Electrolux EDH3684PDW User manual

Electrolux EDH3684PDW User manual
EDH3684PDW
................................................ .............................................
BG БАРАБАННА СУШИЛНЯ
РЪКОВОДСТВО ЗА
2
УПОТРЕБА
HR SUŠILICA
UPUTE ZA UPORABU
17
EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ
31
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
КОМАНДНО ТАБЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OПЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
НАСТРОЙКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия
професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че
когато и да го използвате, можете да сте сигурни, че ще получите страхотни резултати по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашата уебстраница на:
Вижте полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирайте своя продукт за по-добро обслужване:
www.RegisterElectrolux.com
Купете принадлежности, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И СЕРВИЗ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с отдел "Обслужване", трябва да имате под ръка следната информация.
Информацията можете да намерите на табелката с данни. Модел, PNC (номер на продукт), Сериен номер.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност.
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
Преди инсталиране и експлоатация на уреда
прочетете внимателно предоставените ин‐
струкции. Производителят не носи отговор‐
ност, ако неправилното инсталиране и ек‐
сплоатация предизвикат наранявания и щети.
Пазете инструкциите в близост до уреда за
бъдещи справки.
1.1 Безопасност за деца и хора с
ограничени способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или
трайно увреждане.
• Този уред може да бъде използван от деца
над 8-годишна възраст, както и лица с на‐
малени физически, сетивни и умствени
възможности или лица без опит и познания,
само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани за боравенето с уреда от
лице, което е отговорно за тяхната безо‐
пасност.
• Не позволявайте на децата да си играят с
уреда.
• Съхранявайте всички опаковъчни материа‐
ли далеч от деца.
• Пазете всички перилни препарати далеч от
деца.
• Пазете децата и домашните любимци да‐
лече от вратата на уреда, когато е отворе‐
на.
• Почистването и поддръжката не трябва да
се извършват от деца, ако не са под на‐
блюдение.
1.2 Инсталиране
• Отстранете всички опаковки.
• Не инсталирайте и не използвайте повре‐
ден уред.
• Спазвайте инструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.
• Уверете се, че подът, където монтирате
уреда е плосък, стабилен, устойчив на го‐
рещина и чист.
• Не монтирайте уреда на места, където тем‐
пературата е под 5°C или по-висока от
35°C.
• Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с
панти в срещуположната на уреда страна,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
които биха възпрепятствали пълното отва‐
ряне на уреда.
Винаги внимавайте, когато местите уреда,
тъй като е тежък. Винаги носете предпазни
ръкавици.
Винаги придвижвайте уреда вертикално.
Задната част на уреда трябва да бъде по‐
ставена до стената.
Уверете се, че има циркулация на въздух
между уреда и пода.
Уверете се, че килимът не пречи на венти‐
лационните отвори в основата на уреда
(ако са налични).
Обработеният въздух не трябва да се из‐
пуска в димоход, който се използва за изго‐
релите газове от уреди, които горят газ и
друг вид гориво. (ако са налични)
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използ‐
вайте набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномо‐
щен представител, може да бъде използ‐
ван само с уреда, посочен в инструкциите,
които са предоставени с принадлежността.
Прочетете внимателно преди инсталиране
(Вижте в брошурата за Инсталиране).
Погрижете се да осигурите добра вентила‐
ция в помещението за монтиране, за да из‐
бегнете обратен поток на газове в помеще‐
нието от уреди, които горят други горива,
включително открит огън.
Уредът може да се инсталира като свобод‐
но стоящ или под кухненския плот като
спазвате съответното разстояние (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Когато уредът е поставен в постоянното си
положение, проверете дали е напълно ни‐
велиран с помощта на нивелир. Ако не е,
наместете крачетата, докато се нивелира.
Свързване към електрическата
мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов удар.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че информацията за електри‐
чеството от табелката с данни съответства
на електрозахранването. В противен слу‐
чай се свържете с електротехник.
4
www.electrolux.com
• Винаги използвайте правилно инсталиран,
защитен от удари контакт.
• Не използвайте разклонители и удължител‐
ни кабели.
• Не повреждайте захранващия щепсел и за‐
хранващия кабел. Свържете се със сервиза
или електротехник за смяната на повреден
захранващ кабел.
• Включете захранващия щепсел към контак‐
та само в края на инсталацията. Уверете
се, че щепселът за захранване е достъпен
след инсталирането.
• Не дърпайте захранващия кабел, за да из‐
ключите уреда. Винаги издърпвайте щепсе‐
ла.
• Не пипайте захранващия кабел или щепсе‐
ла с мокри ръце.
• Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
1.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от пожар, експлозия, токов
удар или повреда на уреда
• Използвайте този уред само в домашна
среда.
• Не променяйте спецификациите на уреда.
• Финалната част на цикъла на сушене се из‐
вършва без нагряване (цикъл на охлажда‐
не), за да не се повредят дрехите.
Ако спрете уреда преди края на цикъла на
сушене, веднага извадете и прострете дре‐
хите, за да може да се топлината да се раз‐
пръсне.
• Ако използвате омекотител за тъкани или
подобни продукти, спазвайте инструкциите
върху опаковката.
• Не използвайте уреда без филтър. Почи‐
ствайте филтъра за мъх преди и след вся‐
ка употреба.
• Избършете мъха, който се е натрупал око‐
ло уреда.
• Не изсушавайте повредените дрехи, които
имат подплънки.
• Не сушете предмети като порест каучук
(латексова пяна), шапчици за душ, водоне‐
проницаеми тъкани, артикули с гумена ос‐
нова и дрехи или възглавници, снабдени с
подложки от порест каучук.
• Предмети, които са били замърсени с пре‐
парати като ацетон от мазнина за готвене,
бензин, газ, препарати за премахване на
•
•
•
•
•
•
•
•
•
петна, терпентин, восък и препарати за
премахване на восък, трябва да се перат в
гореща вода с допълнително количество
перилен препарат, преди да се сушат в ба‐
рабанната сушилня.
Не сушете предмети в уреда, ако са били
използвани индустриални химикали за по‐
чистване.
Уверете се, че няма останали запалки или
кибрит в джобовете на дрехите, които се
зареждат в уреда.
Сушете само тъкани, които могат да се су‐
шат барабанната сушилня. Следвайте ин‐
струкциите на етикета на всяка дреха.
Не сушете в барабанната сушилня неиз‐
прани дрехи.
Ако сте изпрали прането си с препарат за
премахване на петна, трябва да изпълните
допълнителен цикъл на изплакване, преди
да активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с конденз‐
ната вода/дистилирана вода. Може да при‐
чини здравословни проблеми на хора и до‐
машни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху отворена‐
та вратичка.
Съобразявайте се с обема за максимално
зареждане за8 кг. (вижте глава“Таблица с
програми”).
Не сушете в барабанната сушилня дрехи,
които са много мокри и капят.
1.4 Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване или повреда
на уреда.
• Преди обслужване деактивирайте уреда и
извадете щепсела от захранващия контакт.
• Не почиствайте уреда чрез воден спрей
или пара.
• Почиствайте уреда с навлажнена мека кър‐
па. Използвайте само неутрални препара‐
ти. Не използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители или ме‐
тални предмети.
1.5 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от електрозахранването.
БЪЛГАРСКИ
• Отрежете захранващия кабел и го изхвър‐
лете.
• Отстранете ключалката на вратичката, за
да не могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
5
• Компресорът и неговите системи в бара‐
банната сушилня е зареден с специален
препарат, който не съдържа флоро-хлорохидроводород. Системата трябва да стои
изправена. Увреждането на системата мо‐
же да предизвика теч.
Компресор
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от повреда на уреда.
2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
4 Основен филтър
2
5 Бутон за отваряне на вратичката на то‐
плообменника
6 Отвори за въздушния поток
7 Регулируеми крачета
3
11
10
9
8
1 Контейнер за вода
2 Командно табло
3 Врата за зареждане
4
5
6
7
8 Вратичка на топлообменника
9 Капак на топлообменника
10 Ключ за заключване на капака на то‐
плообменника
11 Табелка с данни
Вратичката за зареждане може да
бъде монтирана на обратната страна
от потребителя. Това може да помог‐
не за по-лесно поставяне и отстраня‐
ване на прането, или ако има ограни‐
чения за монтирането на уреда (виж
отделната листовка).
6
www.electrolux.com
3. КОМАНДНО ТАБЛО
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Ключ за програмите и ключ за изключва‐
не на
.
Индикатори
2
3 Дисплей
4
Панел Time (Час)
5
Панел Delay (Отлагане)
6
Панел Buzzer( Звънец)
7
не)
8
Панел Start/Pause (Старт / Пауза)
Натиснете панелите с пръст в зоната
около символа или името на опцията.
Не носете ръкавици, когато работите
с контролния панел.
Уверете се, че контролният панел е
чист и сух.
Панел Anticrease (Против намачква‐
Индикатори
Описание
Фаза на сушене.
Фаза на охлаждане.
Фаза на защита против намачкване.
Кондензер.
Контейнер за вода.
Филтър.
Отложен старт.
Защита за деца.
Звукови сигнали.
Продължителност на програмата.
Времетраене на Сушенето.
-
Времетраене на Отложен старт.
БЪЛГАРСКИ
7
4. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Вид на зареждането/ Зареждане (макс.)1) / Фабрична маркировка
Cotton (Памук) тъкани
Extra Dry (Много
сухо)
Strong Dry (Силно
изсушаване)
Ниво на изсушаване: екстра сухо. / 8кг /
Ниво на изсушаване: силно сушене. / 8кг /
Cupboard Dry (Су‐
хо за прибиране) 2)
Ниво на изсушаване: за прибиране. / 8кг /
Iron Dry (Сухо за
гладене) 2)
Ниво на изсушаване: подходящо за гладене. / 8кг /
Synthetic (Синтетика) тъкани
Extra Dry (Много
сухо)
Ниво на изсушаване: много сухо./ 3,5кг /
Cupboard Dry (Су‐
хо за прибиране) 2)
Ниво на изсушаване: за прибиране. / 3,5кг /
Iron Dry (Сухо за
гладене
Ниво на изсушаване: подходящо за гладене. / 3,5кг /
Sports (Спортно
облекло)
Спортни дрехи, тънки и леки тъкани, микрофибри и полиестер,
които не се гладят. / 2кг /
Time Drying (Вре‐
ме за сушене)
С тази програма може да използвате опцията Time (Час) и да за‐
дадете времетраене на програмата. / 8кг /
Refresh (Освежа‐
ване)
Освежаване на тъкани, които са били прибрани. / 1кг
Освежаване на вълнени тъкани. Вълнените дрехи стават меки и
Wool Refresh (Ос‐ удобни. Извадете дрехите веднага след като програмата завър‐
вежаване на вълна)
ши. / 1кг
Delicates (Фини
тъкани)
Duvet (Завивки)
Easy Iron (Лес‐
но гладене)
Фини материи. / 3кг /
За сушене на една или две завивки и възглавници (с пера, пух
или синтетичен пълнеж). / 3кг /
Тъкани за лесно поддържане, за които е необходимо лесно гла‐
дене. Резултатите може да са различни при различните видове
тъкани. Изтръскайте дрехите преди да ги сложите в уреда. Кога‐
то завърши програмата, веднага извадете дрехите и си сложете
на закачалка. / 1кг (или 5 ризи) /
1) Максималното количество се отнася до сухи дрехи.
2) Само за тестови институции: Стандартни програми, посочени в документа за стандарт EN 61121.
8
www.electrolux.com
5. OПЦИИ
5.1 Time (Време)
Тази програма е приложима само за Програ‐
ма Time Drying (Сушене за време) . Можете
да зададете времетраенето на програмата, от
най-малко 10 минути до най-много 2 часа. На‐
стройката на времетраенето е свързано с ко‐
личеството на пране в уреда.
Препоръчваме ви да зададете кратко време‐
траене за малки количества пране или само
за една дреха.
5.2 Anticrease (Против намачкване)
Удължава с 60 минути стандартната фаза
против намачкване (30 минути) в края на ци‐
къла за сушене. Тази функция предотвратява
намачкването на прането. Прането може да
се извади по време на фазата против намачк‐
ване.
5.3 Buzzer (Сирена)
Когато се активира звуковата аларма, можете
да чуете звънеца по-добре в:
• край на цикъла
• началотои края на фазата против намачк‐
ване
• прекъсване на цикъл
Звуковата аларма е винаги включена по под‐
разбиране. Можете да използвате тази функ‐
ция, за да активирате или да деактивирате
звука.
Можете да активирате опция Buzzer
(Звънец) с всички програми.
Програми1)
Cotton (Памучни) fabrics (тъкани)
Extra Dry (Много сухо)
●
●
Strong Dry (Силно изсуша‐
ване)
●
●
Cupboard Dry (Сухо за при‐
биране)
●
●
●
●
Iron Dry (Сухо за гладене)
Synthetic (Синтетични) fabrics (тъкани)
●
●
●
●
Iron Dry (Сухо за гладене)
●
●
Sports (Спортно облекло)
●
●
●
●
Extra Dry (Много сухо)
Cupboard Dry (Сухо за при‐
биране) 2)
Time Drying (Време за су‐
шене)
●
Refresh (Освежаване)
●
Wool Refresh (Освежава‐
не на вълна)
●
Delicates (Фини тъкани)
●
●
Duvets (Завивки)
●
●
БЪЛГАРСКИ
9
Програми1)
не)
Easy Iron (Лесно гладе‐
●
●
1) Заедно с програма, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги активирате и
деактивирате, натиснете съответния панел.
6. НАСТРОЙКИ
A
B
C
D
E
A)
Панел Time (Час)
B)
Панел Delay (Отлагане)
C)
Панел Buzzer( Звънец)
D)
Панел Anticrease( Против намачкване)
E)
Панел Start/Pause (Старт / Пауза)
6.1 Функция "Заключване за деца"
Тази опция не позволява на децата да си
играят с уреда, докато е активна програмата.
Копчето за програма и панелите за заключе‐
е от‐
ни. Само ако ключа за изключване
ключен .
Активиране на опцията за защита за деца
1. Използвайте програматора, за да зададе‐
те която и да е програма.
2. Натиснете и задръжте панели (A) и (D) ед‐
новременно, докато индикаторът за защи‐
та на деца светне.
• Възможно е да деактивирате защитата
за деца, докато програмата е активна.
Натиснете и задръжте едновременно
панелите, докато индикаторът за защи‐
та за деца изгасне.
6.2 Твърдост и проводимост на
водата
Твърдостта на водата е различна в различни
райони. Твърдостта на водата оказва влияние
върху проводимостта на водата и на сензора
на уреда. Ако знаете стойността на проводи‐
мост на водата, можете да настроите сензора
за по-добри резултати.
Настройка на проводимостта на сензора
1. Използвайте програматора, за да зададе‐
те която и да е програма.
2. Натиснете и задръжте панели (A) и (B) ед‐
новременно, докато индикаторът за защи‐
та на деца светне:
•
ниска проводимост (<300 µS/
см)
•
средна проводимост (300-600
µS/см)
•
висока проводимост (>600 µS/
см)
3. Натиснете панел (E) необходимия брой
пъти, докато индикаторът за правилното
ниво светне.
4. За да потвърдите настройката, натиснете
и задръжте едновременно панели (A) и
(B)
10 www.electrolux.com
7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
Преди да използвате уреда за първи
път, направете една от тези опера‐
ции:
• Почистете барабана на сушилнята
с навлажнена кърпа.
• Стартирайте кратка програма (на‐
пр. 30 минути) с навлажнено пра‐
не.
При започване на цикъла на сушене
(3-5 мин.) нивото на шума може да е
малко по-високо. Това се дължи на
активиране на компресора и е нор‐
мално при уреди, захранвани с ком‐
пресори, като напр.: хладилници,
фризери.
7.1 Стартиране на програма без
отложен старт
1. Подгответе прането и заредете уреда.
2. Задайте правилната програма и опции за
вида зареждане.
• Дисплеят показва времетраенето на
програмата.
3. Натиснете панел Start/Pause (Старт / Пау‐
за) ,програмата стартира.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че след като сте затвори‐
ли вратичката, прането не се закача
между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.
7.2 Стартиране на програмата с
отложен старт.
1. Задайте правилната програма и опции за
вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен старт мно‐
гократно, докато дисплеят покаже време‐
то, която искате да зададете.
• Можете да зададете времетраене на
програмата за отложен старт от мини‐
мум 30 мин до максимум 20 часа.
3. Натиснете панел Start/Pause (Старт/Пау‐
за) , отброяването стартира. Дисплеят по‐
казва отброяването на отложения старт.
• Когато отброяването завърши, програ‐
мата стартира автоматично.
7.3 Сменете програмата
1. Завъртете копчето на програмите на
OFF
2. Задайте програмата.
7.4 В края на програмата
Когато програмата завърши,
• Ще прозвучи звуков сигнал с прекъсване.
• Индикаторът премигва.
• Индикаторът
светва.
• Индикаторът Start/Pause (Старт / Пауза)
светва.
Уредът продължава да работи с фаза за за‐
щита против намачкване за още приблизител‐
но 30 минути.
Фазата за защита от намачкване премахва
намачкванията по прането.
Можете да извадите прането преди да завър‐
ши фазата за защита от намачкване. За подобри резултати Ви препоръчваме да извади‐
те прането, когато фазата е почти приключи‐
ла или приключила.
Когато фазата за защита от намачкване е
приключила:
• Индикаторът е включен, но не примигва.
• Индикаторът
изгасва.
• Индикаторът Start/Pause (Старт / Пауза) из‐
гасва.
1. Завъртете копчето на програмите на
OFF
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.
Винаги почиствайте филтъра и из‐
празвайте контейнера за вода, когато
програмата приключи.
7.5 Автоматичната функция за
ГОТОВНОСТ
За да се намали потреблението на енергия,
тази функция автоматично деактивира уреда:
• След 5 минути, ако не стартирате програ‐
мата.
• 5 минути след края на програмата.
БЪЛГАРСКИ
11
8. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
8.1 Подготовка на прането
• Закопчайте циповете.
• Закопчайте коланите и пликовете на юрга‐
ните.
• Не оставяйте връзки или панделки развър‐
зани (напр.връзки на престилки). ЗАвърже‐
те ги преди началото на програмата.
• Извадете всички предмети от джобовете.
• Ако вътрешния пласт на дрехата е от па‐
мук, го обърнете навън. Уверете се, че па‐
мучният слой е винаги навън.
• Препоръчваме Ви да задавате правилната
програма, приложима към вида тъкани,
които се намират в уреда.
Етикет
• Не слагайте тъкани със наситени цветове,
заедно с тъкани със светли цветове. Наси‐
тените цветове могат да пуснат боя.
• Използвайте подходяща програма за жарсе
или плетени дрехи, за да не се свият.
• Уверете се, че прането не тези повече от
максималното тегло, посочено в таблицата.
• Сушете само пране, което е може да се пе‐
ре в барабанната сушилня. Вижте етикета
върху всяка дреха.
Описание
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте програма със стан‐
дартна температура.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте програма с ниска
температура.
Пране, което е не подходящо за барабанна сушилня.
9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
9.1 Почистване на филтъра
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
12 www.electrolux.com
5.
6.
1
2
9.2 Източване на контейнера за вода
1.
2.
3.
4.
Можете да изпозвате водата от кон‐
тейнера за вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр. за гладене
на пара). Преди да използвате вода‐
та, премахнете остатъците от мръсо‐
тия в филтър.
1.
9.3 Почистете кондензатора
Честотата на почистване на филтри‐
те е свързана с вида на пералнята и
капацитета й.
Почиствайте филтрите на всеки три
цикъла, ако сушите с максимален
обем пране.
2.
БЪЛГАРСКИ
3.
4.
1
2
1
5.
6.
7.
8.
2
1
9.
10.
11.
121).
13.
14.
2
13
14 www.electrolux.com
15.
16.
2
1
1) Ако е необходимо, един път на 6 месеца, отстранявайте валмата от отделението на
топлообменника. Може да използвате прахосмукачка.
9.4 Почистване на барабана
ползвайте абразивни продукти, абразивни
стъргалки или разтворители.
Подсушете уреда с мека кърпа.
Почиствайте на барабана с навлажнена мека
кърпа. Използвайте само неутрални препара‐
ти. Не използвайте абразивни продукти, абра‐
зивни стъргалки или разтворители.
Подсушете барабана с мека кърпа.
9.6 Почистване на отворите за
въздушен поток
9.5 Външно почистване
Използвайте прахосмукачка, за да премахне‐
те мъха от отворите за въздушния поток.
Почиствайте уреда с навлажнена кърпа. Из‐
ползвайте само неутрални препарати. Не из‐
10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
10.1
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че щепселът е включен в контакта.
Уверете се, че няма повреден предпазител в
електрическата инсталация.
Програмата не се включва.
Натиснете Start/Pause (Старт/Пауза) .
Уверете се, че вратата на уреда е затворена.
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран правил‐
но.
Уверете се, че прането не се закача между
вратата на уреда и гуменото уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е празен.
Натиснете Start/Pause (Старт/Пауза) , за да
стартирате отново програмата.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.1)
Уверете се, че тежестта на прането е подходя‐
ща за времетраенето на програмата.
Погрижете се филтърът е винаги чист.
Прането е прекалено мокро. Центрофугирайте
отново прането в пералната машина.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
15
Възможно решение
Уверете се, че стайната температура не е пре‐
калено висока.
На дисплея е показано времетраенето
на кратката програма.
Задайте Start/Pause (Старт/Пауза)Extra Dry
(Много Сухо) или програма .
Дисплеят показваГрешка (Err).
Ако искате да зададете нова програма, деакти‐
вирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи за тази
програма.
На дисплея се показва Е51).
Активиране и деактивиране на уреда. Старти‐
ране на нова програма. Ако проблемът се поя‐
ви отново, се обърнете към сервизния център.
1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично
10.2 Ако резултати от сушенето не
са задоволителни
• Зададената програма не е правилна.
• Филтърът е задръстен.
• Кондензаторът е задръстен.
• В уреда има твърде много пране.
• Барабанът е мръсен.
• Неправилно зададена настройка на прово‐
димостта на сензора.
• Отворите за въздушен поток са запушени.
11. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Размери (мм)
Ширина/ Височина/ Дъл‐
бочина
600 / 850 – 865 / 600
Макс. дълбочина
(при отворена вратичка на уреда)
1090 мм
Макс. ширина
(при отворена вратичка на уреда)
950 мм
Свързване към електрическата
мрежа
Напрежение
230 V
Честота
50 Hz
Предпазител
5A
Обща консумирана мощ‐
ност
950 W
Обем на барабана
118 l
Тегло на уреда
50 кг
Пране: макс. тегло
8 кг
Вид употреба
Околна температура
Домакинство
Mинути
5 °C
Макс
35 °C
16 www.electrolux.com
Консумацияя на енергия 1)
kWh/цикъл
2,65 kWh
Годишна консумация енергия 2)
308 kWh
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на ел. енергия
Режим "оставена включе‐ 0,44 W
на"
Режим "изключена"
0,44 W
1) Съгласно EN 61121. 8 кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 обр./м.
2) Консумация на енергия за година в kWh на базата на 160 цикъла на сушене при стандартна
програма за памук при пълно и частично зареждане, и консумация при режими, използващи помалко енергия. Действителната консумация на енергия на цикъл ще зависи от това как се използва
уреда (НАРЕДБА (ЕО) No 392/2012).
12. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за рециклирането
на отпадъци от електрически и електронни
уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със
символа , заедно с битовата смет. Върнете
уреда в местния пункт за рециклиране или се
обърнете към вашата общинска служба.
HRVATSKI
17
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPRAVLJAČKA PLOČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TABLICA PROGRAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSTAVKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAVJETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNIČKI PODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
20
20
21
22
23
24
25
25
28
29
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog
iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan, projektiran je s vama u mislima. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete
biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.RegisterElectrolux.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene.
18 www.electrolux.com
1.
SIGURNOSNE UPUTE
Prije postavljanja i uporabe uređaja, pažljivo pro‐
čitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovo‐
ran ako nepravilno postavljanje i uporaba ure‐
đaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek
čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina
pa na više i osobe smanjenih tjelesnih,
osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe
koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako
su pod nadzorom ili ih je u rukovanje ure‐
đajem uputila osoba odgovorna za njihovu si‐
gurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
• Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata
uređaja dok su otvorena.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju
obavljati djeca bez nadzora.
1.2 Instalacija
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju isporuče‐
nih s uređajem.
• Provjerite je li pod u prostoriji gdje postavljate
uređaj ravan, čvrst, otporan na toplinu i čist.
• Uređaj nemojte postavljati na mjesta na
kojima je temperatura manja od 5°C ili viša od
35°C.
• Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na
suprotnoj strani gdje se uređaj ne može do
kraja otvoriti.
• Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer je te‐
žak. Obavezno nosite zaštitne rukavice.
• Uređaj uvijek pomičite u okomitom položaju.
• Stražnja površina uređaja mora biti po‐
stavljena uza zid.
• Provjerite kruži li zrak između uređaja i poda.
• Provjerite da tepih ne začepljuje ventilacijske
otvore na dnu uređaja (ako oni postoje).
• Ispušni zrak ne smije se ispuštati u tok koji se
upotrebljava za ispušne dimove iz uređaja koji
sagorijevaju plin ili neko drugo gorivo. (ako
postoji)
• Ako se sušilica postavlja na vrh perilice za
rublje, upotrijebite komplet za okomito po‐
stavljanje.Komplet za okomito postavljanje,
dostupan kod ovlaštenog distributera, može
se upotrebljavati samo s uređajem kod kojeg
je to navedeno u uputama i za koji je on ispo‐
ručen s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije
postavljanja (Pogledajte letak za postavljanje).
• Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji
gdje je uređaj postavljen, kako biste izbjegli da
se plinovi od uređaja koji izgaraju druga gori‐
va, uključujući i otvorenu vatru, vrate u prosto‐
riju.
• Uređaj se može postaviti kao samostojeći ure‐
đaj ili ispod kuhinjskog pulta s pravilnim
razmakom (Pogledajte letak za postavljanje).
• Nakon što se uređaj postavi u konačan
položaj, libelom provjerite je li uređaj u ravnini.
Ako nije, podešavajte nožice sve dok se ne
poravna.
Električni priključak
UPOZORENJE
Opasnost od požara i strujnog udara.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci na
nazivnoj pločici s električnim napajanjem. Ako
to nije slučaj, kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa
zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i produž‐
ne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja.
Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to
mora izvršiti naš servis.
• Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek
po završetku postavljanja. Provjerite postoji li
pristup utikaču nakon postavljanja.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač
izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
• Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim
rukama.
• Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EU.
HRVATSKI
1.3 Uporaba
UPOZORENJE
Opasnost od požara, eksplozije,
električnog udara ili oštećenja uređaja
• Ovaj uređaj koristite samo u kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Završni dio ciklusa sušenja odvija se bez
topline (ciklus hlađenja) kako bi se omogućilo
da se odjeća ne oštećuje.
Ako zaustavite uređaj prije završetka ciklusa
sušenja, odmah izvadite i raširite sve
predmete tako da se toplina može raspršiti.
• Ako upotrebljavate omekšivač rublja ili slične
proizvode, poštujte upute na ambalaži.
• Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od
gaze prije ili poslije svake upotrebe.
• Obrišite dlačice koje su se skupile oko ure‐
đaja.
• Ne sušite oštećene predmete koji sadrže po‐
stavu ili punjenja.
• Predmeti kao što su plastika (lateks pjena),
kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine,
predmeti s podstavom od gume te rublje ili
jastučnice s gumenim umetcima ne smiju se
sušiti u sušilici.
• Prije sušenja predmeta koji su zaprljani tva‐
rima kao što su jestivo ulje, aceton, benzin,
petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili
odstranjivači voska, operite ih u vrućoj vodi s
dodatnom količinom deterdženta.
• Predmete ne sušite u sušilici ako ste za čiš‐
ćenje koristili industrijske kemikalije.
• Provjerite da u džepovima nisu ostali plinski
upaljači ili šibice.
• Sušite isključivo rublje koje je prikladno za su‐
šenje u sušilici. Slijedite upute na etiketi
svakog odjevnog predmeta.
• U uređaju ne sušite neoprano rublje.
• Ako ste oprali rublje sredstvom za uklanjanje
mrlja, prije uključivanja sušilice pokrenite do‐
datni ciklus ispiranja.
• Kondenziranu/destiliranu vodu ne upo‐
trebljavajte za piće ili pripremu hrane. To
19
može uzrokovati zdravstvene probleme za
ljude i kućne ljubimce.
• Ne sjedajte i ne stojte na otvorenim vratima.
• Poštujte ograničenja za maksimalnu količinu
punjenja u8 kg (pogledajte poglavlje "Tablice
programa").
• Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u sušilici.
1.4 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda ili oštećenja ure‐
đaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvu‐
cite iz utičnice mrežnog napajanja.
• Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje
vode i pare.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Kori‐
stite samo neutralna sredstva za čišćenje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastu‐
čiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
1.5 Odlaganje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili gušenja.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
• Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da
se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
Kompresor
UPOZORENJE
Postoji opasnost od oštećenja uređaja.
• Kompresor i kompresorski sustav u sušilici na‐
punjen je posebnim sredstvom koje ne sadrži
kloro-fluoro-ugljikovodike. Sustav uvijek mora
biti hermetički zatvoren. Oštećenje sustava
može prouzročiti curenje.
20 www.electrolux.com
2. OPIS PROIZVODA
1
4 Primarni filtar
2
5 Gumb za otvaranje vrata izmjenjivača
topline
6 Otvori za zrak
7 Prilagodljive nožice
8 Vrata izmjenjivača topline
3
9 Poklopac izmjenjivača topline
4
11
10 Gumb za zaključavanje poklopca izmjenjiva‐
ča topline
5
10
11 Nazivna pločica
6
9
Korisnik može montirati vrata za
punjenje na suprotnu stranu. Time se
može olakšati punjenje rublja u uređaj i
vađenje iz njega, a korisno je i u skuče‐
nim prostorima (pogledajte posebni
letak).
7
8
1 Spremnik za vodu
2 Upravljačka ploča
3 Vrata za punjenje rublja
3. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Programator i
2 Indikatori
3 Zaslon
prekidač isključeno
4 Tipka
Time (Vrijeme)
5 Tipka
Delay (Odgoda početka)
6 Tipka
Buzzer (Zujalo)
7 Tipka
Anticrease (Zaštita od gužvanja)
Indikatori
8 Tipka
Start/Pause (Start/Pauza)
Prstom dodirnite područje sa simbolom
ili nazivom opcije.
Prilikom rukovanja upravljačkom
pločom ne nosite rukavice.
Upravljačka ploča uvijek mora biti čista i
suha.
Opis
Faza sušenja.
HRVATSKI
Indikatori
21
Opis
Faza hlađenja.
Faza zaštite od gužvanja.
Kondenzator.
Spremnik za vodu.
Filtar.
Odgoda početka.
Sigurnosna blokada za djecu.
Zvučni signali.
Trajanje programa.
Vrijeme sušenja.
-
Trajanje odgode početka.
-
4. TABLICA PROGRAMA
Programi
Vrsta punjenja / Punjenje (maks.)1) / Oznaka tkanine
Cotton (Pamuk)
ho)
Extra Dry (Extra su‐
Strong Dry (Vrlo
suho)
Razina sušenja: ekstra suho. / 8kg /
Razina sušenja: vrlo suho. / 8kg /
Cupboard Dry (Su‐
ho za ormar) 2)
Razina sušenja: suho za ormar. / 8kg /
Iron Dry (Suho za
glačanje) 2)
Razina sušenja: primjenjivo za glačanje. / 8kg /
Synthetic (sintetika)
ho)
Extra Dry (Extra su‐
Razina sušenja: ekstra suho./ 3,5 kg /
Cupboard Dry (Su‐
ho za ormar) 2)
Razina sušenja: suho za ormar. / 3,5 kg /
Iron Dry (Suho za
glačanje)
Razina sušenja: primjenjivo za glačanje. / 3,5 kg /
Sports (Sportska
odjeća)
Sportska odjeća od tankih i laganih tkanina, mikrovlakana i poliestera
koja se ne glača. / 2 kg /
Time Drying
(Vrijeme sušenja)
Uz ovaj program možete upotrebljavati opciju Time (Vremensko su‐
šenje) i postaviti trajanje programa. / 8kg /
22 www.electrolux.com
Vrsta punjenja / Punjenje (maks.)1) / Oznaka tkanine
Programi
Refresh (Osvježa‐
vanje)
Osvježava tkanine koje su bile spremljene. / 1 kg
Wool Refresh
(Osvježavanje vune)
Osvježavanje vunenih tkanina. Predmeti od vune postaju meki i
udobni. Predmete izvadite odmah po završetku programa. / 1 kg
Delicates
(Osjetljivo)
Osjetljive tkanine. / 3 kg /
Duvet (Poplun)
Za sušenje jednostrukih ili dvostrukih popluna i jastuka (s perjem, pa‐
perjem ili sintetičkim punjenjem). / 3 kg /
Tkanine koje je lako održavati koje je potrebno samo malo glačati.
Rezultati sušenja mogu se razlikovati od jedne do druge vrste tkani‐
Easy Iron (Lako ne. Protresite rublje prije stavljanja u uređaj. Kada program završi,
glačanje)
odmah izvadite rublje i stavite na sušilo. / 1 kg (ili 5 košulja) /
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u dokumentu EN 61121.
5. OPCIJE
5.1 Time (Vrijeme)
5.3 Buzzer (Zujalica)
Ova se opcija primjenjuje samo za program Time
Drying (Vrijeme sušenja) . Možete postaviti
trajanje programa u rasponu od minimalno 10
minuta do maksimalno 2 sata. Postavka trajanja
odnosi se na količinu rublja u uređaju.
Preporučujemo vam da postavite kratko trajanje
za male količine rublja ili za samo jedan predmet.
Kada je funkcija zujalice aktivirana, čut ćete
zvučni signal kad nastupi:
• kraj ciklusa
• početak i kraj faze zaštite od gužvanja
• prekid ciklusa
Zadana postavka funkcije zujalice je uvijek
uključeno. Ovu funkciju možete upotrijebiti za
uključivanje ili isključivanje zvuka.
5.2 Anticrease (Zaštita od gužvanja)
Standardnu fazu protiv gužvanja (30 minuta) pro‐
dužuje za 60 minuta na kraju ciklusa sušenja. Ta
funkcija sprječava gužvanje rublja. Rublje se
tijekom faze zaštite od gužvanja može izvaditi.
Opciju Buzzer (Zujalica) možete uključiti
sa svim programima.
Programi1)
Cotton (Pamuk)
Extra Dry (Ekstra suho)
●
●
Strong Dry (Vrlo suho)
●
●
●
●
●
●
Cupboard Dry (Suho za
ormar)
Iron Dry (Suho za glačanje)
HRVATSKI
23
Programi1)
Synthetic (sintetika)
Extra Dry (Ekstra suho)
●
●
Cupboard Dry (Suho za
ormar) 2)
●
●
●
●
●
●
●
●
Iron Dry (Suho za glačanje)
Sports (Sportska lagana
odjeća)
Time Drying (Vrijeme su‐
šenja)
●
●
Refresh (Osvježavanje)
Wool Refresh (Osvježa‐
vanje vune)
●
Delicates (Osjetljivo)
●
●
Duvets (Popluni)
●
●
●
●
Easy Iron (Lako
glačanje)
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili isključivanje pritisnite
odgovarajuću tipku.
6. POSTAVKE
A
B
C
D
E
A) Tipka
B) Tipka
Delay (Odgoda početka)
C) Tipka
D) Tipka
Anticrease (Zaštita od gužvanja)
E) Tipka
Time (Vrijeme)
Buzzer (Zujalo)
Start/Pause (Start/Pauza)
6.1 Funkcija sigurnosne blokade za
djecu
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s ure‐
đajem dok program radi. Programator i tipke su
blokirani. Samo prekidač
blokiran.
za isključivanje nije
Uključivanje opcije sigurnosne blokade za djecu
1. Pomoć programatora postavite program.
2. Pritisnite i istovremeno držite tipke (A) i (D)
sve dok se ne uključi indikator sigurnosne
blokade za djecu.
• Sigurnosna blokada za djecu može se
isključiti dok program radi. Pritisnite i isto‐
vremeno držite iste tipke sve dok se in‐
dikator sigurnosne blokade za djecu ne
isključi.
6.2 Tvrdoća vode i vodljivost
Tvrdoća vode može se razlikovati na različitim
lokacijama. Tvrdoća vode utječe na vodljivost vo‐
de i senzora vodljivosti uređaja. Ako vam je po‐
znata vrijednost vodljivosti vode, možete prilago‐
diti senzor i tako postići bolje rezultate sušenja.
24 www.electrolux.com
Podešavanje senzora vodljivosti
1. Pomoć programatora postavite program.
2. Pritisnite i istovremeno držite pritisnutima
tipke (A) i (B) dok se ne uključi jedan od ovih
indikatora:
•
(niska vodljivost <300 µS/cm)
•
cm)
•
(visoka vodljivost >600 µS/cm)
3. Pritišćite tipku (E) sve dok se ne uključi in‐
dikator odgovarajuće vodljivosti.
4. Za potvrđivanje podešavanja pritisnite i isto‐
vremeno oko 2 sekundi držite pritisnutima
tipke (A) i (B).
(srednja vodljivost 300-600 µS/
7. SVAKODNEVNA UPORABA
Prije prve upotrebe uređaja obavite
jedan od ovih zahvata:
• Obrišite bubanj sušilice vlažnom
krpom.
• Pokrenite kratki program (npr. 30
minuta) s vlažnim rubljem.
Na početku ciklusa sušenja (3 - 5 min)
razina zvuka može biti malo povišena.
To se događa zbog početka rada
kompresora, što je normalno za
kompresorske uređaje kao što su:
hladnjaci, zamrzivači.
7.1 Pokretanje programa bez odgode
početka
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
2. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
• Na zaslonu se prikazuje trajanje pro‐
grama.
3. Pritisnite tipku Start/Pause (Start/pauza) ,
program započinje.
POZOR
Provjerite kada zatvarate vrata da rublje
nije zaglavljeno između vrata uređaja i
gumene brtve.
7.2 Pokretanje programa s odgodom
početka
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
2. Pritišćite tipku odgode početka sve dok se
na zaslonu ne pojavi vrijeme odgode koje
želite postaviti.
• Početak programa možete odgoditi u ra‐
sponu od minimalno 30 minuta do
maksimalno 20 sati.
3. Pritisnite tipku Start/Pause (Start/pauza) ,
odbrojavanje započinje. Na zaslonu se
prikazuje odbrojavanje odgode početka.
• Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
7.3 Promjena programa
1. Okrenite programator u položaj
no
2. Postavite program.
isključe‐
7.4 Po završetku programa
Kada je program završen,
• Čuje se isprekidani zvučni signal.
• Indikator trepće.
• Uključuje se indikator
.
• Uključen je indikator Start/Pause (start/pau‐
za) .
Uređaj nastavlja s radom s uključenom faze za‐
štite od gužvanja u trajanju od približno 30 minu‐
ta.
Faza zaštite od gužvanja uklanja nabore s rublja.
Rublje možete izvaditi prije završetka faze zaštite
od gužvanja. Mi preporučujemo, za bolje rezulta‐
te, da rublje izvadite kada faza gotovo završi ili u
potpunosti završi.
Kada je faza zaštite od gužvanja završena:
• Indikator je uključen, ali ne trepće.
• Indikator
se isključuje.
• Indikator Start/Pause (start/pauza) se
isključuje.
1. Okrenite programator u položaj
isključe‐
no
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
HRVATSKI
Po završetku programa sustavno čistite
filtar i ispraznite spremnik za vodu.
25
• Nakon 5 minuta ako ne pokrenete program.
• 5 minuta nakon kraja programa.
7.5 Funkcija automatskog STANJA
MIROVANJA
Kako bi se smanjila potrošnja energije ova
funkcija automatski isključuje uređaj:
8. SAVJETI
8.1 Priprema rublja
• Zatvorite patentne zatvarače.
• Zatvorite zatvarače na navlakama za poplune.
• Ne ostavljajte odvezane trake i vrpce (npr.
vrpce na pregačama). Zavežite ih prije pokre‐
tanja programa.
• Izvadite sve predmete iz džepova.
• Ako predmet ima unutarnji sloj od pamuka,
preokrenite ga. Pamučni sloj uvijek mora biti s
vanjske strane.
• Preporučujemo vam da postavite ispravan
program koji odgovara vrsti tkanine u uređaju.
Etiketa
• Tkanine jarkih boja ne stavljajte zajedno sa
svijetlim tkaninama. Jarke bi boje mogle
izblijediti.
• Upotrebljavajte odgovarajući program za
pamučni žersej i pleteninu kako bi se spriječilo
sakupljanje predmeta.
• Provjerite da težina punjenja nije veća od
maksimalne težine navedene u tablici pro‐
grama.
• Sušite isključivo rublje koje je prikladno za su‐
šenje u sušilici. Pogledajte etiketu na odjeći.
Opis
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program sa standardnom
temperaturom.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program s niskom temperatu‐
rom.
Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici.
9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
9.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
26 www.electrolux.com
3.
4.
1
2
5.
6.
1
2
9.2 Pražnjenje spremnika za vodu
1.
2.
3.
4.
Vodu iz spremnika za vodu možete
upotrebljavati kao alternativu destiliranoj
vodi (npr. za glačanje na paru). Prije
upotrebe vode uklonite ostatke nečisto‐
ća filtrom.
9.3 Čišćenje kondenzatora
Učestalost čišćenja filtara povezana je s
vrstom rublja i njegovom količinom.
Ako sušite s maksimalnom količinom
rublja, filtre čistite nakon svaka 3
ciklusa.
HRVATSKI
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
6.
7.
8.
2
1
9.
10.
11.
121).
2
27
28 www.electrolux.com
13.
14.
15.
16.
2
1
1) Po potrebi, jednom u svakih 6 mjeseci, uklonite dlačice iz odjeljka izmjenjivača topline. Možete upotrijebiti
usisavač.
9.4 Čišćenje bubnja
Bubanj očistite vlažnom krpom. Koristite samo
neutralna sredstva za čišćenje. Nikada ne koristi‐
te abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje ili ota‐
pala.
Bubanj osušite mekanom krpom.
9.5 Vanjsko čišćenje
te abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje ili ota‐
pala.
Uređaj osušite mekanom krpom.
9.6 Čišćenje otvora za ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za ven‐
tilaciju.
Obrišite uređaj vlažnom krpom. Koristite samo
neutralna sredstva za čišćenje. Nikada ne koristi‐
10. RJEŠAVANJE PROBLEMA
10.1
Problem
Moguće rješenje
Ne možete uključiti uređaj.
Provjerite je li kabel glavnog napajanja uključen u
utičnicu.
Provjerite da u kutiji s osiguračima nema ošteće‐
nog osigurača.
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Start/Pause (start/pauza) .
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno između vrata
uređaja i gumene brtve.
HRVATSKI
29
Problem
Moguće rješenje
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan. Pritisnite
Start/Pause (start/pauza) za ponovo pokretanje
programa.
Na zaslonu se prikazuje trajanje dugog
programa.1)
Provjerite odgovara li težina rublja trajanju pro‐
grama.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno centrifugirajte rublje
u perilici rublja.
Provjerite da sobna temperatura nije previsoka.
Na zaslonu se prikazuje trajanje kratkog
programa.
Postavite program Time (Vrijeme) ili Extra Dry
(Ekstra suho).
Na zaslonu se prikazuje Err.
Ako želite postaviti novi program, isključite i
uključite uređaj.
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Na zaslonu se prikazuje E51)
Isključite i uključite uređaj. Pokrenite novi pro‐
gram. Ako i dalje dolazi do kvara, kontaktirajte
servis.
1) Nakon maksimalno 5 sati program automatski završava
10.2 Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
•
•
• Postavljeni program nije ispravan.
• Filtar je začepljen.
• Kondenzator je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora vodljivosti.
Ventilacijski otvori su začepljeni.
11. TEHNIČKI PODACI
Dimenzije (mm)
Širina / Visina / Dubina
600 / 850 – 865 / 600
Maks. dubina
(s otvorenim vratima uređaja)
1090 mm
Maks. širina
(s otvorenim vratima uređaja)
950 mm
Spajanje na električnu mrežu
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Osigurač
5A
Ukupna snaga
950 W
Zapremina bubnja
118 l
Težina uređaja
50 kg
Rublje: maks. težina
8 kg
30 www.electrolux.com
Vrsta uporabe
Kućanstvo
Temperatura okoline
Potrošnja 1)
Minimalna
5 °C
Maks.
35 °C
kWh/ciklus
2,65 kWh
308 kWh
Godišnja potrošnja energije2)
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije
Način rada Left-on
0,44 W
Način rada isključeno
0,44 W
1) Prema EN 61121. 8 kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standardnom programu za
pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife. Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o
načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br. 392/2012).
12. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao
i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
31
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΕΠΙΛΟΓΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
34
35
36
37
38
39
40
40
43
44
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή της Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα προϊόν το οποίο συνοδεύεται
από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις
ανάγκες σας. Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς γνωρίζοντας ότι θα έχετε
τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά.
Καλώς ορίσατε στην Electrolux.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες
συντήρησης:
www.electrolux.com
καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.RegisterElectrolux.com
αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:
www.electrolux.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός
σειράς.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες ασφαλείας.
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
32 www.electrolux.com
1.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συ‐
σκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες
οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προ‐
κληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη
εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα
αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή για μελλο‐
ντική αναφορά.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών
ατόμων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μό‐
νιμης αναπηρίας.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από
άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές
ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπει‐
ρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λά‐
βει οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία της συ‐
σκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά
τους.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συ‐
σκευή.
• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά
από τα παιδιά.
• Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά μακριά
από τα παιδιά.
• Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μα‐
κριά από την πόρτα της συσκευής όταν αυτή
είναι ανοιχτή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρή‐
στη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από
παιδιά χωρίς επίβλεψη.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.2 Εγκατάσταση
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προ‐
βείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που
παρέχονται με τη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο επάνω στο οποίο
εγκαθιστάτε τη συσκευή είναι επίπεδο, σταθε‐
ρό, ανθεκτικό στη θερμότητα και καθαρό.
• Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη συ‐
σκευή σε χώρο με θερμοκρασία χαμηλότερη
από 5 °C ή υψηλότερη από 35 °C.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή πίσω από πόρτα
που κλειδώνει, πίσω από συρόμενη πόρτα ή
πίσω από πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη
•
πλευρά, όπου η πόρτα της συσκευής δεν μπο‐
ρεί να ανοίξει πλήρως.
Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη μετακίνη‐
ση της συσκευής, καθότι είναι βαριά. Φοράτε
πάντα γάντια ασφαλείας.
Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει πάντα να
γίνεται σε κατακόρυφη θέση.
Η πίσω επιφάνεια της συσκευής πρέπει να το‐
ποθετηθεί στον τοίχο.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία αέρα με‐
ταξύ της συσκευής και του δαπέδου.
Βεβαιωθείτε ότι η μοκέτα δεν παρεμποδίζει τα
ανοίγματα αερισμού που βρίσκονται στη βάση
της συσκευής (κατά περίπτωση).
Ο αέρας εξαγωγής δεν πρέπει να αποβάλλεται
σε καμινάδα που χρησιμοποιείται για αναθυ‐
μιάσεις από συσκευές αερίου ή άλλων καυσί‐
μων. (εάν διατίθεται)
Εάν το στεγνωτήριο τοποθετηθεί επάνω από
πλυντήριο ρούχων, χρησιμοποιήστε το σετ
στοίβαξης. Το σετ στοίβαξης, διαθέσιμο από
τον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της περιο‐
χής σας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη
συσκευή που καθορίζεται στις οδηγίες που
παρέχονται με το εξάρτημα. Διαβάστε τις προ‐
σεκτικά πριν από την εγκατάσταση (ανατρέξτε
στο φυλλάδιο εγκατάστασης).
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης αερίζε‐
ται επαρκώς, ώστε να αποφευχθεί η επιστρο‐
φή αερίων στο χώρο από συσκευές που χρη‐
σιμοποιούν άλλα καύσιμα για τη λειτουργία
τους, συμπεριλαμβανομένης της γυμνής φλό‐
γας.
Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί είτε ως
ανεξάρτητη μονάδα είτε κάτω από πάγκο κου‐
ζίνας που διαθέτει τον κατάλληλο χώρο (ανα‐
τρέξτε στο φυλλάδιο εγκατάστασης).
Μόλις η συσκευή εγκατασταθεί στη μόνιμη θέ‐
ση της, ελέγξτε ότι είναι πλήρως οριζοντιωμένη
με ένα αλφάδι. Εάν δεν είναι, ρυθμίστε κατάλ‐
ληλα τα πόδια.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπλη‐
ξίας.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με το
ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα τεχνικών χαρα‐
κτηριστικών συμφωνούν με την παροχή ρεύ‐
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
ματος. Εάν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με
ηλεκτρολόγο.
Χρησιμοποιείτε πάντα μια σωστά εγκατεστημέ‐
νη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπλη‐
ξίας.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέ‐
ζες.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις
τροφοδοσίας και το καλώδιο ρεύματος. Σε πε‐
ρίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί το κα‐
λώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, η αντικατά‐
σταση πρέπει να γίνει από το κέντρο σέρβις.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μό‐
νον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι
δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να
αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το
φις τροφοδοσίας.
Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος ή το φις
τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις Οδη‐
γίες της ΕΟΚ.
•
•
•
•
•
•
•
1.3 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης, ηλεκτρο‐
πληξίας ή βλάβης της συσκευής
• Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο σε οι‐
κιακό περιβάλλον.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συ‐
σκευής.
• Η τελευταία φάση του κύκλου στεγνώματος
εκτελείται χωρίς θερμότητα (ψυχρός κύκλος),
προκειμένου τα ρούχα να μην υποστούν φθο‐
ρά.
Εάν διακόψετε τη συσκευή πριν από το τέλος
του κύκλου στεγνώματος, αφαιρέστε και
απλώστε αμέσως όλα τα ρούχα, ώστε να μπο‐
ρεί να διαχυθεί η θερμότητα.
• Εάν χρησιμοποιείτε μαλακτικό ή παρόμοια
προϊόντα, ακολουθείτε τις οδηγίες στη συ‐
σκευασία.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο.
Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών πριν ή μετά
από κάθε χρήση.
• Σκουπίζετε τα χνούδια που έχουν συσσωρευ‐
τεί γύρω από τη συσκευή.
• Μην τοποθετείτε στο στεγνωτήριο φθαρμένα
ρούχα τα οποία περιέχουν πληρωτικά υλικά.
• Μη στεγνώνετε είδη όπως αφρώδες ελαστικό
(αφρός λάτεξ), σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχα
•
•
•
33
υφάσματα, αντικείμενα με αντιολισθητική βάση
από ελαστικό και ρούχα ή μαξιλάρια που πε‐
ριέχουν επένδυση από αφρώδες ελαστικό.
Πριν τοποθετήσετε στο στεγνωτήριο ρούχα τα
οποία έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρι‐
κό λάδι, ασετόν, οινόπνευμα, πετρέλαιο, κηρο‐
ζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κερί και κα‐
θαριστικά κεριού, πλύνετέ τα σε καυτό νερό με
επιπρόσθετη ποσότητα απορρυπαντικού.
Μη στεγνώνετε στη συσκευή ρούχα που έχουν
καθαριστεί με βιομηχανικά χημικά.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν ξεχαστεί αναπτήρες
ή σπίρτα μέσα στις τσέπες των ρούχων.
Ενδείκνυται μόνο για υφάσματα που είναι κα‐
τάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο. Ακο‐
λουθείτε τις οδηγίες στην ετικέτα του υφάσμα‐
τος.
Μη στεγνώνετε άπλυτα ρούχα στη συσκευή.
Όταν πλένετε τα ρούχα σας με προϊόν αφαίρε‐
σης λεκέδων, θα πρέπει να εκτελείτε έναν επι‐
πλέον κύκλο ξεβγάλματος πριν εκκινήσετε το
στεγνωτήριο.
Μην πίνετε το συμπυκνωμένο/αποσταγμένο
νερό και μην προετοιμάζετε φαγητό με αυτό.
Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας
στον άνθρωπο και στα κατοικίδια ζώα.
Μην κάθεστε ή ακουμπάτε στην ανοιχτή πόρτα
της συσκευής.
Τηρείτε το μέγιστο όγκο φορτίου των 8 kg
(ανατρέξτε στην ενότητα «Πίνακας προγραμ‐
μάτων»).
Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο ρούχα που
στάζουν.
1.4 Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
• Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέ‐
στε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό
για το καθάρισμα της συσκευής.
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό
πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυ‐
παντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊό‐
ντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες
ή μεταλλικά αντικείμενα.
1.5 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.
34 www.electrolux.com
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε
το.
• Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να απο‐
τραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη
συσκευή.
• Ο συμπιεστής και το σύστημά του στο στεγνω‐
τήριο έχουν πληρωθεί με έναν ειδικό παράγο‐
ντα ο οποίος δεν περιέχει φλώρο-χλώρουδρογονάνθρακες. Αυτό το σύστημα πρέπει
να παραμείνει στεγανό. Η βλάβη του συστήμα‐
τος μπορεί να προκαλέσει διαρροή.
Συμπιεστής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συ‐
σκευή.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
1
4 Κύριο φίλτρο
2
5 Κουμπί για άνοιγμα της πόρτας του εναλλά‐
κτη θερμότητας
6 Σχισμές αερισμού
7 Ρυθμιζόμενα πόδια
3
11
10
9
8
1 Δοχείο νερού
2 Χειριστήριο
3 Πόρτα φόρτωσης
4
5
6
7
8 Πόρτα εναλλάκτη θερμότητας
9 Κάλυμμα εναλλάκτη θερμότητας
10 Κουμπί ασφάλισης καλύμματος εναλλάκτη
θερμότητας
11 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
Η πόρτα μπορεί να τοποθετηθεί από το
χρήστη στην αντίθετη πλευρά. Αυτό
μπορεί να συμβάλει στην εύκολη φόρ‐
τωση και αφαίρεση των ρούχων ή εάν
υπάρχει κάποιος περιορισμός στην
εγκατάσταση της συσκευής (ανατρέξτε
στο ξεχωριστό φυλλάδιο).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
35
3. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Διακόπτης επιλογής προγράμματος και δια‐
κόπτης
OFF
Ενδείξεις
2
3 Οθόνη
4 Επιφάνεια επαφής
Time (Χρόνος)
5 Επιφάνεια επαφής
Delay (Καθυστέρη‐
6 Επιφάνεια επαφής
Buzzer (Βομβητής)
ση)
8 Επιφάνεια επαφής
ξη/Παύση)
Start/Pause (Έναρ‐
Αγγίξτε τις επιφάνειες επαφής με το δά‐
κτυλό σας στην περιοχή με το σύμβολο
ή με το όνομα της επιλογής.
Μη φοράτε γάντια όταν χρησιμοποιείτε
το χειριστήριο.
Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι πά‐
ντα καθαρό και στεγνό.
7 Επιφάνεια επαφής
Anticrease (Προστα‐
σία από το τσαλάκωμα)
Ενδείξεις
Περιγραφή
Φάση στεγνώματος.
Φάση ψύξης.
Φάση προστασίας από το τσαλάκωμα.
Συμπυκνωτής.
Δοχείο νερού.
Φίλτρο.
Καθυστέρηση έναρξης.
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.
Ηχητικά σήματα.
Διάρκεια προγράμματος.
Διάρκεια χρόνου στεγνώματος.
-
Διάρκεια καθυστέρησης έναρξης.
36 www.electrolux.com
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ
Προγράμματα
Τύπος φορτίου / Φορτίο (μέγ.)1) / Σύμβολο υφάσματος
Cotton (Βαμβακερά) υφάσματα
Extra Dry (Επι‐
πλέον στέγνωμα)
Strong Dry (Ισχυρό
στέγνωμα)
Βαθμός στεγνώματος: πολύ καλό στέγνωμα. / 8kg /
Βαθμός στεγνώματος: ισχυρό στέγνωμα. / 8kg /
Cupboard Dry (Στε‐
Βαθμός στεγνώματος: στεγνά για φύλαξη στο ντουλάπι. / 8kg /
γνά για ντουλάπι) 2)
Iron Dry (Στεγνά για
Βαθμός στεγνώματος: κατάλληλα για σιδέρωμα. / 8kg /
σιδέρωμα) 2)
Synthetic (Συνθετικά) υφάσματα
Extra Dry (Επι‐
πλέον στέγνωμα)
Βαθμός στεγνώματος: επιπλέον στέγνωμα./ 3,5kg /
Cupboard Dry (Στε‐ Βαθμός στεγνώματος: στεγνά για φύλαξη στο ντουλάπι. / 3,5kg /
γνά για ντουλάπι) 2)
Iron Dry (Στεγνά για
Βαθμός στεγνώματος: κατάλληλα για σιδέρωμα. / 3,5kg /
σιδέρωμα)
Αθλητικά
Time Drying (Χρό‐
νος στεγνώματος)
Αθλητικά ρούχα, λεπτά και ελαφριά υφάσματα, ρούχα από μικροΐνες
ή πολυεστέρα, που δεν σιδερώνονται. / 2kg /
Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή
Time (Χρόνος) και να ρυθμίσετε τη διάρκεια του προγράμματος. / 8kg
/
Refresh (Φρεσκάρι‐ Φρεσκάρισμα ρούχων που ήταν αποθηκευμένα. / 1kg
σμα)
Wool Refresh
(Μάλλινα φρεσκάρι‐
σμα)
Φρεσκάρισμα μάλλινων υφασμάτων. Τα μάλλινα γίνονται απαλά και
αποκτούν ευχάριστη αίσθηση. Αφαιρείτε τα ρούχα αμέσως μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος. / 1kg
Delicates (Ευαί‐
σθητα)
Ευαίσθητα υφάσματα. / 3kg /
Duvet (Πάπλωμα)
Easy Iron (Εύ‐
κολο σιδέρωμα)
Για να στεγνώσετε ένα ή δύο παπλώματα και μαξιλάρια (με πούπου‐
λα, χνούδι ή συνθετικό γέμισμα). / 3kg /
Υφάσματα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και απαιτούν ελάχι‐
στο σιδέρωμα. Τα αποτελέσματα στεγνώματος μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος. Τινάζετε τα ρούχα πριν τα το‐
ποθετήσετε στη συσκευή. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αφαιρέ‐
στε αμέσως τα ρούχα και τοποθετήστε τα σε κρεμάστρα. / 1 kg (ή 5
πουκάμισα) /
1) Το μέγιστο βάρος αναφέρεται σε στεγνά ρούχα.
2) Μόνο για ινστιτούτα δοκιμών: Τυπικά προγράμματα για δοκιμές υποδεικνύονται στο έγγραφο EN 61121.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
37
5. ΕΠΙΛΟΓΕΣ
5.1 Time (Χρόνος)
5.3 Buzzer (Βομβητής)
Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για το πρόγραμμα
Time Drying (Χρόνος στεγνώματος) . Μπορείτε
να ρυθμίσετε τη διάρκεια του προγράμματος, από
10 λεπτά έως και 2 ώρες. Η ρύθμιση της διάρ‐
κειας εξαρτάται από την ποιότητα των ρούχων
στη συσκευή.
Συνιστάται η επιλογή σύντομης διάρκειας για μι‐
κρές ποσότητες ρούχων ή για ένα μόνο ρούχο.
Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία βομβητή, ο
βομβητής ηχεί:
• στο τέλος του κύκλου
• στην αρχή και το τέλος της φάσης προστασίας
από το τσαλάκωμα
• όταν διακόπτεται ο κύκλος
Η λειτουργία βομβητή είναι πάντα ενεργοποιημέ‐
νη βάσει προεπιλογής. Μπορείτε να χρησιμο‐
ποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να ενεργοποιή‐
σετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο.
5.2 Anticrease (Προστασία από το
τσαλάκωμα)
Παρατείνει κατά 60 λεπτά τη φάση προστασίας
από το τσαλάκωμα (30 λεπτών) στο τέλος του
κύκλου στεγνώματος. Αυτή η λειτουργία αποτρέ‐
πει το τσαλάκωμα των ρούχων. Κατά τη φάση
προστασίας από το τσαλάκωμα, μπορείτε να
αφαιρέσετε ρούχα.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλο‐
γή Buzzer (Βομβητής) με όλα τα προ‐
γράμματα.
Προγράμματα1)
Cotton (Βαμβακερά) υφάσματα
Extra Dry (Επιπλέον στέ‐
γνωμα)
●
●
●
●
●
●
●
●
Extra Dry (Επιπλέον στέ‐
γνωμα)
●
●
Cupboard Dry (Στεγνά για
ντουλάπι) 2)
●
●
Iron Dry (Στεγνά για σιδέρω‐
●
●
Sports (Αθλητικά)
●
●
●
●
μα)
Strong Dry (Ισχυρό στέγνω‐
Cupboard Dry (Στεγνά για
ντουλάπι)
μα)
Iron Dry (Στεγνά για σιδέρω‐
Synthetic (Συνθετικά) υφάσματα
μα)
Time Drying (Χρόνος στε‐
γνώματος)
Refresh (Φρεσκάρισμα)
Wool Refresh (Μάλλινα
φρεσκάρισμα)
●
●
●
38 www.electrolux.com
Προγράμματα1)
Delicates (Ευαίσθητα)
●
●
Duvet (Πάπλωμα)
●
●
●
●
ρωμα)
Easy Iron (Εύκολο σιδέ‐
1) Μαζί με το πρόγραμμα μπορείτε να ορίσετε 1 ή περισσότερες επιλογές. Για να τις ενεργοποιήσετε ή να τις
απενεργοποιήσετε, πιέστε τη σχετική επιφάνεια επαφής.
6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
A
B
C
D
E
A) Επιφάνεια επαφής
B) Επιφάνεια επαφής
Time (Χρόνος)
Delay (Καθυστέρηση)
C) Επιφάνεια επαφής
D) Επιφάνεια επαφής
Buzzer (Βομβητής)
E) Επιφάνεια επαφής
Start/Pause (Έναρξη/
Anticrease (Προστα‐
σία από το τσαλάκωμα)
Παύση)
6.1 Λειτουργία κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά
Η επιλογή αυτή αποτρέπει τα παιδιά από το να
παίζουν με τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λει‐
τουργία κάποιο πρόγραμμα. Ο διακόπτης επιλο‐
γής προγράμματος και οι επιφάνειες επαφής
είναι απα‐
ασφαλίζουν. Μόνο ο διακόπτης
σφαλισμένος.
Ενεργοποίηση της επιλογής κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά
1. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη επιλογής προ‐
γράμματος για να ορίσετε κάποιο πρόγραμ‐
μα.
2. Πιέστε παρατεταμένα τις επιφάνειες επαφής
(A) και (D) ταυτόχρονα, μέχρι να ανάψει η έν‐
δειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά.
• Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλο‐
γή κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά, ενώ
βρίσκεται σε λειτουργία κάποιο πρόγραμ‐
μα. Πιέστε παρατεταμένα τις ίδιες επιφά‐
νειες επαφής, μέχρι να σβήσει η ένδειξη
κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά.
6.2 Σκληρότητα και αγωγιμότητα του
νερού
Η σκληρότητα του νερού διαφέρει ανάλογα με
την περιοχή. Η σκληρότητα επιδρά στην αγωγι‐
μότητα του νερού και στον αισθητήρα αγωγιμότη‐
τας της συσκευής. Αν γνωρίζετε την τιμή της αγω‐
γιμότητας του νερού, μπορείτε να ρυθμίσετε ανά‐
λογα τον αισθητήρα, για να έχετε καλύτερα απο‐
τελέσματα στεγνώματος.
Ρύθμιση του αισθητήρα αγωγιμότητας
1. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη επιλογής προ‐
γράμματος για να ορίσετε κάποιο πρόγραμ‐
μα.
2. Πιέστε παρατεταμένα τις επιφάνειες επαφής
(A) και (B) ταυτόχρονα, μέχρι να ανάψει μία
από αυτές τις ενδείξεις:
•
(χαμηλή <300 µS/cm)
•
•
(μέτρια 300-600 µS/cm)
(υψηλή >600 µS/cm)
3. Πιέστε την επιφάνεια επαφής (E) επανειλημ‐
μένα, μέχρι να ανάψει η ένδειξη του σωστού
επιπέδου.
4. Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση, πιέστε πα‐
ρατεταμένα τις επιφάνειες επαφής (A) και (B)
ταυτόχρονα για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
39
7. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
πρώτη φορά, προβείτε σε μία από τις
ακόλουθες λειτουργίες:
• Καθαρίστε τον κάδο του στεγνωτη‐
ρίου με ένα υγρό πανί.
• Ξεκινήστε ένα σύντομο πρόγραμμα
(π.χ. 30 λεπτών) με υγρά ρούχα.
Στην αρχή του κύκλου στεγνώματος
(3-5 λεπτά) ενδέχεται να υπάρξει ένα
ελαφρά υψηλότερο επίπεδο ήχου. Οφεί‐
λεται στην εκκίνηση του συμπιεστή, κάτι
που είναι φυσιολογικό για συσκευές
που χρησιμοποιούν ισχύ συμπιεστή,
όπως: ψυγεία, καταψύκτες.
7.1 Έναρξη προγράμματος χωρίς
καθυστέρηση έναρξης
1. Προετοιμάστε τα ρούχα και τοποθετήστε τα
στη συσκευή.
2. Ρυθμίστε το σωστό πρόγραμμα και τις επιλο‐
γές ανάλογα με τον τύπο του φορτίου.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του
προγράμματος.
3. Πιέζοντας την επιφάνεια επαφής Start/Pause
(Έναρξη/Παύση) , το πρόγραμμα αρχίζει.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι κατά το κλείσιμο της
πόρτας, τα ρούχα δεν πιάνονται ανάμε‐
σα στην πόρτα της συσκευής και το στε‐
γανοποιητικό λάστιχο.
7.2 Έναρξη του προγράμματος με
καθυστέρηση έναρξης
1. Ρυθμίστε το σωστό πρόγραμμα και τις επιλο‐
γές ανάλογα με τον τύπο του φορτίου.
2. Πιέστε το κουμπί καθυστέρησης έναρξης
επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθό‐
νη ο χρόνος καθυστέρησης που θέλετε να
ρυθμίσετε.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση
έναρξης ενός προγράμματος από 30 λε‐
πτά έως και 20 ώρες.
3. Πιέζοντας την επιφάνεια επαφής Start/Pause
(Έναρξη/Παύση) , αρχίζει η αντίστροφη μέ‐
τρηση. Στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστροφη
μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης.
• Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρη‐
ση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει.
7.3 Αλλαγή προγράμματος
1. Στρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμμα‐
τος στη θέση
OFF
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα.
7.4 Στο τέλος του προγράμματος
Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα,
• Τίθεται σε λειτουργία ένα διακοπτόμενο ηχητι‐
κό σήμα.
• Η ένδειξη αναβοσβήνει.
• Ανάβει η ένδειξη
.
• Η ένδειξη Start/Pause (Έναρξη/Παύση) είναι
αναμμένη.
Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί με τη φάση
προστασίας από το τσαλάκωμα για περίπου άλ‐
λα 30 λεπτά.
Η φάση προστασίας από το τσαλάκωμα αφαιρεί
τις ζάρες από τα ρούχα.
Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ρούχα πριν ολοκλη‐
ρωθεί η φάση προστασίας από το τσαλάκωμα.
Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστούμε να αφαι‐
ρείτε τα ρούχα όταν η φάση έχει σχεδόν ή πλή‐
ρως ολοκληρωθεί.
Όταν ολοκληρωθεί η φάση προστασίας από το
τσαλάκωμα:
• Η ένδειξη ανάβει αλλά δεν αναβοσβήνει.
• Η ένδειξη
σβήνει.
• Η ένδειξη Start/Pause (Έναρξη/Παύση) σβή‐
νει.
1. Στρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμμα‐
OFF
τος στη θέση
2. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
3. Αφαιρέστε τα ρούχα.
4. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
Κατά την ολοκλήρωση ενός προγράμ‐
ματος, πρέπει πάντα να καθαρίζετε το
φίλτρο και να αδειάζετε το δοχείο νερού.
7.5 Λειτουργία αυτόματης μετάβασης
σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, αυτή η
λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή:
• Μετά από 5 λεπτά, εάν δεν ξεκινήσετε το πρό‐
γραμμα.
• Πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωση του προ‐
γράμματος.
40 www.electrolux.com
8. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
8.1 Προετοιμασία των ρούχων
• Κλείνετε τα φερμουάρ.
• Κουμπώνετε τα κλιπ από τις παπλωματοθή‐
κες.
• Μην αφήνετε λυτές ζώνες ή κορδέλες (π.χ.
από ποδιές). Δένετέ τις πριν από την έναρξη
ενός προγράμματος.
• Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες.
• Εάν κάποιο είδος διαθέτει εσωτερική βαμβακε‐
ρή επένδυση, γυρίστε το μέσα έξω. Βεβαιωθεί‐
τε ότι η βαμβακερή επένδυση βρίσκεται πάντα
εξωτερικά.
• Συνιστούμε να επιλέγετε το σωστό πρόγραμμα
που αντιστοιχεί στον τύπο υφασμάτων που
βρίσκονται στη συσκευή.
Ετικέτα
είδους
• Μην τοποθετείτε σκούρα υφάσματα μαζί με
ανοιχτόχρωμα υφάσματα στη συσκευή. Από
τα σκουρόχρωμα μπορεί να υπάρξει μεταφορά
χρωμάτων.
• Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο πρόγραμμα
για να μη μαζέψουν τα βαμβακερά ζέρσεϊ και
τα πλεκτά.
• Βεβαιωθείτε ότι το βάρος των ρούχων δεν
υπερβαίνει το μέγιστο αναγραφόμενο στον πί‐
νακα προγραμμάτων.
• Στεγνώνετε μόνο ρούχα που είναι κατάλληλα
για στεγνωτήριο. Ανατρέξτε στην ετικέτα κάθε
είδους.
Περιγραφή
Ρούχα κατάλληλα για στεγνωτήριο.
Ρούχα κατάλληλα για στεγνωτήριο. Επιλέξτε το πρόγραμμα με συνήθη θερμοκρασία.
Ρούχα κατάλληλα για στεγνωτήριο. Επιλέξτε το πρόγραμμα με χαμηλή θερμοκρασία.
Ρούχα μη κατάλληλα για στεγνωτήριο.
9. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
9.1 Καθάρισμα του φίλτρου
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
5.
41
6.
1
2
9.2 Άδειασμα του δοχείου νερού
1.
2.
3.
4.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νερό
του δοχείου νερού ως απεσταγμένο νε‐
ρό (π.χ. για ατμοσίδερο). Πριν αξιοποιή‐
σετε το νερό, αφαιρέστε τυχόν υπολείμ‐
ματα ρύπων φιλτράροντάς το.
1.
9.3 Καθάρισμα του συμπυκνωτή
Η συχνότητα που πρέπει να καθαρίζο‐
νται τα φίλτρα σχετίζεται με το είδος των
ρούχων και την ποσότητά τους.
Εάν τα στεγνώνετε χρησιμοποιώντας το
μέγιστο φορτίο, καθαρίζετε τα φίλτρα με‐
τά από κάθε 3 κύκλους.
2.
42 www.electrolux.com
3.
4.
1
2
1
5.
6.
7.
8.
2
1
9.
10.
11.
121).
13.
14.
2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
15.
43
16.
2
1
1) Εάν χρειάζεται, αφαιρείτε τα χνούδια από το θάλαμο του εναλλάκτη θερμότητας μία φορά κάθε 6 μήνες.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.
9.4 Καθάρισμα του κάδου
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαρά‐
κια που χαράσσουν ή διαλύτες.
Στεγνώστε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί.
Καθαρίστε τον κάδο με ένα νωπό πανί. Χρησιμο‐
ποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρη‐
σιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια
που χαράσσουν ή διαλύτες.
Στεγνώστε τον κάδο με ένα μαλακό πανί.
9.6 Καθάρισμα των σχισμών
αερισμού
9.5 Εξωτερικό καθάρισμα
Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαι‐
ρέσετε τα χνούδια από τις σχισμές αερισμού.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα νωπό πανί. Χρησι‐
μοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
10.1
Πρόβλημα
Πιθανή αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συ‐
σκευή.
Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας έχει συνδεθεί
στην πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καεί κάποια ασφάλεια
στον πίνακα ασφαλειών.
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.
Πιέστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση) .
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι κλει‐
στή.
Η πόρτα της συσκευής δεν κλείνει.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι σωστά εγκατεστη‐
μένο.
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα δεν πιάνονται ανάμεσα
στην πόρτα της συσκευής και το στεγανοποιητικό
λάστιχο.
Η συσκευή σταματά κατά τη λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι άδειο. Πιέστε
το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση) για να ξε‐
κινήσετε πάλι το πρόγραμμα.
Η οθόνη εμφανίζει μεγάλη διάρκεια του
προγράμματος.1)
Βεβαιωθείτε ότι το βάρος των ρούχων είναι συμβα‐
τό με τη διάρκεια του προγράμματος.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι καθαρό.
44 www.electrolux.com
Πρόβλημα
Πιθανή αντιμετώπιση
Τα ρούχα είναι πολύ υγρά. Στύψτε τα ρούχα ξανά
στο πλυντήριο ρούχων.
Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν
είναι πολύ υψηλή.
Η οθόνη εμφανίζει σύντομη διάρκεια του
προγράμματος.
Επιλέξτε το πρόγραμμα Time Drying (Χρόνος στε‐
γνώματος)Extra Dry (Επιπλέον στέγνωμα) ή .
Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη Err.
Εάν θέλετε να ρυθμίσετε ένα νέο πρόγραμμα, απε‐
νεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές είναι συμβατές με το
πρόγραμμα.
Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη E51)
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Ξεκινήστε ένα νέο πρόγραμμα. Εάν το πρόβλημα
εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το Σέρβις.
1) Μετά από 5 ώρες κατά μέγιστο, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αυτόματα
10.2 Εάν τα αποτελέσματα του
στεγνώματος δεν είναι ικανοποιητικά
• Το επιλεγμένο πρόγραμμα ήταν εσφαλμένο.
• Είναι φραγμένο το φίλτρο.
• Είναι φραγμένος ο συμπυκνωτής.
• Υπήρχαν πάρα πολλά ρούχα στη συσκευή.
• Είναι βρόμικος ο κάδος.
• Λανθασμένη ρύθμιση του αισθητήρα αγωγιμό‐
τητας.
• Είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού.
11. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Διαστάσεις (mm)
Πλάτος / Ύψος / Βάθος
600 / 850 – 865 / 600
Μέγ. βάθος
(με την πόρτα της συσκευής ανοι‐
χτή)
1090 mm
Μέγ. πλάτος
(με την πόρτα της συσκευής ανοι‐
χτή)
950 mm
Ηλεκτρική σύνδεση
Τάση
230 V
Συχνότητα
50 Hz
Ασφάλεια
5A
Συνολική ισχύς
950 W
Χωρητικότητα κάδου
118 l
Βάρος της συσκευής
50 kg
Ρούχα: μέγ. βάρος
8 kg
Χρήση
Οικιακή
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
Ελάχ.
5 °C
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Κατανάλωση ενέργειας 1)
Μέγ.
35 °C
kWh/κύκλο
2,65 kWh
308 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 2)
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
Κατανάλωση ισχύος
45
A+
Κατάσταση παραμονής εν
ενεργεία
0,44 W
Κατάσταση απενεργοποίη‐
σης
0,44 W
1) Βάσει του προτύπου EN 61121. 8 kg βαμβακερών με φυγοκέντρηση στις 1.000 στροφές/λεπτό.
2) Κατανάλωση ενέργειας ανά έτος σε kWh, με βάση τους 160 κύκλους στεγνώματος στο τυπικό πρόγραμμα
για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο και την κατανάλωση των λειτουργιών χαμηλής ισχύος. Η
πραγματική κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 392/2012 της ΕΕ).
12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
συσκευές που φέρουν το σύμβολο .
κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση.
Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος
και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις
άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα
ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική
αρχή.
46 www.electrolux.com
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
47
136929130-A-322013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement