Aeg T76485IH2 Handleiding
LAVATHERM 76485IH2
NL Gebruiksaanwijzing
FR Notice d'utilisation
2
25
2
www.aeg.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PROGRAMMA’S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
BEDIENING VAN HET APPARAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PROBLEMEN OPLOSSEN EN ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
TECHNISCHE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van
het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat
voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt
door kinderen van 8 jaar en ouder en
door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, indien zij onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat
spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit
de buurt van kinderen.
• Houd alle reinigingsmiddelen uit de
buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de
buurt van het apparaat als de deur
open is.
• Reiniging en onderhoud mag niet
worden uitgevoerd door kinderen
zonder toezicht.
1.2 Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Zorg ervoor dat de vloer van de plaats
waar u het apparaat installeert, vlak,
stabiel, hittebestendig en schoon is.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur lager is dan 5°C en hoger is dan 35°C.
• Installeer het apparaat niet achter een
vergrendelbare deur, een schuifdeur
of een deur met een scharnier aan de
tegenovergestelde zijde, waardoor de
deur van het apparaat niet volledig
geopend kan worden.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Verplaats het apparaat altijd verticaal.
• De achterkant van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
• Zorg dat er lucht tussen het apparaat
en de vloer kan circuleren.
• Zorg ervoor dat de vloerbekleding de
ventilatie-openingen aan de onderzijde van het apparaat niet bedekt (indien van toepassing).
• De lucht mag niet worden afgevoerd
via een kanaal dat wordt gebruikt voor
uitlaatgassen van apparaten die gas of
andere brandstoffen verbranden. (indien van toepassing)
• Als de droger bovenop een wasautomaat geplaatst wordt, gebruik dan de
stapelkit. De stapelkit, beschikbaar bij
uw erkende verdeler, mag uitsluitend
gebruikt worden met het apparaat dat
vermeld is in de instructies, die bij het
accessoire geleverd worden. Lees deze aandachtig alvorens het accessoire
te monteren (Raadpleeg de montagebrochure).
• Zorg voor een goede ventilatie in de
ruimte waar het apparaat geïnstalleerd
is, om het terugstromen van gassen
van apparaten in de ruimte die op andere brandstoffen werken, zoals open
haarden, te voorkomen.
• Het apparaat kan losstaand of onder
het aanrecht in de keuken met correcte ruimte worden geïnstalleerd (Raadpleeg de montagebrochure).
• Als het apparaat op zijn permanente
plaats wordt geplaatst, moet u nagaan
of het waterpas staat. Is dit niet het
geval, stel dan de stelpootjes af totdat
dit wel het geval is.
4
www.aeg.com
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met
de stroomvoorziening. Zo niet, neem
dan contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan
MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.
• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg
ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het aansluitnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Raak de stroomkabel of stekker niet
aan met natte handen.
• Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
1.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op brand, explosie, elektrische schok of schade aan het
apparaat.
• Gebruik dit apparaat uitsluitend in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Het laatste deel van het droogprogramma vindt plaats zonder warmte
(koelcyclus) om ervoor te zorgen dat
het wasgoed niet beschadigd raakt.
Als u het apparaat voor het einde van
de droogcyclus stopzet, dient u het
wasgoed te verwijderen en uit te hangen, zodat de warmte zich kan verspreiden.
• Als u wasverzachter of gelijksoortige
producten gebruikt, dient u de instructies op de verpakking te volgen.
• Gebruik het apparaat niet zonder een
filter. Reinig het pluisfilter voor of na
elk gebruik.
• Veeg eventuele pluisjes die zich rondom het apparaat hebben opgehoopt,
weg.
• Droog geen beschadigde kleding met
vulling of voering.
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte
kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen niet te
worden gedroogd..
• Artikelen die in contact zijn geweest
met stoffen als spijsolie, aceton, alcohol, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars, terpentine, boenwas en
boenwasverwijderaars dienen voorafgaande aan het drogen eerst te worden gewassen in heet water met een
extra hoeveelheid wasmiddel.
• Droog geen artikelen in het apparaat
als er industriële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen aanstekers of lucifers
in zakken van kleding zijn achtergebleven.
• Droog uitsluitend textiel dat in de
droogautomaat mag worden gedroogd. Volg de instructies op het
wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in
het apparaat.
• Als u het wasgoed heeft gewassen
met een vlekverwijderaar, voer dan
een extra spoelcyclus uit voordat u de
droger start.
• Het gecondenseerde water mag niet
worden gebruikt voor het bereiden
van eten en drinken. Het kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen en dieren.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan.
• Respecteer het maximale laadvermogen van 8 kg (raadpleeg het hoofdstuk
'Programmatabel').
• Droog geen druipnatte kledingstukken in de droogautomaat.
NEDERLANDS
1.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade aan
het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
1.5 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel.
Zichtbare LED-straling, niet
rechtstreeks in de straal kijken.
Het type gloeilampen of halogeenlampen in dit apparaat zijn
uitsluitend bedoeld voor gebruik
in huishoudelijke apparaten. Gebruik deze niet voor andere doeleinden.
Neem contact op met de serviceafdeling om de binnenverlichting
te vervangen.
5
1.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
Compressor
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
• De compressor en het systeem in de
droogautomaat is gevuld met het speciale middel dat vrij is van fluor-chloorkoolwaterstoffen. Dit systeem moet
goed gesloten blijven. Schade aan het
systeem kan lekkage tot gevolg hebben.
6
www.aeg.com
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1 Waterreservoir
7 Ventilatiesleuven
2 Bedieningspaneel
8 Verstelbare pootjes
3 Trommelverlichting
9 Deur van de warmtewisselaar
4 Vuldeur (omkeerbaar)
5 Filter
10 Deksel warmtewisselaar
6 Schuifknop om de deur van de
12 Typeplaatje
warmtewisselaar te openen
11 Vergrendelknop
NEDERLANDS
7
3. ACCESSOIRES
3.1 Tussenstuk
grond af. De slang mag geen lus bevatten. Maak de slang zo nodig korter.
Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.
3.3 Voetstuk met de lade
Naam accessoire: SKP11, STA8, STA9
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier.
Het tussenstuk kan alleen worden gebruikt met de in de folder gespecificeerde wasautomaten. Zie bijgevoegde folder.
Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.
3.2 Afvoerset
Naam accessoire: PDSTP10.
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier.
Om het apparaat hoger te plaatsen op
het niveau dat het vullen met en het verwijderen van het wasgoed helpt vergemakkelijken.
De lade kan worden gebruikt voor het
opbergen van wasgoed, bijvoorbeeld
handdoeken, schoonmaakmiddelen en
dergelijke.
Lees de bij de accessoire geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
3.4 Droogrek
Naam accessoire: DK11.
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier
(kan bij sommige soorten droogautomaten al zijn aangebracht)
Het accessoire voor afvoer van het gecondenseerde water naar een wasbak,
sifon, goot, etc. Na installatie wordt het
waterreservoir automatisch geleegd. Het
waterreservoir moet in het apparaat blijven zitten.
De geïnstalleerde slang moet worden
aangebracht op een hoogte van minimaal 50 cm en maximaal 1 meter van de
Naam accessoire: RA5, RA6, RA11, RA12
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier
(kan bij sommige soorten droogautomaten al zijn aangebracht) Vraag uw leverancier of kijk op de website of het accessoire compatibel is met uw apparaat.
8
www.aeg.com
Met het droogrek kunt u de volgende
items in de droogautomaat drogen:
• sportschoenen
• wol
• Zachte knuffels
• lingerie
Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.
4. BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
4
1 De programmaknop
2 De druktoets Aan/Uit
5
6
7
8
Symbool
4 De druktoets Drogen Plus
6 De druktoets Anti-kreuk
Beschrijving
reverse plus
m/
m
anti-kreuktijd
droogcyclus aanduiding fase
7 De druktoets Zoemer
8 De druktoets Droogtijd
koelcyclus aanduiding fase
9 De druktoets Startuitstel
10 Het display
kreukbeveiliging
aanduiding cyclusfase
11 De druktoets Start/Pauze
12 De indicatielampjes: voer het water
uit het reservoir af, reinig het primaire filter, reinig de filters van de
warmtewisselaar
kinderbeveiliging
geactiveerd
uitgestelde start
4.1 Display
cyclustijdlampje
selectie tijdsprogramma (10 min.
- 2u.)
Symbool
10 11 12
maximale extra
droogtegraad
3 Programma-indicatielampjes
5 De druktoets Reverse Plus
9
Beschrijving
standaard droogtegraad
matige extra
droogtegraad
-
selectie uitgestelde start (30
min. - 20u.)
NEDERLANDS
9
5. PROGRAMMA’S
Programma’s
Lading1)
Eigenschappen / textielmarkering
Katoen
Extra Droog
8 kg
Om katoenen kleding te drogen. Droogtegraad:
extra droog. /
Kastdroog 2)3)
8 kg
Om katoenen kleding te drogen. Droogtegraad:
kastdroog. /
Strijkdroog 2)
8 kg
Om katoenen kleding te drogen. Droogtegraad:
geschikt voor strijken. /
Jeans
8 kg
Voor het drogen van vrijetijdskleding, zoals jeans,
sweatshirts van verschillende materiaaldiktes (bijv.
bij de kraag, manchetten en naden). /
Beddengoed
3 kg
Om bedlinnen te drogen, zoals: enkele en dubbele lakens, kussenslopen, spreien. /
Dekbed
3 kg
Voor het drogen van één of tweepersoonsbeddengoed (met veren, dons of synthetische vullingen). /
Tijd
8 kg
Drogen van wasgoed waarbij de tijd door de gebruiker wordt ingesteld. De tijdwaarde moet in
verhouding staan tot de lading. Als u één artikel of
kleine hoeveelheden wasgoed wilt drogen, raden
wij aan korte tijden te gebruiken. /
Mix Extra Kort
3 kg
Voor het drogen van katoenen en synthetische
stoffen, op lagere temperatuur. /
Extra Droog
3,5 kg
Om synthetische kleding te drogen. Droogtegraad: extra droog. /
Kastdroog 2)
3,5 kg
Om synthetische kleding te drogen. Droogtegraad: kastdroog. /
Strijkdroog
3,5 kg
Om synthetische kleding te drogen. Droogtegraad: geschikt voor strijken. /
Synthetica
Strijkvrij
1 kg (of
5 overhemden)
Om easy care textiel zoals hemden en bloezen te
drogen, met een minimum aan moeite. Het resultaat kan variëren, afhankelijk van de verschillende
soorten textiel en afwerking. Plaats het textiel
recht in de droogautomaat. Na het programma
verwijdert u onmiddellijk het gedroogd textiel en
hangt u het aan een kleerhanger. /
10 www.aeg.com
Programma’s
Lading1)
Eigenschappen / textielmarkering
Sport Intensief
2 kg
Voor het drogen van buitenkleding, technische
kleding, sportkleding, gestapelde stoffen, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een
verwijderbare fleecelaag of binnenvoering.
Sportkleding
2 kg
Voor het drogen van sportkleding, dun en licht
textiel, polyester, microvezel die niet gestreken
hoeven te worden.
Zijde/Lingerie
1 kg
Wol
1 kg
Voor het drogen van zijde/lingerie met warme
lucht en behoedzame trommelbeweging. /
Het drogen van wollen wasgoed. Het wasgoed
wordt zacht en soepel. Wij raden aan de kleding
direct na het einde van het programma te verwijderen.
Om de resterende vochtigheid van het wasgoed
te vergroten of verkleinen kunt u de functie Drogen Plus gebruiken.
De droogcyclus voor wol van deze droogautomaat
is getest en goedgekeurd door The Woolmark
Company. De cyclus is geschikt voor wollen kleding die volgens het etiket op de hand moet worden gewassen op voorwaarde dat de kleding op
een door Woolmark aangeraden manier op de
hand gewassen is en gedroogd wordt volgens de
instructies van de fabrikant. (M1129).
1) maximaal gewicht van droge kleding
2) Uitsluitend voor testinstituten:
Voor een prestatietest dient u de standaard programma's te gebruiken die staan
gespecificeerd in het EN 61121 document. Als het resterende vochtniveau van het
wasgoed gecorrigeerd moet worden, dient u het programma aan te passen met de
functie Drogen Plus .
Maak het filter na elke cyclus schoon
3) in overeenstemming met Europese regelgeving 932/2012
Het “ Kastdroog ” is het “standaard katoenprogramma”.
Het is van toepassing om nat katoenen wasgoed te drogen met het zuinigste
energieverbruik.
NEDERLANDS
11
6. OPTIES
6.1 De functie Drogen Plus
Deze functie helpt het wasgoed beter te
drogen. Er zijn 3 mogelijke selecties:
- de standaard selectie die verband
houdt met het programma.
- de selectie om het wasgoed lichtjes te drogen.
- de selectie om het wasgoed meer
te drogen.
6.2 De Reverse Plus -functie
Om delicate en temperatuurgevoelige
stoffen te drogen (bv. acryl, viscose). Deze functie helpt ook om de kreukels in
het wasgoed te verminderen. Voor stofop het wasvoorfen met het symbool
schrift.
• op het einde van de cyclus
• bij de start en het einde van de antikreukfase
• bij een cyclusonderbreking
Standaard staat de zoemer altijd aan. U
kunt deze functie gebruiken om het geluid te activeren of te inactiveren.
6.5 De functie Droogtijd
Werkt alleen met het programma Tijd .
Hiermee kunt u het droogprogramma instellen met minimaal 10 minuten tot
maximaal 2 uur (in stappen van 10 min.).
6.6 De functie Startuitstel
Hiermee kan de start van het
droogprogramma met minimaal
30 minuten en maximaal 20 uur
worden uitgesteld.
6.3 De Anti-kreuk functie
Verlengde anti-kreukfase (30 minuten)
op het einde van de droogcyclus, tot 90
minuten. Deze functie zal voorkomen
dat het wasgoed kreukt. Het wasgoed
kan tijdens de anti-kreukfase uit de machine gehaald worden.
6.4 De functie Zoemer
Stel het droogprogramma en de
functies in.
2. Druk opnieuw op de toets Startuitstel totdat de vereiste uitsteltijd op
het display wordt weergegeven (bv.
als het programma na 12 uur
moet beginnen.)
1.
3.
Wanneer de zoemer is geactiveerd, kunt
u de zoemer horen:
Om de functie Startuitstel te activeren, drukt u op de toets Start/Pauze .
De starttijd neem op de display af.
Opties
Programma's1)
Drogen
Plus
Reverse
Plus
Anti-kreuk Droogtijd
Katoen Extra Droog
■
■
Katoen Kastdroog
■
■
Katoen Strijkdroog
■
■
Jeans
■
■
Beddengoed
■
■
Dekbed
■
■
Tijd
Mix Extra Kort
■
■
Synthetica Extra Droog
■
■
■
Synthetica Kastdroog
■
■
■
■
12 www.aeg.com
Opties
Programma's1)
Drogen
Plus
Reverse
Plus
Synthetica Strijkdroog
■
■
Strijkvrij
■
Sport Intensief
■
Sportkleding
■
Zijde/Lingerie
■
Wol
■
Anti-kreuk Droogtijd
■
■
■
■2)
1) U kunt samen met het programma ook één of meer opties instellen.
2) Alleen met het droogrek — zie hoofdstuk ACCESSOIRES
7. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
Maak de trommel van de droogtrommel
met een vochtige doek schoon of stel
een kort programma in (bv. tijdspro-
gramma van 30 minuten) met vochtige
kleding.
8. BEDIENING VAN HET APPARAAT
8.1 Wasgoed voorbereiden
Droog uitsluitend textiel dat in
de droogtrommel mag worden
gedroogd. Controleer of het textiel in de droogtrommel mag
worden gedroogd. Controleer
de textielmarkering op de kleding.
TexEigenschap
tielmarkering
Kan worden gedroogd in de
wasdroger
Kan worden gedroogd in de
wasdroger op standaard
temperatuur
TexEigenschap
tielmarkering
Kan worden gedroogd in de
wasdroger op lage temperatuur
Kan niet worden gedroogd
in de wasdroger
Het wasgoed goed voorbereiden:
• sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken
dicht en sluit losse riemen of strikken
(bijv.van schorten) - het wasgoed kan
verstrikt raken
• zorg dat de zakken leeg zijn - verwijderen metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden, enz.).
• keer voorwerpen met dubbellaagse
weefsels binnenstebuiten (bijv.met ka-
NEDERLANDS
toen afgewerkte anoraks, de katoenlaag dient aan de buitenkant te zitten).
Alleen drogen:
• katoen en linnen met de programma's
Katoen
• synthetica en gemengde stoffen met
de programma's Synthetica
• de sterk gekleurde stoffen en de licht
gekleurde stoffen scheiden - de kleuren kunnen ontrokken worden
• katoenen jersey en gebreide artikelen
alleen met de geschikte programma's
- artikelen kunnen krimpen
13
8.5 Een programma instellen
Overschrijd de maximale belading van 8kg niet.
8.2 Wasgoed in de machine
doen
1.
2.
3.
Trek de deur van het apparaat open
Wasgoed losjes in de machine doen.
Sluit de deur van het apparaat.
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de
deur en de manchet terecht komen.
8.3 Het apparaat inschakelen
Druk op de Aan/Uit knop om de machine te activeren of te deactiveren. Wanneer het apparaat aan staat, worden een
aantal indicaties zichtbaar op de display.
Aan het begin van de droogcyclus (3-5
min.) kan het geluidsniveau iets hoger
liggen. Dit komt door de start van de
compressor en is normaal voor apparaten die worden aangedreven door een
compressor zoals: koelkasten, vriezers
etc.
Gebruik de programmakeuzeknop om
een programma te kiezen. De mogelijke
tijd waarop een programma wordt voltooid, verschijnt op het display.
De droogtijd die u ziet heeft betrekking op de lading van 5 kg
voor katoen en jeansprogramma's. Voor de andere programma's is de droogtijd gerelateerd
aan de aanbevolen ladingen. De
droogtijd van de katoen- en
jeansprogramma's met een grotere lading dan 5 kg is langer.
8.6 Speciale functies
U kunt samen met het programma ook
één of meer speciale functies kiezen.
Om de functie te activeren of te inactiveren, drukt u op de overeenkomstige
drukknop.
8.4 Auto stand-byfunctie
Om het energieverbruik omlaag te brengen, deactiveert de automatische standbyfunctie het apparaat:
• wanneer niet binnen 5 minuten op de
Start/Pauze -knop is gedrukt.
• na 5 minuten vanaf het einde van het
programma.
Druk op de knop voor Aan/Uit om de
machine te activeren.
Wanneer de functie is geactiveerd, zal
het LED boven de druktoets of het symbool op het display oplichten.
8.7 Kinderbeveiligingsfunctie
De kinderbeveiligingsfunctie voorkomt
dat kinderen met het apparaat spelen.
14 www.aeg.com
De kinderslotfunctie blokkeert alle druktoetsen en de programmakeuzeknop.
(deze functie vergrendelt niet de toets
Aan/Uit ). Om de kinderbeveiligingsfunctie te activeren, drukt u gelijktijdig op
Drogen Plus en Reverse Plus totdat het
op de display wordt weergesymbool
geven. Druk opnieuw op de bovenstaande toetsen totdat het symbool verdwijnt
om deze functie te inactiveren.
U kunt de kinderbeveiligingsfunctie activeren:
• voor u op de toets Start/Pauze drukt het apparaat kan niet starten
• nadat u op de toets Start/Pauze drukt,
worden alle toetsen en de programmaschakelaar uitgeschakeld
8.8 Een programma starten
paraat uit te schakelen. Druk op Aan/Uit
om het apparaat in te schakelen en het
programma opnieuw in te stellen.
8.10 Aan het einde van het
programma
Na voltooiing van de droogcyclus, zal
het symbool knipperen op de display.
Als de Zoemer actief is, klinkt er gedurende een minuut een geluidssignaal
met onderbrekingen.
De was uit de machine halen:
1. Druk gedurende 2 seconden op de
knop voor Aan/Uit om het apparaat
uit te schakelen.
2. Open de deur van het apparaat.
3. De trommel legen.
4. Sluit de deur van het apparaat.
Na elke droogcyclus:
• maak de filter schoon
• Leeg het waterreservoir
(Zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN
REINIGING.)
Om het programma te activeren, drukt u
op de toets Start/Pauze . De kleur van
het LED boven de druktoets verandert
naar rood.
8.9 Een programma wijzigen
Voor het wijzigen van een programma
drukt u op de toets Aan/Uit om het ap-
9. AANWIJZINGEN EN TIPS
9.1 Milieutips
• Gebruik geen wasverzachter om te
wassen en te drogen. In de droogtrommel wordt uw wasgoed automatisch zacht.
• Gebruik het condenswater als gedistilleerd water, bijv. voor een stoomstrijkijzer. Indien nodig filtert u het condenswater (bv. met een koffiefilter) om
kleine pluisjes te verwijderen.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de onderzijde van het apparaat vrij zijn.
• Houd u aan de laadvolumes die in het
programma-overzicht worden aanbevolen.
• Zorg ervoor dat er een goede luchtventilatie is.
• Maak het filter na elke droogcyclus
schoon.
• Centrifugeer het wasgoed goed voordat u het in de droger stopt.
NEDERLANDS
9.2 Afstelling van de
resterende vochtgraad van het
wasgoed
Het wijzigen van de standaardgraad van
het restvocht van het wasgoed:
1. Draai de programmakeuzeknop naar
een beschikbaar programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen
Drogen Plus en Anti-kreuk . Houd ingedrukt tot een van de symbolen
zichtbaar wordt op het display:
–
maximum droge wasgoed
–
droger wasgoed
–
standaarddroog wasgoed
Druk herhaaldelijk op de toets Start/
Pauze tot u het gewenste niveau
heeft ingesteld.
4. Druk tegelijkertijd op de toetsen
Drogen Plus en Anti-kreuk om de instelling op te slaan.
3.
15
9.3 Lampje - waterreservoir
vol
Het controlelampje is standaard altijd
aan. Het wordt zichtbaar aan het einde
van de cyclus of als het waterreservoir
vol is. Als u externe apparatuur gebruikt
om het reservoir te legen, kan het lampje uit zijn.
Om het lampje in of uit te schakelen:
1. Draai de programmakeuzeknop op
een beschikbaar programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen
Drogen Plus en Zoemer en houd deze ingedrukt, totdat u de juiste instelling ziet:
– het lampje is uit en het symbool
wordt zichtbaar - het
lampje is permanent uit
– het lampje is aan en het symbool
wordt zichtbaar - het
lampje is aan
10. ONDERHOUD EN REINIGING
De filter vangt de pluizen op. De
pluizen ontstaan terwijl de kleding wordt gedroogd in de
droogtrommel.
10.1 Het primaire filter
reinigen
Aan het einde van elke cyclus zal het bijbehorende lampje (filter reinigen) aan
gaan om u te laten weten dat het primaire filter moet worden gereinigd.
Het primaire filter reinigen:
1.
2.
Open de deur.
Trek aan het filter.
16 www.aeg.com
1
3.
Open het filter.
4.
Maak het filter schoon met een
vochtige hand.
5.
Maak, indien nodig, het filter schoon
met warm water en een borstel.
Sluit het filter.
2
6.
Verwijder de pluizen uit de filterhouder. Hiervoor kan een stofzuiger
worden gebruikt.
7. Zet het filter in de filterhouder.
LET OP!
Gebruik de droogautomaat nooit
zonder het primaire filter, of met
beschadigde of verstopte filters.
Maak het primaire filter na elke
droogcyclus schoon. Een verstopt filter verlengt de cyclustijd
en veroorzaakt een hoger energieverbruik.
10.2 Maak het
condenswaterreservoir leeg
Leeg het condenswaterreservoir na elke
droogcyclus.
Wanneer het condenswaterreservoir vol
is, breekt het programma automatisch af
en brandt de condenswaterreservoir legen-LED. Om het programma te vervolgen moet het condenswaterreservoir
NEDERLANDS
worden geleegd en drukt u op de startknop.
17
Om het condenswaterreservoir
automatisch te legen kunt u waterafvoerset installeren (zie
hoofdstuk: ACCESSOIRES)
Maak het condenswaterreservoir leeg:
1.
Verwijder het condenswaterreservoir
en houd het horizontaal.
Schuif de kunststof aansluiting uit en
laat het condenswater weglopen in
een gootsteen of iets dergelijks.
3. Schuif de kunststof aansluiting in en
zet het waterreservoir terug.
2.
WAARSCHUWING!
Pas op voor vergiftiging. Het
condenswater is niet geschikt als
drinkwater of voor het bereiden
van voedsel.
Het condenswater kan gebruikt
worden als gedistilleerd water,
bijv. voor stoomstrijken. Filter het
condenswater indien nodig (bijv.
door een koffiefilter) om eventuele restanten en kleine pluisjes te
verwijderen.
10.3 De filters van de
warmtewisselaar reinigen
LET OP!
Gebruik de droogautomaat niet
terwijl de filters van de warmtewisselaar geblokkeerd is door
pluizen. Dit zou schade kunnen
veroorzaken aan de droogauomaat. Het verhoogt ook het
energieverbruik.
Gebruik geen scherpe voorwerpen om de ruimte van de warmtewisselaar te reinigen.
Gebruik de droogautomaat niet
zonder de filters.
Als het bijbehorende indicatielampje (de
filters van de warmtewisselaar reinigen)
aan is, moeten de filters worden gereinigd.
De frequentie waarmee de filters gereinigd moeten worden, is afhankelijk van
het type en de hoeveelheid wasgoed.
Reinig de filters na elke cyclus als u
droogt met de maximale lading.
18 www.aeg.com
De filters reinigen:
1.
2.
Open de vuldeur.
Verschuif de ontgrendelknop in de
onderkant van de deuropening om
de deur van de warmtewisselaar te
openen.
3.
Draai de vergrendeling om de afdekking van de warmtewisselaar te
ontgrendelen.
4.
Laat de afdekking van de filters van
warmtewisselaar zakken.
5.
Til de primaire filter op. Houd de filter van de warmtewisselaar vast en
trek het uit het onderste vak.
NEDERLANDS
19
6.
Druk op de haak om de filter te openen.
7.
Maak het filter schoon met een
vochtige hand. Maak, indien nodig,
het filter schoon met warm water en
een borstel.
Sluit het filter.
8.
Reinig de kleine filter van de basis
20 www.aeg.com
9.
10.4 De trommel reinigen
WAARSCHUWING!
Ontkoppel het apparaat voordat
u het reinigt.
Gebruik een standaard zeepsop om de
binnenzijde van de trommel te reinigen.
Droog het gereinigde oppervlak met
een zachte doek.
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen of
staalwol om de trommel schoon
te maken.
10.5 Het bedieningspaneel en
de behuizing reinigen
Gebruik een standaard zeepsop om het
bedieningspaneel en de behuizing te
reinigen.
Verwijder indien nodig om de 6
maanden de pluizen uit het vak van
de warmtewisselaar. U kunt hiervoor
een stofzuiger gebruiken.
10.
Doe het kleine filter en het filter
van de warmtewisselaar terug.
11.
Sluit de afdekking van de warmtewisselaar.
12.
Vergrendel de blokkering tot deze
dichtklikt.
13.
Sluit de afdekking van de filters van
de warmtewisselaar.
14.
Sluit de deur van de warmtewisselaar.
15.
Plaats de primaire filter.
Gebruik een vochtige doek om te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak
met een zachte doek.
LET OP!
Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor meubels of schoonmaakmiddelen die corrosie kunnen veroorzaken.
NEDERLANDS
21
11. PROBLEMEN OPLOSSEN EN ONDERHOUD
11.1 Probleemoplossing
Probleem1)
De droogautomaat
werkt niet.
Onbevredigende
droogresultaten.
De vuldeur
sluit niet.
Err (Error)
op de display.
Mogelijke oorzaak
oplossing
Droogautomaat is niet aangesloten op de netstroom.
Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie).
De deur van het apparaat is
open.
Sluit de vuldeur.
De toets Aan/Uit is niet ingedrukt.
Druk op de toets Aan/Uit .
Toets Start/Pauze niet ingedrukt.
Druk op de toets Start/Pauze .
Het apparaat staat in de standby-modus.
Druk op de toets Aan/Uit .
Onjuiste programmakeuze.
Kies voor het toepasselijke programma. 2)
Het filter is verstopt.
Maak de filter schoon. 3)
De functie Droog Plus staat in
de minimummodus.
Wijzig de functie Droog Plus
naar de gemiddelde of maximummodus.
De filters van de warmtewisselaar zijn verstopt.
Reinig de filters van de warmtewisselaar. 3)
Te hoog laadvolume.
Houd u aan de maximale belading.
Het luchtrooster is verstopt.
Reinig het luchtrooster onderin
het apparaat.
Aanslag op de binnenkant van
de trommel.
Reinig de binnenkant van de
trommel.
Te hoge waterhardheid.
Stel geschikte waterhardheid
in4).
Het filter zit niet op zijn plaats
vast.
Zet het filter in de correcte
stand.
Het wasgoed zit vast tussen
deur en pakking.
Plaats het wasgoed correct in
de trommel.
U probeert het programma of
de functie na de start van de
cyclus te wijzigen.
Schakel de droogautomaat uit
en in. Maak de nieuwe selectie.
De functie die u probeert te acSchakel de droogautomaat uit
tiveren is niet van toepassing
op het geselecteerde program- en in. Maak de nieuwe selectie.
ma.
22 www.aeg.com
Probleem1)
Mogelijke oorzaak
oplossing
De trommelverlichting brandt
niet 5)
De trommelverlichting is defect.
Neem contact op met de klantenservice om de trommelverlichting te vervangen.
Abnormale
tijdsweergave op de
display.
De tijd tot het einde wordt berekend op basis van het volume en de vochtigheid van het
wasgoed.
Dit is de automatisch procedure - het is geen fout van het apparaat.
Programma
niet actief.
Het waterreservoir is vol.
Leeg het waterreservoir3) , druk
op de toets Start/Pauze .
Te weinig wasgoedvolume.
Kies voor het tijdprogramma.
De tijdwaarde moet in verhouding staan tot de lading. Als u
één artikel of kleine hoeveelheden wasgoed wilt drogen, raden wij aan korte tijden te gebruiken.
Het wasgoed is te droog.
Selecteer het tijdprogramma of
een hogere droogtegraad (bijv.
Extra Droog ).
Het filter is verstopt.
Maak de filter schoon.
Te hoog laadvolume.
Houd u aan de maximale belading.
Droogcyclus
te kort.
Droogcyclus Het wasgoed is niet voldoende Zorg dat het wasgoed goed is
te lang 6)
gecentrifugeerd.
gecentrifugeerd.
Zeer hoge kamertemperatuur dit is geen fout van het apparaat.
Verlaag, indien mogelijk, de kamertemperatuur.
1) Als er een foutmelding op de display verschijnt (bijv. E51): Schakel de droogautomaat
uit en in. Selecteer het nieuwe programma. Druk op de toets Start/Pauze . Werkt het
niet? - neem contact op met de klantenservice en geef de foutcode door.
2) volg de programmabeschrijving - raadpleeg het hoofdstuk PROGRAMMA'S
3) zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN REINIGING
4) zie het gedeelte WATERHARDHEID in het hoofdstuk AANWIJZINGEN EN TIPS
5) Allen droogtrommels met trommelverlichting.
6) Let op: Na maximaal 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (raadpleeg het deel
Droogcyclus voltooid ).
12. TECHNISCHE INFORMATIE
NEDERLANDS
23
hoogte x breedte x diepte
850 x 600 x 600 mm (maximaal 640
mm)
inhoud trommel
118 l
maximale diepte met vuldeur open
1090 mm
maximale breedte met vuldeur open
950 mm
afstelbare hoogte
850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
gewicht toestel
52 kg
max. belading
8 kg
spanning
230 V
frequentie
50 Hz
benodigde zekering
4A
totaal vermogen
900 W
energie-efficiëntieklasse
A+
energieverbruik kWh/cyclus1)
2,56 kWh
jaarlijks energieverbruik2)
299 kWh
stroomverbruik aanlaten-modus
0,11 W
stroomverbruik uit-modus
0,11 W
type gebruik
Huishoudelijk
toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
1) 8 kg katoen, aan 1000 rpm volgens EN 61121
2) Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het
standaardkatoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de
lage-stroommodi. Daadwerkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het
apparaat wordt verbruikt (REGELGEVING (EU) nr. 392/2012).
13. MONTAGE
13.1 Ontpakken
LET OP!
Voordat u de droger in gebruik neemt,
moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden.
De polystyreenblokkeringen verwijderen:
1. Open de vuldeur.
2. Trek de kunststofslang met de polystyreenblokkeringen uit de trommel.
24 www.aeg.com
Het is mogelijk de hoogte van de droogtrommel aan te passen. Hierdoor moet u
de voeten bijstellen (zie afbeelding).
600 mm
> 850 mm
600 mm
15mm
13.3 Omkeren van de vuldeur
13.2 Plaatsing onder een
aanrecht
Het apparaat kan losstaand of onder het
aanrecht in de keuken met correcte
ruimte worden geïnstalleerd (zie de afbeelding).
De vuldeur kan door de gebruiker aan
de andere kant worden geplaatst. Het
kan helpen om eenvoudig wasgoed te
plaatsen en te verwijderen of als er een
limiet is voor de installatie van het apparaat. (zie de afzonderlijke folder).
14. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
FRANÇAIS
25
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BANDEAU DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
29
30
31
32
34
35
35
37
38
44
46
46
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur
des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser
au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
26 www.aeg.com
1.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil,
lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures
liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice
avec votre appareil pour vous y référer
ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et
des personnes vulnérables
AVERTISSEMENT
Risque d'asphyxie, de blessure
ou d'invalidité permanente.
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans
risque lorsqu’ils sont sans surveillance
ou en l’absence d’instruction d’une
personne responsable qui puisse leur
assurer une utilisation de l’appareil
sans danger.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés du hublot de l'appareil lorsque
celui-ci est ouvert.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni
entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
1.2 Installation
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
• Assurez-vous que le sol sur lequel
vous installez l'appareil est plat, stable, résistant à la chaleur et propre.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 5 °C
ou supérieure à 35 °C.
• L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte
coulissante ni une porte battante dotée d'une charnière du côté opposé à
l'appareil qui pourrait empêcher l'ouverture complète du hublot.
• L'appareil est lourd, soyez toujours
prudent lorsque vous le déplacez. Portez toujours des gants de sécurité.
• Déplacez toujours l'appareil à la verticale.
• La surface arrière de l'appareil doit
être positionnée contre le mur.
• Assurez-vous que de l'air circule entre
l'appareil et le sol.
• Assurez-vous que les aérations se
trouvant à la base de l'appareil (si présentes) ne sont pas bouchées par de
la moquette.
• L'air d'échappement ne doit pas être
déchargé dans un tuyau utilisé pour
les fumées d'échappement d'appareils à combustion de gaz et autres
combustibles. (si présent)
• Si le sèche-linge est placé au-dessus
d'un lave-linge, utilisez le kit de superposition. Le kit de superposition, disponible auprès d'un revendeur agréé,
ne peut être utilisé qu'avec l'appareil
indiqué dans les instructions (fournies
avec l'accessoire). Lisez attentivement
les instructions avant de procéder à
l'installation (reportez-vous au livret
d'installation).
• Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, y
compris les flammes nues.
• L'appareil peut être installé de façon
autonome ou sous un plan de travail
de cuisine si un espace correct est disponible (reportez-vous au livret d'installation).
• Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il
est bien de niveau à l'aide d'un niveau
à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez
les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.
FRANÇAIS
Branchement électrique
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie ou d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si
ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Le
remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué
par notre service après-vente.
• Ne connectez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de
courant est accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise.
• Ne touchez jamais le câble d'alimentation ou la prise avec des mains mouillées.
• Cet appareil est conforme aux directives CEE.
1.3 Utilisation
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie, d'explosion,
de choc électrique ou d'endommagement de l'appareil
• Utilisez cet appareil uniquement dans
un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Le cycle de séchage se termine par
une phase sans chauffage (cycle de refroidissement) pour éviter que le linge
ne subisse des dommages.
Si vous arrêtez l'appareil avant la fin
du cycle de séchage, retirez et étalez
immédiatement tous les articles afin
que la chaleur puisse se dissiper.
27
• Si vous utilisez un assouplissant ou des
produits similaires, respectez les instructions figurant sur l'emballage.
• N'utilisez pas l'appareil sans filtre.
Nettoyez le filtre à peluches avant ou
après chaque utilisation.
• Retirez les peluches accumulées dans
l'appareil.
• Ne séchez pas d'articles endommagés
contenant un rembourrage ou un garnissage.
• N'utilisez pas cet appareil pour sécher
des articles en mousse de caoutchouc
(mousse de latex), bonnets de bains,
textiles imperméables, articles doublés en caoutchouc ou vêtements et
taies d'oreiller rembourrés de mousse
de caoutchouc.
• Avant de sécher des articles ayant été
en contact avec des produits tels que
huile de cuisson, acétone, alcool, essence, kérosène, produit détachant,
térébenthine, cire ou décapant pour
cire, nettoyez-les avec de l'eau chaude
et une plus grande quantité de lessive.
• Ne séchez pas d'articles sur lesquels
ont été utilisés des produits de nettoyage chimiques industriels.
• Vérifiez que les poches des vêtements
à sécher ne contiennent pas de briquet à gaz ni d'allumettes.
• Séchez uniquement les textiles adaptés au séchage dans un sèche-linge.
Suivez les instructions figurant sur l'étiquette des textiles.
• Ne faites sécher que du linge propre
dans l'appareil.
• Si vous avez lavé votre linge avec un
produit détachant, lancez un cycle de
rinçage supplémentaire avant de démarrer le sèche-linge.
• N'utilisez pas l'eau de condensation
pour préparer des boissons ni pour
cuisiner. Elle peut entraîner des problèmes de santé chez les personnes et
les animaux domestiques.
• Ne montez pas sur le hublot ouvert de
votre appareil ; ne vous asseyez pas
dessus.
• Respectez la charge maximale de 8 kg
(reportez-vous au chapitre « Tableau
des programmes »).
• N'introduisez pas de linge non essoré
dans le sèche-linge.
28 www.aeg.com
1.4 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT
Risque de blessure corporelle ou
de dommages matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
prise secteur.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons
à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.
1.5 Éclairage interne
AVERTISSEMENT
Risque de blessure.
Rayonnement DEL visible, ne fixez pas directement le faisceau.
Les ampoules classiques ou halogènes utilisées dans cet appareil
sont destinées uniquement à un
usage avec des appareils ménagers. Ne les utilisez pas pour
éclairer votre logement.
Pour remplacer l'éclairage intérieur, contactez le service aprèsvente.
1.6 Mise au rebut
AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de
la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Compresseur
AVERTISSEMENT
Risque de dommage de l'appareil.
• Dans le sèche-linge, le compresseur et
son système sont remplis d'un agent
spécial ne contenant pas d'hydrochlorofluorocarbures. Ce circuit doit rester
hermétique. Tout endommagement
du circuit peut entraîner une fuite.
FRANÇAIS
2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1 Bac d'eau de condensation
7 Fentes de circulation d'air
2 Bandeau de commande
8 Pieds réglables
3 Éclairage du tambour
9 Trappe du condenseur thermique
4 Hublot (réversible)
5 Filtre
10 Couvercle du condenseur
6 Levier coulissant pour ouvrir la trap-
12 Plaque signalétique
pe du condenseur thermique
11 Manette de verrouillage
29
30 www.aeg.com
3. ACCESSOIRES
3.1 Kit de superposition
Le tuyau doit être installé à une hauteur
comprise entre 50 cm au minimum et
1 m au maximum du niveau du sol. Ce
tuyau ne doit pas faire de boucle. Si nécessaire, réduisez la longueur du tuyau.
Lisez attentivement la notice fournie
avec l'accessoire.
3.3 Socle à tiroir
Nom de l'accessoire : SKP11, STA8,
STA9
Disponible auprès de votre magasin
vendeur agréé. Le kit de superposition
ne peut être utilisé qu'avec les lave-linge
indiqués dans le livret. Reportez-vous au
livret joint.
Lisez attentivement la notice fournie
avec l'accessoire.
3.2 Kit d'évacuation
Nom de l'accessoire : PDSTP10.
Il est disponible auprès de votre magasin vendeur agréé.
Sert à surélever l'appareil à un niveau
permettant la charge et le retrait aisés
du linge.
Le tiroir peut servir au stockage du linge
comme par ex. : les serviettes ainsi que
des produits de nettoyage et autres.
Lisez attentivement la notice fournie
avec cet accessoire.
3.4 Grille de séchage
Nom de l'accessoire : DK11.
Il est disponible chez votre magasin vendeur agréé (peut se fixer à certains types
de sèche-linge)
L'accessoire est destiné à la vidange directe de l'eau de condensation dans une
cuvette, un siphon, une rigole, etc.
Après l'installation, le bac d'eau de condensation est vidangé automatiquement. Le bac d'eau de condensation
doit demeurer dans l'appareil.
Nom de l'accessoire : RA5, RA6, RA11,
RA12
Il est disponible chez votre magasin vendeur agréé (peut se fixer à certains types
de sèche-linge). Vérifiez auprès de votre
FRANÇAIS
vendeur ou sur le site Internet que l'accessoire est compatible avec votre appareil.
Grille de séchage pour laisser sécher le
linge délicat en toute sécurité dans le
sèche-linge :
• chaussures de sport
31
• laine
• peluches
• lingerie
Lisez attentivement la notice fournie
avec l'accessoire.
4. BANDEAU DE COMMANDE
1
2
3
4
1 Sélecteur de programme
2 Touche Marche/Arrêt
5
6
7
8
Symbole
9
10 11 12
Description
séchage très sec
modéré
3 Voyants des programmes
4 Touche Séchage +
5 Touche Reverse +
séchage très sec
maximum
6 Touche Anti-froissage
reverse plus
7 Touche Alarme
m/
8 Touche Minuterie
9 Touche Départ Différé
10 Affichage
11 Touche Départ/Pause
12 Voyants : videz le bac d'eau de con-
densation, nettoyez le filtre principal, nettoyez les filtres du condenseur thermique
4.1 Affichage
m
durée Anti-froissage
voyant de phase
du cycle de séchage
voyant de phase
du cycle de refroidissement
voyant de phase
du cycle antifroissage
sécurité enfants
activée
Symbole
Description
degré de séchage par défaut
départ différé
indication de la
durée du cycle
32 www.aeg.com
Symbole
-
Description
Symbole
sélection du programme Minuterie (10 min - 2 h)
-
Description
sélection du Départ différé
(30 min - 20 h)
5. PROGRAMMES
Programmes
Charge
1)
Propriétés / Étiquette d'entretien des textiles
8 kg
Séchage de vêtements en coton. Degré de séchage : très sec. /
8 kg
Séchage de vêtements en coton. Degré de séchage : prêt à ranger. /
8 kg
Séchage de vêtements en coton. Degré de séchage : prêt à repasser. /
Jeans
8 kg
Séchage des vêtements décontractés tels que les
jeans, les sweats, avec différentes épaisseurs de
tissu (par ex. au niveau du poignet, du col ou des
coutures). /
Draps
3 kg
Séchage de linge de lit comme : draps, taies
d'oreillers, couvre-lits. /
Couette
3 kg
Séchage de couettes simples ou doubles et
d'oreillers (garnissage en plumes, duvet ou synthétique). /
Minuterie
8 kg
Séchage complet du linge pendant la durée de
séchage sélectionnée par l'utilisateur. La durée
doit être proportionnelle à la charge. Pour sécher
un seul article ou de petites quantités de linge,
nous vous recommandons d'utiliser des durées
courtes. /
Mix Extra Court
3 kg
Séchage à basse température de textiles en coton
et synthétiques. /
Coton
Très Sec
Prêt à Ranger
2)3)
Prêt à Repasser
2)
Synthétiques
Très Sec
3,5 kg
Séchage de vêtements en textiles synthétiques.
Degré de séchage : très sec. /
Prêt à Ranger 2)
3,5 kg
Séchage de vêtements en textiles synthétiques.
Degré de séchage : prêt à ranger. /
Prêt à Repasser
3,5 kg
Séchage de vêtements en textiles synthétiques.
Degré de séchage : prêt à repasser. /
FRANÇAIS
Programmes
Repassage Facile
Charge
1)
33
Propriétés / Étiquette d'entretien des textiles
Séchage des vêtements faciles à entretenir, tels
que les chemises et chemisiers ; pour limiter l'effort de repassage. Les résultats peuvent varier en
1 kg (ou fonction des différents types de tissus et de fini5 chemi- tions. Mettez le linge directement dans le sècheses)
linge. Une fois le cycle terminé, sortez le linge sec
immédiatement et accrochez-le sur un cintre. /
Vestes
2 kg
Séchage de vêtements de plein air, de travail, en
velours, d'imperméables et de tissus perméables à
l'air, de vestes à molleton ou doublure isolante
amovible.
Textiles Sports
2 kg
Séchage des tenues de sport, textiles fins, à microfibres, en polyester, ne nécessitant pas de repassage.
Soie / Lingerie
1 kg
Séchage de la soie/lingerie au moyen d'air chaud
et d'un mouvement délicat. /
Laine
1 kg
Séchage de vêtements en laine. Les vêtements seront doux et confortables. Nous vous recommandons de sortir immédiatement les vêtements sitôt
le programme terminé.
Si le niveau d'humidité résiduelle du linge est hors
tolérances (trop humide ou trop sec), ajustez le
programme à l'aide de la fonction Séchage + .
Le cycle de séchage Laine de ce sèche-linge a été
testé et approuvé par la Woolmark Company. Ce
cycle convient pour le séchage des vêtements en
laine marqués « lavage à la main », à condition
que lesdits vêtements soient lavés dans un cycle
de lavage à la main agréé par Woolmark et séchés
à la machine conformément aux instructions fournies par le fabricant. (M1129).
1) Poids maximal des vêtements secs
2) Uniquement pour les instituts de test :
Pour effectuer un test de performance, utilisez les programmes standard spécifiés dans
le document EN 61121. Si le niveau d'humidité résiduelle du linge est hors tolérances,
ajustez le programme à l'aide de la fonction Séchage + .
Nettoyez le filtre après chaque cycle.
3) Conformément à la norme EU 932/2012
Le programme « Prêt à Ranger » est le « programme standard pour le coton ».
34 www.aeg.com
Il est adapté pour sécher du linge en coton humide et sa consommation électrique est la
plus satisfaisante.
6. OPTIONS
6.1 La fonction Séchage +
Grâce à cette fonction le linge est plus
sec. Il y a 3 sélections possibles :
- la sélection par défaut qui est liée
au programme.
— la sélection pour un linge légèrement sec.
— la sélection pour un linge plus
sec.
6.2 La fonction Reverse +
Pour sécher plus en douceur les textiles
délicats et sensibles à la chaleur (par
exemple acrylique, viscose). Cette vous
permet également de réduire les plis sur
le linge. Pour les textiles avec une éti.
quette présentant le symbole
6.3 Fonction Anti-froissage
• lors de l'interruption du cycle.
Le fonction alarme est activée par défaut. Vous pouvez utiliser cette fonction
pour activer ou désactiver le son.
6.5 Fonction Minuterie
FOnctionne uniquement avec le programme Minuterie . Elle permet à l'utilisateur de régler une durée spéciale du
programme de séchage d'un minimum
de 10 min jusqu'à un maximum de
2 heures (par paliers de 10 min).
6.6 Fonction Départ Différé
Permet de retarder le départ du
programme de séchage d'un minimum de 30 min jusqu'à un
maximum de 20 heures.
1.
Prolonge la phase anti-froissage (30 minutes) à la fin du cycle de séchage à
90 minutes. Cette fonction empêche le
froissage du linge. Le linge peut être retiré au cours de la phase anti-froissage.
6.4 Fonction Alarme
Lorsque la fonction alarme est activée,
vous pouvez entendre l'alarme :
• à la fin du cycle ;
• au démarrage et à la fin de la phase
anti-froissage ;
Sélectionnez le programme et les
fonctions de séchage.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche
Départ Différé jusqu'à ce que l'heure de départ différé requise apparaisse sur l'affichage (par exemple
si le programme doit démarrer
après 12 heures.)
3.
Pour activer la fonction Départ Différé , appuyez sur la touche Départ/
Pause . Le temps restant avant le départ diminue sur l'affichage.
Options
Programmes1)
Séchage +
Reverse +
Anti-froissage
Coton Très sec
■
■
Coton Prêt à Ranger
■
■
Coton Prêt à Repasser
■
■
Jeans
■
■
Draps
■
■
Minuterie
FRANÇAIS
35
Options
Programmes1)
Séchage +
Reverse +
Anti-froissage
Minuterie
■
■
■
Couette
Minuterie
Mix Extra Court
■
Synthétiques Très sec
■
■
■
■
Synthétiques Prêt à Ranger
■
■
■
Synthétiques Prêt à Repasser
■
■
■
Repassage Facile
■
Vestes
■
Textiles Sports
■
Soie / Lingerie
■
Laine
■
■
■
■2)
1) Conjointement au programme, vous pouvez régler 1 ou plusieurs options.
2) Uniquement avec la grille de séchage (reportez-vous au chapitre ACCESSOIRES).
7. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyez le tambour du sèche-linge
avec un chiffon humide ou sélectionnez
un programme court (par ex. un pro-
gramme de 30 minutes) avec une charge
de chiffons humides.
8. UTILISATION DE L'APPAREIL
8.1 Préparation du linge
Séchez uniquement le linge
adapté au séchage dans le sèche-linge. Veillez à ce que le linge soit adapté au séchage dans
le sèche-linge. Vérifiez le symbole tissu sur les vêtements.
Symbole
tissu
Propriété
Séchable au sèche-linge
Séchable au sèche-linge à
température standard
Symbole
tissu
Propriété
Séchable au sèche-linge à
température réduite
Non séchable au sèche-linge
Préparez le linge de manière adéquate :
• fermez les fermetures éclair, boutonner les housses de couettes et nouez
les liens ou rubans (par ex. ceintures
de tabliers) - le linge peut s'entremêler ;
36 www.aeg.com
• veillez à vider les poches - retirez les
pièces métalliques (trombones, épingles de sûreté, etc.) ;
• retournez sur l'envers les articles doublés (par ex. les anoraks avec doublure
en coton : la doublure doit être à l'extérieur).
Séchage indépendant :
• coton et lin avec les programmes Coton
• tissus synthétiques et mélangés avec
les programmes Synthétiques
• de manière séparée, les textiles de
couleur vive et ceux de couleur claire les couleurs peuvent déteindre
• lainages et bonneterie uniquement
avec les programmes applicables - les
vêtements peuvent rétrécir
8.4 Fonction Veille
automatique
Pour réduire la consommation d'énergie, la fonction Veille automatique éteint
l'appareil :
• si la touche Départ/Pause n'a pas été
actionnée dans un délai de 5 minutes.
• 5 minutes après la fin du programme.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre l'appareil en fonctionnement.
8.5 Réglage d'un programme
Ne mettez pas une quantité de
linge dépassant la charge maximale de 8 kg.
8.2 Chargement du linge
1.
2.
Ouvrez la porte de l'appareil
Introduisez le linge, sans le comprimer.
3. Fermez la porte de l'appareil.
ATTENTION
Ne coincez pas de linge entre la
porte de l'appareil et le joint en
caoutchouc.
8.3 Mise en fonctionnement
de l'appareil
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre l'appareil en fonctionnement ou à l'arrêt. Quand l'appareil est
en fonctionnement, certaines indications
sont affichées sur l'écran.
Au début du programme de séchage
(pendant 3 à 5 min), l'appareil fera un
peu plus de bruit. Ceci est lié au démarrage du compresseur et ceci est normal
comme pour tous les appareils alimentés par un compresseur comme : les réfrigérateurs, les congélateurs
Utilisez le sélecteur pour régler le programme. Le temps restant du programme apparaît sur l'écran.
Le temps de séchage que vous
voyez s'afficher s'applique à une
charge de 5 kg pour les programmes coton et jeans. Pour les
autres programmes, le temps de
séchage est en fonction des
charges recommandées. Pour les
programmes coton et jeans avec
une charge de plus de 5 kg, le
temps de séchage est plus long.
8.6 Fonctions spéciales
Conjointement au programme vous
pouvez régler 1 ou plusieurs fonctions
spéciales.
Appuyez sur la touche concernée pour
activer ou désactiver la fonction.
FRANÇAIS
37
Pour activer le programme appuyez sur
la touche Départ/Pause . Le voyant audessus de la touche passe au rouge.
8.9 Changement de
programme
Lorsque la fonction est activée, le voyant
au-dessus de la touche ou le symbole
s'affiche.
8.7 Fonction Sécurité enfants
La sécurité enfants peut être sélectionnée pour empêcher aux enfants de jouer
avec l'appareil. La sécurité enfants verrouille toutes les touches et le sélecteur
de programme (cette fonction ne verrouille pas la touche Arrêt/Marche ).
Pour activer la fonction sécurité enfants
appuyez sur les touches Séchage + et
Reverse + en même temps jusqu'à ce
apparaisse sur l'écran.
que le symbole
Pour la désactiver, appuyez encore sur
les touches précitées jusqu'à ce que le
symbole disparaisse.
Vous pouvez activer la fonction Sécurité
enfants :
• avant d'appuyer sur la touche Départ/
Pause - l'appareil ne se met pas en
fonctionnement
• après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause - toutes les touches et le
sélecteur de programme sont désactivées.
8.8 Départ d'un programme
Pour changer de programme appuyez
sur la touche Marche/Arrêt pour mettre
à l'arrêt l'appareil. Appuyez sur Marche/
Arrêt pour mettre l'appareil en fonctionnement, puis sélectionnez de nouveau le
programme.
8.10 À la fin du programme
Une fois le cycle de séchage terminé, le
symbole clignote sur l'écran. Si la
fonction Alarme est active, un signal sonore retentit à intervalles répétés pendant une minute.
Pour retirer le linge :
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pendant 2 secondes pour mettre
l'appareil à l'arrêt.
2. Ouvrez le hublot de l'appareil.
3. Sortez le linge.
4. Fermez le hublot de l'appareil.
Après chaque cycle de séchage :
• nettoyez le filtre
• vidangez le bac d'eau de condensation
(Voir le chapitre ENTRETIEN ET NETTOYAGE.)
9. CONSEILS
9.1 Conseils écologiques
• N'utilisez pas d'assouplissant pour le
lavage et le séchage. Le sèche-linge
adoucit automatiquement le linge.
• Utilisez l'eau de condensation comme
de l'eau distillée, par ex. dans un fer à
repasser à vapeur. Nettoyez l'eau de
condensation si nécessaire (par ex.
avec un filtre à café) pour enlever les
38 www.aeg.com
•
•
•
•
•
petites peluches qui peuvent s'y trouver.
Maintenez toujours dégagées les fentes de circulation d'air au fond de l'appareil.
Respectez les charges indiquées au
chapitre consacré aux programmes.
Veillez à maintenir une bonne circulation d'air autour de l'appareil.
Nettoyez le filtre après chaque cycle
de séchage.
Essorez suffisamment le linge avant de
le sécher.
9.2 Réglage du degré
d'humidité résiduelle dans le
linge
Pour modifier le degré d'humidité résiduelle dans le linge par défaut :
1. Tournez le sélecteur de programme
sur un programme disponible.
2. Appuyez simultanément sur les touches Séchage + et Anti-froissage .
Maintenez-les enfoncées jusqu'à ce
que l'un des symboles s'affiche :
–
linge séché au maximum
–
linge plus sec
–
linge séché par défaut
3.
Appuyez à plusieurs reprises sur la
touche Départ/Pause jusqu'à atteindre le niveau souhaité.
4. Pour enregistrer le réglage, appuyez
simultanément sur les touches Séchage + et Anti-froissage .
9.3 Voyant — cuve d'eau
pleine
Par défaut le voyant est toujours allumé.
Il s'allume en fin de cycle ou lorsque le
bac d'eau est plein. Lorsque vous utilisez
un équipement externe pour vidanger le
bac d'eau, le voyant peut être éteint.
Pour activer ou désactiver le voyant :
1. Tournez le sélecteur de programmes
sur le programme disponible.
2. Appuyez en même temps sur les
touches Séchage + et Alarme et
continuez à appuyer jusqu'à ce que
vous obteniez la bonne sélection :
– le voyant est éteint et le symbole
apparaît - le voyant est
définitivement éteint
– le voyant est éteint et le symbole
apparaît - le voyant est
activé
10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
10.1 Nettoyage du filtre
principal
À la fin de chaque cycle, le voyant approprié (nettoyez le filtre principal) s'allume pour vous indiquer que le filtre principal doit être nettoyé.
Le filtre recueille les peluches.
Des peluches apparaissent lors
du séchage des textiles dans le
sèche-linge.
FRANÇAIS
39
Pour nettoyer le filtre principal :
1
1.
2.
Ouvrez le hublot.
Retirez le filtre.
3.
Ouvrez le filtre.
4.
Nettoyez le filtre après vous être humecté la main.
5.
Au besoin, nettoyez le filtre à l'eau
tiède à l'aide d'une brosse.
Refermez le filtre.
2
40 www.aeg.com
6.
Enlevez les peluches du logement
du filtre. Un aspirateur peut être utilisé à cet effet.
7. Insérez le filtre dans son logement.
ATTENTION
N'utilisez jamais votre sèche-linge sans le filtre principal ou avec
un filtre endommagé ou obstrué.
Nettoyez le filtre principal après
chaque cycle de séchage. Un filtre obstrué augmente la durée
du cycle et entraîne une consommation d'énergie plus élevée.
Si le bac d'eau de condensation est
plein, le programme s'arrête automatiquement et le voyant Vidanger le bac
d'eau de condensation s'allume. Pour
poursuivre le programme, vidangez le
bac d'eau de condensation et appuyez
sur la touche Départ.
Pour vidanger le bac d'eau de
condensation automatiquement,
vous pouvez installer un kit de vidange (reportez-vous au chapitre : ACCESSOIRES)
10.2 Vidange du bac d'eau de
condensation
Vidangez le bac d'eau de condensation
après chaque cycle de séchage.
Pour vidanger le bac d'eau de condensation :
1.
Tirez sur le bac d'eau de condensation et maintenez-le en position horizontale.
2.
Sortez le raccord en plastique et vidangez le bac d'eau de condensation dans un évier ou un réceptacle
équivalent.
3. Remettez le raccord en plastique en
place et réinstallez le bac d'eau de
condensation.
AVERTISSEMENT
Risque d'empoisonnement.
L'eau de condensation est impropre à la consommation.
L'eau de condensation récupérée peut être utilisée dans un fer
à repasser à vapeur. Si nécessaire, filtrez l'eau de condensation
(par ex. avec un filtre à café) pour
en éliminer les résidus et les petites peluches.
10.3 Nettoyage des filtres du
condenseur
ATTENTION
N'utilisez pas le sèche-linge si les
filtres du condenseur thermique
sont obstrués par des peluches.
Cela pourrait endommager le sèche-linge. Cela augmente par ailleurs la consommation d'énergie.
N'utilisez pas d'objets tranchants
pour nettoyer le compartiment
du condenseur thermique.
N'utilisez pas le sèche-linge sans
les filtres.
FRANÇAIS
Si le voyant correspondant (Nettoyez les
filtres du condenseur) est allumé, les filtres doivent être nettoyés.
La fréquence de nettoyage des filtres
dépend du type et de la quantité de linge.
41
Si vous séchez des charges maximales,
nettoyez les filtres après chaque cycle.
Pour nettoyer les filtres :
1.
2.
Ouvrez le hublot.
Déplacez le curseur de verrouillage
situé en bas du hublot et ouvrez la
porte du condenseur thermique.
3.
Tournez le loquet pour déverrouiller
le couvercle du condenseur thermique.
4.
Abaissez le couvercle des filtres du
condenseur thermique.
42 www.aeg.com
5.
Soulevez le filtre principal. Tenez le
filtre du condenseur thermique et
sortez-le du compartiment inférieur.
6.
Poussez sur le crochet pour ouvrir le
filtre.
7.
Nettoyez le filtre après vous être humecté la main. Au besoin, nettoyez
le filtre à l'eau tiède à l'aide d'une
brosse.
Refermez le filtre.
FRANÇAIS
10.4 Nettoyage du tambour
AVERTISSEMENT
Débranchez l'appareil avant de
le nettoyer.
Utilisez un détergent savonneux neutre
standard pour nettoyer la surface interne
du tambour et les nervures de ce dernier. Séchez les surfaces nettoyées avec
un chiffon doux.
43
8.
Nettoyez le petit filtre situé à la base.
9.
Si nécessaire, une fois tous les
6 mois, retirez les peluches du compartiment du condenseur thermique.
Vous pouvez utiliser un aspirateur.
10.
Remettez en place le petit filtre et
le filtre du condenseur thermique.
11.
Fermez le couvercle du condenseur
thermique.
12.
Fermez le loquet jusqu'à ce qu'un
déclic se fasse entendre.
13.
Fermez le couvercle des filtres du
condenseur thermique.
14.
Fermez la porte du condenseur
thermique.
15.
Mettez en place le filtre principal.
ATTENTION
N'utilisez pas de matières abrasives ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour.
10.5 Nettoyage du bandeau
de commande et du boîtier
Utilisez un détergent savonneux neutre
standard pour nettoyer le bandeau de
commande et le boîtier.
Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez les surfaces nettoyées avec
un chiffon doux.
44 www.aeg.com
ATTENTION
Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de produits de nettoyage
pour meubles ou autres pouvant
entraîner une corrosion.
11. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ET
MAINTENANCE
11.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème1)
Le sèchelinge ne
fonctionne
pas.
Cause probable
Le sèche-linge n'est pas branché électriquement.
Branchez l'appareil sur le secteur. Vérifiez le fusible dans la
boîte à fusibles (installation domestique).
Le hublot est ouvert.
Fermez le hublot.
Vous n'avez pas appuyé sur la
touche Marche/Arrêt .
Appuyez sur la touche Marche/
Arrêt .
Vous n'avez pas appuyé sur la
touche Départ/Pause .
Appuyez sur la touche Départ/
Pause .
L'appareil est en mode Veille.
Appuyez sur la touche Marche/
Arrêt .
Sélection d'un programme inapproprié.
Sélectionnez un programme
adapté. 2)
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre. 3)
La fonction Séchage + était en
mode minimal.
Réglez la fonction Séchage +
sur le mode modéré ou maximal.
Résultats de Les filtres du condenseur therséchage in- mique sont obstrués.
satisfaisants.
Charge excessive.
Le hublot
ne ferme
pas.
Solution
Nettoyez les filtres du condenseur thermique. 3)
Respectez la charge maximale.
La grille d'aération est obstruée.
Nettoyez la grille d'aération qui
se trouve en bas de l'appareil.
Salissure sur la surface interne
du tambour.
Nettoyez la surface interne du
tambour.
La dureté de l'eau est trop élevée.
Réglez la dureté appropriée de
l'eau 4).
Le filtre n'est pas verrouillé en
position.
Mettez le filtre dans la bonne
position.
Le linge est coincé entre le hublot et le joint.
Placez la charge correctement
dans le tambour.
FRANÇAIS
Problème1)
Err (Erreur)
s'affiche à
l'écran.
Cause probable
45
Solution
Vous essayez de modifier le
Éteignez puis rallumez le sèprogramme ou la fonction alors che-linge. Faites une nouvelle
que le cycle a commencé.
sélection.
La fonction que vous essayez
d'activer ne s'applique pas au
programme que vous avez sélectionné.
Éteignez puis rallumez le sèche-linge. Faites une nouvelle
sélection.
Aucun éclaiÉclairage du tambour défecturage du
eux.
5)
tambour
Contactez le service après-vente pour remplacer l'éclairage
du tambour.
Durée affichée à
l'écran
anormalement longue.
La durée du cycle est calculée
sur la base du volume et de
l'humidité du linge.
La procédure automatique ; il
ne s'agit pas d'une anomalie
de l'appareil.
Programme
inactif.
Le bac d'eau de condensation
est plein.
Vidangez le bac d'eau de condensation3), puis appuyez sur
la touche Départ/Pause .
Il n'y a pas assez de linge.
Sélectionnez la durée du programme. La durée doit être
proportionnelle à la charge.
Pour sécher un seul article ou
de petites quantités de linge,
nous vous recommandons
d'utiliser des durées courtes.
Le linge est trop sec.
Sélectionnez la durée du programme ou un niveau de séchage plus élevé (par exemple
Très Sec )
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre.
Cycle de séchage trop
court.
Charge excessive.
Cycle de séchage trop Le linge n'est pas bien essoré.
long 6)
La température de la pièce est
très élevée ; il ne s'agit pas
d'une anomalie de l'appareil.
Respectez la charge maximale.
Essorez correctement le linge.
Si possible, réduisez la température de la pièce.
1) Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran (par exemple E51) : Éteignez puis rallumez le
sèche-linge. Sélectionnez le nouveau programme. Appuyez sur la touche Départ/Pause .
Cela ne fonctionne pas ? - contactez votre service après-vente et indiquez le code
d'erreur.
2) suivez le descriptif du programme ; reportez-vous au chapitre PROGRAMMES
3) reportez-vous au chapitre ENTRETIEN ET NETTOYAGE
4) reportez-vous à la section DURETÉ DE L'EAU au chapitre CONSEILS
5) Uniquement pour les sèche-linge avec éclairage du tambour.
6) Remarque : au bout de 5 heures au maximum, le cycle de séchage se termine
automatiquement (reportez-vous à la section Fin du cycle de séchage).
46 www.aeg.com
12. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
hauteur x largeur x profondeur
850 x 600 x 600 mm (maximum
640 mm)
capacité du tambour
118 l
profondeur maximale avec hublot ouvert
1090 mm
largeur maximale avec hublot ouvert
950 mm
hauteur réglable
850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds)
poids de l'appareil
52 kg
charge maximale
8 kg
tension
230 V
fréquence
50 Hz
fusible nécessaire
4A
puissance totale
900 W
classe d'efficacité énergétique
A+
consommation d'énergie en kWh/cycle1)
2,56 kWh
consommation énergétique annuelle2) 299 kWh
puissance absorbée en mode « Veille »
0,11 W
puissance absorbée en mode éteint
0,11 W
type d'utilisation
Domestique
température ambiante autorisée
+ 5 °C à + 35 °C
1) 8 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min conformément à la norme EN 61121
2) Consommation énergétique annuelle en kWh basée sur 160 cycles de séchage du
programme standard pour le coton, avec une charge complète ou partielle, et la
consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle
par cycle dépendra de l'utilisation de l'appareil (NORME (EU) No 392/2012).
13. INSTALLATION
13.1 Déballage
ATTENTION
Avant de mettre l'appareil en service, il
est impératif d'enlever tous les éléments
de protection de transport.
Pour retirer les cales en polystyrène :
1.
2.
Ouvrez le hublot.
Sortez le tuyau en plastique et les
cales en polystyrène du tambour.
FRANÇAIS
47
cuisine si un espace correct est disponible (voir schéma).
600 mm
> 850 mm
Il est possible de régler la hauteur du sèche-linge. Pour ce faire, réglez les pieds
(reportez-vous au schéma).
15mm
600 mm
13.3 Réversibilité de la porte
L'utilisateur peut installer le hublot de
sorte qu'il s'ouvre dans l'autre sens. Cela
est utile si l'espace autour de l'appareil
est restreint et rend le chargement et le
retrait du linge difficile. (Reportez-vous à
la notice séparée.)
13.2 Installation sous un plan
de travail
L'appareil peut être installé de façon autonome ou sous un plan de travail de
14. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet
effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
136928030-A-292013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement