Electrolux EDH3684PDW User manual

Electrolux EDH3684PDW User manual
EDH3684PDW
................................................
HU SZÁRÍTÓGÉP
RO USCĂTOR DE RUFE
SL SUŠILNI STROJ
.............................................
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
2
MANUAL DE UTILIZARE
16
NAVODILA ZA UPORABO
30
2
www.electrolux.com
TARTALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
TERMÉKLEÍRÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KEZELŐPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMTÁBLÁZAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BEÁLLÍTÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
NAPI HASZNÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
HIBAELHÁRÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MŰSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes
szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették.
Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.RegisterElectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondo‐
san olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem
megfelelő üzembe helyezés vagy használat által
okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető
helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő
személyek biztonsága
VIGYÁZAT
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkant‐
ság kockázata.
• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csök‐
kent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek
híján lévő személyek a biztonságukért felelős
személy felügyelete mellett használhatják,
vagy ha tőle tájékoztatást kaptak a készülék
működtetéséről.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a ké‐
szülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
• Minden mosószert tartson távol a gyermekek‐
től.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tart‐
sa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva
van.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhet‐
nek tisztítási vagy karbantartási tevékenysé‐
get.
1.2 Üzembe helyezés
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• Ügyeljen arra, hogy a készülék üzemeltetésé‐
nek helyén a padló vízszintes, sík, stabil, hőál‐
ló és tiszta legyen.
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan he‐
lyen, ahol a hőmérséklet 5 °C alatt vagy 35 °C
felett van.
• A készüléket ne helyezze üzembe zárható aj‐
tó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsa‐
nér, és emiatt a készülék ajtaja nem nyitható
ki teljesen.
• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a
mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi
kesztyűt.
• A készüléket mindig függőleges helyzetben
mozgassa.
• A készülék hátoldalát a falhoz kell állítani.
• Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a
levegő a készülék és a padló között.
• Ha a gépet padlószőnyegen helyezi üzembe,
győződjön meg róla, hogy a szőnyeg nem zár‐
ja el a készülék alapzatán található szellőző‐
nyílások egyikét sem.
• A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elé‐
getéséből létrejövő füstgáz elvezetésére szol‐
gál. (ha van)
• Amennyiben a szárítógépet egy mosógép te‐
tején szeretné elhelyezni, használja az össze‐
építő készletet. Az összeépítő készlet hivata‐
los márkakereskedőnél szerezhető be, és ki‐
zárólag a tartozékhoz mellékelt útmutatóban
felsorolt készülékekhez használható. Üzembe
helyezés és használat előtt olvassa el figyel‐
mesen (lásd az üzembe helyezési útmutatót).
• Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyi‐
ség jó szellőzéséről, hogy elkerülje a más tüz‐
előanyagokat elégető készülékekből (beleért‐
ve a nyílt tüzet is) származó gázok visszaá‐
ramlását.
• A készülék elhelyezhető szabadon álló mó‐
don, vagy a konyhai munkapult alá, ha van
elegendő hely (lásd az üzembe helyezési út‐
mutatót).
• A készülék végleges elhelyezési pozíciójában
ellenőrizze a felület vízszintességét vízmér‐
tékkel. Ha a felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy süllyesztésével bizto‐
sítsa a vízszintes helyzetet.
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
Tűz- és áramütésveszély.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási
hálózati áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
• Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.
4
www.electrolux.com
• Ne használjon hálózati elosztókat és hosszab‐
bító kábeleket.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a háló‐
zati kábel épségére. Amennyiben a készülék
hálózati vezetékét ki kell cserélni, a cserét sa‐
ját szervizünknél végeztesse el.
• Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
• A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatla‐
kozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugó‐
nál fogva húzza ki.
• Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati ká‐
belt és a csatlakozódugót.
• A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
1.3 Használat
VIGYÁZAT
Tűz, robbanás, áramütés vagy a készü‐
lék károsodásának veszélye áll fenn.
• A készüléket kizárólag háztartási célra hasz‐
nálja.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jel‐
lemzőit.
• A szárító ciklus utolsó része fűtés nélkül törté‐
nik (hűtési ciklus), annak biztosítása érdeké‐
ben, hogy a ruhadarabok ne károsodjanak.
Ha a készüléket leállítja a szárítási ciklus be‐
fejeződése előtt, azonnal vegye ki belőle, és
teregesse ki az összes darabot, hogy a hő el‐
távozhasson.
• Amennyiben öblítőszert vagy hasonló termék‐
et használ, tartsa be a csomagolásán feltünte‐
tett utasításokat.
• Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Min‐
den használat előtt vagy után tisztítsa meg
szöszszűrőt.
• Törölje le a készülék körül felhalmozódott szö‐
szöket.
• Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt darabo‐
kat, melyek külső huzatanyaga megsérült.
• Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott ru‐
hadarabok vagy habszivacs darabokkal kitö‐
mött párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
• Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabo‐
kat, mint étolaj, aceton, alkohol, benzin, kero‐
zin, folteltávolítók, terpentin, viasz és viaszel‐
távolítók, meleg vízben ki kell mosni extra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mennyiségű mosószer használatával, mielőtt
megkezdené szárítását.
Nem szabad a készülékben olyan ruhadara‐
bot szárítani, melynek tisztításához ipari vegy‐
szereket használtak.
Ügyeljen arra, hogy ne maradjon gázöngyújtó
vagy gyufa a ruhadarabok zsebeiben.
Csak olyan ruhaneműt szárítson, melynek gé‐
pi szárítása engedélyezett. Kövesse a ruhane‐
mű kezelési címkéjén feltüntetett utasításokat.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a ké‐
szülékben.
Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolítóval
mosta ki, még egyszer le kell futtatnia egy öb‐
lítőprogramot, mielőtt elindítja a szárítógépet.
Ne igyon a gép kondenz/desztillált vizéből, és
ne használja fel ételkészítéshez. Egészség‐
ügyi kockázatot jelent az emberek és a házi
kedvencek számára.
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb
töltetet, mely 8 kg tömegű lehet (lásd a „Prog‐
ramtáblázat” című fejezetet).
Olyan ruhadarabokat nem szabad a szárító‐
gépbe tenni, amelyből csöpög a víz.
1.4 Ápolás és tisztítás
VIGYÁZAT
Személyi sérülés vagy a készülék káro‐
sodásának veszélye áll fenn.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csat‐
lakozóaljzatból.
• A készülék tisztításához ne használjon vízsu‐
garat vagy gőzt.
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert használjon. Ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldó‐
szert vagy fém tárgyat.
1.5 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT
Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadá‐
lyozza gyermekek és kedvenc állatok készü‐
lékben rekedését.
MAGYAR
Kompresszor
5
amelyben nem találhatók klórtartalmú szén‐
hidrogének. A rendszernek megfelelően kell
tömítenie. A rendszer sérülése szivárgást
okozhat.
VIGYÁZAT
A készülék károsodásának veszélye áll
fenn.
• A szárítógépben található kompresszor és
rendszer különleges közeggel van feltöltve,
2. TERMÉKLEÍRÁS
1
4 Elsődleges szűrő
2
5 A hőcserélő ajtajának kinyitására szolgáló
gomb
6 Levegőnyílások
7 Állítható lábak
8 Hőcserélő ajtaja
3
9 Hőcserélő fedele
10 A hőcserélő fedelének zárására szolgáló
4
11
gomb
5
10
11 Adattábla
6
9
A betöltőajtó nyitási iránya felcserélhe‐
tő. Ezáltal könnyen behelyezheti és el‐
távolíthatja a ruhaneműt akkor is, ha a
készüléket kisebb helyiségbe helyezte
(lásd a külön mellékelt lapon).
7
8
1 Víztartály
2 Kezelőpanel
3 Betöltőajtó
3. KEZELŐPANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Programgomb és
KI kapcsoló
2 Visszajelzők
6
www.electrolux.com
3 Kijelző
4
Time (Idővezérelt szárítás) érintőgomb
5
Delay (Késleltetés) érintőgomb
6
Buzzer (Hangjelzés) érintőgomb
7
Anticrease (Gyűrődésmentesítés) érin‐
tőgomb
8
Start/Pause (Indítás / Szünet) érintő‐
gomb
Visszajelzők
Érintse meg ujjával a funkció nevét
vagy szimbólumát viselő érintőgombo‐
kat.
Ne viseljen a kezelőpanel megérintése‐
kor kesztyűt.
Fontos, hogy a kezelőpanel mindig tisz‐
ta és száraz legyen.
leírása
Szárítási fázis.
Hűtési fázis.
Gyűrődésmentesítő fázis.
Kondenzátor.
Víztartály.
Szűrő.
Késleltetett indítás.
Gyerekzár.
Hangjelzések.
Program időtartama.
Idővezérelt szárítás időtartama.
-
Késleltetett indítás időtartama.
-
4. PROGRAMTÁBLÁZAT
Programok
Töltet típusa / Töltet (max.)1) / Anyagfajta jelzése
Cotton (Pamut) anyagok
Extra Dry (Extra
száraz)
Strong Dry (Na‐
gyon száraz)
Szárítási fokozat: extra száraz. / 8 kg /
Szárítási fokozat: nagyon száraz. / 8 kg /
Cupboard Dry
(Szekrényszáraz) 2)
Szárítási fokozat: szekrényszáraz. / 8 kg /
Iron Dry (Vasaló‐
száraz) 2)
Szárítási fokozat: azonnal vasalható. / 8 kg /
Synthetic (Műszál) szövetek
Extra Dry (Extra
száraz)
Szárítási fokozat: extra száraz./ 3,5 kg /
MAGYAR
Töltet típusa / Töltet (max.)1) / Anyagfajta jelzése
Programok
Cupboard Dry
(Szekrényszáraz) 2)
Szárítási fokozat: szekrényszáraz. / 3,5 kg /
Iron Dry (Vasaló‐
száraz)
Szárítási fokozat: azonnal vasalható. / 3,5 kg /
zat)
Sports (Sportruhá‐
7
Vasalást nem igénylő sportruházat, vékony és könnyű anyagok, po‐
liészter. / 2 kg /
Time Drying (Időve‐ Ezzel a programmal használhatja a Time funkciót, és beállíthatja a
zérelt szárítás)
program időtartamát. / 8 kg /
Refresh (Frissítés)
Wool Refresh
(Gyapjú frissítés)
Textíliák felfrissítése, amelyek tárolva voltak. / 1 kg
Gyapjú anyagok frissítése. A gyapjú darabokat újra puhává és finom‐
má teszi. A program befejezése után azonnal távolítsa el a ruhane‐
műt. / 1 kg
Delicates (Kímélő)
Kényes szövetek. / 3 kg /
Duvet (Takaró)
Keskeny vagy széles paplanok, illetve párnák (toll, pehely vagy szin‐
tetikus töltésű) szárításához. / 3 kg /
Easy Iron (Va‐
saláskönnyítő)
Könnyen kezelhető anyagok, melyek minimális vasalást igényelnek.
A szárítás hatékonysága a ruhanemű anyagától függően eltérhet.
Rázza meg a darabokat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A prog‐
ram vége után haladéktalanul távolítsa el a ruhákat, és tegye vállfára
őket. / 1 kg (vagy 5 ing) /
1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.
2) Kizárólag a bevizsgáló intézetek számára: Standard programok az EN 61121 számú dokumentumban
megadott vizsgálatok számára.
5. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
5.1 Time (Idővezérelt szárítás)
Ez a funkció csak a Time Drying (Idővezérelt
szárítás) programnál használható. A program 10
perc és 2 óra közötti időtartamra állítható be. Az
időtartam beállítása a készülékben levő ruha
mennyiségétől függ.
Javasoljuk, hogy kis mennyiségű ruha vagy csak
egyetlen darab esetén rövid időtartamot állítson
be.
5.2 Anticrease (Gyűrődésmentesítés)
A szárítási ciklus végén megnöveli a normál gyű‐
rődésmentesítési fázis (30 perc) idejét 60 perc‐
cel. Ez a funkció megelőzi a ruhanemű gyűrődé‐
sét. A szárított ruha a gyűrődésmentesítő fázis
alatt kivehető.
5.3 Buzzer (Hangjelzés)
Ha a hangelzés funkciót bekapcsolja, az alábbi
esetekben hangjelzést ad a készülék:
• ciklus vége
• gyűrődésgátló fázis kezdete és vége
• ciklus megszakítás
A hangjelzés alapértelmezés szerint mindig be
van kapcsolva. Ezzel a funkcióval a hangjelzést
be- vagy kikapcsolhatja.
8
www.electrolux.com
A Buzzer (Hangjelzés) funkció mind‐
egyik programhoz kiválasztható.
Programok1)
Cotton (Pamut) anyagok
Extra Dry (Extra száraz)
●
●
Strong Dry (Nagyon száraz)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Iron Dry (Vasalószáraz)
●
●
Sports (Sportruházat)
●
●
●
●
Cupboard Dry (Szekrény‐
száraz)
Iron Dry (Vasalószáraz)
Synthetic (Műszál) szövetek
Extra Dry (Extra száraz)
Cupboard Dry (Szekrény‐
száraz) 2)
Time Drying (Idővezérelt
szárítás)
●
●
Refresh (Frissítés)
Wool Refresh (Gyapjú fris‐
sítés)
●
Delicates (Kímélő)
●
●
Duvets (Takaró)
●
●
●
●
nyítő)
Easy Iron (Vasaláskön‐
1) A kiválasztott programhoz egy vagy több funkciót is beállíthat. A be- és kikapcsolásukhoz nyomja meg a
hozzájuk tartozó érintőgombot.
6. BEÁLLÍTÁSOK
D)
B
Anticrease (Gyűrődésmentesítés) érintő‐
gomb
E)
C
D
E
Start/Pause (Indítás / Szünet) érintő‐
gomb
6.1 Gyerekzár funkció
A
A)
Time (Idővezérelt szárítás) érintőgomb
B)
Delay (Késleltetés) érintőgomb
C)
Buzzer (Hangjelzés) érintőgomb
E funkció megakadályozza a gyermekeket ab‐
ban, hogy játsszanak a készülékkel, amikor egy
program működik. A programgomb és az érintő‐
MAGYAR
gombok le vannak zárva. Csak a
zárolása van feloldva.
KI kapcsoló
A gyerekzár funkció aktiválása
1. Fordítsa a programgombot a kívánt program‐
nak megfelelő állásba.
2. Nyomja meg, és egyidejűleg tartsa meg‐
nyomva a A és a D érintőgombot, amíg a
gyerekzár visszajelző világítani nem kezd.
• A gyerekzár funkció a program működése
alatt is kikapcsolható. Nyomja meg, és
egyidejűleg tartsa megnyomva ugyaneze‐
ket az érintőgombokat, amíg a gyerekzár
visszajelző el nem alszik.
6.2 Vízkeménység és
vezetőképesség
A vízkeménység a földrajzi hely függvényében
változik. A vízkeménység hatással van a víz ve‐
zetőképességére és a készülék vezetőképesség-
9
érzékelőjére. Ha ismeri a víz vezetőképességé‐
nek értékét, beállíthatja a megfelelő értéket az
érzékelőn, és így még jobb szárítási eredményt
érhet el.
A vezetőképesség-érzékelő beállítása
1. Fordítsa a programgombot a kívánt program‐
nak megfelelő állásba.
2. Érintse meg egyszerre, és tartsa megérintve
a A és a B gombot, amíg az alábbi visszajel‐
zők egyike meg nem jelenik:
•
(alacsony <300 µS/cm)
•
(közepes 300-600 µS/cm)
•
(magas >600 µS/cm)
3. Annyiszor nyomja meg az érintőgombot (E),
amíg világítani nem kezd a megfelelő szint
visszajelzője.
4. A beállítás megerősítéséhez egyidejűleg 2
másodpercre nyomja meg a A és a B érintő‐
gombot.
7. NAPI HASZNÁLAT
A készülék első használata előtt végez‐
ze el az alábbi lépések egyikét:
• Tisztítsa meg a szárítógép dobját
egy nedves ruhával.
• Nedves ruhaneművel indítson el egy
rövid (pl.: 30 perc hosszúságú) prog‐
ramot.
A szárítási ciklus elején (3-5 perc) a ké‐
szülék kicsivel hangosabb lehet. Ez a
kompresszor beindulása miatt van, és
normális jelenség kompresszorral mű‐
ködő berendezéseknél, például: hűtőgé‐
pek, fagyasztók.
7.1 Egy program késleltetett indítás
nélküli indítása
1. Készítse elő a ruhaneműt, és töltse a készü‐
lékbe.
2. Állítsa be a töltet típusának megfelelő prog‐
ramot és funkciókat.
• A kijelző a program időtartamát mutatja.
3. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás / Szünet)
érintőgombot; a program automatikusan elin‐
dul.
FIGYELEM
Az ajtó becsukásakor ügyeljen arra,
hogy ne csípje be a ruhát a betöltőajtó
és a gumi tömítés közé.
7.2 Egy program késleltetett
indítással való indítása
1. Állítsa be a töltet típusának megfelelő prog‐
ramot és funkciókat.
2. Nyomja meg annyiszor a Késleltetett indítás
gombot, amíg a kijelzőn a beállítandó késlel‐
tetési idő meg nem jelenik.
• A program indítása 30 perc és 20 óra kö‐
zött késleltethető.
3. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás / Szünet)
érintőgombot; a visszaszámlálás elindul. A
kijelzőn megjelenik a késleltetett indítás vis‐
szaszámlálása.
• Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
7.3 Egy program módosítása
1. Forgassa
KI állásba a programgombot
2. Állítsa be a programot.
10 www.electrolux.com
7.4 Miután a program véget ért
Amikor a program befejeződött,
• Szaggatott hangjelzés hallható.
• A visszajelző villog.
• Megjelenik a
visszajelző.
• A Start/Pause (Indítás / Szünet) visszajelző
bekapcsol.
A készülék a gyűrődésmentesítő fázissal folytatja
a működést kb. további 30 percen keresztül.
A gyűrődésmentesítő fázis eltávolítja a gyűrődé‐
seket a ruhából.
A gyűrődésmentesítő fázis letelte előtt is kiveheti
a ruhát. A jobb eredmény elérése érdekében azt
javasoljuk, hogy még a fázis befejezése előtt,
vagy közvetlenül a befejezés után vegye ki a ké‐
szülékből a ruhát.
Amikor a gyűrődésmentesítő fázis befejeződött:
• Világít, de nem villog a visszajelző.
• A
• Start/Pause (Indítás / Szünet) visszajelző kial‐
szik.
1. Forgassa
KI állásba a programgombot
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Szedje ki a ruhaneműt.
4. Csukja be a készülék ajtaját.
Mindig tisztítsa meg a szűrőt, és ürítse
ki a víztartályt a program befejezése
után.
7.5 Automatikus KÉSZENLÉT funkció
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében ez
a funkció az alábbi esetekben automatikusan ki‐
kapcsolja a készüléket:
• 5 perc elteltével, ha nem indítja el a progra‐
mot.
• A program befejezése után 5 perccel.
visszajelző kialszik.
8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
8.1 A ruhanemű előkészítése
• Húzza be a cipzárakat.
• Gombolja be a paplanhuzatokat.
• A laza zsinegeket és szalagokat (pl.: kötény‐
szalag) ne hagyja szabadon. A program elin‐
dítása előtt kösse meg ezeket.
• Mindent távolítson el a zsebekből.
• Amennyiben egy ruhadarab belső rétege
gyapjúból készült, fordítsa azt ki. Fontos, hogy
a gyapjúréteg mindig kívül legyen.
• Javasoljuk, hogy a készülékben levő anyagok
fajtájának megfelelő programot állítson be.
• Ne töltsön a készülékbe erős színű textíliákat
halvány színű darabokkal együtt. Lehetséges,
hogy a textíliák erős színei engednek.
• Használjon megfelelő programot a pamutjer‐
sey és kötött darabokhoz, hogy ne menjenek
össze.
• Ügyeljen arra, hogy a töltet tömege ne legyen
nagyobb, mint a programtáblázatban mega‐
dott maximális érték.
• Csak olyan ruhaneműt szárítson, melynek gé‐
pi szárítása engedélyezett. További informáci‐
ókért olvassa el a ruhadarabok kezelési cím‐
kéjén található útmutatásokat.
Kezelé‐ leírása
si cím‐
ke
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy normál hőmér‐
sékletű programot.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy alacsony hőmér‐
sékletű programot.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása nem engedélyezett.
MAGYAR
9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
9.1 A szűrő tisztítása
1.
2.
2
1
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
9.2 A víztartály ürítése
1.
2.
3.
4.
11
12 www.electrolux.com
A víztartályban levő víz a desztillált víz
helyettesítésére használható, pl. gőzö‐
léses vasaláshoz. A víz felhasználása
előtt távolítsa el belőle a szennyeződé‐
seket egy szűrő segítségével.
9.3 A kondenzátor egység tisztítása
A szűrők tisztításának gyakorisága a ru‐
ha fajtájától és annak mennyiségétől
függ.
Amennyiben teljes töltetet szárít, min‐
den harmadik szárítási ciklus után tisz‐
títsa meg a szűrőket.
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
6.
7.
8.
2
9.
1
10.
2
MAGYAR
11.
121).
13.
14.
15.
16.
2
13
1
1) Szükség szerint, kb. 6 havonta egyszer tisztítsa meg a hőcserélő-rekeszt a szöszöktől. Porszívót is
használhat.
9.4 A dob tisztítása
Puha törlőruhával törölje szárazra a készüléket.
A dobot egy nedves ruhával tisztítsa. Csak sem‐
leges tisztítószert használjon. Ne használjon sú‐
rolószert, súrolószivacsot vagy oldószereket.
Puha törlőruhával törölje szárazra a dobot.
9.6 Levegőnyílások tisztítása
Porszívó segítségével távolítsa el a szöszöket a
levegőnyílásokból.
9.5 A készülék külső felületének
tisztítása
A készüléket nedves ruhával tisztítsa. Csak sem‐
leges tisztítószert használjon. Ne használjon sú‐
rolószert, súrolószivacsot vagy oldószereket.
10. HIBAELHÁRÍTÁS
10.1
Jelenség
Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva
a konnektorba.
14 www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
Ellenőrizze, hogy nem olvadt-e le valamelyik biz‐
tosíték a biztosítékdobozban.
A program nem indul el.
Nyomja meg a Start/Pause (Indítás / Szünet)
gombot.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csuk‐
va.
Nem záródik a készülék ajtaja.
Ellenőrizze, hogy a szűrő beszerelése helyes-e.
Ügyeljen arra, hogy ne csípje be a ruhát a betöl‐
tőajtó és a gumi tömítés közé.
A készülék működés közben leáll.
Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e. A program
ismételt elindításához nyomja meg a Start/Pause
(Indítás / Szünet) gombot.
A kijelző hosszú időtartamot jelenít meg a
programhoz.1)
Győződjön meg arról, hogy a ruhanemű súlya
megfelel-e a program időtartamának.
Ellenőrizze, hogy tiszta-e a szűrő.
A ruhanemű túlságosan nedves. Ismét centrifugál‐
ja ki a ruhaneműt a mosógépben.
Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérséklete nem túl
magas-e.
A kijelző rövid időtartamot jelenít meg a
programhoz.
Állítsa be a Time Drying (Idővezérelt szárítás)
vagy a Extra Dry (Extra száraz) programot.
A kijelzőn Err üzenet látható.
Ha új programot szeretne beállítani, kapcsolja ki,
majd be a készüléket.
Ellenőrizze, hogy a funkciók alkalmazhatóak-e a
programhoz.
A kijelzőn E51 üzenet látható.
Kapcsolja ki majd be a készüléket. Indítson el egy
új programot. Ha a probléma ismét jelentkezik, ak‐
kor forduljon a márkaszervizhez.
1) Legfeljebb 5 óra elteltével a program automatikusan véget ér.
10.2 Ha nem elégedett a szárítás
eredményével
• A beállított program nem volt megfelelő.
• A szűrő eltömődött.
• A kondenzátor eltömődött.
• Túl sok ruhadarab volt a készülékben.
• A dob elszennyeződött.
• A vezetőképesség-érzékelő beállítása helyte‐
len.
• A levegőnyílások eltömődtek.
11. MŰSZAKI ADATOK
Méretek (mm)
Szélesség / magasság /
mélység
600 / 850 – 865 / 600
MAGYAR
Max. mélység
(nyitott ajtóval)
1090 mm
Max. szélesség
(nyitott ajtóval)
950 mm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
Biztosíték
5A
Összteljesítmény
950 W
Dob térfogata
118 l
A készülék tömege
50 kg
Ruhanemű: max. súly
8 kg
Használat típusa
Háztartási
Környezeti hőmérséklet
Energiafogyasztás 1)
Min.
5 °C
Max.
35 °C
kWh/ciklus
2,65 kWh
Éves energiafogyasztás 2)
308 kWh
Energiahatékonysági osztály
A+
Energiafogyasztás
Készenléti üzemmód
0,44 W
Kikapcsolás üzemmód
0,44 W
15
1) Az EN 61121 szabvány szerint. 8 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.
2) Éves energiafogyasztás kilowattórában megadva, mely a standard gyapjú program 160 teljes és részleges
töltetű gyapjúszárítási ciklusán és az alacsony energiafogyasztású üzemmódok energiafelhasználásán
alapul. A ciklusonkénti aktuális energiafogyasztás függ a készülék használati módjától ((EU) RENDELET
száma: 392/2012).
12. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott anyagokat
. Újrahasznosításhoz tegye
hasznosítsa újra:
a megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A tiltó
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a
készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy
lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
16 www.electrolux.com
CUPRINS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIEREA PRODUSULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANOUL DE COMANDĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TABELUL CU PROGRAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPŢIUNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SETĂRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAREA ZILNICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMAŢII ŞI SFATURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEPANAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATE TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
19
19
20
21
22
23
24
25
27
28
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include decenii de experienţă
profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca oricând îl
utilizați puteţi fi sigur de aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute
şi informaţii despre service:
www.electrolux.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.RegisterElectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele informaţii.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Informaţii şi recomandări generale
Informaţii cu privire la mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
17
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului,
citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producăto‐
rul nu este responsabil dacă instalarea şi utiliza‐
rea incorectă a aparatului provoacă răniri şi dau‐
ne. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună
cu aparatul pentru referinţă ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
AVERTIZARE
Pericol de sufocare, vătămare sau inva‐
liditate permanentă.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta
mai mare de 8 ani, de persoanele cu capa‐
cităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau de persoanele fără cunoştinţe sau expe‐
rienţă doar sub supraveghere sau după o in‐
struire care să le ofere informaţiile necesare
despre utilizarea aparatului, instruire efectuată
de către o persoană responsabilă pentru sigu‐
ranţa lor.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambalajul pro‐
dusului.
• Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de
uşa aparatului când aceasta este deschisă.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie
efectuate de copii nesupravegheaţi.
1.2 Instalarea
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
• Respectaţi instrucţiunile de instalare furnizate
împreună cu aparatul.
• Aparatul se va instala doar pe o podea
dreaptă, stabilă, rezistentă la căldură şi cu‐
rată.
• Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul într-un loc în
care temperatura este sub 5°C sau mai mare
de 35°C.
• Nu instalaţi aparatul în locuri care nu permit
deschiderea completă a uşii sale.
• Procedaţi cu atenţie sporită atunci când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu. Purtaţi
întotdeauna mănuşi de protecţie.
• Mutaţi întotdeauna aparatul în poziţie verti‐
cală.
• Suprafaţa din spate a aparatului trebuie orien‐
tată spre perete.
• Asiguraţi circulaţia aerul între aparat şi podea.
• Verificaţi dacă mocheta nu obstrucţionează
fantele de ventilaţie de la baza aparatului
(dacă există).
• Aerul evacuat nu trebuie direcţionat spre un
coş care este utilizat pentru evacuarea fumu‐
lui de la aparate care ard gaz sau alţi combus‐
tibili (dacă există)..
• Dacă uscătorul este pus deasupra unei maşini
de spălat rufe, folosiţi kit-ul de stivuire. Kit-ul
de stivuire, disponibil la furnizorul autorizat,
poate fi utilizat doar cu aparatul specificat în
instrucţiunile furnizate împreună cu accesoriul
Înainte de instalare citiţi cu atenţie instrucţiuni‐
le (consultaţi broşura de instalare).
• Asiguraţi-vă că există o bună aerisire în came‐
ra de instalare pentru a evita întoarcerea debi‐
tului de gaze în cameră de la aparatele care
folosesc alţi combustibili, inclusiv flacără des‐
chisă.
• Aparatul poate fi montat independent sau sub
blatul de bucătărie cu spaţiu liber adecvat
(consultaţi broşura de instalare).
• Când aparatul este amplasat în poziţia sa per‐
manentă, verificaţi să fie adus la nivel cu aju‐
torul unei nivele cu bulă de aer. Dacă nu este,
ridicaţi sau coborâţi picioarele acestuia până
când este perfect orizontal.
Conexiunea la reţeaua electrică
AVERTIZARE
Risc de incendiu şi de electrocutare.
• Aparatul trebuie legat la împământare.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică,
specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, co‐
respund sursei de tensiune. Dacă nu, contac‐
taţi un electrician.
• Folosiţi întotdeauna o priză cu protecţie la
electrocutare corect instalată.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri prelungitoa‐
re.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora şte‐
cherul şi cablul de alimentare electrică. Dacă
este necesar, cablul de alimentare trebuie în‐
locuit numai de către Centrul local de Service.
18 www.electrolux.com
• Introduceţi ştecherul în priză numai după în‐
cheierea procedurii de instalare. Asiguraţi-vă
că priza poate fi accesată după instalare.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna
de ştecher.
• Nu atingeţi cablul de alimentare sau ştecherul
cu mâinile ude.
• Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
1.3 Utilizarea
AVERTIZARE
Pericol de incendiu, explozie, electrocu‐
tare sau de deteriorare a aparatului
• Utilizaţi acest aparat doar într-un mediu cas‐
nic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
• Partea finală a ciclului de uscare se efec‐
tuează fără căldură (ciclu de răcire) pentru a
proteja rufele.
Dacă opriţi aparatul înainte de terminarea ci‐
clului de uscare, scoateţi imediat şi împrăştiaţi
toate articolele, pentru a ajuta la disiparea
căldurii.
• Dacă utilizaţi un balsam de rufe sau produse
similare, respectaţi instrucţiunile de pe amba‐
laj.
• Nu utilizaţi aparatul fără un filtru. Curăţaţi filtrul
de scame înainte sau după fiecare utilizare.
• Îndepărtaţi scamele care s-au adunat în apa‐
rat.
• Nu uscaţi articolele deteriorate care au căptu‐
şeli sau umpluturi.
• Nu uscaţi articolele cum ar fi cauciucul celular
(latex celular), căştile de baie, ţesăturile im‐
permeabile, articolele căptuşite cu cauciuc şi
hainele sau pernele care au pernuţe din cau‐
ciuc celular.
• Înainte de a usca articole care au fost în con‐
tact cu substanţe, cum ar fi uleiul de gătit,
acetona, alcoolul, benzina, kerosenul, agenţi
de îndepărtare a petelor, terbentină, ceară şi
agenţi de îndepărtare a cerii, spălaţi articolele
în apă fierbinte cu o cantitate suplimentară de
detergent.
• Nu uscaţi articole în aparat dacă s-au utilizat
produse chimice pentru curăţarea lor.
• Asiguraţi-vă că nu aţi lăsat în buzunarele hai‐
nelor brichete sau chibrituri.
• Poate usca textile care sunt adecvate pentru
uscare într-un uscător de rufe. Respectaţi in‐
strucţiunile de pe eticheta ţesăturii.
• Nu uscaţi în aparat articole murdare.
• Dacă v-aţi spălat rufele cu ajutorul unui agent
de îndepărtare a petelor, porniţi ciclul de clăti‐
re suplimentară înainte de a porni uscătorul.
• Nu consumaţi sau pregătiţi mâncarea cu apa
condensată / distilată. Poate cauza probleme
de sănătate oamenilor şi animalelor de com‐
panie.
• Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa deschisă.
• Respectaţi volumul maxim de încărcare de 8
kg (consultaţi capitolul “Tabelul de progra‐
me”).
• Nu uscaţi în uscător haine din care apa curge.
1.4 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE
Pericol de rănire sau de deteriorare a
aparatului.
• Înainte de a curăţa aparatul, deconectaţi-l şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru
curăţarea aparatului.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi
produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi sau
obiecte metalice.
1.5 Aruncarea la gunoi
AVERTIZARE
Risc de rănire sau de sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimenta‐
re.
• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
• Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii pentru a
preveni închiderea copiilor sau a animalelor
de companie în aparat.
Compresor
AVERTIZARE
Pericol de deteriorare a aparatului.
• Compresorul şi sistemul acestuia din uscăto‐
rul de rufe este umplut cu agent special, care
nu conţine fluoro-cloro-hidrocarburi. Sistemul
trebuie să rămână etanş. Deteriorarea siste‐
mului poate provoca o scurgere.
ROMÂNA
19
2. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
4 Filtru principal
2
5 Buton pentru deschiderea uşii schimbătoru‐
lui de căldură
6 Fante pentru fluxul de aer
7 Picior reglabil
8 Uşă schimbător de căldură
3
9 Capac pentru schimbătorul de căldură
4
11
10 Buton pentru blocarea capacului schimbăto‐
rului de căldură
5
10
11 Plăcuţă cu date tehnice
6
9
Uşa de încărcare poate fi instalată de
utilizator în partea opusă. Aceasta poa‐
te ajuta la introducerea şi scoaterea ru‐
felor sau dacă există o limitare la insta‐
larea aparatului (consultaţi broşura se‐
parată).
7
8
1 Recipient pentru apă
2 Panou de comandă
3 Uşă de încărcare
3. PANOUL DE COMANDĂ
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Buton pentru programe şi buton
(oprit)
2 Indicatoare
3 Afişaj
OFF
4 Tasta
Time (Timp)
5 Tasta
6 Tasta
Delay (Pornire cu întârziere)
Indicatoare
7 Tasta
8 Tasta
Anticrease (Antişifonare)
Start/Pause (Start/Pauză)
Atingeţi tastele cu degetul în zona cu
simbolul sau cu numele opţiunii.
Nu purtaţi mănuşi când lucraţi cu pa‐
noul de comandă.
Aveţi grijă ca panoul de comandă să fie
întotdeauna curat şi uscat.
Buzzer (Sonerie)
Descriere
Faza de uscare.
20 www.electrolux.com
Indicatoare
Descriere
Faza de răcire.
Faza de protecţie la şifonare.
Condensator.
Recipient pentru apă.
Filtru.
Pornirea cu întârziere.
Blocare acces copii.
Semnale acustice.
Durata programului.
Durata pentru Uscare programată.
-
Durata pentru Pornirea cu întârziere.
-
4. TABELUL CU PROGRAME
Programe
Tip de încărcătură / Încărcătură (max.)1) / Etichetă produs
Ţesături Cotton (Bumbac)
Extra Dry (Foarte
uscat)
Strong Dry (Puter‐
nic uscate)
Nivel de uscare: extra uscat. / 8kg /
Nivel de uscare: puternic uscat. / 8kg /
Cupboard Dry (Us‐
cate pentru a fi puse în Nivel de uscare: uscate pentru a fi puse în dulap. / 8kg /
dulap) 2)
Iron Dry (Uscate
pentru călcat) 2)
Nivel de uscare: aplicabil pentru a fi călcate. / 8kg /
Ţesături Synthetic (Sintetice)
Extra Dry (Foarte
uscat)
Nivel de uscare: foarte uscat./ 3,5kg /
Cupboard Dry (Us‐
cate pentru a fi puse în Nivel de uscare: uscate pentru a fi puse în dulap. / 3,5kg /
dulap) 2)
Iron Dry (Uscate
pentru călcat)
Nivel de uscare: aplicabil pentru a fi călcate. / 3,5kg /
Sports (Articole
sportive)
Articole pentru sport, ţesături subţiri şi uşoare, microfibre, poliester,
care nu se calcă. / 2kg /
ROMÂNA
21
Tip de încărcătură / Încărcătură (max.)1) / Etichetă produs
Programe
Time Drying (Timp
de uscare)
Cu acest program puteţi utiliza opţiunea Time (Timp) şi setaţi durata
programului. / 8kg /
Refresh (Îm‐
prospătare)
Împrospătarea textilelor care erau depozitate. / 1kg
Împrospătarea ţesăturilor din lână. Articolele din lână rămân moi şi
Wool Refresh (Îm‐ pufoase. Scoateţi articolele imediat după terminarea programului. /
prospătare lână)
1kg
Delicates (Delicate) Ţesături delicate. / 3kg /
Duvet (Pilotă)
Easy Iron
(Călcare uşoară)
Pentru a usca una sau două pilote şi a pernelor (cu umplutură din pe‐
ne, puf sau material sintetic). / 3kg /
Materiale cu întreţinere uşoară pentru care este necesară doar o
călcare simplă. Rezultatele la uscare pot diferi de la un tip de material
la altul. Scuturaţi rufele înainte să le introduceţi în aparat. Când pro‐
gramul este finalizaţi scoateţi imediat articolele şi puneţi-le pe un
umeraş. / 1 kg (sau 5 cămăşi) /
1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.
2) Doar pentru institutele de testare: Programele standard pentru testare sunt specificate în documentul EN
61121.
5. OPŢIUNI
5.1 Time (Timp)
5.3 Buzzer (Sonerie)
Această opţiune poate fi aplicată doar la progra‐
mul Time Drying (Timp de uscare) . Puteţi seta
durata programului, de la un minim de 10 minute
la un maxim de 2 ore. Setarea duratei depinde
de cantitatea de rufe din aparat.
Vă recomandăm să setaţi o durată scurtă pentru
cantităţi mici de rufe sau pentru doar un singur
articol.
Când funcţia sonerie este activată puteţi să auziţi
soneria la:
• terminarea ciclului
• pornirea şi terminarea fazei de protecţie la şi‐
fonare
• întreruperea ciclului
Din fabricaţie, funcţia sonerie este activată întot‐
deauna. Puteţi folosi această funcţie pentru a ac‐
tiva sau dezactiva sunetul.
5.2 Anticrease (Antişifonare)
Prelungeşte cu 60 de minute etapa standard de
antişifonare (30 de minute) la sfârşitul fiecărui ci‐
clu de uscare. Această funcţie previne şifonarea
rufelor. Rufele pot fi scoase în timpul etapei anti‐
şifonare.
Puteţi activa opţiunea Buzzer (Sonerie)
cu toate programele.
Programe1)
Ţesături Cotton (Bumbac)
Extra Dry (Super uscat)
●
●
Strong Dry (Puternic uscate)
●
●
22 www.electrolux.com
Programe1)
Cupboard Dry (Uscate pen‐
tru a fi puse în dulap)
●
●
Iron Dry (Uscate pentru
călcat)
●
●
Extra Dry (Super uscat)
●
●
Cupboard Dry (Uscate pen‐
tru a fi puse în dulap) 2)
●
●
Iron Dry (Uscate pentru
călcat)
●
●
●
●
●
●
Ţesături Synthetic (Sintetice)
Sports (Articole sportive)
re)
Time Drying (Timp de usca‐
●
Refresh (Împrospătare)
●
Wool Refresh (Împrospăta‐
re lână)
●
Delicate
●
●
Duvets (Pilote)
●
●
●
●
Easy Iron (Călcare
uşoară)
1) Împreună cu programul puteţi seta 1 sau mai multe opţiuni. Pentru a le activa sau dezactiva, apăsaţi tasta
corespunzătoare.
6. SETĂRI
A
B
C
D
E
A) Tasta
B) Tasta
Delay (Pornire cu întârziere)
C) Tasta
D) Tasta
Anticrease (Antişifonare)
E) Tasta
Time (Timp)
Buzzer (Sonerie)
Start/Pause (Start/Pauză)
6.1 Funcţia Blocare acces copii
Această opţiune previne joaca copiilor cu apara‐
tul în timpul funcţionării unui program. Butonul
programului şi tastele sunt blocate. Doar butonul
OFF este deblocat.
Activarea opţiunii de blocare acces copii
1. Folosiţi butonul pentru programe pentru a
seta orice program.
2. Ţineţi apăsate simultan tastele (A) şi (D)
până când se aprinde indicatorul de blocare
acces copii.
• Puteţi dezactiva opţiunea de blocare ac‐
ces copii în timpul funcţionării unui pro‐
gram. Apăsaţi lung aceleaşi taste până
ROMÂNA
când indicatorul de blocare acces copii se
stinge.
6.2 Duritatea apei şi conductivitatea
Duritatea apei diferă în funcţie de localitate. Duri‐
tatea apei are un efect asupra conductivităţii apei
şi asupra senzorului de conductivitate din aparat.
În cazul în care cunoaşteţi valoarea conducti‐
vităţii apei, puteţi regla senzorul pentru a avea
rezultate mai bune la uscare.
Reglarea senzorului de conductivitate
1. Folosiţi butonul pentru programe pentru a
seta orice program.
23
2. Ţineţi apăsate simultan tastele (A) şi (B)
până când se aprinde unul dintre aceste indi‐
catoare:
•
(scăzută <300 µS/cm)
•
(moderată 300-600 µS/cm)
•
(înaltă >600 µS/cm)
3. Apăsaţi în mod repetat tasta (E) până când
se afişează indicatorul nivelului corect.
4. Pentru a confirma reglarea, apăsaţi simultan
şi pentru aproximativ 2 secunde tastele (A) şi
(B).
7. UTILIZAREA ZILNICĂ
Înainte de a utiliza aparatul pentru pri‐
ma dată efectuaţi una din următoarele
operaţii:
• Curăţaţi tamburul uscătorului cu o la‐
vetă umedă.
• Porniţi un program scurt ( de ex. de
30 de minute) cu rufe umede.
La începutul ciclului de uscare (3 - 5
min.) este posibil ca nivelul de zgomot
să fie mai ridicat. Această situaţie este
generată de pornirea compresorului, lu‐
cru normal în cazul aparatelor acţionate
de compresor precum: frigidere, conge‐
latoare.
7.1 Pornirea unui program fără
întârziere
1. Pregătiţi rufele şi încărcaţi aparatul.
2. Setaţi programul şi opţiunile corecte pentru
tipul de încărcătură.
• Afişajul indică durata programului.
3. Apăsaţi tasta Start/Pause (Start/Pauză) ,
programul porneşte.
ATENŢIE
Verificaţi dacă la închiderea uşii, rufele
nu au rămas prinse între uşa aparatului
şi garnitura de cauciuc.
7.2 Iniţierea programului cu pornirea
cu întârziere
1. Setaţi programul şi opţiunile corecte pentru
tipul de încărcătură.
2. Apăsaţi butonul pentru Pornire cu întârziere
în mod repetat până când afişajul indică în‐
târzierea dorită.
• Puteţi întârzia pornirea unui program de la
o valoare minimă de 30 minute până la
una maximă de 20 de ore.
3. Apăsaţi tasta Start/Pause (Start/Pauză) ,
numărătoarea inversă începe. Afişajul indică
numărătoarea inversă pentru pornirea cu în‐
târziere.
• Când numărătoarea inversă se încheie,
programul porneşte.
7.3 Modificarea unui program
1. Rotiţi butonul pentru programe la
2. Setaţi programul.
OFF
7.4 La terminarea programului
Când programul s-a terminat,
• Este emis un semnal acustic intermitent.
• Indicatorul se aprinde intermitent.
• Indicatorul
se aprinde.
• Indicatorul Start/Pause (Start/Pauză) este
aprins.
Aparatul continuă să funcţioneze cu faza de pro‐
tecţie la şifonare pentru aproximativ alte 30 de
minute.
Faza de protecţie la şifonare îndepărtează cutele
din rufele dvs.
Puteţi scoate rufele înainte de terminarea fazei
de protecţie la şifonare. Pentru rezultate mai bu‐
24 www.electrolux.com
ne, vă recomandăm să scoateţi rufele când faza
este aproape terminată sau complet terminată.
Când faza de protecţia la şifonare s-a terminat:
• Indicatorul este aprins dar nu clipeşte.
• Indicatorul
se stinge.
• Indicatorul Start/Pause (Start/Pauză) se stin‐
ge.
1. Rotiţi butonul pentru programe la
OFF
2. Deschideţi uşa aparatului.
3. Scoateţi rufele.
4. Închideţi uşa aparatului.
Curăţaţi întotdeauna filtrul şi goliţi reci‐
pientul pentru apă după terminarea unui
program.
7.5 Funcţia automata STAND-BY
Pentru a micşora consumul de energie, această
funcţie dezactivează automat aparatul:
• După 5 minute, dacă nu porniţi programul.
• După 5 minute de la încheierea programului.
8. INFORMAŢII ŞI SFATURI
8.1 Pregătirea rufelor
• Închideţi fermoarele.
• Închideţi şi strângeţi sacul pilotei.
• Nu lăsaţi libere cravatele sau cordoanele (de
ex. cordoanele de la şorţuri). Legaţi-le înainte
de a porni un program.
• Scoateţi toate articolele din buzunare.
• Dacă un articol are un strat intern din bumbac,
întoarceţi-l pe dos. Întotdeauna stratul de
bumbac trebuie să fie extern.
• Vă recomandăm să setaţi programul corect,
aplicabil pentru tipul ţesăturilor care se află în
aparat.
• Nu puneţi ţesături cu culori tari împreună cu
ţesături în culori deschise. Culorile tari pot să
păteze.
• Utilizaţi un program aplicabil pentru jerseuri şi
tricotaje din bumbac pentru a împiedica intra‐
rea acestora la apă.
• Greutatea rufelor nu trebuie să depăşească
greutatea maximă specificată în tabelul de
programe.
• Uscaţi doar rufele care se pot usca într-un
uscător. Consultaţi eticheta ţesăturii aflată pe
articol.
Etiche‐ Descriere
ta
ţesăturii
Rufe care sunt adecvate pentru uscător.
Rufe care sunt adecvate pentru uscător. Setaţi programul cu temperatura standard.
Rufe care sunt adecvate pentru uscător. Setaţi programul cu temperatura scăzută.
Rufe care nu sunt adecvate pentru uscător.
ROMÂNA
9. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
9.1 Curăţarea filtrului
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5.
6.
1
2
9.2 Golirea recipientului pentru apă
1.
2.
3.
4.
25
26 www.electrolux.com
Puteţi utiliza apa din recipientul pentru
apă ca o alternativă la apa distilată ( de
ex. pentru călcarea cu abur). Înainte de
a utiliza apa, scoateţi reziduurile cu aju‐
torul unui filtru.
9.3 Curăţarea condensatorului
Frecvenţa de curăţare a filtrelor depinde
de tipul şi cantitatea rufelor.
Dacă nu uscaţi o încărcătura maximă,
curăţaţi filtrele la fiecare 3 cicluri.
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
6.
7.
8.
2
9.
1
10.
2
ROMÂNA
11.
121).
13.
14.
15.
16.
2
27
1
1) Dacă este necesar, o dată la 6 luni îndepărtaţi scamele din compartimentul schimbătorului de căldură.
Puteţi utiliza un aspirator.
9.4 Curăţarea tamburului
Uscaţi aparatul cu o lavetă moale.
Curăţaţi tamburul cu o lavetă umedă. Utilizaţi nu‐
mai detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazi‐
ve, bureţi abrazivi sau solvenţi.
Uscaţi tamburul cu o lavetă moale.
9.6 Curăţarea fantelor pentru fluxul de
aer
9.5 Curăţarea externă
Utilizaţi un aspirator pentru a scoate scamele din
fantele pentru fluxul de aer.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă umedă. Utilizaţi nu‐
mai detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazi‐
ve, bureţi abrazivi sau solvenţi.
10. DEPANAREA
10.1
Problemă
Soluţie posibilă
Nu puteţi activa aparatul.
Verificaţi dacă ştecherul este introdus în priză.
Verificaţi dacă există o siguranţă arsă în tabloul
de siguranţe.
28 www.electrolux.com
Problemă
Soluţie posibilă
Programul nu porneşte.
Apăsaţi Start/Pause (Start/Pauză) .
Verificaţi dacă uşa aparatului este închisă.
Uşa aparatului nu se închide.
Asiguraţi-vă că filtrul este instalat corect.
Verificaţi dacă rufele au rămas prinse între uşa
aparatului şi garnitura de cauciuc.
Aparatul se opreşte pe durata funcţionării.
Verificaţi dacă recipientul pentru apă este gol.
Apăsaţi Start/Pause (Start/Pauză) pentru a porni
din nou programul.
Afişajul indică o durată mare a programu‐
lui.1)
Verificaţi dacă greutatea rufelor este adecvată cu
durata programului.
Verififcaţi dacă filtrul este curat.
Rufele sunt prea ude. Centrifugaţi rufele din nou
în maşina de spălat rufe.
Verificaţi dacă temperatura camerei nu este prea
ridicată.
Afişajul indică o durată mică a programu‐
lui.
Setaţi programul Time Drying (Timp de uscare)
sau Extra Dry (Foarte uscat).
Afişajul indică Err.
Dacă doriţi să setaţi un program nou, dezactivaţi
şi activaţi aparatul.
Verificaţi dacă opţiunile sunt adecvate programu‐
lui.
Afişajul indică E51)
Dezactivaţi şi activaţi aparatul. Porniţi un program
nou. Dacă problema apare din nou, contactaţi
centrul de service.
1) După maxim 5 ore, programul se termină automat
10.2 Dacă rezultatele uscării sunt
nesatisfăcătoare
• Programul setat nu a fost corect.
• Filtrul este înfundat.
• Condensatorul este înfundat.
• Au fost prea multe rufe în aparat.
• Tamburul este murdar.
• Setare incorectă a senzorului de conductivita‐
te.
• Fantele pentru fluxul de aer sunt înfundate.
11. DATE TEHNICE
Dimensiuni (mm)
Lăţime / Înălţime / Adânci‐
me
600 / 850 – 865 / 600
Adâncime max.
(cu uşa aparatului deschisă)
1090 mm
Lăţime max.
(cu uşa aparatului deschisă)
950 mm
ROMÂNA
Conexiunea la reţeaua electrică
Tensiune
230 V
Frecvenţa
50 Hz
Siguranţa fuzibilă
5A
Putere totală consumată
950 W
Volumul tamburului
118 l
Greutatea aparatului
50 kg
Rufe: greutate max.
8 kg
Tip de utilizare
Casnică
Temperatura mediului ambiant
Consumul de energie 1)
Min.
5 °C
Max.
35 °C
kWh/ciclu
2,65 kWh
Consumul anual de energie 2)
308 kWh
Clasa de eficienţă energetică
A+
Consum de curent
Modul inactiv
0,44 W
Modul Oprit
0,44 W
29
1) Cu referinţă la EN 61121. 8 kg de bumbac centrifugat la 1000 rpm.
2) Consumul anual de energie în kWh, bazat pe 160 de cicluri de uscare al programului standard de bumbac
la încărcare completă sau parţială şi consumul modurilor economice. Consumul efectiv de energie per
ciclu va depinde de modul de utilizare al aparatului (REGLEMENTAREA (UE) Nr. 392/2012).
12. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
.
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane
şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate
cu acest simbol împreună cu deşeurile
menajere. Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia oraşului
dvs.
30 www.electrolux.com
VSEBINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPIS IZDELKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPRAVLJALNA PLOŠČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAZPREDELNICA PROGRAMOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NASTAVITVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VSAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAMIGI IN NASVETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODPRAVLJANJE TEŽAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih
izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste
lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com
registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.RegisterElectrolux.com
kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.
Opozorilo / Pozor - varnostne informacije.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb.
31
33
33
34
35
36
37
38
39
41
42
SLOVENŠČINA
1.
31
VARNOSTNA NAVODILA
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni od‐
govoren za poškodbe in škodo, nastalo zaradi
napačne namestitve in uporabe. Navodila shrani‐
te skupaj z napravo za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali traj‐
ne telesne okvare.
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osme‐
ga leta naprej ter osebe z zmanjšanimi teles‐
nimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali
s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod na‐
dzorom ali če so od osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost, dobili ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave.
• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega
otrok.
• Vsa pralna sredstva hranite zunaj dosega
otrok.
• Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bo‐
do otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od
naprave.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Namestitev
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane
naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev, priložena
napravi.
• Poskrbite, da bodo tla, kamor postavljate na‐
pravo, ravna, stabilna, odporna na toploto in
čista.
• Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na
mestu, kjer lahko temperatura pade pod 5 °C
ali naraste nad 35°C.
• Naprave ne nameščajte za vrati (običajnimi ali
drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kjer je
onemogočeno popolno odpiranje vrat napra‐
ve.
• Pri premikanju naprave bodite previdni, ker je
težka. Vedno nosite zaščitne rokavice.
• Napravo vedno premikajte pokonci.
• Naprava mora biti s hrbtno stranjo postavljena
ob steno.
• Poskrbite za kroženje zraka med napravo in
tlemi.
• Prepričajte se, da preproge ne ovirajo prezra‐
čevalnih odprtin na dnu naprave (če obstaja‐
jo).
• Izhodni zrak ne sme biti izločen v vod, ki je
namenjen odvajanju dima iz naprav na plin ali
drugo gorivo. (če obstaja)
• Če sušilni stroj postavite na pralni stroj, pri
tem uporabite komplet za namestitev na pralni
stroj Komplet za namestitev na pralni stroj, ki
je na voljo pri pooblaščenem prodajalcu, lahko
uporabite le z napravami, navedenimi v navo‐
dilih, priloženih dodatni opremi. Pred name‐
ščanjem jih pozorno preberite (glejte list z na‐
vodili za nameščanje).
• V prostoru, kjer je postavljen stroj, naj bo za‐
gotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite
prihod plinov v prostor. Pri tem so mišljeni pli‐
ni, ki nastanejo pri zgorevanju goriv, vključno
z odprtim ognjem.
• Napravo lahko postavite kot prostostoječo
enoto ali pod kuhinjski pult s pravim razma‐
kom (glejte list z navodili za nameščanje).
• Ko napravo postavite na mesto, kjer bo trajno
delovala, z vodno tehtnico preverite, ali je po‐
vsem poravnana. V nasprotnem primeru jo
uravnajte z nastavljanjem nog.
Priključitev na električno napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in električnega udara.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na ploščici
za tehnične navedbe skladni z električno na‐
peljavo. Če niso, se posvetujte z električarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno varnost‐
no vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Če je
treba napajalni kabel naprave zamenjati, mora
to storiti servisni center.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu name‐
ščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.
• Ne vlecite za električni priključni kabel, če želi‐
te izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
32 www.electrolux.com
• Priključnega kabla ali vtiča se ne dotikajte z
mokrimi rokami.
• Naprava je izdelana v skladu z direktivami
EGS.
1.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost požara, eksplozije, električ‐
nega udara ali poškodbe naprave.
• To napravo uporabljajte samo v gospodinj‐
stvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Zadnja faza sušenja poteka brez gretja (faza
ohlajanja), da se perilo ne poškoduje.
Če napravo izklopite pred koncem sušenja, ta‐
koj odstranite in razprostite vsa oblačila, da se
toplota lahko porazgubi.
• Če uporabljate mehčalec perila ali podobne iz‐
delke, upoštevajte navodila na embalaži.
• Naprava naj ne deluje brez filtra. Filter za
vlakna očistite pred ali po vsaki uporabi.
• Obrišite vlakna, ki so se nabrala v notranjosti
naprave.
• Ne sušite poškodovanega perila, ki vsebuje
polnilo.
• Ne sušite izdelkov iz penaste gume (lateks),
kap za tuširanje, impregniranih tkanin, gumira‐
nih izdelkov in oblačil ali blazin, napolnjenih s
penasto gumo.
• Pred sušenjem perila, ki je bilo v stiku s snov‐
mi, kot so jedilno olje, aceton, alkohol, bencin,
kerozin, odstranjevalec madežev, terpentin,
vosek in odstranjevalec voskov, jih operite v
vroči vodi z dodatno količino pralnega sred‐
stva.
• V napravi ne sušite oblačil, če so bile za čiš‐
čenje uporabljene industrijske kemikalije.
• Prepričajte se, da v žepih oblačil niste pozabili
vžigalnikov ali vžigalic.
• Sušite le perilo, ki je primerno za sušenje v
sušilnem stroju. Upoštevajte navodila na eti‐
ketah za nego perila.
• V napravi ne sušite neopranega perila.
• Če ste perilo oprali z odstranjevalcem made‐
žev, pred vklopom sušilnega stroja zaženite
dodatno izpiranje.
• Ne pijte ali pripravljajte hrane s kondenzirano/
destilirano vodo. Lahko povzroči zdravstvene
težave ljudi in živali.
• Ne sedajte ali stopajte na odprta vrata.
• Upoštevajte največjo količino perila 8 kg (glej‐
te poglavje »Razpredelnica programov«).
• V sušilnem stroju ne sušite oblačil, ki so tako
mokra, da od njih še kaplja.
1.4 Nega in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb ali poškodb
naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztak‐
nite vtič iz vtičnice.
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega
pršca in pare.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Upo‐
rabljajte samo nevtralne detergente. Za čišče‐
nje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih go‐
bic, topil ali kovinskih predmetov.
1.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga zavrzi‐
te.
• Odstranite zapah in na ta način preprečite, da
bi se otroci in živali zaprli v napravo.
Kompresor
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost poškodbe naprave.
• Kompresor in njegov sistem v sušilnem stroju
sta napolnjena s posebnim sredstvom, ki ne
vsebuje klorofluoroogljikovodikov. Ta sistem
mora tesniti. Zaradi poškodb sistema, lahko
pride do iztekanja.
SLOVENŠČINA
33
2. OPIS IZDELKA
1
3 Vrata stroja
2
4 Glavni filter
5 Gumb za odpiranje vrat kondenzatorja
6 Reže za pretok zraka
7 Nastavljivi nogi
8 Vrata kondenzatorja
3
9 Pokrov kondenzatorja
4
11
10 Gumb za zaklep pokrova kondenzatorja
5
10
11 Ploščica za tehnične navedbe
6
9
Vrata stroja lahko uporabnik pritrdi na
nasprotno stran. To lahko olajša vstav‐
ljanje in odstranjevanje perila ali name‐
stitev stroja v primeru prostorske omejit‐
ve (glejte dodaten priložen list).
7
8
1 Posoda za vodo
2 Upravljalna plošča
3. UPRAVLJALNA PLOŠČA
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Gumb za izbiro programa in stikalo za IZ‐
KLOP
2 Indikatorji
3 Prikazovalnik
4 Polje na dotik
Time (Čas)
5 Polje na dotik
Delay (Zamik vklopa)
6 Polje na dotik
Buzzer (Zvočni signal)
7 Polje na dotik
Anticrease (Brez mečka‐
nja)
8 Polje na dotik
Prekinitev)
Start/Pause (Začetek/
S prstom se dotaknite polj na dotik na
predelu s simbolom ali imenom funkcije.
Pri upravljanju upravljalne plošče ne no‐
site rokavic.
Upravljalna plošča mora biti vedno čista
in suha.
34 www.electrolux.com
Indikatorji
Opis
Faza sušenja.
Faza hlajenja.
Faza zaščite proti mečkanju.
Kondenzator.
Posoda za vodo.
Filter.
Zamik vklopa.
Varovalo za otroke.
Zvočni signali.
Trajanje programa.
Trajanje časovnega sušenja.
-
Trajanje zamika vklopa.
-
4. RAZPREDELNICA PROGRAMOV
Programi
Vrsta perila / Količina perila (največ)1) / Oznaka perila
Cotton (Bombaž)
ho)
Extra Dry (Zelo su‐
Strong Dry (Močno
suho)
Cupboard Dry (Su‐
ho za v omaro) 2)
Stopnja sušenja: zelo suho. / 8kg /
Stopnja sušenja: močno suho. / 8kg /
Stopnja sušenja: suho za v omaro. / 8kg /
Iron Dry (Lažje lika‐
Stopnja sušenja: primerno za likanje. / 8kg /
nje) 2)
Synthetic (Sintetika)
ho)
Extra Dry (Zelo su‐
Cupboard Dry (Su‐
ho za v omaro) 2)
Stopnja sušenja: zelo suho./ 3,5 kg /
Stopnja sušenja: suho za v omaro. / 3,5 kg /
Iron Dry (Lažje lika‐
Stopnja sušenja: primerno za likanje. / 3,5 kg /
nje)
Sports (Šport)
Športna oblačila, tanke in lahke tkanine, perilo iz mikrofibre, poliestra,
ki ga ni treba likati. / 2 kg /
SLOVENŠČINA
Vrsta perila / Količina perila (največ)1) / Oznaka perila
Programi
Time Drying (Ča‐
sovno sušenje)
S tem programom lahko uporabite funkcijo Time (Čas) in nastavite
trajanje programa. / 8kg /
Refresh (Osveži‐
tev)
Osveževanje shranjenega perila. / 1kg
Wool Refresh
(Osveževanje volne)
Osveževanje volnenih oblačil. Volnena oblačila postanejo mehka in
voljna. Perilo vzemite iz sušilnega stroja takoj po končanem progra‐
mu. / 1kg
vo)
Delicates (Občutlji‐
35
Občutljivo perilo. / 3 kg /
Duvet (Prešita
Odeja)
Za sušenje ene ali dveh prešitih odej in blazin (s perjem, puhom ali
sintetičnim polnilom). / 3 kg /
Easy Iron (Eno‐
stavno likanje)
Mešano perilo, ki potrebuje zelo malo likanja. Rezultati sušenja se
lahko razlikujejo od ene vrste tkanine do druge. Oblačila stresite,
preden jih daste v napravo. Ko se program zaključi, takoj odstranite
perilo in ga obesite na obešalnik. / 1 kg (ali 5 srajc) /
1) Največja teža velja za suho perilo.
2) Le za preizkuševalne inštitute: Standardni programi za preizkuse so navedeni v dokumentu EN 61121.
5. FUNKCIJE
5.1 Time (Čas)
5.3 Buzzer (Zvočni signal)
Ta funkcija velja le za program Time Drying (Ča‐
sovno sušenje) . Nastavite lahko trajanje progra‐
ma, od najmanj 10 minut do največ 2 uri. Nasta‐
vitev trajanja je povezana s količino perila v na‐
pravi.
Priporočamo, da nastavite kratko trajanje za
majhne količine perila ali le za en kos.
Ko je funkcija zvočnega signala vklopljena, lahko
zvočni signal zaslišite ob:
• koncu programa,
• začetku in koncu faze za zaščito proti mečka‐
nju,
• prekinitvi programa.
Funkcija zvočnega signala je tovarniško (privzeta
nastavitev) vedno vklopljena. To funkcijo lahko
uporabite za vklop ali izklop zvoka.
5.2 Anticrease (Brez mečkanja)
Za 60 minut podaljša standardno fazo proti meč‐
kanju (30 minut) ob koncu sušenja. Ta funkcija
preprečuje mečkanje perila. Perilo lahko vzame‐
te iz stroja med fazo proti mečkanju.
Funkcijo Buzzer (Zvočni signal) lahko
vklopite pri vseh programih.
Programi1)
Cotton (Bombaž)
Extra Dry (Zelo suho)
●
●
Strong Dry (Izredno suho)
●
●
Cupboard Dry (Suho za v
omaro)
●
●
36 www.electrolux.com
Programi1)
●
●
Extra Dry (Zelo suho)
●
●
Cupboard Dry (Suho za v
omaro) 2)
●
●
Iron Dry (Lažje likanje)
●
●
Sports (Šport)
●
●
●
●
Iron Dry (Lažje likanje)
Synthetic (Sintetika)
Time Drying (Časovno suše‐
nje)
●
●
Refresh (Osvežitev)
Wool Refresh (Osveževa‐
nje volne)
●
Delicates (Občutljivo)
●
●
Duvets (Prešita Odeja)
●
●
●
●
kanje)
Easy Iron (Enostavno li‐
1) Skupaj s programom lahko nastavite eno ali več funkcij. Za njihov vklop ali izklop pritisnite ustrezno polje
na dotik.
6. NASTAVITVE
A
B
C
D
E
A) Polje na dotik
B) Polje na dotik
Delay (Zamik vklopa)
C) Polje na dotik
D) Polje na dotik
Anticrease (Brez mečka‐
nja)
E) Polje na dotik
kinitev)
Time (Čas)
Buzzer (Zvočni signal)
Start/Pause (Začetek/Pre‐
6.1 Funkcija Varovalo za otroke
Ta funkcija otrokom prepreči, da bi se igrali z na‐
pravo med izvajanjem programa. Gumb za izbiro
programa in polja na dotik so zaklenjeni. Odkle‐
.
njeno je le stikalo za IZKLOP
Vklop funkcije varovala za otroke
1. Poljuben program nastavite z gumbom za iz‐
biro programa.
2. Hkrati pritisnite in držite polji na dotik (A) in
(D), dokler ne zasveti indikator varovala za
otroke.
• Funkcijo varovala za otroke lahko izklopite
med izvajanjem programa. Pritisnite in
držite isti polji na dotik, dokler indikator va‐
rovala za otroke ne ugasne.
SLOVENŠČINA
6.2 Trdota vode in prevodnost
Trdota vode je različna na različnih lokacijah. Tr‐
dota vode vpliva na prevodnost vode in tipalo
prevodnosti naprave. Če poznate vrednost pre‐
vodnosti vode, lahko nastavite tipalo za boljše re‐
zultate sušenja.
Nastavitev tipala prevodnosti
1. Poljuben program nastavite z gumbom za iz‐
biro programa.
2. Hkrati pritisnite in držite polji na dotik (A) in
(B), dokler ne zasveti eden izmed naslednjih
indikatorjev:
•
(nizka <300 µS/cm)
•
(srednja 300-600 µS/cm)
37
•
(visoka >600 µS/cm)
3. Pritiskajte polje na dotik (E), dokler ne zasve‐
ti indikator prave ravni.
4. Za potrditev nastavitve hkrati pritisnite in pri‐
bližno dve sekundi držite polji na dotik (A) in
(B).
7. VSAKODNEVNA UPORABA
Pred prvo uporabo naprave naredite ne‐
kaj od naslednjega:
• Boben sušilnega stroja očistite z
vlažno krpo.
• Zaženite kratek program (npr. 30 mi‐
nut) z vlažnim perilom.
Na začetku sušenja (3-5 min.) lahko pri‐
de do rahlega povečanja stopnje glas‐
nosti. To je zaradi zagona kompresorja,
kar je značilno za naprave, ki jih poga‐
nja kompresor, kot so: hladilniki, zamrz‐
ovalniki.
7.1 Začetek programa brez zamika
vklopa
1. Pripravite perilo in napolnite napravo.
2. Nastavite pravi program in funkcije, ki ustre‐
zajo perilu.
• Prikazovalnik prikazuje trajanje programa.
3. Pritisnite polje na dotik Start/Pause (Začetek/
Prekinitev) , program se zažene.
PREVIDNOST!
Pazite, da se med zapiranjem vrat peri‐
lo ne ujame med vrata naprave in tesni‐
lo vrat.
7.2 Začetek programa z zamikom
vklopa
1. Nastavite pravi program in funkcije, ki ustre‐
zajo perilu.
2. Tipko za zamik vklopa pritiskajte toliko časa,
dokler se na prikazovalniku ne prikaže čas
zamika, ki ga želite nastaviti.
• Vklop programa lahko zamaknete od naj‐
manj 30 minut do največ 20 ur.
3. Pritisnite polje na dotik Start/Pause (Začetek/
Prekinitev) , odštevanje se začne. Na prika‐
zovalniku se prikaže odštevanje časa zamika
vklopa.
• Po koncu odštevanja se program zažene.
7.3 Sprememba programa
1. Gumb za izbiro programa obrnite v položaj
za IZKLOP
.
2. Nastavite program.
7.4 Ob koncu programa
Ko se program zaključi:
• Se v presledkih oglaša zvočni signal.
• Indikator utripa.
• Zasveti indikator
.
• Sveti indikator Start/Pause (Začetek/Prekini‐
tev) .
Naprava še približno 30 minut deluje s fazo za
zaščito proti mečkanju.
Faza za zaščito proti mečkanju odpravi gube s
perila.
Perilo lahko odstranite pred zaključkom faze za
zaščito proti mečkanju. Za boljše rezultate pripo‐
ročamo, da perilo odstranite, ko je faza skoraj
zaključena ali zaključena.
Ko je faza za zaščito proti mečkanju zaključena:
• Indikator sveti, a ne utripa.
38 www.electrolux.com
• Indikator
ugasne.
• Indikator Start/Pause (Začetek/Prekinitev)
ugasne.
1. Gumb za izbiro programa obrnite v položaj
za IZKLOP
.
2. Odprite vrata naprave.
3. Iz stroja odstranite perilo.
4. Zaprite vrata naprave.
7.5 Funkcija samodejnega STANJA
PRIPRAVLJENOSTI
Za zmanjšanje porabe energije ta funkcija samo‐
dejno izklopi napravo:
• Po petih minutah, če ne zaženete programa.
• Pet minut od konca programa.
Po zaključku programa vedno očistite
filter in izpraznite posodo za vodo.
8. NAMIGI IN NASVETI
8.1 Priprava perila
• Zapnite zadrge.
• Zaprite zadrge ali gumbe na posteljnih pregri‐
njalih.
• Ne puščajte razvezanih trakov ali vrvic (npr.
na predpasnikih). Pred začetkom programa jih
zavežite.
• Odstranite vse predmete iz žepov.
• Če ima oblačilo notranjo plast iz bombaža, ga
obrnite z notranjo stranjo navzven. Bombažna
plast naj bo vedno zunaj.
• Priporočamo, da nastavite pravi program, ki je
primeren za vrsto perila v napravi.
• Ne mešajte temnega in svetlega perila. Tem‐
no perilo lahko pušča barvo.
• Da se oblačila ne bi skrčila, uporabite ustre‐
zen program za bombažni jersey ter pletenine.
• Poskrbite, da perila ne bo več od največje do‐
voljene količine, navedene v razpredelnici pro‐
gramov.
• Sušite le perilo, ki je primerno za sušenje v
sušilnem stroju. Glejte etikete za nego perila.
Oznaka Opis
za nego
perila
Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju.
Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju. Nastavite program s standardno
temperaturo.
Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju. Nastavite program z nizko tempe‐
raturo.
Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.
SLOVENŠČINA
9. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
9.1 Čiščenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5.
6.
1
2
9.2 Praznjenje posode za vodo
1.
2.
3.
4.
39
40 www.electrolux.com
Vodo iz posode za vodo lahko uporabite
namesto destilirane vode (npr. za lika‐
nje s paro). Pred uporabo vode odstra‐
nite ostanke umazanije s filtrom.
9.3 Čiščenje kondenzatorja
Pogostost čiščenja filtrov je povezana z
vrsto in količino perila.
Če sušite največjo količino perila, očisti‐
te filtre po vsakem tretjem ciklu.
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
6.
7.
8.
2
9.
1
10.
2
SLOVENŠČINA
11.
121).
13.
14.
15.
16.
2
41
1
1) Po potrebi enkrat na pol leta odstranite vlakna iz predelka kondenzatorja. Lahko uporabite sesalnik.
9.4 Čiščenje bobna
Boben očistite z vlažno krpo. Uporabljajte samo
nevtralna pralna sredstva. Za čiščenje ne upo‐
rabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic ali topil.
Boben posušite z mehko krpo.
9.5 Čiščenje zunanjih površin
uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic ali to‐
pil.
Napravo posušite z mehko krpo.
9.6 Čiščenje rež za pretok zraka
Za odstranitev kosmov iz rež za pretok zraka
uporabite sesalnik.
Napravo očistite z vlažno krpo. Uporabljajte sa‐
mo nevtralna pralna sredstva. Za čiščenje ne
10. ODPRAVLJANJE TEŽAV
10.1
Težava
Možna rešitev
Naprave ne morete vklopiti.
Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.
Prepričajte se, da v omarici z varovalkami ni po‐
škodovane varovalke.
Program se ne zažene.
Pritisnite Start/Pause (Začetek/Prekinitev) .
42 www.electrolux.com
Težava
Možna rešitev
Prepričajte se, da so vrata naprave zaprta.
Vrata naprave se ne zaprejo.
Preverite, ali je filter pravilno nameščen.
Pazite, da se perilo ne ujame med vrata naprave
in tesnilo vrat.
Naprava se med delovanjem ustavi.
Preverite, ali je posoda za vodo prazna. Pritisnite
Start/Pause (Začetek/Prekinitev) za ponoven za‐
gon programa.
Prikazovalnik prikazuje dolgo trajanje pro‐
grama.1)
Poskrbite, da bo teža perila primerna za trajanje
programa.
Poskrbite, da bo filter čist.
Perilo je premokro. Perilo ponovno ožemite v pral‐
nem stroju.
Sobna temperatura ne sme biti previsoka.
Prikazovalnik prikazuje kratko trajanje pro‐ Nastavite program Time Drying (Časovno suše‐
grama.
nje)Extra Dry (Zelo suho) ali .
Na prikazovalniku se prikaže Err.
Če želite nastaviti nov program, izklopite in vklopi‐
te napravo.
Preverite, ali so funkcije primerne za program.
Na prikazovalniku se prikaže E51)
Izklopite in vklopite napravo. Zaženite nov pro‐
gram. Če se težava ponovi, se obrnite na servis.
1) Po največ petih urah se program samodejno konča
10.2 Če rezultati sušenja niso
zadovoljivi
•
•
•
•
• Nastavljen program ni bil pravi.
• Filter je zamašen.
• Kondenzator je zamašen.
V napravi je bilo preveč perila.
Boben je umazan.
Napačna nastavitev tipala prevodnosti.
Reže za pretok zraka so zamašene.
11. TEHNIČNI PODATKI
Dimenzije (mm)
Širina / višina / globina
600 / 850 – 865 / 600
Največja globina
(ob odprtih vratih naprave)
1090 mm
Največja širina
(ob odprtih vratih naprave)
950 mm
Priključitev na električno napetost
Napetost
230 V
Frekvenca
50 Hz
Varovalka
5A
Skupna moč
950 W
SLOVENŠČINA
Prostornina bobna
118 l
Teža naprave
50 kg
Perilo: največja količina perila
8 kg
Vrsta uporabe
V gospodinjstvu
Temperatura okolja
Poraba energije 1)
Najmanj
5 °C
Največ
35 °C
kWh/program
2,65 kWh
308 kWh
Letna poraba energije 2)
Razred energijske učinkovitosti
Poraba energije
43
A+
Vklopljen
0,44 W
Izklopljen
0,44 W
1) Glede na standard EN 61121. 8 kg bombaža, ožetega pri 1000 vrt./min.
2) Poraba energije na leto v kWh na podlagi 160 ciklov sušenja s standardnim programom za bombaž ob
napolnjeni in delno napolnjeni napravi ter poraba načinov z nizko močjo. Dejanska poraba energije na cikel
je odvisna od načina uporabe naprave (UREDBA (EU) št. 392/2012).
12. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in elektronskih
.
naprav. Naprav, označenih s simbolom
, ne
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek
vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
136929140-A-322013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement