Zanussi ZDH8333PZ User manual

Zanussi ZDH8333PZ User manual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZDH8333PZ
BG Ръководство за употреба
Барабанна сушилня
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди
инсталиране и употреба на уреда. Производителят не носи
отговорност за неправилно инсталиране и употреба,
предизвикани от неправилно използване. Винаги
запазвайте инструкциите с уреда за бъдещи справки.
- Прочетете доставените инструкции.
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦАТА И ХОРАТА С
ОГРАНИЧЕНИ СПОСОБНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч
от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от
деца.
Пазете всички препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далече от вратата
на уреда, когато е отворена.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се извършват
от деца, ако не са под наблюдение.
ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
•
2
Не променяйте спецификациите на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ако барабанната сушилня се постави върху горната част
на пералната машина, използвайте набора за
надстройване. Наборът за надстройване, предоставен от
упълномощен представител, може да бъде използван
само с уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в брошурата за
Инсталиране).
Уредът може да се инсталира като свободно стоящ или
под кухненския плот като спазвате съответното
разстояние (Вижте в брошурата за Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад врата, която се заключва,
плъзгаща се врата или врата с панти в срещуположната
на уреда страна, които биха възпрепятствали пълното
отваряне на уреда.
Вентилационните отвори в основата (ако са налични) не
бива да бъдат възпрепятствани от килим.
Включете захранващия щепсел към контакта единствено
в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът за
захранване е достъпен след инсталирането.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението за монтиране, за да избегнете обратен
поток на газове в помещението от уреди, които горят
други горива, включително открит огън.
Обработеният въздух не трябва да се изпуска в димоход,
който се използва за изгорелите газове от уреди, които
горят газ и друг вид гориво. (ако е приложимо)
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
Съобразявайте се с максималния обем за разреждане за
8 кг (вижте глава “Таблица с програми”).
Не използвайте уреда, ако са били използвани
индустриални химикали за почистване.
Избършете мъха, който се е натрупал около уреда.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в барабанната сушилня неизпрани дрехи.
Предмети, които са били замърсени с вещества като
мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин, керосин,
препарати за премахване на петна, терпентин, восък и
препарати за премахване на восък, трябва да се измиват
в гореща вода с допълнително количество препарат,
преди да се сушат в барабанната сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна), шапчици
за душ, водонепроницаеми тъкани, артикули с гумена
основа и дрехи или възглавници, снабдени с подложки
от порест каучук, не трябва да се сушат в барабанната
сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати трябва
да се използват според предписанията на
производителя на омекотителя за тъкани.
Извадете всички предмети от джобовете, например
запалки и кибрити.
Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на
цикъла на сушене, освен ако няма да извадите бързо
всички дрехи и да ги прострете, така че топлината да се
разпръсне.
Заключителната част от цикъла на барабанната сушилня
се извършва без нагряване (цикъл на охлаждане), за да
се гарантира, че дрехите ще останат при температура,
която няма да ги повреди.
Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепсела
на захранването от контакта на ел. мрежата.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ИНСТАЛИРАНЕ
• Отстранете всички опаковки
• Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
• Спазвайте иструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.
4
•
•
•
Винаги внимавайте, когато местите уреда,
тъй като е тежък. Винаги носете предпазни
ръкавици.
Не монтирайте уреда на места, където
температурата е под 5°C или по-висока от
35°C.
Уверете се, че подът, където монтирате
уреда е плосък, стабилен, устойчив на
горещина и чист.
•
•
•
•
Уверете се, че има циркулация на въздух
между уреда и пода.
Винаги придвижвайте уреда вертикално.
Задната част на уреда трябва да бъде
поставена до стената.
Когато уредът е поставен в постоянното си
положение, проверете дали е напълно
нивелиран с помощта на нивелир. Ако не е,
наместете крачетата, докато се нивелира.
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар и
токов удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с данни
съответства на електрозахранването. В
противен случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно инсталиран,
защитен от удари контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не дърпайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Само за Обединеното кралство и
Ирландия. Уредът има захранващ кабел с
мощност 13 ампера. Ако се налага да
смените предпазителя на захранващия
кабел, използвайте 13 амперов
предпазител ASTA (BS 1362).
Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване, токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/дестилираната вода.
Може да причини здравословни проблеми
на хора и домашни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в барабанната сушилня дрехи,
които са много мокри и капят.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на уреда.
•
•
Не почиствайте уреда чрез водна струя
или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена мека
кърпа. Използвайте само неутрални
препарати. Не използвайте абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални предмети.
КОМПРЕСОР
ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда
в уреда.
•
Компресорът и неговите системи в
барабанната сушилня са заредени със
специален препарат, който не съдържа
флоро-хлоро-хидроводород. Системата
трябва да стои изправена. Увреждането на
системата може да предизвика теч.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване
или задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на вратичката, за
да не могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
Използвайте този уред само в домашна
среда.
Не изсушавайте повредените дрехи, които
имат подплънки.
Сушете само тъкани, които могат да се
сушат в барабанната сушилня. Следвайте
инструкциите на етикета на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с препарат за
премахване на петна, трябва да изпълните
допълнителен цикъл на изплакване, преди
да активирате сушилнята.
5
ЛЕСЕН СТАРТ
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
1 Контейнер за вода
2 Kомандно табло
2
3 Вратичка на уреда
4 Основен филтър
5 Долен капак с нарези за вентилация
3
4
10
9
8
7
5
6
Вратичката за зареждане може да
бъде монтирана на обратната
страна от потребителя. Това може
да помогне за по-лесно поставяне
и отстраняване на прането, или
ако има ограничения за
монтирането на уреда (виж
отделната листовка).
6
ВНИМАНИЕ! Не слагайте
никакви предмети на долният
капак
6 Бутони за отваряне на долният капак
7 Регулируеми крачета
8 Вратичка на топлообменника
9 Копче за заключване на вратата за
топлообмен
10 Табелка с данни
КОМАНДНО ТАБЛО
9
8
7
1
2
3
4
1 Бутон "Вкл./изкл."
2 Панел за избор на програма
5
6
8 Екран
9 Индикатори
Докоснете панелите с пръст в
областта със символа или името
на опцията. Не носете ръкавици,
когато работите с командното
табло. Уверете се, че командното
табло е винаги чисто и сухо.
3 Панел за избор на сухост
4 Панел за избор на защита от намачкване
5 Time (Час) панел
6 Start/Pause (Старт / Пауза) панел
7 Delay (Отлагане) панел
Индикатори
Индикатори
Описание
Time Drying (Време за сушене)
Защита за деца
Кондензатор
Контейнер за вода
Филтър
Продължителност на програмата
-
Времетраене на Сушенето
-
Времетраене на Отложен старт
7
ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Тип зареждане
Ниво на изсушаване:
Cotton
(Памук)
Synthetic
(Синтетика)
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Extra Dry (Много сухо),
Strong Dry (Силно изсушаване),
(Сухо за прибиране)2)3),
гладене)3)
Ниво на изсушаване:
Cupboard Dry
Iron Dry (Сухо за
8кг/
Extra Dry (Много сухо),
Cupboard Dry (Сухо за прибиране)3),
за гладене)
Iron Dry (Сухо
Mixed
(Бърза
програма за
смесено
пране)
Памучни и синтетични тъкани. Програма с ниска
температура. Деликатна програма с топъл въздух.
Easy
Iron+ (Лесно
гладене+)
Тъкани за лесно поддържане, за които е необходимо
лесно гладене. Резултатите може да са различни при
различните видове тъкани. Изтръскайте дрехите,
преди да ги сложите в уреда. Когато завърши
програмата, веднага извадете дрехите и ги сложете
на закачалка.
3,5кг/
3кг/
1кг (или 5
ризи)/
Вълнени тъкани. Леко сушене на изпрани вълнени
тъкани. Отстранете незабавно дрехите, когато
програмата свърши.
Wool
(Вълна) 4)
8
1 кг
За сушене на спортни обувки само с решетка за
сушене (вижте ръководството на потребителя,
налично към решетката за сушене).
1 чифт
спортни
обувки
Duvet
(Завивки)
За сушене на една или две завивки и възглавници (с
пера, пух или синтетичен пълнеж).
3кг/
Refresh
(Освежаване)
Освежаване на тъкани, които са били прибрани.
1 кг
Програми
Time (Час)
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Тип зареждане
С тази програма можете да използвате опцията Time
(Час) и да зададете времетраене на програмата.
8кг/
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Програмата
Cotton (Памук) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) е "Стандартна програма
за памук", подходяща за изсушаване на средно мокро памучно пране, и е най-ефикасната от
гледна точка на консумацията на енергия, при сушене на мокро памучно пране.
3) Само за изпитателни центрове: Стандартни програми, посочени в документа за стандарт
EN 61121.
4) Цикълът на сушене на вълнени тъкани с тази машина е тестван от Компанията Woolmark за
машинно сушене на вълнени дрехи, при условие че дрехите се перат съобразно инструкциите
на етикета на дрехата и тези, предоставени от производителя на тази перална машина. M1221.
В Обединеното кралство, Ирландия, Хонг Конг и Индия символът Woolmark е
сертификационна марка.
OПЦИИ
DRYNESS (СТЕПЕНИ НА СУШЕНЕ)
Тази функция ви помага да изсушите прането
повече. Има 4 възможни варианта:
•
•
Extra Dry (Много сухо)
Strong Dry (Силно изсушаване) (само за
памук)
•
Cupboard Dry (Сухо за прибиране)
•
Iron Dry (Сухо за гладене)
ANTICREASE 90' (ПРОТИВ НАМАЧКВАНЕ
90')
Удължава с 60 минути стандартната фаза
против намачкване (30 минути) в края на
цикъла за сушене. Тази функция
предотвратява намачкването на прането.
Прането може да се извади по време на
фазата против намачкване.
ANTICREASE 60' (ПРОТИВ НАМАЧКВАНЕ
60')
Удължава с 30 минути стандартната фаза
против намачкване (30 минути) в края на
цикъла за сушене. Тази функция
предотвратява намачкването на прането.
Прането може да се извади по време на
фазата против намачкване.
ANTICREASE 30' (ПРОТИВ НАМАЧКВАНЕ
30')
Фаза „анти-гънки“ (30 минути) в края на
цикъла за сушене. Тази функция
предотвратява намачкването на прането.
Прането може да се извади по време на
фазата против намачкване.
TIME (ЧАС)
Тази опция е приложима за програма Time
Drying (Време за сушене) и програма Wool
(Вълна) (единствено с Решетката за сушене)..
Препоръчваме да задавате кратко
времетраене за малки количества
пране или само за една дреха.
•
•
Time Drying (Време за сушене) програма:
Можете да зададете времетраенето на
програмата от най-малко 10 минути до
максимум 2 часа. Настройката на
времетраенето е свързано с количеството
на пране в уреда.
Wool (Вълна) програма: Можете да
зададете времетраенето на програмата от
най-малко 30 минути до максимум 4 часа.
Настройката на времетраенето е свързано
с количеството на пране в уреда.
9
ТАБЛИЦА С ОПЦИИ
Anti‐
crease
90'
(Против
намачкв
ане 90')
Програми
Cotton
(Памук)
■
Synthetic
(Синтетика)
■
Mixed
(Бърза
програма за
смесено
пране)
■
Anti‐
crease
60'
(Против
намачкв
ане 60')
Anti‐
crease
30'
(Против
намачкв
ане 30')
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Easy
Iron+ (Лесно
гладене+)
■
Wool
(Вълна)
■
Duvet
(Завивки)
■
■ 1)
Refresh
(Освежаване)
■
■
■
Time Dry‐
ing (Време за
сушене)
■
■
■
■
1) Само с решетката за сушене (стандартен аксесоар или като опция в зависимост от модела).
10
SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
Задейства се индикаторът за защита на деца.
A
B
C
D
E
F
Възможно е да деактивирате
защитата за деца, докато
програмата е активна. Натиснете и
задръжте едновременно панелите,
докато индикаторът за защита за
деца изгасне.
G
A. Бутон "Вкл./изкл."
B. Панел за избор на програма
C. Панел за избор на сухост
D. Панел за избор на защита от намачкване
E. Time (Час) панел
F. Start/Pause (Старт / Пауза) панел
G. Delay (Отлагане) панел
ФУНКЦИЯ "ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕЦА"
Тази опция не позволява на децата да си
играят с уреда, докато е активна програмата.
Копчето за програма и панелите за
заключени.
Само бутонът Вкл./Изкл. е отключен.
Активиране на опцията за защита за деца:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да
включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8 секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (C) и (D)
едновременно. Задейства се индикаторът
за защита на деца.
ЗВЪНЕЦ ВКЛ./ИЗКЛ.
За да деактивирате или активирате звукови
сигнали, натиснете и задръжте едновременно
за приблизително 2 секунди панели (B) и (C)
едновременно.
РЕГУЛИРАНЕ НА СТЕПЕНТА НА
ОСТАНАЛАТА ВЛАГА НА ПРАНЕТО
За да промените степента по подразбиране
на останалата влага на прането:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да
включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8 секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (B) и (D)
едновременно.
Един от тези индикатори светва:
•
максимално сухо пране
•
по-сухо пране
•
стандартно сухо пране
4. Натиснете бутона (F) няколко пъти, докато
индикаторът за правилното ниво светне.
5. За да потвърдите настройката, натиснете
и задръжте едновременно бутони (B) и (D)
за приблизително 2 секунди.
ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
Преди да използвате уреда за първи път,
извършете тези операции:
• Почистете барабана на сушилнята с
навлажнена кърпа.
• Стартирайте кратка програма (напр. 30
минути) с навлажнено пране.
При започване на цикъла на
сушене (3-5 мин.) нивото на шума
може да е малко по-високо. Това
се дължи на активиране на
компресора и е нормално при
уреди, захранвани с компресори,
като например: хладилници,
фризери.
11
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ЗАПОЧНЕТЕ ПРОГРАМА БЕЗ ОТЛОЖЕН
СТАРТ
1. Подгответе прането и заредете уреда.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да
включите уреда.
3. Задайте програмата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете
се, че след като сте затворили
вратичката, прането не се
закача между вратата на уреда
и гуменото уплътнение.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да
включите уреда.
3. Задайте правилната програма и опции за
вида зареждане.
На дисплея е показано времетраенето на
програмата.
ФУНКЦИЯ ГОТОВНОСТ
За да се намали потреблението на енергия,
тази функция автоматично деактивира уреда:
• След 5 минути, ако не стартирате
програмата.
• След 5 минути от края на програмата.
Времето за сушене, което
виждате, е за зареждане на 5 кг
при програми за памук и джинси.
За другите програми времето за
сушене е свързано с
препоръчителното тегло за
зареждане. Времето за сушене на
програмите за памук и джинси със
зареждане над 5 кг е по-дълго.
4. Натиснете панела Start/Pause (Старт /
Пауза).
Програмата стартира.
СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА С
ОТЛОЖЕН СТАРТ
1. Задайте правилната програма и опции за
вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен старт
многократно, докато дисплеят покаже
времето, която искате да зададете.
Можете да зададете
времетраене на програмата за
отложен старт от минимум 60
мин до максимум 20 часа.
3. Натиснете панела Start/Pause (Старт /
Пауза).
Дисплеят показва отброяването на отложения
старт.
Когато отброяването завърши, програмата
стартира автоматично.
СМЕНЕТЕ ПРОГРАМАТА
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да
деактивирате уреда
12
В КРАЯ НА ПРОГРАМАТА
Когато програмата завърши:
• Ще прозвучи звуков сигнал с прекъсване.
•
Индикаторът
премигва.
•
Индикаторите
Filter (Филтър) и
Tank
(Резервоар) се включват.
• Индикаторът Start/Pause (Старт / Пауза) е
включен.
Уредът продължава да работи с фаза за
защита против намачкване за още
приблизително 30 минути.
Фазата за защита от намачкване премахва
намачкванията по прането.
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за защита от намачкване. За
по-добри резултати препоръчваме да
извадите прането, когато фазата е почти
приключила или приключила.
Когато фазата за защита от намачкване е
приключила:
е включен, но не
•
Индикаторът
примигва.
•
Индикаторите
Filter (Филтър) и
Tank
(Резервоар) се включват.
Start/Pause (Старт / Пауза) индикаторът
изгасва.
Натиснете бутона за вкл./изкл., за да
деактивирате уреда.
Отворете вратичката на уреда.
Извадете прането.
Затворете вратичката на уреда.
•
1.
2.
3.
4.
Винаги почиствайте филтъра и
изпразвайте контейнера за вода,
когато програмата приключи.
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ПОДГОТОВКА НА ПРАНЕТО
• Закопчайте циповете.
• Закопчайте коланите и пликовете на
юрганите.
• Не оставяйте връзки или панделки
развързани (напр.връзки на престилки).
Завържете ги преди началото на
програмата.
• Извадете всички предмети от джобовете.
• Ако вътрешния пласт на дрехата е от
памук, го обърнете навън. Уверете се, че
памучният слой е винаги навън
• Препоръчваме да задавате правилната
програма, приложима към вида тъкани,
които се намират в уреда.
•
Не слагайте тъкани с наситени цветове,
заедно с тъкани със светли цветове.
Наситените цветове могат да пуснат боя.
Използвайте подходяща програма за
жарсе или плетени дрехи, за да не се
свият.
Уверете се, че прането не тежи повече от
максималното тегло, посочено в
таблицата.
Сушете само пране, което е може да се
пере в барабанната сушилня. Вижте
етикета върху всяка дреха.
•
•
•
Етикет
Описание
Пране, което е подходящо за барабанно сушене.
Пране, което е подходящо за барабанно сушене и е устойчиво на висока
температура на сушене.
Пране, което е подходящо за барабанно сушене, но само на ниска
температура на сушене.
Пране, което не е подходящо за барабанно сушене.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА
1
2
3
4
1
2
2
1
5
6
7
1
2
13
ИЗТОЧВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА ВОДА
1
2
3
4
3
4
Можете да използвате водата от
контейнера за вода като
алтернатива на дестилирана вода
(напр. за гладене на пара). Преди
да използвате водата, премахнете
остатъците от мръсотия във
филтъра.
ПОЧИСТВАНЕ НА КОНДЕНЗАТОРА
1
2
1
1
2
1
5
2
6
2
1
ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА
ВНИМАНИЕ! Откачете уреда от
контакта, преди да го почиствате.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
ребрата му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте абразивни материали
или домакински телчета за
почистване на барабана.
14
ПОЧИСТВАНЕ НА КОМАНДНОТО ТАБЛО И
КОРПУСА
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
Използвайте влажна кърпа за почистването.
Подсушете почистените повърхности с мека
кърпа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте за почистване на
уреда препарати за почистване на
мебели или препарати, които
могат да причинят корозия.
ПОЧИСТВАНЕ НА ОТВОРИТЕ ЗА
ВЪЗДУШЕН ПОТОК
Използвайте прахосмукачка, за да премахнете
мъха от отворите за въздушния поток.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Не можете да активирате уреда.
Възможно решение
Уверете се, че главният щепсел е свързан
към главния контакт.
Проверете предпазителя на таблото (на
домашната инсталация).
Програмата не се включва.
Натиснете Start/Pause (Старт / Пауза).
Уверете се, че вратичката на уреда е
затворена.
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.
Уверете се, че прането не се закача между
вратата на уреда и гуменото уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Start/Pause (Старт /
Пауза), за да рестартирате програмата.
На дисплея е показано времетраене на
дълга програма. 1)
Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на
програмата.
Погрижете се филтърът да е винаги чист.
Прането е прекалено мокро.
Центрофугирайте отново прането в
пералната машина.
Уверете се, че стайната температура не е
прекалено висока.
На дисплея е показано времетраене на
кратка програма.
Задайте програма за Time Drying (Време за
сушене) или Extra Dry (Много сухо).
Дисплеят показва Err.
Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи за
тази програма.
Дисплеят показва (пр. E51).
Деактивирайте и активирайте уреда.
Стартирайте нова програма. Ако проблемът
се появи отново, се обърнете към
сервизния център.
1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично
15
Ако резултатите от сушенето не са
задоволителни
• Зададената програма не е правилна.
• Филтърът е задръстен.
• Кондензаторът е задръстен.
• В уреда има твърде много пране.
•
•
•
Барабанът е мръсен.
Неправилно зададена настройка на
проводимостта на сензора.
Отворите за въздушен поток са запушени.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 600 мм (макс. 640 мм)
Макс. дълбочина при отворена вратичка на
уреда
1090 мм
Макс. широчина при отворена вратичка на
уреда
950 мм
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на
крачетата)
Обем на барабана
118 л
Максимален обем на зареждане
8 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Необходим предпазител
5A
Обща консумирана мощност
950 W
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на електроенергия1)
2,65 кВч
Годишна консумация енергия2)
308 кВч
Ляво—в режим на абсорбиране на
мощността
0,44 W
Изключен режим на абсорбиране на
мощността
0,44 W
Вид употреба
Домакинство
Допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
Ниво на защита срещу навлизане на твърди
частици и влага, осигурено от защитното
покритие, освен в случаите, когато
оборудването с ниско напрежение не
разполага със защита срещу влага
IPX4
Този продукт съдържа херметически запечатан флуориран газ
16
Предназначение на газта
R134a
Тегло
380 г
Потенциал глобално затопляне (ПГЗ)
1430
1) Съгласно EN 61121. 8кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 об./м.
2) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при стандартна
програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при режими, използващи помалко енергия. Действителната консумация на енергия на цикъл ще зависи от това как се
използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) No 392/2012).
СТОЙНОСТИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
Програма
Консумация
Центрофугиране при / остатъчна
на
Време на сушене
влажност
електроенерг
ия
Cotton (Памук) 8 кг
Cupboard Dry (Сухо
за прибиране)
Iron Dry (Сухо за
гладене)
1400 оборота / 50%
159 мин.
2,32 кВч
1000 оборота / 60%
181 мин.
2,65 кВч
1400 оборота / 50%
111 мин.
1,66 кВч
1000 оборота / 60%
127 мин.
1,89 кВч
1200 оборота / 40%
57 мин.
0,64 кВч
800 оборота / 50%
65 мин.
0,72 кВч
Synthetic (Синтетика) 3,5 кг
Cupboard Dry (Сухо
за прибиране)
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Моля, рециклирайте всички материали
символът , както и битови отпадъци.
Изхвърлете всички елетронни предмети чрез
близките местни събирателни пунктове или
местните служби или центрове за
рециклиране.
. Изхвърлете
маркирани със символът
всички опаковащи материали, както е прието
и помогнете за опазването на природата и
бъдещите поколения. Не изхвърляйте
електрическо оборудване маркирано със
17
*
18
19
136942710-A-142016
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement