Aeg T76280AC Kullanım kılavuzu
LAVATHERM 76280AC
TR Kullanma Kılavuzu
2
www.aeg.com
İÇINDEKILER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
GÜVENLIK TALIMATLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ÜRÜN TANIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
AKSESUARLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KONTROL PANELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
İLK KULLANIMDAN ÖNCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PROGRAMLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CIHAZIN KULLANIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
BAKIM VE TEMIZLIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SORUN GIDERICI VE SERVIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
TEKNIK BILGILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MONTAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MÜKEMMEL SONUÇLAR İÇİN
Bu AEG ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü, sıradan cihazlarda bulamayacağınız
hayatı kolaylaştıran özellikler ve yenilikçi teknolojiler kullanarak, size uzun yıllar üstün
performans vermesi için tasarladır. Lütfen, cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmek için
birkaç dakikanızı ayırarak bu belgeyi okuyun.
Web sitemizi aşağıdakiler için ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.aeg.com
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.aeg.com/productregistration
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.aeg.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Servis ile iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol edin.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır. Model, PNC, Seri Numarası.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri.
Genel bilgiler ve ipuçları
Çevresel bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TÜRKÇE
1.
3
GÜVENLİK TALİMATLARI
Cihazın montajından ve kullanımından
önce, verilen talimatları dikkatlice oku‐
yun. Üretici, yanlış bir montajın ve kulla‐
nımın hasara neden olması durumunda
sorumluluk kabul etmez. Kullanma kıla‐
vuzunu ileride kullanım için daima ciha‐
zın yakınında bulundurun.
1.1 Çocukların ve tehlikeye
açık kişilerin güvenliği
UYARI
Boğulma, yaralanma ya da kalıcı
sakatlık riski vardır.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir
kişi tarafından gözetim altında tutul‐
dukları ya da gerekli talimatlar verildiği
sürece 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fizik‐
sel, duyumsal veya zihinsel kapasitesi
düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan
kişiler tarafından kullanılabilir.
• Çocukların cihazla oynamalarına izin
vermeyin.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklar‐
dan uzak tutun.
• Tüm deterjanları çocuklardan uzak tu‐
tun.
• Kapak açıkken, çocukları ve evcil hay‐
vanları cihazdan uzak tutun.
• Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar
tarafından, gözetim altında bulunma‐
dıkları müddetçe, yapılmamalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.2 Montaj
• Tüm ambalajları çıkarın.
• Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da
kullanmayın.
• Cihazla birlikte verilen montaj talimat‐
larına uyun.
• Cihazı kuracağınız zeminin düz,
sağlam, ısıya dayanıklı ve temiz ol‐
duğuna emin olun.
• Cihazı, sıcaklığın 5°C'den daha az ya
da 35°C'den daha yüksek olduğu yer‐
lere monte etmeyin ya da buralarda
kullanmayın.
• Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar
kapının ya da karşısında cihaz ka‐
pağının tam olarak açılmasına engel
•
olabilecek bir menteşeye sahip kapı‐
nın arkasına koymayın.
Ağır olduğundan, cihazı taşırken dai‐
ma dikkat edin. Her zaman güvenlik
eldivenleri kullanın.
Cihazı her zaman dikey olarak hareket
ettirin.
Cihazın arka yüzeyi duvara dönük ol‐
malıdır.
Cihaz çevresinde ve zeminde hava sir‐
külasyonu olduğundan emin olun.
Halının, cihazın alt kısmındaki hava‐
landırma açıklıklarını kapatmadığın‐
dan emin olun (mümkün olduğunda).
Çıkış havası, gaz veya diğer yakıtları
yakan cihazlardan çıkan dumanların
tahliye edildiği bacalara boşaltılmama‐
lıdır. (varsa)
Kurutma makinesi bir çamaşır makine‐
sinin üstüne koyulmuşsa sabitleme
aparatı kullanın. Yetkili satıcınızdan
satın alabileceğiniz sabitleme aparatı
yalnızca, aksesuarla birlikte verilen ta‐
limatlarda belirtilen cihazlarla kullanıla‐
bilir. Montajdan önce bunu dikkatle
okuyun (Montaj broşürüne bakın).
Cihazdan çıkan gazların odada bulu‐
nan diğer yakıtları ateşleme riski söz
konusu olabileceğinden, montajın ya‐
pıldığı odada havalandırmanın yeterli
olduğundan emin olun.
Cihaz bağımsız olarak monte edilebilir
ya da doğru boşluk bırakılarak mutfak
tezgahının altına konulabilir (Montaj
broşürüne bakın).
Cihaz sabit bir konuma alındığında, bir
su terazisi kullanarak tam olarak düz‐
gün olup olmadığını kontrol edin. Düz‐
gün değilse, bu hale gelene dek ayak‐
ları ayarlayın.
Elektrik bağlantısı
UYARI
Yangın ve elektrik çarpması riski
vardır.
• Cihaz topraklanmalıdır.
• Bilgi etiketindeki elektriksel verilerin
elektrik beslemesine uygun olduğun‐
dan emin olun. Aksi durumda, bir elek‐
trikçiyi arayın.
4
www.aeg.com
• Her zaman doğru monte edilmiş, dar‐
belere dayanıklı bir priz kullanın.
• Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
• Elektrik fişine ve kablosuna zarar ver‐
memeye özen gösterin. Cihazın elek‐
trik besleme kablosunun değiştirilmesi
gerekirse, bu işlem Servis Merkezimiz‐
ce yapılmalıdır.
• Fişi prize sadece montaj tamamlandık‐
tan sonra takın. Montajdan sonra elek‐
trik fişine erişilebildiğinden emin olun.
• Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyin. Her za‐
man fişten tutarak çekin.
• Islak eller ile elektrik kablosuna ya da
fişine dokunmayın.
• Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile uyum‐
ludur.
1.3 Kullanım amacı
UYARI
Yangın, patlama, elektrik çarp‐
ması veya cihazın hasar görme
riski mevcuttur.
• Bu cihazı yalnızca ev ortamında kulla‐
nın.
• Bu cihazın teknik özelliklerini değiştir‐
meyin.
• Çamaşırların hasar görmesine engel
olmak için kurutma işleminin son kısmı
ısı kullanılmadan (soğutma çevrimi)
gerçekleştirilir.
Kurutma devresini program bitmeden
önce durdurduysanız, tüm çamaşırları
hızlıca çıkarıp ısının dağıtılması için
yayın.
• Yumuşatıcı veya benzeri ürünler kulla‐
nıyorsanız ambalajın üzerindeki tali‐
matlara uyun.
• Cihazı, filtre olmadan çalıştırmayın.
Her kullanımdan önce veya sonra tiftik
filtresini temizleyin.
• Cihazın etrafında biriken tiftiği temizle‐
yin.
• Destek ya da dolgu malzemesi içeren
hasarlı çamaşırları kurutmayın.
• Köpük kauçuk (lateks köpük), duş bo‐
neleri, su geçirmez tekstil ürünleri,
kauçuk tabanlı maddeler ve köpük
kauçuk pedler içeren giysiler veya yas‐
tıklar gibi eşyaları kurutmayın.
• Yemeklik yağ, aseton, alkol, petrol,
gazyağı, leke çıkarıcılar, neft yağı, pa‐
rafin veya parafin çıkarıcılar bulaşmış
çamaşırları kurutmadan önce sıcak
suda, ekstra deterjan kullanarak yıka‐
yın.
• Temizleme için endüstriyel kimyasallar
kullanılmışsa çamaşırları cihazda ku‐
rutmayın.
• Çamaşırların ceplerinde çakmak veya
kibrit unutulmadığından emin olun.
• Sadece kurutma makinesinde kurutu‐
labilir tipte çamaşırları kurutun. Kumaş
etiketinde yazan talimatları takip edin.
• Yıkanmamış çamaşırları cihazda ku‐
rutmayın.
• Eğer çamaşırlarınızı leke çıkarıcı ile
yıkadıysanız kurutma makinesini çalış‐
tırmadan önce ekstra bir durulama
aşaması başlatın.
• Yoğuşma suyunu içmeyin veya bu su
ile yemek hazırlamayın. İnsanlar ve
hayvanlarda sağlık sorunlarına neden
olabilir.
• Açık kapak üzerine oturmayın veya
basmayın.
• 8 kg maksimum yük hacmine uyun
(“Program tablosu” bölümüne bakın).
• Üzerinden su damlayacak kadar ıslak
çamaşırları kurutma makinesinde ku‐
rutmayın.
1.4 Bakım ve Temizlik
UYARI
Yaralanma ve cihazın zarar gör‐
me riski söz konusudur.
• Bakım işleminden önce, cihazı devre
dışı bırakın ve elektrik fişini prizden
çekin.
• Cihazı temizlemek için su spreyi ve
buhar kullanmayın.
• Cihazı yumuşak nemli bir bezle temiz‐
leyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın.
Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı temizle‐
me bezlerini, çözücüleri veya metal ci‐
simleri kullanmayın.
TÜRKÇE
1.5 İç aydınlatma
5
• Çocukların ve hayvanların cihazda ka‐
palı kalmasını önlemek için kapı kilit
dilini çıkarın.
UYARI
Yaralanma riski.
Gözle görülebilir LED radyasyo‐
nu vardır, doğrudan ışığa bakma‐
yın.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
Bu cihaz için kullanılan halojen
lamba veya fırın içi aydınlatma
lambası türü, sadece ev cihazları
içindir. Ev aydınlatması için kul‐
lanmayın.
Dahili lambayı değiştirmek için
yetkili servisi arayın.
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
1.6 Elden çıkarma
UYARI
Yaralanma ya da boğulma riski.
• Cihazın fişini prizden çekin.
• Elektrik kablosunu kesin ve atın.
2. ÜRÜN TANIMI
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1 Su kabı
2 Kontrol paneli
3 Tambur ışığı
4 Yükleme kapağı (açılma yönü değiş‐
tirilebilir)
5 Filtre
6
www.aeg.com
6 Yoğuşturucu kapağını açmak için
kayar düğme
7 Hava akışı delikleri
8 Ayarlanabilir ayaklar
10 Yoğuşturucu üst kapağı
11 Kilit düğmeleri
12 Bilgi etiketi
9 Yoğuşturucu kapağı
3. AKSESUARLAR
3.1 Bağlantı kiti
lır. Montajın ardından su kabı otomatik
olarak tahliye edilir. Su kabı cihaz içinde
kalmalıdır.
Takılan hortum, zemin üzerinden mini‐
mum 50 cm ila maksimum 1 m arası bir
yüksekliğe sahip olmalıdır. Hortumda bü‐
külme olmaması gerekir. Gerekirse hor‐
tum boyunu kısaltın.
Aksesuar ile birlikte verilen talimatları
dikkatlice okuyun.
3.3 Çekmeceli stand
Aksesuar adı: SKP11, STA8, STA9
Yetkili satıcınızda bulabilirsiniz. Bağlantı
kiti sadece broşürde belirtilen çamaşır
makineleri ile kullanılabilir. Ekteki broşü‐
re bakın.
Aksesuar ile birlikte verilen talimatları
dikkatlice okuyun.
3.2 Tahliye kiti
Aksesuar adı: DK11.
Yetkili satıcınızda bulabilirsiniz (bazı ku‐
rutma makinesi tiplerine takılabilir)
Yoğuşma suyunu doğrudan küvete, sifo‐
na, gidere vb. yönlendirmek için kullanı‐
Aksesuar adı: PDSTP10.
Yetkili satıcınızda bulabilirsiniz.
Cihazın, kolay yükleme ve çamaşır çı‐
karmaya yardımcı olabilecek daha yük‐
sek bir seviyeye yerleştirilmesi içindir.
Çekmece aşağıdaki gibi çamaşırların
saklamasında kullanılabilir: havlular, te‐
mizlik ürünleri ve daha fazlası.
Aksesuar ile birlikte verilen talimatları
dikkatlice okuyun.
TÜRKÇE
3.4 Kurutma rafı
7
Yetkili satıcınızda bulabilirsiniz (bazı ku‐
rutma makinesi tiplerine takılabilir). Ak‐
sesuarın sizin cihazını ile uyumlu olup ol‐
madığını satıcınıza sorabilir veya inter‐
net sitesinden kontrol edebilirsiniz.
Kurutma rafı aksesuarı, kurutma makine‐
nizde aşağıdakileri güvenli kurutmanızı
sağlar:
• spor ayakkabılar
• yünlüler
• yumuşak oyuncaklar
• bayan iç çamaşırları
Aksesuar ile birlikte verilen talimatları
dikkatlice okuyun.
Aksesuar adı: RA5, RA6, RA11, RA12
4. KONTROL PANELİ
1
2
3
4
1 Program düğmesi
2 On/Off tuşu
5
6
7
8
9
10 11 12
4.1 Gösterge
3 Program göstergeleri
4 Ekstra Kurutma tuşu
5 Hassas tuşu
Sembol
Açıklama
6 Kırışıklık açma tuşu
varsayılan kuru‐
luk düzeyi
8 Kurutma süresi tuşu
orta düzey ekstra
kuruluk
10 Gösterge ekranı
maksimum eks‐
tra kuruluk
7 Sesli sinyal tuşu
9 Gecikmeli başlatma tuşu
11 Başlat/Durdur tuşu
hassas
12 Gösterge lambaları: Su kabını boşal‐
tın, filtreyi temizleyin, yoğuşturucuyu
temizleyin
gecikmeli başlat‐
ma
m/
m
kırışıklık önleme
süresi
8
www.aeg.com
Sembol
Açıklama
Sembol
kurutma işlemi
aşaması göster‐
gesi
Açıklama
çalışma zamanı
göstergesi
zaman programı
seçimi (10 dk. 2s.)
-
soğutma işlemi
aşaması göster‐
gesi
-
kırışma önleme
aşaması göster‐
gesi
gecikmeli başlat‐
ma seçimi (30
dk. - 20s.)
çocuk kilidi etkin
5. İLK KULLANIMDAN ÖNCE
Nemli bir bez ile çamaşır kurutucu tam‐
burunu temizleyin ya da nemli bez yükü
ile kısa bir (ör., 30 dakikalık zaman prog‐
ramı) program ayarlayın.
6. PROGRAMLAR
Program
Ça‐
maşır
Mik‐
tarı 1)
Özellikler
Mevcut
Ku‐
fonksiyon‐ maş
lar
işareti
Pamuklu
Ekstra kurut‐
ma
8 kg
Pamuklu giysileri kurutmak içindir.
Kurutma düzeyi: Ekstra kurutma.
Kurutma
süresi ha‐
riç tümü
Dolaplık ku‐
rutma 2)
8 kg
Pamuklu giysileri kurutmak içindir.
Kurutma düzeyi: Dolaplık kurutma.
Kurutma
süresi ha‐
riç tümü
Ütülük kurut‐
ma 2)
8 kg
Pamuklu giysileri kurutmak içindir.
Kurutma düzeyi: Ütülük kurutma.
Kurutma
süresi ha‐
riç tümü
8 kg
Kot kumaşlar, uzun kollu tişört, vs.
gibi boş zamanlarda giyilen, farklı
kalınlıklardaki (ör. boyun kısmı, kol
kısmı ve dikiş yerleri farklı kalınlıkta
olan) giysilerin kurutulması içindir.
Kurutma
süresi ha‐
riç tümü
Kot kumaşlar
TÜRKÇE
Program
Nevresim
Yorgan
Zamanlı
ayarlı kurut‐
ma
Ekstra hızlı
karışık
Ça‐
maşır
Mik‐
tarı 1)
Özellikler
Mevcut
Ku‐
fonksiyon‐ maş
lar
işareti
3 kg
Aşağıdakiler gibi nevresimleri kurut‐ Kurutma
mak içindir: Tek ve çift kişilik çarşaf, süresi ha‐
yastık kılıfı, yatak örtüsü.
riç tümü
3 kg
Tek veya çift kişilik yorgan ve yas‐
tıkları kurutmak içindir (kuş tüylü ya
da sentetik dolgulu).
Kırışıklık
açma ve
Kurutma
süresi ha‐
riç tümü3)
8 kg
Çamaşırın kullanıcı tarafından ayar‐
lanan süreyle kurutulması içindir.
Süre, çamaşır miktarına göre giril‐
melidir. Tek veya az miktarda ça‐
maşır kurutmak için kısa sürelerin
kullanılmasını öneriyoruz.
Ekstra
Kurutma
hariç tü‐
mü
Pamukluların ve sentetiklerin düşük
sıcaklıkta kurutulması içindir.
Aşağıda‐
kiler hariç
tümü:
Hassas
ve Kurut‐
ma süresi
3 kg
Sentetik
Ekstra kurut‐
ma
3,5
kg
Sentetik giysileri kurutmak içindir.
Kurutma düzeyi: Ekstra kurutma.
Kurutma
süresi ha‐
riç tümü
Dolaplık ku‐
rutma 2)
3,5
kg
Sentetik giysileri kurutmak içindir.
Kurutma düzeyi: Dolaplık kurutma.
Kurutma
süresi ha‐
riç tümü
Ütülük kurut‐
ma
3,5
kg
Sentetik giysileri kurutmak içindir.
Kurutma düzeyi: Ütülük kurutma.
Kurutma
süresi ha‐
riç tümü
Kolay ütü
Gömlek ve bluz gibi narin kumaşları
kurutmak içindir; asgari ütüleme işi
1 kg amacıyla. Sonuçlar, farklı kumaş
(veya türleri ve görünüm açısından farklı
5
olabilir. Kumaşları doğrudan kurut‐
göm‐ ma makinesine yerleştirin. İşlemin
lek) ardından, kurutulmuş kumaşları he‐
men çıkarın ve bir elbise askısına
asın.
9
Kurutma
süresi 3)
hariç tü‐
mü
10 www.aeg.com
Program
Ça‐
maşır
Mik‐
tarı 1)
Özellikler
Ağır spor
giysileri
2 kg
Dışarıda giyilen giysileri, teknik,
spor giysiler, havlu kumaşları, su
geçirmez ve nefes alan ceketleri,
çıkarılabilir astarlı ya da yalıtımlı
shell ceketi kurutmak içindir.
Spor siysileri
2 kg
Ütülenmeyen spor giysileri, ince ve
hafif kumaşları, mikro fiber, polyes‐
ter kumaşları kurutmak içindir.
Hassas
Yünlü
3 kg
1 kg
Hassas kumaşları kurutmak için.
Mevcut
Ku‐
fonksiyon‐ maş
lar
işareti
Kırışıklık
açma ve
Kurutma
süresi 3)
hariç tü‐
mü
Kurutma
süresi ha‐
riç tümü
Kurutma
süresi 3)
hariç tü‐
mü
Yünlü çamaşırları kurutmak içindir.
Çamaşırlar yumuşak ve rahat hale
gelir. Program sona erdiği anda ça‐
maşırları çıkarmanızı tavsiye ede‐
riz.
Çamaşırların kalan nem miktarını
artırmak veya azaltmak için Ekstra
Kurutma fonksiyonunu kullanabilir‐
siniz.
Bu makinenin yünlü kurutma devri,
Ekstra
giysilerin giysi etiketindeki talimatla‐ Kurutma ,
ra ve çamaşır makinesinin üreticisi
Sesli sin‐
tarafından verilen talimatlara göre
yal , Ku‐
kurutulması koşuluyla, makinede yı‐ rutma sü‐
kanabilir Woolmark ürünlerinin ku‐
resi 4),
rutulması açısından The Woolmark
Gecikmeli
Company tarafından onaylanmıştır.
başlatma
M1221. Birleşik Krallık, İrlanda
3)
Cumhuriyeti, Hong Kong ve Hindis‐
tan'da the Woolmark sembolü bir
sertifikalandırma markasıdır.
1) maksimum kuru çamaşır ağırlığı
2) Sadece test enstitüleri için:
Bir performans testi yapmak için, EN 61121 belgesinde belirtilen standart programları
kullanın. Çamaşırın kalan nem düzeyini düzeltmek gerekiyorsa, programı Ekstra
Kurutma fonksiyonu ile ayarlayın.
3) Hassas varsayılan olarak etkinleştirilir
TÜRKÇE
11
4) Sadece kurutma rafı ile — AKSESUARLAR bölümüne bakın
7. CİHAZIN KULLANIMI
7.1 Çamaşırın hazırlanması
Sadece çamaşır kurutucuda ku‐
rutulmaya uygun olan çamaşırları
kurutun. Çamaşırın, çamaşır ku‐
rutucuda kurutulmaya uygun ol‐
duğundan emin olun. Çamaşır‐
lardaki kumaş işaretini mutlaka
kontrol edin.
Ku‐
maş
işareti
Özellik
• sadece geçerli programlar ile pamuklu
kazak ve el örgüsü giysiler - çamaşır‐
lar çekebilir
8kg olan maksimum yükten fazla
çamaşır koymayın.
7.2 Çamaşırların yerleştirilmesi
1.
2.
3.
Çamaşır kurutucuda kurut‐
maya uygun
Cihaz kapağını çekin
Çamaşırları sıkışmayacak şekilde
rahatça yükleyin.
Cihazın kapağını kapatın.
DİKKAT
Çamaşırı cihaz kapağı ile kauçuk
conta arasına sıkıştırmayın.
Standart sıcaklıkta çamaşır
kurutucuda kurutmaya uy‐
gun
7.3 Cihazın çalıştırılması
Azalan sıcaklıkta çamaşır
kurutucuda kurutmaya uy‐
gun
Cihazı açmak ya da kapatmak için On/
Off düğmesine basın. Cihaz açıldığında,
ekranda bazı göstergeler yanar.
Çamaşır kurutucuda kurut‐
maya uygun değil
7.4 Otomatik bekleme
fonksiyonu
Çamaşırı doğru şekilde hazırlayın:
• fermuarları ve düğmeli yorgan kılıfları‐
nın düğmelerini kapatın, gevşek hal‐
deki bağcıkları veya kurdeleleri bağla‐
yın (örn. önlük bağları) - çamaşır birbi‐
rine dolanabilir
• ceplerin boş olduğundan emin olun metal cisimleri çıkarın (kağıt ataçları,
güvenlik pimleri vb.).
• 2 kat kumaşı olan çamaşırları tersine
çevirin (örn. pamuklu astarı olan ano‐
raklarda, astar tarafı dışarı alınmalı‐
dır).
Sadece kurutma:
• Pamuklu programları ile pamuk ve çar‐
şaf
• Sentetik programları ile sentetik ve ka‐
rışımlar
• ayrı olarak koyu renkli giysiler ve açık
renkli giysiler - renkler karışabilir
Enerji tüketimini azaltmak için, otomatik
bekleme fonksiyonu cihazı devre dışı bı‐
rakır:
• Başlat/Durdur tuşuna 5 dakika süreyle
basılmamışsa.
• program sonlandıktan 5 dakika sonra.
Cihazı çalıştırmak için On/Off tuşuna ba‐
sın.
12 www.aeg.com
7.5 Bir programın ayarlanması
— çamaşırın hafif şekilde kurutul‐
masını sağlayan seçim.
— çamaşırın daha fazla kurutulma‐
sını sağlayan seçim.
7.8 Hassas fonksiyonu
Narin ve sıcaklığa hassas kumaşları da‐
ha hafif şekilde kurutmak için (ör. akrilik,
viskoz). Kumaş etiketinde,
sembolü
olan kumaşlar için. Program azaltılmış
sıcaklık ile çalışır.
7.9 Kırışıklık açma fonksiyonu
Programı ayarlamak için program
düğmesini kullanın. Programı tamamla‐
mak için tahmini süre ekranda görünür.
Gördüğünüz kurutma zamanı,
pamuklu ve kotların programları
için 5 kg'lık yükü dikkate alır.
Diğer programlar için kurutma za‐
manı önerilen yüklerle alakalıdır.
5 kg'dan büyük yüke sahip olan
pamuklu ve kot programlarının
kurutma süresi daha uzundur.
7.6 Özel fonksiyonlar
Program ile birlikte, 1 veya daha fazla
özel fonksiyon ayarlayabilirsiniz.
Fonksiyonu etkinleştirmek ya da devre
dışı bırakmak için ilgili tuşa basın.
Kurutma çevrimi sonundaki kırışıklık gi‐
derme aşamasını (30 dakika) 90 dakika‐
ya uzatır. Bu fonksiyon çamaşırdaki kırı‐
şıklıkları önler. Çamaşırlar, kırışıklık gi‐
derme aşamasında çıkarılabilir.
7.10 Sesli sinyal fonksiyonu
Sinyal fonksiyonu etkinleştirildiğinde
aşağıdaki durumlarda sinyali duyabilirsi‐
niz:
• program sonu
• kırışıklık önleme aşaması başlangıcı
ve sonu
• program kesilmesi
Sinyal fonksiyonu varsayılan ayar olarak
devamlı açık kalacaktır. Sesi açmak ya
da kapatmak için bu fonksiyonu kullana‐
bilirsiniz.
7.11 Kurutma Zamanı
fonksiyonu
Sadece Zamanlı Ayarlı Kurutma progra‐
mı ile çalışır. Minimum 10 dk. ile maksi‐
mum 2 saat (10 dk. aralıklarla) arasında
kullanıcının özel bir kurutma programı
süresi ayarlamasını sağlar.
Fonksiyon etkinleştirildiğinde, tuş üzerin‐
deki LED ya da ekrandaki sembol yanar.
7.12 Gecikmeli Başlatma
fonksiyonu
Bir kurutma programının başlatıl‐
masını minimum 30 dakika ile
maksimum 20 saat arasında ge‐
ciktirmeye olanak sağlar.
7.7 Ekstra Kurutma fonksiyonu
Bu fonksiyon çamaşırları daha kuru hale
getirmenize yardımcı olur. 3 olası tercih
vardır:
- programla ilgili olan varsayılan se‐
çim.
1.
Kurutma programını ve fonksiyonları
ayarlayın.
TÜRKÇE
2.
Gerekli gecikme süresi ekranda gö‐
rünene dek arka arkaya Gecikmeli
Başlatma tuşuna basın (ör. progra‐
mın 12 saat sonra başlaması gereki‐
)
yorsa,
3.
Gecikmeli Başlatma Başlat/Durdur
fonksiyonunu etkinleştirmek için tu‐
şuna basın. Başlama zamanı ekran‐
da azalır.
7.13 Çocuk kilidi fonksiyonu
Çocuk kilidi, çocukların cihaz ile oyna‐
masını engelleyecek şekilde ayarlanabi‐
lir. Çocuk kilidi fonksiyonu tüm tuşları ve
program düğmesini kilitler (bu fonksiyon
On/Off tuşunu kilitlemez). Çocuk kilidi
sem‐
fonksiyonunu etkinleştirmek için
bolü ekranda görünene dek Ekstra Ku‐
rutma ve Hassas tuşlarına aynı anda ba‐
sın. Devre dışı bırakmak için, sembol gö‐
rünümden kaybolana dek yukarıdaki tuş‐
lara yeniden basın.
Çocuk kilidi fonksiyonunu şu durumlarda
etkinleştirebilirsiniz:
• Başlat/Durdur tuşuna basmadan önce
- cihaz başlayamaz.
• Başlat/Durdur tuşuna bastıktan sonra tüm tuşlar ve program düğmesi devre
dışı bırakılır.
7.14 Programın başlatılması
13
Programı etkinleştirmek için, Başlat/Dur‐
dur tuşuna basın. Tuş üzerindeki LED'in
rengi kırmızıya dönüşür.
7.15 Bir programın
değiştirilmesi
Bir programı değiştirmek amacıyla, ciha‐
zı devre dışı bırakmak için On/Off On/Off
tuşuna basın. Cihazı etkinleştirmek için
tuşuna basın ve ardından programı yeni‐
den ayarlayın.
7.16 Programın sonunda
Kurutma işlemi tamamlandığında,
sembolü ekranda yanıp söner. Sesli sin‐
yal fonksiyonu açık durumdaysa, bir sesli
sinyal bir dakika boyunca aralıklı olarak
duyulur.
Çamaşırları çıkarmak için:
1. Cihazı devre dışı bırakmak için 2 sa‐
niye süreyle On/Off tuşuna basın.
2. Cihazın kapağını açın.
3. Çamaşırları çıkarın.
4. Cihazın kapağını kapatın.
Her kurutmadan sonra:
• filtreyi temizleyin
• su kabını boşaltın
(Bkz. BAKIM VE TEMİZLİK bölümü.)
8. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER
8.1 Ekolojik tavsiyeler
• Yıkamak ve ardından kurutmak için
çamaşır yumuşatıcısı kullanmayın.
Çamaşır kurutucuda çamaşırlar oto‐
matik olarak yumuşak hale gelir.
• Örneğin, buharlı ütüleme için damıtık
suyla yoğuşmayı kullanın. Gerekirse,
olası tüy gibi küçük maddeleri çıkar‐
mak için yoğuşturucuyu temizleyin
(ör., bir kahve filtresi ile).
• Cihazın altındaki hava akış deliklerini
daima açık tutun.
• Programlar bölümünde belirtilen ça‐
maşır miktarlarını kullanın.
• Cihazın montaj yerinde iyi bir hava
akışı olduğundan emin olun.
14 www.aeg.com
• Her kurutma programından sonra fil‐
treyi temizleyin.
• Kurutmadan önce çamaşırları iyice sı‐
kın.
8.2 Su sertliği ve iletkenliği
Su sertliği farklı lokasyonlar için farklı
olabilir. Su sertliğinin, suyun iletkenliğine
ve cihazdaki iletkenlik sensörünün çalış‐
masına bir etkisi vardır. Su iletkenlik
değerini biliyorsanız, daha iyi şekilde ku‐
rutma yapabilecek şekilde sensörü ayar‐
layabilirsiniz.
Sensör iletkenliğini değiştirmek için:
1. Program düğmesini geçerli progra‐
ma çevirin.
2. Aynı anda Ekstra Kurutma Kırışıklık
açma ve tuşlarına basın. Semboller‐
den biri ekranda görünene dek basılı
tutun:
–
düşük iletkenlik <300 µS/
cm
–
orta seviye iletkenlik
300-600 µS/cm
–
yüksek iletkenlik >600 µS/
cm
3.
4.
Gerekli düzeyi ayarlayana dek Baş‐
lat/Durdur tuşuna arka arkaya basın.
Ayarı hafızaya almak için aynı anda
Ekstra Kurutma Kırışıklık açma ve
tuşlarına basın.
8.3 Su kabı dolu — gösterim
Varsayılan olarak gösterim LED'i daima
açıktır. İşlem sonunda ya da su kabı do‐
luyken görünür hale gelir. Kabı boşalt‐
mak için harici bir ekipman kullandığınız‐
da, LED kapanabilir.
Gösterimi etkinleştirmek ya da devre dışı
bırakmak için:
1. Program düğmesini geçerli progra‐
ma çevirin.
2. Aynı anda, Ekstra Kurutma Sesli sin‐
yal ve tuşlarına basın ve doğru ayarı
görmek için basılı tutun:
– LED kapanır ve
sembolü
görünüme geçer - LED kalıcı ola‐
rak kapatılır
– LED yanar ve
sembolü
görünür hale gelir - LED etkinleşti‐
rilir
9. BAKIM VE TEMİZLİK
9.1 Filtrenin temizlenmesi
Filtre tüyü toplar. Çamaşırlar ça‐
maşır kurutucuda kurutulduğun‐
da tüylenme olur.
Her işlemin sonunda, size filtrenin temiz‐
lenmesi gerektiğini söyleyen filtre LED'i
yanar.
Filtreyi temizlemek için:
1.
2.
Kapağı açın.
Filtreyi çekin.
TÜRKÇE
3.
Filtreyi açın.
4.
Filtreyi nemli elle temizleyin.
5.
Gerekirse, filtreyi bir fırça kullanarak
ılık su ile temizleyin.
Filtreyi kapatın.
6.
Filtre soketinden tüyü çıkarın. Bunun
için bir elektrikli süpürge kullanılabi‐
lir.
Filtreyi filtre soketi içine yerleştirin.
7.
DİKKAT
Çamaşır kurutucuyu filtresiz şe‐
kilde ya da hasarlı veya tıkalı bir
filtre ile çalıştırmayın.
Her kurutma programından sonra
filtreyi temizleyin. Tıkalı filtre ça‐
lışma süresini artırır ve daha yük‐
sek enerji tüketimine neden olur.
9.2 Yoğuşma su tankını
boşaltma
Her kurutma işleminin ardından yoğuş‐
ma su tankını boşaltın.
15
Yoğuşma su tankı doluysa, program oto‐
matik olarak kapatılır ve yoğuşma su
tankını boşaltın LED'i yanar. Programa
devam etmek için, yoğuşma su tankını
boşaltın ve başlat tuşuna basın.
Yoğuşma su tankını otomatik
olarak boşaltmak için, boşaltma
aksesuarı takabilirsiniz (bkz. bö‐
lüm: AKSESUARLAR)
16 www.aeg.com
Yoğuşma su tankını boşaltmak için:
1.
Yoğuşma su tankını çekin ve yatay
konumda tutun.
2.
Plastik bağlantıyı çıkarın ve yoğuş‐
ma su tankını bir lavaboya ya da
benzer bir kaba boşaltın.
Plastik bağlantıyı içe getirin ve su
kabını takın.
3.
UYARI
Zehirlenme riski. Yoğuşma suyu
içilmez veya yemeklerde kullanıl‐
maz.
Yoğuşma suyu damıtılmış su ola‐
rak kullanılabilir, örneğin buharlı
ütülerde. Gerekirse, olası artıklar
ve küçük tüyleri çıkarmak için
yoğuşma suyunu temizleyin (ör.,
bir kahve filtresi ile).
9.3 Yoğuşturucunun
temizlenmesi
Yoğuşturucu LED'i açık ise, yoğuşturu‐
cunun temizlenmesi gerekir.
Yoğuşturucuyu temizlemek için:
1.
2.
Yükleme kapağını açın.
Kapak deliğinin altındaki ayırma
düğmesini hareket ettirin ve yoğuştu‐
rucu kapağını açın.
3.
Yoğuşturucu kapağı kilidini açmak
için 2 engeli çevirin.
TÜRKÇE
4.
Yoğuşturucu kapağını alçaltın.
5.
Kolu tutun ve yoğuşturucuyu alt böl‐
meden çekip çıkarın. Kalan suyu
dökmemek için yoğuşturucuyu yatay
olarak hareket ettirin.
6.
Yoğuşturucuyu dikey konumda bir
lavabo ya da çocuk havuzu üzerinde
temizleyin. Bir el duşuyla yıkayın.
7.
Yoğuşturucuyu yeniden alt bölmeye
yerleştirin.
8.
Yoğuşturucu kapağını kapatın.
9.
Yerlerine oturana dek 2 engelleyiciyi
kilitleyin.
10.
DİKKAT
Yoğuşturucu tüyle tıkandığında
çamaşır kurutucuyu çalıştırma‐
yın. Bu durum, çamaşır kurutucu‐
da hasara neden olabilir. Bu du‐
rum ayrıca enerji tüketimini de ar‐
tırır.
Yoğuşturucuyu temizlemek için
keskin nesneler kullanmayın. Ha‐
sarlı yoğuşturucu kaçaklara ne‐
den olabilir.
Çamaşır kurutucuyu yoğuşturucu
olmadan çalıştırmayın.
17
Yoğuşturucu kapağını kapatın.
9.4 Tamburun temizlenmesi
UYARI
Temizlemeden önce cihazın
bağlantısını kesin.
Tamburun iç yüzeyini ve kenarlarını te‐
mizlemek için standart bir nötr sabun de‐
terjan kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri
yumuşak bir bez ile kurutun.
DİKKAT
Tamburu temizlemek için aşındı‐
rıcı maddeler veya çelik yünü kul‐
lanmayın.
18 www.aeg.com
9.5 Kontrol panelinin ve
yuvasının temizlenmesi
Kontrol paneli ve yuvasını temizlemek
için standart bir nötr sabun deterjan kul‐
lanın.
Temizlemek için nemli bir bez kullanın.
Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez
ile kurutun.
DİKKAT
Cihazı temizlemek için korozyona
neden olabilecek temizlik madde‐
leri ya da mobilya temizleme
maddeleri kullanmayın.
10. SORUN GİDERİCİ VE SERVİS
10.1 Sorun giderme
Sorun1)
Olası neden
Çözüm
Fişi prize takın. Sigorta kutu‐
Kurutma makinesi şebeke elek‐
sundaki sigortayı kontrol edin
triğine bağlı değildir.
(ev tesisatı).
Kurutma
makinesi
çalışmıyor.
İstenen ku‐
rutma so‐
nuçları alı‐
namıyor.
Kapak ka‐
panmıyor.
Yükleme kapağı açıktır.
Yükleme kapağını kapatın.
On/Off (Açma/Kapama) tuşuna
basılmamıştır.
On/Off (Açma/Kapama) tuşuna
basın.
Başlat/Durdur tuşuna basılma‐
mıştır.
Başlat/Durdur tuşuna basın.
Cihaz bekleme modundadır.
On/Off (Açma/Kapama) tuşuna
basın.
Yanlış program seçimi.
Geçerli programın seçimini ya‐
pın. 2)
Filtre tıkanmıştır.
Filtreyi temizleyin. 3)
Dry Plus (Ekstra Kurutma)
Dry Plus (Ekstra Kurutma)
fonksiyonu minimum modunda‐ fonksiyonunu orta düzey ya da
dır.
maksimum moduna getirin.
Yoğuşturucu tıkanmıştır.
Yoğuşturucuyu temizleyin. 3)
Çok yüksek yük hacmi.
Maksimum yük hacmine uyun.
Hava akış ızgarası tıkanmıştır.
Cihazın altındaki hava akış ız‐
garasını temizleyin.
Tamburun iç yüzeyi kirlenmiştir.
Tamburun iç yüzeyini temizle‐
yin.
Suyun sertliği çok yüksektir.
Geçerli su sertliğini ayarlayın4).
Filtre konumunda kilitli değildir.
Filtreyi doğru konuma yerleşti‐
rin.
Çamaşırlar kapak ile conta ara‐ Yükü tambura düzgün şekilde
sına sıkışmıştır.
yerleştirin.
TÜRKÇE
Sorun1)
Olası neden
İşlemin başlamasının ardından
programı ya da fonksiyonu
Ekranda Err değiştirmeye çalışmışsınızdır.
(Hata) görü‐
Etkinleştirmeye çalıştığınız
nüyor.
fonksiyon seçili program ile ge‐
çerli değildir.
19
Çözüm
Kurutma makinesini kapayın ve
açın. Yeni seçimi yapın.
Kurutma makinesini kapayın ve
açın. Yeni seçimi yapın.
Tambur
ışığı yok 5)
Arızalı tambur ışığı.
Ekranda
normal ol‐
mayan ge‐
çen süre
gösterimi.)
Bitirme süresi, çamaşırın nem
Otomatik prosedür — bu cihaz
ve hacmine bağlı olarak hesap‐
arızası değildir.
lanır.
Program ak‐
Su kabı doludur.
tif değil.
Su kabını boşaltın3) , Başlat/
Durdur tuşuna basın.
Çamaşır hacmi çok küçüktür.
Zaman programının seçimini
yapın. Süre, çamaşır miktarına
göre girilmelidir. Tek veya az
miktarda çamaşır kurutmak için
kısa sürelerin kullanılmasını
öneriyoruz.
Çamaşırlar çok kuru.
Zamanlı programın ya da daha
yüksek kurutma düzeyinin seçi‐
mini yapın (ör. Ekstra Kurut‐
ma )
Filtre tıkanmıştır.
Filtreyi temizleyin.
Çok yüksek yük hacmi.
Maksimum yük hacmine uyun.
Çamaşırlar yeterince sıkılma‐
mıştır.
Çamaşırı düzgün şekilde sıkın.
Çok yüksek oda sıcaklığı - bu
cihaz arızası değildir.
Mümkünse oda sıcaklığını dü‐
şürün.
Kurutma iş‐
lemi çok kı‐
sa sürüyor.
Kurutma iş‐
lemi uzun
sürüyor 6)
Tambur ışığını değiştirmek için
yetkili servis ile temasa geçin.
1) Ekranda bir hata mesajı varsa (ör. E51): Kurutma makinesini kapayın ve açın. Yeni
programın seçimini yapın. Başlat/Durdur tuşuna basın. Çalışmıyor mu? - servis
merkeziyle temasa geçin ve hata kodunu verin.
2) Program açıklamasını takip edin — PROGRAMLAR bölümüne bakın
3) bkz. BAKIM VE TEMİZLİK bölümü
4) İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER bölümünde SU SERTLİĞİ kısmına bakın
5) Sadece tambur ışıklı çamaşır kurutucular.
6) Not: Yaklaşık 5 saat sonra kurutma devri otomatik olarak bitiyor (bkz. Kurutma devri
tamamlandı bölümü).
20 www.aeg.com
11. TEKNİK BİLGİLER
yükseklik x genişlik x derinlik
850 x 600 x 600 mm (maksimum 640
mm)
tambur hacmi
108 l
yükleme kapağı açık durumda maksi‐
mum derinlik
1090 mm
yükleme kapağı açık durumda maksi‐
mum genişlik
950 mm
ayarlanabilir yükseklik
850 mm (+ 15 mm - ayakları ayarla‐
ma)
cihaz ağırlığı
43 kg
maksimum yük hacmi
8 kg
gerilim
230 V
frekans
50 Hz
gereken sigorta
10 A
toplam güç
2250 W
enerji verimlilik sınıfı
B
enerji tüketimi kWsaat/program 1)
4,80 kWsaat
yıllık enerji tüketimi2)
560 kWsaat
açık halde güç tüketimi
0,55 W
kapalı halde güç tüketimi
0,55 W
kullanım türü
Evsel
izin verilen ortam sıcaklığı
+ 5°C ila+ 35°C arası
1) 8 kg pamuklu, EN 61121 gereği 1000 dev./dk.'da santrifüj yapılır
2) Yıllık enerji tüketimi, kWsaat olarak, standart pamuklu programında tam veya kısmi dolu
olarak ve düşük enerji modlarında yaklaşık 160 kurutma üzerinden hesaplanır. Kurutma
başına enerji tüketimi cihazın kullanılış şekline bağlıdır. (DÜZENLEME (AB) No
392/2012).
12. MONTAJ
12.1 Ambalajdan çıkarma
DİKKAT
Cihazı kullanmadan önce, nakliye amba‐
lajının tüm parçaları çıkarılmalıdır.
Polistren blokları çıkarın:
1. Yükleme kapısını açın.
2.
Polistren blokları tamburdan çıkacak
şekilde plastik hortumu çekin.
TÜRKÇE
21
600 mm
> 850 mm
Çamaşır kurutucunun yüksekliğini ayar‐
lamak mümkündür. Bunun için ayakları
ayarlayın (resme bakın).
15mm
600 mm
12.3 Yükleme kapağının ters
çevrilmesi
Kapı, kullanıcı tarafından, karşı tarafa ta‐
kılabilir. Çamaşırların kolayca koyulup
alınmasına yardımcı olabilir veya cihazın
koyulacağı alanın kısıtlı olması durumun‐
da uygulanabilir. (ayrı broşüre bakın).
12.2 Bir mutfak tezgahının
altına montaj
Cihaz bağımsız olarak monte edilebilir
ya da doğru boşluk bırakılarak mutfak al‐
tına konulabilir (resme bakın).
13. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre
ve insan sağlığının korunmasına
yardımcı olun. Ev atığı sembolü
bulunan cihazları atmayın. Ürünü
yerel geri dönüşüm tesislerinize
gönderin ya da belediye ile irtibata
geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
22 www.aeg.com
TÜRKÇE
23
136927190-A-212013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement