kompresszor és rend‐
szer különleges közeggel van feltöltve, amelyben
nem találhatók klórtartalmú szénhidrogének. A
rendszernek megfelelően kell tömítenie. A rend‐
szer sérülése szivárgást okozhat, vagy a készü‐
lék károsodásához vezethet.
A szárítási ciklus elején (3-5 perc) a készülék ki‐
csivel hangosabb lehet. Ez a kompresszor bein‐
dulása miatt van, és normális jelenség kompres‐
szorral működő berendezéseknél, például: hűtő‐
gépek, fagyasztók.
PROGRAMOK
Programok
Töltet1)
Jellemzők
Elérhető funkci‐
ók
Pamut
Extra száraz
Szekrényszá‐
raz 2)
raz 2)
Vasalószá‐
Farmer
Ágynemű
Pamut ruhanemű szárításához.
Szárítási fokozat: extra száraz.
összes, kivéve
Plusz irány‐
váltás és
Idővezérelt szá‐
rítás
8 kg
Pamut ruhanemű szárításához.
Szárítási fokozat: szekrényszáraz.
összes, kivéve
Plusz irány‐
váltás és
Idővezérelt szá‐
rítás
8 kg
Pamut ruhanemű szárításához.
Szárítási fokozat: azonnal vasal‐
ható.
összes, kivéve
Plusz irány‐
váltás és
Idővezérelt szá‐
rítás
8 kg
összes, kivéve
Különböző (pl. a nyakrésznél, a
Plusz irány‐
mandzsettánál vagy a varrásoknál
eltérő) anyagvastagságú szabad‐
váltás és
időruhák, például farmernadrágok, Idővezérelt szá‐
melegítőfelsők szárításához.
rítás
3 kg
Ágynemű szárításához, pl.: kes‐
keny és széles lepedő, párnahu‐
zat, ágyterítő.
8 kg
összes, kivéve
Plusz irány‐
váltás és
Idővezérelt szá‐
rítás
Anyag‐
fajta jel‐
zése
MAGYAR
Programok
Takaró
Idő
gyors mix
Extra
Jellemzők
Elérhető funkci‐
ók
3 kg
Keskeny vagy széles paplanok, il‐
letve párnák (toll, pehely vagy
szintetikus töltésű) szárításához.
összes, kivéve
Plusz irány‐
váltás és
Gyűrődésmen‐
tesítés és
Idővezérelt szá‐
rítás
8 kg
Ruhanemű szárítása a felhaszná‐
ló által beállított idővel. Az időért‐
éknek a töltethez kell kapcsolód‐
nia. Egyetlen ruhadarab vagy kis
mennyiségű ruhanemű szárításá‐
hoz rövid idő használata javasolt.
összes, kivéve
Szárítás
plusz és
Plusz irányvál‐
tás
3 kg
Pamut és műszálas anyagok ala‐
csony hőmérsékleten történő szá‐
rításához.
összes, kivéve:
Plusz irány‐
váltás és
Idővezérelt szá‐
rítás
Töltet1)
Műszál
3,5 kg
Vastag vagy több rétegű textíliák,
pl. pulóverek, ágyneműk, asztalte‐
rítők szárításához.
összes, kivéve
Idővezérelt
szárítás
Szekrényszá‐
3,5 kg
Vékony, nem vasalandó anyagok,
pl. könnyen kezelhető ingek, asz‐
talterítők, csecsemőruhák, zoknik,
merevítős fehérnemű szárításá‐
hoz.
összes, kivéve
Idővezérelt
szárítás
Vasalószá‐
3,5 kg
Vasalandó vékony anyagok, pl.
kötött áru, ingek szárításához.
összes, kivéve
Idővezérelt
szárítás
Extra száraz
raz 2)
raz
Kevés kezelést igénylő ruhanemű,
pl. ingek és blúzok szárításához; a
vasalás megkönnyítése érdeké‐
összes, kivéve
ben. A funkció hatékonysága a ru‐
1 kg
Plusz irány‐
Vasalás‐ (vagy 5 hanemű anyagától és felületétől
váltás
és
függően eltérhet. A ruhaneműt
könnyítő
ing)
Idővezérelt szá‐
azonnal tegye bele a szárítógép‐
rítás
be. A szárítási ciklus végén hala‐
déktalanul vegye ki a megszáradt
ruhát, és helyezze vállfára.
35
Anyag‐
fajta jel‐
zése
36 www.aeg.com
Programok
zív
zat
Sport inten‐
Sportruhá‐
Selyem /
Fehérnemű
Gyapjú
Töltet1)
Jellemzők
Elérhető funkci‐
ók
2 kg
Kültéri ruházat, pl. munkaruha,
sportruha, flóráru, vízálló és léleg‐
ző dzseki, széldzseki - kivehető
polár vagy egyéb termobéléssel szárításához.
összes, kivéve
Plusz irány‐
váltás és
Gyűrődésmen‐
tesítés és
Idővezérelt szá‐
rítás
2 kg
Vasalást nem igénylő sportruhá‐
zat, vékony és könnyű anyagok,
poliészter szárításához.
összes, kivéve
Plusz irány‐
váltás és
Idővezérelt szá‐
rítás
1 kg
Selyem/fehérnemű meleglevegős,
finom mozdítású szárításához.
összes, kivéve
Plusz irány‐
váltás és
Gyűrődésmen‐
tesítés és
Idővezérelt szá‐
rítás
1 kg
Gyapjú ruhanemű szárításához. A
ruha újra puha és finom lesz. Azt
ajánljuk, hogy a program befeje‐
zése után azonnal távolítsa el a
ruhaneműt.
E szárítógép gyapjúszárító ciklus‐
át aWoolmark Company ellenőriz‐
Szárítás
te és jóváhagyta. Az említett cik‐
plusz ,
lus alkalmas a „kézimosás” címké‐
vel ellátott gyapjú ruhanemű szárí‐ Hangjelzés ,
tására, feltéve, hogy a ruhanemű Idővezérelt szá‐
mosása a Woolmark által javasolt rítás 3),
Kés‐
kézimosási ciklussal történt, és a
leltetett indítás
gyártó által előírt utasításoknak
megfelelően lett szárítva.
(M1129).
A ruhanemű fennmaradó nedves‐
ség szintjének növeléséhez vagy
csökkentéséhez használhatja a
Szárítás plusz funkciót.
Anyag‐
fajta jel‐
zése
1) száraz ruhák maximális súlya
2) Kizárólag a bevizsgáló intézetek számára:
Teljesítmény bevizsgáláshoz használja az EN 61121 dokumentációban előírt standard programokat. Ha
módosítani kell a ruhanemű fennmaradó nedvesség szintjét, módosítsa a programot a
Szárítás plusz
funkcióval.
Minden harmadik szárítási ciklus után tisztítsa meg a hőcserélő szűrőit.
3) Csak a szárító állvánnyal — lásd a TARTOZÉKOK részt
MAGYAR
37
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
A RUHANEMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE
Csak olyan ruhaneműt szárítson, mely‐
nek gépi szárítása engedélyezett. Győ‐
ződjön meg arról,hogy a ruhanemű szá‐
rítható-e szárítógépben. Ellenőrizze a
ruhanemű kezelési előírásait tartalmazó
címkéjét.
Anyag‐ Jellemző
fajta jel‐
zése
Szárítógépben való szárításra al‐
kalmas
A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA
A készülék bekapcsolásához és kikapcsolásához
nyomja meg a Be/Ki gombot. A készülék bekap‐
csolt állapotában néhány visszajelző világít a ki‐
jelzőn.
A nyomógombokhoz tartozó szimbólumok
listája
Be/Ki
Alkalmas szárítógépben, normál
hőmérsékleten történő szárításra
Szárítás plusz
Alkalmas szárítógépben, csök‐
kentett hőmérsékleten történő
szárításra
Gyűrődésmentesítés
Szárítógépben való szárításra
nem alkalmas
Idővezérelt szárítás
Készítse elő megfelelően a ruhaneműt:
• a cipzárakat húzza fel, gombolja be a huzato‐
kat, és kösse össze a laza zsinegeket és szal‐
agokat (pl. kötényekét) - a ruhanemű össze‐
gabalyodhat
• ürítse ki a zsebeket - minden fém tárgyat
(gemkapcsot, biztosítótűt stb.) távolítson el.
• fordítsa ki a kétrétegű szövetekből készült da‐
rabokat (pl. pamutvászon hálózsákok, a pa‐
mutréteg legyen legkívül).
Csak szárítás:
• pamut és vászon a Pamut programokkal
• műszálas és kevert anyagok a Műszálas prog‐
ramokkal
• különítse el az élénk színű textíliákat a hal‐
vány színűektől - színszivárgás fordulhat elő
• pamut dzsörzé és kötött ruhanemű csak a
megfelelő programokkal - a ruha összemehet
Ne tegyen be több ruhaneműt a megen‐
gedettnél, mely 8 kg.
A MOSNIVALÓ BETÖLTÉSE
1.
2.
3.
FIGYELEM
Ne gyűrje be a ruhát a betöltőajtó és a
gumi tömítés közé.
Nyissa ki a készülék ajtaját
Helyezze be tömörítés nélkül a ruhaneműt.
Zárja be a készülék ajtaját.
Plusz irányváltás
Hangjelzés
Késleltetett indítás
Start / Szünet
AUTOMATIKUS KÉSZENLÉT
FUNKCIÓ
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében az
alábbi esetekben a készülék automatikusan ké‐
szenléti állapotba kapcsol:
• ha az Indítás/Szünet gombot nem nyomja
meg 5 percen belül.
• a program vége után 5 perccel.
A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Be/
Ki gombot.
38 www.aeg.com
PROGRAM KIVÁLASZTÁSA
— a ruhanemű szárazsági fokának enyhe
növelése.
— a ruhanemű szárazsági fokának jelentős
növelése.
A PLUSZ IRÁNYVÁLTÁS FUNKCIÓ
A kényes és hőre érzékeny textíliák (pl. akril,
viszkóz) ruhaneműk kímélő szárításához. Ez a
funkció segít csökkenteni a ruhaneműn található
gyűrődéseket. Azokhoz a ruhaneműkhöz, me‐
szimbólum látható.
lyek címkéjén a
A GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS
FUNKCIÓ
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt program‐
nak megfelelő állásba. A program várható hos‐
sza megjelenik a kijelzőn.
A megjelenő szárítási idő 5 kg töltetű
pamut és farmer programokra vonatko‐
zik. Egyéb programok esetén a szárítási
idő az aktuális töltet mennyiségének
függvénye. Az 5 kg-nál nagyobb töltetű
pamut és farmer programok szárítási
ideje hosszabb.
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
A kiválasztott programhoz 1 vagy több speciális
funkciót is beállíthat.
A funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg
a megfelelő funkciógombot.
A funkció bekapcsolása után a nyomógomb fö‐
lötti LED, vagy a nyomógombhoz tartozó vissza‐
jelző világít.
A szárítási ciklus végén működésbe lépő gyűrő‐
désmentesítő ciklus (30 perc) meghosszabbítása
90 percre. Ez a funkció megelőzi a ruhanemű
gyűrődését. A szárított ruha a gyűrődésmentesí‐
tő fázis alatt kivehető.
A HANGJELZÉS FUNKCIÓ
Ha a hangelzés funkciót bekapcsolja, az alábbi
esetekben hangjelzést ad a készülék:
• ciklus vége
• gyűrődésgátló fázis kezdete és vége
• ciklus megszakítás
A hangjelzés alapértelmezés szerint mindig be
van kapcsolva. Ezzel a funkcióval a hangjelzést
be- vagy kikapcsolhatja.
AZ IDŐVEZÉRELT SZÁRÍTÁS
FUNKCIÓ
Csak az Idővezérelt szárítás programhoz hasz‐
nálható. A felhasználó 10 perc és 2 óra időtartam
között (10 perces ugrásokkal) beállíthatja a szá‐
rító program idejét.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS
FUNKCIÓ
Lehetővé teszi a program késleltetett in‐
dítását 30 perc és 20 óra között.
A SZÁRÍTÁS PLUSZ FUNKCIÓ
1.
Ezzel a funkció fokozza a szárítás hatásfokát. 3
beállítás közül választhat:
- alapértelmezett beállítás az összes prog‐
ramhoz.
2.
Állítsa be a szárítóprogramot és a funkció‐
kat.
Nyomja meg ismételten a Késleltetett indí‐
tás gombot mindaddig, amíg a kijelzőn meg‐
jelenik a kívánt késleltetett indítás (pl.
, ha a programnak 12 óra múlva kell elindul‐
nia).
MAGYAR
3.
A Késleltetett indítás funkció aktiválásához
nyomja meg az Indítás/Szünet gombot. Az
indításig hátralévő idő folyamatosan csök‐
ken a kijelzőn.
GYERMEKZÁR FUNKCIÓ
A gyermekzár funkcióval megakadályozható,
hogy a gyermekek véletlenül működésbe hozzák
a készüléket. A gyermekzár funkció zárolja az
összes nyomógombot és a programválasztót (a
Be/Ki gombot azonban nem). A gyermekzár be‐
kapcsolásához nyomja meg egyszerre a Szárítás
plusz és a Plusz irányváltás gombot mindaddig,
szimbólum meg nem jelenik a kijelzőn.
míg a
A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a
fenti gombokat mindaddig, míg a szimbólum ki
nem alszik.
A gyermekzár funkció az alábbi körülmények kö‐
zött kapcsolható be:
• mielőtt megnyomná a Start/Szünet gombot - a
készülék ekkor nem indítható el
• miután megnyomta a Start/Szünet gombot ekkor az összes nyomógomb és a programvá‐
lasztó le van tiltva
A PROGRAM INDÍTÁSA
A program elindításához nyomja meg a Start/
Szünet gombot. A nyomógomb fölötti LED színe
pirosra változik.
EGY PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
A program módosításához állítsa le a készüléket
a Be/Ki gombbal. Ezután kapcsolja be újra a ké‐
szüléket a Be/Ki gombbal, és állítsa be újra a
programot.
A PROGRAM VÉGÉN
Amikor a szárítási program befejeződik, a
szimbólum villog a kijelzőn. Ha a Hangjelzés
funkció aktív, kb. egy percen keresztül szagga‐
tott hangjelzés hallható.
A ruhanemű eltávolítása:
1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a
Be/Ki gombot 2 másodpercig.
2.
3.
4.
39
Nyissa ki a készülék ajtaját.
Szedje ki a ruhaneműt.
Zárja be a készülék ajtaját.
Minden szárítási ciklus után:
• tisztítsa meg a szűrőt
• eressze le a vizet a víztartályból
(Lásd az ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS című fejeze‐
tet.)
40 www.aeg.com
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK
• A mosáshoz és szárításhoz ne használjon öb‐
lítőszert. A szárítógépben a ruhanemű auto‐
matikusan puhává válik.
• A kondenzvíz felhasználható desztillált víz‐
ként, pl. gőzvasalóban. Ha szükséges, a fel‐
használás előtt tisztítsa meg a kondenzvizet
(pl. teaszűrővel) az esetleges apró bolyhok el‐
távolítása érdekében.
• A készülék alján lévő levegőnyílások legyenek
mindig tiszták.
• A programáttekintésben megadott töltetmen‐
nyiségeket alkalmazza.
• Ellenőrizze, hogy a készülék felállítási helyén
megfelelő-e a légáramlás.
• Tisztítsa meg az elsődleges szűrőt minden
szárítási ciklus után.
• Tisztítsa meg a hőcserélő szűrőit, amint a
megfelelő visszajelző megjelenik a kezelőpa‐
nelen.
• Szárítás előtt centrifugálja ki jól a szárításra
váró ruhákat.
VÍZKEMÉNYSÉG ÉS
VEZETŐKÉPESSÉG
A vízkeménység a földrajzi hely függvényében
változhat. A vízkeménység hatással van a víz
vezetőképességére és a készülék vezetőképes‐
ség-érzékelőjére. Ha ismeri a víz vezetőképes‐
ségének értékét, beállíthatja a megfelelő értéket
az érzékelőn, így még jobb szárítási eredményt
érhet el.
Az érzékelő vezetőképességének beállítása:
1. Fordítsa a programválasztót a megfelelő
programra.
2. Nyomja meg egyszerre a Szárítás plusz és
a Gyűrődésmentesítés gombot. Tartsa
nyomva, amíg az alábbi szimbólumok egyi‐
ke meg nem jelenik a kijelzőn:
–
alacsony vezetőképesség
<300 µS/cm
–
közepes vezetőképesség
300-600 µS/cm
–
magas vezetőképesség >600
µS/cm
3. Nyomja le ismételten a Start/Szünet gom‐
bot, amíg a kívánt érték meg nem jelenik.
4.
A beállítás tárolásához nyomja meg egy‐
szerre a Szárítás plusz és a Gyűrődésmen‐
tesítés gombot.
VÍZTARTÁLY MEGTELT —
KIJELZÉS
Alapértelmezés szerint a LED jelző mindig világ‐
ít. A szárítási ciklus végén vagy a víztartály telí‐
tődése esetén világít. Ha a víztartály ürítéséhez
külső eszközt használ, a LED kikapcsolható.
A kijelzés ki- és bekapcsolásához:
1. Fordítsa a programválasztót a megfelelő
programra.
2. Nyomja le egyszerre a Szárítás plusz és a
Hangjelzés gombot, és tartsa nyomva mind‐
addig, míg a megfelelő beállítást nem látja:
– a LED kikapcsol, és a
szimbó‐
lum megjelenik - a LED tartósan kikap‐
csolva marad
– a LED bekapcsol, és a
szimbó‐
lum megjelenik - a LED bekapcsol
MAGYAR
41
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
AZ ELSŐDLEGES SZŰRŐ
TISZTÍTÁSA
A szűrő összegyűjti a bolyhokat. A boly‐
hok a szárítógépben történő szárítás
közben keletkeznek.
Minden szárítási ciklus végén a (tisztítsa meg az
elsődleges szűrőt) jelzés világít, ami azt jelenti,
hogy az elsődleges szűrőt meg kell tisztítani.
Az elsődleges szűrő megtisztításához:
1.
2.
Nyissa ki az ajtót.
Húzza ki a szűrőt.
3.
Nyissa ki a szűrőt.
4.
Nedves kézzel tisztítsa meg a szűrőt.
42 www.aeg.com
5.
Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőt folyó
melegvíz alatt, egy kefe segítségével.
Zárja be a szűrőt.
6.
Távolítsa el a bolyhot a szűrőtartóból is. Eh‐
hez a művelethez használjon porszívót.
Helyezze vissza a szűrőt a tartóba.
7.
FIGYELEM
Soha ne üzemeltesse a szárítógépet az
elsődleges szűrő nélkül, illetve sérült
vagy eldugult szűrővel.
Ha a kondenzvíztartály megtelik, a program au‐
tomatikusan megszakad, és az ürítse a kondenz‐
víztartályt LED világít. A program folytatásához
ürítse ki a kondenzvíztartályt, és nyomja meg az
indítás gombot.
Tisztítsa meg az elsődleges szűrőt min‐
den szárítási ciklus után. Az eltömődött
szűrő miatt a szárítási ciklus hossza,
ezzel együtt a készülék energiafogyasz‐
tása megnövekszik.
A kondenzvíztartály automatikus üríté‐
séhez használhatja a külön megvásá‐
rolható leeresztő készletet (lásd a: TAR‐
TOZÉKOK című részt)
A VÍZ LEENGEDÉSE A
KONDENZVÍZTARTÁLYBÓL
Minden szárítási ciklus után ürítse ki a kondenz‐
víztartályt.
A víz leengedése a kondenzvíztartályból:
1.
Húzza ki, és tartsa vízszintes helyzetben a
kondenzvíztartályt.
2.
Vegye ki a műanyag csatlakozót, és eres‐
sze le a kondenzvizet a mosdóba vagy
megfelelő edénybe.
3.
Tegye vissza a műanyag csatlakozót, és
helyezze vissza a víztartályt.
MAGYAR
VIGYÁZAT
Mérgezés veszélye. A kicsapódott (kon‐
denz) víz nem alkalmas ivóvízként tör‐
ténő felhasználásra vagy ételkészítésre.
A kondenzvíz felhasználható desztillált
vízként, pl. gőzöléses vasaláshoz. Ha
szükséges, szűrje át a kondenzvizet (pl.
teaszűrőn), hogy ne maradjanak benne
maradványok vagy kisebb szöszgombo‐
lyagok.
43
A HŐCSERÉLŐ SZŰRŐINEK
TISZTÍTÁSA
Ha a (tisztítsa meg a hőcserélő szűrőit) jelzés vi‐
lágít, a szűrőket meg kell tisztítani.
A szűrők tisztításának gyakorisága a ruha fajtájá‐
tól és annak mennyiségétől függ.
Amennyiben teljes töltetet szárít, minden harma‐
dik szárítási ciklus után tisztítsa meg a szűrőket.
A szűrők tisztítása:
1.
2.
Nyissa ki a betöltőajtót.
A hőcserélő ajtajának kinyitásához mozgas‐
sa az ajtónyílás aljánál lévő kioldó kart.
3.
A hőcserélő fedelének nyitásához forgassa
el a reteszt.
4.
Engedje le a hőcserélő szűrőinek burkola‐
tát.
44 www.aeg.com
5.
Emelje fel az elsődleges szűrőt. Tartsa meg
a hőcserélő szűrőjét, és húzza ki az alsó re‐
keszből.
6.
Nyomja meg az akasztót a szűrő kinyitásá‐
hoz.
7.
Nedves kézzel tisztítsa meg a szűrőt. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt folyó me‐
legvíz alatt, egy kefe segítségével.
Zárja be a szűrőt.
MAGYAR
FIGYELEM
Soha ne üzemeltesse a szárítógépet,
ha a hőcserélő szűrőit boholy tömítette
el. Ellenkező esetben a szárítógép ká‐
rosodhat. Ugyanakkor megnövekszik az
energiafogyasztás is.
A hőcserélő-rekesz tisztításhoz ne
használjon éles tárgyakat.
Ne működtesse a szárítógépet a szűrők
nélkül.
A DOB TISZTÍTÁSA
VIGYÁZAT
A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a
készülék hálózati vezetékét.
45
8.
Tisztítsa meg az alapon található kis méretű
szűrőt
9.
Szükség szerint, kb. 6 havonta egyszer tisz‐
títsa meg a hőcserélő-rekeszt a szöszöktől.
Porszívót is használhat.
10.
Helyezze vissza a kis méretű szűrőt és a
hőcserélő szűrőjét.
11.
Csukja le a hőcserélő fedelét.
12.
Kattanásig zárja a reteszt.
13.
Csukja be a hőcserélő szűrőjének fedelét.
14.
Csukja be a hőcserélő ajtaját.
15.
Helyezze be az elsődleges szűrőt.
A dob belső felületét és a bordákat semleges
kémhatású normál szappanoldattal tisztítsa meg.
A megtisztított felületeket törölje szárazra egy
puha ruhával.
FIGYELEM
A dob tisztításához ne használjon súro‐
lószert vagy drótszivacsot.
A KEZELŐPANEL ÉS A BURKOLAT
TISZTÍTÁSA.
A kezelőpanelt és a burkolatot semleges kémha‐
tású normál szappanoldattal tisztítsa meg.
A tisztításhoz használjon nedves kendőt. A meg‐
tisztított felületeket törölje szárazra egy puha ru‐
hával.
46 www.aeg.com
FIGYELEM
A tisztításhoz ne használjon bútortísztí‐
tó szert vagy olyan vegyszert, melyek
károsíthatják a felületeket.
MAGYAR
47
HIBAELHÁRÍTÁS ÉS JAVÍTÁS
MEGHIBÁSODÁS
Jelenség1)
A szárítógép
nem működik.
Lehetséges ok
Javítási mód
A szárítógépet nem csatlakoztatta az
elektromos hálózathoz.
Csatlakoztassa a készüléket a háló‐
zathoz. Ellenőrizze a biztosítékot a
biztosítékszekrényben (otthoni elhe‐
lyezés).
A betöltőajtó nyitva van.
Zárja be a betöltőajtót.
Nem nyomta meg a Be/Ki gombot.
Nyomja meg a Be/Ki gombot.
Nem nyomta meg a Start/Szünet
gombot.
Nyomja meg a Start/Szünet gombot.
A készülék készenléti állapotban van. Nyomja meg a Be/Ki gombot.
Nem kielégítő
szárítási ha‐
tásfok.
Nem megfelelő programot választott.
Válassza ki a megfelelő programot. 2)
A szűrő eltömődött.
Tisztítsa meg a szűrőt. 3)
A Szárítás plusz funkció minimális
üzemmódban működött.
Válassza ki a Szárítás plusz funkció
közepes vagy maximális beállítását.
A kondenzátor eltömődött.
Tisztítsa meg a kondenzátort. 3)
Túl sok ruhát helyezett be.
Soha ne lépje túl a megengedett leg‐
nagyobb töltetet.
A szellőzőnyíláson lévő rács eltömő‐
dött.
Tisztítsa meg a készülék alján lévő
szellőzőnyílások rácsait.
Szennyeződés van a dob belső fel‐
ületén.
Tisztítsa meg a dob belső felületét.
A víz túl kemény.
Állítsa be a megfelelő vízkeménysé‐
get4).
A szűrő nincs megfelelően a helyén.
Nem záródik a
A ruhanemű beszorult a dob és a tö‐
betöltőajtó.
mítés közé.
Az Err (Hiba)
jelenik meg a
kijelzőn.
A dobvilágítás
nem működik
5)
Tegye a szűrőt pontosan a helyére.
Helyezze a ruhaneműt az előírt mó‐
don a dobba.
A szárítási ciklus elindítása után meg‐
Kapcsolja ki és be a szárítógépet. Vá‐
próbálta módosítani a programot
lassza ki az új programot.
vagy valamelyik funkciót.
A kiválasztott funkció nem használha‐ Kapcsolja ki és be a szárítógépet. Vá‐
tó együtt az aktuális programmal.
lassza ki az új programot.
A dobvilágítás meghibásodott.
Irreális szárítá‐
A szárítás végéig hátralévő idő kiszá‐
si idő jelenik
mítása a ruhanemű mennyiségén és
meg a kijel‐
nedvességén alapul.
zőn.
Lépjen kapcsolatba a márkaszerviz‐
zel, és kérje a dobvilágítás cseréjét.
Automatikus művelet — nem hibaje‐
lenség.
48 www.aeg.com
Jelenség1)
A program in‐
aktív.
Lehetséges ok
Javítási mód
A víztartály megtelt.
Ürítse ki a víztartályt3) , nyomja meg
a Start/Szünet gombot.
Túl kevés ruhát helyezett be.
Válassza ki az időprogramot. Az
időértéknek a töltethez kell kapcso‐
lódnia. Egyetlen ruhadarab vagy kis
mennyiségű ruhanemű szárításához
rövid idő használata javasolt.
A ruhanemű túlságosan száraz.
Válasszon időprogramot vagy egy
másik szárítási fokozatot (pl. ne az
Extra száraz fokozatot)
A szűrő eltömődött.
Tisztítsa meg a szűrőt.
A szárítási cik‐
lus túl rövid.
Túl sok ruhát helyezett be.
A szárítási cik‐
lus túl hosszú Nem centrifugálta ki megfelelően a
6)
ruhaneműt.
A helyiség hőmérséklete túl magas nem hibajelenség.
Soha ne lépje túl a megengedett leg‐
nagyobb töltetet.
Centrifugálja ki megfelelően a ruha‐
neműt.
Lehetőség szerint csökkentse a helyi‐
ség hőmérsékletét.
1) Hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn (pl. E51): Kapcsolja ki és be a szárítógépet. Válasszon ki egy új
programot. Nyomja meg a Start/Szünet gombot. Továbbra sem működik? – forduljon a szakszervizhez, és
közölje velük a hibakódot.
2) olvassa el a programleírást — lásd a PROGRAMOK című részt
3) lásd az ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS című részt
4) lásd a VÍZKEMÉNYSÉG című részt a HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK fejezetben
5) Csak a dobvilágítással rendelkező modelleknél.
6) Megjegyzés: Kb. 5 óra elteltével a szárítási ciklus automatikusan véget ér (lásd A szárítási ciklus vége
című részt).
DOB BELSŐ VILÁGÍTÁS
A készülék belső lámpával rendelkezik, amely
bekapcsol, amikor az ajtaját kinyitják, és kikap‐
csol, amikor becsukják.
VIGYÁZAT
Ne nézzen közvetlenül a lámpa sugar‐
ába.
A belső lámpa cseréje érdekében for‐
duljon a szakszervizhez.
A belső lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatból.
MAGYAR
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
magasság x szélesség x mélység
850 x 600 x 600 mm (maximális 640 mm)
dob űrtartalma
118 l
legnagyobb mélység nyitott betöltőajtóval
1090 mm
legnagyobb szélesség nyitott betöltőajtóval
950 mm
állítható magasság
850 mm (+ 15 mm - beállítási tartomány)
a készülék tömege
56 kg
legnagyobb betölthető mennyiség
8 kg
feszültség
230 V
frekvencia
50 Hz
szükséges biztosíték
4A
összteljesítmény
800 W
energiahatékonysági osztály
A
energiafogyasztás kWh/ciklus 1)
1,92 kWh
éves energiafogyasztás2)
108,3 kWh
használat típusa
Háztartási
megengedett környezeti hőmérséklet
5°C és + 35°C között
1) 8 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva, az EN 61121 szerint
2) A szárításhoz szükséges összes energiafogyasztás hozzávetőleges értéke:
150 kg pamut ruha esetében, szárítás a szekrényszáraz programmal
+ 280 kg ruha szárítása vasalásszáraz programmal
+ 150 kg műszálas ruha esetében, szárítás a szekrényszáraz programmal
Ez egy négytagú háztartás hozzávetőleges fogyasztása a szárítógép helyes használata esetén.
49
50 www.aeg.com
ÜZEMBE HELYEZÉS
A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE
• A szárítógépet tiszta környezetben kell üzem‐
be helyezni, ahol szennyeződés nem halmo‐
zódhat fel.
• Biztosítani kell a szabad légáramlást a készü‐
lék körül. Ellenőrizze, hogy a készülék alján
lévő elülső szellőzőnyílások nincsenek-e el‐
zárva.
• A rázkódás és a zaj minimális szinten tartása
érdekében a szárítógépet stabil, egyenletes
és vízszintes felületen kell elhelyezni.
• A készülék végleges elhelyezési pozíciójában
ellenőrizze a felület vízszintességét vízmér‐
tékkel. Ha a felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy süllyesztésével bizto‐
sítsa a vízszintes helyzetet.
• A lábat nem szabad eltávolítani. Ne csökken‐
tse a padlótól való távolságot süppedős sző‐
nyeg, falemez vagy hasonló eszköz használa‐
tával. Ellenkező esetben a hőfejlődés megnö‐
vekszik, ami a készülék működését megza‐
varhatja.
• A szárítógép belsejében lévő levegő
hőmérséklete elérheti a 60°C-ot is.
Éppen ezért a készüléket nem sza‐
bad olyan felületre állítani, mely nem
hőálló.
• A szárítógép működése közben, a
helyiség hőmérséklete nem lehet ala‐
csonyabb +5°C-nál, és nem lehet
magasabb +35°C-nál, mivel az befo‐
lyásolná a készülék teljesítményét.
• Ha a készüléket át kell helyezni, min‐
denképpen függőleges helyzetben
mozgassa azt.
• A készüléket tilos zárható ajtó, tolóaj‐
tó vagy a készülékhez képest ellen‐
kező oldalán zsanérral rendelkező aj‐
tó mögé beépíteni úgy, hogy a szárí‐
tógép teljes nyitása korlátozott le‐
gyen.
A szárítógép magassága állítható. Ehhez a beál‐
lító lábakat kell használni (lásd az ábrát).
15mm
A CSOMAGOLÁS ELTÁVOLÍTÁSA
FIGYELEM
Használat előtt a szállításhoz biztosított csoma‐
golás minden részét el kell távolítani.
A polisztirén rögzítők eltávolítása:
1. Nyissa ki a betöltőajtót.
2. Húzza ki a dobból a műanyag tömlőt a po‐
lisztirén rögzítőkkel együtt.
BEÉPÍTÉS MUNKAPULT ALÁ
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon,
vagy a konyhai munkapult alá, ha van elegendő
hely (lásd az ábrát).
MAGYAR
600 mm
> 850 mm
600 mm
A BETÖLTŐAJTÓ
NYITÁSIRÁNYÁNAK
MEGFORDÍTÁSA.
A betöltőajtó nyitási iránya felcserélhető. Ezáltal
könnyen behelyezheti és eltávolíthatja a ruhane‐
műt akkor is, ha a készüléket kisebb helyiségbe
helyezte. (lásd külön tájékoztatóban).
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
• A készüléket földelt aljzathoz csatlakoztassa,
az érvényben lévő bekötési előírásokkal össz‐
hangban.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromossági adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
• Mindig megfelelően felszerelt, érintésbiztos
aljzatot használjon.
• Ne használjon elosztóaljzatot és vezetékhos‐
szabbítót. Tűzveszélyesek lehetnek.
• Amennyiben a készülék hálózati vezetékét ki
kell cserélni, a cserét saját szervizünknél vé‐
geztesse el.
• Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a készülék
hátulján található hálózati dugaszban és veze‐
tékben, illetve ne nyomja össze azokat.
• A hálózati vezeték kihúzásakor soha ne veze‐
téket fogja meg. Mindig a hálózati dugasznál
fogva húzza ki.
• A hálózati dugaszt csak száraz állapotban
szabad használni.
51
52 www.aeg.com
SPIS TREŚCI
54
57
58
59
60
60
63
67
68
74
76
77
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OPIS URZĄDZENIA
AKCESORIA
PANEL STEROWANIA
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
PROGRAMY
OBSŁUGA URZĄDZENIA
WSKAZÓWKI I PORADY
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I SERWISOWANIE
DANE TECHNICZNE
INSTALACJA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do
odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.
ODWIEDŹ NASZĄ WITRYNĘ INTERNETOWĄ, ABY UZYSKAĆ:
- Informacje na temat produktów
- Dostęp do broszur
- Dostęp do instrukcji obsługi
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów
- Informacje serwisowe
www.aeg.com
LEGENDA
Ostrzeżenie – Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
POLSKI
53
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej
bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie
wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut
na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
W sklepie internetowym AEG można znaleźć wszystko co niezbędne do utrzymania urządzeń AEG
w doskonałym stanie technicznym i wizualnym. Wśród szerokiej gamy akcesoriów,
zaprojektowanych i wyprodukowanych zgodnie z wysokimi standardami jakości, oferujemy
specjalistyczne naczynia kuchenne, kosze na sztućce, półki na butelki oraz torby do delikatnego
prania...
Odwiedź sklep internetowy pod adresem
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem należy dysponować poniższymi informacjami. Informacje te
można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Model
Numer produktu
Numer seryjny
54 www.aeg.com
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika
oraz w celu zapewnienia prawidłowej eksploata‐
cji, przed instalacją i pierwszym użyciem urzą‐
dzenia należy uważnie przeczytać niniejszą in‐
strukcję obsługi wraz ze wskazówkami i ostrze‐
żeniami. Wszyscy użytkownicy urządzenia po‐
winni poznać zasady jego bezpiecznej obsługi.
Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wy‐
padków. Instrukcję obsługi należy przechowywać
przez cały czas używania urządzenia i należy ją
przekazać w razie odstąpienia lub sprzedaży
urządzenia kolejnemu użytkownikowi.
– przed użyciem urządzenia należy zapo‐
znać się z instrukcją obsługi.
OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub
zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające wiedzy
lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu
urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane na temat korzysta‐
nia z urządzenia przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
• Należy upewnić się, że małe dzieci lub zwie‐
rzęta domowe nie weszły do bębna. W tym
celu przed włączeniem urządzenia należy
sprawdzić zawartość bębna.
• Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamienie
lub inne twarde lub ostre przedmioty mogą
spowodować poważne uszkodzenie i nie wol‐
no ich wkładać do urządzenia.
• W suszarce nie wolno suszyć przedmiotów ta‐
kich jak gumowa pianka (pianka lateksowa),
czepki prysznicowe, tkaniny wodoodporne (je‐
śli nie jest dostępny specjalny program susze‐
nia), ubrania powlekane gumą oraz ubrania
lub poduszki z wkładką z pianki lateksowej.
• Należy zadbać o to, aby po zakończeniu in‐
stalacji urządzenia wtyczka przewodu zasila‐
jącego była łatwo dostępna.
• Po zakończeniu suszenia, a przed czyszcze‐
niem lub konserwacją, należy odłączyć urzą‐
dzenie od źródła zasilania.
• Pod żadnym pozorem nie należy próbować
samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawy
wykonywane przez osoby niedoświadczone
mogą skutkować urazami ciała lub wadliwym
działaniem urządzenia. Należy skontaktować
się z lokalnym serwisem. Należy zawsze do‐
magać się oryginalnych części zamiennych.
• Rzeczy zabrudzone substancjami takimi jak
olej, aceton, ropa, nafta, odplamiacze, terpen‐
tyna, wosk czy środki do usuwania wosku na‐
leży przed wysuszeniem w suszarce wyprać w
gorącej wodzie ze zwiększoną ilością deter‐
gentu.
• Niebezpieczeństwo eksplozji: Nie wolno su‐
szyć w suszarce rzeczy, które zostały zabru‐
dzone środkami łatwopalnymi (ropa, spirytus,
płyn do czyszczenia chemicznego itp.). Ponie‐
waż są to substancje lotne, mogą one spowo‐
dować eksplozję. W suszarce można suszyć
wyłącznie rzeczy wyprane w wodzie.
• Zagrożenie pożarem: rzeczy, które zostały za‐
brudzone lub nasączone olejem roślinnym lub
kuchennym, stanowią potencjalne zagrożenie
pożarowe. Nie wolno ich umieszczać w su‐
szarce.
• Jeśli pranie zostało przeprowadzone z uży‐
ciem odplamiacza, przed rozpoczęciem su‐
szenia w suszarce należy wykonać dodatkowy
cykl płukania.
• Należy się upewnić, czy przez przypadek w
kieszeniach ubrań, które są wkładane do
urządzenia, nie pozostawiono zapalniczek lub
zapałek.
• Woda ze zbiornika na skropliny nie nadaje się
do picia ani do przyrządzania potraw. Jej spo‐
życie przez ludzi lub zwierzęta może spowo‐
dować problemy zdrowotne.
• Nie wolno siadać ani opierać się o otwarte
drzwi urządzenia. Urządzenie mogłoby się
przechylić.
OSTRZEŻENIE!
• Zagrożenie pożarem! Aby uniknąć
zagrożenia samozapłonem, nie nale‐
ży zatrzymywać suszarki przed za‐
kończeniem cyklu suszenia, jeśli nie
można natychmiast wyjąć z niej
wszystkich rzeczy i rozłożyć ich w
celu rozproszenia ciepła.
• Nie wolno dopuścić do gromadzenia
się fragmentów włókien w suszarce.
POLSKI
• Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie
wolno polewać urządzenia wodą.
• Ostatnia część cyklu suszenia jest wykonywa‐
na bez nagrzewania (cykl chłodzenia), aby
rzeczy zostały schłodzone do temperatury,
która nie spowoduje ich uszkodzenia.
• Nie używać suszarki, jeśli do czyszczenia za‐
stosowano przemysłowe środki chemiczne.
• Aby zapobiec cofaniu się do pomieszczenia
spalin z urządzeń zasilanych materiałami opa‐
łowymi lub z kominka, należy w miejscu insta‐
lacji zapewnić odpowiednią wentylację.
INSTALACJA
• Urządzenie jest ciężkie. Zachować ostrożność
podczas przenoszenia urządzenia.
• Podczas odpakowywania urządzenia należy
sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone. W
przypadku wątpliwości nie uruchamiać urzą‐
dzenia i skontaktować się z serwisem.
• Przed użyciem należy usunąć wszystkie ele‐
menty opakowania. W przeciwnym razie może
dojść do niebezpiecznego uszkodzenia urzą‐
dzenia i mienia. Patrz odpowiedni rozdział w
instrukcji obsługi.
• Wszelkie prace elektryczne związane z insta‐
lacją urządzenia muszą być przeprowadzone
przez wykwalifikowanego elektryka lub inną
kompetentną osobę.
• Tył urządzenia musi znajdować się przy ścia‐
nie.
• Jeśli urządzenie ma być ustawione na wykła‐
dzinie dywanowej lub podobnym podłożu, na‐
leży wyregulować jego nóżki. Pod urządze‐
niem należy zapewnić swobodny przepływ po‐
wietrza.
• Po zainstalowaniu urządzenia należy spraw‐
dzić, czy nie został przyciśnięty jego przewód
zasilający.
• Jeśli suszarka jest umieszczana na pralce,
należy obowiązkowo zastosować zestaw łą‐
czący (wyposażenie dodatkowe – patrz roz‐
dział „AKCESORIA”).
PRZEZNACZENIE
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego. Nie należy go używać do
żadnych innych celów.
• W urządzeniu należy suszyć wyłącznie tkani‐
ny nadające się do suszenia w suszarce. Na‐
leży przestrzegać wskazówek umieszczonych
na metkach ubrań.
55
• W suszarce nie wolno suszyć rzeczy, które
nie zostały wyprane.
• Nie należy wkładać do urządzenia więcej pra‐
nia niż jest to zalecane. Nie przekraczać mak‐
symalnej wielkości wsadu. Patrz odpowiedni
rozdział w instrukcji obsługi.
• Nie wolno wkładać do suszarki odzieży, z któ‐
rej kapie woda.
• W suszarce nie wolno suszyć ubrań, które
miały kontakt z lotnymi pochodnymi ropy na‐
ftowej. W przypadku użycia lotnych płynów do
czyszczenia należy usunąć je z odzieży przed
umieszczeniem w urządzeniu.
• Nie wolno używać suszarki z uszkodzonym
przewodem zasilającym lub gdy panel stero‐
wania, blat lub podstawa są uszkodzone w ta‐
ki sposób, że dostępne jest wnętrze suszarki.
• Płyny zmiękczające do tkanin lub podobne
produkty należy stosować zgodnie z zalece‐
niami ich producentów.
• Zagrożenie pożarem! Nie wolno suszyć usz‐
kodzonych rzeczy, w których znajduje się wy‐
pełnienie (poduszek, kurtek, kołder itp.). Wy‐
pełnienie mogłoby wydostać się na zewnątrz i
zapalić się.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
• To urządzenie nie jest przeznaczone do ob‐
sługi przez małe dzieci lub osoby niesamo‐
dzielne bez nadzoru.
• Dzieci często nie rozumieją zagrożeń związa‐
nych z urządzeniami elektrycznymi. Należy
pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządze‐
niem.
OSTRZEŻENIE!
• Zagrożenie uduszeniem! Elementy
opakowania (np. folia, polistyren)
mogą stanowić zagrożenie dla dzieci
– należy przechowywać je poza za‐
sięgiem dzieci.
• Detergenty należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
• Należy upewnić się, że dzieci lub zwierzęta
domowe nie weszły do bębna.
UTYLIZACJA URZĄDZENIA
• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go.
• Wymontować i wyrzucić zatrzask drzwi. Po‐
zwala to uniknąć zagrożenia zamknięcia się
56 www.aeg.com
dzieci lub zwierząt domowych we wnętrzu
urządzenia. Występuje zagrożenie udusze‐
niem.
POLSKI
OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
4
5
12
11
10
9
1 Zbiornik na skropliny
2 Panel sterowania
3 Oświetlenie bębna
4 Drzwi (możliwość zmiany kierunku otwiera‐
nia)
5 Filtr główny
6 Przesuwany przycisk do otwierania drzwi
wymiennika ciepła
7 Szczeliny wentylacyjne
8 Regulowane nóżki
9 Drzwi wymiennika ciepła
10 Osłona filtrów wymiennika ciepła
11 Pokrętło blokujące
12 Tabliczka znamionowa
6
7
8
57
58 www.aeg.com
AKCESORIA
ZESTAW ŁĄCZĄCY
Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną
do zestawu.
COKÓŁ Z SZUFLADĄ
Nazwa produktu: SKP11.
Dostępny u autoryzowanego sprzedawcy. Zes‐
taw łączący wolno stosować wyłącznie z pralka‐
mi wymienionymi w ulotce. Patrz dołączona ulot‐
ka.
Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną
do zestawu.
ZESTAW DO ODPROWADZANIA
SKROPLIN
Nazwa produktu: DK11.
Dostępny u autoryzowanego sprzedawcy (może
być dołączony do niektórych modeli suszarek).
Zestaw instalacyjny do odprowadzenia skroplin
do umywalki, syfonu, kanału ściekowego itp. Po
jego zainstalowaniu zbiornik na skropliny jest op‐
różniany automatycznie. Zbiornik na skropliny
musi pozostać w urządzeniu.
Zainstalowany wąż musi znajdować się na wyso‐
kości od 50 cm (min.) do 1 m (maks.) od podłogi.
Wąż nie może być zapętlony. Jeśli to możliwe,
skrócić wąż.
Nazwa produktu: PDSTP10.
Dostępny u autoryzowanego sprzedawcy.
Pozwala umieścić urządzenie wyżej, aby ułatwić
załadunek i wyjmowanie prania.
Szuflada może służyć do przechowywania rze‐
czy – np. ręczników, środków czyszczących itp.
Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną
do produktu.
PÓŁKA DO SUSZENIA
Dostępny u autoryzowanego sprzedawcy (może
być dołączony do niektórych modeli suszarek).
Półka do suszenia umożliwia bezpieczne susze‐
nie w suszarce:
• obuwia sportowego
• rzeczy wełnianych
• pluszowych zabawek
• bielizny
Półka do suszenia umożliwia bezpieczne susze‐
nie w suszarce:
POLSKI
59
PANEL STEROWANIA
1
2
3
4
5
6
7
1 Pokrętło wyboru programów
Wł./Wył.
3 Wskaźniki programów
Dodatkowe suszenie
4 Przycisk funkcji
Symbol
2 Przycisk
5 Przycisk funkcji
na
Dodatkowe obroty bęb‐
6 Przycisk funkcji
Ochrona przed zagnie‐
7 Przycisk funkcji
Sygnalizacja dźwięko‐
8 Przycisk funkcji
Suszenie na czas
9 Przycisk funkcji
Opóźnienie rozpoczęcia
10 Wyświetlacz
11 Przycisk funkcji
Start/Pauza
ceniami
wa
programu
m/
Opis
średni poziom zwięk‐
szonego wysuszenia
maksymalny poziom
zwiększonego wysu‐
szenia
Opis
m
czas działania funk‐
cji ochrony przed za‐
gnieceniami
wskaźnik fazy cyklu
chłodzenia
wskaźnik fazy cyklu
ochrony przed za‐
gnieceniami
włączona blokada
uruchomienia
opóźnienie rozpo‐
częcia programu
wskazanie czasu
trwania cyklu
wybór czasu trwania
programu (10 min –
2 godz.)
-
domyślny poziom
wysuszenia
10 11 12
wskaźnik fazy cyklu
suszenia
opróżnić zbiornik
na skropliny,
oczyścić filtr główny,
oczyścić filtry wymiennika ciepła
Symbol
9
dodatkowe obroty
bębna
12 Kontrolki wskaźników:
WYŚWIETLACZ
8
-
wybór czasu opó‐
źnienia rozpoczęcia
programu (30 min –
20 godz.)
60 www.aeg.com
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Wytrzeć bęben suszarki wilgotną ściereczką lub
ustawić krótki program suszenia (np. 30-minuto‐
wy) z ładunkiem wilgotnych ściereczek.
UWAGA!
Sprężarka oraz jej układ w suszarce są napełnio‐
ne specjalną substancją, która nie zawiera fluo‐
rochlorowęglowodorów. Układ musi być szczel‐
ny. Uszkodzenie układu może spowodować wy‐
ciek i uszkodzenie urządzenia.
Na początku cyklu suszenia (3–5 min.) urządze‐
nie może pracować nieco głośniej. Jest to spo‐
wodowane uruchamianiem się sprężarki podob‐
nej do montowanych w takich urządzeniach, jak
chłodziarki czy zamrażarki.
PROGRAMY
Programy
Wsad1)
Charakterystyka
Dostępne funk‐
cje
Bawełna
Ekstra suche
Suche do
szafy 2)
Suche do
prasowania 2)
Jeans
Do suszenia odzieży bawełnianej.
Poziom suszenia: ekstra suche.
wszystkie z wy‐
jątkiem funkcji
Dodatkowe
obroty bębna i
Suszenie na
czas
Do suszenia odzieży bawełnianej.
Poziom suszenia: suche do szafy.
wszystkie z wy‐
jątkiem funkcji
Dodatkowe
obroty bębna i
Suszenie na
czas
8 kg
Do suszenia odzieży bawełnianej.
Poziom suszenia: odpowiednie do
prasowania.
wszystkie z wy‐
jątkiem funkcji
Dodatkowe
obroty bębna i
Suszenie na
czas
8 kg
Do suszenia codziennych ubrań,
takich jak dżinsy, bluzy itp., o róż‐
nej grubości materiału (np. na koł‐
nierzu, mankietach i szwach).
wszystkie z wy‐
jątkiem funkcji
Dodatkowe
obroty bębna i
Suszenie na
czas
8 kg
8 kg
Ozna‐
czenie
na met‐
ce
POLSKI
Programy
Pościel
Kołdry
Czas
Miesza‐
ne bardzo szybkie
Charakterystyka
Dostępne funk‐
cje
Do suszenia pościeli takiej jak: po‐
jedyncze i podwójne prześcierad‐
ła, poszewki na poduszki, narzuty.
wszystkie z wy‐
jątkiem funkcji
Dodatkowe
obroty bębna i
Suszenie na
czas
3 kg
Do suszenia pojedynczych lub
podwójnych kołder i poduszek (z
wypełnieniem z pierza, puchu lub
włókien syntetycznych).
wszystkie z wy‐
jątkiem funkcji
Dodatkowe
obroty bębna ,
Ochrona
przed zagniece‐
Su‐
niami i
szenie na czas
8 kg
Do suszenia prania z nastawą
czasu użytkownika. Wartość cza‐
su musi być odpowiednio dostoso‐
wana do wielkości wsadu. Do su‐
szenia jednej rzeczy lub małej
ilości prania zaleca się stosowanie
krótkich czasów.
wszystkie z wy‐
jątkiem funkcji
Dodatkowe
suszenie i
Dodatkowe ob‐
roty bębna
3 kg
Do suszenia tkanin bawełnianych i
syntetycznych w niskiej tempera‐
turze.
wszystkie z wy‐
jątkiem funkcji:
Dodatkowe
obroty bębna i
Suszenie na
czas
Wsad1)
3 kg
Syntetyki
Ekstra suche
Suche do
szafy 2)
Suche do
prasowania
3,5 kg
Do suszenia grubych lub wielo‐
warstwowych tkanin, np. swetrów,
pościeli, obrusów.
wszystkie z wy‐
jątkiem funkcji
Suszenie na
czas
3,5 kg
Do suszenia cienkich tkanin, które
nie będą prasowane, np. nie wy‐
magających prasowania koszul,
obrusów, ubrań dziecięcych, skar‐
petek, bielizny z fiszbinami.
wszystkie z wy‐
jątkiem funkcji
Suszenie na
czas
3,5 kg
Do suszenia cienkich tkanin, które
będą prasowane, np. dzianin, ko‐
szul itp.
wszystkie z wy‐
jątkiem funkcji
Suszenie na
czas
61
Ozna‐
czenie
na met‐
ce
62 www.aeg.com
Programy
Łatwe
prasowanie
nych
Dla aktyw‐
Sportowe
Jedwab‐
ne/Bielizna
Wsad1)
Charakterystyka
Do suszenia tkanin nie wymagają‐
cych prasowania, takich jak ko‐
szule i bluzy; aby zminimalizować
konieczność prasowania. Efekty
1 kg
mogą być różne, zależnie od ro‐
(lub 5
dzaju tkaniny i jej wykończenia.
koszul)
Tkaniny w suszarce ułożyć prosto.
Po zakończeniu cyklu natychmiast
wyjąć wysuszone tkaniny i rozwie‐
sić na wieszakach.
Dostępne funk‐
cje
wszystkie z wy‐
jątkiem funkcji
Dodatkowe
obroty bębna i
Suszenie na
czas
2 kg
wszystkie z wy‐
Do suszenia odzieży turystycznej, jątkiem funkcji
Dodatkowe
technicznej, sportowej, tkanin z
włosem, kurtek z wodoodpornych i obroty bębna ,
oddychających materiałów, kurtek
Ochrona
z odpinanym futerkiem lub wew‐
przed zagniece‐
nętrzną podpinką.
Su‐
niami i
szenie na czas
2 kg
Do suszenia odzieży sportowej,
cienkich i lekkich tkanin, mikrofi‐
bry, poliestru, które nie będą pra‐
sowane.
wszystkie z wy‐
jątkiem funkcji
Dodatkowe
obroty bębna i
Suszenie na
czas
Do suszenia jedwabiu/bielizny za
pomocą ciepłego powietrza i deli‐
katnych ruchów.
wszystkie z wy‐
jątkiem funkcji
Dodatkowe
obroty bębna ,
Ochrona
przed zagniece‐
Su‐
niami i
szenie na czas
1 kg
Ozna‐
czenie
na met‐
ce
POLSKI
Programy
Wsad1)
Wełna
1 kg
Charakterystyka
Dostępne funk‐
cje
63
Ozna‐
czenie
na met‐
ce
Do suszenia odzieży wełnianej.
Odzież staje się miękka i miła w
dotyku. Zaleca się wyjęcie odzieży
natychmiast po zakończeniu pro‐
gramu.
Program do suszenia wełny w tej
suszarce został przetestowany i
Dodatkowe
zatwierdzony przez Woolmark
suszenie ,
Company. Program ten jest prze‐
Sygnalizacja
znaczony do suszenia odzieży
dźwiękowa
,
wełnianej, która zgodnie z ozna‐
Suszenie na
czeniem wymaga „prania ręczne‐
czas 3),
go”, pod warunkiem, że jest prana
Opóźnienie roz‐
z wykorzystaniem programu do
poczęcia pro‐
prania ręcznego zatwierdzonego
gramu
przez Woolmark i suszona zgod‐
nie ze wskazówkami producenta.
(M1129).
Aby zwiększyć lub zmniejszyć po‐
ziom wilgotności wysuszonego
prania, można użyć funkcji
Dodatkowe suszenie .
1) maks. ciężar suchej odzieży
2) Wyłącznie na potrzeby ośrodków przeprowadzających testy:
W celu przeprowadzenia testu wydajności należy użyć programów standardowych, które określono w
dokumencie EN 61121. Jeśli wymagane jest skorygowanie poziomu wilgotności prania, należy
Dodatkowe suszenie .
dostosować program, korzystając z funkcji
Po każdych 3 cyklach należy oczyścić filtry wymiennika ciepła.
3) Tylko z półką do suszenia — patrz rozdział AKCESORIA
OBSŁUGA URZĄDZENIA
PRZYGOTOWANIE PRANIA
W urządzeniu można suszyć wyłącznie
rzeczy nadające się do suszenia w su‐
szarce. Należy upewnić się, że wyprana
odzież nadaje się do suszenia w su‐
szarce. W tym celu należy sprawdzić
oznaczenia na metkach ubrań.
Ozna‐
Właściwości
czenie
na met‐
ce
Nadaje się do suszenia w suszar‐
ce.
Ozna‐
Właściwości
czenie
na met‐
ce
Nadaje się do suszenia w suszar‐
ce w standardowej temperaturze
Nadaje się do suszenia w suszar‐
ce w obniżonej temperaturze
Nie nadaje się do suszenia w su‐
szarce
Odpowiednio przygotować pranie:
• Zamknąć zamki błyskawiczne, zapiąć poszwy
i zawiązać troczki lub tasiemki (np. troczki far‐
64 www.aeg.com
tuchów) – w przeciwnym razie mogłoby dojść
do splątania się prania.
• Opróżnić kieszenie – wyjąć metalowe przed‐
mioty (spinacze, agrafki itp.).
• Wywrócić rzeczy dwuwarstwowe na lewą stro‐
nę (np. w kurtce z bawełnianą podpinką ba‐
wełniana warstwa powinna być wywrócona na
zewnątrz).
Suszyć wyłącznie:
• tkaniny bawełniane i pościel przy użyciu pro‐
gramów Bawełniane
• tkaniny syntetyczne i mieszane przy użyciu
programów Syntetyczne
• oddzielnie tkaniny o żywych kolorach i o jas‐
nych kolorach – tkaniny mogą farbować
• tkaniny typu jersey i dzianiny bawełniane tylko
przy użyciu odpowiednich programów – rze‐
czy mogą się skurczyć
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO
PRZECHODZENIA W TRYB
CZUWANIA
Aby zmniejszyć zużycie energii, funkcja automa‐
tycznego trybu czuwania wyłącza urządzenie:
• jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie naciśnięty
przycisk Start/Pauza ;
• po pięciu minutach od zakończenia programu.
Nacisnąć przycisk Włącz/Wyłącz , aby włączyć
urządzenie.
USTAWIANIE PROGRAMU
Nie przekraczać maksymalnej ładow‐
ności urządzenia, która wynosi 8 kg.
WKŁADANIE PRANIA
1.
2.
3.
Otworzyć drzwi urządzenia.
Luźno włożyć pranie.
Zamknąć drzwi urządzenia.
UWAGA!
Nie przytrzasnąć prania między drzwia‐
mi urządzenia a gumową uszczelką.
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Nacisnąć przycisk Włącz/Wyłącz , aby włączyć
lub wyłączyć urządzenie. Po włączeniu urządze‐
nia na wyświetlaczu pojawiają się odpowiednie
wskaźniki.
Lista symboli przycisków funkcyjnych
Włącz/Wyłącz
Dodatkowe suszenie
Dodatkowe obroty
bębna
Ochrona przed za‐
gnieceniami
Sygnał dźwiękowy
Suszenie na czas
Opóźnienie rozpo‐
częcia programu
Start/Pauza
Ustawić program za pomocą pokrętła wyboru
programów. Zostanie wyświetlony przewidywany
czas trwania programu.
Wyświetlany czas suszenia odnosi się
do 5 kg ładunku w programach do su‐
szenia tkanin bawełnianych i odzieży
jeansowej. W przypadku innych progra‐
mów czas suszenia odnosi się do zale‐
canych wielkości ładunków. Czas su‐
szenia w programach do suszenia tka‐
nin bawełnianych i odzieży jeansowej
przy ładunku większym niż 5 kg jest
dłuższy.
FUNKCJE SPECJALNE
Wraz z programem suszenia można ustawić jed‐
ną lub więcej funkcji specjalnych.
Aby włączyć lub wyłączyć daną funkcję, należy
nacisnąć odpowiedni przycisk.
POLSKI
65
FUNKCJA SUSZENIE NA CZAS
Działa tylko wraz z programem Suszenie na
czas . Umożliwia samodzielne ustawienie czasu
suszenia w zakresie od 10 minut do 2 godzin (w
odstępach co 10 minut).
W chwili włączenia funkcji zapala się kontrolka
nad przyciskiem lub pojawia się odpowiedni sym‐
bol na wyświetlaczu.
FUNKCJA OPÓŹNIENIE
ROZPOCZĘCIA PROGRAMU
Umożliwia opóźnienie rozpoczęcia pro‐
gramu suszenia w zakresie od 30 minut
do 20 godzin.
FUNKCJA DODATKOWE SUSZENIE
Funkcja ta pozwala uzyskać lepiej wysuszone
pranie. Możliwe są 3 ustawienia:
– domyślne ustawienie odpowiednie dla da‐
nego programu.
– ustawienie zapewniające uzyskanie lekko
wysuszonego prania.
– ustawienie zapewniające uzyskanie bar‐
dziej wysuszonego prania.
FUNKCJA DODATKOWE OBROTY
BĘBNA
Do bardziej łagodnego suszenia tkanin delikat‐
nych i wrażliwych na wysoką temperaturę (np.
akrylu, wiskozy itp.). Ta funkcja pomaga również
zabezpieczyć pranie przed zagnieceniami. Do
.
tkanin oznaczonych na metce symbolem
FUNKCJA OCHRONA PRZED
ZAGNIECENIAMI
Wydłuża fazę chroniącą przed zagnieceniami (30
minut) pod koniec cyklu suszenia do 90 minut.
Funkcja ta chroni pranie przed zagnieceniami.
Podczas trwania fazy chroniącej przed zagniece‐
niami można wyjąć pranie.
FUNKCJA SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
Gdy funkcja sygnału dźwiękowego jest włączo‐
na, sygnał dźwiękowy jest emitowany w przypad‐
ku:
• zakończenia cyklu
• rozpoczęcia i zakończenia fazy chroniącej
przed zagnieceniami
• przerwania cyklu
Funkcja sygnału dźwiękowego jest domyślnie
stale włączona. Można jej użyć w celu włączenia
lub wyłączenia sygnału dźwiękowego.
1.
2.
Ustawić program suszenia i funkcje.
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Opóźnienie
rozpoczęcia programu , aż na wyświetlaczu
pojawi się żądany czas opóźnienia (np.
, jeśli program ma rozpocząć się po upły‐
wie 12 godzin).
3.
Aby włączyć funkcję Opóźnienie rozpoczę‐
cia programu , należy nacisnąć przycisk
Start/Pauza . Na wyświetlaczu rozpocznie
się odliczanie czasu do rozpoczęcia progra‐
mu.
FUNKCJA BLOKADY
URUCHOMIENIA
Funkcja blokady uruchomienia uniemożliwia
dzieciom zabawę urządzeniem. Powoduje ona
zablokowanie działania wszystkich przycisków i
pokrętła wyboru programów (funkcja nie blokuje
działania przycisku Włącz/Wyłącz ). Aby włączyć
funkcję blokady uruchomienia, należy jednocześ‐
nie nacisnąć i przytrzymać przyciski Dodatkowe
suszenie i Dodatkowe obroty bębna , aż na wy‐
. W celu wyłą‐
świetlaczu pojawi się symbol
czenia funkcji należy ponownie nacisnąć i przy‐
trzymać te same przyciski, aż symbol zniknie z
wyświetlacza.
Funkcję blokady uruchomienia można włączyć:
• przed naciśnięciem przycisku Start/Pauza –
nie będzie można uruchomić urządzenia
• po naciśnięciu przycisku Start/Pauza – zosta‐
nie zablokowane działanie wszystkich przycis‐
ków i pokrętła wyboru programów
66 www.aeg.com
URUCHAMIANIE PROGRAMU
Aby włączyć program, należy nacisnąć przycisk
Start/Pauza . Kontrolka nad przyciskiem zmieni
kolor na czerwony.
ZMIANA PROGRAMU
Aby zmienić program, należy nacisnąć przycisk
Włącz/Wyłącz w celu wyłączenia urządzenia.
Następnie ponownie nacisnąć przycisk Włącz/
Wyłącz w celu włączenia urządzenia i ponowne‐
go ustawienia programu.
PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMU
Po zakończeniu cyklu suszenia na wyświetlaczu
zacznie migać symbol . Jeśli włączona jest
funkcja Sygnał dźwiękowy , przez minutę emito‐
wany będzie przerywany sygnał dźwiękowy.
Wyjmowanie prania:
1. Nacisnąć przycisk Włącz/Wyłącz na 2 se‐
kundy, aby wyłączyć urządzenie.
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
3. Wyjąć pranie.
4. Zamknąć drzwi urządzenia.
Po każdym cyklu suszenia:
• oczyścić filtr
• opróżnić zbiornik na skropliny
(patrz rozdział KONSERWACJA I CZYSZCZE‐
NIE).
POLSKI
67
WSKAZÓWKI I PORADY
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
EKOLOGII
• Do prania, które będzie suszone w suszarce,
nie należy dodawać płynu zmiękczającego do
tkanin. W suszarce pranie staje się miękkie w
naturalny sposób.
• Używać skroplin jak wody destylowanej, np.
do prasowania z wykorzystaniem pary. W ra‐
zie potrzeby należy uprzednio je oczyścić (np.
za pomocą filtra do kawy), aby usunąć drobne
elementy włókien.
• Nie zatykać szczelin wentylacyjnych na spo‐
dzie urządzenia.
• Przestrzegać zaleceń dotyczących ciężaru
wsadu zawartych w rozdziale z omówieniem
programów.
• Upewnić się, że w miejscu instalacji urządze‐
nia jest zapewniony dobry przepływ powietrza.
• Czyścić filtr główny po każdym cyklu susze‐
nia.
• Oczyścić filtry wymiennika ciepła, gdy na pa‐
nelu sterowania pojawi się odpowiedni wskaź‐
nik.
• Dobrze odwirowywać pranie przed susze‐
niem.
TWARDOŚĆ I PRZEWODNOŚĆ
WODY
Zależnie od miejsca twardość wody może przy‐
jmować różną wartość. Twardość wody ma
wpływ na przewodność wody i działanie czujnika
przewodności w urządzeniu. Jeśli znana jest
wartość przewodności wody, istnieje możliwość
regulacji czujnika, aby uzyskać lepsze efekty su‐
szenia.
Aby zmienić ustawienie czujnika przewodności:
1. Ustawić pokrętło wyboru programów na do‐
stępny program.
2. Nacisnąć jednocześnie przyciski Dodatkowe
suszenie i Ochrona przed zagnieceniami .
Przytrzymać przyciski, aż na wyświetlaczu
pojawi się jeden z następujących symboli:
–
niska przewodność <300 µS/
cm
–
średnia przewodność 300-600
µS/cm
–
wysoka przewodność >600 µS/
cm
3.
4.
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Start/Pauza ,
aż do ustawienia właściwego poziomu.
W celu zapisania ustawienia należy nacis‐
nąć jednocześnie przyciski Dodatkowe su‐
szenie i Ochrona przed zagnieceniami .
PEŁNY ZBIORNIK NA SKROPLINY
— WSKAZANIA KONTROLKI
Domyślnie kontrolka jest zawsze włączona. Za‐
pala się ona po zakończeniu cyklu lub gdy zbior‐
nik na skropliny jest pełny. Jeśli stosowane jest
dodatkowe wyposażenie do opróżniania zbiorni‐
ka, kontrolka może zostać wyłączona.
Aby wyłączyć wskazania kontrolki:
1. Ustawić pokrętło wyboru programów na do‐
stępny program.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyci‐
ski Dodatkowe suszenie i Sygnał dźwięko‐
wy , aż zostanie wyświetlone odpowiednie
wskazanie:
– wyłączona kontrolka i widoczny symbol
na wyświetlaczu – wskazania
kontrolki są na stałe wyłączone
– włączona kontrolka i widoczny symbol
na wyświetlaczu – wskazania
kontrolki są włączone
68 www.aeg.com
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
CZYSZCZENIE FILTRA
GŁÓWNEGO
Na filtrze gromadzą się fragmenty włó‐
kien. Fragmenty włókien osadzają się
podczas suszenia ubrań w suszarce.
Po zakończeniu każdego cyklu włącza się odpo‐
wiedni wskaźnik (wyczyść filtr główny) sygnalizu‐
jący konieczność wyczyszczenia filtra.
Czyszczenie filtra głównego:
1.
2.
Otworzyć drzwi.
Wyciągnąć filtr.
3.
Otworzyć filtr.
4.
Oczyścić filtr wilgotną ręką.
POLSKI
5.
Jeśli to konieczne, oczyścić filtr ciepłą wodą
za pomocą szczotki.
Zamknąć filtr.
6.
Usunąć fragmenty włókien z kieszeni filtra.
W tym celu można użyć odkurzacza.
Umieścić filtr w kieszeni filtra.
7.
UWAGA!
Nie wolno używać suszarki bez filtra
głównego lub z zablokowanym bądź
uszkodzonym filtrem.
Czyścić filtr główny po każdym cyklu su‐
szenia. Zapchany filtr powoduje wydłu‐
żenie cyklu suszenia i większe zużycie
energii.
69
Jeśli zbiornik na skropliny jest pełny, następuje
automatyczne zatrzymanie programu i włącza
się kontrolka informująca o konieczności opró‐
żnienia zbiornika na skropliny. Aby kontynuować
program, należy opróżnić zbiornik na skropliny i
nacisnąć przycisk start.
Aby umożliwić automatyczne opróżnia‐
nie zbiornika na skropliny, należy za‐
montować zestaw do odprowadzania
skroplin (patrz rozdział: AKCESORIA).
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA
SKROPLINY
Zbiornik na skropliny należy opróżniać po każ‐
dym cyklu suszenia.
Aby opróżnić zbiornik na skropliny:
1.
Wyciągnąć zbiornik na skropliny, trzymając
go poziomo.
2.
Wyciągnąć plastikową złączkę i wylać za‐
wartość zbiornika na skropliny do miski lub
innego naczynia.
3.
Wsunąć plastikową złączkę i zamontować
zbiornik na skropliny.
70 www.aeg.com
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo zatrucia. Woda ze
zbiornika na skropliny nie nadaje się do
picia ani do przyrządzania potraw.
Skropliny można stosować jako wodę
destylowaną, np. do prasowania z za‐
stosowaniem pary. W razie potrzeby
należy ją przefiltrować (np. za pomocą
filtra do kawy), aby usunąć jakiekolwiek
pozostałości i drobne elementy włókien.
CZYSZCZENIE FILTRÓW
WYMIENNIKA CIEPŁA
Jeśli zaświeci się odpowiedni wskaźnik (wyczyść
filtry wymiennika ciepła), należy wyczyścić filtry.
Częstość czyszczenia filtrów zależy od rodzaju
prania i jego ilości.
W przypadku suszenia wsadów o maksymalnym
ciężarze filtry należy oczyścić po każdych 3 cy‐
klach.
Czyszczenie filtrów:
1.
2.
Otworzyć drzwi urządzenia.
Przesunąć przycisk zwalniający w dolnej
części otworu drzwi urządzenia i otworzyć
drzwi wymiennika ciepła.
3.
Obrócić blokadę, aby odblokować osłonę
wymiennika ciepła.
4.
Opuścić osłonę filtrów wymiennika ciepła.
POLSKI
71
5.
Wyjąć filtr główny. Przytrzymać filtr wymien‐
nika ciepła i wyciągnąć go z dolnej komory.
6.
Docisnąć zaczep, aby otworzyć filtr.
7.
Oczyścić filtr wilgotną ręką. Jeśli to koniecz‐
ne, oczyścić filtr ciepłą wodą za pomocą
szczotki.
Zamknąć filtr.
72 www.aeg.com
UWAGA!
Nie używać suszarki, gdy filtry wymien‐
nika ciepła są zablokowane włóknami.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie
suszarki. Zwiększa to również zużycie
energii.
Nie używać ostrych przedmiotów do
czyszczenia komory wymiennika ciepła.
Nie wolno używać suszarki bez filtrów.
CZYSZCZENIE BĘBNA
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do czyszczenia
urządzenia należy je odłączyć od zasi‐
lania.
8.
Wyczyścić mały filtr z obudowy
9.
W razie potrzeby należy co 6 miesięcy usu‐
wać włókna z komory wymiennika ciepła.
Można użyć odkurzacza.
10.
Zamontować mały filtr i filtr wymiennika
ciepła na swoim miejscu.
11.
Zamknąć osłonę wymiennika ciepła.
12.
Zatrzasnąć blokadę.
13.
Zamknąć osłonę wymiennika filtrów wy‐
miennika ciepła.
14.
Zamknąć drzwi wymiennika ciepła.
15.
Włożyć filtr główny.
Do czyszczenia wewnętrznej powierzchni i żeber
bębna należy stosować obojętny detergent na
bazie mydła. Osuszyć wyczyszczone powierzch‐
nie miękką szmatką.
UWAGA!
Do czyszczenia bębna nie wolno uży‐
wać materiałów ściernych ani myjek
stalowych.
CZYSZCZENIE PANELU
STEROWANIA I OBUDOWY
Do czyszczenia panelu sterowania i obudowy
należy stosować obojętny detergent na bazie
mydła.
POLSKI
Czyścić wilgotną szmatką. Osuszyć wyczyszczo‐
ne powierzchnie miękką szmatką.
UWAGA!
Do czyszczenia urządzenia nie stoso‐
wać środków do czyszczenia mebli lub
środków czyszczących, które mogłyby
spowodować korozję.
73
74 www.aeg.com
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I SERWISOWANIE
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem1)
Suszarka nie
działa.
Prawdopodobna przyczyna
Środek zaradczy
Suszarka nie jest podłączona do
źródła zasilania.
Podłączyć wtyczkę do gniazdka.
Sprawdzić bezpiecznik w szafce z
bezpiecznikami (instalacja domowa).
Drzwi urządzenia są otwarte.
Zamknąć drzwi urządzenia.
Nie naciśnięto przycisku Wł./Wył.
Nacisnąć przycisk Wł./Wył.
Nie naciśnięto przycisku Start/Pauza . Nacisnąć przycisk Start/Pauza .
Urządzenie znajduje się w trybie czu‐
wania.
Nacisnąć przycisk Wł./Wył.
Wybrano niewłaściwy program.
Wybrać odpowiedni program. 2)
Filtr jest zatkany.
Oczyścić filtr. 3)
Zmienić ustawienie funkcji Dodatko‐
Funkcja Dodatkowe suszenie była us‐
we suszenie na średni lub maksymal‐
tawiona na minimalny poziom.
ny poziom.
Skraplacz jest zatkany.
Niezadowala‐
jące efekty su‐ Zbyt głośna praca urządzenia.
szenia.
Drzwi nie za‐
mykają się.
Nie należy przekraczać maksymalnej
wielkości wsadu.
Kratka wentylacyjna jest zatkana.
Oczyścić kratkę wentylacyjną na spo‐
dzie urządzenia.
Zabrudzona wewnętrzna powierz‐
chnia bębna.
Oczyścić wewnętrzną powierzchnię
bębna.
Zbyt wysoki poziom twardości wody.
Ustawić odpowiedni poziom twardoś‐
ci wody4).
Filtr nie został zablokowany we właś‐
ciwym położeniu.
Umieścić filtr we właściwym położe‐
niu.
Pranie jest przytrzaśnięte między
drzwiami a uszczelką.
Włożyć pranie prawidłowo do bębna.
Próbowano zmienić program lub
Wskazanie Err funkcję po rozpoczęciu się cyklu su‐
(błąd) na wy‐ szenia.
świetlaczu.
Funkcja, którą próbowano włączyć,
nie działa z wybranym programem.
Nie działa oś‐
wietlenie bęb‐
na 5)
Oczyścić skraplacz. 3)
Uszkodzone oświetlenie bębna.
Wyłączyć, a następnie włączyć su‐
szarkę. Dokonać nowego wyboru.
Wyłączyć, a następnie włączyć su‐
szarkę. Dokonać nowego wyboru.
Skontaktować się z serwisem w celu
wymiany oświetlenia bębna.
POLSKI
Problem1)
Prawdopodobna przyczyna
75
Środek zaradczy
Czas trwania
programu nie
jest zgodny z
czasem wi‐
docznym na
wyświetlaczu.
Czas do zakończenia programu jest
obliczany na podstawie ilości i stop‐
nia wilgotności prania.
Jest to procedura automatyczna i nie
oznacza usterki urządzenia.
Program nie
działa.
Zbiornik na skropliny jest pełny.
Opróżnić zbiornik na skropliny3), na‐
cisnąć przycisk Start/Pauza .
Zbyt mała ilość prania.
Wybrać program sterowany czasowo.
Wartość czasu musi być odpowiednio
dostosowana do wielkości wsadu. Do
suszenia jednej rzeczy lub małej iloś‐
ci prania zaleca się stosowanie krót‐
kich czasów.
Pranie jest zbyt suche.
Wybrać program sterowany czasowo
lub wyższy poziom wysuszenia (np.
Ekstra suche ).
Filtr jest zatkany.
Oczyścić filtr.
Zbyt głośna praca urządzenia.
Nie należy przekraczać maksymalnej
wielkości wsadu.
Pranie nie jest wystarczająco odwiro‐
wane.
Prawidłowo odwirować pranie.
Cykl suszenia
jest za krótki.
Cykl suszenia
jest za długi 6)
Bardzo wysoka temperatura w pomie‐
Jeśli to możliwe, obniżyć temperaturę
szczeniu – nie jest to usterka urzą‐
w pomieszczeniu.
dzenia.
1) Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie (np. E51): Wyłączyć, a następnie włączyć suszarkę. Dokonać
wyboru nowego programu. Nacisnąć przycisk Start/Pauza . Urządzenie nadal nie działa? Skontaktować
się z punktem serwisowym i podać kod błędu.
2) należy zapoznać się z opisem programów — patrz rozdział PROGRAMY
3) patrz rozdział KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
4) patrz punkt TWARDOŚĆ WODY w rozdziale WSKAZÓWKI I PORADY
5) Tylko w przypadku suszarek z oświetleniem bębna.
6) Uwaga: po maksymalnie 5 godzinach cykl suszenia kończy się automatycznie (patrz punkt Zakończenie
cyklu suszenia).
WEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE
BĘBNA
Urządzenie jest wyposażone w oświetlenie wew‐
nętrzne, które włącza się w momencie otwarcia
drzwi i wyłącza po ich zamknięciu.
OSTRZEŻENIE!
Nie spoglądać bezpośrednio na źródło
światła.
Aby wymienić oświetlenie wewnętrzne,
należy skontaktować się z autoryzowa‐
nym serwisem.
Przed wymianą oświetlenia wewnętrz‐
nego wyjąć wtyczkę przewodu zasilają‐
cego z gniazdka.
76 www.aeg.com
DANE TECHNICZNE
wysokość x szerokość x głębokość
850 x 600 x 600 mm (maksymalnie 640 mm)
pojemność bębna
118 l
maksymalna głębokość przy otwartych
drzwiach
1090 mm
maksymalna szerokość przy otwartych
drzwiach
950 mm
regulowane nóżki
850 mm (+ 15 mm – regulacja nóżek)
masa urządzenia
56 kg
maksymalna ładowność
8 kg
bez napięcia
230 V
częstotliwość
50 Hz
niezbędny bezpiecznik
4A
moc całkowita
800 W
klasa energetyczna
A
zużycie energii w kWh/cykl 1)
1,92 kWh
roczne zużycie energii2)
108,3 kWh
rodzaj użytkowania
na potrzeby gospodarstwa domowego
dopuszczalna temperatura otoczenia
od +5°C do +35°C
1) 8 kg bawełny odwirowanej z prędkością 1000 obr/min, zgodnie z normą EN 61121
2) Przybliżona ilość energii potrzebna do wysuszenia:
150 kg tkanin bawełnianych przy użyciu programu suche do szafy
ponad 280 kg przy użyciu programu suche do prasowania
ponad 150 kg tkanin syntetycznych przy użyciu programu suche do szafy
Przybliżone zużycie w czteroosobowym gospodarstwie domowym przy prawidłowym użytkowaniu
suszarki.
POLSKI
77
INSTALACJA
USTAWIENIE URZĄDZENIA
• Suszarkę należy ustawić w czystym miejscu,
gdzie nie gromadzi się kurz.
• Wokół urządzenia musi być zapewniony swo‐
bodny przepływ powietrza. Upewnić się, że
nie są zatkane przednie szczeliny wentylacyj‐
ne na spodzie urządzenia.
• Aby ograniczyć do minimum drgania i hałas
podczas pracy suszarki, należy ją ustawić na
stabilnej i poziomej powierzchni.
• Po ustawieniu urządzenia w docelowym
miejscu należy sprawdzić za pomocą poziomi‐
cy, czy stoi poziomo. Jeśli nie, należy wyregu‐
lować jego nóżki.
• Nie demontować nóżek. Nie należy zmniej‐
szać prześwitu pod urządzeniem poprzez us‐
tawianie go na grubych wykładzinach, podkła‐
dach drewnianych itp. Mogłoby to spowodo‐
wać kumulację ciepła zakłócającą pracę urzą‐
dzenia.
• Temperatura powietrza wewnątrz su‐
szarki może osiągać wartość 60°C. Z
tego względu nie można stawiać
urządzenia na podłożu, które nie jest
odporne na działanie wysokiej tem‐
peratury.
• Podczas pracy suszarki temperatura
w pomieszczeniu, w którym się ona
znajduje, nie może być niższa niż
+5°C i wyższa niż +35°C, ponieważ
mogłoby to niekorzystnie wpływać na
działanie urządzenia.
• Jeśli zachodzi konieczność przenie‐
sienia urządzenia, powinno to odby‐
wać się w pozycji pionowej.
• Nie wolno instalować urządzenia za
zamykanymi lub przesuwanymi
drzwiami lub drzwiami, których za‐
wiasy umieszczone są po przeciwnej
stronie zawiasów urządzenia w taki
sposób, że całkowite otwarcie su‐
szarki jest niemożliwe.
Istnieje możliwość regulacji wysokości suszarki.
W tym celu należy wyregulować wysokość nóżek
(patrz rysunek).
15mm
ROZPAKOWANIE
UWAGA!
Przed użyciem należy usunąć wszystkie elemen‐
ty opakowania transportowego.
Aby usunąć blokady styropianowe:
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Wyciągnąć z bębna plastikowy wąż z bloka‐
dami styropianowymi.
MONTAŻ POD BLATEM
Urządzenie można zainstalować jako wolnostoją‐
ce lub pod blatem kuchennym, zachowując od‐
powiednią przestrzeń (patrz rysunek).
78 www.aeg.com
600 mm
> 850 mm
600 mm
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA
DRZWI
Użytkownik może zamontować drzwi urządzenia
po przeciwnej stronie. Może to ułatwić wygodne
wkładanie i wyjmowanie prania jeśli w pomie‐
szczeniu jest mało miejsca. (patrz osobna ulot‐
ka).
PODŁĄCZENIE DO SIECI
ELEKTRYCZNEJ
• Gniazdko, do którego będzie podłączona su‐
szarka, musi mieć uziemienie zgodne z obo‐
wiązującymi normami.
• Należy upewnić się, że informacje o podłącze‐
niu elektrycznym podane na tabliczce znamio‐
nowej są zgodne z parametrami instalacji za‐
silającej.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamonto‐
wanych gniazd elektrycznych z uziemieniem.
• Nie używać rozdzielaczy ani przedłużaczy.
Zagrożenie pożarem.
• Wymiany przewodu zasilającego można doko‐
nać wyłącznie w punkcie serwisowym.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani
nie uszkodzić wtyczki oraz przewodu zasilają‐
cego za urządzeniem.
• Przy odłączaniu urządzenia nigdy nie ciągnąć
za przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
• Wtyczka musi być sucha.
POLSKI
79
www.aeg.com/shop
136919470-B-052012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising